Den selvejende institution KonTiki Børnenes Skole Årsrapport for Skolekode

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den selvejende institution KonTiki Børnenes Skole Årsrapport for 2013. Skolekode 219022"

Transkript

1 Den selvejende institution KonTiki Børnenes Skole Årsrapport for 2013 Skolekode

2 Indholdsfortegnelse Side Generelle oplysninger om skolen Påtegninger Ledelsespåtegning og habilitetserklæring 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning Hoved- og nøgletal 5 Ledelsesberetning 7 Regnskabspraksis 9 Årsregnskab Resultatopgørelse januar december 12 Balance 31. december 13 Pengestrømsopgørelse 1. januar december 15 Noter til årsrapporten 16

3 Generelle oplysninger om skolen Skolen KonTiki Børnenes Skole Frydenborgvej Hillerød Telefon: Telefax: Hjemmeside: Regnskabsperiode: 1. januar - december Formål Det er skolens overordnede formål at give undervisning på grundskoleniveau med tilhørende fritidsordning, efter de gældende regler for frie grundskoler. Skolen drives uafhængigt af politiske og religiøse interesser. Skolen er nyskabende med hensyn til fag, arbejdsmetoder, pædagogik og undervisningens tilrettelæggelse. Skolen giver undervisning på et niveau, der som et minimum svarer til folkeskolens krav. Bestyrelse Stefan Kristensen, Kulsvier Huse Hillerød Jon Henningsen, Holmegårdsvej Hillerød Claus Risum Korsgaard, Teglgårdslund Hillerød Kåre Andersen, Vibekevej Hillerød Bocher, Skovhegnet Allerød Skoleleder Ane Fabricius Revision PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Milnersvej Hillerød Pengeinstitut Merkur Bank Vesterbrogade 1620 København V

4 Ledelsespåtegning og habilitetserklæring Bestyrelse og skoleleder har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2013 for KonTiki Børnenes Skole. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med bekendtgørelse nr af 16. december 2013 om regnskab for frie og private skoler for gymnasiale uddannelser Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig og de udøvede regnskabsmæssige skøn for forsvarlige. Vifinderendvidere den samlede præsentation af årsrapporten retvisende. Årsrapporten giver derfor efter vores opfattelse et retvisende billede af skolens aktiver, passiver ogfinansielle stilling pr. 31. december 2013 samt af resultatet af skolens aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret Desuden er det vores opfattelse, at vi har taget skyldige økonomiske hensyn ved institutionens forvaltning. Undertegnede bestyrelse erklærer samtidig på tro og love at opfylde habilitetskravene i 5, stk. 8 og 9 i lov om friskoler og private m.v. (LBK nr. 166 af 25. februar 2013) 1. Hillerød, den 29. april 2014 Skoleleder Ane Fabricius Bestyrelse Stefan Kristensen Jon Henningsen Claus Risum Korsgaard formand næstformand Kåre Andersen Bocher Revisionen af årsrapporten omfatter ikke bestyrelsens habilitetserklæring

5 Den uafhængige revisors erklæringer Til bestyrelsen for KonTiki Børnenes Skole Påtegning på årsregnskabet Vi har revideret årsregnskabet for KonTiki Børnenes Skole for regnskabsåret januar december 2013, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter bekendtgørelse nr af 16. december 2013 om regnskab for frie grundskoler og private skoler for gymnasiale uddannelser m.v.. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med bekendtgørelse nr af 16. december 2013 om regnskab for frie grundskoler og private skoler for gymnasiale uddannelser m.v.. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Herudover er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andreforskriftersamt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning samt god offentlig revisionsskik, jf. bekendtgørelse nr af 8. december 2008 om revision og tilskudskontrol ved frie grundskoler og private skole for gymnasiale uddannelser m.v.. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for skolens udarbejdelse af et årsregnskab, der er rigtigt, dvs. uden væsentlige fejl og mangler. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af skolens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, og om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt en vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet. Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

6 Den uafhængige revisors erklæringer Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af skolens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2013 samt af resultatet af skolens aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar december 2013 i overensstemmelse med bekendtgørelse nr af 16. december 2013 om regnskab for frie grundskoler og private skoler for gymnasiale uddannelser m.v.. Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Supplerende oplysninger vedrørende forståelse af revisionen KonTiki Børnenes Skole har som sammenligningstal i resultatopgørelsen for regnskabsåret 2013 valgt at medtage de af bestyrelsen godkendte resultatbudgetter for 2013 og Disse sammenligningstal har, som det også fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision. Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. Hillerød, den 29. april 2014 Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Jesper Falk statsautoriseret revisor

7 Hoved- og nøgletal T T T T T Hovedtal Resultatopgørelse Indtægter i alt Heraf statstilskud Omkostninger vedrørende drift i alt Driftsresultat før finansielle poster Finansielle poster i alt Årets resultat Balance Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver i alt Balancesum Egenkapital ultimo Langfristet gæld i alt Kortfristet gæld alt Pengestrømsopgørelse Driftens likviditetsvirkning alt Investeringernes likviditetsvirkning i alt Finansieringens likviditetsvirkning i alt Pengestrøm netto Regnskabsmæssige nøgletal Overskudsgrad 4,8% 2,5% 0,9% -0,6% Likviditetsgrad 49,9% 34,4% 25,3% 35,7% Soliditetsgrad 25,2% 24,0% 21,9% 20,8% Finansieringsgrad 62,7% 61,6% 57,7% 60,6% 63,4% Antal elever Antal elever i grundskolen pr. 5. september Antal elever i skolefritidsordningen pr. 5. september Antal årselever i regnskabsåret (grundskolen) 203,8 201,3 198,8 193,9 189,3 Antal årselever i regnskabsåret 78,8 80,0 78,3 77,6 74,5 pwc

8 Hoved- og nøgletal Årselevtal opgøres som 5/12 af elevtal pr. 5. T T T T T september + af elevtal pr. 5. september året før Skolepenge Skolepenge pr. årselev tilskud til nedbringeise af skolepenge (grundskolen) Antal Antal lærerårsværk (grundskolen) 18,8 20,0 21,0 Antal årsværk for øvrigt personale 4,2 3,4 2,6 2,0 2,0 Antal i 22, ,0 23,0 Heraf %-andel ansat på særlige vilkår (sociale klausuler) 4,5% 3,2% 0,9% 0,0% 0,0% Årselever pr. lærerårsværk Årselever pr. lærerårsværk (grundskolen) 11,4 10,7 10,1 9,7 9, Omkostninger pr. årselev pr. årselev Øvrige lønomkostninger pr. årselev Lønomkostninger i alt pr. årselev Undervisningsomkostninger pr. årselev pr. årselev Administrationsomkostninger pr. årselev

9 Ledelsesberetning Skolens formål KonTiki - Børnenes skole er en selvejende institution, hvor driftsindtægten er baseret på forældrebetaling samt statstilskud. Det er skolens overordnede formål at give undervisning på grundskoleniveau - samt at have en tilhørende fritidsordning - efter de gældende regler for frie grundskoler. Skolen drives uafhængigt af politiske og religiøse interesser. Skolen er nyskabende med hensyn til fag, arbejdsmetoder, pædagogik og undervisningens tilrettelæggelse. Skolen giver undervisning på et niveau, der som minimum svarer til kravene til folkeskolen. Skolen har opnået stor opmærksomhed og anerkendelse i såvel skolekredse som i det omkringliggende samfund, som et resultat af de anvendte didaktiske metoder og pædagogikken, der har som mål at forberede børnene til et liv, hvor de er godt rustede både fagligt, menneskeligt og socialt. Skolens økonomi 2013 KonTikis indtægter baserer sig på elevtallet den 5. september 2012, hvor der var 203 elever på skolen - heraf var de 80 tilmeldt SFO'en samt elevtallet den 5. september 2013, hvor der var 205 elever på skolen - heraf var de 77 tilmeldt SFO'en. Det er yderst tilfredsstillende, at skolen er så attraktiv, at vi kan fastholde et elevtal over det budgetterede. For den fremtidige drift er det positivt, at ventelisterne også er godt fyldt Resultat for 2013 viser et overskud på kroner mod et budgetteret overskud på kroner. Dette højere overskud på kroner skyldes dels et højere elevtal end budgetteret samt færre udgifter til lærerlønningerne på grund af lockouten, som modsvareres af øgede udgifter til vedligeholdelse af ejendommen. Skolen væsentligste økonomiske forpligtelser består pr. 31. december 2013 af et 4 %, 20-årigt fastforrentet lån med en restgæld på 6,1 kroner. De i 2013 gennemførte energirenoveringer erfinansieretvia et energilån med variabel rente hos Merkur Bank og androg pr. 31. december ,6 mio. kroner. Derudover har skolen en kassekredit til dækning af det løbende likviditetsbehov med et maksimum på kroner. Som delvis sikkerhed for disse forpligtelser har skolen etableret en indskudsordning, hvor hver familie med børn på KonTiki indskyder kroner ved indskrivning af første barn. Det fulde beløb tilbagebetales, når sidste barn forlader skolen. Det samlede indskudte beløb fra forældre androg pr. december 3,3 mio. kroner. Skolens langsigtede prioritetsgæld er i 2013 faldet med kroner. Skolens forpligtelser er sikret med på henholdsvis 2,5 mio. og 0,9 mio. kroner. Årets resultat på kroner foreslås overført til egenkapitalen, der ved årets udgang dermed er på 4,7 mio. kroner. Kommentarer til resultatet Trods økonomiske udfordringer i form af stagnerende statstilskud, stigende lærerlønninger - både i år og i de kommende år - er det bestyrelses opfattelse, at der fortsat skal være råd til at KonTiki vedbliver at være en attraktiv skole. Ikke kun på det faglige/pædagogiske område, men også i form af bygningsvedligeholdelse, inventar, tidsvarende undervisningsmaterialer mm. Skolen har i dele af 2013 haft 1 lærer på barselsorlov. Det er glædeligt når det sker, og det er bestyrelsen klare holdning, at der skal være økonomisk råderum til at afholde de merudgifter der følger med en barselsorlov. Det samlede statstilskud er steget lidt i forhold til 2012, hvilket dog primært skyldes det højere elevtal. Derudover har vi fået til deltagelse i Comeniusprojektet. pwc

10 Ledelsesberetning I særligt tilskud har vi modtaget kroner til inklusion. Dette beløb er gået til at enkeltintegrere i alt 6 elever med forskellige udfordringer, elever der ellers skulle gå i et specialtilbud i folkeskolen. Disse børn har med støtte kunnet deltage i den almindelige undervisninge og derudover modtaget specialundervisning på små hold. Udgifterne er steget, og de underliggende tal viser, at det primært er undervisningsrelaterede omkostninger og udgifter vedrørende ejendommen, der er vokset. Det er bestyrelsens opfattelse, at skolens udvikling pædagogisk og økonomisk fortsat kan vurderes som tilfredsstillende. Usikkerheder ved værdiansættelse af aktiver og gæld Der har ingen usikkerheder været i den forbindelse. Usædvanlige forhold I april 2013 blev 11 af Kontikis lærere ramt af lockouten. Det betyder, at udgifterne til lærerlønningerne i 2013 ikke giver et retvisende billede af hvordan et normalt driftsår ser ud. Derudover har elevtallet pr. 5. september ligget væsentligt over det budgetterede, hvilket også afspejler sig i resultatet for Vi har i flere år haft problemer med de trafikale forhold på Kontiki, så bestyrelsen har iværksat en total renovering af adgangs- og parkeringsforholdene. Arbejdet forventes gennemført i løbet af vinteren/foråret Væsentlige økonomiske forbindelser med andre institutioner der modtager offentlige tilskud Skolen har ingen økonomiske forbindelser med institutioner af denne type. Begivenheder siden nytår Siden nytår har vi arbejdet på at få projekteret den omtalte renovering af parkerings- og tilkørselsforhold til skolen. Budget 2014 Det er bestyrelsens opfattelse, at skolen er bedst tjent med en konservativ budgetlægning, så vi ikke pludselig står i en økonomisk ugunstig situation. Det betyder, at vi for 2014 har budgetteret med et antal elever på 200 fra august 2014, trods det at vi pr. 5. september 2013 var 205 elever, og at vi har udvidet klassekvotienten i med 2 elever. Resultatet for 2014 er budgetteret til et overskud på ca kroner efter renter og afskrivninger. Det generelle billede vi har af skolens økonomi er, at den er sund, men at der fortsat skal være fokus på en stram styring af udgifterne, så vi kan aktivere overskuddet i form af nødvendige og ønskelige nyanskaffelser til skolen. På bestyrelsens vegne Stefan Kristensen Claus Korsgaard Formand Kasserer

11 Regnskabspraksis Regnskabsgrundlag Årsrapporten for KonTiki Børnenes Skole er er aflagt efter årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B virksomheder med defravigelser,der fremgår af bekendtgørelse nr af 16. december om regnskab for frie grundskoler og private skoler for gymnasiale uddannelser m.v. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. Resultatopgørelsen Statstilskud Statstilskud omfatter modtagne og beregnede tilskud, der kan henføres til perioden. Tilskuddet til friskolen er beregnet på grundlag af elevtallene 5. september i regnskabsåret samt 5. september året før. Skolepenge Skolepenge omfatter årets opkrævede skolepenge. Der er foretaget periodisering, såfremt terne ikke følger regnskabsåret. Lønninger Der afsættets beregnet feriepengeforpligtelse på 12,5 % optjent i regnskabsåret. Særlige feriedage optjent i regnskabsåret afsættes med 2V2 %. Særlige feriedage optjent i tidligere år afsættes med 1V2 % idet disse timer indgår i lærernes timeskema for kommende år. Finansielle poster Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Balancen Materielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver måles til kostpris medfradragaf akkumulerede af- og nedskrivninger. Kostpris omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. Afskrivningsgrundlaget, der opgøres som kostpris reduceret med eventuel restværdi, fordeles lineært over aktivernes forventede brugstid, der udgør:

12 Regnskabspraksis Bygninger Bygningsinstallationer Inventar og udstyr Max 60 år år 10 år 3-5 år Der er indregnet en scrapværdi på bygninger der udgør 50 %. Aktiver med en kostpris på under omkostningsføres i anskaffelsesåret. Dog aktiveres aktiver, der består affleredele, og som er bestemt til at fungere sammen, hvis den samlede anskaffelsespris overstiger nævnte beløbsgrænse. Anskaffelser af samlinger samt møbel- og klassesæt aktiveres ligeledes, selv om den enkelte del udgør under Det samme gælder større, samlede inventaranskaffelser i forbindelse med om- og tilbygninger. Tilgodehavender Tilgodehavender måles i balancen til amortiseret kostpris eller en lavere nettorealisationsværdi, hvilket her svarer til pålydende værdi med fradrag af nedskrivning til imødegåelse af tab. Nedskrivninger til tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender. Værdipapirer og kapitalandele Værdipapirer og kapitalandele, indregnet under omsætningsaktiver, omfatter andelsbeviser i Merkurbank. Værdipapirer måles i kursværdi på balancedagen. Realiseret kursavance/tab indregnes i resultatopgørelsen som enfinansielpost, mens urealiserede kursavancer/tab reguleres via egenkapitalen. Periodeafgrænsningsposter opført som aktiver omfatter afholdte forudbetalte omkostninger vedrørende husleje, forsikringspræmier, abonnementer og renter. Periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter opført som forpligtelser udgøres af modtagne betalinger vedrørende indtægter i de efterfølgende regnskabsår. Pengestrømsopgørelse Pengestrømsopgørelsen viser skolens pengestrømme for året opdelt på drifts-, investerings- og finansieringsaktivitet, årets forskydning i likvider samt skolens likvider ved årets begyndelse og slutning. pwc

13 Regnskabspraksis Pengestrøm fra driftsaktivitet Pengestrøm fra driftsaktiviteten opgøres som årets resultat reguleret for ændring i driftskapitalen og ikke kontante resultatposter som af- og nedskrivninger og hensatte forpligtelser. Driftskapitalen omfatter omsætningsaktiver minus kortfristede gældsforpligtelser eksklusive de poster, der indgår i likvider. Pengestrøm fra investeringsaktivitet Pengestrøm fra investeringsaktiviteten omfatter pengestrømme fra køb og salg af immaterielle, materielle ogfinansielleanlægsaktiver. Pengestrøm fra finansieringsaktivitet Pengestrøm frafinansieringsaktivitetenomfatter pengestrømme fra optagelse og tilbagebetaling af langfristede gældsforpligtelser samt ind- og udbetalinger til og fra selskabsdeltagerne. Likvider Likvide midler består af Hoved- og nøgletal Forklaring af nøgletal Overskudsgrad Likviditetsgrad Soliditetsgrad Finansieringsgrad Resultat før ekstraordinære poster x 100 Indtægter Omsætningsaktiver Kortfristet gæld Egenkapital ultimo x 100 Samlede aktiver ultimo Langfristet gæld x 100 Materielle anlægsaktiver pwc 11

14 Resultatopgørelse januar december Note 2013 Budget (Ej revideret) 2013 Budget (Ej revideret) Statstilskud Skolepenge Andre indtægter Indtægter Lønomkostninger, undervisning Andre omkostninger vedrørende undervisning Andre omkostninger vedrørende skolefritidsordning Undervisning Lønomkostninger, ejendomsdrift Andre omkostninger vedr. ejendomsdrift Ejendomsdrift Lønomkostninger, administration Andre omkostninger vedr. i Administration mm Driftsomkostninger Resultat før finansielle poster Renteindtægter Renteudgifter Finansielle poster Årets resultat pwc 12

