Ejendomsdataprogrammet - BBR Løsningsarkitektur Bilag A Servicebeskrivelser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ejendomsdataprogrammet - BBR Løsningsarkitektur Bilag A Servicebeskrivelser"

Transkript

1 Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi Ejendomsdataprogrammet - BBR Løsningsarkitektur Bilag A Servicebeskrivelser MBBL-REF: Version: Status: Godkendt af styregruppen Oprettet: 15. august 2013 Opdateret: 4. august 2014 Fil:GD1_BBR_Losningsarkitektur_Bilag_A_Servicebeskrivelser_v1 2 6.docx

2 Dokument historie Version Dato Beskrivelse Initialer Grundskabelon oprettet med dertil hørende afsnit. S&D KH Udfyldt kapitel 3, 4 og 5 S&D LF Omstrukturering af servicebeskrivelser og gennemskrivning af kapitel 3, 4 og 5. S&D LF Kapitel 2 tilføjet klar til internt review. S&D KH Kapitel 3, 4 og 5 tilrettet efter internt review. S&D LF Klargjort til aflevering S&D KH Tilrettet med kommentarer fra reviewmøde S&D LF Tilrettet til version 1.0 KSK MBBL Tilrettet efter eksternt/internt review KSK MBBL Tilrettet efter konsulent review KSK MBBL Dokument omstruktureret til at indeholde logiske specifikationer af services og hændelser. S&D RSP Rettelser efter møde 23. maj indført S&D RSP Gennemskrevet efter møde den 23. maj KSK MBBL Rettet efter PF review den 3. juni KSK MBBL Sammenstillede services og beskedfordeler krav flyttet til to særskilte fælles bilag. Detailspecifikationerne for services og hændelser hos andre grunddatasystemer er slettet og erstattet af en reference til de relevante løsningsarkitekturer. S&D RSP Rettelsesmarkeringer accepteret KSK MBBL Hændelsesbeskrivelser opdateret jf. fælles GD11/GD2/GD7 møde. Godkendt af styregruppen KSK MBBL - 2 af 54 - MBBL-REF:

3 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING DOKUMENTETS FORMÅL DOKUMENTETS SAMMENHÆNG TIL ØVRIGE DOKUMENTER LÆSEVEJLEDNING OVERBLIK OVER INTEGRATIONER OVERBLIK SERVICEPRINCIPPER BBR AJOURFØRINGSSERVICES BBR UDSTILLINGSSERVICES BBR HÆNDELSER AJOURFØRINGSSERVICES FRA ANDRE GRUNDDATASYSTEMER UDSTILLINGSSERVICES FRA ANDRE GRUNDDATASYSTEMER HÆNDELSER FRA ANDRE GRUNDDATASYSTEMER ØVRIGE SERVICEBASEREDE INTEGRATIONER IKKE SERVICEBASEREDE INTEGRATIONER BBR AJOURFØRINGSSERVICES BBR SAG Opret sag Registrer ændring på sag Opdater sag Godkend sag Henlæg sag Afslut sag Registrer masseændring TILDEL Tildel BFE til enhed Opdater koordinater Tildel adresse til enhed Tildel adgangspunkt til bygning eller teknisk anlæg Hent BBR objekt (LÆSE operation) REGLER Registrer regler Søg regler (LÆSE operation) af 54 - MBBL-REF:

4 3.4 BBR OBJEKT Hent BBR objekt (LÆSE operation) Opret BBR objekt Ret BBR objekt Slet BBR objekt Genaktiver BBR objekt BBR UDSTILLINGSSERVICES SØG BBR objekt SUPPLERENDE FORRETNINGSBESKRIVELSER Kodeliste UDTRÆK Hent BBR HÆNDELSER BBR SAG GRUND BYGNING TEKNISK ANLÆG ENHED af 54 - MBBL-REF:

5 1. Indledning 1.1 Dokumentets formål Dokumentet tjener to hovedformål: For at sikre at ejendomsdataprogrammet forretningsmæssigt og arkitekturmæssigt hænger sammen på løsningsniveau inden større udviklingsprojekter igangsættes udarbejdes der ift. de tre grunddataregistre Matrikel, BBR og Ejerfortegnelse en løsningsarkitektur, som kvalitetssikres i sammenhæng. Dokumentet her beskriver BBRs løsningsarkitektur til brug for denne tværgående kvalitetssikring. Derudover danner løsningsarkitekturen rammerne for kravspecificering og udvikling af BBR til Ejendomsdataprogrammet. 1.2 Dokumentets sammenhæng til øvrige dokumenter Figur 1. Løsningsarkitekturens sammenhæng til andre dokumenter. Løsningsarkitekturen er opbygget af et hoveddokument og tre bilag. Til bilag A er der desuden tilknyttet en række underbilag, der er fælles for Adressedataprogrammet og Ejendomsdataprogrammet. Dokumentet her udgør bilag A Servicebeskrivelser. Rammerne omkring løsningsarkitekturen kommer primært fra fire kilder: Grunddataprogrammet, som har udstukket rammerne for den overordnede løsningsarkitektur herunder krav om udstilling af grunddata via Datafordeleren. Grunddataprogrammet har også udstukket rammer ift. en fællesoffentlig datamodel og dertil hørende standarder. Ejendomsdataprogrammet, som gennem en målarkitektur og tilhørende bilag har udstukket rammerne for bygnings- og boligdata som grunddata. BBR eksisterende dokumentation primært Systembeskrivelse version 10 - som på en række områder har udstukket rammerne for løsningsarkitekturens udformning. Løsningsarkitekturen er etableret som en videreudbygning af den eksisterende BBR løsning. - 5 af 54 - MBBL-REF:

6 BBR lovgivning, cirkulærer m.m., som opsætter regler for BBR løsningen og anvendelsen af denne. Ifb. Ejendomsdataprogrammet vil der være behov for at justere lidt på disse regler. Beskrivelsen heraf er uden for scope af dokumentet her. 1.3 Læsevejledning Udover dette indledende kapitel indeholder dokumentet følgende kapitler: Kapitel 2 Overblik over integrationer Indeholder en beskrivelse af de typer af services og integrationer, som findes i BBRs løsningsarkitektur, samt de overordnede rammer og principper der ligger til grund. Desuden gives der et overblik over BBR services og integrationer. Kapitel 3 BBR ajourføringsservices Indeholder en detaljeret logisk specifikation af BBR ajourføringsservices, der kan anvendes direkte i kravspecifikationen. Kapitel 4 BBR udstillingsservices Indeholder en detaljeret logisk specifikation af hvilke BBR udstillingsservices, der kan forventes på Datafordeleren. Kapitel 5 BBR hændelser Indeholder en detaljeret logisk specifikation af BBRs udstillede hændelser, der indgår som krav til Datafordeleren. - 6 af 54 - MBBL-REF:

7 2. Overblik over integrationer 2.1 Overblik Identifikationen af BBR services og integrationer i denne løsningsarkitektur er ikke en endelig og komplet liste. Der er tale om en identifikation af de services, som der er behov for internt i Grunddataprogrammet for at få Ejendomsdataprogrammet og Adresseprogrammet til at fungere som en samlet helhed. Krav fra øvrige anvendere eksempelvis nuværende eller planlagte statslige/kommunale systemer skal fastlægges i forbindelse med kravspecificeringen af BBR 2.0 medio I forhold til de enkelte services er der tale om en liste over logiske services, som kan resulterer i flere fysiske services. Der kan f.eks. ske en opdeling, fordi man får brug for servicen både med alle attributter eller kun med nogle få udvalgte. Langt de fleste, men dog ikke alle, af de nuværende - integrationer flytter med BBR 2.0 fra at være en integration til eller fra BBR til at være integrationer, som foregår via Datafordeleren jf. nedenstående illustration. Der gøres opmærksom på, at klienter, og deres anvendelse af services, ikke er vist på figuren. Figur 2. BBR services og integrationer. Udstilling af bygnings- og boligdata foregår via de udstillingsservices, som BBR udstiller via Datafordeleren. Herfra vil anvendere af disse oplysninger som Danmarks Statistik, de nuværende OIS anvendere og andre grunddataanvendere skulle hente oplysninger om bygninger og boliger. Eneste identificerede undtagelse er overførsel af bygnings- og boligdata til Statens Arkiver, som foregår direkte fra BBR. Ajourføringen af bygnings- og boligdata foregår via de ajourføringsservices, som BBR udstiller i tilknytning til grunddataregistret over bygninger og boliger (BBR). De enkelte services kan anvendes fra BBR brugerfladen, og øvrige systemer. Eneste identificerede undtagelse, som ikke - 7 af 54 - MBBL-REF:

8 anvender denne servicesnitflade, er indlæsning af energiforbrugsoplysninger, som indlæses direkte i den dertil hørende tabel som en masseopdatering af denne. Denne indlæsning skal anvende samme forretningsregler som services, således at forretningsregler kun vedligeholdes et sted. De efterfølgende afsnit i dette kapitel indeholder en oversigt over BBRs integrationer, med særlig fokus på de integrationer, der skal anvendes mellem de forskellige grunddatasystemer. 2.2 Serviceprincipper Grundlæggende designes services således, at den samme services kan tilgås både fra en brugerflade eksempelvis BBR klienten og fra en system-til-system løsning. Der anvendes de samme serviceprincipper for alle BBR services, uanset om disse udstilles direkte fra BBR eller de udstilles via Datafordeleren. En serviceanvender vil opleve de samme serviceprincipper, uanset om denne anvender ajourføringsservices fra BBR eller udstillingsservices fra Datafordeleren. Da løsningsarkitektur og design af de forskellige anvendere af BBR services såvel ajourføringsservices til BBR registret som udstillingsservices i Datafordeleren kun i meget begrænset omfang er kendt på tidspunktet for udarbejdelsen af BBR løsningsarkitektur, er det ikke muligt at stille præcise krav, som sikrer at løsningsarkitekturen 100% understøtter de forskellige anvendere af BBR services. For at minimere kommende ændringer i arkitekturen og servicegrænsefladen, skal arkitekturen i BBR services efterleve en række serviceorienterede principper. De serviceorienterede principper er baseret på Digitaliseringsstyrelsens SOA principper, beskrevet i pjecen Serviceorienteret arkitektur hvad og hvorfor 1. De enkelte services udbygges med sikkerhed i henhold til de fællesoffentlige standarder herfor, således de forskellige klienter kan fungere på tværs af de forskellige registre uden behov for at skulle logge in ift. hvert enkelt register. Nogle af BBR informationerne eksempelvis forsvarets bygninger er sikkerhedsklassificeret, hvilket betyder, at oplysningerne kun må være tilgængelige for dem der har rettighederne hertil. Der er derfor vigtigt at sikkerhedsmodellen opbygget omkring denne sikkerhedsklassifikation anvendes både ift. ajourføringsservices fra BBR og udstillingsservices fra Datafordeleren. Navngivning af såvel udstillings- som ajourføringsservices følger de regler, som opstilles af datamodelprojektet under Grunddataprogrammets delprogram 7. Supplerende forretningsbeskrivelser 2 udstilles via Datafordeleren i selvstændige operationer, hvilket gør det muligt at hente supplerende forretningsbeskrivelser uden samtidig at hente forretningsdata. Derudover udstilles supplerende forretningsbeskrivelser gennem BBR services, således det er muligt at anvende disse i BBR brugerfladerne. 1 Beskrevet i pjecen Serviceorienteret arkitektur hvad og hvorfor, som findes på Digitaliseringsstyrelsens hjemmeside: ur.ashx 2 Tidligere kaldt forretningsmæssige metadata. - 8 af 54 - MBBL-REF:

9 2.3 BBR ajourføringsservices BBR udstiller nedenstående ajourføringsservices, den logiske specifikation af servicerne kan findes i kapitel 3. De LÆSE operationer, der er defineret, anvendes til læsning direkte på registeret i forbindelse med ajourføring. Alle andre læse operationer foretages på Datafordeleren. SERVICE BESKRIVELSE SERVICEOPERATION Opret sag Registrer ændring på sag Opdater sag Godkend sag Henlæg sag BBR Sag Denne WEB services tilbyder ajourføringsservices til administration af begrebet BBR Sag. BBR Sag kan være af typen: "byggesag, anmeldelsessag eller foreløbig registrering". BESKRIVELSE Denne operation anvendes, når der er behov for at oprette en BBR sag i forbindelse med en byggesag, en matrikulær forandring, en henvendelse fra en ejer eller øvrige ting der kræver oprettelse af en BBR-sag direkte af BBR-registerføreren. Henvendelser om ændringer kan ske fra ejer, en tredjepart, kommunen eller en virksomhed eller myndighed, som kommunen har en aftale om henvendelser med. Der oprettes en BBR sag, som indeholder de objekter som henvendelsen omhandler. Denne serviceoperation anvendes til at opdatere data på en allerede oprettet en BBR sag i BBR registeret. Denne operation anvendes, til at registrere oplysninger på en BBR sag i forbindelse med behandlingen af en byggesag, en matrikulær forandring, en henvendelse fra en ejer eller øvrige ting der kræver oprettelse af en BBR-sag. Det kan dreje sig om informationer om nye eller ændrede BBR objekter eller BBR sags informationer. Servicen giver bl.a. mulighed for at opdatere Grundens status på baggrund af en hændelse fra Matriklen, når den matrikulære forandring er gældende jf. BFE. Samspillet imellem servicen her og inddataboksen skal afklares nærmere. Denne operation anvendes, når der gives byggetilladelse, tilladelse om nedrivning eller anmeldes en BBR sag. Dato for byggetilladelse registreres på de relevante BBR objekter. BBR sagen og de projekterede BBR objekter, som er oprettet i forbindelse med sagen, sættes i status 'Godkendt'. Denne serviceoperation anvendes til at opdatere data på en allerede oprettet en BBR sag i BBR registeret. Denne operation anvendes, når en BBR sag skal afsluttes, uden at BBR skal opdateres med de registrerede oplysninger. BBR sagen sættes i status 'Afsluttet' og projekterede BBR objekter, som er oprettet i forbindelse med sagen, sættes i status 'Historisk'. - 9 af 54 - MBBL-REF:

10 Afslut sag Registrer masseændring Under behandlingen af en BBR sag gemmes ændringer til eksisterende BBR objekter som sagsdata på sagen, mens nye objekter oprettes i BBR, i status 'Projekteret', hvorefter de evt. kan blive opdateret til status 'Godkendt'. Når sagen afsluttes, sættes BBR sagen i status 'Afsluttet', projekterede og godkendte BBR objekter sættes i status 'Opført', og ændringerne til de eksisterende objekter overføres fra sagsdata til BBR. Henvendelser om masseændringer kan ske fra kommunen eller en virksomhed eller myndighed, som kommunen har en aftale om henvendelser med. Det kan f.eks. dreje sig om ændrede forsyningsforhold til alle ejendomme i et område. Der oprettes en BBR sag, som indeholder de objekter som henvendelsen omhandler. SERVICE BESKRIVELSE SERVICEOPERATION Tildel BFE til enhed Tildel koordinater Tildel adresse til enhed Tildel adgangspunkt til bygning eller teknisk anlæg Hent BBR objekt (LÆSE operation) Tildel Formålet med denne WEB Services er at understøtte opdatering af udvalgte informationsobjekter blandt andet med relationer til eksterne informationsobjekter. WEB Servicen er tilegnet de grunddata registre, som har forretningsbehov for opdateringer i BBR. Dette er i modsætning til for eksempel BBR Objekt servicen, som er tilegnet IT systemer eller klienter kaldet "kommune klienten" i BBR 1.5. BESKRIVELSE Denne operation anvendes for eksempel når Landinspektøren tilknytter en enhed til en Ejerlejlighed i Matriklen. Denne operation anvendes, når landinspektøren ønsker at angive en ændret placering af Bygninger eller Tekniske anlæg i forbindelse med en udstykning. De ændrede koordinater registreres direkte i BBR med status Godkendt i visse tilfælde, i andre tilfælde registreres de som sagsdata. Dette vil blive styret af kvalitetskoder for geokodning af objekter i BBR. Denne operation anvendes hvis adresseregistret skal koble en adresse til en enhed. Denne operation anvendes hvis adresseregistret skal koble et adgangspunkt til en bygning eller et teknisk anlæg. Anvendes til at hente et BBR objekt, forud for tildeling af BFE til enhed, koordinater, adresse til enhed eller adgangspunkt til bygning/teknisk anlæg af 54 - MBBL-REF:

11 SERVICE BESKRIVELSE SERVICEOPERATION Hent BBR objekt (LÆSE operation) Opret BBR objekt Ret BBR objekt Slet BBR objekt Genaktiver BBR objekt BBR Objekt Formålet med denne WEB Services er at understøtte oprettelse, opdatering og sletning af informationsobjekter. Den primære målgruppe er "kommune klienter" af forskellig art. BESKRIVELSE Anvendes til at hente et BBR objekt, forud for opdatering, sletning eller genaktivering af et BBR objekt. Denne serviceoperation anvendes til at oprette et eller flere informationsobjekter i BBR 2.0 registeret, samt udfylde data for objektet. Med denne serviceoperation kan der oprettes strukturerede henvendelser i inddata boksen, oprettes BBR Sager eller simpelthen oprettes stamdata. Denne serviceoperation anvendes til at opdatere et informations objekt i BBR registeret med nye data for objektet. Denne serviceoperation anvendes til at slette et informations objekt i BBR registeret, samt alle relationer til objektet. (objektet gøres historisk) Anvendes til at genaktivere et Historisk BBR objekt. 2.4 BBR udstillingsservices Nedenstående BBR services til udstilling af Bygningsdata, udgør de krav Ejerfortegnelsen, Matriklen og Adresseregisteret stiller til BBR. Servicerne er derfor ikke et komplet billede af hvilke data, BBR udstiller. Opmærksomheden henledes til informationsmodellen, Bilag B, der skal opfattes som en udstillingsmodel. Hvad der fremgår af informationsmodellen kan udstilles i forskellige kombinationer. Samtlige af de data, der er vist i informationsmodellen er grunddata, og vil derfor blive udstillet via Datafordeleren. BBR har defineret nedenstående services, til udstilling på Datafordeleren. Den logiske specifikation af servicerne kan findes i kapitel 4. Den logiske specifikation af sammenstillet services fremgår af underbilag A1 Sammenstillet services. SERVICE SERVICEOPERATION Søg BESKRIVELSE - 11 af 54 - MBBL-REF:

12 BBR objekt BBR meddelelse (sammenstillet service) Denne serviceoperation anvendes til at søge og returnere specifikke informationsobjekt i BBR registeret. Servicen kan anvendes til at implementere effektive og intuitive brugergrænseflader for eksempel ved at udfylde nuværende data i et brugerfelt og de ønskede ændringer i et andet. Denne service er også henvendt til "kommune klienter" af forskellig art. Denne serviceoperation anvendes til at søge og returnere specifikke BBR Meddelelser relateret til en konkret BBR Sag, adresse eller person. Denne operation erstatter eksisterende service på OIS (Offentlig Information System). SERVICE SERVICEOPERATION Kodeliste Supplerende forretningsbeskrivelser BESKRIVELSE Denne serviceoperation anvendes til at afsøge kodelister, som service aftageren kan anvende til smarte og intuitive brugergrænseflader. Denne operation er også henvendt til "kommune klienter". SERVICE SERVICEOPERATION Hent Udtræk BESKRIVELSE Udstil udtræk i CSV, OIO-XML format, OIS-XML eller Statens arkiver. 2.5 BBR hændelser Hver gang der sker en opdatering af BBR Sag eller af BBR s informationsindhold, udstilles der en BBR registreringshændelse i Datafordeleren. BBR generer selv hændelserne. Udstillingen af hændelserne er dokumenteret i slutkriterierne, i aktivitetsbeskrivelserne i Bilag C, Processer. BBR udstiller nedenstående hændelser, den logiske specifikation af hændelserne kan findes i kapitel 5. HÆNDELSE BBR Sag BESKRIVELSE Genereres hver gang der sker ændringer på en BBR sag. I forbindelse med leverandørens udarbejdelse af løsningsdesign fastsættes genereringen nærmere - 12 af 54 - MBBL-REF:

13 HÆNDELSE Grund Bygning Teknisk anlæg Enhed BESKRIVELSE Genereres hver gang der sker ændringer på en BBR Grund I forbindelse med leverandørens udarbejdelse af løsningsdesign fastsættes genereringen nærmere Genereres hver gang der sker ændringer på en Bygning I forbindelse med leverandørens udarbejdelse af løsningsdesign fastsættes genereringen nærmere Genereres hver gang der sker ændringer på et Teknisk anlæg I forbindelse med leverandørens udarbejdelse af løsningsdesign fastsættes genereringen nærmere Genereres hver gang der sker ændringer på en Enhed I forbindelse med leverandørens udarbejdelse af løsningsdesign fastsættes genereringen nærmere 2.6 Ajourføringsservices fra andre grunddatasystemer BBR har defineret nedenstående services, til udstilling på Datafordeleren. Der henvises til de respektive grunddatasystemers løsningsarkitektur, bilag A, for de logiske specifikationer af services og operationer. GRUNDDATASYSTEM Matrikel Adresseregister SERVICEOPERATION Opret bygning på fremmed grund Bygninger på fremmed grund indberettet af kommunen oprettes med BFE nummer i status Gældende. BBR medsender ejerskabsinformationer, til oprettelse i Ejerfortegnelsen. Opdater bygning på fremmed grund Kan anvendes på Bygning på fremmed grund til at ændre bygningspunkt, areal eller sætte status til Historisk. Status kan kun sættes til Historisk, hvis oprindelsen er Født i Matriklen indberettet af kommunen Opret adresse Anvendes til at oprette adresse (dørbetegnelse) i forbindelse med oprettelse af enheder i BBR. Opdater adresse Anvendes til at oprette relationen imellem adresse og enhed i BBR. Opdater adgangspunkt Anvendes til at oprettet relationen imellem adgangspunkt og bygning i DAR Hent adgangspunkt Anvendes til at hente relevante oplysninger om adgangspunkt ifb. ajourføring - 13 af 54 - MBBL-REF:

