Fredensborg Kommune. Notat i forbindelse økonomisk afdækning samt optimering af driften i Lystholm Madservice. Juni

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fredensborg Kommune. Notat i forbindelse økonomisk afdækning samt optimering af driften i Lystholm Madservice. Juni 2013 WWW.BDO."

Transkript

1 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Fredensbrg Kmmune Ntat i frbindelse øknmisk afdækning samt i Lysthlm Madservice Juni

2 Indhldsfrtegnelse INDLEDNING... 2 RESUME... 3 ANBEFALINGER... 5 METODE... 6 AFDÆKNING AF NUVÆRENDE FORHOLD Afdækning af øknmien i Lysthlm Madservice Vurdering af mkstningsniveauet på løn g fødevarer i Lysthlm Madservice Screening af fysiske frhld samt Afdækning af frplejningskæden OPSTILLING AF SCENARIER FOR DEN FREMTIDIGE DRIFT Scenarie Scenarie Scenarie AFSLUTNING BILAG BILAG BDO Statsautriseret revisinsaktieselskab g BDO Kmmunernes Revisin, Gdkendt revisinsaktieselskab, begge danskejede revisins- g rådgivningsvirksmheder, er medlemmer af BDO Internatinal Limited - et UK-baseret selskab med begrænset hæftelse - g dele af det internatinale BDO netværk bestående af uafhængige medlemsfirmaer. BDO er varemærke fr både BDO netværket g fr alle BDO medlemsfirmaerne. BDO i Danmark beskæftiger gdt medarbejdere, mens det verdensmspændende BDO netværk har næsten medarbejdere i 135 lande. 1

3 1 Fredensbrg Kmmune Øknmisk afdækning samt INDLEDNING Fredensbrg Kmmune (FK) har ønsket assistance i frbindelse med øknmisk afdækning samt psætning af ptimeringsscenarier fr Lysthlm Madservice. Det verrdnede mål er pstilling af scenarier fr i Lysthlm Madservice. Opstillingen af scenarierne vil tage afsæt i afdækningen af øknmien. Øknmiafdækningen viser, hvrdan øknmien i Lysthlm Madservice frdeler sig på køkkenets aktiviteter, således at der er klarhed ver mkstningerne frbundet med de enkelte aktiviteter. Analysen afdækker øknmien i Lysthlm Madservice g frplejningskæden på mdtagerstederne, g indehlder en pstilling af mulige scenarier fr driften i Lysthlm Madse r- vice. Analysen mfatter blandt andet ikke kvaliteten af maden fra Lysthlm Madservice, brgernes tilfredshed med maden, ernæringstilstand på mdtagerstederne mv. En nærmere pgavebeskrivelse fremgår af BDO s tilbud af den 15. januar 2013 vedlagt sm bilag 1. Dette ntat præsenterer resultatet af BDO s assistance. Ntatet afspejler et øjebliksbi l- lede af frhldene. Analysearbejdet har været rganiseret mkring en styregruppe med deltagelse af: Ældre g Handicapchef Hans Bækvang Centerleder Kirsten Petersen Centerleder Cnnie Meier Funktinsleder Margit Schmidt Prjektleder Lars Vsgerau Knsulenter fra BDO Der har desuden været nedsat en arbejdsgruppe med deltagelse af: Funktinsleder Margit Schmidt Prjektleder Lars Vsgerau Øknmisk knsulent Anne Bram Møller Jensen Ernæringsassistent Linda Jensen (medarbejderrepræsentant fr Lysthlm Madservice) Susanne Nielsen (medarbejderrepræsentant fr plejecentrene) Knsulenter fra BDO Analysen er gennemført i periden februar - juni

4 2 Fredensbrg Kmmune Øknmisk afdækning samt RESUME Det verrdnede mål med analysen har været at pstille scenarier fr ptimering af dri f- ten i Lysthlm Madservice. Opstilling af scenarierne har taget afsæt i afdækningen af øknmien i Lysthlm Madservice fretaget af BDO. Frinden pstilling af scenarier, er der fretages en verrdnet screening af de fysiske frhld i prduktinskøkkenet på Lysthlm samt mdtagerstederne på 3 plejecentre (Egelunden, Mergeltften g Benediktehjemmet). Sideløbende med screeningen af de fysiske frhld på de 3 plejecentre er der sket en afdækning af frplejningskæden på mdtagerstederne. Den øknmiske afdækning viser, hvrdan mkstninger fr 2012 frdeler sig på køkk e- nets aktiviteter. Omkstningsniveauet på løn g fødevarer fr Lysthlm Madservice ligger højere, end det BDO erfaringsmæssigt ser i andre sammenlignelige kmmunale prdukt i- nskøkkener. Omkstningsniveauet er højt, både når vi vurderer det samlet set fr løn g fødevarer til prduktinen, g når vi vurderer løn g fødevarer hvert fr sig. Køkkenets fysiske rammer herunder gså indretningen gør, at det er muligt etablerer et frnuftigt prduktins- g distributinsflw. BDO vurderer, at Lysthlm Madservice har tilrettelagt prduktinen g distributinen ud fra de grundlæggende principper indenfr prduktinsplanlægning, men at man ikke fuldt ud udnytter ptentialet i flwet. Ud fra screening af de fysiske rammer i prduktinskøkkenet samt et afdelingskøkken på plejecentrene Egelunden, Mergeltften g Benediktehjemmet, vurderes det at køkkenerne generelt er funktinelle køkkener, der alle passer til kmmunens nuværende kncept. Det anbefales dg, at der laves en investeringsplan fr prduktinskøkkenet, idet nget af inventaret er af ældre dat. Afdækningen af frplejningskæden på mdtagerstederne viste, at der er ikke ens tilgang til, hvrdan serviceniveauet msættes på det enkelte plejecenter i frhld til, hvrdan det enkelte plejecenter har tilrettelagt frplejningen fr at kunne tilbyde de ældre en sufficient frplejning. Der er ikke ngle verrdnet retningslinjer fr, hvrdan frplejningen samt måltidet skal/kan tilrettelægges sammenhldt med det faktum, at de invlverede faggrupper ikke udnytter hinandens bservatiner/viden. BDO mener derved ikke, at synergien mellem faggrupperne bliver udnyttet ptimalt, hvilket ikke er til gavn fr brugerne. Dette er på trds af, at både af plejepersnalet g køkkenets ledelse har et ønske m at få udbygget kmmunikatinen g samarbejdet. Køkkenets kvalitetssikring pleves ustabil på plejecentrene hvedsagelig indenfr mr å- der der handler m prtinsstørrelserne. 3

5 I samråd med FK er der pstillet 3 scenarier fr den fremtidige madprduktin i Lysthlm Madservice: Scenarie 1: Uændret prduktinsmængde i Lysthlm Madservice, dg skal den øgede prduktin sm følge af blandt andet udvidelse i antallet af plejecenterpladser indarbejdes: Levering af hvedret g biret lørdag g søndag til 5 afdelinger på Benediktehjemmet Levering af døgnfrplejning til 24 midlertidige bliger på Lysthlm Levering af hvedret g biret til 8 bliger på Lysthlm Levering af kld mad (smørrebrød/pålægspakker) til 42 bliger på Lysthlm Levering af døgnfrplejning til 12 bliger på Lindegården Der skal arbejdes med at ptimere driften, således at mkstningen til løn g fødevarer reduceres. Scenarie 2: Øge prduktinsmængden i Lysthlm Madservice ved leveringer af døgn frplejning til plejecentrene efter samme kncept sm til Lindegården. Det vil sige, at Lys t- hlm Madservice ud ver hvedret g biret gså leverer lun ret, kage/brød g pålægspa k- ker til plejecentrene (g biretter i frhld til de plejecentre der i dag eventuelt selv pr - ducerer biretter). Klnialvarer leveres af Lysthlm Madservice. Ud ver levering til de plejecentre der gså i dag mdtager mad fra Lysthlm Madservice, indarbejdes levering til Asmundshøj g 5 afdelinger på Benediktehjemmet (de 5 afdeli n- ger der i dag kun får mad fra Lysthlm Madservice lørdag g søndag). Scenarie 3: Sm scenarie 1 men med ændre leveringsfrekvens, Der skal ses på, hvad der skal til fr at minimere antallet af ugentlige leveringer til plejecentrene: Investeringer på mdtagerstederne fr at pnå den frnødne kølekapacitet. På Egelunden er der umiddelbart ikke mulighed fr at ændre leveringsfrekvensen pga. de fysiske rammer Investeringer på Lysthlm Madservice fr at pnå den frnødne køle- g frysekapacitet Ændring i transprtudgiften (betales i dag af det enkelte plejecenter) Ændring i ressurcefrbruget i Lysthlm Madservice sm følge af den fleksibilitet der pnås, g mulighed fr at planlægge prduktinen anderledes end i dag De øknmiske knsekvenser fr de 3 scenarier, herunder knsekvens fr taksterne fr servicepakke g madservice, er beregnet. Omkstningsniveauet på løn i de 3 scenarier ligger frtsat på et højere niveau end det BDO nrmalvist anbefaler i frhld til en knkurrencedygtig madprduktin, men dg på et lavere niveau i scenarie 2 end i scenarie 1. BDO anbefaler generelt, at det vervejes, m der skal fretages en drift-/lean gennemgang af køkkenet, så det sikres, at der arbejdes med det mest ptimale driftsflw. Ligeledes er mkstningsniveauet på fødevarer på et højt niveau i frhld til andre kmmuner. 4

6 3 Fredensbrg Kmmune Øknmisk afdækning samt ANBEFALINGER I frlængelse af afdækning af driftsøknmien g pstilling af scenarier, vil BDO fre m- kmme med følgende anbefalinger: At der bliver udarbejdet en plan fr, hvrdan man i højere grad kan udnytte det eksisterende IT system herunder gså at afdække behvet fr at tilkøbe mduler der kan være til gavn fr ptimeringen samt dkumentatinen. Her bør det gså vervejes, m plejecentrene skal benytte elektrnisk afdelingsbestillingsmdul til bestilling af både prducerede varer fra Lysthlm Madservice g klnialvarer. At der i højre grad tydeliggøres hvad servicepakken indehlder. At der arbejdes med fødevarefrbruget ved bl.a. at have mere fkus på dyre g billige døgnkstsammensætninger. Til dette frmål anbefales det, at indkøbspriserne på fødevarer lægges ind i det eksisterende køkkensystem, således at der kan trækkes lister ver dyre g billige retter til brug fr menusammensætningen. Overveje m der frtsat skal være valgmulighed på biretterne (pt. valgmulighed mellem 2 biretter). Er med til at frdyre prduktinen, idet der er biretter hvr der bestilles ganske få prtiner. Overveje m det frtsat skal være muligt at fravælge biretter i servicepakken. Ud fra et ernæringsfagligt synspunkt bør birettet hører sammen med hvedrettet. Gennemgå de enkelte funktiner i køkkenet med henblik på ptimering af frretningsgangene herunder gså en kmpetence gennemgang. At der bliver udarbejdet retningsliner fr, hvrdan klnialvarerne til plejecentrene bliver bestilt samt leveret. I udbudsmaterialet til de kmmende udbud på klnialvarer, er der indskrevet, at der kan ske en samlet bestilling fra Lysthlm Madservice, g at varerne skal leveres ud på den enkelte afdeling på plejecentrene. At der arbejdes på at pnå en bedre indkøbsaftale på emballage. Såfremt FK vælger at arbejde videre med scenarie 2, bør det undersøges m ngle af prdukterne med frdel kan leveres i genbrugsemballage i stedet fr engangsemballage. Arbejde med en større synergi mellem køkken g plejen fr derved at pnå større fkus på den enkelte ældre g dennes ernæringsbehv. At hver afdeling på plejecentrene udpeger en ressurcepersn der er ansvarlig fr bestilling af mad sm evt. gså kan blive bindeleddet mellem køkkenet g afdelingerne. At Lysthlm Madservice løbende sikre, at afregningspriserne fr Lindegården, Dagcentret Lindehuset g Daghjemmet på Benediktehjemmet dækker de faktiske prduktinsmkstninger. At der udarbejdes en investeringsplan fr prduktinskøkkenet. 5

