HISTORISK SAMFUND for VIBORGEGNEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HISTORISK SAMFUND for VIBORGEGNEN"

Transkript

1 HISTORISK SAMFUND for VIBORGEGNEN program 2015 Dollerup Mølle 1953

2 Forsiden: Luftfoto taget af Sylvest Jensen, Hillerød, Dollerup-mølle komplekset set fra sydøst. TORSDAG DEN 15. JANUAR 2015, Kl SORTEBRØDREHUS, St. Sct. Mikkels Gade 12, VIBORG Lektor Emeritus HANS KRONGAARD KRISTENSEN, Aarhus Universitet Klostre i det middelalderlige Danmark Næsten 500 år efter Reformationen er der ikke længere nogen af landets middelalderlige klostre, som i sig selv kan give et dækkende billede af, hvordan de engang har set ud og fungeret. Informationerne skal hentes ved sammenlignende studier. Foredraget vil forsøge at skildre, hvordan et stort herrekloster fysisk har været udformet. Der vises, at klostrene har fyldt langt mere end almindeligvis antaget, men at der har manglet undersøgelser med henblik på, at undersøge helhederne. Dette gælder ikke mindst klostrene på Viborgegnen. I forbindelse med denne skildring, vil de specielle forhold for tiggerordenerne og nonneklostrene, der har resulteret i andre løsninger, også blive diskuteret. Foredraget er arrangeret i samarbejde med Folkeuniversitetet i Viborg. MANDAG DEN 16. FEBRUAR 2015, Kl SORTEBRØDREHUS, St. Sct. Mikkels Gade 12, VIBORG Generalforsamling i Historisk Samfund for Viborgegnen med nedenstående dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Formanden aflægger beretning for året 2014 til godkendelse. 3. Kassereren fremlægger revideret regnskab for året 2014 til godkendelse. 4. Valg til bestyrelsen. På valg er Jørgen Østergaard, Karen Elisabeth Stub, Lars Agersnap Larsen, Steffen Elmer Jørgensen. 5. Valg af revisor. På valg er Henning Ringgaard Lauridsen. 6. Indkomne forslag meddeles formanden senest 4 dage før generalforsamlingens afholdelse 7. Eventuelt. Kl Pensioneret skoleinspektør JØRGEN DALAGER, Pederstrup: Hjertet under jernkorset. Om sønderjydernes liv som tyske og danske statsborgere Jørgen Dalager vil fortælle om livet i Sønderjylland, men dog primært om livet for Peter Mærsk i perioden fortalt gennem billeder og klip fra ca. 700 breve til forældre og kæreste fra højskole, soldatertid og 1. Verdenskrig. Peter, landmandssøn fra Vodder, deltog på såvel øst- som vestfronten. Det er ikke en beretning om livet i skyttegravene, men om et ret specielt liv for en menig sønderjyde i kejserens tjeneste. Mange af brevene kan ses her: TORSDAG DEN 5. MARTS 2015, KL ASMILDKLOSTER LANDBRUGSSKOLE, Asmild Kloster Vej 1, VIBORG, Professor emeritus, dr. pæd., OVE KORSGA- ARD, DPU, Aarhus Universitet. Solskin for det sorte muld. Om slægt og folk. Med bogen Solskin for det sorte muld, Om

3 slægt og folk som udgangspunkt handler foredraget om den danske landbokultur, om dens fødsel, dens udvikling og afvikling. Det sker med udgangspunkt i forfatterens slægt på Mors, der gennem flere generationer var involveret i så at sige alle sider af den danske landbokultur i andelsbevægelsen, venstrebevægelsen, højskolebevægelsen, gymnastikbevægelsen, modstandsbevægelsen, afholdsbevægelsen, og flere andre bevægelser. Den danske landbokultur udgør en storslået periode af Danmarkshistorien. I tid er denne kultur tæt på nutiden, men i mentalitet synes den at tilhøre en fjern fortid. Har vi som danskere endegyldigt lagt landbokulturen bag os? Eller rummede den værdier og praksisser, der har betydning i nutidig sammenhæng? Foredraget er arrangeret i samarbejde med Asmildkloster Landbrugsskole, Grundtvigsk Forening for Viborg og Omegn og Folkeuniversitetet i Viborg. TIRSDAG DEN 28. APRIL 2015, KL FORSTBOTANISK HAVE, Vinkelvej 34, 8800 VIBORG Forstkandidat CARSTEN FUNCH MADSEN, Natur & Vand, Viborg Kommune Forstbotanisk Have ved Viborg. Under en gåtur i Forstbotanisk Have ved Viborg, fortælles om havens over 100 årige historie helt fra botaniker Ments idé i 1907, over etableringen af en selvejende institution under Det Danske Hedeselskab, overdragelsen til Viborg Kommune i 1930, og til udvidelsen af haven i 1991, der samlet set er med til at gøre Forstbotanisk Have til den skovpark, som stedet har karakter af i dag. Der fortælles om baggrunden og formålet med etableringen af Jyllands ældste Forstbotaniske Have, samt om de udfordringer, der har været i årenes løb, herunder stormfald, der har ramt haven senest i 2013, hvor mange af de nu velvoksne træer i haven faldt. Der stoppes ved nogle af de ældste træer i haven og der fortælles om nyplantningen samt træskulpturer lavet i anledningen af 100-årsjubilæet i I tilfælde af regn, afvikles arrangementet i Viborg Vandrehjem, Vinkelvej 36 a, 8800 Viborg. Aftenen er arrangeret i samarbejde med Viborg Vandrehjem og Folkeuniversitetet i Viborg. FREDAG DEN 5. JUNI 2015, Kl DOLLERUP MØLLE, Dollerupvej 184, Dollerup, Viborg Grundlovsmiddag m. underholdning efterfulgt af foredrag v.museumsinspektør emeritus, mag. art. MARIANNE BRO-JØRGENSEN, Viborg Hvad ved kvinder om politik? Kvinders indflydelse i politik - set fra Viborg. Hvor meget påvirkede Viborgs kvinder byens og landets politik, inden de fik formel mulighed for det? Blev deres indflydelse større ved indførelse af kvinders valgret og valgbarhed i grundlovsændringen i 1915? Hvordan udviklede det sig fra 1915 og til i dag? Historisk festmiddag i anledning af 100-året for indførelsen af den kvindelige valgret, leveret af Niels Bugges Kro. Kuvertpris for en treretters menu m. velkomstdrik, ekskl. øvrige drikkevarer kr Der vil under middagen være underholdning v. historiefortælleren Leif Nielsen og folkemusikeren Bent Melvej Nielsen, Dollerup. Sanghæfte med sange fra tiden og emnet vil blive omdelt. Bindende tilmelding senest 1. april 2015, Derefter vil I blive kontaktet med henblik på betaling af kuvertprisem i begyndelsen af maj. Tilmelding hos Erling Greve Kristensen, tlf eller pr. mail: eller

4 Karen Elisabeth Stub, tlf eller pr. mail: Aftenen arrangeres i samarbejde med de kulturelle foreninger i landsbyerne omkring Dollerup, Niels Bugges Kro og Folkeuniversitet i Viborg. TIRSDAG DEN 8. SEPTEMBER 2015, kl VIBORG MUSEUM, Hjultorvet 9, VIBORG Mag art i Kunsthistorie 1961 MOGENS BEN- CARD, Museumsdirektør ved Den Antikvariske Samling i Ribe og overinspektør ved Rosenborg Slot Museumsmanden og kulturhistorikeren Peter Seeberg ( ) I anledning af, at Viborg Stiftsmuseums leder i perioden Peter Seeberg ( ) i år ville være fyldt 90 år, har vi bedt hans mangeårige samarbejdskollega fra Ribe, Mogens Bencard om at komme og fortælle om Seebergs indsats som museumsmenneske og kulturhistorisk aktør i al almindelighed. I 1958 var der kommet en ny lov for Provinsmuseerne hvis hovedsigte var at skaffe forbedrede økonomiske vilkår for museerne, hvilket skete ved, at de fik et statstilskud, der krone til krone svarede til det lokale tilskud. Det satte gang i udviklingen. Uden for København var der kun fire provinsmuseer, som var bemandet med professionelt mandskab, resten var bestyrelsesledet. Den første, som blev ansat under den nye lovs vinger, var Peter Seeberg, forfatter og litteraturhistoriker med en uddannelse som mag. art fra Københavns universitet i 1950, og bekendt med området, idet han havde været ansat på Nationalmuseets 2. afdeling i 1950erne og havde også været med Professor P.V. Glob på udgravninger i den persiske Golf. Peter Seeberg var en drivende kraft i mange af de fornyelser, som fandt sted i årene efter 1960 og han havde en vigtig medspiller i Mogens Bencard fra Ribe. Kulturhistorisk Museumsforening var mange gange rammen for deres aktiviteter. Porto HISTORISK SAMFUND for VIBORGEGNEN v/kasserer Karen Elisabeth Stub Vinkelvej 82B, Bruunshaab 8800 Viborg

5 Foredraget er arrangeret i samarbejde med Viborg Museum og Folkeuniversitetet i Viborg. TORSDAG DEN 1. OKTOBER 2015, Kl HALD HOVEDGÅRD, Ravnsbjergvej 76, Dollerup Dr.phil., seniorforsker emeritus OLE DEGN, Landsarkivet for Nørrejylland. Stiftslensmænd på Hald og stiftamtmænd i Viborg Med Hald Slot som kongeligt slot og sæde for stiftslensmanden stod Viborg i tiden i en lidt særlig stilling. Byen selv var uden et slot, som den eneste af landets 10 største byer i 1672 og som en af de 40 byer, der ikke havde det, ud af landets 65 byer. Først i 1662 blev Viborg amtsby med en stiftamtmand. Vi vil se på dette og de stiftslensmænd og stiftamtmænd, der var i området i perioden og deres rolle og betydning for byen. Foredraget er arrangeret i samarbejde med Hald Hovedgård, De fem Halder og Folkeuniversitetet i Viborg. MANDAG DEN 23. NOVEMBER 2015, KL SORTEBRØDREHUS, ST. SCT. MIKKELS GADE 12, VIBORG Historisk Samfund vil denne eftermiddag være vært ved en lille forfriskning i anledning af udgivelsen af årbogen Fra Viborgegnen 2015 Flere af forfatterne til artiklerne vil være til stede og fortælle om arbejdet med stoffet. Vi opfordrer medlemmerne til at møde frem og samtidig afhente deres eksemplar af årbogen, da der tillægges porto til kontingentet ved forsendelse. Årbogen vil også kunne afhentes i receptionen på Viborg Museum fra den 24. november og frem til søndag den 6.december i museets åbningstid.. Til nye medlemmer: Undertegnede: (navn) (adresse) Vil gerne indmeldes i Historisk Samfund for Viborgegnen Kontingent: kr. 200,- for 2015 Kontingentet dækker foredragsaftener, diverse tiltag og tilsendelse af vores årbog FRA VIBORG-EGNEN, ekskl. forsendelse.

6 Samfundets udgivelser sælges til medlemmerne til favørpris hos ekspeditionen. For titler, se Samfundets hjemmeside Af årbøgerne kan mange endnu købes enkeltvis. Før 1970 kun og 1966, efter 1970 rimelig komplet, dog mangler 1973 og Frem til 2005 koster årbøgerne kr. 20 pr. stk. For de seneste årgange gælder følgende: kr., kr. 75, kr. 50. Sæt af samtlige årbøger på lager kr. 500,- Kontingent og indmeldelse Kr Indmeldelse til kasserer eller Årbog kan hentes ved bogpræsentationen, 14 dage efter på Viborg Museum eller ved Samfundets foredrag. Ved forsendelse tillægges porto. Ekspedition: Erik Jørgensen Samfundets hjemmeside Bestyrelsen: Jørgen Østergaard, formand Nørdamvej 2, Vester Tostrup, 9632 Møldrup. Tlf.: Ole Degn, næstformand og redaktør af årbogen Mellemhøjen 11, 8800 Viborg Tlf.: Karen Elisabeth Stub, kasserer Vinkelvej 82 B, Bruunshaab, 8800 Viborg. Tlf.: Steffen Elmer Jørgensen, sekretær Dumpen 7, 1. sal, 8800 Viborg. Tlf.: , Erling Greve Kristensen, formand for foredragsudvalget Stathaue, Røverdal 20, Dollerup, 8800 Viborg. Tlf.: Lars Agersnap Larsen, webmaster Hald Ege Tlf.: Erik Jørgensen, bogdepotbestyrer Sct. Laurentiivej 16E, 8800 Viborg. Tlf.: Ruth Meller Sørensen Batum Hedevej 14, Batum, 8830 Tjele Tlf.: Jesper Overgaard Kokildedalen 7, 8800 Viborg Tlf CC Tryk

Frk. Ovartacis ankomst til Steno Museet

Frk. Ovartacis ankomst til Steno Museet 30 MEDLEMSBLAD FOR STENO MUSEETS VENNER JUNI 2005 Frk. Ovartacis ankomst til Steno Museet Steno Museet gjorde sig ikke de store overvejelser mht. at modtage en gave, da lektor, dr. med. Ursula Friedrich

Læs mere

FORANTIK. Medlemsblad for Antik-Historisk Selskab. Foråret 2015

FORANTIK. Medlemsblad for Antik-Historisk Selskab. Foråret 2015 FORANTIK Medlemsblad for Antik-Historisk Selskab 16 Foråret 2015 FORANTIK 16 Medlemsblad for Antik-Historisk Selskab Lindevej 41, 7600 Struer Tlf 2479 7519 E-mail: hammitz@gmail.com Hjemmeside: www.antikhistorie.dk

Læs mere

Lolland-Falsters Historiske Samfund

Lolland-Falsters Historiske Samfund Lolland-Falsters Historiske Samfund Program 2014 Årsmødet i Lolland Falsters Historiske Samfund afholdes tirsdag den 29. april 2014 kl. 19.00 på Sukkertoppen, Saxkjøbing Sukkerfabrik Aftenen indledes med

Læs mere

Bjert/Stenderup Husholdningsforening

Bjert/Stenderup Husholdningsforening Bjert/Stenderup Husholdningsforening 2014-2015 sundhed - samvær - samhørighed Formand Jette Sarnov Ruth Bull Jensen Tilmelding sms 23 21 92 96 53 55 64 88 sarnov@pc.dk Næstformand Grethe Ege Møller 26

Læs mere

Det Sker SYDVESTJYSKE MUSEER. Det antikvariske Selskab i Ribe Esbjerg og Omegns Museumsforening

Det Sker SYDVESTJYSKE MUSEER. Det antikvariske Selskab i Ribe Esbjerg og Omegns Museumsforening Det Sker SYDVESTJYSKE MUSEER NR. 1 2015 Det antikvariske Selskab i Ribe Esbjerg og Omegns Museumsforening Indhold 3 Forord: Kultur og Kulturforum 4 Udstillinger og aktiviteter 8 Foredrag fra Historisk

Læs mere

VHMnyt. Bunkermuseet og Hirtshals Fyr i tæt samarbejde. Affald med historisk værdi. Efterlysning af skraldemandstøj

VHMnyt. Bunkermuseet og Hirtshals Fyr i tæt samarbejde. Affald med historisk værdi. Efterlysning af skraldemandstøj VHMnyt MAJ 2009... vi har den gode historie NR. 15 Bunkermuseet og Hirtshals Fyr i tæt samarbejde Affald med historisk værdi Efterlysning af skraldemandstøj Indhold Forord Redaktionen...........................................

Læs mere

Holbæk Arkæologiklub. Generalforsamling 2011

Holbæk Arkæologiklub. Generalforsamling 2011 Holbæk Arkæologiklub Generalforsamling 2011 Nyhedsbrev nytår 2012 Bestyrelsesmøde Bestyrelsen havde oprindeligt planlagt at holde møde den 5. december, men på grund af andre mødeaktiviteter måtte det flyttes

Læs mere

Besøg din lokale hjemmeside: www.3f.dk/bjerringbro. Ønsker du fortsat at modtage Medlemsbladet for 3F Bjerringbro og Omegn?

Besøg din lokale hjemmeside: www.3f.dk/bjerringbro. Ønsker du fortsat at modtage Medlemsbladet for 3F Bjerringbro og Omegn? Blad nr. 2 September 2012 Ønsker du fortsat at modtage Medlemsbladet for 3F Bjerringbro og Omegn? Det er nu muligt helt at fravælge Medlemsbladet for 3F Bjerringbro og Omegn, eller at vælge kun at modtage

Læs mere

Ribe Amts Lokalarkiver Beretninger 2011. Udgivet af Ribe Amts Lokalarkiver

Ribe Amts Lokalarkiver Beretninger 2011. Udgivet af Ribe Amts Lokalarkiver Ribe Amts Lokalarkiver Beretninger 2011 Udgivet af Ribe Amts Lokalarkiver Indhold Bestyrelsens beretning 3 Konsulentens beretning 5 Billund Kommune 7 Lokalhistorisk Arkiv for Grene Sogn 7 Filskov Lokalhistoriske

Læs mere

Sabro-Fårup Beboerforening

Sabro-Fårup Beboerforening Sabro-Fårup Beboerforening Medlemsinformation fra beboerforeningen Nr. 2 november 2012 Medlemsblad Bladet udgives af Sabro-Fårup beboerforening der er stiftet i 1968. Bladet omdeles i Sabro, Mundelstrup,

Læs mere

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE NYHEDSBREV DATO APRIL 2015 ÅRGANG 3 NUMMER 13 GREVE GANGSPORT I denne udgave Bestyrelsens hjørne. Medlemmernes hjørne. Omtale af Ishøj og Rødovre turene Referat generalforsamling ned formandens beretning

Læs mere

Århus Julemærkesamler Forening. Caritas. 25-års Jubilæum 1981-2006

Århus Julemærkesamler Forening. Caritas. 25-års Jubilæum 1981-2006 Århus Julemærkesamler Forening Caritas 25-års Jubilæum 1981-2006 Nr. 10 / August 2006 Formand: Århus Julemærkesamler Forening Caritas Stiftet 16.7.1981 Bestyrelse / Telefon / Adresseliste / Bankkonto Peter

Læs mere

Nyt fra Kalundborg Turistforening Marts 2011

Nyt fra Kalundborg Turistforening Marts 2011 Nyt fra Kalundborg Turistforening Marts 2011 Generalforsamling 2011 Kalundborg Turistforening indkalder hermed sine medlemmer til generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 20.30 på Kalundborg Vandrerhjem,

Læs mere

I N G E N K A N A L E N E A L T

I N G E N K A N A L E N E A L T EN BLOMST TIL ÅRRE 2 INDBLIK 3 UDSYN 5 NETVÆRK & SAMMENHOLD 7 FORENINGSLIV 9 ORGANISATION 12 BILAG 1 - EGENVURDERING 14 BILAG 2 LOVE FOR ÅRRE BORGERFORENING 15 En blomst til Årre Årre er stolt af at kunne

Læs mere

MiK MaK. Ung Uge hedder nu Wonderful Days... Hvordan kommunikerer vi i fremtiden? Distrikts- og foreningsblad for Randers / Djurs

MiK MaK. Ung Uge hedder nu Wonderful Days... Hvordan kommunikerer vi i fremtiden? Distrikts- og foreningsblad for Randers / Djurs MiK MaK Distrikts- og foreningsblad for Randers / Djurs Ung Uge hedder nu Wonderful Days... Nr. 1 Februar 2013 12. årgang Hvordan kommunikerer vi i fremtiden? Rejsen begynder her Rejs på ferie på egen

Læs mere

Stadsgildeting d. 04. maj 2011 Referat

Stadsgildeting d. 04. maj 2011 Referat Aalborg d. 23. maj 2011 Stadsgildeting d. 04. maj 2011 Referat Stadsgildetinget blev afholdt med deltagelse af 33 gildebrødre. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og protokolfører 2. Beretning fra stadsgildeledelsen

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2015

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2015 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2015 Torsdag den 15. januar 2015 kl. 14.00:... Musik med Mette og Børge Solkær. Tirsdag den 17. februar 2015 kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 11. marts 2015 kl. 14.00:...

Læs mere

Mejeristen DELEGERETMØDE SUNDHEDSORDNING. side 3. side 10. Nummer 2 Maj 2009 86. årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening

Mejeristen DELEGERETMØDE SUNDHEDSORDNING. side 3. side 10. Nummer 2 Maj 2009 86. årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening Mejeristen side 3 DELEGERETMØDE side 10 SUNDHEDSORDNING Nummer 2 Maj 2009 86. årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening Formanden har ordet Solen skinner og her i skrivende stund er vejret næsten

Læs mere

MEDLEMSBLAD. Nr. 1 6. årgang 2007. Generalforsamlingen 2007 - se side 8 -

MEDLEMSBLAD. Nr. 1 6. årgang 2007. Generalforsamlingen 2007 - se side 8 - MEDLEMSBLAD Nr. 1 6. årgang 2007 Generalforsamlingen 2007 - se side 8 - Formanden har ordet Med dette blad følger en indkaldelse til den årlige generalforsamling. Der skal vælges formand og 3 bestyrelsesmedlemmer,

Læs mere

Låsbybladet. Nummer 47 Marts 2011 Årgang 12. Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig!

Låsbybladet. Nummer 47 Marts 2011 Årgang 12. Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig! Låsbybladet Nummer 47 Marts 2011 Årgang 12 Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig! Låsbybladet, Side 2 www.laasbynettet.dk Hvis du er en vore omhyggelige læsere, så har du - efter at have været

Læs mere

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave NYHEDSBREV DATO GREVE GANGSPORT ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2013 I denne udgave Bestyrelsens hjørne Medlemmernes hjørne Omtale af generalforsamlingen Kommende aktiviteter Tillæg med referat og vedtægter BESTYRELSENS

Læs mere

Mastekranen. Slagelse Marineforening Stiftet den 8. december 1925. Blad nr. 2 April 2015 44. årgang. Foto: Steen W. Buchart - 03.07.

Mastekranen. Slagelse Marineforening Stiftet den 8. december 1925. Blad nr. 2 April 2015 44. årgang. Foto: Steen W. Buchart - 03.07. Mastekranen Slagelse Marineforening Stiftet den 8. december 1925 Foto: Steen W. Buchart - 03.07.2008 Blad nr. 2 April 2015 44. årgang Marineforeningens Slagelseafdeling Bredegade 16 4200 Slagelse Tlf.:

Læs mere

Baglandets nyhedsbrev Marts 2015. Vadehavscentret i ny udgave

Baglandets nyhedsbrev Marts 2015. Vadehavscentret i ny udgave Baglandets nyhedsbrev Marts 2015 Kære medlem af Baglandet Hermed sæsonens nyhedsbrev med praktiske oplysninger, nyt fra Vadehavscentret, årets arrangementer, referatet fra generalforsamlingen m.m. Vi håber,

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Kontaktpersoner. Indholdsfortegnelse. Redaktion. Forældre til børn med Marfan Syndrom. Aortaopereret

Kontaktpersoner. Indholdsfortegnelse. Redaktion. Forældre til børn med Marfan Syndrom. Aortaopereret Nyhedsbrev Nr. 69 juni Landsforeningen for Marfan Syndrom Tamsborgvej 1 2. th 3400 Hillerød marfan@marfan.dk www.marfan.dk Indholdsfortegnelse Kære medlemmer... 3 Kalender... 3 Referat af generalforsamlingen...

Læs mere

Tekno biler et legetøjseventyr, der tog sin begyndelse i Vanløse

Tekno biler et legetøjseventyr, der tog sin begyndelse i Vanløse Nr. 80 Februar 2011 NYT OG NOTER FRA VANLØSE LOKALHISTORISKE FORENING Tekno biler et legetøjseventyr, der tog sin begyndelse i Vanløse Andreas Siegumfeldt er navnet på den person, der startede eventyret.

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Torsdag d. 1. maj kl. 14.00: Gratis rundvisning i særudstillingen Glem dog ej din vugge Side 3 + 7

Torsdag d. 1. maj kl. 14.00: Gratis rundvisning i særudstillingen Glem dog ej din vugge Side 3 + 7 April 2008 HUSK generalforsamlingen søndag den 18. maj kl. 14.00 Deltag i forårets kunsttur til Arken og Louisiana Gå ikke glip af kunstudstillingen med Adam Gabriel Kalender Maj 2008 Torsdag d. 1. maj

Læs mere

Ny Stemme - blad 4-2005 04/10/2005 10:35 Side 1. 42 ÅR NR 4 Oktober 2005 43. ÅRGANG

Ny Stemme - blad 4-2005 04/10/2005 10:35 Side 1. 42 ÅR NR 4 Oktober 2005 43. ÅRGANG Ny Stemme - blad 4-2005 04/10/2005 10:35 Side 1 42 ÅR NR 4 Oktober 2005 43. ÅRGANG Ny Stemme - blad 4-2005 04/10/2005 10:35 Side 2 Medlemsblad for DLFL ny stemme Nr. 4 2005 43. årgang Medlemsbladet»ny

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere