På finansloven for 2015 er afsat 30 mio. kr. til tilskudsordningen, der finansieres af AUB.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "På finansloven for 2015 er afsat 30 mio. kr. til tilskudsordningen, der finansieres af AUB."

Transkript

1 Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag Til faglige udvalg og lokale uddannelsesudvalg (c/o erhvervsskolerne) Marts 2015 Ref. nr.: AUB Tilskudsordning til faglige udvalg og lokale uddannelsesudvalg Faglige udvalg og lokale uddannelsesudvalg kan ansøge Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB) om midler til vejledning af EUD/EUX-elever om uddannelses- og beskæftigelsesmuligheder vejledning af virksomheder om rekrutteringsmuligheder hjælp til elever og virksomheder i forbindelse med indgåelse af uddannelsesaftaler På finansloven for 2015 er afsat 30 mio. kr. til tilskudsordningen, der finansieres af AUB. Hvem kan søge midler fra puljen? Faglige udvalg og lokale uddannelsesudvalg kan søge om midlerne. Flere ansøgere kan slå sig sammen om aktiviteterne, og søge sammen. Erhvervsskolerne kan ikke selv søge. Det er derfor vigtigt, at det af ansøgningen tydeligt fremgår, hvem ansøger er. Frist for ansøgning Der er to ansøgningsrunder, forårsrunden med frist 1. april 2015, og efterårsrunden med frist 1. september Oplys venligst ved henvendelse Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag Kongens Vænge Hillerød Tlf.: Fax: CVR-nr.: Telefontid: Man-tors: Fredag: Hvem er målgruppen? Målgruppen er elever på erhvervsuddannelserne, i overgangen mellem grund og hovedforløb. Formålet med tilskuddet er at forbedre elevernes mulighed for at få en praktikplads efter endt grundforløb. Der kan derfor kun søges om tilskud til aktiviteter, der ligger i overgangen mellem grund- og hovedforløb på erhvervsuddannelserne. Denne periode kan udstrækkes til slutningen af grundforløbet. Der kan ikke ydes tilskud til aktiviteter rettet mod elever i skolepraktik opfølgning på praktikaftaler i prøvetiden aktiviteter rettet mod elever i folkeskole, ungdomsskoler, efterskoler og lignende, eller en virksomheds medarbejdere aktiviteter, der har til formål at øge optaget på grundforløbet, eller markedsføre en uddannelse overfor potentielle elever aktiviteter rettet mod Ny Mesterlære

2 Dette skyldes, at aktiviteterne ikke vil være rettet mod elever i overgangen mellem grundog hovedforløb. Aktiviteter, der helt eller delvist har til formål, at skaffe elever en uddannelsesaftale før start på uddannelsen og grundforløbet kan ikke støttes af AUB. Hvis der er tale om uddannelser med adgangsbegrænsning, så der kun i begrænset omfang optages elever uden uddannelsesaftale, er det vigtigt, at det klart fremgår af ansøgningen, at aktiviteterne alene retter sig mod elever i overgangen mellem grund- og hovedforløb, som ikke allerede har en uddannelsesaftale. Vi yder støtte til EUX uddannelsen på samme betingelser, som for EUD-uddannelsen, dvs. til aktiviteter, der har til formål at skaffe elever i overgangen mellem grund- og hovedforløb en uddannelsesaftale. Vi kan ikke yde støtte til aktiviteter, der har til formål at markedsføre EUX-uddannelsen, da disse aktiviteter ikke er rettet mod elever i overgangen mellem grund og hovedforløb. Hvad kan der søges til? Der kan søges om midler til aktiviteter indenfor 4 indsatsområder. 1. Uddannelsesområder med gode beskæftigelsesmuligheder efter endt uddannelse, og med mangel på praktikpladser eller på elever 2. virksomheder, der ikke er godkendt som praktiksted, eller har færre elever end virksomheden er godkendt til 3. forøgelse af elevers faglige og geografiske mobilitet 4. elevgrupper, der har særligt svært ved at skaffe sig en praktikplads AUB har følgende vejledende eksempler under de enkelte indsatsområder: Uddannelsesområder med gode beskæftigelsesmuligheder efter endt uddannelse, og med mangel på praktikpladser eller på elever Indsatsen kan rettes mod virksomheder indenfor brancher, der har svært ved at tiltrække elever. Indsatsen kan gå ud på at præsentere virksomheder og elever for hinanden og dermed medvirke til at nedbryde eventuelle barrierer. (Her tænkes der på mismatchproblemer og flaskehalse.) Virksomheder, der ikke er godkendt som praktiksted, eller som har færre elever end virksomheden er godkendt til Indsatsen kan rettes mod virksomheder, der på grund af deres specialiseringsgrad ikke har kunnet opnå godkendelse som praktiksted. Disse virksomheder kan f.eks. vejledes i godkendelse som praktiksted, eventuelt med kombinationsaftaler for øje. Endvidere kan eleverne vejledes i muligheden for at indgå kombinationsaftaler med flere virksomheder. Indsatsen kan også rettes mod nystartede virksomheder, der endnu ikke er godkendt som praktiksted. Disse kan vejledes i at opnå godkendelse, og indgå uddannelsesaftaler. Et andet område er de virksomheder, der trods godkendelse som praktiksted enten ikke tager elever, eller ikke tager det antal elever, de er godkendt til, f.eks. fordi de mener, at elevernes faglige og personlige kvalifikationer ikke lever op til virksomhedernes forventninger. Også her kan en indsats gå på at præsentere elever og virksomheder for hinanden 2

3 og nedbryde barrierer. Samtidig kan eleverne vejledes om, hvilke krav virksomhederne stiller, og virksomhederne kan få oplyst, hvad eleverne har at byde på. Praktisk hjælp ved indgåelse af uddannelsesaftalerne falder også ind under denne kategori, særligt i samspil med de ovennævnte eksempler. Forøgelse af elevernes faglige og geografiske mobilitet En indsats kan være at rette elevernes opmærksomhed mod fagområder eller geografiske områder med bedre uddannelses- og beskæftigelsesmuligheder end elevernes første prioriteter. For så vidt angår den geografiske mobilitet kan der også oplyses om AUB s mobilitetsforøgende ydelser til f.eks. flytning. Erfaringer og prognoser fra de regionale beskæftigelsesråd kan med fordel inddrages. Elevgrupper, der har særligt svært ved skaffe sig en praktikplads Indsatsen kan her rette sig mod elevgrupper med en anden etnisk baggrund end dansk eller andre elever, der har behov for en særlig indsats for at skaffe sig en praktikplads. Hvilke udgifter kan der ydes tilskud til? Indenfor de 4 indsatsområder kan der f.eks. ydes tilskud til følgende udgifter i forbindelse med aktiviteter (listen skal ikke betragtes som udtømmende): Frikøb af medarbejdere til o opsøgende indsats over for elever, og både nuværende og potentielle praktikvirksomheder o hjælp og vejledning over for elever og praktikvirksomheder i forbindelse med indgåelse af uddannelsesaftaler, og vejledning om elevernes retsstilling o hjælp og vejledning til virksomheder, der ønsker at opnå godkendelse som praktiksted Ansættelse af medarbejdere til opsøgende indsats over for elever og/eller virksomheder evt. på konsulent- eller delebasis Afholdelse af orienteringsmøder for elever og praktikvirksomheder, f.eks. i form af dialogmøder eller cafémøder Rejseudgifter i forbindelse med opsøgende arbejde I mindre grad fremstilling af orienteringsmateriale til arbejdsgiver eller elever inden for målgruppen Revisionsudgifter forbundet med aktiviteten. Generelt Det kan anbefales at beskrive de påtænkte aktiviteter så konkret og detaljeret som muligt. Vi forventer, at udarbejdelsen og gennemførelsen af aktiviteterne sker i nært samarbejde med de øvrige interessenter på området, særligt erhvervsskolerne. Vi modtager erfaringsmæssigt ansøgninger, der tilsammen udgør et væsentligt større beløb end det tilskudsbeløb, der er til rådighed. Det er derfor nødvendigt at foretage en prioritering af ansøgningerne. Hvis en ansøgning indeholder delaktiviteter, der falder udenfor ordningens dækningsområde, må det derfor forventes, at vi vil afslå hele ansøgningen, også selv om den også indeholder aktiviteter, der er omfattet af tilskudsordningen. 3

4 Ansøgningsproceduren Der er ansøgningsfrist til forårsrunden 1. april Til efterårsrunden er der ansøgningsfrist 1. september På finansloven for 2015 er der afsat 30 mio. kr, der fordeles med 22,5 mio. kr. til runden med ansøgningsfrist 1. april 2015, og 7,5 mio. kr. til runden med ansøgningsfrist 1. september Vi har i tidligere ansøgningsrunder konstateret, at lokale uddannelsesudvalg i en del tilfælde har indsendt ansøgningen til påtegning hos det landsdækkende faglige udvalg meget kort tid før fristens udløb. Påtegningen fra det faglige udvalg er en betingelse ved ansøgninger fra lokale uddannelsesudvalg, og vi henstiller til, at man medtager det faglige udvalgs ekspeditionstid ved indsendelse af ansøgningen. Vi gør opmærksom på, at ansøgninger modtaget efter udløbet af fristen afslås uden realitetsbehandling. Det lokale uddannelsesudvalg indsender ansøgningen via det landsdækkende faglige udvalg. Ansøgningen skal være underskrevet af både det lokale uddannelsesudvalg og det faglige udvalg. Det faglige udvalg skal desuden påføre ansøgningen et stempel. Det skal være muligt for os at identificere udvalgene og underskriverne. Ansøgninger, der mangler underskrifter fra det lokale uddannelsesudvalg og det faglige udvalg, eller stempel fra det faglige udvalg, vil blive afslået uden realitetsbehandling. Det samme gælder, hvis det fremstår som om ansøgningen tilsyneladende kommer fra anden part, f.eks. en erhvervsskole. Det er derfor meget vigtigt, at vi kan identificere ansøgerens underskrift. Er ansøger et fagligt udvalg, skal der ikke påtegning på blanketten. Det faglige udvalg skal blot underskrive, og indsende ansøgningen til AUB. AUB s ansøgningsblanket med tilhørende vejledning kan findes på Af vejledningen til blanketten fremgår de formelle krav til ansøgningen. Vi vil især fremhæve, at ansøgningen skal indeholde ansøgers skøn over hvor mange ekstra uddannelsesaftaler, aktiviteterne forventes at medføre. Det er således vigtigt, at det ikke er det samlede antal aftaler, der anføres, men kun det antal ekstra aftaler, dette projekt skønnes at medføre. Det er vigtigt, at der fastsættes realistiske datoer for projektets begyndelse og afslutning. Vi anbefaler, at begyndelsesdatoen sættes til tidligst 2 måneder efter ansøgningsfristen, og at projektperioden ikke er længere end 1 år. Det kan endvidere anbefales at tage højde for f.eks. skoleferier og uddannelsernes startdatoer i planlægningen af projektet. Ansøgninger om forlængelse af projektperioder kan ikke forventes imødekommet, medmindre helt særlige omstændigheder gør sig gældende. Udbetaling. Vi har en sagsbehandlingstid på ca. 2 måneder ved ansøgningsrunden i foråret, og ca. 1 måned ved efterårsrunden. Dette skyldes, at vi ønsker at sikre kvaliteten i afgørelserne, og at der erfaringsmæssigt er et langt større antal ansøgninger i forårsrunden. Vi afgør sagerne så hurtigt som muligt, og udbetaling sker umiddelbart efter afgørelsen er truffet. 4

5 Udbetaling sker ved overførsel til det kontonummer, der er oplyst i ansøgningen. Det er derfor vigtigt, at ansøger oplyser det korrekte kontonummer. Hvis et projekt opnår tilskud, vil det i bevillingsbrevet blive oplyst, hvornår udbetalingen finder sted. Genoptagelse Ansøgere, der får afslag på grund af manglende midler eller overskridelse af ansøgningsfristen, er velkomne til at genfremsende ansøgningen med nye start- og slutdatoer i forbindelse med kommende ansøgningsrunder. Afrapportering Tilskudsmodtageren skal aflægge rapport for anvendelsen af tilskuddet senest 2 måneder efter projektets slutdato som anført i ansøgningen. AUB s afrapporteringsblanket kan findes på Revisor skal godkende afrapporteringen enten ved påtegning på blanketten eller ved selvstændig revisorerklæring. Er tilskuddet ikke anvendt fuldt ud, skal det overskydende beløb tilbagebetales til os. Hvis en del af tilskuddet er anvendt til aktiviteter, der falder uden for bevillingen og AUB s bekendtgørelse om tilskud til faglige udvalg og lokale uddannelsesudvalg, kan vi bestemme, at tilskuddet skal tilbagebetales helt eller delvist. Det faglige udvalg, der har påtegnet og anbefalet et projekt, har en naturlig interesse i at blive orienteret om resultatet af det gennemførte projekt. Vi har ingen indvendinger imod, at de lokale uddannelsesudvalg samtidig med afrapporteringen til os også sender en orientering til det faglige udvalg, der har anbefalet projektet. Yderligere oplysninger Du kan læse bekendtgørelsen på Med venlig hilsen Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag

Vejledning til ansøgere

Vejledning til ansøgere Tilskud til Lokale Grønne Partnerskaber 2010-2015 Juli 2014 30 mio. kr. til grønne partnerskaber Miljøministeriet har afsat en pulje på 5 mio. kr. om året i perioden 2010-2015 til støtte for lokale grønne

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til investeringer i fiskerihavne og landingssteder

Vejledning til ansøgning om tilskud til investeringer i fiskerihavne og landingssteder Vejledning til ansøgning om tilskud til investeringer i fiskerihavne og landingssteder Marts 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon investeringer i

Læs mere

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende Datamatiker & Pba i Softwareudvikling Praktikophold 2010 Til den studerende Erhvervsakademiet Lillebælt, Boulevarden 48, 7100 Vejle 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Formål med praktikophold... 1 2. Hvem finder

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR ERHVERVSPHD. Retningslinjer for ErhvervsPhD Gældende fra 9. marts 2015

RETNINGSLINJER FOR ERHVERVSPHD. Retningslinjer for ErhvervsPhD Gældende fra 9. marts 2015 Retningslinjer for ErhvervsPhD Gældende fra 9. marts 2015 Indhold 1. Hvad er en ErhvervsPhD?... 1 2. Overordnede vilkår... 3 3. Adgangskrav... 4 4. Ansøgning... 7 5. Afgørelse om ansøgning... 8 6. Tilskud...

Læs mere

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015 Jens Thomassen Sejerø Golfklub c/o Jens Thomassen Sejerøvej 25 4592 Sejerø Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 20-04-2015

Læs mere

Virksomhedspraktik og løntilskud

Virksomhedspraktik og løntilskud Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Virksomhedspraktik og løntilskud Marts 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsens anbefalinger

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til innovative projekter vedrørende forarbejdning. og akvakulturprodukter. Januar 2014

Vejledning til ansøgning om tilskud til innovative projekter vedrørende forarbejdning. og akvakulturprodukter. Januar 2014 Vejledning til ansøgning om tilskud til innovative projekter vedrørende forarbejdning og afsætning af fisk, fiskerivarer og akvakulturprodukter Januar 2014 Kolofon Vejledning til ansøgning om tilskud til

Læs mere

DI s guide til AMU 2015

DI s guide til AMU 2015 DI s guide til AMU 2015 I denne guide finder I svar på en række af de spørgsmål, som medlemsvirksomhederne i DI stiller. Reglerne for AMU ændres løbende, så det er ikke muligt at holde denne guide 100

Læs mere

UDDANNELSESAFTALER TEKNISK SKOLE SKAB FREMTIDEN FOR NÆSTE GENERATIONS FAGLÆRTE

UDDANNELSESAFTALER TEKNISK SKOLE SKAB FREMTIDEN FOR NÆSTE GENERATIONS FAGLÆRTE UDDANNELSESAFTALER TEKNISK SKOLE SKAB FREMTIDEN FOR NÆSTE GENERATIONS FAGLÆRTE aarhustech.dk HVERT ÅR STARTER FLERE END 30.000 PÅ AARHUS TECH Som en af de største erhvervsskoler i Danmark spænder vi vidt

Læs mere

Vejledning for tilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks pulje (DDB Puljen)

Vejledning for tilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks pulje (DDB Puljen) Vejledning for tilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks pulje (DDB Puljen) September 2014 1. Om vejledningen Denne vejledning gælder for tilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks pulje (DDB Puljen)

Læs mere

Produktionsskolebaseret Erhvervsuddannelse - en håndbog. Få et overblik over PBE-uddannelsen og find svar på en række spørgsmål

Produktionsskolebaseret Erhvervsuddannelse - en håndbog. Få et overblik over PBE-uddannelsen og find svar på en række spørgsmål Produktionsskolebaseret Erhvervsuddannelse - en håndbog Få et overblik over PBE-uddannelsen og find svar på en række spørgsmål Produktionsskolebaseret Erhvervsuddannelse - en håndbog Få et overblik over

Læs mere

Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning

Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

Vejledning om klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse

Vejledning om klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse Dato: 6. februar 2013 Sag: OK-12/16598-4 Vejledning om klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Indledning I dag står ca. 4.300 elever uden en praktikplads. Det er en uholdbar

Læs mere

H HVORFOR OG HVORDAN!?

H HVORFOR OG HVORDAN!? HVORFOR OG HVORDAN!? 2 ENerhvervsuddannelse er en praktisk uddannelse, der retter sig mod et erhverv. Uddannelsen veksler mellem undervisning på skole og perioder med praktik. Der er ingen tvivl om, at

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold samt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende

Læs mere

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet 21. januar 2015 Analysenotat Praktikpladspotentiale og benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet Indholdsfortegnelse Resume 3 1. Indledning 7 Baggrund og formål 7 Tilgang og metode 8 2.

Læs mere

1. Hvad er en ErhvervsPhD?... 2. 5. ErhvervsPhD i den offentlige sektor... 7. 6. ErhvervsPhD-forløb på mere end tre år... 8

1. Hvad er en ErhvervsPhD?... 2. 5. ErhvervsPhD i den offentlige sektor... 7. 6. ErhvervsPhD-forløb på mere end tre år... 8 Notat Retningslinjer for ErhvervsPhD-ordningen Indhold: 1. Hvad er en ErhvervsPhD?... 2 2. Overordnede vilkår... 3 3. Adgangskrav... 3 4. Tredjeparter... 6 5. ErhvervsPhD i den offentlige sektor... 7 6.

Læs mere

Vejledning til ansøgningsskema

Vejledning til ansøgningsskema Vejledning til ansøgningsskema GARANTI Ansøgningsrunden august 2015 OFFENTLIGGJORT 23. APRIL 2015 ANSØGNINGSFRIST 18. AUGUST 2015 KL. 12.00 INDHOLDSFORTEGNELSE Vejledning til ansøgningsskema... 1 INDLEDNING...

Læs mere

Vejledning til ansøgninger til puljen til Grønne Ildsjæle, 2015

Vejledning til ansøgninger til puljen til Grønne Ildsjæle, 2015 Vejledning til ansøgninger til puljen til Grønne Ildsjæle, 2015 Vejledning til ansøgninger til puljen til Grønne Ildsjæle, 2015... 1 1. Indledning...2 2. Formål med Puljen til Grønne Ildsjæle...2 3. Typer

Læs mere

Vejledning om tilsagn under ordning farestalde

Vejledning om tilsagn under ordning farestalde Vejledning om tilsagn under ordning farestalde Kolofon Tilsagnsvejledning Vejledning om tilsagn til projekter vedrørende etablering af løsdrift i farestalde Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

DREJEBOG. KOMPETENCEFORSYNINGmidt. Prioritetsakse 1 - Aktivitet 1.2.C: Vækstrettet kompetenceudvikling

DREJEBOG. KOMPETENCEFORSYNINGmidt. Prioritetsakse 1 - Aktivitet 1.2.C: Vækstrettet kompetenceudvikling DREJEBOG KOMPETENCEFORSYNINGmidt Prioritetsakse 1 - Aktivitet 1.2.C: Vækstrettet kompetenceudvikling Prioritetsakse 4 - Aktivitet 4.2.B: Erhvervsuddannelse til voksen- og videregående uddannelse Vedrørende

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance.

Borgerstyret Personlig Assistance. Borgerstyret Personlig Assistance. Baseline-analyse Servicestyrelsen 9. juni 2010 Udkast Revision.Skat.Consulting.Financial Advisory. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Organisering... 10 3. Arbejdsgange...

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud fra Pulje til mere cykeltrafik 2014

Vejledning til ansøgning om tilskud fra Pulje til mere cykeltrafik 2014 23. januar 2014 Vejledning til ansøgning om tilskud fra Pulje til mere cykeltrafik 2014 Indhold: 1. Formålet med puljen til mere cykeltrafik... 2 2. Hvad kan der søges tilskud til?... 2 3. Hvem kan søge

Læs mere

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg Mejerifagets FællesUdvalg R E F E R A T af møde i Mejerifagets FællesUdvalg den 5. september 2012 i Dansk Industri Til stede var: Lars Gram Poul Erik Faarkrog Thomas Johansen Lars Kaae Jens Ingvardsen

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til fremme af fiskerikontrol via projekter om sporbarhed

Vejledning til ansøgning om tilskud til fremme af fiskerikontrol via projekter om sporbarhed Vejledning til ansøgning om tilskud til fremme af fiskerikontrol via projekter om sporbarhed August 2014 Kolofon Vejledning til ansøgning om tilskud til fremme af fiskerikontrol via projekter om sporbarhed

Læs mere

Vejledning til ansøgningsskema

Vejledning til ansøgningsskema Vejledning til ansøgningsskema GARANTI Ansøgningsrunden august 2014 OFFENTLIGGJORT 22. APRIL 2014 ANSØGNINGSFRIST 19. AUGUST 2014 KL. 12.00 INDHOLDSFORTEGNELSE Vejledning til ansøgningsskema... 1 INDLEDNING...

Læs mere

Startpakker i AMU. En håndbog om kursusforløb for nye medarbejde uden transportfaglige kvalifikationer.

Startpakker i AMU. En håndbog om kursusforløb for nye medarbejde uden transportfaglige kvalifikationer. Startpakker i AMU En håndbog om kursusforløb for nye medarbejde uden transportfaglige kvalifikationer. Udarbejdet af TUR i samarbejde med TEC, Holstebro tekniske Skole, AMU Syd, AMU Vest, Selandia og AMU

Læs mere

Ansæt en lærling hvorfor og hvordan

Ansæt en lærling hvorfor og hvordan Ansæt en lærling hvorfor og hvordan Hvorfor skal jeres virksomhed have en lærling? Ved at ansætte en lærling får jeres virksomhed en unik mulighed for at uddanne de faglærte medarbejdere, som I får brug

Læs mere

GENERELLE VILKÅR for udbetaling af tilskud, rapportering og regnskabsaflæggelse mv. for tilsagn fra Green Labs DK-programmet

GENERELLE VILKÅR for udbetaling af tilskud, rapportering og regnskabsaflæggelse mv. for tilsagn fra Green Labs DK-programmet Energistyrelsen, Green Labs DK-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 August 2011 GENERELLE VILKÅR for udbetaling af tilskud, rapportering og regnskabsaflæggelse

Læs mere

Projekter og U-lands-tv-puljen

Projekter og U-lands-tv-puljen November 2014 D A N I D A S O P L Y S N I N G S B E V I L L I N G Retningslinier for ydelse af tilskud til oplysningsvirksomhed i Danmark om udviklingslandene, udviklingsproblemer og udviklingssamarbejde

Læs mere