Pædagogik og børnesyn anno En rejse fra nu:den ind i frem:den. Ole Henrik Hansen Ins:tut for Uddannelse og Pædagogik Aarhus Universitet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Pædagogik og børnesyn anno 2015 - En rejse fra nu:den ind i frem:den. Ole Henrik Hansen Ins:tut for Uddannelse og Pædagogik Aarhus Universitet"

Transkript

1 Pædagogik og børnesyn anno En rejse fra nu:den ind i frem:den Ole Henrik Hansen Ins:tut for Uddannelse og Pædagogik Aarhus Universitet

2 Højkvalitets dag:lbud En :ng er hvad kvalitet kan være? En anden :ng er hvordan kvalitet måles? på hvilke præmisser? Oprindelig var præmisserne de fysiske og naturlige egenskaber (Demokrit, 400) Senere blev det moralske og æste:ske værdier

3 Kvalitet? Er der grundlæggende elementer i pædagogik? Men der er alligevel fælles mål; fx barnets læring udvikling trivsel

4 Pædagogik er kontekstuelt Kan man postulere at handling A i alle :lfælde vil føre :l kompetence B? Hvad er det, der fører :l Læring? og udvikling? og trivsel?

5 Ændret barnesyn 1910 I 1930 ernes»gode råd» :l moderen om, hvordan hun bedst skulle forholde sig :l sit barn, kunne da:dens børneeksper:se komme af sted med at anbefale dressur af børn under 1 år Her dominerede utvetydigt et voksenperspek:v. Disciplinering var en selvfølge, når børn skulle retledes. I pædagogik og opdragelse var det ganske forsvarligt at sla på børn, der ikke re]ede sig ind. Nu:d Autoritær ledelse af mennesker afløses af forhandlingskultur, hvor midlerne er argumenter, meninger, og forsøg på at forsta mod- eller medpartens perspek:v. (Sommer 2003)

6 Ændret barnesyn Der er sket en gradvis nedbrydning af det autoritære samfund gennem hele de]e århundrede mod det, der er benævnt forhandlings- kultur (Sommer 2003b). I de vesterlandske demokra:er e`er 2. Verdenskrig præger»forhandlingsrela:oner» i s:gende grad forholdet mellem mennesker. I højteknologiske innova:onssamfund fordres udviklingen af bestemte menneskelige poten:aler; samarbejds- og forhandlingsevne bliver krav i en virkelighed, hvor absolu]e regler svækkes. (Sommer 2003)

7 Ændret barnesyn Ikke sådan at forsta at autoritetsforhold er brudt sammen i det moderne samfund. Men idealet for skabelsen af et udviklende forhold mellem mennesker i den personlige rela:on er i mindre grad det indiskutable»jeg bestemmer og mine principper skal gælde» (Sommer 2003)

8 Ændret barnesyn De]e s:ller krav :l nu:dens pædagoger om ikke at styre barnet ind i fremmedbestemte regler; men derimod med indføling i barnet at skabe en :dlig form for»fællesskab» i voksen- barn rela:onen. (Sommer 2003)

9 Børneperspek:v Med børneperspek:vet bevæger vi os i børnenes nærhed og kommer tæt pa deres hverdagsliv. Når vi er i nærheden, kan vi få indblik i deres oplevelser og måder at have med livet at gøre pa. Vi får mulig- hed for at se, hvad der kan være godt, irriterende, fascinerende, ligegyldigt, problema:sk, svært, uoverskueligt, fantas:sk, når man er barn. (Reimer m fl 2000 s 11; kursiveringer D.S.)

