Hillerød Sportsrideklub

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hillerød Sportsrideklub"

Transkript

1 Hillerød Sportsrideklub Årsrapport for CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 15. februar 2015 Dirigent PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr Milnersvej 43, Postboks 268, 3400 Hillerød T: , F: ,.dk

2 Indholdsfortegnelse Oplysninger om foreningen Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Årsregnskab Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse 6 Balance 7 Speckationer til resultatopgørelsen 1. Kontingent 9 2. Rideskole 9 3. Tilskud 9 4. Stævner Øvrige indtægter Lokaleomkostninger io 7. Administration Øvrige 11 Specifikationer til balancen 9. Anlægsaktiver 12 io. Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 12 ii. Andre tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Likvide beholdninger Gæld Ll. Kannikegård ApS Modtagne forudbetalinger Leverandører af varer og tjenesteydelser Anden gæld 13 i

3 Oplysninger om foreningen Hillerød Sportsrideklub Rønnekrogen Hillerød ti. regnskabsår Bestyrelse Ulrik Bolm-Spohr Christina Stavnsbjerg Jeanette Biiron Line Bergmann Revision PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Milnersvej 43, 3400 Hillerød Bankforbindelse Handelsbanken A/S

4 Ledelsespåtegning Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. januar december for Hillerød Sportsrideklub. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Hillerød, den 15. februar 2015 Bestyrelsen: Ulrik Bolm-Spohr formand Christina Stavnsbjerg Jeanette Biiron Line Bergmann _111-2

5 Den uafhængige revisors påtegning Til Hillerød Sportsrideklub Vi har revideret årsregnskabet for Hillerød Sportsrideldub for regnskabsåret f. januar december, omfattende ledelsespåtegning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og specifikationer. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Revisors ansvar og den udførte revision Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisionslovgivning og 'Vejledning om revision af kommunale tilskud efter folkeoplysningsloven". Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsregnskabet. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for virksomhedens udarbejdelse og aflæggelse af en årsrapport, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Vi skal herudover, som følge af Hillerød Sportsrideklub's modtagne drifts- og lokaletilskud, erklære i henhold til 'Vejledning om revision af kommunale tilskud efter folkeoplysningsloven" at: Vi opfylder de i lovgivningen indeholdte habilitetsbetingelser - Vi har modtaget alle de oplysninger, vi har anmodet om - Vi anser regnskabet for aflagt i overensstemmelse med gældende regler - De modtagne tilskud er anvendt i overensstemmelse med de givne vilkår, og tilskudsgrundlaget er opgjort i overensstemmelse med gældende regler Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konldusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret f. januar december i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har endvidere påset, at regnskabet er aflagt i overensstemmelse med folkeoplysningsloven og de regler, der er fastsat i medfør af loven samt de af Hillerød Kommunes udstukne retningslinjer. 3

6 Den uafhængige revisors påtegning - fortsat Supplerende oplysninger vedrørende forståelse af revisionen Hillerød Sportsrideldub har som sammenligningstal i resultatopgørelsen for regnskabsåret valgt at medtage det af bestyrelsen godkendte resultatbudget for. Disse sammenligningstal har, som det også fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision. Hillerød, den 15. februar 2015 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab tersen riseret revisor statsautoriseret revisor 4

7 Anvendt regnskabspraksis Årsregnskabet for Hillerød Sportsrideklub er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven samt "Vejledning om revision af kommunale tilskud efter folke-oplysningsloven". Resultatopgørelsen Indtægter Indtægter ved levering af serviceydelser indregnes som omsætning i takt med leveringen af ydelsen. Udgifter Udgifter omfatter omkostninger til drift af rideskolen, herunder personale, administration, lokaler, tab på debitorer, afskrivninger, finansielle poster mv. Balancen Anlægsaktiver Anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 3-5 år Aktiver med kostpris på under omkostningsføres i anskaffelsesåret. Tilgodehavender Tilgodehavender måles til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab. Gældsforpligtelser Gældsforpligtelser måles til nominel gæld, som svarer til dagsværdien. 5

8 Resultatopgørelse 1. januar december Budget Ej revideret 2013 Lier. Spec Indtægter Kontingent Rideskole Tilskud Stævner Øvrige indtægter Renteindtægter Udgifter Øvrige personaleomkostninger Lokaleomkostninger Administration Afskrivninger Renteudgifter Resultat, overskud

9 Balance 31. december Spec 2013 t Aktiver Anlægsaktiver Andre driftsmidler Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser Andre tilgodehavender Periodeafgrænsnings poster Tilgodehavender Likvide beholdninger Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt Ja. 7

10 Balance 31. december Passiver Egenkapital 2013 tier. Kapitalkonto primo Overført resultat Egenkapital i alt Gældsforpligtelser Gæld Ll. Kannikegård ApS Langfristede gældsforpligtelser Modtagne forudbetalinger Leverandører af varer og tjenesteydelser Anden gæld Kortfristede gældsforpligtelser Gældsforpligtelser i alt Passiver i alt ithk 8

11 Specifikationer til resultatopgørelsen 1. Kontingent Budget 2013 t. Medlemskontingent Springundervisning Rideskole Undervisningsgebyr Partridning Ferieridning Lønninger undervisere og daglig leder Ponyleje Ferieridning Ridelejr Diverse Tilskud Medlems-/aktivitetstilskud Drifts-/lokaletilskud Øvrige tilskud

12 Specifikationer til resultatopgørelsen 4. Stævner Budget Ponyspring indtægter Ponyspring udgifter Hestespring indtægter Hestespring udgifter Dressur indtægter Dressur udgifter Øvrige stævneindtægter Øvrige stævneudgifter t Øvrige indtægter Diverse indtægter Salg af klubtøj Tilbageførsel af gl. gæld Sponsorbidrag Lokaleomkostninger Husleje hal 1 & Husleje hal Renovation mv El ridehaller

13 Specifikationer til resultatopgørelsen 7. Administration Budget 2013 t. Kontorartikler Telefon/Internet ft-udgifter, herunder internet Hjemmeside Bestyrelsesmøder/generalforsamling Klubtøj Starter m.m Rosether Sommerfest/julefrokost Rytterforsikring Dansk Rideforbund Andre kontingenter Porto og gebyrer Revisor inkl. konsulentassistance, herunder assistance ved retssag Øvrige omkostninger Konstaterede tab debitorer Retssag Øvrige Renteindtægter bank

14 Specifikationer til balancen 9. Anlægsaktiver 31/12 31/ t. Saldo primo 1/1 Årets tilgang Anskaffelsessum i alt Afskrivninger primo 0 Årets afskrivninger Afskrivninger i alt Anlægsaktiver i alt Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser Debitorer Nedskrivning til imødegåelse af tab Andre tilgodehavender Tilgodehavender hos ryttere 0 0 Øvrige tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Periodiserede indtægter 0 0 Forudbetalte omkostninger Likvide beholdninger Kasse Handelsbanken - stævnekonti Handelsbanken - Driftskonto

15 Specifikationer til balancen 31/12 31/ t. 14. Gæld Ll. Kannikegård ApS Gæld Ll. Kannikegård ApS Modtagne forudbetalinger Forudbetaling til springbane og materiel Forudbetalinger for driftstilskud 16. Leverandører af varer og tjenesteydelser Afsat revisor Leverandører af varer og tjenesteydelser Anden gæld Skyldig A-skat og AM-bidrag Skyldig ATP Skyldige feriepenge Anden gæld Hensat til el c:inserslcikcgilpal archive templårsrapport (-1,pgj8r9).clocx gih/cgi 13

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006 Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006 Dansk Revision Telefon: +45 8936 1212 Frederiksberg Frederiksværk Hadsten Hillerød

Læs mere

Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner

Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner Nørregade 77, 3., 5000 Odense C CVR-nr. 31 67 04 38 Årsrapport for 2009 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Dansk Biotek Årsrapport for 2011

Dansk Biotek Årsrapport for 2011 Dansk Biotek Årsrapport for 2011 CVR-nr. 28 43 65 72 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998 CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Erklæring afgivet af

Læs mere

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den 15/3 2015. Dirigent INDHOLD Side Ledelsespåtegning... 3 Revisionspåtegning... 4 Ledelsesberetning...

Læs mere

Liberal Alliances Landsforening. Årsrapport 2012. CVR-nr. 30 42 94 94 735900 / 2548302 / CW

Liberal Alliances Landsforening. Årsrapport 2012. CVR-nr. 30 42 94 94 735900 / 2548302 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Holmboes Allé 12 Postboks 537 8700 Horsens Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 735900 / 2548302 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Læs mere

Bestyrelsen har dags dato aflagt årsregnskab for 2009 for Vorup Vandværk I/S.

Bestyrelsen har dags dato aflagt årsregnskab for 2009 for Vorup Vandværk I/S. Ledelsespåtegning: Bestyrelsen har dags dato aflagt årsregnskab for 2009 for Vorup Vandværk I/S. Årsregnkabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis som

Læs mere

Aulum-Haderup Erhvervsudvikling

Aulum-Haderup Erhvervsudvikling PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Hjaltesvej 16 Postboks 1443 7500 Holstebro www.pwc.dk E-mail: holstebro@pwc.dk Telefon 96 11 18 00 Telefax 96 11 19 00 Aulum-Haderup Erhvervsudvikling

Læs mere

Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Københavns Døves Idrætsforening Døvania CVR-nummer: 34759758 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (109. regnskabsår) Godkendt på foreningens generalforsamling, den / 2013 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning mv. Foreningsoplysninger

Læs mere

Sejlklubben København

Sejlklubben København Sejlklubben København Sundkrogskaj 19, 2100 København Ø Årsrapport for 2011 Godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / 2012... dirigent Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent KiteBoarding Danmark Årsrapport 2008 Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent Indhold Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning 4 Foreningsoplysninger

Læs mere

Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev. ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007. Cvr.nr. 41160128

Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev. ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007. Cvr.nr. 41160128 Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007 Cvr.nr. 41160128 Ordinær generalforsamling afholdes på Roslev Kro torsdag den 27. september 2007 kl.

Læs mere

DJERNÆS-SDR.VILSTRUP STRANDS VANDVÆRK I/S

DJERNÆS-SDR.VILSTRUP STRANDS VANDVÆRK I/S Allan Nielsen Finn Diederichsen Registrerede revisorer CVR-nr. 27 49 24 87 Aabenraavej 1A 6100 Haderslev Telefon: 7453 4220 mail@rnd-partner.dk www.rnd-partner.dk DJERNÆS-SDR.VILSTRUP STRANDS VANDVÆRK

Læs mere

AP STATSAUTORISEREDE REVISORER. Institutionen Gaderummet - Regnbuen. Arsrapport 21106. levr-nr. 18 19 42 79) 1364 København K 4600 Køge

AP STATSAUTORISEREDE REVISORER. Institutionen Gaderummet - Regnbuen. Arsrapport 21106. levr-nr. 18 19 42 79) 1364 København K 4600 Køge AP STATSAUTORISEREDE REVISORER Institutionen Gaderummet - Regnbuen Arsrapport 21106 levr-nr. 18 19 42 79) J D Nørre Farimagsgade 11 D Torvet 21 D Olof Palmes Alle 25A, 1 Mali mfo@ap.dk An indepefldent

Læs mere

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14 Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014 CVR-nr. 51 09 50 14 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis

Læs mere

Årsrapport 2009. Midtjysk Lederforum. CVR-nr. 31 13 21 77 10-r001 THTI CMP 414565 10001.docx. Telefon 96 27 61 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.

Årsrapport 2009. Midtjysk Lederforum. CVR-nr. 31 13 21 77 10-r001 THTI CMP 414565 10001.docx. Telefon 96 27 61 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Industrivej Nord 9 Postboks 360 7400 Herning Telefon 96 27 61 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Medlem af KPMG

Læs mere

G/F Laanshøj Laanshøj 3500 Værløse. Årsregnskab for 2013

G/F Laanshøj Laanshøj 3500 Værløse. Årsregnskab for 2013 G/F Laanshøj Laanshøj 3500 Værløse CVR nr. 33894783 Årsregnskab for 2013 Administrator DEAS A/S Dirch Passers Allé 76 2000 Frederiksberg Ejd. 109-307/TSH Ledelsespåtegning Administrator og bestyrelsen

Læs mere

Drøsselbjerg Strands Grundejerforening

Drøsselbjerg Strands Grundejerforening Drøsselbjerg Strands Grundejerforening Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Ordblinde/ Dysleksiforeningen i Danmark CVR nr. 16 74 13 02 Årsrapport 2014 Årsrapporten er godkendt på foreningens Årsmøde Middelfart, den 25. april 2015 dirigent Kalvebod

Læs mere

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Årsrapport for 2010 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Motionsklubben Elefanten. Årsrapport 2014

Motionsklubben Elefanten. Årsrapport 2014 Indhold Bestyrelsens påtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Foreningsoplysninger 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. januar - 31. december 6 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Det Radikale Venstres Landsforbund. Årsrapport 2007. 08-r001 RON LOJ 777172 07003

Det Radikale Venstres Landsforbund. Årsrapport 2007. 08-r001 RON LOJ 777172 07003 KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab

Læs mere

Fonden-Gimle. Årsrapport for 2009 10. regnskabsår. Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde. CVR-nr. 25 36 12 37

Fonden-Gimle. Årsrapport for 2009 10. regnskabsår. Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde. CVR-nr. 25 36 12 37 Fonden-Gimle Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde CVR-nr. 25 36 12 37 Årsrapport for 2009 10. regnskabsår Indholdsfortegnelse Oplysninger om fonden 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening Dansk Revision Hillerød Godkendt Revisionsaktieselskab Vølundsvej 6B DK-3400 Hillerød hillerod@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 48 24 48 24 Telefax: +45 48 24 02 72 CVR: DK 26 58 03 90

Læs mere

Foreningen Grønbechs Gård Grønbechs Gård 4 3790 Hasle. Årsregnskab 2010. CVR-nr. 26 52 37 37

Foreningen Grønbechs Gård Grønbechs Gård 4 3790 Hasle. Årsregnskab 2010. CVR-nr. 26 52 37 37 Foreningen Grønbechs Gård Grønbechs Gård 4 3790 Hasle Årsregnskab 2010 CVR-nr. 26 52 37 37 1 Resultatopgørelse for året 1. januar - 31. december 2010 Budget Realiseret Realiseret 2010 2010 2009 Udstillingsvirksomhed:

Læs mere

Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov. Årsregnskab 2013/14

Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov. Årsregnskab 2013/14 Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov Indhold Bestyrelsens erklæring 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 4 Resultatopgørelse 4 Balance 5 Noter 6 Ernst & Young P/S - Værkmestergade

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

Tommerup St. Antenneforening

Tommerup St. Antenneforening Tommerup St. Antenneforening Engvej 22 5690 Tommerup CVR.-nr. 17 92 97 98 20. regnskabsår Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling den / 2014 Dirigent: - 1 - Indhold Påtegninger Bestyrelsens

Læs mere