Referat af workshoppen Nordic Transportpolitical Network

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af workshoppen Nordic Transportpolitical Network"

Transkript

1 Referat af workshoppen Nordic Transportpolitical Network Af Jimmy Lukassen I det følgende er workshoppen Nordic Transportpolitical Network refereret, idet der både er givet en gennemgang af de enkelte oplæg og en opsummering af de efterfølgende diskussioner. Referatet er foretaget kronologisk, således at der efter hvert oplæg følger en diskussion. Dagsorden for workshoppen : - Hvad er NTN? v/tommy Madsen, Nordjyllands Amt - Transport og samfundsudvikling v/gunnar Stavrum, Agderforskning, Kristianssand - Regionale transportdata v/anders Langeland, Agderforskning, Kristianssand - Konkurrenceflader og udviklingstræk v/lars Dagnæs og Torben Christensen, - Institut for Transportstudier, Padborg - Havne og Nærsøfart v/olav Eidhammer, Ttranportøkonomisk Institut, Oslo - Krav til bærekraft og effektivitet v/carsten Jahn Hansen og Emin Tengström, - Aalborg Universitet - Flaskehalse v/jennie Thalenius, Sjöfartens Analyseinstitut, Kenth Lumsden Chalmers Tekniske Högskola, Gøteborg Hvad er NTN? Som et kortere indledende oplæg fortælles der om baggrunden for Nordic Transportpolitical Network (NTN) og formålet hermed. NTN er et nordisk netværk for udveksling af viden og erfaringer mellem 17 regioner i Danmark (kun Jylland), Norge og Sverige. Netværket er en del af Interreg IIc, som er et initiativ fra EU til fremme af samarbejdet mellem lande omkring den regionale planlægning. NTN skal således benyttes i forbindelse med planlægningen i de deltagende regioner. Budgettet er ca. 4,8 mio. kr., som hovedsageligt deles mellem fem Trafikdage på Aalborg Universitet

2 delprojekter. Samarbejdet gennem NTN består dels af et politisk samarbejde, dels af et fagligt samarbejde. Formålet med NTN er at understøtte infrastrukturen i regionerne, ligesom det er hensigten, at der skal skabes mulighed for etablering af flere arbejdspladser indenfor transportsektoren. Fem delprojekter har kørt sideløbende siden 1997 og skal færdiggøres i Det er dog oplægholderens håb, at projektet fortsætter fremover gennem lignende delprojekter. Transport og samfundsudvikling Gennem oplægget uddybes formålet med Nordic Transportpolitical Network, ligesom der redegøres for udgangspunktet for projektet. Idet den eksisterende viden om transportfordelingen er meget begrænset, er det hensigten at klarlægge hvilke faktorer, der bestemmer udviklingen indenfor transportsektoren, og endvidere hvordan denne udvikling bliver. Ligeledes er det formålet at vurdere de mulige konsekvenser af udviklingen. Foruden en redegørelse for udgangspunkt og formål blev delprojekterne 2-6 kort beskrevet. Der blev fortalt om, hvordan disse hænger sammen, og hvordan de alle er udarbejdet under de rammer, der er fremkommet på baggrund af delprojekt 1. Diskussion Som åbning på diskussionen stilles et spørgsmål om sammenhængen mellem de to sidste delprojekter, og det fremgår af svaret fra oplægsholderen, at der for delprojekt 5 og 6 er sammenført viden, idet projekterne arbejder inden for samme felt, og der derfor kan drages fordel af at kombinere undersøgelser og resultater. Omkring selve processen spørges, hvor stor en rolle denne spiller. Til dette svarer oplægsholderen, at processen resulterer i et praktisk samarbejde imellem landene og regionerne. De syv institutioner, der har deltaget i projektet har kunnet (og kan stadig) lære af hinandens erfaringer. Dette skyldes, at delprojekterne har kørt sideløbende, hvorved muligheden for interaktion mellem deltagerne i de enkelte projekter er opstået. 204 Trafikdage på Aalborg Universitet 2000

3 Der stilles spørgsmålstegn ved NTN s bæredygtighed. Især tænkes der på, om netværket kan fungere, uden at økonomien er fuldstændigt på plads. Her mener oplægsholderen, at projektet formentligt vil kunne hænge sammen politisk, da der er truffet en beslutning om samarbejde mellem landene. Derimod kan det blive vanskeligere at bevare kvaliteten af det forskningsmæssige samarbejde. Flere steder i salen tilkendegives, at det er vigtigt, at forskningsnetværket bevares. Regionale transportdata Oplægget gennemgår et eksempel fra Norge, hvor der er set på importen og eksporten med udgangspunkt i Norge og norske forhold. Bl.a. fremhæves USA som en markant samarbejdspartner i denne sammenhæng. Rapporten for delprojektet omfatter et Transportatlas, hvor importen og eksporten for hver region er beskrevet. Formålet med undersøgelsen er at lave en database for hver region i NTN, således at forholdene i hver region gøres mere overskuelige. Med denne database er det meningen, at hver region skal være i besiddelse af et værktøj, der kan bruges i planlægningen, fx i forbindelse med lokalisering af erhverv. Endvidere skal databasen anvendes til at vurdere, om udviklingen indenfor transportsektoren går i en bæredygtig retning. Det største problem i forbindelse med undersøgelsen er, at der især i Norge, hvor eksemplet er taget fra er meget få data, hvorfor det er vanskeligt at gennemføre undersøgelsen. I selve undersøgelsen ses der på hvor meget trafik, der går gennem regionen i forbindelse med import og eksport af varer. Der ses på alle transportformer, således at der opnås et fornuftigt sammenligningsgrundlag. Resultatet af undersøgelsen viser foreløbigt hvilke geografiske områder, der er kritiske, og hvor der derfor skal sættes ind. Yderligere ses hvilke transportmidler, der er dominerende, hvorved der lægges op til en undersøgelse af, hvad der kan gøres for at ændre en uhensigtsmæssig fordeling af transportmidler. I øvrigt viser resultaterne af undersøgelsen, hvor der er miljøproblemer, som skal afhjælpes, ligesom undersøgelsen frembringer betydningsfuld viden omkring behovet i forbindelse med fremtidig dimensionering af infrastrukturen i de enkelte regioner. Trafikdage på Aalborg Universitet

4 Diskussion Eftersom den beskrevne undersøgelse tager udgangspunkt i et norsk eksempel spørges til, hvordan datamængden og -kvaliteten er i Danmark og Sverige. Hertil svarer oplægsholderen, at han kender mest til de norske forhold, men at forholdene i Danmark er omtrent på samme niveau. Med hensyn til Sverige er oplægsholderen lidt mere usikker men mener dog, at datamængden også her er ringe. I forlængelse af dette svar nævnes i salen, at data for Femern Bælt kan regionaliseres, hvorved der kan etableres data for andre regioner. Endvidere nævnes, at data i Danmark indsamles på en anden måde end i det beskrevne eksempel, men at fremgangsmåden er for tidskrævende til at blive forklaret under workshoppen. I den følgende diskussion nævnes det fra salen, at de beskrevne tiltag virker meget fornuftige. Det er således positivt, at transportstrømmene mellem regionerne fastlægges. Dog er det vigtigt at processen fortsætter, således at yderligere viden kan opnås udfra undersøgelserne. Som det sidste emne i diskussionen stiller mødelederen et spørgsmål til salen omhandlende, hvad de indsamlede data kan bruges til. Oplægsholderen svarer at data kan anvendes som en dokumentation for at den pågældende region har erhvervssucces. Hvis der er gode import- og eksportforhold, må det nødvendigvis betyde, at regionen tjener penge. Herigennem kan regionen muligvis opnå en form for støtte fra staten ved at vise, at der er potentiale for yderligere erhvervsmæssig udvikling. I forlængelse af dette nævnes i salen, at data kan bruges til at vurdere den førte transportpolitik. Ved at opstille transportpolitikkens hovedformål og tiltag og sammenligne disse med de faktiske forhold kan det vurderes, om politikken har ført til opfyldelse af formålene, eller om der eventuelt er behov for at ændre transportpolitikken. Konkurrenceflader og udviklingstræk I forhold til lastbilen bruges jernbanen kun i begrænset omfang til godstransport. Derfor tager oplægget udgangspunkt i spørgsmålet om, hvorvidt det at bruge jernbane til godstransport kan bruges politisk. Toget virker umiddelbart som et miljøvenligt transportmiddel i forhold til lastbilen, men alligevel synes det vanskeligt at overbevise folk om fordelene ved godstransport via bane. Som indledning formulerer oplægsholderen et ønske om at tilvejebringe én fælles jernbanepolitik, idet mange forskellige politikker gør det vanskeligt at koordinere godstransporten over flere forskellige lande. 206 Trafikdage på Aalborg Universitet 2000

