Oplysninger. Dagtilbud: Jacob A. Riis Børnehave. Billede Navn Mailadresse og tlf.nr.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Oplysninger. Dagtilbud: Jacob A. Riis Børnehave. Billede Navn Mailadresse og tlf.nr."

Transkript

1 1

2 Indholdsfortegnelse Oplysninger... 3 Politiske mål Dagtilbudsloven formål... 4 Politiske mål Dagtilbudsloven læreplaner... 5 Politiske mål Børn- og ungepolitik... 6 Pædagogisk tilgang for arbejdet med læreplanen... 7 Barnets alsidige personlige udvikling - læringsmål... 9 Barnets alsidige personlige udvikling - handlinger Sociale kompetencer - læringsmål Sociale kompetencer - handlinger Sproglig udvikling - læringsmål Sproglig udvikling - handlinger Krop og bevægelse - læringsmål Krop og bevægelse - handlinger Naturen og naturfænomener - læringsmål Naturen og naturfænomener - handlinger Kulturelle udtryksformer og værdier - læringsmål Kulturelle udtryksformer og værdier - handlinger Dokumentation

3 Oplysninger Dagtilbud: Jacob A. Riis Børnehave Billede Navn Mailadresse og tlf.nr. Daginstitutionsleder Lotte Bohse Hansen Souschef Vivi Pahuus Christiansen

4 Politiske mål Dagtilbudsloven formål Formål for dagtilbud Børn i dagtilbud skal have et fysisk, psykisk og æstetisk børnemiljø, som fremmer deres trivsel, sundhed, udvikling og læring. Dagtilbud skal i samarbejde med forældrene give børn omsorg og understøtte det enkelte barns alsidige udvikling og selvværd samt bidrage til, at børn får en god og tryg opvækst. Dagtilbud skal fremme børns læring og udvikling af kompetencer gennem oplevelser, leg samt pædagogisk tilrettelagte aktiviteter, der giver børn mulighed for fordybelse, udforskning og erfaring. Dagtilbud skal give børn medbestemmelse, medansvar og forståelse for demokrati. Dagtilbud skal som led heri bidrage til at udvikle børns selvstændighed, evner til at indgå i forpligtende fællesskaber samt samhørighed med og integration i det danske samfund. Dagtilbud skal i samarbejde med forældrene sikre en god overgang til skole ved at udvikle og understøtte grundlæggende kompetencer og lysten til at lære. Dagtilbud skal i samarbejde med skolerne skabe en sammenhængende overgang til skole og fritidstilbud. 4

5 Politiske mål Dagtilbudsloven læreplaner Pædagogiske læreplaner i dagtilbud Der skal i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0-2 år og børn i aldersgruppen fra 3 år til barnets skolestart. Den pædagogiske læreplan skal give rum for leg, læring og udvikling af børn i dagtilbud. Ved udarbejdelsen af den pædagogiske læreplan skal der tages hensyn til børnegruppens sammensætning. Den pædagogiske læreplan skal beskrive dagtilbuddets mål for børnenes læring inden for temaerne: Alsidig personlig udvikling, Sociale kompetencer, Sproglig udvikling, Krop og bevægelse, Naturen og naturfænomener og Kulturelle udtryksformer og værdier. Den pædagogiske læreplan skal beskrive relevante pædagogiske metoder og aktiviteter, der iværksættes for at nå målene, og hvordan læreplanen evalueres. Det skal fremgå af den pædagogiske læreplan, hvilke relevante pædagogiske metoder, aktiviteter og eventuelle mål, der opstilles og iværksættes for børn med særlige behov. Det skal endvidere fremgå af den pædagogiske læreplan, hvordan arbejdet med et godt børnemiljø bliver en integreret del af det pædagogiske arbejde. Børnemiljøet skal vurderes i et børneperspektiv, og børns oplevelser af børnemiljøet skal inddrages under hensyntagen til børnenes alder og modenhed. 5

6 Politiske mål Børn- og Ungepolitik Esbjerg Kommune har udarbejdet en Børn og Ungepolitik, der har fokus på at skabe helhed i indsatsen og tilbuddene til kommunens børn og unge. Politikken skal sikre, at alle børn og unge får de bedste muligheder for trivsel, udvikling og læring. Byrådet har fastlagt fem tværgående politiske temaer, der skal arbejdes med: Inklusion af børn i almensystemet Udsatte børn og unge i sociale fællesskaber (indsatser tager afsæt i Paradigmeskifte 2.0) Forældresamarbejde Samspillet mellem Esbjerg Kommune og de frivillige Læring og science Byrådet målsætninger for temaerne indeholder følgende: Læring og science kompetenceudvikling i forhold til udviklingstrin tværfagligt samarbejde progression i læring læring via leg naturvidenskabelig metode og læringsmiljø Inklusion barnets tarv i centrum fælles indsats sociale fællesskaber tværfaglig viden og samarbejde sammenhæng og helhed Barnet Udsatte børn Paradigmeskifte langsigtede forløb del af sociale fællesskaber plads til forskellighed inddragelse af barn, forældre, netværk mm. tværgående samarbejde Frivillige organisationer samarbejde og sammenhæng mellem tilbud inddragelse af frivillige ressourcer udvikle nye tilbud Forældresamarbejde forældreressourcer dialog og kommunikation ligeværdighed inddragelse og involvering forældrebestyrelser 6

7 Pædagogisk tilgang til arbejdet med læreplanen Den pædagogiske læreplan er det pædagogiske personales arbejdsredskab til at sikre, at der bliver sat fokus på barnets trivsel, udvikling og læring. Forudsætningen for at arbejde med barnets udvikling og læring er, at barnet trives i det læringsmiljø, det opholder sig. Det betyder, at barnets tilknytning til andre børn og voksne, barnets inklusion i børnefællesskabet og barnets generelle trivsel er grundlaget for, at barnet får et godt udbytte af de lege- og læringsaktiviteter det indgår i. Afsættet for et udviklende læringsmiljø er, at barnet er omgivet af nærværende og engagerede voksne, der kommunikerer anerkendende og ligeværdigt med barnet. De pædagogiske læreprocesser skal respektere børnenes forskelligheder, individuelle vilkår og tage udgangspunkt i barnets ressourcer og muligheder. Barnet lærer af de aktiviteter, det deltager i og de udfordringer det bliver stillet over for, men også ved at barnet selv er undersøgende og eksperimenterende. Læring finder derfor både sted i planlagte og voksenstrukturerede aktiviteter, som i hverdagens praktiske og spontane gøremål samt i barnets leg og udforskning. I princippet er alle situationer mulige læringssituationer. Det pædagogiske personale skal derfor tænke læring ind i de forskellige typer aktiviteter som barnet involveres i. Desuden skal det pædagogiske personale tilstræbe, at barnet aktiveres og alle sanser kommer i spil ved enhver aktivitet ud fra antagelsen: Den, der aktivt deltager, lærer noget. Et stimulerende og udfordrende læringsmiljø bærer præg af, at det pædagogiske personale har gjort sig klare overvejelser om mål, indhold og egen rolle i de pædagogiske aktiviteter med børnene. En målrettet og systematisk tilgang til børnenes læring indebærer en bevidst planlægning, gennemførelse og evaluering af pædagogisk praksis. Dagtilbuddet udgør de første erfaringer i en række af forskellige institutionelle læringsmiljøer i barnets liv. Det er derfor af stor betydning, at barnet har en positiv oplevelse og et godt udbytte af dagtilbuddet. Ud over at udvikle barnets kompetencer, er det af afgørende betydning, at dagtilbuddet understøtter barnets lyst til at lære og glæden ved at kunne mestre nyt. Dette fundament er helt centralt for barnets møde med nye læringsmiljøer. Her tænkes specielt på overgang fra dagpleje til daginstitution og overgang fra daginstitution til skole og SFO. I samarbejdet mellem tilbuddene skal dagtilbuddet derfor være med til at skabe trygge og sammenhængende overgange, der bygger på læringsmæssig kontinuitet og progression for barnet. 7

