Bekendtgørelse om tilskud til pleje af græs- og naturarealer 1)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bekendtgørelse om tilskud til pleje af græs- og naturarealer 1)"

Transkript

1 (Gældende) Udskriftsdato: 4. februar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om tilskud til pleje af græs- og naturarealer 1) I medfør af 2, stk. 1 og 2, 6, stk. 1 og 2, 9, stk. 4, og 11, stk. 1, i lov nr af 16. december 2014 om Landdistriktsfonden fastsættes efter bemyndigelse: Kapitel 1 Ordningens indhold og formål 1. NaturErhvervstyrelsen kan give tilsagn om tilskud til ejere og forpagtere af græs- og naturarealer til at pleje arealerne med forpligtelse til årlig afgræsning eller forpligtelse til årligt slæt. Stk. 2. Formålet med ordningen er at yde tilskud, der kan bidrage til, at følgende arealer drives som græs- og naturarealer med en ekstensiv landbrugsmæssig drift med årlig afgræsning eller årligt slæt med henblik på at beskytte og forbedre biotopforholdene og biodiversiteten: 1) Særligt udpegede arealer inden for Natura 2000-områder. 2) Arealer med høj naturværdi (HNV-værdi på 5 eller derover) uden for Natura 2000-områder. 3) Gentegninger af græstilsagn inden for Natura 2000-områder. 4) Arealer omfattet af vådområdeprojekter. Kapitel 2 Definitioner 2. I denne bekendtgørelse forstås ved: 1) Tilsagnsareal: Areal, for hvilket der er givet tilsagn om tilskud. 2) Tilsagnsperiode og tilsagnsår: Periode for tilsagn om tilskud, der begynder den 1. september i ansøgningsåret eller den 1. september 2014, jf. 4, stk. 3, og slutter den 31. august 5 år senere. Tilsagnsperioden omfatter 5 tilsagnsår, der hvert begynder den 1. september og udløber den 31. august det efterfølgende år. 3) Ansøgt areal: Areal, for hvilket der er ansøgt om tilsagn om tilskud. 4) Mark: Et sammenhængende jordstykke, som i Fællesskema anmeldes med et marknummer og en afgrødekode. 5) Overdragelse af arealer: Det økonomiske ansvar for driften af arealerne overdrages til en anden fysisk eller juridisk person ved salg, bortforpagtning, ophør af forpagtning eller en tilsvarende form for overdragelse. 6) Erhverver: En fysisk eller juridisk person, som overtager det økonomiske ansvar for driften af et eller flere arealer fra en anden fysisk eller juridisk person ved køb, forpagtning, ophør af forpagtning eller en tilsvarende form for erhvervelse. 7) Særligt udpegede Natura 2000-arealer til pleje: De arealer inden for Natura 2000-områder, som NaturErhvervstyrelsen har udpeget på grundlag af en faglig vurdering fra Naturstyrelsen, og som er gældende for den pågældende ansøgningsperiode for ansøgning om tilsagn om tilskud. Senest ved begyndelsen af den nævnte ansøgningsperiode offentliggør NaturErhvervstyrelsen på styrelsens hjemmeside de arealudpegninger, der er gældende for ansøgningsperioden. 1

2 8) HNV-kortet: Det kort, der er gældende for den pågældende ansøgningsperiode for ansøgning om tilsagn om tilskud, og som viser arealers naturværdi udtrykt ved et tal. HNV-kortet offentliggøres på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside senest ved begyndelsen af den nævnte ansøgningsperiode. 9) Markens HNV-værdi: Det højeste af de tal for naturværdi, der ifølge HNV-kortet er tildelt mindst 0,1 ha af markens areal. Hvis ansøgning om tilsagn om tilskud omfatter marker, der udgør et sammenhængende areal, kan det sammenhængende areal anvendes som grundlag for tildeling af markernes HNV-værdi. 10) Sammenhængende areal: Et areal betragtes som sammenhængende, hvis der mellem dele af arealet er en passage, for hvilken betingelserne for tilsagn om tilskud kan opfyldes, og som er mindst fire meter bred. 11) Gentegning af græstilsagn: Et ansøgt areal er omfattet af et af de i litra a-c anførte tilsagn om tilskud for en tilsagnsperiode, der udløber den 31. august i det kalenderår, hvor den ansøgte nye tilsagnsperiode begynder: a) Tilsagn om tilskud i medfør af denne bekendtgørelse eller en af NaturErhvervstyrelsens tidligere bekendtgørelser om tilskud til pleje af græs- og naturarealer. b) Tilsagn om tilskud til pleje af vådområder i medfør af bekendtgørelse nr. 605 af 14. juni 2007 om tilskud til fastholdelse og pleje af vådområder. c) Tilsagn om tilskud til ændret afvanding, hvor arealet i hele tilsagnsperioden anvendes til græsproduktion, tilsagn om tilskud til miljøvenlig drift af græsarealer uden for omdriften eller tilsagn om tilskud til pleje af græs- og naturarealer med afgræsning, rydning eller høslæt i medfør af en af Fødevareministeriets bekendtgørelser om tilskud til miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger. 12) Vådområdeprojekt: Vådområdeprojekt, for hvilket der i medfør af landdistriktsloven eller lov om Landdistriktsfonden er givet tilsagn om tilskud til etableringen med betingelse om, at der tinglyses servitut om permanent vådområde. 13) Skov: Et landområde på over 0,5 ha bevokset med træer af en højde på over 5 m og med en kronedækningsgrad på mindst 10 pct. eller med træer, der kan nå disse tærskler på lokaliteten, og omfatter ikke landområder, der hovedsagelig anvendes til landbrugsmæssige eller bymæssige formål. For konkret kortlagte lysåbne habitatnaturtyper i skov gælder dog en kronedækningsgrad på mindst 50 pct. 14) Særlig støtte: Støtte, som omhandlet i artikel 68 i Rådets forordning (EF) nr. 73/2009 af 19. januar 2009 om fælles regler for den fælles landbrugspolitiks ordninger for direkte støtte til landbrugere og om fastlæggelse af visse støtteordninger for landbrugere, om ændring af forordning (EF) nr. 1290/2005, (EF) nr. 247/2006, (EF) nr. 378/2007 og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1782/ ) Grundbetaling: Grundbetaling i medfør af bestemmelserne i NaturErhvervstyrelsens bekendtgørelse om direkte støtte til landbrugere efter grundbetalingsordningen m.v. eller senere bestemmelser, der måtte afløse de nævnte bestemmelser. 16) Frist for indgivelse affællesskema: Den frist for NaturErhvervstyrelsens modtagelse af Fællesskema, der er anført i bestemmelserne i NaturErhvervstyrelsens bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema eller senere bestemmelser, der måtte afløse de nævnte bestemmelser. 17) Revisionsklausul: Revisionsklausul, som omhandlet i artikel 48 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1305/2013 af 17. december 2013 om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1698/ ) Afgrødegruppe: Afgrødegruppe, som fastlagt i artikel 17, stk. 1, litra b, i Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 640/2014 af 11. marts 2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1306/2013 for så vidt angår det integrerede forvaltnings- og kontrolsy- 2

3 stem, betingelserne for afslag eller tilbagetrækning af betalinger og administrative sanktioner vedrørende direkte betalinger, støtte til udvikling af landdistrikterne og krydsoverensstemmelse. 19) Overtrædelse: "manglende opfyldelse" eller "manglende overholdelse", som defineret i artikel 2, stk. 1, nr. 2, litra a, i Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 640/2014. Kapitel 3 Administration Myndigheder og kontrol 3. NaturErhvervstyrelsen træffer afgørelse efter denne bekendtgørelse. Stk. 2. NaturErhvervstyrelsen foretager kontrol i forbindelse med administrationen efter denne bekendtgørelse. Stk. 3. NaturErhvervstyrelsen forestår kontrol på stedet. Stk. 4. NaturErhvervstyrelsen kan til brug for kontrollen indhente oplysninger fra andre offentlige myndigheder i fornødent omfang i overensstemmelse med lovens 10. Ansøgning 4. Ansøgning om tilsagn om tilskud skal indgives på et særligt skema, Fællesskema, der indgives efter bestemmelserne i NaturErhvervstyrelsens bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema eller senere bestemmelser, der måtte afløse de nævnte bestemmelser. Stk. 2. For hver enkelt af de marker, der omfatter ansøgte arealer, skal ansøger i ansøgningen oplyse, 1) om der ønskes forpligtelse til afgræsning eller forpligtelse til slæt, og 2) om der søges om høj tilskudssats, jf. 22, stk. 1, nr. 2 og 4. Stk. 3. For arealer, for hvilke der i 2014 er ansøgt om særlig støtte til pleje af støtteberettigede græsarealer under enkeltbetalingsordningen eller til ekstensivt landbrug, kan der i ansøgningsperioden i 2015 også ansøges om tilsagn om tilskud for en tilsagnsperiode, der begynder den 1. september Stk. 4. NaturErhvervstyrelsen kan i særlige tilfælde dispensere fra ansøgningsperioden. Stk. 5. Hvis tilsagnsperioden for et areal ønskes påbegyndt den 1. september 2014, og arealet er overdraget med virkning inden for perioden efter den 1. september 2014 og inden udløbet af fristen for indgivelse af Fællesskema i 2015, kan erhverver indgive en ansøgning om tilsagn om tilskud efter stk. 1. Erhververs indgivelse af ansøgning er betinget af, at ansøgningen er vedlagt en erklæring, hvori den, der drev arealet den 1. september 2014, erklærer sig indforstået med ansøgningen, jf. at tilsagn om tilskud for et areal gives til den, der driver arealet som ejer eller forpagter ved tilsagnsperiodens begyndelse, og hvor erhverver anmoder om at indtræde i det ansøgte tilsagn, hvis ansøgningen om tilsagn om tilskud kan imødekommes. Erklæringen skal indgives på et særligt skema, der fås via NaturErhvervstyrelsens hjemmeside eller ved henvendelse til NaturErhvervstyrelsen. Hvis der er gennemført flere overdragelser med virkning inden for den nævnte periode, skal ansøgning om tilsagn om tilskud være vedlagt en erklæring for hver af overdragelserne. 5. Hvis et ansøgt areal overdrages, inden der er truffet afgørelse om tilsagn om tilskud, kan erhververen indtræde i ansøgningen på betingelse af, at der indsendes en erklæring herom til NaturErhvervstyrelsen. Stk. 2. Erklæringen skal indgives på et særligt skema, der fås via NaturErhvervstyrelsens hjemmeside eller ved henvendelse til NaturErhvervstyrelsen. Prioritering 6. Hvis de afsatte midler ikke giver mulighed for at imødekomme alle ansøgninger om tilsagn om tilskud, prioriterer NaturErhvervstyrelsen de marker, der omfatter ansøgte arealer, i følgende prioriterede rækkefølge: 3

4 1) Marker, hvor mindst 50 pct. af marken er beliggende inden for de særligt udpegede Natura 2000-arealer til pleje. Markerne rangordnes efter markstørrelse, idet en større mark går forud for en mindre mark. 2) Marker, hvor mindst 50 pct. af marken er beliggende uden for Natura 2000-områder, og hvor markens HNV-værdi er 5 eller derover. Markerne rangordnes efter HNV-værdien og herefter efter markstørrelse, idet en højere HNV-værdi går forud for en lavere HNV-værdi, og en større mark går forud for en mindre mark. 3) Marker, der ikke er omfattet af nr. 1 eller 2, og hvor mindst 50 pct. af marken er beliggende inden for Natura 2000-områder og mindst 90 pct. af det ansøgte areal er gentegning af græstilsagn. Markerne rangordnes efter markstørrelse, idet en større mark går forud for en mindre mark. 4) Marker, der ikke er omfattet af nr. 1, 2 eller 3, og hvor mindst 50 pct. af marken er omfattet af et vådområdeprojekt. Markerne rangordnes efter markstørrelse, idet en større mark går forud for en mindre mark. Kapitel 4 Kriterier for støtteberettigelse 7. Tilsagn om tilskud for et areal er betinget af, 1) at arealet på ansøgningstidspunktet indgår i en mark, hvor mindst 50 pct. af marken er beliggende inden for de særligt udpegede Natura 2000-arealer til pleje, 2) at arealet på ansøgningstidspunktet indgår i en mark, hvor mindst 50 pct. af marken er beliggende uden for Natura 2000-områder, og hvor markens HNV-værdi er 5 eller derover, 3) at arealet på ansøgningstidspunktet indgår i en mark, hvor mindst 50 pct. af marken er beliggende inden for Natura 2000-områder, og hvor mindst 90 pct. afarealet er gentegning af græstilsagn, eller 4) at arealet på ansøgningstidspunktet indgår i en mark, hvor mindst 50 pct. af marken er omfattet af et vådområdeprojekt. 8. Tilsagn om tilskud for et areal er betinget af følgende: 1) Det ansøgte areal omfattet af samme tilskudssats skal udgøre et sammenhængende areal på mindst 0,30 ha. 2) Tilsagnshaver skal som ejer eller forpagter drive arealet ved tilsagnsperiodens begyndelse. 9. Tilsagn om tilskud for et areal er betinget af, at arealet inden for tilsagnsperioden 1) ikke er tilplantet med skov, 2) ikke er pålagt fredskovspligt, bortset fra ubevoksede fredskovspligtige arealer, og 3) ikke er omfattet af en tilskudsordning til skovbrug. Stk. 2. Uanset stk. 1, nr. 3, kan tilsagnsarealer indgå som ubevoksede arealer i et skovrejsningsprojekt, der er omfattet af bestemmelserne i Miljøministeriets bekendtgørelse om tilskud til privat skovrejsning eller senere bestemmelser, der måtte afløse de nævnte bestemmelser, og hvor der ikke ydes tilskud for arealerne i medfør af de nævnte bestemmelser. 10. Tilsagn om tilskud for et areal er betinget af, 1) at der for arealet ikke ved tilsagnsperiodens begyndelse og med virkning inden for tilsagnsperioden foreligger forpligtelse til udtagning af produktion i medfør af anden lovgivning end reglerne for enkeltbetalingsordningen og reglerne for grundbetalingsordningen, aftale eller servitut, 2) at der for arealet ikke ved tilsagnsperiodens begyndelse og med virkning inden for tilsagnsperioden foreligger forpligtelse til afgræsning, til slæt eller til afgræsning eller slæt som følge af tilsagn om tilskud i medfør af anden lovgivning end reglerne for særlig støtte, aftale, der indebærer betaling for den nævnte regulering, servitut eller pligt, der er pålagt i medfør af anden lovgivning, 3) at der for arealet ikke med virkning ved tilsagnsperiodens begyndelse foreligger tilsagn om tilskud i medfør af bekendtgørelse nr. 84 af 12. februar 2004 eller tidligere bekendtgørelser om tilskud til mil- 4

5 jøvenlige jordbrugsforanstaltninger eller bekendtgørelse nr. 893 af 22. september 2005 om tilskud til miljøvenlig drift af vådområder, 4) at der for arealet ikke med virkning ved tilsagnsperiodens begyndelse foreligger tilsagn om tilskud til braklagte randzoner, til pleje af græs- og naturarealer, til pleje af vådområder eller til miljøbetinget tilskud i medfør af landdistriktsloven, og 5) at der for arealet ikke med virkning ved tilsagnsperiodens begyndelse foreligger tilsagn om økologisk arealtilskud i medfør af lov om Landdistriktsfonden. Stk. 2. Uanset stk. 1, nr. 2, kan tilsagn om tilskud omfatte arealer, for hvilke der foreligger forpligtelse, som omhandlet i stk. 1, nr. 2, når der alene er tale om forpligtelse som følge af, at arealerne indgår i et projekt i medfør af landdistriktsloven eller lov om Landdistriktsfonden, og hvor der ikke ydes tilskud for arealerne til afgræsning eller til slæt. Kapitel 5 Forpligtelser 11. På tilsagnsarealer, der er omfattet af forpligtelse til afgræsning, skal der i hele tilsagnsperioden være et plantedække, der kan afgræsses. På tilsagnsarealer, der er omfattet af forpligtelse til slæt, skal der i hele tilsagnsperioden være et plantedække, der kan anvendes til slæt. Et tilsagnsareal anses som plantedækket, når planterne dækker mere end en tredjedel af hvert område over 100 m 2 på tilsagnsarealet. Områder uden tilstrækkeligt plantedække, der er opstået som følge af trampestier med lovlig adgang for offentligheden, eller som udgøres af dyreveksler, er dog tilladt. Stk. 2. NaturErhvervstyrelsen kan i særlige tilfælde tillade, at plantedækket midlertidigt ikke opretholdes. 12. For tilsagnsarealer gælder i hele tilsagnsperioden følgende betingelser vedrørende afgræsning, uanset om arealerne er omfattet af forpligtelse til afgræsning eller forpligtelse til slæt: 1) Afgræsning skal foretages med husdyr, som er heste eller drøvtyggere. 2) Afgræsning skal foretages med et efter forholdene afpasset græsningstryk, således at overgræsning undgås og plantedækket opretholdes. 3) Der må ikke tilskudsfodres på arealerne. Tilskudsfodring af kalve under 6 måneder i kalveskjul og halm til strøelse er dog tilladt. Mineraler betragtes ikke som tilskudsfoder. Stk. 2. NaturErhvervstyrelsen kan i særlige tilfælde dispensere fra stk. 1, nr For tilsagnsarealer, der er omfattet af forpligtelse til afgræsning, gælder i hele tilsagnsperioden følgende betingelser: 1) Plantedækket må ikke slås i perioden fra 1. maj til og med 20. juni. Hvis arealerne er beliggende inden for de afstandskrav, der gælder efter bestemmelserne for certificering af frø, skal plantedækket dog slås inden blomstring på anmodning fra den berørte planteavler. 2) Tilsagnshaver skal opfylde de betingelser efter litra a eller b, der efter bestemmelserne i stk. 2 er gældende for marken og tilsagnsåret: a) Marken skal inden for perioden fra 1. juni til og med 15. september i det kalenderår, hvor tilsagnsåret udløber, være omfattet af en drift med afgræsning, således at tilsagnsarealet i dets helhed den 15. september i kalenderåret har været omfattet af afgræsning og fremstår som synligt afgræsset. Et tilsagnsareal, som er omfattet af lav tilskudssats, anses for synligt afgræsset, når mindst 50 pct. af plantedækket er tydeligt afbidt og mindre end 40 cm højt. Et tilsagnsareal, som er omfattet af høj tilskudssats, anses for synligt afgræsset, når mindst 50 pct. af plantedækket er tydeligt afbidt. Et tilsagnsareal, der er hede, anses dog som synligt afgræsset, når mindst 50 pct. af planterne mellem lyngen er holdt nede ved afbidning. b) På ethvert tidspunkt i perioden fra 1. juni til og med 31. august i tilsagnsåret skal der på marken være et græsningstryk på mindst 1,2 storkreatur pr. ha, jf. omregningstabellen i stk. 7. Storkreatu- 5

6 rer pr. ha opgøres på grundlag af det areal, der kan afgræsses inden for indhegningen, jf. stk. 3. NaturErhvervstyrelsen kan fastsætte et mindre græsningstryk, som gældende for marken, jf. stk. 4. 3) I perioden fra 21. juni til og med 31. august, dog til og med 15. september, hvis marken er omfattet af bestemmelserne i nr. 2, litra a, må slåning af plantedækket kun ske i form af slæt og afpudsning, der gennemføres som en naturlig del af driften med afgræsning. Fladedækkende afpudsning og afpudsning før påbegyndt afgræsning anses ikke som en naturlig del af driften med afgræsning. Stk. 2. For det pågældende tilsagnsår gælder følgende: 1) For marker, der er omfattet af lav tilskudssats, jf. 22, stk. 1, nr. 1, og som ikke er arealer, som omhandlet i artikel 32, stk. 2, litra b, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1307/2013 af 17. december 2013 om fastsættelse af regler for direkte betalinger til landbrugere under støtteordninger inden for rammerne af den fælles landbrugspolitik og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 637/2008 og Rådets forordning (EF) nr. 73/2009, og for hvilke der ansøges om grundbetaling for det kalenderår, hvor tilsagnsåret udløber, gælder betingelserne i stk. 1, nr. 2, litra a, for tilsagnsåret. 2) For hver enkelt mark, der omfatter tilsagnsarealer med forpligtelse til afgræsning, og som ikke er omfattet af nr. 1, skal tilsagnshaver i Fællesskema for det kalenderår, hvor tilsagnsåret udløber, oplyse om betingelserne i stk. 1, nr. 2, litra a eller b, skal være gældende for tilsagnsåret. Stk. 3. I perioden fra 1. juni til og med 31. august i tilsagnsåret må en indhegning, der omfatter en mark, der er omfattet af stk. 1, nr. 2, litra b, udelukkende omfatte: 1) Marker, der drives af tilsagnshaver som ejer eller forpagter, og som er omfattet af bestemmelserne i stk. 1, nr. 2, litra b, eller tilsvarende bestemmelser i en anden af NaturErhvervstyrelsens bekendtgørelser om tilskud til pleje af græs- og naturarealer eller i NaturErhvervstyrelsens bekendtgørelse nr. 605 af 14. juni 2007 om tilskud til fastholdelse og pleje af vådområder. Områder, der er beliggende inden for den ydre afgrænsning af markerne, og som ikke er omfattet af tilsagn om tilskud til pleje af græsog naturarealer eller til pleje af vådområder, og som drives af tilsagnshaver som ejer eller forpagter, kan indgå i indhegningen på betingelse af, at bestemmelserne i 12, stk. 1, nr. 3, overholdes for disse områder. 2) Arealer, der ikke er omfattet af tilsagn under landdistriktsprogrammerne med forpligtelse til afgræsning, til slæt eller til afgræsning eller slæt, og for hvilke følgende betingelser er opfyldt: a) Arealerne skal drives af tilsagnshaver som ejer eller forpagter. b) Arealerne må ikke være omfattet af støtte under grundbetalingsordningen, bortset fra støtte til arealer, som omhandlet i artikel 32, stk. 2, litra b, nr. i, i forordning (EU) nr. 1307/2013. c) Der må ikke tilskudsfodres på arealerne. Tilskudsfodring af kalve under 6 måneder i kalveskjul og halm til strøelse er dog tilladt. Mineraler betragtes ikke som tilskudsfoder. Stk. 4. Fastsættelse af et mindre græsningstryk,som gældende for marken, er betinget af, at NaturErhvervstyrelsen har modtaget en ansøgning herom senest den dag, hvor fristen for indgivelse af ændringer til Fællesskema udløber i det kalenderår, hvor det pågældende tilsagnsår udløber, og at ændringen efter NaturErhvervstyrelsens vurdering er til fordel for naturen. Ændringen har virkning for det pågældende tilsagnsår og efterfølgende tilsagnsår, hvor marken er omfattet af stk. 1, nr. 2, litra b. NaturErhvervstyrelsen kan i særlige tilfælde dispensere fra den nævnte ansøgningsfrist. Stk. 5. NaturErhvervstyrelsen kan dispensere fra stk. 1, nr. 1, 1. pkt., i forbindelse med bekæmpelse af kæmpebjørneklo, lysesiv, blåtop, flyvehavre, hejrearter, brændenælder, tidsler samt giftige eller aggressive ukrudtsarter. NaturErhvervstyrelsen kan i særlige tilfælde dispensere fra stk. 1, nr. 3, og stk. 3. Stk. 6. NaturErhvervstyrelsen kan for et tilsagnsår ad gangen i særlige tilfælde dispensere fra stk. 1, nr. 2. Stk. 7. Heste og drøvtyggere omregnes til storkreaturer på følgende måde: 1) Tyre, køer og andet kvæg over to år, heste over seks måneder: 1,0 storkreatur. 2) Kvæg fra seks måneder til to år: 0,6 storkreatur. 3) Får og geder over et år og hjorte over ni måneder: 0,15 storkreatur. 6

7 4) For andre drøvtyggere kan NaturErhvervstyrelsen fastsætte en omregning til storkreaturer. 14. For tilsagnsarealer, der er omfattet af forpligtelse til slæt, gælder følgende betingelser: 1) Plantedækket må i hele tilsagnsperioden ikke slås i perioden fra 1. maj til og med 20. juni. Hvis arealerne er beliggende inden for de afstandskrav, der gælder efter bestemmelserne for certificering af frø, skal plantedækket dog slås inden blomstring på anmodning fra den berørte planteavler. 2) Der skal tages mindst et slæt på arealerne inden for perioden fra 21. juni til og med 15. september i hvert af de kalenderår, hvor tilsagnsårene udløber. Stk. 2. NaturErhvervstyrelsen kan dispensere fra stk. 1, nr. 1, 1. pkt., i forbindelse med bekæmpelse af kæmpebjørneklo, lysesiv, blåtop, flyvehavre, hejrearter, brændenælder, tidsler samt giftige eller aggressive ukrudtsarter. Stk. 3. NaturErhvervstyrelsen kan for et tilsagnsår ad gangen i særlige tilfælde dispensere fra stk. 1, nr. 2, hvis forholdene på arealet taler herfor. Kapitel 6 Andre forpligtelser 15. Tilsagn om tilskud for et areal, for hvilket der er søgt om høj tilskudssats, er betinget af, at der for arealet ikke søges om grundbetaling for de kalenderår, hvor tilsagnsårene udløber. 16. Tilsagn om tilskud for et areal er betinget af, at arealet i hele tilsagnsperioden 1) ikke omlægges, 2) ikke tilføres gødning, bortset fra den gødning, der efterlades af græssende husdyr, og 3) ikke tilføres plantebeskyttelsesmidler. Stk. 2. NaturErhvervstyrelsen kan i særlige tilfælde dispensere fra stk. 1, nr Tilsagn om tilskud for et areal er betinget af følgende: 1) Skatte-, moms- og driftsregnskaber, der vedrører det tilsagnsår, som udbetaling af tilskud sker for, skal opbevares af tilsagnshaver i mindst 5 år fra udbetalingstidspunktet. 2) Tilsagnshaver skal overholde de bestemmelser om støttemodtageres ansvarsområder med hensyn til information og offentlig omtale, der er fastsat i bilag III, del 1, punkt 2.1 og punkt 2.2, litra a og litra b, 1. pkt., og del 2, i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 808/2014 af 17. juli 2014 om fastlæggelse af regler for anvendelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1305/2013 om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL). 3) Tilsagnshaver skal give de oplysninger og fremsende de dokumenter, som NaturErhvervstyrelsen anmoder om til brug for administrationen af tilsagnet. Kapitel 7 Ændring af tilsagn og indtræden i tilsagn 18. NaturErhvervstyrelsen kan efter ansøgning tillade, at et tilsagn om tilskud omdannes til et andet tilsagn under landdistriktsprogrammet, hvis 1) omdannelsen indebærer betydelige fordele for miljøet, og 2) den eksisterende forpligtelse skærpes væsentligt. Stk. 2. Ansøgning efter stk. 1 skal være modtaget i NaturErhvervstyrelsen i den ansøgningsperiode, der er gældende for ansøgning om det tilsagn om tilskud, der søges omdannelse til. Stk. 3. Ved omdannelse til tilsagn om tilskud til skovrejsning udgår arealerne af tilsagn om tilskud til pleje af græs- og naturarealer med virkning fra begyndelsen af det tilsagnsår, inden for hvilket fredskovspligten pålægges. 7

8 Stk. 4. NaturErhvervstyrelsen kan i særlige tilfælde dispensere fra den i stk. 2 anførte ansøgningsperiode. 19. NaturErhvervstyrelsen kan ved modtagelse af fyldestgørende dokumentation tillade, at et areal udgår af tilsagnet, hvis arealet er genstand for offentlige eller af myndighederne godkendte indgreb som led i fysisk planlægning. Stk. 2. Arealet udgår af tilsagnet med virkning fra begyndelsen af det tilsagnsår, hvor betingelserne for tilsagnet ikke opfyldes for hele tilsagnsåret. 20. Hvis tilsagnshaver overdrager et tilsagnsareal med virkning inden tilsagnsperiodens udløb, er det en betingelse for, at tilsagnet kan opretholdes, at erhverver indtræder i tilsagnet med virkning fra tidspunktet for overdragelsen af det økonomiske ansvar for driften af arealet, og at der rettidigt indgives producentskifteerklæring herom til NaturErhvervstyrelsen. Den, der indtræder i tilsagnet, indtræder i rettigheder, jf. dog 24, stk. 2, og pligter efter tilsagnet, således at NaturErhvervstyrelsen kan bestemme, at tilskud, der er udbetalt til en tidligere tilsagnshaver, skal tilbagebetales af den nye tilsagnshaver, medmindre den tidligere tilsagnshaver uretmæssigt har fået udbetalt tilskuddet. Stk. 2. NaturErhvervstyrelsen kan endvidere bestemme, at tilskud, der er udbetalt til en tidligere tilsagnshaver, skal tilbagebetales af den nye tilsagnshaver i tilfælde, hvor NaturErhvervstyrelsen træffer afgørelse om bortfald af tilsagn om tilskud som følge af, at de arealer, der er anmeldt i producentskifteerklæringen, er større end de arealer, der kan fastslås. Stk. 3. Producentskifteerklæringen skal indgives på et særligt skema, der fås via NaturErhvervstyrelsens hjemmeside eller ved henvendelse til NaturErhvervstyrelsen. Producentskifteerklæringen skal være modtaget i NaturErhvervstyrelsen senest den dag, hvor den førstkommende frist forindgivelse af Fællesskema udløber efter tidspunktet for overdragelsen af det økonomiske ansvar for driften af arealet. Hvis den nævnte overdragelse finder sted mindre end 8 uger før den førstkommende frist for indgivelse af Fællesskema, skal producentskifteerklæringen dog være modtaget i NaturErhvervstyrelsen senest 8 uger efter den nævnte overdragelse. Hvis den anførte frist for NaturErhvervstyrelsens modtagelse af producentskifteerklæringen er en helligdag, en lørdag eller en søndag, udløber fristen den første arbejdsdag, der følger herefter. Stk. 4. Ved rettidig modtagelse af producentskifteerklæringen, jf. stk. 3, registrerer NaturErhvervstyrelsen erhverver som ny tilsagnshaver. Stk. 5. NaturErhvervstyrelsen kan i særlige tilfælde dispensere fra den i stk. 3 anførte frist. Stk. 6. Ved producentskifte, hvor NaturErhvervstyrelsen ikke har modtaget producentskifteerklæring på det i stk. 3 anførte særlige skema ved udløbet af den førstkommende frist for indgivelse af Fællesskema efter tidspunktet for overdragelsen af det økonomiske ansvar for driften af arealet, godkender NaturErhvervstyrelsen producentskifteerklæring som rettidigt modtaget, når følgende betingelser opfyldes: 1) NaturErhvervstyrelsen modtager et Fælleskema, hvor det overdragne tilsagnsareal er indberettet, og hvor erhverver ved markering i de relevante felter har oplyst, at tilsagnsbetingelserne opfyldes. Fællesskemaet skal være modtaget senest ved udløbet af den førstkommende frist for indgivelse af Fællesskema efter tidspunktet for overdragelsen af det økonomiske ansvar for driften af arealet til erhververen. 2) NaturErhvervstyrelsen modtager producentskifteerklæring på det i stk. 3 anførte særlige skema senest ved udløbet af en frist, der fastsættes i et brev, som NaturErhvervstyrelsen sender til overdrager og erhverver. Kapitel 8 Revision af tilsagn 21. Hvis revisionsklausulen skal anvendes som følge af nye regler, ændring af regler m.m., fastsættes ved bekendtgørelse hvad revisionen omfatter. 8

9 Stk. 2. Hvis et tilsagn om tilskud omfatter et tilsagnsareal, der bliver omfattet af revision, kan tilsagnshaver indgive en erklæring om, at revision af tilsagnet ikke accepteres. Stk. 3. Der gælder følgende bestemmelser for erklæringen: 1) Erklæringen kan kun omfatte tilsagn, hvor et tilsagnsareal bliver omfattet af revision inden for det tilsagnsår, som erklæringen vedrører. 2) Erklæringen skal omfatte alle de tilsagnsarealer, der er omfattet af det eller de tilsagn, som erklæringen vedrører. Stk. 4. Erklæringen kan tidligst indgives ved begyndelsen af det tilsagnsår, som erklæringen vedrører, og skal være modtaget i NaturErhvervstyrelsen senest den dag, hvor fristen for indgivelse af Fællesskema udløber i det kalenderår, hvor tilsagnsåret, som erklæringen vedrører, udløber. Stk. 5. Erklæringen skal indgives til NaturErhvervstyrelsen på et særligt skema, der fås via NaturErhvervstyrelsens hjemmeside eller ved henvendelse til NaturErhvervstyrelsen. Erklæringen skal indeholde de oplysninger, der forlanges til brug for sagsbehandlingen. I tilfælde, hvor der kræves indtegning på et markkort, skal der anvendes et markkort, der sikrer en grad af nøjagtighed, som mindst svarer til graden af nøjagtighed i kartografi i målforholdet 1: De markblokke og markbloknumre, der fremgår af Fødevareministeriets markblokregister ved indgivelse af erklæringen, og målforholdet skal fremgå af markkortet. Stk. 6. Ved rettidig modtagelse af erklæringen bortfalder det eller de tilsagn, der er omfattet af erklæringen, hvis erklæringen er i overensstemmelse med stk Det eller de tilsagn, der er omfattet af erklæringen, bortfalder med virkning fra begyndelsen af det tilsagnsår, som erklæringen vedrører. Stk. 7. NaturErhvervstyrelsen kan i særlige tilfælde dispensere fra den i stk. 4 anførte frist. Kapitel 9 Tilskudssatser 22. Det årlige tilskud udgør følgende beløb: 1) kr. pr. ha for tilsagnsarealer, for hvilke der er forpligtelse til afgræsning. 2) kr. pr. ha for tilsagnsarealer, for hvilke der er forpligtelse til afgræsning og forpligtelse til ikke at søge om grundbetaling for de kalenderår, hvor tilsagnsårene udløber. 3) 850 kr. pr. ha for tilsagnsarealer, for hvilke der er forpligtelse til slæt. 4) kr. pr. ha for tilsagnsarealer, for hvilke der er forpligtelse til slæt og forpligtelse til ikke at søge om grundbetaling for de kalenderår, hvor tilsagnsårene udløber. Stk. 2. Der udbetales ikke tilskud for tilsagnsarealer for et tilsagnsår, hvor der er meddelt dispensation efter 13, stk. 6, eller 14, stk. 3. Stk. 3. NaturErhvervstyrelsen kan dispensere fra bestemmelsen i stk. 2 i særlige tilfælde, hvor den i stk. 2 anførte dispensation efter NaturErhvervstyrelsens vurdering får en ubetydelig virkning i forhold til den forpligtelse, der dispenseres fra. Kapitel 10 Udbetaling af tilskud 23. Tilskud for et tilsagnsår udbetales samlet efter udløbet af tilsagnsåret. Stk. 2. Tilskuddet overføres til tilsagnshavers NemKonto, jf. dog 24, stk Anmodning om udbetaling af tilskud skal indgives på et særligt skema, Fællesskema, der indgives efter bestemmelserne i NaturErhvervstyrelsens bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema eller senere bestemmelser, der måtte afløse de nævnte bestemmelser. Stk. 2. Anmodning om udbetaling af tilskud for et tilsagnsareal skal indgives af den, der ved udløbet af fristen for indgivelse af Fællesskema driver arealet som ejer eller forpagter, og som er registreret i Natu- 9

10 rerhvervstyrelsen som tilsagnshaver eller i tilfælde af producentskifte vil indtræde i tilsagnet, jf. 20. Tilskud for arealet udbetales til den, der har indgivet anmodningen om udbetaling af tilskud. Kapitel 11 Nedsættelse af tilskud, afslag, bortfald af tilsagn og tilbagebetaling af tilskud Afgrødegruppe 25. Ved anvendelse af bestemmelserne i 26 opgøres afgrødegruppens areal således, at arealer, for hvilke kriterier for støtteberettigelse, jf. kapitel 4, er overtrådt, ikke er medtaget. Nedsættelse af tilskud i henhold til artikel 35 i forordning (EU) nr. 640/2014 ved overtrædelse af forpligtelser eller andre forpligtelser 26. Ved overtrædelse af en forpligtelse, jf. kapitel 5, eller anden forpligtelse, jf. kapitel 6, nedsættes årets tilskud for den pågældende afgrødegruppe med en sanktionsprocent. Sanktionsprocenten beregnes som den samlede procent for alvor og varighed for den pågældende overtrædelse x forholdet mellem størrelsen af det samlede areal, hvor der er konstateret overtrædelse af en forpligtelse eller anden forpligtelse, og størrelsen af den pågældende afgrødegruppe. Stk. 2. Ved overtrædelse af forpligtelser eller andre forpligtelser, der ikke knytter sig til de enkelte arealer, fastsættes størrelsen af det areal, hvor overtrædelsen er konstateret, som størrelsen af den pågældende afgrødegruppe. Ved overtrædelse af betingelser for tilsagnet nævnt i 13, stk. 3, fastsættes størrelsen af det areal, hvor overtrædelsen er konstateret, som størrelsen af det samlede tilsagnsareal for marker i indhegningen omfattet af betingelserne i 13, stk. 1, nr. 2, litra b. Stk. 3. Ved flere overtrædelser af forpligtelser eller andre forpligtelser inden for den samme afgrødegruppe nedsættes årets tilskud for den pågældende afgrødegruppe med den samlede sanktionsprocent, der er summen af sanktionsprocenterne for de enkelte overtrædelser. Nedsættelsen kan dog maksimalt udgøre 100 pct. af årets tilskud for den pågældende afgrødegruppe. Stk. 4. Hvis størrelsen af den samlede sanktionsprocent for afgrødegruppen udgør over 10 pct., nedsættes årets tilskud for den pågældende afgrødegruppe yderligere. Ved beregning af nedsættelsen anvendes den samlede sanktionsprocent ganget med en faktor. Nedsættelsen kan dog maksimalt udgøre 100 pct. af årets tilskud for den pågældende afgrødegruppe. Der anvendes følgende faktor: 1) Hvis størrelsen af den samlede sanktionsprocent for afgrødegruppen udgør over 10 pct. og højst 20 pct., anvendes en faktor på 1,2. 2) Hvis størrelsen af den samlede sanktionsprocent for afgrødegruppen udgør over 20 pct. og højst 50 pct., anvendes en faktor på 1,3. 3) Hvis størrelsen af den samlede sanktionsprocent for afgrødegruppen udgør over 50 pct. og højst 100 pct., anvendes en faktor på 1,4. Stk. 5. Ved gentagen overtrædelse af en forpligtelse eller anden forpligtelse kan der ved beregning af nedsættelse af årets tilskud for den pågældende afgrødegruppe anvendes en samlet sanktionsprocent, der er skærpet på følgende måde, idet nedsættelsen dog maksimalt kan udgøre 100 pct. af årets tilskud for den pågældende afgrødegruppe: 1) Hvis størrelsen af den samlede sanktionsprocent for afgrødegruppen udgør over 0 pct. og højst 10 pct., anvendes den samlede sanktionsprocent ganget med en faktor på 1,2. 2) Hvis størrelsen af den samlede sanktionsprocent for afgrødegruppen udgør over 10 pct. og højst 20 pct., anvendes den samlede sanktionsprocent ganget med en faktor på 1,5. 3) Hvis størrelsen af den samlede sanktionsprocent for afgrødegruppen udgør over 20 pct. og højst 50 pct., anvendes den samlede sanktionsprocent ganget med en faktor på 1,8. 4) Hvis størrelsen af den samlede sanktionsprocent for afgrødegruppen udgør over 50 pct. og højst 100 pct., anvendes den samlede sanktionsprocent ganget med en faktor på 2. 10