10 Barnet bliver :l i rela:onen Læring udvikling og trivsel Det, der kny]er os sammen i rela:onen, det der skaber rela:onen, er emo:oner (bl.a. Hansen, 2014; Tomasello, 2009) Det formidles non- verbalt via barnets evne :l Delt inten:onalitet

11 Empa:»( ) evnen :l at drage slutninger om mentale :lstande hos en selv og andre» (Rutherford et al., 2010). At forstå andres og ens egne mentale :lstande (mo:ver, emo:oner, ønsker og behov) Adskiller os fra alle andre dyr

12 Meningsaeodning Perception - At opfatte den anden via sanserne Deduktion - At beslutte sig om barnets hensigter, på baggrund af det perciperede Intuition - Ubevidste slutninger på baggrund af: Viden om barnet, konteksten, barnets udtryk og ens egen historie, kultur, faglige viden mv..

13 Deling af inten:oner Når pædagogen kombinerer klangen i sine sproglyde med mimikken i sit ansigt i takt med udtrykkene i barnets ansigt og derved synkroniserer barnets fysiske udtryk med dets egen affektive oplevelse/tilstand. Stern (2000/2006, pp ) fremhæver tre forhold, som gælder, når barnet skal dele sin indre verden med en anden altså tre forhold, der betegner intersubjektivitet: Deling af opmærksomhed (vi ser efter det samme). Deling af intention (vi vil det samme). Deling af affekter (vi føler det samme)

14 Kulturel s:mulering Kulturel s:mulering tænkes således som ydre påvirkninger, der på forskellig vis influerer barnets biologi og bevirker mental udvikling og etablering af selv. Kulturel s:mulering sker ifølge Tomasello (2007) ved at dele inten:onalitet med barnet i zoner af fælles opmærksomhed.

15 Nordisk forskning Et udpluk af nordiske studier (Bae, 2009; Emilson, 2008; Gjems, 2006; Hansen, 2013; Ødegaard, 2007), betoner perspek:ver på det pædagogisk planlagte samvær, der rummer s:mulerende dialog og intersubjek:vitet, som grundlag for børns udvikling

16 Nordisk forskning Gjems (2006) understreger betydningen af, at pædagogerne er empa:ske, responderer relevant og skaber en stø]ende kommunika:on. Dialog ses som en måde at konstruere iden:tet på og en måde at opdage på, at andre måske har andre opfa]elser, som kommer :l syne gennem deres respons på fortællingen

17 Nordisk forskning Baes studier (2009) viser, hvordan gensidige dialoger kan foregå. Det gælder både for de børn, der deltager i fortællingen, og for dem, der indtager en ly]ende- observerende posi:on. Bae påpeger, at en ly]ende deltagerposi:on rummer læringsmuligheder også for de voksne, som herigennem kan få indblik i børnenes kompetencer.

18 Nordisk forskning Emilson (2008) undersøger, hvordan voksnes rammesætning giver større eller mindre mulighed for, at børn kan deltage på deres egne præmisser. Det konkluderes, at det er vig:gt, at den voksne er følelsesmæssigt :l stede, stø]ende og responsiv.

19 Nordisk forskning Hansen (2013) betoner pædagogens evne :l at etablere in:me zoner af fælles opmærksomhed; pædagogen, der sæ]er sig på gulvet og kropsligt inviterer barnet og ikke mindst er nysgerrig på barnets inten:onalitet; den engagerede pædagog, der via sit engagement formår at mo:vere barnet og guide det i en lærings og udviklingssammenhæng og den passionerede pædagog, der glemmer andre :ng i hendes liv, når hun møder barnet og det pædagogiske arbejde og i et og alt prioriterer barnet.

20 Digitale medier Hvad så med fx tablets? Hvordan skabes zoner af fælles opmærksomhed?

21 Forældresamarbejde At inddrage forældre Inddrage at drage ind Respekt for forældre, som forældre Forskel på inten:on og virkelighed

22 Den sublime ins:tu:on Forskellen på kvalitet og den sublime ins:tu:on ligger i karakteren af rela:onen Pædagogen, der næres af samværet med barnet At undgå private handlemønstre og opnå professionelle At undgå fx klumpementalitet Ins:tu:onelle diskurser (hvem er kulturbærere?)

