Godkendelseskriterier privatinstitutioner i Sorø kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Godkendelseskriterier privatinstitutioner i Sorø kommune"

Transkript

1 Godkendelseskriterier privatinstitutioner i Sorø kommune Indhold Ansøgningsprocedure... 2 Godkendelseskriterier... 2 Lovgrundlag... 2 Myndighedskrav... 3 Tavsheds- og underretningspligt... 3 Pædagogiske læreplaner... 3 Optagelsesregler... 4 Særlig støtte til børn... 5 Personale... 5 Lukkedage... 5 Forældrebestyrelse... 5 Vedtægter... 6 Tilsyn og kontrol... 6 Tilskud og ressourcer... 6 Tilskud... 6 Driftstilskud... 7 Bygningstilskud... 7 Administrationsbidrag... 7 Søskende- og fripladstilskud... 7 Støtteressourcer... 7 Forældrebetaling... 8 Sikkerhedsstillelse og økonomi... 8 Depositum... 8 Driftsgaranti... 8 Økonomisk hæderlighed... 8 Konkurs... 8 Forsikring... 8 Misligholdelse... 8 Erstatningsansvar... 8 Klageadgang... 9 Kriterier for godkendelse

2 Indledning I henhold til Dagtilbudslovens 19, stk. 5, i lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge kan daginstitutioner drives af private leverandører som privatinstitutioner. Sorø Kommune skal jf. dagtilbudsloven 20, stk. 1, godkende privatinstitutioner, der etableres i kommunen. En privatinstitution, der opfylder lovgivningens og Sorø kommunes betingelser for godkendelse, har krav på at blive godkendt. Sorø kommune skal fastsætte og offentliggøre kriterier for godkendelse på kommunens hjemmeside. Ansøgningsprocedure Er der et ønske om at oprette en privatinstitution i Sorø Kommune, skal der indsende ansøgning og dokumentation til Fagcenter Børn og Familier. I ansøgningen skal der redegøre for, hvordan der vil leves op til Sorø Kommunes godkendelseskriterier, som beskrives nærmere i det følgende. Ansøgningen skal ligeledes indeholde udkast til privatinstitutionens vedtægter. Der kan ansøges om godkendelse som privatinstitution hele året. Sammen med ansøgningen skal der indbetales et depositum på kr., som tilbagebetales uanset om privatinstitutionen godkendes eller ikke. Læs mere herom i afsnittet Sikkerhedsstillelse og økonomi. Sorø Kommune forbeholder sig ret til at kræve uddybende oplysninger, i det omfang det er nødvendigt for at kunne behandle ansøgningen. Behandlingstid Svar på ansøgningen kan forventes senest 3 måneder efter, at depositummet er registreret indbetalt til Sorø Kommune. Godkendelseskriterier Privatinstitutioner godkendt efter den 1. juli 2018 skal opfylde de til enhver tid gældende godkendelseskriterier senest 6 måneder efter, at Sorø kommune har offentliggjort nye godkendelseskriterier. Offentliggørelsen sker via Sorø kommunes hjemmeside. Lovgrundlag For at opnå godkendelse skal privatinstitutionen leve op til kravene i dagtilbudslovens 1, 7, 8, 9, 11, 14, 15, 16 a, 16 b, 17, 22 a, 26 a (gælder fra den 1. januar 2020) og 27 b. Dagtilbudslovens 1 omhandler det overordnede formål med dagtilbud. Dagtilbudslovens 7 omhandler det specifikke formål for dagtilbud for børn i alderen 0 år og indtil skolestart. Dagtilbudslovens 8 9 omhandler bestemmelser om pædagogisk læreplan. Der henvises i øvrigt til bekendtgørelse nr. 968 af 28. juni 2018 om pædagogiske mål og indhold i seks læreplanstemaer. 2

3 Dagtilbudslovens 11 omhandler bestemmelser om sprogvurdering og sprogstimulering. Dagtilbudslovens omhandler bestemmelser om forældrebestyrelse Dagtilbudslovens 16 a 16 b omhandler bestemmelser om frokost i daginstitutioner Dagtilbudslovens 22 a omhandler hovedsprog i dagtilbud Dagtilbudslovens 26 a omhandler bestemmelser om optagelse af børn fra udsatte boligområder (gældende fra 1. januar 2020) Dagtilbudslovens 27 b omhandler forældres ret til en deltidsplads ved fravær i medfør af barselsloven Inspiration og vejledning til udarbejdelse af den pædagogiske læreplan kan findes på Børne og Socialministeriets hjemmeside. Myndighedskrav Privatinstitutioner skal leve op til samme myndighedskrav og standarder som kommunale institutioner, herunder gældende krav til bygningsreglement for daginstitutioner (herunder byggesagsbehandling i forhold til institutioner for børn), legepladser, beredskabs- og brandværnsmæssige foranstaltninger, arbejdsmiljøforhold, sundhedsmæssige forhold, køkkenmæssige forhold, herunder ernæringspolitik og embedslægeforhold samt regler vedr. befordring af børn mv. Der henvises i øvrigt til Branchevejledning om indretning af daginstitutioner og til Sundhedsstyrelsens Vejleding om hygiejne i daginstitutioner. Privatinstitutionen er selv ansvarlig for at indhente samtlige nødvendige tilladelser fra relevante myndigheder, herunder fra Teknik, Miljø og Drift i Sorø kommune. Privatinstitutioner skal efterleve arbejdsmiljøloven herunder udarbejdelse af Arbejdspladsvurderinger (APV). Tavsheds- og underretningspligt Privatinstitutioner er omfattet af reglerne i forvaltningsloven og offentlighedsloven, jf. 43 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. Personalet og bestyrelsesmedlemmer i privatinstitutionen har tavshedspligt i lighed med personale i de kommunale institutioner. Tavshedspligten ophører ikke, selv om man ophører sin ansættelse i privatinstitutionen eller forlader bestyrelsen i privatinstitutionen. Privatinstitutionen er underlagt underretningspligt i henhold til servicelovens 153. Pædagogiske læreplaner Privatinstitutionen skal hvert andet år udarbejde en pædagogisk læreplan, som beskriver privatinstitutionens mål for børnenes læring inden for de seks læreplanstemaer; alsidig personlig udvikling, social udvikling, kommunikation og sprog, krop, sanser og bevægelse, natur, udeliv og science samt kultur, æstetik og fællesskab. Der henvises i øvrigt til Børne- og Socialministeriets hjemmeside, hvor yderligere specifikationer af kravene til den pædagogiske læreplan udfoldes. 3