11 Stk. 6. Stk. 4 og 5 finder dog ikke anvendelse på overtrædelser, der ikke knytter sig til de enkelte arealer. For de nævnte overtrædelser kan sanktionsprocenten for den pågældende overtrædelse blive forhøjet, hvis der er tale om gentagen overtrædelse. Stk. 7. Stk. 1-6 finder også anvendelse i tilfælde, hvor overtrædelsen skyldes en ny tilsagnshavers forhold, og hvor tilskuddet for det pågældende tilsagnsår skal udbetales til en tidligere tilsagnshaver, jf. 24, stk. 2. Afslag, bortfald af tilsagn og tilbagebetaling af tilskud 27. Der gives afslag på eller den søgte støtte trækkes helt tilbage, hvis kriterierne for støtte ikke opfyldes, jf. artikel 35, stk. 1, i forordning (EU) nr. 640/2014. Ved overtrædelse af kriterier for støtteberettigelse for et areal, jf. kapitel 4, bortfalder tilsagn om tilskud for arealet. 28. Tilsagn om tilskud for et areal bortfalder, 1) hvis tilsagnshaver har givet urigtige eller vildledende oplysninger eller har fortiet oplysninger af betydning for sagens afgørelse, 2) hvis tilsagnshaver tilsidesætter sine pligter efter lovens 9, stk. 2, 3) hvis tilsagnshaver ikke opfylder sin oplysningspligt efter lovens 8, eller 4) hvis anmodning om udbetaling af tilskud indgivet på Fællesskema ved brug af Fødevareministeriets Tast selv-service ikke er modtaget i NaturErhvervstyrelsen senest 25 kalenderdage efter fristen for indgivelse af Fællesskema i det kalenderår, hvor det pågældende tilsagnsår udløber. Stk. 2. NaturErhvervstyrelsen kan bestemme, at tilsagn om tilskud for et areal bortfalder, hvis forpligtelser eller andre forpligtelser er overtrådt. Stk. 3. Ved bortfald af tilsagn om tilskud, jf. stk. 1 og 2, træffer NaturErhvervstyrelsen afgørelse om tilbagebetaling af tilskud. Kapitel 12 Klageadgang 29. Afgørelser truffet af NaturErhvervstyrelsen kan påklages til Fødevareministeriets Klagecenter. Stk. 2. Klagen skal være skriftlig og skal indgives gennem NaturErhvervstyrelsen. Stk. 3. Klagefristen er 4 uger for afgørelser, der er truffet i medfør af denne bekendtgørelse. Stk. 4. Fødevareministeriets Klagecenter kan inden for 6 måneder efter afgørelsen se bort fra overskridelse af klagefristen, når overskridelsen af særlige grunde er undskyldelig. Stk. 5. NaturErhvervstyrelsen kan genoptage en sag, efter at der er indgivet klage. Stk. 6. Afgørelser truffet af Fødevareministeriets Klagecenter i klagesager kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Kapitel 13 Ikrafttræden 30. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. februar NaturErhvervstyrelsen, den 28. januar 2015 JETTE PETERSEN / Steen Bonde 11

12 1) I bekendtgørelsen er medtaget en bestemmelse fra Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 640/2014 af 11. marts 2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1306/2013 for så vidt angår det integrerede forvaltnings- og kontrolsystem, betingelserne for afslag eller tilbagetrækning af betalinger og administrative sanktioner vedrørende direkte betalinger, støtte til udvikling af landdistrikterne og krydsoverensstemmelse, EU-Tidende 2014, nr. L 181, side 48. Ifølge artikel 288 i EUF-traktaten gælder en forordning umiddelbart i hver medlemsstat. Gengivelse af denne bestemmelse er således udelukkende begrundet i praktiske hensyn og berører ikke den nævnte forordnings umiddelbare gyldighed i Danmark. 12

Bekendtgørelse om økologisk arealtilskud 1)

Bekendtgørelse om økologisk arealtilskud 1) (Gældende) Udskriftsdato: 13. februar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-810-000050 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til pleje af græs- og naturarealer

Bekendtgørelse om tilskud til pleje af græs- og naturarealer BEK nr 83 af 30/01/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 3670-11-142 Senere ændringer til forskriften BEK

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til pleje af græs- og naturarealer

Bekendtgørelse om tilskud til pleje af græs- og naturarealer UDKAST af 10. januar 2011 Fed = Ændringer i forhold til bekendtgørelse nr. 92 af 28. januar 2010 om tilskud til pleje af græs- og naturarealer Bekendtgørelse om tilskud til pleje af græs- og naturarealer

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tilskud til fastholdelse og pleje af vådområder

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tilskud til fastholdelse og pleje af vådområder (Gældende) Udskriftsdato: 10. februar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-810-000054 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til omlægning til økologisk jordbrug

Bekendtgørelse om tilskud til omlægning til økologisk jordbrug BEK nr 37 af 22/01/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 12-810-000009 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: NaturErhvervstyrelsen Kontor: Miljø og Biodiversitet Sagsnr.: 14-810-000051 Dato: 12. december 2014 Orientering om udkast til bekendtgørelse

Læs mere

Vejledning om tilskud til Pleje af græs- og naturarealer. NaturErhvervstyrelsen Januar 2015. libero integer porta

Vejledning om tilskud til Pleje af græs- og naturarealer. NaturErhvervstyrelsen Januar 2015. libero integer porta Vejledning om tilskud til Pleje af græs- og naturarealer 2015 NaturErhvervstyrelsen Januar 2015 libero integer porta Kolofon Vejledning til Pleje af græs- og naturarealer Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

Vejledning om tilskud til Ændret afvanding 2016

Vejledning om tilskud til Ændret afvanding 2016 Vejledning om tilskud til Ændret afvanding 2016 NaturErhvervstyrelsen 2016 Kolofon Vejledning om tilskud til Ændret afvanding 2016 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2016 Foto: Kristian

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning 1

Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning 1 Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning 1 I medfør af 2, stk. 1 og 2, 4, stk. 2, 6, stk. 1 og 2, 9, stk. 4, og 11, stk. 1,

Læs mere

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr.

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr. Danmarks Naturfond Hennetved Kågårdsvej 12 5900 Rudkøbing Brev dato: 26-06-2014 J.nr.: 32308-14-L-0787 Center for Projekttilskud Sagsbehandler.: Dennis Munch E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk Tilsagn

Læs mere

Vejledning om Fastholdelse af vådområder 2015

Vejledning om Fastholdelse af vådområder 2015 Vejledning om Fastholdelse af vådområder 2015 NaturErhvervstyrelsen Januar 2015 Kolofon Vejledning om Fastholdelse af vådområder 2015 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

Bekendtgørelse om slagtepræmie for kvier, tyre og stude 1

Bekendtgørelse om slagtepræmie for kvier, tyre og stude 1 BEK nr 1547 af 11/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 20. december 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-80181-000246 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning 1)

Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning 1) BEK nr 520 af 24/04/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 15. juli 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-8156-000009 Senere ændringer til

Læs mere

Vejledning om tilsagn til 5-årige miljø- og økologiordninger samt miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger. April 2013

Vejledning om tilsagn til 5-årige miljø- og økologiordninger samt miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger. April 2013 Vejledning om tilsagn til 5-årige miljø- og økologiordninger samt miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger 2013 April 2013 Vejledning om tilsagn til 5-årige miljø- og økologiordninger og miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til omlægning til økologisk jordbrug

Bekendtgørelse om tilskud til omlægning til økologisk jordbrug (Gældende) Udskriftsdato: 9. januar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., FødevareErhverv, j.nr. 3690-09-26 Senere ændringer til forskriften BEK nr 373 af 12/04/2010 BEK nr

Læs mere

Bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema 1)

Bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema 1) BEK nr 1592 af 16/12/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 9. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-80181-000001 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema 1)

Bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema 1) BEK nr 1417 af 29/11/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Naturerhvervstyrelsen.j.nr.16-80182-000002 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder

Bekendtgørelse om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder BEK nr 109 af 30/01/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 16. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 16-8630-000003 Senere ændringer

Læs mere

Vejledning om. Særlig miljøstøtte under artikel 68. 1-årige miljøstøtteordninger

Vejledning om. Særlig miljøstøtte under artikel 68. 1-årige miljøstøtteordninger Vejledning om Særlig miljøstøtte under artikel 68 1-årige miljøstøtteordninger 18. februar 2014 1 Kolofon Vejledning om Særlig miljøstøtte under artikel 68 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om nationalt tilskud til obligatoriske randzoner

Bekendtgørelse om nationalt tilskud til obligatoriske randzoner BEK nr 978 af 08/09/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 7. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 13-80-000049 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om skolefrugt 1)

Bekendtgørelse om skolefrugt 1) Bekendtgørelse om skolefrugt 1) I medfør af 1, stk. 1-5, 4, stk. 1, 5, 5a og 24 i lov om administration af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om ordninger under Den Fælles Landbrugspolitik finansieret

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om projekttilskud til bevaringsarbejdet med gamle danske husdyr- og plantegenetiske ressourcer 1

Udkast til bekendtgørelse om projekttilskud til bevaringsarbejdet med gamle danske husdyr- og plantegenetiske ressourcer 1 Udkast til bekendtgørelse om projekttilskud til bevaringsarbejdet med gamle danske husdyr- og plantegenetiske ressourcer 1 I medfør af tekstanmærkning nr. 165 ad 24.21.02.35. på finansloven fastsættes

Læs mere

Bekendtgørelse om miljøbetinget tilskud

Bekendtgørelse om miljøbetinget tilskud BEK nr 95 af 28/01/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., FødevareErhverv, j.nr. 3690-09-26 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til naturprojekter på kulstofrige lavbundsjorder 1)

Bekendtgørelse om tilskud til naturprojekter på kulstofrige lavbundsjorder 1) BEK nr 471 af 17/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 19. april 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyreslen, j.nr. 14-8150-00017 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om randzonekompensation til landbrugere

Bekendtgørelse om randzonekompensation til landbrugere Udkast af 9. august 2012 Bekendtgørelse om randzonekompensation til landbrugere I medfør af 3, jf. 2, nr. 4, litra b, 5, stk. 1, 7, stk. 4, og 11, stk. 4, i lov nr. 316 af 31. marts 2007 om udvikling af

Læs mere

Bekendtgørelse om særlig støtte til landbrugere til etablering af flerårige energiafgrøder 1)

Bekendtgørelse om særlig støtte til landbrugere til etablering af flerårige energiafgrøder 1) BEK nr 78 af 29/01/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 10. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 12-8010-000008 Senere ændringer til

Læs mere

Vejledning om. Særlig miljøstøtte under artikel 68. 1-årige miljøstøtteordninger. 22. april 2013

Vejledning om. Særlig miljøstøtte under artikel 68. 1-årige miljøstøtteordninger. 22. april 2013 Vejledning om Særlig miljøstøtte under artikel 68 1-årige miljøstøtteordninger 1 22. april 2013 2 Kolofon Vejledning om Særlig miljøstøtte under artikel 68 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om visse landdistriktsrelaterede tilskudsordninger m.v.

Bekendtgørelse af lov om visse landdistriktsrelaterede tilskudsordninger m.v. LBK nr 1812 af 14/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 27. maj 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-0122-000021 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om nationalt tilskud til obligatoriske randzoner

Bekendtgørelse om nationalt tilskud til obligatoriske randzoner Udkast af 22. august 2013 Tekst med gul baggrund = Ændringer i forhold til bekendtgørelse nr. 80 af 29. januar 2013 om randzonekompensation til landbrugere. Bestemmelser, der udgår, fremgår alene af den

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til investeringer på fiskerihavne og landingssteder 1)

Bekendtgørelse om tilskud til investeringer på fiskerihavne og landingssteder 1) Bekendtgørelse om tilskud til investeringer på fiskerihavne og landingssteder 1) I medfør af 2, stk. 1-3, og 9, stk. 4, i lov nr. 1361 af 16. december 2014 om Hav- og Fiskerifonden fastsættes efter bemyndigelse:

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til fastholdelse og pleje af vådområder

Vejledning til ansøgning om tilskud til fastholdelse og pleje af vådområder Vejledning til ansøgning om tilskud til fastholdelse og pleje af vådområder Marts 2013 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Kolofon Vejl edni ng til ansøgning om ti lskud

Læs mere

Vejledning om slagtepræmie for kvier, tyre og stude. September 2014

Vejledning om slagtepræmie for kvier, tyre og stude. September 2014 Vejledning om slagtepræmie for kvier, tyre og stude September 2014 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2014 Bidragyder(e): NaturErhvervstyrelsen Fotograf(er): Colourbox Ministeriet

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering 1)

Bekendtgørelse om tilskud til kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering 1) BEK nr 364 af 31/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 11. april 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-8610-000001 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om god landbrugs- og miljømæssig stand (GLM) 1)

Bekendtgørelse om god landbrugs- og miljømæssig stand (GLM) 1) BEK nr 106 af 29/01/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 28. december 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 13-8025-000337 Senere ændringer

Læs mere

Vi har behandlet din sag ud fra de seneste oplysninger, du har sendt via Tast selv-service, og med tilhørende projektgrænse indtegnet i IMK.

Vi har behandlet din sag ud fra de seneste oplysninger, du har sendt via Tast selv-service, og med tilhørende projektgrænse indtegnet i IMK. 27762 Langeland kommune Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Sagsnummer: 15-0139332 Dato: 6. november 2015 CVR-nr.: 29188955 Du får tilsagn om tilskud til dit projekt Projekttitel: Holmsmose etablering af vådområde

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til elbusser

Bekendtgørelse om tilskud til elbusser BEK nr 1184 af 14/10/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 19. oktober 2015 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi,- Forsynings- og Klimamin., Energistyrelsen, j.nr. 2015-4819

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om etablering af naturlige vandstandsforhold

Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om etablering af naturlige vandstandsforhold (Gældende) Udskriftsdato: 17. november 2014 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-8160-000001 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Sådan søger du støtte for GLM-søer, - vandhuller og -fortidsminder

Sådan søger du støtte for GLM-søer, - vandhuller og -fortidsminder Sådan søger du støtte for GLM-søer, - vandhuller og -fortidsminder Indhold 1 Grundbetaling og grøn støtte for GLM-landskabselementer... 1 2 Find GLM-landskabselementerne i IMK... 2 3 Sådan tegner du GLM-elementerne

Læs mere

Grundbetaling 2015. Du skal på dagen for rettidig indsendelse af Fællesskema og markkort opfylde følgende betingelser:

Grundbetaling 2015. Du skal på dagen for rettidig indsendelse af Fællesskema og markkort opfylde følgende betingelser: Grundbetaling 2015 For at få udbetalt grundbetaling skal du opfylde en række betingelser. I dette fakaark kan du læse om de generelle støttebetingelser for grundbetalingen. Du ansøger om grundbetaling

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til oplagring af fiskevarer 1)

Bekendtgørelse om tilskud til oplagring af fiskevarer 1) (Gældende) Udskriftsdato:. januar 05 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. -867-00000 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om tilskud

Læs mere

Forslag. Lov om Landdistriktsfonden 1)

Forslag. Lov om Landdistriktsfonden 1) 2014/1 LSV 38 (Gældende) Udskriftsdato: 4. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fødevaremin., j.nr. 14-8132-000051 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 9. december 2014 Forslag

Læs mere

Tilskudsmuligheder og regler. Naturrådgiver Anne Robenhagen Ravnshøj arr@jlbr.dk tlf: 76602392

Tilskudsmuligheder og regler. Naturrådgiver Anne Robenhagen Ravnshøj arr@jlbr.dk tlf: 76602392 Tilskudsmuligheder og regler Naturrådgiver Anne Robenhagen Ravnshøj arr@jlbr.dk tlf: 76602392 Emner Kort om Grundbetaling og græs Rekreative arealer Pleje af græs og naturarealer Regler HNV-værdi valg

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskudsordning for yngre fiskeres førstegangsetablering

Bekendtgørelse om tilskudsordning for yngre fiskeres førstegangsetablering Bekendtgørelse om tilskudsordning for yngre fiskeres førstegangsetablering I medfør af tekstanmærkning nr. 172 ad 24.24.51 i aktstykke nr. 22 af 8. december 2016 til 24 på finansloven for finansåret 2017,

Læs mere

Vejledning til Pleje af græs- og naturarealer 2015

Vejledning til Pleje af græs- og naturarealer 2015 Vejledning til Pleje af græs- og naturarealer 2015 NaturErhvervstyrelsen December 2014 Kolofon Vejledning til Pleje af græs- og naturarealer Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud fra dyrevelfærdspuljen

Bekendtgørelse om tilskud fra dyrevelfærdspuljen BEK nr 1158 af 05/10/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 11. oktober 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-8630-000007 Senere

