Retningslinjer for administration af forskningsmidler og projekter, som ikke er omfattet af de 1-årige driftsbudgetter ved Hillerød Hospital.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Retningslinjer for administration af forskningsmidler og projekter, som ikke er omfattet af de 1-årige driftsbudgetter ved Hillerød Hospital."

Transkript

1 Personale. Planlægning og Økonomi Lønservicecentrets projektadministration Dyrehavevej Hillerød Opgang 51A - plan 4 Telefon Direkte Fax Web CVR/SE-nr: Ref: Lønservicecenter Forskningsenheden Dato: Retningslinjer for administration af forskningsmidler og projekter, som ikke er omfattet af de 1-årige driftsbudgetter ved Hillerød Hospital. 1 Indledning Opstart af eksternt finansierede projekter Oprettelse af projekt Godkendelser Indgåelse af aftale/kontrakt med tilskudsgiver Projektets gennemførelse Regnskabs administration Budget for projektet Lønudgifter Andre udgifter Regnskabsføring - Afholdelse af udgifter og indtægter Afløftning af købsmoms Overførsel af midler Overførsel af midler mellem drift og projekt Overflytning af tilskudsmidler til andre institutioner udenfor HIH Løn- og ansættelsesforhold for personale ved projekter Honorar til forsøgspersoner Forsikringsforhold Ophavsret til opfindelser, som gøres i forbindelse med forskningsprojekter Apparatur Anskaffelse og ejendom Afslutning af projektkonti Revision Referencer...7 Revideret af PPØ og FEH. Godkendt af direktionen den 23.juni 2009 med virkning fra 1. januar Side 1 af 7

2 1 Indledning Nærværende retningslinjer er udarbejdet efter Region Hovedstadens retningslinjer for administration af helt eller delvist eksternt finansierede forskningsprojekter og andre projekter, gældende fra 1. januar Retningslinjerne i det følgende gælder for tilskudsmidler, som modtages og anvendes til forskningsaktiviteter tilknyttet Hillerød Hospital (HIH) samt projekter, som ikke er omfattet af de 1-årige driftsbudgetter. Retningslinjerne omfatter tilskudsmidler som modtages såvel af afdelinger som enkeltpersoner/personale tilknyttet hospitalet. Retningslinjerne vedrører administrative forhold, f.eks. opstart, gennemførelse og afslutning af eksterne projekter, regnskabsadministration, løn- og ansættelsesforhold etc., hvorimod forhold omkring projekternes faglige indhold o.l. ikke er omfattet. I det følgende anvendes ordene projektleder og projektansvarlig, som defineres med: - Projektlederen er administrativ og økonomisk ansvarlig for projektet, da denne er modtager af de eksterne tilskudsmidler. - Den projektansvarlige har ansvar for selve den praktiske gennemførelse af projektet. - I nogle tilfælde kan projektlederen og den projektansvarlige være samme person. 2 Opstart af eksternt finansierede projekter 2.1 Oprettelse af projekt Projektlederen får tilskrevet et projektnummer med tilhørende attestationsbemyndigelse. Beløb sendes herefter fra tilskudsgiver, når afdelingsledelsen har fremsendt ansøgningsskemaet for oprettelse af projektkontonummer med sin godkendelse. Ved fremsendelse af oplysninger om projektnummer overdrager projektlederen de eksterne tilskudsmidler til hospitalet. Efterfølgende bemyndiger hospitalet projektlederen til at anvende tilskudsmidlerne indenfor de rammer, som tilskudsgiveren har fastsat. Projektlederen er den person, som har søgt og modtaget tilsagn om tilskud fra en ekstern tilskudsgiver. Projektlederen har ansvaret for, at projektbudgettet overholdes, dvs. at der løbende tilgår midler til dækning af de løbende udgifter i projektet. Revideret af PPØ og FEH. Godkendt af direktionen den 23.juni 2009 med virkning fra 1. januar 2009 Side 2 af 7

3 2.2 Godkendelser Et hvert projekt godkendes af afdelingsledelsen: - Hvis projektet involverer andre afdelingerne, som underleverandør til enkelte ydelser, skal der også foreligge en godkendelse af de involverende afdelingsledelser over de ydelser, der bliver leveret. - Hvis der er personsammenfald mellem projektlederen og relevant ledelse, skal projektet godkendes af den nærmeste overordnede ledelse eller af direktionen. - Hvis de samlede eksterne finansierede udgifter gennem hele projektets levetid forventes at overstige 5 mio. kr. skal direktionen orienteres forud for godkendelsen Indgåelse af aftale/kontrakt med tilskudsgiver Projekter, der bliver udført i samarbejde med andre partnere kræver en aftale/kontrakt. Aftaler omfatter rekvireret forskning 2 og klinisk afprøvning 3. Hver aftale/kontrakt skal være i overensstemmelse med dansk ret. Derfor skal projektlederen sørge for, at aftalen/kontrakt før underskrivelsen forelægges Regionens teknologioverførelsesenhed, Tectra (www.regionh.dk/tectra). Udover Tectras juridiske bistand ved indgåelse af kontrakter med eksterne partnere, sikrer Tectra, at ejerskabet til evt. immaterielle rettigheder afklares på forhånd, samt at virksomhed/hospital og forsker kan publicere og har ret til at anvende forskningsresultaterne i fremtidig forskning. 3 Projektets gennemførelse Et projekt kan igangsættes, når der foreligger juridisk bindende tilsagn om tilskud fra en ekstern tilskudsgiver og tilskudsbeløb til projektets igangsætning er indbetalt til hospitalet. Et projekt kan bestå af en række delbevillinger, således at projektet startes med forventning om senere forlængelse eller nybevilling. Der kan fastsættes nærmere retningslinjer for iværksættelse af projekter, inden hospitalet har modtaget tilskud fra den eksterne tilskudsgiver. Dog kun efter denne har givet juridisk bindende tilsagn om tilskud. Projektlederen er ansvarlig for økonomistyringen i projektet og skal løbende foretage budgetopfølgning. Til hjælp hermed sørger Lønservicecentret for, at der som minimum hvert kvartal udsendes saldoredegørelse samt posteringsoversigter vedrørende udgifter og indtægter på alle projekter. Ved afslutningen af regnskabsåret udsendes tillige opgørelser for hele året Se retningslinjer af Region Hovedstaden (2009), s. 2. En aftale om rekvireret forskning er en aftale mellem to partner, hvor den ene part skal udføre et stykke forsknings- eller udviklingsarbejde for den anden part. Se retningslinjer af Region Hovedstaden (2009), s. 2. Aftaler om kliniske afprøvninger indgås mellem en forsker / forskergruppe og en privat part. Almindeligvis fordi den private part ønsker, at en forskergruppe eller en forsker skal fortage afprøvninger af et lægemiddel, som den private part gerne vil have godkendt af Lægemiddelstyrelsen m.fl. Revideret af PPØ og FEH. Godkendt af direktionen den 23.juni 2009 med virkning fra 1. januar 2009 Side 3 af 7

4 4 Regnskabs administration 4.1 Budget for projektet Alle projekter skal ved opstart være ledsaget af et budget over de forventede omkostninger for projektets gennemførelse og projektets finansiering. Ansvaret for budgettets udarbejdelse påhviler projektlederen. Hospitalet kan yde bistand i forbindelse med udarbejdelse af budgettet 4. Som minimum skal budgettet vise de forventede samlede udgifter og indtægter, der er forbundet med projektet, medmindre der eksisterer specielle regler fra tilskudsgiveren. Såfremt der forventes indtægter ved salg af forskningsresultater, skal dette også fremgå Lønudgifter De direkte lønudgifter til personale beskæftiget ved projektet omfatter lønudgifter, herunder ATP, pensionsbidrag, feriepenge, over- og merarbejdsbetaling m.v. Er en person både beskæftiget ved hospitalet og ved projektet, fordeles lønudgifterne i forhold til beskæftigelsen Andre udgifter Øvrige direkte udgifter omfatter forbrug af tjenesteydelser, leveret af interne eller eksterne leverandører, forbrug af driftsmidler og materialer, anskaffelser af udstyr og apparatur, tjenesterejser, befordring, revision m.v. Se for nogle enkelte punkter nedenstående forklaring: - Forbrug af ydelser fra egen afdeling kan være fremskaffelse af journaler, sekretærassistance samt øvrige almindelige forbrugsvarer. I aftale med afdelingsledelsen skal det fremgå i budgettet, hvorvidt projektet skal betale for forbrug af ydelse fra egen afdeling, og i givet fald, hvor meget der skal betales. - Forbrug af ydelser fra andre afdelinger skal budgetteres og aftales skriftligt, når projektet kun kan gennemføres ved inddragelse af ydelser fra andre afdelingerne (brug af apparatur, personale, faciliteter mm.). 4.2 Regnskabsføring - Afholdelse af udgifter og indtægter Projektlederen skal anvende tilskudsmidlerne i overensstemmelse med de regler, som i øvrigt gælder for disponering over udgifter, indtægter, beholdninger m.v. ved hospitalet. Hospitalet registrerer afholdelse af udgifter og indtægter i projektet. Udgifterne registreres i driftsregnskabet i takt med at udgifterne afholdes. Indtægter fra eksterne tilskudsmidler registreres i driftsregnskabet i takt med at tilskudsmidlerne modtages. Registreringerne sker på grundlag af bilag, som er godkendt af projektlederen. Registreringerne sker i overensstemmelse med Hospitalets retningslinjer, som gælder for registrering af udgifter, herunder lønudgifter og indtægter. 4 Se også Excel-skabelonen til udarbejdelse af budgetter på IntraNord, hvor alle relevante budgetbestanddele er oplistet. Revideret af PPØ og FEH. Godkendt af direktionen den 23.juni 2009 med virkning fra 1. januar 2009 Side 4 af 7

5 Fakturaer fra leverandører betales som elektroniske fakturaer i henhold til lov om ydelser til det offentlige. Udlæg refunderes mod dokumentation af de afholdte udgifter og mod, at det oplyses om, hvilket reg.nr. og konto beløb skal sættes ind på. 4.3 Afløftning af købsmoms Hospitalet hjemtager købsmoms af tilskudsfinansierede projektudgifter efter reglerne i Indenrigs- og Sundhedsministeriets bekendtgørelse om momsrefusionsordning for kommuner og regioner. Tilskudsfinansierede projektudgifter er kun berettigede til afløftning af købsmoms, hvis retningslinjerne i denne forskrift følges. I praksis betyder dette, at en momsbelagt vare eller ydelse bliver bogført ekskl. moms. 4.4 Overførsel af midler Ikke-afsluttede projekters saldi overføres til det næste regnskabsår. Med henblik på at opfylde tilskudsgivers krav om regnskab ved projektets afslutning, er Lønservicecentret behjælpelig med udfærdigelse af endeligt regnskab Overførsel af midler mellem drift og projekt Overførsel af midler fra driften til projekter kan kun ske under særlige omstændigheder. F.eks. hvis en afdeling i forbindelse med afslutningen af et projekt skal dække et underskud eller hvis en afdeling ønsker at støtte et igangværende projekt. Overførsel af midler fra et projekt til en afdeling kan kun ske, mens projektet er aktivt og hvis en afdeling har fremsendt en regning til projektet, f.eks. for udført arbejde eller dokumentation for et udlæg Overflytning af tilskudsmidler til andre institutioner udenfor HIH Hillerød Hospital kan godkende, at projektmidler kan overføres til en anden institution med skift af arbejdsstedet. Dette er under forudsætning af, at: - projektlederen har sikret sig en skriftlig godkendelse fra tilskudsgiveren, - afdelingsledelse indvilliger og - det nye arbejdssted indvilliger. 5 Løn- og ansættelsesforhold for personale ved projekter Ved enhver ansættelse i et projekt fremsender projektlederen en blanket vedrørende indstilling om ansættelse af personale. Blanketten skal være underskrevet af én fra afdelingsledelsen. Personale- og Forhandlingsenheden skal inddrages inden indgåelse af aftale om honorering, der ligger ud over overenskomstens rammer i henhold til driftsstyringsprincipperne. Honorering fastlægges herefter ved skriftligt aftale mellem den relevante faglige organisation og afdelingsledelsen i den afdeling, hvor personalet er ansat. Før fastlæggelse af honorering drøftes honoreringsniveauet med projektlederen, der er økonomisk ansvarlig for projektet. Personale, som arbejder ved tilskudsfinansierede projekter, er omfattet af de løn- og ansættelsesforhold, som gælder for hospitalets ansatte. Revideret af PPØ og FEH. Godkendt af direktionen den 23.juni 2009 med virkning fra 1. januar 2009 Side 5 af 7

