Halogen Spot HS50 (50 watt) HS100 (100 watt)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Halogen Spot HS50 (50 watt) HS100 (100 watt)"

Transkript

1 Brugsanvisning / Bruksanvisning Halogen Spot HS50 (50 watt) HS100 (100 watt) Halogen Spot HS50 og HS100 Læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt igennem inden halogen spotten tages i brug. Anvendelse: HS50 og HS100 er kraftige halogen spots, der både kan anvendes under og over vandet. De er beregnet til anvendelse i havedamme, springvand, vandkunst, vandløb og vandfald, men kan også anvendes som belysning af særligt dekorative genstande som f.eks. en statue, et smukt træ o.l. i haven. Tekniske data: Halogen Spot HS50: Lampe: Halogen 50 watt Spænding: AC 12 Volt / 50 Hz Ydelse: 50 watt Kabel: 10 meter Halogen Spot HS100: Lampe: Halogen 100 watt Spænding: AC 12 Volt / 50 Hz Ydelse: 100 watt Kabel: 10 meter Sikkerhedsforanstaltninger Anvendelse af HS50 og HS100 er kun tilladt når de elektriske installationer er i fuld overensstemmelse med gældende forskrifter. I tvivlstilfælde bør man søge råd hos en autoriseret installatør. Før brug bør man kontrollere, at stik og kabel er uden synlige skader. Transformatoren (medfølger ikke) skal placeres så den er rigeligt ventileret. Transformatorens typeskilt skal stemme overens med den lokale strømtype og netspænding (230V/ 50 Hz). HS50 og HS100 skal forbindes til lysnettet over en stikkontakt, der går over et HFI relæ med en udløsningsstrømstyrke på højest 30 ma. Netstikket skal være beskyttet mod fugt og vand og transformatoren skal være placeret mindst 2 meter fra vandkanten. Inden man påbegynder arbejde med lys, pumpe bassin o.s.v. skal man sørge for at kontakten er afbrudt og stikket er trukket ud. 1 2

2 Vigtigt: Ved beskadigelse af kabel, fatning og hus må HS50 og HS100 ikke anvendes, men skal kasseres. Af sikkerhedsgrunde bør enhver reparation på nær skift af halogen lampe udelukkende foretages af forhandleren, der har de nødvendige specialværktøjer. Det anbefales at afmontere HS50 og HS100 om vinteren for at undgå unødig risiko for frostskader. HS50 og HS100 Halogen Spots ma aldrig løftes, hænges op eller bæres i kablet. Montering: Halogen spotten placeres på det valgte sted og skrues fast på et passende underlag. Transformatoren placeres korrekt efter sikkerhedsforskrifterne, dog uden at tilslutte netledningen. Tilslut spotten til transformatorens 12 V udgang. Sæt transformatorens netstik i stikkontakten og tænd for kontakten. Ved hjælp af den ekstra kabelgennemføring kan spotten let sammenkobles med yderligere spots. Til dette medfølger propper med hul til forskellige kabeltykkelser. Proppen med 7 mm hul er beregnet til 2 x 1,5-3mm kobbertråd Proppen med 12 mm hul er beregnet til 2 x 4,5 mm kobbertråd Proppen med 14 mm hul er beregnet til 2 x 6 mm kobbertråd Anvendelige transformatorer 230 V AC / 12 V 50 watt Trafo til 1 x 50 watt Spot 100 watt Trafo til 2 x 50 watt Spot 150 watt Trafo til 3 x 50 watt Spot 300 watt Trafo til 2 x 100 watt eller 3 x 100 watt Spot Vedligeholdelse og rengøring: HS50 og HS100 kan med tiden kalke til. Følg nøje sikkerhedsforanstaltningerne og hus at slukke for kontakten samt trække netstikket ud af stikkontakten. Afmonter låseringen (2) og frontglasset (1)og læg det nogen tid i afkalker til kaffemaskiner. Når glasset er afkalket skylles det i rent vand og tørres omhyggeligt inden det igen monteres. Vær omhyggelig ved monteringen, der må under ingen omstændigheder være vand eller fugt indvendigt ved pæren, da dette vil medføre risiko for ir og kortslutning. Udskiftning af halogen pære Sluk for kontakten og træk stikket ud af stikkontakten. Tør omhyggeligt lampen fri for vand og fugt, løst skruerne (1) og afmonter pakning (3) og frontglas (4). Træk derefter reflektoren (5) af. (berør kun reflektorens kant) Træk forsigtig halogenpæren (19) ud af fatningen (17) og isæt en ny. Monter omhyggeligt reflektor (5), frontglas (4), pakning (3) og låsering (2). Sørg for at hele det indvendige er helt tørt, inden samlingen sker. Placer igen spotten på det valgte sted, tilslut den til lysnettet og tænd for stikkontakten. Vinteropbevaring Om efteråret tages spotten op af bassinet inden der kommer frost. Rengør og afkalk den omhyggeligt som ovenfor beskrevet. Opbevar den frostfrit indendørs. Garanti HS50 og HS100 Halogen Spots er dækket af en 24 måneders garanti mod produktionsog materialefejl gældende fra købsdatoen. I tilfælde af reklamation skal Spotten indsendes til os gennem din forhandler bilagt købsnota med dato, der gælder som garantibevis. I garantiperioden reparerer eller udskifter vi de defekte dele (vort valg) med originale reservedele uden beregning. Garantien omfatter ikke normalt slid eller skader, der er opstået som følge af misligeholdelse, forkert brug og/eller negligering af anførte betjeningsvejledning. Halogen pæren er ikke omfattet af garanti. Ved uautoriseret indgreb i spotten bortfalder enhver garanti. Afkortning af kablet er ikke tilladt og medfører bortfald af enhver garanti. Affaldshåndtering En defekt spot må ikke smides i den almindelige skraldespand for husholdningsaffald, men skal afleveres på den hjemlige kommunes genbrugsplads for el-materiel

3 Dansk Svenska 1. Skruer til låsering Skruvar till låssring 2. Låsering til frontglas Låsring till frontglas 5. Reflektor Reflektor 19. Halogenpære Halogenlampa Dansk Svenska 1. Skruer til låsering Skruvar till låsring 2. Låsering til frontglas Låsring till frontglas 3. Pakning Packning 4. Frontglas Frontglas 5. Reflektor Reflektor 6. Lampehus Lamphus 7. Møtrik til låseringéns skruer Mutter till låsringens skruvar 8. Låseskruer til holder Låssskruvar till hållare 9. Møtrik til holder Mutter till hållare 10. Kabelgennemføring Kabelrör 11. Ekstra kabelgennemføring Extra kabelrör 12. Spændskruer til kabelgennemføring Spännskruvar till kabelrör 13. Kabel Kabel 14. Spotholder Spothållare Dansk Svenska 5. Reflektor Reflektor 13. Kabel Kabel 15. Kronemuffe Kronmutter 16. Fatningsbase Fattningsbas 17. Halogenfatning Halogenfattning 18. Skruer Skruvar 19. Halogenpære Halogenlampa 6

4 Halogen Spot HS50 och HS100 Läs noga igenom bruksanvisningen innan användningen av halogen lampan. Användning: HS50 och HS100 är kraftfulla halogen lampor, som kan användas både ioch ovanför vatten. De är gjorda för att användas i trädgårdsdammar, till springvatten, vattenkonst, bäckar och vattenfall, men kan också användas som belysning av särkilt dekorativa föremål som t.ex. statyer, ett vackert träd el. dyl. i trädgården. Tekniska data: Halogen Spot HS50: Lampa: Spänning: Förbrukning: Kabel: Halogen 50 watt AC 12 Volt / 50 Hz 50 watt 10 meter Halogen Spot HS100: Lampa: Spänning: Förbrukning: Kabel: Halogen 100 watt AC 12 Volt / 50 Hz 100 watt 10 meter 7 Säkerhetsföreskrifter: Det är endast tillåtet att använda HS50 och HS100 när de elektriska installationerna överensstämmer med gällande föreskrifter. Vid tveksamhet bör man låta auktoriserad elinstallatör utföra arbetet. Före användning, kontrollera att kontakt och kabel inte har några synliga skador. Transformatorn (medföljer ej) ska placeras så att det finns rikligt med ventilation runt omkring. Transformatorns tillverkningsskylt ska stämma överens med den lokala strömstyrkan och nätspänningen (230V/50Hz). HS50 och HS100 ska anslutas till elnätet med en stickkontakt, som är kopplat till ett HFI relä med en utlösningsströmstyrka på högst 30mA. Elkontakten ska vara skyddad mot fukt och vatten, samt transformatorn ska vara placerad minst 2 meter från vattenkanten. Innan man påbörjar arbetet med ljus, pump, bassäng o.s.v. ska man se till att el-uttaget är urkopplat och att stickkontakten ej är insätt

5 Viktigt: Är kabel, fattning eller hus skadat, får ej HS50 och HS100 användas, utan ska kasseras. På grund av säkerhetsskäl bör varje reparation, förutom byte av halogen lampa, uteslutande göras av säljaren, som har de nödvändiga specialverktygen. Det rekommenderas att montera ner HS50 och HS100 på vintern, för att undvika onödiga frostskador. HS50 och HS100 Halogen Spots få ej lyftas, hängas upp eller bäras av kabeln. Montering: På vald plats placeras halogen spotten och skruvas ev. fast på ett passande underlag. Transformatorn placeras korrekt efter säkerhetsföreskrifterna, dock utan att tillslutas till elnätet. Anslut spotten till transformatorns utgång. Stick transformatorns elkontakt i stickkontakten och tänd. Med hjälp av en extra kabel kan spotten lätt sammankopplas med ytterligare fler spots. Till detta medföljer proppar med hål för olika kabeltjocklekar. Proppen med 7 mm hål är beräknad till 2 x 1,5-3mm koppartråd. Proppen med 12 mm hål är beräknad till 2 x 4,5mm koppartråd. Proppen med 14 mm hål är beräknad till 2 x 6mm koppatråd. Passande transformatorer: 230 V AC/ 12 V 50 watt Trafo till 1 x 50 watt Spot 100 watt Trafo till 2 x 50 watt Spot 150 watt Trafo till 3 x 50 watt Spot 300 watt Trafo till 2 x 100 watt eller 3 x 100 watt Spot Byte av halogenlampa: Släck kontakten och drag ut stickkontakten från eluttaget. Torka noga lampan torr ifrån vatten och fukt, lossa skruvarna (1) och montera av packning (3) och frontglas (4) Ta ut reflektorn (5). (Rör endast reflektorns kant). Tag försiktigt ut halogenlampan ur fattningen och sätt in en ny. Montera reflektor (5), frontglas (4), packning (3) och låsring (2). Se att att allt är torrt invändigt innan montering sker. Placera spotten på det utvalda stället, anslut den till elnätet och tänd kontakten. Förvaring av HS50 och HS100 på vintern: Tag upp spotten ur dammen på hösten innan det kommer frost. Rengör och kalka av den noga enligt beskrivning ovan. Förvara den inomhus på en frosfri plats. Garanti: HS50 och HS100 Halogen Spots har 24 månaders garanti mot produktionsoch materialfel gällande från inköpsdatum. I händelse av reklammation ska Spotten sändas till oss via försäljningsstället tillsammans med kvitto samt datum, vilket gäller som garantibevis. Under garantiperioden reparerar eller byter vi ut de defekta delarna (vårt val) med originaldelar utan kostnad. Garantin omfattar inte normalt slitage eller skador, som har uppstått genom vanvård, felaktig hantering och/ eller undlåtande att följa bruksanvisningen. Halogenlampan omfattas inte av garantin. Vid ett eventuellt ingrepp av en ej auktoriserad installatör bortfaller garantin. Kortande av kabel är ej tillåtet och medför att garantin ej gäller. Underhåll och rengöring: HS50 och HS100 kan kalka igen med tiden. Följ noga säkerhetsföreskrifterna och kom ihåg att dra ut stickkontakten från eluttaget. Montera av låsringen (2) och fronglaset (4) och lägg dessa en tid i avkalkningsmedel för kaffemaskiner. Skölj glaset i rent vatten när detta är avkalkat och torka av det noga innan det återigen monteras. Var noga vid monteringen, det får under inga omständigheter vara vatten eller fukt invändigt i lampan, eftersom detta kan riskera kortslutning. Avfallshantering: Ett defekt filter får inte slängas i ordinarie hushållsopor utan skall lämnas in på en av kommunen bestämd plats för elmaterial ex.vis en miljöstation. Reservdelar kan beställas hos din återförsäljare

6 Mossvägen 17 S Arlöv SE: Tlf (0) DK Tlf SE: Fax 0046 (0) DK Fax Mail Mail Manual version

Halogen Spot HS50 (50 watt) HS100 (100 watt)

Halogen Spot HS50 (50 watt) HS100 (100 watt) Brugsanvisning / Bruksanvisning Halogen Spot HS50 (50 watt) HS100 (100 watt) Mossvägen 17 S-232 37 Arlöv SE: Tlf. 0046 (0)40-462112 DK Tlf. 0045 44669909 SE: Fax 0046 (0)40-462114 DK Fax 0045 44669919

Læs mere

Brugsanvisning / Bruksanvisning Halogen Spot HS50 (50 watt) HS100 (100 watt)

Brugsanvisning / Bruksanvisning Halogen Spot HS50 (50 watt) HS100 (100 watt) Brugsanvisning / Bruksanvisning Halogen Spot HS50 (50 watt) HS100 (100 watt) www.pondteam.com Halogen Spot HS50 og HS100 Læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt igennem inden halogen spotten tages

Læs mere

Brugsanvisning / Bruksanvisning. Minilight LED 6.

Brugsanvisning / Bruksanvisning. Minilight LED 6. Brugsanvisning / Bruksanvisning Minilight LED 6 www.pondteam.com Dansk Brugsanvisning for Minilight LED 6 Læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt igennem inde Minilight tages i brug. Anvendelse:

Læs mere

Minilight 10. Brugsanvisning / Bruksanvisning. Minilight 10 Watt halogen lampe. 2 års garanti (undt.

Minilight 10. Brugsanvisning / Bruksanvisning.  Minilight 10 Watt halogen lampe. 2 års garanti (undt. Brugsanvisning / Bruksanvisning Minilight 10 Minilight 10 Watt halogen lampe. 2 års garanti (undt. pære og glas) Minilight 10 watt 12 V halogen 2 års garanti (ej lampa och skyddsglas) 1 www.pondteam.com

Læs mere

LED Spot Power 1 W LED Spot Power 1 W x 3

LED Spot Power 1 W LED Spot Power 1 W x 3 Brugsanvisning/Bruksanvisning LED Spot Power 1 W LED Spot Power 1 W x 3 www.pondteam.com DANSK : Brugsanvisning LED Spot Power 1W og 3 x 1W Læs venligst denne betjeningsvejledning omhyggeligt inden belysningen

Læs mere

LED Spot Power 6 watt 1 x 6 watt / 3 x 6 watt

LED Spot Power 6 watt 1 x 6 watt / 3 x 6 watt Brugsanvisning/Bruksanvisning LED Spot Power 6 watt 1 x 6 watt / 3 x 6 watt www.pondteam.com Dansk : Brugsanvisning LED Spot Power 6 W og LED Spot Power 3 x 6 W Læs venligst denne betjeningsvejledning

Læs mere

LED Spot Pro 18 W metal LED Spot Pro 18 W metall

LED Spot Pro 18 W metal LED Spot Pro 18 W metall Brugsanvisning / Bruksanvisning LED Spot Pro 18 W metal LED Spot Pro 18 W metall www.pondteam.com 1 DK : Læs venligst denne betjeningsvejledning omhyggeligt inden LED Spot Pro 18 W metal tages i brug.

Læs mere

Brugsanvisning/Bruksanvisning. LED Ministream. med 12 dioder.

Brugsanvisning/Bruksanvisning. LED Ministream. med 12 dioder. Brugsanvisning/Bruksanvisning LED Ministream med 12 dioder www.pondteam.com Dansk : Brugsanvisning LED Ministream hvid eller blå m. trafo Læs venligst denne betjeningsvejledning omhyggeligt inden undervandsspotten

Læs mere

Brugsanvisning/Bruksanvisning

Brugsanvisning/Bruksanvisning Brugsanvisning/Bruksanvisning PowerLED 6 x 6 watt Belysningssæt til flydende fontæne 60000 PowerLED 6 x 6 watt Belysningsset till flytande fontän 60000 www.pondteam.com Dansk Brugsanvisning PowerLED 6

Læs mere

Brugsanvisning / Bruksanvisning

Brugsanvisning / Bruksanvisning Halogenlys / Halogenljus Slange / Slang Ledning / Kabel Pakning / Packning Brugsanvisning / Bruksanvisning Vandstenspumpe /Vattenstenspump AQ350 / 700 / 1000 / 1500 AQ350L / AQ 700L / AQ1000L / AQ1500L

Læs mere

Aqualight LED 48 / 96

Aqualight LED 48 / 96 Brugsanvisning / Bruksanvisning Aqualight LED 48 / 96 www.pondteam.com 1 DK : Læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt igennem inden Aqualight tages i brug. Anvendelse: Undervandsbelysning beregnet

Læs mere

Brugsanvisning / Bruksanvisning Oval lysglobe / Oval ljusglob 40 x 22 cm

Brugsanvisning / Bruksanvisning Oval lysglobe / Oval ljusglob 40 x 22 cm Brugsanvisning / Bruksanvisning Oval lysglobe / Oval ljusglob 40 x 22 cm www.pondteam.com Oval lysglobe 40 x 22 cm Brugsanvisning Læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt igennem inden globen tages

Læs mere

Brugsanvisning / Bruksanvisning Lysglober / Ljusglober cm diameter

Brugsanvisning / Bruksanvisning Lysglober / Ljusglober cm diameter Brugsanvisning / Bruksanvisning Lysglober / Ljusglober 20-35 - 50 cm diameter www.pondteam.com Lysglobe 20 35 50 cm diameter Brugsanvisning Læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt igennem inden lysgloben

Læs mere

Aqualight LED 12 Aqualight LED 12 x 3

Aqualight LED 12 Aqualight LED 12 x 3 Brugsanvisning/Bruksanvisning Aqualight LED 12 Aqualight LED 12 x 3 www.pondteam.com 1 DANSK : Brugsanvisning Aqualight LED 12 og LED 3 x 12 Læs venligst denne betjeningsvejledning omhyggeligt inden undervandsspotten

Læs mere

Brugsanvisning / Bruksanvisning Havelampe / Ljuslampa 20 x 35 cm

Brugsanvisning / Bruksanvisning Havelampe / Ljuslampa 20 x 35 cm Brugsanvisning / Bruksanvisning Havelampe / Ljuslampa 20 x 35 cm www.pondteam.com Havelampe 20 x 35 cm Brugsanvisning Læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt igennem inden havelampen tages i brug.

Læs mere

Brugsanvisning / Bruksanvisning Superflow Techno 12 Volt 3000LV - 6500LV - 12000LV

Brugsanvisning / Bruksanvisning Superflow Techno 12 Volt 3000LV - 6500LV - 12000LV Brugsanvisning / Bruksanvisning Superflow Techno 12 Volt 3000LV - 6500LV - 12000LV Dansk Brugsanvisning for Superflow Techno LAVVOLT (12 V) Læs omhyggeligt denne brugsanvisning igennem, inden du tager

Læs mere

LED Spot Power 3 watt 1 x 3 watt / 3 x 3 watt

LED Spot Power 3 watt 1 x 3 watt / 3 x 3 watt Brugsanvisning/Bruksanvisning LED Spot Power 3 watt 1 x 3 watt / 3 x 3 watt www.pondteam.com 1 Dansk : Brugsanvisning LED Spot Power 3 W og LED Spot Power 3 x 3 W Læs venligst denne betjeningsvejledning

Læs mere

Brugsanvisning / Bruksanvisning LED Ring Pro 12 dioder Hvid / RGB LED Ring Pro 12 dioder Vit / RGB

Brugsanvisning / Bruksanvisning LED Ring Pro 12 dioder Hvid / RGB LED Ring Pro 12 dioder Vit / RGB Brugsanvisning / Bruksanvisning LED Ring Pro 12 dioder Hvid / RGB LED Ring Pro 12 dioder Vit / RGB www.pondteam.com 1 DANSK : Læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt igennem inden denne LED Ring

Læs mere

Brugsanvisning / Bruksanvisning LED 9 Vandstensring 9 dioder hvid med trafo Ledring 9 dioder vit med trafo

Brugsanvisning / Bruksanvisning LED 9 Vandstensring 9 dioder hvid med trafo Ledring 9 dioder vit med trafo Brugsanvisning / Bruksanvisning LED 9 Vandstensring 9 dioder hvid med trafo Ledring 9 dioder vit med trafo www.pondteam.com Dansk Brugsanvisning for Vandstensring LED 9 Læs venligst denne brugsanvisning

Læs mere

LED Spot Pro 3 W Metal LED Spot Pro 3 W Metall

LED Spot Pro 3 W Metal LED Spot Pro 3 W Metall Brugsanvisning / Bruksanvisning LED Spot Pro 3 W Metal LED Spot Pro 3 W Metall www.pondteam.com 1 Dansk Brugsanvisning LED Spot Pro 3 W Metal. Læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt igennem inden

Læs mere

GOKART. Brugsanvisning Bruksanvisning. Importeret af Harald Nyborg A/S. Model: CT008 Best.nr. 8197

GOKART. Brugsanvisning Bruksanvisning. Importeret af Harald Nyborg A/S. Model: CT008 Best.nr. 8197 GOKART Importeret af Harald Nyborg A/S Brugsanvisning Bruksanvisning Model: CT008 Best.nr. 8197 Tillykke med deres nye gokart! De bedes læse denne brugsanvisning grundigt, før De samler gokarten eller

Læs mere

Filterpumpe m. UV 11Watt Filterpump m. UV 11 watt

Filterpumpe m. UV 11Watt Filterpump m. UV 11 watt Brugsanvisning / Bruksanvisning Filterpumpe m. UV 11Watt Filterpump m. UV 11 watt www.pondteam.com Brugsanvisning til Filterpumpe med UV 11 Watt Læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt igennem, inden

Læs mere

TP 20 96-15. www.ifosanitar.com

TP 20 96-15. www.ifosanitar.com TP 20 96-15 0392983 SE Pump DK Pumpe 1670318 www.ifosanitar.com SE Montering av elpump för Ifö Solid duschkabiner. Karet Bestäm enl. fig på vilket ben pumpenheten skall fästas för att dess avlopp skall

Læs mere

Brugsanvisning / Bruksanvisning. Foderautomat. Computerstyret /Datorstyrd.

Brugsanvisning / Bruksanvisning. Foderautomat. Computerstyret /Datorstyrd. Brugsanvisning / Bruksanvisning Foderautomat Computerstyret /Datorstyrd www.pondteam.com Brugsanvisning dansk Læs omhyggelig denne brugsanvisning igennem inden du tager foderautomaten i brug. Da vi hele

Læs mere

UV-C PRO 36 watt - 55 watt 75 watt - 95 watt

UV-C PRO 36 watt - 55 watt 75 watt - 95 watt Brugsanvisning / Bruksanvisning Kvartsglasholder / Kvartsglashålare 9. O-ring sort 67x4 mm 9. O-ring svart 67x4 mm Omløber / Låsring UV-C PRO 36 watt - 55 watt 75 watt - 95 watt UV-C lampe / UV-C lampa

Læs mere

Art nr. 60.528. DK Brugsanvisning Rystepudser 170W

Art nr. 60.528. DK Brugsanvisning Rystepudser 170W Art nr. 60.528 DK Brugsanvisning Rystepudser 170W 1. Sikkerhedsanvisninger Vi takker for Deres tillid til valget af denne maskine. For at opnå et tilfredsstillende resultat, bør denne vejledning nøje gennemlæses.

Læs mere

Introduktion. 5 års ombytningsgaranti

Introduktion. 5 års ombytningsgaranti Limpistol Limpistol Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af dit nye værktøj, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning og de vedlagte sikkerhedsforskrifter, før du tager det i brug. Vi anbefaler

Læs mere

Brugsanvisning/Bruksanvisning Vandkunst med LED lys Vattenkonst med LED ljus

Brugsanvisning/Bruksanvisning Vandkunst med LED lys Vattenkonst med LED ljus Brugsanvisning/Bruksanvisning Vandkunst med LED lys Vattenkonst med LED ljus www.pondteam.com Brugsanvisning for vandkunst med LED lys. Læs omhyggeligt denne brugsanvisning igennem inden produktet tages

Læs mere

Tågemaskine / Rökmaskin med 1 membran

Tågemaskine / Rökmaskin med 1 membran Brugsanvisning/Bruksanvisning Tågemaskine / Rökmaskin med 1 membran www.pondteam.com Brugsanvisning DK Læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt igennem inden tågemaskinen tages i brug. Da vi hele

Læs mere

Skruemaskine Skruvdragare

Skruemaskine Skruvdragare Skruemaskine Skruvdragare Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af dit nye værktøj, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning og de vedlagte sikkerhedsforskrifter, før du tager det i brug.

Læs mere

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark TA-10 Manual DK Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark Kære fru, hr. Hjertelig tillykke med købet af din affugter. Du har købt et kvalitetsprodukt, som du vil have glæde af i mange

Læs mere

Husvandværk. DAVIDSENshop.dk. Industrivej 36 DK-6580 Vamdrup Tlf.: 78 77 48 00 e-mail: mail@davidsenshop.dk

Husvandværk. DAVIDSENshop.dk. Industrivej 36 DK-6580 Vamdrup Tlf.: 78 77 48 00 e-mail: mail@davidsenshop.dk Husvandværk 9135943 DAVIDSENshop.dk Industrivej 36 DK-6580 Vamdrup Tlf.: 78 77 48 00 e-mail: mail@davidsenshop.dk GARDEN PUM Kære kunde, Tak fordi du købte dette hus vandværk! Før installering skal du

Læs mere

Biopress 15000 Trykfilter / Tryckfilter

Biopress 15000 Trykfilter / Tryckfilter Brugsanvisning / Bruksanvisning Biopress 15000 Trykfilter / Tryckfilter Mossvägen 17 S-232 37 Arlöv SE: Tlf. 0046 (0)40-462112 DK Tlf. 0045 44669909 SE: Fax 0046 (0)40-462114 DK Fax 0045 44669919 Mail

Læs mere

Mikropumpe 300 Mikropump Volt - 6 watt

Mikropumpe 300 Mikropump Volt - 6 watt Brugsanvisning/Bruksanvisning Mikropumpe 300 Mikropump 300 230 Volt - 6 watt www: pondteam.com 1 Dansk Brugsanvisning for Mikropumpe 300 (230 V) Læs omhyggeligt denne brugsanvisning igennem inden pumpen

Læs mere

BESKRICELSE AF APPARATET Side 39. FØR APPARATET TAGES I BRUG Side 39. FORHOLDSREGLER OG GENERELLE FORSLAG Side 40

BESKRICELSE AF APPARATET Side 39. FØR APPARATET TAGES I BRUG Side 39. FORHOLDSREGLER OG GENERELLE FORSLAG Side 40 DK INDHOLD BESKRIELSE AF APPARATET Side 39 FØR APPARATET TAGES I BRUG Side 39 FORHOLDSREGLER OG GENERELLE FORSLAG Side 40 BRUG AF APPARATET Side 40 VEDLIGEHOLDELSE AF KØLESKABET Side 41 VEJLEDNING, HVIS

Læs mere

Flydende Tågemaskine Flytande rökmaskin

Flydende Tågemaskine Flytande rökmaskin Brugsanvisning / Bruksanvisning Flydende Tågemaskine Flytande rökmaskin med LED lys (hvidt eller farveskiftende RGB) med LED ljus (vitt eller färgskiftande RGB) www.pondteam.com 1 Betjeningsvejledning

Læs mere

vägledning / vejledning / veiledning Rutmönstrad merinoull Merino-uld i tern/rutemønstret merinoull

vägledning / vejledning / veiledning Rutmönstrad merinoull Merino-uld i tern/rutemønstret merinoull vägledning / vejledning / veiledning 600313 Rutmönstrad merinoull Merino-uld i tern/rutemønstret merinoull Du behöver Konstsiden (fodertyg) Merinoull Gammal handduk Resårband Dänkflaska Torktumlare Börja

Læs mere

Brugsanvisning Frithiof SOPRA. Manual. Frithiof. Sopra 150. Sopra 250. Centralstøvsugere

Brugsanvisning Frithiof SOPRA. Manual. Frithiof. Sopra 150. Sopra 250. Centralstøvsugere Manual Frithiof Sopra 150 Sopra 250 Centralstøvsugere Må ikke anvendes til fi nstøv. Kun til husholdningsstøv. (Garantien bortfalder ved misbrug) Indhold Håndtering af maskinen før og under udpakningen

Læs mere

Skimmer 2500. Brugsanvisning / Bruksanvisning DANSK. Brugsanvisning Skimmer 2500

Skimmer 2500. Brugsanvisning / Bruksanvisning DANSK. Brugsanvisning Skimmer 2500 Brugsanvisning / Bruksanvisning Skimmer 2500 DANSK Brugsanvisning Skimmer 2500 Læs denne brugsanvisning nøje igennem inden skimmeren tages i brug. www.pondteam.com 1 Da vi hele tiden forbedrer og videreudvikler

Læs mere

Invacare Sonnet Basic. User's Manual DK, S

Invacare Sonnet Basic. User's Manual DK, S Invacare Sonnet Invacare Sonnet User's Manual DK, S Invacare EC-Høng A/S Ident. no.: 1427681 Version 02 05.2003 Invacare Sonnet BRUGSANVISNING (DK)...3-4 BRUKSANVISNING (S)...5-6 Brugsanvisning for Invacare

Læs mere

Instalationsanvisning

Instalationsanvisning Instalationsanvisning DK UWT1682 1 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer af form, udstyr

Læs mere

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03 DEUTSCH D Silent 41 8211-3453-03 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S ABC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 DK DANSK SYMBOLER Maskinen er udstyret

Læs mere

Brugsanvisning. Fluefangere, 15W, 20W, 40W Varenr.: 90 14 560, 90 14 565, 90 14 570

Brugsanvisning. Fluefangere, 15W, 20W, 40W Varenr.: 90 14 560, 90 14 565, 90 14 570 Brugsanvisning Fluefangere, 15W, 20W, 40W Varenr.: 90 14 560, 90 14 565, 90 14 570 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P.

Læs mere

DEUTSCH. Multiclip El 8211-0229-05

DEUTSCH. Multiclip El 8211-0229-05 DEUTSCH D Multiclip El 8211-0229-05 S SVENSKA A 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. SVENSKA S 9. 10. DK DANSK SYMBOLER Følgende symboler findes på maskinen for at minde Dem om den forsigtighed og opmærksomhed, der

Læs mere

Montageanvisning. devi-pipeheat / devi-flexheat Konfektionering mellem tilledning og selvregulerende varmekabel

Montageanvisning. devi-pipeheat / devi-flexheat Konfektionering mellem tilledning og selvregulerende varmekabel DK/SE Montageanvisning devi-pipeheat / devi-flexheat Konfektionering mellem tilledning og selvregulerende varmekabel Art. nr. 19806415 An och Avslutningssats för devi-pipeheat DPH-10 devi-flexheat DFH-15

Læs mere

TUCKER. Tucker elektrisk grill MONTERINGS- OG BRUGSANVISNING

TUCKER. Tucker elektrisk grill MONTERINGS- OG BRUGSANVISNING TUCKER Tucker elektrisk grill MONTERINGS- OG BRUGSANVISNING GENNEMLÆS DEN MEDFØLGENDE BRUGSANVISNING OMHYGGELIGT, OGSÅ SELV OM DU MENER, AT DU KENDER DEN ELEKTRISKE GRILL OG VED, HVORDAN DEN SKAL BRUGES.

Læs mere

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING 1 Indhold Indhold 2 General information 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtin information vedrørende sikkerhed. 3 Sådan bruges apparatet 4 Rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

Installationsvejledning. TECNO Activa/ Evolution

Installationsvejledning. TECNO Activa/ Evolution Installationsvejledning TECNO Activa/ Evolution Installationsvejledning TA/TE Indhold Håndtering af maskinen før og under udpakningen... 2 Kontroller at alle delene er i kassen... 3 Brug af centralstøvsugeren...4

Læs mere

Inden du rengør eller foretager nogen som helst vedligeholdelse af apparatet, skal du altid slukke for det og tage stikket ud af stikkontakten.

Inden du rengør eller foretager nogen som helst vedligeholdelse af apparatet, skal du altid slukke for det og tage stikket ud af stikkontakten. LÆS DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Denne støvsuger må kun anvendes til almindelig husholdningsrengøring, som beskrevet i brugsanvisningen. Du bør sikre dig, at du har forstået indholdet af denne brugervejledning

Læs mere

Introduktion. 5 års ombytningsgaranti

Introduktion. 5 års ombytningsgaranti Båndpudser Bandslip Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af dit nye værktøj, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning og de vedlagte sikkerhedsforskrifter, før du tager det i brug. Vi anbefaler

Læs mere

Märklin Transformator 6000 / 6001 / 6002 / 6003 / 6647 / 6645 / 6646 / 6648 Dansk vejledning

Märklin Transformator 6000 / 6001 / 6002 / 6003 / 6647 / 6645 / 6646 / 6648 Dansk vejledning Märklin Transformator 6000 / 6001 / 6002 / 6003 / 6647 / 6645 / 6646 / 6648 Dansk vejledning Indholdsfortegnelse 1 kørselsregulator 2 Nettilslutning 3 Tilslutningsklemme gul ( L = Belysningsstrøm) 4 Tilslutningsklemme

Læs mere

Transportbånd. Betjeningsvejledning. >> Før transportbåndet tages i brug, bedes De læse denne betjeningsvejledning

Transportbånd. Betjeningsvejledning. >> Før transportbåndet tages i brug, bedes De læse denne betjeningsvejledning Transportbånd Betjeningsvejledning >> Før transportbåndet tages i brug, bedes De læse denne betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Staring Transportbånd 1 > 2 Betjeningsvejledning Staring Transportbånd

Læs mere

Emhætte Brugsanvisning

Emhætte Brugsanvisning Emhætte Brugsanvisning INDHOLD 1.Introduktion 2.Beskrivelse 3..Montering 4..Bemærkninger vedr. montering 5..Sikkerhedsregler 6 Brug 7 Vedligeholdelse 8..Garantibevis 1 INTRODUKTION 1. Tak, fordi du valgte

Læs mere

Brugsanvisning/Bruksanvisning

Brugsanvisning/Bruksanvisning Brugsanvisning/Bruksanvisning Vandstenspumpe 300 V og 300 V L Vattenstenspump 300 V og 300 V L www: pondteam.com Dansk Brugsanvisning for Vandstenspumpe 300 V/ 300 V L (med lys) Læs omhyggeligt denne brugsanvisning

Læs mere

Brugsanvisning VAL 6

Brugsanvisning VAL 6 Brugsanvisning VAL 6 Betjeningsvejledning Vigtigt! Den Infrarøde oliebrænder VAL 6 må ikke placeres i nærheden af eksplosive eller let antændelige materialer. Ydermere er det ikke tilladt at opstille VAL

Læs mere

Frithængende Emhætte Brugsvejledning FRITHÆNGENDE EMHÆTTE

Frithængende Emhætte Brugsvejledning FRITHÆNGENDE EMHÆTTE Frithængende Emhætte Brugsvejledning FRITHÆNGENDE EMHÆTTE 4171 Kontaktoplysninger Jilmas Group Nordic ApS Hi Park 399 7400 Herning Denmark Tel.: +45 70104014 - Fax: +45 70131389 H610.4170.02 REV:01 www.jgnordic.com

Læs mere

BRUGSANVISNING. Denne brugsvejledning skal opbevares også til fremtidig brug.

BRUGSANVISNING. Denne brugsvejledning skal opbevares også til fremtidig brug. BRUGSANVISNING Denne brugsvejledning skal opbevares også til fremtidig brug. INDEKS.: Side 2 = Opstilling Side 3 Betjening af maskinen Side 4 = Montering af skæresæt Side 5 = Fejlårsager Side 6 = Garanti

Læs mere

DEUTSCH SILENT COMBI 8211-3452-04

DEUTSCH SILENT COMBI 8211-3452-04 DEUTSCH D SILENT COMBI 8211-3452-04 45 45 S S B SVENSKA 1. A 2. 2 1 3 4 5 5 6 2 1 3. 4. 5. 6. 2 SVENSKA S 7. 8. 9. 10. 11. P S 12. 3 DK DANSK SYMBOLER Følgende symboler findes på maskinen for at minde

Læs mere

Brugsanvisning. Bure. Gangborde. Bure Standard EL 56-312 Bure S EL 56-302

Brugsanvisning. Bure. Gangborde. Bure Standard EL 56-312 Bure S EL 56-302 Brugsanvisning Bure Gangborde Bure Standard EL 56-312 Bure S EL 56-302 Kære Bruger Bruksanvisning Bure Tillykke! Du har anskaffet et Bure Gangbord. I denne brugsanvisning får du vigtige oplysninger om,

Læs mere

BRUGSANVISNING. Version 1.0 FRITUREGRYDE

BRUGSANVISNING. Version 1.0 FRITUREGRYDE BRUGSANVISNING Version 1.0 FRITUREGRYDE Tak fordi du valgte at købe dette Nordic Cooking kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning

Læs mere

ANVISNING. Dansk 4-13. Svensk 14-23

ANVISNING. Dansk 4-13. Svensk 14-23 Standard Slim HA 60 ANVISNING Dansk 4-13 Svensk 14-23 VÆGMONTERET EMHÆTTE Standard Slim HA 60 Indholdsfortegnelse Teknisk information 5 Sikkerhed Læs dette først! 5 Beskrivelse af dele 6 Version med aftræk

Læs mere

CAVALO 60CV. Emhætte. Bruger- og monteringsvejledning

CAVALO 60CV. Emhætte. Bruger- og monteringsvejledning CAVALO 60CV Emhætte Bruger- og monteringsvejledning DA - Bruger- og monteringsvejledning Overhold venligst alle instruktioner i denne vejledning. Fabrikanten frasiger sig ethvert ansvar for eventuelle

Læs mere

SuperJet 750 Superjet 1000

SuperJet 750 Superjet 1000 Brugsanvisning/Bruksanvisning SuperJet 750 Superjet 1000 Pumpehus / Pumphus Filterhus / Filterkåpa Fod / Fot Rotor Rotorlåg / Rotorlock Mossvägen 17 S-3 37 Arlöv SE: Tlf. 0046 (0)40-4611 DK Tlf. 0045 44669909

Læs mere

Frostfri bandkabel Varmekabel, frostvakt Sulanapitokaapeli Frostfrit båndkabel

Frostfri bandkabel Varmekabel, frostvakt Sulanapitokaapeli Frostfrit båndkabel Frostfri bandkabel Varmekabel, frostvakt Sulanapitokaapeli Frostfrit båndkabel 1 10 m 2009 Biltema Nordic Services AB Frostfri bandkabel Applikationer För montering på utsidan av vattenledningar. Avstängningskranar

