LOKALPLAN NR For Helsingørsgadekarreen. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LOKALPLAN NR. 206. For Helsingørsgadekarreen. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning"

Transkript

1 LOKALPLAN NR. 206 For Helsingørsgadekarreen Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

2 Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød byråd har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser udarbejdet lokalplan for karreen mellem Helsingørsgade og Slotssøen. Lokalplanområdet afgrænses som vist på kortet. Lokalplanens udarbejdelse er foranlediget af et ønske om ombygning og ændret anvendelse af Hotel Lindeskov og i forbindelse hermed opførelse af ny bebyggelse. Denne lokalplan er udarbejdet på baggrund af, at disse ønsker ikke kan rummes inden for den tinglyste byplanvedtægt nr. 42 og lokalplan nr. 42a samt en beslutning om at foretage en nyvurdering af fremtidige anvendelses- og byggemuligheder inden for området. Status for området før planen Lokalplanområdet afgrænses af Slotssøen, Torvet, Helsingørsgade og mod nord af Hillerød borgerstiftelse. Området omfatter en sluttet randbebyggelse langs gågaden Helsingørsgade og indgår med sin centrale beliggenhed i Hillerød bykerne. I umiddelbar forbindelse med karreens bagside findes gårdrum indeholdende parkerings- og/eller opholdsarealer, visse steder omsluttet af side- og baghusbebyggelse. Området er karakteriseret ved lange smalle grunde med jævnt skrånende terræn mod søfronten. Havearealerne mod Slotssøen fremtræder i sin helhed som et smukt grønt område med en værdifuld beplantning. Karreen har gennem tiden undergået en del forandringer i form af ny bebyggelse og kraftige ændringer i eksisterende bebyggelse - især butiksfacadernes udformning har medført et ændret gadebillede. Bebyggelsen bærer i dag præg af skiftende tiders stilopfattelse og kun en ringe del af den oprindelige bygningsmasse er tilbage. På hjørnet af Helsingørsgade-Torvet

3 ligger Hotel Lindeskov - opført i 1777, ombygget i en af de få bevaringsværdige bygninger i karreen. De fleste huse vil kunne udskiftes med nye bygninger uden arkitektonisk tab for området, omend en del af ejendommene arkitektonisk vil kunne forbedres ved ændring af facadeudformningen. Mange bygninger har mistet sit oprindelige arkitektoniske udtryk på grund af ændringer i facaden ved skiltning, opsætning af baldakiner, isætning af store butiksvinduer, facadebeklædning m.v. Disse ændringer forekommer flere steder uheldig. Mod søsiden har bebyggelsen ringe arkitektonisk værdi bl.a. på grund af uafskærmet parkeringsdæk, flade tage og en ikke alle steder smuk baghusbebyggelse. Randbebyggelsens etageantal mod Helsingørsgade varierer fra 1½ til 4 etager. Side- og baghuse er fortrinsvis 1 og 2 ½ etages bygninger. Randbebyggelsens stueetager anvendes hovedsagelig til publikumsorienteret virksomhed, så som tobakshandel, cafe, garn-, tøj- og skobutikker, KTAS, lædervarer m.v. øvrige etager indeholder klinikker og kontorer til revisorer, advokater, forsikringsselskaber, tandlæger, ejenklinikker og lignende liberale erhverv samt offentlig administration og boligformål. Det samlede grundareal for hele området udgør m2, og den samlede bebyggelsesprocent for området som helhed er ca. 93 varierende for den enkelte ejendom mellem 46% og 145%. Bebyggelsen indeholder Talt 67 boliger med en gennemsnitlig lejlighedsstørrelse på ca. 77 m2. I Helsingørsgade og Helsingørsgade 37 er der 20 enkeltværelser med en gennemsnitlig størrelse på ca. 38 m2 incl. fællesarealer. Boligerne er koncentreret i den nordlige del af området, idet Hillerød Borgerstiftelse opført i 1987 udelukkende anvendes til boligformål med et boligantal på 37. Parkeringsarealerne, som er anlagt i umiddelbar forbindelse med randbebyggel-

4 sens bagside, har vejadgang via porte fra Helsingørsgade. Lokalplanens forhold til anden planlægning Kommuneplanen Lokalplanområdet er indeholdt i kommuneplanen , enkeltområde 1.C.7, og er i overensstemmelse med rammebestemmelserne. Byplanvedtægt nr.42 og lokalplan nr.42a De beskrevne bygge- og anvendelsesønsker kan ikke rummes inden for den gældende byplanvedtægt nr. 42 og lokalplan nr. 42a. Denne lokalplan vil ved den endelige vedtagelse erstatte gældende tinglyst byplanvedtægt nr. 42 for karreen mellem Helsingørsgade og Slotssøen og tinglyst lokalplan nr. 42a for karreen mellem Helsingørsgade og Slotssøen. Varmeplanlægning Lokalplanområdet er indeholdt i varmeplanen for Hi1lerød kommune. Ny bebyggelse skal forsynes med fjernvarme fra Hillerød kommunale varmeværk. Spildevandsplanlægning Lokalplanområdet er indeholdt i spildevandsplanen og er beliggende i hovedoplandsnr. 20. Vand- og elforsyning Vand- og elforsyningen varetages af Hillerød kommunale værker. Fredning Lokalplanområdet er berørt af en fredningsdeklaration omfattende arealerne omkring slottet, herunder Slotssøen. En ændring af eksisterende lovlige forhold for så vidt angår Slotssøen og dens bredder kræver godkendelse af respektive myndigheder. Naturfredning Søbeskyttelseslinier i henhold til naturfredningslovens 47 a gældende for et område omfattet af byplanvedtægt nr. 42 er ophævet den 4. november 1977.

5 Ved denne lokalplans endelige vedtagelse ophæves byplanvedtægt nr. 42, og fredningsstyrelsen vil i den forbindelse blive ansøgt om at ophæve beskyttelseslinier i henhold til denne lokalplan. Lokalplanens idemæssige indhold Området opdeles i 3 delområder til henholdsvis blandet bolig- og erhvervsformål, boligformål og offentligt grønt område, søsti. Helsingørsgade skal fastholdes som servicegade. Randbebyggelsens stueetage skal fortsat anvendes til butikker og andre publikumsorienterede aktiviteter. Arealet langs søfronten skal bevares som grønt område, således at søbreddens eksisterende karakter fastholdes, men samtidig skal offentligheden gives mulighed for at færdes langs søbredden ved anlæg af en sti. Denne lokalplan udlægger areal til en søsti, men dens endelige forløb og udformning vil først blive fastlagt i et nærmere udarbejdet projekt. Hensigten med lokalplanen er bl.a. at medvirke til en højnelse af de miljømæssige kvaliteter i området ved at give mulighed for nybyggeri mod søsiden og dermed opnåelse af en arkitektonisk smukkere søfront. Ligeledes indeholder denne lokalplan bestemmelser, der giver mulighed for at øge etageantallet på enkelte ejendomme, bestemmelser omkring facadeudformning, skiltning m.v., som skal være medvirkende til at skabe et mere harmonisk gadebillede.

6 Lokalplanen I henhold til kommuneplanloven (lbk. nr. 391 af 22. december 1989) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. 1 Lokalplanens formål Det er lokalplanens formål - at sikre området som et blandet bolig- og erhvervsområde ved en fastlæggelse af arealanvendelse, - at medvirke til at sikre og forbedre bybilledets arkitektoniske kvaliteter, - at give mulighed for opførelse af ny bebyggelse mod søsiden, og - at give mulighed for en offentlig tilgængelig sti langs Slotssøen. 2 Områdets afgrænsning og zonestatus 2.1. Lokalplanområdet afgrænses som vist på kortbilag A og omfatter følgende matr. nr: 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131 og 132 alle af Hillerød bygrunde, del af 5 a Hillerødsholm, samt de parceller, der efter den 1. januar 1990 er udstykket fra de nævnte ejendomme Lokalplanområdet opdeles i 3 delområder som vist på kortbilag A. Delområde 1 omfatter følgende matr.nr: del af 114, del af 115, del af 116, delaf 117, del af 118, del af 119, del af 120, del af 121, del af 122, del af 123, del af 124, del af 125, del af 126, del af 127, del af 128, del af 129, del af 130, del af 131 og del af 132 alle af Hi1lerød bygrunde,

7 Delområde 2 omfatter følgende matr.nr: del af 113 Hi1lerød bygrunde. Delområde 3 omfatter følgende matr.nr: del af 113, del af 114, del af 115, del af 116, del af 117, del af 118, del af 119, del af 120, del af 121, del af 122, del af 123, del af 124, del af 125, del af 126, del af 127, del af 128, del af 129, del af 130, del af 131 og del af 132 alle af Hillerød bygrunde og del af 5 a Hillerødsholm Lokalplanområdet forbliver i byzone med undtagelse af del af matr.nr. 5 a Hillerødsholm, der fastholdes i landzone. 3 Områdets anvendelse Delområde Området må kun anvendes til boligformål, butiksformål samt til sådanne erhvervsformål, som naturligt kan indpasses i et bykerneområde uden gene for omgivelserne (kontorer, klinikker, offentlig og privat service m.v.) kulturelle og sociale formål Bebyggelsen skal udnyttes således: Stueetagen skal udnyttes til detailhandel, servicefunktioner og aktivitetsskabende erhvervsformål samt kulturelle og sociale formål. Stueetagen skal med de i 3.4 nævnte undtagelser også kunne rumme boligformål. l.sal skal udnyttes til boligformål eller efter byrådets nærmere godkendelse til de formål, der er nævnt i 3.1. Øvrige etager forbeholdes boligformål For eksisterende bebyggelse gælder: I bebyggelse indeholdende boliger kan det generelle krav, jfr. 3.2, om boligers placering på l.sal samt på øvrige etager fraviges under forudsætning af,

8 at eksisterende antal boliger og arealet til boligformål fastholdes. I bebyggelse uden boliger kan det generelle krav om boliger, jfr. 3.2, fraviges efter en konkret vurdering på hver enkelt ejendom, hvis byrådet finder, at udnyttelsen af det samlede etageareal er i overensstemmelse med planlægningsintentionerne for bykernen. Etagearealerne skal i øvrigt udnyttes i overensstemmelse med For stueetagen i randbebyggelsen langs Helsingørsgade og Torvet gælder, at der ikke må etableres eller indrettes kontorer til banker eller forsikringsselskaber og lignende kontorformål samt boligformål. Delområde Området må kun anvendes til boligformål. Delområde Området må kun anvendes til offentlige formål (grønt område, sti). 4 Udstykning 4.1. Der må kun ske udstykning inden for delområde 3 i forbindelse med etablering af søstien. Yderligere udstykning i lokalplanområdet må ikke forekomme. 5 Vej-, sti- og parkeringsforhold sti 5.1. *) Inden for delområde 3 skal der anlægges en 1,5 m bred offentlig tilgængelig sti langs Slotssøen. *) Opmærksomheden henledes på, at Slotssøen og dens bredder er fredet, hvorfor stiprojektet skal forelægges respektive ejere og myndigheder, jfr. 12.

9 Den endelige udformning af stiforløbet vil blive nærmere fastlagt i forbindelse med et af Hillerød byråd udarbejdet stiprojekt *) Stien skal anlægges, således at der sker mindst mulig indgreb i terrænet, og således at beskadigelse af eksisterende bevaringsværdig beplantning undgås. Stien skal anlægges med fast belægning, hvor den forløber i terræn, og opføres i let trækonstruktion, hvor den eventuelt forløber over vandfladen I forbindelse med projektering og etablering af søstien skal det sikres, at søbreddens grønne karakter til stadighed fastholdes I forbindelse med etablering af søstien skal der sikres stiforbindelse mellem Helsingørsgade og søstien over ejendommene, matr.nr. 123 og matr.nr. 124 Hillerød bygrunde, som angivet på kortbilag B. Veje 5.5. **) Adgang for kørende til den enkelte ejendom må kun ske fra Helsingørsgade via de på kortbilag B angivne porte. Parkering 5.6. Der skal anlægges parkeringspladser på den enkelte ejendom svarende til: 1 plads pr. 25 m2 butiksenhed, 1 plads pr. 75 m2 kontor og bolig, 1 plads pr. 50 m2 andre erhverv, og ½ plads pr. enkelt værelse. *) Søstien skal udformes under hensyntagen til fysisk handicappede. **) Ved udstedelse af byggetilladelse kan der fastlægges krav til anlæg af brandvej og i forbindelse hermed krav til anlæg af brandvej over naboejendomme.

10 Biografer, diskoteker, restauranter og lignende udlosser ikke parkeringskrav. Hvis behovet for parkering ikke kan dækkes på egen grund inden for parkeringszonen, vil manglende parkeringspladser efter konkret vurdering kunne etableres efter "Parkeringsvedtægten for Hillerød kommune" Parkeringspladser skal anlægges inden for de på kortbilag B angivne parkeringszoner På ejendommene, matr.nr. 124 og matr.nr. 125 Hi1lerød bygrunde, skal eksisterende parkeringspladser som angivet på kortbilag B bibeholdes i 2 lag. 6 Ledningsanlæg *) 6.1. E1-ledninger, herunder til vejbelysning, skal udfares som jordkabler. 7 Bebyggelsens omfang og placering Delområde 1 og Bebyggelse må kun opføres inden for de på kortbilag B angivne byggefelter Uanset ovenstående vil der efter en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde kunne gives tilladelse til at etablere karnapper, mindre glasbygninger, altaner m.v. uden for byggefelter ved nybyggeri og ombygning af eksisterende bebyggelse. *) Opmærksomheden henledes på eksisterende kloakledninger (se kortbilag B) samt på deklarationer om disse. Ved om- og nybyggeri skal ledningerne sikres og omlægges i det omfang, byrådet kræver det.

11 7.3. Bebyggelse må kun opføres med de på kortbilag B angivne antal etager. Dog gælder for bygninger bag randbebyggelsen placeret parallelt med søfronten på skrånende terræn og med en på kortbilag B angiven etagehøjde på 2½, at bygningen skal opføres i 1½ etage mod gårdside og 2½ etage mod søside Bebyggelsen mod Helsingørsgade skal opføres som en sluttet randbebyggelse *) Ved nybyggeri skal randbebyggelsen langs Helsingørsgade opføres med facade i den på kortbilag B angivne facadelinie Ved opførelse af ny bebyggelse må der ikke etableres kælderareal til erhverv. I eksisterende bebyggelse må der kun etableres yderligere kælderareal, såfremt dette ikke skal medregnes i bebyggelsens etageareal I bygninger opført med trempelkonstruktion må denne ikke overstige 0,5 m målt fra gulvkote i øverste etage til sammenskæring i tagfladen, målt i facaden Tagene skal udføres som symmetriske sadeltage, hvor tagfladens hældning i forhojdd, til vandret plan skal være mellem 40º -45. Undtaget herfra er manzardtage på eksisterende bygninger, hvis tagform kan bibeholdes ved genopførelse og ombygning. *) Opmærksomheden henledes på, at såfremt matrikelskel og facadelinie, jfr. kortbilag B, ikke er sammenfaldende, skal der i forbindelse med nybyggeri foretages skelregulering.

12 7.9. Ved ombygning af den eksisterende bebyggelse på ejendommen, matr.nr. 132 Hillerød bygrunde, skal facaden mod Slotssøen afsluttes med en skrånende tagflade, der arkitektonisk er tilpasset manzardtaget mod Torvet Mindre bygninger - udhuse, mindre sidebygninger, garager m.v. - kan uanset ovenstående tillades udført med ensidighældende tage efter byrådets nærmere godkendelse Dagslystilgangen til udnyttet tagetage skal i randbebyggelsen og i bebyggelsen langs Slotssøen etableres som kviste med et maksimalt ydremål på 3 m Uanset ovenstående kan der ud fra en arkitektonisk vurdering i hvert enkelt tilfælde gives tilladelse til at etablere ovenlysvinduer Stuegulvskoten for de enkelte bygninger fastsættes af bygningsmyndigheden Bebyggelse, der på kortbilag A er anført som bevaringsværdig bebyggelse, må ikke nedrives, ombygges eller på anden måde ændres uden byrådets nærmere godkendelse. Delområde Området skal friholdes for bebyggelse. Der kan dog gives tilladelse til at opføre mindre lysthuse eller lignende i træ eller glas efter byrådets nærmere godkendelse. 8 Bebyggelsens ydre fremtræden 8.1. Alle ændringer i eksisterende bebyggelses ydre fremtræden skal i forbindelse med om- og tilbygning godkendes af byrådet i hvert enkelt tilfælde.

13 Nybyggeri skal opfyres under størst mulig hensyntagen til områdets beliggenhed ved Slotssøen og dets placering i et købstadsmiljø. Delområde l og Bebyggelsens ydervægge skal fremtræde i blank rød teglstensmur eller skuret eller pudset mur og farvelagt efter byrådets nærmere godkendelse af farvevalg i hvert enkelt tilfælde Uanset ovenstående skal facader på bebyggelse langs søsiden skures eller pudses og farvelægges i en af byrådet godkendt farve Uanset ovenstående kan tilbygninger udføres i glas, hvis dette sker ud fra en konkret arkitektonisk vurdering og efter byrådets nærmere godkendelse Facader skal kunne opfattes som en konstruktiv helhed fra terræn til tag, og faste baldakiner i randbebyggelsen langs Helsingørsgade vil ikke blive godkendt Farvesætning af bebyggelsens ydre træværk skal godkendes af byrådet Tage skal beklædes med sortglaceret eller rød teglstensbelægning eller med skifer Uanset ovenstående må ensidigt hældende tage udføres med tagpapbelægning efter byrådets nærmere godkendelse Udformningen af vinduer og døre skal tilpasses den enkelte bygnings arkitektur og ved udskiftning i eksisterende bebyggelse skal vinduer i princippet have samme format og sprosseopdeling som de oprindelige.

14 Vandrette vinduesbånd må normalt ikke forekomme, og kun vinduer i højformat vil normalt blive godkendt. Skiltning og reklamering Skiltningens omfang skal begrænses, således at den underordnes en bygnings arkitektoniske udtryk med hensyn til farver, proportioner og hovedopdeling, og skilte må kun indeholde indehaverens navn og/eller virksomhedens eller branchens navn samt logo. Skiltning, som har karakter af facadebeklædning påsat murflade, må ikke finde sted Reklamering kan kun tillades i vinduer eller på facader, og må ikke størrelsesmæssigt have karakter af skiltning og ikke være permanent. For hele lokalplanområdet Der må ikke opstilles parabolantenner i området. 9 Ubebyggede arealer 9.1. Ubebyggede arealer inden for delområde 1 og 2 skal med hensyn til parkering, adgangsforhold, beplantning, opholds- og friarealer indrettes og anvendes i overensstemmelse med retningslinierne på kortbilag B og C Arealer, der ikke skal anvendes til bebyggelse, parkering, sti eller gårdrum -arealet mellem forhus- og baghusbebyggelse - skal anlægges som grønne opholdsarealer tilsået med græs og tilplantet med træer og buske, således at haverne og søbreddens grønne karakter bevares Afgrænsning af parkeringsarealer og gårdrum mod grønne opholdsarealer skal udformes således, at arealerne afskærmes med levende hegn.

15 9.4. Færdsels- og adgangsarealer skal udformes under hensyntagen til fysisk handicappede. Træer 9.5. De på kortbilag A angivne træer skal bevares og må ikke beskadiges ved beskæring. Hegning 9.6. Inden for lokalplanområdet må der kun etableres levende hegn eller trådhegn i forbindelse med levende hegn. Fritstående mur med afdækning af røde teglsten kan tillades opført i skel efter nærmere godkendelse. Terræn 9.7. Terrænregulering må kun ske efter byrodets nærmere godkendelse. Belysning 9.8. Udendørs belysning må ikke være til gene for de omkringboende. Kun parkbelysning må anvendes ved oplysning af parkeringsarealer. Lyspunktshøjden må maksimalt være 4 m. 10 Forudsætninger for ibrugtagning af ny bebyggelse Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før de udendørs anlæg er etableret i overensstemmelse med den for ejendommen godkendte have- og gårdplan, samt før de udlagte parkeringspladser er anlagt i et omfang som krævet ved byggetilladelsens udstedelse Ny bebyggelse i området skal tilsluttes det kommunale fjernvarmenet. Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før denne

16 11 Ophævelse af byplanvedtægt og lokalplan Byplanvedtægt nr. 42 godkendt af Hillerød byråd den 27. september 1973, og lokalplan nr. 42a godkendt af Hillerød byråd den 23. september 1982, ophæves. 12 Eventuelle tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder Før der foretages ændring af de eksisterende lovlige forhold inden for området, der er berørt af fredningsdeklarationer for Frederiksborg slotsområde og for Frederiksborg slotshave samt naturfredningslovens 43 og 47 a, skal der opnås tilladelse fra de respektive myndigheder. 13 Lokalplanens retsvirkninger Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendomme, der er omfattet af planen ifølge kommuneplanlovens 31, kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg med videre, der er indeholdt i planen. Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser fra lokalplanens bestemmelser under forudsætning af, at dette ikke ændrer den særlige karakter af de områder, der søges skabt ved lokalplanen. Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan. Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen. Andre private servitutter kan eksproprieres, når det vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelsen af planen.

17 Vedtagelsespåtegning Således vedtaget af Hillerød byråd til offentlig fremlæggelse. Hillerød den 2. april I henhold til 27 i "lov om kommuneplanlægning" vedtages foranstående lokalplan endeligt. Tinglyst den 7. sep

18

19

20

LOKALPLAN 3-11.5 Ulfeldtkarrèen

LOKALPLAN 3-11.5 Ulfeldtkarrèen LOKALPLAN 3-11.5 Ulfeldtkarrèen KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 3-11.5 ULFELDTKARREEN INDHOLDSFORTEGNELSE: Lokalplanens formål & indhold. Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger.

Læs mere

Lokalplan nr. For et boligområde i Nødebo

Lokalplan nr. For et boligområde i Nødebo Lokalplan nr. 299 For et boligområde i Nødebo Hillerød Kommune - Teknik Generel lokalplan information Generel lokalplan information Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en detaljeret plan for et mindre

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

Lokalplan 46. For et område ved Herlevgårdsvej. Teknisk Forvaltning, Plan & Byg

Lokalplan 46. For et område ved Herlevgårdsvej. Teknisk Forvaltning, Plan & Byg Lokalplan 46 For et område ved Herlevgårdsvej Teknisk Forvaltning, Plan & Byg Redegørelse Lokalplan Indhold Ifølge planloven skal der tilvejebringes en lokalplan med tilhørende redegørelse, 1) når det

Læs mere

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY I_ I- ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 Lokalplan for et område til blandet bolig- og erhvervsformål

Læs mere

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD SKANDERBORG KOMMUNE 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold l Lokalplanens forhold til den

Læs mere

Lokalplan 261. for Kildegårdsvej 18-20

Lokalplan 261. for Kildegårdsvej 18-20 Lokalplan 261 for Kildegårdsvej 18-20 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 261 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING

Læs mere

ÆNDRING AF LOKALPLAN 48

ÆNDRING AF LOKALPLAN 48 ÆNDRING AF LOKALPLAN 48 Delvis ophævelse Ved vedtagelse af Lokalplan 147 den 26. marts 2012 ophæves Lokalplan 48 fra 1984 for så vidt angår det område, som er omfattet af Lokalplan 147. Lokalplan 48 Kokkedal

Læs mere

Lokalplan nr. 51 og Kommuneplantillæg nr. 1. for Lundegård

Lokalplan nr. 51 og Kommuneplantillæg nr. 1. for Lundegård Lokalplan nr. 51 og Kommuneplantillæg nr. 1 for Lundegård Oktober 2000 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse for lokalplanen side 2 Lokalplanens forhold til anden planlægning side 4 Lokalplanens retsvirkninger

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense.

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 13 FOR OMRÅDER I BOVENSE REDEGØRELSE: LOKALPLANENS BAGGRUND. Lokalplanen er foranlediget af ønsket om at sikre en beskeden

Læs mere

GALTEN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2.C1-03

GALTEN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2.C1-03 GALTEN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2.C1-03 Centerområde med boligareal i Skovby INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplan 2.C.1-03 REDEGØRELSE FOR LOKALPLANENS FORHOLD TIL KOMMUNEPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING FOR OMRÅDET

Læs mere

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I AUG 1980 INDHOLDSFORTEGNELSE ----------------------- -------------- Redegørelse Lokalplanens baggrund og område Redegørelse

Læs mere

SKÆLSKØR KOMMUNE LOKALPLAN NR. 62. ///. '/s RAMMELOKALPLAN FOR SKÆLSKØR BYMIDTE MARTS 1991. Vandrerhjem milde Campingplads. Rekonvalescenthjem

SKÆLSKØR KOMMUNE LOKALPLAN NR. 62. ///. '/s RAMMELOKALPLAN FOR SKÆLSKØR BYMIDTE MARTS 1991. Vandrerhjem milde Campingplads. Rekonvalescenthjem SKÆLSKØR KOMMUNE Vandrerhjem milde Campingplads Rekonvalescenthjem ///. '/s // Bryggen Spegerbprg/ft emnj, MARTS 1991 LOKALPLAN NR. 62 RAMMELOKALPLAN FOR SKÆLSKØR BYMIDTE En lokalplan er en plan, hvori

Læs mere

LOKALPLAN NR. 327, TYVDALEN, SAMT KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 48.

LOKALPLAN NR. 327, TYVDALEN, SAMT KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 48. LOKALPLAN NR. 327, TYVDALEN, SAMT KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 48. EN KORTFATTET BESKRIVELSE Beliggenhed Planen går ud på Seniorvenlige etageboliger Bynær beliggenhed Lokalplanområdet er beliggende centralt i

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 123 For området ved Oluf Rings Vej i Ødum Oktober 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040 E-mail: hadstenkommune@hadsten.dk Indholdsfortegnelse...

Læs mere

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING INDHOLDSFORTEGNELSE --------.------------.----------- ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

Lokalplan nr. 215. Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej. Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2005-2016. Lokalplan 215.

Lokalplan nr. 215. Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej. Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2005-2016. Lokalplan 215. Lokalplan nr. 215 Tofteåsvej Roskildevej Tinvej Benløse Skel Fælledvej Eilekiersvej Lokalplan 215 Kærup Parkvej Fælledvej Vestmotorvejen Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej Tillæg nr. 3 til

Læs mere

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 24.1. Risby Landsby. Åben og lav bebyggelse med landsbykarakter. Kongsbak Informatik

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 24.1. Risby Landsby. Åben og lav bebyggelse med landsbykarakter. Kongsbak Informatik Albertslund Kommune Lokalplan nr. 24.1 Risby Landsby Åben og lav bebyggelse med landsbykarakter 1984 Kongsbak Informatik Hvad er en lokalplan? Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge Lov nr. 388

Læs mere

Varde Kommune. LOKALPLAN 42 Ferieboliger i Ho

Varde Kommune. LOKALPLAN 42 Ferieboliger i Ho Varde Kommune LOKALPLAN 42 Ferieboliger i Ho VEJLEDNING LOKALPLAN 42 OFFENTLIG HØRING Et forslag til denne lokalplan har været fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 26. maj til den 22. juli 2009.

Læs mere

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger Indhold Lokalplan nr. 2.4-2 for et boligområde på Søndergårdens jorder Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag: Kortbilag 1, Vedtægtskort, mål 1:1000 Kortbilag 2, Illustrationsplan, mål 1:1000. Redaktionelle bemærkninger

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag: Kortbilag 1, Vedtægtskort, mål 1:1000 Kortbilag 2, Illustrationsplan, mål 1:1000. Redaktionelle bemærkninger INDHOLDSFORTEGNELSE side Indledning... 2 Indholdsoversigt... 3 Lokalplanens formål og indhold... 3 Forholdet til anden planlægning... 5 Lokalplan nr. 20... 8 Tillæg til Kommuneplan 2002-2014...13 Kortbilag:

Læs mere

Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30

Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30 Tune Byga Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30 FORSLAG 3 senioregnede boliger Sagsnr. 1253-59372 Lokalplanforslaget er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er den x. oktober

Læs mere

November 1996 Aalborg Kommune ï Magistratens 2. afd. 1

November 1996 Aalborg Kommune ï Magistratens 2. afd. 1 Blandet byområde Lokalplan 12-049 November 1996 Aalborg Kommune ï Magistratens 2. afd. 1 Vejledning En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning, stier, veje osv.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 2007-6 Bevarende lokalplan for Bogense

LOKALPLAN NR. 2007-6 Bevarende lokalplan for Bogense LOKALPLAN NR. 2007-6 Bevarende lokalplan for Bogense Lokalplan 2007-6 Bevarende lokalplan for Bogense Bymidte Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvor Kommunalbestyrelsen kan fastsætte bindende

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 3.26. for Ombygning af Solhavegård til boliger, Espergærde, samt tillæg nr. 4 til Helsingør kommuneplan 2000-2012 INDHOLDSFORTEGNELSE

Lokalplan nr. 3.26. for Ombygning af Solhavegård til boliger, Espergærde, samt tillæg nr. 4 til Helsingør kommuneplan 2000-2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplan nr. 3.26 for Ombygning af Solhavegård til boliger, Espergærde, samt tillæg nr. 4 til Helsingør kommuneplan 2000-2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Baggrund for lokalplanen....3 Eksisterende

Læs mere

Lokalplan nr. Facader og skilte. + tillæg nr 1. Hillerød Kommune - Teknik

Lokalplan nr. Facader og skilte. + tillæg nr 1. Hillerød Kommune - Teknik Lokalplan nr. 322 Facader og skilte + tillæg nr 1 Hillerød Kommune - Teknik Hillerød Kommune - Teknik nr. 322 Generel lokalplan information Generel lokalplan information Hvad er en lokalplan? En lokalplan

Læs mere

Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425. Forslag LOKALPLAN NR. 5025

Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425. Forslag LOKALPLAN NR. 5025 Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425 ODDER Forslag KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5025 For et område til boligformål ved Spøttrup Strandvej i Hov 10.3.2008 Dette hæfter er et forslag til lokalplan for et område til

Læs mere

Lokalplan 2.13.1.24. Et område ved Høje Taastrup Boulevard og Dalbergstrøget Høje Taastrup. p Bo u. Høje Taastrup Station CITY 2

Lokalplan 2.13.1.24. Et område ved Høje Taastrup Boulevard og Dalbergstrøget Høje Taastrup. p Bo u. Høje Taastrup Station CITY 2 Høje p stru Taa rd leva Bo u Høje Taastrup Station et strøg g r e Dalb Høje Taastrup Boulevard Lokalplan 2.13.1.24 Et område ved Høje Taastrup Boulevard og Dalbergstrøget Høje Taastrup CITY 2 2 Høje-Taastrup

Læs mere