6 Arbejdsgiverforpligtigelser for personale, beskæftiget ved tilskudsfinansierede projekter, påhviler hospitalet. Lønservicecentret sørger herunder for udarbejdelse af ansættelses- og afskedigelsesbreve, for udbetaling af løn (A-skat, arbejdsmarkedsbidrag, ATP, ferie, barsel og sygdom, arbejdsskadeforsikring m.v.) af tilskudsmidlerne medmindre tilskudsgiver har oplyst andet. Derudover foretager Lønservicecentret de skattemæssige indberetninger. De samlede udgifter afholdes af projektet. 6 Honorar til forsøgspersoner I forbindelse med gennemførelse af projekter kan involverede forsøgspersoner godtgøres med et beløb for deltagelse. Godtgørelse i form af honorar oplyses som B-indkomst. Godtgørelse af kørselsudgifter (per km) udbetales efter statens gældende takster for skattefri befordringsgodtgørelse og indberettes til SKAT. 7 Forsikringsforhold Det tilskudsfinansierede projekt er dækket af hospitalets forsikringsansvar svarende til den forsikringsdækning, som gælder for øvrige aktiviteter ved hospitalet. Regionens regelsæt om forsikringer er tilgængeligt på regionens hjemmeside: 8 Ophavsret til opfindelser, som gøres i forbindelse med forskningsprojekter Med lov af 2. juni 1999 om opfindelser ved offentlige forskningsinstitutioner er der udstukket rammer for håndtering af ejendomsforhold og fordeling af afkast ved medarbejdernes opfindelser. Loven omfatter også patenterbare opfindelser, som gøres i forbindelse med forskningsprojekter. Derfor skal der i forbindelse med behandlingen af forskningsprojekter i afdelingsledelsen tages stilling til, om projektet kan resultere i nye opfindelser og mulighed for kommerciel udnyttelse. Se link til Tectra: Ophavsret i forhold til projektresultat tilhører Region Hovedstaden medmindre andet er aftalt. 9 Apparatur Anskaffelse og ejendom Omfatter projektet indkøb eller udlån af apparatur, skal projektlederen sikre, at anskaffelser foretages i overensstemmelse med hospitalets praksis vedr. indkøb (EDB udstyr, teknisk udstyr samt medicoteknisk udstyr). Anskaffelser foretaget for projektmidler tilhører som udgangspunkt hospitalet med mindre tilskudsbetingelser angiver andet. 5 5 Se retningslinjer af Region Hovedstaden (2009), s. 2. Revideret af PPØ og FEH. Godkendt af direktionen den 23.juni 2009 med virkning fra 1. januar 2009 Side 6 af 7

7 10 Afslutning af projektkonti Projektets afslutning skal tilkendegives med afslutningsskemaet til Lønservicecentret og/eller Forskningsenheden. 6 Senest 3 måneder efter afslutning af et projekt, færdiggøres regnskabet over udgifter og indtægter under projektets gennemførelse. Viser projektregnskabet, at der er uforbrugte tilskudsmidler efter projektets afslutning, overfører Lønservicecentret i samarbejde med projektlederen de uforbrugte tilskudsmidler til et andet projekt ved hospitalet efter afdelingsledelsens bestemmelse, medmindre tilskudsgiver har opstillet krav om disponeringen af eventuelt uforbrugte midler. Skulle det mod forventning vise sig, at udgifterne i projektet er større end indtægterne, er det projektlederens ansvar at sørge for indtægter til at dække merudgifterne. En projektkonto kan ikke afsluttes med et underskud. Afdelingsledelsen har godkendt, at projektet starter i afdelingen og hæfter derfor for et eventuelt underskud. Der vil således kunne overføres beløb fra afdelingen til projektet til dækning af et underskud. 11 Revision Stiller tilskudsgiver krav om, at det tilskudsfinansierede forskningsprojekt skal underkastes særskilt revision foretages revision af hospitalets revisor. Revisionen udføres i overensstemmelse med de krav som tilskudsgiver stiller. Projektet skal afholde udgiften til revision, hvis regnskabet skal revideres særskilt i henhold til krav fra tilskudsyder. Udgiften til en sådan revision udgør for tiden fra kr. 12 Referencer Region Hovedstaden (2009): Retningslinjer for administration af helt eller delvist eksternt finansierede forskningsprojekter og andre projekter mv. Tilsluttet af koncerndirektionen 25. marts 2009, gældende fra 1. januar FEH udarbejder et afslutningsskema med projektleder, projektansvarlige, projekttitel og saldo. Revideret af PPØ og FEH. Godkendt af direktionen den 23.juni 2009 med virkning fra 1. januar 2009 Side 7 af 7

