Hillerød Gymnastik- og Idrætsforening, HGI (Hovedforeningen)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hillerød Gymnastik- og Idrætsforening, HGI (Hovedforeningen)"

Transkript

1 Hillerød Gymnastik- og Idrætsforening, HGI (Hovedforeningen) Ordinær foreningsgeneralforsamling holdtes tirsdag den 15. marts 2011 kl i klubhuset på Hillerød Stadion med følgende D A G S O R D E N 1. Valg af dirigent og referent 2. Foreningsbestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år (2010) til godkendelse og meddelelse af decharge 4. Orientering om hovedtal fra godkendte regnskaber i afdelinger og selvstyrende enheder 5. Behandling af indkomne forslag 6. Forelæggelse af bestyrelsens budget for det kommende år (2011) 7. Fastsættelse af kontingent 8. Valg til forretningsudvalg, herunder Valg af formand (for 1 år) Valg af kasserer (for 2 år) Valg af 2 forretningsudvalgs medlemmer (for 2 år) Valg af 1 forretningsudvalgs medlem (for 1 år) 9. Valg af 1 suppleant til forretningsudvalg(for 1 år) (pt vakant) 10. Valg af revisor og revisorsuppleanter. 11. Valg af fanebærere. 12. Uddeling af hædersbevisninger og erindringsgaver 13. Eventuelt I alt 17 medlemmer deltog i generalforsamlingen. Konstitueret formanden Maja Petersen bød velkommen til den 74. generalforsamling i HGI. Ad 1. Formanden foreslog Kurt Larsen til dirigent. Kurt Larsen blev valgt og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt fsva udsendte datooversigter og indkaldelser men annonce i Hillerød Posten er kommet 1 dag for sent. Forsamlingen besluttede, at der ikke var indvendinger mod gennemførelse. Som referent valgtes foreningens sekretær Jørgen Nielsen Ad 2. Konstitueret formand Maja Petersen (MP) aflagde beretning for Beretningen forelå i trykt form og blev udleveret til alle deltagere samt vedlægges dette referat. Formanden gennemgik beretningen i hovedtrin. I dette referat nævnes derfor alene supplerende spørgsmål og bemærkninger. MP sluttede sin beretning med at udtrykke sin tak for samarbejdet i det forgangne år i særdeleshed til forretningsudvalget men også til foreningsbestyrelsen Der var ingen spørgsmål eller kommentarer til den fyldige beretning, men Søren Stenhøj, Herrefodbold, refererede til et af ham stillet forslag til senere behandling og

