Tillæg nr 29 Vindmølleområde mellem Sdr. Rubjerg og Vejby

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tillæg nr 29 Vindmølleområde mellem Sdr. Rubjerg og Vejby"

Transkript

1 Tillæg nr 29 Vindmølleområde mellem Sdr. Rubjerg og Vejby Status Forslag KOMPLAN_ID Plannavn Tillæg nr 29 Vindmølleområde mellem Sdr. Rubjerg og Vejby plannr Tillæg nr 29 Dato for offentliggørelse af forslag 20. oktober 2015 Høring start 20. oktober 2015 Høring slut 15. december 2015 Formål Kommuneplantillægget er udarbejdet i forbindelse med udarbejdelse af lokalplan nr L12 for Vindmøller mellem Sønder Rubjerg og Vejby. Kommuneplanrammen omfatter samme område som lokalplanen, mens retningslinjerne i kommuneplantillægget omfatter et område, som er større end lokalplanen. Formålet med kommuneplantillægget er at etablere det nødvendige plangrundlag for realisering af en vindmøllepark med 4 vindmøller med højde på op til 150 m. Gennem kommuneplantillægget fastlægges anvendelsen til vindmølleområde. Formålet med kommuneplantillægget er også at fastlægge retningslinjer, således at der fastlægges: en støjkonsekvenszone, hvor er ikke må etableres ny støjfølsom arealanvendelse, et støjberegningsområde, hvor der ved opstilling af anden vindmølle skal ske beregning af støj ved nabobebyggelse, hvor møllerne mellem Sønder Rubjerg og Vejby medregnes, og et område i en afstand på 500 m omkring møllerne, hvor skovrejsning er uønsket. Indhold Området i dag Rammeområdet er på ca. 14,4 ha og ligger mellem Sønder Rubjerg og Vejby, ca. 8,5 km syd for Hjørring, og ca. 6,5 km øst for Vrå og vest for Løkken. Der er en afstand til Sønder Rubjerg på ca. 2,0 km, til Børglum på ca. 2,1 km og til Vejby på ca. 2,2. Området anvendes på nuværende tidspunkt dels til landbrugsformål og til vindmølleformål, idet der er opstillet 4 stk. 600 kw vindmøller i området i Udover vindmøllerne skal området fortsat anvendes til landbrugsformål. Retningslinjerne omfatter det ovennævnte område, men også et område i en radius af 500 m, hvor retningslinjen for uønsket skovrejsning vil være gældende, en radius på ca. 900 m, hvor støjfølsom arealanvendelse ikke må ny etableres og en radius på ca. 4,5 km, hvor der skal ske støjberegning ved opstilling af anden mølle f.eks. en husstandsmølle. De nuværende rammebestemmelser Området har hidtil ikke været omfattet af en kommuneplanramme. De fremtidige rammebestemmelser Gennem kommuneplantillægget udlægges nyt rammeområde, som fastlægger anvendelsen til vindmølleområde med mulighed for opstilling af 4 vindmøller med en højde på max. 150 m, hvorved det ønskede projekt kan realiseres. Det er en forudsætning af de eksisterende 4 stk. 600 kw vindmøller, der er opstillet i 1997, skal nedtages i forbindelse med opstilling af nye vindmøller. Retningslinje Retningslinjer Retningslinje 5.30 ændres, således at vindmølleområdet ved Høgsted overgår fra potentielt vindmølleområde til planlagt vindmølleområde i kommuneplanen og således at der fastlægges støjberegningszone og støjkonsekvenszone omkring vindmølleområdet. Der tilføjes følgende tekst i retningslinje 12.2: Desuden er skovrejsning uønsket indenfor en afstand på 500 m til vindmølleområder jf. retningslinje Der indsættes nyt afsnit efter 3. afsnit i redegørelsen til retningslinje 12.2: Der friholdes en zone på 500 m omkring udlagte vindmølleområder med henblik på at hindre, at der i vindmøllernes levetid i forbindelse med ny skov opstår læforhold og turbulens, der nedsætter vindmøllernes høje effektivitet. Retningslinje 5.30 Udpegede vindmølleområder Der er efter konkret planlægning udlagt specifikt udpegede vindmølleområder i følgende omfang: 1. Vindmølleområde ved Høgsted øst for motorvejen med mulighed for opstilling af max. 5 vindmøller med en højde på max. 150 m. 2. Vindmølleområde ved Gårestrup med mulighed for opstilling af max. 3 vindmøller med en højde på max. 150 m. 3. Vindmølleområde mellem Sønder Rubjerg og Vejby med mulighed for opstilling af max. 4 vindmøller med en højde på max. 150 m. Der udlægges støjkonsekvenszone omkring hvert enkelt vindmølleområde svarende til det areal, der omfattes af 37 og 39 db(a) støjlinjerne i forhold til støjfølsom arealanvendelse jf. Bekendtgørelse om støj fra vindmøller. Der udlægges støjberegningszone omkring vindmølleområdet svarende til det areal der omfattes af 22 db(a) støjlinjen. Før en ny mølle kan stilles op indenfor støjberegningszonen skal det jf. Bekendtgørelse om støj fra vindmøller sikres at nabobeboelse ikke udsættes for samlet støj fra omkringliggende vindmøller herunder støj fra vindmøller i de planlagte vindmølleområder, der ligger over grænseværdierne. Udsættes nabobeboelse for støj over grænseværdierne kan den aktuelle mølle ikke stilles op med den pågældende placering; men kan måske flyttes til en anden placering, hvor der fortsat er overensstemmelse med planlovens landzonebestemmelser og større afstand til naboens beboelse. Støjkonsekvenszonen og støjberegningszonen for det enkelte vindmølleområde fastlægges endeligt, når der meddeles byggetilladelse til det enkelte vindmølleområde. Redegørelse til retningslinje 5.30 Støjkonsekvenszonen er en forbudszone, der skal sikre, at der ikke etableres ny bolig eller ny støjfølsom arealanvendelse (f.eks. samlet boligbebyggelse, institution, camping eller kolonihave formål) indenfor det område, hvor grænseværdierne for støj kan overskrides. 1 / 5

2 Støjberegningszonen er en tilladelseszone, der skal sikre at nabobolig til ny mølle ikke udsættes for samlet støj fra omkringliggende vindmøller, der ligger over de gældende grænseværdier. Støjberegningszonen angiver det areal, hvor støjen fra møllerne i det enkelte vindmølleområde skal medregnes ved beregning af den samlede vindmøllestøj i forhold til nabobolig f.eks. beregning af støjen ved nabobolig ved opstilling af en husstandsmølle. Støjen fra andre møller har ingen betydning for ejeren af den aktuelle vindmølle, da ejeren af en vindmølle er undtaget for støjreglerne jf. Bekendtgørelse om støj fra vindmøller. Det er ansøger af den nye mølle, der skal udarbejde en beregning af den samlede vindmøllestøj eventuelt i samarbejde med de omkringliggende vindmølleejere. Støjberegningszone Støjkonsekvenszone Retningslinje 12.2 "Områder, hvor skovrejsning er uønsket". Der er udpeget området, hvor skovrejsning er uønsket, jf. kort. Inden for disse områder må der ikke plantes ny skov. Desuden er skovrejsning uønsket inden for en afstand på 500 m til vindmølleområder jf. retningslinje / 5

3 Uønsket skovrejsning Redegørelse til retningslinje 12.2 Udpegningen af områder, hvor skovrejsning er uønsket, betyder, at der i disse områder ikke kan plantes skov på landbrugsjord. Eksisterende, lovligt anlagte skove og fredskovspligtige arealer berøres ikke af udpegningen. Skovloven indeholder definitionen af skov, og eksempelvis læhegn og juletræer er ikke omfattet af forbuddet. Byrådet kan i visse tilfælde og efter konkret vurdering fravige retningslinjen i forhold til forbuddet mod tilplantning i områder, hvor skovrejsning er uønsket. Udpegningen er begrundet i ønsket om at friholde landskabelige sammenhænge, geologiske spor, natur og kulturværdier mv. for tilplantning. Den omfatter eksempelvis de internationale naturbeskyttelsesområder, mange fredede områder og en række kirkers og andre kulturspors omgivelser. Endvidere er en del af de udpegede områder, hvor skovrejsning er uønsket, begrundet i, at områderne er udpeget til byudvikling mv. Indtil råstofforekomsterne er indvundet, er de regionale råstofområder udpeget som områder, hvor skovrejsning er uønsket. Efter råstofindvinding overgår de til en ny status jf. retningslinje 22.1 om arealanvendelse efter endt råstofgravning. Der friholdes en zone på 500 m omkring udlagte vindmølleområder med henblik på at hindre, at der i vindmøllernes levetid i forbindelse med ny skov opstår læforhold og turbulens, der nedsætter vindmøllernes høje effektivitet. Miljøvurdering Der er udarbejdet miljørapport, hvori de miljømæssige konsekvenser ved etablering af vindmølleområdet er belyst. Miljørapporten omfatter såvel miljøvurdering af planforslag som VVM redegørelse for projektet for opstilling af 4 stk. max. 150 m høje vindmøller. Følgende nye rammeområder bliver udlagt i tillægget: / 5

4 Vindmølleområde mellem Sdr. Rubjerg og Vejby Områdets betegnelse: Områdets anvendelse: Vindmølleanlæg Zonestatus: Landzone Bestemmelser for området Specifik anvendelse Områdets anvendelse fastlægges til vindmølleområde. Planlægning for området skal sikre: at møller kan have en højde på maksimum 150,0 m målt fra terræn til vingespids i topposition. at eksisterende 4 stk. 600 kw vindmøller skal nedtages i forbindelse med opstilling af nye vindmøller. at der kan opstilles minimum 3 og maksimum 4 møller. at møller skal opstilles på en ret linje med samme indbyrdes afstand. at tårn, møllehus og vinger er refleksfrie og i en lysgrå farve. at rotoren har 3 vinger og drejer med uret rundt (når møllen betragtes med vinden i ryggen). at forholdet mellem navhøjden og rotordiameteren skal ligge mellem 1:1,1 og 1:1,35. at interne veje i området samt kranpladser ved den enkelte mølle udføres som grusveje/i grusbelægning. Bebyggelsesprocent Åben lav: Tæt lav: Etage: Andet: Bygningshøjde Max bygningshøjde (m): Max etager: Generelle bestemmelser Grundstørrelse i boligområder Bygningers ydre fremtræden Individuel, udvendig teknik Opholdsarealer Parkeringsarealer Facader og skilte Gevinstgivende spilleautomater Restaurationers placering Målsætning Byrådet vil arbejde for: at sikre områdets anvendelse til 4 store effektive vindmøller. 4 / 5

5 Beskrivelse af området Området er beliggende i landzone med anvendelse til jordbrugsformål. Jf. retningslinje 5.30 udlægges området til vindmølleområde. Lokalplaner inden for området BØRGLUM LAND (vedtaget) 5 / 5

6 Vindmøller mellem Sønder Rubjerg og Vejby Miljørapport Vurdering af virkningerne på miljøet (VVMredegørelse) og Miljøvurdering (MV) Juni 2015

7

8 Vindmøller mellem Sønder Rubjerg og Vejby Miljørapport Vurdering af virkningerne på miljøet (VVMredegørelse) og Miljøvurdering (MV) Juni 2015

9 Forord Hjørring Kommune har modtaget en ansøgning om opstilling af vindmøller mellem Sønder Rubjerg og Vejby, hvor Wind Estate A/S ønsker at opstille fire vindmøller med en totalhøjde på op til 150 meter. VVM-proces og miljøvurdering For vindmøller over 80 meter totalhøjde skal der udarbejdes en VVM-redegørelse. Redegørelsen skal påvise, beskrive og vurdere anlæggets direkte og indirekte virkninger på mennesker, fauna, flora, jordbund, vand, luft, klima, landskab, materielle goder og kulturarv samt samspillet mellem disse faktorer. Hjørring Kommune er ansvarlig for, at denne VVM-redegørelse bliver udarbejdet. VVM er et begreb for - og en forkortelse af - vurdering af virkning på miljøet. Dette hæfte er VVM-redegørelsen for de nye vindmøller mellem Sønder Rubjerg og Vejby. VVM-redegørelsen er udvidet, så den endvidere udgør en MV-rapport, der opfylder lovgivningen om miljøvurdering af planer og programmer. Miljøvurderingen skal - ud over de emner som behandles i VVM-redegørelsen - gøre rede for påvirkningen af menneskers sundhed, og hvorledes Hjørring Kommune overvåger, at hensynet til miljøet bliver varetaget. Den kombinerede VVM-redegørelse og MV-rapport bliver ledsaget af et ikke-teknisk resumé, hvori miljøvurderingens væsentligste pointer er gengivet. Projektets miljøkonsekvenser omfatter både en gevinst for klimaet gennem en reduktion af udledningerne fra konventionelle kraftværker og visuelle forandringer af landskabet samt støj og skyggekast ved naboboligerne. Denne Miljørapport beskriver, om landskabet og miljøet i øvrigt taber eller vinder ved at opstille fire store møller mellem Sønder Rubjerg og Vejby. Desuden bliver konsekvenserne ved ikke at gennemføre projektet - det såkaldte 0-alternativ - beskrevet. Endvidere er der udarbejdet forslag til kommuneplantillæg og lokalplan for vindmølleprojektet mellem Sønder Rubjerg og Vejby, som er offentliggjort samtidig med denne Miljørapport. Visualisering af projektet fra vest til nord set fra Nielsmindevej. 4