Vilkår for bevillinger

Vilkår for bevillinger Vilkår for bevillinger Udgivet i januar 2012 af: Styrelsen for Forskning og Innovation Bredgade 40 DK-1260 København K Tlf. +45 3544 6200 Fax +45 3544 6201 CVR-nummer 1991 8440 EAN nummer 5798000416697

Læs mere

Version 2 (den 4. oktober 2012)

Version 2 (den 4. oktober 2012) Regler for administration af bæredygtige energiprojekter der gennemføres med støtte fra Energifonden 2012 (Krav til de projektansvarlige virksomheder, organisationer eller institutioner vedrørende projektbeskrivelse,

Læs mere

Regelsæt for innovationsmiljøer og medfinansiering af innovative iværksættere 2010

Regelsæt for innovationsmiljøer og medfinansiering af innovative iværksættere 2010 Notat UDKAST, 10. FEBRUAR 2010 Regelsæt for innovationsmiljøer og medfinansiering af innovative iværksættere 2010 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Indledning... 4 Definitioner af centrale ord og begreber

Læs mere

Energistyrelsen, EUDP-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 16. januar 2013

Energistyrelsen, EUDP-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 16. januar 2013 Energistyrelsen, EUDP-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 16. januar 2013 GENERELLE VILKÅR for udbetaling af tilskud, rapportering og regnskabsaflæggelse

Læs mere

GENERELLE VILKÅR for udbetaling af tilskud, rapportering og regnskabsaflæggelse mv. for tilsagn fra Green Labs DK-programmet

GENERELLE VILKÅR for udbetaling af tilskud, rapportering og regnskabsaflæggelse mv. for tilsagn fra Green Labs DK-programmet Energistyrelsen, Green Labs DK-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 August 2011 GENERELLE VILKÅR for udbetaling af tilskud, rapportering og regnskabsaflæggelse

Læs mere

Vejledning til ansøgere

Vejledning til ansøgere Tilskud til Lokale Grønne Partnerskaber 2010-2015 Juli 2014 30 mio. kr. til grønne partnerskaber Miljøministeriet har afsat en pulje på 5 mio. kr. om året i perioden 2010-2015 til støtte for lokale grønne

Læs mere

7/2014. Beretning om forskningsmidler på hospitalerne

7/2014. Beretning om forskningsmidler på hospitalerne Statsrevisorerne 2014-15 Beretning nr. 7 Beretning om forskningsmidler på hospitalerne Offentligt 7/2014 Beretning om forskningsmidler på hospitalerne 7/2014 Beretning om forskningsmidler på hospitalerne

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om forskningsmidler på hospitalerne. Februar 2015

Beretning til Statsrevisorerne om forskningsmidler på hospitalerne. Februar 2015 Beretning til Statsrevisorerne om forskningsmidler på hospitalerne Februar 2015 BERETNING OM FORSKNINGSMIDLER PÅ HOSPITALERNE Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion... 1 1.1. Formål og konklusion...

