Kontrolafgift på 750 kr. for manglende stempling af klippekort samt inddrivelsesomkostninger på i alt 311,09 kr.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kontrolafgift på 750 kr. for manglende stempling af klippekort samt inddrivelsesomkostninger på i alt 311,09 kr."

Transkript

1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: Klageren: XX 3200 Helsinge Indklagede: CVRnummer: Movia v/lokalbanen Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for manglende stempling af klippekort samt inddrivelsesomkostninger på i alt 311,09 kr. Ankenævnets sammensætning: Nævnsformand, landsdommer Tine Vuust Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg SAGSFREMSTILLING: Klageren reklameret til indklagede: 19. september 2013 Klagegebyr modtaget i ankenævnet: 31. oktober 2013 Sagens omstændigheder: Klageren rejste med sin søn med Lokalbanen (Gribskovbanen) fra Hillerød mod Tisvilde den 11. juli Ifølge køreplanen har toget afgang fra Hillerød kl. 12:50. Ifølge klageren steg han og sønnen på toget, mens klageren talte i telefon, og klageren anviste en plads til sønnen, hvorefter han begav sig mod klippemaskinen for at stemple sit klippekort. Der var mange mennesker om bord og kø ved klippemaskinen. På vejen mødte han en kontrollør, som han kontaktede for at oplyse, at han var på vej ned for at stemple sit klippekort. Derpå udstedte kontrolløren en kontrolafgift på 750 kr., mens toget stadig holdt stille. Ifølge Lokalbanens oplysninger til sagen påbegynder kontrollører aldrig kontrollen, før toget kører. Kl. 12:52 udstedte kontrolløren kontrolafgiften til klageren og anførte i en note som årsag til kontrolafgiftens udstedelse følgende: U/B [uden billet] sad og talte i telefon. Meget sur over afgift, mente kun at det var her på landet, vi er strenge, ikke S-togsrevisorerne. Og desuden kendte jeg ham jo også??? Helsinge er muligvis sommerhusadresse. Måtte spørge om CPR.

2 Klageren betalte ikke kontrolafgiften, og den 8. august 2013 sendte Lokalbanen ham en rykkerskrivelse med et rykkergebyr på 100 kr. samt besked om, at hvis beløbet på 850 kr. ikke blev betalt inden 10 dage, ville fordringen overgå til inkasso. Den 12. august 2013 kontaktede klageren Lokalbanen telefonisk, hvorefter han blev oplyst om at klage skriftligt. Lokalbanen stillede herefter sagen i bero i 8 dage på modtagelse af klagen. Uden at have hørt yderligere fra klageren, oversendte Lokalbanen kravet til inddrivelse via et inkassofirma. Klageren kontaktede Lokalbanen telefonisk den 19. september 2013 og oplyste, at han ville klage, hvilket han gjorde skriftligt samme dag. I klagen anførte han, at han var på vej ned for at stemple efter at have anvist sønnen en plads til dem, og fortalte kontrolløren om det, da hun kom gående, at han ofte rejser med toget og ser de andre passagerer finde en plads, før de går ned for at stemple, samt at han viste kontrolløren to klippekort, som han stempler dagligt. Samme dag traf Lokalbanen afgørelse i sagen, hvori de fastholdt kontrolafgiften. Dette begrundede de med, at passageren altid skal stemple sit kort eller købe billet i automaten umiddelbart efter påstigning, og inden man finder en siddeplads i toget, samt at togrevisoren havde noteret, at klageren havde fundet en siddeplads og sad og talte i telefon, da hun kom for at se billetter, og at hvis togrevisoren tillod passagerer at stemple, ville der være rigtigt mange, som rejste gratis med de tog, hvor der ikke var togrevisorer med. Der blev ikke angivet nogen ny betalingsfrist. Ligeledes den 19. september 2013 sendte inkassofirmaet en opkrævning til klageren på i alt 955,77 kr., som bestod af 750 kr. for kontrolafgiften, 200 kr. i rykkergebyrer, jf. rentelovens 9b, samt renter på 5,77 kr. fra den 11. august Lokalbanen har til ankenævnets sekretariat oplyst, at stempelautomaten i toget er placeret ved indgangsdøren, på en repos, lige ved trappen op til høj-gulvs-vognen. PARTERNES KRAV OG BEGRUNDELSER: Klageren: Ønsker kontrolafgiften og inkassoomkostningerne annulleret og har til støtte herfor gjort gældende, at begrundelsen fremgår af til Lokalbanen af d. 19. september 2013, at toget holdt stille. Det er forkert, når Lokalbanen fremfører, at toget kørte. Det kørte ikke, da revisoren begyndte at pålægge ham kontrolafgiften. Revisoren udstedte kontrolafgiften på et IKKE gyldigt grundlag og der var mange passagerer inde i togets opholdsrum for cykler mv., at det var fri jagt fra revisorens side; forstået på den måde, at da mange passagerer går ind i togene samtidig og sætter cykler, barnevogne, børn mv., og efterfølgende stempler, er der ikke tydelige og ensartet regler for udstedelse af kontrolafgiften, at hvis han intet havde sagt/gjort over for revisoren, var der ganske intet sket? Vedrørende fremsendelse af hans skriftlige klage til Lokalbanen: Faktum er, at den fra hans side blev indgivet senere end lovet dette skyldtes private og arbejdsmæssige forhold. Faktum er ligeledes, at det intet har / ændrer på, at kontrolafgiften er givet på et forkert grundlag.

