Revision. Retningslinjer for revision af kommunale tilskud efter folkeoplysningsloven

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Revision. Retningslinjer for revision af kommunale tilskud efter folkeoplysningsloven"

Transkript

1 Revision Retningslinjer for revision af kommunale tilskud efter folkeoplysningsloven Godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Hillerød den 12. januar 2012.

2 REVISIONSVEJLEDNING... 3 KRAV TIL FORENINGEN... 3 STØRRE ELLER MINDRE TILSKUD... 3 FORSKEL I REVISIONSKRAV... 3 REVISORENS OPGAVER VED REVIDERING AF TILSKUD TIL UNDERVISNING... 4 REGNSKAB... 4 TILSKUDSREGNSKABET % - PULJEREGNSKAB FOR DEBATSKABENDE AKTIVITETER % - FLEKSIBEL TILRETTELÆGGELSE... 6 TILSKUDSREGLERNE I LOV OG BEKENDTGØRELSE... 6 SÆRLIGE TILSKUD... 7 LOKALETILSKUD... 7 REVISORENS OPGAVER VED REVIDERING AF TILSKUD TIL AKTIVITETER... 7 REGNSKAB... 7 TILSKUDSREGNSKABET... 7 AKTIVITETSTILSKUD... 8 DRIFTSTILSKUD TIL LOKALER... 8 ANDRE TILSKUD INDEN FOR FOLKEOPLYSNINGSLOVEN... 9 BILAG... 9 BILAG 1 - DOKUMENTATIONSKRAV TIL FORENINGSREGNSKABER... 9 BILAG 2 - REGNSKABSSKEMA

3 Revisionsvejledning Revisionsvejledningen er udarbejdet for foreninger, der tilbyder undervisning og foreninger der yder frivilligt foreningsarbejde i henhold til folkeoplysningsloven. Krav til foreningen Foreningen skal påse, at der tages skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af foreningens tilskudsmidler, og den skal sørge for, at regnskab og formueforvaltning kontrolleres på betryggende måde. Foreningens regnskab skal godkendes og underskrives af samtlige medlemmer af bestyrelsen. Foreningen skal give revisor de oplysninger, som må anses af betydning for bedømmelsen af regnskabet og de tilskudsudløsende faktorer. Revisor skal have adgang til at foretage de undersøgelser, denne finder nødvendig, og skal have de oplysninger og den bistand, som revisor anser for nødvendig for udførelsen af sit hverv. Større eller mindre tilskud Grænsen for om der er tale om større eller mindre tilskud er i Hillerød Kommune fastsat til kr. Det er foreningens samlede kommunale tilskud, der er afgørende for revisionsformen. Regnskab for kommunalt tilskud over kr. skal revideres af en statsautoriseret eller registreret revisor. Regnskab for kommunalt tilskud under kr. skal som minimum revideres og underskrives af en foreningsvalgt revisor. Folkeoplysningsudvalget udvælger årligt regnskaber fra foreninger, der modtager tilskud under kr. til stikprøverevision. Forskel i revisionskrav For mindre tilskud gælder det overordnet, at revisoren skal efterprøve om regnskabet er rigtigt, om foreningen har overholdt folkeoplysningsloven, folkeoplysningsbekendtgørelsen og kommunens tilskudsregler. Revisor anfører sine bemærkninger i en påtegning. Forbehold skal fremgå af påtegningen. For større tilskud gælder, at den ovenstående kontrol suppleres med en revision efter god revisionsskik, der skal foretages uanmeldte kasseeftersyn og føres en egentlig revisionsprotokol. I revisionsprotokollen indføres beretning om, hvilket revisionsarbejde der er udført, samt om alle væsentlige forhold, der har givet anledning til bemærkninger. 3

