RICH MEDIA - er det bare flødeskum?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RICH MEDIA - er det bare flødeskum?"

Transkript

1 RICH MEDIA - er det bare flødeskum? Speciale om effekten af rich media Af Sanne Fraas Digital Design og Kommunikation IT Universitetet juni 2012 Vejleder: Isabel Froes

2 1 INDLEDNING Formål med opgaven Definition af rich media Problemformulering FREMGANGSMÅDE Kort gennemgang af arbejdsproces Teori og desk study Brancheinterviews Immersion og diskursanalyse Brugerundersøgelse TEORI Brugerbehov og definitioner af pleasure Emotionelt design Genrer og visuelle stilarter i webdesign BRUG AF RICH MEDIA OG RICH MEDIA I EN WEBHISTORISK KONTEKST Rich medias fem kvaliteter Rich media Fortid, nutid og fremtid UDVALGTE WEBSITES Edc.dk og Lokalbolig.dk Nelly.com/dk og Hm.com/dk EFFEKT AF RICH MEDIA PÅ EDC.DK OG LOKALBOLIG.DK Brugsmønster Søgning af bolig Pris og Fakta Visuel fremstilling af boligen Geografisk information om boligen Hjælpefunktion Kvantitative oversigter Ejendomsmæglersites EFFEKT AF RICH MEDIA PÅ HM.COM/DK OG NELLY.COM/DK Brugsmønster Listevisning af udvalgt type tøj Visning af udvalgt tøjstykke Visning af shoppingpose Kvantitative oversigter Tøjwebshops TEORETISK FORTOLKNINGSKONTEKST Rich media og relevans Rich media og brugervenlighed Rich media og oplevelse Brandværdi og rich medias indflydelse Rich medias rolle i forhold til andre faktorer Retningslinjer for brug af rich media DISKUSSION OG PERSPEKTIVERING KONKLUSION REFERENCER... 94

3

4 1 INDLEDNING 1.1 FORMÅL MED OPGAVEN Med en baggrund som webdesigner og interaktionsdesigner har jeg i de senere år observeret, at større websites tilsyneladende bliver mere og mere ens, og at man sjældent udnytter de multimediale muligheder, der ligger i webmediet, på trods af at båndbredden i de fleste hjem nu kan trække ret så tunge funktioner. Imidlertid er der de seneste år med udbredelsen af smartphones sket et skift i den måde, interfacedesign udformes på. Pludselig ses der animerede menuer, swipende og slidende knapper og funktioner, legende visuelle udformninger og lån af metaforer til interfacedesign fra andre medier og fysiske apparater. En blomstrende og varieret udformning, som webmediet kun sjældent gør brug af. Jeg havde en formodning om, at denne type elementer sjældent kunne betale sig at udvikle, fordi de mest af alt var flødeskum, og at de blev nedprioriteret fordi vigtigere ting som brugervenlighed og et seriøst brand var i fokus. At det, at bruge animationer med mere, sendte et useriøst signal. Det der er slående er dog, hvor brugervenligt og enkelt det kan gøres, når skærmen kun er 3,7 tommer, og at selv seriøse produkter som banker og dagblade kan bruge den type elementer uden at give køb på troværdigheden. Så hvad er det egentlig denne type elementer kan og gør? Denne opgave har til formål at undersøge, hvilken effekt elementerne har på brugerne, og hvor styrkerne og svaghederne ligger, med henblik på at udarbejde retningslinjer for brugen af elementerne. 1.2 DEFINITION AF RICH MEDIA For at indkredse mere præcist, hvad der bliver undersøgt, har jeg valgt at definere elementtyperne som rich media. Rich media er et begreb lånt fra udviklere, og bruges blandt andet til at beskrive, hvad det er for rige elementer, man kan udvikle i programmer som Flash, Java, eller HTML5. En konkretisering af, hvilke typer elementer, det kunne være, er fx infografikker, stemningsskabende video/animation, spilelementer og animerede navigation/knapper. Betegnelsen bruges blandt andet i en artikel i Smashing Magazine 1, om brugen af Flash versus HTML5, hvor webdesigner og webekspert Jeffrey Zeldman citeres fra twitter således: HTML5 vs. Flash is the wrong discussion. Accessible rich media is the right one. ( Zeldman 2010, i Cooper, 2010). Artiklen giver udtryk for, at det vigtigste er, hvordan man giver brugerne en god, rig oplevelse, frem for om det er gjort via den ene eller den anden teknologi. Jeg har valgt at bruge denne samlende betegnelse for det, jeg undersøger, fordi der i ordet rich for mig ligger det, at det er noget, der beriger websitet, og beriger mediet. Det beskriver den fyldighed, som brugen af flere medier sammen kan skabe. Den danske webforsker Ida Engholm kalder elementtypen for dynamiske elementer, der omfatter video, animationer, moving icons, med mere (Engholm, 2004, s. 62). Ida Engholm refererer i sin phd.-afhandling Curt Cloningers beskrivelse af Flash kontra HTML, at det ikke er det grafiske udtryk, der gør forskellen, men at de opleves forskelligt, fordi the motions feel er forskellig (Cloninger, 2002, i Engholm, 2003). Hun påpeger yderligere, at: Flash skaber mere flow og større taktilitet modsat html, der giver bratte, ofte synlige skift (Engholm, 2003, s. 110). Disse karaktertræk vil være centrale i denne opgave, men det skal dog lige siges, at mulighederne for at give websites denne motions feel i dag ikke kun er begrænset til Flash, men kan også udvikles med andre teknologier, som HTML5 og Javascript. Imidlertid var det ikke programmet, elementerne er lavet i, der skulle være fokus i opgaven, men mere, hvilken indflydelse på brugeroplevelsen, elementerne har. 1 1

5 Jeg har valgt at indsnævre betydningen noget, så begrebet ikke dækker over alle former for kombinationer af medier. For det første vil jeg se på rich media på websites, ikke andre platforme. For det andet er programmet eller teknologien elementerne er lavet i ikke fokus i denne opgave. Jeg vil holde mig til at undersøge, hvad den særlige, flydende motions feel i rich media betyder for brugeroplevelsen. Derfor har jeg sat følgende afgrænsninger op: Rich media er: Interaktiv animation Animation Video Animerede knapper Visuelt dynamiske databasesøgninger Spil Interaktiv grafik Transitions Rollovers Applikationer, der er visuelt dynamiske Rich media er ikke: Statiske billeder Tekst Tekstlinks Links uden rollovers Visuelt statiske databasesøgninger 1.3 PROBLEMFORMULERING Et website består af mange forskellige typer elementer og indhold, og bruges desuden i mange forskellige kontekster. Disse faktorer spiller givetvis ind på hinanden. Jeg vil sætte fokus på rich media, men også forholde mig til, hvordan rich media indgår i brugeroplevelsen i sammenhæng med andre faktorer. Jeg har udarbejdet en overordnet problemformulering, der tager højde for dette, samt en række arbejdsspørgsmål. Hvilken rolle spiller rich media for brugeroplevelsen på et website, i forhold til andre faktorer? 1. Hvilke typer rich media-elementer er brugbare hvornår? a. Hvad mener designbranchen er effekten af rich media? b. Hvilke effekter har rich media-elementer på brugernes oplevelse af et website? c. Hvilken rolle spiller rich media i forhold til websitets og afsenderens formål? d. Hvilken rolle spiller rich media i forhold til brugerens formål? e. Hvilken rolle spiller rich media i forhold til websitets udformning? 2. Kan man uddrage overordnede retningslinjer for, hvilke typer rich media-elementer, der er brugbare hvornår? 3. Svarer den reelle effekt af rich media på websites overens med designbranchens opfattelse af rich medias effekt? For at indsnævre fokusområdet, har jeg valgt at fokusere på danske websites og rich media i forhold til det danske web-mediebillede. Med udgangspunkt i en brugerundersøgelse samt relevant teori, vil jeg berøre en række udvalgte rich media-elementer. Jeg vil i opgaven svare på problemformuleringen ud fra teori og empiri. Desuden vil jeg komme med forslag til konkrete forbedringer i brugen af rich media på de konkrete websites jeg undersøger, men også udarbejde overordnede retningslinjer for, hvordan de forskellige undersøgte rich media-elementer, kan bruges i praksis. 2

6 2 FREMGANGSMÅDE I dette afsnit gennemgås de metoder der er brugt i opgaven. Først opridset processen kort, og derefter gennemgås de fire undersøgelsesdele, som opgaven består af. De fire undersøgelsesdele er; brug af teori, interviews med eksperter fra designbranchen, forundersøgelse af emnefeltet, og endelig den brugerundersøgelse jeg har foretaget for at undersøge min problemstilling. 2.1 KORT GENNEMGANG AF ARBEJDSPROCES For at svare på min problemstilling, har jeg benyttet både en deduktiv og en induktiv tilgang. Ved deduktiv tilgang forstås, at man starter med en bestemt teori eller hypotese, som man så arbejder hen imod at bekræfte. Ved induktiv tilgang forstås, at man undersøger et område eksplorativt, og derfra udvikler slutninger eller teorier. Deduktiv tilgang er altså at arbejde fra det generelle (teorier) til det specifikke (fund), mens induktiv tilgang er at arbejde fra det specifikke (fund) til det generelle (teori). De fleste forskningsprojekter består af begge disse to tilgange, idet ens undersøgelser ofte leder til nye spørgsmål og hypoteser. (Trochim, 2006). Jeg har valgt at bygge opgaven op, så den består af de fire nedenstående undersøgelsesdele. Hver del bliver beskrevet i de følgende afsnit. 1. Teori og desk study induktiv vidensindsamling Desk study, hvor der indsamles viden om rich media og relevante teorier, der kan belyse rich media. Herudover også diverse eksempler på rich media. 2. Brancheinterviews induktiv vidensindsamling Interviews med designere, om definition af rich media og rich medias rolle i webmediet. 3. Forundersøgelse induktiv vidensindsamling om konkrete websites til test. Deduktiv analyse af websites til test Indsamling og udvælgelse af websites til test, samt diskursanalyse og immersion af de valgte websites og deres rich media-elementer. 4. Brugerundersøgelse deduktiv vidensindsamling, induktiv og deduktiv analyse Brugerinterviews forankret i test af konkrete rich media-elementer på de udvalgte websites. Min hypotese var som udgangspunkt, at rich media ofte var overflødigt for brugerne, og at designerne havde en forståelse af rich medias effekt, som ikke var funderet i reelle undersøgelser. Jeg besluttede, at jeg ville lave et sæt brugerundersøgelser eller UX 2 -undersøgelser, hvor jeg kunne undersøge den reelle effekt af rich media. For at undersøge, om min problemstilling med udgangspunkt i den første hypotese var relevant, eller om jeg i stedet skulle angribe emnet med en anden hypotese, undersøgte jeg feltet bredt, uden at lede efter noget specifikt Teori og desk study Den første opgave jeg havde var at finde ud af, hvordan man kunne afgrænse området rich media, og om der overhovedet fandtes litteratur om emnet og undersøgelser af emnet. Her fandt jeg ud af, at konkrete undersøgelser af specifikke elementer var sjældne, men at teorier om user experience, emotional design, pleasure-based approach og persuasion kunne sige noget om hvilke mekanismer der foregår i mennesker når de oplever et website. Indsamling af viden foregik løbende i hele processen. Blandt andet kom termen rich media til her Brancheinterviews Fordi konkrete undersøgelser af rich media var sjældne, valgte jeg selv at producere viden, der kunne belyse den første hypotese, altså hvad designernes erfaring med udvikling af rich media var. 2 UX står for user experience. Begrebet beskrives nærmere i afsnit Om UX. 3

7 Derfor foretog jeg tre brancheinterviews, med udvalgte eksperter. Strukturen på interviewene var meget åben, da mit desk study ikke havde gjort mig meget klogere på min hypotese om hvorvidt rich media var overflødigt Forundersøgelse Da jeg havde sammenfattet den viden brancheinterviewene gav, blev en række nye hypoteser og tematikker udviklet. Jeg kunne blandt andet se, at de brancheeksperter jeg interviewede havde en forståelse og en opmærksomhed omkring rich media som virkemiddel, som var funderet mest i egne erfaringer, men som også kom fra vidensdeling i branchen. Eksperterne nævnte fem kvaliteter ved rich media, som er; forklare svært tilgængeligt stof, illustrere navigation, illustrere produkter, brandværdi og underholdningsværdi. For at finde konkrete websites, som var egnede til at teste rich media-elementer på, gennemgik jeg en lang række websites indenfor forskellige genrer. Her gik jeg eksplorativt til værks, for at være åben overfor idéer til undersøgelsesgenstande og testdesign. Mens denne undersøgelse foregik, valgte jeg efterhånden at se efter mindre eksklusive danske sites, som havde almindelige mennesker som målgruppe. Jeg vurderede, at det var på sådanne sites, at mit mål om at stille retningslinjer op for brugen af rich media blev særligt relevant, når det blev undersøgt i en kontekst, hvor rich media-elementer ligger under for en hård prioritering på grund af små budgetter. Efter at have valgt fire websites ud til brugerundersøgelsen foretog jeg en diskursanalyse og en immersion af disse. I denne del af forundersøgelsen havde jeg en formodning om, hvordan jeg skulle generere empirisk data, der kunne belyse min problemformulering, og hvordan jeg skulle se efter de rich media-kvaliteter brancheinterviewene havde gjort mig opmærksom på (se afsnit. 2.5) Brugerundersøgelse Udarbejdelsen af selve undersøgelsesdesignet og udførelsen af undersøgelsen foregik deduktivt, idet den søgte at belyse problemformuleringen og de tematikker som var blevet identificeret i forundersøgelserne. Afslutningsvis blev materialet analyseret først åbent for at identificere temaer ud fra den konkrete empiri, og derefter deduktivt for at kunne konkludere på sammenstillingen mellem teori, brancheinterviews og empirien. (se afsnit 2.5 for uddybelse). 2.2 TEORI OG DESK STUDY Formål Indsamlingen af teori er foregået på flere tidspunkter i processen. Dels som forundersøgelse til emnet, for at sondere terrænet og for at udvikle hypoteser til undersøgelsen (Rasmussen & Fischer, 2008, s. 81). Dels som et løbende desk study, hvor man ligeledes samler eksisterende viden om emnet (ibid s. 98) men hvor vidensindsamlingen er foregået med forskellige fokuspunkter, afledt af de nye indsigter der opstod, efterhånden som jeg blev klogere på emnet. For at understøtte mine empiriske data har jeg valgt at triangulere dem analytisk med en række teorier, der både kan validere mine fund ved at sammenligne dem med tilsvarende eksempler fra teorierne, og kan skabe andre forståelsesrammer og perspektiver, end hvad jeg umiddelbart kan udlede af de empiriske fund alene. Ved triangulering forstås at flere forskellige metoder kombineres. Det kan også være kvantitative metoder, der kombineres med kvalitative metoder (Rasmussen & Fischer, 2008, s. 96), men i dette tilfælde er det altså en triangulering i analysefasen. Kvale kalder dette for teoretisk fortolkningskontekst (1994, s. 212). (Se afsnit , for nærmere beskrivelse af analysemetoderne). Herudover benyttes andre relevante tekster løbende i analysen af effekten af rich media. De anvendte teorier er som følger: Til brancheinterviews 1. Genre- og stilkategorier (Engholm, 2003), (Engholm, 2004), (Engholm, 2007) Til diskursanalyse 1. Genre- og stilkategorier (Engholm, 2003), (Engholm, 2004), (Engholm, 2007) 4

8 Til teoretisk fortolkning af brugerundersøgelse 1. Genre- og stilkategorier (Engholm, 2003), (Engholm, 2004), (Engholm, 2007) 2. Brugerbehov og definitioner af pleasure (Jordan, 2000) 3. Emotionelt design (Walter, 2011) 4. Ad hoc begreber og teorier (diverse) Anvendte teorier Genre- og stilkategorier Ida Engholm (2003), (2004), (2007) har i sin ph.d. fra 2003 beskrevet website-udviklingen i et genre- og stilteoretisk perspektiv. Hun har defineret en række genrer som kunne ses i webdesign i perioden Disse er yderligere inddelt i stilarter. I artikler fra 2004 og 2007 har hun suppleret med opdateret viden om kategorierne. Jeg har benyttet disse kategoriseringer til i diskursanalysen at placere de websites jeg har valgt ud, i denne kontekst. Derefter er genre- og stilbegreberne brugt i analysen af brugerundersøgelsen, til at sige noget om, hvilke forventninger respondenterne har mødt de udvalgte websites med, og hvordan respondenternes kendskab til de anvendte genre- og stilkonventioner spiller ind på deres navigation og brug af websitene. Brugerbehov og definitioner af pleasure Patrick Jordan (2000) argumenterer for, at brugere/forbrugere har behov for at et produkt er funktionelt, brugervenligt og pleasurable 3 at bruge. Der findes flere måder at kategorisere pleasure på. Selv vælger han at definere at pleasure har emotionelle, hedoniske og praktiske fordele. Derudover bruger han formerne; physio-pleasure, socio-pleasure, psycho-pleasure og ideopleasure. Derudover kan pleasures også opdeles i, om de er need pleasures eller pleasures of appreciation, hvor førstnævnte handler om at tilfredsstille et behov, mens sidstnævnte ikke kun er tilfredsstillelse, men også en påskønnet nydelse. Jeg vil i min analyse af rich media bruge disse begreber til at belyse hvilke behov de testede brugere gav udtryk for at få (eller ikke få) tilfredsstillet ved brug af de rich media-elementer de blev præsenteret for i brugerundersøgelsen. Emotionelt design Aarron Walter (2011) bruger samme definition af brugernes behov som Patrick Jordan. Dog har han kun fokus på webdesign, hvor Patrick Jordans var rettet mod produktdesign generelt. For at tilføre et website pleasure-værdi mener Walter, at et website skal skabe emotionelt engagement. Derfor bør man i designprocessen have fokus på det, han kalder emotionelt design, at designe til følelserne. Walter beskriver en række fordele ved emotionelt design, og giver eksempler på, hvordan man kan tale til følelserne. Walters pointer vil blive brugt på samme måde som pleasurebegreberne, til at belyse fundene fra brugerundersøgelsen. Ad hoc begreber og teorier Andre relevante begreber og teorier vil desuden blive brugt løbende i analyse og diskussion, men bliver først præsenteret når de bruges. Her kan blandt andet nævnes følgende: Maya-princippet, som handler om, hvordan design skal overraske målgruppen, men samtidig have respekt for målgruppens forståelsesunivers (Raymond Loewy 1979, i Rasmussen & Fischer, 2008, s. 44). Susan Weinchenks (2009) teori om Neuro Webdesign der handler om, hvordan hjerneforskning viser, at man kan overtale eller anspore brugerne til at handle på en bestemt måde ved at tale til de tre forskellige dele af hjernen, nemlig den gamle hjerne, den midterste hjerne og den nye hjerne, samt Donald Normans (2004) inddeling af hjernen i tre bearbejdningsprocesser, hvor det viscerale er det ubevidste niveau, som er genetisk kodet til automatisk at reagere positivt eller negativt på bestemte typer påvirkninger og indtryk. 3 Fordi der ikke findes et dansk ord, som er så bredt dækkende som pleasure er det, vil jeg i opgaven benytte det engelske ord, altså pleasure, i stedet for fornøjelse/nydelse/tilfredsstillende. 5

9 2.3 BRANCHEINTERVIEWS Formål For at få en status på, hvordan rich media kulturen og brugen af rich media er og har været, fra et dansk perspektiv, har jeg interviewet designere og strategifolk fra tre kompetente spillere blandt danske designbureauer. Informanterne anser jeg for at være eksperter på området. Bureauerne er som følger: Kathart Webdesignbureau med ca. 15 ansatte. Har speciale i underholdende kommunikation, og bruger i høj grad rich media elementer, som fx spil, bannere, og infografik. Kathart er også begyndt at arbejde med mobil- og tablet apps. Kathart er valgt, fordi de har specialiseret sig i rich media, og derfor har en bred viden indenfor området 4. Interviewet blev foretaget med Franz Berliner, direktør for idé og strategi. Franz har en baggrund fra medievidenskab og mangeårigt kendskab til webmediet, og kan derfor sætte rich media i et længere tidsperspektiv Creuna Digitalt fullservicebureau med ca. 300 ansatte i tre nordiske lande. Håndterer alle dele af en digital strategi. Creuna bruger rich media i som en lille del i en større businesstrategi, og er valgt fordi de kan se rich media i flere mediekontekster. 5 Interviewet blev foretaget med Katja Haglund, Creative Director. Katja har en baggrund som digital designer, og har et bredt kendskab til webdesign, branding og markedsføring Digitalt designbureau med ca. 45 ansatte. Håndterer alle dele af en digital strategi, inkl. visuel identitet, og bruger rich media i varierende grad. Som Creuna har 1508 også en viden om rich media i forskellige mediekontekster, særligt den digitale mediekontekst 6. Interviewet blev foretaget med Louise Klinker, UX Designer. Louise har et indgående kendskab til UX og webmediet fra brugerens perspektiv Interviewdesign Jeg ville gerne se rich media fra et webhistorisk perspektiv, hvilket ikke var muligt at gøre fyldestgørende ved hjælp af litteratur. Derfor bad jeg eksperterne om, i kraft af deres egen virke, at give et bud på rich medias udvikling og rolle i fortiden, nutiden og fremtiden. Jeg brugte også brancheinterviewene til at få input til gode eksempler på sites, der bruger rich media, eller portaler, der samler sådanne gode eksempler. Derudover spurgte jeg også ind til, om de kendte til brugerundersøgelser eller forskning på området. Interviewene var af ½ til 1 ½ times varighed. Der blev benyttet en løs spørgeguide inddelt i emnerne fortid, nutid, fremtid og eksempler (se spørgeguides bilag 11.1). Spørgeguiden blev modificeret løbende, efterhånden som jeg blev klogere, således at pointer, der dukkede op i de første interviews, kunne be- eller afkræftes i de senere interviews. Rasmussen og Fischer (2008) skriver om denne tilgang til interviewsituationen, at det er en åben situation, hvor analytikeren undervejs kan påvirkes, og nye temaers relevans for problemstillingen tages op til overvejelse. (s. 99). Ligeledes påpeger Rasmussen og Fischer, at interviewguiden skal sørge for, at de temaer, som analytikeren gerne vil belyse bliver berørt, men at der samtidig skal være plads til at der kan dukke nye temaer op. Ved det sidste interview med Louise Klinker, havde jeg via desk study fundet frem til udtrykket rich media, og det er derfor brugt i den endelige spørgeguide, som er vedlagt som bilag

10 2.3.6 Transskribering og analysemetoder De tre brancheinterviews blev alle tre transskriberet på samme måde, nemlig i citatform, hvor informanternes udtalelser blev nedskrevet uden at medtage detaljer som pauser, betoninger og følelsesudtryk. Citaterne er formuleret som skriftsprog og ikke som talesprog. Herefter blev transskriberingerne opsummeret i både opståede temaer, og temaer fra spørgeguiden, nemlig rich medias fortid, nutid og fremtid. Eksperternes pointer blev noteret i punktform. (Se bilag12.2). Ifølge Kvale (1994, s. 171) er detaljegraden af transskriberingen afhængigt af, hvad man skal bruge resultaterne til, og hvordan man har tænkt sig at analysere dem. I dette tilfælde skulle de give et indtryk af informanternes synspunkter, som i analysen skulle kondenseres til en kort, kategoriseret kortlægning af deres pointer omkring rich media i et historisk perspektiv, deres konkrete input til, hvad man kan bruge rich media til, og endelig deres henvisninger til relevante eksempler på websites og litteratur. Jeg tilgik datamaterialet som ekspertvurderinger, hvor informanterne havde givet nøgterne betragtninger. Derfor tager jeg deres udsagn for pålydende, og vurderer, at der ikke ligger relevante informationer gemt i de detaljer, som blev sorteret fra. Kvale (1994) beskriver, at denne type transskription og kondenseringsniveau er passende, hvis transskriptioner og analyse skal give et almindeligt indtryk af interviewpersonernes synspunkter (s ). Kapitel 4 fremlægger de væsentligste fund fra brancheinterviewene. 2.4 IMMERSION OG DISKURSANALYSE Formål Fire sites blev valgt ud til at være testmateriale i brugerundersøgelsen (se afsnit for valg af testmateriale). For at finde ud af, hvilke rich media-elementer, der ville egne sig til test på de fire sider, og for at vurdere min egen oplevelse af sitene, foretog jeg en diskursanalyse og en immersion af de fire sites Immersion Immersion er en semi-empirisk evalueringsmetode, som Patrick Jordan mener egner sig særligt godt til at undersøge UX af et produkt. Ved immersion forstås, at forskeren selv evaluerer sin egen oplevelse af et website (i dette tilfælde af pleasure), hvorved man får et førstehåndsindtryk af oplevelsen, i stedet for kun at forlade sig på de andenhåndsindtryk som andre testpersoner kan informere forskeren om. Fordelene ved denne metode er, at man dermed har en forforståelse af sitene, som man kan basere sin spørgeguide på. Samtidig kan metoden bruges til at undgå misforståelser og fejltolkninger i den informationsudveksling der foregår i de efterfølgende empiriske undersøgelser, i dette tilfælde brugerundersøgelsen (Jordan, 2000, s ). Her foregår der også en validering, idet brugernes oplevelser sammenlignes med min egen oplevelse. Jeg har valgt at foretage en sådan immersion, for selv at vurdere ikke bare hvor plesurable de udvalgte websites var, men også om de opfyldte de primære brugerbehov, som Jordan (2000) identificerer som funktionalitet og brugervenlighed. Herudover ville jeg også se efter hvilke af de af de fem kvaliteter, der blev identificeret i brancheinterviewene, jeg kunne finde Diskursanalyse Simultant med immersionen af de fire udvalgte websites foretog jeg også en diskursanalyse. Ved diskursanalyse forstås, at forskeren; foretager en analytisk vurdering af materialet (Rasmussen & Fischer, 2008, s. 117). I diskursanalysen placeres sitene i forhold til Ida Engholms genrer og stilarter (ibid afsnit 2.2.2) for at vurdere, hvilke elementer der var konventionelle og hvilke der ikke var, og hvilke forventninger der knytter sig til de forskellige genrer og stilarter. Dette var, som immersionen, med til at skabe en forforståelse, som brugerundersøgelserne kunne efterprøve. 7

11 2.5 BRUGERUNDERSØGELSE Formål og tilgang For at svare på min problemformulering, nemlig hvilken effekt rich media har på brugerne, var det oplagt at spørge brugerne selv. Jeg har derfor valgt at lave en brugerundersøgelse, der kan kaste lys over området. Designet af undersøgelsen foregik som tidligere nævnt på baggrund af de hypoteser, som desk study-undersøgelserne og brancheinterviewene havde foranlediget mig til at udarbejde. Brancheinterviewene foreslår, at rich media har indflydelse på brugeroplevelsen. Susan Weinchenk (2009) argumenterer, at brugen af websites i høj grad er styret af emotionelle impulser, som brugerne sjældent er bevidste om. Derfor gik jeg efter at lave et testdesign der kom så tæt på de emotionelle og måske ubevidste faktorer, der kunne være årsagen til den effekt, rich media måtte have på respondenternes oplevelse. Jeg har valgt at mikse metoder fra UX-området med kvalitative og kvantitative metoder fra det samfundsvidenskabelige felt. Dataindsamlingen er foregået ved dybdeinterviews og skalavurderinger, mens test-setuppet er som en klassisk tænke-højt usability-test. Forklaring og argumentation for brugen af metoderne beskrives i det følgende Om UX For at se på brugeroplevelsen findes der, inden for user experience -feltet (UX), en række forskellige metoder til formålet. Der benyttes typisk usability-metoder samt diverse samfundsvidenskabelige metoder for at undersøge og analysere UX. UX som faglig disciplin udspringer af usability- og HCI-feltet 7. Groft sagt kan man sige om usability-feltet, at man undersøger efficiency (hvor præcist man kan nå sit mål), effectiveness (hvor mange ressourcer man skal bruge for at nå målet) og satisfaction (hvor tilfreds man var imens). Disse aspekter er defineret af International Standards Organization (ISO) som alment anerkendt standard (Tullis & Albert, 2008, s. 4). I det, man indenfor HCI feltet forstår ved en typisk usability-test, måler man med kvantificerbare metrikker. Efficiency og effectiveness-parametrene måles fx på antal kliks og den tid en testperson bruger på at udføre en smalt defineret, styret opgave. Satisfaction måler man typisk på en værdiskala, efter at testpersonen har udført opgaven. Argumentationen her er ifølge Tullis og Albert (2008, s. 9), at man skal have kvantificerbare metrikker for at kunne udregne Return Of Investement (ROI) 8. Imidlertid er man i de senere år begyndt at erstatte usability-begrebet med den bredere term user experience, hvor man i højere grad inddrager kvalitative metoder lånt fra andre felter. Fx kommer fokusgruppemetoden fra markedsresearch (Jordan, 2000, s. 137) og fra etnografien og psykologien kommer henholdsvis observationer (Emerson, Fretz, & Shaw, 1995) og dybdeinterviews (Kvale, 1994). Grunden til, at usability er blevet udvidet til det bredere begreb user experience er, at usability-begrebet simpelthen ikke afdækkede alle aspekter af brugeroplevelsen. Som Kuniavsky (2003) siger det, så er det hard to capture what creates the surprise and satisfaction that comes from using something that works well, but it s definitely part of the best product designs (s. 20). Patrick Jordan (2000, s. 6-7) kritiserer også usability-tilgangen og mener, at den er begrænset til at handle om computeren som et værktøj, man kan bruge til at udføre opgaver med. Et menneskes brug af teknologi er ikke kun kognitiv og fysisk, så man bør se den samlede brugssituation holistisk, hvor følelser og pleasure-begrebet spiller en rolle. I forhold til min problemformulering er det netop de mere pleasure-orienterede aspekter jeg er interesseret i at belyse. 7 HCI står for Human Computer Interaction, og dette felt beskæftiger sig med menneskers brug af computere. 8 ROI: The money that a person or company earns as a percentage of the total value of his/her/its assets that are invested. It is calculated thusly: Return on investment = (Income - Cost) / Cost Return On Investment. (2011). Hente 24. April 2012 fra Farlex Financial Dictionary: 8

Redesign af by-expressen.dk

Redesign af by-expressen.dk Redesign af by-expressen.dk Informatik Roskilde Universitet 4. semester forår 2014 Vejleder: Kristin Due Holmegaard Jens Kristian Heesche Hansen, studienr. 50543 Kristian Eistorp, studienr. 50553 Magnus

Læs mere

Copenhagen Games -Et produkt med muligheder?

Copenhagen Games -Et produkt med muligheder? Copenhagen Games -Et produkt med muligheder? RUC, Sambas Gruppe, 7: 2. semester, 2012 Bo Jul Jeppesen Hus: 20.1 Rasmus Stampe Skovgaard Vejleder: Niels Nolsoe Grünbaum Jakob Aaberg Lauridsen Emil Gede

Læs mere

Rejseplanen. Denne rapport er udarbejdet af: Asbjørn Hansen Morten Dalgaard Johansen Lauge Bro Lilleås Johan Schnack Mertz & Christian Poulsen

Rejseplanen. Denne rapport er udarbejdet af: Asbjørn Hansen Morten Dalgaard Johansen Lauge Bro Lilleås Johan Schnack Mertz & Christian Poulsen 2010 Rejseplanen Roskilde Universitet, RUC Hum-Tek, Hus 08.1, Gruppe 4 Vejleder: Niels Jørgensen Tegn u. mellemrum: 121.531 Dato: 21-12-2010 Denne rapport er udarbejdet af: Asbjørn Hansen Morten Dalgaard

Læs mere

Forsikring eller fatamorgana

Forsikring eller fatamorgana Roskilde Universitetscenter Master i Professionel Kommunikation Modul 1 Forsikring eller fatamorgana Redelighedsanalyse af brochure fra stamcellebanken StemCare Maj 2005 Anne Gregersen Anne Cathrine Gjærde

Læs mere

1.0 Projektrapportens rammer

1.0 Projektrapportens rammer 1.0 Projektrapportens rammer 1.1 Indledning Roskilde Festival (herefter kaldet RF) opstod i 1971, hvor to gymnasieelever startede festivalen, der dengang hed Sound Festival. Det første år varede festivalen

Læs mere

Sociale medier i den moderne virksomhed

Sociale medier i den moderne virksomhed Sociale medier i den moderne virksomhed Ask Hovmand Sørensen studienummer: 40548 Jonas Hastrup Oddermose studienummer: 45625 Mikkel Kruse studienummer: 45748 Vejleder: Göran Folke Serin Virksomhedsledelse

Læs mere

Kampen om kontakten. - En Markedsanalyse af mulighederne for en lancering af den intelligente stikkontakt. Udarbejdet af Anders Rosenqvist

Kampen om kontakten. - En Markedsanalyse af mulighederne for en lancering af den intelligente stikkontakt. Udarbejdet af Anders Rosenqvist Kampen om kontakten - En Markedsanalyse af mulighederne for en lancering af den intelligente stikkontakt Udarbejdet af Anders Rosenqvist Vejleder: Morten Sloth Virksomhedsstudier Bachelormodulet, 2005-06,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Problemfelt... 3. Problemformulering... 7. Arbejdsspørgsmål... 7. Kvalitativ og kvantitativ metode... 9

Indholdsfortegnelse. Problemfelt... 3. Problemformulering... 7. Arbejdsspørgsmål... 7. Kvalitativ og kvantitativ metode... 9 Indholdsfortegnelse - 3F s nye tillidsrepræsentantuddannelse 4. semester 2012 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Problemfelt... 3 Problemformulering... 7 Uddybning... 7 Arbejdsspørgsmål... 7 Metode...

Læs mere

PAYWALLS! !!!!!!!!!!! !!!! En receptionsanalyse af holdninger til paywalls! Roskilde Universitet Forår 2014! Gruppe 13! 56.451 anslag!

PAYWALLS! !!!!!!!!!!! !!!! En receptionsanalyse af holdninger til paywalls! Roskilde Universitet Forår 2014! Gruppe 13! 56.451 anslag! PAYWALLS En receptionsanalyse af holdninger til paywalls Roskilde Universitet Forår 2014 Gruppe 13 56.451 anslag Mathilde Reimer Larsen, Pauline Ida Schweitz, Senem Aydinoglu, Caroline Sophie Hvolbøl Sønnichsen

Læs mere

Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 4

Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 4 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 4 INDKREDSNING AF PROBLEM... 4 Problemformulering... 6 Strategisk platform... 6 TEORIVALG... 7 PROJEKTETS OPBYGNING... 7 Temarammeredegørelse... 9 METODE... 11 HERMENEUTIK...

Læs mere

Vores fordom vs. McDonald s fordom

Vores fordom vs. McDonald s fordom Vores fordom vs. McDonald s fordom Er McDonald s Danmarks bedste arbejdsplads? Gruppe nr. 5: Tam To Nguyen, studienr. 38323 Rasmus Brunø Kragh, studienr. 50820 Morten Normand Pedersen, studienr. 50438

Læs mere

Folkekirkens Nødhjælps

Folkekirkens Nødhjælps Folkekirkens Nødhjælps interne nyhedsbrev Master i Professionel Kommunikation Roskilde Universitet 2010 Vejleder: Leslie Fleming Modul 1 Studerende: Anita Pedersen Inge Mousten Dorte Hendel Møller Søren

Læs mere

Problemfelt---------------------------- Indholdsfortegnelse-

Problemfelt---------------------------- Indholdsfortegnelse- Indholdsfortegnelse- Problemfelt... 2! Problemformulering... 3! Afgrænsning... 3! Dimensioner... 4! PapuaKids og bestyrelsen... 4! Medlemmer... 22! Ekstern kommunikation... 25! Evaluering... 42! Konklusion...

Læs mere

Den online vej til det kommunale valg

Den online vej til det kommunale valg Den online vej til det kommunale valg En analyse af brugen af web 2.0- applikationer i en kommunal valgkampagne Stefan Frank thor Straten Jakob Dahl Klausen Carina Lindgård Stubager Ulrik Nørgaard Vejleder:

Læs mere

Overforbruget og dets motiver Hvorfor vi Overforbruger

Overforbruget og dets motiver Hvorfor vi Overforbruger Overforbruget og dets motiver Hvorfor vi Overforbruger Det Samfundsvidenskabelige Basisstudium 2. Semester Sociologi & Økonomi Gruppe 24 a: Damir Pasic - studienummer 47131 Mads Lieberkind - studienummer

Læs mere

Opgave i menneske-maskine interaktion: Evaluering af Skype med fokus på virksomhedsteorien

Opgave i menneske-maskine interaktion: Evaluering af Skype med fokus på virksomhedsteorien Opgave i menneske-maskine interaktion: Evaluering af Skype med fokus på virksomhedsteorien Peter Sejersen (20031122), Tue Toft Nørgård (20042377) og Asger Norskov Bak (20053831) Samlet opgave i Menneske-maskine

Læs mere

En tand bedre på sociale medier

En tand bedre på sociale medier En tand bedre på sociale medier - et projekt om Tandlægerne ved Søernes sociale mediestrategi Aalborg Universitet CPH 8. Semester Kommunikation Gruppe 5 Vejleder: Henriette Lungholt !! Titelblad)! Humanistisk)Informatik)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.2 Problemfelt... 5 1.3 Problemformulering... 7 1.4 Motivation... 8 1.5 Afgrænsning... 8 2 Metode... 9 2.

Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.2 Problemfelt... 5 1.3 Problemformulering... 7 1.4 Motivation... 8 1.5 Afgrænsning... 8 2 Metode... 9 2. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.2 Problemfelt... 5 1.3 Problemformulering... 7 1.4 Motivation... 8 1.5 Afgrænsning... 8 2 Metode... 9 2.1 Kvalitativ metode... 9 2.2 Kvantitativ metode... 10 2.3

Læs mere

STYR DIN GÆLD - INDEN DEN STYRER DIG

STYR DIN GÆLD - INDEN DEN STYRER DIG STYR DIN GÆLD - INDEN DEN STYRER DIG Roskilde Universitet - Kommunikation 6. semester, forår 2014 - Alm. Projekt Vejleder: Henriette Bernhoff Lungholt Af: Christoffer Dangkel Jacobsen - studie nr. 47420,

Læs mere

Idræt og fysisk aktivitet i den kommunale socialpsykiatri

Idræt og fysisk aktivitet i den kommunale socialpsykiatri I N S T I T U T F O R I D R Æ T O G E R N Æ R I N G K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Kandidatafhandling Christine Marie Topp Idræt og fysisk aktivitet i den kommunale socialpsykiatri Et fokus på

Læs mere

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Gruppe-medlemmer: Studienr: E-mail: Christian Wilche 47801 cwilche@ruc.dk Kristian Bang Sørensen 44384 kebs@ruc.dk Jonatan

Læs mere

Forskelle på drenge og pigers brug af arbejdsark på naturfaglige museer

Forskelle på drenge og pigers brug af arbejdsark på naturfaglige museer Forskelle på drenge og pigers brug af arbejdsark på naturfaglige museer - Et observationsstudie på Experimentarium og Danmarks Akvarium Professionsbachelorprojekt, RESUME Afleveret 22. 12. 2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Unge og privatøkonomi Mike Vestergaard, Lotte Pia Mollerup, Bitten Marianne Nielsen, Malene Skov Baastrup Johansen og Susan Pauli Petersen

Unge og privatøkonomi Mike Vestergaard, Lotte Pia Mollerup, Bitten Marianne Nielsen, Malene Skov Baastrup Johansen og Susan Pauli Petersen Maj 2013 Unge og privatøkonomi Mike Vestergaard, Lotte Pia Mollerup, Bitten Marianne Nielsen, Malene Skov Baastrup Johansen og Susan Pauli Petersen R o s k i l d e U n i v e r s i t e t M a s t e r i P

Læs mere

Analyse 1 Analyse af børn og unges køb i virtuelle verdner

Analyse 1 Analyse af børn og unges køb i virtuelle verdner Analyse 1 Analyse af børn og unges køb i virtuelle verdner Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, januar 2014 07.02.14 Analyse af børn og unges køb i virtuelle verdner Side 1 af 106 For Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

E-branding og e-marketing af 3F et casestudie

E-branding og e-marketing af 3F et casestudie E-branding og e-marketing af 3F et casestudie Astrid Isabella Brødsgaard Michelle Lyager Johansen Studienummer: 53178 Studienummer: 53179 e-mail: asisbr@ruc.dk e-mail: mlyager@ruc.dk Nagihan Celik Studienummer:

Læs mere

Højt at flyve, dybt at falde - en forebyggende kampagne om ludomani

Højt at flyve, dybt at falde - en forebyggende kampagne om ludomani Højt at flyve, dybt at falde - en forebyggende kampagne om ludomani Vitus Boe Jarvad 50422 Thomas Andreassen Sort 49881 Karoline Gry Dall 50545 Vejleder Elisabeth Hoff- Clausen Kommunikation, 4. semester

Læs mere

CSR I SAMFUNDET. - Carlsberg og Grundfos. Projektrapporten er udarbejdet af:

CSR I SAMFUNDET. - Carlsberg og Grundfos. Projektrapporten er udarbejdet af: CSR I SAMFUNDET - Carlsberg og Grundfos Projektrapporten er udarbejdet af: Martin Emil Hadberg Ulrik Gade Husted Michael Bo Mortensen Christoffer Quedens Schaarup-Jensen Emilie Levin Træsborg Vejleder:

Læs mere

3. DESIGN AF INTERVIEWUNDERSØGELSEN...6

3. DESIGN AF INTERVIEWUNDERSØGELSEN...6 1. INDLEDNING...2 1.1 PROBLEMFORMULERING...2 2. INTRODUKTION...3 2.1 KONCEPTUDVIKLING...4 2.2 MÅLGRUPPEN...5 3. DESIGN AF INTERVIEWUNDERSØGELSEN...6 3.1 DEN KVALITATIVE INTERVIEWMETODE...8 3.2 STRATEGISK

Læs mere

ÆRLIG KOMMUNIKATION GENNEM INNOVATIV DESIGN AF EMBALLAGE TIL NYE FØDEVARER

ÆRLIG KOMMUNIKATION GENNEM INNOVATIV DESIGN AF EMBALLAGE TIL NYE FØDEVARER FairSpeak-rapport ÆRLIG KOMMUNIKATION GENNEM INNOVATIV DESIGN AF EMBALLAGE TIL NYE FØDEVARER Læs også bogen: FairSpeak: Scenarier for vildledning på det danske fødevaremarked v. Viktor Smith, Mette Ohm

Læs mere

England, der er svar på internettet. Altså egentlig et kæmpestort

England, der er svar på internettet. Altså egentlig et kæmpestort Altså egentlig et kæmpestort bibliotek, hvor man kan finde en hulens masse oplysninger og man kan også finde sjove ting og sager derinde. Jeg tror nemlig, det er England, der er svar på internettet Jeg

Læs mere