Priser og leveringsvilkår. Februar 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Priser og leveringsvilkår. Februar 2016"

Transkript

1 Priser og leveringsvilkår Februar 2016

2 Moderniseringsstyrelsens betalingsordning i 2016 I 2016 omfatter Moderniseringsstyrelsens betalingsordning følgende ydelser: Statens Lønløsning, herunder Statens Lønsystem (SLS), HR-løn, Job-i- Staten og LDV (løn) Campus Statens erekruttering Navision Stat og LDV (økonomi) IndFak RejsUd Hosting af Navision Stat og LDV Support og konsulentydelser For nærmere beskrivelse af ydelserne henvises til Servicebeskrivelse for Moderniseringsstyrelsens systemer og ydelser, som findes på Moderniseringsstyrelsens hjemmeside Abonnement for Statens Lønløsning (herunder SLS, HR-Løn og Job-i-Staten), Navision Stat, RejsUd og IndFak samt hosting af Navision Stat og LDV opkræves af Statens Administration for institutioner, der betjenes af ØSC. Betalingen vil fremgå særskilt af opkrævningen for ØSC, og den fulde betaling vil blive videreført til Moderniseringsstyrelsen. Der henvises i øvrigt til Statens Administrations pris- og betalingsbestemmelser for For alle øvrige institutioner opkræves abonnementerne af Moderniseringsstyrelsen. Priser på øvrige systemydelser opkræves af Moderniseringsstyrelsen. Med mindre andet fremgår, sker opkrævning af betalingen kvartalsvis bagud. Ændringer fra 2015 til 2016 Moderniseringsstyrelsen har i 2015 lavet en større gennemgang af systemydelsernes omkostningsbillede, hvilket har ført til en omlægning af systemydelsernes omkostningsstruktur fra Denne omlægning betyder, at priserne for langt de fleste systemydelser er ændret i forhold til prisfolderen for Nedenfor er listet de systemydelser, der vil opleves prisændringer på i Lønydelser Prisen for lønregistre nedsættes med 14% i forhold til Dette gælder alle typer lønregistre og alle trin i prisberegningen for Lønydelser.

3 Side 3 af 19 Navision Stat abonnement Den samlede abonnementsfakturering nedsættes med 18% i forhold til 2015, dog således at prisnedsættelsen er mindst på de laveste lønforbrugsintervaller. IndFak Prisskalaen er ændret for at afspejle ændring i omkostningsstrukturen. Der er således et mindre fald i prisen for institutioner med et lavt lønforbrug, mens prisen for institutioner med et højt lønforbrug vil opleve en mindre stigning. Samlet hæves faktureringen med 1% i forhold til RejsUd Priserne på RejsUd hæves for at skabe balance mellem indtægter og omkostninger. Samtidig ændres prisskalaen som følge af ændringer i omkostningsstrukturen. Der er således en mindre prisstigning for de mindre institutioner, mens de største institutioner vil stige væsentligt. Samlet hæves faktureringen med 61% i forhold til Hosting For hosting af Navision Stat og LDV hæves den samlede fakturering med 8% i forhold til For alle Økonomiydelserne gælder, at der er foretaget en udjævning af priserne på de enkelte trin, så priserne stiger mere jævnt med stigende lønforbrug. I den forbindelse er det indsat 5 yderligere trin i pristrappen for at undgå for store prisstigninger mellem de enkelte trin.

4 Side 4 af Lønydelser I 2016 omfatter betalingsordningen følgende ydelser: Statens Lønløsning (SLS og HR-løn), supportservice og institutionsspecifikke ændringer mv. SLS datafiler, rapporter Lokalt datavarehus (LDV), ved institutionens egen drift eller hosting via. Moderniseringsstyrelsen jf. afsnit 1.4 SLS webservice Job-i-Staten 1.1 Lønydelser inkl. HR-Løn og support Betalingen for Lønydelser dækker brug af lønsystemet, beregning og anvisning af løn, obligatoriske og lovpligtige ydelser i tilknytning til lønopgaven, faciliteterne i HR-løn, løntest, forespørgsler, ferie/fravær, E-indkomst, anvendelse af SLS webservice, LDV og Job-i-Staten samt supportservice og institutionsspecifikke ændringer mv. Betaling for Lønydelser baseres på antallet af lønregistre i SLS i den enkelte institution. Abonnement Lønregistre [Kr. pr. register pr. kvartal] For de første 50 lønregistre betales minimum: 68,20 For de følgende lønregistre: 66,09 For de følgende lønregistre: 61,23 For lønregistre og derover: 55,81 Engangsanvisninger: 13,63 Inaktive registre: 28,68 Med aktive registre forstås, at registeret har registreret, at medarbejderen fortsat er ansat og ikke er gået på pension. Der kan være tale om både lønregistre, hvor der sker løbende udbetaling hver måned (fx HK-ansatte, jurister og tjenestemænd) og hvor der alene sker lønudbetaling, hvis der indrapporteres timer, vederlag mv. (timelønnede, honorarlønnede mv.). Med engangsregistre forstås registre, hvor der kun sker udbetaling én gang på samme register. Det betyder også, at hvis der efterfølgende er en rettelse til denne type register, så skal der oprettes endnu et register, hvor fejlrettelsen foretages. Disse registre er kendetegnet ved personalekategorier (PKAT), der er større end 7xx. Med inaktive registre forstås, at registret, hvor medarbejderen er registreret, viser, at medarbejderen er fratrådt eller gået på pension. De inaktive registre vil stå i en længere eller kortere periode, afhængig af hvilken type af ansættelse den pågældende medarbejder har haft. Der er opsat sletteregler i lønsystemet, og nogle typer af registre står fx i 5 år, før de slettes. Slettereglerne er beskrevet på Disse registre er kendetegnet ved, at de har registreret AKKO 13 (pension) eller AKKO 14 (fratrådt).

5 Side 5 af 19 Ydelserne vedrørende supportservice i forbindelse med løn omfatter basisanvendelsen af: o SLS o HR-Løn o SLS Ferie/Fravær o SLS Løntest o LDV(løn) o SLS webservice o Job-i-Staten 1.2 Individuelle lønydelser Individuelle ydelser i forbindelse med sagsbehandling og fejlrettelse betales fuldt ud af den enkelte institution. Betaling for individuelle ydelser vil normalt være baseret på antallet af anvendte timer vedrørende opgaven. Betalingen sker på grundlag af Moderniseringsstyrelsens timepris for konsulenttimer. Ved løsning af individuelle opgaver udarbejdes forud for opgaven et estimat for det forventede timeforbrug. Først når institutionen har godkendt dette, vil opgaven blive løst. Der vil normalt blive opkrævet en minimumsbetaling for opgaver svarende til 3 konsulenttimer. For større og/eller mere vedvarende opgaver kan der indgås særlig aftale om levering af ydelser og betaling. Alle henvendelser om individuelle ydelser rettes til Moderniseringsstyrelsens Service og Support, 1.3 SLS datafiler, rapporter mv. Alle standardrapporter i SLS indgår i betalingen for grundvederlaget for Lønydelser, mens individuelle rapporter for den enkelte virksomhed/institution eller institutionsområde betales særskilt. Desuden betales særskilt for bl.a. følgende supplerende ydelser: Ydelse Pris Beskrivelse Levering af udvalgte SLS-data til lokal viderebearbejdning (datafiler) Bistand til udvikling af institutionens egne rapporter. 490 kr. pr. leverance Levering af SLS-datafiler U607, U608 og U704 til lokal viderebearbejdning via Moderniseringsstyrelsens dataudvekslingspunkt (ØDUP) Afregnes på grundlag af Moderniseringsstyrelsens timepris for konsulenttimer Før opgaven igangsættes, udarbejdes et pristilbud. Opgaven igangsættes ikke, før virksomheden/institutionen har godkendt tilbuddet. I særlige

6 Side 6 af 19 tilfælde forbeholder Moderniseringsstyrelsen sig ret til at opkræve betaling for timer til analyse og udarbejdelse af prisoverslag, såfremt institutionen vælger ikke at godkende tilbuddet. 1.4 Lokalt datavarehus (LDV) (Løn) LDV er den lokale platform for analysering og rapportering på løn. Anvendelse af LDV indgår i den samlede ydelse for Statens Lønløsning. Sammen med LDV leveres et værktøj til lønfremskrivning og lønbudgettering. LDV er en åben platform hvor det er muligt at bygge sine egne rapporter og analyser eller anvende de af Moderniseringsstyrelses udviklede standard rapporter og analyseskabeloner. LDV er enten opsat lokalt eller hostes hos KMD eller SIT og anvendes lokalt hos institutionen. Installationsprogrammet hentes fra Heraf fremgår Moderniseringsstyrelsens leveringsbetingelser i forbindelse med anvendelsen af datavarehuset. LDV består af: Et antal kuber i Microsoft Analysis services til LDV, der kan tilgås fra fx Excel, og som benyttes til at lave egne analyser på egen data. Et antal Excel-skabeloner til kubebaserede standardanalyser. Et antal standard rapporter i en webgrænseflade, hertil anvendes Microsoft Reporting Services. Herunder også adgang til Report Builder, hvorfra institutionen kan redigere i standardrapporterne eller bygge sine helt egne. Et lønbudgetteringsværktøj, hvor det er muligt at indlægge personalemæssige forudsætninger, som medtages i lønfremskrivningen. Et webbasseret opsætningsprogram, hvor den lokale rapport administrator kan ændre i opsætningen af LDV, så den passer til de lokale ledelsesinformationsbehov Data: o Alle moduler i Navision Stat o Løn- og fraværsdata fra SLS o Rejseadministrations- og rejseregnskaber fra RejsUd. 1.5 SLS webservice Ved tilslutning til SLS webservice betales for gennemførelse af tilslutningsprøven. Selve anvendelsen af webservice er dækket af grundvederlaget for Lønydelser. Der henvises til vejledningen vedrørende SLS webservice.