15 Balance 31. december Aktiver Note Grunde og bygninger Inventar og udstyr, undervisning EDB udstyr Materielle anlægsaktiver Anlægsaktiver Tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Værdipapirer Likvide beholdninger Omsætningsaktiver Aktiver pwc 13

16 Balance 31. december Passiver Note Egenkapital Kreditforeningslån Anden langfristet gæld Langfristede gældsforpligtelser AA1 i n Kortfristet del af langfristet gæld Øvrige lån Anden gæld Periodeafgrænsningsposter Kortfristede gældsforpligtelser Gældsforpligtelser Passiver Eventualposter og øvrige økonomiske forpligtelser 24 14

17 Pengestrømsopgørelse januar -31. december Note Årets resultat Reguleringer Ændring i driftskapital Pengestrømme fra drift Køb af materielle anlægsaktiver Pengestrømme fra investeringsaktivitet Ændring af til realkreditinstitutter Ændring af anden langfristet gæld Ydet energilån 0 Pengestrømme fra finansieringsaktivitet Ændring i likvider januar Likvider 31. december Likvider specificeres således: Likvide beholdninger Kassekredit 0 0 Likvider december

18 Noter til årsrapporten Statstilskud Grundtilskud Bygningstilskud Tilskud til skolefritidsordninger Tilskud til specialundervisning Tilskud til svært handicappede Tilskud til inklusion Kompetencefonden 2012 a conto Dispositionsbegrænsning o o o Skolepenge Skolepenge Ydede moderationer, friplads m.v. Tilskud til nedbringelse af skolepenge Skolefritidsordning, netto Tilskud til nedbringelse af SFO-betaling Andre indtægter Lejeindtægter fra lokaler Kontingent skolekredsmedlemmer Tilskud fra EU - projekt Kontingent venteliste Kommunale tilskud

19 Noter til årsrapporten 4 Lønomkostninger, Løn til leder, lærere og børnehaveklasseleder Pensionsbidrag, Lærernes Pension Regulering af feriepengeforpligtelse Lønrefusioner Tilskud fra vikarpuljen (Fordelingssekr) Lønandel fra undervisning til SFO Vikarløn Grundskolen Løn Regulering af feriepengeforpligtelse Lønrefusioner Lønandel fra undervisning til SFO 7 7 /. /. OU OU Skolefritidsordning Andre omkostninger vedrørende imdervisning Undervisningsmaterialer Bøger, tidsskrifter Fotokopiering Lejrskoler og ekskursioner Inventar og udstyr, anskaffelse Befordringsudgifter vedr. undervisning Vognmand, befordring skole/hjem Kontingenter/abonnementer Prøveudgifter Tilskud til befordringsudgifter Honorar, tilsynsførende Personaleuddannelse projekt Øvrige omkostninger vedr. undervisning Afskrivning vedrørende undervisning pwc 17

20 Noter til årsrapporten 6 Andre omkostninger vedrørende skolefritidsordning Materialer Mad og drikkevarer 7 Lønomkostninger, ejendomsdrift Løn til pedeller Pensionsbidrag Regulering af feriepengeforpligtelse Kørselsudgifter Andre omkostninger vedr. ejendomsdrift Lejeomkostninger Ejendomsskatter Ejendomsforsikringer Varme El Vand Rengøringsartikler Rengøringsselskab Vedligeholdelse, bygninger Rengøring Inventar og udstyr, anskaffelse Øvrige omkostninger vedr. ejendomsdrift Afskrivning vedrørende ejendomme

21 Noter til årsrapporten 9 Lønomkostninger, administration Løn til administrativt personale Pensionsbidrag Regulering af feriepengeforpligtelse Andre omkostninger vedr. administration Revision Regnskabsmæssig assistance, rest Regnskabsmæssig assistance Ekstraordinær regnskabsmæssig assistance Vikarkassebidrag Markedsføring/annoncer Kontorartikler, porto, telefon m.v Kontorinventar, vedligeholdelse Kontorinventar, anskaffelse Kontingenter Forsikringer Konsulentbistand Bestyrelsesudgifter Diverse gebyrer bankerne Diverse personaleomkostninger bank, stempel Tab på debitorer skolepenge) Hensat mod tab på skolepenge, primo Hensat mod tab på skolepenge ultimo AER - bidrag Fleksjob - bidrag Driftsomkostninger, Skoleintra Øvrige omkostninger vedr. administration Afskrivning,

22 Noter til årsrapporten 11 Renteindtægter Renteindtægter, pengekonti Realiseret kursgevinster forældrelån Renteudgifter Prioritetsrenter Kurstab og omk. ved låneomlægning Anlægslån Renteudgifter kassekredit Øvrige renteomkostninger / / Materielle anlægsaktiver Inventar og ud Grunde og byg styr, undervisninger ning EDB udstyr Kostpris januar Tilgang i årets løb -7 a Kostpris december Ned- og afskrivninger januar Årets af- og nedskrivninger Ned- og afskrivninger 31. december Regnskabsmæssig værdi 31. december Værdien af danske grunde og bygninger ifølge offentlig vurdering pr. 1. oktober 2012 udgør pwc 20

23 Noter til årsrapporten 14 Tilgodehavender Skolepenge Vikartilskud Tilgodehavende refusioner Hensættelse mod tab på skolepenge f Periodeafgrænsningsposter Øvrige forudbetalinger CEO 16 Værdipapirer Andelsbeviser Likvide beholdninger Kasse Bankbeholdninger Merkur Bank, kassekredit (max. t.kr. 900) fi8q Egenkapital Saldo primo Kursreguleringer Årets resultat

24 Noter til årsrapporten LRF Kredit, kontantlån 4 %, rest 19 år Kortfristet del af gæld til realkreditinstitutter Øvrige lån Energilån Merkur, max mio. 5,5%, rest år 0 Kortfristet del af gæld - energilån Anden langfristet gæld Forældreindskud, kontant Forældreindskud, lånebevis Anden gæld A-skat Skyldig gruppeliv ATP Feriepengeforpligtelse Feriepenge Diverse mellemregning Div. skyldige omkostninger

25 Noter til årsrapporten 23 Periodeafgrænsningsposter Forud modtagne statstilskud Forud modtagne fripladstilskud Øvrige forudbetalinger Øvrige periodeafgrænsninger Forud betalte skolepenge Kompetencefonden

26 Noter til årsrapporten 24 Eventualposter og øvrige økonomiske forpligtelser Eventualforpligtelser Leasing- og af kopimaskine Der er indgået leasingaftale af kopimaskiner, hvor forpligtelsen pr. 31. december 2013 udgør 26 måneder å kr moms, iait kr. moms. Sikkerhedsstillelser Til sikkerhed for bankens engagement i form af kassekredit på maksimalt kr samt Energilån med maksimal kredit på kr. er der stillet følgende sikkerhed af skolen: Ejerpantebrev på kr Der er tingslyst sædvanlig pantesikkerhed for prioritetslån i LRF Realkredit i ejendommen med en restgæld pr. 31/ på t.kr. Den bogførte værdi af ejendommen t.kr Kaution Skolen har kautioneret overfor et forældrelån til skoleindskud i Merkur Bank på kr Pengestrømsopgørelse - reguleringer Af- og nedskrivninger inklusiv tab og gevinst ved salg Pengestrømsopgørelse - ændring i driftskapital Ændring i tilgodehavender Ændring i leverandører m.v pwc 24

AMAGER LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB

AMAGER LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 AMAGER LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB 2014 SKOLEKODE 101.092 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB

ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB 2013 SKOLEKODE 255.005 1

Læs mere

TREKRONER REVISION A/S

TREKRONER REVISION A/S Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101 585 CVR-nr. 28 44 64 46 Årsrapport 2011 7. regnskabsår Indholdsfortegnelse side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors

Læs mere

LYNGBY FRISKOLE ÅRSREGNSKAB

LYNGBY FRISKOLE ÅRSREGNSKAB Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 LYNGBY FRISKOLE ÅRSREGNSKAB 2013 SKOLEKODE 173.020 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

FORLEV FRISKOLE. Årsrapport 2010

FORLEV FRISKOLE. Årsrapport 2010 FORLEV FRISKOLE Skolekode 325.007 Årsrapport 2010 (146. regnskabsår) Algade 76, 4760 Vordingborg Tlf.: (+45) 5536 5000, Fax: (+45) 5534 0166 e-mail: vordingborg@rsmplus.dk, www.rsmplus.dk CVR-nr. 43622811

Læs mere

SANKT KNUD LAVARD SKOLE ÅRSREGNSKAB

SANKT KNUD LAVARD SKOLE ÅRSREGNSKAB Tlf: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab herning@bdo.dk Birk Centerpark 30 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 SANKT KNUD LAVARD SKOLE ÅRSREGNSKAB 2014 SKOLEKODE 173.014 1

Læs mere

Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101585 CVR-nr. 28446446. Årsrapport 2013. 9. regnskabsår

Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101585 CVR-nr. 28446446. Årsrapport 2013. 9. regnskabsår Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101585 CVR-nr. 28446446 Årsrapport 2013 9. regnskabsår UNIVERSITETSPARKEN 2 4000 ROSKILDE TLF.46 36 11 99 FAX 46 32 18 32 CVR -NR. 28 99 13

Læs mere

Produktionsskolen Nordvestjylland Lemvig Produktionsskole Havnen 72 7620 Lemvig

Produktionsskolen Nordvestjylland Lemvig Produktionsskole Havnen 72 7620 Lemvig Produktionsskolen Nordvestjylland Lemvig Produktionsskole Havnen 72 7620 Lemvig Skolekode 665-350 CVR-nr. 10 07 45 92 Årsrapport 2013 Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

Midtsjællands Efterskole

Midtsjællands Efterskole Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere København Gribskovvej

Læs mere

RANUM EFTERSKOLE ÅRSRAPPORT

RANUM EFTERSKOLE ÅRSRAPPORT Tlf: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Herning@bdo.dk Markedspladsen 2, Box 1037 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 RANUM EFTERSKOLE ÅRSRAPPORT 2010 SKOLEKODE 827.300 1

Læs mere

Skolekode 727-013. Odder lille Friskole. Regnskab

Skolekode 727-013. Odder lille Friskole. Regnskab Regnskab 2006 Indholdsfortegnelse: Årsberetning 2 Hoved- og nøgletal 3 Regnskabspåtegninger 4 Anvendt Regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Pengestrømsanalyse 9 Noter til Resultatopgørelsen

Læs mere

Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 2 Præsentation af institutionen 3 Årets faglige resultater 4 Årets økonomiske resultat 6

Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 2 Præsentation af institutionen 3 Årets faglige resultater 4 Årets økonomiske resultat 6 2013 1 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 2 Præsentation af institutionen 3 Årets faglige resultater 4 Årets økonomiske resultat 6 Målrapportering Målrapportering 9 Regnskab

Læs mere

Kapitel 2 Anlægsaktiver, afskrivninger, resultatdisponering m.v. Anlægskartotek og afskrivninger

Kapitel 2 Anlægsaktiver, afskrivninger, resultatdisponering m.v. Anlægskartotek og afskrivninger Bekendtgørelse om regnskab for folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler), frie grundskoler, private skoler for gymnasiale uddannelser m.v. og produktionsskoler

Læs mere

Struer Statsgymnasium. Årsrapport for 2014

Struer Statsgymnasium. Årsrapport for 2014 STRUER STATSGYMNASIUM m STX - HHX - HF - HG- IB - 10. KLASSE KOSTSKOLE Struer Statsgymnasium Årsrapport for 2014 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning Institutionsoplysninger Præsentation af institutionen

Læs mere

HANDELSSKOLEN SILKEBORG ÅRSRAPPORT FOR 2011

HANDELSSKOLEN SILKEBORG ÅRSRAPPORT FOR 2011 HANDELSSKOLEN SILKEBORG ÅRSRAPPORT FOR 2011 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 1 Præsentation af institutionen 2 Årets økonomiske resultat 3 Årets faglige resultater 5 Målrapportering

Læs mere

Nærum Gymnasium. Årsrapport 2008

Nærum Gymnasium. Årsrapport 2008 Årsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Side Institutionsoplysninger 3 Ledelsespåtegning og bestyrelsens habilitetserklæring 4 Den uafhængige revisors påtegning 5 Ledelsesberetning inkl. hoved- og nøgletal

Læs mere

K/S Danske Immobilien Jernbanegade 2, 1 7900 Nykøbing Mors CVR-nr: 27 19 25 05. Årsrapport 2014

K/S Danske Immobilien Jernbanegade 2, 1 7900 Nykøbing Mors CVR-nr: 27 19 25 05. Årsrapport 2014 K/S Danske Immobilien Jernbanegade 2, 1 7900 Nykøbing Mors CVR-nr: 27 19 25 05 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2015 dirigent Jernbanegade

Læs mere

Børneuniversitet på Vesterbro (selvejende institution)

Børneuniversitet på Vesterbro (selvejende institution) Børneuniversitet på Vesterbro (selvejende institution) Årsrapport 2013 Skolekode 101.191 S T A T S A U T O R I S E R ET R EVISIONS P ART N E R S E L S K A B BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent Byens Netværk CVR-nr. 19 05 27 02 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning Den uafhængige

Læs mere

Herlev Gymnasium & HF CVR-nr. 29 54 65 92. Årsrapport 2010

Herlev Gymnasium & HF CVR-nr. 29 54 65 92. Årsrapport 2010 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Herlev Gymnasium & HF CVR-nr. 29 54

Læs mere

Statsautoriseret. P)/ - ((Ü)( d 11), '1'1-,r1(0) 1 (Å Ik(0) Tf virfi)n 72 7672 LeP)11-fivflE. SkG1lelked1 665-$50. il 92. ÅllosIr2"..

Statsautoriseret. P)/ - ((Ü)( d 11), '1'1-,r1(0) 1 (Å Ik(0) Tf virfi)n 72 7672 LeP)11-fivflE. SkG1lelked1 665-$50. il 92. ÅllosIr2.. VESTJYSK Statsautoriseret 2E'll'Q---,Nd»11J[kt,iloy()w,N.skoiLeg»ui Nwrel )stjy11161 IIII CO-1 P)/ - ((Ü)( d 11), '1'1-,r1(0) 1 (Å Ik(0) Tf virfi)n 72 7672 LeP)11-fivflE SkG1lelked1 665-$50 il 92 ÅllosIr2"..

Læs mere

HANDELSSKOLEN SILKEBORG BUSINESS COLLEGE ÅRSRAPPORT FOR 2014

HANDELSSKOLEN SILKEBORG BUSINESS COLLEGE ÅRSRAPPORT FOR 2014 HANDELSSKOLEN SILKEBORG BUSINESS COLLEGE ÅRSRAPPORT FOR 2014 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 1 Præsentation af institutionen 2 Hoved- og nøgletal 7 Målrapportering Målrapportering

Læs mere

Den selvejende Institution EUC Sjælland. Regnskab for perioden 1. januar 31. december 2013

Den selvejende Institution EUC Sjælland. Regnskab for perioden 1. januar 31. december 2013 Den selvejende Institution EUC Sjælland Regnskab for perioden 1. januar 31. december 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 2 Institutionsoplysninger 3 Præsentation af institutionen 4 Årets faglige

Læs mere

DRIFTSFONDEN FJORD & BÆLT KERTEMINDE. CVR-nr. 18539802 ÅRSREGNSKAB 2014

DRIFTSFONDEN FJORD & BÆLT KERTEMINDE. CVR-nr. 18539802 ÅRSREGNSKAB 2014 DRIFTSFONDEN FJORD & BÆLT KERTEMINDE CVR-nr. 18539802 ÅRSREGNSKAB 2014 Godkendt på fondens bestyrelsesmøde den 18. maj 2015. Dirigent Navn: Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

CVR-nr. 26 12 87 57 Årsrapport for 2012

CVR-nr. 26 12 87 57 Årsrapport for 2012 > BUUR L_s' INVEST A/S CVR-nr. 26 12 87 57 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2013. Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Karup Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33171412. Årsrapport 2013/14

Karup Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33171412. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Vestervangsvej 6 8800 Viborg Telefon 89252525 Telefax 89252550 www.deloitte.dk Karup Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33171412 Årsrapport

Læs mere

K/S Difko LXV (65) CVR nr. 24251020. Årsrapport 2011/12

K/S Difko LXV (65) CVR nr. 24251020. Årsrapport 2011/12 CVR nr. 24251020 Årsrapport 2011/12 2 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 4 Ledelsespåtegning 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Hoved og nøgletalsoversigt 8 Ledelsesberetning 9 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

A. ENGGAARD A/S, ENTREPRENØR- OG BYGGEFIRMA ÅRSRAPPORT 18. REGNSKABSÅR

A. ENGGAARD A/S, ENTREPRENØR- OG BYGGEFIRMA ÅRSRAPPORT 18. REGNSKABSÅR Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab IBDO aalborg@bdo.dk Visionsvej 51 www.bdo.dk DK-9000 Aalborg CVR-nr. 20 22 26 70 A. ENGGAARD A/S, ENTREPRENØR- OG BYGGEFIRMA ÅRSRAPPORT 2013

Læs mere

ÅRSRAPPORT FOR REGNSKABSÅRET

ÅRSRAPPORT FOR REGNSKABSÅRET ÅRSRAPPORT FOR REGNSKABSÅRET 1. JANUAR - 31. DECEMBER LEMVIG GOLFKLUB LEDELSESPÅTEGNING Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december for Lemvig Golfklub. Årsrapporten

Læs mere

FRITZ HANSEN A/S CVR-NR. 14120211 ÅRSRAPPORT

FRITZ HANSEN A/S CVR-NR. 14120211 ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT 2011 FRITZ HANSEN A/S CVR-NR. 14120211 ÅRSRAPPORT FOR 1.1.-31.12.2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning

Læs mere