8 Jacob A. Riis Børnehavens læringsmål Vi tager afsæt i vores viden om forskellige måder at lære på se, hører, gøre og røre. Barnet lærer bedst, når det oplever, at det kan. Læring vægtes derfor i forhold til det enkelte barns præmisser. Læring finder sted hele tiden. Det betyder, at alle børn inkluderes aktivt i de aktiviteter, der arrangeres i børnehaven og nærmiljøet det er noget vi er meget opmærksomme på, i vores måde at lave SMITTE på, i forhold til hvilket læreplanstema vi arbejder med. Alle børnene skal have mulighed for, at udvikle sig og lære både individuelt og sammen med andre børn - samt have nærværende og anerkendende voksne tæt på. Dette er noget vi vægter højt og det giver meget i forhold til børnenes udvikling. Legens elementer som motivation, nysgerrighed, afprøvning, fordybelse, koncentration, fantasi og forestillingsevne er vigtige i en læreproces dette er noget vi har med i vores overvejelser, når vi udfærdiger SMITTE. Vi opfylder bl.a. disse læringsmål gennem vores arbejde med de 6 læreplanstemaer, når vi laver SMITTE, kompetencehjul, Topi, handleplaner mm. 8

9 Barnets alsidige personlige udvikling - læringsmål Overordnede læringsmål for dagtilbud i Esbjerg Kommune: I dagtilbud skal børn kunne opleve relevante invitationer til at få del i betydningsfulde sociale og kulturelle erfaringer. Det sociale og kulturelle liv i dagtilbud skal give plads til, at børn kan udfolde sig som stærke og alsidige personer. Det sociale liv i dagtilbud skal give mulighed for, at børn oplever sig som værdifulde medlemmer af fællesskabet. Delmål for børnenes læring: Jacob A. Riis Børnehaves mål Vi vil gerne: 1. At børnene styrker og udvikler deres selvværd. 2. At børnene styrker og udvikler deres selvtillid. 3. At børnene føler sig trygge til at tage initiativ til nye udfordringer. 4. At børnene kan give udtryk for deres følelser. 5. At børnene har indfølingsevne og kan sætte sig i andres sted. 6. At børnene føler sig trygge sammen med andre børn og voksne. 7. At skabe inkluderende fællesskaber, hvor alle børnene føler sig sete og værdifulde. 8. At børnehaven er et rart og inspirerende sted at være. 9. Vi ønsker en positiv hverdag med tryghed, omsorg, anerkendelse og nærvær. 9

10 Barnets alsidige personlige udvikling - handlinger Hvad gør vi Jacob A. Riis Børnehave Pædagogiske handlinger, metoder og aktiviteter: Handling: 1. Personalet viser respekt for børnenes følelsesmæssige udvikling. 2. Personalet lærer børnene at give udtryk for egne følelser. 3. Personalet opfordre børnene til, at udvise respekt for andre børn og voksne. 4. Personalet hjælper børnene med, at få gode relationer til hinanden. 5. Personalet arbejder med Fri for mobberi. Metode: 1. Dette gennem samtaler, ros og anderkendelse. 2. Dette gennem samtaler, guidning og anderkendelse. 3. Dette ved at være rollemodeller, guide og anerkende når børnene gør. 4. Dette ved at være rollemodel, gennem leg og guidning. 5. Dette ved at bruge materialet, både i samlingen eller spontant i opståede situationer, og ved at bruge barnet egen bamse. Aktivitet: 1. I alt hvad vi foretager os. 2. I alle aktiviteter vi fortager os. 3. I alt hvad vi foretager os. 4. I alt hvad vi foretager os. 5. Ved de opståede situationer som det passer til. Vi bruger meget vores læreplanstemaer og udfærdiger en SMITTE, for at tilgodese og være opmærksom på, at det er de her ting vi gør. Dette for at tilgodese alle vores børn, men også børn med særlige behov, hvor vigtigheden af hvilke metode vi anvender, er endnu mere tydelig. Arbejdsmiljø: Vi laver en børnemiljøvurdering i januar måned 2016 ud fra DCUMs hjemmeside. Her kan børnene selv svare på spørgsmålene via en App på Ipaden. Vi lader førskolebørnene gøre det. Efterfølgerne laver vi handle planer ud fra udfaldet af dette dette inden 1. april Udfaldet og handleplanen lægges på hjemmesiden. Dette gøres hvert 3. år. 10

11 Sociale kompetencer læringsmål Overordnede læringsmål for dagtilbud i Esbjerg Kommune: Børn skal anerkendes og respekteres som de personer, de er, og de skal opleve at høre til. Børn skal opleve tryghed og tillid i deres relationer til både voksne og andre børn i et dagtilbud, der er kendetegnet ved rummelighed og ved, at der tages afstand til mobning, drilleri og usynlig udskilning. Børn skal inddrages og opmuntres til at være aktive deltagere, der samarbejder med andre og er med i demokratiske beslutningsprocesser. Delmål for børnenes læring. Jacob A. Riis Børnehaves mål Vi vil gerne have: 1. At børnene viser hensyn til andre og kan indgå i et fællesskab. 2. At børnene respekterer andre børn og voksnes forskelligheder og meninger. 3. At børnene forstår og respekterer regler. 4. At børnene oplever tryghed og tillid. 5. At børnene oplever at vi er trygt og rart sted at være. 11

12 Sociale kompetencer - handlinger Hvad gør vi Pædagogiske handlinger, metoder og aktiviteter: Handlinger: 1. Personalet fokuserer op de sociale spilleregler. 2. Personalet vil være gode eksempler for børnene. 3. Personalet anerkender og respekterer børnenes forskelligheder. 4. Personalet bruger materialet Fri for mobberi Metoder: 1. Dette gennem leg, samtale, aktiviteter og spejling. 2. Dette gennem måde vi omgås hinanden i dagligdagen. 3. Dette ved at møde barnet hvor det uanset alder og kompetencer. 4. Dette ved at tage emner op, som falder lige for i givne situationer. Aktiviteter: 1. I alt hvad vi foretager os. 2. I alt hvad vi foretager os. 3. I alt hvad vi foretager os. 4. I alt hvad vi foretager os. Børn med særlige behov: Vi har øget opmærksomhed på børn med særlige behov. Pædagogiske metoder: 1. Vi arbejder med SMITTE på det enkelte barn med særlige behov, for at inkluderer barnet så meget så muligt i dagligdagen. Pædagogiske aktiviteter: 1. Det gøres i de fastlagte aktiviteter vi skal have i huset. Dog tages der de hensyn som er beskrevet i SMITTE modellen. 12

13 Sproglig udvikling - læringsmål Overordnede læringsmål for dagtilbud i Esbjerg Kommune: Børn skal have mulighed for at udvikle deres sprog gennem alle hverdagens aktiviteter. Børn skal udfordres til sproglig kreativitet samt til at udtrykke sig gennem forskellige genre. Børn skal støttes i at udvikle deres nysgerrighed og interesse for tegn, symboler og den skriftsproglige verden, herunder bogstaver og tal. Børn skal have adgang til at bruge forskellige kommunikationsmidler og IT, herunder have mulighed for at arbejde med computere. Jacob A. Riis Børnehaves mål 1. At børnene kan formulere sig sprogligt, 2. At børnene er i stand til, at kommunikere med andre 3. At børnene kan give udtryk for egne meninger, følelser og behov. 4. At børnene støttes i den skriftlige verden - herunder bogstaver, tal og skriftsproglig retning. 5. At omgivelsernes indretning inspirerer til, at vække interesse for tal og bogstaver. 13

14 Sproglig udvikling handlinger Hvad gør vi Pædagogiske handlinger, metoder og aktiviteter: Handlinger: 1. Personalet leger rim og remser med børnene. 2. Personalet synger og leger sanglege med børnene. 3. Personalet læser højt for børnene. 4. Personalet læser dialogisk læsning sammen med børnene. 5. Personalet fortæller historier. 6. Personalet samtaler med børnene. 7. Personalet opfordrer børnene til at udtrykke sig. 8. Personalet introducerer børnene til tal og bogstaver. 9. Personalet spiller teater. 10. Børnene spiller teater. 11. Børnene fortæller historier. 12. Personalet spiller forskellige spil med børnene. 13. Børnene bruger Ipad. Metoder og aktiviteter: 1. Vi bruger legen, bøgerne og samlingen. 2. Vi bruger legen, bøgerne og samlingen. 3. Vi bruger bøgerne og samlingen. 4. Vi bruger bøgerne og samlingen. 5. Vi gør når børnene spiser. 6. Vi samtaler i alle de situationer som lægger op til det, med barnet. 7. Vi spørger barnet om mange ting, så de er nødt til at udtrykke sig. 8. Vi gør på det Ipad, kopi ark og hvad barnet eller personalet selv finder på. 9. Vi spiller teater ved samling, eller bare spontant. 10. Børnene spiller teater ved samling og som aktivitet. 11. Børnene fortæller spontant, på opfordring og i samling. 12. Vi spiller fx UNO, hvor tal indgår eller Vildkatten, hvor man møder ting man ikke vidste hvad var. 13. Børnene bruger Ipad, hvor vi fastlåser spil (app), som er relateret til netop sprogforståelse og der er rigtig mange, og på forskellige niveauer. Vi har indrettet omgivelserne både ude og inde med plancher og ark med bogstaver og tal. Børn med særlig behov: 1. Vi har en sproggruppe i huset for børn med sprog udfordringer af forskellig art 2. Vi har tale pædagogen i huset, hos de børn som er blevet visiteret til det 3. Vi arbejder hele tiden med at guide de børn som har vanskeligheder med udtale, begrebs forståelse, sprog forståelse mm. 4. Vi skifter løbende de børn ud som har rykket sig i forhold til Mål i SMITTE modellen 14

15 Krop og bevægelse læringsmål Overordnede læringsmål for dagtilbud i Esbjerg Kommune: Børn skal have mulighed for at opleve glæde ved deres krop, og ved at være i bevægelse samt støttes i at videreudvikle kroppens funktioner og bevægelser i både fri leg og tilrettelagt fysiske udfordringer. Børn skal leve under betingelser, som styrker deres fysiske sundhed, herunder forhold som hygiejne, ernæring og aktiv livsstil. Børn skal have mulighed for aktivt at udforske og tilegne sig den fysiske, sociale og kulturelle verden gennem alle sanser. Børn skal have kendskab til kroppens grundlæggende funktioner og støttes i at udvikle forståelse og respekt for egen og andres kropslighed. Delmål for børnenes læring. Jacob A. Riis Børnehaves mål 1. At børnene udvikler deres motoriske færdigheder ved inde og ude lege. 2. At børnene udvikler deres fin motorik 3. At børnene udvikler deres grov motorik 4. At børnene føler glæde ved at udøve fysisk aktivitet. 5. At børnene får viden om sund kost 6. At børnene får viden om motion. 7. At de fysiske rammer giver mulighed for og inspiration til aktiviteter - samtidigt med at det er sikkerhedsmæssigt forsvarligt. 8. At børn med særlige behov deltager på deres niveau og på deres præmisser. 15

16 Krop og bevægelse - handlinger Hvad gør vi Pædagogiske handlinger, metoder og aktiviteter: Handlinger: 1. Vi sørger for, at børnene bl.a. har gode udfoldelsesmuligheder på legepladsen. 2. Vi afholder idrætsdag i september. 3. Vi afholder motionsdag i oktober. 4. Vi bruger nærmiljøet. 5. Vi har emner om kroppen, sund kost og hygiejne. 6. Vi har valgt af det er vores fokus område i 2016 Metoder: 1. Dette ved at have adgang til at børnene kan løbe, cykle, springe, klatre, spille bold mm. 2. Vi har lavet forløb rundt på legepladsen. 3. Vi går hen på katedralskolens sportsplads. 4. Vi bruger Klosterhaven, Slotsbanken, Tangeskoven, galgebakken, Ribelund, Storkesøen, Brorsons legeplads, Andeøen, Hovedengen. 5. Vi har læreplantemaer omkring emnerne og de er udfærdiget i SMITTE. 6. Vi afholder en pædagogisk dag, hvor vi skal planlægge implementeringen og laver SMITTE. Aktiviteter: 1. Når vi er på legepladsen. 2. Alle børn kommer igennem posterne. (Løb, spring, balance mv.) 3. Alle børn kommer igennem de aktiviteter vi har lavet. (Løb, spring, balance mv.) 4. Ved enhver lejlighed som byder sig, når vi har planlagt ture ud af huset via vores læreplanstemaer og månedsplaner og spontant, hvis der fx kommer sne mv. 5. Vi kigger i bøger, bruger Ipad, tegner os selv og har bl.a. maddag. 6. Vi skal vi være ude og inde (her har vi lejet os ind i hallen ved vandrehjemmet i vinterhalvåret) Børne med særlige behov: Vi medtænker hele tiden, ud fra det enkelte barns SMITTE, hvor barnet kan inkluderes på bedst mulige måde, i de forskellige aktiviteter der er før er nævnt. Vi har ofte trækvogn, løbecykel eller andre hjælpemidler med, når vi er på tur. Netop for at lette udfordringerne for det enkelte barn. 16

17 Naturen og naturfænomener - læringsmål Overordnede læringsmål for dagtilbud i Esbjerg Kommune: Børn skal have mulighed for at opleve glæde ved at være i naturen og at udvikle respekt for natur og miljø. Børn skal kunne erfare naturen med alle sanser og opleve den som et rum for leg og fantasi og som rum for både vilde og stille aktiviteter. Børn skal have mulighed for at få mange og forskelligartede erfaringer med naturen og naturfænomener samt for at opleve naturen som et rum for at udforske verden. Delmål for børnenes læring. Jacob A. Riis Børnehaves mål 1. At børnene får kendskab til naturen og naturfænomener. 2. At børnene føler glæde ved at færdes i naturen. 3. At børnene er nysgerrige og eksperimenterende. 4. At børnene viser respekt for naturen. 5. At børnene får gode naturoplevelser. 6. At børnene kan følge årstiderne. 17

18 Naturen og naturfænomener - handlinger Handlinger. Hvad gør vi Pædagogiske handelinger, metoder og aktiviteter: Handlinger: 1. Personalet tager børnene med på ture i skoven. 2. Personalet tager børnene med på bondegårdsbesøg. 3. Personalet bruger naturen omkring os. 4. Personalet laver bål med børnene. 5. Personalet sår og planter i urtepotter med børnene 6. Personalet fortæller og viser, hvordan passer på naturen 7. Personalet fortæller børnene om de skriftende årstider Metoder og aktiviteter: 1. Dette ved at tage i skoven 2. Dette ved at besøge en bondegård 3. Dette ved at tage til åen, i klosterhaven mm. 4. Dette ved at lave bål med børnene, hvor de skal hjælpe til med det hele. 5. Dette ved at så og plante efter årstiden. Købe jord, vande, passe og pleje. 6. Dette på ture ud af huset, ved at vise hvordan man skal gøre ved små dyr og ved at sorterer sit affald mm. 7. Dette ved at bruge Ipad, ved at gå ud og se på blade og træer og blomster og se på vejrforholdene. Børn med særlige behov: Vi tager hensyn hvad der står i SMITTE, så vi har helt sikre på, hvor vi kan inkluderer det enkelte barn og hvor vi skal guide ekstra meget. Det er vigtigt at det er en succes oplevelse for barnet. 18

19 Kulturelle udtryksformer og værdier - læringsmål Overordnede læringsmål for dagtilbud i Esbjerg Kommune: Børn skal møde voksne, der selv er aktive kulturbrugere og støtter dem i at eksperimentere med, øve sig i og afprøve sig selv i forhold til et bredt spekter af kulturelle udtryksformer. Børn skal have adgang til materialer, redskaber og moderne medier, herunder IT, som kan bruges både i forbindelse med oplevelser og skabende kulturaktivitet. Børn skal have lejlighed til at deltage i kulturelle traditioner og lokale kunstneriske tilbud, herunder teater, musik, dans, arkitektur og udstillinger. Delmål for børnenes læring. Jacob A. Riis Børnehaves mål 1. At børnene får kendskab til egnens og dansk kultur. 2. At børnene får kendskab til traditioner. 3. At børnene får kendskab til skikke og udtryksformer. 4. At børnene får kendskab til andre kulturer. 5. At børnene får ejerskab til værdier. 6. At børnene får kendskab til kunst og til at være kreative. 7. At børnene får kendskab og adgang til materialer, redskaber og moderne medier, som giver oplevelser og bidrager til børnenes skabende kulturelle aktiviteter. 8. At børnene får kendskab til forskellige materialer, og hvad de kan bruges til. 9. At bruge en computer 19

20 Kulturelle udtryksformer og værdier - handlinger Handlinger. Pædagogiske handlinger, metoder og aktiviteter: Vi besøger: 1. Kunstmuseet 2. Vikingemuseet 3. Slotsbanken 4. Domkirken 5. Sct. Catharinæ Kirke 6. Ribelund 7. Vadehavet. Traditioner: 1. Fastelavn: Vi laver fastelavnsris og klipper fastelavnspynt. Slår katten af tønden. 2. Påske: Vi laver påskepynt. Påskeharen kommer forbi. 3. Vi inviterer bedsteforældre til hygge Jul: 1. Vi klipper julepynt. 2. Bager pebernødder. 3. Laver juledekorationer. 4. Laver julegaver. 5. Inviterer forældre og søskende på æbleskiver, gløgg og saftevand. 6. Juleafslutning i Domkirken eller Sct. Catharinæ Kirke. 7. Juleafslutning i børnehaven med besøg af julemanden med godteposer. Bagefter spiser vi risengrød. Kunstneriske udtryksformer: 1. Teater 2. Malerier 3. Ler-arbejde 4. Sang og sanglege 5. Musik og musikinstrumenter Børnemiljø: Børnehavens indretning, udsmykning og atmosfære indvirker på børnenes fantasi og lyst til at udfolde sig. Børn med særlige behov: Børn med særlige behov inkluderes i de aktiviteter, ture eller traditioner, som de magter. Dette kan vi rent fagligt vurderer ud fra det enkelte barns SMITTE og vores erfaring. 20

21 Dokumentation Beskrivelse af dokumentationsmetoder. Dokumentations metoder 1. Orientering på Tabulex og på opslagstavlerne. 2. Månedsplanen er på Tabulex og hjemmesiden. 3. Vi arbejder løbende med de 6 læreplanstemaer hen over året, hvor vi laver en SMITTE model på hvert læreplan. Evalueringen laver vi løbende under forløbet og efter endt forløb. De kommer på hjemmesiden. 4. Dette både som udstillinger på stuen af børnenes produkter, tegninger, collager, indsamlinger m.m. 5. Fagligt beskrevet i en SMITTE model 6. Børnenes fortællinger. 7. Pic Collage billeder lægges ind på Tabulex og hænges på opslags tavlerne. 21

22 Evaluering Beskrivelse af evaluering af den pædagogisk læreplan. Evaluering 1. Vi evaluerer løbende læreplanen Lederen er tovholder. 2. Vi har læreplanen på dagordnen på den ene af vores pædagogiske dage. 3. Vi evaluerer alle vores læreplanstemaer og projekter efter endt forløb dette i vores SMITTE derudover laves der løbende evaluering på stuerne på teammøderne som afholdes ugentligt. 4. Bestyrelsen informeres løbende om vores evalueringer på bestyrelsesmøderne, som afholdes en gang om måneden. 22

23 23

Faktaoplysninger. Klostergade 11, 6760 Ribe. Telefonnummer Daglig pædagogisk leder. leder. Hanne Mathiasen. Billede. Telefon nr.

Faktaoplysninger. Klostergade 11, 6760 Ribe. Telefonnummer Daglig pædagogisk leder. leder. Hanne Mathiasen. Billede. Telefon nr. 1 2 Indholdsfortegnelse Fatkaoplysninger... 4 Grundlæggende værdier... 5 Læringssyn pædagogisk tilgang... 6 Barnets alsidige personlige udvikling... 8 Barnets alsidige personlige udvikling... 9 Sociale

Læs mere

Fatkaoplysninger. Institutionens navn: Tovværkets Børnegård. Adresse: Grådybet 75, 6700 Esbjerg. Telefonnummer: 76 16 22 40

Fatkaoplysninger. Institutionens navn: Tovværkets Børnegård. Adresse: Grådybet 75, 6700 Esbjerg. Telefonnummer: 76 16 22 40 1 Indholdsfortegnelse Fatkaoplysninger... 3 Grundlæggende værdier... 4 Læringssyn pædagogisk tilgang... 5 Barnets alsidige personlige udvikling... 6 Barnets alsidige personlige udvikling... 7 Sociale kompetencer...

Læs mere

BØRNEHAVEN EGHOLM Læreplaner

BØRNEHAVEN EGHOLM Læreplaner BØRNEHAVEN EGHOLM Læreplaner Indledning Dette er de pædagogiske læreplaner for børnehaveafdelingerne på Egholmgård. I 2004 blev det besluttet at børnehaverne skulle arbejde med børnene udfra pædagogiske

Læs mere

Faktaoplysninger... 5. Grundlæggende værdier... 6. Læringssyn pædagogisk tilgang... 7. Barnets alsidige personlige udvikling... 8

Faktaoplysninger... 5. Grundlæggende værdier... 6. Læringssyn pædagogisk tilgang... 7. Barnets alsidige personlige udvikling... 8 1 2 3 Indholdsfortegnelse Faktaoplysninger... 5 Grundlæggende værdier... 6 Læringssyn pædagogisk tilgang... 7 Barnets alsidige personlige udvikling... 8 Barnets alsidige personlige udvikling... 9 Sociale

Læs mere

Oplysninger. Billede Navn Mailadresse og tlf.nr. Daginstitutionsleder/ Områdeleder. 7616 2775 Souschef Eva Hoffland evhof@esbjergkommune.

Oplysninger. Billede Navn Mailadresse og tlf.nr. Daginstitutionsleder/ Områdeleder. 7616 2775 Souschef Eva Hoffland evhof@esbjergkommune. 1 Indholdsfortegnelse Oplysninger... 3 Politiske mål Dagtilbudsloven formål... 4 Politiske mål Dagtilbudsloven læreplaner... 5 Politiske mål Børn- og ungepolitik... 6 Pædagogisk tilgang for arbejdet med

Læs mere

SCT. IBS SKOLES BØRNEHAVE

SCT. IBS SKOLES BØRNEHAVE SCT. IBS SKOLES BØRNEHAVE Børnehavens Formål Børnehaven bygger på det kristne livs- og menneskesyn. Det er institutionens mål at fremme børnenes forståelse for den personlige værdighed hos mennesket, og

Læs mere

Pædagogiske læreplaner.

Pædagogiske læreplaner. Pædagogiske læreplaner. Pædagogiske læreplaner er planer, der skal være med til at understøtte børns læring. Personalet skal støtte, lede og udfordre børns læring. Læring sker både gennem oplevelser og

Læs mere

Læreplaner. Vores mål :

Læreplaner. Vores mål : Læreplaner Trivsel, læring og udvikling er tre centrale begreber for os i Børnehuset Trinbrættet. I den forbindelse ser vi læreplaner som et vigtigt redskab.vores grundsyn er, at hvis børn skal lære noget

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling

Barnets alsidige personlige udvikling Barnets alsidige personlige udvikling At tilbyde børnene mange muligheder for at deltage aktivt og få betydningsfulde sociale og kulturelle erfaringer At give plads til, at børnene udfolder sig som selvstændige

Læs mere

Børnenes Kontors Daginstitution. Malerier lavet af førskolebørn 2016 emne: mig og min familie.

Børnenes Kontors Daginstitution. Malerier lavet af førskolebørn 2016 emne: mig og min familie. Børnenes Kontors Daginstitution Malerier lavet af førskolebørn 2016 emne: mig og min familie. 1 Indholdsfortegnelse Oplysninger... 3 Politiske mål Dagtilbudsloven formål... 4 Politiske mål Dagtilbudsloven

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Den personlige udvikling Barnet skal have mulighed for at: Det vil vi gøre ved at: Målene er nået når barnet: få del i betydningsfulde sociale og kulturelle erfaringer udfolde sig som en stærk og alsidig

Læs mere

BØRNEHUSET VED SKELLET DE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER Udarbejdet 2011

BØRNEHUSET VED SKELLET DE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER Udarbejdet 2011 BØRNEHUSET VED SKELLET DE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER Udarbejdet 2011 I børnehuset Ved skellet arbejder vi med den inkluderende tankegang, hvor hvert enkelt barn oplever at være en del af fællesskabet. Vi har

Læs mere

Læreplan. For. Lerbjerg børnehaveafdeling

Læreplan. For. Lerbjerg børnehaveafdeling Læreplan For Lerbjerg børnehaveafdeling Indledning Børnehavens læreplaner udmøntes via børnehavens daglige aktiviteter, børnegruppens aktuelle behov og årets projekter og mål. Vi har valgt at dele læreplanen

Læs mere

Forord. Indholdsfortegnelse

Forord. Indholdsfortegnelse Forord Folketinget vedtog i 2004 at alle dagtilbud fra 1. august 2004 skal udarbejde en pædagogisk læreplan. Den pædagogiske læreplan skal beskrive hvordan dagtilbuddet giver barnet rum for leg, læring

Læs mere

Alsidige personlige kompetencer

Alsidige personlige kompetencer Alsidige personlige kompetencer Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medleven omverden, som på én gang vil barnet noget og samtidig anerkender og involverer sig i barnets engagementer

Læs mere

Pædagogiske Læreplaner

Pædagogiske Læreplaner Pædagogiske Læreplaner Krop og Bevægelse At børnene oplever glæden ved, accept af og forståelse for deres egen krop og oplever glæden ved at være i bevægelse. At der i dagtilbuddet er muligt at styrke

Læs mere

Børnehavens lærerplaner 2016

Børnehavens lærerplaner 2016 Børnehavens lærerplaner 2016 I børnehaven er fri for mobberi i en stor del af hverdagen og derfor et det også en del af lærerplanerne. To gange om ugen arbejder vi med fri for mobberi til bamse samling.

Læs mere

Læreplaner for den integrerede institution Kernehuset

Læreplaner for den integrerede institution Kernehuset Læreplaner for den integrerede institution Kernehuset Indhold: Bekendtgørelse om læreplaner Forord Kort beskrivelse af de 6 temaer Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sproglige kompetencer

Læs mere

Hornsherred Syd/ Nordstjernen

Hornsherred Syd/ Nordstjernen Generel pædagogisk læreplan Hornsherred Syd/ Nordstjernen Barnets alsidige personlige udvikling Tiden i vuggestue og børnehave skal gøre børnene parate til livet i bred forstand. Børnene skal opnå et stadig

Læs mere

Læreplaner for Nørreå Børnehus -børnehave og vuggestue

Læreplaner for Nørreå Børnehus -børnehave og vuggestue Læreplaner for Nørreå Børnehus -børnehave og vuggestue Indledning Nørreå Børnehus er en privat integreret institution med børnehave og vuggestue. Den er oprettet i august 2010 og er normeret til 40 børn.

Læs mere

Det pædagogiske arbejde i Vuggestuen Børnehuset Tumlehøjen

Det pædagogiske arbejde i Vuggestuen Børnehuset Tumlehøjen Det pædagogiske arbejde i Vuggestuen Børnehuset Tumlehøjen Læreplanens lovmæssige baggrund Dagtilbudslovens 8 8. Der skal i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen

Læs mere

Personlige kompetencer - Sociale kompetencer - Sprog - Krop og bevægelse - Natur - Kultur.

Personlige kompetencer - Sociale kompetencer - Sprog - Krop og bevægelse - Natur - Kultur. Pædagogiske Læreplaner Pædagogiske læreplaner er udarbejdet for at sikre at børn tilegner sig de nødvendige kompetencer, samt synliggøre det pædagogiske arbejde der udføres i børnehaver. De seks kompetenceområder

Læs mere

Pædagogiske læreplaner og børnemiljøvurdering

Pædagogiske læreplaner og børnemiljøvurdering Pædagogiske læreplaner og børnemiljøvurdering I Børnehaven Landsbyhaven er de pædagogiske læreplaner en ganske naturlig del af vores dagligdag. Vi arbejder meget målrettet med at synliggøre de overordnede

Læs mere

PIPPI- HUSET. Pædagogiske læreplaner

PIPPI- HUSET. Pædagogiske læreplaner 1 PIPPI- HUSET 2014-2016 Indhold Forord 2 Pippihusets værdigrundlag og overordnet mål 2 Børnesyn 3 Voksenrollen 3 Læringssyn og læringsmiljø 3 Børnemiljøet 4 Det fysiske børnemiljø Det psykiske børnemiljø

Læs mere

7100 Vejle 7100 Vejle 75828955 75828955

7100 Vejle 7100 Vejle 75828955 75828955 Børnegården Uhrhøj Børnegården Uhrhøj Jellingvej 165 Gemmavej 1 a 7100 Vejle 7100 Vejle 75828955 75828955 Værdigrundlag: Børnegården Uhrhøj er en institution hvor det er godt for alle at være. At den enkelte

Læs mere

Natur og naturfænomener eget indsatsområde 2015

Natur og naturfænomener eget indsatsområde 2015 Natur og naturfænomener eget indsatsområde 2015 Læreplansområder Sociale, Natur (Science) Grobund og Vokseværk tema projekt i perioden April, maj, juni. 2015 Dagtilbuddets opgave er, at fremme børnenes

Læs mere

Dagplejens. Læreplan 2013

Dagplejens. Læreplan 2013 Dagplejens 1 Læreplan 2013 2 Indholdsfortegnelse Faktaoplysninger... 3 Grundlæggende værdier... 3 Læringssyn pædagogisk tilgang... 3 Barnets alsidige personlige udvikling... 3 Barnets alsidige personlige

Læs mere

Læreplaner i Børnehaven Kornvænget.

Læreplaner i Børnehaven Kornvænget. Læreplaner 2013 Læreplaner i Børnehaven Kornvænget. Baggrund: I år 2004 blev der fra ministeriets side, udstukket en bekendtgørelse om pædagogiske læreplaner i alle dagtilbud. Det var seks temaer, der

Læs mere

Pædagogisk Læreplan 2013-2014

Pædagogisk Læreplan 2013-2014 Indholdsfortegnelse Natur og naturfænomener... 3 Krop og bevægelse... 5 Sociale kompetencer... 7 Kulturelle udtryksformer... 9 Personlige kompetencer... 11 Sprog... 13 Natur og naturfænomener Sammenhæng

Læs mere

September 2014. Pædagogiske læreplaner. Generelt pædagogisk grundlag

September 2014. Pædagogiske læreplaner. Generelt pædagogisk grundlag Pædagogiske læreplaner Generelt pædagogisk grundlag Vi ønsker at skabe et børneliv for børn og forældre, som ruster børnene til livets udfordringer, til glæde for dem selv, deres omgivelser og samfundet

Læs mere

Arbejdsgrundlag for Område Søndervang 2.

Arbejdsgrundlag for Område Søndervang 2. Arbejdsgrundlag for Område Søndervang 2. Vision. Med afsæt i et velfungerende samarbejde, ønsker område Søndervang 2 at fremme en høj grad af trivsel og udvikling for alle. Værdier: Vi bygger vores pædagogiske

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsHjem

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsHjem Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsHjem Formålet med mål - og indholdsbeskrivelsen for skolefritidshjem (SFH) i Holstebro Kommune er at give borgerne mulighed for at få indblik i prioriteringerne

Læs mere

Læreplan 2015 Børnenes Kontors Daginstitution

Læreplan 2015 Børnenes Kontors Daginstitution Læreplan 2015 Børnenes Kontors Daginstitution 1 Indholdsfortegnelse Fatkaoplysninger... 3 Grundlæggende værdier... 4 Læringssyn pædagogisk tilgang... 5 Barnets alsidige personlige udvikling... 8 Barnets

Læs mere

Mål for Pædagogiske Læreplaner i Børnehusene i Vissenbjerg

Mål for Pædagogiske Læreplaner i Børnehusene i Vissenbjerg Som der står beskrevet i Dagtilbudsloven, skal alle dagtilbud udarbejde en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0-2 år og fra 3 år til barnets skolestart. Den pædagogiske læreplan skal

Læs mere

Mål Handlinger Niveau. ansatte-børn - Holde samling. - Opøve og bruge sproget gennem forskellige spil.

Mål Handlinger Niveau. ansatte-børn - Holde samling. - Opøve og bruge sproget gennem forskellige spil. Sprog forstået som: Ordforråd, udtale, kendskab til skriftsprog, rim og remser, eksistensen af tal og bogstaver og hvad de kan bruges til, IT/medier og kommunikation, m.m. Indgå og formulere sig i - Give

Læs mere

NATURBØRNEHAVE GL. TØLLØSE - PÆDAGOGISK LÆREPLAN

NATURBØRNEHAVE GL. TØLLØSE - PÆDAGOGISK LÆREPLAN INDLEDNING Naturbørnehaven Gl. Tølløse A/S er en aldersintegreret institution for børn i alderen 9 måneder til 6 år (skolestart). Vi er blevet godkendt af Holbæk kommune til 60 børneenheder, deraf 15 vuggestuepladser.

Læs mere

DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE

DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE Indhold Indledning 3 Formål for dagtilbud 4 Dagtilbudspolitikken i Holstebro Kommune 5 Det anerkendende dagtilbud 6 Visioner for dagtilbuddene i Holstebro

Læs mere

LÆREPLANER I Snedsted Børnehave.

