Indholdsfortegnelse. 1. Grundejerforeningens navn. 2. Grundejerforeningens formål

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse. 1. Grundejerforeningens navn. 2. Grundejerforeningens formål"

Transkript

1 Indholdsfortegnelse 1. Grundejerforeningens navn 2. Grundejerforeningens formål 3. Medlemmerne 4. Grundejerforeningens virksomhed, ansvar og risiko 5. Regnskabet 6 Grundejerforeningens udgifter 7. Grundejerforeningens indtægter 8. Medlemmernes ansvar og pligter 9. Generalforsamling 10. Bestyrelsen 11. Revision og regnskab 12. Ændring af vedtægter 13. Opløsning af grundejerforeningen 14. Påtaleberettigede og tinglysning af vedtægter 1

2 1. Grundejerforeningens navn Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen Uvelse Park, og dens hjemsted er Hillerød Kommune ved retten i Hillerød, der er foreningens værneting. Grundejerforeningens formål 2. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes fælles anliggender, herunder: A) at administrere og foranledige vedligeholdelse af de til foreningen hørende fællesarealer, herunder vej-, sti- og parkeringsarealer. B) at indgå aftaler med udbyder om signalforsyning af det fælles antennekabelnettet. C) at varetage de opgaver, der i øvrigt følger af fællesskabet eller som måtte blive vedtaget af en generalforsamling. Medlemmerne 3. A) Foreningens medlemmer er de til enhver tid værende ejere af følgende matr. nr.: 8az, 8bv, 8bx, 8by, 8bz, 8bæ, 8bø, 8ca, 8cb, 8cc, 8cd, 8ce, 8cf, 8cg, 8ch, 8ci, 8ck, 8cl, 8cm, 8cn, 8co, 8cp, 8cq, 8cr, 8cs, 8ct, 8cu, 8cv, 8cx, 8cy, 8cæ, 8cø, 8da, 8db, 8dc, 8dd, 8de, 8df, 8dg, 8dh, 8di, 8dk, 8dl, 8dm, 8dn, 8do, 8dp, 8dq, 8dr, 8ds, 8dt, 8du, Uvelse By, Uvelse. B) Alle ejere af overnævnte matr. numre har pligt til at være medlem af grundejerforeningen. C) For grundejerforeningens forpligtelser hæfter hver af foreningens medlemmer med 1/52 overfor grundejerforeningen. D) I tilfælde af ejerskifte indtræder køberen i enhver henseende i sælgerens rettigheder og forpligtelser overfor grundejerforeningen. Den til enhver tid værende ejer hæfter for alle ejendommens forpligtelser overfor grundejerforeningen. Refusionsopgørelsen mellem sælger og køber er grundejerforeningen uvedkommende. Ejerskifte skal anmeldes skriftligt til grundejerforeningens kasserer. Indtil dette er sket, kan bestyrelsen holde sig til den tidligere ejer i alle anliggender vedrørende grundejerforeningen. E) Et medlem kan ikke ved salg af sin ejendom gøre krav på udbetaling af nogen del af grundejerforeningens formue, lige så lidt som andele i denne formue kan gøres til genstand for særskilt overdragelse eller nogen form for særskilt retsforfølgelse. 2

3 4. Grundejerforeningens virksomhed, ansvar og risiko. A) Grundejerforeningen er pligtig til at tage skøde af fællesarealer i bebyggelsen, herunder vej-, sti-, og parkeringsarealer. Fællesarealerne udgør 9735 m 2, heraf vej 4018 m 2 og er benævnt matr. nr. 8cz og 8dv Uvelse By, Uvelse. B) Grundejerforeningen er tillige ejer af det fælles antennekabelnet. Det øvrige ledningsnet og øvrige installationer i de enkelte ejendomme er grundejerforeningen uvedkommende. C) Grundejerforeningen har en ejers risiko og ansvar for de ovenfor under pkt. A og B nævnte besiddelser og er herunder ansvarlig for den skade, som disse besiddelser måtte afstedkomme. Grundejerforeningens nævnte risiko og ansvar dækkes ved tegning af forsikring i det omfang, bestyrelsen skønner det nødvendigt. Regnskabet A) Foreningens regnskab går fra 1. juni til 31. maj. Det afsluttende regnskab skal indeholde driftsregnskab og status. 5. B) Kassereren foretager de fornødne udbetalinger. C) Der oprettes en særskilt konto til reparationer af vejnettet. D) Kassereren skal altid have regnskabet i en sådan orden, at bestyrelsen eller revisor til enhver tid kan kontrollere dette. E) Senest den 1. juli afgives regnskabet af kassereren til revisor, der derpå skal foretage revisionen og forsyne det reviderede regnskab med påtegning om revisionens foretagelse og eventuelle revisionsbemærkninger senest 30 dage efter modtagelsen. F) Revisor skal være statsaut. eller registreret revisor. Grundejerforeningens udgifter 6. Grundejerforeningens udgifter omfatter følgende poster: Udgifter til forsikringer, til anlæg, renholdelse og pasning af fællesarealer og øvrige fællesanlæg samt opfyldelse af andre af foreningens påhvilende forpligtelser. Ekstraordinære fællesudgifter skal godkendes af en generalforsamling. 3

4 Grundejerforeningens indtægter 7. A) Til imødegåelse af de i 6 omhandlede udgifter indbetaler medlemmerne a conto beløb, hvis størrelse fastsættes af fordelingstallet 1/52, idet hver af de 52 udstykkede ejendomme ligestilles. B) De samlede udgifter samt beløb til sikring af en rimelig likviditet for foreningen, fastsættes af bestyrelsen og godkendes af generalforsamlingen. C) Beløbet indbetales til den anviste konto i pengeinstitut. Beløbet forfalder til betaling 2 gange årligt og skal være indbetalt senest den 31.oktober og den 30. april. D) Er betalingen ikke indgået rettidigt, sendes rykkerskrivelse, og der opkræves morarenter med 2 % pr. påbegyndt måned regnet fra forfaldsdagen samt rykkergebyr. Såfremt grundejeren efter rykkerskrivelsens forfaldsdato stadig ikke har indbetalt restancen, med påløbne renter overføres restancen til retslig inkasso. E) Alle a`conto indbetalinger forbliver indestående i tilfælde af ejendommens salg, jf. i øvrigt 3 pkt. D og E. 8 Medlemmernes ansvar og pligter A) Medlemmerne er pligtige til at gøre sig bekendt med placeringen af den fælles kloakledning og den fælles regnvandsledning, der afvander overfladevand fra vejene. Se bilag 1. B) Medfører beplantning skader på fælles ledning, er vedkommende grundejer økonomisk ansvarlig for skaden. C) Grundejeren har ansvaret for stikledninger til og på egen grund, medens foreningen alene har ansvaret for fællesledningen. D) Affald af enhver art må ikke anbringes eller opmagasineres på vejen udenfor husene. E) Det påhviler de enkelte medlemmer at renholde det til hver ejendom beliggende haveareal, herunder vedligeholdelse af egen hegn (hæk) på begge sider såvel mod fællesarealet som mod Gørløsevej. F) Parkeringsarealerne må ikke benyttes til langtidsparkering, f.eks. af campingvogne. G) Byggemateriel må max. optage parkeringspladsen i en måned. H) Skader på fællesarealer, der kan henvises til en eller flere grundejere, udbedres for den / de skadevoldende grundejer (e) s regning. Nye afsnit til evnt. vedtagelse på næste generalforsamling I) Ved opsætning af solceller på taget skal der anvendes sorte paneler med sorte monokrystallinske solceller, sort bagside og sorte rammer med antirefleks overfladebehandling. Panelfelterne skal udgøre rektangulære felter, centreret symmetrisk på de enkelte matrikler. Solceller skal følge tagets hældning. Kabelføringer skal skjules så meget som muligt. J) Hønse- og duehold uanset størrelse er ikke tilladt. Er vedtaget men skal vedtages til at indgå i vedtægterne 4

5 9 Generalforsamlingen A) Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. B) Der afholdes ordinær generalforsamling hvert år i september måned med mindst indeholdende følgende dagsorden: a) Valg af dirigent og referent. b) Formandens beretning. c) Kassererens fremlæggelse til godkendelse af det reviderede regnskab d) Fremlæggelse og godkendelse af budget for indeværende regnskabsår og fastsættelse af kontingent. e) Indkomne forslag. f) Valg til bestyrelsen. g) Valg af suppleanter. h) Valg af revisor. i) Eventuelt. C) Der afholdes ekstraordinær generalforsamling, når bestyrelsen finder det påkrævet, eller når mindst 25% af medlemmerne fremsætter skriftlig begæring derom til bestyrelsen med angivelse af, hvad der ønskes behandlet på generalforsamlingen. Bestyrelsen er da pligtig til at foranstalte den begærede ekstraordinære generalforsamling afholdt inden en måned efter begæringens modtagelse, dog ikke i tiden 1/7 til 1/9. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes med 14 dages varsel. D) Indkaldelse til generalforsamling sker ved skriftlig meddelelse til hver enkelt medlem med 14 dages varsel og med angivelse af dagsorden. Det reviderede regnskab, budget for indeværende regnskabsår og indkomne forslag tilgår medlemmerne med indkaldelsen. Har et medlem undladt at give kassereren meddelelse om stedfunden adresseforandring, den være sig midlertidig eller vedvarende, er bestyrelsen berettiget til at sende indkaldelsen eller andre foreningsmeddelelser til medlemmets senest kendte adresse. E) Medlemmers forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, må i skriftlig affattelse være tilstillet bestyrelsen senest 15. august. F) Dirigenten leder generalforsamlingen og afgør bl.a. alle spørgsmål om afstemningsmåden, stemmeafgivelse og dens resultater. Beslutninger kan, uanset de fremmødte medlemmers antal, gyldigt træffes med simpel stemmeflerhed med følgende begrænsninger: 1. Beslutning om vedtægtsændringer se Opløsning af foreningen se 13. G) Er flere personer ejere af en ejendom, har kun èn af disse stemmeret. Der kan stemmes ved fuldmagt, men ingen kan på egne og andres vegne afgive mere end 2 stemmer. Stemmeret kan kun udøves af medlemmer, der ikke er i restance med bidrag, jf. 7. H) Referat af det på en generalforsamling passerede indføres i foreningens forhandlingsprotokol. Referatet underskrives af generalforsamlingens dirigent og referent, og udsendes til medlemmerne. 5

6 Bestyrelsen 10 A) Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen. B) Valget gælder for en periode af 2 år. Valg af suppleanterne gælder for en periode af 1 år. Afgår et medlem i løbet af en valgperiode, indtræder en af suppleanterne i den resterende del af den pågældende valgperiode. Der sker successiv udskiftning af medlemmerne, så alle ikke udtræder på en gang. Formand og 1 medlem er på valg i ulige år og kasserer, næstformand og 1 medlem er på valg i lige år. C) Genvalg af et medlem af bestyrelsen kan finde sted. Til medlem af bestyrelsen kan foruden forenings medlemmer vælges en grundejers ægtefælle / samlever. Hver husstand kan dog kun være repræsenteret med een person i bestyrelsen. D) Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. E) Bestyrelsen kan aftale arbejde til gavn for foreningen med et eksternt firma. F) Enhver af bestyrelsens afgørelser kan af ethvert medlem, som den pågældende afgørelse vedrører, indbringes for generalforsamlingen. Bestyrelsen skal, inden den foretager dispositioner, der væsentligt forøger udgifterne for medlemmerne, forelægge spørgsmålet herom for en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling og erhverve dennes godkendelse. Optagelse af lån kan kun ske i henhold til generalforsamlingens beslutning. G) Bestyrelsens beslutninger træffes på bestyrelsesmøder, i hvilke et flertal af bestyrelsens medlemmer skal deltage for, at gyldig beslutning kan tages. Beslutninger træffes ved simpelt flertal. Står stemmerne lige, gør formandens stemme udslaget. H) Referater fra bestyrelsesmøder indføres i foreningens protokol. Hvert referat underskrives af de deltagende bestyrelsesmedlemmer. I) Bestyrelsen og dermed foreningen tegnes af formanden eller næstformanden sammen med et andet bestyrelsesmedlem. J) Et medlem af bestyrelsen er pligtig til at afgå, når den pågældende ikke længere opfylder betingelserne for at blive valgt eller kommer ud af rådighed over sit bo. Revision af regnskab 11 Revision af foreningens regnskab herunder eftersyn af kassebeholdning, tilgodehavender i pengeinstitut samt foreningens øvrige aktiver og passiver foretages af den på den ordinære generalforsamling valgte revisor. Genvalg kan finde sted. 6

7 Ændringer af vedtægter 12 A) Ændring af foreningens vedtægter kræver vedtagelse på en generalforsamling, hvor ændringsforslag særskilt skal være optaget på dagsordenen, og den fulde ordlyd udsendt til samtlige medlemmer. B) Beslutningen om vedtægtsændring kan kun gyldig vedtages, hvis mindst 50 % af medlemmerne er mødt eller lovligt repræsenteret og mindst to tredjedele af de fremmødte stemmer afgives for ændringsforslaget. C) Er der ikke på generalforsamlingen repræsenteret det tilstrækkelige antal medlemmer (dvs. mindre end 50 % af medlemmerne er mødt eller lovligt repræsenteret), men forslaget om ændringer af vedtægterne er godkendt af et flertal på mindst 2/3 af de fremmødte stemmer, (incl. eventuelle gyldige fuldmagter) indkalder bestyrelsen inden en måned til en ny ekstraordinær generalforsamling, hvor forslaget da kan vedtages, hvis mindst 2/3 af de tilstedeværende medlemmer stemmer for forslaget. D) Vedtægtsændringer skal godkendes af Hillerød Kommune. 13 Opløsning af grundejerforeningen Foreningen kan kun opløses i henhold til beslutning af to umiddelbart på hinanden følgende generalforsamlinger. På hver af disse skal mindst 12 af medlemmerne være til stede, og mindst tre fjerdedele af de afgivne stemmer være afgivet for forslaget om foreningens opløsning. A) Ved opløsning af foreningen opgøres og fordeles foreningens formue efter at al gæld er betalt med lige store anparter blandt medlemmerne. C) Opløsning af grundejerforeningen kan endvidere kun ske med Hillerød Byråds samtykke. Vedtaget på generalforsamlingen, den

8 14 Påtaleberettigede og tinglysning af vedtægterne Nærværende vedtægter begæres tinglyst på matr. nr. 8az, 8bv, 8bx, 8by, 8bz, 8bæ, 8bø, 8ca, 8cb, 8cc, 8cd, 8ce, 8cf, 8cg, 8ch, 8ci, 8ck, 8cl, 8cm, 8cn, 8co, 8cp, 8cq, 8cr, 8cs, 8ct, 8cu, 8cv, 8cx, 8cy, 8cz, 8cæ, 8cø, 8da, 8db, 8dc, 8dd, 8de, 8df, 8dg, 8dh, 8di, 8dk, 8dl, 8dm, 8dn, 8do, 8dp, 8dq, 8dr, 8ds, 8dt, 8du, 8cz, 8dv Uvelse By, Uvelse Påtaleberettiget i henhold til nærværende deklarations servitutter er Grundejerforeningen Uvelse Park samt Hillerød Kommune uden hvis samtykke vedtægterne ikke kan slettes. Med hensyn til de på ejendommen påhvilende servitutter, hæftelser og grundbyrder henvises til ejendommens blad i tingbogen. Hillerød, den 18. september 2014 Grundejerforeningen Uvelse Park Steen Vindahl Nielsen UP Jytte Lindberg Duus UP39 Gitte Ponsaing UP Martin Rud Jakobsen UP52 Emil Malmberg Fosdal UP1 Hillerød, den 2014 Hillerød Kommune

Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby.

Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. J. nr. 48838-0 Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby Navn, hjemsted og formål Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

Love for GRUNDEJERFORENINGEN EGENÆSVÆNGE

Love for GRUNDEJERFORENINGEN EGENÆSVÆNGE 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Egenæsvænge. Foreningens hjemsted er Odsherred Kommune, under Nykøbing Sj. ret, der er foreningens værneting. Alle nuværende og fremtidige ejere af parceller udstykket

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården.

Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården. Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården. Vedtaget på generalforsamlingerne den 4/9 1967, 9/4 1969, 16/4 1969, 16/5 1971, 2/5 1973, 28/2 1979, 16/6 1980 (brevafstemning), 29/5 1990 og 29/5 2000. Grundejerforeningens

Læs mere

Vedtægter. for. Bolværkets grundejerforening

Vedtægter. for. Bolværkets grundejerforening Hillerød den 23. marts 2010 BOLVÆRKETS GRUNDEJERFORENING 3400 HILLERØD Vedtægter for Bolværkets grundejerforening Indholdsfortegnelse: 1. Foreningens område. 2. Medlemsret og - pligt. 3. Formål. 4. Hæftelser.

Læs mere

LØNBERG & LETH CHRISTENSEN

LØNBERG & LETH CHRISTENSEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN KÆRUP PARK 1. Foreningens navn og formål: 1.1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærup Park (herefter benævnt foreningen ) med hjemsted i Ringsted Kommune og med

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN 2. Foreningens hjemsted er Vallensbæk Kommune under Brøndbyernes Ret, der er foreningens værneting. 3. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN STENAGERVEJ, RISSKOV

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN STENAGERVEJ, RISSKOV VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN STENAGERVEJ, RISSKOV Revideret november 2014 1 1. Foreningens navn: 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov. 2. Foreningens hjemsted: 2.1. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Foto: Nyrup Bugt, Michael Schmidt Nielsen Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Indhold 1-2 Foreningens navn 3-4 Formål 5-8 Ejernes forpligtelser 9 Generalforsamlingen 10 Stemmeafgivelse 11 Foreningens

Læs mere

Vedtægter. for. Ejerforeningen Slagelse Byboliger I

Vedtægter. for. Ejerforeningen Slagelse Byboliger I Bilag 7.1 Ejerlav: Slagelse Markjorder Anmelder: Matr.nr.: [nr.], ejl. nr. [nr.] Advokat Hans-Peter Jørgensen Beliggende: [nr.], 4200 Slagelse H.C. Andersens Boulevard 12 1553 København V Tlf. 33 41 41

Læs mere

Vedbæk Villaparks Grundejerforening

Vedbæk Villaparks Grundejerforening Nedenfor er bestyrelsens forslag til de nye vedtægter, der behandles på den ordinære generalforsamling den 30. september 2010. For at synliggøre de faktiske ændringer er de nuværende vedtægter listet i

Læs mere

VEDTÆGTER. for grundejerforeningen "FYRRELUNDEN" Liseleje Strand Nuværende tekst Ændringsforslag. Navn, hjemsted og formål

VEDTÆGTER. for grundejerforeningen FYRRELUNDEN Liseleje Strand Nuværende tekst Ændringsforslag. Navn, hjemsted og formål VEDTÆGTER for grundejerforeningen "FYRRELUNDEN" Liseleje Strand Nuværende tekst Ændringsforslag Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er grundejerforeningen Fyrrelunden. 2 Foreningens hjemsted er

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Skovbrynet.

Vedtægter for Grundejerforeningen Skovbrynet. 1 - Navn: Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovbrynet. 2 - Hjemsted: Foreningens hjemsted er Hørning i Skanderborg Kommune. Formål: 3.1. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes nuværende

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT 1 VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT 2 INDHOLDSFORTEGNELSE. 1 Ejerforeningens navn og hjemsted. 2 Formål. 3 Timeshare andel. 4 Medlemmer. 5 Hæftelse. 6 Administrationsbidrag. 7 Restancer.

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Gartnervænget

Vedtægter for Grundejerforeningen Gartnervænget Vedtægter for Grundejerforeningen Gartnervænget 1 Grundejerforeningen, der er hjemmehørende i Skanderborg kommune, er stiftet i henhold til lokalplan nr. 93 og tinglyst på parceller udstykket fra matr.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FOLKVARSVEJ-KARRÉENS GÅRDLAUG

VEDTÆGTER FOR FOLKVARSVEJ-KARRÉENS GÅRDLAUG VEDTÆGTER FOR FOLKVARSVEJ-KARRÉENS GÅRDLAUG 1. Gårdlaugets navn er "Folkvarsvej-Karréens Gårdlaug". Dets hjemsted er Frederiksberg. Værneting er Retten på Frederiksberg. 2. Gårdlaugets formål er administrere

Læs mere

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej Note: Disse vedtægter er udarbejdet for et vejlav, men kan også anvendes for en grundejerforening eller enhver anden forening hvis der ændres i 1, 2, 6 og 11. Der er markeret med rødt i teksten, hvor vejnavn

Læs mere

VEDTÆGTER for gårdlav

VEDTÆGTER for gårdlav Matr.nr. 146, 178, 296 (ejerlejl.nr. 1-47 og Anmelder: 52), 297, 298 (ejerlejl.nr. 1-25) og 299 Københavns Kommune Bygge- og Teknikforvaltningen Beliggende: Amager Boulevard 123 mfl. Byggeri & Bolig Ottiliavej

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

6 Medlemmernes og foreningens pligter samt miljøbestemmelser

6 Medlemmernes og foreningens pligter samt miljøbestemmelser Vedtægter for Grundejerforeningen Søholt Stiftet den 21. september 1978 Vedtægter revideret senest den 26. marts 2014 1 Foreningens lovgrundlag og hjemsted 2 Omfattede parceller 3 Foreningens arbejdsområder

Læs mere

ORDENSREGLEMENT. Færdselsforhold:

ORDENSREGLEMENT. Færdselsforhold: ORDENSREGLEMENT Færdselsforhold: Den maksimale hastighed for motorkøretøjer er 30 km/t på stam- og boligveje inden for grundejerforeningens område. På fordelings- og hovedfordelingsveje gælder færdselslovens

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN ØRESUNDSGÅRDEN II

V E D T Æ G T E R. for EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN ØRESUNDSGÅRDEN II Afgift: kr. 19.900,00 Matr. nr.: Anmelder: 3846 Sundbyøster, København Carsten Ringgård Ejerlejlighed nr. 1-38 advokat Østbanegade 55 Beliggende: 2100 København Ø Øresundsvej 138 35 44 70 00 2300 København

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang"

Vedtægter for Grundejerforeningen Fuglevang Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang" 1. Grundejerforeningens navn er "Grundejerforeningen Fuglevang". Dens hjemsted er Kirke Såby. Dens værneting er Roskilde Herredsret. 2. Grundejerforeningen

Læs mere

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejlauget for xx-vej, og dens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN 1 Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen [ ] Retskredsen er Holbæk 2 Grundejerforeningen forestår drift og vedligeholdelse af fællesanlæg og fællesarealer i

Læs mere

1. Navn og formål. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes fælles interesser,

1. Navn og formål. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes fælles interesser, 1. Navn og formål 1 Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen Jonstruphøj, dens område er matr. 5b, 5d, 5e, 5f, 5g, 5h, 5i, 5k, 5l, 5m, 5n, 5o, 5p, 5q, 5r, 5s, 5t, 5u, 5v, 5x, 5y, 5z, 5æ, 5ø, 5aa,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN GRUNDEJERFORENINGEN ER STIFTET DEN. 29. MARTS 1979 RETTET 16. AUGUST 2014 PARAGRAF 1. Foreningen er stiftet den 29.3. 1979 i henhold til deklaration tinglyst

Læs mere

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægter for Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægt for Grundejerforeningen Vrold Bakker Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Vrold Bakker. 2 Foreningens hjemsted er Skanderborg

Læs mere

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A Vedtægter for grundejerforeningen Marienlyst Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Hammeren/Arendalsvej".

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Hammeren/Arendalsvej. 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Hammeren/Arendalsvej". 2 Foreningens hjemsted er Odense Kommune. 3 Foreningens medlemmer består af nuværende og kommende ejere af nedennævnte ejendomme, nemlig

Læs mere