10 Indhold 1 Indledning 1.1 Projektforslag Fokusområder Rapportens opbygning Lovgivning Planlægning 12 2 Ikke-teknisk resume 2.1 Indledning Fokusområder Projektbeskrivelse Landskabelige forhold Naboforhold Øvrige miljøforhold Andre forhold Sundhed og overvågning Opsummering af projektforslaget 29 3 Beskrivelse af anlægget 3.1 Anlægget Aktiviteter i anlægsfasen Aktiviteter i driftsfasen Reetablering efter endt drift 34 4 Landskabelige forhold 4.1 Indledning Eksisterende forhold Fremtidige forhold 50 Visualiseringer i nærzone 56 Visualiseringer i mellemzone 88 Visualiseringer i fjernzone Vurdering af landskabspåvirkningen Miljøkonsekvenser ved naboboliger 5.1 Visuel påvirkning 118 Visualiseringer ved naboboliger Støjpåvirkning Skyggekast og reflekser Samlet konklusion på forhold ved naboboliger Øvrige miljøkonsekvenser 6.1 Luftforurening Ressourcer og affald Geologi, grund- og overfladevand Naturbeskyttelse Andre miljømæssige forhold Andre forhold alternativet Udtaget areal af landbrugsdrift Sikkerhedsforhold Forhold til lufttrafik Radiokæder Ledningsanlæg Socioøkonomiske forhold Manglende viden Sundhed og overvågning 8.1 Påvirkning af sundheden Vilkår og overvågning Henvisninger 9.1 Oversigt over figurer, kort og tabeller Anvendte forkortelser og begreber Referenceliste 169 5

11 1 Indledning Hjørring Kommune har modtaget en ansøgning om tilladelse til at opføre fire vindmøller mellem Sønder Rubjerg og Vejby. Området, hvor vindmøllerne ønskes opstillet, er udpeget som potentielt vindmølleområde. Forud for planlægningsprocessen har Hjørring Kommune foretaget en indledende offentlig høring fra den 29. oktober 2014 til den 26. november I løbet af den indledende offentlige høring indkom i alt fire tilbagemeldinger. I forbindelse med den indledende høring afholdte Hjørring Kommune, den 11. november, en idé- og inspirationsworkshop for alle ejere af ejendomme indenfor en afstand til de fire vindmøller på m. På mødet blev ønsker til den forestående planlægning fremlagt fra de fremmødte deltagere. Herunder blev der stillet forslag til punkter hvorfra der kan visualiseres, ønsker til alternative opstillinger og projekter, eksempelvis opstilling af vindmøller på havet eller opstilling af solceller. Endvidere blev der blandt andet stillet spørgsmål vedrørende skyggekast fra de planlagte vindmøller. 1.1 Projektforslag Projektforslaget Denne Miljørapport beskriver og vurderer et projektforslag med i alt fire vindmøller opstillet på en ret linje, i forbindelse med at fire eksisterende vindmøller vil blive nedtaget. De fire nye vindmøller er af samme type og udseende med en rotordiameter på 117 eller 120 meter og en navhøjde på 91,5 eller 89,5 meter, som tilsammen giver en totalhøjde på op til 150 meter. Variationen skyldes, at der findes to næsten ens vindmøller fra to forskellige fabrikanter. Men da de to møllevarianter ikke er væsentligt forskellige, beskrives og vurderes de under det samme projektforslag. Se tabel 1.1. Tabel 1.1 Projektforslag - vindmøllevarianter Fabrikat Navhøjde meter Rotordiameter meter totalhøjde meter Effekt pr. mølle MW, minimum Vestas 91, ,3 Siemens 89, ,5 3,6 Miljørapporten tager afsæt i de to møllevarianter. Vindmøllerne med en rotordiameter på 117 meter har hver en kapacitet på 3,3 MW mens vindmøllerne med en rotordiameter på 120 meter har en kapacitet på 3,6 MW pr. vindmølle. Den samlede kapacitet for projektet er således minimum 13,2 MW. Det endelige valg og fastlæggelse af vindmølletype vil finde sted i forbindelse med realisering af projektet, når vindmølleområdets fysiske rammer er endelig fastlagt. Hvis møllerne i øvrigt overholder de krav der er inden for vindmølleområdets rammer. Alternativer I optimeringen af projektet er andre opstillinger undersøgt, hvorefter det er konkluderet, at vindmølleområdet udnyttes bedst muligt med opstilling af fire vindmøller på en ret linje, idet fire vindmøller opstillet på en nordsydgående linje er den optimale udnyttelse af vindmølleområdets vindressourcer under hensyntagen til arealinteresserne mv. Projektforslaget er dermed i overensstemmelse med kommuneplanens retningslinje 5.12 om planlægning af vindmølleparker. Alternative projektforslag med en, to, eller tre vindmøller opstillet i andre geometriske mønstre eller på eksempelvis en øst-vestgående ret linje er derfor ikke undersøgt nærmere i denne Miljørapport. I VMM-redegørelsens kapitel 7.7 er etableringen af de fire vindmøller sammenlignet med etablering af solcelleanlæg og havvindmøller med samme årlige produktion som vindmølleprojektet og belyst i forhold til socioøkonomi. I kapitel 6.2 og kapitel 7.7 er energibalance og ressourceforbrug, herunder arealanvendelse ved vindmølleprojektet sammenlignet med andre energiteknologier. Kort 1.1 Vindmøllernes placering Projektområde 6

12 0-alternativet Ved 0-alternativet vil vindmøllerne ikke blive opstillet, og de fire eksisterende 67 meter høje vindmøller i området vil blive bevaret. Nul-alternativet er nærmere omtalt i kapitel Fokusområder Fokusområderne er udpeget på baggrund af en konkret vurdering af projektet. Den relevante lovgivning, de statslige og kommunale krav til planlægningen samt input fra den forudgående offentlige høring af borgere og berørte myndigheder indgår i vurderingen. Visuel påvirkning af landskabet Nærmeste byer, landsbyer og bebyggelse Der er flere mindre byer, landsbyer og bebyggelser i nærheden af projektområdet. I denne Miljørapport er det undersøgt, om udsigten fra disse by- og landsbysamfund vil blive påvirket af de planlagte vindmøller. De byer, som ligger tættest ved vindmølleområdet, er Sønder Rubjerg, Vejlby og Børglum. Lidt længere væk ligger Vittrup og Hundelev. Alle ovennævnte bebyggelser og landsbyer er undersøgt ved besigtigelse, og der er lavet visualiseringer derfra, hvor det er vurderet, at vindmøllerne vil være synlige. Landskab Vindmøller, der er op til 150 meter høje, er synlige på lang afstand og vil nogle steder være visuelt dominerende tekniske elementer i landskabet. For projektet mellem Sønder Rubjerg og Vejby skal det vurderes i hvor stor grad de planlagte vindmøller vil påvirke oplevelsen af landskabet, herunder oplevelsen af landskabets væsentlige og karakterskabende elementer. I Miljørapporten er det undersøgt, hvorledes vindmøllerne påvirker oplevelsen af markante landskabstræk. De planlagte vindmøller opstilles inden for et, i kommuneplanen udpeget, bevaringsværdigt landskab. Der er derfor redegjort for udpegningens sårbarhed og omfanget af den visuelle påvirkning i området. Landskabet inden for en zone på km fra vindmølleområdet er undersøgt ved besigtigelse, og når det er vurderet, at vindmøllerne vil være synlige og måske påvirke oplevelsen af væsentlige elementer i landskabet, er der udarbejdet visualiseringer fra disse områder. Figur 1.1 Vindmøllestørrelser set i relation til andre lokale elementer 150 m 67 m 43 m 0 m Landsbykirke Eksisterende vindmølle ved Vejby 27 m rotor, navhøjde 29 m Eksisterende vindmølle ved Nielsminde (nedlægges i forbindelse med realisering af projektet) 44 m rotor, navhøjde 45 m Planlagt vindmølle - variant m rotor, navhøjde 91,5 m 3,3 MW, Vestas Planlagt vindmølle - variant m rotor, navhøjde 89,5 m 3,6 MW, Siemens 7

13 Kirker og kulturarvsinteresser Inden for 4,5 kilometer fra vindmølleområdet ligger seks folkekirker: Sejlstrup Kirke, Vejby Kirke, Børglum Kirke, Vittrup Kirke, Rubjerg Kirke og Jelstrup Kirke. Yderligere to kirker ligger lige udenfor denne afgrænsning: Rakkeby Kirke og Lyngby Kirke. Endvidere ligger Børglum Kloster med endnu et kirkerum cirka 3 km sydvest for vindmølleområdet. Miljørapporten vil vurdere, hvorledes vindmøllerne påvirker oplevelsen af kirkerne og klosteret i kulturlandskabet, samt hvorledes udsynet bliver påvirket. Forholdet til kulturarvsinteresserne vurderes ud fra visualiseringer. Andre vindmøller Det er ved lov påkrævet, at VVM-redegørelsen indeholder en vurdering af det visuelle samspil med eksisterende og planlagte vindmølleområder, der ligger tættere på hinanden end 28 gange vindmøllernes totalhøjde. Miljørapportens kapitel 4 indeholder en analyse og en vurdering af den samlede visuelle påvirkning fra de planlagte og eksisterende vindmølleområder. Endvidere er det undersøgt, om der er uheldige visuelle samspil med eksisterende vindmøller i større afstande end 28 gange totalhøjden. Støj og skyggekast ved naboboliger Inden for en afstand af én kilometer fra de nye vindmøller ligger der 16 beboelser i det åbne land, hvor af en bliver nedlagt i forbindelse med realisering af projektet. Rapporten skal vurdere den samlede påvirkning af vindmøllerne ved nabobeboelserne - såvel fra støj og skyggekast, som visuelt. Naturbeskyttelse og klima Rapporten vil vurdere vindmølleprojektets påvirkning af klimaet ved at mindske udledningen af CO 2 og andre drivhusgasser. Endvidere skal rapporten vurdere, hvor vidt vindmølleprojektet vil påvirke naturbeskyttelsesområder, og hvordan det vil påvirke dyre- og planteliv, herunder fugle og flagermus, og eventuelt andre dyr beskyttet af Habitatdirektivet. 1.3 Rapportens opbygning Denne Miljørapport er opdelt i ni kapitler. Første kapitel, Indledning, redegør for valg af projektforslag samt for hovedproblemer, lov- og planlægningsmæssige forhold. Andet kapitel, Ikke-teknisk resumé, er et resumé uden tekniske detaljer af både VVM-redegørelsen og miljøvurderingen. Tredje kapitel, Beskrivelse af anlægget, redegør nærmere for projektet og for de aktiviteter, der er forbundet med anlægsarbejderne, opstilling af vindmøllerne, aktiviteter i driftsfasen samt arbejder i forbindelse med nedtagning af vindmøllerne og reetablering af vindmølleområdet. Fjerde kapitel, Landskabelige forhold, indeholder en deltaljeret landskabsanalyse og en vurdering af de planlagte vindmøllers påvirkning af landskabet. Kapitlet indeholder blandt andet visualiseringer, hvor de planlagte vindmøller er indarbejdet i fotos af de eksisterende forhold. Femte kapitel, Miljøkonsekvenser ved naboer, analyserer konsekvenserne ved naboboligerne i form af visuel påvirkning, støj, skyggekast og reflekser. Sjette kapitel, Øvrige miljøkonsekvenser, redegør for påvirkning af luft, grundvand, flora og fauna, geologi samt forbrug af ressourcer. Syvende kapitel, Andre forhold, redegør for 0-alternativet, udtaget areal af landbrugsdrift, sikkerhedsforhold, forhold til flytrafik, ledningsanlæg og telesignaler samt socioøkonomiske konsekvenser af projektet, herunder en sammenligning af etablering af vindmøller på land med etablering af solcelleanlæg og havvindmøller. Ottende kapitel, Sundhed og overvågning, redegør for, hvordan projektet påvirker helbredet, og hvordan det sikres, at miljøkrav til vindmøllerne bliver opfyldt i anlægs-, drifts- og nedtagningsfasen. Niende kapitel, Henvisninger, indeholder en oversigt over figurer, kort og tabeller, en oversigt over anvendte forkortelser og begreber, en referenceliste og henvisning til yderligere litteratur. 1.4 Lovgivning En lang række love og bekendtgørelser fastlægger bestemmelser for, hvor og hvordan der kan opstilles vindmøller i Danmark. I afsnit 1.4 bliver de love, der er relevante i forhold til vindmølleprojektet mellem Sønder Rubjerg og Vejby, gennemgået. Bekendtgørelse om vindmølleplanlægning Bekendtgørelse med nr af 10. december 2014, Bekendtgørelse om planlægning for og tilladelse til opstilling af vindmøller, pålægger kommunerne at tage omfattende hensyn ikke alene til muligheden for at udnytte vindressourcen, men også til naboboliger, natur, landskab, kulturhistoriske værdier og jordbrugsmæssige interesser. Ifølge bekendtgørelsen kan der kun opstilles vindmøller på arealer, der er specifikt udpegede til formålet i en kommuneplan. Bekendtgørelsen fastsætter en række krav til kvaliteten af vindmølleplanlægningen i relation til omgivelserne. Blandt andet, at vindmøller ikke må opstilles nærmere nabobolig end fire gange vindmøllens totalhøjde målt fra ydersiden af vindmøllens tårn 8

14 til nærmeste mur eller hushjørne ved naboboligen. Afstandskravet er belyst i kapitel 5, se kort 5.1, tabel 5.1 og tabel 5.2. Bekendtgørelse om vindmølleplanlægning indeholder endvidere et krav om, at vindmøller, der står med mindre afstand end 28 gange totalhøjden, skal vurderes, så det sikres, at det samlede udtryk ikke er visuelt betænkeligt, hvilket betyder, at anlæggene skal opfattes som adskilte anlæg, og samspillet mellem vindmøllegrupperne skal fremtræde harmonisk de steder i landskabet hvorfra anlæggene opleves i samspil. Samspillet med alle eksisterende og planlagte vindmøller inden for 4-5 kilometer er vurderet i afsnit 4.4. Endvidere fremgår det af bekendtgørelsen at kommunerne ikke må lave særregler for vindmølleplanlægningen, ved eksempelvis at fastsætte retningslinjer med generelle bestemmelser i kommuneplanen, der øger afstandskrav til nabobeboelse, eller ved at fastsætte retningslinjer med generelle bestemmelser om vindmøllers totalhøjde. Bekendtgørelsen om støj fra vindmøller Støjbelastningen fra vindmøller i Danmark er reguleret i Bekendtgørelse om støj fra vindmøller - Bekendtgørelse nr af 15. december Bekendtgørelsen finder anvendelse på etablering, ændring og drift af vindmøller og er gældende i hele landet. Bekendtgørelsen er revideret, så den også omfatter lavfrekvent støj. Kommunalbestyrelsen fører tilsyn med overholdelsen af bekendtgørelsen og Hjørring Kommune kan ikke lave særregler. Bekendtgørelsen indeholder blandt andet følgende emner: Det åbne land Ifølge Bekendtgørelsen om støj fra vindmøller må støjbelastningen fra vindmøller i det mest støjbelastede punkt ved udendørs opholdsareal ved nabobeboelse i det åbne land ikke overstige 44 db(a) ved en vindstyrke på 8 m/s og 42 db(a) ved en vindstyrke på 6 m/s. Det mest støjbelastede punkt kan ligge op til 15 meter fra boligen. Der er i forbindelse med Miljørapporten udført støjberegninger for de nabobeboelser, der ligger inden for en afstand af én kilometer fra vindmølleprojektet. Se kapitel 5. Støjfølsom arealanvendelse Bekendtgørelsen forstår støjfølsom arealanvendelse som områder, der anvendes til eller i lokalplan eller byplanvedtægt er udlagt til bolig-, institutions-, sommerhus- camping- eller kolonihaveformål, eller områder, som er udlagt i lokalplan eller byplanvedtægt til støjfølsom rekreativ aktivitet. I sådanne områder må der i det mest støjbelastede punkt maksimalt være en støjbelastning fra vindmøller på 39 db(a) ved vindhastigheden 8 m/s og 37 db(a) ved 6 m/s. Til sammenligning vil den naturlige baggrundsstøj, der er forårsaget af vindstøj i bevoksning og bygninger, normalt ligge på db(a) ved vindstyrker på 8 m/s, der svarer til jævn til frisk vind. Der er i forbindelse med planlægningsarbejdet ikke lokaliseret støjfølsomm arealanvendelse i nærheden af vindmølleområdet. De nærmeste støjfølsomme arealanvendelser er Sønder Rubjerg og dele af Vejby, med en afstand fra de nye vindmøller på henholdsvis 2 kilometer og 2,1 kilometer. Lavfrekvent støj Kravet til vindmøllerne er hele døgnet ved vindhastighederne 6 m/s og 8 m/s på niveau med det skrappeste krav til industrien, natniveauet på 20 db. Lavfrekvent støj er støj i frekvensområdet fra 10 til 160 Hz. Til sammenligning er kravet for lavfrekvent industristøj 25 db i boliger og 30 db i særligt støjfølsomme områder som for eksempel undervisningsinstitutioner. Støjberegning før vindmøllerne bliver anlagt Når man efter kommunalbestyrelsens endelige godkendelse af lokalplaner for vindmøller ønsker at opføre nye vindmøller eller ændre eksisterende vindmøller, skal man indsende en anmeldelse til Hjørring Kommune. Anmeldelsen skal blandt andet indeholde en rapport med godkendte målinger af støjudsendelsen fra et eller flere eksemplarer af den anmeldte vindmølletype. På baggrund af de godkendte målinger skal der foreligge en beregning af støjen ved nabobeboelser til det ansøgte projekt. Kommunen vil kræve, at der bliver foretaget en støjmåling efter idriftsættelse af vindmøllerne for at sikre, at lovens krav bliver overholdt. Naturbeskyttelse International naturbeskyttelse, Natura 2000 Natura 2000 er EU s overordnede direktiver til beskyttelse af naturen. Udgangspunktet for Natura 2000 er, at medlemslandene skal opretholde en såkaldt gunstig bevaringsstatus for de arter og naturtyper, der ligger til grund for udpegningen af områderne. Det følger heraf, at aktiviteter, der påvirker bevaringsstatus negativt, som hovedregel ikke kan tillades. Natura 2000 omfatter EF- habitatområder, EF-fuglebeskyttelsesområder og ramsarområder. Vindmølleområdet mellem Sønder Rubjerg og Vejby ligger cirka 5 kilometer sydøst for et mindre habitatområde, Rugbjerg Knude og Lønstrup Klint. Vindmølleområdet ligger mere end 30 kilometer fra de nærmeste fuglebeskyttelsesområder bl.a. Ålborg Bugt og Ulvedybet i Limfjorden, samt Råbjerg Hede og Mose og Hulsig Hede. Miljørapportens kapitel 6, Øvrige miljøkonsekvenser, indeholder en undersøgelse af vindmøllernes betydning for de beskyttede arter og arealer, som ligger til grund for udpegningerne. 9

15 Habitatdirektivet Et EF-habitatområde er et internationalt naturbeskyttelsesområde, som udpeges for at beskytte og bevare bestemte naturtyper og arter af dyr og planter, som har betydning for EU. For habitatområder indebærer gunstig bevaringsstatus typisk, at arealet med den pågældende habitatnaturtype skal være stabilt eller stigende, mens det for arter gælder, at såvel bestandene som arealerne af de levesteder, de er tilknyttet, skal være stabile eller stigende. Medlemslandene skal i henhold til habitatdirektivets artikel 12 indføre en streng beskyttelse af en række dyre- og plantearter, uanset om de forekommer inden for et af de udpegede habitatområder eller udenfor. Disse arter fremgår af direktivets bilag IV. For dyrearter, som fremgår af direktivets bilag IV, forbydes blandt andet beskadigelse eller ødelæggelse af yngleeller rasteområder. Miljørapportens kapitel 6, Øvrige miljøkonsekvenser, indeholder en undersøgelse af vindmøllernes betydning for de beskyttede arter og arealer, som ligger til grund for udpegningen. National naturbeskyttelse, Naturbeskyttelsesloven Lovbekendtgørelse nr. 951 af 3. juli 2013, Bekendtgørelse af lov om naturbeskyttelse, kendt som Naturbeskyttelsesloven, har til formål at værne om Danmarks natur og miljø, så samfundsudviklingen kan ske på et bæredygtigt grundlag i respekt for menneskets livsvilkår og for bevarelse af dyre- og plantelivet. Loven regulerer i sine paragraffer betingelser for en lang række naturtyper og naturområder. Paragraf 3-områder Paragraf 3 i Naturbeskyttelsesloven omfatter generelle beskyttelsesbestemmelser for beskyttede naturtyper, herunder søer, vandløb, heder, moser, ferske enge og overdrev. Jævnfør Naturbeskyttelsesloven må der ikke foretages ændringer i tilstanden af ovenstående naturtyper. I nærheden af projektområdet ligger der flere mindre områder, der er omfattet af 3 i Naturbeskyttelsesloven. I Miljørapportens kapitel 6, Øvrige miljøpåvirkninger, er projektets indvirkning på disse områder og eventuelle afværgeforanstaltninger analyseret og vurderet. Fortidsminder Paragraf 18 i Naturbeskyttelsesloven indeholder bestemmelser for arealerne omkring fortidsminder, som er beskyttet efter bestemmelserne i Museumsloven. Er et fortidsminde fredet efter Museumsloven, må der ikke foretages ændring i tilstanden af arealet inden for 100 meter fra fortidsmindet. Der er ikke registreret nogen fredede fortidsminder i selve projektområdet. Det nærmeste synlige fortidsminde, som jævnfør Danmarks Miljøportal er fredet, er en helligkilde beliggende umiddelbart syd for bebyggelsen i Vejby, godt 2,6 kilometer sydøst for vindmølleområdet mellem Sønder Rubjerg og Vejby. Bygge- og beskyttelseslinjer Naturbeskyttelsesloven fastsætter bygge- og beskyttelseslinjer omkring skove, søer, åer, fortidsminder og kirker for at friholde de nærmeste omgivelser for bebyggelse eller andre væsentlige landskabelige indgreb. Linjerne har forskellig udstrækning og indhold. De planlagte vindmøller med tilhørende veje og arbejdsarealer placeres ikke inden for eller i umiddelbar nærhed til arealer eller elementer der er omfattet af naturbeskyttelseslovens bygge- og beskyttelseslinjer. Skovloven Skovloven, Bekendtgørelse af lov om skove, LBK nr. 678 af 14. juni 2013, har som formål at bevare og værne om landets skove og forøge skovarealet. Desuden har den til formål at fremme bæredygtig drift, hvor bæredygtighed skal forstås både økonomisk, økologisk og socialt. Skovloven omhandler fredskove og bestemmelser for brug af fredskove. På fredskovsarealer må der ikke opføres bygninger, etableres anlæg, gennemføres terrænændringer eller anbringes affald. Flere mindre skove omkring projektområdet mellem Sønder Rubjerg og Vejby er fredskove. Men ingen vindmøller bliver placeret i eller tæt på fredsskov Museumsloven Museumsloven har til formål at sikre kulturarv og naturarv i Danmark og udvikle deres betydning i samspil med verden omkring os, jævnfør Lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. april Det skal ske gennem fagligt samarbejde mellem økonomisk bæredygtige museer. Museumsloven har endvidere til formål at sikre kultur- og naturarven i forbindelse med den fysiske planlægning og forberedelse af jordarbejder med videre. I tilknytning hertil hører arkæologiske og naturhistoriske undersøgelsesopgaver. Arkæologisk undersøgelse Paragraf 25 i Museumsloven indeholder bestemmelser for bygherrer, som påregner at igangsætte jordarbejder. De kan anmode vedkommende kulturhistoriske museum om en udtalelse om, hvorvidt jordarbejdet indebærer en risiko for ødelæggelse af væsentlige fortidsminder. Hvis museet vurderer, at en sådan risiko foreligger, skal sagen forelægges kulturministeren. Den nævnte udtalelse skal endvidere tilkendegive, hvorvidt det i givet fald vil være nødvendigt at gennemføre en arkæologisk undersøgelse. Der er i forbindelse med denne VVM-redegørelse rettet henvendelse til Vendsyssel Historiske Museum om en udtalelse om opstilling af vindmøller mellem Sønder Rubjerg og Vejby. Forholdene er nærmere beskrevet i Miljørapportens kapitel 4. Planloven og VVM-bekendtgørelsen Lovbekendtgørelse nr. 587 af 27. maj 2013, Bekendtgørelse af lov om planlægning, kaldes populært Planloven. 10

16 Vurdering af virkning på miljøet Anlæg, som vil påvirke miljøet væsentligt, må ifølge Planloven ikke påbegyndes, før der foreligger en tilhørende VVM-redegørelse. Samtidig er det i medfør af Lov om planlægning fastsat i Bekendtgørelse nr. 764 af 23. juni 2014 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet, VVM-bekendtgørelsen, at der ved planlægning for vindmøller med en totalhøjde over 80 meter eller for mere end tre vindmøller i en gruppe skal udarbejdes en redegørelse, der indeholder en vurdering af projektets virkning på miljøet, en såkaldt VVM-redegørelse. VVM-redegørelsen belyser projektets væsentlige miljømæssige konsekvenser og mulige gener for mennesker, natur og landskab. Redegørelsen har det dobbelte formål at give offentligheden mulighed for at vurdere det konkrete projekt samt forbedre kommunalbestyrelsens beslutningsgrundlag, før den tager endelig stilling til projektet. VVM-bekendtgørelsens 7 fastlægger, at VVM-redegørelsen på passende måde skal påvise, beskrive og vurdere vindmølleprojektets direkte og indirekte virkninger på mennesker, fauna og flora, jordbund, vand, luft, klima og landskab, materielle goder og kulturarv samt samspillet mellem disse faktorer. VVM-redegørelsen sikrer således en detaljeret vurdering af vindmølleprojektet og dets omgivende miljø, både på kort og lang sigt. Ikke blot hovedprojektets konsekvenser men også væsentlige alternativers konsekvenser skal undersøges og beskrives på det foreliggende grundlag. Herunder skal VVM-redegørelsen belyse et 0-alternativ, som er konsekvensen af, at projektet ikke gennemføres, eller med andre ord, at de eksisterende forhold fortsætter. Det er ligeledes et krav, at de foranstaltninger, der tænkes anvendt med henblik på at undgå, nedbringe og om muligt neutralisere de skadelige virkninger på miljøet, bliver beskrevet i VVM-redegørelsen. Lov om miljøvurdering Den kommunale planlægning for vindmøllerne skal være vurderet i en miljørapport ifølge Lovbekendtgørelse nr. 939 af 3. juli 2013 om miljøvurdering af planer og programmer. I henhold til loven har der været foretaget en høring af berørte myndigheder, hvor blandt andre Trafikstyrelsen, Luftfartshuset, er blevet hørt. Luftfartshusets krav om, at vindmøllerne mellem Sønder Rubjerg og Vejby skal markeres med et konstant lysende, lavintensivt, rødt lys, behandler VVM-rapporten i kapitel 5 og 7. For at være fyldestgørende skal miljørapporten behandle "sundhed" og "overvågning af miljøkravene" foruden de emner, som VVM-redegørelsen indeholder en vurdering af. Denne rapport udgør både en VVMredegørelse og en miljørapport. Sundhed og overvågning er behandlet i kapitel 8. I forbindelse med vedtagelse af lokalplan og kommuneplantillæg for vindmøllerne mellem Sønder Rubjerg og Vejby vil Hjørring Kommune udarbejde en sammenfattende redegørelse for offentlighedens ønsker og krav, som de blev fremsat i den offentlige høring. Den sammenfattende redegørelse vil ligeledes vise konsekvenserne af offentlighedens ønsker og krav. Endelig vil redegørelsen oplyse om miljøvurderingens konsekvenser for planens endelige udformning. Endvidere vil kommunen udarbejde en overvågningsplan, så det sikres, at de miljøkrav, som stilles i VVM-tilladelsen, bliver overholdt. Lov om fremme af vedvarende energi Lov om fremme af vedvarende energi, kaldet VE-loven, der senest er ændret i november 2013, har som mål at fremme produktionen af vedvarende energi med henblik på at nedbringe afhængigheden af fossile brændstoffer, sikre forsyningssikkerheden og reducere udslippet af CO 2 og andre drivhusgasser. Loven har ingen bestemmelser med krav til eller konsekvenser for udarbejdelse af VVM-redegørelser eller miljøvurderinger. Loven indeholder derimod fire ordninger, som har til formål at fremme accepten af vindmøller i lokalbefolkningen, og som er af betydning for opsætning af vindmøller. De fire VE-ordninger administreres af Energinet.dk, De Fire Vindmølleordninger, som bl.a. varetager følgende opgaver: Giver vejledning og information om de fire VEordninger. Godkender indsendt materiale i henhold til loven. Behandler ansøgninger og anmeldelser. Fungerer som sekretariat for Taksationsmyndigheden. De fire ordninger er: Værditabsordningen Værditabsordningen pålægger vindmølleopstilleren at betale for boligejendommes værditab forårsaget af opførelsen af vindmøllerne. Mener en boligejer at få værditab, kan ejeren søge værditabet betalt af vindmølleopstilleren. Ansøgning sendes til Energinet.dk, der efter kommunens endelige vedtagelse af planerne er sekretariat for en kommission, som vurderer værditabet. Kommissionen besigtiger forholdene ved ansøgerboligerne og vurderer værditabets omfang ud fra en analyse af påvirkningen fra vindmøllerne ved den enkelte bolig. Ejeren af vindmøllerne er forpligtet til at afholde et møde om værditabsordningen senest fire uger før udløbet af den offentlige høring af planforslagene, som normalt varer otte uger. Boligejere inden for en afstand af seks gange totalhøjden (900 meter) fra vindmøllerne kan gratis få vurderet eventuelt værditab, mens ejere i større afstand skal betale kr for at få vurderet eventuelt værditab. Køberetsordningen Køberetsordningen giver vindmølleopstilleren pligt til at udbyde 20 % af produktionen i andele til fastboende, myndige personer. Fastboende inden for afstanden 4,5 km fra vindmøllerne har fortrinsret til at købe op til 50 andele. De resterende andele kan købes af 11

17 fastboende i hele opstillingskommunen. Andelsprisen må kun indeholde de forholdsmæssige anlægsudgifter, så andelsprisen for opstilleren og andelshaverne er forholdsmæssigt ens. Vindmølleopstilleren har pligt til at udarbejde et udbudsmateriale for vindmølleandelene. Udbudsmaterialet skal blandt andet indeholde frister og betingelser for afgivelse af købstilbud. Energinet.dk skal vurdere og godkende materialet. Vindmølleopstilleren er endvidere forpligtet til tydeligt at annoncere udbud af vindmølleandelene og at holde et møde for hele udbudskredsen. Annonceringen skal foretages senest otte uger før, fristen for køb af andele udløber. Grøn ordning Den grønne ordning fastlægger, at der for hver opført MW kapacitet på vindmøller i en kommune henlægges kr i en pulje til brug for den pågældende kommune. Mellem Sønder Rubjerg og Vejby drejer det sig om minimum 13,2 MW, i alt kr. Puljen administreres af Energinet.dk. På baggrund af ansøgning fra kommunen kan Energinet.dk give tilsagn om tilskud til udgifter, som kommunalbestyrelsen afholder til 1) anlægsarbejder til styrkelse af landskabelige og rekreative værdier i kommunen og 2) kulturelle og informative aktiviteter i lokale foreninger m.v. med henblik på at fremme accepten af udnyttelsen af vedvarende energikilder i kommunen. I Hjørring Kommune er det besluttet at minimum en 1/3-del af tilskuddet reserveres til projekter i lokalområdet i en afstand til vindmøllerne på 4,5 km for en periode på 5 år efter møllerne er stillet op - efter denne periode kan tilskud anvendes bredt i kommunen. Garantiordningen Garantiordningen giver vindmøllelav med mindst ti medlemmer mulighed for at søge om en lånegaranti på kr. Garantien skal understøtte aktiviteter, som anses for naturlige og nødvendige led i en forundersøgelse om etablering af nye vindmøller. Flertallet af deltagerne skal have en fast bopæl inden for en radius af 4,5 kilometer fra den planlagte vindmølle eller have fast bopæl i den kommune, hvor vindmøllen opstilles. Samtidig skal de have bestemmende indflydelse i projektet. 1.5 Planlægning Hjørring Kommuneplan Planlægningen i det åbne land, herunder planlægningen for vindmøller med en totalhøjde under 150 meter, skal være fastlagt i kommuneplanen. Herunder følger en gennemgang af de emner og tilhørende retningslinjer, som er relevante i forhold til vindmølleprojektet mellem Sønder Rubjerg og Vejby. Hovedstruktur I kommuneplanens hovedstruktur er der under temaet Klima og Miljø fastlagt at Hjørring Kommune skal skabe ligevægt mellem Hjørring Kommunes forbrug og de naturlige ressourcer, der er til rådighed i Danmark inden Den årlige elproduktion fra vindmøller skal være TJ/år i 2025 svarende til 60 % af kommunens elforbrug i Opstilling af vindmøller mellem Sønder Rubjerg og Vejby er i overensstemmelse med denne målsætning og medvirker til at fremme uafhængigheden af fossile brændsler og omstillingen til strøm produceret af vindmøller. I Miljørapportens kapitel 6 redegøres der blandt andet for påvirkning af luft samt forbrug af ressourcer. Landskabelige interesser Området omkring vindmølleområdet mellem Sønder Rubjerg og Vejby er i Kommuneplan 2013 udpeget som særligt bevaringsværdigt landskab, og de planlagte vindmøller vil stå inden for den landskabelige udpegning. Se kort 1.2. Kommuneplanens retningslinje 16.2 beskriver at de særligt bevaringsværdige landskaber, så vidt muligt, skal friholdes for byggeri og/eller anvendelse, der kan skæmme landskabet. Større og/eller dominerende byggeri og anlæg samt større veje og tekniske anlæg, som eksempelvis husstandsmøller og antenner, skal så vidt muligt undgås. Øvrigt byggeri og anlæg, herunder erhvervsmæssigt nødvendigt byggeri for landbrug, skovbrug og fiskeri, skal placeres og udformes under særlig hensyntagen til landskabets skala og karaktertræk. Der er derfor i Miljørapportens kapitel 4 redegjort for udpegningens sårbarhed, og omfanget af vindmøllernes visuelle påvirkning i området er undersøgt og vurderet. Kulturhistoriske værdier I kommuneplanen for Hjørring Kommune er der udpeget en række kulturmiljøer, herunder de såkaldte kirkebyggelinjer og særligt værdifulde kulturmiljøer. Kirkebyggelinjen har til formål at forhindre, at der opføres bebyggelse, som virker skæmmende på kirkerne eller hindrer, at kirkerne er synlige i landskabet. Byggelinjen betyder, at der inden for 300 meter fra en kirke er forbud mod at opføre bebyggelse, som er over 8,5 meter højt. Bestemmelsen omfatter alt byggeri, men vil især have betydning for placering af siloer, elmaster og vindmøller. I tilfælde, hvor kirken er omgivet af bymæssig bebyggelse i hele beskyttelseszonen, gælder forbuddet dog ikke. Der er i kommuneplanen registreret kirkebyggelinje ved Sejlstrup Kirke, Vejby Kirke, Børglum Kirke, Børglum Kloster Kirke, Vittrup Kirke, Rubjerg Kirke og Jelstrup Kirke, der ligger i vindmølleområdets nærzone, og om Rakkeby og Lyngby kirker, der ligger umiddelbart uden for vindmølleområdets nærzone, se kort 1.2. I Miljørapportens kapitel 4 er det undersøgt, om vindmøllerne bliver synlige fra kirkerne, og om vindmøllerne vil påvirke oplevelsen af kirker- 12

18 Kort 1.2 Retningslinjer fra Kommuneplan ,5 Km Jelstrup Kirke Rubjerg Kirke Sejlstrup Kirke Rakkeby Kirke Lyngby Kirke Vittrup Kirke Retningslinje, afgrænsning af potentielt vindmølleområde mellem Sønder Rubjerg og Vejby Bevaringsværdige landskaber Vejby Kirke Kirke og kirkebyggelinje Kulturmiljøer Børglum Kloster Kirke Planlagt vindmølle mellem Sønder Rubjerg og Vejby Børglum Kirke Mål: 1:

19 ne i kulturlandskabet. I Kommuneplan 2013 for Hjørring Kommune er der i den sydvestlige del vindmølleområdets nærzone udpeget et særligt værdifulde kulturmiljøer, udpegningen omfatter omfatter Børglum Kloster og det omkringliggende landskab. Se kort 1.2. I Miljørapportens kapitel 4 er det undersøgt, om opstilling af vindmøllerne mellem Sønder Rubjerg og Vejby er i konflikt med dette og andre udpegede kulturmiljøer. Vindmøller Kommuneplan 2013 for Hjørring Kommune omfatter retningslinjer for vindmølleplanlægningen i kommunen. Området mellem Sønder Rubjerg og Vejby er i Kommuneplan 2013 for Hjørring Kommune udlagt til potentielt vindmølleområde til vindmøller op til 150 meter. Se kort 1.3. For at gennemføre det VVM-pligtige projekt med de fire nye vindmøller mellem Sønder Rubjerg og Vejby skal der udarbejdes et kommuneplantillæg, som blandt andet indeholder en udlægning af et støjkonsekvensområde, som skal sikre, at der ikke bliver opført nye boliger eller sker støjfølsom arealanvendelse så tæt på vindmøllerne, at støjgrænserne ikke kan overholdes. I forbindelse med planlægning for vindmølleprojektet fastlægges den konkrete afgrænsning af vindmølleområdet. Der er redegjort herfor i forslag til kommuneplantillæg nr. 29. I kapitel 3 og 4 er vindmølleanlæggets design beskrevet. Det fremgår der, hvorledes kommuneplanrammens øvrige retningslinjer er overholdt. Kort 1.4 viser den gældende afgrænsning af vindmølleområdet mellem Sønder Rubjerg og Vejby samt øvrige eksisterende kommuneplanrammer i nærheden af vindmølleområdet. Øvrige kommuneplanrammer Der er ingen kommuneplanrammer for boligområder Kort 1.3 Kommuneplanens vindmølleområder Sønder Rubjerg - Vejby Høgsted 14