4 Ved revisionen af årsregnskabet indføres endvidere en erklæring om: revisor opfylder de i lovgivningen indeholdte habilitetsbetingelser revisor under sin revision har modtaget alle de oplysninger, der er anmodet om revisor anser regnskabet for aflagt i overensstemmelse med gældende regler tilskuddet er anvendt i overensstemmelse med de givne vilkår, og tilskudsgrundlaget er opgjort i overensstemmelse med gældende regler. Revisor skal endvidere påse, at foreningen inden 3 uger, efter revisoren har påtalt lovovertrædelser eller tilsidesættelser af forskrifter af væsentlig betydning, har underrettet Hillerød Kommune Idræt og Folkeoplysning. Revisors bemærkninger sendes sammen med underretningen. Hvis dette ikke er sket, underretter revisor snarest Hillerød Kommune Idræt og Folkeoplysning. Revisorens opgaver ved revidering af tilskud til undervisning Regnskab Revisor reviderer foreningens samlede regnskab. Herudover er der specielle opgaver i forbindelse med tilskudsregnskabet. Tilskudsregnskabet Tilskudsregnskabet opgøres på en blanket fra Idræt og Folkeoplysning. 10 %- regnskabet opgøres særskilt. I tilskudsregnskabet kontrolleres at følgende oplysninger er opgjort korrekt: a) samlet antal undervisningstimer b) antal undervisningstimer fordelt på almen undervisning, handicapundervisning, instrumentalundervisning og foredrag c) det kontrolleres, at der foreligger kvittering for deltagerbetaling fra alle, der har deltaget i tilskudsudløsende undervisning. Det påses endvidere, at den samlede deltagerbetaling er beregnet korrekt 4

5 d) det kontrolleres, at udbetalt lærerløn og lederhonorar overholder reglerne i Kulturministeriets lønbekendtgørelse for ledere og lærere ved undervisning mv. efter lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning. Herunder påses det bl.a.: at den rigtige lønsats for lærerløn er anvendt at der vedrørende foredrag er medregnet det faktiske udbetalte honorar, dog højest svarende til lønnen for 6 undervisningstimer at der er indeholdt og indbetalt A-skat at ferielovens regler er overholdt at der ikke er medregnet større honorar til ledelse end beskrevet i lønbekendtgørelsen e) at det samlede kommunale tilskud højst udgør en vis andel af udbetalt lærerløn og lederhonorar jf. Hillerød Kommunes gældende regler for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning. Disse regler medfører, at kommunens tilskud ikke kan overstige: 1/3 af aflønning m.v. af lærere og ledere i forbindelse med undervisning, studiekredse og foredragsrækker 5/7 af aflønning m.v. af lærere og ledere i forbindelse med instrumentalundervisning 8/9 af aflønning m.v. af lærere og ledere i forbindelse med handicapundervisning. 10 % - puljeregnskab for debatskabende aktiviteter Den enkelte forening skal afsætte 10 % af foreningens tildelte tilskud til debatskabende aktiviteter, der kan afregnes på andre udgiftstyper end lærerog lederløn. Foreningen skal aflægge særskilt regnskab for puljen. Alle udgifter afholdt af puljen skal kunne dokumenteres afholdt i forbindelse med et debatskabende arrangement. Hvis de debatskabende aktiviteter foregår i samarbejde mellem flere initiativtagere, skal den enkelte forening aflægge regnskab for de udgifter, foreningen har haft i forbindelse med arrangementet. Ikke forbrugte midler skal tilbagebetales til kommunen. Et eventuelt overskud skal anvendes inden for folkeoplysningslovens område. Puljen kan ikke anvendes til: traditionel undervisning udlandsrejser og fortæring befordring af deltagere forplejning af og udgifter til overnatning for deltagere materiel af blivende værdi handicapbetingede udgifter entréudgifter for deltagere. 5

6 40 % - fleksibel tilrettelæggelse Den enkelte forening kan anvende op til 40 % af undervisningstilskuddet til fleksible tilrettelæggelsesformer. Formålet med fleksibel tilrettelagt undervisning er at styrke udviklingen af et aktivt medborgerskab inden for væsentlige samfundsrelaterede områder. Undervisningen skal adskille sig fra de hidtil anvendte undervisnings- og tilrettelæggelsesformer. Ved fjernundervisning skal mindst 30 % af undervisningstimerne gennemføres i fællesskab. Lederhonorar kan højst udgøre 20 % af skolens udgifter til fleksible tilrettelæggelsesformer. Beløb anvendt som fleksibel tilrettelæggelsesform skal dokumenteres med bilag eller regnskab revideret af revisor. Tilskudsreglerne i lov og bekendtgørelse Udover tilskudsregnskabet skal revisoren se efter, at en række øvrige tilskudsbetingelser i folkeoplysningsloven og folkeoplysningsbekendtgørelsen er overholdt. Det drejer sig bl.a. om: a) undervisningen skal være tilbudt offentligt og stå åben for alle, med mindre Folkeoplysningsudvalget har dispenseret herfra b) undervisningen i visse fag og emner er ikke tilskudsberettiget: emner hvor formålet er: o agitation o behandling o underholdning o forkyndelse eller udbredelse af overtro emner fastsat af Folkeoplysningsudvalget der er oplyst i Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning formelt kompetencegivende undervisning dansk som fremmedsprog c) navn, adresse og personnummer på alle udenbys deltagere skal afleveres til kommunen d) foreningen fastlægger selv holdenes størrelse. Det anbefales dog at der på handicaphold og instrumentalhold maksimalt deltager 7 personer e) for deltagere, der er handicappede i relation til et konkret emne, skal der foreligge en skriftlig erklæring underskrevet af den enkelte deltager. Handicaperklæringen fås hos Idræt og Folkeoplysning. 6

7 Særlige tilskud Folkeoplysningsudvalget kan indstille, at der ydes særlige tilskud til nedsættelse af deltagerbetaling for særlige grupper som fx pensionister. Lokaletilskud Hovedreglen er, at der skal anvendes offentlige lokaler til den folkeoplysende voksenundervisning. Kun hvis der ikke kan anvises offentlige lokaler, ydes der lokaletilskud. Foreningen skal vedlægge faktura fra lokaleudlejer der dokumenterer, hvilken ugedag lokalet er lejet og i hvilket tidsrum, da tilskuddet udregnes pr. time. Det kommunale tilskud kan ikke overstige 120,75 kr. pr. time i Satsen for lokaletilskud reguleres hvert år af Kulturministeriet. Foreninger der har søgt lokaler og fået afslag, kan få 50 % i tilskud til leje af faglokaler eller 75 % i tilskud til leje af almindelige lokaler, dog max. 50 eller 75 % af 120,75 kr. pr. time i Revisoren kontrollerer at kommunens tilskudsregler er overholdt. Revisorens opgaver ved revidering af tilskud til aktiviteter Regnskab Revisor reviderer foreningens samlede regnskab. Herudover er der specielle opgaver i forbindelse med tilskudsregnskabet. Tilskudsregnskabet Revisionen skal efterprøve om tilskudsregnskabet er rigtigt. Revisionen skal sikre, at regnskabet giver et billede af de reelle forhold. Revisoren skal påse, at det kommunale tilskud fremgår de relevante steder i regnskabet. Revisoren skal endvidere undersøge, om regnskabet er rigtigt ført og i overensstemmelse med de foreliggende bilag, og at de opgivne beholdninger og aktiver er til stede. Revisoren skal kontrollere om foreningen har opfyldt tilskudsbetingelserne i folkeoplysningsloven og i kommunens støttebetingelser. 7

8 Aktivitetstilskud Tilskud til aktiviteter for børn og unge ydes som et tilskud pr. medlem under 25 år. Deltagere i handicapforeninger modtager fuldt tilskud uanset alder. Medlemstallet, der indgår i beregningen af aktivitetstilskuddet, er foreningens faktiske medlemstal pr. 31. december i året før tilskudsåret. Et medlem kan medtages til og med det kalenderår, hvor medlemmet fylder 25 år. Det kommunale tilskud kan maksimalt udgøre 50 % af det enkelte medlems kontingentbetaling. Folkeoplysningsudvalget kan i særlige tilfælde fravige bestemmelsen om kontingentbetaling, såfremt der foreligger dokumentation for en ekstraordinær situation. Revisoren skal undersøge om aldersfordelingen på de enkelte aktiviteter, i forhold til Hillerød Kommunes regler, er korrekt angivet og kontrollere, at der foreligger dokumentation for deltagernes egenbetaling. Driftstilskud til lokaler Der ydes tilskud til driftsudgifter vedrørende egne eller lejede lokaler, såfremt lokalerne anvendes til aktiviteter for børn og unge under 25. Hillerød Kommune yder p.t. 65 % til regionsforeninger, 70 % til rideklubber og 80 % i tilskud til øvrige foreningers tilskudsberettigede udgifter således: Egne lokaler m.v. - renter af prioritetsgæld inklusive gebyrer og administrationsbidrag - skatter, afgifter og forsikringer vedrørende ejendommen - udgifter til almindelig vedligeholdelse, opvarmning, belysning, rengøring og eventuelt fornødent tilsyn. Lejede lokaler m.v. - det aftalte lejebeløb - afholdte udgifter til almindelig vedligeholdelse ifølge lejekontrakten samt til opvarmning, belysning, rengøring og eventuelt fornødent tilsyn. Inden tilskuddet beregnes, fradrages eventuelle leje- eller fremlejeindtægter, ligesom der foretages fradrag for medlemmer over 25 år, hvis disse udgør mere end 10 % af det samlede antal af foreningens medlemmer. Der kan ikke ske nedsættelse for ledere og instruktører over 25 år. Kommunen er ikke forpligtet til at yde tilskud til lokaleudgifter ved entrégivende arrangementer, bingospil og lignende, eller hvis andre samtidig har adgang mod betaling. 8

9 Det kommunale tilskud kan ikke overstige 241,50 kr. i år 2012 pr. time for haller, bortset fra ridehaller og 120,75 kr. i år 2012 pr. time for andre lokaler. Satsen reguleres hvert år af Kulturministeriet. For lejrpladser er der intet maksimum, dog skal udgifterne stå i rimeligt forhold til anvendelsen. Der anvendes en særlig model ved beregning af aktivitetstimer for rideklubber. Tilskuddet kan nedsættes, hvis udgiften ikke står i et rimeligt forhold til deltagerantallet eller lokalets anvendelse i øvrigt. Revisoren skal undersøge om foreningens oplysninger til brug ved beregningen af tilskud i forhold til kommunens ordning er korrekte, om udgifterne har været afholdt af foreningen og kontrollere om foreningens måde at opgøre forbrug af lokaletimer på, skønnes at give et korrekt resultat. Andre tilskud inden for folkeoplysningsloven Folkeoplysningsudvalget kan vælge at afsætte midler, der skal anvendes til nærmere angivne formål inden for folkeoplysningslovens område som fx tilskud til træner- og lederuddannelse, tilskud til foreningernes køb af materiel, tilskud til særlige formål for børn, unge og ældre m.v. For alle tilskudsordninger gælder, at revisoren skal undersøge om foreningens oplysninger til brug ved beregningen af tilskud i forhold til kommunens støtteordning er korrekte, og om udgifterne har været afholdt til det, der er søgt/givet midler til. Hillerød Byråd kan forlange, at beløb der ikke er anvendt i overensstemmelse med folkeoplysningsloven og regler fastsat i medfør heraf, tilbagebetales eller modregnes i det eventuelle kommende års tilskud. Krav om tilbagebetaling af for meget udbetalt tilskud rettes mod foreningen. Bilag Bilag 1 - Dokumentationskrav til foreningsregnskaber Bilag 2 - Regnskabsskema 9

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2012

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2012 Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2012 Vedtaget af Kulturudvalget 1. september 2011 VIBORG KOMMUNE Kultur og Service December 2011 2011/35005-012 07-12-2011 13:51:19

Læs mere

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2015

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2015 Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2015 Vedtaget af Folkeoplysningsudvalget 1. december 2014 Ændrede retningslinjer vedtaget af Kultur- og Fritidsudvalget 7. januar

Læs mere

Revisionsinstruks. Vedrørende kommunale tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven

Revisionsinstruks. Vedrørende kommunale tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven Revisionsinstruks Vedrørende kommunale tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven 1 REVISIONSKRAV VEDRØRENDE KOMMUNALE TILSKUD I HENHOLD TIL FOL- KEOPLYSNINGSLOVEN I henhold til Folkeoplysningslovens kap.

Læs mere

Regler for tilskud. under. Folkeoplysningslovens. Område

Regler for tilskud. under. Folkeoplysningslovens. Område Regler for tilskud under Folkeoplysningslovens Område 1 Regelsæt for Folkeoplysningsudvalgets område Ansøgnings og afregningsfrister for foreninger/aftenskoler...4 Det frie folkeoplysende foreningsarbejde:...4

Læs mere

Vejledning for revisor

Vejledning for revisor Århus Kommune Sport & Fritid Kultur og Borgerservice Vestergade 55, 2. Postboks 619, 8100 Århus C Tel 8940 4857 og 8940 4867 epost sport-fritid@aarhus.dk www.aarhuskommune.dk 02 / 2009 Vejledning for revisor

Læs mere

TILSKUD TIL VOKSENUNDERVISNING MV. - en tilskudsordning for den folkeoplysende voksenundervisning i Frederikshavn kommune