LÆREPLANER I Snedsted Børnehave. LÆREPLANER I Snedsted Børnehave. 2009/2010 Læreplaner. Værdier: Udgangspunktet for vores pædagogik er, at vi er forskellige. Vi har forskellige forudsætninger og evner, som danner udgangspunkt for vores

Læs mere

Læreplaner i Børnehaven Brolæggervej

Læreplaner i Børnehaven Brolæggervej Læreplaner i Børnehaven Brolæggervej Bekendtgørelsen om pædagogiske læreplaner i daginstitutioner blev indført i august 2004. Det betyder, at vi i institutionen skal: Have mål for læring. Beskrive valg

Læs mere

Pædagogisk læreplan for KROGÅRDENS BØRNEHAVE

Pædagogisk læreplan for KROGÅRDENS BØRNEHAVE Pædagogisk læreplan for KROGÅRDENS BØRNEHAVE Temaer og Personlige kompetencer I Krogården skal børn kunne opleve mange relevante invitationer til, at få del i betydningsfulde sociale og kulturelle erfaringer.

Læs mere

Den pædagogiske læreplan for. Villa Berthe i Gentofte Kommune

Den pædagogiske læreplan for. Villa Berthe i Gentofte Kommune Den pædagogiske læreplan for Villa Berthe i Gentofte Kommune 2012/2013 Den overordnede ramme for dagtilbuddets pædagogiske arbejde Dagtilbudsloven: Lov 2007-06-06 nr. 501 om dag-, fritidsog klubtilbud

Læs mere

Havbrisens pædagogiske læreplaner

Havbrisens pædagogiske læreplaner Havbrisens pædagogiske læreplaner (Under områdets pædagogiske læreplaner ses værdigrundlag og beskrivelser som er lavet i samarbejde og dermed er fælles for alle 6 filialer) Havbrisen eget tillæg: Fokuspunkt

Læs mere

Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige.

Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige. BARNETS ALSIDIGE PERSONLIGHEDSUDVIKLING. Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige. Vi arbejder med følgende mål: Børnene

Læs mere

Indhold. Dagtilbudspolitik 2011-2014 3

Indhold. Dagtilbudspolitik 2011-2014 3 Dagtilbudspolitik 2011-2014 Indhold Indledning.................................... 4 Dagtilbudspolitikken i Holstebro Kommune........... 6 Det anerkendende dagtilbud...................... 7 Visioner for

Læs mere

Børnegården. Nye mål. Bilag pkt.8 Alsidige personlige udvikling.

Børnegården. Nye mål. Bilag pkt.8 Alsidige personlige udvikling. Alsidige personlige udvikling. Målsætning 0 3 år Barnet udvikler en begyndende kompetence til: At handle selvstændigt. At have indlevelse i andre. At være psykisk robust. Vi har en anerkendende tilgang

Læs mere

Mål og handlinger er Kommunens overordnede Børnepolitik for børn og unge 0-18 år.

Mål og handlinger er Kommunens overordnede Børnepolitik for børn og unge 0-18 år. og handlinger er Kommunens overordnede Børnepolitik for børn og unge 0-18 år. Børn og unge i vækst - alle børn skal trives i et trygt og sundt miljø med leg og læring. - alle børn skal møde nærværende,

Læs mere

Pædagogisk udviklingsplan 2016-2017

Pædagogisk udviklingsplan 2016-2017 Pædagogisk udviklingsplan 2016-2017 Indsæt billede Marker rammen nedenfor, og tryk slet. I stedet sætter du dit eget billede ind. Tryk på indsæt i menuen og derefter tryk på billede så finder du billedet

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsOrdning

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsOrdning Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsOrdning Formålet med mål - og indholdsbeskrivelsen for skolefritidshjem (SFO) er at give borgerne mulighed for at få indblik i prioriteringerne og serviceniveauet

Læs mere

BARNETS SPROGLIGE UDVIKLING

BARNETS SPROGLIGE UDVIKLING L.P. Tema 3 6 år BARNETS SPROGLIGE UDVIKLING SAMMENHÆNG MÅL TILTAG TEGN Glentereden er en institution med få tosprogede børn. Vi ser en børnegruppe der er sproglig velfungerende. Ordforråd, udtale kendskab

Læs mere

Fatkaoplysninger. Institutionens navn Integreret institution Tangebo. Adresse Seminarievej 23 b-c & bwillemoesvej 1, 6760 Ribe. Telefonnummer 76165330

Fatkaoplysninger. Institutionens navn Integreret institution Tangebo. Adresse Seminarievej 23 b-c & bwillemoesvej 1, 6760 Ribe. Telefonnummer 76165330 1 2 Indholdsfortegnelse Fatkaoplysninger... 4 Indsatsområder 2013... 5 Sprog Dagtilbuddets opgave er, at fremme børnenes læring i forhold til de overordnede læringsmål, inden for sprog.... 6 Science -

Læs mere

Pædagogisk læreplan Børnehuset Den Grønne Kile 2015 2016.

Pædagogisk læreplan Børnehuset Den Grønne Kile 2015 2016. Personlige kompetencer / alsidig personligheds udvikling børnenes udvikling og At give plads til at børnene udvikler sig som selvstændige, stærke og alsidige personer, der selv kan tage initiativ. At skabe

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Børnehuset Bøgely

Pædagogisk læreplan for Børnehuset Bøgely Pædagogisk læreplan for Børnehuset Bøgely Børnehuset Bøgely Åbningstid: Bøgelunden 1.3 & 5 Man-Fredag 2635 Ishøj 06.30-17.00 Tlf: 4373 5243 Velkommen til Børnehuset Bøgelys pædagogiske læreplan 2010-2011

Læs mere

Pædagogiske læreplaner. SFO er. Holbæk Kommune.

Pædagogiske læreplaner. SFO er. Holbæk Kommune. Pædagogiske læreplaner SFO er Holbæk Kommune. Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... Forord.... Særlige krav til pædagogiske læreplaner.... Sammenhæng i børnenes hverdag:... Anerkendelse af fritidspædagogikken....

Læs mere

Pædagogisk læreplan 2014

Pædagogisk læreplan 2014 1 Institutionens navn Beliggenhed Ejstrupholm Børnehave Lærkevej 10 og Vestergade 59a 7361 Ejstrupholm Fysiske rammer Børnehaven er beliggende i en mindre landsby, hvor der er gode muligheder for aktiviteter

Læs mere

Pædagogisk læreplan i Beder Dagtilbud.

Pædagogisk læreplan i Beder Dagtilbud. Pædagogisk læreplan i Beder Dagtilbud. Dagtilbudsloven kræver, at der for dagtilbud skal udarbejdes en samlet pædagogisk læreplan, der giver rum for leg, læring samt relevante aktiviteter og metoder. Loven

Læs mere

Børnehaven Brumbassen

Børnehaven Brumbassen Børnehaven Brumbassen Det er lovkrav at alle dagtilbud udarbejder pædagogiske læreplaner. Kommunalbestyrelse og forældrebestyrelse skal godkende planen, og forældrebestyrelsen skal hvert år vurdere om

Læs mere

Pædagogiske Lærerplaner. Kong Chr. d. IX. og Dronning Louises Jubilæumsasyl

Pædagogiske Lærerplaner. Kong Chr. d. IX. og Dronning Louises Jubilæumsasyl . Børnehaven Bredstrupsgade Bredstrupsgade 1 8900 Randers Tlf. 89 15 94 00 Pædagogiske Lærerplaner. Kong Chr. d. IX. og Dronning Louises Jubilæumsasyl Indhold. 1. Status på det overordnede arbejde med

Læs mere

Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige.

Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige. BARNETS ALSIDIGE PERSONLIGHEDSUDVIKLING Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige. - udvikle sig til et selvstændigt menneske

Læs mere

Vores læreplaner er målrettet og tilpasset alle de børn der går i børnehaven.

Vores læreplaner er målrettet og tilpasset alle de børn der går i børnehaven. Som udgangspunkt for vores arbejde med læreplaner ligger vores værdigrundlag og dermed troen på, at udvikling bedst sker, når barnet trives, og er tryg ved at være i institutionen. Værdigrundlaget er derfor

Læs mere

Evaluering af pædagogiske læreplaner 2011

Evaluering af pædagogiske læreplaner 2011 Evaluering af pædagogiske læreplaner 2011 1 Indledning... 3 Evalueringsmetode... 4 Dokumentationsmetoder... 5 De seks læreplanstemaer... 5 Alsidig personlig udvikling... 5 Sociale kompetencer... 5 Sproglig

Læs mere

Antal Pladser: 32 børnehavebørn og 24 vuggestuebørn Billede Navn Mailadresse og tlf.nr.