Læs mere

Sådan udfylder du siden Ansøgning om nye miljø- og økologitilsagn

Sådan udfylder du siden Ansøgning om nye miljø- og økologitilsagn Sådan udfylder du siden Ansøgning om nye miljø- og økologitilsagn Indhold 1 Start med at indtegne markerne og hente dem til fællesskemaet... 2 2 Overfør marker til ansøgning om nye tilsagn... 2 3 Tilsagn

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til naturprojekter på kulstofrige lavbundsjorder 1

Bekendtgørelse om tilskud til naturprojekter på kulstofrige lavbundsjorder 1 Bekendtgørelse om tilskud til naturprojekter på kulstofrige lavbundsjorder 1 I medfør af 2, stk. 1 og 2, 6, stk. 1, og 2, 9, stk. 4, og 11, stk. 1, i lov nr. 1360 af 16. december 2014 om Landdistriktsfonden

Læs mere

Vejledende oversigt over sanktionspraksis Pleje af græs- og naturarealer

Vejledende oversigt over sanktionspraksis Pleje af græs- og naturarealer Bilag 1 Vejledende oversigt over sanktionspraksis Pleje af græs- og naturarealer Vejledende vurdering af en række overtrædelsers alvor og omfang bedømt i forhold til formålet med tilskudsordningen. Inddelingen

Læs mere

Notat om høringssvar fra ekstern høring. Udkast til vejledning om producentskifte

Notat om høringssvar fra ekstern høring. Udkast til vejledning om producentskifte 1 Institution: NaturErhvervstyrelsen Center/Enhed/initialer: Center for Landbrug/Miljø & Biodiversitet Sagsnr.: 15-810-000004 Dato: 26. februar 2015 BAKA Notat om høringssvar fra ekstern høring Udkast

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til etablering af særlige levesteder for bilag IVarter 1)

Bekendtgørelse om tilskud til etablering af særlige levesteder for bilag IVarter 1) BEK nr 1208 af 27/10/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-8161-000001 Senere

Læs mere

Tilskud til Naturpleje

Tilskud til Naturpleje Tilskud til Naturpleje Projekttilskud til naturpleje, maj 2014 Rydning: 38 ansøgninger, 327,33 ha, 5.969.861,69 kr. Hegning: 264 ansøgninger, 5.775,97 ha, 35.882.264,15 kr. I alt 290 ansøgninger på rydning

Læs mere

Erstatter tidligere fremsendte tilsagn

Erstatter tidligere fremsendte tilsagn Helligsø Gettrup Borgerforening Ydbyvej 95 7760 Hurup Thy Udviklingsstøttekontoret J. nr. 3693-11-2812 Sagsbehandler.: Lisbeth Petersen/ Helle Baagøe E-mail: usk@naturerhverv.dk CVR-/CPR-nr.: 32169783

Læs mere

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr.

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr. Varde Kommune Bytoften 2 6800 Varde Brev dato: 12-06-2013 J.nr.: 32308-F-13-00029 Center for Projekttilskud Sagsbehandler.: Jette Matzen Nielsen E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk Tilsagn om tilskud

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til elektricitet produceret i industrielle kraft-varmeværker

Bekendtgørelse om tilskud til elektricitet produceret i industrielle kraft-varmeværker BEK nr 1299 af 25/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 30. november 2015 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi,- Forsynings- og Klimamin., Energistyrelsen, j.nr. 2015-4992

Læs mere

Vejledning om tilskud til Ændret afvanding 2015

Vejledning om tilskud til Ændret afvanding 2015 Vejledning om tilskud til Ændret afvanding 2015 NaturErhvervstyrelsen Marts 2015 Kolofon Vejledning om tilskud til Ændret afvanding 2015 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2015 Foto:

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til investeringer i nye teknologier inden for forarbejdning i fødevaresektoren

Bekendtgørelse om tilskud til investeringer i nye teknologier inden for forarbejdning i fødevaresektoren BEK nr 813 af 29/06/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 26. december 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., FødevareErhverv, j.nr. 3601-10-108 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Samlet brugerguide til Fællesskema 2016

Samlet brugerguide til Fællesskema 2016 Samlet brugerguide til Fællesskema 2016 Januar 2016 Kolofon Samlet brugerguide til Fællesskema 2016 1. udgave Januar 2016 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2016 Forsidefoto: Colourbox

Læs mere

FORPAGTNINGSKONTRAKT (Jordforpagtning) 2014

FORPAGTNINGSKONTRAKT (Jordforpagtning) 2014 FORPAGTNINGSKONTRAKT (Jordforpagtning) 2014 Underskrevne (bortforpagter) Nyborg Kommune Torvet 1 5800 Nyborg CVR.nr. 29 18 97 22 bortforpagter herved til medunderskrevne (forpagter) CVR.nr. en del af landbrugsejendommen

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v.

Bekendtgørelse af lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. LBK nr 727 af 07/07/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2009-0008754 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende job- og vækstskabende erhvervsudvikling samt forbedring af rammevilkårene i landdistrikterne

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende job- og vækstskabende erhvervsudvikling samt forbedring af rammevilkårene i landdistrikterne BEK nr 1836 af 22/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2015-2314 Senere ændringer

Læs mere

Økologisk Arealtilskud 2015. Lene Vejbæk og Per F. Ahle

Økologisk Arealtilskud 2015. Lene Vejbæk og Per F. Ahle Økologisk Arealtilskud 2015 Lene Vejbæk og Per F. Ahle 1 Økologisk Arealtilskud Økologisk Arealtilskud: ny ordning fra 2015 erstatter: - Miljøbetinget tilskud - Ekstensivt landbrug - Omlægningstilskud

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til fremme af produktion og afsætning af økologiske fødevarer 1)

Bekendtgørelse om tilskud til fremme af produktion og afsætning af økologiske fødevarer 1) Bekendtgørelse om tilskud til fremme af produktion og afsætning af økologiske fødevarer 1) I medfør af 2, stk. 1 og 2, 6, stk. 1 og 2, 7, stk. 3 og 9, stk. 4 og 11, stk. 1 i lov nr. 1360 af 16. december

Læs mere

Bekendtgørelse om skolefrugtordningen 1)

Bekendtgørelse om skolefrugtordningen 1) BEK nr 522 af 26/05/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 27. december 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-80616-000002 Senere ændringer

Læs mere

Vejledning om enkeltbetaling

Vejledning om enkeltbetaling Vejledning om enkeltbetaling Sådan er reglerne for enkeltbetalingsordningen Juni 2008 jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá= c ÇÉî~êÉbêÜîÉêî= VEJLEDNING OM ENKELTBETALING JUNI 2008 Kolofon Vejledning

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til fremme af produktion og afsætning af økologiske fødevarer 1)

Bekendtgørelse om tilskud til fremme af produktion og afsætning af økologiske fødevarer 1) BEK nr 1366 af 01/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. september 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-8621-000001 Senere

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.5.2015 C(2015) 3462 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015 om ændring af delegeret forordning (EU) nr. 639/2014 for så vidt angår betingelserne

Læs mere

Vejledning om tilskud til Pleje af græs- og naturarealer

Vejledning om tilskud til Pleje af græs- og naturarealer Vejledning om tilskud til Pleje af græs- og naturarealer 2015 NaturErhvervstyrelsen marts 2015 Kolofon Vejledning til Pleje af græs- og naturarealer Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Orientering om udkast til bekendtgørelse om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder og om udkast til senere ændring af bekendtgørelsen

Orientering om udkast til bekendtgørelse om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder og om udkast til senere ændring af bekendtgørelsen Miljø & Biodiversitet J.nr. 16-8630-000003 Ref. KBK Den 25. november 2016 Orientering om udkast til bekendtgørelse om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder og om udkast til senere ændring af bekendtgørelsen

Læs mere

National reserve 2006

National reserve 2006 National reserve 2006 Vejledning til ansøgning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv National reserve

Læs mere

Brug afgrødekode 312, hvis arealet er et landbrugsareal.

Brug afgrødekode 312, hvis arealet er et landbrugsareal. 4 Miljøvenlig drift af græsarealer 5 Pleje af græs og naturarealer med afgræsning, rydning, slæt 253 Tilsagnsarealer i Natura 2000 vil kunne opnå grundbetaling, uanset om arealet opfylder kravene til plantedække

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til kommunale kvælstof- og fosforvådområdeprojekter 1)

Bekendtgørelse om tilskud til kommunale kvælstof- og fosforvådområdeprojekter 1) BEK nr 107 af 02/02/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-8150-000024 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om plantedække og om dyrkningsrelaterede tiltag

Lovtidende A. Bekendtgørelse om plantedække og om dyrkningsrelaterede tiltag Lovtidende A Bekendtgørelse om plantedække og om dyrkningsrelaterede tiltag I medfør af 7, stk. 3, 18, stk. 1, 19, stk. 1 og 3, 20, 21, stk 2, 21a, stk. 2, 26 a, stk. 1-3, og 29, stk. 3, i lov om jordbrugets

Læs mere

Budgivere Halkær Nord, Skt. Nikolajbjerg, Navn Sø syd J.nr. Ref. KPO februar 2015

Budgivere Halkær Nord, Skt. Nikolajbjerg, Navn Sø syd J.nr. Ref. KPO februar 2015 Budgivere Halkær Nord, Skt. Nikolajbjerg, Navn Sø syd Himmerland J.nr. Ref. KPO februar 2015 Vedr. tilbud på forpagtninger Halkær Nord, Skt. Nikolajbjerg, Navn Sø syd Hermed fremsendes udbudsmateriale

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning

Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning BEK nr 177 af 28/02/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 5. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 2012-0074871 Senere ændringer til

Læs mere

I medfør af 169 i sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1202 af 14. november 2014, som ændret ved lov nr. 129 af 16. februar 2016, fastsættes:

I medfør af 169 i sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1202 af 14. november 2014, som ændret ved lov nr. 129 af 16. februar 2016, fastsættes: BEK nr 882 af 28/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Sundheds- og Ældremin., j.nr. 1600757 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Lov om Hav- og Fiskerifonden 1)

Lov om Hav- og Fiskerifonden 1) (Gældende) Udskriftsdato: 19. januar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., j.nr. 13-8343-000001 Senere ændringer til forskriften Ingen Lov om Hav- og Fiskerifonden 1) VI MARGRETHE

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om seniorjob

Bekendtgørelse af lov om seniorjob LBK nr 1090 af 15/09/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j. nr. 15/11071 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om barseldagpenge til søfarende

Bekendtgørelse om barseldagpenge til søfarende BEK nr 1110 af 26/11/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2012-0017989 Senere ændringer til

Læs mere

FORPAGTNINGSKONTRAKT (2015/)

FORPAGTNINGSKONTRAKT (2015/) FORPAGTNINGSKONTRAKT (2015/) Mellem bortforpagter Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse Driftsområde Skrydstrup (DO SKP) Adresse: Lilholtvej 2, 6500 Vojens CVR: 16 28 71 80 Kontaktperson: Morten Tving

Læs mere

Udkast til. Bekendtgørelse om tilskud til elektricitet produceret i industrielle kraftvarme-værker

Udkast til. Bekendtgørelse om tilskud til elektricitet produceret i industrielle kraftvarme-værker Udkast til Bekendtgørelse om tilskud til elektricitet produceret i industrielle kraftvarme-værker I medfør af 58 c, stk. 10, 11, 12, 13 og 14, i lovforslag L 11 til lov om ændring af lov om elforsyning

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til miljøvenlige akvakulturforanstaltninger og dyresundhedsforanstaltninger

Bekendtgørelse om tilskud til miljøvenlige akvakulturforanstaltninger og dyresundhedsforanstaltninger 14.01. 2008 Bekendtgørelse om tilskud til miljøvenlige akvakulturforanstaltninger og dyresundhedsforanstaltninger I medfør af 3, jf. 2, stk. 1, nr. 2, litra b, 5, 6, stk. 2, 7, stk. 4, 11, stk. 1, 2 og

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til forberedelse og gennemførelse af producentorganisationers produktions- og afsætningsplaner inden for fiskerisektoren 1)

Bekendtgørelse om tilskud til forberedelse og gennemførelse af producentorganisationers produktions- og afsætningsplaner inden for fiskerisektoren 1) Bekendtgørelse om tilskud til forberedelse og gennemførelse af producentorganisationers produktions- og afsætningsplaner inden for fiskerisektoren 1) I medfør af 2, stk. 1-3, 4, stk. 2, 6, stk. 1 og 2,

Læs mere

Vejledning om Fastholdelse af vådområder, naturlige vandstandsforhold og lavbundsområder 2015

Vejledning om Fastholdelse af vådområder, naturlige vandstandsforhold og lavbundsområder 2015 Vejledning om Fastholdelse af vådområder, naturlige vandstandsforhold og lavbundsområder 2015 NaturErhvervstyrelsen Juli 2015 Kolofon Vejledning om Fastholdelse af vådområder, naturlige vandstandsforhold

Læs mere

Vejledning om tilskud til Pleje af græs- og naturarealer

Vejledning om tilskud til Pleje af græs- og naturarealer Vejledning om tilskud til Pleje af græs- og naturarealer 2016 NaturErhvervstyrelsen Juli 2016 Kolofon Vejledning om tilskud til Pleje af græs- og naturarealer Denne vejledning er udarbejdet af Miljø- og

Læs mere

Høring over udkast til bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning

Høring over udkast til bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning Til høringsparterne på vedlagt liste Sagsnr.: 16-8156-000001 Dato: 13. april 2016 BENTHO/TIJU Høring over udkast til bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer

Læs mere

Vejledning om tildeling af handyrtillæg

Vejledning om tildeling af handyrtillæg Vejledning om tildeling af handyrtillæg (HD-tillæg) Juli 2011 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af FødevareErhverv i 2011 Bidragyder(e): FødevareErhverv Fotograf(er): Colourbox Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Kommissionen har truffet denne beslutning ud fra følgende betragtninger:

Kommissionen har truffet denne beslutning ud fra følgende betragtninger: EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.IV.2008 K(2008) 1775 Vedr.: Statsstøtte/Danmark - Sag nr. N 296/2007 - Støtte til skovrejsning Hr. udenrigsminister Kommissionen kan efter at have behandlet de oplysninger,

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til forberedelse og gennemførelse af producentorganisationers produktions- og afsætningsplaner inden for fiskerisektoren 1)

Bekendtgørelse om tilskud til forberedelse og gennemførelse af producentorganisationers produktions- og afsætningsplaner inden for fiskerisektoren 1) BEK nr 1110 af 17/09/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 22. september 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-8618-000002 Senere

Læs mere

Beløbet svarer til 19,41 %, dog max 650.000,00 kr. af de samlede tilskudsberettigede udgifter.

Beløbet svarer til 19,41 %, dog max 650.000,00 kr. af de samlede tilskudsberettigede udgifter. Den Erhvervsdrivende Fond C/O Lolland Falsters Stift Østre Alle 2 4800 Nykøbing F LAG-sekretariatet Sagsbehandler: Lea Panfil /Florence Nabankema E-mail: LAGtilskud@erst.dk CVR-/CPR-nr.: 33763131 J. nr.

Læs mere

Bekendtgørelse om ydelse af støtte til mælk og visse mejeriprodukter til elever og børn i undervisnings- og dagsinstitutioner 1)

Bekendtgørelse om ydelse af støtte til mælk og visse mejeriprodukter til elever og børn i undervisnings- og dagsinstitutioner 1) BEK nr 808 af 19/07/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 12-8044-000002 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Sådan udfylder du siden Tilsagn under skovordningerne

Sådan udfylder du siden Tilsagn under skovordningerne Sådan udfylder du siden Tilsagn under skovordningerne Indhold 1 Hvornår skal du udfylde siden?... 1 2 Sådan indtegner du arealer med skovtilsagn... 2 3 Sådan udfylder du siden... 2 3.1 Hvis du vil hente

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om arbejderboliger på landet

Bekendtgørelse af lov om arbejderboliger på landet LBK nr 1747 af 14/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 15. juni 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin. NaturErhvervstyrelsen, j.nr.15-0122-000014 Senere ændringer

Læs mere

Lov om Hav- og Fiskerifonden1)

Lov om Hav- og Fiskerifonden1) Lov om Hav- og Fiskerifonden1) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Kapitel 1 Anvendelsesområde

Læs mere

Vejledning til Nationale reserve 2009

Vejledning til Nationale reserve 2009 Vejledning til Nationale reserve 2009 Vejledning til ansøgning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve Januar 2009 Midlertidig udgave ny udgave forventes i feb. jáåáëíéêáéí=ñçê=c

Læs mere

Arealstøtteordninger under det nye landdistriktsprogram. 21. januar 2015. Per Faurholt Ahle

Arealstøtteordninger under det nye landdistriktsprogram. 21. januar 2015. Per Faurholt Ahle Arealstøtteordninger under det nye landdistriktsprogram 21. januar 2015 Per Faurholt Ahle 1 Miljø- og økologi ordninger fra 2015 Nyt eller fortsætter Økologisk arealtilskud (5-årig) Pleje af græs- og naturarealer

Læs mere

Bekendtgørelse om krav til udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet 1)

Bekendtgørelse om krav til udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet 1) BEK nr 1725 af 16/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 25. juni 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Naturstyrelsen, j.nr. 019-00522 Senere ændringer til

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om tilskud til producentorganisationer under markedsordningen for frugt- og grønt 1)

Udkast til bekendtgørelse om tilskud til producentorganisationer under markedsordningen for frugt- og grønt 1) Udkast til bekendtgørelse om tilskud til producentorganisationer under markedsordningen for frugt- og grønt 1) I medfør af 1, stk. 1-5, 1a, stk. 1, 4, stk. 1 og 5 a i lov om administration af Det Europæiske

Læs mere

Lovtidende A. 2015 Udgivet den 7. juli 2015. Bekendtgørelse om plantedække og om dyrkningsrelaterede tiltag. 3. juli 2015. Nr. 828.

Lovtidende A. 2015 Udgivet den 7. juli 2015. Bekendtgørelse om plantedække og om dyrkningsrelaterede tiltag. 3. juli 2015. Nr. 828. Lovtidende A 2015 Udgivet den 7. juli 2015 3. juli 2015. Nr. 828. Bekendtgørelse om plantedække og om dyrkningsrelaterede tiltag I medfør af 7, stk. 2 og 3, 18, 19, stk. 1 og 3, 20, 26 a, stk. 1-3, og

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til kommunale vådområdeprojekter

Bekendtgørelse om tilskud til kommunale vådområdeprojekter BEK nr 951 af 30/07/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., FødevareErhverv, j.nr. 3601-10-112 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til foranstaltninger til beskyttelse og udvikling af den akvatiske fauna og flora

Bekendtgørelse om tilskud til foranstaltninger til beskyttelse og udvikling af den akvatiske fauna og flora Bekendtgørelse om tilskud til foranstaltninger til beskyttelse og udvikling af den akvatiske fauna og flora I medfør af 3, jf. 2, stk. 1, nr. 2, litra b, 4, stk. 2, 5, 7, stk. 4, 11, stk. 1, 2 og 4, 12

Læs mere