Læs mere

airflo Brugsvejledning. Winncare Nordic Aps, Hejreskovvej 18 B-C, 3490 Kvistgård, tlf.: 4913 8855 Rev. 4 31/08-15

airflo Brugsvejledning. Winncare Nordic Aps, Hejreskovvej 18 B-C, 3490 Kvistgård, tlf.: 4913 8855 Rev. 4 31/08-15 airflo rugsvejledning. Winncare Nordic ps, Hejreskovvej 18 -C, 3490 Kvistgård, tlf.: 4913 8855 Rev. 4 31/08-15 Producent: Mangar International Presteigne, Powys Wales, UK UK - LD8 2UF England Mangar Internationals

Læs mere

Assembly instructions

Assembly instructions EN Assembly instructions DE Montageanleitung DA Montagevejledning FR Notice de Montage SV Monteringsanvisning NL Montage Instructies NO Montasjeveiledning FI Kokoonpanoohjeet Mars 6700, 800, 9900, 11500

Læs mere

TRÄDGÅRDSBELYSNING HAGEBELYSNING PUUTARHAVALAISTUS HAVEBELYSNING

TRÄDGÅRDSBELYSNING HAGEBELYSNING PUUTARHAVALAISTUS HAVEBELYSNING TRÄDGÅRDSBELYSNING HAGEBELYSNING PUUTARHAVALAISTUS HAVEBELYSNING Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB TRÄDGÅRDSBELYSNING SPECIFIKATIONER Lampa: G4, max 10 W Kabellängd: 10 m Kapslingsklass transformator:

Læs mere

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - MODEL 501-27 (PAT. PENDING) BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER!

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - MODEL 501-27 (PAT. PENDING) BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD ConSet - MODEL 501-27 (PAT. PENDING) BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING DA NO ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! De bør ABSOLUT læse denne brugsanvisning og montage vejledning

Læs mere

Brugsanvisning. Varmekanon, Galaxy 25 AP Varenr.: 90 21 220. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.

Brugsanvisning. Varmekanon, Galaxy 25 AP Varenr.: 90 21 220. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg. Brugsanvisning Varmekanon, Galaxy 25 AP Varenr.: 90 21 220 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering

Læs mere

Brugsanvisning. Føntørrer

Brugsanvisning. Føntørrer Brugsanvisning Føntørrer DK 8 1 7 6 2 3 4 5 2 DK Føntørrer El-tilslutning Apparatet bør kun tilsluttes et stik, der er beskyttet mod jordfejl og installeret i overensstemmelse med el-regulativet. Vær opmærksom

Læs mere

Brugsanvisning / Bruksanvisning Trykfilter

Brugsanvisning / Bruksanvisning Trykfilter Brugsanvisning / Bruksanvisning Trykfilter 7500-10000 Mossvägen 17 S-232 37 Arlöv SE: Tlf. 0046 (0)40-462112 DK Tlf. 0045 44669909 SE: Fax 0046 (0)40-462114 DK Fax 0045 44669919 Mail info@pondteam.se Mail

Læs mere

Betjeningsvejledning. Castor

Betjeningsvejledning. Castor Betjeningsvejledning Castor Til lykke med dit nye GRAM emfang Vi ønsker dig til lykke med dit nye GRAM emfang, som vi håber, du bliver glad for at bruge. For at du kan få mest mulig glæde af det, er det

Læs mere

SPAHN reha GmbH. Manual til Vasketoilet VAmat. WC-sæde kombineret med vask og varmlufttørring for optimal hygiejne.

SPAHN reha GmbH. Manual til Vasketoilet VAmat. WC-sæde kombineret med vask og varmlufttørring for optimal hygiejne. SPAHN reha GmbH Manual til Vasketoilet VAmat C-sæde kombineret med vask og varmlufttørring for optimal hygiejne. Der tages forbehold for evt. produktændringer. Copyright: elldana Innocare. Udgave 1,0 09

Læs mere

OLIERADIATOR 2000 W. med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG.

OLIERADIATOR 2000 W. med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. VEND ALDRIG OLIERADIATOREN PÅ HOVEDET NÅR DEN ER I DRIFT! OLIERADIATOR 2000 W med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 1 SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

IP54. Halogenstrålkastare med stativ Halogenlyskaster med stativ Halogeenivalonheitin ja teline Halogenspot med stativ 500 W. 1,0 m. Art.

IP54. Halogenstrålkastare med stativ Halogenlyskaster med stativ Halogeenivalonheitin ja teline Halogenspot med stativ 500 W. 1,0 m. Art. Halogenstrålkastare med stativ Halogenlyskaster med stativ Halogeenivalonheitin ja teline Halogenspot med stativ 500 W 1,0 m 1 SE Halogenstrålkastare med stativ Max 500 W 230 V Viktig information före

Læs mere

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX Tak, fordi du valgte vores emhætte. Læs denne brugsanvisning grundigt, Inden emhætten tages i brug. Monteringen skal foretages af en kvalificeret og

Læs mere

2a. Montering av väggfästet (betong eller tegel) Montera väggfästet på väggen med hjälp av medföljande tre skruvar och tre brickor (se fig. 2a).

2a. Montering av väggfästet (betong eller tegel) Montera väggfästet på väggen med hjälp av medföljande tre skruvar och tre brickor (se fig. 2a). IR-värmare, 1300 W MONTERINGSINSTRUKTIONER 1a. Montering av fästbygeln Med hjälp av två 5 mm bultar, två gummibrickor och två stålbrickor monteras fästbygeln på lamphuset (se fig.1a). Fig. 1a 2a. Montering

Læs mere

zense DIN-modul for svagstrøms input Model MIR-2130 Dansk - Svenska DK Ver 1.1 Zense MIR2130 ID110024000 1 - ANVENDELSE 6 - TILSLUTNINGSDIAGRAM

zense DIN-modul for svagstrøms input Model MIR-2130 Dansk - Svenska DK Ver 1.1 Zense MIR2130 ID110024000 1 - ANVENDELSE 6 - TILSLUTNINGSDIAGRAM Dansk - Svenska zense DIN-modul for svagstrøms input Model MIR-2130 DK Ver 1.1 1 - ANVENDELSE DIN-modulet er en zense enhed som benyttes til at modtage input fra svagstrøms tryk eller egnet sensor. Enheden

Læs mere

Brugsanvisning / Bruksanvisning

Brugsanvisning / Bruksanvisning Brugsanvisning / Bruksanvisning Vandstenspumpe /Vattenstenspump AQ350 / 700 / 1000 / 1500 AQ350L / AQ 700L / AQ1000L / AQ1500L Dansk brugsanvisning Vandstenspumper Læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt

Læs mere

Din brugermanual MTD ELECTRIC VERTICUTTER http://da.yourpdfguides.com/dref/3402408

Din brugermanual MTD ELECTRIC VERTICUTTER http://da.yourpdfguides.com/dref/3402408 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i ZANUSSI ZV230MR i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