Læs mere

Principper for økonomistyring

Principper for økonomistyring Principper for økonomistyring Indhold 1. Generelt... 4 1.1 Lovgrundlag... 4 1.2 Rollefordelingen mellem det politiske og det administrative niveau... 4 1.3 Gyldighedsområde... 5 1.4 Ajourføring... 5 2

Læs mere

Regler for strukturfondsstøtte 2014-2020

Regler for strukturfondsstøtte 2014-2020 Regler for strukturfondsstøtte 2014-2020 Her finder du Regler for strukturfondsstøtte 2014-2020 (støtteberettigelsesreglerne). De gælder for alle projekter, der gennemføres med tilskud fra EU s strukturfonde

Læs mere

Forretningsgang. Omkostningsdisponering. (anvisning, attestation, rejser, repræsentation og indkøb mv. for ansatte i Region Hovedstaden)

Forretningsgang. Omkostningsdisponering. (anvisning, attestation, rejser, repræsentation og indkøb mv. for ansatte i Region Hovedstaden) Forretningsgang Omkostningsdisponering (anvisning, attestation, rejser, repræsentation og indkøb mv. for ansatte i Region Hovedstaden) Forretningsgang nr. X.1. Oprettet dato 26-09-2014 Revideret dato 02-10-2014

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af, hvordan hospitaler forvalter eksterne forskningsmidler.

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af, hvordan hospitaler forvalter eksterne forskningsmidler. Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af, hvordan hospitaler forvalter eksterne forskningsmidler April 2014 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større

Læs mere

Vejledning om udbetaling af Tilskud til løn og administration af lokale aktionsgrupper under landdistrikts- og fiskeriudviklingsprogrammerne

Vejledning om udbetaling af Tilskud til løn og administration af lokale aktionsgrupper under landdistrikts- og fiskeriudviklingsprogrammerne Vejledning om udbetaling af Tilskud til løn og administration af lokale aktionsgrupper under landdistrikts- og fiskeriudviklingsprogrammerne for 2007-2013 og om indsendelse af regnskab, budget, årlig dokumentation

Læs mere

RETNINGSLINJER: PROJEKT ANSØGNING BEVILLINGS ADMINISTRATION FORMATER

RETNINGSLINJER: PROJEKT ANSØGNING BEVILLINGS ADMINISTRATION FORMATER DIPD RETNINGSLINJER: 1 2 3 PROJEKT ANSØGNING BEVILLINGS ADMINISTRATION DIPD FORMATER REVIDERET VERSION NOVEMBER 2013 GYLDIGHED Disse retningslinjer er gældende fra og med 1. juli 2013. Retningslinjerne

Læs mere

REGLER FOR EU-MEDFINANSIERING 2014-2020 STØTTEBERETTIGELSESREGLER FOR ANSØGERE OG PROJEKTER UNDER

REGLER FOR EU-MEDFINANSIERING 2014-2020 STØTTEBERETTIGELSESREGLER FOR ANSØGERE OG PROJEKTER UNDER REGLER FOR EU-MEDFINANSIERING 2014-2020 STØTTEBERETTIGELSESREGLER FOR ANSØGERE OG PROJEKTER UNDER Regionalfondsprogrammet Innovativ og bæredygtig vækst i virksomheder og Socialfondsprogrammet Vækst via

Læs mere

Energiteknologisk Udviklingsog Demonstrations Program. Regelsæt. - for støtte fra EUDP til projekter inden for forskning, udvikling og demonstration

Energiteknologisk Udviklingsog Demonstrations Program. Regelsæt. - for støtte fra EUDP til projekter inden for forskning, udvikling og demonstration Energiteknologisk Udviklingsog Demonstrations Program Regelsæt - for støtte fra EUDP til projekter inden for forskning, udvikling og demonstration Indholdsfortegnelse 1 INTRODUKTION... 4 2 STØTTEMODTAGERE

Læs mere

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse 2/7 Indholdsfortegnelse: A. Indledning... 3 B. Budget... 3 C. Regnskab... 3 D. Udbetaling af tilskud

Læs mere

Århus Amt Kasse- og Regnskabsregulativ godkendt af Århus Amtsråd 1. februar 2005

Århus Amt Kasse- og Regnskabsregulativ godkendt af Århus Amtsråd 1. februar 2005 Århus Amt Kasse- og Regnskabsregulativ godkendt af Århus Amtsråd 1. februar 2005 Økonomisk afdeling INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Forholdet til styrelseslov og styrelsesvedtægt... 5 2 Generelle forvaltningsbestemmelser...

Læs mere

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om. Markedsmodningsfonden

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om. Markedsmodningsfonden Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om Markedsmodningsfonden 2/8 Indholdsfortegnelse: A. Indledning... 3 B. Budget... 3 C. Regnskab... 3 D. Udbetaling af tilskud i projektperioden... 4 E.

Læs mere

Retningslinjer og ansøgningsvejledning for. Fælles eksportfremstød

Retningslinjer og ansøgningsvejledning for. Fælles eksportfremstød Eksportrådet The Trade Council Asiatisk Plads 2 DK-1448 København K Telefon +45 33 92 00 00 Telefax +45 32 54 05 33 E-mail: um@um.dk www.eksportraadet.dk 1. januar 2013 Retningslinjer og ansøgningsvejledning

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. juni 2014

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. juni 2014 Lovtidende A 2014 Udgivet den 11. juni 2014 3. juni 2014. Nr. 586. Bekendtgørelse om støtteberettigelse, regnskab, revision og kontrol m.v. i forbindelse med udbetaling af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond

Læs mere

Generelle bestemmelser

Generelle bestemmelser December 2014 J.nr. ED-004-1 Nærværende bestemmelser gælder pr. 8. december 2014 og erstatter generelle bestemmelser af oktober 2014. Højteknologifonden er pr. den 1. april 2014 blevet fusioneret med Det

Læs mere

Vejledning om udbetaling af tilskud

Vejledning om udbetaling af tilskud Figur 1 Vejledning om udbetaling af tilskud til projekter vedrørende etablering af attraktive levevilkår og nye arbejdspladser i landdistrikterne Oktober 2011 Kolofon Vejledning om udbetaling af tilskud

Læs mere

Udbudsmateriale på udbud af administration af Høje-Taastrup Kommunes plejecentre m.v.

Udbudsmateriale på udbud af administration af Høje-Taastrup Kommunes plejecentre m.v. Udbudsmateriale på udbud af administration af Høje-Taastrup Kommunes plejecentre m.v. INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Formalia... 3 1. Formalia... 3 1.1. Ordregivende myndighed... 3 1.1.1 Baggrunden for udbudet...

Læs mere

Oversigt (indholdsfortegnelse) Den fulde tekst

Oversigt (indholdsfortegnelse) Den fulde tekst Page 1 of 7 BEK nr 207 af 05/03/2010 Gældende Offentliggørelsesdato: 10-03-2010 Økonomi- og Erhvervsministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Indledende bestemmelser Kapitel 2 Registrerings-

Læs mere

Vejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter servicelovens 96 Vejen Kommune. 7. august 2013

Vejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter servicelovens 96 Vejen Kommune. 7. august 2013 Vejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter servicelovens 96 Vejen Kommune 7. august 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlaget... 3 2.1 Hvad siger servicelovens 96...

Læs mere

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator August 2012 Økonomisk tilsyn det generelle tilsyn Retningslinjer til udarbejdelse af budget og årsregnskab for private opholdssteder og private

Læs mere

BUDGET OG REGNSKAB I HØJE-TAASTRUP KOMMUNE

BUDGET OG REGNSKAB I HØJE-TAASTRUP KOMMUNE Høje-Taastrup Bilag til Kasse- og regnskabsregulativet BUDGET OG REGNSKAB I HØJE-TAASTRUP KOMMUNE Bilag 2.1 Procedure og tidsplan for budgetlægningen 3 Bilag 2.2.1 Bevillinger og ændring af budgetbeløb

Læs mere

Lovgivning som forskriften vedrører. Senere ændringer til forskriften. Oversigt (indholdsfortegnelse)

Lovgivning som forskriften vedrører. Senere ændringer til forskriften. Oversigt (indholdsfortegnelse) Bekendtgørelse om tilskud fra Den Europæiske Socialfond BEK nr 133 af 01/03/2001 (Gældende) LOV Nr. 254 af 12/04/2000 Lovgivning som forskriften vedrører Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

ØKONOMIREGULATIV FOR ISHØJ KOMMUNE

ØKONOMIREGULATIV FOR ISHØJ KOMMUNE ØKONOMIREGULATIV FOR ISHØJ KOMMUNE Side 2 af 58 Indholdsfortegnelse (UDKAST) 1. Forord (UDKAST) 5 2. Generelle forvaltningsbestemmelser 7 3. Kommunens økonomiske principper 8 4. Budgetproces 9 5. Bevillingsregler

Læs mere