RICH MEDIA - er det bare flødeskum?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RICH MEDIA - er det bare flødeskum?"

Transkript

1 RICH MEDIA - er det bare flødeskum? Speciale om effekten af rich media Af Sanne Fraas Digital Design og Kommunikation IT Universitetet juni 2012 Vejleder: Isabel Froes

2 1 INDLEDNING Formål med opgaven Definition af rich media Problemformulering FREMGANGSMÅDE Kort gennemgang af arbejdsproces Teori og desk study Brancheinterviews Immersion og diskursanalyse Brugerundersøgelse TEORI Brugerbehov og definitioner af pleasure Emotionelt design Genrer og visuelle stilarter i webdesign BRUG AF RICH MEDIA OG RICH MEDIA I EN WEBHISTORISK KONTEKST Rich medias fem kvaliteter Rich media Fortid, nutid og fremtid UDVALGTE WEBSITES Edc.dk og Lokalbolig.dk Nelly.com/dk og Hm.com/dk EFFEKT AF RICH MEDIA PÅ EDC.DK OG LOKALBOLIG.DK Brugsmønster Søgning af bolig Pris og Fakta Visuel fremstilling af boligen Geografisk information om boligen Hjælpefunktion Kvantitative oversigter Ejendomsmæglersites EFFEKT AF RICH MEDIA PÅ HM.COM/DK OG NELLY.COM/DK Brugsmønster Listevisning af udvalgt type tøj Visning af udvalgt tøjstykke Visning af shoppingpose Kvantitative oversigter Tøjwebshops TEORETISK FORTOLKNINGSKONTEKST Rich media og relevans Rich media og brugervenlighed Rich media og oplevelse Brandværdi og rich medias indflydelse Rich medias rolle i forhold til andre faktorer Retningslinjer for brug af rich media DISKUSSION OG PERSPEKTIVERING KONKLUSION REFERENCER... 94

3

4 1 INDLEDNING 1.1 FORMÅL MED OPGAVEN Med en baggrund som webdesigner og interaktionsdesigner har jeg i de senere år observeret, at større websites tilsyneladende bliver mere og mere ens, og at man sjældent udnytter de multimediale muligheder, der ligger i webmediet, på trods af at båndbredden i de fleste hjem nu kan trække ret så tunge funktioner. Imidlertid er der de seneste år med udbredelsen af smartphones sket et skift i den måde, interfacedesign udformes på. Pludselig ses der animerede menuer, swipende og slidende knapper og funktioner, legende visuelle udformninger og lån af metaforer til interfacedesign fra andre medier og fysiske apparater. En blomstrende og varieret udformning, som webmediet kun sjældent gør brug af. Jeg havde en formodning om, at denne type elementer sjældent kunne betale sig at udvikle, fordi de mest af alt var flødeskum, og at de blev nedprioriteret fordi vigtigere ting som brugervenlighed og et seriøst brand var i fokus. At det, at bruge animationer med mere, sendte et useriøst signal. Det der er slående er dog, hvor brugervenligt og enkelt det kan gøres, når skærmen kun er 3,7 tommer, og at selv seriøse produkter som banker og dagblade kan bruge den type elementer uden at give køb på troværdigheden. Så hvad er det egentlig denne type elementer kan og gør? Denne opgave har til formål at undersøge, hvilken effekt elementerne har på brugerne, og hvor styrkerne og svaghederne ligger, med henblik på at udarbejde retningslinjer for brugen af elementerne. 1.2 DEFINITION AF RICH MEDIA For at indkredse mere præcist, hvad der bliver undersøgt, har jeg valgt at definere elementtyperne som rich media. Rich media er et begreb lånt fra udviklere, og bruges blandt andet til at beskrive, hvad det er for rige elementer, man kan udvikle i programmer som Flash, Java, eller HTML5. En konkretisering af, hvilke typer elementer, det kunne være, er fx infografikker, stemningsskabende video/animation, spilelementer og animerede navigation/knapper. Betegnelsen bruges blandt andet i en artikel i Smashing Magazine 1, om brugen af Flash versus HTML5, hvor webdesigner og webekspert Jeffrey Zeldman citeres fra twitter således: HTML5 vs. Flash is the wrong discussion. Accessible rich media is the right one. ( Zeldman 2010, i Cooper, 2010). Artiklen giver udtryk for, at det vigtigste er, hvordan man giver brugerne en god, rig oplevelse, frem for om det er gjort via den ene eller den anden teknologi. Jeg har valgt at bruge denne samlende betegnelse for det, jeg undersøger, fordi der i ordet rich for mig ligger det, at det er noget, der beriger websitet, og beriger mediet. Det beskriver den fyldighed, som brugen af flere medier sammen kan skabe. Den danske webforsker Ida Engholm kalder elementtypen for dynamiske elementer, der omfatter video, animationer, moving icons, med mere (Engholm, 2004, s. 62). Ida Engholm refererer i sin phd.-afhandling Curt Cloningers beskrivelse af Flash kontra HTML, at det ikke er det grafiske udtryk, der gør forskellen, men at de opleves forskelligt, fordi the motions feel er forskellig (Cloninger, 2002, i Engholm, 2003). Hun påpeger yderligere, at: Flash skaber mere flow og større taktilitet modsat html, der giver bratte, ofte synlige skift (Engholm, 2003, s. 110). Disse karaktertræk vil være centrale i denne opgave, men det skal dog lige siges, at mulighederne for at give websites denne motions feel i dag ikke kun er begrænset til Flash, men kan også udvikles med andre teknologier, som HTML5 og Javascript. Imidlertid var det ikke programmet, elementerne er lavet i, der skulle være fokus i opgaven, men mere, hvilken indflydelse på brugeroplevelsen, elementerne har. 1 1

5 Jeg har valgt at indsnævre betydningen noget, så begrebet ikke dækker over alle former for kombinationer af medier. For det første vil jeg se på rich media på websites, ikke andre platforme. For det andet er programmet eller teknologien elementerne er lavet i ikke fokus i denne opgave. Jeg vil holde mig til at undersøge, hvad den særlige, flydende motions feel i rich media betyder for brugeroplevelsen. Derfor har jeg sat følgende afgrænsninger op: Rich media er: Interaktiv animation Animation Video Animerede knapper Visuelt dynamiske databasesøgninger Spil Interaktiv grafik Transitions Rollovers Applikationer, der er visuelt dynamiske Rich media er ikke: Statiske billeder Tekst Tekstlinks Links uden rollovers Visuelt statiske databasesøgninger 1.3 PROBLEMFORMULERING Et website består af mange forskellige typer elementer og indhold, og bruges desuden i mange forskellige kontekster. Disse faktorer spiller givetvis ind på hinanden. Jeg vil sætte fokus på rich media, men også forholde mig til, hvordan rich media indgår i brugeroplevelsen i sammenhæng med andre faktorer. Jeg har udarbejdet en overordnet problemformulering, der tager højde for dette, samt en række arbejdsspørgsmål. Hvilken rolle spiller rich media for brugeroplevelsen på et website, i forhold til andre faktorer? 1. Hvilke typer rich media-elementer er brugbare hvornår? a. Hvad mener designbranchen er effekten af rich media? b. Hvilke effekter har rich media-elementer på brugernes oplevelse af et website? c. Hvilken rolle spiller rich media i forhold til websitets og afsenderens formål? d. Hvilken rolle spiller rich media i forhold til brugerens formål? e. Hvilken rolle spiller rich media i forhold til websitets udformning? 2. Kan man uddrage overordnede retningslinjer for, hvilke typer rich media-elementer, der er brugbare hvornår? 3. Svarer den reelle effekt af rich media på websites overens med designbranchens opfattelse af rich medias effekt? For at indsnævre fokusområdet, har jeg valgt at fokusere på danske websites og rich media i forhold til det danske web-mediebillede. Med udgangspunkt i en brugerundersøgelse samt relevant teori, vil jeg berøre en række udvalgte rich media-elementer. Jeg vil i opgaven svare på problemformuleringen ud fra teori og empiri. Desuden vil jeg komme med forslag til konkrete forbedringer i brugen af rich media på de konkrete websites jeg undersøger, men også udarbejde overordnede retningslinjer for, hvordan de forskellige undersøgte rich media-elementer, kan bruges i praksis. 2