20 Kort 1.4 Eksisterende kommuneplanrammer 4,5 Km i umiddelbar nærhed af vindmølleområdet. Nærmeste rammebelagte områder med blandet bolig og erhverv ligger i Sønder Rubjerg og Børglum, med en afstand fra de nye vindmøller på henholdsvis cirka 2 kilometer og 2,2 kilometer. For en vurdering af den visuelle påvirkning fra vindmøllerne ved og i disse og øvrige byer og landsbyer henvises til kapitel 4. Nærmeste lokalplanlagte vindmølleområde er vindmølleparken ved Nielsminde der nedtages i forbindelse med realisering af de nye vindmølle mellem Sønder Rubjerg og Vejby. De nærmeste potentielle vindmølleområder er toområder syd for Gjurup hver med en rummelighed på maksimalt to møller. Kun ét af områderne kan realiseres pga. afstand mellem vindmølleparker. Nærmeste vindmølleområde under planlægning er Høgsted, med en rummelighed på fem vindmøller. Høgsted ligger ca. 11,5 km øst for vindmølleområdet mellem Sønder Rubjerg og Vejby. Se kort 1.3. Det visuelle samspil med de eksisterende vindmøller ved Vejby og øvrige eksisterende vindmøller inden for en afstand på fem til seks kilometer er beskrevet og vurderet i kapitel 4. Mål: 1: Boligområde Blandet bolig og erhverv Retningslinje, afgrænsning af vindmølleområdet ved Sønder Rubjerg og Vejby Eksisterende vindmølle der nedtages i forbindelse med realisering af projektet Erhvervsområde Tekniske anlæg Rekreation/fritidsformål Offentlige formål Sommerhusområde Centerområde Planlagt vindmølle VVM-tilladelse Efter endelig vedtagelse af kommuneplantillægget og lokalplanen vil Hjørring Kommune udarbejde en VVMtilladelse til vindmøllerne mellem Sønder Rubjerg og Vejby. Tilladelsen vil blandt andet rumme miljøkrav om eksempelvis skyggekast, højde, belysning og afværgeforanstaltninger. 15

21 2 Ikke-teknisk resume 2.1 Indledning Hjørring Kommune har modtaget en ansøgning om opstilling af fire vindmøller mellem Sønder Rubjerg og Vejby fra Wind Estate A/S. For projektet skal der udarbejdes en VVM-redegørelse og for planerne en miljørapport. VVM-redegørelse og miljørapport er samlet i "Vindmøller mellem Sønder Rubjerg og Vejby", VVM-redegørelse og miljørapport af forslag til Kommuneplantillæg nr. 29 og forslag til Lokalplan nr L12 i Hjørring Kommune, der desuden beskriver et 0-alternativ, der er en fortsættelse af de eksisterende forhold. I dette kapitel er Miljørapporten resumeret. Området, hvor vindmøllerne ønskes opstillet, er udlagt til potentielt vindmølleområde i kommuneplanen. 2.2 Fokusområder Ved opstilling af vindmøller mellem Sønder Rubjerg og Vejby er følgende hovedproblemer undersøgt: Visuel påvirkning, herunder påvirkning af og ved de nærmeste bebyggelser. Visuel påvirkning af landskabelige interesser. Påvirkning af kirker og særligt værdifulde kulturmiljøer. Samspillet med eksisterende vindmøller i området. Visuelle forhold samt støj og skyggekast ved naboboliger, hvor forholdene ved alle boliger inden for én kilometer er nærmere undersøgt. Naturbeskyttelse og klima. 2.3 Projektbeskrivelse Projektforslag Ved projektforslaget opstilles fire nye vindmøller med en totalhøjde på op til 150 meter, i forbindelse med at fire eksisterende vindmøller vil blive nedtaget. Mølledesignet på de nye vindmøller er traditionel dansk med tre vinger og rørtårn. Rotordiameteren vil blive 117 eller 120 meter og navhøjden tilsvarende på 91,5 eller 89,5 meter. Farven på vindmøllerne vil være lys grå. Vingerne bliver overfladebehandlet til et glanstal på maksimalt 30, så de fremstår med en mat overflade. På toppen af møllehuset opsættes lysafmærkning. Lyset vil være rødt og lyse konstant med en intensitet på mindst ti candela. En candela svarer til lyset fra et tændt stearinlys set på en meters afstand. Hver vindmølle har en kapacitet på 3,3 eller 3,6 MW, og den samlede kapacitet er således 13,2 eller 14,4 MW for hele vindmølleparken. Vindmøllerne vil stå på en lige række med en indbyrdes afstand på cirka 310 meter. Der skal opstilles en eller to små bygninger til teknik og koblingsstation i vindmølleparken. Bygningernes samlede areal vil blive maksimalt 40 m 2 og have en maksimal højde på 3,5 meter. 0-alternativet Ved 0-alternativet fortsætter de eksisterende forhold, der opstilles ingen nye vindmøller, og de fire eksisterende 67 meter høje vindmøller i området vil blive bevaret. Produktion af el fra vindmøllerne Den årlige produktion på de fire nye vindmøller er beregnet til omkring MWh, der svarer til det årlige elforbrug til apparater og lys i cirka husstande. Aktiviteter i anlægsfasen Nedtagning af eksisterende vindmøller De fire eksisterende vindmøller skal være taget ned, før de nye vindmøller bliver tilsluttet elnettet. Vindmøllerne vil blive nedtaget med henblik på genanvendelse på en anden lokalitet. Vindmøllerne vil blive adskilt og de enkelte dele borttransporteret på lastvognstog. Fundamenterne vil blive knust. Hvis det mod forventning ikke er muligt, vil de blive sprængt. I det tilfælde vil der blive lagt en sprængmåtte over fundamentet for at forhindre, at skærverne bliver spredt over omgivelserne. Betondelene vil eventuelt blive genanvendt som vejmateriale ved anlæg og udvidelse af veje til de nye vindmøller. Armeringen vil blive separeret og bortskaffet til genanvendelse i henhold til affaldsregulativerne. Demonteringen skønnes at vare tre fem uger, og påvirkningen af miljøet vil have nogenlunde samme karakter som anlægsfasens påvirkning. Opstilling af nye vindmøller Anlægsfasen forventes at strække sig over 4 6 måneder, før alle aktiviteter er tilendebragt, det vil sige vindmøllerne er rejst, tilkoblet elnettet og idriftsat. Arbejdet omfatter nedenstående aktiviteter. Transport- og serviceveje samt arbejdsarealer De første tiltag i projektområdet er etablering af de nødvendige veje- og arbejdsarealer, som er vist på kort 2.1. Transport af de store mølledele og vejmaterialer foregår via veje, som bliver etableret med indkørsel fra Nielsmindevej/Christiansdalsvej. Den eksisterende markvej der går fra Nielsmindevej/Christiansdalsvej mod de eksisterende vindmøller, bliver genanvendt til servicevej, og bliver om nødvendigt udvidet og forstærket. Den nye serviceveje bliver etableret i op til 5,5 meters bredde med stabilt vejma- 16

Debatoplæg. Vindmøller mellem Sdr. Harritslev og Rakkeby. Forudgående offentlighed 5. januar til 2. februar 2016

Debatoplæg. Vindmøller mellem Sdr. Harritslev og Rakkeby. Forudgående offentlighed 5. januar til 2. februar 2016 Forudgående offentlighed 5. januar til 2. februar 2016 Debatoplæg Vindmøller mellem Sdr. Harritslev og Rakkeby Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet Forudgående Indledning offentlighed Ideer, forslag

Læs mere

Debatoplæg. Vindmøller ved Tollestrup. Forudgående offentlighed xx. xx til xx. xx 2015. Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet

Debatoplæg. Vindmøller ved Tollestrup. Forudgående offentlighed xx. xx til xx. xx 2015. Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet Forudgående offentlighed xx. xx til xx. xx 2015 Debatoplæg Vindmøller ved Tollestrup Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet Visualisering nr. 1. Projektets to 140 meter høje vindmøller set fra motorvejsbro

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Nr. 1 - Vindmølleområde ved Krejbjerg 3 Redegørelse 5 Retningslinjer 7 Rammer 9 Vedtagelse 10

Indholdsfortegnelse. Nr. 1 - Vindmølleområde ved Krejbjerg 3 Redegørelse 5 Retningslinjer 7 Rammer 9 Vedtagelse 10 Indholdsfortegnelse Nr. 1 - Vindmølleområde ved Krejbjerg 3 Redegørelse 5 Retningslinjer 7 Rammer 9 Vedtagelse 10 2 Vindmølleområde ved Krejbjerg I december 2009 vedtog Skive Byråd at udlægge et nyt vindmølleområde

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller i Kastrup Enge

Debatoplæg Vindmøller i Kastrup Enge Debatoplæg Vindmøller i Kastrup Enge INDKALDELSE AF IDEER OG FORSLAG I PERIODEN FRA DEN 3. APRIL 2013 TIL DEN 1. MAJ 2013 Vindmøller i Kastrup Enge Baggrund Danmarks nationale energipoltitiske målsætning

Læs mere

Offentliggørelse af forslag til Tillæg 28 til Kommuneplan 2010-2022 og forslag til Lokalplan 25.10.L02 Vindmøller ved Ulvemose og Bækhede Plantage

Offentliggørelse af forslag til Tillæg 28 til Kommuneplan 2010-2022 og forslag til Lokalplan 25.10.L02 Vindmøller ved Ulvemose og Bækhede Plantage Plan og Byg Toften 2 6818 Årre Tlf. 79946800 Varde Kommune www.vardekommune.dk vardekommune@varde.dk Offentliggørelse af forslag til Tillæg 28 til Kommuneplan 2010-2022 og forslag til Lokalplan 25.10.L02

Læs mere

DEBATOPLÆG Vindmøller ved Knuthenborg/Hunseby Lokalitet 360-T8

DEBATOPLÆG Vindmøller ved Knuthenborg/Hunseby Lokalitet 360-T8 DEBATOPLÆG Vindmøller ved Knuthenborg/Hunseby Lokalitet 360-T8 November 2010 Baggrund Lolland Kommune vedtog den 23. september 2010 Temakommuneplan for vindmøller. Temakommuneplanen vil blive en del af

Læs mere

Vindmøller ved Stakroge

Vindmøller ved Stakroge Vindmøller ved Stakroge Debatoplæg Debatperiode: 8/10 2015-5/11 2015 Tillæg nr. 28 til Kommuneplan 2013-2024 Vindmøller ved Stakroge Med dette debatoplæg indledes planlægningen for et konkret vindmølleprojekt

Læs mere

FORSLAG TIL TILLÆG NR. VINDMØLLER VED ULVEMOSEN OG BÆKHEDE PLANTAGE ENKELTOMRÅDE 25.10.T01 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2010-2022 - FEBRUAR 2013

FORSLAG TIL TILLÆG NR. VINDMØLLER VED ULVEMOSEN OG BÆKHEDE PLANTAGE ENKELTOMRÅDE 25.10.T01 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2010-2022 - FEBRUAR 2013 Næsbjerg Rousthøje Årre Roust 28 FORSLAG TIL TILLÆG NR. VINDMØLLER VED ULVEMOSEN OG BÆKHEDE PLANTAGE ENKELTOMRÅDE 25.10.T01 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2010-2022 - FEBRUAR 2013 VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING

Læs mere

Debatoplæg. VVM-redegørelse for testvindmølle ved Husumvej, Drantum, Ikast-Brande Kommune. Miljø- og Fødevareministeriet Naturstyrelsen

Debatoplæg. VVM-redegørelse for testvindmølle ved Husumvej, Drantum, Ikast-Brande Kommune. Miljø- og Fødevareministeriet Naturstyrelsen Miljø- og Fødevareministeriet Naturstyrelsen Debatoplæg VVM-redegørelse for testvindmølle ved Husumvej, Drantum, Ikast-Brande Kommune Debatoplæg Testvindmølle ved Husumvej, Drantum, Ikast-Brande Kommune

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Nybøl

Debatoplæg Vindmøller ved Nybøl Debatoplæg Vindmøller ved Nybøl INDKALDELSE AF IDEER OG FORSLAG I PERIODEN FRA DEN 6. MARTS 2013 TIL DEN 3. APRIL 2013 Vindmøller ved Nybøl Baggrund Danmarks nationale energipolitiske målsætning er, at

Læs mere

Vindmøller ved Kikkenborg

Vindmøller ved Kikkenborg Vindmøller ved Kikkenborg VVM-redegørelse og miljørapport Marts 2012 Lemvig Kommune Vindmøller ved Kikkenborg VVM-redegørelse og miljørapport Marts 2012 Forord Lemvig Kommune har i sin kommuneplanlægning

Læs mere

Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup

Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup Forslag Dato for offentliggørelse af forslag 10. april 2013 Høringen starter 10. april 2013 Høringen slutter 5. juni 2013 Redegørelse Med dette kommuneplantillæg

Læs mere

Tillæg nr. 27b. Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan 2013-2025. Område til Vindmøller ved Faster-Astrup. Ringkøbing-Skjern Kommune

Tillæg nr. 27b. Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan 2013-2025. Område til Vindmøller ved Faster-Astrup. Ringkøbing-Skjern Kommune Tillæg nr. 27b Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan 2013-2025 Område til Vindmøller ved Faster-Astrup Kort- & Matrikelstyrelsen og Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune 17. juni 2014 FORORD

Læs mere

Kommuneplan Forslag til. Kommuneplantillæg nr Vindmølleområde ved Gårestrup. Offentlig fremlagt XX.XX.XX - XX.XX.XX

Kommuneplan Forslag til. Kommuneplantillæg nr Vindmølleområde ved Gårestrup. Offentlig fremlagt XX.XX.XX - XX.XX.XX Nørlevvej Offentlig fremlagt XX.XX.XX - XX.XX.XX Kommuneplan 2013 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 28 - Vindmølleområde ved Gårestrup Liver Å Gårestrupvej Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet Vejledning

Læs mere

Planlægning for vindmøller ved Højstrup

Planlægning for vindmøller ved Højstrup Planlægning for vindmøller ved Højstrup Plan for i aften Projektet og planprocessen VVM redegørelsen Pause Spørgerunde Værditabsordningen Borgermøde d. 11/10 2012, Højstrupvej 42, Østervrå Planlægning

Læs mere

VVM screening af husstandsvindmølle på Horsens Hedegårdsvej 2, 9520 Skørping.

VVM screening af husstandsvindmølle på Horsens Hedegårdsvej 2, 9520 Skørping. VVM screening af husstandsvindmølle på Horsens Hedegårdsvej 2, 9520 Skørping. Foto: Cirkel Energi Indholdsfortegnelse 1 Projektet... 3 2 Anlæggets karakteristika... 3 2.1 Anlæggets dimensioner... 3 2.2

Læs mere

Anmodning om udpegning af nyt vindmølleområde i Struer Kommune

Anmodning om udpegning af nyt vindmølleområde i Struer Kommune 27. november 2013 Anmodning om udpegning af nyt vindmølleområde i Struer Kommune Indsendt af gårdejer Hans Michaelsen, Kalkværksvej 7, 7790 Thyholm Tage Kristensen, Havrelandsvej 9, 7790 Thyholm På lokaliteten

Læs mere

Vindmøller ved Øster Hassing Kær

Vindmøller ved Øster Hassing Kær Vindmøller ved Øster Hassing Kær Mio Schrøder / PlanEnergi, Århus Runa Hyldegård Jepsen / PlanEnergi, Århus VVM-udarbejdelse og planlægning i samarbejde med Aalborg Kommune 1. VVM 2. Projektforslag 3.

Læs mere

Anmeldelse af vindmøller

Anmeldelse af vindmøller Anmeldelse af vindmøller Vindmølleområde T18 ved Fonvad i Herning Kommune Visualisering af 4 nye møller ved Fonvad set fra Odinsvej 21. oktober 2013 Ansøger og baggrund Erik Fiedler Jensen, Helstrupvej

Læs mere

Forslag om nyt råstofgraveområde i Råstofplan 2016 2027

Forslag om nyt råstofgraveområde i Råstofplan 2016 2027 MILJØVURDERING Forslag om nyt råstofgraveområde i Råstofplan 2016 2027 Faxe Graveområde, mindre udvidelse mod sydvest Faxe Kommune Side 1 Beskrivelse af området Det foreslåede nye råstofgraveområde omfatter

Læs mere

Ideoplæg til temaplan for større vindmøller

Ideoplæg til temaplan for større vindmøller Ideoplæg til temaplan for større vindmøller april 2012 Kerteminde Kommune Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Tlf. 65 15 15 15 www.kerteminde.dk miljo-og-kultur@kerteminde.dk Forord Med dette oplæg indkalder

Læs mere

MINDRE VINDMØLLER (HUSSTANDS-, MINI- OG MIKROVINDMØLLER) TILLÆG TIL KOMMUNEPLAN

MINDRE VINDMØLLER (HUSSTANDS-, MINI- OG MIKROVINDMØLLER) TILLÆG TIL KOMMUNEPLAN KOMMUNEPLAN TILLÆG NR. 12 MINDRE VINDMØLLER (HUSSTANDS-, MINI- OG MIKROVINDMØLLER) TILLÆG TIL KOMMUNEPLAN 2009-2021 GULDBORGSUND KOMMUNE OKTOBER 2011 REDEGØRELSE BAGGRUND Jf. Guldborgsund Kommunes klimaplan

Læs mere

VINDMØLLER. GRUNDLAG OG FORUDSÆTNINGER Byrådet har som mål, at Århus Kommune skal være. give gode muligheder for produktion af vedvarende

VINDMØLLER. GRUNDLAG OG FORUDSÆTNINGER Byrådet har som mål, at Århus Kommune skal være. give gode muligheder for produktion af vedvarende VINDMØLLER MÅRUP GRUNDLAG OG FORUDSÆTNINGER Byrådet har som mål, at Århus Kommune skal være CO 2-neutral i 2030. Derfor ønsker Byrådet at give gode muligheder for produktion af vedvarende energi. På den

Læs mere

Projektbeskrivelse. Vindmøller ved Kjellingbro

Projektbeskrivelse. Vindmøller ved Kjellingbro Projektbeskrivelse Vindmøller ved Kjellingbro Marts 2014 1 Udarbejdet af: Arkitektfirma Mogens B. Leth ApS Magnoliavej 16, 7700 Thisted Mail: mogens.leth@gmail.com Tlf. 40 59 17 01 2 Indledning Denne projektbeskrivelse

Læs mere

Vindmøller ved Romvigvej nær Vildbjerg. Forvaltningens kommentarer til indkomne bemærkninger BILAG 2

Vindmøller ved Romvigvej nær Vildbjerg. Forvaltningens kommentarer til indkomne bemærkninger BILAG 2 Vindmøller ved Romvigvej nær Vildbjerg Forvaltningens kommentarer til indkomne bemærkninger BILAG 2 Opsummering af bemærkningerne og deres indhold Der er indkommet i alt 11 bemærkninger fra følgende: 1.

Læs mere

Odder Kommune Dok. 727-2010-66393 Plan 13.7.2010/CT Sag. 727-209-90049. Vindmølleplanlægning. Debatoplæg. August 2010. side 1

Odder Kommune Dok. 727-2010-66393 Plan 13.7.2010/CT Sag. 727-209-90049. Vindmølleplanlægning. Debatoplæg. August 2010. side 1 Vindmølleplanlægning Debatoplæg August 2010 side 1 Figur 1 Potentielle vindmølleområder (kystnærhedszonen markeret med blå streg) Figur 2 Prioriterede vindmølleområder (kystnærhedszonen markeret med blå

Læs mere

VVM Screening af husstandsvindmølle på Hæsumvej 90, 9530 Støvring.

VVM Screening af husstandsvindmølle på Hæsumvej 90, 9530 Støvring. VVM Screening af husstandsvindmølle på Hæsumvej 90, 9530 Støvring. Indholdsfortegnelse 1 Projektet... 3 2 Anlæggets Karakteristika... 3 2.1 Anlæggets dimensioner... 3 2.2 Kumulation med andre projekter...

Læs mere

Vindmøller i den tidligere Gårdbo Sø, vest for Ålbæk Scoping/forventede hovedproblemer

Vindmøller i den tidligere Gårdbo Sø, vest for Ålbæk Scoping/forventede hovedproblemer Vindmøller i den tidligere Gårdbo Sø, vest for Ålbæk Scoping/forventede hovedproblemer SCOPING NOTAT Forventede hovedproblemer i VVM/Miljøundersøgelse for vindmølleprojekt i den tidligere Gårdbo Sø, vest

Læs mere

4,5 m fra møllen. Der er i 2009 givet tilladelse til en tilsvarende mølle placeret SV for bygningerne.

4,5 m fra møllen. Der er i 2009 givet tilladelse til en tilsvarende mølle placeret SV for bygningerne. Morten S. Kristiansen Sales Manager HSWind Clausholmvej 24 8960 Randers SØ Mail: Morten@hswind.dk 2. marts 2012 Sagsident: 11-54755 Sagsbehandler: Søren-Peter Andersen Haderslev Kommune Erhverv og borgerservice

Læs mere

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 9. oktober 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Ruhøjvej 10, Moestrup.

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 9. oktober 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Ruhøjvej 10, Moestrup. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. ejendommen Ruhøjvej 10, Moestrup, 8983 Gjerlev J som følge af opstilling af vindmøller ved Allestrupgård i henhold til lokalplan nr. 565 for Randers Kommune

Læs mere

Vindmøller ved Store Løgtvedgård

Vindmøller ved Store Løgtvedgård PLAN BYG OG MILJØ Vindmøller ved Store Løgtvedgård VVM-redegørelse og miljørapport Maj 2012 Forord Kalundborg Kommune har modtaget en ansøgning om opstilling af tre vindmøller ved Store Løgtvedgård med

Læs mere

Vindmøller ved Lindum Kommuneplantillæg nr. 11 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V1

Vindmøller ved Lindum Kommuneplantillæg nr. 11 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V1 FO FO R RS SL LA AG G Vindmøller ved Lindum DECEMBER 2010 Kommuneplantillæg nr. 11 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V1 www.skive.dk/vindenergi INDLEDNING OG BAGGRUND Skive

Læs mere

Planlægning tager tid. Lovgivning og myndighedsgodkendelser af minimøller og husstandsvindmøller (vindmøllesekretariatet)

Planlægning tager tid. Lovgivning og myndighedsgodkendelser af minimøller og husstandsvindmøller (vindmøllesekretariatet) Planlægning tager tid Lovgivning og myndighedsgodkendelser af minimøller og husstandsvindmøller (vindmøllesekretariatet) Opdeling ift. planlægning Over 25 m (eller fritstående) - Kun opstilling i lokalplanlagte

Læs mere

Indkaldelse af forslag og idéer til planlægning for vindmøller

Indkaldelse af forslag og idéer til planlægning for vindmøller Indkaldelse af forslag og idéer til planlægning for vindmøller Hvordan planlægger vi med størst hensyntagen til omgivelserne? Offentlig høring 2. december 2015 til 13. januar 2016 Målsætning Kommunalbestyrelsen

Læs mere

PROJEKTFORSLAG - VINDMØLLEPROJEKT VED ASÅ

PROJEKTFORSLAG - VINDMØLLEPROJEKT VED ASÅ PROJEKTFORSLAG - VINDMØLLEPROJEKT VED ASÅ Januar 2013 Indholdsfortegnelse 0. ANSØGER... 1 1. BAGGRUND... 2 2. VINDMØLLEOMRÅDET... 3 3. VINDMØLLEANLÆGGET... 4 4. HENSYNET TIL OMGIVELSERNE... 6 5. AREALMÆSSIGE

Læs mere

Lokalplan 232 Vindmøller ved Bedsted Overdrev Indsigelser og forvaltningens bemærkninger

Lokalplan 232 Vindmøller ved Bedsted Overdrev Indsigelser og forvaltningens bemærkninger Lokalplan 232 Vindmøller ved Bedsted Overdrev Indsigelser og forvaltningens bemærkninger Dette er et sammendrag af hovedindholdet i de indkomne indsigelser og ændringsforslag. For den fulde ordlyd henvises

Læs mere

Beskrivelse af vindmølleprojektet Kommuneplantillæg med planmæssige ændringer

Beskrivelse af vindmølleprojektet Kommuneplantillæg med planmæssige ændringer #BREVFLET# Aalborg Kommune, Plan og Udvikling Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby 14. november 2014 Deltag i debatten Nye vindmøller ved Øster Hassing Kær Aalborg Kommune har modtaget en ansøgning om

Læs mere

FORSLAG. Vindmøller ved Bajlum/Vium APRIL 2011. Kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.

FORSLAG. Vindmøller ved Bajlum/Vium APRIL 2011. Kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4. FORSLAG Vindmøller ved Bajlum/Vium APRIL 2011 Kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V5 www.skive.dk/vindenergi INDLEDNING OG BAGGRUND Skive Kommune som energikommune

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 40 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021. Teknisk anlæg, Tykskovvej, Det åbne land

Kommuneplantillæg nr. 40 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021. Teknisk anlæg, Tykskovvej, Det åbne land Kommuneplantillæg nr. 40 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Teknisk anlæg, Tykskovvej, Det åbne land Kommuneplantillæg nr. 40 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal

Læs mere

Temaplan for vindmøller i Lemvig Kommune

Temaplan for vindmøller i Lemvig Kommune Kommuneplantillæg nr. 24 til Kommuneplan 2001 for Lemvig Kommune og nr. 9 til Kommuneplan 2002 for Thyborøn-Harboøre Kommune Temaplan for vindmøller i Lemvig Kommune Juli 2008 Indhold Indledning 3 Baggrund

Læs mere

Bilag 1 - Vindmølleplan og kommuneplantillæg til KOMMUNEPLAN 09

Bilag 1 - Vindmølleplan og kommuneplantillæg til KOMMUNEPLAN 09 Retningslinjer Retningslinjer for opsætning af vindmøller i Nyborg Kommune skal sikre at vindmøllernes placering og udseende afpasses efter hinanden, og at vindmøllerne opstilles i harmoni med landskabet,

Læs mere

Offentlig fremlagt. fra den 11.01.2016. til den 07.03.2016. forslag. Udpegning af potentielle områder til placering af solenergianlæg

Offentlig fremlagt. fra den 11.01.2016. til den 07.03.2016. forslag. Udpegning af potentielle områder til placering af solenergianlæg Offentlig fremlagt fra den 11.01.2016 til den 07.03.2016 forslag Udpegning af potentielle områder til placering af solenergianlæg Vejledning Hvad er en kommuneplan? Kommuneplanen udtrykker byrådets overordnede

Læs mere

Hovedforslag 4 stk. SWT113. Alternativ 3 stk. V112

Hovedforslag 4 stk. SWT113. Alternativ 3 stk. V112 Hovedforslag 4 stk. SWT113 Alternativ 3 stk. V112 y Visualisering af hovedforslag (4 stk. SWT113) og alternativ (3 stk. V112) set fra Barløsevej 18. 6aNærzone. Afstanden til de nye vindmøller er ved begge

Læs mere

Kommuneplan 2013-2025 Forslag til tillæg nr. 6 for et vindmølleområde. Rammeområde 1.V.2

Kommuneplan 2013-2025 Forslag til tillæg nr. 6 for et vindmølleområde. Rammeområde 1.V.2 Kommuneplan 2013-2025 Forslag til tillæg nr. 6 for et vindmølleområde syd for Torrild Rammeområde 1.V.2 Marts 2015 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 1 OFFENTLIG HØRING DIN MULIGHED... 2 FORHOLD TIL ANDEN

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 12-001 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 12-001 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 12-001 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Temaplan for vindmøller Tønder Kommune TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø August 2013 Kommuneplantillæg nr. 12-001 er udarbejdet af

Læs mere

Vindmøller mellem Sønder Rubjerg og Vejby

Vindmøller mellem Sønder Rubjerg og Vejby Vindmøller mellem Sønder Rubjerg og Vejby Miljørapport Vurdering af virkningerne på miljøet (VVMredegørelse) og Miljøvurdering (MV) Juni 2015 Vindmøller mellem Sønder Rubjerg og Vejby Miljørapport Vurdering

Læs mere

Planlægning. Planlægning. November 2011. Januar 2013. Tillæg nr. 29. Til Kommuneplan 2009 FORSLAG. Plan for opførelse af små vindmøller - under 25 m.

Planlægning. Planlægning. November 2011. Januar 2013. Tillæg nr. 29. Til Kommuneplan 2009 FORSLAG. Plan for opførelse af små vindmøller - under 25 m. Planlægning Januar 2013 Planlægning November 2011 Tillæg nr. 29 Til Kommuneplan 2009 FORSLAG Plan for opførelse af små vindmøller - under 25 m. 2 Indholdsfortegnelse INDHOLD Indledning... 5 Retningslinjer...

Læs mere

VVM tilladelse til opstilling af 3 vindmøller ved Skaføgård

VVM tilladelse til opstilling af 3 vindmøller ved Skaføgård VVM tilladelse til opstilling af 3 vindmøller ved Skaføgård i henhold til VVM bekendtgørelsens 2, stk. 3 nr. 2. Anlæggets navn: Matrikel nr.: Anlægget ejes og drives af: Vindmøller ved Skaføgård 3, Skaføgård

Læs mere

Ll. Valby, Slagelse Jorder nyt nr. Ll. Valby, Slagelse Jorder mark og fold,15f 1280kvm. Bilag 2, punkt 1d. undersøges

Ll. Valby, Slagelse Jorder nyt nr. Ll. Valby, Slagelse Jorder mark og fold,15f 1280kvm. Bilag 2, punkt 1d. undersøges Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Slagelse Nordskov (arbejdstitel) er et samarbejde mellem Slagelse Kommune og

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatperiode: 16. april 2014 til den 14. maj 2014 Visualisering af 3 nye vindmøller med en totalhøjde på 100 meter, set fra det sydlige Torrild Baggrund Byrådet har i

Læs mere

Vindmøller ved Tilsted i Thisted Kommune

Vindmøller ved Tilsted i Thisted Kommune Tillæg nr. 44 til Regionplan 2005 Vindmøller ved Tilsted i Thisted Kommune VIBORG AMT Miljø og Teknik Viborg Amtsråd December 2006 J.nr. 8-52-6-2-39-05 Tillæg nr. 44 til Regionplan 2005 for Viborg Amt

Læs mere

Vindmølleplan. Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2009 2021

Vindmølleplan. Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2009 2021 Vindmølleplan Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2009 2021 Titel: Vindmølleplan for Middelfart Kommune, Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2009-2021 Udarbejdet af: Middelfart Kommune, bistået af Statens Vindmøllesekretariat

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 543

Forslag til Lokalplan nr. 543 PLAN, BYG OG MILJØ Forslag til Lokalplan nr. 543 For vindmøller ved St. Løgtvedgård Forslag til Tillæg nr. 9 til Kalundborg Kommuneplan 2009-2021 Forslaget er fremlagt fra den til den Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vindmøller ved Vejsnæs på Ærø. VVM-redegørelse og miljørapport Februar 2010

Vindmøller ved Vejsnæs på Ærø. VVM-redegørelse og miljørapport Februar 2010 Vindmøller ved Vejsnæs på Ærø VVM-redegørelse og miljørapport Februar 2010 Forord Ærø - en vedvarende energi-ø Ærø er et af de områder i Danmark, ja måske i hele verden, der er længst fremme i omstillingen

Læs mere

Miljøscreening i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer

Miljøscreening i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer NOTAT Miljøscreening i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til lokalplan nr. 029 Dato: 5. oktober 2009 Sagsbehandler: jrhan J.nr.: 017684-2008 Dok. nr.: 454708 LÆSEVEJLEDNING

Læs mere

Scopingsnotat. Hjørring Kommune

Scopingsnotat. Hjørring Kommune Hjørring Kommune Scopingsnotat 10-12-2014 Sag nr. 01.02.05-P16-18-14 Side 1. Opstilling af vindmøller ved Gårestrup I forbindelse med planlægningen for opstilling af 3 vindmøller ved Gårestrup skal der

Læs mere

DEBATOPLÆG. Debatfase for tematillæg nr. 24 til Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 VINDMØLLEPLANLÆGNING 2015

DEBATOPLÆG. Debatfase for tematillæg nr. 24 til Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 VINDMØLLEPLANLÆGNING 2015 DEBATOPLÆG Debatfase for tematillæg nr. 24 til Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 VINDMØLLEPLANLÆGNING 2015 Indhold Indledning............................................ 3 Nye krav til opstilling af vindmøller.........................................

Læs mere

Tiltag til at fremme vedvarende energi

Tiltag til at fremme vedvarende energi Tiltag til at fremme vedvarende energi Lov om fremme af vedvarende energi (også kaldet VE-loven) indeholder 4 ordninger, som administreres af Energinet.dk: Garantiordning som garanterer lån til finansiering

Læs mere

Værditabsordningen. Vindmølleprojekt Køge Havn, Køge Kommune. Dato - Dok.nr. 1

Værditabsordningen. Vindmølleprojekt Køge Havn, Køge Kommune. Dato - Dok.nr. 1 Værditabsordningen Vindmølleprojekt Køge Havn, Køge Kommune Dato - Dok.nr. 1 Energinet.dk Selvstændig, offentlig virksomhed ejet af den danske stat ved Klima-, energiog bygningsministeriet Ejer og driver

Læs mere

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Dansk Vindenergi ApS Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Frederikshavn Kommune Att.: Lene Morthensen Rådhus Alle 100 9900 Frederikshavn

Læs mere

Landzonetilladelse til at opstille en husstandsvindmølle KVA Vind 6 på Tingvej 12, 4241 Vemmelev. Matr. nr. 11b Stude by, Hemmeshøj

Landzonetilladelse til at opstille en husstandsvindmølle KVA Vind 6 på Tingvej 12, 4241 Vemmelev. Matr. nr. 11b Stude by, Hemmeshøj Niels Christian Vedel Müller Tingvej 12 4241 Vemmelev Teknik og Miljø Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse til at opstille en husstandsvindmølle

Læs mere

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedrørende ejendommen Møborgåvej 20, 7660 Bækmarksbro som følge af opstilling af vindmøller ved Vemb i henhold til lokalplan nr. 1095 for Holstebro Kommune

Læs mere

Temamøde for kommunalbestyrelsen 20. januar 2015 Kl. 12.30 15.00. Revision af vindmølleplan i Norddjurs Kommune

Temamøde for kommunalbestyrelsen 20. januar 2015 Kl. 12.30 15.00. Revision af vindmølleplan i Norddjurs Kommune Temamøde for kommunalbestyrelsen 20. januar 2015 Kl. 12.30 15.00 Revision af vindmølleplan i Norddjurs Kommune 1 Dagsorden 1. Hvad er de overordnede statslige energipolitiske mål? 2. Hvad er vi som kommune

Læs mere

Taksationsmyndigheden har vurderet, at den planlagte opstilling af vindmøller ikke vil forårsage værditab på jeres beboelsesejendom.

Taksationsmyndigheden har vurderet, at den planlagte opstilling af vindmøller ikke vil forårsage værditab på jeres beboelsesejendom. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedrørende ejendommen Engvangvej 1, som følge af opstilling af vindmøller ved Faster-Astrup i henhold til lokalplan nr. 285b for Ringkøbing-Skjern Kommune 8.

Læs mere

www.ikast-brande.dk Anders Skræddergaard Møller og Malene Møller Skræddergaard Skovbrynet 86 7330 Brande 20. april 2016

www.ikast-brande.dk Anders Skræddergaard Møller og Malene Møller Skræddergaard Skovbrynet 86 7330 Brande 20. april 2016 Anders Skræddergaard Møller og Malene Møller Skræddergaard Skovbrynet 86 7330 Brande 20. april 2016 Landzonetilladelse til etablering af et nyt enfamiliehus og garage med redskabsrum på matr. nr. 6s, Brandlund

Læs mere

Indkaldelse af forslag og idéer til planlægning for vindmøller

Indkaldelse af forslag og idéer til planlægning for vindmøller Indkaldelse af forslag og idéer til planlægning for vindmøller Hvordan planlægger vi med størst hensyntagen til omgivelserne? Offentlig høring 2. december 2015 til 13. januar 2016 Målsætning Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Afgørelsen er truffet af formand Anita Rønne og statsautoriseret ejendomsmægler Anders Kokborg.

Afgørelsen er truffet af formand Anita Rønne og statsautoriseret ejendomsmægler Anders Kokborg. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedrørende ejendommen Søndervej 48, 4700 Næstved som følge af opstilling af vindmøller ved Saltø Gods i henhold til lokalplan nr. 057 for Næstved Kommune 28.

Læs mere

Tillæg nr. 7 til Lemvig Kommuneplan 2013-25. Område til teknisk anlæg i form af solcelleanlæg ved Nees

Tillæg nr. 7 til Lemvig Kommuneplan 2013-25. Område til teknisk anlæg i form af solcelleanlæg ved Nees Område til teknisk anlæg i form af solcelleanlæg ved Nees FORORD TIL KOMMUNEPLANTILLÆGGET Kommuneplantillægget fastlægger muligheden for at etablere et område til teknisk formål i form af solcelleanlæg

Læs mere

www.ikast-brande.dk IKAST-BRANDE SPILDEVAND A/S Att.: Lone Thestrup Europavej 2 7430 Ikast 4. april 2016

www.ikast-brande.dk IKAST-BRANDE SPILDEVAND A/S Att.: Lone Thestrup Europavej 2 7430 Ikast 4. april 2016 IKAST-BRANDE SPILDEVAND A/S Att.: Lone Thestrup Europavej 2 7430 Ikast 4. april 2016 Landzonetilladelse til etablering af et skur på matr. nr. 2l, Stensbjerg, Ikast, beliggende ved Hagelskærvej 42B, 7430

Læs mere

9 Redegørelse. Odder Kommune. Miljøvurdering af Kommuneplan 2013-2025 for Odder. Plan, Odder Kommune 05-08-2013 Dok.id.

9 Redegørelse. Odder Kommune. Miljøvurdering af Kommuneplan 2013-2025 for Odder. Plan, Odder Kommune 05-08-2013 Dok.id. Odder Kommune 9 Redegørelse Miljøvurdering af Kommuneplan 2013-2025 for Odder Plan, Odder Kommune 05-08-2013 Dok.id.: 727-2013-70537 Indhold 1. Indledning... 3 2. Integrering af miljøhensyn... 3 3. Miljørapportens

Læs mere

Idéoplæg. Indkaldelse af idéer og forslag Havndal vedr. nye vindmøller ved Overgaard Dalbyover. fra til

Idéoplæg. Indkaldelse af idéer og forslag Havndal vedr. nye vindmøller ved Overgaard Dalbyover. fra til Idéoplæg Indkaldelse af idéer og forslag Havndal vedr. nye vindmøller Dalbyover geodatastyrelsen, Miljøministeriet Udbyhøj Råby Gjerlev Gassum Øster Tørslev fra 16.11.2016 Asferg Spentrup Fårup Mellerup

Læs mere

Miljøvurdering. Hvorfor en miljøvurdering?

Miljøvurdering. Hvorfor en miljøvurdering? Miljøvurdering Hvorfor en miljøvurdering? I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer (Lovbekendtgørelse nr. 936 af 24. september 2009) skal kommunen udarbejde en miljøvurdering, når den

Læs mere

Tillæg 33. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025

Tillæg 33. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Tillæg 33 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Vedtaget af Silkeborg Byråd den 21. december 2015 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Tillæg 33 til Kommuneplan 2013-2025. Silkeborg Byråd har 21. december 2015

Læs mere

Åben dagsorden. Hjørring Byråd 2014-2017 Borgmesterkontoret

Åben dagsorden. Hjørring Byråd 2014-2017 Borgmesterkontoret Åben dagsorden Hjørring Byråd 2014-2017 Borgmesterkontoret Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 18:00 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Hjørring Rådhus, Springvandspladsen 5 Fraværende: Bemærkninger Følgende

Læs mere

BALLEGAARD EJENDOMSUDVIKLING A/S Nørregade 14 2 7100 Vejle E-mail: bj@ballegaard-gruppen.dk. 15. august 2014

BALLEGAARD EJENDOMSUDVIKLING A/S Nørregade 14 2 7100 Vejle E-mail: bj@ballegaard-gruppen.dk. 15. august 2014 BALLEGAARD EJENDOMSUDVIKLING A/S Nørregade 14 2 7100 Vejle E-mail: bj@ballegaard-gruppen.dk 15. august 2014 Lovliggørende landzonetilladelse til opdeling af et enfamiliehus til to lejligheder (med to lejemål)

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Skodsebølle

Debatoplæg Vindmøller ved Skodsebølle Debatoplæg Vindmøller ved Skodsebølle Marts 2016 Vindmøller ved Skodsebølle Lolland Kommune er et af de steder i verden, hvor der produceres mest vedvarende energi pr. indbygger, og kommunen vil fortsætte

Læs mere

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Januar 2013 1 Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som indeholder overordnede målsætninger for kommunens

Læs mere

Bilag 8 Vejledning om planlægning for og landzonetilladelse til opstilling af vindmøller

Bilag 8 Vejledning om planlægning for og landzonetilladelse til opstilling af vindmøller Bilag 8 Vejledning om planlægning for og landzonetilladelse til opstilling af vindmøller Denne vejledning knytter sig til cirkulære nr. 100 af 10. juni 1999 om planlægning for og landzonetilladelse til

Læs mere

Vindmøller ved. Østrup

Vindmøller ved. Østrup Velkommen Vindmøller ved Østrup Hvem er vi? Jammerbugt Kommune Jens Chr. Golding, Udvalgsformand Lise Overby Nørgård, Planlægger Kathrine B. Mørk og Karsten T. Jørgensen, Referenter Jysk Vindenergi (opstiller)

Læs mere

Flagermus og Vindmøller

Flagermus og Vindmøller Flagermus og Vindmøller Baggrund: Habitatdirektivet Habitatdirektivet Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter RÅDET FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

Læs mere

Till. 4 til Kommuneplan 2013, vindmøller øst for Søby. Vindmøller øst for Søby. Forslagsdato 20. oktober 2015. Høring start 3.

Till. 4 til Kommuneplan 2013, vindmøller øst for Søby. Vindmøller øst for Søby. Forslagsdato 20. oktober 2015. Høring start 3. Status Plannavn Titel Forslag Till. 4 til Kommuneplan 2013, vindmøller øst for Søby Vindmøller øst for Søby Forslagsdato 20. oktober 2015 Høring start 3. november 2015 Høring slut 5. januar 2016 Gælder

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Lokalplan/kommuneplantillæg nr.: Lokalplan nr. 900.3160 L09 og kommuneplantillæg nr. 15 Kontor/team: Sagsbehandler: Team Plan og Erhvervsudvikling

Læs mere

DEBATOPLÆG. Vindmøller ved Ålsrode. Norddjurs Kommune april 2015. Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.

DEBATOPLÆG. Vindmøller ved Ålsrode. Norddjurs Kommune april 2015. Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs. DEBATOPLÆG Vindmøller ved Ålsrode Norddjurs Kommune april 2015 UDVIKL INGSFOR V A L T NINGE N Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Visualisering af 150 meter høje vindmøller,

Læs mere

Vindmøller på Odense havneterminal ved Munkebo

Vindmøller på Odense havneterminal ved Munkebo Anmeldelse af Vindmøller på Odense havneterminal ved Munkebo Eksempel på visualisering af projektet set fra sydsydvest (EMD) Projektansøger Energi Fyn Holding A/S Att: Jette I. Kjær Sanderumvej 16 5250

Læs mere

AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på en ejendom i Halsnæs Kommune

AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på en ejendom i Halsnæs Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk 31. marts 2014 J.nr.: NMK-31-01233 Ref.: BIBIS-NMKN AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på en ejendom i Halsnæs Kommune

Læs mere

Kommunernes hjemmel til at lave særregler i kommune- og lokalplanlægningen

Kommunernes hjemmel til at lave særregler i kommune- og lokalplanlægningen Notat Det åbne land og friluftsliv J.nr. NST-103-00050 Ref. HWI/HINEL Den 11. april 2011 Kommunernes hjemmel til at lave særregler i kommune- og lokalplanlægningen Vindmølleindustrien har med pressemeddelelse

Læs mere

Tillæg 33. Silkeborg Kommuneplan

Tillæg 33. Silkeborg Kommuneplan Tillæg 33 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Vedtaget af Silkeborg Byråd den 21. december 2015 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Tillæg 33 til Kommuneplan 2013-2025. Silkeborg Byråd har 21. december 2015

Læs mere

VVM-screening af etablering af skov på matr. 3a, 6a V. Bregninge by, Bregninge m.fl. Afgørelse om at skovrejsningen ikke er VVM-pligtig

VVM-screening af etablering af skov på matr. 3a, 6a V. Bregninge by, Bregninge m.fl. Afgørelse om at skovrejsningen ikke er VVM-pligtig Peder Kromann Jørgensen Vester Bregningemark 3 5970 Ærøskøbing Sendt med email: pkjkoma@msn.com Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Fax. +4562228810 VVM-screening

Læs mere

Debatoplæg om vindmøller ved Lønborg Hede

Debatoplæg om vindmøller ved Lønborg Hede Debatoplæg om vindmøller ved Lønborg Hede Debatoplæg om udvidelse af vindmølleparken Lønborg Hede (Lønborg Hede II) Tillæg nr. 59 til Kommuneplan 2013-2025 for Ringkøbing-Skjern Kommune Debatperiode: fra

Læs mere

JH Rådgivning A/S Parkvænget 25 4200 Slagelse

JH Rådgivning A/S Parkvænget 25 4200 Slagelse JH Rådgivning A/S Parkvænget 25 4200 Slagelse Teknik og Miljø Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse og dispensation fra naturbeskyttelseslovens

Læs mere

Vindmøller ved Høgsted

Vindmøller ved Høgsted Vindmøller ved Høgsted Miljørapport Vurdering af virkningerne på miljøet (VVMredegørelse) og Miljøvurdering (MV) April 2015 Vindmøller ved Høgsted Miljørapport Vurdering af virkningerne på miljøet (VVMredegørelse)

Læs mere

SYDLANGE LAND KOMMUNE

SYDLANGE LAND KOMMUNE SYDLANGE LAND KOMMUNE Lokalpian 3.06 For vindmølle Oureve i 11 Hvad er en lokalpian? Ifølge lov om planlægning har kommunalbestyrelsen pligt til at udarbejde en lokaiplan, før der gennemføres større udstykninger

Læs mere

Udskiftning af asfaltværk i Undløse indkaldelse af idéer og forslag

Udskiftning af asfaltværk i Undløse indkaldelse af idéer og forslag HOLBÆK KOMMUNE Udskiftning af asfaltværk i Undløse indkaldelse af idéer og forslag VVM-redegørelse for Colas Danmark A/S, asfaltværk i Undløse Dato: 27. august 2015 Sagsb.: Jørgen Sandal Møller Sagsnr.:

Læs mere

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse:

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. ejendommen matr.nr. 36 Sønden Åen, Tim som følge af opstilling af vindmøller ved Tim i henhold til lokalplan nr. 281 for Ringkøbing-Skjern Kommune sagsnr.

Læs mere

Afgørelse i sagen om lokalplan for et nyt sommerhusområde ved Nørre Kettingskov i Sønderborg Kommune

Afgørelse i sagen om lokalplan for et nyt sommerhusområde ved Nørre Kettingskov i Sønderborg Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 17. september 2008 NKN-33-01466 sni Afgørelse i sagen om lokalplan

Læs mere

Sammenfattende redegørelse VVM-redegørelse og miljørapport for etablering af solenergianlæg etape 2. Løgumkloster

Sammenfattende redegørelse VVM-redegørelse og miljørapport for etablering af solenergianlæg etape 2. Løgumkloster VVM-redegørelse og miljørapport for etablering af solenergianlæg etape 2 Løgumkloster TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Marts 2016 Indhold Formalia... 3 Baggrund... 3 Sammenfattende redegørelse... 4 2 VVM-redegørelse

Læs mere

Oversigt over anbefalede ændringer af Kommuneplanforslag 2013-2025

Oversigt over anbefalede ændringer af Kommuneplanforslag 2013-2025 Oversigt over anbefalede ændringer af Kommuneplanforslag 2013-2025 Nærværende dokument giver et overblik over de ændringer, som anbefales indarbejdet i den endelige udgave af Kommuneplan 2013-2025 for

Læs mere

Lokalplan. Forslag til. Lokalplan nr. 800.8111-L02 Vindmølleområde ved Høgsted. Offentlig fremlagt. xx.xx.xx - xx.xx.xx

Lokalplan. Forslag til. Lokalplan nr. 800.8111-L02 Vindmølleområde ved Høgsted. Offentlig fremlagt. xx.xx.xx - xx.xx.xx Offentlig fremlagt xx.xx.xx - xx.xx.xx Forslag til Lokalplan Papirformat: A4 Lokalplan nr. 800.8111-L02 Vindmølleområde ved Høgsted MOTORVEJ HØGSTED VREJLEV KLOSTERVEJ Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet

Læs mere

Afgørelsen er truffet af formand Anita Rønne og statsautoriseret ejendomsmægler Anders Kokborg.

Afgørelsen er truffet af formand Anita Rønne og statsautoriseret ejendomsmægler Anders Kokborg. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedrørende ejendommen Bistrupvej 5, 4700 Næstved som følge af opstilling af vindmøller ved Saltø Gods i henhold til lokalplan nr. 057 for Næstved Kommune 28.

Læs mere

Det betyder, at der ikke skal udarbejdes en VVM-redegørelse for projektet. Afgørelsen er truffet i henhold til VVM-bekendtgørelsens 3, stk. 2.

Det betyder, at der ikke skal udarbejdes en VVM-redegørelse for projektet. Afgørelsen er truffet i henhold til VVM-bekendtgørelsens 3, stk. 2. Kurt Nielsen Omfartsvejen 160 9490 Pandrup Omfartsvejen160@gmail.com Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fa: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257

Læs mere