The Royal Danish Academy of Fine Arts The Schools of Visual Arts. Det Kongelige Danske Kunstakademi Billedkunstskolerne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "The Royal Danish Academy of Fine Arts The Schools of Visual Arts. Det Kongelige Danske Kunstakademi Billedkunstskolerne"

Transkript

1 Hvad optager unge kunstnere og akademiets undervisere? Hvilke idéer og materialer indgår i deres arbejde? Mød dem, der tager Afgang fra Kunstakademiets Billedkunstskoler og få indsigt i de studerendes projekter og udstillinger. Tekster af akademistuderende, undervisere, gæsteforedragsholdere og masser af billeder. Mikkel Bogh skriver om centrum af en knude, og Mikkel Bolt peger på en anden verden, mens Peter Borum griber kunstens nytte, og Per Aage Brandt resumerer en ak tu el diskussion i æstetikken og semiotikken (efter Freud). Jes Brinch taler med Line Rosenvinge om de 20 år, der er gået, siden han tog afgang fra Billedkunstskolerne. Rhea Dall ser på elasticitet og mulighedsrum, Aida Eltorie skriver inde fra oprøret i Cairo, Lars Bang Larsen taler varmt om farven brun, Karen Harsbo og Henriette Heise udøver materiel tænkning, Cecilie Høgsbro samler erfaringer fra garagen, Anja Lindholm optager stemmerne, Sara Marcus vil have kvinderne forrest, og Tine Tvergaard taler for begærsbåren intelligens og kollektivets overskud. Tilsammen giver de et billede af det, der betyder no get for billedkunsten lige nu. Det Kongelige Danske Kunstakademi Billedkunstskolerne The Royal Danish Academy of Fine Arts The Schools of Visual Arts 12 What are the concerns of young artists and their professors? What interests, ideas, and materials influence their work? Meet the gradu ating class of the Royal Danish Academy of Fine Arts Schools of Visual Arts, learn about their projects and exhibitions. Texts by students, teachers and guest lecturers and a wealth of images. Mikkel Bogh writes about the interior of a knot. Mikkel Bolt takes us to another world. Peter Borum tackles the purpose of art and Per Aage Brandt sums up the current discussions in aesthetics and semiotics (after Freud). Jes Brinch speaks with Line Rosenvinge about the 20 years that have passed since his graduation from the Schools of Visual Arts. Rhea Dall points to elasticity and the creation of possibility, Aida Eltorie writes from inside the revolution in Cairo, Lars Bang Larsen speaks warmly on the colour brown, Karen Harsbo and Henriette Heise practice material thinking, Cecilie Høgsbro gathers experiences from the garage, Anja Lindholm records voices, Sara Marcus wants women in front and Tine Tvergaard speaks for the intelligence of desire and on the excess of the collective. Together, they paint a picture of what s important to visual art right now. 12

2

3 Det Kongelige Danske Kunstakademi Billedkunstskolerne The Royal Danish Academy of Fine Arts Schools of Visual Arts

4 7 FORORD 108 CASE CAIRO 9 12 FOREWORD INDGANG KUNST OG NYTTE ART AND UTILITY 14 ENTER RUNDGANG KUNST, SEX OG SEMIOSIS. EN RET KORT NOTE ART, SEX, AND SEMIOSIS. A RATHER BRIEF NOTE OPEN AFGANG ET OPGØR MED DET MOLÆRT KOLLEKTIVE THE BREAK WITH MOLAR COLLECTIVISM 30 EXIT BKS GARAGE DOCUMENTA (13) Q GOOD SHIT 52 GALLERIET FOR FREMTIDSFORSKNING 138 OM ELASTICITET, MULIGHEDSRUM (OG CHARLOTTENBORG) GALLERY FOR FUTURE STUDIES 140 ON ELASTICITY, POSSIBILITIES (AND CHARLOTTENBORG) 56 PLEASANT 144 MENNESKENE 60 ET NYT RUM A NEW ROOM THE PEOPLE AFTAGERPANELET SHE'S LOST CONTROL HAUSER PLADS ADVISORY BOARD 20 ÅR SENERE 20 YEARS AFTER 70 KUNST I KONTAKT 168 SKOLER, AFDELINGER OG LABORATORIER ART IN ACTION 178 SCHOOLS, DEPARTMENTS AND LABORATORIES 78 NY KUNST PÅ KONTORET 188 DET STORE ATELIER NEW ART IN THE OFFICE 190 THE LARGE STUDIO 80 IF I CAN'T DANCE TIDSLINJE 82 MATERIEL TÆNKNING OG SANSELIG VIDEN MATERIAL THINKING AND SENSUOUS KNOWLEDGE TIMELINE VENNEKREDS FEMINISTISK STUDIEKREDS FEMINIST STUDY GROUP 226 THE FRIENDS SOCIETY INDEKS 96 RIOT GRRRL INDEX 98 EN ANDEN VERDEN 102 ANOTHER WORLD INDHOLD / CONTENT INDHOLD / CONTENT

5 FORORD Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne, blev en selvstændig statslig institution i 1974 efter en langvarig løsrivelsesproces, der begyndte i Men de institutionelle rødder stikker langt dybere. Kunstakademiets grundlæggelse går tilbage til 1754, hvor enevælden havde brug for højtuddannede og veloplyste arkitekter og billedkunstnere, som kunne bygge kongens og kirkens huse, portrættere adelen og fortælle historier om nationens storhed og magthavernes herlighed. Og dét på måder, som kunne måle sig med de største i Europa. I mere end to hundrede år dannede institutionen ramme om oplæring og uddannelse af unge mandlige og siden 1907 også kvindelige talenter inden for maleri, skulptur, grafik og arkitektur. Da kunstakademiets skoler blev selvstændiggjort i 1968, og Billedkunstskolerne endelig i 1974 fik status som en institution med egen bekendtgørelse, begyndte udviklingen for alvor at gå stærkt. Fra nu af måtte billedkunsten løbende overveje og genforhandle sine rammebetingelser, for ikke at tale om sin samfundsmæssige rolle. Hvor, hvem og hvordan er Billedkunstskolerne så i dag, 38 år efter selvstændiggørelsen? Alene den udvikling, institutionen har gennemgået siden Arkitektskolen og Billedkunstskolerne gik hver til sit i 1974, giver et praj om, at uddannelse forandrer sig. For nok ligger Billedkunstskolerne på samme adresse, som kunstakademiet har gjort siden 1754, hvilket selvfølgelig forsikrer om en vis kontinuitet. Men dels er personerne udskiftet et utal af gange siden og dermed også de kunstneriske idéer og visioner og det curriculum, der undervises i og arbejdes ud fra. Dels er organisation, struktur og lokaler forandret så mange gange efter skiftende behov og forestillinger om optimal indretning, at man må fristes til at sige, at kunstakademiet, denne hæderkronede og traditionsrige institution, der gennem næsten 260 år har ligget på Kongens Nytorv, ikke kan kaldes én sammenhængende størrelse. Billedkunstskolerne er en pro ces, et organiseret rum i bevægelse. Eller med andre ord: Billedkunstskolerne er en refleksiv institution, det vil sige en institution, der løbende reflekterer over sin egen historie, sta tus, funktion og omverdensrelation. Samtidig er det et aka demi, hvis studerende, professorer og lektorer engagerer sig i de mest grundlæggende spørgsmål om, hvad billeder og billed kunst er, hvad kunstnerisk undervisning kan være, og hvordan uddannel se i kunst kan tilrettelægges. Svarene på disse spørgsmål må nødvendigvis variere historisk. Det er netop en af grundene til, at det er så interessant at være i berøring med en institution som Billedkunstskolerne. Når historien er fortalt, må det afgørende imidlertid være: Hvor står vi i dag? 6 7 FORORD

6 Med Årbog 12 ønsker Billedkunstskolerne at præsentere et tværsnit gennem et års aktiviteter. En del af dette bidrager til arkivet; tænk, hvis vi havde haft noget tilsvarende for tidligere år, årbøger for kunstakademiet anno 1907, 1917, 1933, 1962 eller 1989! Hvordan reflekterede institutionen i disse afgørende år de store samfundsmæssige spørgsmål, politiske omvæltninger, filosofiske og æstetiske anliggender samt tidens kulturelle og kunstneriske strømninger? Man behøver ikke være historiker for at synes, dette arkiv kunne være interessant at kigge ned i. Men en stor del af historien vil være vanskelig at skrive i dag. Med Årbog 12 håber vi at begynde en tradition for årlig dokumentation af aktiviteter på Billedkunstskolerne, så både nutidens og eftertidens interesserede kan danne sig et bille de af en vidt forgrenet uddannelses- og vidensinstitution og dens komplekse sammenvævning med omverdenen. For at undgå den blotte oplistning af aktiviteter og forventede resultater, som ofte henviser årbøger til den bunke af ulæste publikationer, som stabler sig op i hjørnet af kontoret og for i stedet at give plads til den mangfoldighed af eksperimenter, undersøgelser og udtryk, som institutionen danner ramme om har vi forsøgt at give Årbog 12 et rapsodisk præg. Vi vil skabe en passende blanding mellem en almanak, en videnskabelig antologi og et billedmagasin. Det vigtigste er, at man ved både nærlæsning og kursorisk bladren får en fornemmelse af, hvilke spørgsmål der er presserende på uddannelsen i disse år, hvilke områder de studerende afsøger, og hvilke forskellige platfor me, der arbejdes ud fra. For Billedkunstskolerne er ikke et studieprogram. Billedkunstskolerne bygger om noget på mange programmer, mange tekster, mange værker, biblioteker, idéer og drømme. Vi trækker ikke de studerende igennem et på forhånd fastlagt pensum; her gives der tværtimod plads til individuelle såvel som kollektive dagsordener, som formes gennem samtale, debat, udfordring og udveksling af viden og erfaring. Et tværsnit gennem et år på Billedkunstskolerne er mere end et øjebliksbillede. En del af det, vi gør og siger, er videreudviklinger af processer og projekter, der har deres afsæt flere år tilbage i tiden. Andet kan vise sig at være de første spæde afsøgninger af områder som, hvem ved, en gang i fremtiden vil blive institutionaliseret som en afdeling, en ambitiøs satsning eller et internationalt samarbejde. Endnu andet kan være små blindgyder, veje der ikke fører nogen steder hen, men som har været vigtige at tilbagelægge og i sig selv rummer læring, erfaring og indsigt i det for tiden umulige. Skulle Årbog 12 efterlade læseren med et indtryk af en institution i forandring, en institution, der peger i mange retninger, en institution uden fast kerne, så vil en del af dens formål allerede være opfyldt. Med Årbog 12 vil vi vise, at det stof, som kunst og kreativ videns- produktion er gjort af, ikke har et enkelt udspring. Billedkunstskolerne kan måske bedst sammenlignes med en knude dannet af mange tråde i forskellige farver. En knude, hvori alle tråde spiller en central rolle og hvis centrum er knuden selv måden, den er knude på. Vi håber Årbog 12 kan fortælle noget om, hvilke tråde der for tiden løber igennem de gamle bygninger og fletter sig sammen til et kunstakademi. God læselyst! Mikkel Bogh Rektor FOREWORD The Royal Danish Academy of Fine Arts Schools of Visual Arts became an autonomous state institution in 1974 after a lengthy independence process that had begun in But its institutional roots go far deeper. The Royal Danish Academy of Fine Arts was founded in 1754 by an absolute monarchy that needed highly educated, knowledgeable architects and pictorial artists who could build houses for king and church, paint portraits of the nobility, and tell stories about the greatness of the nation and the splendour of the establishment in a way to match the greatest in Europe. For more than 200 years, the institution formed the framework for training and educating young male and since 1907 also female talents in the fields of painting, sculpture, graphic art, and architecture. It was after the Danish Academy of Fine Arts schools became independent in 1968, and, in particular after 1974, when, by a special Executive Order, the Schools of Visual Art finally achieved the status of a state institution that development began in earnest. From that time on, pictorial art has had to consider and renegotiate its own framework conditions on a continuous basis, and not least its role in society. What is the state of the Schools of Visual Arts today, 38 years after gaining autonomy? The development undergone since the School of Architecture and the Schools of Visual Arts went their separate ways in 1974 is in itself a sign that education changes. The Schools of Visual Arts still has the same address as the Academy of Fine Arts had in 1754, which naturally ensures a certain continuity. But during that time the organisation, the structure and the premises have often changed according to changing needs and ideas about what 8 FORORD 9 FOREWORD

7 is best, and the personnel too has often changed bringing new artistic ideas and visions as well as altering the syllabus the teaching follows and on which work is based. Thus one is tempted to say that the Royal Danish Academy of Fine Arts, this hallowed institution with its proud traditions, which has occupied Kongens Nytorv for almost 260 years, cannot be counted as one coherent unit. The Schools of Visual Arts are a process, an organized space in movement. Or in other words: the Schools of Visual Arts are a reflective institution, that is, an institution constantly reflecting on its own history, status, function and relationship to the surrounding world. At the same time it is an academy where students, professors and associate professors engage in the most fundamental questions concerning the nature of pictures and visual arts, what artistic teaching can be, and how art education can be organized. The answers to these questions must of necessity vary historically. This is precisely one of the reasons why it is so interesting to be in touch with an institution like the Schools of Visual Arts. When the story has been told, however, the crucial question must be: where do we stand today? With Yearbook 12, the Schools of Visual Arts wish to present a cross-sectional view of the activities of one year. Part of this will make a contribution to the archives. Imagine if we had had something similar for earlier years, yearbooks for the Academy of Fine Arts in 1907, 1917, 1933, 1962 or 1989! How in these decisive years did the institution reflect the great societal issues, political upheavals, philosophical and aesthetic questions, as well as the cultural and artistic trends of the era? You do not have to be a historian to think that these could be interesting archives to examine. But a lot of the history would be difficult to write today. In producing Yearbook 12, we hope to start a tradition of the annual documentation of activities at the Schools of Visual Arts, so that interested parties of today and in the future can draw a picture of a highly diverse educational and knowledge-based institution and its complex interweaving with the world around it. In order to avoid a mere listing of activities and anticipated results, which often relegate yearbooks to the pile of unread publications that collect in a corner of the office, and instead to make room for the diversity of experiments, studies and expression for which the institution provides the framework, we have tried to give Yearbook 12 a rhapsodic character. We want to create an appropriate mixture of almanac, scholarly anthology, and picture magazine. The most important thing is that, both in close reading and cursorily flicking through, one gets an impression of the pressing issues in education today, the areas students are engaged with and the platforms that form the basis for the work. Because the Schools of Visual Arts are not a single study programme. The Schools of Visual Arts build if anything on many programmes, many texts, many works, libraries, ideas and dreams. We don t drag our students through a pre-determined syllabus. On the contrary, we make room for both individual and collective agendas that are formed by means of talk, debate, challenge and the exchange of knowledge and experience. A cross-sectional view of a year at the Schools of Visual Arts is more than a snapshot. Some of what we do and say is the further development of processes and projects that originated many years previously. Other work may prove to be the first fragile investigation of fields that, who knows, could be institutionalised in a department, in ambitious investment, or in international collaboration sometime in the future. Still other work may be small blind alleys that do not lead anywhere, but which it was important to follow and which in them selves contain learning, experience and insight into what is impossible right now. If Yearbook 12 should leave the reader with the impression of an institution in the process of change, an institution that points in many directions, an institution with no fixed core, some of its objectives will already have been fulfilled. With Yearbook 12 we want to show that the material that art and creative knowledge production are made of does not have one source. The Schools of Visual Arts may perhaps best be compared to a knot made of many threads in different colours. A knot in which all threads have a key role to play and the centre of which is the knot itself the way in which it forms a knot. It is our hope that Yearbook 12 has something to tell about what threads are running through the old buildings and weaving together to form an academy of fine arts today. Happy reading! Mikkel Bogh Rector 10 FOREWORD 11 FOREWORD

8 BFA censorer 2012: Mikkel Bogh, Martin Erik Andersen, Anette Abrahamsson, Lars Bent Petersen, Pia Rønicke, Henriette Heise, Lars Grenaae, Anne Mette Schultz (studerende), Elsebeth Jørgensen (ekstern). MFA censorer 2012: Mikkel Bogh, Katya Sander, Gerard Byrne, Nils Norman, Thomas Locher, Lars Grenaae, Markus von Platen (studerende), Réné Schmidt (ekstern). Der var 710 ansøgere hvoraf følgende 25 blev optaget med studiestart september 2012: BFA: Kinga Bartis, Ockie Basgül, Emilie Bausager, Hans Beck, Viktor- Emil Billund, Emil Alenius Boserup, Gilbert Gordon, Anna Holmberg, Franziska Hoppe, Sebastian Hedevang Jensen, Morten Knudsen, Jeppe Lange, Stephanie Beck Madsen, Frederik Næblerød, Kristoffer Raasted, Asta Lulu Refn, Sara Sjølin, Anna Barner Stokholm, Albin Werle, Frederik Worm. MFA: Alen Aligrudic, Emil Rønn Andersen, Owen Griffiths, Miriam Haile, Vebjørn Guttormsgaard Møllberg. INDGANG I 2011 indførte Billedkunstskolerne en Bachelor of Fine Arts (BFA), som sammen med den eksisterende Master of Fine Arts (MFA) udgør det 6-årige studium i billedkunst. Ansøgere til BFA såvel som MFA bedømmes på baggrund af en konkret vurdering af ansøgerens selvstændige arbejde. Ved bedømmelsen lægges der blandt andet vægt på det indleverede arbejdes originalitet og på ansøgerens potentiale for kunstnerisk og faglig udvikling. Der optages studerende på bacheloruddannelsen (BFA) og studerende på kandidatuddannelsen (MFA). Bachelorer fra Billedkunstskolerne, hvis uddannelse på ansøgningstidspunktet er højst to år gammel, betragtes som interne ansøgere og har dermed direkte adgang. Der er maksimum fem ledige pladser til eksterne MFA-ansøgere. I 2012 var optagelsen delt op således at MFA og BFA optagelserne blev afholdt hver for sig. Der er blevet foretaget individuelle bedømmelser af alle ansøgere, og de indsendte værker er blevet bedømt i tre bedømmelsesrunder. Der blev indkaldt 36 ansøgere til samtale om optagelse på BFA, 20 blev optaget. Der blev indkaldt 12 ansøgere til samtale om optagelse på MFA, fem blev optaget. Optagelsen finder sted én gang årligt. Ansøgningsvejledning annonceres på næste gang marts ENTER In 2011, the Schools of Visual Arts introduced a Bachelor of Fine Arts (BFA) degree. The BFA combined with the existing Master of Fine Arts (MFA) degree make up the six-year study programme in the visual arts. Applications for the BFA and the MFA courses are considered on the basis of a concrete evaluation of the independent work of the applicants. Among the assessment criteria emphasized are the originality of the submitted work and the applicant s potential for artistic and subject-related development. Approximately students are admitted to the BFA and a similar number to the MFA pro gramme. Students from the Schools of Visual Arts who have completed their BFA during the previous two years are considered internal applicants and are granted direct access to the MFA course. There is a maximum of five places available for external MFA applicants. In 2012, admission was divided in such a way that MFA and BFA applications were kept separate. All applicants received individual assessments, and the submitted works were assessed in three assessment rounds. 36 applicants were called for a BFA interview, of which BFA examinors 2012: Mikkel Bogh, Martin Erik Andersen, Anette Abrahamsson, Lars Bent Petersen, Pia Rønicke, Henriette Heise, Lars Grenaae, Anne Mette Schultz (student), Elsebeth Jørgensen (extern). MFA examinors 2012: Mikkel Bogh, Katya Sander, Gerard Byrne, Nils Norman, Thomas Locher, Lars Grenaae, Markus von Platen (student), Réné Schmidt (extern). From the 710 applicants the following 25 were accep ted to begin study in the academic year September BFA: Kinga Bartis, Ockie Basgül, Emilie Bausager, Hans Beck, Viktor- Emil Billund, Emil Alenius Boserup, Gilbert Gordon, Anna Holmberg, Franziska Hoppe, Sebastian Hedevang Jensen, Morten Knudsen, Jeppe Lange, Stephanie Beck Madsen, Frederik Næblerød, Kristoffer Raasted, Asta Lulu Refn, Sara Sjølin, Anna Barner Stokholm, Albin Werle, Frederik Worm. MFA: Alen Aligrudic, Emil Rønn Andersen, Owen Griffiths, Miriam Haile, Vebjørn Guttormsgaard Møllberg. 20 were admitted; 12 applicants were called for an MFA interview, of which 5 were admitted. The admissions procedure takes place once a year. Guidance for the next round of applications will be posted during March 2013 at Note to international applicants: Applicants from the EU and the Nordic countries are accepted on equal terms with Danish applicants. Admissions of students who are not citizens of the EU or the EEA are restricted to 2-5% of the places in each yearly intake. The Schools of Visual Arts are obliged by the Danish government to charge a tuition fee from international students who are not EU or EEA citizens. The fee amounts to DKK 120, per academic year (further information on the English pages of our website). 12 INDGANG / ENTER 13 INDGANG / ENTER

9 RUNDGANG Musik ved studerende og professorer fra kl , DJ line-up: Kalle Isakson, Martin Erik Andersen, Pia Eikaas, Felia Gram-Hanssen, Damir Avdagic, Heine Thorhauge, Birgitte Martinssen og Camilla Reyman. Den årlige åbent-hus-udstilling varer tre intense dage slut juni, hvor samtlige ca. 170 studerende udstiller værker og projekter. Men rammerne er ikke dem, vi kender fra museernes og galleriernes kunstudstillinger. På Rundgang føres gæsterne dybt ind i Billedkunstskolernes lokaler. Igennem værksteder, atelierer, laboratorier, caféer, studenterkøkkener og auditorier. Ind i Festsalen, ned i kælderen, ud i Christian IV s gamle rebslageri, over i Bertel Thorvaldsens professorbolig, ud i den romantiske billedhuggerhave og rundt i de labyrintiske gange på Charlottenborg slot. Op og ned ad trapper i Hirschsprung-karéen, hvor cigarfabrikken engang lå, og hvor Billedkunstskolernes Grunduddannelse ligger i dag. Alle disse steder rummer mangfoldige lag af historie, men først og fremmest er det her studerende og undervisere til hverdag arbejder, diskuterer og eksperimenterer. På Rundgang viser de studerende resultater af dette arbejde frem for hinanden, for lærere og professorer samt ikke mindst for en bredere offentlighed. Rundgang giver således den besøgende et enestående indblik i nye tendenser hos de unge repræsentanter for den eksperimenterende del af samtidskunstscenen, nemlig unge kunstnere under uddannelse. I forlængelse af Rundgang 2012 åbnede Charlottenborg desuden dørene for en stor midsommerfest, der varede til den lyse morgen. Mere end 2000 besøgte slottet denne weekend. Midsommerfest på slottet Hedensk solhvervsfejring med bål i slotsgården i forlængel se af åbningen af Rundgang. Festen cirkulerede omkring en maratonkoncert af Michael Mørkholt / Lille Kommune og et Solhvervsband med en større besætning af musikere, poeter, plat tenslagere, kunstnere, magikere m.m., som strakte sig fra solnedgang (kl ) til solopgang (kl ), mellem lys og mørke sort og hvidt. Festen var en del af Dexter Bang Sinisters igangværende researchprojekt på Charlottenborg om sorthvid psykedelia. Charlottenborg holdt åben for Dexter Bang Sinister-udstillingen hele natten og præsenterede nye værker med grafik af Erik Liljenberg, Mørkemaskine af Henriette Heise, model af House of Economy & Mobile ved Learning Site, Live Feedback ved Marie Kølbæk Iversen, dokumentation af Mads Steens jordhookah-konkurrence fra 1997, jordhookah ved FOS og Ann Lislegaards lydværk SCIENCE FICTION_ RUNDGANG 15 RUNDGANG

10 OPEN Music by students and professors from 3 pm to 10 pm, DJ line-up: Kalle Isakson, Martin Erik Andersen, Pia Eikaas, Felia Gram-Hanssen, Damir Avdagic, Heine Thorhauge, Birgitte Martinssen and Camilla Reyman. The annual open-house exhibition lasts three intense days in late June, with all the approximately 170 students exhibiting works and projects. The framework, however, is not the one familiar to us from art exhibitions at museums and galleries. At Rundgang, visitors are led deep into the bowels of the Schools of Visual Arts. Through workshops, studios, laboratories, cafés, student kitchens and auditoriums. Into the Main Hall, down into the basement, out into Christian IV s former ropewalk, across into the professorial residence of Bertel Thorvaldsen, out into the romantic sculptor s garden and around the labyrinthine passages at Charlottenborg Castle. Up and down staircases in the Hirschsprung block, where the cigar factory once lay and where the Basic Course of the Schools of Visual Arts now takes place. All these locations contain a multitude of historical layers, but first and foremost it is here that the students and teachers normally work, discuss and experiment. At Rundgang, the students display the results of their labours to each other, to teachers and professors and, not least, to a wider audience. Rundgang thus offers visitors a unique insight into new trends among the young representatives of the experimental section of the contemporary scene, i.e. artists during the educational process. In connection with Rundgang 2012, Charlottenborg featured a large midsummer party which lasted until the early hours. More than 2000 people visited the castle that weekend. Pagan Solstice Celebration A pagan solstice celebration including a bonfire was held in the castle courtyard. The party was an extension of the opening of Rundgang and circulated around a marathon concert by Michael Mørkholt/ Lille Kommune with a Solstice Band a large crew of musicians, poets, artists, hucksters, magicians etc. taking place from dusk (9.58 pm) to dawn (4.27 am) between light and darkness black and white. The party was part of Dexter Bang Sinisters ongoing research project at Charlotten borg about black and white psychedelia. The Dexter Bang Sinister s exhibition at Charlottenborg was open all night and presented new work: graphic works by Erik Liljenberg, Darkness Machine by Henriette Heise, a model of House of Economy & Mobile by Learning Site, Live Feedback by Marie Kølbæk Iversen, documentation of Mads Steen s earth hookah competition from 1997, earth hookah by FOS and Ann Lislegaard s sound piece SCIENCE FICTION_ OPEN 17 OPEN