4 Opgaven og kvalitetskrav Privatinstitutionen skal på alle måder leve op til dagtilbudslovens 1 12 om formål, pædagogiske læreplaner, sprogvurdering og sprogstimulering. Privatinstitutionen skal samarbejde med skoler i forhold til brobygning (overgang fra daginstitution til skole). Privatinstitutioner skal leve op til Sorø Kommunes til enhver tid gældende politikker på børneområdet, herunder Sorø Kommunes Børne- og Ungepolitik, samt til de til enhver tid gældende rammer for dagtilbud og eventuelle prioriterede indsatser på området. Sorø Kommunes politikker og fastsatte rammer for dagtilbud kan til enhver tid findes på Sorø Kommunes hjemmeside. Optagelsesregler Forældre skal opskrive deres barn/børn til Sorø kommunes dagtilbud. På det tidspunkt, hvor Sorø kommune anviser en plads, kan forældrene vælge en privatinstitution i stedet for det kommunale tilbud. Privatinstitutionen udarbejder selv egne optagelsesregler og træffer selv afgørelse om optagelse. Reglerne skal fremgå af institutionens vedtægter. Reglerne for optagelse af børn skal fremgå af institutionens vedtægter, som skal være offentligt tilgængelige, fx via institutionens hjemmeside. Privatinstitutioner skal fastsætte og offentliggøre retningslinjer for anvendelse af deltidspladser på 30 timer i henhold til dagtilbudslovens 27 b (deltidsplads til forældre på barsel- eller forældreorlov). Privatinstitutionen må ikke udelukke visse grupper af børn for optagelse, og privatinstitutionen skal være tilgængelig for børn med handicap. Privatinstitutionen kan kun nægte optagelse, hvis institutionen ikke er eller kan indrettes til at varetage et barns særlige behov eller hvis personalet ikke har tilstrækkelig kompetence til at varetage opgaven. Privatinstitutionen kan oprettes med et specielt formål, hvor der gives fortrinsret til bestemte grupper af børn, f.eks. virksomhedsinstitutioner. Hvis privatinstitutionen er oprettet med et bestemt formål, skal fortrinsretten være klart defineret i vedtægterne. Fortrinsretten fritager dog ikke institutionen for at optage andre børn end de af fortrinsretten omfattede, hvis der er ledige pladser i institution. Fra den 1. januar 2020 skal privatinstitutionen, jf. dagtilbudslovens 26 a, stk. 3, sikre, at der i løbet af et kalenderår maksimalt ny optages 30 pct. børn fra udsatte boligområder i privatinstitutionen. Et udsat boligområde fremgår af listen over udsatte boligområder, som offentliggøres af transport-, bygnings- og boligministeren én gang årligt efter 61 a i lov om almene boliger m.v.. Privatinstitutionen skal en gang årligt oplyse Sorø Kommune om, hvor stor en andel af børn fra udsatte boligområder, der er optaget i privatinstitutionen det seneste kalenderår fra den 1. januar til den 31. december, jf. dagtilbudslovens 26 a, stk. 5. Optagelsestidspunktet er det tidspunkt i det pågældende kalenderår, hvor privatinstitutionen træffer afgørelse og meddeler forældrene, at barnet er blevet optaget i privatinstitutionen. Hvis privatinstitutionen i løbet af et kalenderår har ny optaget mere end 30 pct. børn fra et udsat boligområde, skal kommunen som udgangspunkt tilbagekalde godkendelsen af privatinstitutionen, jf. dagtilbudslovens 26 a, stk. 8. Kommunen kan i særlige tilfælde beslutte, at godkendelsen ikke skal tilbagekaldes, hvis privatinstitutionen kan påvise, at overskridelsen af den fastsatte grænse ikke overstiger 5 procentpoint, og at overskridelsen skyldes uforudsete forhold, jf. dagtilbudslovens 26 a, stk. 9. 4

5 Reglerne om årligt ny optag af børn fra udsatte boligområder gælder ikke for privatinstitutioner af hvis vedtægter det fremgår, at institutionen ved optagelse har til formål at tilgodese en eller flere virksomhederes medarbejdere (virksomhedsinstitutioner), jf. dagtilbudslovens 26 a, stk. 4, 2 pkt. Særlig støtte til børn Privatinstitutionen skal være åben for børn med særlige vanskeligheder og skal samarbejde med de relevante kommunale instanser (PPR, sagsbehandlere m.v.) og det pædagogiske tilsyn om de nødvendige tiltag overfor disse børn. Personale Privatinstitutionen skal ansætte en leder, der er ansvarlig for den daglige administrative og pædagogisk ledelse af institutionen. Lederen skal have samme uddannelsesmæssige forudsætninger og kompetencer, som kræves af ledelsen i de kommunale og selvejende institutioner, dvs. relevant uddannelse med et pædagogisk grundlag. Personale i øvrigt skal have uddannelsesmæssig baggrund/kvalifikationer svarende til de krav, der er til kommunale og selvejende daginstitutioner i Sorø kommune, dvs. en kombination af personale med pædagogisk uddannelse og pædagogmedhjælpere. Der skal forud for ansættelsen indhentes privat straffe- og børneattest. Privatinstitutionen skal stille et antal praktikpladser til rådighed svarende til institutionens størrelse. Derudover er privatinstitutionen forpligtet til at påtage sig et ansvar i forhold til arbejdsmarkedet, der afspejler kommunens indsats i de kommunale institutioner f.eks. med hensyn til rummelighed, fleksjob, aktivering af ledige og integration af etniske minoriteter. Ansatte ved privatinstitutionen dækkes ikke af de kommunale overenskomster, kommunale lønaftaler eller Sorø kommunes personalepolitik. Privatinstitutionen skal efterleve gældende rygelovgivning og privatinstitutionen skal udarbejde en alkoholpolitik. Lukkedage Privatinstitutionens bestyrelse har mulighed for at indføre lukkedage på samme niveau som de kommunale institutioner. Antallet og placeringen af lukkedage skal til enhver tid følge gældende bestemmelser vedtaget af Børn og Undervisningsudvalget i Sorø kommune. Muligheden for lukkedage fritager ikke privatinstitutionen for pasningsforpligtelser for de indmeldte børn, idet der på lukkedage skal tilbydes alternativ pasning til de børn, der måtte have behovet for det. Forældrebestyrelse Privatinstitutionen skal sikre forældrene indflydelse via en forældrebestyrelse jf i dagtilbudsloven. Forældrebestyrelsen skal som minimum fastsætte principper for institutionens arbejde, for samarbejdet mellem dagtilbud og hjem og for anvendelsen af budgetrammen. Forældrebestyrelsen skal inddrages i udarbejdelsen og evalueringen af og opfølgningen på den pædagogiske læreplan og i institutionens arbejde med at skabe gode overgange fra hjem til dagtilbud, mellem dagtilbud og fra dagtilbud til fritidstilbud og skole. 5

6 Forældrebestyrelsen har endvidere indstillingsret og ret til at deltage ved ansættelsen af lederen i privatinstitutionen samt indstillingsret ved ansættelse af personale i privatinstitutionen. Vedtægter Privatinstitutionen skal udarbejde vedtægter. Sorø Kommune stiller krav om at blive gjort bekendt med disse som led i kommunens godkendelse af privatinstitutionen. Vedtægterne skal som minimum fastsætte optagelsesregler, opsigelsesvarsel, bestyrelseskonstitution, åbningstid, antal børn, anvendelse af institutionens overskud mv. Alle vedtægtsændringer skal meddeles Sorø Kommune. Vedtægtsændringer, der berører grundlaget for godkendelsen som privatinstitution, kræver kommunens godkendelse. Tilsyn og kontrol Sorø Kommune fører tilsyn med privatinstitutionen. Tilsynet forholder sig til lov om dagtilbud, godkendelseskriterierne samt privatinstitutionens mål, læreplaner m.v. Sorø Kommune vil i tilsynet påse: At forældre og børn får den service, de har krav på At privatinstitutionen er egnet for ophold for de børn, som er målgruppen (lokaler, legeplads m.v.) At personalet har de fornødne kvalifikationer. At privatinstitutionen påtager sig de opgaver, som fremgår af godkendelseskriterierne. At opgaverne løses på en sådan måde, at de vil kunne opfylde de opstillede mål. At der er udarbejdet læreplaner, som beskriver privatinstitutionens mål for børnenes læring inden for de 6 læreplanstemaer jf. 8 i Dagtilbudsloven Privatinstitutionen er forpligtet på at samarbejde med det pædagogiske tilsyn og det løbende kommunale tilsyn skal foregå frit og uhindret. Sorø Kommune kan kræve at der fremvises dokumentation i det omfang, det er nødvendigt for at udøve tilsynet. Privatinstitutionen skal meddele Sorø kommune, hvis der sker ændringer i forhold til godkendelseskriterierne. Privatinstitutionens tilsidesættelse af krav og forpligtelser kan medføre, at tilskuddet til institutionen bortfalder og at godkendelsen trækkes tilbage jf. 20 stk. 3 Sorø Kommune fører ikke økonomisk tilsyn med privatinstitutionen, da tilskuddene til privatinstitutionen er uafhængige af institutionens økonomi. Sorø Kommune vil dog gennem tilsynet sikre, at tilskuddet ikke går til ulovlige formål. Tilskud og ressourcer Tilskud Sorø kommune skal yde et drifts- administrations- og bygningstilskud til privatinstitutionen fra det tidspunkt, hvor et barn er berettiget til et tilskud under de kommunale tilbud (pasningsgarantien) og barnet er optaget i privatinstitutionen. 6

7 Privatinstitutioner skal aftale en procedure med kommunen vedrørende udbetaling af drifts-, søskende- og fripladstilskud. Privatinstitutionen udarbejder lister over børn, hvis opholdskommune er Sorø Kommune og som er optaget i institutionen. Kommunen afregner tilskud månedsvis forud på grundlag af disse lister. Privatinstitutionen har pligt til omgående at meddele Sorø Kommune, hvis et barn ophører i privatinstitutionen eller andre forhold medfører, at kommunes pligt til at betale tilskud bortfalder. Tilskuddet udbetales selv om barnet optages i en privatinstitution, som er beliggende i og godkendt af en anden kommune. Driftstilskud Der er ret til tilskud fra det tidspunkt, hvor et barn er berettiget til et tilskud under de kommunale tilbud. Driftstilskuddet er afhængigt af barnets alder og beregnes ud fra de gennemsnitlige budgetterede driftsudgifter (ekskl. støttepædagogudgifter) i et alderssvarende dagtilbud i Sorø kommune. Tilskuddet vil blive reguleret i forhold til åbningstiden. Tilskuddet reguleres hvert år pr Bygningstilskud Privatinstitutioner er berettiget til at modtage et bygningstilskud pr. barn optaget i institutionen. Bygningstilskuddet svarer som udgangspunkt til de gennemsnitlige bygningsudgifter pr. barn i samme aldersgruppe som i de kommunale daginstitutioner. Administrationsbidrag Privatinstitutioner er berettiget til at modtage et administrationsbidrag pr. barn optaget i privatinstitutionen. Administrationsbidraget dækker udgifter til følgende opgaver: løn, bogføring, budget og regnskab, revision og personalejuridisk bistand. Administrationsbidraget svarer til det gennemsnitlige administrationsbidrag pr. barn som Sorø kommune yder til selvejende daginstitutioner i Sorø kommune i det omfang administrationen omfatter alle opgaver. Administrationsbidraget i Sorø Kommune udgør 2,1 % af de gennemsnitlige budgetterede bruttodriftsudgifter pr. barn for et alderssvarende dagtilbud i kommunen efter dagtilbudsloven. Søskende- og fripladstilskud Der ydes søskende- og fripladstilskud efter gældende lovgivning. Støtteressourcer Det er sammensætningen af driftstilskuddet, der bestemmer om en støtteindsats finansieres af Sorø kommune eller af privatinstitutionen selv. Skal støtteindsatsen finansieres af Sorø kommune, skal privatinstitutionen sende en ansøgning om støtte til Fagcenter Børn og Familier. Ansøgningen skal udarbejdes via et ansøgningsskema, som forefindes på Sorø Kommunes hjemmeside. Bevilges der støtte, skal der udarbejdes en handleplan for barnet, som beskriver, hvilke indsatser der påtænkes og hvordan indsatserne tænkes iværksat. 7

8 Forældrebetaling Forældrebetalingen fastsættes og opkræves af privatinstitutionen og er ikke bundet af de betalingsregler, der gælder for Sorø kommunes dagtilbud. Der er ingen loft over forældrenes andel, idet det er et valg, forældrene foretager ved optagelsen. Hvis forældrene ikke betaler for opholdet, er dette et anliggende mellem privatinstitutionen og forældrene. Privatinstitutionen vil her have ret til at opsige barnet med et varsel aftalt mellem forældrene og privatinstitutionen. Privatinstitutionen skal ved fastsættelse af forældrenes egenbetaling for deltidspladser for forældre på barsels- og forældreorlov sikre, at der er tale om en reduceret takst, jf. dagtilbudslovens 27 b. Sikkerhedsstillelse og økonomi Depositum I forbindelse med ansøgning om godkendelse som privatinstitution skal stilles et depositum på kr. Beløbet tilbagebetales, når kommunen har truffet afgørelse. Beløbet tilbagebetales uanset om privatinstitutionen godkendes eller ej. Driftsgaranti Sorø Kommune kræver bankgaranti svarende til 1 ½ måneders drift-, bygnings- og administrationstilskud pr. barn. Driftsgarantien er begrundet i kommunens forsyningsforpligtelse. Sikkerhedsstillelsen sker på anfordringsvilkår. Kommunen vil af garantistilleren kræve at blive underrettet om eventuel opsigelse. Økonomisk hæderlighed Sorø Kommune stiller krav om at leverandøren opfylder sine forpligtelser med hensyn til betaling af skatter og sociale ydelser, samt er hæderlig i erhvervsudøvelsen. Konkurs Hvis privatinstitutionen går konkurs er det Sorø Kommune uvedkommende. Forsikring Privatinstitutioner skal tegne de nødvendige forsikringer. Misligholdelse Tilsidesættelse af krav og forpligtelser kan medføre, at tilskuddet til privatinstitutionen bortfalder og at godkendelsen tilbagetrækkes af Sorø kommune. Erstatningsansvar Privatinstitutionens bestyrelse er ansvarlig over for sine ejere efter reglerne om f.eks. aktieselskaber eller anpartsselskaber, og er ikke ansvarlig overfor Sorø kommune. 8

9 Klageadgang Sorø Kommunes fastsættelse af godkendelseskriterier kan, afhængig af klagens art påklages til Kommunalbestyrelsen. Sorø Kommunes afgørelse om godkendelse efter 20 stk. 1-4 i dagtilbudsloven, kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Sorø Kommunes afgørelse om godkendelse af en privat leverandør, kan indbringes for det kommunale tilsyn. Det vil herefter være tilsynet der vurderer om de ønsker at rejse en sag. Der er ingen klageadgang for forældre i forbindelse med optagelse, flytning m.v. hvilket er samme betingelser for forældre til børn i kommunale tilbud. Kriterier for godkendelse Godkendelseskriterier er godkendt i Børn og Undervisningsudvalget den 11. juni

C. Privatinstitutionen skal årligt udarbejde en rapport om årets virksomhed og en plan for det kommende

C. Privatinstitutionen skal årligt udarbejde en rapport om årets virksomhed og en plan for det kommende Godkendelseskriterier for privatinstitutioner 1. Lovgivningen: Den private leverandør skal dokumentere, at privatinstitutionen lever op til: A. Dagtilbudslovens formålsbestemmelse, Kapitel 1, 1. Formålet

Læs mere

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner 1 Godkendelseskriterier for privatinstitutioner 20. Kommunalbestyrelsen i institutionskommunen skal godkende privatinstitutioner. En privatinstitution, som opfylder lovgivningens og kommunalbestyrelsens

Læs mere

Center for Børn & Undervisning

Center for Børn & Undervisning Center for Børn & Undervisning Dato 17-12-2018 j./sagsnr. 28.06.04-A26-1-18 Notat udarbejdet af: Anette Nygaard Bang Godkendelseskriterier til private institutioner Her finder du informationer om godkendelseskriterier

Læs mere

SKANDERBORG KOMMUNE. Kriterier for godkendelse af privatinstitutioner

SKANDERBORG KOMMUNE. Kriterier for godkendelse af privatinstitutioner SKANDERBORG KOMMUNE Kriterier for godkendelse af privatinstitutioner Kriterierne er redaktionelt tilrettede i august 2012 Indledning Jf. Dagtilbudsloven 19 stk. 5 kan daginstitutioner etableres og drives

Læs mere

Center for Børn & Undervisning

Center for Børn & Undervisning Center for Børn & Undervisning Dato 03-09-2019 j./sagsnr. 28.06.04-A26-1-18 Godkendelseskriterier for private institutioner. Her finder du informationer om godkendelseskriterier for etablering af private

Læs mere

Vilkår for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Viborg Kommune

Vilkår for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Viborg Kommune Vilkår for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Viborg Kommune Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 Optagelsesregler... 2 Opgaven / kvalitetskrav... 3 Underretningspligt... 3 Støtteressourcer...

Læs mere

GODKENDELSE AF PRIVATE INSTITUTIONER PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET I HENHOLD TIL DAGTILBUDSLOVENS 19 OG 20

GODKENDELSE AF PRIVATE INSTITUTIONER PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET I HENHOLD TIL DAGTILBUDSLOVENS 19 OG 20 Sagsnr. 16.05.07-P27-1-10 Cpr. Nr. Dato 13.09.2017 Navn Sagsbehandler Bente Bækvad Jensen Godkendelseskriterier for oprettelse af privat institution revideret pr. 30.04.18 GODKENDELSE AF PRIVATE INSTITUTIONER

Læs mere

Skive Kommunes godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Skive Kommune

Skive Kommunes godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Skive Kommune Skive Kommunes godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Skive Kommune Indholdsfortegnelse Indledning 5 Lovgivning m.v. 5 Kommunale politikker og retningslinjer 5 Optagelse

Læs mere

Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution

Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution December 2013 Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution Private leverandører kan efter lov om dag-, fritids-, og klubtilbud m.v. til børn og unge(dagtilbudsloven) oprette og drive

Læs mere

Godkendelseskriterier for oprettelse af private institutioner

Godkendelseskriterier for oprettelse af private institutioner Godkendelseskriterier for oprettelse af private institutioner Kriterier for godkendelse af private leverandører af dagtilbud i Ringsted Kommune, jf. Dagtilbudslovens 19 og 20. Børne- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Kriterier for godkendelse af privatinstitutioner jf. Dagtilbudsloven 19 stk. 5

Kriterier for godkendelse af privatinstitutioner jf. Dagtilbudsloven 19 stk. 5 Udkast indholdsmæssige ændringer er markeret med gul overstregning. Øvrige ændringer er af redaktionel karakter samt præciseringer nuværende kriterier Kriterier for godkendelse af privatinstitutioner jf.

Læs mere

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner i Roskilde Kommune

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner i Roskilde Kommune Skole og Børn Sekretariatet Sagsnr. 143415 Brevid. 3049540 Ref. LHJ Dir. tlf. 46 31 40 08 lenehj@roskilde.dk Godkendelseskriterier for privatinstitutioner i Roskilde Kommune 7. februar 2019 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Godkendelseskriterier for Private leverandører af dagtilbud - pengene følger barnet, 2. udgave. Indledning

Godkendelseskriterier for Private leverandører af dagtilbud - pengene følger barnet, 2. udgave. Indledning ØU 030209 Bilag pkt. 25 Godkendelseskriterier for Private leverandører af dagtilbud - pengene følger barnet, 2. udgave Indledning Den ny lov om Private leverandører af dagtilbud pengene følger barnet,

Læs mere

Kravspecifikation for private dagtilbud til småbørn

Kravspecifikation for private dagtilbud til småbørn GLADSAXE KOMMUNE Børne- og Kulturforvaltningen 29.03.2019 Kravspecifikation for private dagtilbud til småbørn J. nr. 16.06.02P21 Sag: 2005/0004524-003 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning...

Læs mere

GODKENDELSESKRITERIER

GODKENDELSESKRITERIER SKOLER OG INSTITUTIONER GODKENDELSESKRITERIER - FOR PRIVATINSTITUTIONER EFTER DAGTILBUDSLOVEN Indhold Indledning 3 Lovgrundlag 3 Godkendelseskriterier 4 Relevant lovgivning og standarder på området 4 Optagelsesregler

Læs mere

HJØRRING KOMMUNE. Godkendelseskriterier vedrørende drift af private institutioner. Hjørring Kommune

HJØRRING KOMMUNE. Godkendelseskriterier vedrørende drift af private institutioner. Hjørring Kommune Nørregade 2 9800 Hjørring Tlf. 72333333 hjoerring.dk Foto: Colourbox Baggrund: I henhold til Dagtilbudsloven 19, stk. 4 er det muligt at oprette private daginstitutioner. Loven gør det muligt for organisationer,

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE. Privatinstitutioner efter Servicelovens 11a. Godkendelseskriterier

SOLRØD KOMMUNE. Privatinstitutioner efter Servicelovens 11a. Godkendelseskriterier SOLRØD KOMMUNE Privatinstitutioner efter Servicelovens 11a Godkendelseskriterier Solrød, den 27. oktober 2005 Lovgrundlag Den ny lov om Private leverandører af dagtilbud pengene følger barnet L25 er vedtaget

Læs mere

Kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud i Dragør Kommune

Kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud i Dragør Kommune Kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud i Dragør Kommune Børn og Pædagogik 2019 Indledning...2 Ansøgning...2 Depositum...2 Behandlingstid...2 Driftsgaranti...2 Økonomisk hæderlighed...2

Læs mere

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner i Roskilde Kommune

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner i Roskilde Kommune Skole og Børn Sekretariatet Sagsnr. 143415 Brevid. 3049540 Ref. LHJ Dir. tlf. 46 31 40 08 lenehj@roskilde.dk Godkendelseskriterier for privatinstitutioner i Roskilde Kommune 18. januar 2019 (Oversigt over

Læs mere

Fredericia Kommunes godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud

Fredericia Kommunes godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud Fredericia Kommunes godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud Indledning Den ny lov om Private leverandører af dagtilbud pengene følger barnet L25 - er vedtaget den 17. maj 2005 og trådte

Læs mere

Privatinstitutioner efter Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (Dagtilbudsloven)

Privatinstitutioner efter Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (Dagtilbudsloven) Godkendelseskriterier Privatinstitutioner efter Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (Dagtilbudsloven) Godkendelseskriterier Følgende godkendelseskriterier indstilles til godkendelse:

Læs mere

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner i Lejre Kommune.

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner i Lejre Kommune. Godkendelseskriterier for privatinstitutioner i Lejre Kommune. Indledning En privatinstitution er et dagtilbud til børn indtil skolestart etableret som en daginstitution, der drives af private leverandører.

Læs mere

Kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud i Dragør Kommune

Kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud i Dragør Kommune Kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud i Dragør Kommune Børn og Pædagogik 20198 Indledning...2 Ansøgning...2 Depositum...2 Behandlingstid...2 Driftsgaranti...2 Økonomisk hæderlighed...2

Læs mere

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner i Roskilde Kommune

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner i Roskilde Kommune Velfærdssekretariatet Sagsnr. 143415 Brevid. 993974 Ref. SOTH Dir. tlf. 46 31 40 09 sofiet@roskilde.dk Godkendelseskriterier for privatinstitutioner i Roskilde Kommune 16. juli 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Godkendelseskriterier for private leverandørers oprettelse af dagtilbud i Hørsholm Kommune

Godkendelseskriterier for private leverandørers oprettelse af dagtilbud i Hørsholm Kommune Privatinstitutioner efter Servicelovens 11a Godkendelseskriterier for private leverandørers oprettelse af dagtilbud i Hørsholm Kommune Baggrund Hørsholm Kommune er via central lovgivning forpligtet til

Læs mere

Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud for børn i Herning Kommune.

Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud for børn i Herning Kommune. Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud for børn i Herning Kommune. Målgruppe Målgruppen er de børn, der ellers vil kunne tilbydes en plads i et dagtilbud i Herning Kommune, jfr. Dagtilbudsloven.

Læs mere

Kriterier for godkendelse af private leverandører af dagtilbud i Køge Kommune

Kriterier for godkendelse af private leverandører af dagtilbud i Køge Kommune Kriterier for godkendelse af private leverandører af dagtilbud i Køge Kommune I medfør af lov nr. 400 af 1. juni 2005 om ændring af lov om social service og lov om retssikkerhed og administration på det

Læs mere

Kriterier for godkendelse af daginstitution i Vordingborg Kommune

Kriterier for godkendelse af daginstitution i Vordingborg Kommune Kriterier for godkendelse af daginstitution i Vordingborg Kommune Indhold Lovgivning og standarder. Generelle krav. Lokale krav. Optagelsesregler. Forældrebestyrelse. Sikkerhedsstillelse og økonomi. Tilskud.

Læs mere

Kravspecifikation for godkendelse af private daginstitutioner i Hillerød Kommune

Kravspecifikation for godkendelse af private daginstitutioner i Hillerød Kommune Kravspecifikation for godkendelse af private daginstitutioner i Hillerød Kommune Indledning Hillerød Kommune har udarbejdet følgende kravspecifikation / kriterier for godkendelse af private daginstitutioner.

Læs mere

Privatinstitutioner træffer selv, indenfor særlige regler, afgørelse om optagelse og fastsætter selv niveauet for forældrenes egenbetaling.

Privatinstitutioner træffer selv, indenfor særlige regler, afgørelse om optagelse og fastsætter selv niveauet for forældrenes egenbetaling. Notatark Private Dagtilbud, Kravspecifikation Private dagtilbud Hedensted kommune Baggrund. Reglerne om etablering af private dagtilbud til børn i alderen 6 måneder (26 uger) og indtil barnet begynder

Læs mere

Helsingør Kommunes Godkendelseskriterier i forbindelse med oprettelse af Privatinstitutioner. efter dagtilbudsloven 20.

Helsingør Kommunes Godkendelseskriterier i forbindelse med oprettelse af Privatinstitutioner. efter dagtilbudsloven 20. Helsingør Kommune 9. september 2016 Center for Dagtilbud og Skoler 1 Godkendt i Byrådet den 07. november 2005. Redigeret oktober 2007, da lovgrundlaget pr. 1. august 2007 er Dagtilbudsloven. Redigeret

Læs mere

Hjørring Kommunes godkendelseskriterier til privat institutioner

Hjørring Kommunes godkendelseskriterier til privat institutioner Redigeret 24.01.17 Hjørring Kommunes godkendelseskriterier til privat institutioner Baggrund I henhold til Dagtilbudsloven 19, stk. 4 er det muligt at oprette private daginstitutioner. Loven gør det muligt

Læs mere

Private leverandører af dagtilbud for børn under skolealderen (Dagtilbudsloven 19 og 20) Kun dagtilbud (ikke dagplejere)

Private leverandører af dagtilbud for børn under skolealderen (Dagtilbudsloven 19 og 20) Kun dagtilbud (ikke dagplejere) Private leverandører af dagtilbud for børn under skolealderen (Dagtilbudsloven 19 og 20) Kun dagtilbud (ikke dagplejere) Lovgivningen giver kvalificerede private leverandører ret til at oprette og drive

Læs mere

Kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud til børn i Rudersdal Kommune

Kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud til børn i Rudersdal Kommune Kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud til børn i Rudersdal Kommune Kravspecifikationen for private daginstitutioner efter 19, stk. 5. i Dagtilbudsloven er udarbejdet på baggrund af Dagtilbudsloven.

Læs mere

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner.

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner. Indholdsfortegnelse: Formål Godkendelseskriterier for privatinstitutioner. Privatinstitutionens Godkendelse 2.1 Ansøgning 2.2 Endelig godkendelse 2.3 Privatinstitutionens forpligtelse Privatinstitutionens

Læs mere

Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud

Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud Side 1 af 5 Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud efter dagtilbudsloven Kap. 3 19 stk. 5 Alle private leverandører, som

Læs mere

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner Uddannelse og Arbejdsmarked Godkendt af Børne og Skoleudvalget den 9. september 2013, med tilføjelse vedtaget af Børne- og Skoleudvalget den 2. juni 2014, og med ændring vedtaget af Børne- og Skoleudvalget

Læs mere

Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitution i Esbjerg Kommune

Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitution i Esbjerg Kommune Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitution i Esbjerg Kommune Godkendelseskriterierne er revideret i Børn & Familieudvalget 02./10. 2014 Telefon 76 16 16 16 b-k@esbjergkommune.dk

Læs mere

Privatinstitutioner. Vesthimmerlands Kommunes kriterier for godkendelse af privatinstitutioner efter dagtilbudslovens 20

Privatinstitutioner. Vesthimmerlands Kommunes kriterier for godkendelse af privatinstitutioner efter dagtilbudslovens 20 Privatinstitutioner Vesthimmerlands Kommunes kriterier for godkendelse af privatinstitutioner efter dagtilbudslovens 20 1 Lovgivning Privatinstitutioner skal leve op til gældende bekendtgørelser og vejledninger

Læs mere

Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af private daginstitutioner

Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af private daginstitutioner Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af private daginstitutioner Fanø Kommune godkender private daginstitutioner i henhold til Dagtilbudsloven 20a, hvis de lever op til lovgivningen og Kommunens

Læs mere

Godkendelseskriterier Dagtilbud

Godkendelseskriterier Dagtilbud SOLRØD KOMMUNE OMRÅDE/AFDELING Godkendelseskriterier Dagtilbud Oktober 2012 Godkendt af Byrådet 17. september 2012. Indhold Baggrund... 1 Ansøgning... 1 Depositum... 2 Driftsgaranti... 2 Forsyningspligt...

Læs mere

Dagtilbudslovens 19 stk. 3 5

Dagtilbudslovens 19 stk. 3 5 Godkendelseskriterier Privatinstitutioner Udliciterede institutioner Selvejende institutioner Dagtilbudslovens 19 stk. 3 5 Side 1 af 9 Lovgrundlag. Dagtilbudslovens 19 stk. 3-5: Stk. 3. Daginstitutioner

Læs mere

Kravspecifikationer til private dagtilbud. september 2010

Kravspecifikationer til private dagtilbud. september 2010 Kravspecifikationer til private dagtilbud september 2010 Indledning Det er muligt for organisationer, forældre, virksomheder og andre interesserede at oprette en privat daginstitution. Randers Kommune

Læs mere

Dagtilbud og Skole. Vejledning Etablering af privat daginstitution

Dagtilbud og Skole. Vejledning Etablering af privat daginstitution Dagtilbud og Skole Vejledning Etablering af privat daginstitution Denne vejledning beskriver godkendelseskriterier og kvalitets- og leverandørkrav for etablering af private daginstitutioner i Assens Kommune

Læs mere

Godkendelseskriterier/retningslinjer i forbindelse

Godkendelseskriterier/retningslinjer i forbindelse Godkendelseskriterier/retningslinjer i forbindelse med oprettelse/drift af privatinstitutioner i Struer Kommune Lovgrundlag Lov om Private leverandører af dagtilbud pengene følger barnet L25 blev vedtaget

Læs mere

Hvidovre Kommune Børne- og Ungeforvaltningen August 2011. Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud

Hvidovre Kommune Børne- og Ungeforvaltningen August 2011. Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud Hvidovre Kommune Børne- og Ungeforvaltningen August 2011 Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud Indhold 1. Generelle krav... 3 1.1. Depositum... 3 1.2. Driftsgaranti... 3 1.3. Vedtægter...

Læs mere

Kommunen skal fastsætte og offentliggøre sine kriterier for godkendelse af privatinstitutioner.

Kommunen skal fastsætte og offentliggøre sine kriterier for godkendelse af privatinstitutioner. Notat Børneafdelingen Rådhuset Torvet 1 5800 Nyborg Tlf. 6333 7000 Fax. 6333 7001 nyborg@kommune.dk www.nyborg.dk Retningslinjer for etablering og drift af privatinstitutioner, herunder Nyborg Kommunes

Læs mere

1. Godkendelseskriterier for oprettelse af privatinstitutioner i Fredensborg Kommune pr.2.2.2016

1. Godkendelseskriterier for oprettelse af privatinstitutioner i Fredensborg Kommune pr.2.2.2016 1. Godkendelseskriterier for oprettelse af privatinstitutioner i Fredensborg Kommune pr.2.2.2016 Private leverandører, som jf. Dagtilbudsloven 19-20 ønsker at etablere og drive en privatinstitution i Fredensborg

Læs mere

Godkendelseskriterier for private leverandører af pasningstilbud I Greve Kommune

Godkendelseskriterier for private leverandører af pasningstilbud I Greve Kommune Godkendelseskriterier for private leverandører af pasningstilbud I Greve Kommune Indledning Med lov om Private leverandører af dagtilbud pengene følger barnet L25, der trådte i kraft 1. oktober 2005, er

Læs mere

i Esbjerg Kommune Krav til oprettelse og drift af privatinstitutioner

i Esbjerg Kommune Krav til oprettelse og drift af privatinstitutioner Krav til oprettelse og drift af privatinstitutioner i Esbjerg Kommune Krav til oprettelse og drift af privatinstitutioner er godkendt af Esbjerg Byråd d. 02/10/2014. Redaktionelt ajourført efter Vejledning

Læs mere

Kriterier for godkendelse Privatinstitutioner i Langeland Kommune Efter 19 20 i Dagtilbudsloven

Kriterier for godkendelse Privatinstitutioner i Langeland Kommune Efter 19 20 i Dagtilbudsloven Kriterier for godkendelse Privatinstitutioner i Langeland Kommune Efter 19 20 i Dagtilbudsloven Lovgivning og standarder på området Oprettelse af privatinstitutioner vil ske efter 19 20 i Dagtilbudsloven.

Læs mere

Nej tæller ikke med i kommunens samlede pladsforsyning. Hvis institutionen lukker skal kommunen skaffe pladser til institutionens tidligere børn.

Nej tæller ikke med i kommunens samlede pladsforsyning. Hvis institutionen lukker skal kommunen skaffe pladser til institutionens tidligere børn. Etablering Kommunale daginstitutioner pr. 1. august 2018 Etableres og drives af kommunen, som træffer beslutning om lukning, sammenlægning mv. Privatinstitutioner pr. 1. august 2018 Etableres af privat

Læs mere

Kriterier for godkendelse af privatinstitution:

Kriterier for godkendelse af privatinstitution: Kriterier for godkendelse af privatinstitution: Kriterier for godkendelse af privatinstitution i Kolding Kommune På baggrund af ændring af lov om Social Service lov nr. 400 af 1. juni 2005 (private leverandører

Læs mere

Vejledning for etablering af privatinstitution

Vejledning for etablering af privatinstitution Vejledning for etablering af privatinstitution Denne vejledning beskriver godkendelseskriterier og kvalitets - og leverandørkrav for etablering af privatinstitutioner i henhold til Dagtilbudslovens 19

Læs mere

Kriterier for godkendelse. Privatinstitutioner i Vejle kommune efter i Dagtilbudsloven. Vedtaget og revideret i BFU

Kriterier for godkendelse. Privatinstitutioner i Vejle kommune efter i Dagtilbudsloven. Vedtaget og revideret i BFU Kriterier for godkendelse Privatinstitutioner i Vejle kommune efter 19 20 i Dagtilbudsloven Vedtaget 30.03.2011 og revideret i BFU 21.06.18 Lovgivning og standarder på området. Oprettelse af privatinstitutioner

Læs mere

2. Privatinstitutionen forpligter sig til at leve op til de samme politikker, mål og rammer som er gældende for de kommunale daginstitutioner.

2. Privatinstitutionen forpligter sig til at leve op til de samme politikker, mål og rammer som er gældende for de kommunale daginstitutioner. Vejledning for etablering af privatinstitutioner. Marts 2013 Denne vejledning beskriver godkendelseskriterier og kvalitets- og leverandørkrav for etablering af privatinstitutioner i henhold til Dagtilbudslovens

Læs mere

Kravspecifikation for private daginstitutioner 0-6 år. i Frederiksværk-Hundested Kommune

Kravspecifikation for private daginstitutioner 0-6 år. i Frederiksværk-Hundested Kommune 2006/SLU/007-001 tsi Kravspecifikation for private daginstitutioner 0-6 år i Frederiksværk-Hundested Kommune 1. Indledning Kravspecifikationen er udarbejdet på baggrund af loven om private leverandører

Læs mere

Driftsaftale. med puljeinstitutionen SAPIN

Driftsaftale. med puljeinstitutionen SAPIN Driftsaftale med puljeinstitutionen SAPIN Aftalen: Tillæg II til Driftsaftale side 18-25 - med puljeinstitutionen Sapin er godkendt i Børn & Familieudvalget xx/xx 2014 Telefon 76 16 16 16 b-k@esbjergkommune.dk

Læs mere

Kriterier for godkendelse af privatinstitutioner i Vejen Kommune.

Kriterier for godkendelse af privatinstitutioner i Vejen Kommune. Kriterier for godkendelse af privatinstitutioner i Vejen Kommune. Side 1 af 14 INDHOLDSFORTEGNELSE LOVGIVNING OG STANDARDER PÅ OMRÅDET... 4 Kommunale politikker for daginstitutionsområdet... 4 OPGAVER...

Læs mere

Kriterier for godkendelse af private daginstitutioner

Kriterier for godkendelse af private daginstitutioner Kriterier for godkendelse af private daginstitutioner For at blive godkendt som privat daginstitution i Herlev Kommune skal private leverandører skriftligt dokumentere, hvordan de vil leve op til de krav,

Læs mere

Godkendelseskriterier for oprettelse af private dagtilbud som daginstitution i Svendborg Kommune

Godkendelseskriterier for oprettelse af private dagtilbud som daginstitution i Svendborg Kommune Godkendelseskriterier for oprettelse af private dagtilbud som daginstitution i Svendborg Kommune Marts 2011 Udarbejdet af Børn og Unge Skole og Dagtilbud Godkendt i Udvalget for Børn og Unge d. xxx 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Privatinstitutioner i Aabenraa Kommune efter 19 stk. 5 i dagtilbudsloven Kriterier for godkendelse

Privatinstitutioner i Aabenraa Kommune efter 19 stk. 5 i dagtilbudsloven Kriterier for godkendelse Privatinstitutioner i Aabenraa Kommune efter 19 stk. 5 i dagtilbudsloven Kriterier for godkendelse gældende pr. 1. december 2011 December 2011 Sagsnr.: 07/107 Doknr.: 253 Dato: 23-01-2011 LOVGIVNING OG

Læs mere

Privatinstitutioner KERTEMINDE KOMMUNE. Godkendelseskriterier Tilskud Vilkår. Børn og Ungeforvaltningen, Grønvej 11,5550 Langeskov

Privatinstitutioner KERTEMINDE KOMMUNE. Godkendelseskriterier Tilskud Vilkår. Børn og Ungeforvaltningen, Grønvej 11,5550 Langeskov KERTEMINDE KOMMUNE Børn og Ungeforvaltningen, Grønvej 11,5550 Langeskov Privatinstitutioner (efter Dagtilbudslovens 19, stk. 3) Godkendelseskriterier Tilskud Vilkår maj 2010 Forord: Organisationer, forældre,

Læs mere

Kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud til børn i Rudersdal Kommune

Kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud til børn i Rudersdal Kommune Kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud til børn i Rudersdal Kommune Kravspecifikationen for private daginstitutioner efter 19, stk. 5. i Dagtilbudsloven er udarbejdet på baggrund af Dagtilbudsloven.

Læs mere

Kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud til børn i Rudersdal Kommune. Indhold. August 2019

Kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud til børn i Rudersdal Kommune. Indhold. August 2019 August 2019 Kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud til børn i Rudersdal Kommune Dagtilbudsområdet Dagtilbudsområdet administration Kravspecifikationen for private daginstitutioner, efter

Læs mere

Aftalegrundlag (kravspecifikation) for private fritidstilbud

Aftalegrundlag (kravspecifikation) for private fritidstilbud Aftalegrundlag (kravspecifikation) for private fritidstilbud Bilag 1 - Side 1 af 9 AFTALEGRUNDLAG FOR PRIVATE FRITIDSHJEM OG KLUBBER BAGGRUND 3 TILSKUD TIL BØRN BOSIDDENDE I FURESØ KOMMUNE 3 STØTTE TIL

Læs mere

Dato: 24. maj 2005 j.nr meaa

Dato: 24. maj 2005 j.nr meaa Til samtlige kommuner, amtskommuner m.fl. Departementet Dato: 24. maj 2005 j.nr. 321-9 meaa Orientering om ændring af lov om social service og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Læs mere

Kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud i Tårnby Kommune. Børne- og Kultur forvaltningen.

Kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud i Tårnby Kommune. Børne- og Kultur forvaltningen. Kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud i Tårnby Kommune Børne- og Kultur forvaltningen. Indhold Formål... 4 Hovedprincipper for opstilling af godkendelseskriterier... 4 Formål til dagtilbud...

Læs mere

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner Godkendelseskriterier for privatinstitutioner Sagsnr. 28.03.04-G01-1-18 Dato: 24.10.2018 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Ansøgning 2.1. Depositum 2.2. Driftsgaranti 2.3. Vedtægter 2.4. Økonomisk

Læs mere

Driftsaftale BLÅMUSLINGEN

Driftsaftale BLÅMUSLINGEN Driftsaftale med puljeinstitutionen BLÅMUSLINGEN Aftalen: Tillæg til Driftsaftale - side 8-15 - med puljeinstitutionen Blåmuslingen er godkendt i Børn & Familieudvalget xx/xx 2014 Telefon 76 16 16 16 b-k@esbjergkommune.dk

Læs mere

KRAVSPECIFIKATION. 1. Menneske- og læringssyn

KRAVSPECIFIKATION. 1. Menneske- og læringssyn KRAVSPECIFIKATION Denne kravspecifikation indeholder alle de formelle nationale krav og kommunale krav, som stilles til en privat leverandør af dagtilbud i Ballerup Kommune. Dermed får eventuelle interesserede

Læs mere

Aabenraa Kommunes godkendelseskriterier for privatinstitutioner efter 19 stk.5 i dagtilbudsloven

Aabenraa Kommunes godkendelseskriterier for privatinstitutioner efter 19 stk.5 i dagtilbudsloven Aabenraa Kommunes godkendelseskriterier for privatinstitutioner efter 19 stk.5 i dagtilbudsloven Godkendt af Børne- og Uddannelsesudvalget den 2. februar 2016 Indhold Indledning... 3 Ansøgning om oprettelse

Læs mere

LEVERANDØRKRAV VEDR. LOVGIVNING OM PRIVATE BØRNEHAVER SYDDJURS KOMMUNE 2007

LEVERANDØRKRAV VEDR. LOVGIVNING OM PRIVATE BØRNEHAVER SYDDJURS KOMMUNE 2007 LEVERANDØRKRAV VEDR. LOVGIVNING OM PRIVATE BØRNEHAVER SYDDJURS KOMMUNE 2007 1. ANSØGNINGSPERIODE... 2 DEPOSITUM... 2 DRIFTSGARANTI... 2 VEDTÆGTER... 2 2. DE FYSISKE RAMMER... 2 LOVGIVNINGSMÆSSIGE KRAV...

Læs mere

Godkendelseskriterier for daginstitutioner der drives af private leverandører som privatinstitution i Svendborg Kommune

Godkendelseskriterier for daginstitutioner der drives af private leverandører som privatinstitution i Svendborg Kommune for daginstitutioner der drives af private leverandører som privatinstitution i Svendborg Kommune April 2014 Udarbejdet af Børn og Unge Dagtilbudsafdelingen Godkendt i Udvalget for Børn og Unge den 8.

Læs mere

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner. Sags-id: 28.06.04-P19-1-14

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner. Sags-id: 28.06.04-P19-1-14 Godkendelseskriterier for privatinstitutioner 2014 Sags-id: 28.06.04-P19-1-14 Indholdsfortegnelse Lovgivningen Ansøgningsproces Bygningsgodkendelse Depositum ved ansøgning Driftsgaranti Vedtægter Forældrebestyrelse

Læs mere

Privatinstitutioner efter Servicelovens 11a. Inspiration til udarbejdelse af godkendelseskriterier

Privatinstitutioner efter Servicelovens 11a. Inspiration til udarbejdelse af godkendelseskriterier Privatinstitutioner efter Servicelovens 11a Inspiration til udarbejdelse af godkendelseskriterier København den 30. august 2005 For yderligere oplysninger kontakt: Konsulent Dorthe Nørgaard (dng@kl.dk)

Læs mere

Håndbog om oprettelse af privat daginstitution

Håndbog om oprettelse af privat daginstitution Håndbog om oprettelse af privat daginstitution Det kan være et forhindringsløb at starte en privatinstitution op, hvis I ikke har gode rådgivere ved hånden 1 Kære læser Spia s lille håndbog om oprettelse

Læs mere

Ansøgningsskema for godkendelse af privat institution

Ansøgningsskema for godkendelse af privat institution Ansøgningsskema for godkendelse af privat institution Private leverandører, der ønsker godkendelse til drift af en privat institution, jf. Lov om Dag-, Fritids- og Klubtilbud 20, beliggende i Slagelse

Læs mere

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner. Sags-id: 28.06.04-P19-1-14

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner. Sags-id: 28.06.04-P19-1-14 Godkendelseskriterier for privatinstitutioner 2014 Sags-id: 28.06.04-P19-1-14 Indholdsfortegnelse LOVGIVNINGEN... 3 ANSØGNINGSPROCES... 3 BYGNINGSGODKENDELSE... 3 DEPOSITUM VED ANSØGNING... 3 DRIFTSGARANTI...

Læs mere

Gældende retsgrundsætninger. De til enhver tid gældende kommunale godkendelseskriterier for dagtilbud.

Gældende retsgrundsætninger. De til enhver tid gældende kommunale godkendelseskriterier for dagtilbud. Kriterier for godkendelse af privatinstitution i Kolding Kommune Med henvisning til Lov om dagtilbuds-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (Dagtilbudsloven) har Kolding Kommune udarbejdet følgende

Læs mere

Aabenraa Kommunes godkendelseskriterier for privatinstitutioner efter 19 stk.5 i dagtilbudsloven

Aabenraa Kommunes godkendelseskriterier for privatinstitutioner efter 19 stk.5 i dagtilbudsloven Aabenraa Kommunes godkendelseskriterier for privatinstitutioner efter 19 stk.5 i dagtilbudsloven Godkendt af Børne- og Uddannelsesudvalget den 12. marts 2019 Indhold Indledning... 3 Ansøgning om oprettelse

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget, den 11. november 2013, sag nr. 2 Godkendelse af takster, budget 2014.

Børne- og Skoleudvalget, den 11. november 2013, sag nr. 2 Godkendelse af takster, budget 2014. Børne- og Skoleudvalget, den 11. november 2013, sag nr. 2 Godkendelse af takster, budget 2014. Notat vedrørende tilskud til private og kommunale Nærværende notat beskriver følgende: 1. Tilskud til private

Læs mere

GODKENDELSESKRITERIER FOR PRIVATE LEVERANDØRER AF DAGTILBUD

GODKENDELSESKRITERIER FOR PRIVATE LEVERANDØRER AF DAGTILBUD GODKENDELSESKRITERIER FOR PRIVATE LEVERANDØRER AF DAGTILBUD Køge Kommune Børne- og Uddannelsesforvaltningen 2018 Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud efter dagtilbudsloven Kap. 3

Læs mere

NOTAT Dokumentnr. 833675v2 Sagsnr. 167081 Sagsbehandler edni

NOTAT Dokumentnr. 833675v2 Sagsnr. 167081 Sagsbehandler edni Dato November 2010 NOTAT Dokumentnr. 833675v2 Sagsnr. 167081 Sagsbehandler edni Godkendelseskriterier for oprettelse af privatinstitutioner i Varde Kommune På baggrund af dagtilbudslovens 19, stk. 4 og

Læs mere

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Gitte Munk Nielsen Sagsnr G Private pasningsordninger pr. 1.

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Gitte Munk Nielsen Sagsnr G Private pasningsordninger pr. 1. Økonomi og Administration Sagsbehandler: Gitte Munk Nielsen Sagsnr. 28.00.00-G01-8-18 Etablering Kommunale dagplejere pr. 1. august 2018 Etableres og drives af Horsens Kommune, som træffer beslutning om

Læs mere

Kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud i Frederikssund kommune

Kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud i Frederikssund kommune Kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud i Frederikssund kommune Afdelingen for Dagtilbud Oktober 2008 Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud efter dagtilbudslovens

Læs mere

Økonomi og Administration. Sagsbehandler: Gitte Mk Nielsen

Økonomi og Administration. Sagsbehandler: Gitte Mk Nielsen Etablering Kommunal dagpleje Etableres og drives af Horsens Kommune, som træffer beslutning om dimensionering og organisering. Økonomi og Administration Sagsbehandler: Gitte Mk Nielsen Sagsnr. 28.00.00-G01-9-17

Læs mere

Ansøgning om godkendelse af private leverandører af dagtilbud

Ansøgning om godkendelse af private leverandører af dagtilbud Ansøgning om godkendelse af private leverandører af dagtilbud Institutionsnavn Indholdsfortegnelse Stamoplysninger... 2 Overordnede rammer... 3 Vedtægter... 3 Forældreindflydelse... 4 De pædagogiske rammer...

Læs mere

Forskelle mellem dagtilbud og private pasningsordninger i Haderslev Kommune

Forskelle mellem dagtilbud og private pasningsordninger i Haderslev Kommune Forskelle mellem dagtilbud og private pasningsordninger i Haderslev Kommune Indledning Det er et lovmæssigt krav, at Haderslev kommune forud for godkendelse af en pasningsaftale skal orientere forældrene

Læs mere

Vedrørende etablering og drift af private tilbud for målgrupper, der svarer til målgrupperne i Furesø Kommunes fritidshjem og fritidsklubber

Vedrørende etablering og drift af private tilbud for målgrupper, der svarer til målgrupperne i Furesø Kommunes fritidshjem og fritidsklubber Til: Skoleudvalget Vedrørende etablering og drift af private tilbud for målgrupper, der svarer til målgrupperne i Furesø Kommunes fritidshjem og fritidsklubber Uddrag af Vejledning om dagtilbud, fritidshjem

Læs mere

NOTAT: Uddybende notat om ændring af dagtilbudsloven

NOTAT: Uddybende notat om ændring af dagtilbudsloven Skole og Børnesekretariatet Sagsnr. 306054 Brevid. 2822261 Ref. LHJ Dir. tlf. 46 31 40 08 lenehj@roskilde.dk NOTAT: Uddybende notat om ændring af dagtilbudsloven 17. maj 2018 I juni 2017 indgik regeringen

Læs mere

Godkendelseskriterier for. Private leverandører af dagtilbud

Godkendelseskriterier for. Private leverandører af dagtilbud Godkendelseskriterier for Private leverandører af dagtilbud Godkendt af Køge Byråd 2015 Indhold Baggrund...3 Ansøgningen...3 1. Depositum... 3 2. Økonomisk sikkerhedsstillelse... 3 3. Tro- og loveerklæring...

Læs mere

Forslag. Dagtilbudslov

Forslag. Dagtilbudslov Fremsat den {FREMSAT} af Familie- og Forbrugerminister Lars Barfoed Forslag til Dagtilbudslov (lov om dag, -fritids- og klubtilbud mv. til børn og unge) Afsnit I Indledning Kapitel 1 Formål 1. Formålet

Læs mere

Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud. Baggrund

Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud. Baggrund Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud Baggrund Dagtilbudslovens 19, stk. 5 giver mulighed for, at private leverandører, med Byrådets godkendelse, kan oprette private dagtilbud. Af

Læs mere

Ishøj Kommunes kriterier for godkendelse af privatinstitutioner for børn i alderen fra 0 år og op til skolestart

Ishøj Kommunes kriterier for godkendelse af privatinstitutioner for børn i alderen fra 0 år og op til skolestart Februar 2012 Ishøj Kommunes kriterier for godkendelse af privatinstitutioner for børn i alderen fra 0 år og op til skolestart Vedtaget af Ishøj Byråd den 6. marts 2012 Daginstitutioner kan med Byrådets

Læs mere

Forslag til Godkendelseskriterier for privatinstitutioner

Forslag til Godkendelseskriterier for privatinstitutioner Forslag til Godkendelseskriterier for privatinstitutioner Sagsnr. 28.03.04-G01-1-18 Dato: 24.10.2018 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Ansøgning 2.1. Depositum 2.2. Driftsgaranti 2.3. Vedtægter 2.4.

Læs mere

Ansøgning om godkendelse af selvejende privat daginstitutionstilbud

Ansøgning om godkendelse af selvejende privat daginstitutionstilbud Frederikssund Kommune Jægerspris 16.02.2018 Torvet 2 3600 Frederikssund Ansøgning om godkendelse af selvejende privat daginstitutionstilbud Denne ansøgning er disponeret ud fra "Godkendelseskriterier for

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) LBK nr 176 af 25/02/2019 (Gældende) Udskriftsdato: 9. april 2019 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., j.nr. 2018-4436 Senere ændringer til forskriften LOV nr 1529

Læs mere

Ansøgning om godkendelse af private leverandører af dagtilbud i Odense Kommune

Ansøgning om godkendelse af private leverandører af dagtilbud i Odense Kommune Ansøgning om godkendelse af private leverandører af dagtilbud i Odense Kommune Børnehus: Indholdsfortegnelse Stamoplysninger... 2 Overordnede rammer... 3 Vedtægter... 3 Forældreindflydelse... 4 De pædagogiske

Læs mere