6 2 FREMGANGSMÅDE I dette afsnit gennemgås de metoder der er brugt i opgaven. Først opridset processen kort, og derefter gennemgås de fire undersøgelsesdele, som opgaven består af. De fire undersøgelsesdele er; brug af teori, interviews med eksperter fra designbranchen, forundersøgelse af emnefeltet, og endelig den brugerundersøgelse jeg har foretaget for at undersøge min problemstilling. 2.1 KORT GENNEMGANG AF ARBEJDSPROCES For at svare på min problemstilling, har jeg benyttet både en deduktiv og en induktiv tilgang. Ved deduktiv tilgang forstås, at man starter med en bestemt teori eller hypotese, som man så arbejder hen imod at bekræfte. Ved induktiv tilgang forstås, at man undersøger et område eksplorativt, og derfra udvikler slutninger eller teorier. Deduktiv tilgang er altså at arbejde fra det generelle (teorier) til det specifikke (fund), mens induktiv tilgang er at arbejde fra det specifikke (fund) til det generelle (teori). De fleste forskningsprojekter består af begge disse to tilgange, idet ens undersøgelser ofte leder til nye spørgsmål og hypoteser. (Trochim, 2006). Jeg har valgt at bygge opgaven op, så den består af de fire nedenstående undersøgelsesdele. Hver del bliver beskrevet i de følgende afsnit. 1. Teori og desk study induktiv vidensindsamling Desk study, hvor der indsamles viden om rich media og relevante teorier, der kan belyse rich media. Herudover også diverse eksempler på rich media. 2. Brancheinterviews induktiv vidensindsamling Interviews med designere, om definition af rich media og rich medias rolle i webmediet. 3. Forundersøgelse induktiv vidensindsamling om konkrete websites til test. Deduktiv analyse af websites til test Indsamling og udvælgelse af websites til test, samt diskursanalyse og immersion af de valgte websites og deres rich media-elementer. 4. Brugerundersøgelse deduktiv vidensindsamling, induktiv og deduktiv analyse Brugerinterviews forankret i test af konkrete rich media-elementer på de udvalgte websites. Min hypotese var som udgangspunkt, at rich media ofte var overflødigt for brugerne, og at designerne havde en forståelse af rich medias effekt, som ikke var funderet i reelle undersøgelser. Jeg besluttede, at jeg ville lave et sæt brugerundersøgelser eller UX 2 -undersøgelser, hvor jeg kunne undersøge den reelle effekt af rich media. For at undersøge, om min problemstilling med udgangspunkt i den første hypotese var relevant, eller om jeg i stedet skulle angribe emnet med en anden hypotese, undersøgte jeg feltet bredt, uden at lede efter noget specifikt Teori og desk study Den første opgave jeg havde var at finde ud af, hvordan man kunne afgrænse området rich media, og om der overhovedet fandtes litteratur om emnet og undersøgelser af emnet. Her fandt jeg ud af, at konkrete undersøgelser af specifikke elementer var sjældne, men at teorier om user experience, emotional design, pleasure-based approach og persuasion kunne sige noget om hvilke mekanismer der foregår i mennesker når de oplever et website. Indsamling af viden foregik løbende i hele processen. Blandt andet kom termen rich media til her Brancheinterviews Fordi konkrete undersøgelser af rich media var sjældne, valgte jeg selv at producere viden, der kunne belyse den første hypotese, altså hvad designernes erfaring med udvikling af rich media var. 2 UX står for user experience. Begrebet beskrives nærmere i afsnit Om UX. 3

7 Derfor foretog jeg tre brancheinterviews, med udvalgte eksperter. Strukturen på interviewene var meget åben, da mit desk study ikke havde gjort mig meget klogere på min hypotese om hvorvidt rich media var overflødigt Forundersøgelse Da jeg havde sammenfattet den viden brancheinterviewene gav, blev en række nye hypoteser og tematikker udviklet. Jeg kunne blandt andet se, at de brancheeksperter jeg interviewede havde en forståelse og en opmærksomhed omkring rich media som virkemiddel, som var funderet mest i egne erfaringer, men som også kom fra vidensdeling i branchen. Eksperterne nævnte fem kvaliteter ved rich media, som er; forklare svært tilgængeligt stof, illustrere navigation, illustrere produkter, brandværdi og underholdningsværdi. For at finde konkrete websites, som var egnede til at teste rich media-elementer på, gennemgik jeg en lang række websites indenfor forskellige genrer. Her gik jeg eksplorativt til værks, for at være åben overfor idéer til undersøgelsesgenstande og testdesign. Mens denne undersøgelse foregik, valgte jeg efterhånden at se efter mindre eksklusive danske sites, som havde almindelige mennesker som målgruppe. Jeg vurderede, at det var på sådanne sites, at mit mål om at stille retningslinjer op for brugen af rich media blev særligt relevant, når det blev undersøgt i en kontekst, hvor rich media-elementer ligger under for en hård prioritering på grund af små budgetter. Efter at have valgt fire websites ud til brugerundersøgelsen foretog jeg en diskursanalyse og en immersion af disse. I denne del af forundersøgelsen havde jeg en formodning om, hvordan jeg skulle generere empirisk data, der kunne belyse min problemformulering, og hvordan jeg skulle se efter de rich media-kvaliteter brancheinterviewene havde gjort mig opmærksom på (se afsnit. 2.5) Brugerundersøgelse Udarbejdelsen af selve undersøgelsesdesignet og udførelsen af undersøgelsen foregik deduktivt, idet den søgte at belyse problemformuleringen og de tematikker som var blevet identificeret i forundersøgelserne. Afslutningsvis blev materialet analyseret først åbent for at identificere temaer ud fra den konkrete empiri, og derefter deduktivt for at kunne konkludere på sammenstillingen mellem teori, brancheinterviews og empirien. (se afsnit 2.5 for uddybelse). 2.2 TEORI OG DESK STUDY Formål Indsamlingen af teori er foregået på flere tidspunkter i processen. Dels som forundersøgelse til emnet, for at sondere terrænet og for at udvikle hypoteser til undersøgelsen (Rasmussen & Fischer, 2008, s. 81). Dels som et løbende desk study, hvor man ligeledes samler eksisterende viden om emnet (ibid s. 98) men hvor vidensindsamlingen er foregået med forskellige fokuspunkter, afledt af de nye indsigter der opstod, efterhånden som jeg blev klogere på emnet. For at understøtte mine empiriske data har jeg valgt at triangulere dem analytisk med en række teorier, der både kan validere mine fund ved at sammenligne dem med tilsvarende eksempler fra teorierne, og kan skabe andre forståelsesrammer og perspektiver, end hvad jeg umiddelbart kan udlede af de empiriske fund alene. Ved triangulering forstås at flere forskellige metoder kombineres. Det kan også være kvantitative metoder, der kombineres med kvalitative metoder (Rasmussen & Fischer, 2008, s. 96), men i dette tilfælde er det altså en triangulering i analysefasen. Kvale kalder dette for teoretisk fortolkningskontekst (1994, s. 212). (Se afsnit , for nærmere beskrivelse af analysemetoderne). Herudover benyttes andre relevante tekster løbende i analysen af effekten af rich media. De anvendte teorier er som følger: Til brancheinterviews 1. Genre- og stilkategorier (Engholm, 2003), (Engholm, 2004), (Engholm, 2007) Til diskursanalyse 1. Genre- og stilkategorier (Engholm, 2003), (Engholm, 2004), (Engholm, 2007) 4