11 AFGANG Udstilling kurateret af studerende i samarbejde med Niels Brügger. Katalog redigeret af studerende i samarbejde med Jesper Fabricius og Åse Eg Jørgensen (Space Poetry/Pist Protta). Katalogtekst ved Mikkel Bogh og Elisabeth Delin Hansen. Særarrangementer i udstillingsperioden: orgelperformance ved Christian Mastrup, performance af Lasse Barkfors (Abstractions on film on body), midnatsperformance ved Syvende og sidst (Mia Isabel Edelgart et al.), midnatsvandring ved Mia Isabel Edelgart. Exhibition curated by the students in collaboration with Niels Brügger. Cata logue edited by the students in collaboration with Jesper Fabricius and Åse Eg Jørgensen (Space Poetry/ Pist Protta). Catalogue text by Mikkel Bogh and Elisabeth Delin Hansen. Special events in relation to the exhibition: Organ performance by Christian Mastrup, performance by Lasse Barkfors (Abstractions on film on body), performance at midnight by Syvende og sidst (Mia Isabel Edelgart et al.), walk at midnight with Mia Isabel Edelgart. Fredag den 1. juni 2012 ferniserede 27 kunstnere i Kunsthal Nikolaj, som markering på afslutningen af seks års studier i billedkunst. Billedkunstskolernes årlige afgangs udstilling er en af kunstscenens mest markante begivenheder, altid genstand for stor opmærksomhed og forventning og efterhånden en institution i sig selv. Udstillingen viser nemlig et repræsentativt udsnit af, hvad den yngste og mest aktuelle kunstscene har at byde på lige nu. Der var 1578 gæster til ferniseringen og positive anmeldelser i pressen, 8322 nåede at besøge udstillingen. EXIT On Friday 1 June 2012, 27 artists held a private view at Kunsthal Nikol aj, marking the end of six years of studies in visual art. The annual graduation show of the Schools of Visual Arts is one of the art scene s most sig nifi cant events always the object of great attention and anticipation, and now an institution in itself. This is because the exhibition shows a representative selection of what the youngest, most with-it art scene has to offer right now. There were 1,578 guests at the private view, 8,322 people visited the exhibition, and the press gave positive reviews. 18 AFGANG / EXIT 19 AFGANG / EXIT

12 MALENE BANG LASSE BARKFORS ULLA BECH-BRUUN LISE BORUP LARS ARNFRED FYNBOE ASTRID MARIE CHRISTIANSEN METTE MOESLUND BROBERG METTE MOESLUND BROBERG ASTRID MARIE CHRISTIANSEN MIA ISABEL EDELGART LARS ARNFRED FYNBOE SIMEN JOACHIM HELSVIG EVA HJORTH DEIRDRE JOHANNA HUMPHRYS JOHANNES TRÄGÅRDH JENSEN JONAS JENSEN ANDREAS JOHANSEN KATJA LØGSTRUP-HANSEN ALIAKSANDR MARCHUK CHRISTIAN MASTRUP HEINE THORHAUGE MATHIASEN MARIA MEINILD EVA MARIA MIDDLETON ASTRID MYNTEKÆR SIGGI ODDSSON NINNA POULSEN THOMAS RATHLEFF JOHANNE DYBDAL SIGVARDSEN INGER-MAREN SLAGSVOLD TINE TVERGAARD 20 AFGANG / EXIT 21 AFGANG / EXIT

13 CHRISTIAN MASTRUP SIMEN JOACHIM HELSVIG KATJA LØGSTRUP-HANSEN MALENE BANG MARIA MEINILD 22 AFGANG / EXIT 23 AFGANG / EXIT

14 JONAS JENSEN ASTRID MYNTEKÆR THOMAS RATHLEFF ALIAKSANDR MARCHUK ANDREAS JOHANSEN EVA MARIA MIDDLETON 24 AFGANG / EXIT 25 AFGANG / EXIT

15 JOHANNE DYBDAL SIGVARDSEN HEINE THORHAUGE MATHIASEN ULLA BECH-BRUUN EVA HJORTH LISE BORUP LASSE BARKFORS MIA ISABEL EDELGART 26 AFGANG / EXIT 27 AFGANG / EXIT

16 SIGGI ODDSSON TINE TVERGAARD JOHANNES TRÄGÅRDH JENSEN NINNA POULSEN INGER-MAREN SLAGSVOLD DEIRDRE JOHANNA HUMPHRYS 28 AFGANG / EXIT 29 AFGANG / EXIT

17 BKS GARAGE BKS Garage er Billedkunstskolernes platform for udstilling, diskussion og udvikling af samtidskunst og kunstrelaterede aktiviteter. Selv om den tidligere garagebygning på Ny Carlsberg Vej 68 er delvis istandsat som et moderne white-cube-gallerirum med grå cementgulve, hvidmalede vægge og neonlys i loftet, er det et rum med mange funktioner og anvendelser, mange slags lys, mange mulige indgange og udgange. Det er også et rum, der vedgår sin fortid som industriel garage. Hvad er en garage? Garagens kulturhistorie omfatter mere end historien om industrialismens behov for parkerings- og oplagringspladser; den handler også om natlige aktiviteter, inklusive de lyssky, om ungdomskultur, om steder for nytænkere og fritænkere, om dette ubevogtede og relativt billige anneks til hovedbygningen, som danner ramme om forsøg af enhver art. Garagen har været eksperimentets locus classicus. Det sted, hvor tingene starter, hvor de ikke-etablerede bands har kunnet øve, hvor de små virksomheder har trådt deres barnesko, hvor idéer er blevet testet og undersøgt, hvor kunstværker er blevet skabt og vist for et beskedent publikum eller for slet intet publikum. Og det sted, hvor ting har taget form, endnu inden nogen rigtig forstod, hvad det drejede sig om. BKS Garage er et udstillingsrum, hvor studerende fra Billedkunstskolerne enkeltvis, afdelings- eller gruppevis, med kolleger fra andre akademier, fra andre lande eller fra de andre kunstarter kan udfolde sig og invitere en bredere offentlighed med ind i kunstens laboratorium. Undersøgelse, udvikling, kontakt og udveksling vil være nøglebegreber i dette projekt. Siden åbningen september 2009 er det blevet til 37 udstillinger plus en lang række uddannelsesrelaterede aktiviteter som seminarer, gennemgange, kritikker og workshops. Udstillingsprogrammet holder en rimelig høj kadence, med minimum ti årlige udstillinger af tre ugers varighed. Ud over udstillinger har Garagen også løbende været vært ved offentlige koncerter og kunstfaglige arrangementer af mere eksperimentel karakter. Garagens arkitektur og beliggenhed uden for Billedkunstskolernes vanlige rammer har skabt en form for institutionelt frirum, der er tilgængeligt for mange typer initiativer, også de larmende og de irregulære. Den overordnede idé med Garagen har især været at give MFA-studerende ved Billedkunstskolerne mulighed for at udstille egne og andres værker i frie, men semiprofessio nelle rammer. Intentionen har været at udvikle en faglig og professionel holdning til kuratering, rumlige forhold, henvendelses- og offentlighedsproblematikker i forhold til en individuel værkproduktion, allerede mens den studerende er under uddannelse. Alle udstillinger koordineret af Cecilie Høgsbro, der er litterat, skribent og kurator, kritiker ved Kunstkritikk.no og formand for Association Internationel des Critiques d Art (AICA). Tidligere kunstnerisk leder af Overgaden Institut for Samtidskunst, anmelder ved Dagbladet Information og ekstern lektor i Kunsthistorie og Visuel Kultur ved Københavns Universitet. Udstillingstekster skrevet af kunsthistoriker Anja Lindholm, der siden april 2012 har fungeret som udstillingsassistent i BKS Garage. Garagen er nu ikke kun tiltænkt studerende, men skal opfattes som et udstillingssted for Billedkunstskolerne i sin helhed. Lokalerne står også til rådighed for professorer, gæstelærere og inviterede kunstnere, hvis værker kan medvirke til at sætte de studerendes arbejde i perspektiv og åbne for debat og refleksion i miljøet i og omkring Billedkunstskolerne. Derudover har Garagen vist sig meget velegnet til større udvekslingsog afdelingsprojekter med kolleger fra andre kunstneriske uddannelser, som Billedkunstskolerne tidligere ikke har haft faciliteter til at beværte. Garagen har på den måde også åbnet nye typer faglige samarbejder, ikke mindst internationalt. BKS Garages naboskab til de tre velbesøgte gallerier IMO, Nils Stærk og Galleri Nicolai Wallner, har været med til at skabe et kunstfagligt set ret blandet miljø, der har tiltrukket sig opmærksomhed inden og uden for den etablerede kunstverden. Men selvom Garagen i det ydre ligner et kunstgalleri, skiller den sig altså også markant ud ved at være uløselig forbundet med en uddannelsesinstitution, hvor idéer kan testes, værker afprøves og ophængninger undersøges, uden skelen til en fasttømret profil, besøgstal, økonomisk indtjening og andre kommercielle og politiske perspektiver. Der er bevidst ikke lagt nogen samlet kuratorisk masterplan for stedet: Programmet er underlagt mindre kontrollable vilkår end normalt, da idéen ikke er at repræsentere et bestemt kunstsyn eller en fastlagt idé om kunstnerisk professionalisme, men derimod at vise den kunstneriske bredde på Billedkunstskolerne og afspejle de diskussioner, påvirkninger, forhandlinger og vilkår, studerende og undervisere arbejder ud fra til dagligt. Trods de åbne rammer forventes der stadig en hel del af den enkelte kunstner. For at udstille i BKS Garage skal man indsende en ansøgning og en projektbeskrivelse af en vis kvalitet til et fagudvalg bestående af Garagens daglige leder, rektor, to lærere og to studerende. Disse tager i fællesskab stilling til de indsendte ansøgninger og lægger et program ud fra det kunstneriske materiale. Den løbende ansøgningsfrist skal sikre, at projekter først indsendes, når de er gennemtænkt og realiserbare, primært for at udstillerne kan udnytte deres udstillingsperiode bedst muligt. Alt i alt har det kuratoriske laboratorium, som BKS Garage i praksis har fungeret som i forsøgsperioden, givet et stort fagligt og socialt udbytte og også stimuleret den offentlige interesse for Billedkunstskolerne. BKS Garage støttes af Erik & Susanna Olesens Almen vel gørende Fond (hoved sponsor), Carlsberg og Dyrup. 30 UDSTILLINGER 31 UDSTILLINGER

18 All exhibitions coordinated by Cecilie Høgsbro, who is a woman of letters, a writer and curator. She is a critic for Kunstkritikk.no and Chairperson of Association Internationel des Critiques d Art (AICA). Former positions include Artistic Director of Overgaden Institute for Contemporary Art, reviewer for the daily newspaper Information and external lecturer in Art History and Visual Culture at Copenhagen University. Exhibition texts written by Art Historian Anja Lindholm, who since April 2012 has been Exhibition Assistant at the BKS Garage. BKS GARAGE BKS Garage is the Schools of Visual Arts platform for exhibition, discussion and development of contemporary art and art-related activities. Although the former garage building at Ny Carlsberg Vej 68 is partially restored into a modern white cube gallery space with grey cement floors, whitepainted walls and neon lights in the ceiling, it is a space with many functions and uses, many kinds of light, many possible entrances and exits. It is also a space that acknowledges its past as an industrial garage. What is a garage? The cultural history of garages is about more than industrialism s need for parking and storage spaces; it is also about nocturnal activities including the shady about youth culture, about places for innovators and free-thinkers, about an unguarded and relatively cheap annexe to a main building that creates a framework for experiments of all kinds. The garage has been a locus classicus of the experiment, a place where things start, where non-established bands have been able to practice, where small companies have taken their first steps, where ideas have been tested and examined, where artworks have been created and displayed for a modest audience or even for no audience at all. And the place where things have taken shape even before it was really understood what they meant. BKS Garage is an exhibition space where the students from the Schools of Visual Arts, individually, by department, or in groups, with colleagues from other academies, other countries or other fields of art can flourish and invite a broader public into the laboratory of arts. Investigation, development, contact and exchange are the key concepts in this project. Since opening in September 2009, 37 exhibitions have been put on, plus a whole series of educational activities such as seminars, interpretations, critiques and workshops. The exhibition programme maintains a fairly high tempo, with a minimum of ten annual exhibitions each of three weeks duration. Apart from the exhibitions, the Garage has also regularly hosted public concerts and art-related events of a more experimental nature. The Garage s architecture and location outside the usual academy setting have created a kind of institutional free space, available for many types of initiatives, including the rowdy and the irregular. The overall idea of the Garage has been particularly to give students doing an MFA at the Schools of Visual Arts a chance to exhibit their own and other people s works in free but semi-professional contexts. The intention has been to develop a subject-related and professional attitude to curating, spatial considerations, and problems of applications and public authorities in relation to the production of individual works while the students are still pursuing their studies. The Garage is meant not only for the use of students, but is also to be thought of as an exhibition venue for the Schools of Visual Arts as a whole. The rooms are also at the disposal of others, such as professors, guest teachers and invited artists, whose works can help place those of the students in perspective and stimulate debate and reflection in the environment in and around the Schools of Visual Arts. In addition, the Garage has also shown itself to be extremely well-suited to host major exchange and departmen tal projects with colleagues from other artistic education programmes which the Schools of Visual Arts did not previously have the facilities to do. The Garage has thus also been able to establish new types of subject-related cooperation especially internationally. The proximity of the BKS Garage to the three popular galleries IMO, Nils Stærk and Galleri Nicolai Wallner has helped create an artistically diverse environment that has attracted attention inside and outside the established art world. Even though the Garage looks like an art gallery from the outside, it also very much stands out by having close and permanent links with an educational institution, where ideas can be tested, works tried out, and hangings investigated without having to keep a wary eye all the time on numbers of visitors, income, maintaining a carefully-defined public image, or other commercial and political perspectives. Deliberately, no overall curatory master-plan has been devised for the venue: the programme is subject to freer conditions than is normal, since the idea is not to represent a particular view of art or a predetermined idea of artistic professionalism, but on the contrary to show the artistic breadth of the Schools of Visual Arts and to mirror the discussions, influences, negotiations and conditions under which students and instructors work on an everyday basis. Despite the loose framework, a great deal is still expected of the individual artist. Along with the application to exhi bit at the BKS Garage, an applicant has to send a project de scription meeting a sufficient standard of quality to a committee which comprises the manager of the Garage, the Rector, two teachers and two students. Together, the commitee goes through the received applications and devises a programme based on the artistic material. Regular deadlines for applications are meant to ensure that projects are only submitted when they have been carefully thought through and are 32 EXHIBITIONS 33 EXHIBITIONS

19 capable of being realised. This means first and foremost that the exhi bitors will be able to make optimum use of their exhibition period. During the trial period, BKS Garage s function as a curatorial laboratory has been of great benefit both artistically and socially. It has also stimulated public interest in the the Schools of Visual Arts. BKS Garage is sponsored by Erik & Susanna Olesens Almen velgørende Fond (main sponsor), Carlsberg and Dyrup ASTRID MARIE CHRISTIANSEN CLAUS H. JENSEN Garage PIA EIKAAS LEA GULDDITTE HESTELUND Receiver Perceiver TINE TVERGAARD JONAS JENSEN SIGGI ODDSSON SIMEN JOACHIM HELSVIG Since I Don t Know What I Must Pretend to Know MARKUS VON PLATEN MARTYN REYNOLDS A Stable Relation CLAUS HAXHOLM Indifferent Possibilities ALIAKSANDR MARCHUK Even Number MARTIN ERIK ANDERSEN DORA BUDOR & MAJA CULE JÓHAN MARTIN CHRISTIANSEN DANIEL RALLY DANIELSEN MARINE GASTINEAU SIMEN JOACHIM HELSVIG JANUS HØM METTE KIRKEGAARD NANNA HAUGE KRISTENSEN KOWALSKI STUDIO MARGARET LEE RASMUS HØJ MYGIND METTE HELENA RASMUSSEN TORBEN RIBE SONJA SOPRANOS JONAS HVID SØNDERGAARD SAKARI TERVO TARALD WASSVIK It s Hardly Softcore Kurateret af/curated by Mikkel Carl, Janus Høm JOHANNE SKOVBO LASGAARD KATRINE WÜRTZ HANSEN Be With Me BEN, RØR & STAMPES Lyd- og musikfestival/festival for sound and music NICOLAI PHILIPSEN MIKKEL ANDERSEN HANNAH ANBERT STOFFER TOBIAS KIRSTEIN FELIA GRAM-HANSSEN CLAUS HAXHOLM RUNE SØCHTING ESKE NØRHOLM Aktiv Profil Lydløs (Waves of Reflection) MARIA FINN VESNA PAVLOVic Hidden Narratives SYLVESTER HEGNER JENS AXEL BECK PETER BONDE MORTEN JACOBSEN LARS WORM MORTEN BUCH MATILDE DUUS MIKKEL CARL JYTTE HØY KRISTINA S. JAKOBSEN CHRISTIAN LEMMERZ NAJA MARIA LUNDSTRØM Alpha Beta Gamma 34 UDSTILLINGER / EXHIBITIONS 35 UDSTILLINGER / EXHIBITIONS

20 ASTRID MARIE CHRISTIANSEN CLAUS H. JENSEN Garage Astrid Marie Christiansen inviterede kollega en Claus H. Jensen til at udstille parallelt med hende i BKS Garage. Udstillingen tog afsæt i det konkrete maleri, der befinder sig i et krydsfelt mellem flade og skulptur. I en meget direkte bearbejdning af garagens lokaler oversatte Christiansens malerier både mål, farver og elementer i de industrielle rum. Herved forlængede, fordybede og fordrejede hun rummet. Lærredernes skæve vinkler, brede blindrammer og vridende effekt både forstyrrede øjet og gjorde værk og rum bevægeligt. Jensen arbejdede modsat. Hans maleriers totalitet og enhed stabiliserede omgivelserne. De kommenterede ikke på detaljer, men afslørede sig selv som ren proportion og volumen. I mødet mellem de to kunstneres værker og garagens upolerede vægge skabtes et spændingsfelt fyldt af hyperfølsomhed og brutal perfektion. Astrid Marie Christiansen invited her colleague Claus H. Jensen to exhibit alongside her in BKS Garage. The exhibition was based on the concrete form of painting found at the crossroads between the plane surface and the sculpture. In a very direct adaptation of the garage s rooms, Christiansen s paintings translated dimensions, colours and elements in the industrial space. She thus extended, deepened and twisted the gallery space. The skew angles of the canvas, its wide frames and twisted effect both disturbed the eye and made perceptions of the piece and the space mobile. Jensen worked in an opposite manner. The totality and unity of his paintings stabilised the environment. They did not comment on the details, but revealed themselves as pure proportion and volume. In the meeting between the two artists works and the unpolished walls of the garage, an area of tension loaded with hypersensitivity and brutal perfection was created. PIA EIKAAS LEA GULDDITTE HESTELUND Receiver Perceiver Udstillingen præsenterede de to kunstneres fælles interesse for stringente skulpturelle konstruktioner. Som i en undersøgelse af skala og rum rejste kunstnernes værker sig i galleriet, hvor deres volumen og form søgte at definere grænsen mellem materiale og tomrum. Begge kunstnere er optagede af forholdet mellem luften og det, der indtager den, de deler en interesse for gennemsigtighed og gennemtrængelighed, og begge un dersøger de skulpturens affinitet til bevægelse og stilstand. Igennem sine kubiske værkers serialitet refererer Eikaas til det menneskeskabte urbane landskab, der stille, men stabilt, anonymiseres gennem gentagelsen. Også hos Hestelund er repetitionen af formelementer et tilbagevendende greb. I sine installatoriske arbejder optages hun af et ude og et inde, af transparens og sløring. Sammen skabte de to kunstnere et formelt landskab af konstruktion og vakuum. The exhibition presented the two artists common interest in stringent sculptural constructions. As in a study of scale and space, the artists works in the gallery arose in the attempt to define, by their volume and shape, the boundaries between material and empty space. Both artists are occupied with the relationship between the air and what takes it in. They share a common interest in transparency and permeability, and both examine sculpture s affinity for motion and stagnation. Through her cubic pieces seriality, Eikaas refers to the man-made urban landscape that quietly but steadily becomes anonymous through repetition. Repetition of the form elements is also a recurrent methodology for Hestelund. In her installatory works she is preoccupied by an outer and an inner transparency and blurring. Together the two artists created a formal landscape of construction and vacuum. 36 UDSTILLINGER / EXHIBITIONS 37 UDSTILLINGER / EXHIBITIONS

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d.

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSCAPE SPRAWL Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSKABSSPREDNING Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. I Center for Strategisk Byforskning har vi de sidste 10 år

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools PositivitiES er et Comenius Multilateral europæisk projekt, som har til formål at

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig Doth Ernst Jacobsen og Henriette BETH Brigham GIVE IT SOME ENGlISH1 Hedwig Give It Some English I 2014 Doth Ernst Jacobsen og Henriette Beth Brigham og Forlaget Hedwig Sat med Calibri og Futura Grafisk

Læs mere

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22.

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22. Bøger på engelsk How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics Al-Anons grundbog på engelsk, der indfører os i Al- Anon programmet. Om Al-Anons historie, om forståelse af os selv og alkoholismen.

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

Overblik Program 17. nov

Overblik Program 17. nov Overblik Program 17. nov Oplæg, diskussion og sketchnoting af artikler Pencils before pixels, Drawing as... og Learning as reflective conversation... Intro til markers Øvelser: Formundersøgelser & idegenerering

Læs mere

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK)

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Information Systems ICT Welcome to Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Agenda Autumn Meeting 2013 Thursday 24:th of October 10:00 Velkomst. Status fra formanden og gennemgang af program for høstmødet

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 WELCOME TO COPENHAGEN INVITATIONAL It is a great pleasure for me as president of Værløse Basketball Club to welcome you all to for three days filled with

Læs mere

What s Love Got to Do With It?

What s Love Got to Do With It? What s Love Got to Do With It? Gram Grid Present Continuous Vi sætter verberne i ing-form, når vi vil beskrive at noget er i gang. Der er fire hovedkategorier af ing-form: 1 Den almindelige form (common

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Exhibitions Installations Performances. International art lab across art forms. Hotel Pro Forma. Denmark. mail@hotelproforma.dk

Exhibitions Installations Performances. International art lab across art forms. Hotel Pro Forma. Denmark. mail@hotelproforma.dk Exhibitions Installations Performances Hotel Pro Forma Denmark International art lab across art forms mail@hotelproforma.dk hotelproforma.dk facebook.com/hotelproforma twitter.com/hotelproforma youtube.com/hotelproforma

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Bianca Albers Familie og Evidens Center Fokus for oplægget Evidens Ledelse Implementering Outcome Evidensbaseret vs. evidensinformeret

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Rekrutteringsstrategi i et svært marked. Helle Drachmann Baggrund Job- & CV database Outplacement & transition management Koncern HR Selvstændig virksomhed

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Kære folketingsmedlem, medlem af Europaudvalget Hver gang vi har haft EU parlamentsvalg har det lydt: nu skal vi have borgerne til at interessere

Læs mere

Mobile Hospitals. A world on wheels

Mobile Hospitals. A world on wheels Mobile Hospitals A world on wheels 01 HMK bilcon presentation history, products, facts 02 Mobile Blood Donation Units 3D film Examples Standard specifications Fully custom made solutions Film preparing

Læs mere

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012 Server side Programming Wedesign Forelæsning #8 Recap PHP 1. Development Concept Design Coding Testing 2. Social Media Sharing, Images, Videos, Location etc Integrates with your websites 3. Widgets extend

Læs mere

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions EVENT DESCRIPTION RES-e Regions Title: Visions for Solar Energy & Sustainable Energy Systems for Cities Date & location: 18 April 2007, Copenhagen Organizer: SolarCity Copenhagen and DTI Number of Participants:

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forår og påske står for døren, og helligdagene i forbindelse med påsken betyder ændringer i omdelingen. Derudover kan du blandt andet

Læs mere

LÆR DANSK / LEARN DANISH. Danskundervisning for voksne udlændinge i København / Danish courses for adult foreign citizens in Copenhagen

LÆR DANSK / LEARN DANISH. Danskundervisning for voksne udlændinge i København / Danish courses for adult foreign citizens in Copenhagen LÆR DANSK / LEARN DANISH Danskundervisning for voksne udlændinge i København / Danish courses for adult foreign citizens in Copenhagen november 2014 / november 2014 LÆR DANSK Udenlandske statsborgere,

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus VidenForum inviterer til seminarrække - Learn how to improve your intelligence and market analysis capabilities VidenForum har fornøjelsen at præsentere en række spændende seminarer i samarbejde med Novintel

Læs mere

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form)

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Au Pairs International Sixtusvej 15, DK-2300 Copenhagen S Tel: +45 3284 1002, Fax: +45 3284 3102 www.aupairsinternational.com,

Læs mere

KEA The sky is the limit 20. November 2013

KEA The sky is the limit 20. November 2013 KEA The sky is the limit 20. November 2013 Agenda Kort om Dansk Standard og standarder Dansk Standard er den nationale standardiseringsorganisation i Danmark Omsætning DKK 194 mio.kr. 160 medarbejdere

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Department meeting, 31 October 2012

Department meeting, 31 October 2012 Department meeting, 31 October 2012 Introduction and presentation of programme (by CT) Presentation and discussion of budget/fc 3 2012 and budget 2013 (by Martha Berdiin, Head of Finance, BSS) Presentation

Læs mere

Brugerdreven innovation

Brugerdreven innovation Det innovative potentiale Brugerdreven innovation Hvad er det, brugere kan se? Hvordan optager organisationer brugerviden? Om at skære ud i pap Cases: Fjernvarmeanlæg, rensningsanlæg, indeklima Jacob Buur

Læs mere

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet IP/8/899 Bruxelles, den 9 december 8 EU vedtager et nyt program, som med millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet EU får et nyt program for forbedring af sikkerheden på internettet

Læs mere

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Jørgen Goul Andersen (email: goul@ps.au.dk) & Henrik Lolle (email: lolle@dps.aau.dk) Måling af lykke eksploderer!

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

ACADEMIC EDUCATION TO PROFESSIONS WITH A BACHELOR DEGREE - EXIT FROM OR BACK TO WORK AS HEALTH PROFESSIONAL

ACADEMIC EDUCATION TO PROFESSIONS WITH A BACHELOR DEGREE - EXIT FROM OR BACK TO WORK AS HEALTH PROFESSIONAL til Passata Light ACADEMIC EDUCATION TO PROFESSIONS WITH A BACHELOR DEGREE - EXIT FROM OR BACK TO WORK AS HEALTH PROFESSIONAL Berit Eika, professor, MD, Ph.D. r 2. linje i overskriften til Passata Light

Læs mere

Mobile Marketing Solutions. meet the customers where they are

Mobile Marketing Solutions. meet the customers where they are Mobile Marketing Solutions meet the customers where they are Bliv centrum for opmærksomhed Med en trailer fra Event Carrier kan du køre dit brand direkte ind i folks bevidsthed og gøre det til en opsigtsvækkende

Læs mere

Nyhedsbrev 15 Februar 2008

Nyhedsbrev 15 Februar 2008 Nyhedsbrev 15 Februar 2008 FTU Boghandel Halmstadgade 6, 8200 Århus N Tlf: 86 10 03 38 / Mail:ftu@ats.dk / Inet: www.ftu.dk Hvem er FTU Boghandel? FTU Boghandel er en specialboghandel indenfor teknik,

Læs mere

UFM-IT and its administrative systems

UFM-IT and its administrative systems UFM-IT and its administrative systems Vis hjælpelin placering af o 1. Højre klik u Gitter og hjæ 2. Sæt hak ve Vis tegnehjæ 3. Sæt hak ve og Fastgør o 4. Vælg OK ens titel, etc menulinjen, ed / Sidefod

Læs mere

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Microsoft Development Center Copenhagen, July 2010 OIOXML / OIOUBL Microsoft Dynamics C5 Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Indledning Indledning... 3 Anvendelse af værktøjet... 3

Læs mere

The New Line Copenhagen-Ringsted. Bentleyusers.dk 14 November 2011

The New Line Copenhagen-Ringsted. Bentleyusers.dk 14 November 2011 The New Line Copenhagen-Ringsted Bentleyusers.dk 14 November 2011 Rail transport in Denmark The history of rail transport in Denmark began in 1847 with the opening of a railway line between Copenhagen

Læs mere

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Læs vejledningen godt igennem før du begynder. Read the assembly instruction carefully before you start. OLIVER FURNITURE /

Læs mere

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011 HD dimittender 2011 Louise Langholz lol@ral.gl Forandringsledelse Fra forståelse til handling en planlagt organisationsforandring En undersøgelse af hvordan Royal Arctic Line A/S gennemfører etablering

Læs mere

Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker

Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker The art of developing software cheaper, in good quality and at schedule Software-Pro Agenda Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker Mange har

Læs mere

Idekatalog. Så vidt jeg husker fremgik det ret tydeligt hvad der skulle være i ansøgningen. Der var bare virkelig mange informationer der skulle med.

Idekatalog. Så vidt jeg husker fremgik det ret tydeligt hvad der skulle være i ansøgningen. Der var bare virkelig mange informationer der skulle med. Ansøgning Yderligere bemærkninger til ansøgningen Det var fedt at rammerne var så åbne, som jeg så det var der kun to krav til projektet: Det skulle være open source og det skulle have det offentliges

Læs mere

Hvilke typer koder findes der?

Hvilke typer koder findes der? Introduktion Hvilke typer koder findes der? Responsmekanismer og benchmark ifht. sms. Øg din ROI på din medieinvestering Hvad er det der bygger bro efter din kunde har scannet kode Payment / Salg Promotion

Læs mere

Indsigt og udsyn med Informationsteknologi

Indsigt og udsyn med Informationsteknologi Indsigt og udsyn med Informationsteknologi Michael E. Caspersen Institut for Datalogi og Center for Scienceuddannelse Aarhus Universitet 40 år Datalære, Edb, Datalogi, It, Service og kommunikation, Programmering

Læs mere

London s Comings and Goings, Additional Work

London s Comings and Goings, Additional Work 27 (104) London s Comings and Goings, Additional Work Explain the following phrases and expressions from the text to wind down to have a poor command of English to be politically sensitive to be all over

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

ICT and assessment in Denmark. Steen Lassen, Danish Ministry of Education steen.lassen@uvm.dk

ICT and assessment in Denmark. Steen Lassen, Danish Ministry of Education steen.lassen@uvm.dk ICT and assessment in Denmark Steen Lassen, Danish Ministry of Education steen.lassen@uvm.dk Fig. 1: Student in the classroom Fig. 2: Student at exam Upper secondary education Age 16-19, preparation for

Læs mere

beskrivelser Snitker & Co. Lene Nielsen Snitker & Co. November 2008 www.snitker.com

beskrivelser Snitker & Co. Lene Nielsen Snitker & Co. November 2008 www.snitker.com Hvordan opfatter vi personas beskrivelser Lene Nielsen Snitker & Co. I have always found it difficult to visualize or understand the characters illustrated in the books of P. G. Woodhouse because all are

Læs mere

Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forårssolen skinner i Nordjylland og dagene er mærkbart lysere til stor glæde for vores omdelere. Valg til arbejdsmiljøorganisationen,

Læs mere

Som mentalt og moralsk problem

Som mentalt og moralsk problem Rasmus Vincentz 'Klimaproblemerne - hvad rager det mig?' Rasmus Vincentz - November 2010 - Som mentalt og moralsk problem Som problem for vores videnskablige verdensbillede Som problem med økonomisk system

Læs mere

Bestyrelsesmøde / Board meeting

Bestyrelsesmøde / Board meeting Bestyrelsesmøde / Board meeting Ordstyrer / Moderator Referent / Minute taker Bestyrelsesdeltagere / Board participants Fraværende / Absents Observatører / Observers Asger Ida Natasja, Jane, Asger, Sidsel,

Læs mere

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow Byens Rum The Meaningful City of Tomorrow The vision of the future is always changing, dependent of the technology and knowledge on all fields: If you design the best building you know to design, that's

Læs mere

Sociale Medier - kom tættere på kunderne. Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014

Sociale Medier - kom tættere på kunderne. Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014 Sociale Medier - kom tættere på kunderne Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014 I dag Hvorfor engagerer VELUX Gruppen sig i social media? VELUX Social media strategi Social

Læs mere

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Virk.dk A one-stop-shop for businesses Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Agenda Background Status Future 16-10-2007 2 Virk.dk 16-10-2007 3 Vision Political

Læs mere

Øvelser til kurser med Adrie Noy September 2008

Øvelser til kurser med Adrie Noy September 2008 Opvarmning Øvelser til kurser med Adrie Noy September 2008 I alle nedenstående opvarmningsøvelser arbejdes sammen 2 og 2 Begge spillere har en uden bold, 1. Spillerne står over for hinanden med front mod

Læs mere

LET S MEET IN DENMARK EVALUERINGSRAPPORT

LET S MEET IN DENMARK EVALUERINGSRAPPORT LET S MEET IN DENMARK EVALUERINGSRAPPORT VORES MOTIVATION: Navnet Foreningen Nydansker er en forkortelse af det noget længere navn: "Foreningen til integration af nydanskere på arbejdsmarkedet". Og det

Læs mere

Workshop #1:! Den gode motiverede ansøgning. Marcus Henglein og Lise Grønvold

Workshop #1:! Den gode motiverede ansøgning. Marcus Henglein og Lise Grønvold Workshop #1:! Den gode motiverede ansøgning Marcus Henglein og Lise Grønvold HVEM ER VI? Marcus Henglein Student fra Niels Brock HHX (2011) BA Philosophy, Politics, and Economics 3. år på St. Edmund Hall

Læs mere

Evalueringsformer i HCI Design & evaluering Design og evaluering integrerede aktiviteter (studér kundernes arbejde - designe - evaluér - iterér)

Evalueringsformer i HCI Design & evaluering Design og evaluering integrerede aktiviteter (studér kundernes arbejde - designe - evaluér - iterér) Evalueringsformer i HCI Design & evaluering Design og evaluering integrerede aktiviteter (studér kundernes arbejde - designe - evaluér - iterér) Teknikker til design omfatter: Opgave/arbejdsanalyser Brugerinddragelse,

Læs mere

THE SCANDINAVIA-JAPAN SASAKAWA FOUNDATION

THE SCANDINAVIA-JAPAN SASAKAWA FOUNDATION THE SCANDINAVIA-JAPAN SASAKAWA FOUNDATION Beretning Udfyldes på dansk eller engelsk Denne forside findes også i elektronisk form på vores webside. Vi foretrækker at modtage en digital version, såfremt

Læs mere

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Healthcare Apps OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Jesper Lakman Senior Consultant Digital InnovaGon (4 employees) IT Department (140 employees)

Læs mere

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse Oplægsholder: Inge Pia Christensen Improving the safety of patients in NHS 2013-16 The National Health Service (NHS)

Læs mere

Green Care: Status from Denmark

Green Care: Status from Denmark AARHUS UNIVERSITET Karen Thodberg 27. juni 2012 Green Care: Status from Denmark Senior scientist Karen Thodberg, Institute of Animal Science, Aarhus Universitet, og Carsten Ørting Andersen, Grøn Omsorg

Læs mere

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering Backup Applikation Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Sikkerhedskopiering Indhold Sikkerhedskopiering... 3 Hvad bliver sikkerhedskopieret... 3 Microsoft Dynamics C5 Native database... 3 Microsoft SQL Server

Læs mere

Skriveøvelse 2. Indledning. Emil Kirkegaard. Årskortnr. 20103300. Hold nr. 10

Skriveøvelse 2. Indledning. Emil Kirkegaard. Årskortnr. 20103300. Hold nr. 10 Navn: Emil Kirkegaard Årskortnr. 20103300 Hold nr. 10 Det stillede spørgsmål 1. Redegør for forholdet mellem det vellykkede liv (eudaimonia) og menneskelig dyd eller livsduelighed (areté) i bog 1 og bog

Læs mere

Arbejdskraftundersøgelsen

Arbejdskraftundersøgelsen Arbejdskraftundersøgelsen Indholdsfortegnelse Hvad er Arbejdskraftundersøgelsen (AKU)?... 1 Resultaterne... 2 Hvilke ad-hoc moduler er der i AKU?... 2 Serviceopgaver og tillægsundersøgelser... 3 Deltager

Læs mere

User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication

User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication with Nets Danmark A/S P. 1-9 Index General information... 3 Introduction... 3 Rights... 3 Limitations... 3 Prerequisites... 3 Preparations...

Læs mere

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012 Kvantitative og kvalitative metoder Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012 Program 1. Forskningsspørgsmål 2. Kvantitative vs. kvalitative metoder 3. Eksempler på konkrete forskningsmetoder 4. Sampling-begrebet

Læs mere

For nogle statuskoder vil der komme en klar tekst besked, mens der for andre vil komme en fire cifret kode, som angivet i afsnit 2

For nogle statuskoder vil der komme en klar tekst besked, mens der for andre vil komme en fire cifret kode, som angivet i afsnit 2 1 Statuskoder i forbindelse med en transaktion I forbindelse med en transaktion, vil Sagem Solo terminalen vise en statuskode/statusbesked i ekspedientterminalens display. Endvidere vil der blive udskrevet

Læs mere

nr. 27 5. januar 2010 Undervisningstaxameter sat ned efter omberegning i Undervisningsministeriet

nr. 27 5. januar 2010 Undervisningstaxameter sat ned efter omberegning i Undervisningsministeriet nr. 27 Undervisningstaxameter sat ned efter omberegning i Undervisningsministeriet Lilleskolerne undersøger, hvad der er gået galt. Opdateret tilskudsberegner på hjemmesiden. Finanslov vedtaget 17. december.

Læs mere

PROGRAM 2010. Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden. HP Test Brugergruppe Brugerkonference. 11. november 2010

PROGRAM 2010. Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden. HP Test Brugergruppe Brugerkonference. 11. november 2010 PROGRAM Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden Hotel Scandic Copenhagen Vester Søgade 6 1601 København 09:00-09:30 Modtagelse og morgenmad 09:30-09:45 Velkomst og præsentation af konferencen

Læs mere

The size of the project.

The size of the project. Apartment type B System integrator - COWI Prices from 3-6 million kr. per The size of the project. Suppl. package kr. 400-1,000,000 Why smart-house? The most user-friendly bus- Delivered by DUPLINE The

Læs mere

Appendix. Side 1 af 13

Appendix. Side 1 af 13 Appendix Side 1 af 13 Indhold Appendix... 3 A: Interview Guides... 3 1. English Version: Rasmus Ankær Christensen and Hanne Krabbe... 3 2. Dansk Oversættelse - Rasmus Ankær Christensen og Hanne Krabbe...

Læs mere

JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF

JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF ==> Download: JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF - Are you searching for Jeg Gl Der Mig I Denne Tid Books? Now, you will be happy that at this

Læs mere

2014-2020 ET KREATIVT EUROPA. Fuglsang Kunstmuseum, 6/3/2014. Asbjørn K. Høgsbro. Europæisk konsulent, Kulturstyrelsen

2014-2020 ET KREATIVT EUROPA. Fuglsang Kunstmuseum, 6/3/2014. Asbjørn K. Høgsbro. Europæisk konsulent, Kulturstyrelsen ET KREATIVT EUROPA Fuglsang Kunstmuseum, 6/3/2014 Asbjørn K. Høgsbro Europæisk konsulent, Kulturstyrelsen ET KREATIVT EUROPA Et rammeprogram, der støtter de kulturelle, kreative og audio-visuelle brancher

Læs mere

MANCHESTER OG LIVERPOOL

MANCHESTER OG LIVERPOOL STUDIETUR FOR ØKONOMI UDVALGET TIL MANCHESTER OG LIVERPOOL 1.-5. OKTOBER 2014 FORMÅL, TEMA, PARALELLER OG FORELØBIGT PROGRAM http://manchestergazette.co.uk/wp-content/uploads/2013/02/city_dusk_landscape.jpg

Læs mere

Havefrø. Specialiseret frøproduktion en niche i dansk fødevarenetværk. Specialized seed production a niche in the danish food network

Havefrø. Specialiseret frøproduktion en niche i dansk fødevarenetværk. Specialized seed production a niche in the danish food network Specialiseret frøproduktion en niche i dansk fødevarenetværk Specialized seed production a niche in the danish food network Lise C. Deleuran Institut for Agroøkologi Aarhus Universitet Havefrø Research

Læs mere

SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014

SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 DAGENS PROGRAM Sociale medier og engagerende content Hvad, hvor, hvem Godt indhold og Content

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk 1. Introduction Web: www.citygods.dk City Gods Certificeret E-mail: citygods@btf.kk.dk 2. The City Goods ordinance - main target City Goods ordinance: Vans and lorries over 2.500kg totalweigt must be 60%

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

MISTRAL AiR. Danish Design by Hammel. Helvetica Neue 35 Thin. 30 punkt og en tracking

MISTRAL AiR. Danish Design by Hammel. Helvetica Neue 35 Thin. 30 punkt og en tracking MISTRAL AiR Danish Design by Hammel Helvetica Neue 35 Thin. 30 punkt og en tracking H forside. frontpage. snehvid. pure white.: 9*025 lys grå. light grey.: 2*065 orange.: 065 snehvid. pure white.: 3*041+051+031

Læs mere

MOMSFRIT KONTOR MIDT I PULSERENDE BYLIV Slotsgade 2, 5. th., 2200 København N Sag 13701 (TG)

MOMSFRIT KONTOR MIDT I PULSERENDE BYLIV Slotsgade 2, 5. th., 2200 København N Sag 13701 (TG) MOMSFRIT KONTOR MIDT I PULSERENDE BYLIV Slotsgade 2, 5. th., 2200 København N Sag 13701 (TG) BELIGGENHED DK Beliggende i ungt og kreativt miljø på Nørrebro. Området udmærker sig ved de mange hyggelige

Læs mere

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Godkendelse af emne for hovedopgave af vejleder og undervisningskoordinator. Læs venligst retningslinjerne sidst i dette dokument

Læs mere

TILGANG Arbejdskraft 700 Befolkning 1.300 Boliger 500 Heraf singleboliger 200 Heraf familieboliger 300 Daginstitutionspladser 125

TILGANG Arbejdskraft 700 Befolkning 1.300 Boliger 500 Heraf singleboliger 200 Heraf familieboliger 300 Daginstitutionspladser 125 1 2 TILGANG Arbejdskraft 700 Befolkning 1.300 Boliger 500 Heraf singleboliger 200 Heraf familieboliger 300 Daginstitutionspladser 125 Fritidsordningspladser 200 Skolefaciliteter 250 Fig. 4.8 Š Basisscenarium,

Læs mere

ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv -

ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv - DET SOCIALE EKSPERIMENT - Et lærings perspektiv - ET SPØRGSMÅL

Læs mere