5 For at illustrere konkurrenceforholdet mellem bane og vej mht. godstransport anvendes et eksempel, hvor LEGO skal transportere varer fra Billund til Schweiz. Eksemplet tager udgangspunkt i tids- og ressourceforbruget og illustrerer forskellige løsningsmuligheder, bl.a. brug af bane alene og en kombination mellem bane og vej. Det viser sig i denne forbindelse, at der kan drages en tidsmæssig fordel af at køre til Hamborg og lade godset transportere herfra via jernbanen. På denne baggrund stiller oplægsholderen sig undrende overfor, at jernbanen kun benyttes i begrænset udstrækning. Der gives yderligere et eksempel, hvor der opstilles forskellige kombinationer af ruter og transportmidler. Her kigges på tidsmæssige, prismæssige og miljømæssige variationer for at illustrere fordele og ulemper ved brug af forskellige transportmidler. Resultaterne af beregningerne viser, at der tidsmæssigt ikke er nogen nævneværdig forskel mellem bane og vej. Prismæssigt er nogle alternativer naturligvis bedre end andre, men oplægsholderen mener ikke, at der kan påvises nogen væsentlig årsag til at vælge lastbiltransport fremfor jernbane. Med hensyn til miljømæssige fordele er jernbanen typisk bedre end lastbilen, idet generne fra jernbanen er mindre. Derfor vurderes det i oplægget, at der må være andre grunde end de undersøgte, der bevirker, at jernbanen ikke i højere grad benyttes i stedet for lastbilen. Som konklusion på oplægget gøres der opmærksom på, at jernbanen udgør et potentielt bedre transportmiddel end lastbilen. Dog vil en kraftig flytning af godstransporten over på banen medføre et stort behov for yderligere udbygning af jernbanenettet, idet der i dag ikke er tilstrækkelig kapacitet til at klare en større flytning af godstransporten. I denne forbindelse betragtes det som en fordel at jernbanen er relativt miljøvenlig, da der kan opnås offentlige tilskud til udbygning af jernbanenettet. Diskussion Der følger en kort diskussion af oplægget, hvor det først tilkendegives, at oplægget er godt og rammende. Fra salen kommenteres beregningerne af forskellene mht. tid, pris og miljø. Det nævnes, at vurderingen af prissætningerne for disse faktorer virker som gæt fremfor dokumenterede fakta. Blandt andet savnes en vurdering fra de virksomheder, der har indflydelse på godstransporten. Trafikdage på Aalborg Universitet

6 Hertil svarer oplægsholderen, at vurderingerne bl.a. bygger på vurderinger fra virksomheder, som er blevet spurgt i forbindelse med undersøgelsen. Holdningen er, at jernbanen ikke benyttes i højere grad, fordi politikerne og virksomhederne ikke har åbnet øjnene for mulighederne. De er således ikke klar over fordele og ulemper ved brug af henholdsvis lastbilen og jernbanen. Havne og nærsøfart Der indledes med en præsentation af målet for delprojektet, som er at forbedre effektiviteten af intermodaliteten i forbindelse med regionernes havne. Intermodaliteten er relevant, fordi det svarer godt til EU s mål om større intermodalitet i transportsektoren. Desuden styrkes den økonomiske udvikling i regionerne gennem en effektivisering af intermodaliteten og dermed transportsystemet generelt. Oplægsholderen lægger vægt på, at der i forbindelse med godstransport skal være mulighed for både at bruge lastbil og jernbane efter sø- og havnetransporten. Det fremhæves, at samarbejde mellem havnene i Skandinavien er vigtigt, da det er hensigten, at havnene skal integreres i det transeuropæiske transportnetværk (TEN). Gennem denne integration vil det være muligt at gøre havnene til en naturlig del af transportnetværket. Samarbejde og koordination er derfor af afgørende betydning for havnenes konkurrenceevne, som styrkes, når godsstrømmenes flow forbedres. Flowet skal primært forbedres gennem en styrket organisation i havnene. Gennem en stærk organisation skal operationaliteten øges i form af enklere procedurer i havnene, især mht. papirarbejdet, som skal gøres mere gnidningsfrit og overskueligt, hvorved arbejdsgangen lettes, og godsstrømmen gennem de enkelte havne kan øges. Et andet problem er, at der i dag er for mange havne i de regioner, der er omfattet af Nordic Transportpolitical Network specielt dog regionerne i Danmark og Norge. Dette bevirker, at spredningen af godset øges, hvorfor den enkelte havn ikke er istand til investere i ny teknologi til at flytte godset hurtigere. Dermed bliver havnene mindre konkurrencedygtige, og de bliver dermed mindre attraktive at inddrage i det transeuropæiske transportnetværk. På denne baggrund ønskes fremover få, men større havne, som kan samle godsstrømmene i få havne og dermed skabe et hurtigere flow, som gør havnetransport mere attraktivt. 208 Trafikdage på Aalborg Universitet 2000

7 I oplægget efterlyses aktører, som skal sørge for integrationen af havne og nærsøfart. De aktører, der skal stå for integrationen i TEN støder på vanskeligheder, idet markedet er medvirkende til at bestemme hvilke havne, der hovedsageligt kan anvendes til godstransporten. Dette sker udfra en betragtning fra den enkelte virksomhed, hvorved prioriteringen af havne ikke alene kan foretages af planlæggere. Dette leder frem til to vidt forskellige løsningsforslag, blandt hvilke der skal vælges én strategi. Som det første forslag kan det vælges at opruste den offentligt ejede infrastruktur, som planlæggerne har relativt godt overblik over, og hvor råderummet er større. Der kan således fastlægges en struktur, hvor nogle få havne opprioriteres udfra nogle strategiske betragtninger. Som alternativ til dette forslag kan det vælges at overlade prioriteringen af havnene til markedet, som gennem økonomiske betragtninger vil bestemme hvilke havne, der benyttes mest. Ulempen ved denne strategi er dog, at resultatet kan blive, at mange havne benyttes i et mindre omfang fremfor få, store havne. Diskussion Fra salen rejsen spørgsmål om hvilke aktører, der skal pålægges ansvaret for havnenes integration i TEN. Ligeledes påpeges det, at alle formentligt vil fralægge sig ansvaret. Oplægsholderen erkender, at det er vanskeligt at placere ansvaret, da det ikke er oplagt at pålægge én bestemt myndighed ansvaret. Yderligere nævnes, at der enten skal ydes en koncentreret indsats omkring indirekte styring af den offentligt ejede infrastruktur, således at enkelte havne styrkes herigennem, eller også skal sagen overlades til markedskræfterne. I den følgende diskussion påpeges, at regionerne spiller en betydningsfuld rolle, idet de har overblik over, hvad de konkret er istand til at gøre, ligesom de kan formulere krav til den førte politik. Her tænkes primært på indflydelsen på fastlæggelse af målsætninger og strategier. Hertil suppleres med, at der er risiko for, at afsides beliggende regioner kan blive for afhængige af de centrale myndigheder, hvis beslutningerne træffes fra centralt hold. Dette skyldes, at de centrale myndigheder har mange andre hensyn, der skal tages, hvorfor en strategi for havnenes integration ikke nødvendigvis vil gavne alle regioner. Som svar på ovennævnte kommentarer gør oplægsholderen opmærksom på, at hvis al styring lægges ud til de enkelte regioner, kan der opstå en situation, hvor alle regioner fx satser på tre Trafikdage på Aalborg Universitet

8 havne hver, hvorved der igen bliver for mange havne, og effektiviseringen af få havne derved mindskes eller i værste fald udebliver. Der skal således findes en måde, hvorpå ansvaret fordeles mellem regionerne og de centrale myndigheder. Denne fordeling er endnu ikke klarlagt, og hverken oplægget eller den efterfølgende debat giver en entydig løsning på problemstillingen. Krav til bærekraft og effektivitet Delprojekt 5 er udarbejdet på baggrund af den overordnede problemstilling: Kan effektivitet og bæredygtighed kombineres med NTN s mål?. Indledende defineres den form for bæredygtighed, der er arbejdet med i delprojektet. Der er tale om økologisk bæredygtighed, mens der ikke som udgangspunkt kigges på økonomisk og social bæredygtighed. Det betyder dog ikke, at disse former for bæredygtighed er negligeret, blot er de ikke den primære form for bæredygtighed, som undersøges. Grundlaget for at undersøge mulighederne for bæredygtighed i forbindelse med transport er, at begrebet er en del af den nationale politik i alle de deltagende lande. Således omfatter alle tre landes miljøpolitik dele af Brundtlands-kommissionens definition på bæredygtighed og mål om at fremme bæredygtig transportmidler. Delprojektet tager derfor fat i det begrænsede økologiske råderum og ressourceproblematikken, dvs. de begrænsede naturlige ressourcer, der er til rådighed. I forbindelse med projektet er der lavet to cases med år 2015 som tidshorisont. Som metode er der brugt normative scenarier og backcasting. De to cases handler om henholdsvis færge- og fisketransport, og begge cases bygger på tidligere undersøgelser i Danmark, Norge og Sverige. For den fremtidige udvikling antages, at oliepriserne stiger, hvorfor der må forventes et mindre forbrug af sådanne produkter i forbindelse med transport. Desuden antages det, at der er indgået nye internationale aftaler omkring udslip, som betyder, at CO 2 -udslippet reduceres. Endeligt er det antaget, at den teknologiske udvikling er medvirkende til øge energieffektiviteten og miljøvenligheden i transportsektoren. Formålet med udarbejdelsen af de to cases og delprojektet generelt er at stimulere politiske og økonomiske beslutninger. Dette skal ske gennem en illustration af hvor store miljøfordele, der kan opnås gennem ændringer i brugen af transportmidler til godstransport. 210 Trafikdage på Aalborg Universitet 2000

9 Den første case omhandler en færgetransport, hvor det formodes, at færgetrafikken falder frem til 2010, hvorefter den stiger frem til Færgetrafikkens andel forbliver omtrent den samme for hele perioden, mens forureningen reduceres. I anden case, som omhandler en fisketransport, viser det udarbejdede scenarie, at lastbilen erstattes af jernbane eller skib. Dette vil medføre tidsbesparelser og miljøfordele ved brug af jernbane, mens det ved brug af skib vil medføre, at transporten tager længere tid, men at der samtidig sker en halvering af miljøbelastningen. Det overordnede resultat af arbejdet menes at blive, at politikerne bliver istand til at se på egen tankegang fra en ny vinkel. Endvidere skabes der et bedre grundlag for at sikre en effektivisering af transportsystemet i fremtiden, ligesom det forventes, at grundlaget for et samarbejde mellem virksomheder og politikere styrkes. Således tjener delprojektet som en redegørelse for relevant viden om muligheder og konsekvenser i relation til inddragelse af bæredygtighed i forbindelse med en styrkelse af regionernes transport. Diskussion Der sås tvivl om, hvorvidt det er tilstrækkeligt argument for Femern Bælt forbindelsens bæredygtighed at sige, at der således kan tages hensyn til godstransport fra Norge til Tyskland og Østeuropa. Dette skyldes, at andre hensyn bliver nedtonet i vurderingen af fordele og ulemper. I forlængelse spørges der, om en rute gennem Jylland er undersøgt. Hertil svares, at Femern Bælt forbindelsen vil medføre store ændringer i banestrukturen, som yderligere giver fordele for godstransport fra Norge. Fremtidsscenarierne bygger bl.a. på mere samarbejde og integration. Dette må formodes at skabe mere trafik mellem regionerne, hvilket umiddelbart må betyde en begrænsning af bæredygtigheden. Oplægsholderen er enig i dette synspunkt og tilføjer, at det samlede NTNprojekts formål vejer tungere end målet om at sikre bæredygtighed og effektivitet. Begge dele kan dog opnås ifølge oplægsholderen. Trafikdage på Aalborg Universitet

10 Flaskehalse Det sidste oplæg omhandler delprojekt 6, som koncentrerer sig om flaskehalse indenfor transportsektoren. Mål med delprojektet er at identificere flaskehalse i transportsektoren og herunder at klarlægge, hvordan flaskehalse kan påvirkes. Delprojektet undersøger, hvad der kan gøres for at afhjælpe problemer med flaskehalse, og i oplægget lægges bl.a. vægt på de kritiske faktorer i et regionalt perspektiv. I denne sammenhæng ses der på, hvordan der kan skabes yderligere koncentration af godsstrømme, uden at der samtidig skabes flere flaskehalse. Endvidere undersøges effekterne af en yderligere koncentration, og der ses på sammenhængen med den resterende del af transportsystemet. Konsekvenserne af flaskehalsene er bl.a. økonomisk nedgang for de involverede aktører, hvis godstransport forsinkes. Derfor vil en reduktion af flaskehalsene medføre økonomiske fordele, idet de samlede transportomkostninger begrænses gennem en optimering af godsstrømmene. Der er problemer med flaskehalse flere steder, så derfor er det vigtigt at sætte ind de steder, hvor problemerne er størst. Her eksisterer dog et problem, idet der ikke p.t. findes en metode til at afveje og prioritere flaskehalsene i forhold til hinanden. Der mangler en måde til at kvantificere flaskehalsene, således at omfanget heraf kan sammenlignes. Der overvejes flere strategier til løsning af problemer med flaskehalse. Et løsningsforslag er at skabe en høj koncentration af varestrømme de steder, hvor der er stor kapacitet og dermed aflaste nogle af de mindre knudepunkter. Ulempen er her, at der er stor risiko for flaskehalse, da det er vanskeligt at vurdere nøjagtigt, hvor høj koncentrationen af varestrømme kan være. Et andet løsningsforslag er at skabe en mindre koncentration af varestrømme, men til gengæld sprede strømmene over flere regioner. Dette vil stadig sikre en relativt høj effektivitet, og samtidig vil det mindske risikoen for flaskehalse. Konsekvenserne af flaskehalse rammer ikke kun de involverede regioner men hele transportsystemet, da varestrømmene forsinkes, hvorved effektiviteten af næste led i transportkæden mindskes. Konsekvenserne får derfor indflydelse på både regionalt, nationalt og evt. internationalt niveau. De komponenter i transportsystemet, der rammes, kan kategoriseres som henholdsvis fysiske og ikke-materielle. De fysiske komponenter er 212 Trafikdage på Aalborg Universitet 2000

11 eksempelvis gods eller transportnetværket, mens de ikke-materielle kan være research eller transportrelaterede job. Sidst i oplægget nævnes kort nogle af de virkemidler, som kan anvendes til at afhjælpe problemerne med flaskehalse. En mulighed er at foretage en bedre styring af trafikken i form af fx henvisninger og information til trafikanterne. Et mere kontant virkemiddel er anvendelse af økonomiske tiltag, som eksempelvis afgifter eller trafikregulerende tiltag. Her kan der fx være tale om afgifter på konkrete veje og vejtyper, eller der kan være tale om afgifter på særlige former for gods. Diskussion På grund af de enkelte oplægs varighed var der ikke tid til at holde en uddybende diskussion efter oplægget om flaskehalse. Der var derfor ingen reel debat efter oplægget. Trafikdage på Aalborg Universitet

DB Schenker Rail Scandinavia A/S Administrerende direktør Stig Kyster-Hansen

DB Schenker Rail Scandinavia A/S Administrerende direktør Stig Kyster-Hansen DB Schenker Rail Scandinavia A/S Administrerende direktør Stig Kyster-Hansen Fremtidsmulighederne for containertransport i dansk og nordeuropæisk perspektiv 1. marts 2012 Om DB Schenker Rail Scandinavia

Læs mere

transportplaner I NTN-korridoren

transportplaner I NTN-korridoren Sammenhænge mellem nationale transportplaner I NTN-korridoren Nordisk Transportpolitisk Netværk Seminar 29. september 2009 COWI Thomas Thume Majken Kobbelgaard Andersen 1 Præsentation Gennemgang af landenes

Læs mere

Femern Bælt forbindelsen. Konsekvenser for jernbanegodstransporten

Femern Bælt forbindelsen. Konsekvenser for jernbanegodstransporten Femern Bælt forbindelsen Konsekvenser for jernbanegodstransporten efter 2018 2009 1 Femern Bælt forbindelsen Konsekvenser for jernbanegodstransporten efter 2018 2019 2 Så drastisk bliver det nok ikke Men

Læs mere

17. Infrastruktur digitalisering og transport

17. Infrastruktur digitalisering og transport 17. 17. Infrastruktur digitalisering og transport Infrastruktur Infrastruktur er en samlet betegnelse for de netværk, der binder samfundet sammen. En velfungerende infrastruktur er et vigtigt fundament

Læs mere

EU s nye Transportpolitik og dens potentialer, muligheder og perspektiver for Taulov Transportcenter

EU s nye Transportpolitik og dens potentialer, muligheder og perspektiver for Taulov Transportcenter EU s nye Transportpolitik og dens potentialer, muligheder og perspektiver for Taulov Transportcenter Præsentation ved Kent Bentzen Formand for FDT Foreningen af Danske Transportcentre Vicepræsident for

Læs mere

REGIONALØKONOMISK ANALYSE

REGIONALØKONOMISK ANALYSE Analysegrundlaget Formålet med den regionaløkonomiske analyse er at vurdere den regionale fordeling af de samfundsøkonomiske gevinster og tab ved etableringen af en fast Femer Bælt-forbindelse, udtrykt

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Erhvervslivet og Femer. Startside Forrige Næste

Indholdsfortegnelse. Erhvervslivet og Femer. Startside Forrige Næste Startside Forrige Næste Erhvervslivet og Femer Forventninger hos erhvervslivet i Storstrøms amt til en fast forbindelse over Femer Bælt Copyright Dansk Industri og Idé-komiteen vedr. infrastruktur i Storstrøms,

Læs mere

Holdningspapir om dansk-tysk infrastruktur

Holdningspapir om dansk-tysk infrastruktur Holdningspapir om dansk-tysk infrastruktur Dansk-Tysk Handelskammer, maj 2016 1 Dansk-tysk infrastruktur er grundlaget for handelen mellem Tyskland og de nordeuropæiske lande. For virksomheder i Danmark,

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd Via Magistraten. Teknik og Miljø. Trafik og Veje. Den 9. august 2010

Indstilling. Til Århus Byråd Via Magistraten. Teknik og Miljø. Trafik og Veje. Den 9. august 2010 Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Teknik og Miljø Den 9. august 2010 Trafik og Veje Teknik og Miljø Århus Kommune Udarbejdelse af plan for langsigtede, kommunale investeringer i trafikinfrastruktur.

Læs mere

DTU Transport. Infrastrukturkommissionen: Mere end Motorveje. Oli B.G. Madsen Professor, dr.techn.

DTU Transport. Infrastrukturkommissionen: Mere end Motorveje. Oli B.G. Madsen Professor, dr.techn. Infrastrukturkommissionen: Mere end Motorveje Oli B.G. Madsen Professor, dr.techn. Copyright DTU Transport 2008 Hvad er DTU Transport CTT = Center for Trafik og Transport på DTU DTF = Danmarks TransportForskning

Læs mere

Samfundsøkonomisk analyse af en fast forbindelse over Femern Bælt

Samfundsøkonomisk analyse af en fast forbindelse over Femern Bælt Samfundsøkonomisk analyse af en fast forbindelse over Femern Bælt Mette Bøgelund, Senior projektleder, COWI A/S Trafikdage på Aalborg Universitet 2004 1 I analysen er de samfundsøkonomiske fordele og ulemper

Læs mere

for syddanske ønsker til statens investeringsplan for infrastruktur

for syddanske ønsker til statens investeringsplan for infrastruktur Område: Regional Udvikling Udarbejdet af: Erik Ørskov Afdeling: Direktørområdet E-mail: Erik.Oerskov@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 09/731 Telefon: 76631989 Dato: 6. marts 2009 Notat Opfølgningsstrategi

Læs mere

Talepunkt til brug ved samråd i Folketingets udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, onsdag den 16. marts 2005.

Talepunkt til brug ved samråd i Folketingets udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, onsdag den 16. marts 2005. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Bilag 66 Offentlig MINISTEREN Talepunkt til brug ved samråd i Folketingets udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, onsdag den 16. marts 2005.

Læs mere

Trafikstyrelsen info@trafikstyrelsen.dk. Høringssvar: Trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027

Trafikstyrelsen info@trafikstyrelsen.dk. Høringssvar: Trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027 Trafikstyrelsen info@trafikstyrelsen.dk Høringssvar: Trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027 30-11-2012 Sag nr. 12/1766 Dokumentnr. 46640/12 Johan Nielsen Tel. 35298174 E-mail: Jon@regioner.dk

Læs mere

Holdningspapir om dansk-tysk infrastruktur

Holdningspapir om dansk-tysk infrastruktur Holdningspapir om dansk-tysk infrastruktur Dansk-Tysk Handelskammer, februar 2016 1 Dansk-tysk infrastruktur er grundlaget for handelen mellem Tyskland og de nordeuropæiske lande. For virksomheder i Danmark,

Læs mere

Vælg de mest erhvervsvenlige projekter

Vælg de mest erhvervsvenlige projekter Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Workshop: Anvendelse af samfundsøkonomisk metode i transportsektoren. Tidspunkt: Tirsdag den 27. august 2002, kl. 9.00-12.20

Workshop: Anvendelse af samfundsøkonomisk metode i transportsektoren. Tidspunkt: Tirsdag den 27. august 2002, kl. 9.00-12.20 Trafikministeriet Notat Workshop på Trafikdagene 2002 Dato J.nr. Sagsbeh. Org. enhed : 8. oktober 2002 : 106-49 : TLJ, lokaltelefon 24367 : Planlægningskontoret Workshop: Anvendelse af samfundsøkonomisk

Læs mere

STORT ER POTENTIALET?

STORT ER POTENTIALET? ARBEJDSPLADSLOKALISERING - HVOR Baggrund STORT ER POTENTIALET? - En analyse af pendlertrafik i Frederiksborg Amt Af Civilingeniør Morten Agerlin, Anders Nyvig A/S Blandt de langsigtede midler til påvirkning

Læs mere

Indspil til de strategiske analyser og trafikforhandlinger 2013

Indspil til de strategiske analyser og trafikforhandlinger 2013 Indspil til de strategiske analyser og trafikforhandlinger 2013 Region Midtjylland og de 19 kommuner i den midtjyske region januar 2013 KKR MIDTJYLLAND Forslag til prioriteringer af statslige investeringer

Læs mere

Valg af retning for ny struktur for de administrative huse i Hedensted Kommune

Valg af retning for ny struktur for de administrative huse i Hedensted Kommune Notatark Sagsnr. 82.06.00-A30-2138637-09 Sagsbehandler Thomas Frank 30.10.2015 Valg af retning for ny struktur for de administrative huse i Hedensted Kommune I forlængelse af Bascons afrapportering omkring

Læs mere

GODSTRANSPORTSTATISTIK - ET SMERTENSBARN?

GODSTRANSPORTSTATISTIK - ET SMERTENSBARN? GODSTRANSPORTSTATISTIK - ET SMERTENSBARN? MULIGHEDER OG ERFARINGER FRA ARBEJDET MED AT BRUGE STATISTIK Lars Dagnæs Institut for Transportstudier Hærvejen 11 C 6330 Padborg, Baggrund Uden måling er alt

Læs mere

Derfor vil vi arbejde målrettet for, at Folketinget beslutter at gennemføre projekterne.

Derfor vil vi arbejde målrettet for, at Folketinget beslutter at gennemføre projekterne. Fyn på banen FYN på banen Væksten i den fynske byregion skal øges gennem investeringerne i infrastrukturen Vi vil skabe et bæredygtigt transportsystem Den fynske byregion skal have Danmarks bedste bredbåndsdækning

Læs mere

Hvad er der kommet ud af arbejdet med transportplaner i Danmark?

Hvad er der kommet ud af arbejdet med transportplaner i Danmark? Hvad er der kommet ud af arbejdet med transportplaner i Danmark? Forfatter: Per Thost, RAMBØLL NYVIG Baggrund og formål RAMBØLL NYVIG har med assistance fra COWI for Miljøstyrelsen gennemført et udredningsprojekt

Læs mere

Trafikledelse, hvad er muligt. - og fornuftigt i det næste årti

Trafikledelse, hvad er muligt. - og fornuftigt i det næste årti Trafikledelse, hvad er muligt - og fornuftigt i det næste årti fik@vd.dk Vejdirektoratet Trafikal drift Vi er i Danmark nået til at vendepunkt mht. anvendelse af trafikledelse. Vi har i de sidste 10 15

Læs mere

Derfor vil vi arbejde målrettet for, at Folketinget beslutter at gennemføre projekterne.

Derfor vil vi arbejde målrettet for, at Folketinget beslutter at gennemføre projekterne. Fyn på banen FYN på banen Væksten i den fynske byregion skal øges gennem investeringerne i infrastrukturen Vi vil skabe et bæredygtigt transportsystem Den fynske byregion skal have Danmarks bedste bredbåndsdækning

Læs mere

Kommissorium for strategisk analyse af udbygningsmulighederne

Kommissorium for strategisk analyse af udbygningsmulighederne Transportministeriet Kommissorium for strategisk analyse af udbygningsmulighederne i Østjylland 30. april 2009 I Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009 mellem regeringen, Socialdemokraterne,

Læs mere

Status og tendenser på jernbaneområdet i et EUperspektiv. Jakob Karlshøj, kontorchef for Banekontoret, Transportministeriet

Status og tendenser på jernbaneområdet i et EUperspektiv. Jakob Karlshøj, kontorchef for Banekontoret, Transportministeriet Status og tendenser på jernbaneområdet i et EUperspektiv Jakob Karlshøj, kontorchef for Banekontoret, 1. Tendenser og udviklingen i EU-reguleringen 2. Et eksempel fra virkeligheden ønsket om øget jernbanegodstransport

Læs mere

Ældre- og Handicapforvaltningen, Aalborg Kommune Aalborg på Forkant Innovativ udvikling i sundhed og velfærd. Forundersøgelse. Aalborg på Forkant

Ældre- og Handicapforvaltningen, Aalborg Kommune Aalborg på Forkant Innovativ udvikling i sundhed og velfærd. Forundersøgelse. Aalborg på Forkant Forundersøgelse - bedre sundhed og mere omsorg og pleje for færre ressourcer Udvikling af innovative sundheds- og velfærdsløsninger i Ældre- og Handicapforvaltningen i Aalborg Kommune 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Fremtidens transport Infrastrukturkommissionens anbefalinger

Fremtidens transport Infrastrukturkommissionens anbefalinger Fremtidens transport Infrastrukturkommissionens anbefalinger Indlæg ved Birgit Aagaard-Svendsen, Formand for Infrastrukturkommissionen 1 års konference for Infrastrukturkommissionens rapport 1 Visionen

Læs mere

Potentialet for aflastning af E45 for national og international trafik, mhp. at begrænse trængselsproblemerne på E45, herunder ved Vejlefjordbroen.

Potentialet for aflastning af E45 for national og international trafik, mhp. at begrænse trængselsproblemerne på E45, herunder ved Vejlefjordbroen. Udkast DEPARTEMENTET Dato 15. marts 2010 Linjeføringsscreening for en ny midtjysk motorvejskorridor Det fremgår af Aftalen om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009, at der skal gennemføres en strategisk

Læs mere

For så vidt angår ordningerne i programmet, så vil foreningen særligt pege på følgende forhold:

For så vidt angår ordningerne i programmet, så vil foreningen særligt pege på følgende forhold: Åbyhøj, Til Erhvervsudvikling NaturErhvervstyrelsen Høringssvar fra Økologisk Landsforening vedr. J.nr. 15-8132-000040 Forslag til ændring af landdistriktsprogrammet 2014-2020 og supplerende miljøvurdering

Læs mere

Nærskibsfartens fremtid og muligheder i Danmark og EU: hvor kan det gøre en forskel?

Nærskibsfartens fremtid og muligheder i Danmark og EU: hvor kan det gøre en forskel? Nærskibsfartens fremtid og muligheder i Danmark og EU: hvor kan det gøre en forskel? Jacob Kronbak Institut for Maritim Forskning og Innovation (MFI) Syddansk Univesitet (SDU) Indhold Intermodal Multimodal

Læs mere

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015 Januar 2011 Indhold 1 INDLEDNING 2 STRATEGIGRUNDLAGET 2.1 DET STRATEGISKE GRUNDLAG FOR KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN 3 VISION - 2015 4 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN

Læs mere

Regionale nøgletal for dansk turisme, 2004-2006

Regionale nøgletal for dansk turisme, 2004-2006 N O T A T Regionale nøgletal for dansk turisme, 2004-2006 Kort før nytår offentliggjorde VisitDenmark rapporten Tre forretningsområder i dansk turisme Kystferie, Storbyferie og Mødeturisme, der for første

Læs mere

Hvor er vognmandsbranchen om 10 år? November 2014

Hvor er vognmandsbranchen om 10 år? November 2014 Hvor er vognmandsbranchen om 10 år? November 2014 Lars Dagnæs 1 Lars Dagnæs Uddannelse: Civilingeniør fra Danmarks Tekniske Universitet IA s lederuddannelse: Ledelse af teknologisk forandring Egen virksomhed:.dk

Læs mere

Referat fra møde i ULA tirsdag d. 10. juni 2014

Referat fra møde i ULA tirsdag d. 10. juni 2014 Referat fra møde i ULA tirsdag d. 10. juni 2014 Til stede: Bjarne Andresen (lokalklub 2), Anders Milhøj (lokalklub 4), Elisabeth Kofod-Hansen (kadk), Peter B. Andersen (lokalklub 1), Thomas Vils Pedersen

Læs mere

Redegørelse til Danmarks Vækstråd i forbindelse med høring af Region Hovedstadens og Vækstforum Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi

Redegørelse til Danmarks Vækstråd i forbindelse med høring af Region Hovedstadens og Vækstforum Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi Center for Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Att. Danmarks Vækstråd Telefon 38 66 50 00 Direkte 38665566 Fax 38 66 58 50 Web www.regionh.dk Ref.: 15002338 Dato: 22. april 2015 Redegørelse

Læs mere

EU-programmer for fremme af godstransport med skib

EU-programmer for fremme af godstransport med skib EU-programmer for fremme af godstransport med skib Chefkonsulent Steen Jonssen, TØF Havnekonference den 10. september 2009 Europa-Kommissionens Hvidbog af 12.9.2001 (KOM(2001)370): Den Europæiske transportpolitik

Læs mere

Leo Larsen, adm. dir. Sund & Bælt Holding A/S Femern Bælt: Hvad har vi lært af Storebælt og Øresundsbron

Leo Larsen, adm. dir. Sund & Bælt Holding A/S Femern Bælt: Hvad har vi lært af Storebælt og Øresundsbron Leo Larsen, adm. dir. Sund & Bælt Holding A/S Femern Bælt: Hvad har vi lært af Storebælt og Øresundsbron 8. januar 2009 Disposition Sund & Bælts opgaver Sammenligning af de faste forbindelser Organisation

Læs mere

Etablering af nationale transportkorridorer for vindmølletransporter

Etablering af nationale transportkorridorer for vindmølletransporter Etablering af nationale transportkorridorer for vindmølletransporter Marts 2013 Sammenfatningsrapport Stormgade 2 6700 Esbjerg Tlf.: +45 56 40 00 00 Fax: +45 56 40 99 99 www.cowi.dk SAMMENFATNINGSRAPPORT

Læs mere

Oplæg til workshop om funktionsudbud og tildeling

Oplæg til workshop om funktionsudbud og tildeling Oplæg til workshop om funktionsudbud og tildeling Victoria Concepts Husk figurer 14. april 2015 Victoria Concepts Tel +45 30 28 06 56 Skovbovænget 141 Email: fon@victoria.dk 2750 Ballerup Indhold 1 Indledning...

Læs mere

Evaluering af 42 lokale handlingsplaner for trafiksikkerhed

Evaluering af 42 lokale handlingsplaner for trafiksikkerhed Evaluering af 42 lokale handlingsplaner for trafiksikkerhed Af konsulent Niels Helberg, Helberg Analyse og Planlægningsrådgivning Ingeniør Anne Mette Lundbirk, Vejsektorudvikling,Vejdirektoratet Baggrund

Læs mere

Politik for nærdemokrati i Esbjerg Kommune

Politik for nærdemokrati i Esbjerg Kommune Politik for nærdemokrati i Esbjerg Kommune Godkendt i Sammenlægningsudvalget den 6. december 2006 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.1.1 Beslutning om sammenlægning af Bramming,

Læs mere

BILAG 5-1. Vedtagelse af DN s holdning til: Ny midtjysk motorvej. Sagens kerne. Historik

BILAG 5-1. Vedtagelse af DN s holdning til: Ny midtjysk motorvej. Sagens kerne. Historik BILAG 5-1 Dato: 27. august 2014 Til: Hovedbestyrelsen på mødet 5. september 2014 Sagsbehandler: Ann Berit Frostholm, 31 19 32 28, abf@dn.dk Vedtagelse af DN s holdning til: Ny midtjysk motorvej Sekretariatet

Læs mere

Fejlagtige oplysninger om P1 Dokumentar på dmu.dk

Fejlagtige oplysninger om P1 Dokumentar på dmu.dk Fejlagtige oplysninger om P1 Dokumentar på dmu.dk To forskere ansat ved Danmarks Miljøundersøgelser har efter P1 dokumentaren PCB fra jord til bord lagt navn til en artikel på instituttets hjemmeside,

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Hals

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Hals Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Hals September 2014 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 1 Om rapporten... 1 Turismens økonomiske betydning i Hals... 2 Turismeforbrug... 2 Samfundsøkonomiske

Læs mere

InterCity tog og green freight corridor

InterCity tog og green freight corridor InterCity tog og green freight corridor Resume fra forprojekt: Oslo - København korridoren - med inblick mod Hamburg 2022 EUROPEISKA UNIONEN A Europeiska regionala utvecklingsfonden WP 1: InterCity tog

Læs mere

Faktaark om trængselsudfordringen

Faktaark om trængselsudfordringen trængselsudfordringen Trængselsudfordringer koster milliarder Figuren viser hvor mange timer, der samlet tabes på den enkelte kilometer pr. døgn i hovedstadsområdet. Trængslen omkring hovedstaden koster

Læs mere

Hvor meget kan den daglige transport mellem bolig og arbejde påvirkes?

Hvor meget kan den daglige transport mellem bolig og arbejde påvirkes? Hvor meget kan den daglige transport mellem bolig og arbejde påvirkes? Af Per Thost RAMBØLL NYVIG a/s RAMBØLL er en rådgivende koncern med ca. 2.000 ansatte, hvoraf ca. 1.0 arbejder på 4 adresser i Hovedstadsområdet:

Læs mere

Notat 10. maj 2016 J-nr.: 87098 / 2294323

Notat 10. maj 2016 J-nr.: 87098 / 2294323 Notat 10. maj 2016 J-nr.: 87098 / 2294323 Analyse om infrastrukturprojekter fra Kraka I en ny analyse 1 har Kraka lavet en gennemgang af det samfundsøkonomiske afkast af en række større infrastrukturprojekter.

Læs mere

Stig Kyster-Hansen Administrerende direktør. Railion Scandinavia A/S

Stig Kyster-Hansen Administrerende direktør. Railion Scandinavia A/S Stig Kyster-Hansen Administrerende direktør Railion Scandinavia A/S 1 Status og perspektiv Finanskrise godsmængderne under pres Krisen er også mulighedernes vindue Ledig kapacitet Projekter der ikke tidligere

Læs mere

J.nr.: 09/12776. WindPowerTree. Projektnavn: A/S Brdr. Kurt Hansen & Co. Ansøger: Adresse: Nordre Ringvej 50 5700 Svendborg Kontaktperson:

J.nr.: 09/12776. WindPowerTree. Projektnavn: A/S Brdr. Kurt Hansen & Co. Ansøger: Adresse: Nordre Ringvej 50 5700 Svendborg Kontaktperson: Bilag 25b Indstillingsskema til vækstforum Ansøgt beløb Indstillet beløb Ansøger om Mål 2 midler Socialfonden kr. kr. Ansøger om Mål 2 midler - Regionalfonden 2.756.000 kr. 2.756.000 kr. Ansøger om Regionale

Læs mere

Udvikling og test af nye serviceydelser og samarbejdsformer på sygehuse og i den primære sundhedssektor

Udvikling og test af nye serviceydelser og samarbejdsformer på sygehuse og i den primære sundhedssektor Udvikling og test af nye serviceydelser og samarbejdsformer på sygehuse og i den primære sundhedssektor Ansøgningsrunde målrettet projekter, der i offentlig-privat samarbejde løser udfordringer i fremtidens

Læs mere

Nye idéer til reduktion af vejstøj i byer

Nye idéer til reduktion af vejstøj i byer Nye idéer til reduktion af vejstøj i byer Af Seniorforsker Hans Bendtsen, Vejdirektoratet, Vejteknisk Institut Civilingeniør Lene Nøhr Michelsen, Vejdirektoratet, Planlægningsafdelingen Can. tech. soc.

Læs mere

Copyright Sund & Bælt

Copyright Sund & Bælt Copyright Sund & Bælt Indholdsfortegnelse Undersøgelsens formål Rapportens hovedkonklusioner Mange vil benytte broen over Femer Bælt Markederne udvides og omsætningen øges Optimal placering for virksomhederne

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE Udviklings- og forsøgsprojekt: SMART MOBILITET Ændring af transportadfærd et billigt og miljøvenligt bidrag til at sikre mobilitet i Aarhus 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE

Læs mere

DB Schenker Rail Scandinavia

DB Schenker Rail Scandinavia DB Schenker Rail Scandinavia Miljørigtig godstransport og effektivitet på tværs af grænser Sverige Danmark - Tyskland 1 Om DB Schenker Rail Scandinavia er ejet i fællesskab af Deutsche Bahn (D) og Green

Læs mere

forslag til indsatsområder

forslag til indsatsområder Dialogperiode 11. februar til 28. april 2008 DEN REGIONALE UDVIKLINGSSTRATEGI forslag til indsatsområder DET INTERNATIONALE PERSPEKTIV DEN BÆREDYGTIGE REGION DEN INNOVATIVE REGION UDFORDRINGER UDGANGSPUNKT

Læs mere

Udkast. Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved

Udkast. Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved Udkast Høringssvar til Forslag til Næstved Kommuneplan 2013-2025 Region Sjælland har modtaget Forslag til Næstved Kommuneplan 2013 i høring og har med interesse

Læs mere

Dry Port på Sjælland? Trafikdage i Aalborg 28. august 2012 Leif Gjesing Hansen, Region Sjælland

Dry Port på Sjælland? Trafikdage i Aalborg 28. august 2012 Leif Gjesing Hansen, Region Sjælland Dry Port på Sjælland? Trafikdage i Aalborg 28. august 2012 Leif Gjesing Hansen, Region Sjælland Studiets baggrund Mulighederne for en dry port terminal i Høje Tåstrup for containertransport til europæiske

Læs mere

Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København Ø. Att.: Fuldmægtig Christian Turley Pr. email: ministerbetjening@ftnet.dk, cht@ftnet.dk. 12.

Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København Ø. Att.: Fuldmægtig Christian Turley Pr. email: ministerbetjening@ftnet.dk, cht@ftnet.dk. 12. Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København Ø Att.: Fuldmægtig Christian Turley Pr. email: ministerbetjening@ftnet.dk, cht@ftnet.dk 12. august 2013 Høring af udkast til lovforslag om ændring af lov om

Læs mere

Trafikplanlægning - Intro

Trafikplanlægning - Intro Trafikplanlægning - Intro Trafikkens Planlægning og Miljøkonsekvenser (TPM) Tirsdag den 5-9-2006, kl. 8.30-10.15 Michael Sørensen Adjunkt, civilingeniør Trafikforskningsgruppen ved AAU Ph.d.-studerende

Læs mere

TRAFIKPLAN FOR REgION MIdTjyLLANd

TRAFIKPLAN FOR REgION MIdTjyLLANd TRAFIKPLAN FOR region midtjylland Den regionale trafikplan herunder X bus og privatbaner Visioner og principper for det regionale rutenet Den regionale udviklingsplan sammenfatter Regionsrådets visioner

Læs mere

Erhvervs- og turismestrategi

Erhvervs- og turismestrategi Januar 2016 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Erhvervs- og turismestrategi Introduktion Beskæftigelses-og erhvervsudvalget har i 2015 indsamlet input til en ny erhvervs- og turismestrategi. Erhvervs-

Læs mere

UDKAST. Køge Kommune. Trafik- og miljøplan Skolevejsundersøgelse. NOTAT 22. februar 2013 IF/sts

UDKAST. Køge Kommune. Trafik- og miljøplan Skolevejsundersøgelse. NOTAT 22. februar 2013 IF/sts UDKAST Køge Kommune Trafik- og miljøplan Skolevejsundersøgelse NOTAT 22. februar 2013 IF/sts Indholdsfortegnelse 1 Skolevejsundersøgelse... 2 1.1 Besvarelse af spørgeskemaet... 3 1.2 Transport... 5 1.2.1

Læs mere

Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del Bilag 74 Offentligt. En vej til vækst på Sjælland

Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del Bilag 74 Offentligt. En vej til vækst på Sjælland Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del Bilag 74 Offentligt En vej til vækst på Sjælland August, 2015 KALUNDBORG Rute 22 SLAGELSE Rute 22 NÆSTVED RØNNEDE Rute 54 Afventer endelig anlægsbevilling

Læs mere

Deres ref.: FTH / PDY Vor ref.: jhc Dok. nr.: D-010211-9112 Dato: 31.01.2011

Deres ref.: FTH / PDY Vor ref.: jhc Dok. nr.: D-010211-9112 Dato: 31.01.2011 Trafikstyrelsen, Bilteknik Att: Frank Thrusholm Gl. Mønt 4 DK-1117 København K Lyren 1 DK-6330 Padborg Telefon: +45 74 67 12 33 Telefax: +45 74 67 43 17 Internet: www.itd.dk e-mail: itd@itd.dk fth@trafikstyrelsen.dk

Læs mere

En mobilitetsplan efter hollandsk forbillede bør indeholde følgende, som infrastrukturkommissionen ikke har gjort ret meget ud af:

En mobilitetsplan efter hollandsk forbillede bør indeholde følgende, som infrastrukturkommissionen ikke har gjort ret meget ud af: Udspil fra Danske Regioner 14-12-2007 Danmark har brug for en mobilitetsplan Danske Regioner opfordrer infrastrukturkommissionen til at anbefale, at der udarbejdes en mobilitetsplan efter hollandsk forbillede.

Læs mere

Erhvervspolitik 2013-2017

Erhvervspolitik 2013-2017 Erhvervspolitik 2013-2017 1 Indhold Forord... 3 Indledning... 5 Vision... 6 Strategi... 7 Styrke den erhvervsrettede service.. 8 Udnytte planlagte investeringer... 9 2 Vision: Køge Kommune skal markere

Læs mere

Er trafikanterne tilfredse med ITS på motorveje?

Er trafikanterne tilfredse med ITS på motorveje? Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

INSPIRATION TIL LÆRERE

INSPIRATION TIL LÆRERE INSPIRATION TIL LÆRERE Sæt fokus på trivsel og fravær med udgangspunkt i det, der virker! Ulovligt fravær kan handle om manglende trivsel i klassen, på holdet eller på uddannelsen. Appreciative Inquiry

Læs mere

Fremtidens Skole i Rudersdal Kommune Oplæg til gennemførelse af involverende Skolestrukturdebat

Fremtidens Skole i Rudersdal Kommune Oplæg til gennemførelse af involverende Skolestrukturdebat OPERATE/10.08.10 Side 1 af 1 Fremtidens Skole i Rudersdal Kommune Oplæg til gennemførelse af involverende Skolestrukturdebat 1. Udgangspunktet Kommunens visioner for skoleområdet er ambitiøse. Kommunen

Læs mere

Miljø- og klimaperspektivet i Infrastrukturkommissionens arbejde

Miljø- og klimaperspektivet i Infrastrukturkommissionens arbejde Miljø- og klimaperspektivet i s arbejde seminarium den 7 december i Helsingborg www.infrastrukturkommissionen.dk sammensætning og ramme Nedsat på baggrund af beslutning i den danske regering i august 2006

Læs mere

CO2-reduktioner pa vej i transporten

CO2-reduktioner pa vej i transporten CO2-reduktioner pa vej i transporten Den danske regering har lanceret et ambitiøst reduktionsmål for Danmarks CO2-reduktioner i 2020 på 40 % i forhold til 1990. Energiaftalen fastlægger en række konkrete

Læs mere

VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING

VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING Faglige input produceret af og for partnerne i Lev Vel, delprojekt Forebyggende selvmonitorering Velfærdsteknologi i Forfatter: Af Julie Bønnelycke, vid. assistent,

Læs mere

Procesorienteret trafiksikkerhedsplan borgernes trafiksikkerhedsplan Civilingeniør Jan Ingemann Ivarsen, NIRAS A/S

Procesorienteret trafiksikkerhedsplan borgernes trafiksikkerhedsplan Civilingeniør Jan Ingemann Ivarsen, NIRAS A/S Procesorienteret trafiksikkerhedsplan borgernes trafiksikkerhedsplan Civilingeniør Jan Ingemann Ivarsen, NIRAS A/S Baggrund og formål NIRAS har i løbet af det sidste år udarbejdet en trafiksikkerhedsplan

Læs mere

Foreløbig evaluering af reservation på Skagerrak 4- forbindelsen

Foreløbig evaluering af reservation på Skagerrak 4- forbindelsen Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 7000 Fredericia Att.: Sisse Carlsen DONG Energy Thermal Power A/S Kraftværksvej 53 7000 Fredericia Danmark Tlf. +45 99 55 11 11 Fax +45 99 55 00 11 www.dongenergy.dk CVR-nr.

Læs mere

Kina kan blive Danmarks tredjestørste

Kina kan blive Danmarks tredjestørste Organisation for erhvervslivet Februar 2010 Kina kan blive Danmarks tredjestørste eksportmarked AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK OG ØKONOMISK KONSULENT TINA HONORÉ KONGSØ, TKG@DI.DK

Læs mere

Referat fra Borgermøde i Torrild forsamlingshus den 24.11.2015

Referat fra Borgermøde i Torrild forsamlingshus den 24.11.2015 1 Torrild lokalråds bestyrelse, Torrild den 8. december 2015. Referat fra Borgermøde i Torrild forsamlingshus den 24.11.2015 Dagsorden: 1. Velkomst ved formand Henrik Iversen 2. Oplæg ved Kommunaldirektør

Læs mere

Vil I arbejde med transport og infrastruktur i Skandinavien?

Vil I arbejde med transport og infrastruktur i Skandinavien? Vil I arbejde med transport og infrastruktur i Skandinavien? Om at søge støtte til projekter på transportområdet fra EU-programmet Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak INDHOLDSFORTEGNELSE Arbejde med bæredygtig

Læs mere

Viden viser vej til vækst

Viden viser vej til vækst Djøfs jobpakke Viden viser vej til vækst 26.02.2013 Virksomheder, der investerer i ny viden og ansætter højtuddannede medarbejdere, vokser hurtigere, ansætter derudover flere kortuddannede, ufaglærte og

Læs mere

TILRETTELÆGGELSE AF BUSTRAFIK EFTER KOMMUNALREFORMEN

TILRETTELÆGGELSE AF BUSTRAFIK EFTER KOMMUNALREFORMEN Område: Regional Udvikling Udarbejdet af: Ebbe Jensen Afdeling: Mobilitet og infrastruktur E-mail: ebbe.jensen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 08/8455 Telefon: 76631987 Dato: 20. november 2008 TILRETTELÆGGELSE

Læs mere

Den Europæiske Socialfond 0 kr. 0 kr. Den Europæiske Regionalfond 3.881.875,50 kr. 0 kr. Regionale erhvervsudviklingsmidler 0 kr. 0 kr.

Den Europæiske Socialfond 0 kr. 0 kr. Den Europæiske Regionalfond 3.881.875,50 kr. 0 kr. Regionale erhvervsudviklingsmidler 0 kr. 0 kr. Bilag 22d Indstillingsskema til vækstforum Ansøgt beløb Den Europæiske Socialfond 0 kr. 0 kr. Den Europæiske Regionalfond 3.881.875,50 kr. 0 kr. Regionale erhvervsudviklingsmidler 0 kr. 0 kr. Indstillet

Læs mere

Advance Nonwoven A/S: Fra idé til fabrik

Advance Nonwoven A/S: Fra idé til fabrik Advance Nonwoven A/S: Fra idé til fabrik For virksomheden Advance Nonwoven A/S har det ført til udvikling af en helt ny forretningsmodel og kontakt til flere potentielle kunder at medvirke i projekt Rethink

Læs mere

DANSK TRANSPORT UDEN KUL OG OLIE HVORDAN?

DANSK TRANSPORT UDEN KUL OG OLIE HVORDAN? DANSK TRANSPORT UDEN KUL OG OLIE HVORDAN? EN ANALYSE AF OG ET OPLÆG TIL DEBAT OM HVORDAN DANSK TRANSPORT BLIVER UAFHÆNGIG AF FOSSILE BRÆNDSLER INDEN 2050 Per Homann Jespersen ENSPAC, Roskilde Universitet

Læs mere

Transportministeriet Frederiksholm Kanal 27 F 1220 København K

Transportministeriet Frederiksholm Kanal 27 F 1220 København K Transportministeriet Frederiksholm Kanal 27 F 1220 København K Lov om anlæg af en fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg i Danmark samt tillæg til VVM Transportministeriet har udsendt

Læs mere

Energieffektivisering sådan effektiviseres indsatsen af civiling. Mogens Johansson, Dansk Energi Analyse A/S

Energieffektivisering sådan effektiviseres indsatsen af civiling. Mogens Johansson, Dansk Energi Analyse A/S 18. marts 2002 MJ/ld Energieffektivisering sådan effektiviseres indsatsen af civiling. Mogens Johansson, Dansk Energi Analyse A/S For godt 20 år siden blev energistyring introduceret i Danmark som et vigtigt

Læs mere

Behovet for reduktioner i drivhusgasudslippet og den hjemlige danske indsats

Behovet for reduktioner i drivhusgasudslippet og den hjemlige danske indsats Behovet for reduktioner i drivhusgasudslippet og den hjemlige danske indsats Søren Dyck-Madsen Det Økologiske Råd for 92-gruppen Klimakrav til reduktioner IPCC udmeldte i 2007 et behov for reduktioner

Læs mere

UCSJ forbedrer uddannelsesdækningen i Region Sjælland

UCSJ forbedrer uddannelsesdækningen i Region Sjælland UCSJ forbedrer uddannelsesdækningen i Region Sjælland UCSJ ønsker at styrke udviklingen i Region Sjælland. Derfor har bestyrelsen besluttet en ny struktur for udbuddet af uddannelser i regionen, der skal

Læs mere

Forsøg med en sammentænkt indsats mellem kommuner og arbejdsformidlingen

Forsøg med en sammentænkt indsats mellem kommuner og arbejdsformidlingen Arbejdsmarkedsstyrelsen Policycenteret Arbejdsmarkedscentre: Forsøg med en sammentænkt indsats mellem kommuner og arbejdsformidlingen For at sikre en fremtidig udvikling af velfærdssamfundet, bliver det

Læs mere

Passagerudvikling og forklarende faktorer. Baggrund. Hovedresultater - råderummet. Trafikdage på Aalborg Universitet 2005 1

Passagerudvikling og forklarende faktorer. Baggrund. Hovedresultater - råderummet. Trafikdage på Aalborg Universitet 2005 1 Passagerudvikling og forklarende faktorer Civ. ing. Jens Groth Lorentzen, COWI Chef konsulent Lone Keller Madsen, HUR Baggrund Med baggrund i de store takstændringer i januar 2004 har takstfællesskabet

Læs mere

Klima-, energi- og bygningsministerens besvarelse af samrådsspørgsmål J om omlægning af bilafgifterne i Folketingets Skatteudvalg den 31.

Klima-, energi- og bygningsministerens besvarelse af samrådsspørgsmål J om omlægning af bilafgifterne i Folketingets Skatteudvalg den 31. Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 84 Offentligt DET TALTE ORD GÆLDER Klima-, energi- og bygningsministerens besvarelse af samrådsspørgsmål J om omlægning af bilafgifterne i

Læs mere

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 DEPARTEMENTET Dato 8. april 2010 Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 Det fremgår af Aftalen om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009, at der skal gennemføres en strategisk analyse

Læs mere

Allerødruten, Cykelsupersti Allerød Kommunes anlægsdel

Allerødruten, Cykelsupersti Allerød Kommunes anlægsdel Tekst til ansøgningsskema: Projektet: Projektets titel: Projektets hovedformål: Allerødruten, Cykelsupersti Allerød Kommunes anlægsdel Hovedstadsregionen skal være verdens bedste cykelregion med et højklasset

Læs mere

Bilag 3. Tilskudsordninger med relevans for husdyrgenetisk bevaringsarbejde

Bilag 3. Tilskudsordninger med relevans for husdyrgenetisk bevaringsarbejde Bilag 3. Tilskudsordninger med relevans for husdyrgenetisk bevaringsarbejde I dette bilag præsenteres en række tilskudsordninger for medfinansiering af projekter vedrørende husdyrgenetisk bevaringsarbejde.

Læs mere

Noterne er primært et supplement til oplægsholdernes præsentation samt uddrag af efterfølgende diskussion!

Noterne er primært et supplement til oplægsholdernes præsentation samt uddrag af efterfølgende diskussion! Noterne er primært et supplement til oplægsholdernes præsentation samt uddrag af efterfølgende diskussion! Karl Sperling - Aalborg Universitet Velkomst og kort introduktion til PRINCIP-projektet. Se flere

Læs mere

Referat af diskussionen på Workshoppen: Trafikpolitik & Mobilitetsforståelse på Trafikdage i Aalborg 2000 konferencen

Referat af diskussionen på Workshoppen: Trafikpolitik & Mobilitetsforståelse på Trafikdage i Aalborg 2000 konferencen Referat af diskussionen på Workshoppen: Trafikpolitik & Mobilitetsforståelse på Trafikdage i Aalborg 2000 konferencen Af Jakob Find Andersen Denne tekst er et tematiseret referat fra workshoppen Trafikpolitik

Læs mere

Regional udvikling i Danmark

Regional udvikling i Danmark Talenternes geografi Regional udvikling i Danmark Af lektor Høgni Kalsø Hansen og lektor Lars Winther, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning Talent og talenter er blevet afgørende faktorer for,

Læs mere

Motorvej på 3. etape af Rute 23 -En forbindelse til vækst

Motorvej på 3. etape af Rute 23 -En forbindelse til vækst Motorvej på 3. etape af Rute 23 -En forbindelse til vækst CVR 48233511 Udgivelsesdato : Juli 2015 Udarbejdet af : Martin Elmegaard Mortensen, Sara Elisabeth Svantesson Godkendt af : Brian Gardner Mogensen

Læs mere

Høringssvar fra Syddjurs Kommune vedr. forslag til Vækst- og Udviklingsstrategi for Region Midtjylland 2015-2025

Høringssvar fra Syddjurs Kommune vedr. forslag til Vækst- og Udviklingsstrategi for Region Midtjylland 2015-2025 1 of 7 Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg vusmidt@ru.rm.dk Høringssvar fra Syddjurs Kommune vedr. forslag til Vækst- og Udviklingsstrategi for Region Midtjylland 2015-2025

Læs mere