14 Hent adresse Anvendes til at hente relevante oplysninger om adgangspunkt ifb. ajourføring 2.7 Udstillingsservices fra andre grunddatasystemer BBR har identificeret følgende behov for anvendelse af udstillingsservices fra andre grunddatasystemer. Der henvises til de respektive grunddatasystemers løsningsarkitektur, bilag A, for de logiske specifikationer af services og operationer. GRUNDDATASYSTEM Matriklen Ejerfortegnelsen (sammenstillet service) SERVICEOPERATION Hent bestemt fast ejendom Hent Bestemt fast ejendom, uanset type, med tilhørende oplysninger og ejendomstype. Hent beliggenhedsadresse Hent Beliggenhedsadresse for en given Bestemt fast ejendom. Hent geografisk sammenhæng Hent oplysninger om sammenhængende jordstykker indenfor samme Samlet fast ejendom. Skal anvendes til BBRs dannelse af Grund. Hent Matrikel koordinater Henter matriklens centroide punkt. Skal anvendes ved registrering af nye bygninger/tekniske anlæg indtil de bliver geokodet. Ejer til ejendom, myndighed Myndighedsoperation, så offentlige myndigheder kan hente et fuldt billede af ejendommen med ejer, bygninger, adresse mv. 2.8 Hændelser fra andre grunddatasystemer BBR har identificeret følgende behov for anvendelse af hændelser fra andre grunddatasystemer. Der henvises til de respektive grunddatasystemers løsningsarkitektur, bilag A, for de logiske specifikationer af hændelserne. GRUNDDATASYSTEM HÆNDELSE - 14 af 54 - MBBL-REF:

15 Matriklen Ejerfortegnelsen Adresseregistret Matrikulær sag Denne hændelse anvendes af BBR 2.0 til at oprette og nedlægge BBR Sager af typen "foreløbig registreringer". Når en matrikel sag oprettes foretager BBR en læsning af alle relevante data tilknyttet den matrikulære sag. Herefter oprettes og opdateres den nye BBR Sag. Der kan være tilfælde, hvor data ikke kan registreres af forskellige årsager. Da der i senere tilfælde kan forekomme foreløbige data relateret til denne matrikulære sag oprettes der en BBR Sag alligevel. Når den matrikulære sag afsluttes anvendes denne hændelse til automatisk at lukke denne BBR Sag. Ejerskifte Denn hændelse anvendes til at udsende BBR-meddelelse ved ejerskifte. Hændelsen udsendes, når der fra Tinglysningen modtages en besked om et ejerskifte på en ejendom eller når et tilsvarende ejerskifte registreres direkte i Ejerfortegnelsen uden en tinglysning af dette. ( boet efter håndteres som et ejerskifte) Adresse Skal anvendes til at vedligeholde en kopi af adresser i BBR 2.0 (videreførelse af adresseregisteret BBR 1.5 i en ikke nærmere bestemt begrænset periode) Husnummer/Adgangsadresse Skal anvendes til at vedligeholde en kopi af adresser i BBR 2.0 (videreførelse af adresseregisteret BBR 1.5 i en ikke nærmere bestemt begrænset periode) NavngivenVej Skal anvendes til at vedligeholde en kopi af adresser i BBR 2.0 (videreførelse af adresseregisteret BBR 1.5 i en ikke nærmere bestemt begrænset periode) KommunedelAfNavngivenVej Skal anvendes til at vedligeholde en kopi af adresser i BBR 2.0 (videreførelse af adresseregisteret BBR 1.5 i en ikke nærmere bestemt begrænset periode) 2.9 Øvrige servicebaserede integrationer BBR anvender følgende øvrige services: INTEGRATION PlansystemDanmark EjendomsoversigtenHent FUNKTIONALITETSBESKRIVELSE BBR henter oplysninger til dannelse af skærmbilledet ejendomsoversigten, med ejerlavskode og matrikelnummer som input. Output er en liste med lokalplaner af 54 - MBBL-REF:

16 2.10 Ikke servicebaserede integrationer Nedenstående tabel viser de integrationer der er dokumenteret i systemdokumentationen, og hvordan de, vil blive dækket efter gennemførelsen af grunddataprogrammet. Ud over de dokumenterede integrationer, er der identificeret yderligere et par integrationer, som fortsat skal eksistere efter gennemførelsen af grunddataprogrammet. Integration Beskrivelse Efter gennemførelse af grunddataprogram Totaludtræk 1. Danmarks statistik Årligt udtræk til DSt Trækker fra Datafordeler 2. Boligøkonomi Årligt udtræk til Boligøkonomi i MBBL Trækker fra Datafordeler 3. MBBL Årligt udtræk til MBBL Trækker fra Datafordeler OIS Data fra BBR til OIS Dagligt udtræk til OIS Overtages af Datafordeleren BBR/KMS 1) Hent GSH-oplysninger fra KMS Henter oplysninger om Geografisk sammenhængende matrikler til dannelse af Grund 2) Ajourføring af adressedata Overfører adressedata til Matriklen 3) Hent matrikelkoordinater Henter matriklens center koordinat for bygning/teknisk anlæg og adresser Udstillingsservice på Matriklen via Datafordeleren Ikke relevant Udstillingsservice på Matriklen via Datafordeleren 4) Søgning af matrikel i KMS på basis af adressekoordinater 5) Søgning af matrikel i KMS på basis af bygningskoordinater Henter matriklen på basis af adressekoordinater Henter matriklen på basis af bygningskoordinater Ikke relevant (relevant for GD2) Udstillingsservice på Matriklen (Afklares med geokodningsprojektet) via Datafordeleren BBR/ESR Online opslag som henter hændelser fra ESR - 16 af 54 - MBBL-REF:

17 1) Opdatering af ejerforholdskode i ESR Hændelse om ændring i ejerforholdskoden Stadig relevant pga. BBRmeddelelse Overgår til Ejerfortegnelsen via Datafordeleren 2) Ejerskifte Hændelse om ejerskifte Stadig relevant pga. BBRmeddelelse 3) Opdatering af etagemeter (tinglyst areal) i ESR Hændelse om ændring i det tinglyste areal for en enhed 4) Oprettelse af matrikel i ESR Hændelse om et nyt jordstykke Ny BFE 5) Sletning af matrikel i ESR Hændelse om sletning af jordstykke Opdateret BFE 6) Flytning af matrikler i ESR Hændelse om flytning af jordstykker imellem to vurderingsejendomme Opdateret BFE 7) Approbationer i ESR Hændelse om approbation Opdateret BFE 8) Opdatering af ejerlavskoder og tekster i ESR Hændelse om ændring i kommunal og landsejerlav 9) Ret udskrivningsmatrikel i ESR Hændelse om opdateret udskrivningsmatrikel 10) Ret KMS_SFENR i ESR Hændelse om opdatering af SFE i ESR Online opslag som henter oplysninger fra ESR 11) Hent ejerforholdskode i ESR Henter ejerforholdskoden ved oprettelse af ny entitet i BBR Overgår til Ejerfortegnelsen via Datafordeleren Stadig relevant pga. BBRmeddelelse Overgår til Matriklen via Datafordeleren. Udstilles ikke som hændelse men hentes på DA Stadig relevant pga. opdatering af Grund. Overgår til Matriklen via Datafordeleren Stadig relevant pga. opdatering af Grund. Overgår til Matriklen via Datafordeleren Stadig relevant med ændring af SFE. Overgår til Matriklen via Datafordeleren Stadig relevant. Overgår til Matriklen via Datafordeleren. Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant - 17 af 54 - MBBL-REF:

18 12) Hent CPRnr/CVRnr/løbenr og alternativ adresse 13) Hent matrikelsammenhæng (København & Frederiksberg) 14) Hent ejerlejlighedsoplysninger 15) Hent ejendomsoplysninger fra ESR til Ejendomsoversigten i NYT BBR 16) Hent markering for ejerlejlighedsmatrikler fra ESR til Nyt BBR Online opslag som sender oplysninger til ESR Henter CVR/CPR ved udsendelse af BBR-meddelelse og ved kørsel af visse fase rapporter Ikke længere i brug Henter ejerlejlighedsoplysninger fra ESR Henter en lang række oplysninger fra ESR Henter markeringen for ejerlejlighedsmatrikler i ESR 17) Ajourføring af adressedata Sende nye adgangs- og enhedsadresser til ESR Stadig relevant. Overgår til Ejerfortegnelsen via Datafordeleren Ikke længere i brug Ikke længere relevant Stadig relevant skal undersøges nærmere. Implementeres i Datafordeleren Ikke længere relevant Ikke relevant PLANSYSTEMDK 1) Hent planoplysninger Planoplysninger bruges til ejendomsoversigten i BBR Stadig relevant skal undersøges nærmere hvor oplysningen kan tilgåes BBR/BOSSINF 1) Hent offentlig støtte i BOSSINF på enhed Ikke i brug Ikke i brug BBR/CPR 1) Hent adresser ud fra CPRnummer 2) Opslag fra CPR af adresse i Nyt BBR 3) Opdatering af Udlejningsforhold 2 ved samkøring af ESR, CPR og NYT BBR Henter navn og adresse på et givent CPR-nr Ikke i brug Tjekker om enheden er udlejet, om ejer beboer den selv eller om den er ubeboet Udstillingsservice i DF fra Ejerfortegnelsen Ikke i brug Sammensat udstillingsservice i DF baseret på BBR, Ejerfortegnelse og CPR CPR-Vej - 18 af 54 - MBBL-REF:

19 Opdatering af Vejregistret i Nyt BBR Henter dagligt udtræk fra CPR vej til opdatering af vejregistret i BBR Ikke relevant BBR/OIS 1) Hent navn og adresser ud fra kommunenr. og ejendomsnr. 2) Hent BBR-Meddelelse i BBR ud fra kommunenummer og ejendomsnummer. Henter navn og adresse ifm. ud fra BFE Udsendelse af BBR-meddelelse OIS henter en BBRmeddelelse vha. kommune og ejendomsnummer. Implementeres af ejerfortegnelsen i Datafordeleren Stadig relevant Efter implementeringen af grunddataprogrammet, vil der stadig være behov for følgende ikke servicebaserede integrationer: Fra Plansystem.dk til BBR Hent planoplysninger til Ejendomsoversigten. Det afklares i forbindelse med kravspecificeringen om Plansystem stiller en service til rådighed for BBR s behov Til Statens arkiver fra BBR BBR leverer udtræk til Statens arkiver. Disse skal stadig kunne leveres som udtræk, efter gennemførelsen af grunddataprogrammet. Statens arkiver har ikke tilkendegivet at de vil kunne trække på en service. Til E-boks fra BBR Der må forventes en integration til Digital post, som gør det muligt for BBR, at aflevere beskeder til personer og virksomheder ved hjælp af Digitalpost. Det afklares i forbindelse med kravspecificeringen om E-boks kan trække på en service af 54 - MBBL-REF:

20 3. BBR ajourføringsservices 3.1 BBR Sag Navn: EJDbA_BBRSag Denne WEB services tilbyder ajourføringsservices til administration af begrebet BBR Sag. BBR Sag kan være af typen: "byggesag, anmeldelsessag eller foreløbig registrering". Understøttede processer: Denne WEB Service anvendes af IT systemer der har et forretningsbehov for at administrere BBR Sag. Liste over operationer/metoder: - Opret sag - Registrer ændring på sag - Opdater sag - Godkend sag - Henlæg sag - Afslut sag - Registrer Masseaendring Service informationsmodel: - Bygning - BBR Sag - Energiforbrug - Enhed - Etage - Fordelingsareal - Grund - Rum - Teknisk anlæg - 20 af 54 - MBBL-REF:

21 3.1.1 Opret sag Navn: EJDbA_BBRSag_OpretSag Denne operation anvendes, når der er behov for at oprette en BBR sag i forbindelse med en byggesag, en matrikulær forandring, en henvendelse fra en ejer eller øvrige ting der kræver oprettelse af en BBR-sag direkte af BBR-registerføreren. Input parametre: Obligatorisk: Valgfrit: - Bygning - BBR Sag - Enhed - Etage - Fordelingsareal - Grund - Rum - Teknisk anlæg - Output parametre: - Identifikation af BBR Sag Returkoder: - Operationen udført (OK) - Operationen lykkedes ikke (fejlkode angivet) Præbetingelser: - BBR objektet som sagen vedrører skal eksistere Postbetingelser: - BBR Sagen er oprettet Sikkerhed: Landinspektør/Matrikelklient - 21 af 54 - MBBL-REF:

22 3.1.2 Registrer ændring på sag Navn: EJDbA_BBRSag_RegistreraendringerPaaSag Henvendelser om ændringer kan ske fra ejer, en tredjepart, kommunen eller en virksomhed eller myndighed, som kommunen har en aftale om henvendelser med. Der oprettes en BBR sag, som indeholder de objekter som henvendelsen omhandler. Denne serviceoperation anvendes til at opdatere data på en allerede oprettet en BBR sag i BBR registeret. Input parametre: Obligatorisk: Valgfrit: - Bygning - BBR Sag - Enhed - Etage - Fordelingsareal - Grund - Rum - Teknisk anlæg - Output parametre: Returkoder: - Operationen udført (OK) - Operationen lykkedes ikke (fejlkode angivet) Præbetingelser: - Informationsobjekterne skal være oprettet. Postbetingelser: - BBR Sagen er opdateret med de nye data- Sikkerhed: Ejerklient/ landinspektør/matrikelklient - 22 af 54 - MBBL-REF:

23 3.1.3 Opdater sag Navn: EJDbA_BBRSag_OpdaterSag Denne operation anvendes, til at registrere oplysninger på en BBR sag i forbindelse med behandlingen af en byggesag, en matrikulær forandring, en henvendelse fra en ejer eller øvrige ting der kræver oprettelse af en BBR-sag. Det kan dreje sig om informationer om nye eller ændrede BBR objekter eller BBR sags informationer. Servicen giver bl.a. mulighed for at opdatere Grundens status på baggrund af en hændelse fra Matriklen, når den matrikulære forandring er gældende jf. BFE. Samspillet imellem servicen her og inddataboksen skal afklares nærmere. Input parametre: Obligatorisk: Valgfrit: - Bygning - BBR Sag - Enhed - Etage - Fordelingsareal - Grund - Rum - Teknisk anlæg - Output parametre: Returkoder: - Operationen udført (OK) - Operationen lykkedes ikke (fejlkode angivet) Præbetingelser: - BBR sagen er i status opstået eller godkendt Postbetingelser: - BBR sagen er opdateret med de nye data. Sikkerhed: Ejerklient/ landinspektør/matrikelklient - 23 af 54 - MBBL-REF:

24 3.1.4 Godkend sag Navn: EJDbA_BBRSag_GodkendSag Denne operation anvendes, når der gives byggetilladelse, tilladelse om nedrivning eller anmeldes en BBR sag. Dato for byggetilladelse registreres på de relevante BBR objekter. BBR sagen og de projekterede BBR objekter, som er oprettet i forbindelse med sagen, sættes i status 'Godkendt'. Denne serviceoperation anvendes til at opdatere data på en allerede oprettet en BBR sag i BBR registeret. Input parametre: Obligatorisk: Valgfrit: - BBR Sag - Output parametre: Returkoder: - Operationen udført (OK) - Operationen lykkedes ikke (fejlkode angivet) Præbetingelser: - BBR sagen skal eksisterer i status opstået eller godkendt Postbetingelser: - BBR sagen er opdateret med de nye data Sikkerhed: Ejerklient/ landinspektør/matrikelklient - 24 af 54 - MBBL-REF:

25 3.1.5 Henlæg sag Navn: EJDbA_BBRSag_HenlaegSag Denne operation anvendes, når en BBR sag skal afsluttes, uden at BBR skal opdateres med de registrerede oplysninger. BBR sagen sættes i status 'Afsluttet' og projekterede BBR objekter, som er oprettet i forbindelse med sagen, sættes i status 'Historisk'. Input parametre: Obligatorisk: Valgfrit: - BBR Sag - Output parametre: Returkoder: - Operationen udført (OK) - Operationen lykkedes ikke (fejlkode angivet) Præbetingelser: - BBR sagen skal eksisterer i status opstået eller godkendt Postbetingelser: - BBR sagen er gjort historisk Sikkerhed: Ejerklient/ landinspektør/matrikelklient - 25 af 54 - MBBL-REF:

26 3.1.6 Afslut sag Navn: EJDbA_BBRSag_AfslutSag Under behandlingen af en BBR sag gemmes ændringer til eksisterende BBR objekter som sagsdata på sagen, mens nye objekter oprettes i BBR, i status 'Projekteret', hvorefter de evt. kan blive opdateret til status 'Godkendt'. Når sagen afsluttes, sættes BBR sagen i status 'Afsluttet', projekterede og godkendte BBR objekter sættes i status 'Opført', og ændringerne til de eksisterende objekter overføres fra sagsdata til BBR. Input parametre: Obligatorisk: Valgfrit: - BBR Sag - Output parametre: Returkoder: - Operationen udført (OK) - Operationen lykkedes ikke (fejlkode angivet) Præbetingelser: - BBR sagen skal eksisterer i status opstået eller godkendt Postbetingelser: - BBR sagen er gjort historisk - Informationerne på BBR-objekter gøres gældende Sikkerhed: Ejerklient/ landinspektør/matrikelklient - 26 af 54 - MBBL-REF:

27 3.1.7 Registrer masseændring Navn: EJDbA_BBRSag_RegistrerMasseaendring Under behandlingen af en BBR sag gemmes ændringer til eksisterende BBR objekter som sagsdata på sagen, mens nye objekter oprettes i BBR, i status 'Projekteret', hvorefter de evt. kan blive opdateret til status 'Godkendt'. Når sagen afsluttes, sættes BBR sagen i status 'Afsluttet', projekterede og godkendte BBR objekter sættes i status 'Opført', og ændringerne til de eksisterende objekter overføres fra sagsdata til BBR. Input parametre: Obligatorisk: Valgfrit: - Bygning - BBR Sag - Enhed - Etage - Fordelingsareal - Grund - Rum - Teknisk anlæg - Output parametre: Returkoder: - Operationen udført (OK) - Operationen lykkedes ikke (fejlkode angivet) Præbetingelser: Postbetingelser: - BBR sagerne er opdateret med de data henvendelsen om masseændring omhandlede Sikkerhed: Ejerklient/ landinspektør/matrikelklient - 27 af 54 - MBBL-REF:

28 3.2 Tildel Navn: EJDbA_Tildel Formålet med denne WEB Services er at understøtte opdatering af udvalgte informationsobjekter blandt andet med relationer til eksterne informationsobjekter. WEB Servicen er tilegnet de grunddata registre, som har forretningsbehov for opdateringer i BBR. Dette er i modsætning til for eksempel EJDbA_BBRObjekt som er tilegnet IT systemer eller klienter kaldet "kommune klienten" i BBR 1.5. Understøttede processer: Med denne service understøttes arbejdsgange der omhandler opdatering af referencer grunddataregistrene imellem. Liste over operationer/metoder: - Tildel BFE til enhed - Tildel koordinater - Tildel adresse til enhed - Til adgangspunkt til bygning eller teknisk anlæg - Hent BBR objekt (LÆSE operation) Service informationsmodel: - Bygning - Enhed - Etage - Fordelingsareal - Grund - Rum - Teknisk anlæg Eksterne begreber: - Adresse - Umatrikuleret areal - Adgangspunkt - Ejerlejlighed - Jordstykke - Bygning på fremmed grund - Geometri - 28 af 54 - MBBL-REF:

29 3.2.1 Tildel BFE til enhed Navn: EJDbA_Tildel_BFETilEnhed Denne operation anvendes for eksempel når Landinspektøren tilknytter en enhed til en Ejerlejlighed i Matriklen. Input parametre: Obligatorisk: Valgfrit: - Enhed UUID - Bestemt fast ejendom UUID - Output parametre: Returkoder: - Operationen udført (OK) - Operationen lykkedes ikke (fejlkode angivet) Præbetingelser: - Enhed skal være oprettet. Postbetingelser: - Relationen mellem Bestemt fast ejendom og Enhed er oprettet i status Gældende med virkningstid lig tidpunkt for servicekaldet. Sikkerhed: Brugerprofil: MatrikelLSPklientSystemrolle - 29 af 54 - MBBL-REF:

30 3.2.2 Tildel koordinater Navn: EJDbA_Tildel_Koordinater Denne operation anvendes, når landinspektøren ønsker at angive en ændret placering af Bygninger eller Tekniske anlæg i forbindelse med en udstykning. De ændrede koordinater registreres direkte i BBR med status Godkendt i visse tilfælde, i andre tilfælde registreres de som sagsdata. Dette vil blive styret af kvalitetskoder for geokodning af objekter i BBR. Input parametre: Obligatorisk: Eller Valgfrit: - Bygning UUID - Bygning koordinat - Matrikel betegnelse - Teknisk anlæg UUID - Teknisk anlæg koordinat - Matrikel betegnelse - Output parametre: Returkoder: - Operationen udført (OK) - Operationen lykkedes ikke (fejlkode angivet) Præbetingelser: - Bygning eller Teknisk anlæg skal eksistere. - Postbetingelser: - Det aktuelle objekt er opdateret, med status Gældende med virkningstid lig tidpunkt for servicekaldet. Sikkerhed: Brugerprofil: - MatrikelLSPklientSystemrolle - 30 af 54 - MBBL-REF:

31 3.2.3 Tildel adresse til enhed Navn: EJDbA_Tildel_AdresseTilEnhed Denne operation anvendes hvis adresseregistret skal koble en adresse til en enhed. Input parametre: Obligatorisk: Valgfrit: - Enhed UUID - Adresse UUID - Output parametre: Returkoder: - Operationen udført (OK) - Operationen lykkedes ikke (fejlkode angivet) Præbetingelser: - Enhed skal eksistere. Postbetingelser: - En reference mellem Adresse og Enhed er oprettet med status Gældende og virkningstid lig tidpunkt for servicekaldet. Sikkerhed: Brugerprofil: DARsystembruger - 31 af 54 - MBBL-REF:

32 3.2.4 Tildel adgangspunkt til bygning eller teknisk anlæg Navn: EJDbA_Tildel_AdgangspunktTilBygningTekniskAnlaeg Denne operation anvendes hvis adresseregistret skal koble et adgangspunkt til en bygning eller et teknisk anlæg. Input parametre: Obligatorisk: Eller Valgfrit: - Bygning UUID - Adresse UUID - Teknisk anlæg UUID - Adresse UUID - Output parametre: Returkoder: - Operationen udført (OK) - Operationen lykkedes ikke (fejlkode angivet) Præbetingelser: - Bygning eller Teknisk anlæg skal eksistere. Postbetingelser: - En reference mellem Adresse og Bygning, eller Teknisk anlæg er oprettet med status Gældende og virkningstid lig tidpunkt for servicekaldet. Sikkerhed: Brugerprofil: DARsystembruger - 32 af 54 - MBBL-REF:

33 3.2.5 Hent BBR objekt (LÆSE operation) Navn: EJDbA_Tildel_HentBBRobjekt Anvendes til at hente et BBR objekt, forud for tildeling af BFE til enhed, koordinater, adresse til enhed eller adgangspunkt til bygning/teknisk anlæg. Input parametre: Obligatorisk: Eller Eller Valgfrit: - Bygning UUID - Teknisk anlæg UUID - Enhed UUID - Status - Virkningstid Output parametre: Liste indeholdende: - Bygning - Teknisk anlæg - Enhed Returkoder: - Operationen udført (OK) - Operationen lykkedes ikke (fejlkode angivet) Præbetingelser: Postbetingelser: Sikkerhed: Brugerprofil: DARsystembruger eller MatrikelLSPklientSystemrolle - 33 af 54 - MBBL-REF:

34 3.3 Regler Navn: EJDbA_Regler Formålet med denne WEB Services er at understøtte opdatering af konfigurationsregler. Understøttede processer: Kommunens opsætning af kommunespecifikke regler i BBR Liste over operationer/metoder: - Registrer regler - Søg regler (LÆSE operation) Service informationsmodel: - Regellister Registrer regler Navn: EJDbA_Regler_RegistrerRegler Denne operation anvendes når BBR-registerføreren vil ændre konfigurationen af BBR. Input parametre: Obligatorisk: - Regellister Valgfrit: - Output parametre: Returkoder: - Operationen udført (OK) - Operationen lykkedes ikke (fejlkode angivet) Præbetingelser: - Den aktuelle regel skal være tilgængelig. Postbetingelser: - Den aktuelle regel er opdateret. Sikkerhed: BBRsystemBruger - 34 af 54 - MBBL-REF:

35 3.3.2 Søg regler (LÆSE operation) Navn: EJDbA_Regler_SoegRegler Denne operation anvendes når BBR-registerføreren vil ændre konfigurationen af BBR. Før en ændring kan den aktuelle konfiguration læses med denne serviceoperation. Input parametre: Obligatorisk: Valgfrit: - Regellister - Output parametre: - Regellister Returkoder: - Operationen udført (OK) - regler fundet - Operationen lykkedes ikke (fejlkode angivet) Præbetingelser: - Den aktuelle regel skal være tilgængelig Postbetingelser: Sikkerhed: BBRsystemBruger - 35 af 54 - MBBL-REF:

36 3.4 BBR objekt Navn: EJDbA_BBRObjekt Formålet med denne WEB Services er at understøtte oprettelse, opdatering og sletning af informationsobjekter. Den primære målgruppe er "kommune klienter" af forskellig art. Understøttede processer: Arbejdsprocesser som har lignende karakter som BBR klienten. Liste over operationer/metoder: - Hent BBR objekt (LÆSE operation) - Opret BBR objekt - Ret BBR objekt - Slet BBR objekt - Genaktiver BBR objekt Service informationsmodel: - Bygning - BBR Sag - Energiforbrug - Enhed - Etage - Fordelingsareal - Grund - Rum - Teknisk anlæg - 36 af 54 - MBBL-REF:

37 3.4.1 Hent BBR objekt (LÆSE operation) Navn: EJDbA_BBRObjekt_Hent Anvendes til at hente et BBR objekt, forud for opdatering, sletning eller genaktivering af et BBR objekt. Input parametre: Obligatorisk: Eller Eller Eller - Bygning UUID - Teknisk anlæg UUID - Enhed UUID Valgfrit: Polygon - Status - Virkningstid Output parametre: - Bygning - BBR Sag - Energiforbrug - Enhed - Etage - Fordelingsareal - Grund - Rum - Teknisk anlæg Returkoder: - Operationen udført (OK) - Operationen lykkedes ikke (fejlkode angivet) Præbetingelser: Postbetingelser: Sikkerhed: DARSystemBruger, Matrikel/landinspektørSystemBruger, KommuneKlientSystembruger - 37 af 54 - MBBL-REF:

38 3.4.2 Opret BBR objekt Navn: EJDbA_BBRObjekt_Opret Denne serviceoperation anvendes til at oprette et eller flere informationsobjekter i BBR 2.0 registeret, samt udfylde data for objektet. Med denne serviceoperation kan der oprettes strukturerede henvendelser i inddata boksen, oprettes BBR Sager eller simpelthen oprettes stamdata. Input parametre: Obligatorisk: Valgfrit: - Bygning - Energiforbrug - Enhed - Etage - Fordelingsareal - Grund - Rum - Teknisk anlæg - Status Output parametre: - UUID Returkoder: - Operationen udført (OK) - Operationen lykkedes ikke (fejlkode angivet) Præbetingelser: - Postbetingelser: - Informationsobjektet er oprettet med de angivne data Sikkerhed: BBRKommuneKlientBruger, Matrikel/LandinspektørKlientBruger - 38 af 54 - MBBL-REF:

39 3.4.3 Ret BBR objekt Navn: EJDbA_BBRObjekt_Ret Denne serviceoperation anvendes til at opdatere et informations objekt i BBR registeret med nye data for objektet. Input parametre: Obligatorisk: Valgfrit: - Bygning - BBR Sag - Energiforbrug - Enhed - Etage - Fordelingsareal - Grund - Rum - Teknisk anlæg - Status - Virkningstid Output parametre: Returkoder: - Operationen udført (OK) - Operationen lykkedes ikke (fejlkode angivet) Præbetingelser: - Informationsobjektet skal være oprettet og må ikke have status Historisk - Status må ikke angives til Historisk (kun slet operationen kan gøre objekter historisk) - Hvis der ikke er angivet en status, anvendes status Gældende - Hvis der ikke er angivet virkningstid, anvendes virkningstid lig tidspunktet for web service kaldet. Postbetingelser: - Informationsobjektet er opdateret med de angivne data. Sikkerhed: BBRKommuneKlientBruger, Matrikel/LandinspektørKlientBruger - 39 af 54 - MBBL-REF:

40 3.4.4 Slet BBR objekt Navn: EJDbA_BBRObjekt_Slet Denne serviceoperation anvendes til at gøre et informations objekt i BBR og alle relationer til objektet historik. Input parametre: Obligatorisk: Valgfrit: - Bygning - BBR Sag - Energiforbrug - Enhed - Etage - Fordelingsareal - Grund - Rum - Teknisk anlæg - Virkningstid Output parametre: Returkoder: - Operationen udført (OK) - Operationen lykkedes ikke (fejlkode angivet) Præbetingelser: - Informationsobjektet skal være oprettet og må ikke have status Historisk - Hvis der ikke er angivet virkningstid, anvendes virkningstid lig tidspunktet for web service kaldet. Postbetingelser: - Informationsobjektet og dets relationer har fået status Historik Sikkerhed: BBRKommuneKlientBruger, - 40 af 54 - MBBL-REF:

41 3.4.5 Genaktiver BBR objekt Navn: EJDbA_BBRObjekt_Genaktiver Anvendes til at genaktivere et Historisk BBR objekt. Input parametre: Obligatorisk: Eller Eller Valgfrit: - Bygning UUID - Virkningstid - Teknisk anlæg UUID - Virkningstid - Enhed UUID - Virkningstid - Output parametre: Returkoder: - Operationen udført (OK) - Operationen lykkedes ikke (fejlkode angivet) Præbetingelser: - Informationsobjektet skal være oprettet og have status Historisk Postbetingelser: - Informationsobjektet og dets relationer har fået den status de havde inden de blev gjort Historisk Sikkerhed: BBRKommuneKlientBruger - 41 af 54 - MBBL-REF:

42 4. BBR udstillingsservices 4.1 Søg Navn: EJDbU_Soeg Formålet med denne WEB Services er at understøtte søgning og læsning af BBR objekter. Derudover kan aktuelle kode lister også fremsøges samt der kan blive genereret en BBR Meddelelse. Understøttede processer: Her understøttes processer i andre grunddataregistre som har et forretningsbehov for at fremsøge BBR Objekter samt "kommune klienter" af forskellig art. Liste over operationer/metoder: - BBR objekt - BBR Meddelelse (sammenstillet service) Service informationsmodel: - Bygning - BBR Sag - Energiforbrug - Enhed - Etage - Fordelingsareal - Grund - Rum - Teknisk anlæg - 42 af 54 - MBBL-REF:

43 4.1.1 BBR objekt Navn: EJDbU_Soeg_BBRObjekt Denne serviceoperation anvendes til at søge og returnere specifikke informationsobjekt i BBR registeret. Servicen kan anvendes til at implementere effektive og intuitive brugergrænseflader for eksempel ved at udfylde nuværende data i et brugerfelt og de ønskede ændringer i et andet. Denne service er primært henvendt til "kommune klienter" af forskellig art. Input parametre: Obligatorisk: - Bygning eller - Energiforbrug eller - Enhed eller - Grund eller Valgfrit: - Teknisk anlæg - Status - Virkningstid Output parametre: - Bygning - BBR Sag - Energiforbrug - Enhed - Grund - Teknisk anlæg - Fordelingsareal - Etage - Rum Returkoder: - Operationen udført (OK) - objekter fundet - Operationen lykkedes ikke (fejlkode angivet) Præbetingelser: - 43 af 54 - MBBL-REF:

44 Postbetingelser: - Sikkerhed: BBRKommuneKlientBruger, DARKlientBruger, Matrikel/LandinspektørKlientBruger 4.2 Supplerende forretningsbeskrivelser Navn: EJDbU_SupplerendeForretningsbeskrivelser Formålet med denne WEB Services er at fremsøge kodelister, forklarende tekster og andre supplerende forretningsbeskrivelser Understøttede processer: - System anvendere skal kende udfaldsrummet af forskellige kodelister - Dynamiske brugerflader, som eksempelvis boligejer.dk kan hente ikke tekniske beskrivelser, til anvendelse på brugerfladen. Liste over operationer/metoder: - Kodeliste Service informationsmodel: - Bygning - BBR Sag - Energiforbrug - Enhed - Etage - Fordelingsareal - Grund - Rum - Teknisk anlæg - 44 af 54 - MBBL-REF:

45 4.2.1 Kodeliste Navn: EJDbU_ SupplerendeForretningsbeskrivelser_Kodeliste Denne serviceoperation anvendes til at afsøge kodelister, som service aftageren kan anvende til smarte og intuitive brugergrænseflader. Denne operation er primært henvendt til "kommune klienter". Input parametre: Obligatorisk: Valgfrit: - Kodeliste navn (forretningsobjekt navn) - Status - Virkningstid Output parametre: Liste indeholdende: - Kodeliste Returkoder: - Operationen udført (OK) - kodeliste fundet - Operationen lykkedes ikke (fejlkode angivet) Præbetingelser: Postbetingelser: Sikkerhed: BBRKommuneKlientBruger - 45 af 54 - MBBL-REF:

Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur - Bilag A Servicebeskrivelser og integrationer

Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur - Bilag A Servicebeskrivelser og integrationer Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur

Læs mere

Løsningsarkitektur - Bilag A 1 Sammenstillede services

Løsningsarkitektur - Bilag A 1 Sammenstillede services Ejendomsdataprogrammet (GD1) Adresseprogrammet (GD2) Bilag 14 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7 Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 1: Effektiv

Læs mere

Adresseregister - løsningsarkitektur Bilag A - Servicebeskrivelser

Adresseregister - løsningsarkitektur Bilag A - Servicebeskrivelser Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektiv genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Adresseregister - løsningsarkitektur

Læs mere

Løsningsarkitektur Bilag A Servicebeskrivelser og integrationer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015

Løsningsarkitektur Bilag A Servicebeskrivelser og integrationer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015 Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltningg og genbrug af ejendomsdataa under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet Ejerfortegnelsen Løsningsarkitektur

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - BBR Løsningsarkitektur Bilag C Processer

Ejendomsdataprogrammet - BBR Løsningsarkitektur Bilag C Processer Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - BBR Løsningsarkitektur

Læs mere

DAGI Løsningsarkitektur Bilag A - Servicebeskrivelser og integrationer

DAGI Løsningsarkitektur Bilag A - Servicebeskrivelser og integrationer Bilag 9 Fælles arkitekturramme for GD1GD2GD7 Grunddataprogrammets delaftale 2 om effektiv genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne DAGI Løsningsarkitektur Bilag A Servicebeskrivelser

Læs mere

Ejerfortegnelse Løsningsarkitektur Bilag C Processer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015

Ejerfortegnelse Løsningsarkitektur Bilag C Processer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015 Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltningg og genbrug af ejendomsdataa under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet Ejerfortegnelsen Løsningsarkitektur

Læs mere

Faktaark for BBR 2.0

Faktaark for BBR 2.0 1. december 2014 HEGK Faktaark for BBR 2.0 Overordnet beskrivelse og baggrund for BBR 2.0 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Baggrund og formål... 3 BBR i dag... 3 Fremtidige BBR 2.0... 4 3. Teknik...

Læs mere

Kvalitetssikring af ESR data ift. GD1 og GD2 Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012-2015

Kvalitetssikring af ESR data ift. GD1 og GD2 Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012-2015 Kvalitetssikring af ESR data ift. GD1 og GD2 Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012-2015 22. juni 2015 Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning

Læs mere

Adresseregister Løsningsarkitektur

Adresseregister Løsningsarkitektur Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektiv genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Adresseregister Løsningsarkitektur

Læs mere

6. Dataudveksling med andre systemer... 2

6. Dataudveksling med andre systemer... 2 Indholdsfortegnelse 6. Dataudveksling med andre systemer... 2 6.1 Kontekstdiagram for Nyt BBR... 3 6.1.1 Kort om NYT BBR s dataudveksling... 4 6.2 Udtræk fra NYT BBR... 6 6.2.1 Total udtræk (Totalkopi)...

Læs mere

Bilag A - Milepælsplan for GD1

Bilag A - Milepælsplan for GD1 Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Bilag A - Milepælsplan for GD1 Dette bilag indeholder

Læs mere

GD1/GD2 - Model for supplerende forretningsbeskrivelser

GD1/GD2 - Model for supplerende forretningsbeskrivelser Ejendomsdataprogrammet (GD1) Adresseprogrammet (GD2) Bilag 11 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7 GD1/GD2 - Model for supplerende forretningsbeskrivelser Udbudsoption vedrørende supplerende forretningsbeskrivelser.

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - BBR Løsningsarkitektur

Ejendomsdataprogrammet - BBR Løsningsarkitektur Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - BBR Løsningsarkitektur

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur - Bilag C Processer

Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur - Bilag C Processer Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur

Læs mere

Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7

Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7 Ejendomsdataprogrammet (GD1) Adresseprogrammet (GD2) Cover til Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7 Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7 - kravbilag til brug for GD1-GD2 s kravspecificering Version:

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur

Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur

Læs mere

Adresseregister - løsningsarkitektur Bilag C - Processer

Adresseregister - løsningsarkitektur Bilag C - Processer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektiv genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Adresseregister - løsningsarkitektur

Læs mere

Fælles teststrategi for Ejendomsdataprogrammet og Adresseprogrammet

Fælles teststrategi for Ejendomsdataprogrammet og Adresseprogrammet Grunddataprogrammets delaftale 1 og 2 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Fælles teststrategi for Ejendomsdataprogrammet

Læs mere

BBR. Bygnings- og Boligregisteret. - Version 2.0, marts Morten Lind, SKAT / Ejendomsdatakontoret August 2016

BBR. Bygnings- og Boligregisteret. - Version 2.0, marts Morten Lind, SKAT / Ejendomsdatakontoret August 2016 BBR Bygnings- og Boligregisteret - Version 2.0, marts 2017 - Morten Lind, SKAT / Ejendomsdatakontoret August 2016 Parterne bag BBR 2 Baggrunden for BBR 2.0 Grunddataprogrammet og planerne for ny ejendomsvurdering

Læs mere

Faktaark for DAR 1.0

Faktaark for DAR 1.0 1. december 2014 HEGK Faktaark for DAR 1.0 Overordnet beskrivelse og baggrund for DAR 1.0 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Baggrund og formål... 3 DAR i dag... 3 Fremtidige DAR 1.0... 4 3. Teknik...

Læs mere

Underbilag 3.3 LA. Ver 1.0.docxx

Underbilag 3.3 LA. Ver 1.0.docxx Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltningg og genbrug af ejendomsdataa under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet Løsningsarkitektur Ejerfortegnelsen

Læs mere

Den fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi

Den fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi Den fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata v/ Peter Lindbo Larsen 15-02-2016 1 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Ejendom og bygning Adresser

Læs mere

Ejerfortegnelse Løsningsarkitektur Bilag B Informationsmodel Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015

Ejerfortegnelse Løsningsarkitektur Bilag B Informationsmodel Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015 Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltningg og genbrug af ejendomsdataa under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet Ejerfortegnelsen Løsningsarkitektur

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag B: Begrebsmodel

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag B: Begrebsmodel Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag B:

Læs mere

Baggrund og løsningsbeskrivelse

Baggrund og løsningsbeskrivelse Udfasning af ESR og nyt Ejendomsskat- og Ejendomsbidragssystem 04. juni 2015 BILAG 1 Baggrund og løsningsbeskrivelse Indholdsfortegnelse: 1. Baggrunden for projektet... 2 2. Udfasningen af Ejendomsstamregistret

Læs mere

Anvendelse af dobbelthistorik i GD2

Anvendelse af dobbelthistorik i GD2 Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi GD2 - Adresseprogrammet Anvendelse af dobbelthistorik i GD2 Implementerings regler og eksempler på dobbelthistorik MBBL- REF: Version:

Læs mere

BBR OIOXML. Vejledning til snitfladen: Address.wsdl

BBR OIOXML. Vejledning til snitfladen: Address.wsdl OIOXML Vejledning til snitfladen: En vejledning rettet mod 3. part. Ændringer i forhold til forrige versioner Version 1.0 Første version, 15.01.2010 Version 1.1.0 5.2.2010: Opdateret med de tilbagemeldinger

Læs mere

Gevinsterne ved grunddataforbedringer på ejendomsdataområdet

Gevinsterne ved grunddataforbedringer på ejendomsdataområdet Gevinsterne ved grunddataforbedringer på ejendomsdataområdet Peter Lindbo Larsen, Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering Grunddataprogrammets delprogrammer Grunddatamodellen GD1 -Ejendomsdataprogrammet

Læs mere

Gevinster ved grunddataforbedringer på ejendomsdataområdet. Peter Lindbo Larsen, Programleder: Ejendomsdataprogrammet (GD1)

Gevinster ved grunddataforbedringer på ejendomsdataområdet. Peter Lindbo Larsen, Programleder: Ejendomsdataprogrammet (GD1) Gevinster ved grunddataforbedringer på Peter Lindbo Larsen, Programleder: Ejendomsdataprogrammet (GD1) 1 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Ejendom og bygning Adresser Publiceret 19. august 2011 2 Grunddataprogrammets

Læs mere

6. Dataudveksling med andre systemer... 2

6. Dataudveksling med andre systemer... 2 Indholdsfortegnelse 6. Dataudveksling med andre systemer... 2 6.1 Kontekstdiagram for Nyt BBR... 3 6.1.1 Kort om NYT BBR s dataudveksling... 4 6.2 Udtræk fra NYT BBR... 6 6.2.1 Total udtræk (Totalkopi)...

Læs mere

Denne FAQ giver svar på de oftest stillede spørgsmål angående GD1, Ejendomsdataprogrammet.

Denne FAQ giver svar på de oftest stillede spørgsmål angående GD1, Ejendomsdataprogrammet. FAQ GD1, Ejendomsdataprogrammet Denne FAQ giver svar på de oftest stillede spørgsmål angående GD1, Ejendomsdataprogrammet. FAQ en er inddelt i fire dele: først spørgsmål/svar om række generelle emner,

Læs mere

BBR. Bygnings- og Boligregisteret. - Version 2.0, marts Morten Lind, SKAT / Ejendomsdatakontoret August 2016

BBR. Bygnings- og Boligregisteret. - Version 2.0, marts Morten Lind, SKAT / Ejendomsdatakontoret August 2016 BBR Bygnings- og Boligregisteret - Version 2.0, marts 2017 - Morten Lind, SKAT / Ejendomsdatakontoret August 2016 Parterne bag BBR 05-09-2016 2 Baggrunden for BBR 2.0 Grunddataprogrammet og planerne for

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet (GD1)

Ejendomsdataprogrammet (GD1) Ejendomsdataprogrammet (GD1) skaber sammenhæng på tværs af siloerne Peter Lindbo Larsen chefkonsulent, MBBL Ejendomsdataprogrammets centrale udfordringer TINGBOG Ident Adkomst Byrder Pant 4a NN - NoCredit

Læs mere

Adresseprogrammet - Målarkitektur Bilag D - Arkitekturrammer

Adresseprogrammet - Målarkitektur Bilag D - Arkitekturrammer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektiv genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Adresseprogrammet - Målarkitektur

Læs mere

Gode ejendomsdata på vej Dataforbedringer på ejendomsdataområdet. Peter Lindbo Larsen,

Gode ejendomsdata på vej Dataforbedringer på ejendomsdataområdet. Peter Lindbo Larsen, Gode ejendomsdata på vej Dataforbedringer på ejendomsdataområdet EJENDOMSDATAPROGRAMMET Peter Lindbo Larsen, Programleder: Ejendomsdataprogrammet (GD1) 23-05-2016 1 Ejendomsdataprogrammet vil gøre det

Læs mere

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case Fællesoffentlig Digitaliseringsstrategi 2012 2015 10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case EBST-REF: 602-18098 SPOR: 1 Arbejdspakke 3 - Processer ift. BBRregistrering

Læs mere

Kvalitetssikring af ESR data ift. GD1 og GD2 - Bilag A: Matriklen Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012-2015

Kvalitetssikring af ESR data ift. GD1 og GD2 - Bilag A: Matriklen Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012-2015 Kvalitetssikring af ESR data ift. GD1 og GD2 - Bilag A: Matriklen Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012-2015 22. juni 2015 Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag A: Systemer

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag A: Systemer Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag A:

Læs mere

Adresseprogrammet - Målarkitektur Bilag C - Processer

Adresseprogrammet - Målarkitektur Bilag C - Processer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektiv genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Adresseprogrammet - Målarkitektur

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag C: Processer

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag C: Processer Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag C:

Læs mere

BBR-Kommune. BBR-Meddelelse

BBR-Kommune. BBR-Meddelelse BBR-Kommune BBR-Meddelelse Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 1.1. Forord... 3 1.2. Formål... 3 1.3. Adgang... 3 1.4. Opbygning af vejledningen... 3 2. Skærmbillede BBR-Meddelelse-data...5

Læs mere

Dataudveksling med andre systemer... 2

Dataudveksling med andre systemer... 2 Indholdsfortegnelse 6. Dataudveksling med andre systemer... 2 6.1 Overordnede betragtninger...2 6.2 Oversigt over integration mellem Nyt BBR og andre systemer...3 6.3 Skabelon til systemintegration...5

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag A: Systemer og integrationer

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag A: Systemer og integrationer Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag A:

Læs mere

BBR-Kommune. BBR-Meddelelse

BBR-Kommune. BBR-Meddelelse BBR-Kommune BBR-Meddelelse Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1. Forord... 4 1.2. Formål... 4 1.3. Adgang... 4 1.4. Opbygning af vejledningen... 4 2. Skærmbillede BBR-Medd-data...

Læs mere

Arkitekturrapport: Ejendomsskatte- og Ejendomsbidragsløsningen. Denne orienteringsrapport udarbejdes for it-projekter i henhold til brug af

Arkitekturrapport: Ejendomsskatte- og Ejendomsbidragsløsningen. Denne orienteringsrapport udarbejdes for it-projekter i henhold til brug af Arkitekturrapport: Ejendomsskatte- og Ejendomsbidragsløsningen Denne orienteringsrapport udarbejdes for it-projekter i henhold til brug af den fælleskommunale rammearkitektur. Rapporten ejes af projektets

Læs mere

Faktaark for BBR 2.0

Faktaark for BBR 2.0 4. april 2014 SRS Faktaark for BBR 2.0 Overordnet beskrivelse og baggrund for BBR 2.0 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Baggrund og formål... 3 BBR i dag... 3 Fremtidige BBR 2.0... 4 3. Teknik...

Læs mere

Referat leverandørmøde BBR & DAR 02.08.14

Referat leverandørmøde BBR & DAR 02.08.14 4. september 2014 Referat leverandørmøde BBR & DAR 02.08.14 1. KOMBIT bød velkommen og gennemgik dagens agenda. Agenda blev fremlagt som vist: Kl. 13.00 Velkomst v. Simon Mark Pedersen, KOMBIT Kl. 13.10

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Fælles teststrategi

Ejendomsdataprogrammet - Fælles teststrategi Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Fælles teststrategi MBBL-REF:

Læs mere

BBR OIOXML. Vejledning til snitfladen: AddressGeometryService

BBR OIOXML. Vejledning til snitfladen: AddressGeometryService BBR OIOXML Vejledning til snitfladen: En vejledning rettet mod 3. part. Ændringer i forhold til forrige versioner Version 1.0 Første version, 17.2.2009 Version 1.1 Opdateret i forhold til _- 20090930.

Læs mere

Notat om metadata om grunddata

Notat om metadata om grunddata Bilag 16 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7 Notat om metadata om grunddata 6. december 2013 SAR & PLACE Indledning Metadata data om data betegner ikke en entydig klasse af data. Anvendelsen af betegnelsen

Læs mere

Gevinsterne i initiativet Effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata

Gevinsterne i initiativet Effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata NOTAT MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTER 19. okt. 2012 Gevinsterne i initiativet Effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata Sag: /pll-mbbl Baggrund Som en del af den fællesoffentlige

Læs mere

ADR Adresseklient version 0.9.2. Kom godt i gang. Adresseklient ADK Version 0.9.2 Maj 2015

ADR Adresseklient version 0.9.2. Kom godt i gang. Adresseklient ADK Version 0.9.2 Maj 2015 Kom godt i gang Adresseklient ADK Version 0.9.2 Maj 2015 Side 1 af 69 sider INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 5 Begreber... 6 Adgangspunkter, husnumre og adresser... 6 Status af

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Produktbeskrivelser Bilag B - Produktbeskrivelser

Ejendomsdataprogrammet - Produktbeskrivelser Bilag B - Produktbeskrivelser Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Produktbeskrivelser Bilag

Læs mere

ADK 1.0 KRAVSPECIFIKATION

ADK 1.0 KRAVSPECIFIKATION ADK 1.0 KRAVSPECIFIKATION Dokumentets versioner (revisionshistorie) Version Dato Ansvarlig Beskrivelse 0.1 17-06-2014 MST Oprettelse af krav 0.2 18-05-2014 MST Tilretning af tabeller 0.3 18.06.2014 PKR

Læs mere

Adresseprogrammet (GD2) Ejendomsdataprogrammet (GD1) Disclaimer:

Adresseprogrammet (GD2) Ejendomsdataprogrammet (GD1) Disclaimer: Ejendomsdataprogrammet (GD1) Adresseprogrammet (GD2) Disclaimer: Som led i testforløbende forud for Ejendomsdataprogrammets (GD1 s) implementering gennemføres en prøveimplementering for at kvalificere

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Version:

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Implementeringsplan

Ejendomsdataprogrammet - Implementeringsplan Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Implementeringsplan Version:

Læs mere

Grunddataprogrammet. Ibrugtagningsplan for modelregler for grunddata

Grunddataprogrammet. Ibrugtagningsplan for modelregler for grunddata Grunddataprogrammet Ibrugtagningsplan for modelregler for grunddata 1 Ibrugtagningsplan for modelregler for grunddata Version: 0.5 Status: Godkendt 2 Versionshistorik Version Dato Status Bemærkninger 0.1

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Systembeskrivelse kapitel 6 - Dataudveksling

Indholdsfortegnelse. Systembeskrivelse kapitel 6 - Dataudveksling Indholdsfortegnelse 6. Dataudveksling med andre systemer... 2 6.1 Kontekstdiagram for BBR... 3 6.2 Kort om BBR s dataudveksling... 4 6.3 Vedligeholdelse af matrikulære data i BBR... 6 6.4 Systemspecifikke

Læs mere

DKAL Snitflader REST Register

DKAL Snitflader REST Register DKAL Snitflader REST Register 1 Indholdsfortegnelse A2.1 INTRODUKTION 3 A2.1.1 HENVISNINGER 3 A2.1.2 LÆSEVEJLEDNING 4 A2.1.2.1 SÅDAN LÆSES EN REST GRAF 4 A2.1.2.2 SÅDAN LÆSES EN RESSOURCE OG EN TYPE 4

Læs mere

Krav til beskedfordeler, dannelse og abonnement

Krav til beskedfordeler, dannelse og abonnement Ejendomsdataprogrammet (GD1) Adresseprogrammet (GD2) Bilag 4 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7 Krav til beskedfordeler, dannelse og abonnement Version: 0.4 Status: udkast Oprettet: 2. juni 2014

Læs mere

Grunddataprogrammet. Side 1 af 11. Aftale om styringsrammer for grunddatamodellen

Grunddataprogrammet. Side 1 af 11. Aftale om styringsrammer for grunddatamodellen Grunddataprogrammet Side 1 af 11 Aftale om styringsrammer for grunddatamodellen Side 1 af 11 11. oktober 2013 SAR Aftale om styringsrammer for grunddatamodellen Formål Formålet med aftalen er at sikre

Læs mere

Jysk-Fynsk GIS konference 2013

Jysk-Fynsk GIS konference 2013 Ejendomsdataprogrammet Jysk-Fynsk GIS konference 2013 Spor: Digitaliseringsstrategi Titel: Ejendomsområdet forbedrede arbejdsgange og datagrundlag til gavn for kommunerne Peter Knudsen Projektleder Matriklens

Læs mere

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case Fællesoffentlig Digitaliseringsstrategi 2012 2015 10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case EBST-REF: 602-18098 SPOR: 1 Arbejdspakke 5 - Processer ift. ejendomsvurdering

Læs mere

Beskrivelse af de 12 faste rapporter

Beskrivelse af de 12 faste rapporter Beskrivelse af de 12 faste rapporter Dette bilag indeholder en mere detaljeret gennemgang af indholdet af de 12 fast definerede rapporter. Som beskrevet i kapitel 10 Rapporter drejer det sig om disse 12

Læs mere

Fremtidsmodel - for samspillet mellem BBR og ejendomsvurderingen

Fremtidsmodel - for samspillet mellem BBR og ejendomsvurderingen Fremtidsmodel - for samspillet mellem BBR og ejendomsvurderingen BBR-programmet - til understøttelse af ejendomsvurderingen BBR-programmet Version 0.2 28. oktober 2015 Indhold 1. INDLEDNING... 1 2. IDENTIFICEREDE

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag B: Begrebsmodel

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag B: Begrebsmodel Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag B:

Læs mere

Implementeringsplan produktflows. 25. April 2013

Implementeringsplan produktflows. 25. April 2013 Implementeringsplan produktflows 25. April 2013 Produktflow - Fællesprodukter # 1.1 Afklar GD2 projekters aflevering af geometri til FOT # 1.2 Afklar placering af bygningsnavne # 1.3 Afklar løsning for

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag B: Begrebsmodel

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag B: Begrebsmodel Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag B:

Læs mere

BBR-Kommune Inddataboks

BBR-Kommune Inddataboks BBR-Kommune Inddataboks Brugervejledning Version 1.0 Indholdsfortegnelse 1.1. Forord... 3 1.2. Formål... 3 1.3. Adgang... 3 1.4. Opbygning af vejledningen... 4 2. Inddataboksen set i sammenhæng... 5 2.1.

Læs mere

Vejledning i at oprette afsendersystemer i Digital Post. Februar 2016

Vejledning i at oprette afsendersystemer i Digital Post. Februar 2016 Vejledning i at oprette afsendersystemer i Digital Post Februar 2016 Hvem skal anvende vejledningen? Vejledningen er relevant for dig, hvis du skal oprette afsendersystemer i Digital Post eller oprette

Læs mere

DAR OIO vejledning Version 1.2

DAR OIO vejledning Version 1.2 DAR OIO vejledning Version 1.2 Indhold 1 Ændringer i forhold til forrige version... 2 2 Introduktion... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Læsevejledning... 3 3 Beskrivelse... 3 3.1 Fælles elementer og strukturer...

Læs mere

Maj konferencen 2013

Maj konferencen 2013 Ejendomsdataprogrammet Maj konferencen 2013 Spor: Digitaliseringsstrategi Titel: Ejendomsområdet forbedrede arbejdsgange og datagrundlag til gavn for kommunerne Peter Knudsen Projektleder Matriklens udvidelse

Læs mere

Digital post Snitflader Bilag A2 - REST Register Version 6.3

Digital post Snitflader Bilag A2 - REST Register Version 6.3 Digital post Snitflader Bilag A2 - REST Register Version 6.3 1 Indholdsfortegnelse A2.1 INTRODUKTION 4 A2.1.1 HENVISNINGER 4 A2.2 OVERSIGT OVER FUNKTIONSOMRÅDE 5 A2.2.1 OPRET / HENT OPLYSNINGER OM SLUTBRUGER

Læs mere

Ejendomstyper i ESR 910c Notat om ejendomstyper. Beskrivelse af ejendomstyper i ESR

Ejendomstyper i ESR 910c Notat om ejendomstyper. Beskrivelse af ejendomstyper i ESR Ejendomstyper i ESR 910c Notat om ejendomstyper Beskrivelse af ejendomstyper i ESR Dokumentets metadata: Projektnavn: Ejendomstyper i ESR Projektejer: Thomas Christiansen Projektfase: 2 - Analyse & Plan

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur - Bilag B Informationsmodel

Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur - Bilag B Informationsmodel Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur

Læs mere

GIS-OIS INTEGRATION BRUGERMANUAL, VERSION 2 I G I S 2 0 0 8

GIS-OIS INTEGRATION BRUGERMANUAL, VERSION 2 I G I S 2 0 0 8 GIS-OIS INTEGRATION BRUGERMANUAL, VERSION 2 I G I S 2 0 0 8 GIS-OIS integration BRUGERMANUAL Udarbejdet for: Titel: Dokumenttype: I GS GIS-OIS integration Brugermanual Software manual Udgave: 1 Dato: 20-05-2008

Læs mere

Implementeringsplan for GD2 - Adresseprogrammet

Implementeringsplan for GD2 - Adresseprogrammet Grunddataprogrammets delaftale 2 om effektivt genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Effektivt genbrug af

Læs mere

ADK 1.0 KRAVSPECIFIKATION

ADK 1.0 KRAVSPECIFIKATION ADK 1.0 KRAVSPECIFIKATION Dokumentets versioner (revisionshistorie) Version Dato Ansvarlig Beskrivelse 0.1 23-06-2014 MST Oprettelse af integrationskrav 0.2 25-06-2014 HAH Review for forståelighed og stringens.

Læs mere

BBR-Kommune. Adresser

BBR-Kommune. Adresser BBR-Kommune Adresser Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1. Forord... 5 1.2. Baggrund...5 1.3. Adgang... 6 1.4. Opbygning af vejledningen...6 2. Definitioner... 7 2.1. Adgangsadresser

Læs mere

Adresseprogrammet - Målarkitektur

Adresseprogrammet - Målarkitektur Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektiv genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Adresseprogrammet - Målarkitektur

Læs mere

Introduktion til Digital Post. Februar 2016

Introduktion til Digital Post. Februar 2016 Introduktion til Digital Post Februar 2016 Hvem skal læse dokumentet? Vejledningen er relevant for dig, hvis du har brug for en introduktion til Administrationsportalen i Digital Post og hvad der skal

Læs mere

Underbilag 2O Beskedkuvert Version 2.0

Underbilag 2O Beskedkuvert Version 2.0 Underbilag 2O Beskedkuvert Version 2.0 Indhold Indledning... 34 2 Beskedkuvertens struktur... 34 3 Indhold af Beskedkuverten... 34 3. Overordnet indhold... 45 3.2 Detaljeret indhold af Beskedkuverten...

Læs mere

Hovedplan for tværgående test og kvalitetssikring

Hovedplan for tværgående test og kvalitetssikring Ejendomsdataprogrammet (GD1) Adresseprogrammet (GD2) Hovedplan for tværgående test og kvalitetssikring REF: 2015-0103 Version: 1.0 Status: Godkendt Dato: 27.11.2015 Dokument historie Version Dato Beskrivelse

Læs mere

Klik her for at angive tekst.

Klik her for at angive tekst. 30. april 2013 Klik her for at angive tekst. NOTAT Klik her for at angive tekst. Bilag 16: Anvenderkrav til Støttesystemet Ydelsesindeks version 1.0 (Bilag til dagsordenspunkt 8, Kommunale anvenderkrav

Læs mere

Tættere offentligt, digitalt samarbejde

Tættere offentligt, digitalt samarbejde Agenda Den fælles offentlige digitaliserings strategi Grunddataprogrammet Standardisering af vej- og trafikdata Ny model for vejreference Stigruppens arbejde Resultat i relation til vejman.dk Tættere

Læs mere

Bilag 2 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7. Etablering af datadistribution på den Fællesoffentlige Datafordeler

Bilag 2 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7. Etablering af datadistribution på den Fællesoffentlige Datafordeler Bilag 2 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7 Etablering af datadistribution på den Fællesoffentlige Datafordeler Version: 0.8 Status: udkast Oprettet: 10.3.2014 Dato: 16. juni 2014 Dokument historie

Læs mere

STEDBEVIDST UDVIKLING. Jes Ryttersgaard Kort og Matrikeldtyrelsen

STEDBEVIDST UDVIKLING. Jes Ryttersgaard Kort og Matrikeldtyrelsen STEDBEVIDST UDVIKLING Jes Ryttersgaard Kort og Matrikeldtyrelsen - bevidst om at bruge stedet som indgang til digital forvaltning - bevidst om hvordan vi sikrer, at det giver mening at bruge stedet - bevidst

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag A: Systemer

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag A: Systemer Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag A:

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Systembeskrivelse kapitel 3 Forretningslogik

Indholdsfortegnelse. Systembeskrivelse kapitel 3 Forretningslogik Indholdsfortegnelse 3. Forretningslogik... 2 3.1 Domænemodel... 2 3.1.1 BBR-domænemodel... 2 3.1.1.1 er i BBR-domænemodel... 3 3.1.2 Modtageboks-domænemodel... 8 3.1.2.1 er i modtageboks-domænemodel...

Læs mere

UDFASNING AF ESR OG EJENDOMSSKAT & -BIDRAG. KOMBITs projekter på grunddataområdet februar 2015

UDFASNING AF ESR OG EJENDOMSSKAT & -BIDRAG. KOMBITs projekter på grunddataområdet februar 2015 UDFASNING AF ESR OG EJENDOMSSKAT & -BIDRAG KOMBITs projekter på grunddataområdet februar 2015 Projektet i KOMBIT Udfasning af EjendomsStamRegistret (ESR) Anskaffelse af en ny fælleskommunal it-løsning

Læs mere

BBR - BYGNINGS- OG BOLIGREGISTRET DAR - DANMARKS ADRESSEREGISTER. KOMBITs projekter på grunddataområdet februar 2015

BBR - BYGNINGS- OG BOLIGREGISTRET DAR - DANMARKS ADRESSEREGISTER. KOMBITs projekter på grunddataområdet februar 2015 BBR - BYGNINGS- OG BOLIGREGISTRET DAR - DANMARKS ADRESSEREGISTER KOMBITs projekter på grunddataområdet februar 2015 Overordnet tidslinje for BBR & DAR Nyt BBR i produktion Flere nye versioner Udbud BBR

Læs mere

BBR OIOXML. Vejledning til OIOXML snitflade for Bygninger og boliger BuildingDwelling.wsdl

BBR OIOXML. Vejledning til OIOXML snitflade for Bygninger og boliger BuildingDwelling.wsdl OIOXML Vejledning til OIOXML snitflade for Bygninger og boliger BuildingDwelling.wsdl En vejledning rettet mod 3. part. Ændringer i forhold til forrige versioner Version 1.0.0 Første version, 01. maj 2010

Læs mere

BBR-Kommune. BBR-Meddelelse

BBR-Kommune. BBR-Meddelelse BBR-Kommune BBR-Meddelelse Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1. Forord... 4 1.2. Formål... 4 1.3. Adgang... 4 1.4. Opbygning af vejledningen... 4 2. Skærmbillede BBR-Medd-data...

Læs mere

KOMBIT er ejet af KL og kommunerne. Det er kommunerne, der via KL har bedt om udvikling af Byg og Miljø, og som betaler for løsningen.

KOMBIT er ejet af KL og kommunerne. Det er kommunerne, der via KL har bedt om udvikling af Byg og Miljø, og som betaler for løsningen. 1 2 KOMBIT er ejet af KL og kommunerne. Det er kommunerne, der via KL har bedt om udvikling af Byg og Miljø, og som betaler for løsningen. Det er frivilligt for kommuner at aftage systemet. Iht. den fælleskommunale

Læs mere

Plan for tilpasning af OIS. - til grunddataprogrammet mm.

Plan for tilpasning af OIS. - til grunddataprogrammet mm. Plan for tilpasning af OIS - til grunddataprogrammet mm. Version 2.0 20. februar 2017 0 Indhold 1. INDLEDNING... 2 1.1 OM OIS... 2 1.2 ÆNDRINGER PÅ VEJ... 2 1.3 TILPASNINGSPLANENS FORMÅL... 3 1.4 OM PLANEN...

Læs mere

Grunddataprogrammet. Præsentation den 24. februar 2016 Deniz Gøgenur

Grunddataprogrammet. Præsentation den 24. februar 2016 Deniz Gøgenur Grunddataprogrammet Præsentation den 24. februar 2016 Deniz Gøgenur deng@nanoq.gl Overordnede mål og perspektiver Strategiske mål for programmet: Grunddataprogrammet skal sikre korrekte grunddata, der

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Implementeringsplan Bilag A - Arbejdspakker

Ejendomsdataprogrammet - Implementeringsplan Bilag A - Arbejdspakker Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Implementeringsplan Bilag

Læs mere

KOMBIT Byg og Miljø FAQ. Byg og Miljø. Version 1.1 24. januar 2014 BHE

KOMBIT Byg og Miljø FAQ. Byg og Miljø. Version 1.1 24. januar 2014 BHE KOMBIT Byg og Miljø FAQ Byg og Miljø Version 1.1 24. januar 2014 BHE Indhold Login og rettigheder... 3 Aktiviteter, sager, projekter... 4 Regler... 5 Proces... 6 Kommunikation... 7 Filer... 8 Integration

Læs mere