3 Vedrørende kontrol af billetter; det er direkte forkert og usandt i denne sag, når Lokalbanen med store bogstaver i deres kommentarer skriver Lokalbanens togrevisor påbegynder ALDRIG kontrol af billetter, før toget er begyndt at køre. Faktum i dette forhold er nok mere, at det er Lokalbanens anvisninger og regler, der henvises til med den argumentation og ikke, hvad der faktuelt udspillede sig i sagen, som tidligere beskrevet Vedrørende stempleautomaten; der var mange mennesker cykler, barnevogne, børn og passagerer som skulle ind I toget og fordele sig klageren gik ind og anviste en plads til sin søn ligesom alle andre gør, når der er så mange mennesker bagefter gik klageren ned for at stemple, Vedrørende sætningen ude på landet ; det er selvsagt, at han blev sur og kommenterede dette over for togrevisoren toget holdt stille, da han sagde til togrevisoren, at han gik ned og stemplede, og andre passagerer gjorde det samme. Indklagede: Fastholder kravet om betaling af kontrolafgiften og har til støtte herfor gjort gældende, at som det fremgår af forløbet har Lokalbanen behandlet klageren imødekommende og med stor tålmodighed, idet de to gange accepterede at behandle hans klage, som ifølge reglerne skulle have været fremsendt inden 14 dage efter, at afgiften var udstedt, at Lokalbanens togrevisorer ALDRIG påbegynder kontrol af billetter, før toget er begyndt at køre, at togrevisoren, der udstedte denne afgift, har noteret følgende: sad og talte i telefon - havde ikke klippet blev meget sur over at få en afgift og mente kun at det var på landet, at vi var så strenge., samt at klageren havde passeret stempelautomaten på vej ind i toget uden at stemple sit kort. BILAG TIL SAGEN: Kopi af kontrolafgiften. Kopi af parternes korrespondance. ANKENÆVNETS BEMÆRKNINGER: Retsgrundlaget: Det følger af lov om trafikselskaber 29, stk. 1, at trafikselskabet kan fastsætte kontrolafgift og ekspeditionsgebyr for passagerer, der ikke foreviser gyldig rejsehjemmel (billet eller kort). Fra Movias rejseregler: 1. Generelt Stk. 1. Reglernes anvendelsesområde Movias rejseregler gælder for almindelig rutekørsel med bus og lokalbane i Region Sjælland og Region Hovedstaden undtagen Bornholm. Reglerne omfatter herunder takstområderne Hovedstaden, Vestsjælland og Sydsjælland, jf. kort på Movias hjemmeside,www.moviatrafik.dk.

4 Ved lokalbane forstås tog med Frederiksværkbanen, Nærumbanen, Gribskovbanen, Hornbækbanen og Lille Nord, der drives af Lokalbanen A/S, samt Lollandsbanen, Østbanen, Tølløsebanen og Odsherredbanen, der drives af Regionstog A/S. 2. Billet og kort Stk. 1. Gyldighed Passageren skal have en gyldig billet eller kort (rejsehjemmel) til rejsen. Det er passagerens ansvar at sikre sig, at billetten eller kortet er korrekt stemplet eller udfyldt og gælder for hele rejsen. Passageren skal stige på bussen eller lokalbanen, inden billetten eller kortet udløber. Billetten eller kortet skal desuden være gyldigt fra det tidspunkt, hvor bussen eller lokalbanen ifølge køreplanen skal køre fra stoppestedet eller stationen. Hvis bussen ikke kører efter en køreplan, men i faste intervaller, skal billetten eller kortet være gyldigt fra det tidspunkt, hvor passageren står på bussen. Det følger af bekendtgørelse om lov om renter ved forsinket betaling 9 b, at for rykkerskrivelser vedrørende fordringer kan fordringshaveren kræve et gebyr, jf. stk. 2, såfremt skrivelsen er fremsendt med rimelig grund (rykkergebyr). Fordringshaveren kan endvidere kræve et gebyr, jf. stk. 3, for at anmode en anden om at inddrive fordringen på fordringshaverens vegne, såfremt dette er sket med rimelig grund (inkassogebyr). Stk. 2. Der kan kræves et rykkergebyr på højst 100 kr. inkl. moms for hver rykkerskrivelse, dog højst for 3 skrivelser vedrørende samme ydelse. Har skyldneren inden for en sammenhængende periode til stadighed været i restance vedrørende samme skyldforhold, kan der uanset 1. pkt. højst kræves rykkergebyr for 3 skrivelser vedrørende restancerne i den pågældende periode. Der kan kun kræves gebyr for rykkerskrivelser, som er sendt med mindst 10 dages mellemrum. Inkassolovens 10 regulerer kravene til indholdet af en rykkerskrivelse, inden der iværksættes yderligere foranstaltninger (inkasso): 10, Stk.1. Før der over for skyldneren må iværksættes andre foranstaltninger med henblik på inddrivelse af en fordring, skal der til skyldneren være sendt en påkravsskrivelse, der opfylder betingelserne i stk. 2 og 3, og den i stk. 3 nævnte frist skal være udløbet, jf. dog 11. Stk.2. I påkravsskrivelsen skal tydeligt angives alle oplysninger, som er nødvendige for skyldnerens bedømmelse af fordringen. Stk.3. I påkravsskrivelsen skal angives en frist, inden for hvilken skyldneren kan indfri fordringen, uden at der foretages foranstaltninger, hvorved der påføres skyldneren yderligere omkostninger. Fristen skal være mindst 10 dage fra afsendelsen af påkravsskrivelsen. Den konkrete sag: Indledningsvist bemærker ankenævnet, at det ikke står direkte anført i rejsereglerne, at man skal stemple sit kort, før man finder en siddeplads. Derimod står der, at det er passagerens ansvar at sikre sig, at billetten eller kortet er korrekt stemplet eller udfyldt og gælder for hele rejsen, samt at billet eller kort skal være gyldigt fra det tidspunkt, hvor lokalbanen ifølge køreplanen skal køre fra stationen. Parterne har givet divergerende oplysninger om det passerede. Således har klageren oplyst, at han, mens toget holdt stille, af egen drift rettede henvendelse til kontrolløren og oplyste, at han

5 var på vej for at stemple. Kontrolløren har derimod noteret, at klageren sad og talte i mobiltelefon ved kontrollen. Lokalbanen har videre oplyst, at kontroller ikke bliver påbegyndt, før toget er i bevægelse. Som følge heraf finder ankenævnet, at sagen skal afgøres ud fra det foreliggende regelsæt. Ifølge dette skal passagerens billet/kort være gyldigt på afgangstidspunktet i det konkrete tilfælde kl. 12:50. Da kontrolafgiften blev udstedt kl. 12:52, finder ankenævnet, at klageren ikke har fulgt rejsereglerne om at være i besiddelse af gyldigt stemplet klippekort kl. 12:50. Kontrolafgiften blev således pålagt med rette. Da kontrolafgiften ikke blev betalt eller indsigelse fremsat inden udløbet af betalingsfristen, var Lokalbanen berettiget til den 8. august 2013 at sende klageren en betalingspåmindelse med et rykkergebyr på 100 kr., jf. lov om renter ved forsinket betaling 9, b. Lokalbanen stillede efter aftale med klageren den 12. august 2013 sagen i bero i 8 dage på modtagelse af klagerens skriftlige klage, men denne ikke blev indsendt. Herefter var Lokalbanen efter den 20. august 2013 berettiget til at sende kravet til videre inddrivelse, således som sket. Klageren kontaktede først Lokalbanen på ny den 19. september 2013 pr. mail. Samme dag fastholdt Lokalbanen kontrolafgiften. Det var allerede fremgået af rykkerbrevet den 8. august 2013, at betalingsfristen var den 18. august 2013, og klageren overholdt heller ikke den den 12. august 2013 aftalte frist for Lokalbanens modtagelse af klagerens indsigelse den 20. august Som følge heraf finder ankenævnet ikke grundlag for at kritisere, at der ikke blev fastsat en ny betalingsfrist i afgørelsen af 19. september Men ankenævnet finder det mest korrekt, hvis Lokalbanen havde henvist til, at betalingsfristen i rykkerbrevet af 8. august 2013 fortsat var gældende, når klageren ikke havde overholdt den telefonisk aftalte frist. Ifølge rentelovens 9b, stk. 2, skal der gå mindst 10 dage mellem afsendelse af rykkerskrivelser. Inddrivelsesfirmaet var derfor berettiget til den 19. september 2013 at sende klageren en betalingspåmindelse med et rykkergebyr på 100 kr., således at de samlede rykkergebyrer udgjorde 200 kr. Ankenævnet bemærker, at skrivelsen den 19. september 2013 fra inddrivelsesfirmaet til klageren opfylder kravene til en påkravsskrivelse, jf. inkassolovens 10, hvorefter kravet specificeres i hovedstol og rente, og grundlaget for renteberegningen skal angives. Der skal oplyses om anvendte rentesatser, og fra hvilken dato rente er beregnet samt om det rentebeløb, som skyldneren skal betale. Klageren har i klagesagen anført, at klagen vedrører et beløb på i alt 1.061,09 kr. Ankenævnet lægger derfor til grund, at der ud over, hvad der fremgår af sagens akter, må være sendt endnu en betalingspåmindelse til klageren, således at kravet ud over kontrolafgiften udgør 311,09 kr.

6 I det omfang påkravsskrivelsen opfylder inkassolovens 10, hvorefter der blandt andet skal forløbe 10 dage mellem brevet af 19. september 2013 og den efterfølgende opkrævning, godkender ankenævnet opkrævning af det samlede beløb på 1.061,09 kr. Ankenævnet træffer herefter følgende AFGØRELSE: Lokalbanen A/S er berettiget til at opretholde kravet om klagerens betaling af kontrolafgiften på 750 kr. De påløbne inddrivelsesomkostninger på i alt 311,09 kr. skal klageren ligeledes betale. Beløbet skal betales inden 30 dage jf. ankenævnets vedtægters 15. Da klageren ikke har fået medhold i klagen, tilbagebetales klagegebyret ikke, jf. 26, stk. 4, modsætningsvist. Hver af parterne kan anlægge sag ved domstolene om de forhold, som klagen har vedrørt. Klageren henvises til at søge yderligere oplysning om eventuel bistand i forbindelse med sagsanlæg på og /eller eget forsikringsselskab om eventuel forsikringsretshjælp. På ankenævnets vegne, den 27. januar 2014 Tine Vuust Nævnsformand

Kontrolafgift 750 kr. for manglende zone. Automat stemplet forkert zone?

Kontrolafgift 750 kr. for manglende zone. Automat stemplet forkert zone? 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2011-0212 Klageren: Indklagede: XX 2610 Rødovre Movia Klagen vedrører: Kontrolafgift 750 kr. for manglende zone. Automat stemplet forkert

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone samt sagsbehandlingstid.

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone samt sagsbehandlingstid. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0205 Klageren: XX 2800 Lyngby Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVR nummer: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Kontrolafgift

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for automatisk tjek-ud på rejsekort. Rejsetid maksimum 6 timer

Kontrolafgift på 750 kr. for automatisk tjek-ud på rejsekort. Rejsetid maksimum 6 timer AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0160 Klageren: XX 2650 Hvidovre Indklagede: Movia CVRnummer: 29896569 Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for automatisk tjek-ud

Læs mere

Bjarne Lindberg Bak ( 2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg

Bjarne Lindberg Bak ( 2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0195 Klageren: Indklagede: XX 2100 København Ø Metro Service A/S Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift på 750 kr.

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende forevisning af billet/klip på mobilklippekort

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende forevisning af billet/klip på mobilklippekort AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0265 Klageren: Indklagede: XX 2730 Herlev Metro Service A/S Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for manglende forevisning af billet/klip

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for glemt check-ind med rejsekort.

Kontrolafgift på 750 kr. for glemt check-ind med rejsekort. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0067 Klageren: XX 2000 Frederiksberg Indklagede: Movia CVR nr.: 29 89 65 69 Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for glemt check-ind

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for at rejse på ubetalt uddannelseskort.

Kontrolafgift på 750 kr. for at rejse på ubetalt uddannelseskort. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2011-0025 Klageren: (X) på vegne (Y) 6950 Ringkøbing Indklagede: Midttrafik Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for at rejse på ubetalt

Læs mere

Ved kontrol af de rejsendes rejsehjemmel blev der udstedt en kontrolafgift på 600 kr. kl. 16.20.

Ved kontrol af de rejsendes rejsehjemmel blev der udstedt en kontrolafgift på 600 kr. kl. 16.20. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2010-0242 Klageren: XX på egne vegne og på vegne sin svigersøn YY 9000 Ålborg Indklagede: Metroselskabet I/S v/metroservice A/S Klagen vedrører:

Læs mere

Kontrolafgift på 600 kr. for manglende straksbillettering. Spørgsmål om udlevering af videooptagelser.

Kontrolafgift på 600 kr. for manglende straksbillettering. Spørgsmål om udlevering af videooptagelser. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2010-0337 Klageren: Advokat XX på vegne YY 8310 Tranbjerg Indklagede: Midttrafik Klagen vedrører: Kontrolafgift på 600 kr. for manglende straksbillettering.

Læs mere

Sagens omstændigheder: Klageren rejste den 15. april 2011 med S-tog linje E, der ikke standser mellem Lyngby og Hellerup.

Sagens omstændigheder: Klageren rejste den 15. april 2011 med S-tog linje E, der ikke standser mellem Lyngby og Hellerup. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2011-0122 Klageren: XX 2850 Nærum Indklagede: DSB S-tog A/S Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zoner Ankenævnets sammensætning:

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. pålagt i Metro i forbindelse med gratis søndag i S-tog.

Kontrolafgift på 750 kr. pålagt i Metro i forbindelse med gratis søndag i S-tog. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2011-0066 Klageren: XX på vegne af YY 2000 Frederiksberg Indklagede: Metroselskabet I/S v/metroservice A/S. Klagen vedrører: Kontrolafgift

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr., samt adfærd i forbindelse med kontrollen.

Kontrolafgift på 750 kr., samt adfærd i forbindelse med kontrollen. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2010-0179 Klageren: XX 2400 Kbh. NV Indklagede: DSB S-tog A/S Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr., samt adfærd i forbindelse med kontrollen.

Læs mere

400 kr. som i følge DSB skyldes på ægtefællens rejsekortkonto. Ingrid Dissing (2 stemmer) Asta Ostrowski Torben Steenberg

400 kr. som i følge DSB skyldes på ægtefællens rejsekortkonto. Ingrid Dissing (2 stemmer) Asta Ostrowski Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0123 Klageren: XX på vegne af YY Indklagede: DSB Fjern- og Regionaltog CVRnummer: 25050053 Klagen vedrører: 400 kr. som i følge DSB skyldes

Læs mere

Kontrolafgift på 600 kr. for manglende billet. Havde kun sedler.

Kontrolafgift på 600 kr. for manglende billet. Havde kun sedler. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2010-0166 Klageren: XX på vegne YY 6840 Oksbøl Indklagede: ARRIVA Tog A/S Klagen vedrører: Kontrolafgift på 600 kr. for manglende billet. Havde

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. samt rykkergebyr på 100 kr. Ikke forevist gyldigt abonnementskort.

Kontrolafgift på 750 kr. samt rykkergebyr på 100 kr. Ikke forevist gyldigt abonnementskort. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2009-0049 Klageren: Indklagede: XX DSB S-tog A/S Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. samt rykkergebyr på 100 kr. Ikke forevist gyldigt

Læs mere

I toget faldt klageren i snak med en anden passager, der rejste på en OneDay - billet.

I toget faldt klageren i snak med en anden passager, der rejste på en OneDay - billet. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0161 Klageren: XX 7800 Skive Indklagede: Arriva CVR nr: 1842 9101 Klagen vedrører: Arriva oplyste i billetsalg ikke den billigst billetpris,

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for rejse med DB-billet med metroen

Kontrolafgift på 750 kr. for rejse med DB-billet med metroen 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0411 Klageren: XX Tyskland Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVR: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning:

Læs mere

Refusion af togbillet, klagegebyr inkl. overførselsudgift samt udgifter til korrespondance/tlf.

Refusion af togbillet, klagegebyr inkl. overførselsudgift samt udgifter til korrespondance/tlf. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0044 Klageren: XX 9900 Frederikshavn Indklagede: DSB Fjern- og Regionaltog Klagen vedrører: Refusion af togbillet, klagegebyr inkl. overførselsudgift

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt der er indgået en handel, og dermed om indklagede har krav på vederlag.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt der er indgået en handel, og dermed om indklagede har krav på vederlag. 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Ivan Filtenborg v/ advokat Randi Larsen Hansborggade 30, 3 sal 6100 Haderslev Nævnet har modtaget klagen den 22. marts

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0164 UL/bib. København, den 26. juni 2013 KENDELSE. ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg

Klagerne. J.nr. 2012-0164 UL/bib. København, den 26. juni 2013 KENDELSE. ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg 1 København, den 26. juni 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg Nævnet har modtaget klagen den 24. august 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 5. august 2013 (J.nr. 2012-0032141). Afslag på

Læs mere

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse En mand som i 1988 var udsat for en arbejdsskade, fik i flere omgange ændret sin erhvervsevnetabsprocent.

Læs mere

Vejledning til kreditor om udfyldelse af betalingspåkrav

Vejledning til kreditor om udfyldelse af betalingspåkrav Vejledning til kreditor om udfyldelse af betalingspåkrav Blanketten Hvis du vil indlevere et betalingspåkrav, skal du bruge blanketten Betalingspåkrav. Du må ikke ændre i blankettens tekst og opstillingsmåde.

Læs mere

Afgørelse fra Ankenævn for biler

Afgørelse fra Ankenævn for biler Afgørelse fra Ankenævn for biler Klagesag nr.: 12534 Klagen vedrører: Reparation af bil. Modtagne dokumenter: 1. Forbrugerens klage 2. Virksomhedens kommentarer 3. Øvrige dokumenter modtaget i perioden

Læs mere

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv.

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. 4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. En kvinde der nærmede sig myndighedsalderen, boede i en større lejlighed sammen med sin far. Datteren ønskede at flytte

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 16. juni 2009 blev der i sag nr. 40-2008 KK mod Ejendomsmægler YY afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 29. februar 2008 har KK v/advokat BB indbragt ejendomsmægler YY for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

Indhold. Om Euler Hermes Danmark... 3. Polen... 13 Rykkerprocedure... 13. Gode råd ved salg i ind- og udland... 4. Danmark... 5 Rykkerprocedure...

Indhold. Om Euler Hermes Danmark... 3. Polen... 13 Rykkerprocedure... 13. Gode råd ved salg i ind- og udland... 4. Danmark... 5 Rykkerprocedure... Inkassoguiden Indhold Om Euler Hermes Danmark... 3 Gode råd ved salg i ind- og udland... 4 Danmark... 5 Rykkerprocedure... 5 Euler Hermes... 5 Retslig inkasso... 5 Konkurs... 7 Finland.... 8 Rykkerprocedure...

Læs mere

kendelse: Den 7. november 2014 blev der i sag nr.107 /2013 A v/a, A personligt samt B mod statsautoriseret revisor Flemming Hansen afsagt sålydende

kendelse: Den 7. november 2014 blev der i sag nr.107 /2013 A v/a, A personligt samt B mod statsautoriseret revisor Flemming Hansen afsagt sålydende Den 7. november 2014 blev der i sag nr.107 /2013 A v/a, A personligt samt B mod statsautoriseret revisor Flemming Hansen afsagt sålydende kendelse: Senest ved mail af 16. januar 2014 har A på egne vegne

Læs mere

Afgørelse fra Ankenævn for biler

Afgørelse fra Ankenævn for biler Afgørelse fra Ankenævn for biler Klagesag nr.: 12949 Klager: NN Indklaget: CVR-nr.: 10 14 31 52 ES Motor ApS Vallensbækvej 6 2605 Brøndby Klagen vedrører: Reparation af bil Modtagne dokumenter: 1. Forbrugerens

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S Nævnet har modtaget klagen den 11. oktober 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere