Vejledning om afholdelse af indfødsretsprøven

Save this PDF as:
Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning om afholdelse af indfødsretsprøven"

Transkript

1 Vejledning om afholdelse af indfødsretsprøven Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration April

2 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Kapitel 1 - Generelt om indfødsretsprøven Formålet med prøven Prøveberettigede Lederens ansvar Hvem afholder prøven? Hvornår afholdes prøven? Selve prøven Censorer Om blanketsæt til brug ved prøveafholdelsen Tilsynet med prøven Prøveafholderes vejledningspligt Hjælpemidler m.v Forsøg og dispensation... 9 Kapitel 2 - Før prøven Tilmelding til prøven Anmeldelse af prøvernes antal og bestilling af opgavesæt Udsendelse af prøven Kapitel 3 - Under prøven Prøvelokalet Legitimation Prøvedeltagere, der kommer for sent Tilsynsførende ved prøven Uddeling af opgaver Bortvisning fra prøve og bortfald af prøvebevis Aflevering af besvarelser Kapitel 4 - Efter prøven Afsendelse af prøver Bedømmelse Opbevaring af opgavebesvarelser

3 4.4. Prøveprotokol Prøvebeviser

4 Indledning Reglerne om indfødsretsprøven er reguleret i bekendtgørelse nr af 17. september 2010 om indfødsretsprøven. Bekendtgørelsen er en udmøntning af 1, stk. 2, i lov nr. 487 af 7. juni 2006 om indfødsretsprøve. Indfødsretsprøven er en prøve, ansøgere om dansk indfødsret skal bestå med henblik på at dokumentere kendskab til danske samfundsforhold, dansk kultur og historie, som er en betingelse for at opnå dansk indfødsret ved naturalisation, jf. cirkulæreskrivelse om naturalisation. Denne vejledning om indfødsretsprøven uddyber nogle af bekendtgørelsens bestemmelser om den praktiske prøveafholdelse. Vejledningen forudsættes suppleret med ovennævnte bekendtgørelse. Bemærk, at indfødsretsprøven og medborgerskabsprøven afholdes samme dag. Der skal derfor udvises særlig stor omhu i forbindelse med prøvedeltagernes tilmeldinger, opbevaring af prøverne mv. Se nærmere i afsnittene herom i denne vejledning. 4

5 Kapitel 1 - Generelt om indfødsretsprøven 1.1 Formålet med prøven Med bevis for en bestået indfødsretsprøve kan ansøgere om dansk indfødsret dokumentere kendskab til danske samfundsforhold, dansk kultur og historie, som er en betingelse for meddelelse af dansk indfødsret ved naturalisation. 1.2 Prøveberettigede Enhver udlænding, der har ansøgt eller vil ansøge om dansk indfødsret, har ret til at aflægge indfødsretsprøven, jf. bekendtgørelse om indfødsretsprøven, Lederens ansvar Lederen hos prøveafholderen er over for Integrationsministeriet ansvarlig for, at prøven afholdes efter de gældende regler, jf. bekendtgørelsen om indfødsretsprøven, 3, stk. 3, og lederen træffer alle konkrete afgørelser vedrørende prøvedeltagerne, jf. bekendtgørelse om indfødsretsprøven, 3, stk. 6. Lederen skal være til stede hos prøveafholder under prøven, men kan dog bemyndige andre til at varetage sine funktioner i forbindelse med prøven, jf. bekendtgørelse om indfødsretsprøven, 3, stk. 4. Det skal understreges, at Integrationsministeriet i spørgsmål om prøven alene kommunikerer med lederen hos prøveafholder eller dennes stedfortræder og ikke med afdelingslederne for eventuelle underafdelinger. Det betyder blandt andet, at det er lederen hos prøveafholder eller dennes stedfortræder, der anmelder antallet af prøvedeltagere, jf. bekendtgørelse om indfødsretsprøven, 10, stk Hvem afholder prøven? Prøven afholdes af de prøveafholdende udbydere af danskuddannelse, som Integrationsministeriet udpeger til at afholde prøven, jf. bekendtgørelse om indfødsretsprøven, 3, stk. 1. Prøveafholderne udpeges til at afholde prøver for en periode af normalt to år ad gangen. Tilladelsen til at afholde prøver kan af ministeriet tilbagekaldes, hvis prøveafholderen ikke overholder reglerne om prøver, jf. bekendtgørelse om indfødsretsprøven, 3, stk. 2. Lederen kan træffe beslutning om, at prøveaflæggelse undtagelsesvis kan foregå et andet sted end hos prøveafholderen, f.eks. på et hospital, jf. bekendtgørelse om indfødsretsprøven, 3, stk Hvornår afholdes prøven? Prøverne afholdes to gange om året i henholdsvis juni måned og december måned, jf. bekendtgørelse om indfødsretsprøven, 7, stk. 1. 5

6 Tilmeldingsfrister, prøvedatoer og -tidspunkter for det følgende kalenderår offentliggøres af Integrationsministeriet hvert år senest den 1. oktober på nyhedsportalen jf. bekendtgørelse om indfødsretsprøven, 7, stk. 2. Der afholdes ikke sygeprøve ved indfødsretsprøven. Prøvedeltagere, der forhindres i at aflægge indfødsretsprøven på grund af sygdom, kan tilmelde sig den kommende prøve Selve prøven Prøven består af et opgavehæfte med 40 spørgsmål om danske samfundsforhold, dansk kultur og historie, jf. bekendtgørelse om indfødsretsprøven, 5, stk af de 40 spørgsmål udarbejdes inden for rammerne af lærematerialet Danmark før og nu læremateriale om historie, kultur og samfundsforhold til indfødsretsprøven. De fem øvrige spørgsmål vedrører aktuelle forhold og begivenheder i det danske samfund. Prøven er skriftlig og aflægges individuelt uden brug af hjælpemidler, jf. prøvebekendtgørelsen, 5, stk. 2. Prøvetiden er 45 minutter, jf. bekendtgørelse om indfødsretsprøven, 5, stk Censorer Integrationsministeriet beskikker censorer til indfødsretsprøven, jf. bekendtgørelse om indfødsretsprøven, 4, stk. 1. Som censorer beskikker Integrationsministeriet så vidt muligt lærere, der er ansat hos prøveafholderne, efter indstilling fra lederen. Ministeriet kan også beskikke andre som censorer, jf. bekendtgørelse om indfødsretsprøven, 4, stk. 2. Lederne hos prøveafholderne anmodes normalt hvert andet år om at indstille lærere til det beskikkede censorkorps. Censorerne beskikkes for en periode af normalt 2 år. Der er mulighed for genbeskikkelse. Forud for prøvens afholdelse udtager Integrationsministeriet fra listen af beskikkede censorer det nødvendige antal censorer til den konkrete prøve. Der udtages så vidt muligt censorer, således at den enkelte censor bedømmer prøver aflagt hos den prøveafholder, hvor den pågældende selv er ansat. Ved hver prøve foretages bedømmelsen af én censor. Prøveafholderne orienteres senest 2 uger før prøvens afholdelse af Integrationsministeriet om censorfordelingen ved prøven, jf. bekendtgørelse om indfødsretsprøven, 4, stk. 3. 6

7 Vederlag til beskikkede censorer fastsættes og udbetales af Integrationsministeriet i henhold til Finansministeriets cirkulære om timelønnet undervisning samt cirkulære om censorvederlag, jf. bekendtgørelse om indfødsretsprøven, 4, stk Om blanketsæt til brug ved prøveafholdelsen Blanketsættet til brug ved prøveafholdelse består af 4 blanketter: 1. Anmeldelse/opgavebestilling af indfødsretsprøven. 2. Indtastningsmaske til bevis for bestået indfødsretsprøve 3. Bedømmelsesliste til indfødsretsprøven. 4. Prøveprotokol. Alle blanketter kan hentes fra KL s hjemmeside, Prøvebeviser kan bestilles på eller telefon Bestillingsnummeret er Tilsynet med prøven Integrationsministeriet fører tilsyn med indfødsretsprøvens afholdelse og kan i den forbindelse kræve alle nødvendige oplysninger fra prøveafholderen, jf. bekendtgørelse om indfødsretsprøven, 3, stk. 7. Ministeriets tilsynsbesøg aflægges uanmeldt Prøveafholderes vejledningspligt Prøvedeltagerne skal tilbydes fornøden vejledning i forbindelse med prøven, jf. bekendtgørelse om indfødsretsprøven, 9, stk. 5. Desuden skal lederen sørge for, at handicappede prøvedeltagere orienteres om mulighederne for at opnå dispensation, jf. bekendtgørelse om indfødsretsprøven, Hjælpemidler m.v. Der må ikke benyttes hjælpemidler ved indfødsretsprøven, jf. bekendtgørelse om indfødsretsprøven, 5, stk. 2. 7

8 Til prøvedeltagere med handicap kan der dog gives en række tilladelser til anvendelse af hjælpemidler m.v. for i muligt omfang at ligestille handicappede med andre prøvedeltagere, jf. bekendtgørelse om indfødsretsprøven, 11. Tilladelserne må ikke forringe prøvens faglige niveau eller påvirke bedømmelsen af prøvepræstationen, jf. bekendtgørelse om indfødsretsprøven, 12, stk. 1. Lederen kan (jf. bekendtgørelse om indfødsretsprøven, 13) give tilladelse til 1) praktiske foranstaltninger og brug af tekniske hjælpemidler, 2) tilstedeværelse af en hjælper, f.eks. til oplæsning af prøven (hjælperen udpeges af lederen og må ikke være prøvedeltagerens egen lærer) og 3) forlænget prøvetid. Integrationsministeriet kan give tilladelse til yderligere former for hjælpemidler m.v., jf. bekendtgørelse om indfødsretsprøven, 14. Tilladelse gives for den enkelte prøve på grundlag af ansøgning fra prøvedeltageren og i tilfælde af ikke åbenlyse handicap en udtalelse fra en læge, psykolog, synskonsulent eller anden sagkyndig. Udtalelsen skal redegøre for prøvedeltagerens vanskeligheder i forbindelse med aflæggelse af prøve og må højst være 2 år gammel regnet fra det tidspunkt, hvor dispensationsansøgningen skal være prøveafholderen i hænde, jf. bekendtgørelse om indfødsretsprøven, 12, stk. 2. Ansøgningen skal være prøveafholderen i hænde senest 4 uger før prøven. Hvis lederen vurderer, at der ansøges om andre former for hjælpemidler m.v. end dem, lederen kan give tilladelse til, videresender lederen ansøgningen samt udtalelsen fra den sagkyndige til Integrationsministeriet. Ansøgningen skal være ministeriet i hænde senest 3 uger før prøven, jf. bekendtgørelse om indfødsretsprøven, 12, stk. 3. Ansøgningen fra prøvedeltageren kan være udarbejdet i samarbejde med prøveafholderen eller andre, men skal altid være underskrevet af prøvedeltageren. Hvis prøvedeltageren af fysiske grunde ikke er i stand til at underskrive ansøgningen, skal prøvedeltagerens bekræftelse af ansøgningen markeres på anden vis, jf. bekendtgørelse om indfødsretsprøven, 12, stk. 4. Lederen underretter skriftligt prøvedeltageren om tilladelser eller afslag. Ved afslag skal lederen gøre prøvedeltageren bekendt med muligheden for at klage, jf. bekendtgørelse om indfødsretsprøven, 12, stk. 5. Oplysning om tilladelse til en handicappet prøvedeltager sendes af lederen til censor, og kopi af tilladelsen skal foreligge i prøvelokalet ved prøvens afholdelse, jf. bekendtgørelse om indfødsretsprøven, 12, stk. 6. 8

9 De praktiske foranstaltninger og brug af tekniske hjælpemidler er naturligvis forskellige under hensyn til handicappets art. Udgangspunktet for tilladelser til brug af hjælpemidler og lignende er som nævnt ovenfor, at hjælpemidlet så vidt muligt skal ligestille den handicappede prøvedeltager med andre prøvedeltagere. Der kan ikke gives tilladelser, der betyder, at prøvedeltagerens viden ikke kan måles på en gyldig og pålidelig måde. Tvivlsspørgsmål kan rettes til Integrationsministeriet Forsøg og dispensation Integrationsministeriet kan tillade fravigelser af reglerne i bekendtgørelsen, når fravigelserne anses for hensigtsmæssige som led i forsøgs- eller udviklingsarbejde. Det er en betingelse, at prøvens anvendelighed som grundlag for meddelelse af indfødsret ikke forringes, jf. bekendtgørelse om indfødsretsprøven, 34, stk. 1. Ministeriet kan endvidere dispensere fra reglerne i bekendtgørelsen, når der foreligger særlige omstændigheder, jf. bekendtgørelse om indfødsretsprøven, 34, stk. 2. 9

10 Kapitel 2 - Før prøven 2.1. Tilmelding til prøven Tilmelding til prøven sker hos den prøveafholder, hvor prøven ønskes aflagt, jf. bekendtgørelse om indfødsretsprøven, 8, stk. 1. Prøvedeltageren skal tilmelde sig prøven, senest fem uger før prøven afholdes, jf. bekendtgørelse om indfødsretsprøven, 9, stk. 1, nr. 1. Ved tilmelding til prøven udleverer prøveafholderen en skriftlig vejledning (udarbejdet af Integrationsministeriet) til prøvedeltageren, jf. bekendtgørelse om indfødsretsprøven 9, stk. 5. Vejledningen informerer om reglerne for prøven, følgerne af ikke at overholde reglerne og om mulighederne for at klage over prøveforløbet og bedømmelsen af prøven. Prøveafholderne skal på en liste over tilmeldte prøvedeltagere notere, at den skriftlige vejledning er udleveret til vedkommende, jf. bekendtgørelse om indfødsretsprøven, 9, stk. 5. Vejledningen ( Information til prøvedeltagere om indfødsretsprøven ) opdateres løbende og findes på Integrationsministeriets hjemmeside, Prøvedeltagerne behøver ikke møde op ved tilmelding, men kan tilmelde sig indfødsretsprøven telefonisk eller via mail. Det er i så fald meget vigtigt, at prøveafholderen sender Information til prøvedeltagere om indfødsretsprøven til prøvedeltageren. Ved tilmelding til prøven skal der betales et gebyr på 660 kroner til prøveafholderen, jf. bekendtgørelse om indfødsretsprøven, 8, stk. 2. Gebyret er fastsat i 2010-niveau og reguleres fra og med 2011 én gang årligt den 1. januar med satsreguleringsprocenten, jf. bekendtgørelse om indfødsretsprøven, 8, stk. 3. Eftersom indfødsretsprøven afholdes samme dag som medborgerskabsprøven i månederne juni og december, er det vigtigt, at prøveafholder ved prøvedeltagerens tilmelding til prøven sikrer, at prøvedeltageren tilmelder sig den korrekte prøve. Indfødsretsprøven står i relation til ansøgning om dansk indfødsret (statsborgerskab). Medborgerskabsprøven står i relation til ansøgning om tidsubegrænset (permanent) opholdstilladelse. 10

11 2.2. Anmeldelse af prøvernes antal og bestilling af opgavesæt Lederen hos prøveafholderen anmelder til Integrationsministeriet, hvor mange prøvedeltagere der har tilmeldt sig prøven hos prøveafholderen, jf. bekendtgørelse om indfødsretsprøven, 10, stk. 1. Anmeldelsen indsendes på en særlig anmeldelsesblanket udformet af Integrationsministeriet. Anmeldelsesblanketten skal være ministeriet i hænde senest 4 uger før prøvedatoen, jf. bekendtgørelse om indfødsretsprøven, 10, stk. 2. Ved at indsende anmeldelsesblanketten til Integrationsministeriet bestiller prøveafholderen samtidig et opgavehæfte til indfødsretsprøven. Det er lederen hos den prøveafholdende udbyder eller dennes stedfortræder, der har ansvaret for, at der til Integrationsministeriet indsendes en samlet prøveanmeldelse og opgavebestilling, der også dækker prøveanmeldelse og opgavebestilling fra eventuelle underafdelinger hos udbyder. Melder prøvedeltageren fra til prøven, efter at lederen har foretaget anmeldelse/ bestilling af opgavesæt, skal der ikke ske indberetning herom til ministeriet. På bedømmelseslisten påføres i så fald, at den pågældende er udeblevet fra prøven, jf. bekendtgørelse om indfødsretsprøven, 20, stk Udsendelse af prøven Senest 5 hverdage før prøvedatoen sender Integrationsministeriet et eksemplar af opgavesættet til prøveafholderen. Forsendelsen sker i forseglet kuvert som anbefalet post til lederen, jf. bekendtgørelse om indfødsretsprøven, 16, stk. 2. Lederen sikrer sig ved modtagelsen, at forsendelsen indeholder det bestilte opgavehæfte, jf. bekendtgørelse om indfødsretsprøven, 16, stk. 3. Lederen skal straks efter modtagelsen af opgavehæftet bekræfte modtagelsen over for Integrationsministeriet, jf. bekendtgørelse om indfødsretsprøven, 16, stk. 4. Lederen sørger for at kopiere opgavehæftet i det nødvendige antal eksemplarer og forsegler kopierne i opgavepakker, jf. bekendtgørelse om indfødsretsprøven, 16, stk. 5. Lederen sikrer, at de uåbnede opgavepakker opbevares forsvarligt, indtil prøven afholdes, jf. bekendtgørelse om indfødsretsprøven, 16, stk

12 Det anbefales, at opgaverne opbevares i et aflåst skab, som alene lederen og eventuelt dennes stedfortræder på prøveområdet har nøgle til. Eftersom indfødsretsprøven og medborgerskabsprøven afholdes samme dag, er det afgørende, at prøveafholder ved sine interne procedurer sikrer, at opgavepakker til hhv. indfødsretsprøven og medborgerskabsprøven ikke blandes sammen, og at det er den korrekte opgavepakke, der åbnes til hhv. indfødsretsprøven og medborgerskabsprøven. Rettearket til prøven udsendes til prøveafholderne via umiddelbart efter prøvens afholdelse. 12

13 Kapitel 3 - Under prøven 3.1. Prøvelokalet Lederen sikrer, at prøven gennemføres under betryggende forhold, herunder at prøvelokalerne er hensigtsmæssigt indrettede til formålet, jf. bekendtgørelse om indfødsretsprøven, 17. Prøvelokalet åbnes senest 10 minutter før prøvens begyndelse, og alle de tilsynsførende skal være til stede fra dette tidspunkt, jf. bekendtgørelse om indfødsretsprøven, 20, stk. 1. Lederen skal sørge for, at de tilsynsførende får udleveret bedømmelseslisten, umiddelbart før prøvelokalet åbnes, jf. bekendtgørelse om indfødsretsprøven, 19, stk. 2. Prøvedeltagerne skal være i prøvelokalet, når prøven begynder, og ingen må forlade prøvelokalet det første kvarter af prøvetiden, jf. bekendtgørelse om indfødsretsprøven, 20, stk. 3. Prøvedeltagerne skal sidde i en sådan afstand, at de ikke kan nå hinanden, og de må ikke henvende sig til hinanden under prøven, jf. bekendtgørelse om indfødsretsprøven, 22, stk. 1 og 2. Prøvedeltagerne må ikke medbringe mobiltelefoner, musikafspillere eller lignende teknisk udstyr i prøvelokalet, jf. bekendtgørelse om indfødsretsprøven, 22, stk. 3. Lederen skal sørge for, at prøvedeltagerne har fået tildelt det prøvenummer, der svarer til deres nummer på bedømmelseslisten, jf. bekendtgørelse om indfødsretsprøven, 19, stk. 1, nr. 3. Prøvenummeret dannes af bedømmelseslistens løbenummer (1, 2, 3 osv.) kombineret med prøvegruppenummeret. Prøvegruppenummeret er den betegnelse, som den prøveafholdende udbyders administrative edb-system anvender som identifikation. Hvis en prøvedeltager forlader prøvelokalet uden tilladelse fra og uden ledsagelse af en tilsynsførende, betragtes det som afbrydelse af prøven for denne prøvedeltager, jf. bekendtgørelse om indfødsretsprøven, 22, stk. 4. I det sidste kvarter før prøvens afslutning må ingen prøvedeltager forlade sin plads, heller ikke efter at have afleveret sin besvarelse, jf. bekendtgørelse om indfødsretsprøven, 22, stk

14 Hvis en prøvedeltager med handicap har fået tilladelse til hjælpemidler m.v., jf. bekendtgørelse om indfødsretsprøven, 13 og 14, skal der foreligge en kopi af denne tilladelse i prøvelokalet ved prøvens afholdelse, jf. bekendtgørelse om indfødsretsprøven, 12, stk Legitimation Prøvedeltageren skal ved prøveafholdelsen forevise legitimation med foto, jf. bekendtgørelse om indfødsretsprøven, 9, stk. 1, nr. 2. Legitimationen skal være en af følgende typer: 1) opholdskort, fremmedpas, konventionspas eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i Danmark 2) pas, identitetskort eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i et andet EU- /EØS-medlemsland eller i Schweiz eller 3) pas, som er udstedt af en offentlig myndighed i et andet land end de i nr. 1 og 2 nævnte lande, og hvori der er isat en opholdssticker. Hvis prøvedeltageren ikke er i besiddelse af en af de nævnte former for legitimation, skal prøvedeltageren ansøge Integrationsministeriet om tilladelse til anvendelse af anden legitimation ved prøven, jf. bekendtgørelse om indfødsretsprøven, 9, stk. 3. Ansøgningen skal være ministeriet i hænde senest 4 uger før prøvens afholdelse. Hvis prøvedeltageren meddeles tilladelse til at anvende anden legitimation ved prøven, skal tilladelsen medbringes ved prøven, jf. bekendtgørelse om indfødsretsprøven, 9, stk. 4. Hvis en prøvedeltager ikke kan forvise legitimation som beskrevet ovenfor, bortvises vedkommende, jf. bekendtgørelse om indfødsretsprøven, 9, stk. 1. Nogle prøvedeltagere kan have deres legitimation liggende hos Udlændingeservice på grund af en aktuel sagsbehandling. De skal i så fald selv sørge for (senest 4 uger før prøven) at anmode Udlændingeservice om enten at få legitimationen udleveret eller at få en attesteret kopi af legitimationen Prøvedeltagere, der kommer for sent Hvis en prøvedeltager kommer for sent til prøven, kan prøvedeltageren deltage, hvis vedkommende møder inden for det første kvarter af prøvetiden. Prøvesluttidspunktet ændres ikke for den pågældende, medmindre der foreligger særlige omstændigheder, jf. bekendtgørelse om indfødsretsprøven, 20, stk

15 3.4. Tilsynsførende ved prøven Lederen udpeger de tilsynsførende og fordeler opgaverne mellem dem, jf. bekendtgørelse om indfødsretsprøven, 18, stk. 1. Lederen skal sørge for, at de tilsynsførende, umiddelbart før prøvelokalet åbnes, får udleveret bedømmelseslisten, der er udfyldt med prøvedeltagernes navn, CPR-nummer og prøvenummer, jf. bekendtgørelse om indfødsretsprøven, 19, stk. 2. I hvert prøvelokale skal der være mindst to tilsynsførende for de første 20 prøvedeltagere og én pr. yderligere påbegyndte 20 prøvedeltagere, jf. bekendtgørelse om indfødsretsprøven, 18, stk. 2. Hvis en prøvedeltager har fået tilladelse til brug af hjælpemidler m.v., jf. bekendtgørelse om indfødsretsprøven, 13 og 14, og skal aflægge prøven i et separat lokale, skal der være én tilsynsførende til stede i lokalet (ud over en eventuel hjælper), jf. bekendtgørelse om indfødsretsprøven, 18, stk. 3. Lederen skal før prøven sørge for, at de tilsynsførende er gjort bekendt med reglerne om hjælpemidler og eventuelle tilladelser, der er givet til handicappede, idet kopier af tilladelser skal foreligge i prøvelokalet, jf. bekendtgørelse om indfødsretsprøven, 19, stk. 1, nr. 1 og 2. Under prøven må ingen andre end de prøvedeltagere, der er anført på bedømmelseslisten, de tilsynsførende, lederen eller dennes stedfortræder samt eventuelle hjælpere til prøvedeltagere med handicap være til stede i lokalet, jf. bekendtgørelse om indfødsretsprøven, 20, stk. 4. Før aflevering af besvarelsen må en prøvedeltager kun forlade lokalet efter tilladelse og under ledsagelse af en tilsynsførende, jf. bekendtgørelse om indfødsretsprøven, 22, stk. 4. Tilsynsførende, lederen eller eventuelle hjælpere må give prøvedeltagere hjælp til forståelse af instruktioner, men ikke hjælp til forståelse eller besvarelse af prøvespørgsmålene, jf. indfødsretsprøven, 18, stk. 4. Ved udløbet af den tid, der er fastsat for prøven, tilkendegiver de tilsynsførende, at tiden er udløbet, og indsamler de besvarelser, der ikke er afleveret, jf. bekendtgørelse om indfødsretsprøven, 25. Alle opgavehæfter skal blive i prøvelokalet, indtil de tilsynsførende har tilkendegivet, at prøven er afsluttet, jf. bekendtgørelse om indfødsretsprøven, 26. Tilsynsførende anfører på bedømmelseslisten, hvis en prøvedeltager er udeblevet, jf. bekendtgørelse om indfødsretsprøven, 20, stk

16 3.5. Uddeling af opgaver På tidspunktet for prøvens begyndelse åbner lederen opgavepakken, og de tilsynsførende uddeler et opgavesæt til hver prøvedeltager, jf. bekendtgørelse om indfødsretsprøven, 23. Prøven er begyndt, når fordelingen af opgavehæfter er begyndt, jf. bekendtgørelse om indfødsretsprøven, 20, stk. 2. Hvis der opstår formodning om, at der kan være fejl i opgaverne (for eksempel trykfejl, mangler, meningsforstyrrende fejl og lignende) skal de tilsynsførende tilkalde lederen. Lederen kontakter herefter ministeriet Bortvisning fra prøve og bortfald af prøvebevis Hvis en prøvedeltager medbringer ikke tilladte hjælpemidler eller gribes i uretmæssigt at skaffe sig eller give en anden prøvedeltager hjælp til besvarelse af opgaven eller i at forsøge herpå, skal lederen straks bortvise prøvedeltageren fra prøven, jf. bekendtgørelse om indfødsretsprøven, 15, stk. 1. Hvis der i forbindelse med en prøve eller bedømmelse af en besvarelse opstår formodning om, at en prøvedeltager uretmæssigt har skaffet sig eller givet hjælp, indberetter lederen eller censor straks dette til Integrationsministeriet. Hvis formodningen bliver bekræftet, træffer Integrationsministeriet beslutning om, at besvarelsen bortfalder, jf. bekendtgørelse om indfødsretsprøven, 15, stk. 2 og 3. Hvis der, efter at der er udstedt prøvebevis til en prøvedeltager, opstår formodning om, at den pågældende uretmæssigt har skaffet sig hjælp eller givet hjælp, og denne formodning bekræftes, træffer ministeriet beslutning om, at prøvebeviset bortfalder, jf. bekendtgørelse om indfødsretsprøven, 15, stk. 4. Ved forstyrrende adfærd kan lederen bortvise prøvedeltagere fra prøven, jf. bekendtgørelse om indfødsretsprøven, 15, stk Aflevering af besvarelser Ved aflevering af besvarelsen må en prøvedeltager først forlade sin plads, når en tilsynsførende har attesteret modtagelsen af besvarelsen, 22, stk. 5. Herefter kan prøvedeltageren ikke ændre i besvarelsen. Den tilsynsførende skal ved modtagelsen af besvarelsen sikre sig, at alle rubrikker på opgavehæftet er udfyldt, og med sin underskrift attestere, at besvarelsen er afleveret, og at rubrikkerne er udfyldt korrekt, 24, stk

17 Den tilsynsførende anfører på bedømmelseslisten, om prøvedeltageren har afleveret en besvarelse, jf. bekendtgørelse om indfødsretsprøven, 22, stk. 6. Opgaven skal afkrydses tydeligt. Såvel kuglepen som blyant kan anvendes, men opgaver, der udfyldes med blyant, kan ofte være vanskelige at læse. Det anbefales derfor, at der anvendes kuglepen. I forbindelse med en eventuel klage over prøver har en prøvedeltager ret til uden betaling at få udleveret kopi af sin skriftlige opgavebesvarelse, jf. bekendtgørelse om indfødsretsprøven, 35, stk

18 Kapitel 4 - Efter prøven 4.1. Afsendelse af prøver Lederen sender som anbefalet post snarest muligt efter prøveafholdelsen besvarelserne til censor sammen med bedømmelseslisten efter at have taget kopi af besvarelserne, jf. bekendtgørelse om indfødsretsprøven, 27, stk. 1. Forsendelsen skal indeholde oplysning om: * antal besvarelser * prøvens art * ugedag, dato og klokkeslæt for prøven. Lederen kan også vælge at overlevere besvarelserne og bedømmelseslisten til censor. Besvarelserne til censor ordnes i overensstemmelse med bedømmelseslistens rækkefølge. Censor må ikke indføre rettelser eller notater på besvarelserne, jf. bekendtgørelse om indfødsretsprøven, 29, stk. 2. Det vil derfor være en god idé - ud over de originale besvarelser - at medsende kopi af besvarelserne til censor, som denne kan notere i. Hvis censor ikke modtager opgavepakken, skal pakken efterlyses hos Post Danmark. Kvittering for afsendelse med anbefalet post er forsynet med et stregkodenummer, som skal opgives i forbindelse med efterlysningen Bedømmelse Opgavebesvarelsen bedømmes af én censor, jf. bekendtgørelse om indfødsretsprøven, 29, stk. 1. Det er tilladt for prøvedeltageren at foretage rettelser i opgavesættet. Et udstreget kryds vurderes altid som en rettelse. Hvis prøvedeltageren fortryder sin rettelse og sætter et nyt kryds ved siden af det udstregede kryds, vurderes det pågældende spørgsmål som besvaret. Hvis der er tvivl om, hvilken af svarmulighederne prøvedeltageren har afkrydset, afvises spørgsmålet som ikke korrekt besvaret. Censor må ikke indføre rettelser eller notater på besvarelserne, jf. bekendtgørelse om indfødsretsprøven, 29, stk

19 Senest 7 hverdage efter modtagelsen returnerer censor med anbefalet post de bedømte besvarelser og den underskrevne bedømmelsesliste til lederen, jf. bekendtgørelse om indfødsretsprøven, 27, stk. 3. Lederen hos prøveafholder sender senest 5 hverdage efter at have modtaget bedømmelseslisten fra censor en kopi af bedømmelseslisten til Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, Danskuddannelsesenheden, bekendtgørelse om indfødsretsprøven, 32, stk. 3. Prøveafholderen meddeler hurtigst muligt resultatet til prøvedeltageren, jf. bekendtgørelse om indfødsretsprøven, 27, stk Opbevaring af opgavebesvarelser Prøveafholderen udleverer de originale besvarelser til prøvedeltagere, der ønsker det, når klagefristen er udløbet, jf. bekendtgørelse om indfødsretsprøven, 28. Besvarelser, der ikke er udleveret, kan tilintetgøres, f.eks. ved makulering, efter et år (regnet fra datoen for prøveafholdelsen) Prøveprotokol Prøveafholderen fører en prøveprotokol. Ved modtagelse af den underskrevne bedømmelsesliste indfører lederen i overensstemmelse med bedømmelseslisten bedømmelserne Bestået/Ikke bestået samt antal rigtigt besvarede spørgsmål i prøveprotokollen, som kan føres elektronisk, jf. bekendtgørelse om indfødsretsprøven, 32, stk. 1. Integrationsministeriet udformer en blanket til prøveprotokollen. Prøveprotokollen opbevares hos prøveafholderen i 30 år, jf. bekendtgørelse om indfødsretsprøven, 32, stk. 4. Hvis prøveprotokollen føres elektronisk, fremstilles der efter hver prøve en udskrift, der ligeledes opbevares hos prøveafholderen i 30 år Prøvebeviser Lederen udsteder et bevis for indfødsretsprøven, hvis prøven er bestået. Lederen kan ikke bemyndige andre til at varetage denne funktion, jf. bekendtgørelse om indfødsretsprøven, 33, stk. 1. På prøvebeviset anføres navn, CPR-nummer, prøvetermin (måned og år), prøveafholderens navn og adresse samt lederens underskrift, jf. bekendtgørelse om indfødsretsprøven, 33, stk. 2. Prøvebeviset må ikke indeholde oplysninger om særlige prøvevilkår. Integrationsministeriet udformer blanket til prøvebeviset. 19

20 Ved udlevering af prøvebeviset til prøvedeltageren skal lederen sikre sig, at prøvebeviset udleveres til den person, som prøvebeviset er udstedt til, jf. bekendtgørelse om indfødsretsprøven, 33, stk. 3. Ved udlevering af prøvebevis foreviser prøvedeltageren legitimation med foto. I særlige tilfælde, hvor prøvedeltagerne ikke kan afhente prøvebeviset, skal dette sendes som anbefalet post til prøvedeltageren. Der må kun udstedes ét originalbevis for hver aflagt prøve, jf. bekendtgørelse om indfødsretsprøven, 33, stk. 4. Har en prøvedeltager mistet sit prøvebevis, udleverer lederen på anmodning kopi af prøvebeviset eller prøveprotokollen og attesterer kopiens rigtighed. Ved udlevering af kopi af prøvebevis eller prøveprotokol foreviser prøvedeltageren legitimation med foto. Lederen kan udstede et nyt originalbevis, hvis det først udstedte inddrages og tilintetgøres. 20

21 Kapitel 5 - Klager m.v. Klage over forhold i forbindelse med prøveforløbet kan af prøvedeltageren indbringes for Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, inden fire uger efter at prøven har fundet sted, jf. bekendtgørelse om indfødsretsprøven, 35, stk. 1. Klage over censors bedømmelse kan af prøvedeltageren indbringes for Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, inden fire uger efter at bedømmelsen eller afgørelsen er meddelt prøvedeltageren, jf. bekendtgørelse om indfødsretsprøven, 35, stk. 1. Prøvedeltageren har ret til uden betaling at få udleveret kopi af sin skriftlige besvarelse. Klagen indgives individuelt og skriftligt. Klageren skal præcisere og begrunde klagepunkterne, jf. bekendtgørelse om indfødsretsprøven, 35, stk. 2. Integrationsministeriet anmoder straks de involverede parter om de nødvendige udtalelser til klagen. Medmindre særlige forhold gør sig gældende, afgives udtalelserne inden for en frist på to uger, jf. bekendtgørelse om indfødsretsprøven, 36, stk. 1. Integrationsministeriet forelægger de indhentede udtalelser for klageren, der inden for en frist på normalt en uge har mulighed for at komme med sine kommentarer, jf. bekendtgørelse om indfødsretsprøven, 36, stk. 2. I sager, hvor klagen ikke vedrører bedømmelse af besvarelsen, træffer Integrationsministeriet afgørelse om enten at afvise klagen eller om at tilbyde omprøve, jf. bekendtgørelse om indfødsretsprøven, 37, stk. 1. Omprøve kan normalt først finde sted ved næste prøvetermin. I tilfælde af tilbud om omprøve betaler prøvedeltageren ikke gebyr. I sager, hvor klagen vedrører bedømmelse af besvarelsen, træffer Integrationsministeriet afgørelse om at afvise klagen eller om ombedømmelse, jf. bekendtgørelse om indfødsretsprøven, 37, stk. 2. Afgørelse om ombedømmelse forudsætter, at der ved prøvens afholdelse eller bedømmelsen er forekommet væsentlige mangler, eller at der foreligger andre særlige omstændigheder, der giver anledning til berettiget tvivl om bedømmelsen, jf. bekendtgørelse om indfødsretsprøven, 37, stk. 3. Træffer Integrationsministeriet beslutning om ombedømmelse, kan ministeriet selv bedømme besvarelsen eller udpege en beskikket censor, som foretager ombedømmelsen, jf. bekendtgørelse om indfødsretsprøven, 37, stk

Vejledning til bekendtgørelse om medborgerskabsprøven. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration April 2011

Vejledning til bekendtgørelse om medborgerskabsprøven. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration April 2011 Vejledning til bekendtgørelse om medborgerskabsprøven Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration April 2011 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Kapitel 1 - Generelt om medborgerskabsprøven...

Læs mere

Vejledning om afholdelse af indfødsretsprøven

Vejledning om afholdelse af indfødsretsprøven Vejledning om afholdelse af indfødsretsprøven Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration September 2010 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Kapitel 1 - Generelt om indfødsretsprøven... 5

Læs mere

Bekendtgørelse om prøver inden for danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.

Bekendtgørelse om prøver inden for danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. Udkast af 15. maj 2007 Bekendtgørelse om prøver inden for danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. I medfør af 9, stk. 4, 14, stk. 4, 18, stk. 1 og 3, og 20, stk. 3, i lov om danskuddannelse til voksne

Læs mere

Bekendtgørelse om medborgerskabsprøven

Bekendtgørelse om medborgerskabsprøven BEK nr 334 af 13/04/2011 (Historisk) Udskriftsdato: 23. februar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, j.nr. 11/29816-10

Læs mere

Bekendtgørelse om statsborgerskabsprøven

Bekendtgørelse om statsborgerskabsprøven BEK nr 370 af 08/04/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 9. juni 2015 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2014-9300-0009 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om

Læs mere

Information til prøvedeltagere om indfødsretsprøven

Information til prøvedeltagere om indfødsretsprøven Information til prøvedeltagere om indfødsretsprøven Særlig vigtig information i forbindelse med indfødsretsprøven Hvis man ansøger om dansk indfødsret, skal man ud over at opfylde kravet om bestået indfødsretsprøve

Læs mere

Bekendtgørelse om medborgerskabsprøven

Bekendtgørelse om medborgerskabsprøven BEK nr 283 af 14/03/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 8. juli 2016 Ministerium: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Journalnummer: Udlændinge-, Integrations- og Boligmin., j.nr. 2016-2109 Senere

Læs mere

Information til prøvedeltagere om medborgerskabsprøven

Information til prøvedeltagere om medborgerskabsprøven Information til prøvedeltagere om medborgerskabsprøven 1. Særlig vigtig information i forbindelse med tidsubegrænset opholdstilladelse For at få tidsubegrænset (permanent) opholdstilladelse skal man som

Læs mere

Information til prøvedeltagere om indfødsretsprøven

Information til prøvedeltagere om indfødsretsprøven Information til prøvedeltagere om indfødsretsprøven Særlig vigtig information i forbindelse med indfødsretsprøven Hvis man ansøger om dansk indfødsret, skal man ud over at opfylde kravet om bestået indfødsretsprøve

Læs mere

Information til prøvedeltagere om indfødsretsprøven 2007/2008

Information til prøvedeltagere om indfødsretsprøven 2007/2008 Information til prøvedeltagere om indfødsretsprøven 2007/2008 Særlig vigtig information i forbindelse med indfødsretsprøven Hvis man ansøger om dansk indfødsret, skal man udover kravet om bestået indfødsretsprøve,

Læs mere

RETNINGSLINJER OM PRAKTISKE OG PROCEDUREMÆSSIGE FORHOLD VEDRØRENDE PRØVEAFHOLDELSEN

RETNINGSLINJER OM PRAKTISKE OG PROCEDUREMÆSSIGE FORHOLD VEDRØRENDE PRØVEAFHOLDELSEN RETNINGSLINJER OM PRAKTISKE OG PROCEDUREMÆSSIGE FORHOLD VEDRØRENDE PRØVEAFHOLDELSEN I medfør af 3 i prøvebekendtgørelsen fastsættes nedenstående retningslinjer: Skolestyrelsen har modtaget en del henvendelser

Læs mere

Vejledning om legitimation. ved indfødsretsprøven, medborgerskabsprøven og danskprøverne

Vejledning om legitimation. ved indfødsretsprøven, medborgerskabsprøven og danskprøverne Vejledning om legitimation ved indfødsretsprøven, medborgerskabsprøven og danskprøverne Legitimation ved indfødsretsprøven, medborgerskabsprøven og danskprøverne for voksne udlændinge m.fl. For at kunne

Læs mere

Folkeskolens obligatoriske afgangsprøver består af fem bundne prøver og to prøver til udtræk. Det fremgår af folkeskolelovens 14, stk. 2.

Folkeskolens obligatoriske afgangsprøver består af fem bundne prøver og to prøver til udtræk. Det fremgår af folkeskolelovens 14, stk. 2. Orientering om forhold omkring Folkeskolens Afgangsprøver - Suldrup Skole -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Prøvefagene i 9.

Læs mere

Campus Bornholms eksamensregler for HF, HHX, HTX og STX

Campus Bornholms eksamensregler for HF, HHX, HTX og STX Campus Bornholms eksamensregler for HF, HHX, HTX og STX Indhold Eksamensvilkår... 1 Mødetid... 2 Udeblivelse... 2 Hvornår er en prøve begyndt?... 2 Sygdom eller udeblivelse af andre uforskyldte grunde...

Læs mere

Bestemmelser og retningslinier for afgangsprøverne (eksamen) på Guldberg Skole

Bestemmelser og retningslinier for afgangsprøverne (eksamen) på Guldberg Skole Bestemmelser og retningslinier for afgangsprøverne (eksamen) på Guldberg Skole Formålet med prøverne er at dokumentere, i hvilken grad eleven opfylder de mål og krav, der er fastsat for faget og uddannelsen.

Læs mere

Vigtig information vedr. de afsluttende prøver i dansk

Vigtig information vedr. de afsluttende prøver i dansk Vigtig information vedr. de afsluttende prøver i dansk Du bedes læse følgende vedlagte dokumenter nøje: 1 2 3 4 Hjælpemidler / dispensation Husk legitimation! Prøveregler v. de skriftlige prøver Klagemulighed

Læs mere

Ved mundtlig eksamen skal man være til stede i god tid og gerne en eksaminationstid før man selv skal trække spørgsmål.

Ved mundtlig eksamen skal man være til stede i god tid og gerne en eksaminationstid før man selv skal trække spørgsmål. Eksamensregler Regler vedrørende EKSAMEN Mød altid i god tid til en eksamen. Ved skriftlig eksamen skal man sidde på sin plads og være klar senest 10 minutter før prøvens start. Man skal altså møde senest

Læs mere

Information til prøvedeltagere om Prøve i Dansk 2014/Brev om skriftlig prøve

Information til prøvedeltagere om Prøve i Dansk 2014/Brev om skriftlig prøve Information til prøvedeltagere om Prøve i Dansk 2014/Brev om skriftlig prøve Generelle oplysninger Alle prøver består af en mundtlig og en skriftlig del og omfatter fire områder: læseforståelse, skriftlig

Læs mere

Bekendtgørelse om prøver inden for danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.

Bekendtgørelse om prøver inden for danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. BEK nr 781 af 29/06/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar 2017 Ministerium: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Journalnummer: Ministeriet for flygtninge, indvandrere og integration, j.nr.

Læs mere

Information til prøvedeltagere om Prøve i Dansk 2014/Brev om skriftlig prøve

Information til prøvedeltagere om Prøve i Dansk 2014/Brev om skriftlig prøve Information til prøvedeltagere om Prøve i Dansk 2014/Brev om skriftlig prøve Generelle oplysninger Alle prøver består af en mundtlig og en skriftlig del og omfatter fire områder: læseforståelse, skriftlig

Læs mere

EUX-eksamensreglement for Den Jydske Haandværkerskole

EUX-eksamensreglement for Den Jydske Haandværkerskole EUX-eksamensreglement for Den Jydske Haandværkerskole Skriftlige prøver Generelt 1. Det er aldrig lovligt at kommunikere med andre end eksamensvagterne under en skriftlig prøve. Og denne kommunikation

Læs mere

Klager og anker skal være skriftlige og begrundede og sendes som anbefalet post, afleveres personligt eller mailes og stiles til:

Klager og anker skal være skriftlige og begrundede og sendes som anbefalet post, afleveres personligt eller mailes og stiles til: Klage- og ankeregler Regelgrundlaget for klager og anker over diverse prøveformer, er fastsat i Undervisningsministeriets eksamensbekendtgørelse nr. 1016 af 24/08/2010 om prøver og eksamen i erhvervsrettede

Læs mere

FSA - Folkeskolens afgangsprøver Regler og retningslinjer

FSA - Folkeskolens afgangsprøver Regler og retningslinjer FSA - Folkeskolens afgangsprøver Regler og retningslinjer Praktiske og proceduremæssige forhold: 1. Prøveperiode og prøvetidspunkter. De skriftlige prøver afholdes: Onsdag den 2. maj kl. 09.00-10.00 Matematiske

Læs mere

Bestemmelser for eksaminander. for sikkerhedsrådgivere

Bestemmelser for eksaminander. for sikkerhedsrådgivere Bestemmelser for eksaminander om eksamen for sikkerhedsrådgivere Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Trafik- og Byggestyrelsen Datavej 16 Edvard Thomsens Vej 14 3460 Birkerød 2300 København Telefon: 45 90

Læs mere

Ved mundtlig eksamen/prøve skal man være til stede i god tid og gerne en eksaminationstid før man selv skal trække spørgsmål.

Ved mundtlig eksamen/prøve skal man være til stede i god tid og gerne en eksaminationstid før man selv skal trække spørgsmål. Eksamensregler Regler vedrørende eksamen og prøver. Mød altid i god tid til en eksamen/prøve. Ved skriftlig eksamen/prøve skal man sidde på sin plads og være klar senest 10 minutter før prøvens start.

Læs mere

Information til prøvedeltagere om Prøve i Dansk 2014/Brev om skriftlig prøve

Information til prøvedeltagere om Prøve i Dansk 2014/Brev om skriftlig prøve Information til prøvedeltagere om Prøve i Dansk 2014/Brev om skriftlig prøve Generelle oplysninger Alle prøver består af en mundtlig og en skriftlig del og omfatter fire områder: læseforståelse, skriftlig

Læs mere

Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx.xx 2014 om eksamener ved erhvervsuddannelserne

Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx.xx 2014 om eksamener ved erhvervsuddannelserne Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx.xx 2014 om eksamener ved erhvervsuddannelserne I medfør af 22, 27, stk. 4 og 5 og 63, stk. 2 i inatsisartutlov nr. 10 af 19. maj 2010 erhvervsuddannelser og kurser

Læs mere

Radiografuddannelsen. Regler for prøver ved Radiografuddannelsen Tillæg til Studieordning. Marts 2015

Radiografuddannelsen. Regler for prøver ved Radiografuddannelsen Tillæg til Studieordning. Marts 2015 Radiografuddannelsen Regler for prøver ved Radiografuddannelsen Tillæg til Studieordning Marts 2015 Indhold 1. Prøver og bedømmelse... 2 1.1 Oversigt over bedømmelser i uddannelsen... 2 2. Studieaktivitet,

Læs mere

Side 1 af 10. Prøveperiode og prøvetidspunkter. kl. 9.00-10.00 FP9 Dansk, retskrivning (pilotforløb digital samt papir)1

Side 1 af 10. Prøveperiode og prøvetidspunkter. kl. 9.00-10.00 FP9 Dansk, retskrivning (pilotforløb digital samt papir)1 Orientering om folkeskolens prøver pa Midtskolen Denne orientering giver dig vigtig information om prøverne og viden om de regler der knytter sig til prøverne samt konsekvenser af eventuelle overskridelser

Læs mere

INDLEDNING... 3 VIGTIGE DATOER... 3 EKSAMENSFAG... 3 SKRIFTLIGE EKSAMINER OG ÅRSPRØVER... 4 MUNDTLIGE EKSAMINER/ÅRSPRØVER... 5

INDLEDNING... 3 VIGTIGE DATOER... 3 EKSAMENSFAG... 3 SKRIFTLIGE EKSAMINER OG ÅRSPRØVER... 4 MUNDTLIGE EKSAMINER/ÅRSPRØVER... 5 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 VIGTIGE DATOER... 3 EKSAMENSFAG... 3 SKRIFTLIGE EKSAMINER OG ÅRSPRØVER... 4 MUNDTLIGE EKSAMINER/ÅRSPRØVER... 5 Forberedelse... 6 Eksamination... 6 SÆRLIGE SITUATIONER...

Læs mere

Eksamens- og prøvereglement HF og HFe 2015/2016

Eksamens- og prøvereglement HF og HFe 2015/2016 Eksamens- og prøvereglement HF og HFe 2015/2016 Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse 1. Til- og framelding til eksamen... 3 2. Mødetidspunkter... 3 3. Prøvens start... 3 4. Konsekvenser af at komme for sent...

Læs mere

NØRRE ALSLEV SKOLE FOLKESKOLENS AFGANGSPRØVER REGLER OG RETNINGSLINJER NØRRE ALSLEV SKOLE 2014

NØRRE ALSLEV SKOLE FOLKESKOLENS AFGANGSPRØVER REGLER OG RETNINGSLINJER NØRRE ALSLEV SKOLE 2014 NØRRE ALSLEV SKOLE FOLKESKOLENS AFGANGSPRØVER REGLER OG RETNINGSLINJER PÅ NØRRE ALSLEV SKOLE 2014 Praktiske og proceduremæssigeforhold: 1. Prøveperiode og prøvetidspunkter for de skriftlige prøver DATO:

Læs mere

Institutionen kan dispensere fra den fastsatte frist, jf. stk. 1, når det er begrundet i usædvanlige forhold.

Institutionen kan dispensere fra den fastsatte frist, jf. stk. 1, når det er begrundet i usædvanlige forhold. Eksamensordning for Københavns Erhvervsakademi Bygningskonstruktører, byggeteknikere, kort- og landmålingsteknikere, produktionsteknologer, installatører, automationsteknologer og energiteknologer Tilmelding

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere 1)

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere 1) BEK nr 99 af 29/01/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2014-802-0067 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om godkendelse

Læs mere

Eksamensreglement og anvendelse af it

Eksamensreglement og anvendelse af it Eksamen og terminsprøver 2014/2015 Eksamensreglement og anvendelse af it 2 INDHOLDSFORTEGNELSE EKSAMENSREGLEMENT Overtrædelse af eksamensreglementet 4 Eksamensstart 4 Mødetid 4 Tilsynsførende 4 Hjælpemidler

Læs mere

Eksamensreglement 2010-11

Eksamensreglement 2010-11 Eksamensreglement 2010-11 Indholdsfortegnelse: 1. TILMELDING/AFMELDING... 2 SYGDOM... 2 IKKE BESTÅET... 2 2. GENERELT (SKRIFTLIG EKSAMEN):... 2 3. ANVENDELSE AF HJÆLPEMIDLER... 3 4. SÆRLIGE VILKÅR... 3

Læs mere

Bekendtgørelse om forretningsorden for Flygtningenævnet

Bekendtgørelse om forretningsorden for Flygtningenævnet Bekendtgørelse nr. 192 af 15. marts 2006 Bekendtgørelse om forretningsorden for Flygtningenævnet I medfør af 56, stk. 9, i udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 826 af 24. august 2005, og efter drøftelse

Læs mere

Information til prøvedeltagere om Prøve i Dansk 2014/Brev om skriftlig prøve

Information til prøvedeltagere om Prøve i Dansk 2014/Brev om skriftlig prøve Information til prøvedeltagere om Prøve i Dansk 2014/Brev om skriftlig prøve Generelle oplysninger Alle prøver består af en mundtlig og en skriftlig del og omfatter fire områder: læseforståelse, skriftlig

Læs mere

Eksamensreglement for: Markedsføringsøkonom og top-up bachelor i International Handel og Markedsføring på VIA TMH i Horsens

Eksamensreglement for: Markedsføringsøkonom og top-up bachelor i International Handel og Markedsføring på VIA TMH i Horsens Eksamensreglement for: Markedsføringsøkonom og top-up bachelor i International Handel og Markedsføring på VIA TMH i Horsens JSO.22.12.2009 Indhold 1. Generelt... 2 2. Adgang til prøve... 2 2.1 Ordinære

Læs mere

h Ribe Handelsskole Ribe Handelsskole Hhx

h Ribe Handelsskole Ribe Handelsskole Hhx Ribe Handelsskole Hhx Eksamensreglement 2013 1 En eksaminand, der overtræder skolens eksamensreglement, kan bortvises fra prøven. Det er altid og kun skolens ledelse, der kan beslutte at bortvise en elev

Læs mere

Lovgivning som forskriften vedrører. Senere ændringer til forskriften Forskriftens fulde tekst

Lovgivning som forskriften vedrører. Senere ændringer til forskriften Forskriftens fulde tekst Bekendtgørelse om sikkerhedsstillelse efter udlændingelovens 9, stk. 4, eller 9 c, stk. 1, 2. pkt., jf. 9, stk. 4, til dækning af offentlige udgifter til hjælp efter lov om aktiv social politik eller integrationsloven

Læs mere

Udkast af august 2015. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om erhvervsuddannelser

Udkast af august 2015. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om erhvervsuddannelser Udkast af august 2015 Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om erhvervsuddannelser (Måling af elevtrivsel og virksomhedstilfredshed, centralt stillet prøve m.v.) I bekendtgørelse nr. 1010 af 22.

Læs mere

Handelsgymnasiet Ribe HHX

Handelsgymnasiet Ribe HHX Handelsgymnasiet Ribe HHX Eksamensreglement 2015 1 En eksaminand, der overtræder skolens eksamensreglement, kan bortvises fra prøven. Det er altid og kun skolens ledelse, der kan beslutte at bortvise en

Læs mere

Sommereksamen 2016 på Viby Gymnasium

Sommereksamen 2016 på Viby Gymnasium Sommereksamen 2016 på Viby Gymnasium 1 Kære elev Du kan her finde mange regler og praktiske råd vedr. eksamen. Udover denne oversigt vil du kunne læse om det enkelte fag på Undervisningsministeriets hjemmeside

Læs mere

Til 2hf ang. den større skriftlig opgave

Til 2hf ang. den større skriftlig opgave Til 2hf ang. den større skriftlig opgave Nakskov Gymnasium og HF september 2012 Den større skriftlige opgave skal skrives i perioden: torsdag d. 13. december kl. 14. til torsdag d. 20. december kl. 14.

Læs mere

Lærervejledning. For afvikling af prøver og censorvirksomhed

Lærervejledning. For afvikling af prøver og censorvirksomhed For afvikling af prøver og censorvirksomhed 1. Indholdsfortegnelse Indhold 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Afgivelse af standpunktsbedømmelse... 3 Ved ikke-bestået standpunktsbedømmelse i et grundfag eller

Læs mere

Eksamensreglement og anvendelse af it

Eksamensreglement og anvendelse af it Eksamen og terminsprøver 2015/2016 Eksamensreglement og anvendelse af it INDHOLDSFORTEGNELSE EKSAMENSREGLEMENT Eksamensstart 3 Mødetid 3 Prøvestart 3 Prøvevagt 3 Hjælpemidler 4 Mundtlig eksamen 4 Sygdom

Læs mere

Vejledning om legitimation. ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne

Vejledning om legitimation. ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne Vejledning om legitimation ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne 1 Legitimation ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne for voksne udlændinge m.fl. For at kunne gå op til statsborgerskabsprøven

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. (Ændring af bødesatser) I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring:

UDKAST. Forslag. til. (Ændring af bødesatser) I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring: UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel (Ændring af bødesatser) 1 I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring:

Læs mere

Vejledning om legitimation

Vejledning om legitimation Vejledning om legitimation Michael Karlsen Fuldmægtig Holbergsgade 6 T 33923771 1057 København K E mik@inm.dk www.nyidanmark.dk ved indfødsretsprøven og danskprøverne 1 Legitimation ved indfødsretsprøven

Læs mere

EKSAMENSGUIDE for Højere Handelseksamen på Grenaa Handelsskole H2. år

EKSAMENSGUIDE for Højere Handelseksamen på Grenaa Handelsskole H2. år EKSAMENSGUIDE for Højere Handelseksamen på Grenaa Handelsskole H2. år 2010 Indholdsfortegnelse: Forord Diverse praktiske oplysninger Eksamensreglement Øvrige regler ved mundtlig eksamen Vilkår for anvendelse

Læs mere

Orientering til elever og forældre om folkeskolens afsluttende prøve

Orientering til elever og forældre om folkeskolens afsluttende prøve Holbergskolen 2011/2012 Orientering til elever og forældre om folkeskolens afsluttende prøve Udtrukne fag Holbergskolen 2011/2012: Biologi og Kristendom Regler om aflevering af opgaver, projekter, dispositioner

Læs mere

Bekendtgørelse om aflæggelse af prøve til næringsbrev til visse fødevarevirksomheder (næringsprøve)

Bekendtgørelse om aflæggelse af prøve til næringsbrev til visse fødevarevirksomheder (næringsprøve) BEK nr 866 af 20/07/2011 (Historisk) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, j.nr. 2011-0024387

Læs mere

Regler for afholdelse af prøver

Regler for afholdelse af prøver Regler for afholdelse af prøver for uddannelserne på Erhvervsakademiet Lillebælt Ikrafttrædelse september 2015 Indhold 1. Generelt... 3 2. Adgang til prøver... 3 2.1 Ordinære prøver... 3 2.2 Omprøve...

Læs mere

Eksamensreglement. Erhvervsakademi Dania 2014 Horsens

Eksamensreglement. Erhvervsakademi Dania 2014 Horsens Eksamensreglement Erhvervsakademi Dania 2014 Horsens 20. marts 2014 Indhold Indledning... 3 Tilmelding til ordinære prøver... 3 Tilmelding til reeksamination/sygeeksamen... 3 Framelding til prøver/eksamen...

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet SOSU

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet SOSU Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet SOSU De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 439 af 29/04/2013 af lov om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser

Læs mere

Vedtægt af 1. februar 2009

Vedtægt af 1. februar 2009 Vedtægt af 1. februar 2009 for valg af menighedsråd i bispedømmet København Kap. I Valg til menighedsråd m. v. Definitioner og valgperiode 1 Ved "menighed" forstås i denne vedtægt en bestemt gruppe katolikker,

Læs mere

Digital Post og særligt svage borgergrupper

Digital Post og særligt svage borgergrupper Digital Post og særligt svage borgergrupper Vejledning til kommunerne om håndtering af svage borgergrupper i forbindelse med indførelsen af Offentlig Digital Post. Version: 1.0 Udarbejdet: april 2014 Udarbejdet

Læs mere

Til 2hf ang. den større skriftlig opgave

Til 2hf ang. den større skriftlig opgave Til 2hf ang. den større skriftlig opgave Nakskov Gymnasium og HF september 2015 Den større skriftlige opgave skal skrives i perioden: tirsdag d. 15. december kl. 10. til tirsdag d. 22. december kl. 10.

Læs mere

Folkeskolens afgangsprøver 2014 Vestervangskolen

Folkeskolens afgangsprøver 2014 Vestervangskolen Folkeskolens afgangsprøver 2014 Vestervangskolen Indholdsfortegnelse 9. klasse projektopgaven side 3 Tilmelding side 3 Prøvetidspunkt side 3 Sygdom side 3 Hjælpemidler side 3 Skriftlig udtalelse og karakter

Læs mere

Eksamen forår og sommer 2015

Eksamen forår og sommer 2015 Eksamen forår og sommer 2015 Prøvestart og varighed En prøve er begyndt, når uddelingen af opgaverne er begyndt, eller når eksaminanden er blevet gjort bekendt forberedelsesmaterialet eller lignende. Særlige

Læs mere

Orientering om eksamen AVU 2015

Orientering om eksamen AVU 2015 AVU: Eksamen Orientering om eksamen AVU 2015 Framelding Du kan framelde dig prøverne ved din lærer i faget. Modtager du SU eller deltager du efter aftale med kommunen, forventes det, at du deltager i prøverne.

Læs mere

Bilag 3 Prøveformer og prøvers tilrettelæggelse Gældende fra 1. januar 2016

Bilag 3 Prøveformer og prøvers tilrettelæggelse Gældende fra 1. januar 2016 Bilag 3 Prøveformer og prøvers tilrettelæggelse Gældende fra 1. januar 2016 I henhold til Bekendtgørelse om prøver i erhvervsrettede videregående uddannelser, Bekendtgørelse om diplomuddannelser samt studieordningen

Læs mere

Eksamensreglement for HHX og HTX Ringsted Marts 2011

Eksamensreglement for HHX og HTX Ringsted Marts 2011 Generelle regler for skriftlig eksamen 1. Eksaminanderne skal være på deres pladser i eksamenslokalet senest 15 minutter før prøvens begyndelse. 2. En eksaminand, der kommer for sent til skriftlig prøve,

Læs mere

ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM

ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM REGLER FOR EKSAMEN OG INTERNE PRØVER Gældende for 2015-16 Ved evt. forsinkelse eller sygdom, ring straks til: Elisabeth: 51 39 75 66 eller Trine Enni: 61 94 85 22 RTG Side 1

Læs mere

Information til prøvedeltagere om Prøve i Dansk 2012/Brev om skriftlig prøve

Information til prøvedeltagere om Prøve i Dansk 2012/Brev om skriftlig prøve Information til prøvedeltagere om Prøve i Dansk 2012/Brev om skriftlig prøve Generelle oplysninger Alle prøver består af en mundtlig og en skriftlig del og omfatter fire områder: læseforståelse, skriftlig

Læs mere

Masteruddannelse ved Center for Afrikastudier

Masteruddannelse ved Center for Afrikastudier Masteruddannelse ved Center for Afrikastudier Det Teologiske Fakultet, Københavns Universitet 2009- retningslinjer i henhold til Bekendtgørelse af 15. december 2000 om fleksible forløb inden for videregående

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen. Prøver og anvendte bedømmelsesformer

Sygeplejerskeuddannelsen. Prøver og anvendte bedømmelsesformer Sygeplejerskeuddannelsen Prøver og anvendte bedømmelsesformer 2 Bestemmelser og formål med uddannelsens bedømmelser... 3 Prøveformer og anden bedømmelse i sygeplejerskeuddannelsen... 3 Interne og eksterne

Læs mere

Ramme for grundforløbsprøve GF2 SOSU og GF2 PAU EUD og EUX Januar 2016

Ramme for grundforløbsprøve GF2 SOSU og GF2 PAU EUD og EUX Januar 2016 Ramme for grundforløbsprøve GF2 SOSU og GF2 PAU EUD og EUX Januar 2016 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 1010 af 22/09/2014 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 1638 af 15/12/2015

Læs mere

Udkast til. Bekendtgørelse om bistandsværger beskikket i medfør af kriminallov for Grønland

Udkast til. Bekendtgørelse om bistandsværger beskikket i medfør af kriminallov for Grønland Civilafdelingen Dato: 15. januar 2016 Kontor: Nordatlantenhenden Sagsbeh: Morten Søndergård Pedersen Sagsnr.: 2011-220-0008 Dok.: 187175 Udkast til Bekendtgørelse om bistandsværger beskikket i medfør af

Læs mere

PA1. Ansøgningsskema. Ansøgning om pas til udlænding i Danmark

PA1. Ansøgningsskema. Ansøgning om pas til udlænding i Danmark Ansøgningsskema Ansøgning om pas til udlænding i Danmark Obligatorisk digital selvbetjening En ansøgning om pas til udlænding i Danmark er omfattet af obligatorisk digital selvbetjening. Det betyder, at

Læs mere

Eksamensreglement for eksamen HHX & HTX, ZBC

Eksamensreglement for eksamen HHX & HTX, ZBC Eksamensreglement for eksamen HHX & HTX, ZBC Eksamen og prøveplaner Du får din individuelle prøveplan offentliggjort af to omgange i Lectio/fronter. Prøveplanen skal du læse nøje. Hvis der er noget i prøveplanen,

Læs mere

Eksamensreglement for EUD

Eksamensreglement for EUD Eksamensreglement for EUD Bestemmelser vedrørende regler for prøver og eksamen findes i: Bekendtgørelse om grundfag og centralt udarbejdede valgfag i erhvervsuddannelserne BEK nr. 882 af 06/07/2007 (gældende

Læs mere

Handelsbetingelser, gældende for private

Handelsbetingelser, gældende for private Handelsbetingelser, gældende for private Generelle oplysninger Aktieselskab 16731803 info@ep.dk 98137722 1992 Betaling På www.ep.dk kan der betales med: Dankort (ingen gebyrer) Nationalt udstedt kreditkort

Læs mere

Udkast. Bekendtgørelse om begravelse og ligbrænding

Udkast. Bekendtgørelse om begravelse og ligbrænding Udkast Bekendtgørelse om begravelse og ligbrænding I medfør af 4, 5, stk. 3 og 10, 3. pkt. i lov om begravelse og ligbrænding, jf. lovbekendtgørelse nr. 586 af 19. juni 2008, fastsættes: Kapitel 1. Anmodning

Læs mere

REGLER VEDR. PRØVE VED AFSLUTNINGEN AF MODUL AF MODUL 10: IMMUNKEMISKE ANALYSER

REGLER VEDR. PRØVE VED AFSLUTNINGEN AF MODUL AF MODUL 10: IMMUNKEMISKE ANALYSER REGLER VEDR. PRØVE VED AFSLUTNINGEN AF MODUL AF MODUL 10: IMMUNKEMISKE ANALYSER Nærværende dokument udgør en del af det lokale bilag til Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i biomedicinsk

Læs mere

TH. LANGS HF & VUC EKSAMENSFOLDER HF

TH. LANGS HF & VUC EKSAMENSFOLDER HF TH. LANGS HF & VUC EKSAMENSFOLDER HF SOMMER 2016 Eksamensregler 2016 Skriftlig eksamen Vær helt sikker på hvor den enkelte prøve afholdes. Skriftlig dansk, engelsk A + B, matematik A + B + C afholdes på

Læs mere

Studieretningsprojektet i 3.g 2007

Studieretningsprojektet i 3.g 2007 Studieretningsprojektet i 3.g 2007 Det følgende er en generel vejledning. De enkelte studieretnings særlige krav og forhold forklares af faglærerne. STATUS I 3.g skal du udarbejde et studieretningsprojekt.

Læs mere

Bekendtgørelse om prøver inden for danskuddannelse til voksne udlændinge

Bekendtgørelse om prøver inden for danskuddannelse til voksne udlændinge Udkast 7. februar 2018 Bekendtgørelse om prøver inden for danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. I medfør af 9, stk. 4 og 5, 14, stk. 3, 18, stk. 1 og 3, og 20, stk. 3, i lov om danskuddannelse til

Læs mere

Information til elever på Erhvervsuddannelser. Prøve og eksamen

Information til elever på Erhvervsuddannelser. Prøve og eksamen Information til elever på Erhvervsuddannelser Prøve og eksamen Dette hæfte er lavet for at afklare nogle af de spørgsmål, der naturligt melder sig før en prøve/eksamen. Der henvises til følgende gældende

Læs mere

Svendeprøvevejledning produktør

Svendeprøvevejledning produktør Svendeprøvevejledning produktør (Censorvejledning) August 2011 Formål med vejledningen... 3 Retningslinjer for den praktiske prøve... 4 Dagens forløb... 4 Trækning af to opgaver samt forberedelse... 5

Læs mere

6. Repetitionseksamen for sikkerhedsrådgivere består alene af del a) Besvarelse af spørgeskema (Multiple-choice opgave).

6. Repetitionseksamen for sikkerhedsrådgivere består alene af del a) Besvarelse af spørgeskema (Multiple-choice opgave). 15. august 2007 Bestemmelser for eksaminander om eksamen for sikkerhedsrådgivere Område mv. 1. Bestemmelserne finder anvendelse på eksaminer og repetitionseksaminer for sikkerhedsrådgivere, der afholdes

Læs mere

Tekst til ministeriets hjemmeside www.nyidanmark.dk

Tekst til ministeriets hjemmeside www.nyidanmark.dk NOTAT Dato: 6. november 2008 Kontor: Indfødsretskontoret J.nr.: 2008/300-51 Sagsbeh.: KRE Tekst til ministeriets hjemmeside www.nyidanmark.dk På forsiden i kassen under medborgerskab: Nye retningslinjer

Læs mere

LBK nr 259 af 18/03/2006 Gældende Offentliggørelsesdato: 07-04-2006 Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration

LBK nr 259 af 18/03/2006 Gældende Offentliggørelsesdato: 07-04-2006 Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration 1 sur 8 8/11/2007 10:54 LBK nr 259 af 18/03/2006 Gældende Offentliggørelsesdato: 07-04-2006 Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Accession A20060025929 Entydig dokumentidentifikation

Læs mere

Folkeskolens 9.-klasseprøver. Skoleåret 2015/2016

Folkeskolens 9.-klasseprøver. Skoleåret 2015/2016 Sct. Jørgens Skole Folkeskolens 9.-klasseprøver Skoleåret 2015/2016 Orientering til elever og forældre på Sct. Jørgens Skole om folkeskolens 9.-klasseprøver. Sct. Jørgens Skole Helligkorsvej 42A 4000 Roskilde

Læs mere

Vejledning til bedømmere ved eksamensklager

Vejledning til bedømmere ved eksamensklager Vejledning til bedømmere ved eksamensklager Beskrivelse af eksaminator og censors opgaver ved eksamensklager Februar 2019 UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole Odense UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 88 Folketinget 2009-10 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 16. marts 2010 Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love (Ny politiklageordning

Læs mere

EKSAMENSREGLEMENT. Herningsholm Gymnasium/Herningsholm Erhvervsskole HHX/HTX/EUX

EKSAMENSREGLEMENT. Herningsholm Gymnasium/Herningsholm Erhvervsskole HHX/HTX/EUX EKSAMENSREGLEMENT Herningsholm Gymnasium/Herningsholm Erhvervsskole HHX/HTX/EUX Skolens pligter over for eleverne: 1. Rektor er ansvarlig over for Undervisningsministeriet for afholdelse af prøver og eksamen

Læs mere

VERSION 1.2. Procedure for klagevejledning studerende

VERSION 1.2. Procedure for klagevejledning studerende VERSION 1.2 Procedure for klagevejledning studerende December 2016 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Hvordan kan jeg klage?... 3 1.2 Hvad kan der klages over?... 3 1.3 Hvad sker der med min klage?... 3 1.4

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 24. juni 2014. Bekendtgørelse om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen)

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 24. juni 2014. Bekendtgørelse om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen) Lovtidende A 2014 Udgivet den 24. juni 2014 19. juni 2014. Nr. 670. Bekendtgørelse om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen) I medfør af 8, stk. 1, 2 og 4, og 34, stk.

Læs mere

Eksamen forår og sommer 2014

Eksamen forår og sommer 2014 Eksamen forår og sommer 2014 Prøvestart og varighed En prøve er begyndt, når uddelingen af opgaverne er begyndt, eller når eksaminanden er blevet gjort bekendt forberedelsesmaterialet eller lignende. Særlige

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om godkendelse som adoptant

Bekendtgørelse for Færøerne om godkendelse som adoptant Ministeriet for børn, ligestilling, integration og sociale forhold Familieret J.nr. 2014-8249 Npwi 20. marts 2015 Udkast til Bekendtgørelse for Færøerne om godkendelse som adoptant I medfør af 25 i anordning

Læs mere

Eksamensreglement for EUD

Eksamensreglement for EUD Eksamensreglement for EUD Bestemmelser vedrørende eksamen findes i: - Hjemmestyrets Bekendtgørelse nr. 14 af 23/06/2008 om karakterskala og anden bedømmelse - Selvstyrets bekendtgørelse nr.4 af 18.marts

Læs mere

Generel eksamensinformation/prøveregler Grundforløb Indholdsfortegnelse

Generel eksamensinformation/prøveregler Grundforløb Indholdsfortegnelse Generel eksamensinformation/prøveregler Grundforløb Indholdsfortegnelse Case-eksamen:... 2 Øvrige prøver:... 2 Mundtlig prøve:... 2 Skriftlig prøve:... 3 Praktisk prøve... 4 Generelle regler:... 4 Censorer:...

Læs mere

Erklæring om erhvervelse af dansk indfødsret

Erklæring om erhvervelse af dansk indfødsret Erklæring om erhvervelse af dansk indfødsret for nordiske statsborgere i henhold til 3, stk. 3, i lov om dansk indfødsret, jf. bekendtgørelse nr. 422 af 7. juni 2004 af lov om dansk indfødsret Erklæringen

Læs mere

PRØVEREGLEMENT 2015. Ringkøbing Vasevej 24 6950 Ringkøbing Tlf. 9627 5870 Skjern Skolebyen 14 6900 Skjern Tlf. 9627 5850 vucrs.dk

PRØVEREGLEMENT 2015. Ringkøbing Vasevej 24 6950 Ringkøbing Tlf. 9627 5870 Skjern Skolebyen 14 6900 Skjern Tlf. 9627 5850 vucrs.dk PRØVEREGLEMENT 2015 Indholdsfortegnelse TILMELDING OG FRAMELDING TIL PRØVEN 3 MØDETIDSPUNKTER 3 PRØVENS START 3 KONSEKVENSER AF AT KOMME FOR SENT 3 ANVENDELSE AF HJÆLPEMIDLER VED MUNDTLIGE OG SKRIFTLIGE

Læs mere

Indhold. Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse... 2 1. Formål og omfang... 4. 1.1. Formål... 4 1.2. Omfang... 4 2.1 Grundlag...

Indhold. Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse... 2 1. Formål og omfang... 4. 1.1. Formål... 4 1.2. Omfang... 4 2.1 Grundlag... Eksamenshåndbog Rybners September 2015 Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 2 1. Formål og omfang... 4 1.1. Formål... 4 1.2. Omfang... 4 2. Grundlag... 4 2.1 Grundlag... 4 3. Ansvar... 4

Læs mere

Eksamensreglement Gyldigt fra 4. november 2015. Uddannelsesdirektør Gregers Christensen

Eksamensreglement Gyldigt fra 4. november 2015. Uddannelsesdirektør Gregers Christensen Eksamensreglement Gyldigt fra 4. november 2015 Uddannelsesdirektør Gregers Christensen INDHOLD 1. Før eksamen... 3 1.1. Tilmelding... 3 1.2. Forudsætninger for deltagelse i eksamen... 3 1.3. Antal eksamensforsøg...

Læs mere

Bekendtgørelse om VALGREGLER (udkast, version 03.11.08)

Bekendtgørelse om VALGREGLER (udkast, version 03.11.08) ÆLDRERÅDSVALG I NORDDJURS KOMMUNE Bekendtgørelse om VALGREGLER (udkast, version 03.11.08) Kommunalbestyrelsen i Norddjurs kommune har besluttet, at valg til ældrerådet holdes på samme tidspunkt som valg

Læs mere