23 Den auten:ske pædagog Både omsorgsgiver og barn næres af samhørigheden Rammen er er absolut emo:onel intensitet Samspillet er drevet af en optagethed af det, den anden er optaget af - en dialek:sk proces

24 Omsorg Karstens Hundeides model af omsorgsgivers zone for in:mitet ved følelsesmæssig dialog, udenfor zonen eller indenfor (Hundeide, 2004/2006, p. 19).

25 Ledelse Den kri:ske leder Den organiserende leder Den professionelle leder frem for den selvfede

Børnesyn i udviklingspsykologien Er et børneperspektiv muligt?

Børnesyn i udviklingspsykologien Er et børneperspektiv muligt? Pedagogisk Forskning i Sverige 2003 årg 8 nr 1 2 s 85 100 issn 1401-6788 Børnesyn i udviklingspsykologien Er et børneperspektiv muligt? DION SOMMER Psykologisk institut, Aarhus Universitet Sammenfatning:

Læs mere

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Forord Med denne Børne- og Ungepolitik 2013-2017 ønsker vi at beskrive rammerne for det gode børne- og ungeliv i Frederikssund Kommune de kommende

Læs mere

Hvordan bliver man social?

Hvordan bliver man social? Af Carsten Hegnsvad seminarielærer Hvordan bliver man social? Et af de store spørgsmål, der aktuelt rejses i forskellige pædagogiske sammenhænge, er hvordan man lærer at være social. Ofte rejses spørgsmålet

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

Bachelorrapport Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå januar 2014. Anne Klit Rønn 140681. Lone Marie Madsen 140570 PHS10C.

Bachelorrapport Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå januar 2014. Anne Klit Rønn 140681. Lone Marie Madsen 140570 PHS10C. Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå Good Learning enviroments are more than deciding where to put the cupboard Learning enviroment in kindergardens (A. K. Rønn, 2013) 140681 140570 PHS10C

Læs mere

Unges socialisering i det senmoderne samfund

Unges socialisering i det senmoderne samfund Bachelorgruppe: PS08FBACH-06 Unges socialisering i det senmoderne samfund Bachelorrapport d. 8. juni 2012 Emne: Unges socialisering i det senmoderne samfund Forfattere: Mie Grøn Borup 116108, Gry Sand

Læs mere

Det fællesskabende møde. om forældresamarbejde i relationsperspektiv. Artikel af cand. psych. Inge Schoug Larsen

Det fællesskabende møde. om forældresamarbejde i relationsperspektiv. Artikel af cand. psych. Inge Schoug Larsen Det fællesskabende møde om forældresamarbejde i relationsperspektiv Artikel af cand. psych. Inge Schoug Larsen Lysten til samarbejde udvikles gennem oplevelsen af at blive taget alvorligt og at have indflydelse

Læs mere

Introduktion til Sprogpakken

Introduktion til Sprogpakken Introduktion til Sprogpakken Børn lærer sprog, fordi de har brug for sproget. Det har de, når de skal kommunikere med omverdenen, når de vil fortælle, at der er noget de gerne vil have, eller noget de

Læs mere

Indledning 3. DEL 1 Kulturen og samfundets indvirkning på individet 6. DEL 2 Hvad er social kompetence? 9. DEL 3 Læring og relationer 11

Indledning 3. DEL 1 Kulturen og samfundets indvirkning på individet 6. DEL 2 Hvad er social kompetence? 9. DEL 3 Læring og relationer 11 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 Problemformulering 4 Metode og afgrænsning 4 DEL 1 Kulturen og samfundets indvirkning på individet 6 1.1 Samfundet/kulturen (Jette) 6 1.2 Habitus

Læs mere

Lederen gør en forskel. Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet

Lederen gør en forskel. Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet Lederen gør en forskel Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet UdviklingsForum november 2009 LEDEREN GØR EN FORSKEL Rapport fra en undersøgelse af ledelse af dagtilbud i Århus Kommune