8 Til teoretisk fortolkning af brugerundersøgelse 1. Genre- og stilkategorier (Engholm, 2003), (Engholm, 2004), (Engholm, 2007) 2. Brugerbehov og definitioner af pleasure (Jordan, 2000) 3. Emotionelt design (Walter, 2011) 4. Ad hoc begreber og teorier (diverse) Anvendte teorier Genre- og stilkategorier Ida Engholm (2003), (2004), (2007) har i sin ph.d. fra 2003 beskrevet website-udviklingen i et genre- og stilteoretisk perspektiv. Hun har defineret en række genrer som kunne ses i webdesign i perioden Disse er yderligere inddelt i stilarter. I artikler fra 2004 og 2007 har hun suppleret med opdateret viden om kategorierne. Jeg har benyttet disse kategoriseringer til i diskursanalysen at placere de websites jeg har valgt ud, i denne kontekst. Derefter er genre- og stilbegreberne brugt i analysen af brugerundersøgelsen, til at sige noget om, hvilke forventninger respondenterne har mødt de udvalgte websites med, og hvordan respondenternes kendskab til de anvendte genre- og stilkonventioner spiller ind på deres navigation og brug af websitene. Brugerbehov og definitioner af pleasure Patrick Jordan (2000) argumenterer for, at brugere/forbrugere har behov for at et produkt er funktionelt, brugervenligt og pleasurable 3 at bruge. Der findes flere måder at kategorisere pleasure på. Selv vælger han at definere at pleasure har emotionelle, hedoniske og praktiske fordele. Derudover bruger han formerne; physio-pleasure, socio-pleasure, psycho-pleasure og ideopleasure. Derudover kan pleasures også opdeles i, om de er need pleasures eller pleasures of appreciation, hvor førstnævnte handler om at tilfredsstille et behov, mens sidstnævnte ikke kun er tilfredsstillelse, men også en påskønnet nydelse. Jeg vil i min analyse af rich media bruge disse begreber til at belyse hvilke behov de testede brugere gav udtryk for at få (eller ikke få) tilfredsstillet ved brug af de rich media-elementer de blev præsenteret for i brugerundersøgelsen. Emotionelt design Aarron Walter (2011) bruger samme definition af brugernes behov som Patrick Jordan. Dog har han kun fokus på webdesign, hvor Patrick Jordans var rettet mod produktdesign generelt. For at tilføre et website pleasure-værdi mener Walter, at et website skal skabe emotionelt engagement. Derfor bør man i designprocessen have fokus på det, han kalder emotionelt design, at designe til følelserne. Walter beskriver en række fordele ved emotionelt design, og giver eksempler på, hvordan man kan tale til følelserne. Walters pointer vil blive brugt på samme måde som pleasurebegreberne, til at belyse fundene fra brugerundersøgelsen. Ad hoc begreber og teorier Andre relevante begreber og teorier vil desuden blive brugt løbende i analyse og diskussion, men bliver først præsenteret når de bruges. Her kan blandt andet nævnes følgende: Maya-princippet, som handler om, hvordan design skal overraske målgruppen, men samtidig have respekt for målgruppens forståelsesunivers (Raymond Loewy 1979, i Rasmussen & Fischer, 2008, s. 44). Susan Weinchenks (2009) teori om Neuro Webdesign der handler om, hvordan hjerneforskning viser, at man kan overtale eller anspore brugerne til at handle på en bestemt måde ved at tale til de tre forskellige dele af hjernen, nemlig den gamle hjerne, den midterste hjerne og den nye hjerne, samt Donald Normans (2004) inddeling af hjernen i tre bearbejdningsprocesser, hvor det viscerale er det ubevidste niveau, som er genetisk kodet til automatisk at reagere positivt eller negativt på bestemte typer påvirkninger og indtryk. 3 Fordi der ikke findes et dansk ord, som er så bredt dækkende som pleasure er det, vil jeg i opgaven benytte det engelske ord, altså pleasure, i stedet for fornøjelse/nydelse/tilfredsstillende. 5

9 2.3 BRANCHEINTERVIEWS Formål For at få en status på, hvordan rich media kulturen og brugen af rich media er og har været, fra et dansk perspektiv, har jeg interviewet designere og strategifolk fra tre kompetente spillere blandt danske designbureauer. Informanterne anser jeg for at være eksperter på området. Bureauerne er som følger: Kathart Webdesignbureau med ca. 15 ansatte. Har speciale i underholdende kommunikation, og bruger i høj grad rich media elementer, som fx spil, bannere, og infografik. Kathart er også begyndt at arbejde med mobil- og tablet apps. Kathart er valgt, fordi de har specialiseret sig i rich media, og derfor har en bred viden indenfor området 4. Interviewet blev foretaget med Franz Berliner, direktør for idé og strategi. Franz har en baggrund fra medievidenskab og mangeårigt kendskab til webmediet, og kan derfor sætte rich media i et længere tidsperspektiv Creuna Digitalt fullservicebureau med ca. 300 ansatte i tre nordiske lande. Håndterer alle dele af en digital strategi. Creuna bruger rich media i som en lille del i en større businesstrategi, og er valgt fordi de kan se rich media i flere mediekontekster. 5 Interviewet blev foretaget med Katja Haglund, Creative Director. Katja har en baggrund som digital designer, og har et bredt kendskab til webdesign, branding og markedsføring Digitalt designbureau med ca. 45 ansatte. Håndterer alle dele af en digital strategi, inkl. visuel identitet, og bruger rich media i varierende grad. Som Creuna har 1508 også en viden om rich media i forskellige mediekontekster, særligt den digitale mediekontekst 6. Interviewet blev foretaget med Louise Klinker, UX Designer. Louise har et indgående kendskab til UX og webmediet fra brugerens perspektiv Interviewdesign Jeg ville gerne se rich media fra et webhistorisk perspektiv, hvilket ikke var muligt at gøre fyldestgørende ved hjælp af litteratur. Derfor bad jeg eksperterne om, i kraft af deres egen virke, at give et bud på rich medias udvikling og rolle i fortiden, nutiden og fremtiden. Jeg brugte også brancheinterviewene til at få input til gode eksempler på sites, der bruger rich media, eller portaler, der samler sådanne gode eksempler. Derudover spurgte jeg også ind til, om de kendte til brugerundersøgelser eller forskning på området. Interviewene var af ½ til 1 ½ times varighed. Der blev benyttet en løs spørgeguide inddelt i emnerne fortid, nutid, fremtid og eksempler (se spørgeguides bilag 11.1). Spørgeguiden blev modificeret løbende, efterhånden som jeg blev klogere, således at pointer, der dukkede op i de første interviews, kunne be- eller afkræftes i de senere interviews. Rasmussen og Fischer (2008) skriver om denne tilgang til interviewsituationen, at det er en åben situation, hvor analytikeren undervejs kan påvirkes, og nye temaers relevans for problemstillingen tages op til overvejelse. (s. 99). Ligeledes påpeger Rasmussen og Fischer, at interviewguiden skal sørge for, at de temaer, som analytikeren gerne vil belyse bliver berørt, men at der samtidig skal være plads til at der kan dukke nye temaer op. Ved det sidste interview med Louise Klinker, havde jeg via desk study fundet frem til udtrykket rich media, og det er derfor brugt i den endelige spørgeguide, som er vedlagt som bilag

10 2.3.6 Transskribering og analysemetoder De tre brancheinterviews blev alle tre transskriberet på samme måde, nemlig i citatform, hvor informanternes udtalelser blev nedskrevet uden at medtage detaljer som pauser, betoninger og følelsesudtryk. Citaterne er formuleret som skriftsprog og ikke som talesprog. Herefter blev transskriberingerne opsummeret i både opståede temaer, og temaer fra spørgeguiden, nemlig rich medias fortid, nutid og fremtid. Eksperternes pointer blev noteret i punktform. (Se bilag12.2). Ifølge Kvale (1994, s. 171) er detaljegraden af transskriberingen afhængigt af, hvad man skal bruge resultaterne til, og hvordan man har tænkt sig at analysere dem. I dette tilfælde skulle de give et indtryk af informanternes synspunkter, som i analysen skulle kondenseres til en kort, kategoriseret kortlægning af deres pointer omkring rich media i et historisk perspektiv, deres konkrete input til, hvad man kan bruge rich media til, og endelig deres henvisninger til relevante eksempler på websites og litteratur. Jeg tilgik datamaterialet som ekspertvurderinger, hvor informanterne havde givet nøgterne betragtninger. Derfor tager jeg deres udsagn for pålydende, og vurderer, at der ikke ligger relevante informationer gemt i de detaljer, som blev sorteret fra. Kvale (1994) beskriver, at denne type transskription og kondenseringsniveau er passende, hvis transskriptioner og analyse skal give et almindeligt indtryk af interviewpersonernes synspunkter (s ). Kapitel 4 fremlægger de væsentligste fund fra brancheinterviewene. 2.4 IMMERSION OG DISKURSANALYSE Formål Fire sites blev valgt ud til at være testmateriale i brugerundersøgelsen (se afsnit for valg af testmateriale). For at finde ud af, hvilke rich media-elementer, der ville egne sig til test på de fire sider, og for at vurdere min egen oplevelse af sitene, foretog jeg en diskursanalyse og en immersion af de fire sites Immersion Immersion er en semi-empirisk evalueringsmetode, som Patrick Jordan mener egner sig særligt godt til at undersøge UX af et produkt. Ved immersion forstås, at forskeren selv evaluerer sin egen oplevelse af et website (i dette tilfælde af pleasure), hvorved man får et førstehåndsindtryk af oplevelsen, i stedet for kun at forlade sig på de andenhåndsindtryk som andre testpersoner kan informere forskeren om. Fordelene ved denne metode er, at man dermed har en forforståelse af sitene, som man kan basere sin spørgeguide på. Samtidig kan metoden bruges til at undgå misforståelser og fejltolkninger i den informationsudveksling der foregår i de efterfølgende empiriske undersøgelser, i dette tilfælde brugerundersøgelsen (Jordan, 2000, s ). Her foregår der også en validering, idet brugernes oplevelser sammenlignes med min egen oplevelse. Jeg har valgt at foretage en sådan immersion, for selv at vurdere ikke bare hvor plesurable de udvalgte websites var, men også om de opfyldte de primære brugerbehov, som Jordan (2000) identificerer som funktionalitet og brugervenlighed. Herudover ville jeg også se efter hvilke af de af de fem kvaliteter, der blev identificeret i brancheinterviewene, jeg kunne finde Diskursanalyse Simultant med immersionen af de fire udvalgte websites foretog jeg også en diskursanalyse. Ved diskursanalyse forstås, at forskeren; foretager en analytisk vurdering af materialet (Rasmussen & Fischer, 2008, s. 117). I diskursanalysen placeres sitene i forhold til Ida Engholms genrer og stilarter (ibid afsnit 2.2.2) for at vurdere, hvilke elementer der var konventionelle og hvilke der ikke var, og hvilke forventninger der knytter sig til de forskellige genrer og stilarter. Dette var, som immersionen, med til at skabe en forforståelse, som brugerundersøgelserne kunne efterprøve. 7

11 2.5 BRUGERUNDERSØGELSE Formål og tilgang For at svare på min problemformulering, nemlig hvilken effekt rich media har på brugerne, var det oplagt at spørge brugerne selv. Jeg har derfor valgt at lave en brugerundersøgelse, der kan kaste lys over området. Designet af undersøgelsen foregik som tidligere nævnt på baggrund af de hypoteser, som desk study-undersøgelserne og brancheinterviewene havde foranlediget mig til at udarbejde. Brancheinterviewene foreslår, at rich media har indflydelse på brugeroplevelsen. Susan Weinchenk (2009) argumenterer, at brugen af websites i høj grad er styret af emotionelle impulser, som brugerne sjældent er bevidste om. Derfor gik jeg efter at lave et testdesign der kom så tæt på de emotionelle og måske ubevidste faktorer, der kunne være årsagen til den effekt, rich media måtte have på respondenternes oplevelse. Jeg har valgt at mikse metoder fra UX-området med kvalitative og kvantitative metoder fra det samfundsvidenskabelige felt. Dataindsamlingen er foregået ved dybdeinterviews og skalavurderinger, mens test-setuppet er som en klassisk tænke-højt usability-test. Forklaring og argumentation for brugen af metoderne beskrives i det følgende Om UX For at se på brugeroplevelsen findes der, inden for user experience -feltet (UX), en række forskellige metoder til formålet. Der benyttes typisk usability-metoder samt diverse samfundsvidenskabelige metoder for at undersøge og analysere UX. UX som faglig disciplin udspringer af usability- og HCI-feltet 7. Groft sagt kan man sige om usability-feltet, at man undersøger efficiency (hvor præcist man kan nå sit mål), effectiveness (hvor mange ressourcer man skal bruge for at nå målet) og satisfaction (hvor tilfreds man var imens). Disse aspekter er defineret af International Standards Organization (ISO) som alment anerkendt standard (Tullis & Albert, 2008, s. 4). I det, man indenfor HCI feltet forstår ved en typisk usability-test, måler man med kvantificerbare metrikker. Efficiency og effectiveness-parametrene måles fx på antal kliks og den tid en testperson bruger på at udføre en smalt defineret, styret opgave. Satisfaction måler man typisk på en værdiskala, efter at testpersonen har udført opgaven. Argumentationen her er ifølge Tullis og Albert (2008, s. 9), at man skal have kvantificerbare metrikker for at kunne udregne Return Of Investement (ROI) 8. Imidlertid er man i de senere år begyndt at erstatte usability-begrebet med den bredere term user experience, hvor man i højere grad inddrager kvalitative metoder lånt fra andre felter. Fx kommer fokusgruppemetoden fra markedsresearch (Jordan, 2000, s. 137) og fra etnografien og psykologien kommer henholdsvis observationer (Emerson, Fretz, & Shaw, 1995) og dybdeinterviews (Kvale, 1994). Grunden til, at usability er blevet udvidet til det bredere begreb user experience er, at usability-begrebet simpelthen ikke afdækkede alle aspekter af brugeroplevelsen. Som Kuniavsky (2003) siger det, så er det hard to capture what creates the surprise and satisfaction that comes from using something that works well, but it s definitely part of the best product designs (s. 20). Patrick Jordan (2000, s. 6-7) kritiserer også usability-tilgangen og mener, at den er begrænset til at handle om computeren som et værktøj, man kan bruge til at udføre opgaver med. Et menneskes brug af teknologi er ikke kun kognitiv og fysisk, så man bør se den samlede brugssituation holistisk, hvor følelser og pleasure-begrebet spiller en rolle. I forhold til min problemformulering er det netop de mere pleasure-orienterede aspekter jeg er interesseret i at belyse. 7 HCI står for Human Computer Interaction, og dette felt beskæftiger sig med menneskers brug af computere. 8 ROI: The money that a person or company earns as a percentage of the total value of his/her/its assets that are invested. It is calculated thusly: Return on investment = (Income - Cost) / Cost Return On Investment. (2011). Hente 24. April 2012 fra Farlex Financial Dictionary: 8

Delaflevering FUA.4 Betina Korsbro, Mi Louise Hansen, Jesper Led Lauridsen og Knud Back

Delaflevering FUA.4 Betina Korsbro, Mi Louise Hansen, Jesper Led Lauridsen og Knud Back Delaflevering FUA.4 Betina Korsbro, Mi Louise Hansen, Jesper Led Lauridsen og Knud Back 1 Indhold 1.1 Generelt i forhold til projektet 1.1.1 Problemformulering Kalundborg kommune har gennem de senere år

Læs mere

Projekt 1 Spørgeskemaanalyse af Bedst på Nettet

Projekt 1 Spørgeskemaanalyse af Bedst på Nettet Projekt 1 Spørgeskemaanalyse af Bedst på Nettet D.29/2 2012 Udarbejdet af: Katrine Ahle Warming Nielsen Jannie Jeppesen Schmøde Sara Lorenzen A) Kritik af spørgeskema Set ud fra en kritisk vinkel af spørgeskemaet

Læs mere

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 29. oktober 2012

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 29. oktober 2012 Kvantitative og kvalitative metoder Søren R. Frimodt-Møller, 29. oktober 2012 Dagens program 1. Diskussion af jeres spørgeskemaer 2. Typer af skalaer 3. Formulering af spørgsmål 4. Interviews 5. Analyse

Læs mere

Lær jeres kunder - bedre - at kende

Lær jeres kunder - bedre - at kende Tryksag 541-643 Læs standarden for kundetilfredshedsundersøgelse: DS/ISO 10004:2012, Kvalitetsledelse Kundetilfredshed Overvågning og måling Vejledning I kan købe standarden her: webshop.ds.dk Hvis I vil

Læs mere

IDENTIFON. Emil Hauberg, Jakob Christoffersen, Ninette Nielsen og Senia Lundberg

IDENTIFON. Emil Hauberg, Jakob Christoffersen, Ninette Nielsen og Senia Lundberg Emil Hauberg, Jakob Christoffersen, Ninette Nielsen og Senia Lundberg 1 Indholdsfortegnelse side nr. 1. Forside. 2. Indholdsfortegnelse og indledning. 3. Problemformulering og afgræsning. 4. Tidsplan projektplan

Læs mere

Cindie Mortensen, Merete Koudahl, Pernille Tramp Webdesign, gruppeprojekt exercise 7. Menu A/S

Cindie Mortensen, Merete Koudahl, Pernille Tramp Webdesign, gruppeprojekt exercise 7. Menu A/S Menu A/S Problemfelt MENU A/S (MENU) er en dansk design virksomhed og producent. MENU har specialiseret sig indenfor skandinavisk design samt deres evige stræben efter at lave noget originalt. De repræsenterer

Læs mere

BRUGERTESTEN Introduktion

BRUGERTESTEN Introduktion BRUGERTESTEN Introduktion BAGGRUND Når man udfører en eller flere brugertests gøres det ud fra en idé om brugerinddragelse. Brugerinddragelse handler om at forstå brugernes behov, motivation og adfærd.

Læs mere

Et krav til portfolien var at det skulle udvikles fra bunden uden brug af CSS-frameworks, samt HTML og CSS skulle valideres uden fejl.

Et krav til portfolien var at det skulle udvikles fra bunden uden brug af CSS-frameworks, samt HTML og CSS skulle valideres uden fejl. Indledning Mit sidste projekt her på 1.semester gik ud på at jeg skulle lave et redesign af mit første portfolio, som jeg lavede i starten af semesteret. Formålet var at vise hvad jeg havde lært siden

Læs mere

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011 Grundlæggende metode og videnskabsteori 5. september 2011 Dagsorden Metodiske overvejelser Kvantitativ >< Kvalitativ metode Kvalitet i kvantitative undersøgelser: Validitet og reliabilitet Dataindsamling

Læs mere

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN 1/20 Indledning Dette projekt er den afsluttende del af webudvikling-studiet på Erhvervs Lillebælt 1. semester. Projektet er udarbejdet med

Læs mere

10 Undersøgelsesdesign

10 Undersøgelsesdesign 10 Undersøgelsesdesign I dette kapitel præsenteres undersøgelsens design og metodiske tilgang i mere uddybet form. Undersøgelsen er designet og gennemført i fire faser, vist i figuren nedenfor: Indholdet

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

INTERAKTIONSDESIGN Q3 2014 DATA ANALYSE KAP. 8. MARIANNE GRAVES PETERSEN ASSOCIATE PROFESSOR AARHUS UNIVERSITY mgraves@cs.au.dk

INTERAKTIONSDESIGN Q3 2014 DATA ANALYSE KAP. 8. MARIANNE GRAVES PETERSEN ASSOCIATE PROFESSOR AARHUS UNIVERSITY mgraves@cs.au.dk INTERAKTIONSDESIGN Q3 2014 DATA ANALYSE KAP. 8 MARIANNE GRAVES PETERSEN ASSOCIATE PROFESSOR AARHUS UNIVERSITY mgraves@cs.au.dk Interaktionsdesign processen Identificer brugernes behov og etabler krav til

Læs mere

FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet

FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet v./ Mette Skovgaard Frich, seniorkonsulent Retail Institute Scandinavia Baggrund for projektet STIGENDE FORBRUGERKRAV OG MAGT: I takt med en stigende

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

TESTPLAN: SENIORLANDS WEBSHOP

TESTPLAN: SENIORLANDS WEBSHOP TESTPLAN: SENIORLANDS WEBSHOP Indledning Vi vil i vores brugervenlighedsundersøgelse teste Seniorlands webshop 1. Vi vil teste hvor at webshoppen fungerer set ud fra en bruger af Internet. Vi vil blandt

Læs mere

En kvalitativ analyse af tre socialrådgiveres perspektiver på psykologer

En kvalitativ analyse af tre socialrådgiveres perspektiver på psykologer En kvalitativ analyse af tre socialrådgiveres perspektiver på psykologer Signe H. Lund, Stud. Psych, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Indledning Formålet med projektet har været, via semi-strukturerede

Læs mere

Brugerundersøgelse på nyidanmark.dk 2008

Brugerundersøgelse på nyidanmark.dk 2008 Brugerundersøgelse på nyidanmark.dk 2008 I perioden fra 7. januar til 3. marts 2008 har webanalyse-firmaet Netminers gennemført en kvantitativ brugerundersøgelse på nyidanmark.dk. Undersøgelsens resultater

Læs mere

TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt

TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt TEORI OG ANTAGELSER TIDSSYN 1995 KVALITATIV UNDERSØGELSE 10 interview KVANTITATIV UNDERSØGELSE 22 spørgsmål TIDSSYN 2004 Tidssynsundersøgelsens metode Tidssyn er en ny

Læs mere

Didaktisk formidlingsdesign formidling fra hjerne til hjerte

Didaktisk formidlingsdesign formidling fra hjerne til hjerte Didaktisk formidlingsdesign formidling fra hjerne til hjerte Dynamisk skabelon AF: HILDEGUNN JOHANNESEN OG CARL ERIK CHRISTENSEN, UC SYDDANMARK, CENTER FOR UNDERVISNINGSMIDLER, LÆREMIDDEL.DK Skabelonen

Læs mere

Jonas Krogslund Jensen info@j-krogslund.dk +45 2635 6096. Iben Michalik ibenmic@hotmail.com +45 2877 0664

Jonas Krogslund Jensen info@j-krogslund.dk +45 2635 6096. Iben Michalik ibenmic@hotmail.com +45 2877 0664 SENIOR LAND Jonas Krogslund Jensen info@j-krogslund.dk +45 2635 6096 Iben Michalik ibenmic@hotmail.com +45 2877 0664 Michael Himmelstrup eycoco@gmail.com +45 2720 7222 Peter Stillinge Dong peterstillinge.dong@gmail.com

Læs mere

Region Hovedstaden. Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse

Region Hovedstaden. Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse 1 Dagens program Præsentation af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse (EEB) Brugerinddragelse i sundhedsvæsenet Metoder til evaluering Opgave i grupper 2

Læs mere

8 tips og tricks der sender din webshop i superligaen

8 tips og tricks der sender din webshop i superligaen 8 tips og tricks der sender din webshop i superligaen Indhold Intro Kend dine besøgende Gør valget simpelt og vind kunder Sådan får du en optimeret kategoriside Eksempler på to gode kategorisider Brug

Læs mere

Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/

Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/ Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/ Ahmad Hahmoud Besir Redzepi Jeffrey Lai 04/05-2009 2.semester 3. projekt Indholdsfortegnelse: 1.0 Forord 3 2.0 Kommunikationsplan 4 3.0 Navigationsdiagram

Læs mere

Ole Gregersen 26. november 2009 IT Universitetet

Ole Gregersen 26. november 2009 IT Universitetet Ole Gregersen 26. november 2009 IT Universitetet Hvorfor er det relevant at arbejde med? 5 minutter med sidemanden Kvalitetsegenskab Risikostyring Oplevelsesdesign En kontrolleret designproces Et brugercentreret

Læs mere

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272 Virksomhedens salgspipeline Business Danmark november 2009 BD272 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Rapportens opbygning... 2 Hovedkonklusioner... 3 Metode og validitet... 3 Salgs- og marketingafdelingernes

Læs mere

Metoder og erkendelsesteori

Metoder og erkendelsesteori Metoder og erkendelsesteori Af Ole Bjerg Inden for folkesundhedsvidenskabelig forskning finder vi to forskellige metodiske tilgange: det kvantitative og det kvalitative. Ser vi på disse, kan vi konstatere

Læs mere

Multimediedesigner. Vedvarende. energi

Multimediedesigner. Vedvarende. energi Multimediedesigner Vedvarende energi Eksamensprojekt 2. sem. maj. 2014 - jun. 2014 Problemstilling Vedvarende energi er en samlebetegnelse for bioenergi, vindenergi, solenergi og andre teknologier, der

Læs mere

Re-design af Bøssehusets hjemmeside Webdesign og webkommunikation, F2012 Iben Kold Thomsen (hold 1) & Morten Mechlenborg Nørulf (hold 2)

Re-design af Bøssehusets hjemmeside Webdesign og webkommunikation, F2012 Iben Kold Thomsen (hold 1) & Morten Mechlenborg Nørulf (hold 2) Introduktion Vores eksamensprojekt er et re-design af Bøssehusets hjemmeside. Bøssehusets er et kulturhus for bøsser, lesbiske og transseksuelle personer beliggende på Christiania. Huset skaber rammerne

Læs mere

Om indsamling af dokumentation

Om indsamling af dokumentation Om indsamling af dokumentation Overordnede overvejelser omkring dokumentation Bearbejdning af kvalitative data Eksempler på visuelle / grafiske data Eksempler på skriftlige data Eksempler på mundtlige

Læs mere

Milestone 1 Usability test. Test-dokument. Udføres af: Kirsten, Peter & Nanna

Milestone 1 Usability test. Test-dokument. Udføres af: Kirsten, Peter & Nanna Milestone 1 Usability test Test-dokument VOXHALL Udføres af: Kirsten, Peter & Nanna 1 INDHOLD 3 Problemformulering 3 Formål med test 3 Arbejdshypoteser 4 Brugerprofiler (krav til segmentet) 4 Metode 4

Læs mere

Kvantitative metoder, teori og praksis

Kvantitative metoder, teori og praksis Kvantitative metoder, teori og praksis Kvantitative metoder Målet med de kvantitative metoder Forskellige typer kvantitative metoder Styrker og svagheder Repræsentativitet og udtræksperioder Det gode spørgeskema

Læs mere

Mærker med magi vores ubevidste tiltrækning

Mærker med magi vores ubevidste tiltrækning Mærker med magi vores ubevidste tiltrækning Musen gør det. Frøen gør det. Og vi mennesker gør det. Handler instinktivt og pr. refleks og bliver ubevidst tiltrukket af nogle ting og frastødt af andre. Det

Læs mere

Grundlæggende metode og. 2. februar 2011

Grundlæggende metode og. 2. februar 2011 Grundlæggende metode og videnskabsteori 2. februar 2011 Dagsorden Metodiske overvejelser Kvantitativ >< Kvalitativ metode Validitet og repræsentativitet Stikprøver Dataindsamling Kausalitet Undervejs vil

Læs mere

Indledende bemærkninger til genreoversigten

Indledende bemærkninger til genreoversigten Indledende bemærkninger til genreoversigten Følgende genreoversigt kan fungere som en tjekliste, når eleverne skal træne de skriftlige genrer til studentereksamenen i skriftlig fransk, spansk eller italiensk.

Læs mere

Dagens program. blive klogere? Valg i analysen et eksempel. Metodereflektioners betydning for afhandlingen

Dagens program. blive klogere? Valg i analysen et eksempel. Metodereflektioners betydning for afhandlingen Dagens program Afhandlingsprocessens essens hvorfor er det så pokkers forvirrende at blive klogere? 18 Valg og fravalg en casehistorie fra det virkelige liv Valg i analysen et eksempel Metodereflektioners

Læs mere

Henrik Jochumsen 2013

Henrik Jochumsen 2013 Henrik Jochumsen 2013 Introduktion Det overordnede og det centrale: Den videnskabelige genre Den gode opgave Den klassiske disposition form og indhold Hvis tid: Vejledning Skriv sammen! Skriveblokering

Læs mere

Brugerundersøgelse på nyidanmark.dk 2009

Brugerundersøgelse på nyidanmark.dk 2009 Brugerundersøgelse på nyidanmark.dk 2009 I perioden fra 3. april til 9. juni 2009 har webanalyse-firmaet Netminers gennemført en kvantitativ brugerundersøgelse på nyidanmark.dk. Undersøgelsen viser først

Læs mere

Eksamenscase: Cevea delaflevering

Eksamenscase: Cevea delaflevering Eksamenscase: Cevea delaflevering 1. Generelt Casen Cevea Cevea er en centrum-venstretænketank, som blev oprettet i 2008 blandt andet som modspil til den højreorienterede tænketank Cepos. Organisationen

Læs mere

En digital lydtegneserie til unge ordblinde

En digital lydtegneserie til unge ordblinde En digital lydtegneserie til unge ordblinde I det følgende ses resultatet af fire studerendes projektarbejde på efterårssemesteret 2011, 5. semester på Interaktive Digitale Medier på Aalborg Universitet.

Læs mere

En undersøgelse af. Brugen af og tilfredsheden med Holdning og Handling

En undersøgelse af. Brugen af og tilfredsheden med Holdning og Handling En undersøgelse af Brugen af og tilfredsheden med Holdning og Handling Undersøgelsen er foretaget af et uvildigt konsulentfirma LABH Consult I/S, som ikke har nogen tilknytning til Lions Quest Danmark.

Læs mere

Kend dine brugere. Om brugertest. 2 sem., feb. 2010 Multimediedesigner, København nord

Kend dine brugere. Om brugertest. 2 sem., feb. 2010 Multimediedesigner, København nord Kend dine brugere Om brugertest 2 sem., feb. 2010 Multimediedesigner, København nord Andreas Frandsen, Ninette Nielsen Agnete Gnistrup, Senia Lundberg Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse Indledning s. 2 Valg

Læs mere

WWW. Forslag til integreret digitalt værk ved Det Informationsvidenskabelige Akademi på KUA3 Udarbejdet af Jacob Nielsen 2013

WWW. Forslag til integreret digitalt værk ved Det Informationsvidenskabelige Akademi på KUA3 Udarbejdet af Jacob Nielsen 2013 WWW Forslag til integreret digitalt værk ved Det Informationsvidenskabelige Akademi på KUA3 Udarbejdet af Jacob Nielsen 2013 Arbejdstitel: "Internet på hovedet" Projektet tager udgangspunkt i det formelt

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta! Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

Projekt 9. klasse. Hvad er et projekt?

Projekt 9. klasse. Hvad er et projekt? Projekt 9. klasse Hvad er et projekt? Et projektarbejde handler om at finde forklaringer, tage stilling og finde løsninger på problemer. I skal ikke bare beskrive et emne eller fortælle om noget, som andre

Læs mere

INNOVATION LAB -BRUGERSTUDIERTHEA BOJE WINDFELDT / HEAD OF IDEATION & USER STUDIES / INNOVATION LAB

INNOVATION LAB -BRUGERSTUDIERTHEA BOJE WINDFELDT / HEAD OF IDEATION & USER STUDIES / INNOVATION LAB PRESENTATION INNOVATION LAB -BRUGERSTUDIERTHEA BOJE WINDFELDT / HEAD OF IDEATION & USER STUDIES / INNOVATION LAB AGENDA Om Innovation Lab Brugerdreven Innovation Unge ordblinde Ideation og Konceptualisering

Læs mere

Skriftligt dansk. Taksonomiske niveauer og begreber. Redegørelse

Skriftligt dansk. Taksonomiske niveauer og begreber. Redegørelse Skriftligt dansk Taksonomiske niveauer og begreber Redegørelse En redegørelse er en fokuseret og forklarende gengivelse af noget, fx synspunkter i en tekst, fakta om en litteraturhistorisk periode eller

Læs mere

Det centrale emne er mennesket og dets frembringelse Humaniora:

Det centrale emne er mennesket og dets frembringelse Humaniora: HUMANIORA HUMANIORA Det centrale emne er mennesket og dets frembringelse Humaniora: Beskæftiger sig med mennesket som tænkende, følende, handlende og skabende væsen. Omhandler menneskelige forhold udtrykt

Læs mere

ALGARY-CAMBRIDGE GUIDEN TIL KOMMUNIKATION MELLEM PATIENT OG SUNDHEDSPROFESSIONEL

ALGARY-CAMBRIDGE GUIDEN TIL KOMMUNIKATION MELLEM PATIENT OG SUNDHEDSPROFESSIONEL C ALGARY-CAMBRIDGE GUIDEN TIL KOMMUNIKATION MELLEM PATIENT OG SUNDHEDSPROFESSIONEL Denne guide er en let bearbejdet oversættelse fra bogen Skills for Communicating with Patients af Jonathan Silverman,

Læs mere

EKS KLUSIV RE PRÆ SEN TATION

EKS KLUSIV RE PRÆ SEN TATION EKS KLUSIV RE PRÆ SEN TATION 2 Eksklusiv repræsentation Jeg synes bare at alle skal være med. Alle dem, som gerne vil være med, skal være med. Anas Attaheri elev på Kongsholm Gymnasium Tak til Emilie Hededal,

Læs mere

Spørgsmål nr.: 046 Dato:19. marts 2012 Stillet af: Charlotte Fischer (B) Besvarelse udsendt den 30. marts 2012. Spørgsmål:

Spørgsmål nr.: 046 Dato:19. marts 2012 Stillet af: Charlotte Fischer (B) Besvarelse udsendt den 30. marts 2012. Spørgsmål: Koncern POLITIKERSPØRGSMÅL Spørgsmål nr.: 046 Dato:19. marts 2012 Stillet af: Charlotte Fischer (B) Besvarelse udsendt den 30. marts 2012 Opgang Direkte Mail Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød

Læs mere

Brugerundersøgelse af IDAs portal 2004

Brugerundersøgelse af IDAs portal 2004 Brugerundersøgelse af IDAs portal 2004 Som led i realiseringen af IDAs IT-strategi blev IDAs hjemmeside, portalen, i august 2004 relanceret med nyt design og ny struktur. For at undersøge hvordan brugerne

Læs mere

Analyse af kvalitative data - Workshop 1

Analyse af kvalitative data - Workshop 1 1 Analyse af kvalitative data - Workshop 1 www.eva.dk Kristine Als Velling & Mia Lange, Metodeenheden, Danmarks Evalueringsinstitut. Program for workshop: Intro Den analytiske proces Data management Deskriptiv

Læs mere

MARKETING USABILITYMETODER FOR WEBSITES MMD

MARKETING USABILITYMETODER FOR WEBSITES MMD DEL I Kvalitativ og kvantitativ research Researchparadigmer Kvalitativ og kvantitativ reseach Ofte er der et mix mellem de to paradigmer. Qualitative Data Quantitative Data PRIMARY DATA Observations Interviews

Læs mere

Trin for trin guide til Google Analytics

Trin for trin guide til Google Analytics Trin for trin guide til Google Analytics Introduktion #1 Opret bruger #2 Link Google Analytics til din side #3 Opret konto #4 Udfyld informationer #5 Gem sporings id #6 Download WordPress plugin #7 Vent

Læs mere

Spil Rapport. Spil lavet i GameMaker. Kevin, Mads og Thor 03-02-2011

Spil Rapport. Spil lavet i GameMaker. Kevin, Mads og Thor 03-02-2011 Spil Rapport Spil lavet i GameMaker Kevin, Mads og Thor 03-02-2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 HCI... 2 Planlægning / Elementær systemudvikling... 2 Kravspecifikationer... 4 Spil beskrivelse...

Læs mere

Forskellige projekttyper, undersøgelsesmetoder og faser i projektet

Forskellige projekttyper, undersøgelsesmetoder og faser i projektet Forskellige projekttyper, undersøgelsesmetoder og faser i projektet Birgit Henriksen, Lektor Institut for Engelsk, Germansk og Romansk, KU Gymnasieprojektet, Middelfart seminaret 14. september Metode sammenholdt

Læs mere

Folkekirken.dk. Koncept for folkekirken.dk

Folkekirken.dk. Koncept for folkekirken.dk Folkekirken.dk Koncept for folkekirken.dk Udkast 27.08.0916.06.09 Koncept for folkekirken.dk 27.08.09 Folkekirken.dk er Den Danske Folkekirkes hjemmeside. For driften af folkekirken.dk gælder følgende:

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk DMI http://www.dmi.dk Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.dmi.dk. Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

From Human Factors to Human Actors - The Role of Psychology and Human-Computer Interaction Studies in System Design

From Human Factors to Human Actors - The Role of Psychology and Human-Computer Interaction Studies in System Design ? VAD From Human Factors to Human Actors - The Role of Psychology and Human-Computer Interaction Studies in System Design? VEM Skrevet af Liam J. Bannon Director of the IDC and Professor of Computer Science,

Læs mere

Effektiv søgning på web-steder

Effektiv søgning på web-steder Effektiv søgning på web-steder 7. maj 1998 Udarbejdet af DialogDesign ved Rolf Molich, Skovkrogen 3, 3660 Stenløse Indhold 1. Indledning 3 1.1. Model for søgning 3 2. Forskellige former for søgning 4 2.1.

Læs mere

Brugervenlighed på internettet

Brugervenlighed på internettet Brugervenlighed på internettet TIMME BISGAARD MUNK og KRISTIAN MØRK Brugervenlighed på internettet - en introduktion Samfundslitteratur Timme Bisgaard Munk og Kristian Mørk Brugervenlighed på internettet

Læs mere

Personlig branding i webdesign

Personlig branding i webdesign Personlig branding i webdesign I forhold til vejledning vil jeg spørge, om opgaven i sin helhed ser fornuftig ud. Er min problemformulering skarp nok? Er min metode i orden? Er det ok at gøre brug af min

Læs mere

BANNERSPECIFIKATIONER - MOBIL FOR BERLINGSKE MEDIA 2015

BANNERSPECIFIKATIONER - MOBIL FOR BERLINGSKE MEDIA 2015 FOR BERLINGSKE MEDIA 2015 FOR BERLINGSKE MEDIA 2015 Indholdsfortegnelse: Side 3: Retningslinjer for kreativer til mobil Side 4: Tabel over formater Side 5: Cube 2 FOR BERLINGSKE MEDIA 2015 Kilde: Danske

Læs mere

Metoden er meget anvendt i praksis, og er særdeles velegnet, hvis du ønsker at undersøge holdninger hos et større antal af mennesker.

Metoden er meget anvendt i praksis, og er særdeles velegnet, hvis du ønsker at undersøge holdninger hos et større antal af mennesker. Spørgeskemaer Metoden er meget anvendt i praksis, og er særdeles velegnet, hvis du ønsker at undersøge holdninger hos et større antal af mennesker. Hvad er et spørgeskema? Et spørgeskema består i sin bredeste

Læs mere

Krav og forventninger til anmeldere

Krav og forventninger til anmeldere Krav og forventninger til anmeldere Indhold Fra lærer til lærer... 1 Kvalitet, habilitet og troværdighed... 2 Læremidlets anvendelse... 2 It baserede læremidler... 2 Udnyttes det digitale potentiale?...

Læs mere

Bachelorprojekt 2011 Malene Christensen, Gitte Damgaard og Julie Østergaard

Bachelorprojekt 2011 Malene Christensen, Gitte Damgaard og Julie Østergaard Bachelorprojekt2011 MaleneChristensen,GitteDamgaardogJulieØstergaard Bachelorprojektisocialrådgivningogsocialtarbejde VIAUniversityCollege,SocialrådgiveruddannelseniÅrhus Opkvalificeringafdettværfagligesamarbejdemellemsocialrådgiverne

Læs mere

Det erhvervsrelaterede projekt 7. semester. Projekt plan

Det erhvervsrelaterede projekt 7. semester. Projekt plan Det erhvervsrelaterede projekt 7. semester Projekt plan Titel på projekt: TAKSONOM: PETER KRISTIANSENS ARKIV (SKRIVES MED BLOKBOGSTAVER) Projektsted: LARM AUDIO RESEARCH ARCHIVE (SKRIVES MED BLOKBOGSTAVER)

Læs mere

Elektroniske netværk og online communities

Elektroniske netværk og online communities Elektroniske netværk og online communities BD272 Business Danmark juni 2010 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmernes kendskab til online netværk

Læs mere

Business Horsens. Tilfredshedsundersøgelse. Marts 2013

Business Horsens. Tilfredshedsundersøgelse. Marts 2013 Business Horsens Tilfredshedsundersøgelse Marts 2013 Generelt om undersøgelsen Tabel 1: Fakta om tilfredshedsundersøgelsen Gennemført i perioden: 30.1 21.3.2013 Målgruppe: 644 virksomheder i Horsens kommune

Læs mere

WWW Evaluation. Ressourcens troværdighed, indhold funktionalitet. Elektronisk. Let at publicere. Svært at publicere. Du har hjælp til kontrollen

WWW Evaluation. Ressourcens troværdighed, indhold funktionalitet. Elektronisk. Let at publicere. Svært at publicere. Du har hjælp til kontrollen WWW Evaluation Kvalitetsvurdering af Information på hjemmesider Inspireret af http://www.aub.auc.dk/mileinternet/ 1 Mangfoldighed Nettets styrke og svaghed Ressourcens troværdighed, indhold funktionalitet

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk. Klima- og Energiministeriet http://www.kemin.dk/

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk. Klima- og Energiministeriet http://www.kemin.dk/ Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk Klima- og Energiministeriet http://www.kemin.dk/ Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.kemin.dk/.

Læs mere

Præsentationsteknik og elevator pitch 8. + 9. dec.14

Præsentationsteknik og elevator pitch 8. + 9. dec.14 Præsentationsteknik og elevator pitch 8. + 9. dec.14 Elevator pitch 20 sekunders præsentation Elevator pitch Eksempler https://www.youtube.com/watch?v=dqiee-g_-uc https://www.youtube.com/ watch?v=phyu2bthk4q

Læs mere

BRUGSKONTEKST, BRUGERNES BEHOV OG ETABLERING AF KRAV

BRUGSKONTEKST, BRUGERNES BEHOV OG ETABLERING AF KRAV BRUGSKONTEKST, BRUGERNES BEHOV OG ETABLERING AF KRAV Marianne Graves Petersen Associate Professor Computer Science Dept, University of Aarhus Center for Interactive Spaces, mgraves@cs.au.dk Interaktionsdesign

Læs mere

Best practice for kommunale landingssider for affald

Best practice for kommunale landingssider for affald Best practice for kommunale landingssider for affald København den 1. april 2015 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund og formål... 3 1.1 Formål og proces... 3 2 Generelle anbefalinger... 4 2.1 Navigation og

Læs mere

Case study: Pinterest

Case study: Pinterest Case study: Pinterest Hvad? Pinterest er en social medieplatform, der hovedsageligt fungerer som værktøj til at samle, dele og udforske visuelt indhold. Udbredelse, hvor mange, vækstpotentiale? Pinterest

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2014: Center for Kræft og Sundhed København 1 Brugerundersøgelse 2014 Center for Kræft

Læs mere

Ressourcen: Projektstyring

Ressourcen: Projektstyring Ressourcen: Projektstyring Indhold Denne ressource giver konkrete redskaber til at lede et projekt, stort eller lille. Redskaber, der kan gøre planlægningsprocessen overskuelig og konstruktiv, og som hjælper

Læs mere

ELEMENTER Jeg vælger fonten Raleway, som er en af Googles mange gratis webfonte. Det er en grotesk skrift, som især bruges til websites, da de på

ELEMENTER Jeg vælger fonten Raleway, som er en af Googles mange gratis webfonte. Det er en grotesk skrift, som især bruges til websites, da de på Grafisk design Design af hjemmeside til indretningsarkitekt med firma navn enrico indret, som jeg tidligere har designet logo for. Firmaet laver udelukkende erhvervsindretning og målgruppen for sitet er

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

udviklingsfasen! Brugervenlighedskonsulent Elisabeth Landbo el@snitker.com Nyborg Strand 5. november 2009

udviklingsfasen! Brugervenlighedskonsulent Elisabeth Landbo el@snitker.com Nyborg Strand 5. november 2009 Inddrag brugerne i udviklingsfasen! Brugervenlighedskonsulent Elisabeth Landbo el@snitker.com Nyborg Strand 5. november 2009 1 Inddrag brugerne i udviklingsfasen - Om Snitker & Co. - Brugerundersøgelse

Læs mere

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Fremsendelse af artikel Artikler skrevet på baggrund af bachelorprojekter, der er afleveret og bestået på det annoncerede tidspunkt, kan deltage i konkurrencen

Læs mere

Rapport. Udarbejdet af: Mayianne Nøks Pedersen. Skole login: knmape68. E-mail: mypedersen@gmail.com

Rapport. Udarbejdet af: Mayianne Nøks Pedersen. Skole login: knmape68. E-mail: mypedersen@gmail.com Rapport Udarbejdet af: Mayianne Nøks Pedersen Skole login: knmape68 E-mail: mypedersen@gmail.com URL til brugerundersøgelsen: http://web328.webkn.dk/hjemmeside/image/laering/sem2brugerundersogelse/brugerundersogelse/

Læs mere

#B2BCMDK14. B2B Content Marketing i Danmark 2014 Hovedresultater fra undersøgelsen

#B2BCMDK14. B2B Content Marketing i Danmark 2014 Hovedresultater fra undersøgelsen #B2BCMDK14 B2B Content Marketing i Danmark 2014 Hovedresultater fra undersøgelsen Sådan går det med B2B content marketing i Danmark Velkommen til årets store undersøgelse af den danske B2B content marketing-industri.

Læs mere

Guide til opsætning af Google Analytics Nye kunder Visiolab introduktion

Guide til opsætning af Google Analytics Nye kunder Visiolab introduktion Guide til opsætning af Google Analytics Nye kunder Visiolab introduktion Denne guide vil gøre dig i stand til at opstille din Google Analytics konto. Ydermere vil den være en hjælp til at forstå hvordan

Læs mere

Konstruktiv Kritik tale & oplæg

Konstruktiv Kritik tale & oplæg Andres mundtlige kommunikation Når du skal lære at kommunikere mundtligt, er det vigtigt, at du åbner øjne og ører for andres mundtlige kommunikation. Du skal opbygge et forrådskammer fyldt med gode citater,

Læs mere

Visuelle guidelines for log-in og signering med NemID. Guide til udseende, sprog og struktur for tjenester der bruger NemID.

Visuelle guidelines for log-in og signering med NemID. Guide til udseende, sprog og struktur for tjenester der bruger NemID. Visuelle guidelines for log-in og signering med NemID Guide til udseende, sprog og struktur for tjenester der bruger NemID. Om dette dokument Indhold I dette dokument kan du finde anbefalinger og råd til

Læs mere

I har ikke brug for endnu et nyt website!

I har ikke brug for endnu et nyt website! I har ikke brug for endnu et nyt website! Tusindvis af websites svæver formålsløst rundt i cyberspace. Mange af vores nye kunder har siddet med følelsen af, at de ikke fik nok ud af deres website. Og mange

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

TIDLIG BRANDING - Et redskab til evaluering af konceptudvikling

TIDLIG BRANDING - Et redskab til evaluering af konceptudvikling TIDLIG BRANDING - Et redskab til evaluering af konceptudvikling TIDLIG BRANDING Brugerdrevet design med et branding perspektiv standarder Motivation Funktionalitet Æstetik Oplevelsesdesign Værdier Usability

Læs mere

Forstå brugbarheden af Google Analytics på 10 minutter

Forstå brugbarheden af Google Analytics på 10 minutter Forstå brugbarheden af Google Analytics på 10 minutter Hvad er Google Analytics? Hvem kan bruge det? Hvad kan Google Analytics bruges til? Google Analytics viser dig hvor dine kunder har fundet frem til

Læs mere

Sommerens Store Dille 2014

Sommerens Store Dille 2014 Sommerens Store Dille 2014 Site: http://chicdesigns.dk/hulahopring/index.html Af 1 Shiko Nzorubara Klasse: Mula A 2. Semester Vejleder: Merete Lindemann & Ivan Rosenvinge Frederiksen TABLE OF CONTENTS

Læs mere

10-trins raket til logo-design

10-trins raket til logo-design 10-trins raket til logo-design Stjerne-modellen Dette notat er udarbejdet i forbindelse med foredrag og kurser som supplement til bogen Virksomhedens logo. Ideen er, at det skal fungere sammen med bogen,

Læs mere

GRAFISK DESIGN. Diner no. 34 Hjemmeside + Visuel identitet

GRAFISK DESIGN. Diner no. 34 Hjemmeside + Visuel identitet GRAFISK DESIGN Diner no. 34 Hjemmeside + Visuel identitet Diner no. 34 9 Opgavebeskrivelse Fiktive opgave. Redesign af visuel identitet og design af ny hjemmeside. Materialet skal skabe et genkendeligt

Læs mere

Unge på uddannelseshjælp i Silkeborg Kommune

Unge på uddannelseshjælp i Silkeborg Kommune Katrine Nøhr, Jacob Seier Petersen, Hans Knudsen og Hanne Søndergård Pedersen Unge på uddannelseshjælp i Silkeborg Kommune Hvilke strategier har de for deres boligsituation? Unge på uddannelseshjælp i

Læs mere

Handlingsplan for skolepraktikken på ZBC 14.oktober 2010

Handlingsplan for skolepraktikken på ZBC 14.oktober 2010 Handlingsplan for skolepraktikken på ZBC 14.oktober 2010 Aktivitet Ansvarlig mere i SKP, hvilket giver mere viden om afdelinger og tættere opfølgning på uddannelsesmål inkl. rokering mellem afdelinger

Læs mere

Overvejelser før udarbejdelse af en klinisk retningslinje

Overvejelser før udarbejdelse af en klinisk retningslinje December 2008 Årgang 1 Nummer 2 Overvejelser før udarbejdelse af en klinisk retningslinje Preben Ulrich Pedersen, Ph.d., Linda Schumann Scheel cand., Ph.D. Center for Kliniske retningslinjer er nu veletableret.

Læs mere

Devoteam Consulting. Spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med undersøgelsen af problemer med flertydige vejnavne LEDELSESRESUME

Devoteam Consulting. Spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med undersøgelsen af problemer med flertydige vejnavne LEDELSESRESUME Devoteam Consulting Spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med undersøgelsen af problemer med flertydige vejnavne LEDELSESRESUME Maj 26 Ledelsesresume Side 1 Maj 26 1. INDLEDNING Devoteam bistår Erhvervs-

Læs mere

RESUMÉ. NETREKLAMENS ÆSTETIK En typologisering og medieæstetisk analyse af reklame på annoncewebsites

RESUMÉ. NETREKLAMENS ÆSTETIK En typologisering og medieæstetisk analyse af reklame på annoncewebsites RESUMÉ NETREKLAMENS ÆSTETIK En typologisering og medieæstetisk analyse af reklame på annoncewebsites Iben Bredahl Jessen Institut for Kommunikation, Aalborg Universitet Med udgangspunkt i et medieæstetisk

Læs mere

IntDesign - Kap 7. Kap 1.6.1 s. 20 - Usability goals

IntDesign - Kap 7. Kap 1.6.1 s. 20 - Usability goals IntDesign - Kap 1 Kap 1.6.1 s. 20 - Usability goals Usability goals are viewed as being concerned with meeting specific usability criteria, e.g. efficiency, whereas user experience goals are largely concerned

Læs mere