2 2 stillede spørgsmål vedr. Damefodboldens konkurs og etablering af en ny afdeling. Spurgte om man internt i HGI har den opfattelse, at denne nye afdeling har overtaget alle den gamle afdelings rettigheder og forpligtelser. Jørgen Nielsen oplyste, at Foreningsbestyrelsen er både skriftligt og mundtligt orienteret om forløbet og har godkendt den nye afdeling og dens vedtægter. Søren Stenhøj spurgte om den nye afdeling er bekendt med, at der er et uafklaret regnskab mellem HGI Herrer og HGI Damer. Claus Mortensen oplyste, at der ikke er anmeldt noget økonomisk udestående i konkursregnskabet, men erkendte samtidig, at der var et udestående, der ikke var anmeldt. Dirigenten kunne herefter konstatere, at beretningen var godkendt. Ad 3. Kasserer Jørgen Schultz (JS) startede med at udlevere og gennemgå resultatopgørelse for foreningen inden JS gennemgik samtlige poster i foreningens regnskab omfattende resultatopgørelse, balance og specifikationer til årsregnskabet. Heraf kan nævnes: TDC udgift er lidt større end sædvanlig, hvilket skyldes at der er opkrævet for et ekstra kvartal. Udgiftsbeløb for kopimaskinen er lig med beløb i servicekontrakt. Denne servicekontrakt er nu sagt op, da der er svindende behov for en sådan fælles kopimaskine. Foreningens regnskab udviser et samlet overskud på kr. Det fremgår af balancepapiret, at dette overskud er med til at forbedre den negative egenkapital, som pr 1. januar 2011 er minus kr. Bemærk at hovedforeningen nu har overtaget hele underslæbet. Herefter udleverede og gennemgik JS regnskabet for Indretningsudvalget. Dette regnskab omfatter alene indtægter fra lån af lokaler og inventar på stadion og fyrværkeri afgift og udgifter til tilskud til køb af inventar og køkkenudstyr og beløb fra fyrværkeri overført til hovedforeningen til nedbringelse af gæld. I dette regnskab er der et overskud på kr. Begge regnskaber er revideret og godkendt af revisoren. Regnskaberne blev herefter enstemmigt godkendt, og der blev meddelt decharge. Ad 4. Kasserer Jørgen Schultz udleverede en samlet oversigt og orienterede om resultatopgørelse og egenkapital i afdelingerne. Dog mangler oplysningerne fra JOG80. JS bemærkede, at der var underskud i den nye dameafdeling efter en måneds drift men at dette var helt forventet. Ad 5. Jørgen Schultz oplyste, at der er modtaget et forslag fra Søren Stenhøj til behandling, men det er modtaget for sent og kan derfor ikke behandles på generalforsamlingen. JS supplerede med at bemærke, at forretningsudvalget ikke finder, at det rejste emne skal behandles på generalforsamling men at man i stedet anbefaler at det afklares mellem de to afdelinger. Forslagsstiller Søren Stenhøj var meget uenig heri. Dirigenten læste forslaget op og fandt ikke, at man kunne beslutte at pålægge hovedforeningen at betale evt afdelingsforpligtelser på op til kr, som foreslået. Claus Mortensen anførte, at juraen er helt klar i spørgsmålet, og der er IKKE anmeldt noget tilgodehavende til konkursboet. Var samtidig uforstående overfor at dette spørgsmål overhovedet er rejst på hovedgeneralforsamlingen når der er interne drøftelser mellem de to bestyrelser. Søren Stenhøj trak herefter sit forslag.

3 3 Ad 6. Kassereren Jørgen Schultz udleverede og gennemgik budget 2011 for foreningen. Kassereren bemærkede, at der er budgetteret med et overskud på i alt kr kr, forudsat uændret kontingent (30 kr pr medlem). JS forventer, at foreningen med udgangen af 2012 ikke længere skylder nogen penge. JS gennemgik tilsvarende budget 2011 for Indretningsudvalget. Begge budgetforslag blev enstemmigt godkendt. Ad 7. Kassereren foreslog på bestyrelsens vegne, at kontingentet for 2011 fastsættes uændret til 30 kr. pr. medlem i HGI afdelinger. Kontingentet pr. afdeling beregnes ud fra medlemsopgørelsen til DGI. Forslaget blev godkendt. Ad 8. Ad valg af formand: det er trods adskillige forsøg ikke lykkedes at finde en ny villig kandidat til posten. Der var ingen kandidater til formandsposten og generalforsamlingen godkendte at forretningsudvalget leder foreningen. Der kom en indtrængende appel til ALLE afdelinger om at søge at finde en kandidat til formandsposten. Ad valg af kasserer: Christian Jahnsen stillede op og blev valgt for en 2-årig periode. Ad valg af 2 forretningsudvalgsmedlemmer for 2 årig periode: Claus Mortensen blev enstemmigt valgt. Der var kun denne ene kandidat. Ad valg af 1 forretningsudvalgsmedlem for 1 år : Henrik Emil Hansen enstemmigt valgt. Jørgen Schultz sluttede med at foreslå, at forretningsudvalget (FU) på det førstkommende møde konstituerer sig selv og foreslog, at FU bemyndiges til at vælge en formand og til at supplere på ledige pladser. Forslaget blev godkendt. Ad 9. Formanden oplyste, at bestyrelsen ingen emner havde til en suppleantpost for 1 år. FU fik bemyndigelse til om muligt - at finde en kandidat til suppleantposten, som efter godkendelse i bestyrelsen indtræder som suppleant i FU. Ad 10.Følgende blev valgt: Thomas Jensen (Bordtennis): revisor Jørgen Schultz (Bordtennis): 1. revisorsuppleant Finn Jellingsø : 2 revisorsuppleant Alle blev valgt med akklamation. Ad 11.FU foreslog følgende valg af følgende fanebærere- alle fra Gymnastikafdelingen: Gert Pedersen, Gl. Holmegårdsvej 75 K Tlf: ingen mail opbevarer fanerne Charlotte Riise Hansen, Heibergsvej 17, 3400 Hillerød tlf , mail: - kontaktperson også Louise Blum Pedersen, Båstrupvej 122, 3480 Fredensborg tlf mail: Matias Brunbakke, Roskildevej 143, 3400 Hillerød Tlf , mail: Janni Jensen-Dahm, Ved Store Dyrehave 62, 1.th, 3400 Hillerød tlf mail: Rasmus Qvist, Stubbevang 58, 3400 Hillerød tlf , mail: Henrik Nielsen, Agertoften 2, 3400 Hillerød tlf ,mail: Mia Donner, Dyrehavevej 40, 3400 Hillerød tlf , mail:

4 4 Alle blev valgt for 1 år. Ad 12. HGI Prisen der uddeles for bedste idrætspræstation, blev uddelt til bordtennisspilleren Jacob Reuther for hans danske mesterskab i single i drengerækken i Bordtennisafdelingen, begrundede tildelingen. Jørgen Schultz anførte herefter at der rent faktisk er 3 yderligere priser, der kan uddeles, nemlig Niels Jensens vandrepokal, FIF vandrepokal og HGI Lederpris. Men da der ikke er indstillet nogen kandidater, har forretningsudvalget og foreningsbestyrelsen besluttet, at man i år ikke uddeler disse tre priser Jørgen Schultz udleverede herefter erindringsgaver til sidste års prismodtagere, hhv Jacob Reuther, Finn Jellingsø, Inger Ptak og Svend Erik Støvlbæk. Ad 13. Eventuelt. Christian Jahnsen udtrykte stor ros til hovedbestyrelsen for allerede nu at have formindsket det ved bedrageri påførte underskud væsentligt Finn Jellingsø påpegede, at der påhviler hver enkelt afdelingsformand en forpligtelse til at viderebringe orienteringer fra Hovedbestyrelsen og hovedforeningen. Nyt FU medlem Henrik Emil Hansen glædede sig til at arbejde for et HGI fællesskab på tværs af alle afdelinger. Jørgen Schultz fik vingave som tak og påskønnelse for sin indsats i mange år i forretningsudvalget. JS fortsætter i foreningsbestyrelsen som ny formand for Bordtennis. Maja Petersen nævnte at HGI til næste år fylder 75 år. Frederiksborg hallen hal 1- er reserveret til en stor fælles jubilæumsfest den 31. marts Alle afdelinger skal en udpege en repræsentant til et fælles festudvalg snarest muligt (melding til Maja) JS takkede dirigenten for ledelsen af generalforsamlingen og forsamlingen for god og aktiv medvirken. Referent Jørgen Nielsen Dirigent Kurt Larsen

5 HGI Hillerød Gymnastik- og Idrætsforening Generalforsamling den 15. marts 2011 Beretning for året 2010 Medlemsopgørelse I 2010 var det samlede medlemstal pr. 31. december 2289 ( i ) Medlemstallet i de aktive afdelinger ligger temmelig stabilt nedgang skyldes bl.a. fald i Old Boys medlemstal. Foreningsarbejdet Foreningsbestyrelsen, som jf. vedtægten er HGIs øverste myndighed, består af de 9 afdelingsformænd m/k og det generalforsamlingsvalgte forretningsudvalgs op til 6 medlemmer (Forretningsudvalget har i 2010 kun bestået af 4 medlemmer) Bestyrelsen har afholdt 4 møder i 2010 og forretningsudvalget har afholdt 6 møder. HGIs hjemmeside er en fælleshjemmeside, der præsenterer samtlige afdelinger og alle afdelingers individuelle hjemmesider. Siden er ajourført af HGIs webmaster Vagn Pedersen og kontaktperson til ham er Jørgen Schultz. Forpagteren af Klubhusets kantiner holdt op ved årets start hvorefter Herre- og Damefodbolden dannede en forening Bag Målet til drift af denne det lykkedes i nogen grad at holde driften i gang hele året og er nu endt med, at der er blevet fastansat en leder og det ser ud til at denne løsning fungerer godt. Der har som sædvanlig været stor sportslig aktivitet i HGIs forskellige afdelinger. På Stadion, på byens skoler og haller har der været gang i medlemmer i alle aldre. Mange ledere og trænere har udført et stort arbejde i årets løb i alle afdelinger til gavn for både store og små. Der skal også ved denne lejlighed lyde en stor tak for den indsats og det arbejde ledere og trænere har udført i I årets løb har motion og træning, på alle niveauer og alle alderstrin ført til deltagelse i stævner og turneringer både ude og hjemme for mange af HGIs medlemmer.

6 Af større arrangementer kan nævnes Herrefodboldens TIVOLI Cup Gymnastikafdelingens forårsopvisning samt juletræsfest Damefodboldens indendørs skolestævne Fodboldskolen Bordtennisafdelingens Kegleturnering Damefrokosten Medvirke ved årets kræmmermarked Derudover blev der også i år arrangeret Open Air-koncert af Damefodbolden. Men desværre denne gang med et katastrofalt resultat, som desværre førte til en konkurs for dameafdelingen. Der blev efterfølgende dannet en ny Damefodboldafdeling som viderefører fodbolden. Herrefodbolden som havde grå skyer hængende over sig sidste år. er kommet godt ud på den anden side. Eksternt har HGI også i 2010 deltaget i arbejdet i Hillerød Samvirkende Idrætsforening-HSI hvor Jørgen Nielsen (damefodbold) er formand og Jørgen Schultz (bordtennis) er bestyrelsesmedlem. John Holmstrøm (bordtennis) er den ene af HSI s repræsentanter i Frederiksborgcentrets bestyrelse. Ligeledes igennem HSI var HGI repræsenteret i Kommunens Folkeoplysningsudvalg ved Jørgen Nielsen. Selvforvaltningsaftalen kører nu på skinner, dog blev der heller ikke i 2010 flere penge til den optimale pleje af området. Reglerne for brug af lokaler og bygninger på Stadion og regler for udlån af kantine og konferencerum skal overholdes og standardkontrakterne skal bruge. I samarbejde med Team Danmark kører ordningen med eliteklasser på Frederiksborg Byskole videre, og her stiller herre- og damefodbold samt bordtennisafdelingen instruktører til rådighed for eleverne, hvilket er en dyr ordning for de 3 afdelinger, som kun får delvis dækning for udgifterne fra Hillerød Kommune. Der skal fra Bestyrelsen lyde en tak til: Personalet på Hillerød Stadion, Servicemedarbejdere og øvrigt personale på skoler og i haller, hvor HGI s medlemmer dyrker deres idræt. Personalet i de kommunale forvaltninger, som HGI s afdelinger har kontakt med om lokaler og idrætsanlæg. Hillerød aviser, som flittigt skriver om store og små hændelser i afdelingerne. Pbv Maja Petersen fungerende formand.

Hillerød Gymnastik- og Idrætsforening, HGI

Hillerød Gymnastik- og Idrætsforening, HGI Hillerød Gymnastik- og Idrætsforening, HGI Ordinær foreningsgeneralforsamling holdtes mandag den 23. marts 2009 kl. 19.30 i klubhuset på Hillerød Stadion med følgende D A G S O R D E N 1. Valg af dirigent

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Tirsdag d. 28.02.2012 kl. 19.00 Deltagere: 17 stemmeberettigede medlemmer deltog + et nyt medlem uden stemmeret. Dagsorden. Der var jf. vedtægterne

Læs mere

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten.

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten. Vallensbæk SejlKlub Referat af generalforsamlingen torsdag den 29. november 2007 Formanden Arne Larsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent Helge Petersen blev valgt og indledte sin gerning med at konstatere,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2015

Referat af ordinær generalforsamling 2015 Side 1 af 5 Referat af ordinær generalforsamling 2015 Dato: Torsdag den 30. april 2015, kl. 19.30 til 20.25. Sted: Formål: Auditoriet på Østerhøjskolen Grundejerforeningen Fuglehavens årlige ordinære generalforsamling

Læs mere

K/S ELEONORA. Generalforsamlingens dagsorden var følgende:

K/S ELEONORA. Generalforsamlingens dagsorden var følgende: K/S ELEONORA Selskabet afholdt ordinær generalforsamling tirsdag den 21. maj 2013 kl. 15.00 på Hotel Cornwell i Kolding. I alt var 302 stemmeberettigede anparter repræsenteret fordelt på 224 fremmødte

Læs mere

Grundejerforeningen Torstorp

Grundejerforeningen Torstorp Side 1 af 13 Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Torstorp MANDAG DEN 12. NOVEMBER 2012 KL. 19.00 I TAB Nørrebys fælleshus, Timianhaven 3, 2630 Taastrup Side 2 af 13 Indholdsfortegnelse 1)

Læs mere

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo REFERAT fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo 94 medlemmer (svarende til 34%) af 277 var repræsenteret

Læs mere

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave NYHEDSBREV DATO GREVE GANGSPORT ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2013 I denne udgave Bestyrelsens hjørne Medlemmernes hjørne Omtale af generalforsamlingen Kommende aktiviteter Tillæg med referat og vedtægter BESTYRELSENS

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af 2 stemmetællere 4. Bestyrelsens

Læs mere

SØBORG SKYTTE-, GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING 19. kreds Søborg, 3250 Gilleleje Stiftet 23. juni 1872 www.soeborgsgi.dk Mail: post@soeborgsgi.

SØBORG SKYTTE-, GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING 19. kreds Søborg, 3250 Gilleleje Stiftet 23. juni 1872 www.soeborgsgi.dk Mail: post@soeborgsgi. SØBORG SKYTTE-, GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING 19. kreds Søborg, 3250 Gilleleje Stiftet 23. juni 1872 www.soeborgsgi.dk Mail: post@soeborgsgi.dk Badminton Gymnastik Folkedans Bold Skydning Foreningens ordinære

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Københavns Bowling Union

Københavns Bowling Union Ordinært Repræsentantskabsmøde Søndag den 16. marts 2014 kl. 10:30 Festsalen på Tinderhøj Skole Fortvej 71, Rødovre Velkommen på mødet Forretningsudvalget TILSLUTTET DANMARKS BOWLING FORBUND OG DANMARKS

Læs mere

2 - MAJ 2009 66 ÅRGANG

2 - MAJ 2009 66 ÅRGANG 2 - MAJ 2009 66 ÅRGANG SØVÆRNETS IDRÆTSFORENINGERS FÆLLESUDVALG Formand: Orlogskaptajn Søren Munk Madsen Rønnebærkæret 17 2670 Greve Strand FIIN: SPS-TEKUD001 Tlf. Tj.: 32664520 SØVÆRNETS IDRÆTSFORENING

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen torsdag den 26. februar 2009 kl. 19.30 på Carlsmindevej.

Referat af Generalforsamlingen torsdag den 26. februar 2009 kl. 19.30 på Carlsmindevej. Generalforsamling 2009 Holte Tennisklub Carslmindevej 26 2840 Holte Referat af Generalforsamlingen torsdag den 26. februar 2009 kl. 19.30 på Carlsmindevej. Fra bestyrelsen deltog formand Ebbe Stadel Nielsen

Læs mere

Idrætsbladet. Formanden. Generalforsamlingen. Badminton. Basketball. Fægtning. Gymnastik. Håndbold. Svømning. 31. årgang nr.

Idrætsbladet. Formanden. Generalforsamlingen. Badminton. Basketball. Fægtning. Gymnastik. Håndbold. Svømning. 31. årgang nr. 31. årgang nr. 2 Maj 2004 Idrætsbladet Medlemsblad for Sankt Annæ Idrætsforening Formanden - tak for en god sæson Generalforsamlingen - referat fra klubbens øverste myndighed Badminton - supersæson for

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 2014-04-08 kl. 19 i Klubhuset.

Referat fra generalforsamlingen 2014-04-08 kl. 19 i Klubhuset. 1 Referat fra generalforsamlingen 2014-04-08 kl. 19 i Klubhuset. Til stede var 41 medlemmer, heraf var 8 bestyrelsesmedlemmer og ca. 3 medlemmer fra ungdomsafdelingen uden stemmeret. Som noget nyt var

Læs mere

Generalforsamlingsreferat 2008.

Generalforsamlingsreferat 2008. 1 Generalforsamlingsreferat 2008. År 2008, den 14. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen THYLANDSHUSE i Grøndalskirkens menighedslokaler, Hulgårdsvej 2, 2400 NV. Til stede

Læs mere

1. Formandens beretning.

1. Formandens beretning. Udskrift af forhandlingsprotokol for Ejerforeningen Feriecenter Rågeleje Klit. Mandag den 13. maj 2013 kl. 19,30 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Feriecenter Rågeleje Klit. Generalforsamlingen

Læs mere

Islehus Grundejerforening 03-05-2004

Islehus Grundejerforening 03-05-2004 Til medlemmerne Islev, den 3. maj 2004 Referat af den ordinære generalforsamling i Islehus Grundejerforening onsdag den 31. marts 2004, kl. 19.00 i Islev Medborgerhus "Trekanten", Rødovrevej 405. Dagsorden:

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

Referat af GENERALFORSAMLING for året 2012

Referat af GENERALFORSAMLING for året 2012 Grundejerforeningen "NY ØSTENGÅRD VILLABY" Valby 26. marts 2013 Referat af GENERALFORSAMLING for året 2012 Tid og sted: Onsdag den 20. februar 2013, kl. 19.00 - Afsluttet ca. kl. 22:15 3B s selskabslokaler

Læs mere

Ordinær generalforsamling R E F E R A T

Ordinær generalforsamling R E F E R A T 1/15 Ordinær generalforsamling Søndag den 2. marts 2014 kl. 14.00 Assens Skolens lokaler, Niels Kjærbyesvej 9, 5610 Assens R E F E R A T Bestyrelsen: Hans Mørkebjerg H57 (HM), Helge Jakobsen G57 (HJ),

Læs mere

Referat fra ordinært grupperådsmøde i DDS, Hjortespring Gruppe den 8. marts 2014

Referat fra ordinært grupperådsmøde i DDS, Hjortespring Gruppe den 8. marts 2014 Referat fra ordinært grupperådsmøde i DDS, Hjortespring Gruppe den 8. marts 2014 Godt 60 forældre, ledere og spejdere var med på forældreweekend på Høbjerghus, hvor rådsmødet foregik i forbindelse med

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE NYHEDSBREV DATO APRIL 2015 ÅRGANG 3 NUMMER 13 GREVE GANGSPORT I denne udgave Bestyrelsens hjørne. Medlemmernes hjørne. Omtale af Ishøj og Rødovre turene Referat generalforsamling ned formandens beretning

Læs mere

Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens

Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens 16-67 Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning 3. Endelig godkendelse af årsregnskab samt forelæggelse

Læs mere

5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2010

5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2010 Ordinært repræsentantskabsmøde 2011 Afsnit 5 side 1 5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2010 Repræsentantskabsmødet blev afholdt den 14. marts 2010 på Rødovregård. Følgende klubber var repræsenteret ved repræsentantskabsmødet:

Læs mere