7 4 Fredensbrg Kmmune Øknmisk afdækning samt METODE Den verrdnede metde fr afdækning af ældremadsmrådets øknmi er, ved dataindsamling af plysninger m øknmi, aktiviteter, prduktinsstørrelser, persnalenrm e- ring g tidsfrbrug henført til de enkelte aktiviteter, at danne et billede af, hvrdan dri f- ten af Lysthlm Madservice bliver løst i dag, g hvilke mkstninger der er frbundet hermed. Der er i afdækningsfasen fretaget en mfattende dataindsamling. Afdækningen af nuværende frhld i Lysthlm Madservice er sket i tæt samarbejde med køkkenet g indehlder: Nuværende aktiviteter (kundegrundlag), ksttilbud, serviceniveau, tilrettelæggelse af prduktin/pgavefrdeling mv. samt brugen af indkøbsaftaler med specielt fkus på fødevarer. Køkkenernes ressurcefrbrug. Frdelingen af lønmkstninger på aktiviteter på baggrund af en analyse af, hvrdan køkkenpersnalets tidsfrbrug frdeler sig på de enkelte pgaver g aktiviteter. Opgørelse af prduktin på de enkelte aktiviteter, da denne vil fungere sm frdelingsnøgle vedrørende mkstningen til fødevarer. Den verrdnede metde fr afdækning af de nuværende frhld er sket via interviews med den stedlige køkkenchef samt udvalgte medarbejdere i køkkenet, samt via datain d- samling. Indsamlingen af data har mfattet følgende mråder: Prduktinspgørelser fra køkkenet dækkende leveringer i 2012 Køkkenets prduktinspgørelser er fretaget i antal prtiner af de frskellige prdukter køkkenet prducerer g med plysninger m, til hvilken aktivitet pr - duktinen er sket. Antallet af prtiner er efterfølgende mregnet til kstenh e- der efter Kst- g Ernæringsfrbundets vejledning fr prduktinspgørelse. Vejledningen kan ses på frbundets hjemmeside ( I prduktinspgørelserne er der udelukkende sat kstenheder på de prdukter der prduceres i køkkenet g altså ikke de klnialvarer der leveres direkte ud til afdelingerne mv., uden en egentlig frarbejdning af køkkenet. Enheden kstenhed er en teknisk enhed, der muliggør prisberegning på tværs af aktiviteter gennem at tildele alle fremstillede prdukter en vægt. Hermed kan køkkenets samlede mkstninger frdeles på de enkelte aktiviteter efter denne vægt. I vægtningen er der taget højde fr det enkeltes prdukt råvareudgift, ressurcefrbrug ved prduktin g pakning samt øvrige afledte driftsudgi f- ter. Metden anbefales i Kmmunernes Landsfrenings guide til pris g takstberegninger i køkkener. 6

8 Eksempler på kstenhedsvægte: En hvedret i bulk, nrmalkst = 0,300 kstenhed En hvedret, enkeltpakket, sygdmsbetinget kst = 0,450 kstenhed En biret i bulk, nrmalkst = 0,100 kstenhed En biret, enkeltpakket, nrmalkst = 0,125 kstenhed Et stk. smørrebrød = 0,100 kstenhed En Døgnfrplejning bestående af 3 hvedmåltider g 3 mellemmåltider vægter i alt 1,6 kstenheder. Kstenhederne benyttes til at frdele langt de fleste typer af mkstninger, dg undtaget mkstningerne til løn g andre persnalemkstninger, såsm persnalebeklædning, kurser mv. Opgørelse af prduktinen i 2012 er baseret dels på registreringer i køkkenets kstsystem dels på interne pgørelser. Dette er køkkenets bedste bud på prduktinsmængden, men der kan være prduktin der ikke er medtaget. Det vurderes dg, at det i så fald vil være minimale afvigelser, idet køkkenets løbende registrerer deres prduktin til brug fr intern afregning. Tidsfrbrug, kstfagligt persnale Opgørelse af hvrdan køkkenpersnalets tidsfrbrug frdeler sig på de enkelte aktiviteter. Køkkenet har estimeret, hvrdan tidsfrbruget gennemsnitligt har frdelt sig på pgaverne. Der er ikke lavet egentlige tidsstudier af den enkelte medarbejders pgavevaretagelse. BDO har gennem adskillige analyser, erfaring med at dette giver samme resultat, sm ved en egentlig tidsregistrering fretaget af den enkelte medarbejder. BDO har erfaring med begge metder estimeret g tidsregistrering g har ud fra dette, knkluderet, at estimeret tidsfrbrug ikke har betydning fr datasikkerheden. Indsamlingen er sket i skema, sm er udarbejdet af BDO, g sm er tilpasset til køkkenets frhld. Øknmiske data Der er benyttet regnskabstal fr Både udgifter bgført på køkkenets knti samt udgift til transprt g klnialvarer bgført decentralt på de enkelte plejecentre er medtaget i beregningerne. Det er BDO, der i analysefrløbet har fretaget beregninger på, g vurderinger af, det frelagte materiale. Beregningerne g beregningsgrundlaget er så vidt muligt søgt at blive kvalificeret hs køkkenet g arbejdsgruppen. BDO s vurderinger af mkstningsniveau i Lysthlm Madservice baseres på BDO s erfaring fra tidligere analyser i sammenlignelige kmmuner. BDO har indenfr de seneste 15 år løst pgaver i mere end 400 ffentlige køkkener, kantiner g caféer. Efter aftale med FK er der sket en screening g afdækning af 1 afdeling på plejecentrene Benediktehjemmet, Mergeltften g Egelunden. 7

9 Screening af de fysiske frhld g afdækningen af frplejningskæden på mdtagerstederne indehlder: en verrdnet vurdering af prduktinslkaler g prduktinsudstyr (afdelingskøkken) g lagerkapacitet afdækning af frplejningskæden fra maden mdtages fra Lysthlm til den serveres fr beberne Den verrdnede metde fr screeningen g afdækningen af frplejningskæden er sket via besøg på de tre plejecentre, hvr der er sket interview med den udvalgte medarbejdere fra plejen. 5 AFDÆKNING AF NUVÆRENDE FORHOLD Inden pstilling af scenarier er der sket en afdækning af de nuværende frhld i Lysthlm Madservice AFDÆKNING AF ØKONOMIEN I LYSTHOLM MADSERVICE Fr at få en gd basis fr beregningerne af de øknmiske knsekvenser ved ptimering s- mdellerne, er der fretaget en afdækning af den nuværende aktivitet g øknmi i Lysthlm Madservice. Dette afsnit beskriver resultaterne af afdækningen. Prduktin Opgørelsen af prduktinen er fretaget i antal prtiner. Disse er efterfølgende mregnet til kstenheder jf. Kst- g Ernæringsfrbundets vejledende vægte fr de frskellige prdukter. Lysthlm Madservice leverer ikke den samlede servicepakke til plejecentrebeberne sm prducerede varer. De resterende dele af servicepakken leveres til plejecentrene sm klnialvarer (plejecentrene indkøber selv disse klnialvarer). Det er således plejen, der anretter de resterende dele af servicepakken. Lønmkstningerne frbundet hermed har ikke været mfattet af denne analyse, men kan medtages fr at få det fulde billede af kmmunens samlede mkstninger til hver servicepakke. Beregningsreglerne tillader, at mkstningerne frbundet med plejepersnalets tilbere d- ning g anretning af maden tillægges pakkeprisen. 8

10 Køkkenets årlige prduktin (pgjrt i antal kstenheder) i 2012 er pgjrt til: Leverede kstenheder 2012 frdelt på aktiviteter Lysthlm Madservice Madservice Lindegården Café, Lysthlm Dagcenter Lindehuset Daghjem Servicepakken Benediktehjemmet Møder g arrangem. Ej Køkkepgaver Samlet Antal kstenheder Prcentfrdeling 34% 45% 12% 5% 1% 2% 1% 0% 100% Her ud ver er der spild sm følge af at Lysthlm Madservice må prducere til beredskab. Dette spild udgør 291 kstenheder årligt. Vurdering af datausikkerhed fremgår af afsnit 4 Metde. Tidsfrbrug En væsentlig mkstning i frbindelse med køkkenmrådet er lønmkstningerne. Fr at kunne fretage en frnuftig frdeling af disse mkstninger på aktiviteter/kunder er der fretaget pgørelse af, hvrdan køkkenpersnalets tidsfrbrug frdeler sig på pgaver. Vurdering af datausikkerhed fremgår af afsnit 4 Metde. Der er fretaget en frhldsmæssig frdeling af ikke direkte henførbar tid til f.eks. pa u- ser, ledelse, generel administratin m.v. på aktiviteterne/kundegrupperne. Prduktinstid i køkkenet er blevet frdelt frhldsmæssigt i frhld til prduktinen til de enkelte aktiviteter/kunder. Prcentfrdelingen af tidsfrbruget benyttes i øknmiafdækningen til at frdele lønmkstningerne på aktiviteter/kunder. Tidsfrbrug pgjrt i timer pr. uge samt prcentfrdelingen af tidsfrbruget fremgår af nedenstående tabel: Tidsfrbrug frdelt på aktiviteter - pgjrt i antal timer pr. uge Lysthlm Madservice Madservice Lindegården Café, Lysthlm Dagcenter Lindehuset Daghjem Servicepakken Benediktehjemmet Møder g arrangem. Ej Køkkepgaver Samlet Antal timer/uge Prcentfrdeling 37% 37% 12% 9% 1% 2% 1% 1% 100% 9

11 Omkstningspgørelse Fredensbrg Kmmune Øknmisk afdækning samt På baggrund af de indsamlede data er der pstillet mkstningspgørelse fr Lysthlm Madservice frdelt på køkkenets aktiviteter. I frbindelse med mkstningspgørelsen er der jf. beregningsreglerne medtaget mkstninger, der ikke bgføres på køkkenets knti, såsm verheadmkstninger (andele af decentrale g centrale fællesmkstninger) g frrentning g afskrivning. I mkstningspgørelsen er der medtaget transprt af mad fra Lysthlm Madservice til plejecentrene samt plejecentrenes mkstning til klnialvarer til den del af servicepa k- ken sm de selv prducerer. Disse mkstninger afhldes af det enkelte plejecenter. Omkstningspgørelsen indehlder ikke øvrige udgifter frbundet med den prduktin, der sker ude på det enkelte plejecenter. Lysthlm Madservice løser pgaver i frbindelse med drift af caféen på Lysthlm, der ikke skal indgå i pgørelse af mkstningerne ved selve madprduktinen. Omkstningerne hertil er bgført på køkkenets knti. Det har derfr været nødvendigt at fretage frdelinger af flere af disse mkstninger, herunder bl.a. lønmkstningerne, der er blevet frdelt i henhld til resultaterne fra pgørelse af tidsfrbruget i Lysthlm Madservice i frbindelse med analysearbejdet. Omkstningspgørelse fr 2012 fremgår af nedenstående tabel: Omkstningspgørelse 2012 ekskl. mms - frdelt pr. aktivitet Lysthlm Madservice Madservice Lindegården Café, Lysthlm Dagcenter Lindehuset Daghjem Servicepakken Benediktehjemmet Møder g arrangem. Ej Køkkepgaver Samlet Løn inkl. refusiner Persnalerelateret mkstninger Råvarer til prduktin Klnialvarer Emballage g øvrige varer til prduktin Øvrige prduktinsmkstninger Frrentning g afskrivninger Overhead Transprt Samlet Køkkenets indtægt Nettresultat Køkkenets nettres

12 5.1.2 VURDERING AF OMKOSTNINGSNIVEAUET PÅ LØN OG FØDE- VARER I LYSTHOLM MADSERVICE Ved at frdele mkstningerne til de enkelte aktiviteter på de leverede kstenheder fås nøgletallet mkstning pr. kstenhed, sm kan benyttes sm en indikatr fr mks t- ningsniveauet i frhld til aktivitetsniveauet i det enkelte køkken g på de enkelte mråder. I nedenstående tabel viser køkkenets mkstninger ekskl. mms til fødevarer til prduktin samt til persnaleløn pgjrt pr. kstenhed: Omkstning til løn g fødevarer til prduktin pr. leveret kstenhed - pr. aktivitet Lysthlm Madservice Madservice Lindegården Café, Lysthlm Dagcenter Lindehuset Daghjem Servicepakken Benediktehjemmet Møder g arrangem. Ej Køkkepgaver Samlet mkstning pr. KE Løn inkl. refusiner Råvarer til prduktin Samlet mkstning pr. KE Vurdering af datausikkerhed fremgår af afsnit 3 Metde. Tidsfrbruget i prduktinskøkkener afhænger blandt andet af de fysiske rammer, heru n- der flwet i køkkenet, prduktinsudstyr, prduktins- g distributinsfrm, frarbejdningsgrad, snitflade til plejen, bemanding af café. Også kstkncept g serviceniveau har str betydning fr det enkelte køkkens mkstningsniveauet, herunder gså eventuelle tiltag i frhld til ældre med særlige behv. Køkkenets fysiske rammer herunder gså indretningen gør, at det er muligt etablerer et frnuftigt prduktins- g distributinsflw. BDO vurderer, at Lysthlm Madservice har tilrettelagt prduktinen g distributinen ud fra de grundlæggende principper indenfr prduktinsplanlægning, men at man ikke fuldt ud udnytter ptentialet i flwet. Man kan ikke udelukkende se på tidsfrbruget, g dermed vurdere på mkstningsnivea u- et på løn alene. Dette skal altid ses i frhld til mkstningsniveauet på fødevarer til prduktinen. Valg af frarbejdningsgrad på fødevarerne påvirker nemlig både udgiften til fødevarer g udgiften til løn j højere frarbejdningsgrad på fødevarerne, j dyre fødevarepriser g j lavere udgift til løn g mvendt. Tilsvarende påvirker serviceniveau g prtinsstørrelsen gså fødevaremkstningerne. Omkstningsniveauet på løn g fødevarer fr Lysthlm Madservice ligger højere, end det BDO erfaringsmæssigt ser i andre sammenlignelige kmmunale prduktinskøkkener. Omkstningsniveauet er højt, både når vi vurderer det samlet set fr løn g fødevarer til prduktinen, g når vi vurderer løn g fødevarer hvert fr sig. I Lysthlm Madservice udgør mkstningen til løn g fødevarer 113 kr. pr. kstenhed. I tilsvarende prduktin s- køkkener der har gennemgået en, ligger mkstningsniveauet indenfr kr. pr. kstenhed. 11

13 I frhld til lønmkstningen i Lysthlm Madservice vurderer BDO, at der bruges fr ma n- ge ressurcer i køkkenet i frhld til den prduktinsmængde der var i Dette trds det er plyst, at køkkenet indkøber fødevarer med en lav frarbejdningsgrad, det vil sige at køkkenet laver meget fra bunden. At køkkenet køber fødevarer med lav frarbej d- ningsgrad burde afstedkmme en lavere fødevaremkstning end det vi ser i denne øk - nmiske afdækning. I arbejdsgruppen har der været drøftelser m køkkenets høje fødev a- refrbrug. Her har både køkkenet g repræsentant fra plejen bekræftet, at prtinsstø r- relsen primært på hvedretterne er fr stre. Køkkenet plever desuden, at køkkenme d- arbejderne udprtinere mere end den planlagte mængde. Faktrer sm er medvirkende til det høje mkstningsniveau på fødevarerne. Der er mange faktrer der kan påvirke mkstningsniveauet i et prduktinskøkken, dette kan eksempelvis være: Løn: prduktinsmængde prduktinsudstyr arbejdsflw planlægning i køkkenet nrmering/ressurcer faglige kmpetencer g anciennitet prduktins- g distributinsmetde, herunder gså pakning af håndterede varer frarbejdningsgrad på råvarerne bemanding af café g spisestue, herunder åbningstider snitflade med øvrige faggrupper tilbud til ældre med særlige behv rekrutteringsprblematikker Fødevarer til prduktin: frarbejdningsgrad på fødevarerne sammensætning af menu, dyre g billige retter pskrifter prtinsstørrelser prduktinsmetde standard fr servicepakkens indhld eksempelvis menuvalg g bestillingsfrister tilbud til ældre med særlige behv afregningsfrm, dvs. afregning fr alt hvad der leveres spild indkøbsaftale Spild/svind: prduktinsmetde menuvalg pskrifter udprtinering tilpasset antal bestilte prtiner råvarekvalitet bestillingssystem/metde 12

14 Servicepakkepris Fredensbrg Kmmune Øknmisk afdækning samt Nedenfr er den samlede mkstning samt den maksimale egenbetaling fr servicepakken 2012 beregnet. Disse er beregnet ud fra 121 bebere, hvilket er det gennemsnitlige antal bebere, der fik hvedret fra Lysthlm Madservice i I 2012 var der 128 ptentielle mdtager af frplejning fra Lysthlm Madservice (antallet af plejebliger krrigeret fr belægningsprcent). Servicepakkepris - pgjrt pr. beber pr. måned Samlede mkstning ekskl. mms Maksimal egenbetaling inkl. mms 3.151, ,60 I henhld til beregningsreglerne kan der til beregningen tillægges pgjrte mkstninger vedrørende plejepersnalets tidsfrbrug til at mdtage, anrette g prducere maden på plejecentrene i det mfang, disse ikke kan tilskrives plejepgaver. Der er lft ver, hvr meget kmmunerne må pkræve i egenbetalingen, lftet var i 2012 på kr. Ved fuld udnyttelse af lftet ver egenbetalingen dækkes Lysthlm Madservice s samlede mkstninger ekskl. mms. Madservicepris Nedenfr er Fritvalgsprisen samt den maksimale egenbetaling fr Madservice 2012 beregnet. Madservicepris Fritvalgspris ekskl. mms Maksimal egenbetaling inkl. mms Hvedret uden udbringning 60,41 67,04 Biret uden udbringning 20,14 22,35 Udbringning 8,27 10,34 Madservice med udbringning 88,82 99,73 Der er lft ver, hvr meget kmmunerne må pkræve i egenbetalingen, lftet fr hve d- ret inkl. udbringning var i 2012 på 47 kr. 13

15 5.1.3 SCREENING AF FYSISKE FORHOLD SAMT AFDÆKNING AF FORPLEJNINGSKÆDEN Inden pstilling af scenarierne er der sket en verrdnet screening af de fysiske frhld i prduktinskøkkenet på Lysthlm samt mdtagerstederne på 3 plejecentre (Egelunden, Mergeltften g Benediktehjemmet). Sideløbende med screeningen af de fysiske frhld på de 3 plejecentre er der sket en afdækning af frplejningskæden på mdtagerstederne. Screening Det er BDO s verrdnet vurdering af de fysiske frhld i prduktinskøkkenet at: Køkkenets indretning giver mulighed fr at tilrettelægge et gdt flw Inventaret er verrdnet funktinel, dg skal kmmunen være pmærksm på, at nget af inventaret er af ældre dat Pakkemaskine er af ældre dat, men er meget driftsikker, men det anbefales at denne tages med i investeringsplanen Lagerkapaciteten svarer til de prducerede mængder samt mulighed fr en mindre udvidelse Overrdnet vurdering af afdelingskøkkenerne på Mergeltften: Afdelingernes køkkener er ikke psat i samme årstal Funktinelt køkken til det nuværende kncept Lagerkapaciteten bliver ptimal udnyttet, men fungerer til nuværende kncept. Opvaskemaskiner g vne er ikke psat i en ergnmisk krrekt højde i alle afdelinger, hvilket er et ønske Overrdnet vurdering af afdelingskøkkenerne på Benediktehjemmet: Funktinelt køkken sm passer til kmmunens nuværende kncept Der er én afdeling der ikke har eget køkken (men har et strt ønske m at få etableret køkken) Opvaskemaskine g vne er psat i en ergnmisk krrekt højde Cafeen bliver brugt at bebere udefra, der kmmer cirka 5 m dagen. Har kun åben på hverdage. Ellers primært persnalesalg fra inde g udekørende persnale samt fra fysiterapien Overrdnet vurdering af afdelingskøkkenerne på Egelunden: Funktinelt køkken samt thekøkken sm passer til kmmunens nuværende kncept Ønsker at få pvaskemaskine p i en ergnmisk krrekt højde Både prduktinskøkkenet g afdelingskøkkenerne vurderes således at være funktinelle køkkener, der alle passer til kmmunens nuværende kncept. Det anbefales dg, at der laves en investeringsplan fr prduktinskøkkenet, idet nget af inventaret er af ældre dat. 14

16 Frplejningskæde Afdækning af frplejningskæden på de 3 plejecentre er sket via interview med relevant plejepersnale g har taget udgangspunkt i nedenstående hvedfunktinskæde: Hvedfunktinskæden Bestilling Bestilling af mad fra køkkenet: - Bestillingssystem (IT?) - Bestillingsfrister - Begrænsninger i mængder der kan bestilles - Mulighed fr at bestille ekstra tilbud - Hvrdan fregår afbestillinger til køkkenet - Afbestillingsfrister - Hvrdan fregå eventuelt menuvalg Bestilling af klnialvarer: - Bestillingssystem (IT?) - Bestillingsfrister - Begrænsning i mængder der kan bestilles Mdtagelse Levering af mad fra køkkenet: - Leveringsfrekvens - Leveringstidspunkt - Leveringsfrm (bulk/enkeltpakket) - Hvr mdtages maden g hvrdan - Hvrdan lagres maden Levering af klnialvarer: - Leveringsfrekvens (er der frskel på mælkeprdukter g tørvarer) - Leveringstidspunkt - Hvr mdtages klnialvarerne g hvrdan - Hvrdan lagres klnialvarerne Anretning - Hvr g hvrdan sker færdigtilberedningen af maden fra køkkenet - Hvr g hvrdan sker færdigtilberedningen af de øvrige måltider - Mulighed fr at skabe sanseplevelser ved tilberedningen/ anretningen af måltiderne - I hvilket mfang deltager beberne i færdigtilberedningen Servering - Serveringstidspunkter - Serveringsfrm (buffet, tallerken sv.) Spisning - Er der medspisning / pædaggiske måltider - Hvrdan er prtinsstørrelserne i frhld til mængden sm beberne spiser - Spild i frhld til mad fra køkkenet - Spild i frhld til klnialvarer Dialg med køkkenet - Sker der ngen frm fr tilbagemelding til køkkenet vedr. mængder, kvalitet mv - Mulighed fr kstvejledning fra køkkenet -Deltager køkkenet i indflytningssamtalen - Er der et kstråd el.lign. - Infrmatin fra køkkenet m tilbud, srtiment sv. - Mulighed fr undervisning fra køkkenet Afdækningen viste blandt andet: Plejecentrene bestiller kun hvedret g biret fra Lysthlm, g der bestilles væsentlig færre biretter end hvedretter det er plejepersnalets ansvar at tage sig af de resterende måltider, hvilket betyder at der er relative stre krav til plejepersnalets viden/kmpetencer. Viden m ernæring skal være til stede fr at kunne danne sig det brede verblik ver, m den enkelte ældre har fået tilbudt g dækket den ptimale døgnfrplejning Det er frskelligt hvr g hvrdan plejen bestiller/handler klnialvarer. Ingen fælles leverandør/indkøbsaftale Frskelligt hvrdan menuvalget på hvedret g biret udmøntes i frhld til beberne Hyppig leveringsfrekvens fra Lysthlm, primært grundet lagerkapacitet på mdtagerstederne Frskelligt hvrdan maden anrettes g hvr meget der arbejdes med sanseplevelser i frbindelse med maden. Afhænger i høj grad af plejepersnalet 15

17 Servering af maden håndteres frskelligt både i frhld til hvrnår den varme mad serveres, men gså i frhld til hvrdan maden serveres (fad-/tallerkenservering) g på hvilke måltider der er fællesspisning Generelt er der medspisning g brug af pædaggiske måltider Frskellig plevelse af m prtinsstørrelserne fra Lysthlm er ens hver gang, men alle plever at der er mad nk Oplever madspild især i frhld til kartfler g grønt. Spild på kød frekmmer ngle gange, men ikke så fte sm med kartfler g grønt. Frskellige plevelser af m der er spild i frhld til biret/dessert Minimalt spild på klnialvarerne 2 ud af de 3 plejecentre har fast møder med Lysthlm Efterspørger mere dialg med Lysthlm BMI screening af beberne en gang årligt Ingen næringsberegning af døgnfrplejningen Der er ikke ens tilgange til hvrdan serviceniveauet msættes på det enkelte plejecenter i frhld til, hvrdan det enkelte plejecenter har tilrettelagt frplejningen fr at kunne tilbyde de ældre en sufficient frplejning. Der er ikke ngle verrdnet retningslinjer fr, hvrdan frplejningen samt måltidet skal/kan tilrettelægges sammenhldt med det faktum, at de invlverede faggrupper ikke udnytter hinandens bservatiner/viden. Vi mener derved ikke, at synergien mellem faggrupperne bliver udnyttet ptimalt, hvilket ikke er til gavn fr brugerne. Dette er på trds af, at både af plejepersnalet g køkkenets ledelse har et ønske m at få udbygget kmmunikatinen g samarbejdet. Køkkenets kvalitetssikring pleves ustabil på plejecentrene hvedsagelig indenfr mråder der handler m prtinsstørrelserne. Afdækningen fremgår af bilag

18 6 Fredensbrg Kmmune Øknmisk afdækning samt OPSTILLING AF SCENARIER FOR DEN FREMTIDIGE DRIFT I samråd med FK er der pstillet 3 scenarier fr den fremtidige madprduktin i Lysthlm Madservice SCENARIE 1 Scenarie 1 består af: Fastsættelse af en ramme på 48 kr. ekskl. mms til fødevareudgiften til en døgnfrplejning på plejecenter / servicepakke (både fødevarer til prduktin g klnialvarer til de øvrige måltider). Fastsættelse af ramme til fødevareudgift på 12,00 kr. ekskl. mms til hvedret g 4,75 kr. ekskl. mms til biret til hjemmebende / madservice. Ændring i prduktinsmængde blandt andet sm følge af udvidelse i antallet af plejecenterpladser, således at Lysthlm Madservice i scenarie 1 skal levere: Madservice: Madudbringning til cirka hjemmebende brgere Lysthlm Plejecenter: Dagligt middagsmad (varm hvedret g biret) g smørrebrød (i weekenden pålægspakker) til 42 bebere Dagligt fuld døgnfrplejning til 24 bebere (midlertidige bliger) Benediktehjemmet: Dagligt middagsmad (varm hvedret g biret) til 8 bebere Lørdag g søndag middagsmad (varm hvedret g biret) til 40 bebere Egelunden: Dagligt middagsmad (varm hvedret g biret) til 42 bebere Mergeltften: Dagligt middagsmad (varm hvedret g biret) til 45 bebere Lindegården: Dagligt fuld døgnfrplejning til 36 bebere Café på Lysthlm: På hverdage smørrebrød g salatbrd til cirka 25 gæster Dagcenter Lindehuset: Cirka 100 stk. smørrebrød m ugen Daghjem Benediktehjemmet: På hverdage middagsmad (varm hvedret g biret) til 10 brugere Møder g arrangementer: Mad til diverse beberfester, møder, kurser, receptiner m.m. 17

19 Lysthlm Madservice leverer ikke til Øresundshjemmet g Asmundshøj. I frhld til den nuværende prduktinsmængde (2012) giver det følgende merprduktin: Levering af hvedret g biret lørdag g søndag til 5 afdelinger (40 bliger) på Benediktehjemmet Levering af døgnfrplejning til 24 midlertidige bliger på Lysthlm Levering af hvedret g biret til 8 bliger på Lysthlm Levering af kld mad (smørrebrød/pålægspakker) til 42 bliger på Lys t- hlm Levering af døgnfrplejning til 12 bliger på Lindegården Merprduktin implementeres i løbet af Fastsættelse af ramme fr fødevareudgift: De kmmende prtinsstørrelser er tilpasset anbefalingerne i Den Natinale Ksthåndbg. Dette betyder mindre prtiner end nuværende. Afdækning af serviceniveauet viste, at plejen fte plever madspild ude på afdelingerne. I fødevarerammen er der gså taget hensyn til, at køkkenet i højere grad selv vil bage kage. Rammen fr fødevareudgiften vil kræve, at køkkenet i højere grad kun udprtinerer mængder de fastlagte prtinsstørrelser. Samtidigt vil det kræve en stram styrring af afdelingernes klnialvarefrbrug. Fødevareudgift til plejecenter / servicepakke g til hjemmebende / madservice er fastsat i arbejdsgruppen g ud fra BDO s erfaring fra andre kmmunale køkkener. Ved fastsættelse af rammen er der taget hensyn til højtider mv.. Fødevareudgiften til plejecenter / servicepakke er fastsat til i alt 48 kr. ekskl. mms pr. beber. pr. døgn. Fødevareudgiften i 2012 mregnet til 2013-priser udgjrde 55 kr. ekskl. mms pr. beber pr. døgn. Fødevareudgiften til hjemmebende / madservice er fastsat til 12,00 kr. ekskl. mms til hvedret g 4,75 kr. ekskl. mms til biret. Prduktinsmængde: Prduktinsmængden til servicepakke er fastsat ud fra nuværende prduktin tilpasset den øgede prduktin der implementeres i løbet af 2013, hvilket giver følgende merprduktin: Levering af hvedret g biret lørdag g søndag til 5 afdelinger på Benediktehjemmet Levering af døgnfrplejning til 24 midlertidige bliger på Lysthlm Levering af hvedret g biret til 8 bliger på Lysthlm Levering af kld mad (smørrebrød/pålægspakker) til 42 bliger på Lysthlm Levering af døgnfrplejning til 12 bliger på Lindegården Desuden er der i prduktinen blevet ændret i frhld til hvrdan maden til Lindegården udprtineres, idet Lindegården har ønsket, at maden leveres prtinspakket, hvr den tidligere blev leveret i bulk. 18

20 Øknmiske knsekvenser fr scenarie 1: Nedenstående tabel viser de øknmiske knsekvenser fr scenarie 1 pgjrt i priser set i frhld til den øknmiske afdækning fr 2012 (fremskrevet til 2013-priser). Beregningerne er helårsvirkning i 2013-priser ekskl. mms: Persnale Fødevareudgift Emballage & gas Transprt Beregning af øknmiske knsekvenser fr scenarie 1 Direkte årlige mkstninger 2013 (1.000 kr.) Vurdering af nødvendigt persnale blandt andet under hensyntagen til vagtplaner etc. Vurdering af tidsfrbrug betyder en pnrmering med 0,946 stilling (35 timer) svarende til en årsløn på kr. Øget udgift til øvrige persnalemkstninger sm følge af pnrmeringen. Beregningsmetde/ frudsætninger Ramme på fødevarerudgift til plejecentret / servicepakke på 48 kr. pr. døgnkst. Ramme til fødevareudgift til hjemmebende / madservice på 12,00 kr. til hvedret g 4,75 kr. til biret Øget udgift til emballage g gas sm følge af den øgede prduktin. Desuden betyder den ændrede pakkefrm (fra bulk til prtinspakning) til Lindegården en øgede udgift til emballage. Øget udgift til transprt sm følge af den øgede prduktin. Desuden betyder den ændrede pakkefrm (fra bulk til prtinspakning) til Lindegården en øgede udgift til transprten. Øget udgift til øvrige prduktinsmkstninger sm følge af Lysthlm Madservice Ændring Øvrige prduktinsmkstninger den øgede prduktin. Betyder blandt andet øget udgifter til 76 el, renvatin g vedligehldelse af lkaler g udstyr I alt Den ændrede pakkefrm (fra bulk til prtinspakning) til Lindegården har betydet et øget tidsfrbrug fr køkkenet i frhld til udprtineringen g pakningen, samt en øget udgift til emballage g transprt. 19

21 Servicepakke: Fredensbrg Kmmune Øknmisk afdækning samt Scenarie 1 har følgende knsekvenser fr servicepakke, når vi mregner den samlede m- kstning til servicepakken g pgøre den pr. beber på servicepakke (antallet af bebere på servicepakke vurderes at udgøre cirka 89 % af det samlede antal plejebliger): Servicepakkepris ekskl. mms - pgjrt pr. beber pr. måned Nuværende servicepakkepris i 2013-priser Kmmende servicepakkepris i 2013-priser Frskel -348 Beregning af den maksimale egenbetaling (er inkl. mms på de mmsbærende mkstni n- ger) viser følgende frskel: Maksimal egenbetaling inkl. mms - pgjrt pr. beber pr. måned Nuværende maksimal egenbetaling i 2013-priser Kmmende maksimale egenbetaling i 2013-priser Frskel -421 Madservice: Scenarie 1 har følgende knsekvenser fr madservice, når vi mregner fritvalgsprisen til madservice g pgøre den pr. hvedret g biret inkl. levering: Fritvalgspris ekskl. mms pr. hvedret g biret inkl. levering Nuværende fritvalgspris i 2013-priser Kmmende fritvalgspris i 2013-priser Frskel

22 Beregning af den maksimale egenbetaling (er inkl. mms på de mmsbærende mkstni n- ger) viser følgende frskel: Maksimal egenbetaling pr. hvedret inkl. levering Nuværende maksimale egenbetaling i 2013-priser Kmmende maksimale egenbetaling i 2013-priser Frskel -14 Maksimal egenbetaling pr. hvedret g biret inkl. levering Nuværende maksimale egenbetaling i 2013-priser Kmmende maksimale egenbetaling i 2013-priser Frskel -18 Opsamling: Samlet set giver scenarie 1 en merudgift på cirka kr. ekskl. mms i frhld til mkstningspgørelsen fr 2012 (i 2013-priser). Merudgiften er sm følge af den øgede prduktin i Lysthlm Madservice, men idet udgifterne ikke er steget i samme mfang sm prduktinen, har det resulteret i en lavere enhedsmkstning. Dette skyldes blandt andet, at lønudgiften ikke er steget i samme mfang sm prduktinen, idet køkkenet har mulighed fr at tage merprduktin ind uden en væsentlig frøgelse af den nuværende persnalenrmering. En anden årsag er, at der er fastsat ramme på fødevarerne både i frhld til madservice g servicepakken, hvilket nedbringer udgiften pr. hvedret g b i- ret/døgnkst. Dette betyder samlet set en nedbringelse af taksterne fr både servicepakken g fr madservice. Nedbringelsen af enhedsmkstningerne betyder, at såfremt man beregner den samlede mkstning ud fra prduktinsmængden i 2012 g ud fra den lavere enheds m- kstning i scenarie 1, vil den samlede mkstning udgøre cirka kr. ekskl. mms md den nuværende samlede mkstning på kr. ekskl. mms (mkstningspg ø- relsen fr 2012 på side 11). Omkstningsniveauet på løn ligger frtsat på et højere niveau end det BDO nrmalvist anbefaler i frhld til en knkurrencedygtig madprduktin. Det bør vervejes, m der skal fretages en drift-/lean gennemgang af køkkenet, med henblik på at minimere drift mkstningerne. Ligeledes er fødevarerammen på 48 kr. ekskl. mms pr. døgnkst på et højt niveau. FK frventer at indgå nye indkøbsaftaler på fødevarer, hvilket måske kan give lavere fødevarepriser end de nuværende blandt andet på kødet, hvr Lysthlm Madservice i dag køber hs en leverandør uden indkøbsaftale. 21

23 6.1.2 SCENARIE 2 Scenarie 2 består af: Fredensbrg Kmmune Øknmisk afdækning samt Fastsættelse af en ramme på 48 kr. ekskl. mms til fødevareudgiften til en døgnfrplejning på plejecenter / servicepakke (både fødevarer til prduktin g kl - nialvarer til de øvrige måltider). Fastsættelse af ramme til fødevareudgift på 12,00 kr. ekskl. mms til hvedret g 4,75 kr. ekskl. mms til biret til hjemmebende / madservice. Ændring i prduktinsmængde sm følge af udvidelse i antallet af plejecenterpladser, leveringer af den fulde døgnfrplejning til plejecentrene efter samme kncept sm til Lindegården samt levering af fuld døgndøgnfrplejning til Asmundshøj g 5 afdelinger på Benediktehjemmet (de 5 afdelinger der i dag kun får mad fra Lysthlm Madservice lørdag g søndag). Således skal Lysthlm Madservice i scenarie 2 levere: Madservice: Madudbringning til cirka hjemmebende brgere Lysthlm Plejecenter: Dagligt fuld døgnfrplejning til 42 bebere Dagligt fuld døgnfrplejning til 24 bebere (midlertidige bliger) Benediktehjemmet: Dagligt fuld døgnfrplejning til 48 bebere Asmundshøj: Dagligt fuld døgnfrplejning til 8 bebere Egelunden: Dagligt fuld døgnfrplejning til 42 bebere Mergeltften: Dagligt fuld døgnfrplejning til 45 bebere Lindegården: Dagligt fuld døgnfrplejning til 36 bebere Café på Lysthlm: På hverdage smørrebrød g salatbrd til cirka 25 gæster Dagcenter Lindehuset: Cirka 100 stk. smørrebrød m ugen Daghjem Benediktehjemmet: På hverdage middagsmad (varm hvedret g biret) til 10 brugere Møder g arrangementer: Mad til diverse beberfester, møder, kurser, receptiner m.m. Lysthlm Madservice leverer ikke til Øresundshjemmet. 22

24 I frhld til den nuværende prduktinsmængde (2012) giver det følgende me r- prduktin: levering af døgnfrplejning til 5 afdelinger på Benediktehjemmet (40 bliger) levering af døgnfrplejning til 8 bliger på Asmundshøj levering af døgnfrplejning til 24 midlertidige bliger på Lysthlm levering af døgnfrplejning til 42 bliger på Lysthlm (i 2012 var der 32 bliger der kun mdtg middagsmad (hvedret g biret) levering af døgnfrplejning til 42 bliger på Egelunden (mdtg i 2012 kun middagsmad (hvedret g biret) levering af døgnfrplejning til 45 bliger på Mergeltften (mdtg i 2012 kun middagsmad (hvedret g biret) levering af døgnfrplejning til 12 bliger på Lindegården Levering af døgnfrplejning til plejecentrene skal ske efter samme kncept sm til Lindegården, hvilket betyder at Lysthlm Madservice ud ver hvedret g biret gså skal levere lun ret (3 gange ugentligt), kage/brød g pålægspakker til plej e- centrene (g biretter i frhld til de plejecentre der i dag eventuelt selv prducerer biretter). Fastsættelse af ramme fr fødevareudgift: De kmmende prtinsstørrelser er tilpasset anbefalingerne i Den Natinale Ksthåndbg. Dette betyder mindre prtiner end nuværende. Afdækning af serviceniveauet viste, at plejen fte plever madspild ude på afdelingerne. I fødevarerammen er der gså taget hensyn til, at køkkenet i højere grad selv vil bage kage. Rammen fr fødevareudgiften vil kræve, at køkkenet i højere grad kun udprtinerer mængder tilpasset de fastlagte prtinsstørrelser. Samtidigt vil det kræve en stram styrring af afdelingernes klnialvarefrbrug. Fødevareudgift til plejecenter / servicepakke g til hjemmebende / madservice er fas t- sat i arbejdsgruppen g ud fra BDO s erfaring fra andre kmmunale køkkener. Ved fas t- sættelse af rammen er der taget hensyn til højtider mv.. Fødevareudgiften til plejecenter / servicepakke er fastsat til i alt 48 kr. ekskl. mms pr. beber. pr. døgn. Fødevareudgiften i 2012 mregnet til 2013-priser udgjrde 55 kr. ekskl. mms pr. beber pr. døgn. Fødevareudgiften til hjemmebende / madservice er fastsat til 12,00 kr. ekskl. mms til hvedret g 4,75 kr. ekskl. mms til biret. 23

25 Prduktinsmængde: Fredensbrg Kmmune Øknmisk afdækning samt Prduktinsmængden til servicepakke er fastsat ud fra nuværende prduktin tilpasset merprduktinen i scenarie 2, merprduktinen udgør: levering af døgnfrplejning til 5 afdelinger på Benediktehjemmet (40 bliger) levering af døgnfrplejning til 8 bliger på Asmundshøj levering af døgnfrplejning til 24 midlertidige bliger på Lysthlm levering af døgnfrplejning til 42 bliger på Lysthlm (i 2012 var der 32 bliger der kun mdtg middagsmad (hvedret g biret) levering af døgnfrplejning til 42 bliger på Egelunden (mdtg i 2012 kun middagsmad (hvedret g biret) levering af døgnfrplejning til 45 bliger på Mergeltften (mdtg i 2012 kun middagsmad (hvedret g biret) levering af døgnfrplejning til 12 bliger på Lindegården Levering af døgnfrplejning til plejecentrene skal ske efter samme kncept sm til Lindegården, hvilket betyder at Lysthlm Madservice ud ver hvedret g biret gså skal levere lun ret (3 gange ugentligt), kage/brød g pålægspakker til plejecentrene (g biretter i frhld til de plejecentre der i dag eventuelt selv prducerer biretter). I prduktinen er det blevet ændret i frhld til hvrdan maden til Lindegården udprtineres, idet Lindegården har ønsket, at maden leveres prtinspakket, hvr den tidligere blev leveret i bulk. 24

26 Øknmiske knsekvenser fr scenarie 2: Nedenstående tabel viser de øknmiske knsekvenser fr scenarie 2 pgjrt i 2013-priser set i frhld til den øknmiske afdækning fr 2012 (fremskrevet til 2013-priser). Beregningerne er helårsvirkning i 2013-priser ekskl. mms: Beregning af øknmiske knsekvenser fr scenarie 2 Direkte årlige mkstninger 2013 (1.000 kr.) Beregningsmetde/ frudsætninger Lysthlm Madservice Ændring Persnale Fødevareudgift Emballage & gas Transprt Øvrige prduktinsmkstninger Overhead Vurdering af nødvendigt persnale blandt andet under hensyntagen til vagtplaner etc. Vurdering af tidsfrbrug betyder en pnrmering med 3,297 stilling (122 timer) svarende til en lønudgift på kr. Øget udgift til øvrige persnalemkstninger sm følge af pnrmeringen. Ramme på fødevarerudgift til plejecentret / servicepakke på 48 kr. pr. døgnkst. Ramme til fødevareudgift til hjemmebende / madservice på 12,00 kr. til hvedret g 4,75 kr. til biret Øget udgift til emballage g gas sm følge af den øgede prduktin. Desuden betyder den ændrede pakkefrm (fra bulk til prtinspakning) til Lindegården en øgede udgift til emballage. Øget udgift til transprt sm følge af den øgede prduktin. Desuden betyder den ændrede pakkefrm (fra bulk til prtinspakning) til Lindegården en øgede udgift til transprten. Øget udgift til øvrige prduktinsmkstninger sm følge af den øgede prduktin. Betyder blandt andet øget udgifter til el, renvatin g vedligehldelse af lkaler g udstyr. Der er desuden indregnet investering på kr. til 1 kipgryde g 1 kippande Øget udgift til andel af fællesmkstninger sm følge af pnrmeringen I alt Den ændrede pakkefrm (fra bulk til prtinspakning) til Lindegården har betydet et øget tidsfrbrug fr køkkenet i frhld til udprtineringen g pakningen, samt en øget udgift til emballage g transprt. Det har ikke været muligt at få prisverslag fra vgnmanden i frhld til eventuel merudgift til returemballage, hvrfr dette ikke er medregnet. 25

27 Servicepakke: Fredensbrg Kmmune Øknmisk afdækning samt Scenarie 2 har følgende knsekvenser fr servicepakke, når vi mregner den samlede m- kstning til servicepakken g pgøre den pr. beber på servicepakke (antallet af bebere på servicepakke vurderes at udgøre cirka 89 % af det samlede antal plejebliger): Servicepakkepris ekskl. mms - pgjrt pr. beber pr. måned Nuværende servicepakkepris i 2013-priser Kmmende servicepakkepris i 2013-priser Frskel 197 Beregning af den maksimale egenbetaling (er inkl. mms på de mmsbærende mkstni n- ger) viser følgende frskel: Maksimal egenbetaling inkl. mms - pgjrt pr. beber pr. måned Nuværende maksimal egenbetaling i 2013-priser Kmmende maksimale egenbetaling i 2013-priser Frskel 171 Madservice: Scenarie 2 har følgende knsekvenser fr madservice, når vi mregner fritvalgsprisen til madservice g pgøre den pr. hvedret g biret inkl. levering: Fritvalgspris ekskl. mms pr. hvedret g biret inkl. levering Nuværende fritvalgspris i 2013-priser Kmmende fritvalgspris i 2013-priser Frskel

28 Beregning af den maksimale egenbetaling (er inkl. mms på de mmsbærende mkstni n- ger) viser følgende frskel: Maksimal egenbetaling pr. hvedret inkl. levering Nuværende maksimale egenbetaling i 2013-priser Kmmende maksimale egenbetaling i 2013-priser Frskel -17 Maksimal egenbetaling pr. hvedret g biret inkl. levering Nuværende maksimale egenbetaling i 2013-priser Kmmende maksimale egenbetaling i 2013-priser Frskel -23 Opsamling: Samlet set giver scenarie 2 en merudgift på cirka kr. ekskl. mms i frhld til mkstningspgørelsen fr 2012 (i 2013-priser). Merudgiften er sm følge af den øgede prduktin i Lysthlm Madservice, men idet udgifterne ikke er steget i samme mfang sm prduktinen, har det resulteret i en lavere enhedsmkstning. Dette skyldes blandt andet, at lønudgiften ikke er steget i samme mfang sm prduktinen, idet køkkenet har mulighed fr at tage merprduktin ind uden en tilsvarende frøgelse af persnalenrmeringen. En anden årsag er, at der er fastsat ramme på fødevarerne både i frhld til madservice g servicepakken, hvilket nedbringer udgiften pr. hvedret g biret/døgnkst. Men dette til trds stiger taksten fr servicepakken. Dette skyldes primært at der i servicepakkeprisen fr 2012 ikke er indregnet lønudgift til plejen i frhld til den madprduktin der fregår ude på plejecentrene. I scenarie 2 flyttes en del af madprduktinen fra plejecentrene til Lysthlm Madservice. Plejen vil dg frtsat skulle mdtage g fæ r- digtilberede maden. Den højere servicepakkepris skyldes desuden, at den øgede prduktinsmængde til plejecentrene medfører en væsentlig højere udgift til både emballage g transprt. Den højere emballageudgift skyldes til dels mængden af emballage der skal bruges, men gså at indkøbspriserne på emballage er højere end de priser BDO typisk ser. Den øgede transprtudgift skyldes primært, at leveringen til Benediktehjemmet skal ske dagligt imd 4 gange ugentlig på nuværende tidspunkt. De øvrige prduktinsudgifter stiger desuden, blandt andet frdi den øgede prduktinsmængde kræver investeringer i køkkenet fr i alt kr. Denne udgift vil dg brtfalde i frhld til de efterfølgende år. 27

Evaluering af selvkørende støvsugere på botilbud og plejecentre

Evaluering af selvkørende støvsugere på botilbud og plejecentre Evaluering af selvkørende støvsugere på btilbud g plejecentre 1. Indledning Sm en del af det vedtagne budget fr 2013-2016 indgår en række budgetprjekter, sm samlet set har det verrdnede frmål at skabe

Læs mere

Aftale mellem Silkeborg Krisecenter og Børneog Familiechef Ken Engedal.

Aftale mellem Silkeborg Krisecenter og Børneog Familiechef Ken Engedal. Aftale 2014 fr Silkebrg Krisecenter g Børne- g Familieafdelingen Aftale mellem Silkebrg Krisecenter g Børneg Familiechef Ken Engedal. 1. Indhld Styringsmdellen i Silkebrg Kmmune baserer sig på gensidige

Læs mere

Opsamling på høringssvar i forbindelse med forslaget om at etablere ferieinstitutioner i skolefritidsordninger i Randers Kommune

Opsamling på høringssvar i forbindelse med forslaget om at etablere ferieinstitutioner i skolefritidsordninger i Randers Kommune Opsamling på høringssvar i frbindelse med frslaget m at etablere ferieinstitutiner i sklefritidsrdninger i Randers Kmmune 1. Indledning Børn g skleudvalget besluttede på deres møde d. 7. februar 2012,

Læs mere

Vejledning til kommuner om refusion af kommunale udgifter ved køb af refusionsgodkendte forestillinger af børneteater og opsøgende teater

Vejledning til kommuner om refusion af kommunale udgifter ved køb af refusionsgodkendte forestillinger af børneteater og opsøgende teater Vejledning til kmmuner m refusin af kmmunale udgifter ved køb af refusinsgdkendte frestillinger af børneteater g psøgende teater Hjemmelsgrundlag g refusinens størrelse Kmmuner kan få refunderet 50 prcent

Læs mere

Sundhedsstyrelsen indkalder hermed ansøgninger fra private organisationer om tilskud fra puljen Børn som pårørende til psykisk syge og misbrugere

Sundhedsstyrelsen indkalder hermed ansøgninger fra private organisationer om tilskud fra puljen Børn som pårørende til psykisk syge og misbrugere OPSLAG AF SATSPULJE Børn sm pårørende til psykisk syge g misbrugere indkalder hermed ansøgninger fra private rganisatiner m tilskud fra puljen Børn sm pårørende til psykisk syge g misbrugere Under satspuljen

Læs mere

Kvalitetsstandard for støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 11 Kvalitetsstandard fr støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Frmålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet rd fr serviceniveau. Den beskriver indhldet g mfanget

Læs mere

Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej

Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej Rapprt ver tilsyn 2013 Scialcentret 1 Indhld Hjemmeplejen, Distrikt... 1 Hesseløvej... 1 Beskrivelse af enheden: Lvgrundlag, rammer g vurdering... 3 Navn g Adresse...

Læs mere

Vejledning om ansøgning til Særligsoc 2009 / 2010. Tips og Lottopuljen til særlige sociale formål - frivilligt socialt arbejde - 7. 18. 19.

Vejledning om ansøgning til Særligsoc 2009 / 2010. Tips og Lottopuljen til særlige sociale formål - frivilligt socialt arbejde - 7. 18. 19. VELFÆRDSMINISTERIET Vejledning m ansøgning til Særligsc 2009 / 2010 Tips g Lttpuljen til særlige sciale frmål - frivilligt scialt arbejde - 7. 18. 19. 50 Ansøgningsfrist 16. februar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Referat Direktørforum for almene boliger

Referat Direktørforum for almene boliger Referat Direktørfrum fr almene : Onsdag den 06. april 2016 Mødetidspunkt:Kl. 11:00 Sluttidspunkt: Kl. 12:30 Mødested: Det Blå Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Deltagere: Marianne Hff Andersen

Læs mere

Referat af styringsdialogmøde 2011 med Boligforeningens AAB om afdelingerne på Frederiksberg

Referat af styringsdialogmøde 2011 med Boligforeningens AAB om afdelingerne på Frederiksberg Mødet blev afhldt Rådhus. Fra Bligfreningen AAB: Direktør Christian Høgsbr, gruppeleder Henrik Schultz g kundechef Pia Skv. Fra Frederiksberg Kmmune: Leder af Byggeri g Arkitektur Luise Rsendahl Henriksen,

Læs mere

Retningslinjer. for personalereduktioner. i forbindelse med besparelser, faldende børnetal og omstruktureringer. i Langeland Kommune.

Retningslinjer. for personalereduktioner. i forbindelse med besparelser, faldende børnetal og omstruktureringer. i Langeland Kommune. Retningslinjer fr persnalereduktiner i frbindelse med besparelser, faldende børnetal g mstruktureringer i Langeland Kmmune (Børn g Kultur) Sagsnr. 11/4526 Gdkendt i Fælles MED Børn g Kultur 1. Baggrund

Læs mere

Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose

Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose Vejledning til tilskudsrdning fr Grøn industrisymbise Dette er en vejledning til virksmheder, sm ønsker at søge m tilskud til teknisk, finansiel eller juridisk rådgivning i frbindelse med etablering af

Læs mere

Indstilling. Nyt storkøkken til Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg - forøget anskaffelsessum. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Nyt storkøkken til Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg - forøget anskaffelsessum. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed g Omsrg Den 18. juli 2007 Århus Kmmune Bygningsafdelingen Sundhed g Omsrg Nyt strkøkken til Magistratsafdelingen fr Sundhed g Omsrg - frøget anskaffelsessum

Læs mere

Oplæg til at skabe et budget i balance på ældreområdet via omlægning af afregningsmodel

Oplæg til at skabe et budget i balance på ældreområdet via omlægning af afregningsmodel Oplæg til at skabe et budget i balance på ældremrådet via mlægning af afregningsmdel Frskellige faktrer har gennem de seneste år presset øknmien på ældremrådet på såvel myndighedsmrådet sm mrådecentrenes

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune

Høje-Taastrup Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje-Taastrup Kommune Rapport Analyse af produktionskøkkenerne Januar 2014 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 2 3 4 5 6 7 INDLEDNING... 2 RESUME... 3 ANBEFALINGER... 6 METODE...

Læs mere

Dag- aftenvagtsbeskrivelse bostedet Solstriben

Dag- aftenvagtsbeskrivelse bostedet Solstriben Dag- aftenvagtsbeskrivelse bstedet Slstriben Situatinsbetinget videndeling g pgavebeskrivelser Dag- aftenvagtsbeskrivelse bstedet Slstriben - Situatinsbetinget videndeling g pgavebeskrivelser Af Ulla Thrup

Læs mere

Udkast til. Indkøbspolitik for Region Nordjylland. Indkøbspolitik

Udkast til. Indkøbspolitik for Region Nordjylland. Indkøbspolitik Udkast til Indkøbsplitik fr Regin Nrdjylland Indkøbsplitik 1 INDLEDNING 2 2 FORMÅL 2 3 OMFANG AF REGION NORDJYLLANDS INDKØBSPOLITIK 3 4 INDKØBSFUNKTION 3 5 INDKØBSPROCESSEN 5 6 INDKØBSSYSTEM 5 7 INDKØB

Læs mere

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan Kravspecifikatin fr den pædaggiske læreplan Den pædaggiske læreplan Indhld Indledning... 3 Del 1. Lvgrundlag... 4 Del 2. Generelle plysninger... 5 Del 3. Dkumentatin via hverdagslivstemaer... 8 3.1 Vkseninitieret

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2015 PLEJEBOLIG KÆRBO

BRUGERUNDERSØGELSE 2015 PLEJEBOLIG KÆRBO BRUGERUNDERSØGELSE PLEJEBOLIG KÆRBO Sundheds- g Omsrgsfrvaltningen Brugerundersøgelse : Plejeblig 1 Brugerundersøgelse Plejeblig Brugerundersøgelsen er udarbejdet af Epinin P/S g Afdeling fr Data g Analyse,

Læs mere

Tilbagemelding fra bestyrelsesseminariet

Tilbagemelding fra bestyrelsesseminariet Dansk Selskab fr Fysiterapi 17. marts 2016 NYHEDSBREV 2/2016 Kære alle. Det er ikke så længe siden, at jeg udsendte et nyhedsbrev. Siden sidst har bestyrelsens hldt et rigtig gdt bestyrelsesseminar. Det

Læs mere

Undersøgelse af virksomhedernes tilfredshed med Jobcenter Esbjergs ydelser og service i 2015

Undersøgelse af virksomhedernes tilfredshed med Jobcenter Esbjergs ydelser og service i 2015 Undersøgelse af virksmhedernes tilfredshed med Jbcenter Esbjergs ydelser g service i 2015 Esbjerg, marts 2016 Side 1 af 13 1. Indledning Denne virksmhedstilfredshedsundersøgelse er baseret på udsendelse

Læs mere

Mediestrategi i Dagplejen

Mediestrategi i Dagplejen Mediestrategi i Dagplejen Leg g medier i børnehøjde GOD FORNØJELSE Dagplejen Skanderbrg Kmmune "Det er den pædaggiske praksis, der afgør, hvrdan de digitale mediers muligheder anvendes" Klaus Thestrup

Læs mere

1 Baggrund og sammenfatning

1 Baggrund og sammenfatning Byrådssekretariat Sagsnr. 91362 Brevid. 882362 Ref. NIR Dir. tlf. 46 31 80 09 niclair@rskilde.dk NOTAT: Evaluering af Særligt Tilrettelagt Ungdmsuddannelse (STU) Januar 2010 1 Baggrund g sammenfatning

Læs mere

Vejledning om Den Ældre Medicinske Patient. Til sundhedspersoner på sygehuse, i kommuner og i almen praksis

Vejledning om Den Ældre Medicinske Patient. Til sundhedspersoner på sygehuse, i kommuner og i almen praksis Vejledning m Den Ældre Medicinske Patient Til sundhedspersner på sygehuse, i kmmuner g i almen praksis UDKAST pr. 27. februar 2014 En styrket indsats fr den ældre medicinske patient - Vejledning til sundhedspersner

Læs mere

Nattevagtsbeskrivelse bostedet Solstriben

Nattevagtsbeskrivelse bostedet Solstriben Nattevagtsbeskrivelse bstedet Slstriben - Situatinsbetinget videndeling g pgavebeskrivelser Af Ulla Thrup Nielsen PRAKSIS-design juli 2012 Det, der karakteriserede arbejdsfrhldene g pgaverne fr nattevagterne

Læs mere

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Københavns Kmmune Sundheds- g Omsrgsfrvaltningen Tilsynsrapprt Uanmeldt tilsyn Privat leverandør Lergravsvej 53, 2300 København S Tilsynet er udført den 14. september 2009, kl. 8.00-15.30 af specialknsulenter

Læs mere

Organisering af bygningsdriften på 8000C

Organisering af bygningsdriften på 8000C Når Viden skaber resultater--- Aarhus Universitet Organisering af bygningsdriften på 8000C Delrapprt Delrapprt Aarhus Universitet Organisering af bygningsdriften på 8000C Delrapprt Rambøll Management AS

Læs mere

Effektevaluering af gruppetilbud og individuel vejledning i Handicap & Socialpsykiatri i Stevns Kommune Januar 2016

Effektevaluering af gruppetilbud og individuel vejledning i Handicap & Socialpsykiatri i Stevns Kommune Januar 2016 Effektevaluering af gruppetilbud g individuel vejledning i Handicap & Scialpsykiatri i Stevns Kmmune Januar 2016 Side 1 af 15 Indhld Hvedresultater... 3 Effektevaluering af kvalitet... 3 Test fr at frskellen

Læs mere

Norddjurs Kommune. Implementering. Politik for inklusion og tidlig indsats samt politik for 7.-10. årgang

Norddjurs Kommune. Implementering. Politik for inklusion og tidlig indsats samt politik for 7.-10. årgang Nrddjurs Kmmune Implementering Plitik fr inklusin g tidlig indsats samt plitik fr 7.-10. årgang Skle- g dagtilbudsafdelingen August 2012 Side 2 Indhld FUNDAMENTET Faglig g rganisatrisk visin 2014 Pririterede

Læs mere

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Privat leverandør personlig pleje og praktisk hjælp. Aktiv Hjemmehjælp ApS Rughavevej 2, st.th.

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Privat leverandør personlig pleje og praktisk hjælp. Aktiv Hjemmehjælp ApS Rughavevej 2, st.th. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Københavns Kmmune Sundheds- g Omsrgsfrvaltningen Tilsynsrapprt Uanmeldt tilsyn Privat leverandør persnlig pleje g praktisk hjælp Aktiv Hjemmehjælp ApS Rughavevej 2, st.th.,

Læs mere

Guide til netværk LÆR AT TACKLE

Guide til netværk LÆR AT TACKLE Guide til netværk LÆR AT TACKLE Guide til netværk Kmiteen fr Sundhedsplysning 2. udgave, 1. plag 2015 Med støtte fra Indhld Guide til netværk... 2 Hvrdan kan netværket rganiseres?... 3 Hvrdan frdeles pgaverne?...

Læs mere

Biogasproduktion i Tyskland

Biogasproduktion i Tyskland Bigasprduktin i Tyskland Af Prjektleder Henning Lyngsø Fged, Center fr Bienergi g Miljøteknlgisk Innvatin, hlf@cbmi.dk Tyskland har ca. 4.000 bigas gårdanlæg, g ca. halvdelen af den bimasse de prducerer

Læs mere

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecenter Engholm Rådhusvej 3, 3450 Allerød

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecenter Engholm Rådhusvej 3, 3450 Allerød Allerød Kmmune Ældre g Sundhed Tilsynsrapprt Uanmeldt tilsyn Plejecenter Enghlm Rådhusvej 3, 3450 Allerød Tilsynet er udført den 14. juni 2011, kl. 8.30-17.00 af sygeplejerske, chefknsulent Lis Oline Madsen

Læs mere

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne 9. nvember 2012 Aftale m ny struktur fr statsfrvaltningerne Regeringen (Scialdemkraterne, Radikale Venstre g Scialistisk Flkeparti) g Enhedslisten g Liberal Alliance er enige m en ny struktur fr udførelsen

Læs mere

EPINIÇJN. VS: Oplæg - færgeforbindele og turismepotentiale. Side i af i. Ole Paaske (op@aar.dk) Erling Post (erling@viderup.

EPINIÇJN. VS: Oplæg - færgeforbindele og turismepotentiale. Side i af i. Ole Paaske (op@aar.dk) Erling Post (erling@viderup. VS: Oplæg - færgefrbindele g turismeptentiale Side i af i Fra: Til: Ole Paaske (p@aar.dk) Erling Pst (erling@viderup.cm) Dat: 08/06/2010 13:52 Emne: VS: Oplæg - færgefrbindele g turismeptentiale Attachments:

Læs mere

Pædagogisk Assistent Uddannelse Til institutioner med elever ansat på den pædagogiske assistentuddannelse i Haderslev Kommune

Pædagogisk Assistent Uddannelse Til institutioner med elever ansat på den pædagogiske assistentuddannelse i Haderslev Kommune Pædaggisk Assistent Uddannelse Til institutiner med elever ansat på den pædaggiske assistentuddannelse i Haderslev Kmmune Infrmatinspjece til praktiksteder 3. udgave 2012 Pædaggisk Assistent Uddannelse

Læs mere

Overordnede principper og anbefalinger for håndtering af og skadelig brug af rusmidler i Center for Boområdet

Overordnede principper og anbefalinger for håndtering af og skadelig brug af rusmidler i Center for Boområdet Ntat Emne Overrdnede principper g anbefalinger fr håndtering af g skadelig brug af rusmidler i Center fr Bmrådet Til Kpi til Ledere g medarbejdere i Center fr Bmrådet Aarhus Kmmune Scialfrvaltningen Den

Læs mere

Bølgeplan - Vejledning

Bølgeplan - Vejledning Bølgeplan - Vejledning Januar 2014 Indhld 1. HVAD ER BØLGEPLAN... 3 2. FORMÅL MED BØLGEPLAN... 3 3. HVEM MODTAGER BØLGEPLAN... 3 4. UDARBEJDELSE AF BØLGEPLAN... 3 5. SKABELON... 3 1. Hvad er bølgeplan

Læs mere

Direktionen Juni 2008. Ny organisation

Direktionen Juni 2008. Ny organisation Direktinen Juni 2008 Ny rganisatin Ny rganisatin Indledning Slagelse kmmune har besluttet, sm den første kmmune i landet, at bevæge sig fra at være en sammenlægningskmmune til en udviklingskmmune. Første

Læs mere

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Københavns Kmmune Sundheds- g Omsrgsfrvaltningen Tilsynsrapprt Uanmeldt tilsyn Privat leverandør Dansk Hjemmepleje Service Ryttergårdsvej 3 Farum Tilsynet er udført den 15. september 2009 kl. 8.00-16.30

Læs mere

T0150 - Brugervejledning - Lugtberegning

T0150 - Brugervejledning - Lugtberegning Miljøministeriet Miljøstyrelsen husdyrgdkendelse.dk T0150 - Brugervejledning - Lugtberegning Versin: 1.0 Status: 05 - Gdkendt Gdkender: Pul Lundsby Frfatter: Mrten Lange Kirkegaard Cpyright 2015 Netcmpany.

Læs mere

IT- og Telestyrelsen har med henblik på fastsættelse af fradrag i slutbrugerprisen

IT- og Telestyrelsen har med henblik på fastsættelse af fradrag i slutbrugerprisen TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via mail Afgørelse ver fr TDC A/S vedrørende fastsættelse af fradrag i slutbrugerprisen fr sparede mkstninger i frbindelse med salg af tjenester på fastnetmrådet

Læs mere

Ældre- og Sundhed 28. april 2011

Ældre- og Sundhed 28. april 2011 Ældre- g Sundhed Ntat vedrørende samling af midlertidige pladser på Østergården Indledning Sm led i udmøntningen af budget 2011 besluttede Scial- Ældre- g Sundhedsudvalget på møde 2.2.2011 at der udarbejdes

Læs mere

at administrationen følger udbudsstrategien i arbejdet med udbud og i samarbejdet med operatørerne.

at administrationen følger udbudsstrategien i arbejdet med udbud og i samarbejdet med operatørerne. Plitisk dkument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 11. september 2008 SEL 15 Udbudsstrategi Indstilling: Direktinen indstiller, at administratinen følger udbudsstrategien i arbejdet med udbud g i samarbejdet

Læs mere

Hvordan bruger vi Lolland i fremtiden? Fyraftensmøde med Klima- Miljø- og Teknikudvalget. Vindmøller:

Hvordan bruger vi Lolland i fremtiden? Fyraftensmøde med Klima- Miljø- og Teknikudvalget. Vindmøller: Vindmøller: Når vi kigger 4-8 år frem, skal Llland så have flere eller færre vindmøller, stre sm små? Se faktaark m vindmøller på bagsiden! Vindmøller: Med udgangen af marts 2016, er der i Llland Kmmune

Læs mere

Notat. Teknisk budgetlægning - nye principper for budgetlægning og årlig budgetregulering på børn og ungeområdet samt voksen og ældreområdet

Notat. Teknisk budgetlægning - nye principper for budgetlægning og årlig budgetregulering på børn og ungeområdet samt voksen og ældreområdet Løn g Øknmi - Team Øknmi Middelfart Kmmune Søndergade 65 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefn +45 8888 5500 Direkte 8888 5038 cvr.: 29189684 Dat: 7. juli 2015 Sagsnr.: 2015-007700-1 Mads.SandagerHansen@middelfart.dk

Læs mere

Projektskitse Verdensarv Vadehavet

Projektskitse Verdensarv Vadehavet Prjektskitse Verdensarv Vadehavet Baggrunden. Den danske del af Vadehavet er udpeget sm verdensarv g verdensarven bliver det fremtidige fkus fr det frpligtende samarbejde med Tyskland g Hlland m Vadehavet

Læs mere

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Naturbørnehaven Mols Bjerge.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Naturbørnehaven Mols Bjerge. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2012. INDHOLD: Principper g rammer fr pædaggisk tilsyn i Syddjurs Kmmune. Tilsynsrapprt Naturbørnehaven Mls Bjerge. ML-CONSULT, Østergårdsparken

Læs mere

Programplan - Vejledning

Programplan - Vejledning Prgramplan - Vejledning Januar 2014 Indhld 1. HVAD ER PROGRAMPLAN... 3 2. FORMÅL MED PROGRAMPLAN... 3 3. HVEM MODTAGER PROGRAMPLAN... 3 4. UDARBEJDELSE AF PROGRAMPLAN... 3 5. SKABELON... 3 1. Hvad er prgramplan

Læs mere

Implementering. Norddjurs Kommune

Implementering. Norddjurs Kommune Nrddjurs Kmmune Implementering Organisatin, rammer g strategier vedrørende implementering af plitikker g indsatser i Skle- g dagtilbudsmrådet Skle- g dagtilbudsafdelingen August 2012 Side 2 Indhld FUNDAMENTET

Læs mere

LOKALSAMFUNDET BYGGER BRO Ny hverdag i Danmark

LOKALSAMFUNDET BYGGER BRO Ny hverdag i Danmark LOKALSAMFUNDET BYGGER BRO Ny hverdag i Danmark Lkal inddragelse af flygtninge g deres deltagelse i Lkalsamfundet Bygger Br I Lkalsamfundet Bygger Br er ét af de tre centrale elementer inddragelse af flygtninge

Læs mere

1. Indledning. 2. Visionen

1. Indledning. 2. Visionen 1 1. Indledning Københavns Kmmune g staten har samlet beskæftigelsesindsatsen i ét jbcenter fr brgere g virksmheder. Jbcenter København fungerer dermed sm én indgang fr alle. I frbindelse med, at Københavns

Læs mere

Godkendelse af projektforslag om flisfyret kedel til fjernvarme for Oksbøllejren Dok.nr.: 10087 Sagsid.: 15/11839 Initialer: Heox Åben sag

Godkendelse af projektforslag om flisfyret kedel til fjernvarme for Oksbøllejren Dok.nr.: 10087 Sagsid.: 15/11839 Initialer: Heox Åben sag Gdkendelse af prjektfrslag m flisfyret kedel til fjernvarme fr Oksbøllejren Dk.nr.: 10087 Sagsid.: 15/11839 Initialer: Hex Åben sag Sagsfremstilling Baggrund COWI har fr Oksbøl Varmeværk A.m.b.a. udarbejdet

Læs mere

NOTAT: Øgede flygtningekvoter og konsekvenserne heraf. Forsørgelsesydelser (netto) 10.853 25.022 Budgetgaranti

NOTAT: Øgede flygtningekvoter og konsekvenserne heraf. Forsørgelsesydelser (netto) 10.853 25.022 Budgetgaranti Ntat Ntat til sagen: Øget flygtningekvte i 2015 NOTAT: Øgede flygtningekvter g knsekvenserne heraf Beskæftigelse g Sundhed har, sammen med Børn g Unge g Øknmistaben, sm en rienteringssag varslet såvel

Læs mere

Kompetenceplan for Glostrup Kommunes skolevæsen 2014-20

Kompetenceplan for Glostrup Kommunes skolevæsen 2014-20 Glstrup Kmmune Center fr Dagtilbud g Skle Versin: maj 2015 Kmpetenceplan fr Glstrup Kmmunes sklevæsen 2014-20 Indhld 1. Indledning... 2 2. Baggrund... 2 3. Frmålet med kmpetenceudvikling... 3 3.2. Principper...

Læs mere

ÅRSBERETNING FOR SKOLEÅR 2011/2012

ÅRSBERETNING FOR SKOLEÅR 2011/2012 ÅRSBERETNING FOR SKOLEÅR 2011/2012 Marbæksklen i Skibby, nvember 2012 Sklebestyrelsens sammensætning i skleåret 2011/2012 efter nyvalg april 2010: Frældrerepræsentanter: Bjarne Rasmussen Frmand Jette Christensen

Læs mere

Fagligt og økonomisk tilsyn på BPA-ordninger

Fagligt og økonomisk tilsyn på BPA-ordninger Fagligt g øknmisk tilsyn på BPA-rdninger Tilsynspunkt Stikrd Frberedelse Egne bservatiner Afdækning af behvet fr hjælp Nuværende behv, jf. bevilling Aktivitetsbehv med ledsagelse det seneste år Seneste

Læs mere

Morsø Kommune Frit valg på ældreområdet Godkendelse af leverandører August 2010

Morsø Kommune Frit valg på ældreområdet Godkendelse af leverandører August 2010 Mrsø Kmmune Frit valg på ældremrådet Gdkendelse af leverandører August 2010 Side 1 af 9 1. 1 Indledning 1.1. Baggrund Flketinget har den 29. maj 2002 indført frit leverandørvalg på ældremrådet. Hermed

Læs mere

Modul 8: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

Modul 8: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Beskrivelse af rganisatriske g ledelsesmæssige frhld Organisatrisk placering Daghspitalet Skive Kmpagnigade 11B 7800 Skive Daghspitalet er en del af Regin Midtjyllands samlede behandlingstilbud til mennesker

Læs mere

LÆSØ VARME AIS ÅRSRAPPORT. la t og godkendt på e eralforsamling, CVR-NR. 33 06 37 84. Tlf.: 99 89 1400 saeby@bdo.dk www.bdo.dk

LÆSØ VARME AIS ÅRSRAPPORT. la t og godkendt på e eralforsamling, CVR-NR. 33 06 37 84. Tlf.: 99 89 1400 saeby@bdo.dk www.bdo.dk Tlf.: 99 89 1400 saeby@bd.dk www.bd.dk BDO Statsautriseret Sæbygårdvej 25 DK-9300 Sæby CVR-nr. 20 22 26 70 revisinsaktieselskab LÆSØ VARME AIS ÅRSRAPPORT 2014 la t g gdkendt på e eralfrsamling, CVR-NR.

Læs mere

15. maj 2015 FM2015/131 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende

15. maj 2015 FM2015/131 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende 15. maj 2015 BETÆNKNING Afgivet af Udvalget fr Kultur, Uddannelse, Frskning g Kirke vedrørende Frslag til Inatsisartutbeslutning m at Naalakkersuisut pålægges at fremlægge en redegørelse m integratin.

Læs mere

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik Hillerød Kmmune It-sikkerhedsplitik Overrdnet plitik 23-02-2011 Plitik Frrd Dette er Hillerød Kmmunes it-sikkerhedsplitik, sm er udarbejdet af Administratinen, med udgangspunkt i DS484-2005 g ISO27001.

Læs mere

2. Eksempler på udfordringer for borgere i mødet med systemet

2. Eksempler på udfordringer for borgere i mødet med systemet NOTAT Prjekt Kunde Plitisk debatplæg Sammenhæng fr brgerne Esbjerg kmmune Esbjerg Kmmune 1. Indledning Udvalget fr Sundhed & Omsrg i Esbjerg Kmmune ønsker at rejse en debat i Esbjerg Kmmune m det brgernære

Læs mere

BYGGESKADEFONDEN RENOVERINGER OBLIGATORISK ORDNING BYGGESKADEFORSIKRING

BYGGESKADEFONDEN RENOVERINGER OBLIGATORISK ORDNING BYGGESKADEFORSIKRING RENOVERINGER OBLIGATORISK ORDNING Studiestræde 50, 1554 København V Tel 33 76 20 00, bsf@bsf.dk www.byggeskadefnden.dk BYGGESKADEFONDEN BYGGESKADEFORSIKRING Studiestræde 50, 1554 København V Tel 33 76

Læs mere

KOMBIT Byg og Miljø. Begreber og sammenhænge. i Byg og Miljø. Version 1.5 26. marts 2014 ROJ

KOMBIT Byg og Miljø. Begreber og sammenhænge. i Byg og Miljø. Version 1.5 26. marts 2014 ROJ KOMBIT Byg g Miljø Begreber g sammenhænge i Byg g Miljø Versin 1.5 26. marts 2014 ROJ Indhld Indhld... 2 Om denne vejledning... 4 Krt m Byg g Miljø... 5 Hvad er Byg g Miljø?... 5 Hvrdan kan ansøgerne bruge

Læs mere

DIGITAL KAMPAGNEEKSEKVERING

DIGITAL KAMPAGNEEKSEKVERING DIGITAL KAMPAGNEEKSEKVERING Dette udbud er målrettet web- g reklamebureauer i Strkøbenhavn. Opgaven, der beskrives i nærværende udbud, gælder eksekvering af digitale elementer til en destinatinskampagne,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bilag: Et faktaark pr. retning i censorkorpset... 7

Indholdsfortegnelse. Bilag: Et faktaark pr. retning i censorkorpset... 7 Indhldsfrtegnelse Beretning fra censrfrmandskaberne fr Ingeniøruddannelserne g Diplmuddannelserne fr IT g Teknik fr periden september 2013 til september 2014... 2 Resume... 2 Uddannelsernes niveau... 2

Læs mere

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SEKTIONSLEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SEKTIONSLEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SEKTIONSLEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE PÆDAGOGISK AFDELING / SUNDHED OG TRIVSEL Link til hjemmesiden SEKTIONSLEDER

Læs mere

Systematisk feedback. Et udviklingsprojekt på Ekstra Bladet 2007-08. Projektet er støttet af Pressens Uddannelsesfond

Systematisk feedback. Et udviklingsprojekt på Ekstra Bladet 2007-08. Projektet er støttet af Pressens Uddannelsesfond Systematisk feedback Et udviklingsprjekt på Ekstra Bladet 2007-08 Prjektet er støttet af Pressens Uddannelsesfnd En UPDATE-evaluering april 2008 1 Indhld 1. Baggrund 2. Målsætning g succeskriterier 3.

Læs mere

Referat fra møde i Sundhedspolitisk Dialogforum d. 23. oktober 2014

Referat fra møde i Sundhedspolitisk Dialogforum d. 23. oktober 2014 Referat fra møde i Sundhedsplitisk Dialgfrum d. 23. ktber 2014 Del 1: Status vedr. Plitisk Sundhedsaftale Det er stadig de samme 4 verrdnede pejlemærker i Den Plitiske Sundhedsaftale. Fkus på at få indsat

Læs mere

Kikhøj. Rapport over uanmeldt tilsyn 2011. Socialcentret

Kikhøj. Rapport over uanmeldt tilsyn 2011. Socialcentret Kikhøj Rapprt ver uanmeldt tilsyn 2011 Scialcentret 1 Indhld Beskrivelse af enheden: Lvgrundlag, rammer g vurdering... 2 Navn g Adresse...2 Ledelse...3 Målgruppe...3 Dat fr tilsynet...3 Anvendte tilsynsmetder...3

Læs mere

Til: Transportministeriet, Frederiksberg kommune, Københavns kommune, Trafikstyrelsen, DSB, Metro

Til: Transportministeriet, Frederiksberg kommune, Københavns kommune, Trafikstyrelsen, DSB, Metro Ntat Til: Transprtministeriet, Frederiksberg kmmune, Københavns kmmune, Trafikstyrelsen, DSB, Metr Kpi til: sag 1. juli 2009 Sagsnummer Sagsbehandler KV Direkte 36 13 16 67 Fax KV@mviatrafik.dk CVR nr:

Læs mere

Information om Feldborg Frie Børneunivers (friskolen)

Information om Feldborg Frie Børneunivers (friskolen) Infrmatin m Feldbrg Frie Børneunivers (frisklen) FOKUS PÅ DEN ENKELTE ELEV Børn er frskellige g kun ved at behandle dem frskelligt, giver vi dem lige muligheder. I Feldbrg Frie Børneunivers sørger vi fr

Læs mere

MUS Et samlet koncept for Bjerringbro gymnasium

MUS Et samlet koncept for Bjerringbro gymnasium MUS Et samlet kncept fr Bjerringbr gymnasium Udarbejdet fr samarbejdsudvalget af CC, CI, CK, La, RC, AJ, PF, LN, PS g DG Indhldsfrtegnelse Medarbejderudviklingssamtalen MUS... 2 Specielt fr lærere... 2

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i grundejerforeningen Ved Rævebakken. Generalforsamlingen afholdes i Greve Borgerhus den 26/11 kl. 19.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i grundejerforeningen Ved Rævebakken. Generalforsamlingen afholdes i Greve Borgerhus den 26/11 kl. 19. Indkaldelse til ekstrardinær generalfrsamling i grundejerfreningen Ved Rævebakken. Generalfrsamlingen afhldes i Greve Brgerhus den 26/11 kl. 19. I henhld til freningens vedtægter 7 skal indkaldelsen ske

Læs mere

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Dronning Ingrids Hjem

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Dronning Ingrids Hjem Københavns Kmmune Sundheds- g Omsrgsfrvaltningen Tilsynsrapprt Uanmeldt tilsyn Drnning Ingrids Hjem Carl cbsens Vej 8 2500 Valby Tilsynet er udført den 29. juni 2009 kl. 8.00-13.00 af Lis Oline Madsen

Læs mere

Digitalisering til grøn velfærd 2013-2015

Digitalisering til grøn velfærd 2013-2015 Digitalisering til grøn velfærd 2013-2015 Rebild Kmmunes digitaliseringsstrategi 2013-2015 Indhld Indledning... 3 Digitalisering sætter rammer g retning... 4 Indsatsmråder... 6 Den fælleskmmunale digitaliseringsstrategi...

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Røde Kors Hjemmet. Uanmeldt tilsyn November 2011 WWW.BDO.DK

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Røde Kors Hjemmet. Uanmeldt tilsyn November 2011 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapprt Vesthimmerlands Kmmune Røde Krs Hjemmet Uanmeldt tilsyn Nvember 2011 WWW.BDO.DK Vesthimmerlands Kmmune Uanmeldt tilsyn, Røde Krs Hjemmet Nvember 2011 Indhldsfrtegnelse

Læs mere

Effektiv digital selvbetjening

Effektiv digital selvbetjening Udviklingsønsker fr Navne- g adressebeskyttelse 1. Indledning Nedenstående beskriver kmmunale frslag til udviklingstiltag fr eksisterende g nye løsninger inden fr mrådet Navne- g adressebeskyttelse. Frslagene

Læs mere

Annoncering omfattende rådgiverressourcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Forsyning Ballerup. Beskrivelse af opgaven

Annoncering omfattende rådgiverressourcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Forsyning Ballerup. Beskrivelse af opgaven Annncering mfattende rådgiverressurcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Frsyning Ballerup Frsyning Ballerup d. 9. juni 2015 Frsyning Ballerup ønsker på vegne af Afløb Ballerup A/S tilbud på rådgiverressurcer

Læs mere

Et nyt paradigme den samarbejdende regionskommune

Et nyt paradigme den samarbejdende regionskommune 14. nvember 2013 Ntat Et nyt paradigme den samarbejdende reginskmmune Den ffentlige sektr er til debat. Gennem de seneste år er fkus i stigende grad blevet rettet md, hvrdan vi indretter det danske velfærdssamfund

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommune

NOTAT. Allerød Kommune NOTAT Allerød Kmmune Frvaltningen Sekretariatet Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf.: 48 100 100 kmmunen@allered.dk www.allered.dk Baggrund Gennem vinteren er der rejst spørgsmål fra frskellig side til Allerød

Læs mere

FRITIDSPOLITIK 2012-2016

FRITIDSPOLITIK 2012-2016 FRITIDSPOLITIK 2012-2016 Mrsø kmmunes plitik fr fritidsmrådet består af en plitisk strategi g en række indsatser. I den plitiske strategi vil der stå ngle mål g hensigtserklæringer. Disse skal så udmøntes

Læs mere

Uddannelsesplan. Opdateringsuddannelse Livreddende førstehjælp. Varighed 180 minutter. Maj 2015. Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer:

Uddannelsesplan. Opdateringsuddannelse Livreddende førstehjælp. Varighed 180 minutter. Maj 2015. Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer: Uddannelsesplan Opdateringsuddannelse Varighed 180 minutter Maj 2015 BASIS- UDDANNELSE Tilvalgs uddannelser Funktins uddannelser Dansk Førstehjælpsråds medlemsrganisatiner: Samarbejdsrganisatiner: Uddannelsesplan

Læs mere

Spørgsmål/svar til udbud om Gennemførelse af PISA 2018 i Danmark

Spørgsmål/svar til udbud om Gennemførelse af PISA 2018 i Danmark Ministeriet fr Børn, Undervisning g Ligestilling Sagsnr. 16/02325 Senest pdateret den 8. april 2016 Spørgsmål/svar til udbud m Gennemførelse af PISA 2018 i Danmark Der er til dags dat mdtaget g besvaret

Læs mere

ko p/ Samarbejdsaftale 2014-2015 mellem Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Herning Kommune Ikast-Brande Kommune

ko p/ Samarbejdsaftale 2014-2015 mellem Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Herning Kommune Ikast-Brande Kommune - k p/ Samarbejdsaftale 2014-2015 mellem Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Herning Kmmune g Ikast-Brande Kmmune 1 Aftalens parter Aftalens parter er Herning Kmmune & Ikast-Brande Kmmune på den ene side

Læs mere

Nyt Turismesamarbejde i Hjørring Kommune

Nyt Turismesamarbejde i Hjørring Kommune Hjørring 8. marts2016 Nyt Turismesamarbejde i Hjørring Kmmune I nrdjysk turisme er der gjrt mange af de rigtige ting fr at skabe vækst. Der har været fkus på at samle marketing i fælles kampagner med str

Læs mere

Deltagere: Brian Errebo-Jensen (formand), Alik Weintraube, Jeanette Præstegaard, Annemarie Svenningsen, Hanne Munch

Deltagere: Brian Errebo-Jensen (formand), Alik Weintraube, Jeanette Præstegaard, Annemarie Svenningsen, Hanne Munch Referat Referat af møde i: Dat fr møde: Etisk udvalg 13. ktber 2012 Fr referat: Dat fr udarbejdelse: Karen Langvad 30. ktber 2011 Deltagere: Brian Erreb-Jensen (frmand), Alik Weintraube, Jeanette Præstegaard,

Læs mere

Projekt Fritidssport 2014-2015

Projekt Fritidssport 2014-2015 Prjekt Fritidssprt 2014-2015 Indledning: Prjekt Fritidssprt er et partnerskabsprjekt mellem Aarhus Omegn afd. Præstevangen, Klubben Rsenvang/Ung i Aarhus, sm startede tilbage i 2008, med det frmål at lave

Læs mere

Politik for anvendelse af sociale klausuler ved udbud

Politik for anvendelse af sociale klausuler ved udbud Plitik fr anvendelse af sciale klausuler ved udbud Indledning Byrådet vedtg den 19. december 2007 Skanderbrg Kmmunes Servicestrategi 2007 2009. En del af denne servicestrategi er en Udbudsplitik, sm bl.a.

Læs mere

Bestyrelsesmøde for SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17

Bestyrelsesmøde for SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17 Bestyrelsesmøde fr SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17 Afbud fra: Skjld de la Mtte, Grete Breinhild, Pia Stryger, Berit Henriksen g Martin (elev) 1. Gdkendelse af dagsrden g evt. tilføjelser

Læs mere

Allerød Kommune. Kostkoncept for Mad og måltider på plejecenter

Allerød Kommune. Kostkoncept for Mad og måltider på plejecenter Allerød Kommune Kostkoncept for Mad og måltider på plejecenter 1 Indledning Kostkonceptet for Mad og måltider på plejecenter, tager afsæt i Allerød Kommunes Kost- og måltidspolitik på ældreområdet, samt

Læs mere

Handicappolitik for Gentofte Kommune 2008-2012

Handicappolitik for Gentofte Kommune 2008-2012 Handicapplitik fr Gentfte Kmmune 2008-2012 Høring Handicapplitikken er i høring frem til fredag den 18. januar 2008. Alle er velkmne til at skrive et høringssvar. Skriv dit høringssvar på e-mail adressen:

Læs mere

Fysioterapeuter stiller diagnosen Men hvilke kompetencer forudsættes der?

Fysioterapeuter stiller diagnosen Men hvilke kompetencer forudsættes der? Fysiterapeuter stiller diagnsen Men hvilke kmpetencer frudsættes der? Et kvalitativt casestudie m fysiterapeuter i diagnstiske funktiner på rtpædkirurgiske afdelinger Indhldsfrtegnelse Bilag 1 - PICO...3

Læs mere

Til Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Til Indenrigs- og Sundhedsministeriet Til Indenrigs- g Sundhedsministeriet Revideret ansøgning m øknmisk tilskud fra Indenrigs- g Sundhedsministeriets pulje til styrket genptræning g rehabilitering af persner med erhvervet hjerneskade i periden

Læs mere

Behandlingerne står med kursiv. 1. Godkendelse af dagsorden Godkendt. 2. Godkendelse af seneste referat Bestyrelsesmøde den 13. januar 2014 Godkendt

Behandlingerne står med kursiv. 1. Godkendelse af dagsorden Godkendt. 2. Godkendelse af seneste referat Bestyrelsesmøde den 13. januar 2014 Godkendt Referat af bestyrelsesmøde i Idrætsrådet Silkebrg Kmmune Dat g tidspunkt: mandag den 3. februar 2014 kl. 17.15 20.00 inkl. spisning Sted: Mødelkalet, Silkebrg Sprtscenter Deltagere: Lars Bundgaard, Jørgen

Læs mere

Pakketilbud for friluftsaktiviteter

Pakketilbud for friluftsaktiviteter Pakketilbud fr friluftsaktiviteter Oplæg m pakketilbud af friluftsaktiviteter fr øget vækst i turismen Baggrund Danmark har en plevelsesrig natur g mange attraktive naturaktiviteter, sm der er str efterspørgsel

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Langeland kommune. Regionsrådet Region Syddanmark

Kommunalbestyrelsen Langeland kommune. Regionsrådet Region Syddanmark Kmmunalbestyrelsen Langeland kmmune Reginsrådet Regin Syddanmark mdtg den 30. marts 2007 sundhedsaftale på de bligatriske seks indsatsmråder, indgået mellem reginsrådet i Regin Syddanmark g kmmunalbestyrelsen

Læs mere

Interview med Kristine. J: 00:00: Hvor gammel er du? K: 25. J: Studerer eller arbejder du? K: Jeg studerer. J: Hvor er du opvokset henne?

Interview med Kristine. J: 00:00: Hvor gammel er du? K: 25. J: Studerer eller arbejder du? K: Jeg studerer. J: Hvor er du opvokset henne? Interview med Kristine J: 00:00: Hvr gammel er du? K: 25 J: Studerer eller arbejder du? K: Jeg studerer J: Hvr er du pvkset henne? K: I slagelse J: Hvilket pstnummer br du i? K: 2000 J: Er du rgandner?

Læs mere

J.nr. 2010 1937 28. februar 2011

J.nr. 2010 1937 28. februar 2011 J.nr. 2010 1937 28. februar 2011 (EU-reference nr. 2011-031741) Udbud af krtlægning af erfaringerne med efterværn g mægling samt afdækning af nye frmer fr støttemuligheder fr mænd g kvinder, der har været

Læs mere