P Parkinsonforeningen Nordsjællandskredsen. August Nr. 3. Medlemsinfo

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "P Parkinsonforeningen Nordsjællandskredsen. August 2013. Nr. 3. Medlemsinfo"

Transkript

1 P Parkinsonforeningen Nordsjællandskredsen August Nr. 3. Medlemsinfo

2 Kredsbestyrelsen Indhold: side: Se side 23. Leder 3 Ansvarshavende: Generalforsamling 6 Ole Maymann Medlemsmøde 14 Orientering for nydiagnostiserede Medlemsmøde 15 Kognitive problemer Redaktion: Ole Maymann Marie Johannessen STAMCELLER 16 Forskere fra Lund Stof til bladet: Din mailadresse 18 Sendes til: og andet Ole Maymann Yngreområdet 19 Et liv med Parkinson 20 Forsiden: En rose i min have. Cafeerne 22 Udgivet af: Parkinsonforeningen Nordsjællandskredsen. Oplag 575 Bestyrelsens adresser 23 og telefonnumre. 2

3 Kære venner. Formandens leder: Har I savnet blad nr. 2? Så er det rigtigt, for det udkom jo ikke. Der var ikke så meget at berette, så vi valgte at spare pengene og have mere stof til dette nummer som vi kalder nummer 3 alligevel. Generalforsamlingen gik som ventet fredeligt. Narissah Bryndom fra Bispebjerg var et rigtig godt indslag har vi erfaret. Som I kan se har vi konstitueret os med Ib Andersen som næstformand og Marie som bestyrelsesmedlem. Ellers ingen ændringer. Vi har fundet emner til efterårets foredrag, hvoraf det ene traditionelt jo er orientering for nydiagnostiserede. Det plejer at være i oktober, men er rykket hen i september da det passede bedst for de to foredragsholdere. Det andet er om de kognitive problemer. Til foråret gentager vi succesen med et familieorienteret møde som vi har fået bevilget kr til fra 18 midlerne i de nordsjællandske kommuner. Så annonceres der også her i bladet for et fællesmøde med København/Frederiksberg og Københavns Omegn. Vi har formået at lokke nogle af verdens bedste Parkinson forskere fra universitetet i Lund til at orientere om status på stamcelleområdet og genmanipulation. Vi tror det bliver et tilløbsstykke - også for fagfolk, de private neurologer og lægerne på de Parkinson orienterede sygehuse.. 3

4 Vi er nogle der personligt har oplevet to foredrag med de pågældende forskere. Første gang var da vi indbød os selv til at høre om forskningen i Lund, og anden gang da der var offentligt foredrag på universitets sygehuset i Lund. Det var meget kompetente og jordnære foredrag. Sproget var ingen hindring, da det nærmest var en slags nordisk. Pas på med tilmelding, der er kun plads til 150 deltagere, og Ib Andersen og jeg er som nævnt i annoncen dem man kan tilmelde sig til. Vi stopper ved 150 tilmeldte. Det holdes selvfølgelig i vores nye domicil i Tåstrup som er et fantastisk hus. Der skulle næsten være grobund for at arrangere en omvisning. Er i interesseret? Samarbejdet mellem de tre kredse København/Frederiksberg, Københavns Omegn og Nordsjælland fortsætter. Foredraget med forskerne fra Lund, er nok ikke vores sidste fælles aktivitet. Jeg har personligt ikke været med til de sidste to hovedbestyrelsesmøder. Der har været familie arrangementer som jo også skal passes. Næstformanden og bestyrelsesmedlemmer har måttet afløse. Men jeg glæder mig til at gense de andre HB medlemmer til et temamøde i august hvor vi skal diskutere medlemmernes forventninger til arbejdet i hovedbestyrelsen og inddragelse af medlemmer uden for hovedbestyrelsen. Der har været diskuteret flittigt og ivrigt angående arbejdet for yngre medlemmer. Der vil også blive en diskussion angående de fire stratetiske indsatsområder som foreningen satser på i de kommende år.. 4

5 Der er nævnt træning og fysisk aktivitet, yngre Parkinsonramte og deres familie, synlighed og til sidst fremskreden Parkinsonisme. Her er mulighed for ideer og personlige relationer til de andre bestyrelsesmedlemmer De forskellige holdninger udveksles bedst over lidt at spise, og et glas øl om aftenen. Det er et weekend arrangement ved Nyborg. Fra lørdag kl til søndag kl Et ellers godt kørende Linedance hold for bevægelseshæmmede i Farum har måtte desværre stoppe. Vores instruktør har på grund af skadet hørelse fået forbud mod atr lytte til høj musik. Vi er dog stadig aktive i Helsingør. Medlemstallet på landsbasis per 24. maj 2013 udgør medlemmer, hvilket er lidt lavere end vi gik og troede, men det skyldes nok oprydning og mere orden i medlemssystemet. Vi er 656 medlemmer i Nordsjælland fordelt på 440 medlemsskaber. Jeg ved at enkelte er faldet ud og har måttet genindmeldes, men bær over med det. Systemet er ved at være på plads og bedre end før. Se opråbet fra Ib Andersen side 18. Kan I have en god sensommer til vi ses igen Ole Maymann. 5

6 Referat af generalforsamlingen Lørdag den 6. april 2013 på Kulsviergården i Alsønderup Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning ved formanden 3. Regnskab ved kassereren 4. Valg ifølge lovene 5. Valg af suppleanter 6. Indkomne forslag 7. Eventuelt Formanden åbnede generalforsamlingen og bød velkommen til de fremmødte medlemmer, som nåede op på 48 deltagere med de sidst ankomne, hvilket er 2 mere end sidste år. Formanden bød endvidere velkommen til de 2 deltagere fra landskontoret, direktør Mette Holst og direktionssekretær Marianne Munk. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog landsforeningens direktør Mette Holst, som blev valgt med akklamation. Dirigenten fastslog, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. Jan Olsen og Preben Matthiesen blev valgt som stemmetællere. 2. Beretning ved formanden Ole Maymann Der har siden sidste generalforsamling været afholdt 4 ordinære medlemsmøder, det femte kommer 30. april:. 6

7 Genterapi ved David Woldbye. Møde for nye medlemmer ved Vibeke Ulrich. Et meget velbesøgt møde, hvor også mange gamle medlemmer deltog. Julemøde med et lidt dårligt fremmøde. Pårørende møde med Ellen Poulsen. Ca. 45 deltagere heraf ca. 23 børn af Parkinsonramte. Det var et godt møde, hvorfor noget lignende planlægges for den kommende sæson. Bestyrelsen er meget glad for deltagelsen af så mange børn. Bestyrelsen har holdt 7 møder, hos bestyrelsesmedlemmerne privat. Endvidere har der været deltagelse i diverse møder i Landsforeningen, herunder i Hovedbestyrelsen. Vi har deltaget i et internationalt statusmøde vedrørende stamcelleforskning i Lund. Mødet og opfølgningen på status ledes af 3 internationalt anerkendte forskere. Mødet var så godt, at vi straks spurgte, om de var villige til at stille op i Danmark. Svaret var meget positivt, og der er startet et fælles arbejdsudvalg for region Hovedstaden for at planlægge og forberede mødet. Forslag om at holde mødet i Handicaporganisationernes Hus. Formanden har holdt et foredrag i Seniorhøjskolen i Helsingør. Der har været indvielse af Handicaporganisationernes Hus i Taastrup. Der er linedance for bevægelseshæmmede i Helsingør. Parkinson koordinatorerne: Arbejdet med at få indført disse startede på initiativ af Nordsjælland sammen med de 2 andre kredse, København / Frederiksberg og Københavns Omegn.. 7

8 Med tilskud fra fonde, er arbejdet nu rigtig godt i gang. Ayo er ansat i landsforeningen med det formål, og der udkommer nu en rapport om arbejdet med de første 75 familier. Ayo har set behovet (det vidste vi godt) i både den indledende fase og senfasen. Der ansøges, om Ayo kan ansættes kommunalt i 3 kommuner. Derefter skal projektet gøres kendt ude omkring i landet. Foreningens fire indsatsområder er: Synlighed Fysisk aktivitet og træning Senfasen Yngreområdet. Der findes velfungerende cafeer i Frederikssund, (Holte), Humlebæk og Helsingør. Der er eksempler på velfungerende pårørende grupper. Bestyrelsen hjælper gerne med, hvis ildsjæle vil starte cafeer eller pårørende grupper. Bladet Medlemsinfo: Bestyrelsen anser bladet for vigtigt i forbindelse med medlemskontakten. Bladet udgør en væsentlig del af kredsens budget. Bladet mangler input fra medlemmerne. Formanden opfordrede alle til at komme med ideer og små indlæg. Økonomi: Landsforeningens økonomi er stabiliseret Kredsens økonomi er stabil. Stabil medlemsskare i Nordsjælland Har landsforeningen og dermed kredsen din rigtige mail adresse? Ring eller skriv til Ib Andersen med rettelser. Mail: 8

9 Men: Hvordan vil I have møderne? Bestyrelsen mangler tilbagemelding fra jer. Vi kører foreløbig videre med følgende priser på mødedeltagelse: Alm. medlemsmøde med kaffe, øl, vand, frugt. 50 kr. Med yderligere middag som i dag 150 kr. Bestyrelsen diskuterer hele tiden, hvor mange møder der skal være om året? hvor skal de holdes? og er Alsønderup stadig OK hver gang? Bestyrelsen ser meget gerne tilbagemeldinger fra medlemmerne herom. Hovedvægten skal ligge på faglige møder. Men skal der også være et socialt møde? På idélisten til næste års møder står bl. a.: Opfølgning på pårørende mødet Møde for nydiagnostiserede Fysioterapi, hjælpemidler og lign. Fremtiden: Landsforeningen og kredsen er i god form Bestyrelsen stabil Formanden tager 2 år til, men så: Skal I være mere aktive Og komme med historier og ideer til bladet. Formanden lagde for med at skrive om sig selv, og han opfordrede andre til at gøre det samme. ( Se senere i bladet.) Spørgsmål og kommentarer: Et ønske om vekslende mødedage, så det ikke altid er tirsdage. Vi kan kun komme på Alsønderup tirsdag og onsdag. Men det vil indgå i planlægningen. Et medlem var meget imod motion på møderne.. 9

10 Stor interesse for pårørende møder. Et medlem ønskede møder kun for patienter, hvilket udløste flere protester, blandt andet med kørselsproblemer. Herefter blev formandens beretning godkendt med akklamation. 3. Regnskab ved kassereren Kassereren John Løwe gennemgik resultatopgørelse og balance for 2012 samt budget for Regnskabet for 2012 er godkendt af landsforeningens revisor. Resultatopgørelse 2012: Indtægter Kontingentandel Gaver Deltagerbetaling Andre indtægter Indtægter i alt Udgifter Telefon Kontorartikler Porto Gebyrer 167 Repræsentation 687 Møder 532 Medlemsaktiviteter Kredsbladet Annoncer Udgifter i alt Årets resultat

11 Balance 31. december 2012: Aktiver Kasse Bankbeholdning Aktiver i alt Passiver Egenkapital primo Årets resultat Egenkapital Skyldige omkostninger Passiver i alt Budget 2013: Indtægter Kontingentandel Gaver Deltagerbetaling Andre indtægter Indtægter i alt Udgifter Kørsel og rejser Telefon Kontorartikler Porto Gebyrer 200 Kontingenter Møder Medlemsaktiviteter Kredsblad Andre udgifter Udgifter i alt

12 Spørgsmål og kommentarer: Regnskabet ønskes udsendt sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen. Mette Holst forklarede, at regnskabet skal indgå i landsforeningens regnskab og godkendes af landsforeningens revisor, hvilket ikke kan nås inden indkaldelsen. Derefter var ønsket, at regnskabet fremover blev udsendt pr. mail eller omdelt på generalforsamlingen og, at det fremlagte regnskab blev offentliggjort i bladet. Man savnede sammenligningstal med året før. Der blev spurgt om, hvorfor medlemsaktiviteter kun budgetteres med kr., når de i 2012 beløb sig til kr. Der blev endvidere spurgt, om der var taget hensyn til 18, den fælles kommunale pulje. Svaret var ja. Herefter blev regnskabet og budgettet godkendt. 4. Valg ifølge lovene Valg af formand: Ole Maymann blev genvalgt med akklamation. Marie Johannesen, John Løwe og Jens M. Larsen blev genvalgt. Bestyrelsen konstituerer sig selv efter generalforsamlingen. Formanden er født medlem af hovedbestyrelsen. Marie Johannesen blev genvalgt som kredsens andet medlem af HB. Jens Larsen blev genvalgt som suppleant til HB. 5. Valg af suppleanter Gurli Andersen, Tom Mielke, Ib Borg, Bent Vindelin og Susanne Bøggild blev genvalgt.. 12

13 6. Indkomne forslag Der var ikke indkommet forslag. 7. Eventuelt Kommentarer til regnskabet er medtaget under punkt 3. Derudover var der intet under eventuelt. Afslutningsvis takkede formanden dirigenten Mette Holst for en god ledelse af generalforsamlingen og Marie overrakte blomster. Generalforsamlingen var hermed slut. Efter generalforsamlingen holdt Mette Holst et indlæg om Landsforeningens mål, arbejde og det nye hus, og opfordrede os til et fælles besøg i huset for kredsmedlemmerne.. Endelig havde vi et godt fagligt indslag, hvor Clinical Nurse Specialist Narissah Bryndom fra Bispebjerg Hospital fortalte om medicintyper og disses bivirkninger med hovedvægten på den sene fase. Hun sluttede med, hvad vi selv kan gøre. Der var stor tilfredshed med et sådant fagligt indlæg på generalforsamlingen. Ib Andersen Referent Mette Holst Dirigent. 13

14 Møde for nydiagnostiserede 10. september med Neurolog Dominick Rizzi Tirsdag den 10. september kl Kulsviergården Pibe Møllevej 7, Alsønderup, 3400 Hillerød. Foredraget vil primært henvende sig til nydiagnosticerede og omhandle de første år med Parkinsons sygdom. D.v.s. de almindeligste symptomer, udviklingen og den medicinske behandling. Der vil blive en gennemgang af de forskellige typer af medicin til behandling m.h.t. fordele og ulemper, effekter og bivirkninger. Skal man begynde tidligst muligt, eller skal man vente? Kan medicinen påvirke udviklingen af sygdommen? Skal man scannes ved Parkinsons sygdom? Og i så fald hvilken form for scanning? Kort kan nævnes sjældnere former for Parkinsonisme, men vi vil fokusere på den klassiske form for Parkinsons sygdom, som de fleste har. Pris: kr 50,- for traktementet. Tilmelding til Gurli eller Ole mindst 5 dage før eller eller

15 Neuropsykolog Susanne Ehrenfels Tirsdag den 8. oktober kl Kulsviergården Pibe Møllevej 7, Alsønderup, 3400 Hillerød. Kognitive problemer De fleste Parkinson patienter opdager med tiden at Parkinson desværre ikke kun består af lidt rysten med den ene hånd. Efterhånden støder der ofte neuropsykiatriske problemer til, givende sig udslag i vanskeligheder med at planlægge og overskue tingene. Senere kan der støde hukommelsesbesvær og rumretningsforstyrrelser til. Der findes medicin der kan forsinke udviklingen af disse problemer (Exelon). Man finder også andre psykiske problemer, som måske skyldes en begyndende depression. Her kan nævnes nedsat koncentration, manglende interesse i hverdagen, dårlig søvnkvalitet og generel pessimisme. Disse problemer kan også forsøges behandlet medicinsk. Susanne kan også komme ind på angst og på psykoser, som også kan forekomme i senfasen. (taget fra Parkinsonforeningens lille hæfte: Parkinsons sygdom: Det sene stadie, som er udgivet til fagpersoner, og derfor forkortet og skrevet om). Ovenstående virker ret pessimistisk, men jeg vil gerne understrege, at man sagtens kan leve godt i mange år med nogle af disse symptomer, og det er de færreste, der får dem alle. Desuden er lægerne ret gode til at behandle i dag, og det er de ubehandlede symptomer, der er beskrevet. Pris: kr 50,- for traktementet. Tilmelding til Gurli eller Ole mindst 5 dage før eller eller

16 FORSKNING - STAMCELLER - GENTERAPI Vi venter alle på, at forskerne finder en behandling af Parkinson syge, som ikke bare tager symptomerne, men som gør os raske. I årene blev der foretaget en række nervecelletransplantationer, der imidlertid viste sig kun at have god effekt for % af patienterne. Mange fik overbevægelser, men efter nogle år viste der sig alligevel en god effekt for flere af patienterne. TRANS-EURO. 4 lande deltager i et nyt forskningsprojekt kaldet Trans-Euro, hvor man søger at opnå en vedvarende effekt uden overbevægelser. Man vil forsøge at udvikle en metode, der kan bruges ved fremtidige stamcelle transplantationer. Trans-euro studiet er et omfattende studie, som har til formål at påvise effekter af nervecelletransplantation ved Parkinsons sygdom. Det er også et studie, som skal vise, om det er muligt ved celleterapi at genskabe funktioner i en sygdomsramt hjerne. Vi har inviteret 2 forskere fra universitetet i Lund til at fortælle os om den aktuelle situation i Trans-Euro projektet og specielt, hvad universitetet i Lund satser på: Malin Parmar PhD, associate professor, Wallenberg neuroscience Center, Division of neurobiology and Lund strategic, Center for Stem Cell Biology and Cell Therapy, Lund Universitet. Håkon Widner, Verksamhetschef, professor, neurologiske klinikken, universitetshospitalet, Lund. Vi skal høre om stamceller, og da vi ved at væv fra aborterede fostre ikke er fremtiden, er spørgsmålet: Hvor langt er man nået?. 16

17 Hvornår har man udviklet en brugbar stamcelle? Hvornår er det færdigt og hvad sker så? Hvornår kan vi regne med, at metoden gives fri? Vi skal høre om genterapi: Hvilken behandling satser Lund på i forhold til genterapi? Hvornår vil man kunne afprøve på mennesker? Tør I sige noget om fremtiden for genterapi i sammenligning med stamceller? Til slut vil de sige lidt om fremtiden for forskningen i Lund og for Parkinson generelt. TORSDAG DEN 24. OKTOBER KL I HANDICAPORGANISATIONERNES HUS, BLEKINGE BOULEVARD 2 i HØJE-TÅSTRUP INVITERES DU TIL ET SPÆNDENDE FOREDRAG OM STAMCELLER OG GENTERAPI. 2 FORSKERE FRA UNIVERSITETSHOSPITALET I LUND VIL INDVIE OS I DERES FORSKNINGSRESULTATER. TILMELDING SENEST DEN 20. OKTOBER TIL: Ole Maymann: Telefon: Ib Andersen: Telefon: HVIS DER ER PLADS, INDBETALER DU 100 KR PÅ REG.NR KONTONR MÆRKET: STAMCELLE Max 150 PERSONER. 17

18 Medlemskartotek og mailadresser Vedligeholdelsen af medlemskartoteket er lagt ud til kredsene, og i Nordsjælland varetages dette arbejde af Ib. Alle ændringer kan derfor - helst pr. mail - meddeles Ib, som så sørger for det videre fornødne. Apropos mails, så ville vi gerne kunne kommunikere med flere medlemmer pr. mail. Sommetider kommer der et nyt arrangement, som vi ikke kan nå at få i bladet, eller et arrangement ændres sådanne forhold vil vi meget gerne kunne informere om pr. mail. Vi mangler imidlertid mailadresse på over halvdelen af jer. Endvidere er 10 % af de adresser, vi har, forkerte enten er de tastet forkert ind eller også er de allerede forældede, idet nogle henviser til ikke længere eksisterende teleselskaber. Hvis du ikke har fået en mail fra Ole eller Landsforeningen for nylig, så send en mail til Bare skriv navn og adresse i tekstfeltet. Mailadressen står jo så som afsender. Yngreområdet Yngreområdet er et af landsforeningens indsatsområder i disse år, og på landsplan er der oprettet en facebook gruppe for yngre. Yngreområdet har arrangeret Pakinson Unity Walk, og der planlægges et landsdækkende yngremøde. I Nordsjællandskredsen har vi hidtil tænkt i patienter og pårørende, hvilket også afspejles i bestyrelsessammensætningen med ca. lige mange parkinsonramte og pårørende. Vi ville også gerne gøre noget for yngreområdet, men på grund af bestyrelsens aldersmæssige sammensætning mangler vi ideer.. 18

19 Bestyrelsen vil derfor gerne i kontakt med en yngre parkinsonramt eller pårørende med henblik på valg til bestyrelsen på næste generalforsamling. Bestyrelsen ville på den måde få en bredere sammensætning. Så hvis det skulle have din interesse at gøre noget for yngreområdet i kredsen så kontakt Ole eller Ib på et af møderne eller telefonisk. Vi vil gerne give dig lejlighed til at snuse til arbejdet inden generalforsamlingen. Parkinson Holdtræning Skodsborg Fysioterapi tilbyder fra september 2013 holdtræning til borgere med Parkinsons sygdom via den vederlagsfri ordning. Inden start skal du møde op til en individuel konsultation, hvor dit fysiske funktionsniveau vil blive vurderet ud fra de internationale retningslinjer for fysioterapi til borgere med Parkinson her indgår relevante fysiske test. Det er et krav, at alle deltagere er fuldt selvhjulpne. Træningen vil foregå på hold med max. 8 deltagere i tidsrummet kl / 2 gange om ugen. Træningen vil fokusere på: Kondition Led bevægelighed Styrke - udholdenhed Balance Mål for holdtræning Generel forebyggelse af inaktivitet Faldforebyggelse Vedligeholdense/forbedring af kondition, led bevægelighed og muskelstyrke:. 19

20 Mogens Hansen responderede på min opfordring og beskriver her sit eget forløb med Mr. Parkinson. Ole Mit liv med Parkinson Jeg fylder 73 i maj og efter et meget spændende livsforløb, med baggrund i en teknikeruddannelse afsluttet i 1961, har jeg som ansat Salg- og services teknikker i en eksportvirksomhed, rejst i det meste af verden, og har, sammen med familien, kone og to børn, boet i USA, England og Spanien. I 1975 startede jeg egen virksomhed under navnet Textronic ApS, med fremstilling af elektroniske styresystemer specielt til automatisering af tekstilfarvemaskiner med eksport til mange lande. I 1992, som 52 årig valgte jeg, at overlade virksomheden til vor søn Michael som dengang var 22 år. I dag driver han en succesfuld servicevirksomhed. Min sygdom: I 2002 fik jeg problemer med mine skuldrer og lægen mente det var kolde skuldrer og jeg prøvede mange behandlinger, hos fysioterapeut, kiropraktor m.m. I 2005, efter at have tjekket mine symptomer på nettet, gik jeg til lægen med egen mistanke om at jeg havde Parkinson, først og fremmest fordi jeg rystede meget i venstre ben. Jeg fik en henvisning til en neurolog. En skanning på rigshospitalet bekræftede diagnosen.. 20

21 Jeg fik at vide at der var forskellig medicin som ville kunne hjælpe med at dæmpe Parkinson symptomerne, men, at jeg skulle regne med, at efter ca. 5 års pilleforbrug ville medicinen ikke virke mere og neurologens anbefaling var at vente med at tage medicin. Så længe som mulig. I 2008 havde jeg det så dårligt at hverdagen blev svær at komme igennem. Jeg rystede meget, jeg kunne næsten ikke tale, 10 lektioner hos en talepædagog var uden virkning. Jeg kunne ikke vende mig i sengen, mit ansigt var udtryksløs, min underlæbe dirrede, jeg slæbte fødderne hen ad gulvet. Jeg begyndte at isolere mig mere og mere, selv i lille selskab med få personer kunne jeg ikke deltage i samtaler, da ingen kunne forstå mig. I 2009 fik jeg overtalt neurologen til at udskrive en recept på Madopar og efter bare 14 dage kunne jeg mærke forbedringer. Fik også overtalt ham til at henvise mig til Bispebjerg Hospital, hvor jeg nu går til kontrol hver 6. måned. I 2011 skiftede jeg til de nye Stalevo 200/50/200 jeg tager 1 pille hver 3. time. Kl. 10:00, kl. 13:00, kl. 15:00, kl. 19:00 og kl. 22:00, og et par depotpiller til natten. Herefter er mit liv total forandret, jeg er lige ved at påstå at nu er jeg rask, men jeg ved godt at så let snyder man ikke Mr. Parkinson. Jeg lever i dag et godt og aktivt liv, stadig gift med min dejlige kone Eva, holdt Guldbryllup i Jeg bruger meget tid ved min computer, prøver at følge med i al den nye teknik, hjælper andre ældre med computerproblemer, er formand i vores lokale grundejerforening, nu på 20 nd. år. Mogens Hansen. 21

22 Cafeerne i området. Helsingør: Vi mødes den 1. mandag i måneden i Fiolgade 17 C. Indgang overfor FØTEX s P hus. Der er åbent fra kl Kontakt Ulla Andreasen eller Ole Maymann Fredensborg: 2. mandag i ulige måneder. Fælleshuset, Baunebjergvej 11 i Humlebæk Kontakt Birgit Frederikssund: 1. tirsdag i måneden. Lundevej 48. Kontakt Kirsten og Preben Bech Holte: Holte cafeen er åben 2 gange om måneden. Skovgærdet 4 i Holte Kontakt Lise Wulf tlf: Pårørende klub Hørsholm: Jessie Olesen

23 Parkinsonforeningen Nordsjællandskredsen. Formand Ole Maymann Esrumvej 333 B, 3000 Helsingør Tlf , Næstformand Ib Andersen Stokholmsvej 87, 3060 Espergærde Tlf , Kasserer John Løwe Mikkelborg Park th, 2970 Hørsholm Tlf , Bestyrelsesmedlem Marie Johannessen Lindebakken 31, 3460 Birkerød Tlf , Bestyrelsesmedlem Jens M. Larsen Egevang 16, 3250 Gilleleje Tlf , Bestyrelsesmedlem Jette Damm Lützhøft Skibsegen 56, 3070 Snekkersten Tlf , Bestyrelsesmedlem Preben Matthiesen Erik Gudmands Vej 2B, 3140 Ålsgårde Tlf , Resourceperson Gurli Andersen Breelteparken 404, 2970 Hørsholm. Tlf , Suppleant Bent Vindelin Storevang 8 B, 3460 Birkerød Tlf , Suppleant Susanne Bøggild Stengade 25, 2. mf., 3000 Helsingør Tlf , Suppleant Tom Mielke Rønnebær Allé 91, 3000 Helsingør Tlf , Suppleant Ib Borg Dr. Dagmarsvej 158, 3650 Ølstykke Tlf , 23

24 Afsender: Parkinsonforeningen. Nordsjællandskredsen Esrumvej 333 B, 3000 Helsingør. Tirsdag den 10. september kl Orientering for nydiagnostiserede med Neurolog Dominick Rizzi Tirsdag 8. oktober kl Kognitive problemer med Neuropsykolog Susanne Ehrenfels Torsdag 24. oktober kl STAMCELLER i vores hus i Tåstrup med forskere fra Lunds Universitet. ( se inde i bladet )

31. årgang Juni 2014 Nr. 2

31. årgang Juni 2014 Nr. 2 ISSN 2245-5957 huntingtons.dk 31. årgang Juni 2014 Nr. 2 Landsforeningen Huntingtons Sygdom huntingtons.dk nr. 2/14 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Rundt om HS 2014... 4 Ægtefælle/samleverdag i Vejle...

Læs mere

Nationalt Videnscenter for Demens. Andre patientforeninger Hukommelsesklinikken

Nationalt Videnscenter for Demens. Andre patientforeninger Hukommelsesklinikken ISSN 2245-5957 huntingtons.dk 30. årgang Marts 2013 Nr. 1 EHDN IHA EHA HDBuzz HDYO Sjældne Diagnoser Team Sjældne Handicap DR Bomiljø HS HC Bofællesskabet Pilehuset Nationalt Videnscenter for Demens De

Læs mere

LHC-nyt. 29. årgang Marts 2012 Nr. 1. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128. LHC-nyt nr. 1/12

LHC-nyt. 29. årgang Marts 2012 Nr. 1. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128. LHC-nyt nr. 1/12 ISSN 0909-5128 LHC-nyt 29. årgang Marts 2012 Nr. 1 Landsforeningen mod Huntingtons Chorea LHC-nyt nr. 1/12 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Weekend for 25-40 årige: Huntingtons Sygdom og et positivt

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM ISSN 0909-5128 huntingtons.dk 29. årgang Juni 2012 Nr. 2 LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM Landsforeningen Huntingtons Sygdom huntingtons.dk nr. 2/12 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Rundt om HS 2012:

Læs mere

LHC-nyt. 28. årgang Juni 2011 Nr. 2. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128. LHC-nyt nr. 2/11

LHC-nyt. 28. årgang Juni 2011 Nr. 2. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128. LHC-nyt nr. 2/11 ISSN 0909-5128 LHC-nyt 28. årgang Juni 2011 Nr. 2 Landsforeningen mod Huntingtons Chorea LHC-nyt nr. 2/11 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Referat fra generalforsamlingen i LHC... 4 Medicinafprøvning

Læs mere

DEADLINE for næste OI-Magasinet er den 28. maj. INDHOLD OI-Magasinet nr. 1-2003 OI-MAGASINET OI-MAGASINET NR. 1 2003

DEADLINE for næste OI-Magasinet er den 28. maj. INDHOLD OI-Magasinet nr. 1-2003 OI-MAGASINET OI-MAGASINET NR. 1 2003 OI-MAGASINET Udkommer: 3 gange årligt Oplag: ca. 400 stk. pr. nummer Layout: MS Millinnium Edition & Office 2000 OI-Magasinet er det officielle medlemsblad for Dansk Forening for Osteogenesis Imperfecta.

Læs mere

Lungenyt. Ingen lungesygdomme hos forsikringsselskaberne

Lungenyt. Ingen lungesygdomme hos forsikringsselskaberne Tema: Ingen lungesygdomme hos forsikringsselskaberne I denne udgave af Lungenyt sætter vi fokus på, hvorfor lungesygdomme ikke er med på forsikringsselskabernes lister over kritiske sygdomme. nr. 4 september

Læs mere

31. årgang, marts 2011 nr. 1

31. årgang, marts 2011 nr. 1 31. årgang, marts 2011 nr. 1 Reparation med stamceller realistisk, hvordan og hvornår? Opdatering fra stamcelleforskningen. Parkinson i Hollywood-udgave. Læs anmeldelsen og deltag i konkurrencen om fem

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

32. årgang, december 2012 nr. 4

32. årgang, december 2012 nr. 4 32. årgang, december 2012 nr. 4 70 personer løb for parkinsonsagen til DHL-stafetten 2012 i København og Aalborg. Parkinsonramte skal gå i takt nøglen til en bedre motorik ligger i musik og rytme. Få viden

Læs mere

Kontaktpersoner. Indholdsfortegnelse. Redaktion. Forældre til børn med Marfan Syndrom. Aortaopereret

Kontaktpersoner. Indholdsfortegnelse. Redaktion. Forældre til børn med Marfan Syndrom. Aortaopereret Nyhedsbrev Nr. 69 juni Landsforeningen for Marfan Syndrom Tamsborgvej 1 2. th 3400 Hillerød marfan@marfan.dk www.marfan.dk Indholdsfortegnelse Kære medlemmer... 3 Kalender... 3 Referat af generalforsamlingen...

Læs mere

LHC-nyt. Landsindsamlingen. 27. årgang September 2010 Nr. 3. Se side 4-5 2010. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128. LHC-nyt nr.

LHC-nyt. Landsindsamlingen. 27. årgang September 2010 Nr. 3. Se side 4-5 2010. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128. LHC-nyt nr. ISSN 0909-5128 LHC-nyt 27. årgang September 2010 Nr. 3 Landsindsamlingen Se side 4-5 2010 Landsforeningen mod Huntingtons Chorea LHC-nyt nr. 3/10 1 Indhold Formanden har ordet............. 3 Landsindsamlingen

Læs mere

ParkinsonPosten. Parkinsonforeningen Sjællands Østkreds. Roskilde Greve Køge Solrød Lejre Stevns

ParkinsonPosten. Parkinsonforeningen Sjællands Østkreds. Roskilde Greve Køge Solrød Lejre Stevns ParkinsonPosten Parkinsonforeningen Sjællands Østkreds Roskilde Greve Køge Solrød Lejre Stevns Der var rigtig mange til Temaaften med ergoterapeut Jannie Jensen. Se referat side 17. Forår 2015 ParkinsonPosten

Læs mere

2012 Årsrapport For SIND Nordsjælland Kredsens virke.

2012 Årsrapport For SIND Nordsjælland Kredsens virke. SIND-Nordsjælland Kredsen Milnersvej 13 B 3400 Hillerød Hjemmeside www.sindnordsjaelland.dk Formand Kim Kjelgaard Gasværksvej 45 3390 Hundested Tlf. 51 62 85 73 Mail km.kjelgaard@gmail.com 2012 Årsrapport

Læs mere

No. 1 2012. Fra Glyptoteket og hvad man kan møde der. Dette blads tema starter på side 10

No. 1 2012. Fra Glyptoteket og hvad man kan møde der. Dette blads tema starter på side 10 No. 1 2012 Fra Glyptoteket og hvad man kan møde der Dette blads tema starter på side 10 Udgivet af : Foreningen Af Kroniske Smertepatienter. Tlf.: 51 92 63 41 E-mail: faks@faks.dk Hjemmeside: www.faks.dk

Læs mere

35. årgang, marts 2015 nr. 1

35. årgang, marts 2015 nr. 1 35. årgang, marts 2015 nr. 1 I 2015 er det 20 år siden, at grevinde Alexandra tiltrådte som protektor for Parkinsonforeningen. Kom med den 26. april, når jubilæet fejres med en forrygende gallaforestilling.

Læs mere

DEADLINE. Dansk Forening for Osteogenesis Imperfecta. 15. september for næste OI-Magasinet. Indhold. OI-Magasinet

DEADLINE. Dansk Forening for Osteogenesis Imperfecta. 15. september for næste OI-Magasinet. Indhold. OI-Magasinet Dansk Forening for Osteogenesis Imperfecta Fiskergade 26, DK-4220 Korsør Telefon: (+45) 5838 3514 * E-mail: mogensbc@mail.dk OI-Magasinet Indhold Officielt medlemsblad for Dansk Forening for Osteogenesis

Læs mere

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet Nr. 1 FORÅR 2006 Det var så den vinter HUSK Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00 Indkaldelsen inde i bladet Årg. 71 BESTYRELSEN Formand Kurt Børgesen E-mail: formand@mkw.dk 21 63 71

Læs mere

29. årgang December 2012 Nr. 4

29. årgang December 2012 Nr. 4 ISSN 2245-5957 huntingtons.dk 29. årgang December 2012 Nr. 4 Landsforeningen Huntingtons Sygdom huntingtons.dk nr. 4/12 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Weekendseminar for 25-40 årige. 5 Forældredag

Læs mere

NF-NYT. nr. 2 - maj 2014 - årgang 26. Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen

NF-NYT. nr. 2 - maj 2014 - årgang 26. Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen NF-NYT nr. 2 - maj 2014 - årgang 26 Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen Indhold Indhold... 2 Kontaktoplysninger... 3 Foreningen orienterer... 4 Opslagstavlen... 7 Andre organisationer...10

Læs mere

31. årgang Vinter Nr. 4

31. årgang Vinter Nr. 4 ISSN 2245-5957 huntingtons.dk 31. årgang Vinter Nr. 4 Landsforeningen Huntingtons Sygdom huntingtons.dk nr. 4 - vinter 2014-2015 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Weekendseminar for unge... 4 Ægtefælle/samleverdag

Læs mere

NF-NYT. nr. 1 februar 2015 - årgang 27. Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen

NF-NYT. nr. 1 februar 2015 - årgang 27. Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen NF-NYT nr. 1 februar 2015 - årgang 27 Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen Indhold Indhold... 2 Kontaktoplysninger... 3 Foreningen orienterer... 4 Opslagstavlen... 8 Andre organisationer...

Læs mere

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR Januar 2013 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR 2013 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: GØR DOG NOGET...........................................

Læs mere

ny stemme fylder 45 år

ny stemme fylder 45 år ny stemme fylder 45 år 1963 1964 45 ÅR NR. 3 Juni 2008 46. ÅRGANG Medlemsblad for DLFL ny stemme Nr. 3 2008 46. årgang Medlemsbladet»ny stemme«udgives af bestyrelsen for Dansk Landsforening for Laryngectomerede

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Depressions Tidende. Find vej gennem sagsbehandlingen. pension. jobtræning. Pacemaker i Depressionsbehandlingen. tema

Depressions Tidende. Find vej gennem sagsbehandlingen. pension. jobtræning. Pacemaker i Depressionsbehandlingen. tema 13. årgang nr. 1 Marts 2010 Depressions Tidende tema Find vej gennem sagsbehandlingen Læs socialrådgiverens guide Pacemaker i Depressionsbehandlingen Generalforsamling d. 24.april 2010 - Tjek bagsiden

Læs mere

LHC-nyt. 27. årgang December 2010 Nr. 4. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128. LHC-nyt nr. 4/10

LHC-nyt. 27. årgang December 2010 Nr. 4. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128. LHC-nyt nr. 4/10 ISSN 0909-5128 LHC-nyt 27. årgang December 2010 Nr. 4 Landsforeningen mod Huntingtons Chorea LHC-nyt nr. 4/10 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Møde i EHA - European Huntington Association i Prag 4.-6.

Læs mere

Har der været afholdt arrangementet Livsglæde og efterfølgende generalforsamlingen.

Har der været afholdt arrangementet Livsglæde og efterfølgende generalforsamlingen. 1 Juni 2014 Siden sidst Har der været afholdt arrangementet Livsglæde og efterfølgende generalforsamlingen. I dette nummer kan du læse følgende: Arrangement LIVSGLÆDE Lidt om generalforsamlingen Temadag

Læs mere

foreningen af unge med gigt medlemsblad nr. 141 maj 2011 27. årgang tema SYSTEMET

foreningen af unge med gigt medlemsblad nr. 141 maj 2011 27. årgang tema SYSTEMET foreningen af unge med gigt medlemsblad nr. 141 maj 2011 27. årgang tema SIDE 7 SYSTEMET MÆND I FNUG REDAKTIONELT FORENINGEN AF UNGE MED GIGT FNUG-Bladet: Udgives af FNUG - ForeningeN af Unge med Gigt.

Læs mere