7 Side 7 af CAMPUS Campus er statens fælles læringsløsning, der indeholder et bredt udbud af e-læring, som er frit tilgængelig for de institutioner, der er omfattet af Campus. Derudover kan den enkelte institution vælge at bruge Campus til administration af læringsaktiviteter, understøttelse af udviklingssamtaler (MUS) og kompetencestyring. For så vidt angår staten er Campus bevillingsfinansieret, hvorfor der ikke betales særskilt for brugen af systemet. Der er dog en række tilvalg, som er underlagt betaling: 2.1 Tilslutning til web-service for vedligeholdelse af stamoplysninger Der betales et engangsbeløb for tilslutning til den web-service, som Moderniseringsstyrelsen stiller til rådighed, og som gør det muligt at oprette og vedligeholde en institutions brugeroplysninger i Campus fra et andet fødesystem (fx via et lokalt HR system) end Statens Lønsystem (SLS). Der er således tale om en alternativ løsning til den standardløsning, som anvendes i Campus, hvor brugeroplysninger oprettes og vedligeholdes fra SLS. Ydelse Pris Beskrivelse Etablering af web-service kr. (engangsgebyr) Beløbet omfatter planlægning, testindlæsning i sandkassemiljø, godkendelse og omlægning til produktion 2.2 Tilslutning til Campus for selvejende statsinstitutioner, regioner og kommuner Selvejende statsinstitutioner, regioner og kommuner har mod betaling mulighed for at tilslutte sig Campus på nærmere vilkår. 2.3 Tilslutning til Campus Marked Campus Marked gør det muligt for de institutioner, der er omfattet af Campus, at udbyde kurser til brugergrupper, der ikke er omfattet af Campus. Der opkræves som udgangspunkt ikke særskilt for et begrænset brug af Campus Marked. Moderniseringsstyrelsen forbeholder sig dog retten til at opkræve betaling, svarende til Moderniseringsstyrelsens faktiske udgifter, i de tilfælde hvor brugen påfører styrelsen betydelige udgifter, eller hvor brugen indgår i en kommerciel sammenhæng. 2.4 Tilslutning af særlige brugergrupper I de tilfælde, hvor institutioner ønsker særlige brugergrupper tilsluttet, som ikke er omfattet af Campus men som fuldt indgår i den lokale kompetenceudvikling (fx forskere, lokalt ansatte ved repræsentationer, frivillige etc.), opkræves der en særlig betaling med afsæt i en særskilt aftale.

8 Side 8 af Support Support af slutbruger varetages af institutionen selv, mens adgangen til 2. level support for lokale administratorer er inkluderet. I øvrigt findes information om Campus på

9 Side 9 af Statens erekruttering 3.1 Statsinstitutioner Hvis en institution ønsker at blive tilsluttet Statens e-rekruttering, skal institutionen selv afholde udgifterne til implementering af systemet. Statsinstitutionernes udgifter til drift og support afholdes af Moderniseringsstyrelsen. Vejledende priser kan fås ved henvendelse til Moderniseringsstyrelsen via Ændringer i systemopsætning, herunder ændringer som følge af organisatoriske omlægninger, afholdes af det enkelte ministerium/institution. Tilsvarende gælder udgifter til uddannelse af nye HR-medarbejdere i anvendelsen af erekruttering. Tilbud på ad hoc ydelser kan fås ved henvendelse til leverandøren af erekruttering, HR Manager Danmark Aps (se nedenstående tekstboks). 3.2 Selvejende institutioner Selvejende institutioner kan købe adgang til Statens erekruttering via den kontrakt Moderniseringsstyrelsen har indgået med HR Manager Danmark Aps. Institutionen afholder selv udgifterne til implementering, drift og support. Vejledende priser kan fås ved henvendelse til Moderniseringsstyrelsen via Tilbud på ad hoc ydelser kan fås ved henvendelse til leverandøren af erekruttering HR Manager Danmark Aps, se nedenstående tekstboks. 3.3 Support Moderniseringsstyrelsen har indgået aftale med HRM Talens Solution om support vedrørende erekruttering. Henvendelse rettes til: Supportcenter: HRM Talent Solutions Support Danmark Telefon: Online Support System:

10 Side 10 af Økonomiydelser I 2016 er der følgende abonnementer på økonomisystemer; Systemanvendelse af Navision Stat, IndFak og RejsUd samt Hosting af Navision Stat og LDV Betalingen for basisabonnementerne beregnes på grundlag af institutionens anvisning af faste løndele i Statens Lønsystem (SLS). Betaling for systemanvendelsen opkræves kvartalsvis på baggrund af opgjort lønforbrug i timelønskørslen og månedslønskørslen for kvartalets midtermåned. Beregning foretages pr. institution, sådan at der ikke indregnes rabat for servicefællesskaber. Abonnement Navision Stat, [Kr/år] Hosting af Navision Stat og LDV [Kr/år] Hvis institutionen ikke benytter SLS, skal institutionen give besked til Moderniseringsstyrelsen om størrelsen af institutionens lønforbrug. Abonnement RejsUd, [Kr/år] Beregning af lønforbruget er angivet i Bilag 2. Moderniseringsstyrelsen skal have oplyst lønsummen straks, når den pågældende måneds lønforbrug er kendt. Lønforbrugsoplysningerne skal sendes til med emnebetegnelsen Lønforbrugsoplysning. Moderniseringsstyrelsen vil efterfølgende kunne foretage stikprøvekontroller af det oplyste lønforbrug. Abonnement IndFak, [Kr/år] Årlig lønsumsudgift Interval < < < < < < < < < < < < < < < < < < < <

11 Side 11 af 19 Hvis en institution med CVR nr. x, således har et årligt lønforbrug opgjort på basis af forbruget for februar, maj, august og november på kr., skal der på årsbasis betales som følger: Abonnement Navision Stat: Hosting af Navision Stat og LDV: Anvendelse af RejsUd: Anvendelse af IndFak: kr kr kr kr. I alt: DKR , svarende til DKR i kvartalet. I det følgende er det kort angivet, hvad basisabonnementet omfatter samt øvrige priselementer for de enkelte systemer. 4.1 Anvendelse af Navision Stat For Navision Stat 7.0 og nyere versioner dækker betalingen alle tilhørende Navision Stat standardapplikationsmoduler: Funktionalitetsområde NS5.4.01/NS NS7.0 Indrapportering til ØSC Komplet Komplet Økonomistyring Komplet Komplet Salg & Marketing Delvist Komplet Køb Komplet Komplet Lager (sted) Delvist Komplet Produktion Delvist Komplet Sager Komplet Komplet Ressourceplanlægning Komplet Komplet Service Delvist Komplet Personale Komplet Komplet I abonnementsbetalingen indgår desuden ret til anvendelse af LDV, som er den lokale platform for rapportering på løn- og økonomidata. Moderniseringsstyrelsen leverer nye versioner af Navision Stat, og institutioner, der ikke betjenes af ØSC eller har særskilt aftale med Moderniseringsstyrelsen, har selv ansvaret for implementering af disse. Institutionen afholder selv hermed forbundne udgifter. Se dog afsnit 4.2 om hosting af Navision Stat og LDV. Øvrige priser for anvendelse af Navision Stat Udover grundabonnementet er der følgende priselementer: Ydelse Pris Beskrivelse Navision Stat licens kr. pr licens For institutioner, der ikke anvender Navision Stat, men ønsker at konvertere eget økonomisystem til Navision Stat.

12 Side 12 af 19 Inaktivt regnskab kr. årligt pr licens Licensen omfatter et ubegrænset antal brugere og regnskaber på én produktionsdatabase. For institutioner, der ikke længere anvender Navision Stat som økonomisystem, men ønsker adgang til at foretage historiske opslag i regnskabsdata 4.2 Hosting af Navision Stat og LDV Ydelsen omfatter hosting af Navision Stat og LDV, herunder driftsmiljø til produktionsdata, mulighed for opsætning af testmiljø med Navision Stat database og integrationer samt brugeradministrationsmodul med mulighed for bestilling af ændringer til brugere, rettigheder og passwords. Institutioner, der får leveret økonomydelser fra ØSC, vil blive opkrævet betaling for hosting af Navision Stat og LDV. Øvrige institutioner kan vælge selv at drifte Navision Stat og LDV eller få det hostet via Moderniseringsstyrelsen. Institutioner, der ikke anvender Navision Stat, men ønsker LDV hostet på aftalen, får 50% rabat på basisabonnement og etablering. Ydelsen omfatter opgraderinger til nye versioner, når der benyttes standardsystemer uden tilpasninger. Institutioner, der ikke får leveret økonomydelser fra ØSC, kan vælge at få Navision Stat tilpasset individuelt og skal så selv levere opdaterede versioner til idriftsættelse. Øvrige priser for hosting af Navision Stat og LDV For etablering af aftalen betales et etableringsgebyr afhængig af lønforbrug: Etableringsgebyr Årlig lønforbrugs Interval [Kr.] < < < < < < < < < < < < <

13 Side 13 af 19 Etableringsgebyr Årlig lønforbrugs Interval [Kr.] < < < < < < < Herudover er der følgende priselementer: Ydelse Ekstra brugere Pris Oprettelse Pris Drift 420 kr. årligt pr. bruger. Beskrivelse Dette er prisen for ekstra navngivne brugere med adgang til miljøet via Citrix. Der er 15 navngivne brugere inkluderet basisabonnement. Antallet af brugere opgøres den sidste dag i den midterste måned i kvartalet. sftp-site Linked Server 825 kr. pr site kr. årligt pr site. 415 kr. pr. server kr. årligt pr. server Alle brugere er inkluderet i prisen for ØSCinstitutioner. Et sftp-site giver adgang til fx at udveksle backup er mellem hostingmiljøet og institutionens IT-miljø. Linked server er en forbindelse mellem en SQLserver i hostingmiljøet og en SQL-servere i institutionens IT-miljø. VPN forbindelse SMTP server Opdatering af Navision Stat testdatabase Udlevering af back-up kr. pr.forbindelse 825 kr. pr. server kr. årligt pr. forbindelse kr. årligt pr. server. 825 kr. pr. gang 700 kr. pr gang Bemærk, linked server kræver en sikker forbindelse - typisk en VPN-forbindelse (se pris for denne) VPN forbindelsen bruges til at etablere sikre forbindelser mellem to forskellige netværk. SMTP-server bruges, hvis institutionen har behov for at sende mails fx hvis der ønskes at sende salgsfakturaer eller kreditnotaer fra Navision Stat via til debitorer. Opdateringen består i at der indlæses en ny backup som testdatabase. Gamle opsætninger slettes. Der udleveres en Navision Stat eller SQL backup.

14 Side 14 af RejsUd Betalingen for systemanvendelsen dækker over anvendelsen af RejsUd med tilhørende standardmoduler og dertil hørende vejledninger. Dette omfatter abonnement til leverandøren, drift, vedligeholdelse og support samt løbende videreudvikling af systemet. Der betales særskilt af den enkelte institution for omkostninger forbundet med implementering, uddannelse samt tilslutningsafgift til leverandøren. Implementering afhænger af institutionens størrelse og kompleksitet, og betalingen sker på grundlag af Moderniseringsstyrelsens timepris for konsulenttimer. Der er i 2015 indgået aftale om et nyt RejsUd system som udrulles i løbet af Prisen for implementering, uddannelse og tilslutningsafgift vil være uændret efter overgang til det nye system. Øvrige priser for anvendelse af RejsUd Udover grundabonnementet er der følgende priselementer: Ydelse Pris Beskrivelse Tilslutningsafgift kr. Pr licens Tilslutningsafgift for opsætning af én RejsUd database og indlæsning af institutionsspecifik data i databasen. (Bortfalder ved overgangen Bestillingsmodul (Licens) Bestillingsmodul (Abonnement) Integration med DanTaxi kr. Pr licens kr. årligt pr licens kr. for tilslutning. til nyt RejsUd) Tilslutningsafgift for opsætning af bestillingsmodul i én RejsUd database. (Bortfalder ved overgangen til nyt RejsUd) Tillægsabonnement for anvendelse af Bestillingsmodul i én RejsUd database. (Bortfalder ved overgangen til nyt RejsUd) Tilslutningsafgift for etablering af integration til én RejsUd database. Der opkræves ikke ekstra for drift af integrationen. I LDV er der i forbindelse med RejsUd udviklet rapporter og kuber med RejsUd data. Tilslutningsafgiften vil bortfalde i forbindelse med overgangen til nyt RejsUd. Ligeledes vil Bestillingsmodulet være en del af standardydelsen i det nye RejsUd og efter overgang til det nye RejsUd vil der således ikke længer blive faktureret ekstra for dette.

15 Side 15 af IndFak Betalingen for systemanvendelsen dækker over anvendelsen af IndFak med tilhørende standardmoduler og dertil hørende vejledninger. Dette omfatter abonnement til leverandøren, drift, vedligeholdelse og support samt løbende videreudvikling af systemet. Der betales særskilt af den enkelte institution for omkostninger forbundet med implementering og uddannelse. Implementering afhænger af institutionens størrelse og kompleksitet, og betalingen sker på grundlag af Moderniseringsstyrelsens timepris for konsulenttimer. 4.5 LDV (økonomi) LDV er den lokale platform for analysering og rapportering på økonomi. Anvendelse af LDV indgår i den samlede ydelse for Navision Stat. LDV er en åben platform hvor det er muligt at bygge sine egne rapporter og analyser eller anvende de af Moderniseringsstyrelses udviklede standard rapporter og analyseskabeloner. LDV er enten opsat lokalt eller hostes hos KMD eller SIT og anvendes lokalt hos institutionen. Installationsprogrammet hentes fra Heraf fremgår Moderniseringsstyrelsens leveringsbetingelser i forbindelse med anvendelsen af datavarehuset. LDV består af: Et antal kuber i Microsoft Analysis services til LDV, der kan tilgås fra fx Excel, og som benyttes til at lave egne analyser. Et antal Excel-skabeloner til kubebaserede standardanalyser. Et antal standard rapporter i en webgrænseflade, hertil anvendes Microsoft Reporting Services. Herunder også adgang til Report Builder, hvorfra institutionen kan redigere i standardrapporterne eller bygge sine helt egne. Et lønbudgetteringsværktøj for det er muligt at indlægge personalemæssige forudsætninger som medtages i lønfremskrivningen. Et webbasseret opsætningsprogram, hvor den lokale rapport administrator kan ændre i opsætningen af LDV, så den passer til de lokale ledelsesinformationsbehov Data: o Alle moduler i Navision Stat o Løn- og fraværsdata fra SLS o Rejseadministrations- og rejseregnskaber fra RejsUd.

16 Side 16 af Support Moderniseringsstyrelsen leverer vejledning via i tilknytning til systemanvendelsen. Supportservicen vedrørende Lønydelser (SLS og HR-Løn), Navision Stat, RejsUd, IndFak og anvendelsen af LDV dækker skriftlige henvendelser. For nærmere beskrivelse henvises til Moderniseringsstyrelsens Servicebeskrivelse: Bistand til egentlig sagsbehandling Har institutionen brug for bistand til egentlig sagsbehandling, som institutionen selv burde kunne foretage, vil der blive opkrævet betaling for bistanden. I disse tilfælde vil institutionen blive orienteret herom, ligesom pris vil blive oplyst. Der vil ikke ske en nærmere behandling af sagen, før der er indgået en aftale om bistand og tilhørende betaling. Betalingen sker i henhold til Moderniseringsstyrelsens konsulenttimepris. Eksempler på lønsagsbehandlingsydelser, hvor der opkræves særskilt betaling: Rettelse af engangsregistre Lister med brugerkoder for SLS og HR-Løn Opsætning af institutionsspecifikke ændringer på lønmodtagerregister Bistand udover vejledning på hjemmesiden sker på basis af Moderniseringsstyrelsens support, som er omfattet af betalingen for løn- og økonomiydelser. 6. Konsulentydelser Konsulent- og rådgivningsydelser koster efter regulering i henhold til prisstigningsloft kr. pr. time. For større og/eller mere vedvarende opgaver kan der indgås særlig aftale om levering af ydelser og betaling. Hertil kommer betaling for edb-kørsler, transport, trykning med mere. Der indgås normalt særskilt aftale om opgaven. 7. Kurser Udbud, priser samt vilkår for tilmelding og afmelding af deltagelse i Moderniseringsstyrelsens kurser, seminarer og konferencer fremgår af Moderniseringsstyrelsens kursus-site under

17 Side 17 af 19 BILAG 1: Standardvilkår 1. Standardvilkår for levering af Moderniseringsstyrelsens ydelser gælder for de af Moderniseringsstyrelsens ydelser, der tages betaling for. 2. Betaling for Moderniseringsstyrelsens ydelser sker efter de til enhver tid gældende priser. 3. Priserne for Moderniseringsstyrelsens ydelser fastsættes hver første januar. Styrelsen kan dog, såfremt forudsætningerne for prisfastsættelsen m.m. ændres væsentligt, regulere priserne i løbet af året. 4. Forud for udarbejdelsen af ministeriernes bidrag til forslag til finanslov for det kommende år bestræber Moderniseringsstyrelsen, så vidt det er muligt, at give meddelelse om eventuelle prisreguleringer m.m. for det kommende finansår. 5. Moderniseringsstyrelsen har ansvaret for, at institutionen får de bestilte ydelser i henhold til gældende tidsplan. 6. Opstår der forsinkelser pga. fejl fra Moderniseringsstyrelsens side, vil institutionen ikke blive pålagt eventuelle ekstra omkostninger i forbindelse med udarbejdelse af bestilte ydelser. 7. Moderniseringsstyrelsen udsender kørselskalender for SLS og SKS, se Det er herefter institutionens ansvar at indrapportere i henhold til tidsfristerne i kørselskalenderen. Ligeledes udarbejder Moderniseringsstyrelsen brugervejledninger til systemerne samt udsender informationer m.m., som det er institutionernes ansvar at holde sig orienteret om. 8. Såfremt Moderniseringsstyrelsen på grund af institutionernes manglende overholdelse af tidsfristerne i kørselsplanerne, informationerne i brugervejledningerne samt meddelelser i informationer m.m. ikke kan levere ydelserne til tiden, hæfter institutionen selv for ekstraomkostninger i forbindelse med Moderniseringsstyrelsens udarbejdelse af bestilte ydelser. 9. Hverken institutionen eller Moderniseringsstyrelsen hæfter over for den anden part for forsinkelse og/eller mangler, der skyldes strejker, lockout, naturkatastrofer eller andre forhold, der kan henføres til force majeure.

18 Side 18 af 19 BILAG 2: Beregning af lønforbrug Betalingen for basisabonnementerne på Navision Stat, IndFak, RejsUd og Navision Stat/LDV hosting beregnes på grundlag af institutionens anvisning af faste løndele i SLS. Betaling for systemanvendelsen opkræves kvartalsvis på baggrund af opgjort lønforbrug i timelønskørslen og månedslønskørslen for kvartalets midtermåned. Beregning foretages pr. institution, sådan at der ikke indregnes rabat for servicefællesskaber. Fra og med finansår 2014 opsamles alt lønforbrug, der findes i SLS både fra timeog månedslønskørslerne stemplet som SAMKO 2, Forudløn, og SAMKO 3, Bagudløn, på nedenstående konti. Institutioner, der ikke anvender SLS skal således indberette deres eget lønforbrug efter en tilsvarende model. Selve indberetningen samt spørgsmål til beregningen kan rettes til SKS konto nr. SKS Kontonavn 1150 Husleje og boligbidrag 1160 Leje af arealer forpagtning mv 1180 Salg i øvrigt af varer 1805 Lønbidr. vedr. tværmin. ordn Egentlig løn 1821 Lønref. udlånt persm.årsv Overarbejde 1841 Merarbejde 1851 Løn/O.arb. u. årsværk 1861 Særskilt vederlæggelse 1871 Friv. fratr.ordning 1872 Overførs./fradr. vedr. løn/pen 1881 Pensionsbidrag mv Refus. besk. ordn. u årsv Refus. udlån pers.m.årsv 1889 Tilsk. fra Barselsf. m. års 1890 Tilsk. fra eft.uddan Øvrig kompens. frav Øvr. tilsk./ref. besk Øvrige driftsindtægter 2210 Rejser og fribefordring 2220 Repræsentation 2232 Arbejdsmarkedsbidrag 2236 Kontante godtgørelser 2238 AER tilskud / refusion 2240 Øvrige driftsudgifter

19 Side 19 af 19 SKS konto nr. SKS Kontonavn 265 Køb af IT-tjenesteydelser 2270 Køb af tjenesteydelser 2280 Køb af varer i øvr. (t. forbr) 2291 Kasse, kurs og momsdiff Morarenter 3092 Bøder og Konfiskationer 3097 Øvr.obligatoriske bidrag, bøde 3410 Øvr. løbende ovrf.indtægter 4190 Udland iøvrigt 4191 Tilsagnsordning 4210 Kommuner 4310 Interne statslige overførsler 4421 Tjenestemandspensioner 4423 Fratrædelsesordninger for tjm Supplerende ydelser 4643 Løbende overførs. tilskudsins 4654 Engangstilskud i øvrigt 6121 Ref. berettiget købsmoms.drift 6133 Refusion af udgifter 6150 Udb. t./sene udlign. v/indb 6155 Forudbetaling af varer og tj.y 6170 Mellemregningskonto 7795 Hensættelser 9511 Gæld vedr. køb af varer mv 9730 Anden kortfristet gæld 9750 Indb./indeh. t. senere udlign.

Priser og leveringsvilkår 2015. Juli 2014

Priser og leveringsvilkår 2015. Juli 2014 Priser og leveringsvilkår 2015 Juli 2014 Moderniseringsstyrelsens betalingsordning i 2015 I 2015 omfatter Moderniseringsstyrelsens betalingsordning følgende ydelser: SLS, herunder HR-løn og Job-i-Staten

Læs mere

Priser og leveringsvilkår. Januar 2017

Priser og leveringsvilkår. Januar 2017 Priser og leveringsvilkår Januar 2017 Moderniseringsstyrelsens betalingsordning i 2017 I 2017 omfatter Moderniseringsstyrelsens betalingsordning følgende ydelser: Statens Lønløsning, herunder Statens Lønsystem

Læs mere

Servicebeskrivelse Version 1.0

Servicebeskrivelse Version 1.0 Notat 5. maj 2014 ØSY/KLA/JRN Servicebeskrivelse Version 1.0 Indhold Indhold... 2 Servicebeskrivelser... 3 Systemer og ydelser... 3 Institutionernes systemanvendelse... 3 Overordnet ansvarsdeling vedrørende

Læs mere

Priser og leveringsvilkår 2013 10.01.2013

Priser og leveringsvilkår 2013 10.01.2013 Priser og leveringsvilkår 2013 10.01.2013 Side 2 af 18 Moderniseringsstyrelsens betalingsordning i 2013 I 2013 omfatter Moderniseringsstyrelsens betalingsordning følgende ydelser: SLS, herunder HR-løn

Læs mere

Tidsplan til årsafslutningen 2015

Tidsplan til årsafslutningen 2015 Tidsplan til årsafslutningen 2015 Tidsplanen til årsafslutning 2015 henvender sig til kunder og medarbejdere i. Planen indeholder en beskrivelse af hvilke opgaver, der skal løses i forbindelse med omtalte

Læs mere

Hvilke opgaver understøtter Navision Stat 5.1? Hvornår vil Navision Stat 5.1 blive implementeret?

Hvilke opgaver understøtter Navision Stat 5.1? Hvornår vil Navision Stat 5.1 blive implementeret? Navision Stat 5.1 Hvilke opgaver understøtter Navision Stat 5.1? Regnskabsregistrering, budgettering, likviditetsstyring, kreditoradministration, debitoradministration, afstemninger og omkonteringer. Hvornår

Læs mere

Bilag 3 Administration af brugeradgang

Bilag 3 Administration af brugeradgang Bilag 3 Administration af brugeradgang Dette bilag indeholder dels en oversigt over, hvordan institutionerne har adgang til brugeradministration for de forskellige systemer og dels informationer, som kan

Læs mere

Uddata. Side 1 af 20. I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvilke uddata du får, eller kan bestille fra lønsystemet. Indhold

Uddata. Side 1 af 20. I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvilke uddata du får, eller kan bestille fra lønsystemet. Indhold Uddata Side 1 af 20 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvilke uddata du får, eller kan bestille fra lønsystemet. Indhold 1. Indhold... 2 2. Uddata fra SLS... 2 - U 198, Kontroluddata... 2 - U 700,

Læs mere

Bilag 7 Forretningsnødplaner

Bilag 7 Forretningsnødplaner Bilag 7 Forretningsnødplaner 6. juli 2015 ØSY/LHR/SAR Version 1.3 Dette bilag beskriver forretningsnødplaner for de mest kritiske opgaver i følgende systemer: Statens Lønsystem/Statens Pensionssystem/HR-Løn

Læs mere

Leverings- og vedligeholdelsesvilkår for Moderniseringsstyrelsen lokale datavarehus LDV

Leverings- og vedligeholdelsesvilkår for Moderniseringsstyrelsen lokale datavarehus LDV Leverings- og vedligeholdelsesvilkår for Moderniseringsstyrelsen lokale datavarehus LDV Indhold 1. DEFINITIONER... 2 2. BAGGRUND OG FORMÅL... 2 3. MODERNISERINGSSTYRELSENS YDELSER... 3 4. INSTITUTIONENS

Læs mere

PRISER OG LEVERINGSVILKÅR

PRISER OG LEVERINGSVILKÅR PRISER OG LEVERINGSVILKÅR 2001 Økonomistyrelsens betalingsordning i 2001 I 2001 omfatter Økonomistyrelsens betalingsordning følgende ydelser: a. Økonomiforvaltning (dvs. regel- og myndighedsopgaver i relation

Læs mere

GENERELLE VILKÅR COOKIEINFORMATIONSLØSNING

GENERELLE VILKÅR COOKIEINFORMATIONSLØSNING GENERELLE VILKÅR COOKIEINFORMATIONSLØSNING Cookieinformationsløsningen opsættes af Sitemorse Danmark til kunden. Service og sikkerhed Oppetid Sitemorse hoster løsningen samt relaterede komponenter og indhold

Læs mere

Nr. 1 af 11. januar 2010 (LG 02/10, 1.)

Nr. 1 af 11. januar 2010 (LG 02/10, 1.) Nr. 1 af 11. januar 2010 (LG 02/10, 1.) Indledning Denne SLS-information indeholder emner og beskrivelser, der knytter sig til løngeneration 02/10, 1. lønkørsel. Indhold Dette dokument indeholder følgende

Læs mere

Tilslutningsaftale Til Webservice

Tilslutningsaftale Til Webservice Tilslutningsaftale Til Webservice Mellem De offentlige institutioner der er tilsluttet Campus CVR Og Finansministeriet, Moderniseringsstyrelsen Landgreven 4, Postboks 2193, 1017 København K CVR: 10 21

Læs mere

Servicebeskrivelse. 6. juli 2015 ØSY/LHR/SAR. Version 1.3

Servicebeskrivelse. 6. juli 2015 ØSY/LHR/SAR. Version 1.3 Servicebeskrivelse 6. juli 2015 ØSY/LHR/SAR Version 1.3 Indhold Indhold... 2 Servicebeskrivelser... 3 Systemer og ydelser... 3 Overordnet ansvarsdeling vedrørende systemer og ydelser... 4 Levering og implementering

Læs mere

Leverings- og vedligeholdelsesvilkår. for. Økonomistyrelsen lokale datavarehus ØS LDV

Leverings- og vedligeholdelsesvilkår. for. Økonomistyrelsen lokale datavarehus ØS LDV Leverings- og vedligeholdelsesvilkår for Økonomistyrelsen lokale datavarehus ØS LDV Økonomistyrelsen Landgreven 4, postboks 2193 DK-1017 København K (i det følgende benævnt Økonomistyrelsen) 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

For ØSC-kunder udsendes nærmere beskrivelse af processen fra Statens Administration.

For ØSC-kunder udsendes nærmere beskrivelse af processen fra Statens Administration. Feriepenge i eindkomst Pr. 1. januar 2012 overgik indberetning af feriepenge til eindkomst. Moderniseringsstyrelsen har derfor udarbejdet denne vejledning som hjælp til behandling af sager om feriepenge.

Læs mere

Installationsvejledning af ØS LDV

Installationsvejledning af ØS LDV Installationsvejledning af ØS LDV Del 2 Kørsel af installationswizard (version 2.3.0) Målgruppe: Systemadministrator Juni 2012 Indledning Vejledningen er rettet mod systemadministratoren der skal forestå

Læs mere

Installationsvejledning af ØS LDV

Installationsvejledning af ØS LDV Installationsvejledning af ØS LDV Del 2 Kørsel af installationswizard Målgruppe: Systemadministrator November 2009 Indledning Vejledningen er rettet til systemadministratoren der skal forestå den tekniske

Læs mere

Bilag 2: Beskrivelse af Fujitsu, KMD og SAS

Bilag 2: Beskrivelse af Fujitsu, KMD og SAS Bilag 2: Beskrivelse af Fujitsu, KMD og SAS I dette bilag er de tre mulige leverandører vurderet ud fra 12 kriterier, som er centrale for valg af ledelsesinformation. Punkt 13 omhandler kriterier for præsentationsværktøjet,

Læs mere

Side 1 af 16. Vedligehold decentrale stamdata i SKS

Side 1 af 16. Vedligehold decentrale stamdata i SKS Side 1 af 16 Vedligehold decentrale stamdata i SKS Indholdsfortegnelse Side 2 af 16 1. Indledning... 3 2. Generelt om stamdata i SKS og vedligeholdelse af disse... 3 2.1. CENTRALE STAMDATA... 4 2.2. DECENTRALE

Læs mere

Vejledning til Computeraftalen

Vejledning til Computeraftalen Vejledning til Computeraftalen Moderniseringsstyrelsen Landgreven 4 Postboks 2193 1017 København K T 3392 8000 www.modst.dk og www.statensindkob.dk Side 2 af 8 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2.

Læs mere

Vejledning til Storage

Vejledning til Storage Vejledning til Storage torageaftalen aftalen Moderniseringsstyrelsen Landgreven 4 Postboks 2193 1017 København K T 3392 8000 www.modst.dk og www.statensindkob.dk Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

UDKAST. Anvendelsesområde

UDKAST. Anvendelsesområde UDKAST Bekendtgørelse om revision og tilskudskontrol m.m. ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, almengymnasiale uddannelse og almen voksenuddannelse m.v. I medfør af 26, stk. 2, 3 og 5, i lov

Læs mere

Ebba Ehlers/Hanne Mortensen

Ebba Ehlers/Hanne Mortensen Notat 22/2-2010 Vedrørende: Opgradering til Navision 5.1 Fordeling: Professionshøjskoler, Danmarks Medie- og journalisthøjskole og TAMU Skrevet af: Ebba Ehlers/Hanne Mortensen Version nr.: Professionshøjskoler,

Læs mere

Vejledning til rejsebureauaftalen

Vejledning til rejsebureauaftalen Vejledning til rejsebureauaftalen Moderniseringsstyrelsen Landgreven 4 Postboks 2193 1017 København K T 3392 8000 www.modst.dk og www.statensindkob.dk Februar 2014 Side 2 af 14 Indholdsfortegnelse DEL

Læs mere

Meddelelse nr. 1. Svar på spørgsmål. til. udbud af batterier til høreapparater 2013-2017

Meddelelse nr. 1. Svar på spørgsmål. til. udbud af batterier til høreapparater 2013-2017 Meddelelse nr. 1 Svar på spørgsmål til udbud af batterier til høreapparater 2013-2017 I overensstemmelse med Udbudsdirektivets artikel 39, stk. 2, kan Amgros (på vegne af de fem danske regioner) op til

Læs mere

Vejledning til årsafslutning 2015

Vejledning til årsafslutning 2015 Side 1 af 39 Vejledning til årsafslutning 2015 ØS/ØSY/TIE Navision Stat 7.0 Formål Vejledningen indeholder en beskrivelse af, hvordan årsafslutningsprocessen er i Navision Stat 7.0 for år 2015. Samtidig

Læs mere

Adresseliste med telefon og e-mail (Rapport-ID: 41)

Adresseliste med telefon og e-mail (Rapport-ID: 41) Adresseliste med telefon og e-mail (Rapport-ID: 41) Indhold 1. Hvad er formålet med rapporten?... 1 2. Overblik over rapporten... 1 4. Faste, indbyggede filtre / betingelser i rapporten... 2 5. Parametervalg

Læs mere

Statens Administration ydelser og betalingsmodel for Økonomiservicecentret (ØSC) 2015

Statens Administration ydelser og betalingsmodel for Økonomiservicecentret (ØSC) 2015 Statens Administration ydelser og betalingsmodel for Økonomiservicecentret (ØSC) 2015 Pr. 1. januar 2014 er ØSC overgået til en aktivitetsbaseret betalingsmodel. I 2015 inkluderes de ydelser, der tidligere

Læs mere

Denne vejledende tekst i skarpe parenteser bedes fjernet af tilbudsgiver før indsendelse af bilag.]

Denne vejledende tekst i skarpe parenteser bedes fjernet af tilbudsgiver før indsendelse af bilag.] Bilag 8 Vederlag Indholdsfortegnelse 1. VEDERLAG... 3 2. KUNDENS KRAV TIL VEDERLAG OG PRISER... 4 2.1 Fordeling af omsætning... 4 2.2 Betaling af engangsvederlag for etablering af Løsningen.... 4 2.3 Betaling

Læs mere

BEK nr 1596 af 14/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016. Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 1596 af 14/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016. Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 1596 af 14/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Styrelsen

Læs mere

Introduktion til Digital Post. Februar 2016

Introduktion til Digital Post. Februar 2016 Introduktion til Digital Post Februar 2016 Hvem skal læse dokumentet? Vejledningen er relevant for dig, hvis du har brug for en introduktion til Administrationsportalen i Digital Post og hvad der skal

Læs mere

Løninformation nr. 1 af 9. januar 2014 (LG 02/14, 1.)

Løninformation nr. 1 af 9. januar 2014 (LG 02/14, 1.) Løninformation nr. 1 af 9. januar 2014 (LG 02/14, 1.) Side 1 af 7 Løninformation om lønkørsel for LG 02/14, 1. lønkørsel. Løn er til disposition d. 15. januar 2014. Løninformation er Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

Vilkår & Betingelser

Vilkår & Betingelser Webshipr.com - Vilkår og betingelser! Vilkår & Betingelser Om Webshipr... 3 Oprettelse af konto... 3 Køb af ydelser... 3 Priser og betaling... 4 Abonnements betingelser... 4 Webshipr s ydelser... 4 Kriterier...

Læs mere

Bekendtgørelse om plejefamilier

Bekendtgørelse om plejefamilier Bekendtgørelse om plejefamilier I medfør af 66 a, stk. 8, i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 1284 af 17. november 2015, som ændret ved xx, fastsættes: 1. Bekendtgørelsen regulerer forhold

Læs mere

Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet.

Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet. Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet. Funktion Kapacitet Kamera Ekstra Kamera Live. Max antal

Læs mere

LIC Fastnet Abonnementsvilkår Februar 2013

LIC Fastnet Abonnementsvilkår Februar 2013 Tjenestespecifikke abonnementsvilkår for LIC Fastnettjenester gældende i supplement til LIC Mobilics Generelle Vilkår LIC Fastnet Abonnementsvilkår Indholdsfortegnelse 1. Abonnementsaftalen... 3 2. Aftalens

Læs mere

Feriepengeforpligtelse i SLS

Feriepengeforpligtelse i SLS Feriepengeforpligtelse i SLS Indledning Fra januar 2005 blev statens regnskabsaflæggelse udvidet til også at omfatte omkostningsregnskaber. Det betyder blandt andet, at der skal indregnes en række gældsforpligtelser.

Læs mere

Brugerbetingelser for LE@N

Brugerbetingelser for LE@N 1. Definitioner 1.1 Ved EAN-Web forstås virksomheden EAN-Web A/S, Vesterbrogade 149, 1620 København V, CVR nr. 24 21 27 42 1.2 Ved LE@N forstås det af EAN-Web ejede Web-EDI-baserede edb-system, som gør

Læs mere

Spørgsmål og svar 1 d. 16. oktober 2012 på udbud på levering af brændstof og fyringsolie

Spørgsmål og svar 1 d. 16. oktober 2012 på udbud på levering af brændstof og fyringsolie Spørgsmål og svar 1 d. 16. oktober 2012 på udbud på levering af brændstof og fyringsolie Spørgsmål: Spørgsmål 1: Delaftale 1: - Er det korrekt forstået, at der på denne delaftale vil blive valgt 5 leverandører

Læs mere

Vejledning til Computeraftalen

Vejledning til Computeraftalen Vejledning til Computeraftalen Moderniseringsstyrelsen Landgreven 4 Postboks 2193 1017 København K T 3392 8000 www.modst.dk og www.statensindkob.dk Side 2 af 8 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2.

Læs mere

Hvorfor starte fra bunden?

Hvorfor starte fra bunden? ! Hvorfor starte fra bunden? Udrul BI4Dynamics på blot 1 dag! Installationsguiden opbygger det komplette data warehouse på Microsoft SQL Server og udruller OLAP kuber i Microsoft Analysis Services. Under

Læs mere

Spørgsmål og svar. 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-4

Spørgsmål og svar. 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-4 Spørgsmål og svar 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-4 Nr. Spørgsmål Svar Modtaget Besvaret 1.1 Er det muligt at ændre tilbudsfristen evt. så der gives 14 dage længere? Tilbudsfristen ændres

Læs mere

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) TH. LANGS HF & VUC. vedrørende. forberedende voksenundervisning (FVU)

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) TH. LANGS HF & VUC. vedrørende. forberedende voksenundervisning (FVU) Driftsoverenskomst mellem XX (driftsoverenskomstpart) og vedrørende forberedende voksenundervisning (FVU) Overenskomsten består af nærværende overenskomst med tilhørende administrative vejledning danner

Læs mere

IndFak Indkøbs- og Fakturasystem. Implementering

IndFak Indkøbs- og Fakturasystem. Implementering IndFak Indkøbs- og Fakturasystem Implementering Formål med IndFak Staten skal have ét system til håndtering af indkøb og fakturaer Systemet skal anvendes af alle statslige NS institutioner og kan anvendes

Læs mere

Baggrund og løsningsbeskrivelse

Baggrund og løsningsbeskrivelse Udfasning af ESR og nyt Ejendomsskat- og Ejendomsbidragssystem 04. juni 2015 BILAG 1 Baggrund og løsningsbeskrivelse Indholdsfortegnelse: 1. Baggrunden for projektet... 2 2. Udfasningen af Ejendomsstamregistret

Læs mere

Rund fødselsdag (Rapport-ID: 51) 2. Overblik over rapporten Rapporteringen benyttes til at holde øje med de medarbejdere, der har rund fødselsdag.

Rund fødselsdag (Rapport-ID: 51) 2. Overblik over rapporten Rapporteringen benyttes til at holde øje med de medarbejdere, der har rund fødselsdag. Rund fødselsdag (Rapport-ID: 51) Indhold 1. Hvad er formålet med rapporten?... 1 2. Overblik over rapporten... 1 3. Den færdige rapport... 2 4. Faste, indbyggede filtre / betingelser i rapporten... 2 5.

Læs mere

Opgraderingsvejledning: Fra LDV 2.3.1 til LDV 2.4.0

Opgraderingsvejledning: Fra LDV 2.3.1 til LDV 2.4.0 Opgraderingsvejledning: Fra LDV 2.3.1 til LDV 2.4.0 Marts 2015 MODST/SAR Generelt Dette er en vejledning i opgraderingen af LDV 2.3.1 til den nye version, LDV 2.4.0, der understøtter Navision Stat 7.0.

Læs mere

Formål med IndFak. Staten skal have ét system til håndtering af indkøb og fakturaer Procesbesparelser ved at automatisere arbejdsgange og kontroller

Formål med IndFak. Staten skal have ét system til håndtering af indkøb og fakturaer Procesbesparelser ved at automatisere arbejdsgange og kontroller Inspirationsdag Uni-C 4/6-2012 Formål med IndFak Staten skal have ét system til håndtering af indkøb og fakturaer Procesbesparelser ved at automatisere arbejdsgange og kontroller Ind: Mål om at der i stor

Læs mere

DUBU (Digitalisering Udsatte Børn og Unge) DHUV (Digitalisering af Handicap og Udsatte-Voksne)

DUBU (Digitalisering Udsatte Børn og Unge) DHUV (Digitalisering af Handicap og Udsatte-Voksne) Myndighedsafdelingen Helle Støve DUBU (Digitalisering Udsatte Børn og Unge) DHUV (Digitalisering af Handicap og Udsatte-Voksne) Business case for DUBU og afsæt for DHUV 1 INDLEDNING... 1 2 FORMÅL... 1

Læs mere

At være kunde i Økonomiservicecenteret: Opgaver i HR og økonomiafdelingerne

At være kunde i Økonomiservicecenteret: Opgaver i HR og økonomiafdelingerne At være kunde i Økonomiservicecenteret: i HR og økonomiafdelingerne Værktøjskonference 2009 Kristian Havskov Sørensen, Niels Peter Fredslund, Økonomistyrelsen Du får indblik i en kundes s - erfaringer

Læs mere

Administration af konti og rettigheder til konti. Nye betalingsformidlingsfaciliteter på markedet

Administration af konti og rettigheder til konti. Nye betalingsformidlingsfaciliteter på markedet Teknisk dialog - i forbindelse med Moderniseringsstyrelsens udbud af SKB/OBS 22. maj 2012 Agenda Alternativt cash pool system Administration af konti og rettigheder til konti Nye betalingsformidlingsfaciliteter

Læs mere

Tillægsaftale. om Hvilende Abonnement. til standardaftale. om gensalg fastnet. mellem. TDC Totalløsninger A/S XXX

Tillægsaftale. om Hvilende Abonnement. til standardaftale. om gensalg fastnet. mellem. TDC Totalløsninger A/S XXX 18. januar 2005 Tillægsaftale om Hvilende Abonnement til standardaftale om gensalg fastnet mellem TDC Totalløsninger A/S og XXX 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 1.1 Bilagsliste... 2 2 Præambel...

Læs mere

Campus leveres af Moderniseringsstyrelsen

Campus leveres af Moderniseringsstyrelsen Campus leveres af Moderniseringsstyrelsen DAGSORDEN Idégrundlag & baggrund Funktionalitet E-læring Tilslutning Afrunding & spørgsmål Idégrundlag & baggrund IDÉGRUNDLAG & BAGGRUND Campus er en fællesoffentlig

Læs mere

.DSLWHOÃ 9LUNVRPKHGHUQH

.DSLWHOÃ 9LUNVRPKHGHUQH .DSLWHOÃ 9LUNVRPKHGHUQH Folkeafstemning Deltagelse i euro-samarbejdet Omkring 1 år Op til 2-3 år Virksomhedernes omstilling til euro kan påbegyndes Omstilling i virksomhederne kan ske hurtigt forudsat

Læs mere

FLIS - FAQ. Indholdsfortegnelse. Senest opdateret oktober 2013

FLIS - FAQ. Indholdsfortegnelse. Senest opdateret oktober 2013 FLIS - FAQ Indholdsfortegnelse Status og tidsplan for FLIS... 2 Hvor mange kommuner er tilsluttet FLIS?... 2 Hvornår tager min kommune FLIS i brug?... 2 Hvornår kommer fagområderne med i FLIS?... 2 Idriftsættelse

Læs mere

Kompetenceplatformen

Kompetenceplatformen Kompetenceplatformen KOMPETENCEUDVIKLING MED STRATEGISK FOKUS Medarbejder vælger samtaleemner angiver kernekompetencer gør status på gamle aftaler Leder og medarbejder studerer samtaleskema Leder klikker

Læs mere

Installationsvejledning af ØS LDV

Installationsvejledning af ØS LDV Installationsvejledning af ØS LDV Del 1 Klargøring af IT miljø Målgruppe: Systemansvarlig Januar 2011 Indledning Vejledningen er rettet til den systemansvarlige, der skal forestå den tekniske installering

Læs mere

UDBUD vedrørende. fodbehandling. Indgåelse af prisaftale vedrørende fodbehandling, bevilget til pensionister i Skanderborg Kommune

UDBUD vedrørende. fodbehandling. Indgåelse af prisaftale vedrørende fodbehandling, bevilget til pensionister i Skanderborg Kommune UDBUD vedrørende fodbehandling Indgåelse af prisaftale vedrørende fodbehandling, bevilget til pensionister i Skanderborg Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Leverancens art og omfang...

Læs mere

Løninformation nr. 7 af 23. marts 2015 (LG 04/15, 2.)

Løninformation nr. 7 af 23. marts 2015 (LG 04/15, 2.) Løninformation nr. 7 af 23. marts 2015 (LG 04/15, 2.) Side 1 af 5 Løninformation om lønkørsel for LG 04/15, 2. lønkørsel. Løn er til disposition d. 31. marts 2015. Løninformation er Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

Bilag 2: Styringsrelevant registreringsramme

Bilag 2: Styringsrelevant registreringsramme Bilag 2: Styringsrelevant registreringsramme August 2015 INDLEDNING Styringsrelevans Hensigten med en registreringsramme er at understøtte styringsbehovene. Derfor kan opsætningen af en registreringsramme

Læs mere

Bilag 2 Servicemål og ydelsesbeskrivelse

Bilag 2 Servicemål og ydelsesbeskrivelse Version 1.0 Side 1 af 15 Bilag 2 Servicemål og ydelsesbeskrivelse Bilag 2 indeholder servicemål og ydelsesbeskrivelser for Moderniseringsstyrelsens systemer. Servicemål vedrørende generel support af systemer

Læs mere

Aftale om køb af specialrådgivning

Aftale om køb af specialrådgivning Aftale om køb af specialrådgivning Denne aftale omfatter køb af specialrådgivning på syns- og hjælpemiddelområdet. Der er mellem Århus Kommune Hjælpemiddelcentralen Århus og Center for Syn og Kommunikation

Læs mere

Integrationsmanual. Campus faktureringsløsning til Navision Stat. Brugervejledning til udviklere

Integrationsmanual. Campus faktureringsløsning til Navision Stat. Brugervejledning til udviklere Integrationsmanual Campus faktureringsløsning til Navision Stat Brugervejledning til udviklere Moderniseringsstyrelsen Navision Stat fakturering 2016 1 1. Indholdsfortegnelse Nyt kapitel 1. Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Kunden er mod særskilt betaling berettiget til via download fra Kundens server, eller på tilsvarende måder, at opdatere de omfattede enheder.

Kunden er mod særskilt betaling berettiget til via download fra Kundens server, eller på tilsvarende måder, at opdatere de omfattede enheder. Aftale om erhvervskopiering 1 Anvendelsesområde Denne aftale omfatter Kundens kopiering af lovligt erhvervede udgivne lydoptagelser (f.eks. CD er og Mp3-filer) herefter skæringerne, til anvendelse på Kundens

Læs mere

Vejledning VEDRØRENDE GENERELLE BETINGELSER FOR ANVENDELSE AF NEMHANDEL. Februar 2015 (VERSION 1.4 AF FEBRUAR 2015)

Vejledning VEDRØRENDE GENERELLE BETINGELSER FOR ANVENDELSE AF NEMHANDEL. Februar 2015 (VERSION 1.4 AF FEBRUAR 2015) Vejledning Februar 2015 VEDRØRENDE GENERELLE BETINGELSER FOR ANVENDELSE AF NEMHANDEL (VERSION 1.4 AF FEBRUAR 2015) Side 2 af 12 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 INDLEDNING... 4 GENERELLE

Læs mere

Referat fra møderne i Erfagruppen Epos Løn den 2. og 3. februar 2011

Referat fra møderne i Erfagruppen Epos Løn den 2. og 3. februar 2011 Velkomst Erfagruppens koordinator, Ann Langballe Madsen, startede dagen med at byde velkommen. Ann gennemgik agendaen og kunne i den forbindelse fortælle, at Jørgen Bærentzen desværre var blevet ramt af

Læs mere

I denne vejledning kan du læse om, hvordan du i HR-Løn med løntjek straks kan se en beregning af lønnen i kroner og ører.

I denne vejledning kan du læse om, hvordan du i HR-Løn med løntjek straks kan se en beregning af lønnen i kroner og ører. Løntjek i HR-Løn Side 1 af 7 I denne vejledning kan du læse om, hvordan du i HR-Løn med løntjek straks kan se en beregning af lønnen i kroner og ører. Indhold 1. Formål med løntjek... 2 2. Sådan finder

Læs mere

Bilag 2 Servicemål og ydelsesbeskrivelse

Bilag 2 Servicemål og ydelsesbeskrivelse Version 1.1 Side 1 af 16 Bilag 2 Servicemål og ydelsesbeskrivelse Bilag 2 indeholder servicemål og ydelsesbeskrivelser for Moderniseringsstyrelsens systemer. Servicemål vedrørende generel support af systemer

Læs mere

Notat vedrørende borgere godkendt til fleksjob.

Notat vedrørende borgere godkendt til fleksjob. A s s e n s Nørregade 42 5620 Glamsbjerg Tel +45 64 74 70 00 Fax +45 64 45 19 47 www.jobnet.dk Journal nr.: Sagsbehandler: 23. juli 2009 Notat vedrørende borgere godkendt til fleksjob. Resume Lavkonjunkturen

Læs mere

Barselsforløb i SLS/HR-Løn Vejledning til indrapportering

Barselsforløb i SLS/HR-Løn Vejledning til indrapportering Side 1 af 32 Barselsforløb i SLS/HR-Løn Vejledning til indrapportering I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan du indrapporterer et barselsforløb i SLS/HR-Løn OBS BEMÆRK I denne vejledning henvises

Læs mere

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Regionalfonden, 18 %

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Regionalfonden, 18 % VEJLEDNING 2014-2020 Til anvendelse af konti for budgetter under Regionalfonden, 18 % Erhvervsstyrelsen, 20. august 2015 Udgifter Udgifter til projektgennemførelse 200 Projektarbejde, standardsats 210

Læs mere

I denne vejledning kan du læse om, hvilke uddata du får automatisk eller kan bestille fra lønsystemet.

I denne vejledning kan du læse om, hvilke uddata du får automatisk eller kan bestille fra lønsystemet. Uddata Side 1 af 23 I denne vejledning kan du læse om, hvilke uddata du får automatisk eller kan bestille fra lønsystemet. Indhold 1. Indhold... 3 2. Uddata fra SLS... 3 - U 198, Kontroluddata... 3 - U

Læs mere

Masseindberetning i HR-Løn

Masseindberetning i HR-Løn Masseindberetning i HR-Løn Side 1 af 18 I denne vejledning kan du læse, hvordan du gør, når du skal indberette ensartede lønændringer til mange medarbejdere. Masseindberetning kunne fx være udbetaling

Læs mere

// Mamut Business Software Installationsguide: Basis

// Mamut Business Software Installationsguide: Basis // Mamut Business Software Installationsguide: Basis Introduktion Indhold Denne guide forenkler installationen og førstegangsopstarten af Mamut Business Software. Hovedfokus i denne guide er enkeltbrugerinstallationer.

Læs mere

GENERELLE BETINGELSER FOR SUPPORT OG PROGRAMMELOPDATERING

GENERELLE BETINGELSER FOR SUPPORT OG PROGRAMMELOPDATERING GENERELLE BETINGELSER FOR SUPPORT OG PROGRAMMELOPDATERING DEL I: INDLEDNING Aftalegrundlag I disse betingelser er beskrevet rammerne for, hvordan DFF-EDB leverer support og programmelopdatering til sine

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte arbejdsformænd, vejformænd, faglærte gartnerformænd m.fl.

Aftale for tjenestemandsansatte arbejdsformænd, vejformænd, faglærte gartnerformænd m.fl. Aftale for tjenestemandsansatte arbejdsformænd, vejformænd, faglærte gartnerformænd m.fl. KL Dansk Formands Forening FOA Fag og Arbejde 40.32 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område...3 2. Generelle

Læs mere

1 Start installation. 2 Vælg Kør. Installation af Næsgaard Mark.NET og konvertering af data

1 Start installation. 2 Vælg Kør. Installation af Næsgaard Mark.NET og konvertering af data Installation af Næsgaard Mark.NET og konvertering af data Generelt Opdatér det gamle program til version 13.0 Tøm PocketMark Kode Denne vejledning beskriver, hvordan du installerer det nye Næsgaard Mark.NET

Læs mere

Kursuskatalog og lidt om vores andre ydelser

Kursuskatalog og lidt om vores andre ydelser Kursuskatalog 2016 -og lidt om vores andre ydelser Har du et uddannelsesbehov? DBVision udbyder en lang række kurser indenfor databaser og it-drift. Alle vores kurser er baseret på undervisningsmateriale,

Læs mere

Rammeaftale. mellem. IM Soft og Foreningen af skoleledere ved tekniske skoler for levering af systemerne IMS Journal og IMS FakturaFlow

Rammeaftale. mellem. IM Soft og Foreningen af skoleledere ved tekniske skoler for levering af systemerne IMS Journal og IMS FakturaFlow Rammeaftale mellem IM Soft og Foreningen af skoleledere ved tekniske skoler for levering af systemerne IMS Journal og IMS FakturaFlow Side 1 af 6 20. oktober 2006 Indholdsfortegnelse 1 Aftalens parter...3

Læs mere

Tillægsaftale om Betalingsservice

Tillægsaftale om Betalingsservice Tillægsaftale om Betalingsservice 1. Debitorer i Betalingsservice 1.1 Kunden og GrønlandsBANKEN, Postboks 1033, 3900 Nuuk, banken@banken.gl har dags dato i henhold til Aftale om Netbank indgået følgende

Læs mere

Vejledning til telefoni- og mobilt bredbåndsaftalen

Vejledning til telefoni- og mobilt bredbåndsaftalen Vejledning til telefoni- og mobilt bredbåndsaftalen Moderniseringsstyrelsen Landgreven 4 Postboks 2193 1017 København K T 3392 8000 www.modst.dk og www.statensindkob.dk Side 2 af 10 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bekendtgørelse om barseludligning på det private arbejdsmarked

Bekendtgørelse om barseludligning på det private arbejdsmarked Bekendtgørelse om barseludligning på det private arbejdsmarked I medfør af 2, stk. 2, 3, stk. 2-3, 4, stk. 1-3, 5, stk. 2, 6, stk. 1-2, 7, stk. 1-3, 9, 11, 12, stk. 2 og 14 i lov nr. 417 af 8. maj 2006

Læs mere

Enhedslistens guide til kasserere og interne revisorer i afdelinger og regioner

Enhedslistens guide til kasserere og interne revisorer i afdelinger og regioner Enhedslistens guide til kasserere og interne revisorer i afdelinger og regioner Indholdsfortegnelse: Kassererens opgaver og ansvar Kassererens arbejdsredskaber Regnskabssystem Mellemregningskonto på landskontoret

Læs mere

Udbudsbetingelser for indkøb af system til forbrugsafregning (FAS):

Udbudsbetingelser for indkøb af system til forbrugsafregning (FAS): Udbudsbetingelser for indkøb af system til forbrugsafregning (FAS): Lejre Forsyning Højbyvej 19 4320 Lejre 4646 4040 www.lejreforsyning.dk Bjørn M. Nielsen Tlf.: 46464041 bjni@lejreforsyning.dk Dato: 11-09-2013

Læs mere

Bilag 3 Vederlag/priser

Bilag 3 Vederlag/priser Bilag 3 Vederlag/priser Indholdsfortegnelse Vejledning... 2 1. Vederlag... 2 1.1. Fast vederlag... 2 1.1.1. Pris pr. beredskab... 2 1.2 Reguleringsmekanismer for det faste vederlag... 3 1.2.1. Tilkøb og

Læs mere

Xdont version 14.1.0.X / Fysioterapeuter Rev: 16-06-2014

Xdont version 14.1.0.X / Fysioterapeuter Rev: 16-06-2014 Xdont version 14.1.0.X / Fysioterapeuter Rev: 16-06-2014 HUSK: at tage en ekstern sikkerhedskopi inden opdateringen igangsættes. at opdateringen altid skal køres fra hovedmaskinen/serveren. alle klientmaskiner

Læs mere

Rammeaftale mellem Danmarks Rejsebureau Forening DRF og Hotel-, Restaurant- & Turisterhvervet HORESTA

Rammeaftale mellem Danmarks Rejsebureau Forening DRF og Hotel-, Restaurant- & Turisterhvervet HORESTA Rammeaftale mellem Danmarks Rejsebureau Forening DRF og Hotel-, Restaurant- & Turisterhvervet HORESTA 1 Gyldighedsområde Rammeaftalen er gældende, medmindre hotellet og bureauet skriftligt har fraveget

Læs mere

Løninformation nr. 10 af 22. april 2015 (LG 05/15, 2.)

Løninformation nr. 10 af 22. april 2015 (LG 05/15, 2.) Løninformation nr. 10 af 22. april 2015 (LG 05/15, 2.) Side 1 af 6 Løninformation om lønkørsel for LG 05/15, 2. lønkørsel. Løn er til disposition d. 30. april 2015. Løninformation er Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

MONO.NET FORHANDLER GUIDE

MONO.NET FORHANDLER GUIDE MONO.NET FORHANDLER GUIDE INTRO Tak fordi du har valgt at blive en mono.netforhandler. Vi glæder os til vores fremtidige samarbejde! Denne guide giver en grundig introduktion til hvordan forskellige hjemmesider

Læs mere

Guide til Danpot C5 produktionsplan

Guide til Danpot C5 produktionsplan Med Danpot C5 får du et nyt, let tilgængeligt og i princippet gratis værktøj til produktionsplanlægning i potteplantegartneriet. Værktøjet kan skræddersys til gartneriets afdelinger, kulturer, hold og

Læs mere

Handelsbetingelser Gældende per 21/

Handelsbetingelser Gældende per 21/ Handelsbetingelser Gældende per 21/04-2016 1. Generelt 1.1. Nærværende aftale er gældende for enhver aftale indgået med WEXO. Kunden accepterer ved aftalens indgåelse samtlige betingelser beskrevet i dette

Læs mere

Dette IT-ydelseskatalog viser de ydelser og services du kan forvente at modtage fra IT-service og indenfor hvilken tidsramme.

Dette IT-ydelseskatalog viser de ydelser og services du kan forvente at modtage fra IT-service og indenfor hvilken tidsramme. IT-service Senest revideret 29/10-2008 af CTC IT-ydelseskatalog Dette IT-ydelseskatalog viser de ydelser og services du kan forvente at modtage fra IT-service og indenfor hvilken tidsramme. Generelt ligger

Læs mere

Statens Administration ydelser og betalingsmodel for Økonomiservicecentret (ØSC) 2014

Statens Administration ydelser og betalingsmodel for Økonomiservicecentret (ØSC) 2014 Statens Administration ydelser og betalingsmodel for Økonomiservicecentret (ØSC) 2014 Pr. 1. januar 2014 er ØSC overgået til en aktivitetsbaseret betalingsmodel. Betalingen til ØSC beregnes herefter på

Læs mere

Barselsforløb i SLS/HR-Løn Vejledning til indrapportering

Barselsforløb i SLS/HR-Løn Vejledning til indrapportering Side 1 af 10 Barselsforløb i SLS/HR-Løn Vejledning til indrapportering I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan du indrapporterer et barselsforløb i SLS/HR-Løn Indhold 1. Forord... 2 2. Afgangsårsager...

Læs mere

Version 29.04.2014 BILAG 13 PRISER

Version 29.04.2014 BILAG 13 PRISER Version 29.04.2014 BILAG 13 PRISER VEJLEDNING Bilaget udfyldes på baggrund af de af tilbudsgiver tilbudte priser i bilag 13.1. Tilbudsgiverne skal udfylde bilag 13.1 med henblik på en beregning af den

Læs mere

Vejledning til Møbel-aftalen. Moderniseringsstyrelsen Landgreven 4 Postboks 2193 1017 København K T 3392 8000 www.modst.dk og www.statensindkob.

Vejledning til Møbel-aftalen. Moderniseringsstyrelsen Landgreven 4 Postboks 2193 1017 København K T 3392 8000 www.modst.dk og www.statensindkob. Vejledning til Møbel-aftalen Moderniseringsstyrelsen Landgreven 4 Postboks 2193 1017 København K T 3392 8000 www.modst.dk og www.statensindkob.dk Side 2 af 11 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2.

Læs mere

Løninformation nr. 5 af 8. marts 2017 (LG 04/17, 1.)

Løninformation nr. 5 af 8. marts 2017 (LG 04/17, 1.) Løninformation nr. 5 af 8. marts 2017 (LG 04/17, 1.) Side 1 af 9 Løninformation om lønkørsel for LG 04/17, 1. lønkørsel. Løn er til disposition d. 14. marts 2017. Løninformation er Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

Digitalisering af arkiv, spørgsmål - svar

Digitalisering af arkiv, spørgsmål - svar Digitalisering af arkiv, spørgsmål - svar ID Spørgsmål, Leverandør Svar, Københavns Brandvæsen 1 Vil besvarelsen ske løbende? Vi stiller dette spørgsmål, fordi vi ofte har oplevet, at en besvarelse ofte

Læs mere