Antal Pladser: 32 børnehavebørn og 24 vuggestuebørn Billede Navn Mailadresse og tlf.nr. 1 Indholdsfortegnelse Oplysninger... 3 Politiske mål Dagtilbudsloven formål... 4 Politiske mål Dagtilbudsloven læreplaner... 5 Politiske mål Børn- og ungepolitik... 6 Pædagogisk tilgang for arbejdet med

Læs mere

Pædagogiske læreplaner isfo

Pædagogiske læreplaner isfo Pædagogiske læreplaner isfo Forord Med Pædagogiske læreplaner i SFO er der skabt en fælles kommunal ramme for arbejdet med udviklingen af lokalt baserede læreplaner for skolefritidsordningerne på skolerne

Læs mere

Metoder og aktiviteter til inklusion af børn med særlige behov

Metoder og aktiviteter til inklusion af børn med særlige behov OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER Overordnede læringsmål Inklusion i det omfang det enkelte barn kan magter det! I Storebjørn og Skovhulen arbejder vi funktionsopdelt mandag -

Læs mere

Overordnede. Mål og indhold. i SFO i Mariagerfjord Kommune. Skolefagenheden

Overordnede. Mål og indhold. i SFO i Mariagerfjord Kommune. Skolefagenheden Overordnede Mål og indhold i SFO i Mariagerfjord Kommune Skolefagenheden Indhold Forord... Side 3 Værdigrundlag... Side 5 Formål... Side 6 Fritidspædagogik... Side 6 Børn er forskellige... Side 8 Læreprocesser...

Læs mere

Læreplan for de 3 til 6 årige børn.

Læreplan for de 3 til 6 årige børn. Læreplan for de 3 til 6 årige børn. Sociale Kompetencer s. 1 Barnets alsidige personlige kompetencer. s. 2 Sprog s. 4 Natur og naturfænomener s. 5 Krop og bevægelse s. 6 Kulturelle udtryksformer og værdier

Læs mere

Dynamiske pædagogiske læreplaner - SMTTE-modellen som værktøj til udvikling af pædagogiske læreplaner

Dynamiske pædagogiske læreplaner - SMTTE-modellen som værktøj til udvikling af pædagogiske læreplaner Dynamiske pædagogiske læreplaner - SMTTE-modellen som værktøj til udvikling af pædagogiske læreplaner INDLEDNING I forbindelse med Kvalitetsrapporten 2014 er SMTTE-modellen 1 blevet valgt som værktøj til

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Korsholm/Søften.

Pædagogisk læreplan for Korsholm/Søften. Pædagogisk læreplan for Korsholm/Søften. Børnehuset Mælkevejen, Bakkegårdsvej 3, Søften, 8382 Hinnerup Børnehaven Engen, Kvottrupvej 1, Søften, 8382 Hinnerup Korsholm Børnehave, Damsbrovej 67, Foldby,

Læs mere

Læreplaner for Boiskov Natur og Udebørnehave.

Læreplaner for Boiskov Natur og Udebørnehave. Læreplaner for Boiskov Natur og Udebørnehave. 1. Barnets alsidige personlige udvikling. Børns personlige udvikling trives bedst i en omverden, der er lydhør og medlevende. Voksne, der engagerer sig i og

Læs mere

Læreplan Læreplanens lovmæssige baggrund

Læreplan Læreplanens lovmæssige baggrund Læreplanens lovmæssige baggrund Dagtilbudslovens 8 8. Der skal i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0-2 år og børn i aldersgruppen fra 3 år til barnets

Læs mere

Holstebro Kommune. Dagtilbudspolitik 2011-2014. Udviklingsplan for Vuggestuen Søstjernen

Holstebro Kommune. Dagtilbudspolitik 2011-2014. Udviklingsplan for Vuggestuen Søstjernen Holstebro Kommune Dagtilbudspolitik 2011-2014 Udviklingsplan for Tingvej 39, Mogenstrup 7800 Skive 1 1. Indledning... 3 2. Præsentation af dagtilbuddet.... 3 3. Børne- og læringssyn.... 3 3.1 Holstebro

Læs mere

Projekt i uge 47. Barnets alsidige personlige udvikling

Projekt i uge 47. Barnets alsidige personlige udvikling Projekt i uge 47 Målet med projektet er at få rystet børnene mere sammen med jævnaldrende børn fra de andre stuer, samtidig med at læreplanstemaerne er blevet integreret i aktiviteter. Nedenfor kan I se,

Læs mere

Pædagogisk læreplan Børnehuset Den Grønne Kile

Pædagogisk læreplan Børnehuset Den Grønne Kile Kulturelle udtryksformer og værdier Personlige kompetence r/alsidig personlighedsudvikling Sociale kompetencer BARNET Krop og bevægelse Sprog Natur og naturfænomen 1 Personlige kompetencer/ alsidig personlighedsudvikling

Læs mere

ÅRSPLAN FOR 4 ÅRIGE BØRNEHUS SYD 2015-2016

ÅRSPLAN FOR 4 ÅRIGE BØRNEHUS SYD 2015-2016 ÅRSPLAN FOR 4 ÅRIGE BØRNEHUS SYD 2015-2016 Årsplan for mellemgruppen i Børnebo og Paraplyen april 2015 april 2016 Med udgangspunkt i vores værdi og arbejdsgrundlag har vi beskrevet, hvad vi vil lægge vægt

Læs mere

Sprog. At børnene synger, bruger rim og remser, fortæller historier og kigger i bøger.

Sprog. At børnene synger, bruger rim og remser, fortæller historier og kigger i bøger. Sprog Sproget er det umiddelbare kommunikationsmiddel i dagligdagen. Børnene lærer at udtrykke deres meninger og behov i dialog med andre. Gennem talesproget, skriftsproget, tegnsproget (babytegn), kropssproget

Læs mere

Vedrørende: anmodning om godkendelse af den private børnehave Solsikken, som integreret institution.

Vedrørende: anmodning om godkendelse af den private børnehave Solsikken, som integreret institution. Hedensted d. 17.5.-16 Til udvalget for læring! Vedrørende: anmodning om godkendelse af den private børnehave Solsikken, som integreret institution. Hermed anmodes om godkendelse af, at Solsikken ændrer

Læs mere

Læreplaner - Højer Danske Børnehave LÆREPLANSTEMA- Kulturelle udtryksformer og værdier

Læreplaner - Højer Danske Børnehave LÆREPLANSTEMA- Kulturelle udtryksformer og værdier Læringsmål (mål og tegn) Læreplaner - Højer Danske Børnehave LÆREPLANSTEMA- Kulturelle udtryksformer og værdier Praksissituation (baggrund) At børnene lærer om traditioner, både danske og kulturelle At

Læs mere

I Svenstrup Børnehus arbejdes der med pædagogiske lære planer.

I Svenstrup Børnehus arbejdes der med pædagogiske lære planer. I Svenstrup Børnehus arbejdes der med pædagogiske lære planer. De pædagogiske læreplaner indholder følgende temaer: Personlige kompetencer Sociale kompetencer Sproglige kompetencer Krop og bevægelse Naturen

Læs mere

Kong Christian d. IX og Dr. Louises Børneasyl. Gentofte Kommune. Værdier, handleplaner og evaluering

Kong Christian d. IX og Dr. Louises Børneasyl. Gentofte Kommune. Værdier, handleplaner og evaluering Kong Christian d. IX og Dr. Louises Børneasyl. Gentofte Kommune Værdier, handleplaner og evaluering D. 1. juli 2014 1 Gentofte Kommunes fælles pædagogiske læreplan Som en del af arbejdet med at realisere

Læs mere

Pædagogisk læreplan. Alsidig personlig udvikling

Pædagogisk læreplan. Alsidig personlig udvikling Pædagogisk læreplan. Alsidig personlig udvikling Barnet skal udvikle en sund identitet. Barnet har brug for voksne, der er bevidste om deres fremtoning og handlinger Barnet skal møde voksne, der er tydelige

Læs mere

Børnehuset Himmelblås fokusområde : Udeliv

Børnehuset Himmelblås fokusområde : Udeliv Børnehuset Himmelblås fokusområde : Udeliv Naturen er et ekstra læringsrum og udelivet har stor betydning for os, da vi mener det er vigtigt at børnene får et godt kendskab til naturen, og hvordan og hvad

Læs mere

Børn med særlige behov tilgodeses ved at der laves en individuel udviklingsprofil med tilhørende handleplan.

Børn med særlige behov tilgodeses ved at der laves en individuel udviklingsprofil med tilhørende handleplan. Personlig kompetence Børn skal have mulighed for: at udvikle sig som selvstændige, stærke og alsidige personligheder at tilegne sig sociale og kulturelle erfaringer at opleve sig som værdifulde deltagere

Læs mere

Thorup-klim samdrift Storkereden

Thorup-klim samdrift Storkereden Jammerbugt kommune Thorup-klim samdrift Storkereden Pædagogiske læreplaner 2005 1 Børnehave tlf: 72578105 SFO tlf: 72578106 E-Mail: storkereden@jammerbugt.dk Indledning: I henhold til socialministeriets

Læs mere

Vi vil gennem positive oplevelser give børnene lyst til at søge nye udfordringer

Vi vil gennem positive oplevelser give børnene lyst til at søge nye udfordringer Læreplan for Vuggestuen Barnets alsidige personlighedsudvikling Barnets personlighed udvikles over tid i de sociale fællesskab, som barnet indgår i. Barnet skal mødes af en omverden, hvor det trygt kan

Læs mere

Afrapportering af de pædagogiske læreplaner 2013-14

Afrapportering af de pædagogiske læreplaner 2013-14 Afrapportering af de pædagogiske læreplaner 2013-14 1: Status på det overordnede arbejde med læreplaner Vi gik ind i det nye Dagtilbud Sydøst i 2013 med de allerede indgåede aftaler fra det tidligere dagtilbud:

Læs mere

Pædagogiske læreplaner på Abildgårdskolen.

Pædagogiske læreplaner på Abildgårdskolen. Pædagogiske læreplaner på Abildgårdskolen. Om skolen: Abildgårdskolen er beliggende i Vollsmose i Odense. Skolen har pt. 655 elever hvoraf ca. 95 % er tosprogede. Pr. 1. august 2006 blev der indført Heldagsskole

Læs mere

Læring, udvikling og læreplaner i Distrikt Ørums dagtilbud 2014 2016

Læring, udvikling og læreplaner i Distrikt Ørums dagtilbud 2014 2016 Læring, udvikling og læreplaner i Distrikt Ørums dagtilbud 2014 2016 Vi arbejder med børns læring inden for de 6 læreplanstemaer, som vi iflg. dagtilbudsloven skal udarbejde en plan for. Der udarbejdes

Læs mere

Pædagogisk læreplan. Gældende for de 3 4 årige på Mariehønsene og Solstrålen. Udarbejdet af Mie, Parimalam, Lea og Susanne. 2009 til 2011.

Pædagogisk læreplan. Gældende for de 3 4 årige på Mariehønsene og Solstrålen. Udarbejdet af Mie, Parimalam, Lea og Susanne. 2009 til 2011. Tema 1. Barnets alsidige personlige udvikling Pædagogisk læreplan. Gældende for de 3 4 årige på Mariehønsene og Solstrålen. Udarbejdet af Mie, Parimalam, Lea og Susanne. 2009 til 2011. Overordnede mål

Læs mere

Børnehaven Rådyrvej. Læreplaner. Giv børnene ret til at lege og lære at drømme og forme leve og være

Børnehaven Rådyrvej. Læreplaner. Giv børnene ret til at lege og lære at drømme og forme leve og være Børnehaven Rådyrvej Læreplaner Børnehaven Rådyrvej Rådyrvej 1A 6400 Sønderborg Tlf. 74 42 84 64 Giv børnene ret til at lege og lære at drømme og forme leve og være Kun der hvor børn kan føle sig trygge

Læs mere

Pædagogiske lærerplaner for Børnehaven Løven.

Pædagogiske lærerplaner for Børnehaven Løven. Pædagogiske lærerplaner for Børnehaven Løven. Barnets alsidige personlige udvikling. Barnets skal have mulighed for at tilegne sig sociale og kulturelle erfaringer. Lære barnet respekt for sig selv og

Læs mere

Digital Læring Indsatsområde 2014-2016

Digital Læring Indsatsområde 2014-2016 Digital Læring Indsatsområde 2014-2016 Den digitale verden tema projekt i perioden april, maj, juni 2014 Dagtilbuddet skal gennem brugen af digitale redskaber fremme børnenes udvikling og læring. Gennem

Læs mere

PÆDAGOGISK LÆREPLAN FOR FIRKLØVEREN 2008

PÆDAGOGISK LÆREPLAN FOR FIRKLØVEREN 2008 PÆDAGOGISK LÆREPLAN FOR FIRKLØVEREN 2008 Firkløveren er et børnehus som består af fire institutioner med en fælles distriktsleder. Firkløverens institutioner ligger alle i Greve Midt. Bebyggelsen i Greve

Læs mere

GREVE KOMMUNE PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-04-2013 TIL 01-04-2015. Hjernen&Hjertet

GREVE KOMMUNE PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-04-2013 TIL 01-04-2015. Hjernen&Hjertet GREVE KOMMUNE PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-04-2013 TIL 01-04-2015 Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 VÆRDIER, PRINCIPPER OG LÆRINGSFORSTÅELSE 4 1.1 Dagtilbuddets værdier 5 1.2 Dagtilbuddets pædagogiske

Læs mere

Villa Maj. Gentofte Kommune. Værdier, handleplaner og evaluering

Villa Maj. Gentofte Kommune. Værdier, handleplaner og evaluering Villa Maj Gentofte Kommune Værdier, handleplaner og evaluering Den 1. juni 2014 1 Gentofte Kommunes fælles pædagogiske læreplan Som en del af arbejdet med at realisere visionen for 0 6 års området i Gentofte

Læs mere

Kristrup Vuggestue AFTALE 2013 2014 1. JANUAR 2013

Kristrup Vuggestue AFTALE 2013 2014 1. JANUAR 2013 Kristrup Vuggestue AFTALE 2013 2014 1. JANUAR 2013 1 1. Formål med aftalen Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede

Læs mere

VEJLE KOMMUNE KILDEDALEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 3-6 ÅR FRA 01-01-2013 TIL 01-01-2015. Hjernen&Hjertet

VEJLE KOMMUNE KILDEDALEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 3-6 ÅR FRA 01-01-2013 TIL 01-01-2015. Hjernen&Hjertet VEJLE KOMMUNE KILDEDALEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 3-6 ÅR FRA 01-01-2013 TIL 01-01-2015 Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 1.1 Dagtilbuddets værdier 4 1.2 Dagtilbuddets pædagogiske principper

Læs mere

Forord til læreplaner 2012.

Forord til læreplaner 2012. Pædagogiske 20122 læreplaner 2013 Daginstitution Søndermark 1 Forord til læreplaner 2012. Daginstitution Søndermark består af Børnehaven Åkanden, 90 årsbørn, som er fordelt i 2 huse og Sct. Georgshjemmets

Læs mere

De pædagogiske læreplaner konkrete handleplaner

De pædagogiske læreplaner konkrete handleplaner De pædagogiske læreplaner konkrete handleplaner Indholdsfortegnelse De pædagogiske læreplaner - konkrete handleplaner... 0 Mål for barnets personlige udvikling... 2 Mål for barnets sociale kompetencer...

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 2011.

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 2011. PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 2011. DET PÆDAGOGISKE LÆRINGSMILJØ Pædagogisk læreplan for de seks temaer: BARNETS ALSIDIGE PERSONLIGE UDVIKLING SOCIALE KOMPETENCER SPROG KROP OG BEVÆGELSE NATUREN OG NATURFÆNOMENER

Læs mere

dagplejen pædagogisk læreplan Natur og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Alsidig personlig udvikling Sproglige Krop og bevægelse

dagplejen pædagogisk læreplan Natur og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Alsidig personlig udvikling Sproglige Krop og bevægelse dagplejen pædagogisk læreplan elle udtryksformer og værdier og naturfænomener Alsidig personlig udvikling lige kompetencer e kompetencer oktober 2009 den pædagogiske læreplan Menneskesyn I dagplejen mener

Læs mere