The Bose 251 TM Environmental Speakers. Owner s Guide. Brugervejledning. Bedienungsanleitung. Guía del usuario. Notice d utilisation

The Bose 251 TM Environmental Speakers. Owner s Guide. Brugervejledning. Bedienungsanleitung. Guía del usuario. Notice d utilisation The Bose 251 TM Environmental Speakers Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Guía del usuario Notice d utilisation Manuale di istruzioni Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning Til Deres optegnelser

Læs mere

Trykfilter/Tryckfilter. Model 2012. Bioclear UV 5000-10000 - 15000-25000. Brugsanvisning/Bruksanvisning

Trykfilter/Tryckfilter. Model 2012. Bioclear UV 5000-10000 - 15000-25000. Brugsanvisning/Bruksanvisning Brugsanvisning/Bruksanvisning Trykfilter/Tryckfilter Bioclear UV 5000-10000 - 15000-25000 Model 2012 UV Bioclear trykfilter 5000, 10000,15000 og 25000 Brugsanvisning dansk Læs denne brugsanvisning nøje

Læs mere

Trykfilter/Tryckfilter

Trykfilter/Tryckfilter Brugsanvisning/Bruksanvisning Trykfilter/Tryckfilter Bioclear UV 5000-10000 - 15000 Mossvägen 17 S-232 37 Arlöv SE: Tlf. 0046 (0)40-462112 DK Tlf. 0045 44669909 SE: Fax 0046 (0)40-462114 DK Fax 0045 44669919

Læs mere

Flydende skimmer og fontæne Flytande skimmer och fontän FS 2500

Flydende skimmer og fontæne Flytande skimmer och fontän FS 2500 Flydende skimmer og fontæne Flytande skimmer och fontän FS 2500 Brugsanvisning for PondFriend FS 2500 Læs denne brugsanvisning nøje inden skimmeren tages i brug. Tekniske data: Max flow 2500 l/tim. Max

Læs mere

Blender. Royal Pro 850 BRUGSANVISNING

Blender. Royal Pro 850 BRUGSANVISNING Blender Royal Pro 850 BRUGSANVISNING Tak fordi du valgte at købe dette Chefon kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning være problemer

Læs mere

Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk

Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Brugsanvisning Varenr.: 9014560,565,570 Fluefanger Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Fluefanger 220Volt Varenummer: 9014560,565,570 Introduktion: Denne fluefanger

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION T200 http://da.yourpdfguides.com/dref/850721

Din brugermanual HP PAVILION T200 http://da.yourpdfguides.com/dref/850721 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Manual - DK Model: VHW01B15W

Manual - DK Model: VHW01B15W Manual - DK Model: VHW01B15W Læs denne vejledning grundig inden du tager dit nye produkt i brug og gem den til senere brug. Vigtige sikkerheds foranstaltninger: Læs denne vejledning grundig inden du tager

Læs mere

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - TYPE 501-19 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER!

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - TYPE 501-19 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD ConSet - TYPE 0-9 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING DA NO ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! De bør ABSOLUT læse denne brugsanvisning og montage vejledning før opstilling,

Læs mere

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger I nst al l at i onsanvi sni ng I KB( P)2750,I K( B)2710,I KB( P)2350,I K( B)2310,I K3510,I K3514 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 2 3. Opstilling af apparatet...

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

Luftpumpe / Luftpump 108-270 - 540

Luftpumpe / Luftpump 108-270 - 540 Brugsanvisning / Bruksanvisning Luftpumpe / Luftpump 108-270 - 540 DK Brugsanvisning Luftpumpe Airset 108-270 - 540 Læs venligst denne betjeningsvejledning omhyggeligt igennem inden luftpumpen tages i

Læs mere

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EG

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EG Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EG Tak, fordi du valgte vores emhætte. Læs denne brugsanvisning grundigt, inden emhætten tages i brug. Monteringen skal foretages af en kvalificeret og

Læs mere

Megaflow pumpe E / 55000

Megaflow pumpe E / 55000 Brugsanvisning / Bruksanvisning Megaflow pumpe 32000 E / 55000 www.pondteam.com 1 Dansk Brugsanvisning Megaflow 32000 E / 55000 Læs omhyggeligt denne brugsanvisning inden pumpen tages i brug og gem den

Læs mere

Rørgevindskærersæt 220V

Rørgevindskærersæt 220V Brugsanvisning Varenr.: 9041259 Rørgevindskærersæt 220V Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Rørgevindskærersæt 220V Varenummer: 9041259 Beskrivelse: Transportabel

Læs mere

POWX308 DA 1 ANVENDELSE... 2 2 BESKRIVELSE (FIG. 1-2)... 2 3 MEDFØLGENDE INDHOLD... 2 4 SYMBOLER... 2 5 GENERELLE SIKKERHEDSFORSKRIFTER...

POWX308 DA 1 ANVENDELSE... 2 2 BESKRIVELSE (FIG. 1-2)... 2 3 MEDFØLGENDE INDHOLD... 2 4 SYMBOLER... 2 5 GENERELLE SIKKERHEDSFORSKRIFTER... 1 ANVENDELSE... 2 2 BESKRIVELSE (FIG. 1-2)... 2 3 MEDFØLGENDE INDHOLD... 2 4 SYMBOLER... 2 5 GENERELLE SIKKERHEDSFORSKRIFTER... 3 5.1 Arbejdsområde... 3 5.2 Elektrisk sikkerhed... 3 5.3 Personlig sikkerhed...

Læs mere

DCC digital dekoder til magnetiske produkter

DCC digital dekoder til magnetiske produkter Viessmann 5212 Digital Dekoder Dansk Brugervejledning DCC digital dekoder til magnetiske produkter med fire udgangsgrupper Indhold 1. Vigtige oplysninger... 2 2. Indledning / Egenskaber... 3 3. Montering...

Læs mere

Brugsanvisning / Bruksanvisning Superflow 3000-12000

Brugsanvisning / Bruksanvisning Superflow 3000-12000 Brugsanvisning / Bruksanvisning Superflow 3000-12000 Mossvägen 17 S-232 37 Arlöv SE: Tlf. 0046 (0)40-462112 DK Tlf. 0045 44669909 SE: Fax 0046 (0)40-462114 DK Fax 0045 44669919 Mail info@pondteam.se Mail

Læs mere

VIGTIG! INFORMATION OM BRUG AF ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART PUSLEBORD

VIGTIG! INFORMATION OM BRUG AF ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART PUSLEBORD PLACER DENNE SEDDEL TYDELIGT VED PUSLEBORDET VIGTIG! INFORMATION OM BRUG AF ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART PUSLEBORD Barnet må ALDRIG efterlades alene på puslebordet. HÅNDBETJENINGEN skal altid efterlades uden

Læs mere