Hillerød Lystfiskerforening

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hillerød Lystfiskerforening"

Transkript

1 Hillerød Lystfiskerforening Vedtægter Revideret på den ordinære generalforsamling den 14. april 2010

2 1 Navn, stiftelse, hjemsted og adresse Foreningens navn er Hillerød Lystfiskerforening. Foreningen er stiftet den 25. august Hjemstedet er Hillerød Kommune. Adressen er c/o formanden. 2 Formål Foreningens formål er: 1. Ved leje eller eje af fiskevand at skaffe medlemmerne adgang til at drive lystfiskeri. 2. At værne og frede om lystfiskeri i fersk- og saltvand, samt om de steder, hvor sådant finder sted. 3. Efter bedste evne at medvirke til ophjælpning af fiskebestanden. 4. At virke for overholdelse af fredningstid og mindstemål for hver enkelt fiskeart. 5. At søge samarbejde med andre lystfiskerforeninger for derved at skaffe medlemmerne adgang til at drive lystfiskeri i andre fiskevande. 6. Ved oplysende møder og instruktion at opøve medlemmerne i lystfiskeri på en kyndig måde. 7. Ved arrangering af fisketure og eventuelle sammenkomster at styrke medlemmernes sammenhold. 8. At virke for udbredelse af god lystfiskerkultur. 3 Samarbejde med andre lystfiskerorganisationer Foreningen kan efter generalforsamlingsbeslutning herom indtræde i eller udtræde af lystfiskerorganisationer, hvis formål er i overensstemmelse med det i 2 anførte. 4 Medlemmer I foreningen kan optages - seniormedlemmer - juniormedlemmer. Som seniormedlemmer kan optages personer, der er fyldt 18 år. Som juniormedlemmer kan optages personer, der er fyldt 12 år, men endnu ikke er fyldt 18 år.

3 Enhver, der ønsker at blive medlem, må lade skriftlig optagelsesbegæring tilgå et medlem af foreningens bestyrelse. For juniormedlemmers vedkommende skal optagelsesbegæringen være underskrevet af forælder/værge. Bestyrelsen træffer afgørelse om optagelse af nye medlemmer. Ved særlige lejligheder kan bestyrelsen udnævne et medlem til æresmedlem af foreningen. Et æresmedlem er fritaget for kontingent og kan deltage vederlagsfrit i foreningens almindelige arrangementer. 5 Rettigheder og pligter Seniormedlemmer og juniormedlemmer af foreningen har ret til udøvelse af lystfiskeri i foreningens fiskevande og til deltagelse i foreningens arrangementer i overensstemmelse med de til enhver tid fastsatte regler herfor. Ethvert medlem har pligt til: 1. At overholde de af foreningen fastsatte regler. 2. Ikke uden bestyrelsens samtykke at søge fiskeret i et fiskevand, hvor foreningen eller anden forening/organisation, der samarbejdes med efter 2 eller 3, har fiskeret. 3. At udvise god lystfiskerkultur. 4. Overtrædelse heraf vil kunne medføre bortvisning fra fiskepladsen, skriftlig advarsel eller eksklusion af foreningen. Eksklusionen af et medlem kan alene ske ved bestyrelsesbeslutning, men medlemmet har ret til at indbringe bestyrelsens beslutning for førstkommende generalforsamling. Det ekskluderede medlem kan kun genoptages i foreningen ved generalforsamlingsbeslutning. 6 Generalforsamling A. Generelt: Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Generalforsamlinger afholdes i Hillerød Kommune og indkaldes med mindst 3 ugers varsel, enten ved skriftlig henvendelse til hvert enkelt medlem eller ved offentliggørelse i dagspressen. Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Ret til at deltage i generalforsamlingen har alle medlemmer. Juniormedlemmer har dog ikke stemmeret, ligesom disse ej heller er valgbare på generalforsamlingen.

4 Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpel stemmeflerhed, jvf. dog 9 og 10. Står ved en afstemning to alternative forslag lige, gælder det af bestyrelsen foreslåede. B. Ordinær generalforsamling: Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af juni måned. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning. 3. Godkendelse af regnskabet. 4. Indkomne forslag. 5. Fastsættelse af kontingent. 6. I ulige år: Valg for en toårig periode af a. formand I alle år: Valg for en etårig periode af 7. Eventuelt. b. 2-6 bestyrelsesmedlemmer c. 1 bestyrelsessuppleant d. 2 revisorer e. 1 revisorsuppleant C. Ekstraordinær generalforsamling. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen beslutter dette eller senest 1 måned efter, at mindst 1/5 af medlemmerne overfor bestyrelsen skriftligt har begæret det med angivelse af dagsorden. 7 Bestyrelse Bestyrelsen, som består af formanden og fra 2-6 medlemmer (jvf. 6), varetager den daglige ledelse af foreningen. Den afgående bestyrelse fungerer, indtil den nyvalgte er trådt sammen.

5 Bestyrelsen konstituerer sig selv med valg af mindst a. Næstformand b. Kasserer c. Sekretær. d. Evt. juniorleder Et bestyrelsesmedlem kan varetage flere af ovennævnte poster. Bestyrelsen bestemmer selv sin forretningsgang. Bestyrelsen sammenkaldes af formanden og skal sammenkaldes, når mindst halvdelen af dens medlemmer fremsætter ønske herom. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er til stede. I bestyrelsen træffes alle afgørelser ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens - og i dennes fravær næstformandens - stemme afgørende. Foreningen tegnes af bestyrelsen. Foreningen tegnes i økonomisk henseende af formanden og/eller kassereren sammen eller hver for sig. 8 Regnskabsår, kontingent og indskud Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Medlemskontingentet fastsættes på en generalforsamling og betales årligt forud pr. 1. januar. Juniormedlemmer betaler halvt kontingent. Ved indmeldelse betales et indskud, således: Aktive seniormedlemmer: Svarende til 1 års kontingent. Juniormedlemmer: Svarende til 1 års kontingent for juniormedlemmer. Efter mindst 1 års medlemskab som juniormedlem kan oprykning som aktivt seniormedlem efter det fyldte 18. år ske uden betaling af indskudsdifference. Restancer er ikke tilladt. Ved betaling efter den 31. januar pålægges et gebyr på kr. 50,-. Hvis et medlem ikke har betalt kontingent senest ved udgangen af februar, betragtes det pågældende medlem som udmeldt. Derefter kan gentilmelding kun ske ved fornyet indmeldelse og betaling af indskud, jvf. ovenfor. Udmeldelse af foreningen skal ske skriftligt til kassereren. Et udmeldt eller ekskluderet medlem har intet krav på foreningens midler. Ved udmeldelse eller eksklusion skal den udleverede bådnøgle afleveres eller tilbagesendes til kassereren.

6 9 Vedtægtsændringer Vedtægtsændringer kan vedtages på en generalforsamling, når mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer for forslaget. 10 Opløsning Beslutning om foreningens opløsning kan kun ske på en generalforsamling. Til vedtagelse af beslutningen kræves, at mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer for forslaget. Den opløsende generalforsamling beslutter ved simpel stemmeflerhed, hvorledes foreningens midler skal anvendes. Således vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 14. april Svend Aage Iversen Generalforsamlingens dirigent SUPPLERENDE REGLER for juniormedlemmer af Hillerød Lystfiskerforening 1. Juniormedlemmer skal ved fiskeri fra båd være iført redningsvest, og arrangerede fisketure fra båd skal ledes af mindst et ansvarligt seniormedlem. 2. Intet juniormedlem kan få adgang til båd, før medlemmet efter deltagelse i et kursus har godtgjort at være fortrolig med, hvordan man forholder sig i en båd, samt med forholdsregler på havture.

ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER

ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER 1.1 NAVN: Klubbens navn er ODENSE SKØJTEKLUB (OSK) 1.2 FORMÅL: Klubben dyrker skøjteløb (og de til enhver tid hørende aktiviteter under Dansk Skøjte Union) og arbejder for at

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

Vedtægter for Motionsklubben Amager

Vedtægter for Motionsklubben Amager Vedtægter for Motionsklubben Amager 1. Foreningens navn Foreningens navn er Motionsklubben Amager. Initialer: MA Stiftelse: 13. september 2001 2. Foreningens hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Tårnby

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 1.0 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Hadsund Jagtforening. 1.2 Foreningens hjemsted er Mariagerfjord kommune. 2.0 Forholdet til Danmarks Jægerforbund.

Læs mere

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D Vedtægter for foreningen Multisal i 1 Navn 1.1 Foreningens navn er Multisal i 1.2 Foreningen er stiftet den 19. august 2011 1.3 Foreningens hjemsted er, 1.4 Foreningen er ikke medlem af landsdækkende organisationer

Læs mere

Vedtægter Tong-Il Slagelse Taekwondo Klub

Vedtægter Tong-Il Slagelse Taekwondo Klub Vedtægter Tong-Il Slagelse Taekwondo Klub 1 - NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn er Tong-Il, Slagelse Taekwondo Klub Foreningen er hjemmehørende i Slagelse kommune. 2 - FORMÅL: Foreningens formål er at

Læs mere

VEDTÆGTER. Formand og kasserer er underskriftsberettiget.

VEDTÆGTER. Formand og kasserer er underskriftsberettiget. VEDTÆGTER 1 Foreningens navn og formål 1 stk.1 Foreningens navn: Cypern Veteranerne i Danmark af 24-10 2012. 1 stk. 1.1 Foreningens hjemsted: Formandens adresse 1 stk. 1.2 Foreningens Formål er: 1 stk.

Læs mere

Vedtægter for Møllebakkens Rideklub

Vedtægter for Møllebakkens Rideklub Vedtægter for Møllebakkens Rideklub 1 Klubbens navn er Møllebakkens Rideklub forkortet MBRK Klubbens hjemsted er Slagelse Kommune 2 Det er klubbens formål: - At iværksætte ridesportslige aktiviteter på

Læs mere

Vedtægter for Morten Børup Koret

Vedtægter for Morten Børup Koret Vedtægter for Morten Børup Koret 2014 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er: MORTEN BØRUP KORET og foreningens hjemsted er SKANDERBORG KOMMUNE. 2: Formål Foreningens formål er at dyrke korsang og med

Læs mere

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Adopterede 30+. Foreningens hjemsted er sekretærs adresse. 2 Foreningens formål At skabe et fortroligt forum, hvor MEDLEMMERNE kan dele

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne.

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne. 1. NAVN Klubbens navn er Aalborg Rugbyklub, LYNET, dens hjemsted er Aalborg. Klubben er stiftet den. 7 november 1991, som en sammenslutning af Rugbyklubberne Goliath af 1972 og Lynet af 1964. Navnet ændret

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter

Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Aalborg Karate Skole. Dens hjemsted er Aalborg Kommune. 2. Foreningens formål Foreningens formål er at udøve

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR)

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) 1. Klubbens navn og hjemsted Klubbens navn er Lyngby-Taarbæk Rideklub (LTR). Klubbens hjemsted er Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Klubbens formål Klubbens formål

Læs mere

Aalborg Billardklub af 1931

Aalborg Billardklub af 1931 Aalborg Billardklub af 1931 VEDTÆGTER 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Aalborg Billard Klub af 1931, forkortet: ABK31. Klubben er stiftet den 6. oktober 1931, og er hjemmehørende i Aalborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde Vedtægter for Kom og Dans Roskilde 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans Roskilde. Foreningen er hjemhørende i Roskilde Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FREDERIKSHAVN-SÆBY AUTO SPORT 1. Klubbens navn er Frederikshavn-Sæby Auto Sport ( FSAS ). 2. Klubbens formål er at fremme motorsporten

VEDTÆGTER FOR FREDERIKSHAVN-SÆBY AUTO SPORT 1. Klubbens navn er Frederikshavn-Sæby Auto Sport ( FSAS ). 2. Klubbens formål er at fremme motorsporten VEDTÆGTER FOR FREDERIKSHAVN-SÆBY AUTO SPORT 1. Klubbens navn er Frederikshavn-Sæby Auto Sport ( FSAS ). 2. Klubbens formål er at fremme motorsporten og færdselssikkerheden, og skal til stadighed virke

Læs mere

Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg.

Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg. Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg. Navn, Hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Aalborg HIK Volleyball. Klubben er stiftet den 10. maj 1977 og ved medlemskab af Dansk Volleyball Forbund

Læs mere

Vedtægter for Aalborg Marineforening. Stiftet 1917

Vedtægter for Aalborg Marineforening. Stiftet 1917 Vedtægter for Aalborg Marineforening Stiftet 1917 Marinestuen Vestre Fjordvej 79, 9000 Aalborg Tlf: 98130461 Åben hver søndag fra kl. 1100 til 1500 Hjemmeside: www.aalborg-marineforening.dk E-mail: mf-aalborg@mail.tele.dk

Læs mere

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans, Jyderup. Foreningen er hjemhørende i Holbæk Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

Vedtægter for foreningen "Kom og Dans, Præstbro

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Præstbro Vedtægter for foreningen "Kom og Dans, Præstbro 1 Navn og hjemsted. Foreningens navn er "Kom og Dans, Præstbro". Foreningen er hjemhørende i Frederikshavn Kommune. 2 Tilknytning. Foreningen er en selvstændig

Læs mere

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN VEDTÆGTER for VARDE GARDEN Navn: Foreningens navn: Varde Garden Stiftet den: 17 AUG 1963 Hjemsted: Varde kommune 1 2 Formål: Stk. 1. Foreningens formål er, at skabe musikinteresse og et godt kammeratskab

Læs mere

Vedtægt for Frederiksberg Kommunalforening

Vedtægt for Frederiksberg Kommunalforening Vedtægt for Frederiksberg Kommunalforening 1. Navn Foreningens navn er Frederiksberg Kommunalforening. Frederiksberg Kommunalforening er stiftet den 27. november 1908 med hjemsted i Frederiksberg Kommune.

Læs mere

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at:

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at: Dansk Svømmebadsteknisk Forening Vedtægter 1. Navn Foreningens navn er Dansk Svømmebadsteknisk Forening. Over for udlandet benævnes foreningen Danish Association for the Technology of Swimming Pools og

Læs mere

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011).

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). Vedtægter Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby 2 Foreningens hjemsted er Slagelse

Læs mere

Dalum Landbrugsskoles Jagtforening

Dalum Landbrugsskoles Jagtforening Dalum Landbrugsskoles Jagtforening Dalum Landbrugsskoles Jagtforening Landbrugsvej 65 5260 Odense S fasanen@dalumls.dk www.dalumls.dk-elevnet-jagtforening Vedtægter 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens

Læs mere

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED 1. NAVN. Foreningens navn er Aalborg Kaserners Idrætsforening (AKIF). Dens hjemsted er Aalborg Kaserner, 9400 Nørresundby. Foreningen

Læs mere

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Indholdsfortegnelse Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening 1 Indholdsfortegnelse 2 Foreningens navn og hjemsted 1 3 Formål 2 3 Medlemskab af organisationer

Læs mere

Vedtægter IK Aarhus. 3.2 Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse indenfor ishockeysporten.

Vedtægter IK Aarhus. 3.2 Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse indenfor ishockeysporten. Vedtægter for IK Aarhus 1 Klubbens navn og hjemsted 1.1. Klubbens navn er Ishockey Klubben Aarhus, derefter kaldet IK Aarhus. Klubben har hjemsted i Aarhus Kommune og er stiftet den 22. juli 2008. 2 Klubbens

Læs mere