TILSKUD TIL VOKSENUNDERVISNING MV. - en tilskudsordning for den folkeoplysende voksenundervisning i Frederikshavn kommune TILSKUD TIL VOKSENUNDERVISNING MV. - en tilskudsordning for den folkeoplysende voksenundervisning i Frederikshavn kommune Gældende fra 1. januar 2008 #541608/ 5-10-2006 2 1 Formål Formålet med den folkeoplysende

Læs mere

ISHØJ KOMMUNE 7. oktober 2013 Kultur og Fritidscentret

ISHØJ KOMMUNE 7. oktober 2013 Kultur og Fritidscentret ISHØJ KOMMUNE 7. oktober 2013 Kultur og Fritidscentret I:\arbejdsgr\tilskudsregler FORSLAG TIL REVISION AF Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Ishøj Kommune i henhold til

Læs mere

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Regnskabs- og revisionsbestemmelser for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Indhold Regnskabs- og revisionsbestemmelser... 3 Bestemmelser gældende for alle tilskud...

Læs mere

Vejledning vedr. tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune.

Vejledning vedr. tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune. Vejledning vedr. tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune. Den folkeoplysende forening I henhold til kapitel 2 i Folkeoplysningsloven skal den frie folkeoplysende virksomhed (foreningsarbejde

Læs mere

Driftstilskud til lokaler

Driftstilskud til lokaler Driftstilskud til lokaler Retningslinjer for driftstilskud til lokaler til folkeoplysende aktiviteter for børn og unge under 25 år Godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Hillerød den 12. januar 2012 og

Læs mere

Retningslinjer for fritidsområdet i Slagelse Kommune

Retningslinjer for fritidsområdet i Slagelse Kommune Retningslinjer for fritidsområdet i Slagelse Kommune Retningslinjer for fritidsområdet i Slagelse Kommune Indledning side 2 Generelle bestemmelser side 3 Ansøgningsfrister og skemaer side 5 Folkeoplysende

Læs mere

Folkeoplysende voksenundervisning

Folkeoplysende voksenundervisning GENTOFTE KOMMUNE Økonomi, Børn & Kultur Folkeoplysende voksenundervisning Tilrettede retningslinjer for tilskud for år 2010-2014 Vedtaget i Folkeoplysningsudvalget den 30. oktober 2012 Indhold 1. FORMÅL...

Læs mere

Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune

Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune Regler for tilskud til Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune Godkendt i EKFU120814 (dok 480-2014-901417) 1 INDHOLD: Formål... 3 Hvem kan få tilskud... 3 Hvad ydes der tilskud til...

Læs mere

ORDNING for FOLKEOPLYSNINGSOMRÅDET

ORDNING for FOLKEOPLYSNINGSOMRÅDET ORDNING for FOLKEOPLYSNINGSOMRÅDET Vedtaget af Kultur- Idræts- og Fritidsudvalget August 2012 1 Forord. I denne folder kan du finde alt om folkeoplysningslovens regler, tilskudsformer og kommunale forpligtelser.

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune Initialer: bhh Sag: 306-2012-16511 Dok.: 306-2012-286990 Oprettet: 28. november 2012 Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Baggrund Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens

Læs mere

Tilskudsregler. Folkeoplysning. Skole, Kultur og Fritid

Tilskudsregler. Folkeoplysning. Skole, Kultur og Fritid Tilskudsregler Folkeoplysning Skole, Kultur og Fritid Indledning Sekretariatet for Fritid & Kultur har i samarbejde med Folkeoplysningsudvalget udarbejdet tilskudsregler for samtlige folkeoplysende foreninger

Læs mere

FORENINGSGUIDEN. Tilskudsregler for frivillige folkeoplysende foreninger i Esbjerg Kommune med virkning fra 1. juli 2009

FORENINGSGUIDEN. Tilskudsregler for frivillige folkeoplysende foreninger i Esbjerg Kommune med virkning fra 1. juli 2009 FORENINGSGUIDEN Tilskudsregler for frivillige folkeoplysende foreninger i Esbjerg Kommune med virkning fra 1. juli 2009 Vedtaget på Sammenlægningsudvalgsmødet den 6. december 2006 Revideret og godkendt

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN

RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN - for foreninger, der vil søge tilskud til børne- og ungemedlemmer (under 25 år) Retningslinierne er vedtaget i Borgerrepræsentationen den 1. december

Læs mere

Tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning i Hørsholm Kommune

Tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning i Hørsholm Kommune Tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning i Hørsholm Kommune Alle godkendte folkeoplysende foreninger, der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning, kan søge om tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven.

Læs mere

Tilskud til folkeoplysende aftenskoler. Regler for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning

Tilskud til folkeoplysende aftenskoler. Regler for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Tilskud til folkeoplysende aftenskoler Regler for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning 2011 Indholdsoversigt Indholdsoversigt... 2 Krav til folkeoplysende voksenundervisning... 3 Godkendelse som

Læs mere

Kalundborg Kommunes regler og retningslinjer indenfor folkeoplysningsområdet.

Kalundborg Kommunes regler og retningslinjer indenfor folkeoplysningsområdet. Kalundborg Kommunes regler og retningslinjer indenfor folkeoplysningsområdet. Reglerne indenfor folkeoplysningsområdet er dels lovbestemte, herunder indhentelse af børneattest, vederlagsfri lån af ledige

Læs mere

Retningslinjer for Folkeoplysende foreninger i Lolland Kommune

Retningslinjer for Folkeoplysende foreninger i Lolland Kommune Retningslinjer for Folkeoplysende foreninger i Lolland Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORENINGSTYPER... 3 FORENING MED VOKSENUNDERVISNING M.V.... 3 FORENING MED FRIVILLIGT FORENINGSARBEJDE... 3 ANDRE FORENINGER...

Læs mere

Tilskud til folkeoplysende aftenskoler. Regler for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning

Tilskud til folkeoplysende aftenskoler. Regler for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Tilskud til folkeoplysende aftenskoler Regler for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning 2011 Indholdsoversigt Indholdsoversigt... 2 Krav til folkeoplysende voksenundervisning... 3 Godkendelse som

Læs mere

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og anvisning af lokaler i Brøndby Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og anvisning af lokaler i Brøndby Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven Brøndby Kommune Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og anvisning af lokaler i Brøndby Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1. Ansøgningsfrist

Læs mere

Tilskudsordning for foreninger i Frederikshavn kommune

Tilskudsordning for foreninger i Frederikshavn kommune Tilskudsordning for foreninger i Frederikshavn kommune (gældende fra og med 1. januar 2016) Hvem kan få tilskud Tilskudsordningen for foreninger i Frederikshavn kommune skal støtte det frivillige folkeoplysende

Læs mere

Frederikshavner Ordningen

Frederikshavner Ordningen Frederikshavner Ordningen En tilskudsordning for Frederikshavn Kommune GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2008 1 1 FORMÅL. Frederikshavner Ordningen har til formål at yde tilskud til foreninger, der igangsætter aktiviteter,

Læs mere

GUIDEN FOR FORENINGER OG AFTENSKOLER

GUIDEN FOR FORENINGER OG AFTENSKOLER GUIDEN FOR FORENINGER OG AFTENSKOLER For de folkeoplysende foreninger april 2014 version 2 Indhold Om foreningsguiden 3 At være forening 4 Godkendelse af folkeoplysende forening 4 Børneattester 5 Foreningsportalen

Læs mere

STØTTEGUIDE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER. Aftenskoler

STØTTEGUIDE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER. Aftenskoler STØTTEGUIDE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER Aftenskoler April 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 3 1.1. Godkendelse af nye foreninger:... 3 1.2. Ændring af vedtægter... 4 1.3. Børneattester... 4 2. ANVISNING

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven.

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. GENERELLE OPLYSNINGER Afleveringsfrister: Ansøgning om aktivitetstilskud Aflevering

Læs mere

LEDERUDDANNELSE AKTIVITETSTILSKUD DRIFT AF LOKALER INDRETNING AF LOKALER LÅN AF LOKALER ELITE 2650 ENGANGPULJEN

LEDERUDDANNELSE AKTIVITETSTILSKUD DRIFT AF LOKALER INDRETNING AF LOKALER LÅN AF LOKALER ELITE 2650 ENGANGPULJEN LEDERUDDANNELSE AKTIVITETSTILSKUD DRIFT AF LOKALER INDRETNING AF LOKALER LÅN AF LOKALER ELITE 2650 ENGANGPULJEN Tilskuds- og regnskabsfolder 2015 for foreninger med aktiviteter for børn og unge Indhold

Læs mere