AT-progressionsplan Lectio/Alle lærere/dokumenter/at /AT Arkiv:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AT-progressionsplan Lectio/Alle lærere/dokumenter/at /AT 2012-2013 Arkiv: 7111.02"

Transkript

1 Fokus i AT-progressionsplanen: problemorienteret arbejde med en sag Fokus i AT-progressionsplanen er at ruste eleverne til at arbejde problemorienteret med sager, hvis belysning kræver flere fag. Der skal derfor i alle AT-forløb indgå problemformuleringer. Og i alle AT-forløb skal teori og metode ekspliciteres. Progressionen i det samlede AT-plan går fra det ikke-komplekse til det komplekse i valg af AT-sag, materiale, teori og metode. Og fra det mere lærerstyrede til det mere elevstyrede arbejde med at udforme og besvare problemformuleringer og med at udvælge fag, materiale, teorier og metoder. Hvilke emner AT? Der er mange mulige emner for samarbejdet i AT. Et godt AT-emne skal åbne op for flere mulige AT-sager og forskellige muligheder for fagligt samarbejde. Sager i almen studieforberedelse vil ofte udspringe af emner som: Klima Globalisering, bindes verden sammen? Fremtiden visioner og forudsigelser Individ og samfund Hvad er sandhed, hvordan opnås erkendelse? Grænser for lægevidenskab? (Forestillinger om sygdom og sundhed) Verdensbilleder Videnskabelige teorier. Hvad er videnskab? (Evolutionsteori, pladetektonik, keynesianisme, freudianisme...) Videnskab og ansvar Katastrofer naturkatastrofer, epidemier Unge og ungdomskulturer i forskellige lande Epoke, kunst og tilværelsestolkning (renæssancen, romantikken, de vilde ) Ressourcer, sult og hungersnød (folkevandringer, flygtninge) Fra: Vejledning/Råd og vink til almen studieforberedelse Tilrettelæggelse af AT Team planlægger i samarbejde med klasseforum, hvilke fag der skal indgå i hvilke AT-forløb om hvilke emner. Brug også AT-forløb til at tone fag og emner efter studieretningen. I nogle AT-forløb vil det være en oplagt mulighed, at klasser med samme/lignende studieretninger arbejder med samme AT-emne - det kan fx give mulighed for at samle mange elever til en forelæsning. I 2.g og 3. skal der indgå fag fra alle tre hovedområder i AT. Team og klasseforum skal overveje, hvordan fag, som ikke er fællesfag, kan inviteres til at bidrage til konkrete AT-forløb. 1

2 AT-progressionsplan Understregede ord angiver, at der er link til ordforklaring i den elektroniske version af progressionsplanen. AT i 1.g Formål jf. læreplan: at tilegne sig viden om en sag med anvendelse af relevante fag og faglige metoder at foretage valg, afgrænsning og præcisering i arbejdet med en sag AT1 20 timer (4x5 timer) Mindst ét studieretningsfag AT2 25 timer (5 x 5 timer) Elevtid: fag fra mindst to hovedområder Kompetencemål Det kursiverede er de overordnede mål - resten er midlerne til at nå dette mål At kende til de deltagende fags grundlæggende forståelsesformer og metoder At kende til gruppearbejdsformen At blive introduceret til AT som flere fags samarbejde om en sag (der tages udgangspunkt i skolens fælles intromateriale). At arbejde konstruktivt i forskellige gruppekonstellationer om en given problemformulering. At få kendskab til grupperoller, ansvarlighed og hensigtsmæssig tilrettelæggelse af arbejdet i gruppen. At stille underspørgsmål til en given problemformulering og arbejde med besvarelsen At få kendskab til en problemformulerings opbygning At identificere underspørgsmål i et fagligt materiale At kende faglig terminologi At motivere underspørgsmål At arbejde i responsgrupper om skriftligt produkt Arbejdsformer Lærere giver kort generel introduktion til AT ud fra fælles materiale Gruppearbejde på baggrund af given sag og problemformulering logbogsskrivning Klasseundervisning Gruppearbejde Responsgrupper Evaluering/produktform Mundtlige oplæg i grupper om besvarelse af problemformulering. Fokus på gruppearbejdsform Flerfaglig skriftlig opgave med indledning, given problemformulering, underspørgsmål og motivation for under-spørgsmål og en konklusion eller sammenfatning. Fokus på skriftlig formidling 2

3 AT i 2g Kompetencemål Arbejdsformer Evaluering/produktform Faglige mål jf. læreplanen: AT3 25 timer At strukturere og mundtligt formidle arbejdet med en AT-sag og en problemformulering Klasseundervisning Gruppearbejde Mundtlig fremstilling m. anvendelse af talepapir-/kort. At tilegne sig viden (5 x 5 timer) Responsgrupper Udfoldet disposition for om en sag med Gruppevejledning mundtligt oplæg afleveres som anvendelse af Mindst to fag skriftligt produkt. relevante fag og faglige metoder At foretage valg, afgrænsning og præcisering i arbejdet med sagen og på dette grundlag opstille og behandle en problemformulering samt selvstændigt fremlægge resultatet heraf vurdere de forskellige fag og faglige metoders muligheder og begrænsninger i forhold til den konkrete sag I løbet af 2.g skal fag fra alle tre hovedområder indgå i AT. I mindst et AT-forløb skal indgå to fag fra to forskellige hovedområder. Elevtid: 3 AT4- Studierejse 25 timer: (2 x 5 timer før rejse, 10 timer under rejsen, 1 x 5 timer efter rejsen) 2 fag Elevtid: 3* AT5 Årsprøve m. udgangspkt. i AT-eksamensopgave 20 timer At anvende faglig viden og fagenes grundlæggende metoder At anvende faglig terminologi At fremstille disposition og talepapir/-kort At arbejde i responsgrupper om mundtlig formidling At anvende skriftlighed i arbejdet med mundtligt oplæg - bl.a. ved at formulere skriftlige oplæg til vejledning At se virkeligheden som undersøgelsesobjekt At arbejde empirisk At udforme problemformulering og tilhørende underspørgsmål og arbejde med besvarelsen At komme fra AT-emne til AT-sag At udforme en problemformulering og underspørgsmål At lave skriftlige oplæg til, - og modtage vejledning At anvende og vurdere fag og faglige metoder Foredrag Gruppearbejde Feltarbejde Klasseundervisning Gruppearbejde om udformning af problemformulering og underspørgsmål. Eleverne kan desuden udarbejde et skriftligt produkt i form af ppt/poster/wiki-artikel/ eller andet. AT-lærerne præciserer krav til dette produkt. Fokus på mundtlig formidling af fagligt arbejde. Frit valg af produktform, fx: paneldebat, oplæg m. præsentations-program, poster, skriftligt produkt* el. andet. Fokus på elevernes arbejde på studieturen. * Mulighed for 3 timers elevtid, hvis elever afleverer og får evalueret et skriftligt produkt. Individuel mundtlig prøve (30 min pr. elev) på baggrund af synopsis (afleveres senest d.1. maj) Fokus på den tredelte prøve. 3

4 (4 x 5 timer) Individuelt arbejde Ved årsprøven: 30 med at udforme Fælles skriftlig respons på min. pr. elev synopsis synopsis fra de involverede - der kan være elever, lærere. 2 fag der afleverer ens synopser. Elevtid: 7 AT i 3.g Kompetencemål Arbejdsformer Evaluering/produktform Faglige mål: AT6 At formulere og arbejde med en AT-sag: Forelæsning Gruppe-synopsis. tilegne sig viden om 24 timer en sag med anvendelse Elevtid: 7 At arbejde med de faglige mål, herunder: Klasseundervisning. opfyldelse af faglige mål. Fokus på synopsisformen og af relevante fag og (4 x 6 timer) at perspektivere arbejdet med en sag faglige metoder foretage valg, afgrænsning og præcisering i arbejdet med sagen og på dette grundlag opstille og behandle en problemformulering samt selvstændigt fremlægge resultatet heraf perspektivere sagen vurdere de forskellige fags og faglige metoders muligheder og begrænsninger i forhold til den konkrete sag demonstrere indsigt i videnskabelig tankegang og gøre sig elementære videnskabsteoretiske overvejelser i forhold til den konkrete sag. AT6 og AT7 planlægges med fordel som et sammenhængende forløb. Fag, som ikke er fællesfag, inviteres med i AT6/AT7 AT7 18 timer (3x 6 timer) Elevtid: 4 AT8 demonstrere indsigt i videnskabelig tankegang og gøre sig elementære videnskabsteoretiske overvejelser i forhold til den konkrete sag. At planlægge arbejdsproces og modtage vejledning. At strukturere og mundtligt formidle arbejdet med en AT-sag. At indgå i mundtlig dialog om AT-sag. At arbejde med de faglige mål, herunder: at perspektivere arbejdet med en sag demonstrere indsigt i videnskabelig tankegang og gøre sig elementære videnskabsteoretiske overvejelser i forhold til den konkrete sag. Eksamen Gruppearbejde om at formulere sag og problemformulering. Gruppearbejde om at udforme synopsis. Klasseundervisning. Gruppearbejde. Mundtlige oplæg (individuelt eller i gruppe) og efterfølgende dialog. Responsgrupper Fælles skriftlig respons på synopsis fra de involverede lærere. Eksemplarisk mundtlig fremlæggelse og dialog på baggrund af arbejdet med en AT-sag. Evaluering af mundtligt oplæg og dialog. Fokus på den mundtlige formidling og opfyldelse af faglige mål for AT. 4

5 5

6 Ordforklaringer AT-stafet En udførlig beskrivelse af AT-stafetten findes i Lectio/Adm. meddelelser/dokumenter/at. Gruppearbejde Lærernes fælles materiale om gruppearbejde er: Sanden og Frederiksen: Gruppearbejde i undervisningen Frydenlund. Eleverne skal efter AT1-forløbet have kendskab til forskellige former for gruppearbejde og kendskab til forskellige roller i gruppearbejdet, særligt rollerne som produktansvarlig og procesansvarlig. Det kan anbefales at anvende øvelser fra Sanden og Frederiksens bog. Alle lærere har desuden fået udleveret Kagan og Stenlevs bog Cooperative Learning. Mange af bogens øvelser vil være oplagte at anvende også i AT-gruppearbejde. Eleverne skal arbejde i forskellige gruppekonstellationer i AT1, da der er tale om nye klasser. Logbog En logbog skal bidrage til at sikre, at udviklingen i et arbejde er tydeligt for den/de elev(er), der deltager i arbejdet. Ved at beskrive overvejelser om proces og resultater, herunder vanskelighederne i processen, kan en gruppe fx blive opmærksom på dette og kan opnå et overblik og en refleksion over deres arbejde, herunder mål og midler til at nå de mål. I Lectio i AT-mappen findes et forslag til en logbogs-skabelon, som kan tilpasses konkrete forløb. Typisk kan man lægge skabelonen ind i en klasses skema, som noget der skal laves i dagens sidste lektion, eller evt. sidste halve lektion. Eleverne uploader logbogen i Lectio, så alle kan følge med. Evt. kan man lade mindre opgaver indgå, som skal uploades i selve logbogen under dagens arbejde. Mundtlig formidling Det kan anbefales at anvende Jimmy Zander Hagens bog Sprog og tale som inspiration til arbejdet med mundtlig formidling. Bogen findes i bogkælderen. Problemformulering Godt materiale om problemformuleringer: Damberg m.fl. (red.): Gymnasiepædagogik. En grundbog. 2006, s. 303 (henvendt til læreren) Føge og Hegner: Primus. 2009, s (materialet kan anvendes af både lærere og elever) Emu.dk der er både sider henvendt til lærer og elever om bl.a. problemformuleringer. I Gymnasiepædagogik står bl.a. følgende om problemformulering: En problemformulering kan bestå af et hovedspørgsmål, der indeholder en undren, og som kan formuleres som et paradoks plus en eller flere hypoteser. Som eksempel kan spørgsmålet: Hvordan var kvinders vilkår i det klassiske Grækenland? formuleres som et 6

7 paradoks: Hvordan kan det være, at mange græske dramaer har en kvinde som hovedperson, når kvinderne i det klassiske Grækenland stort set ingen rolle spiller i det offentlige liv?. Når eleverne arbejde med paradokser, er de nødt til at bevæge sig ud over en lineær tilegnelse af informationer. Et paradoks er netop noget, der ikke stemmer, og som derfor kræver, at man tilegner sig viden, som gør det muligt at løse op for paradokset ( ). Eleverne skal kunne klare at bevæge sig i kaos, og de skal alene eller i gruppen til stadighed reflektere over, om der er en sammenhæng mellem problemstilling og svarmulighederne. I sidste ende kan det betyde, at paradokset er uklart eller ufrugtbart formuleret og derfor må ændres. Ud fra paradokset skal eleverne opstille en eller flere hypoteser. Hypoteserne kan tage afsæt i viden oparbejdet gennem en forudgående kursusperiode, men de kan også opstilles på baggrund af elevernes første selvstændige læsning om emnet. Herefter opstiller eleverne en række spørgsmål, der er nødvendige for at kunne besvare det overordnede spørgsmål og for at kunne be- eller afkræfte hypoteserne.damberg m.fl (red.): Gymnasiepædagogik. En grundbog Hans Reitzels Forlag I AT-vejledningen står følgende om problemformulering i en AT-synopsis: Problemformuleringen behøver ikke at være udformet som klare spørgsmål, men en god problemformulering vil ofte kunne omdannes til spørgsmål. Problematiske problemformuleringer er ofte: o rene dispositioner o opbygget efter (Blooms) taksonomiske krav o for berede og uspecifikke, uden fokus Der kan være faglige forskellige i, hvad der udgør en god problemformulering disse forskelle skal ekspliciteres for eleverne i ATforløbene (hvor der altid vil indgå en problemformulering). Typisk vil der også være forskel på en opgaveformulering og en AT-problemformulering. Emne opgaveformulering En opgaveformulering ser typisk sådan ud: (evt. et overordnet spørgsmål det anbefales af fagkonsulenterne) Redegør for/. Analyser/undersøg/påvis.. Diskuter/ vurder, de taksonomiske niveauer dækkes AT-emne AT-sag AT-problemformulering En AT-problemformulering er typisk formuleret som: et overordnet undringsspørgsmål som kalder på flere fag fag 1 fag 2 et antal underspørgsmål må besvares af fag 1 og/el. af fag 2, for at besvare problemformuleringen problemstilling 1 problemstilling 2 problemstilling 3 evt. flere de taksonomiske niveauer dækkes 7

8 Perspektivering I den tidligere AT-læreplan blev der med "perspektivering" ment perspektivering til studierapporten/tidligere AT-forløb. I den ny læreplan skal eleverne stadig i deres synopsis perspektivere til tidligere AT-forløb, men kravet om til dne mundtlige prøve at perspektivere sagen skal forstås bredere - som perspektivering til noget, der er relevant. Eleven skal altså kunne lave en relevant perspektivering af sit ATarbejde, fx til arbejde lavet i den almindelige undervisning eller i AT eller til viden, som stammer andre steder fra (fx fra medierne eller faglige tidsskrifter). Responsgruppe Respons er tilbagemelding eller feedback på udkast/ færdige skriftlige eller mundtlige produkter. I en responsgruppe giver man respons til hinanden på det/de produkt(er), som gruppens medlemmer har produceret. Det er vigtigt, at der er klare aftaler om, hvad der gives respons på, hvordan der gives respons, og hvor længe. Det er fx vigtigt at afpasse sin respons efter, hvor langt i processen et produkt er er der fx tale om første udkast eller det færdige produkt? Skal responsen gælde fx gælde fokus og struktur eller argumentation og sprog? Respons skal være konkret, dvs. at den, der giver respons, skal give et eksempel på det, responsen påpeger. I sin respons er det vigtigt, man både fremhæver positive ting ved produkt og påpeger elementer, der kan forbedres. Desuden skal responsen være begrundet hvorfor er et element i produktet godt eller mindre godt? Den gode respons indeholder gerne et konkret bud på, hvordan noget kan forbedres. Respons skal være konstruktiv, dvs. fremadrettet målet er, at gøre produktet bedre. Når man giver respons skal man gå efter sagen (produktet), ikke efter skribenten. I Heltberg & Kock (red.): Skrivehåndbogen under opslaget Respons findes en udførlig beskrivelse af, hvad respons er; desuden beskriver bogen kvalitetsregler og færdselsregler for respons. Skrivehåndbogen står på skolens bibliotek. Sag Et emne angiver den brede ramme for et konkret AT-forløb. Sagen angiver et fokus inden for rammen. I AT er det centralt, at der skal arbejdes med sager "hvis belysning kræver flere fag " (AT-læreplanen). På baggrund af sagen opstilles en problemformulering med tilhørende underspørgsmål. Studierapport Studierapporten, der har et omfang på én til tre sider, skal indeholde en oversigt over de sager, eleven har arbejdet med, samt de fag og faglige hovedområder, der er indgået i hvert enkelt forløb. Når et AT-forløb er oprettet korrekt i Lectio (se evt. dokumentet Oprettelse af AT-forløb i Lectio ), vil det meste indhold i studierapporten være på plads. På elevens Lectio-forside vil der automatisk komme til at stå, at eleven skal udfylde sin studierapport. Eleven skal så blot udfylde feltet Mine specialemner. Hjælp eleverne, så de får skrevet noget relevant i feltet. Eleverne skal udfylde deres studierapport (senest) den sidste AT-lektion i et AT-forløb. 8

9 Vejledning Vejledning bør altid være situationsbestemt. Anette Kjærgaards beskrivelse af situationsbestemt vejledning kan findes i Lectio/Alle Lærere/dokumenter/Månedsmøder). PU arbejder (i skoleåret ) på at beskrive en progression i den vejledning, eleverne møder i løbet af gymnasiet. Videnskabsteori Videnskabsteori i Almen Studieforberedelse er et bidrag til, at eleverne lærer at bruge videnskabsfagene, som de optræder i gymnasiet, aktivt til at skabe ny viden. For at dette kan gøres mest effektivt, skal eleverne have kendskab til, hvilke ligheder og forskelle der er mellem videnskabsfagene. Eleverne skal fx kunne reflektere over: Hvad er videnskabelighed generelt og i det enkelte fag? Hvordan skaber man viden i de enkelte fag? Eleverne skal lære at tale om deres fag og ikke kun inden for deres fag. En sådan beskrivelse af et fag på gymnasieniveau kan (udover spørgsmål om videnskabelighed, fagidentitet og hovedområdetilhørsforhold) berøre spørgsmål som Hvad er et typisk spørgsmål inden for faget? Hvad er et typisk svar? Hvilke redskaber bruger man i faget? Hvad er fagets oprindelse? Hvem er vigtige personer at kende inden for faget? Hvilke typer begrundelser eller dokumentation giver man for faglige påstande? Hvordan skriver man en faglig tekst inden for faget? Hvilke typer genstande undersøger faget? 9

AT i 1.g Kompetencemål Arbejdsformer Evaluering/produktform

AT i 1.g Kompetencemål Arbejdsformer Evaluering/produktform Fokus i AT-progressionsplanen: problemorienteret arbejde med en sag, derfor gælder det for alle AT-forløb, at: Problemformuleringer skal indgå Særligfaglige og AT-faglige skal synliggøres. Teori og metode

Læs mere

1g - Progressionsplan for AT

1g - Progressionsplan for AT 1g - Progressionsplan for AT AT1: Politisk kommunikation (samfundsfag og dansk) De første to forløb alternerer imellem uge 41 og 46, således at halvdelen af 1g-klasserne har AT1, den anden halvdel har

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

AT på Aalborg Katedralskole 2013-14

AT på Aalborg Katedralskole 2013-14 AT på Aalborg Katedralskole 2013-14 Alle AT forløb har deltagelse af to til tre fag, som for nogle forløbs vedkommende kan være fra samme hovedområde (AT 3, 5 og 7). I så tilfælde skal det sikres, at eleverne

Læs mere

Bilag til AT-håndbog 2010/2011

Bilag til AT-håndbog 2010/2011 Bilag 1 - Uddybning af indholdet i AT-synopsen: a. Emne, fagkombination og niveau for de fag, der indgår i AT-synopsen b. Problemformulering En problemformulering skal være kort og præcis og fokusere på

Læs mere

Udarbejdelse af synopsis: 21. april 8. maj Mundtlig årsprøve: Maj/juni 2015

Udarbejdelse af synopsis: 21. april 8. maj Mundtlig årsprøve: Maj/juni 2015 Kære elev i 2g. AT7 er en forsmag på næste års AT-eksamen. Du skal derfor udarbejde en synopsis og til mundtlig årsprøve i AT. På de næste sider får du den nødvendige generelle information. Med venlig

Læs mere

Elevhæfte. Tårnby Gymnasium & HF. Skoleåret 2013-14

Elevhæfte. Tårnby Gymnasium & HF. Skoleåret 2013-14 Elevhæfte Tårnby Gymnasium & HF 1g Skoleåret 2013-14 Redaktionen afsluttet juni/2013 1 Elevhæfte for årgang 2013-2016 Dette hæfte er en oversigt over særlige forløb og opgaver i løbet af de tre år, du

Læs mere

AT og Synopsisprøve Nørre Gymnasium

AT og Synopsisprøve Nørre Gymnasium AT og Synopsisprøve Nørre Gymnasium Indhold af en synopsis (jvf. læreplanen)... 2 Synopsis med innovativt løsingsforslag... 3 Indhold af synopsis med innovativt løsningsforslag... 3 Lidt om synopsen...

Læs mere

AT-eksamen foråret 2016 på Nakskov Gymnasium og HF

AT-eksamen foråret 2016 på Nakskov Gymnasium og HF AT-eksamen foråret 2016 på Nakskov Gymnasium og HF Januar-februar Valg af sag, problemformulering og bærende fag. Mandag d. 25. januar, kl. 12.00-12.45, i auditoriet. AT ressourcerummet åbnes. Hver elev

Læs mere

AT for 3 årgange 2014-15.

AT for 3 årgange 2014-15. AT for 3 årgange 2014-15. AT forløb 1.g 2.g 3.g Introdag i Introduktion til AT Titel: Kulturmøder og kulturkonflikter Titel: Mad og mennesker uge 39 for Klassens lærergruppe introducerer AT med fokus på

Læs mere

Eleverne vil have udformet fem synopser inden den afsluttende eksamen.

Eleverne vil have udformet fem synopser inden den afsluttende eksamen. AT på Aalborg Katedralskole 2017-18 (2.g og 3.g) Alle AT-forløb har som udgangspunkt deltagelse af to fag, som for enkelte forløbs vedkommende kan være fra samme hovedområde. I så tilfælde skal det sikres,

Læs mere

AT på Aalborg Katedralskole

AT på Aalborg Katedralskole AT på Aalborg Katedralskole 2014-15 Alle AT forløb har deltagelse af to til tre fag, som for nogle forløbs vedkommende kan være fra samme hovedområde (AT 3, 5 og 7). I så tilfælde skal det sikres, at eleverne

Læs mere

AT-eksamen 2016. Information til alle 3g-elever

AT-eksamen 2016. Information til alle 3g-elever AT-eksamen 2016 Information til alle 3g-elever 1 I folderen findes Generel information om AT De overordnede rammer Opgaven sag, fag og fagkombination Vejledning shopping, respons og vejledning AT og innovation

Læs mere

Værkstedsundervisning hf-enkeltfag Vejledning/Råd og vink August 2010

Værkstedsundervisning hf-enkeltfag Vejledning/Råd og vink August 2010 Værkstedsundervisning hf-enkeltfag Vejledning/Råd og vink August 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene og de tilhørende

Læs mere

AT-eksamen på SSG. Projektarbejde, synopsis, talepapir og eksamen

AT-eksamen på SSG. Projektarbejde, synopsis, talepapir og eksamen AT-eksamen på SSG Projektarbejde, synopsis, talepapir og eksamen Litteratur Inspirationsmateriale fra UVM (USB) Primus - grundbog og håndbog i almen studieforberedelse AT-eksamen på EMU Skolens egen folder

Læs mere

EVALUERINGSSTRATEGI FOR NÆSTVED GYMNASIUM OG HF

EVALUERINGSSTRATEGI FOR NÆSTVED GYMNASIUM OG HF EVALUERINGSSTRATEGI FOR NÆSTVED GYMNASIUM OG HF Skolen skal sikre kvalitet i undervisningen på et overordnet niveau, hvilket er beskrevet i Bekendtgørelse om kvalitetssikring og resultatudvikling med dennes

Læs mere

Studieplan 1. år Skoleåret 2014/15 for hh1e Team 2

Studieplan 1. år Skoleåret 2014/15 for hh1e Team 2 Studieplan 1. år Skoleåret 2014/15 for hh1e Indholdsfortegnelse 1. Klassen... 3 2. Tilrettelæggelse og koordinering af undervisning i grundforløbet... 3 3. Pædagogiske fokuspunkter i grundforløbet... 4

Læs mere

Evalueringsstrategi for Næstved Gymnasium og hf

Evalueringsstrategi for Næstved Gymnasium og hf Evalueringsstrategi for Næstved Gymnasium og hf Om evalueringsstrategien Evalueringsstrategien udmøntes i en evalueringsplan som omfatter en evaluering af studieplanen, herunder planlægning og gennemførelse

Læs mere

AT på Aalborg Katedralskole 2011-12

AT på Aalborg Katedralskole 2011-12 AT på Aalborg Katedralskole 2011-12 Alle AT forløb har deltagelse af to til tre fag, som for nogle forløbs vedkommende kan være fra samme hovedområde (AT 3, 5 og 7). I så tilfælde skal det sikres, at eleverne

Læs mere

Studieplan 2013/14 HH3I. IBC Handelsgymnasiet

Studieplan 2013/14 HH3I. IBC Handelsgymnasiet Studieplan 2013/14 HH3I IBC Handelsgymnasiet Indholdsfortegnelse Indledning 3 Undervisningsforløb 4 5. og 6 semester. Studieretningsforløb 4 5. og 6. semester illustreret på en tidslinje 5 Studieturen

Læs mere

AT for 3 årgange

AT for 3 årgange AT for 3 årgange 2013-14. AT forløb 1.g 2.g 3.g Introdag i Titel: Kulturmøder og kulturkonflikter med Titel: Kampen for det gode liv uge 39 fokus på integration. Placering: I uge 38 vælges fag og i uge

Læs mere

SRO på MG, åpril-måj 2014

SRO på MG, åpril-måj 2014 SRO på MG, åpril-måj 2014 Kære 2.g er Du skal i maj 2014 påbegynde arbejdet med din studieretnings-opgave, den såkaldte SRO. Her kommer lidt information om opgaven og opgaveperioden. Dine studieforberedende

Læs mere

Vejledning og gode råd til den afsluttende synopsisopgave og eksamen

Vejledning og gode råd til den afsluttende synopsisopgave og eksamen AT Vejledning og gode råd til den afsluttende synopsisopgave og eksamen Indhold: 1. Den tredelte eksamen s. 2 2. Den selvstændige arbejdsproces med synopsen s. 2 3. Skolen anbefaler, at du udarbejder synopsen

Læs mere

Kompetencer Praksis Faglig sammenhæng Klasserums- og studiekompetencer

Kompetencer Praksis Faglig sammenhæng Klasserums- og studiekompetencer Kompetencer Praksis Faglig sammenhæng Klasserums- og studiekompetencer Disse kompetencer trænes i alle fag, i alle projekter, under alle arbejdsformer, hele tiden og er forudsætningen for, at du og din

Læs mere

VHGs vejledning til eksamens-at i 3.g

VHGs vejledning til eksamens-at i 3.g VHGs vejledning til eksamens-at i 3.g - 2018 Til sommereksamen i 3.g - 2018 skal du op i AT (almen studieforberedelse). Det er en mundtlig eksamen, som tager udgangspunkt i din afleverede synopsis (er

Læs mere

Christianshavns Gymnasium STUDIEPLAN for 1.g-klasser: Grundforløbet og andet semester

Christianshavns Gymnasium STUDIEPLAN for 1.g-klasser: Grundforløbet og andet semester Christianshavns Gymnasium STUDIEPLAN for 1.g-klasser: Grundforløbet og andet semester Uddannelsestid og elevtid i grundforløbet og i foråret 2012 Studieplanen skal sikre sammenhæng og kontinuitet i uddannelsen

Læs mere

* 29. januar kl

* 29. januar kl 29. januar kl. 12.00 Alternativer ideer til forandring og fornyelse Opgave A (INNOVATIV) Du skal undersøge et problem, hvor det centrale er, at et eksisterende alternativ til den fremherskende praksis

Læs mere

Eleverne vil have udformet fem synopser inden den afsluttende eksamen.

Eleverne vil have udformet fem synopser inden den afsluttende eksamen. AT på Aalborg Katedralskole 2016-17 Alle AT-forløb har som udgangspunkt deltagelse af to fag, som for enkelte forløbs vedkommende kan være fra samme hovedområde. I så tilfælde skal det sikres, at eleverne

Læs mere

Almen studieforberedelse. - Synopsiseksamen 2015

Almen studieforberedelse. - Synopsiseksamen 2015 Almen studieforberedelse - Synopsiseksamen 2015 - En vejledning Thisted Gymnasium - stx og hf Ringvej 32, 7700 Thisted www.thisted-gymnasium.dk post@thisted-gymnasium.dk tlf. 97923488 - fax 97911352 REGLERNE

Læs mere

VEJLEDNING I AT-EKSAMEN FORÅR 2016

VEJLEDNING I AT-EKSAMEN FORÅR 2016 VEJLEDNING I AT-EKSAMEN FORÅR 2016 Udarbejdet af Projektgruppen for pædagogisk udvikling (Revideret jan. 2016) 1 Indhold Eksamen i almen studieforberedelse... 3 Almen studieforberedelse (At) - uddrag fra

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Kalender for offentliggørelse, vejledning og udarbejdelse af synopsis

Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Kalender for offentliggørelse, vejledning og udarbejdelse af synopsis Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Det sidste AT-forløb i 3.g indebærer, at du skal udarbejde en synopsis, der skal være oplæg til den mundtlige eksamen i AT. Der er

Læs mere

* 26. januar kl

* 26. januar kl 26. januar kl. 12.00 Kommunikation muligheder og begrænsninger Opgave A Du skal undersøge og diskutere en sag, hvor kommunikation spiller en central rolle. I din undersøgelse af sagen skal du belyse samspillet

Læs mere

Synopsisvejledning til Almen Studieforberedelse

Synopsisvejledning til Almen Studieforberedelse 1 Synopsisvejledning til Almen Studieforberedelse Dette papir er en vejledning i at lave synopsis i Almen Studieforberedelse. Det beskriver videre, hvordan synopsen kan danne grundlag for det talepapir,

Læs mere

Elevhæfte. Tårnby Gymnasium & HF. Skoleåret 2013-14

Elevhæfte. Tårnby Gymnasium & HF. Skoleåret 2013-14 Elevhæfte Tårnby Gymnasium & HF 3g Skoleåret 2013-14 Redaktionen afsluttet juni/ 2013 Elevhæfte for årgang 2011-2014 3g erne vises dette hæfte (august 2013) Dette hæfte er en oversigt over særlige forløb

Læs mere

Progressionsplan for fællesfagligt skriftligt arbejde i nv og ks

Progressionsplan for fællesfagligt skriftligt arbejde i nv og ks Progressionsplan for fællesfagligt skriftligt arbejde i nv og ks Fag Naturvidenskabelig faggruppe Kultur-og samfundsfaggruppen Placering Overordnet målsætning Delmål Afsluttende evalueringsopgave udarbejdes

Læs mere

ELEVINDDRAGENDE UNDERVISNING

ELEVINDDRAGENDE UNDERVISNING ELEVINDDRAGENDE UNDERVISNING DCUM anbefaler elevinddragende undervisning, fordi medansvar og tillid kan øge motivation, trivsel og læring. På Skolecenter Jetsmark har de gode erfaringer med elevinddragelse

Læs mere

Elevbrochure 2013. Studieområdet 3. del. Det Internationale Område

Elevbrochure 2013. Studieområdet 3. del. Det Internationale Område Elevbrochure 2013 Studieområdet 3. del Det Internationale Område Indholdsfortegnelse Studieområdet 3. del... 1 Det Internationale Område... 1 Studieområdet 3. del Det Internationale Område... 3 Oversigt

Læs mere

Store skriftlige opgaver

Store skriftlige opgaver Store skriftlige opgaver Gymnasiet Dansk/ historieopgaven i løbet af efteråret i 2.g Studieretningsprojektet mellem 1. november og 1. marts i 3.g ( årsprøve i januar-februar i 2.g) Almen Studieforberedelse

Læs mere

* 26. januar kl

* 26. januar kl 26. januar kl. 12.00 Grænser Opgave A Du skal undersøge og diskutere en sag, hvor en eller flere grænser eller manglen på grænser er det centrale i sagen. Du skal anvende viden og metoder fra to fag til

Læs mere

Opgave i AT med krav om innovativt løsningsforslag

Opgave i AT med krav om innovativt løsningsforslag 13.06.2013 Opgave i AT med krav om innovativt løsningsforslag - tillæg til Vejledning/Råd og vink om Almen Studieforberedelse (AT). I formålet for AT indgår ifølge læreplanen, at Almen studieforberedelse

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

Kalender for offentliggørelse, vejledning og udarbejdelse af synopsis

Kalender for offentliggørelse, vejledning og udarbejdelse af synopsis Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Det sidste AT-forløb i 3.g indebærer, at du skal udarbejde en synopsis, der skal være oplæg til den mundtlige eksamen i AT. Der er

Læs mere

Elevmanual. til det afsluttende eksamensforløb i Almen Studieforberedelse

Elevmanual. til det afsluttende eksamensforløb i Almen Studieforberedelse Elevmanual til det afsluttende eksamensforløb i Almen Studieforberedelse 3g, forår 2014 Indhold: I. Den afsluttende prøve, herunder: Emne(r) Overordnede problemstillinger Rammer for fagkombinationer UVM

Læs mere

Udarbejdelse af synopsis: 22. april 9. maj. Kære elev i 2g.

Udarbejdelse af synopsis: 22. april 9. maj. Kære elev i 2g. Kære elev i 2g. AT7 er en forsmag på næste års AT-eksamen. Du skal derfor udarbejde en synopsis og til mundtlig årsprøve i AT. På de næste sider får du den nødvendige generelle information. Med venlig

Læs mere

Christianshavns Gymnasium Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) januar- marts 2014 VEJLEDNING

Christianshavns Gymnasium Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) januar- marts 2014 VEJLEDNING Christianshavns Gymnasium Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) januar- marts 2014 VEJLEDNING Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) er andet trin i rækken af større, flerfaglige opgaver i gymnasiet. Den bygger

Læs mere

Progressionsplan for skriftlighed

Progressionsplan for skriftlighed Progressionsplan for skriftlighed Årgang Delmål/ opgaver Kompetence / skriftlighedsmål formuleringer fra bekendtgørelsen/ gymnasiets hjemmeside Kompetencer 1. g AT synopsis (i forb. med AT forløb om kroppen,

Læs mere

Almen studieforberedelse stx, juni 2013

Almen studieforberedelse stx, juni 2013 Bilag 9 Almen studieforberedelse stx, juni 2013 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Almen studieforberedelse er et samarbejde mellem fag inden for og på tværs af det almene gymnasiums tre faglige hovedområder:

Læs mere

Prøver evaluering undervisning

Prøver evaluering undervisning Prøver evaluering undervisning Fysik/kemi Maj juni 2011 Ved fagkonsulent Anette Gjervig Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Ministeriet for Børn og Undervisning 1 Indhold Indledning... 3 De formelle krav til

Læs mere

3.g-studieplan for klasse: 3f_. Studieretning: Samfund og erhverv. Skoleåret Forløb Tidspunkt Antal lektioner og evt.

3.g-studieplan for klasse: 3f_. Studieretning: Samfund og erhverv. Skoleåret Forløb Tidspunkt Antal lektioner og evt. 3.g-studieplan for klasse: 3f_ Studieretning: Samfund og erhverv Skoleåret 2019-20 Forløb Tidspunkt Antal lektioner og evt. fagbindinger Kompetencemål Produktkrav Evaluering TF8 Studietur til ind- eller

Læs mere

Eksamenskatalog - Prøveformer og bedømmelsesgrundlag

Eksamenskatalog - Prøveformer og bedømmelsesgrundlag Bilag til studieordningerne for akademiuddannelserne Gældende fra 1. januar 2016 Version af 2/10 2015 Eksamenskatalog - Prøveformer og bedømmelsesgrundlag Side 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Om

Læs mere

Progressionsplan for Flerfaglige Forløb på SG

Progressionsplan for Flerfaglige Forløb på SG Progressionsplan for Flerfaglige Forløb på SG Det er teamets opgave at sikre, at klassen møder både naturvidenskabelige, samfundsvidenskabelige og humanistiske fag i de flerfaglige forløb. Det er dog ikke

Læs mere

Samfundsfag A 1. Fagets rolle 2. Fagets formål 3. Læringsmål og indhold

Samfundsfag A 1. Fagets rolle 2. Fagets formål 3. Læringsmål og indhold Samfundsfag A 1. Fagets rolle Samfundsfag omhandler grønlandske og internationale samfundsforhold. Faget giver på et empirisk og teoretisk grundlag viden om de dynamiske og komplekse kræfter der nationalt,

Læs mere

AT-eksamen 3.g Vejledningspjece Christianshavns Gymnasium 2016

AT-eksamen 3.g Vejledningspjece Christianshavns Gymnasium 2016 AT-eksamen 3.g Vejledningspjece Christianshavns Gymnasium 2016 I forbindelse med AT8 skal du udarbejde en synopsis i februar, marts og starten af april som oplæg til den mundtlige AT-eksamen i juni. Synopsis

Læs mere

Studentereksamen i Almen studieforberedelse (AT) 2015.

Studentereksamen i Almen studieforberedelse (AT) 2015. 1 Studentereksamen i Almen studieforberedelse (AT) 2015. 1. Almindelige bestemmelser 26. januar udmelder Undervisningsministeriet emne(r), overordnede problemstillinger og rammer for fagkombinationer,

Læs mere

prøven i almen studieforberedelse

prøven i almen studieforberedelse 2015 prøven i almen studieforberedelse Der er god mulighed for at få vejledning. Du skal blot selv være aktiv for at lave aftale med din vejleder. AT-eksamen 2015 Prøven i almen studieforberedelse er som

Læs mere

Progressionsplan for skriftligheden på ÅSG

Progressionsplan for skriftligheden på ÅSG Progressionsplan for skriftligheden på ÅSG Siden sommeren 2010 har alle 1. g'ere afviklet en del af deres elevtid på skolen. Fra 2011 gælder det også 2. g'erne, og fra skoleåret 2012-2013 har alle skolens

Læs mere

NAG Progressionsplan for flerfaglige forløb

NAG Progressionsplan for flerfaglige forløb NAG 2017-2020 Progressionsplan for flerfaglige forløb 1 Flerfaglige forløb pa NAG Indledende bemærkninger Alle fag er forpligtede på fagligt samspil dels i form af deltagelse i flerfaglige forløb, dels

Læs mere

Læringsaktiviteter. Læringsaktivitet: Fortid og fremtid

Læringsaktiviteter. Læringsaktivitet: Fortid og fremtid Læringsaktiviteter Læringsaktivitet: Fortid og fremtid Elevrettet beskrivelse: EUD & EUX grundforløb 1: Under læringsaktiviteten Fortid og Fremtid vil du tilegne dig grundlæggende viden om samfundets teknologiske

Læs mere

ALMEN STUDIEFORBEREDELSE

ALMEN STUDIEFORBEREDELSE ALMEN STUDIEFORBEREDELSE 9. januar 2018 Oplæg i forbindelse med AT-generalprøveforløbet 2018 Formalia Tidsplan Synopsis Eksamen Eksempel på AT-eksamen tilegne sig viden om en sag med anvendelse relevante

Læs mere

Eksamensbestemmelser

Eksamensbestemmelser 2015-2016 Eksamensbestemmelser Indholdsfortegnelse Afsætning A, skriftlig... 3 Afsætning A, mundtlig... 3 Afsætning B, mundtlig... 3 Dansk A, skriftlig... 4 Dansk A, mundtlig... 4 Engelsk A, skriftlig...

Læs mere

Et kompetencekatalog med øvelser. Et kompetencekatalog med øvelser

Et kompetencekatalog med øvelser. Et kompetencekatalog med øvelser Et kompetencekatalog med øvelser Et kompetencekatalog med øvelser Knæk studiekoden! Et kompetencekatalog med øvelser Af Hanne Heimbürger 1. e-udgave, 2009 ISBN 978-87-625-0310-6 2008 Gyldendalske Boghandel,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Studiecenteret s. 12

Indholdsfortegnelse. Studiecenteret s. 12 Indholdsfortegnelse 1 AT-synopsis-eksamen s. 2 Udmelding af opgaver og ressourcerum s. 3 Opgaven januar 2015 s. 3 Ressourcerummet s. 4 Fælles vejledning s. 4 Valg af fag og emne s. 4 Emne/problem for din

Læs mere

Evaluering af almen studieforberedelse. Tabelrapport

Evaluering af almen studieforberedelse. Tabelrapport Evaluering af almen studieforberedelse Tabelrapport 2014 Evaluering af almen studieforberedelse Tabelrapport 2014 Evaluering af almen studieforberedelse 2014 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse

Læs mere

1) Til en praktik prøve. 2) Aflevere Synopsis Som er starten på dit afsluttende eksamensprojekt.

1) Til en praktik prøve. 2) Aflevere Synopsis Som er starten på dit afsluttende eksamensprojekt. Praktikindkald Praktikprøvetilmelding Praktikprøve d. 22-23.03 Udarb. af synopsis Påskeferie Multimedie Designer Uddannelsen Information om 4 semester, foråret 2012 Det overordnede tema for 4. semester

Læs mere

Fælles principper for AT på FG

Fælles principper for AT på FG 1 AT på FG 2012-13 2. Introduktion 3. Formål og ansvarsfordeling 4. Fag og forløb 5. Synopsis 7. Studierapport 8. Talepapiret og den afsluttende prøve 9. Bedømmelseskriterier 2 Fælles principper for AT

Læs mere

Studieretningsopgaven stx Vejledning / Råd og vink Oktober 2014

Studieretningsopgaven stx Vejledning / Råd og vink Oktober 2014 Studieretningsopgaven stx Vejledning / Råd og vink Oktober 2014 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene og de tilhørende

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Hold BoSF13 foråret 2016 Revideret 5/2 2016 Indhold Tema: Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag

Læs mere

Studieplan 1. år Skoleåret 2015/16 for 1c Team 1

Studieplan 1. år Skoleåret 2015/16 for 1c Team 1 Studieplan 1. år Skoleåret 2015/16 for 1c Indholdsfortegnelse 1. Klassen... 3 2. Tilrettelæggelse og koordinering af undervisning i grundforløbet... 4 3. Pædagogiske fokuspunkter i grundforløbet... 5 4.

Læs mere

AT-EKSAMENSOPGAVEN 2016. januar 2016 / MG & RO

AT-EKSAMENSOPGAVEN 2016. januar 2016 / MG & RO AT-EKSAMENSOPGAVEN 2016 januar 2016 / MG & RO TIDSPLAN Valg af sag og fag Vejledning og skrivedage Aflevering Uge 4 Uge 5 Uge 6 Uge 7 Uge 8 Uge 9 Uge 10 Uge 11 Uge 12 Uge 13 Tirsdag 26/1: Introduktion

Læs mere

Modulbeskrivelse Modul 5

Modulbeskrivelse Modul 5 Modulbeskrivelse Modul 5 1 Indledning Modul 5 sætter fokus på tværprofessionelt samarbejde mhp. en kvalificeret, sammenhængende indsats overfor brugerne. Modulet dækker 15 ECTS. Modulbeskrivelsen er udarbejdet

Læs mere

Dansk-historie-opgave 1.g

Dansk-historie-opgave 1.g Dansk-historie-opgave 1.g Vejledning CG 2012 Opgaven i historie eller dansk skal træne dig i at udarbejde en faglig opgave. Den er første trin i en tretrinsraket med indbygget progression. I 2.g skal du

Læs mere

Kompetencekatalog: Fællesfaglige, almene og personlige kompetencer

Kompetencekatalog: Fællesfaglige, almene og personlige kompetencer 1. semester Kompetencer Mål Nærmere beskrivelse / Bemærkninger Ansvarlige fag / lærere Kendskab til fagterminologi Eleven anvender fagterminologi i den faglige samtale Eleven opnår kendskab til Blooms

Læs mere

Køreplan AT-Årsprøve 2018

Køreplan AT-Årsprøve 2018 Køreplan AT-Årsprøve 2018 Kære elev i 2g. AT-Årsprøve er en forsmag pa næste a rs AT-eksamen. Du skal derfor udarbejde en synopsis og til mundtlig a rsprøve i AT. Pa de næste sider fa r du den nødvendige

Læs mere

Studentereksamen i Almen studieforberedelse (AT) 2014.

Studentereksamen i Almen studieforberedelse (AT) 2014. 1 Studentereksamen i Almen studieforberedelse (AT) 2014. 1. Almindelige bestemmelser 27. januar udmelder Undervisningsministeriet emne(r), overordnede problemstillinger og rammer for fagkombinationer,

Læs mere

Vejledning til AT-eksamen 2016

Vejledning til AT-eksamen 2016 Sorø Akademis Skole Vejledning til AT-eksamen 2016 Undervisningsministeriets læreplan og vejledning i Almen Studieforberedelse kan findes her: http://www.uvm.dk/uddannelser/gymnasiale-uddannelser/fag-og-laereplaner/fagpaa-stx/almen-studieforberedelse-stx

Læs mere

Københavns åbne Gymnasium

Københavns åbne Gymnasium Københavns åbne Gymnasium Generel information om AT Almen studieforberedelse - 2016 Redaktion Nina Jensen Almen studieforberedelse Hvad er AT? AT er en arbejdsmetode, hvor man undersøger en bestemt sag,

Læs mere

L Æ R I N G S H I S T O R I E

L Æ R I N G S H I S T O R I E LÆRINGS HISTORIE LÆRINGS HISTORIE Kom godt i gang Før I går i gang med at arbejde med dokumentationsmetoderne, er det vigtigt, at I læser folderen Kom godt i gang med værktøjskassen. I folderen gives en

Læs mere

Innovation B valgfag, juni 2010

Innovation B valgfag, juni 2010 Bilag 17 Innovation B valgfag, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Innovation er et samfundsvidenskabeligt fag, der omfatter viden inden for invention, innovation og diffusion. Innovation beskæftiger

Læs mere

Billedkunst B stx, juni 2010

Billedkunst B stx, juni 2010 Billedkunst B stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Fagets primære genstandsfelt er billedkunst og arkitektur. Faget inddrager fænomener fra hele det visuelle felt. Kunst og arkitektur tjener

Læs mere

Menneskets forhold til naturen

Menneskets forhold til naturen Menneskets forhold til naturen Overordnede problemstillinger Naturen er en del af din hverdag. Havregryn, kaffe og smør er alle bearbejdede produkter hentet fra naturen. Meget af det tøj, du har på, er

Læs mere

International økonomi A hhx, august 2017

International økonomi A hhx, august 2017 Bilag 37 International økonomi A hhx, august 2017 1. Identitet og formål 1.1. Identitet International økonomi er et samfundsvidenskabeligt fag, der omhandler viden, kundskaber og færdigheder om den samfundsøkonomiske

Læs mere

5. Vores Skole bruger verden hver dag

5. Vores Skole bruger verden hver dag 5. Vores Skole bruger verden hver dag Skoler og virksomheder kan få mere ud af hinanden Skoler og virksomheder kan indgå både dybere og længerevarende samarbejder, der kan være med til at forberede eleverne

Læs mere

Rammer AT-eksamen 2019

Rammer AT-eksamen 2019 Rammer AT-eksamen 2019 Kalender for offentliggørelse, vejledning og udarbejdelse af synopsis Mandag d. 28. januar Kl. 10:00 i Festsalen Offentliggørelse af Undervisningsministeriets udmelding af emne,

Læs mere

Finansøkonom (AK) Erhvervsakademiuddannelsen inden for finansområdet. Speciale 2013

Finansøkonom (AK) Erhvervsakademiuddannelsen inden for finansområdet. Speciale 2013 Finansøkonom (AK) Erhvervsakademiuddannelsen inden for finansområdet Speciale 2013 Septemberoptag 2011 1 Specialebeskrivelsen gælder for studerende med studiestart pr. september 2011 og er fælles for følgende

Læs mere

Cooperative Learning Open by Night. Center for Undervisningsmidler

Cooperative Learning Open by Night. Center for Undervisningsmidler Cooperative Learning Open by Night Center for Undervisningsmidler Den næste halve time En overordnet introduktion til Cooperative Learning et overblik Redskaber til at komme i gang med at arbejde med CL

Læs mere

Elevmanual til SRP. Elevmanual til studieretningsprojektet

Elevmanual til SRP. Elevmanual til studieretningsprojektet Elevmanual til SRP Elevmanual til studieretningsprojektet 3g, 2014-2015 Indholdsfortegnelse: I. Studieretningsprojektet - Hvad og hvorfor? s. 3 II. Opgaveprocessen s. 3 III. Opgaver i fremmedsprog s. 5

Læs mere

Praktikvejledning og information om 4 semester, foråret 2014

Praktikvejledning og information om 4 semester, foråret 2014 Multimedie Designer Uddannelsen Praktikvejledning og information om 4 semester, foråret 2014 Det overordnede tema for 4. semester er PRAKTIK OG PERSPEKTIVERING. Det betyder, at du på 4. semester har mulighed

Læs mere

Køge Gymnasium Eksamen i almen studieforberedelse

Køge Gymnasium Eksamen i almen studieforberedelse Køge Gymnasium Eksamen i almen studieforberedelse 2015 Praktiske oplysninger og gode råd 1 Eksamen i almen studieforberedelse Den mundtlige eksamen i almen studieforberedelse afholdes i maj/juni og tager

Læs mere

Københavns åbne Gymnasium

Københavns åbne Gymnasium Københavns åbne Gymnasium Info om AT -Almen studieforberedelse Redaktion Nina Jensen Almen studieforberedelse Generel og overordnet beskrivelse. AT er et tværfagligt fag, hvor man undersøger en bestemt

Læs mere

AT august 2017 / MG

AT august 2017 / MG AT 3.1 2017 august 2017 / MG Tidsplan Uge Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 33 Introduktion til AT3.1 Vejledning i valg af sag og fag 34 Arb. Selv med valg af sag og fag Vejledning i valg af sag og

Læs mere

Studieplan 2. år Skoleåret 2015/16 for HH2c Team 1

Studieplan 2. år Skoleåret 2015/16 for HH2c Team 1 Studieplan 2. år Skoleåret 2015/16 for HH2c Team 1 Indholdsfortegnelse 1. Klassen... 3 2. Tilrettelæggelse og koordinering af undervisning på 2. år... 4 3. Pædagogiske fokuspunkter... 6 4. Klassens studiemiljø

Læs mere

Marselisborg Gymnasium - Progressionsplan for de større skriftlige opgaver

Marselisborg Gymnasium - Progressionsplan for de større skriftlige opgaver Marselisborg Gymnasium - Progressionsplan for de større skriftlige opgaver Progressionsplanen er udarbejdet som et arbejdsdokument, der skal give eleverne en kontinuitet og progression mellem de større

Læs mere

kompetencer Grundforløbet Processkrivning Progressionsplan for de store skriftlige opgaver Munkensdam Gymnasium 2011 Skrivekursus

kompetencer Grundforløbet Processkrivning Progressionsplan for de store skriftlige opgaver Munkensdam Gymnasium 2011 Skrivekursus Progressionsplan for de store skriftlige opgaver Munkensdam Gymnasium 2011 Opgavetype Skrivekursus 4 moduler i grundforløbet Introduktion til grundlæggende begreber og metoder af betydning for skriveprocessen

Læs mere

Københavns åbne Gymnasium

Københavns åbne Gymnasium Københavns åbne Gymnasium Information om eksamen i Almen Studieforberedelse AT 2015 Redaktion Nina Jensen Vigtige datoer: 26. januar udmelder Undervisningsministeriet emnet og det såkaldte ressourcerum,

Læs mere

Tysk fortsættersprog A stx, juni 2010

Tysk fortsættersprog A stx, juni 2010 Tysk fortsættersprog A stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Tysk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Disse sider af faget er ligeværdige og betinger gensidigt hinanden. Tyskfaget

Læs mere

Kursistmanual til Større skriftlig opgave. 2 Hf, 2015-2016

Kursistmanual til Større skriftlig opgave. 2 Hf, 2015-2016 Kursistmanual til Større skriftlig opgave 2 Hf, 2015-2016 Indholdsfortegnelse: I. Generelt om opgaven og forløbet s. 3 II. Hf-bekendtgørelsens bilag 4 - Større skriftlig opgave, juni 2010 s. 7 III. Generelt

Læs mere

AT-eksamensopgaven januar 2017 / MG & RO

AT-eksamensopgaven januar 2017 / MG & RO AT-eksamensopgaven 2017 januar 2017 / MG & RO Tidsplan Valg af sag og fag Vejled -ning Vejledning og skrivedage Afleve -ring Uge 4 Uge 5 Uge 6 Uge 8 Uge 9 Uge 10 Uge 11 Uge 12 Uge 13 Uge 14 Tirsdag 24/1:

Læs mere

Fra skoleåret 2016/17 indføres en praktisk-mundtlig fælles prøve i fysik/kemi, biologi og geografi.

Fra skoleåret 2016/17 indføres en praktisk-mundtlig fælles prøve i fysik/kemi, biologi og geografi. Indhold Vejledning til den fælles prøve i fysik/kemi, biologi og geografi Guide til hvordan Alineas fællesfaglige forløb forbereder dine elever til prøven Gode dokumenter til brug før og under prøven Vejledning

Læs mere

Kommunikation muligheder og begrænsninger

Kommunikation muligheder og begrænsninger Kommunikation muligheder og begrænsninger Overordnede problemstillinger Kommunikation er udveksling af informationer. Kommunikation opfattes traditionelt som en proces, hvor en afsender sender et budskab

Læs mere