Læs mere

Hvad er det, vi gør? invitation til nye fællesskaber. Af Jørn Nielsen og Søren Hertz

Hvad er det, vi gør? invitation til nye fællesskaber. Af Jørn Nielsen og Søren Hertz Hvad er det, vi gør? invitation til nye fællesskaber Af Jørn Nielsen og Søren Hertz I dette kapitel ønsker vi at beskrive og konkretisere væsentlige dele af vores praksis. Artiklen kan læses som en forlængelse

Læs mere

gladsaxe.dk DAP Pædagogikkens landskaber i et teoretisk perspektiv

gladsaxe.dk DAP Pædagogikkens landskaber i et teoretisk perspektiv gladsaxe.dk DAP Pædagogikkens landskaber i et teoretisk perspektiv 1 DAP pædagogikkens landskaber i et teoretisk perspektiv Forord Dokumentation af pædagogiske læreplaner i vuggestue, børnehave og dagpleje

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner hvad er nu det for noget? F O A F A G O G A R B E J D E En pjece til pædagogmedhjælperne fra Pædagogisk sektor i FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 3: Side 4: Side 5: Side

Læs mere

Social kompetence - pædagogisk praksis med fokusering på det sociale

Social kompetence - pædagogisk praksis med fokusering på det sociale Social kompetence - pædagogisk praksis med fokusering på det sociale - bidrag til en antologi for Ministeriet for familie- og forbrugsanliggender i forbindelse med indføring af pædagogiske læreplaner for

Læs mere

Samarbejde med pårørende ud fra beboernes perspektiver

Samarbejde med pårørende ud fra beboernes perspektiver 1 Samarbejde med pårørende ud fra beboernes perspektiver Ida Schwartz Institutionsbegrebet er ophævet indenfor voksenområdet, og pædagoger arbejder nu i beboernes egne hjem uanset boformen. Når pædagoger

Læs mere

Den bedste start på livet

Den bedste start på livet Den bedste start på livet politik for de 0-6 årige i Skanderborg Kommune Forord B&U-politikker En god begyndelse Barnets trivsel Livsmestring B Forord Målet er klart: Alle børn i Skanderborg Kommune skal

Læs mere

- En handleorienteret belysning af refleksion over vanemæssige handlinger i pædagogisk praksis

- En handleorienteret belysning af refleksion over vanemæssige handlinger i pædagogisk praksis Bachelor 7. semester Gruppe 17 Studienumre: PV09123, PV0126 REFLEKTÉR! - En handleorienteret belysning af refleksion over vanemæssige handlinger i pædagogisk praksis - En handleorienteret belysning af

Læs mere

Ubevidst informations betydning i det udviklingsstøttende samspil.

Ubevidst informations betydning i det udviklingsstøttende samspil. Ubevidst informations betydning i det udviklingsstøttende samspil. Den enkelte har aldrig med et andet menneske at gøre uden at han holder noget af dets liv i sin hånd. Det kan være meget lidt, en forbigående

Læs mere

Jens-Ole Jensen - Lars Peter Bech Kjeldsen - Hanne Borup Lisbeth Marcher - Ilse Marie Mortensen - Lone Wiegaard HEY, JEG KAN!

Jens-Ole Jensen - Lars Peter Bech Kjeldsen - Hanne Borup Lisbeth Marcher - Ilse Marie Mortensen - Lone Wiegaard HEY, JEG KAN! Jens-Ole Jensen - Lars Peter Bech Kjeldsen - Hanne Borup Lisbeth Marcher - Ilse Marie Mortensen - Lone Wiegaard Århus Kommune Børn og Unge HEY, JEG KAN! KROP, BEVÆGELSE OG LÆRING I DAGINSTITUTIONER HEY,

Læs mere

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet med udgangspunkt i Børnepolitikken og det fælles værdigrundlag for

Læs mere

Nye initiativer: Dialog, behandling eller social kontrol

Nye initiativer: Dialog, behandling eller social kontrol Nye initiativer: Dialog, behandling eller social kontrol Voldssekretariatets konference: Hvad gør vi - hvad virker og hvad mangler? 4/ 5. maj 2000 af Søren Hertz, børne- og ungdomspsykiater, medstifter

Læs mere

ADHD i et socialt perspektiv

ADHD i et socialt perspektiv ADHD i et socialt perspektiv ADHD i et socialt perspektiv En livslang sårbarhed ikke nødvendigvis livslange problemer ADHD betegnes ofte som et livslangt handicap. Det betyder imidlertid ikke, at en person

Læs mere

Hvorfor gør man det man gør?

Hvorfor gør man det man gør? Hvorfor gør man det man gør? Ulla Kofoed, lektor ved Professionshøjskolen UCC Inddragelse af forældrenes ressourcer - en almendidaktisk udfordring Med projektet Forældre som Ressource har vi ønsket at

Læs mere

Hvad vi ved om god undervisning

Hvad vi ved om god undervisning Andreas Helmke, Hilbert Meyer, Eva-Marie Lankes, Hartmut Ditton, Manfred Pfiffner, Catherine Walter, Matthias Trautmann, Beate Wischer, Gerhard Eikenbusch og Hans Werner Heymann Hvad vi ved om god undervisning

Læs mere

Bachelor projekt af Lucie L Hommelais & Christel Conradsen. Københavns UCC Professions højskolen Pædagog uddannelsen

Bachelor projekt af Lucie L Hommelais & Christel Conradsen. Københavns UCC Professions højskolen Pædagog uddannelsen Med afsæt i begreberne trivsel og inklusion, vil vi undersøge hvilken rolle og betydning fri leg har for barnets liv, og hvilken rolle pædagogen har i den forbindelse. Bachelor projekt af Lucie L Hommelais

Læs mere

Fællesskaber, der rækker ud over skolen

Fællesskaber, der rækker ud over skolen Fællesskaber, der rækker ud over skolen Af Jørn Nielsen, psykolog Spørgsmålet om den inkluderende skole har været på dagsordenen i efterhånden flere år. Mange steder er der satset stort med undervisningsforløb,

Læs mere

Hvad har børn brug for at tale om for at håndtere hverdagen efter mors eller fars død?

Hvad har børn brug for at tale om for at håndtere hverdagen efter mors eller fars død? 1 Hvad har børn brug for at tale om for at håndtere hverdagen efter mors eller fars død? Helle Nordestgaard Matthiesen Klinisk sygeplejespecialist, Master i humanistisk sundhedsvidenskab og praksisudvikling

Læs mere

FEEDBACK. - redskab for personlig og organisatorisk udvikling. www.mårup.dk. "Feedback er berøring. Mennesker behøver berøring" Guro Øiestad

FEEDBACK. - redskab for personlig og organisatorisk udvikling. www.mårup.dk. Feedback er berøring. Mennesker behøver berøring Guro Øiestad FEEDBACK - redskab for personlig og organisatorisk udvikling "Feedback er berøring. Mennesker behøver berøring" Guro Øiestad Notatets formål hvorfor give feedback etik hvordan give og modtage Hvorfor feedback

Læs mere

EVALUERING AF SAMTÆNKNING MELLEM SKOLE OG FRITIDSHJEM I KØBENHAVNS KOMMUNE. Center for Institutionsforskning, Højvangseminariet februar 2003.

EVALUERING AF SAMTÆNKNING MELLEM SKOLE OG FRITIDSHJEM I KØBENHAVNS KOMMUNE. Center for Institutionsforskning, Højvangseminariet februar 2003. EVALUERING AF SAMTÆNKNING MELLEM SKOLE OG FRITIDSHJEM I KØBENHAVNS KOMMUNE. Center for Institutionsforskning, Højvangseminariet februar 2003. Indledning. * SAMMENFATNING, KONKLUSIONER OG PERSPEKTIVER.

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere