P Parkinsonforeningen Nordsjællandskredsen. August Nr. 3. Medlemsinfo

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "P Parkinsonforeningen Nordsjællandskredsen. August 2013. Nr. 3. Medlemsinfo"

Transkript

1 P Parkinsonforeningen Nordsjællandskredsen August Nr. 3. Medlemsinfo

2 Kredsbestyrelsen Indhold: side: Se side 23. Leder 3 Ansvarshavende: Generalforsamling 6 Ole Maymann Medlemsmøde 14 Orientering for nydiagnostiserede Medlemsmøde 15 Kognitive problemer Redaktion: Ole Maymann Marie Johannessen STAMCELLER 16 Forskere fra Lund Stof til bladet: Din mailadresse 18 Sendes til: og andet Ole Maymann Yngreområdet 19 Et liv med Parkinson 20 Forsiden: En rose i min have. Cafeerne 22 Udgivet af: Parkinsonforeningen Nordsjællandskredsen. Oplag 575 Bestyrelsens adresser 23 og telefonnumre. 2

3 Kære venner. Formandens leder: Har I savnet blad nr. 2? Så er det rigtigt, for det udkom jo ikke. Der var ikke så meget at berette, så vi valgte at spare pengene og have mere stof til dette nummer som vi kalder nummer 3 alligevel. Generalforsamlingen gik som ventet fredeligt. Narissah Bryndom fra Bispebjerg var et rigtig godt indslag har vi erfaret. Som I kan se har vi konstitueret os med Ib Andersen som næstformand og Marie som bestyrelsesmedlem. Ellers ingen ændringer. Vi har fundet emner til efterårets foredrag, hvoraf det ene traditionelt jo er orientering for nydiagnostiserede. Det plejer at være i oktober, men er rykket hen i september da det passede bedst for de to foredragsholdere. Det andet er om de kognitive problemer. Til foråret gentager vi succesen med et familieorienteret møde som vi har fået bevilget kr til fra 18 midlerne i de nordsjællandske kommuner. Så annonceres der også her i bladet for et fællesmøde med København/Frederiksberg og Københavns Omegn. Vi har formået at lokke nogle af verdens bedste Parkinson forskere fra universitetet i Lund til at orientere om status på stamcelleområdet og genmanipulation. Vi tror det bliver et tilløbsstykke - også for fagfolk, de private neurologer og lægerne på de Parkinson orienterede sygehuse.. 3

4 Vi er nogle der personligt har oplevet to foredrag med de pågældende forskere. Første gang var da vi indbød os selv til at høre om forskningen i Lund, og anden gang da der var offentligt foredrag på universitets sygehuset i Lund. Det var meget kompetente og jordnære foredrag. Sproget var ingen hindring, da det nærmest var en slags nordisk. Pas på med tilmelding, der er kun plads til 150 deltagere, og Ib Andersen og jeg er som nævnt i annoncen dem man kan tilmelde sig til. Vi stopper ved 150 tilmeldte. Det holdes selvfølgelig i vores nye domicil i Tåstrup som er et fantastisk hus. Der skulle næsten være grobund for at arrangere en omvisning. Er i interesseret? Samarbejdet mellem de tre kredse København/Frederiksberg, Københavns Omegn og Nordsjælland fortsætter. Foredraget med forskerne fra Lund, er nok ikke vores sidste fælles aktivitet. Jeg har personligt ikke været med til de sidste to hovedbestyrelsesmøder. Der har været familie arrangementer som jo også skal passes. Næstformanden og bestyrelsesmedlemmer har måttet afløse. Men jeg glæder mig til at gense de andre HB medlemmer til et temamøde i august hvor vi skal diskutere medlemmernes forventninger til arbejdet i hovedbestyrelsen og inddragelse af medlemmer uden for hovedbestyrelsen. Der har været diskuteret flittigt og ivrigt angående arbejdet for yngre medlemmer. Der vil også blive en diskussion angående de fire stratetiske indsatsområder som foreningen satser på i de kommende år.. 4

5 Der er nævnt træning og fysisk aktivitet, yngre Parkinsonramte og deres familie, synlighed og til sidst fremskreden Parkinsonisme. Her er mulighed for ideer og personlige relationer til de andre bestyrelsesmedlemmer De forskellige holdninger udveksles bedst over lidt at spise, og et glas øl om aftenen. Det er et weekend arrangement ved Nyborg. Fra lørdag kl til søndag kl Et ellers godt kørende Linedance hold for bevægelseshæmmede i Farum har måtte desværre stoppe. Vores instruktør har på grund af skadet hørelse fået forbud mod atr lytte til høj musik. Vi er dog stadig aktive i Helsingør. Medlemstallet på landsbasis per 24. maj 2013 udgør medlemmer, hvilket er lidt lavere end vi gik og troede, men det skyldes nok oprydning og mere orden i medlemssystemet. Vi er 656 medlemmer i Nordsjælland fordelt på 440 medlemsskaber. Jeg ved at enkelte er faldet ud og har måttet genindmeldes, men bær over med det. Systemet er ved at være på plads og bedre end før. Se opråbet fra Ib Andersen side 18. Kan I have en god sensommer til vi ses igen Ole Maymann. 5

6 Referat af generalforsamlingen Lørdag den 6. april 2013 på Kulsviergården i Alsønderup Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning ved formanden 3. Regnskab ved kassereren 4. Valg ifølge lovene 5. Valg af suppleanter 6. Indkomne forslag 7. Eventuelt Formanden åbnede generalforsamlingen og bød velkommen til de fremmødte medlemmer, som nåede op på 48 deltagere med de sidst ankomne, hvilket er 2 mere end sidste år. Formanden bød endvidere velkommen til de 2 deltagere fra landskontoret, direktør Mette Holst og direktionssekretær Marianne Munk. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog landsforeningens direktør Mette Holst, som blev valgt med akklamation. Dirigenten fastslog, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. Jan Olsen og Preben Matthiesen blev valgt som stemmetællere. 2. Beretning ved formanden Ole Maymann Der har siden sidste generalforsamling været afholdt 4 ordinære medlemsmøder, det femte kommer 30. april:. 6

7 Genterapi ved David Woldbye. Møde for nye medlemmer ved Vibeke Ulrich. Et meget velbesøgt møde, hvor også mange gamle medlemmer deltog. Julemøde med et lidt dårligt fremmøde. Pårørende møde med Ellen Poulsen. Ca. 45 deltagere heraf ca. 23 børn af Parkinsonramte. Det var et godt møde, hvorfor noget lignende planlægges for den kommende sæson. Bestyrelsen er meget glad for deltagelsen af så mange børn. Bestyrelsen har holdt 7 møder, hos bestyrelsesmedlemmerne privat. Endvidere har der været deltagelse i diverse møder i Landsforeningen, herunder i Hovedbestyrelsen. Vi har deltaget i et internationalt statusmøde vedrørende stamcelleforskning i Lund. Mødet og opfølgningen på status ledes af 3 internationalt anerkendte forskere. Mødet var så godt, at vi straks spurgte, om de var villige til at stille op i Danmark. Svaret var meget positivt, og der er startet et fælles arbejdsudvalg for region Hovedstaden for at planlægge og forberede mødet. Forslag om at holde mødet i Handicaporganisationernes Hus. Formanden har holdt et foredrag i Seniorhøjskolen i Helsingør. Der har været indvielse af Handicaporganisationernes Hus i Taastrup. Der er linedance for bevægelseshæmmede i Helsingør. Parkinson koordinatorerne: Arbejdet med at få indført disse startede på initiativ af Nordsjælland sammen med de 2 andre kredse, København / Frederiksberg og Københavns Omegn.. 7

8 Med tilskud fra fonde, er arbejdet nu rigtig godt i gang. Ayo er ansat i landsforeningen med det formål, og der udkommer nu en rapport om arbejdet med de første 75 familier. Ayo har set behovet (det vidste vi godt) i både den indledende fase og senfasen. Der ansøges, om Ayo kan ansættes kommunalt i 3 kommuner. Derefter skal projektet gøres kendt ude omkring i landet. Foreningens fire indsatsområder er: Synlighed Fysisk aktivitet og træning Senfasen Yngreområdet. Der findes velfungerende cafeer i Frederikssund, (Holte), Humlebæk og Helsingør. Der er eksempler på velfungerende pårørende grupper. Bestyrelsen hjælper gerne med, hvis ildsjæle vil starte cafeer eller pårørende grupper. Bladet Medlemsinfo: Bestyrelsen anser bladet for vigtigt i forbindelse med medlemskontakten. Bladet udgør en væsentlig del af kredsens budget. Bladet mangler input fra medlemmerne. Formanden opfordrede alle til at komme med ideer og små indlæg. Økonomi: Landsforeningens økonomi er stabiliseret Kredsens økonomi er stabil. Stabil medlemsskare i Nordsjælland Har landsforeningen og dermed kredsen din rigtige mail adresse? Ring eller skriv til Ib Andersen med rettelser. Mail: 8

9 Men: Hvordan vil I have møderne? Bestyrelsen mangler tilbagemelding fra jer. Vi kører foreløbig videre med følgende priser på mødedeltagelse: Alm. medlemsmøde med kaffe, øl, vand, frugt. 50 kr. Med yderligere middag som i dag 150 kr. Bestyrelsen diskuterer hele tiden, hvor mange møder der skal være om året? hvor skal de holdes? og er Alsønderup stadig OK hver gang? Bestyrelsen ser meget gerne tilbagemeldinger fra medlemmerne herom. Hovedvægten skal ligge på faglige møder. Men skal der også være et socialt møde? På idélisten til næste års møder står bl. a.: Opfølgning på pårørende mødet Møde for nydiagnostiserede Fysioterapi, hjælpemidler og lign. Fremtiden: Landsforeningen og kredsen er i god form Bestyrelsen stabil Formanden tager 2 år til, men så: Skal I være mere aktive Og komme med historier og ideer til bladet. Formanden lagde for med at skrive om sig selv, og han opfordrede andre til at gøre det samme. ( Se senere i bladet.) Spørgsmål og kommentarer: Et ønske om vekslende mødedage, så det ikke altid er tirsdage. Vi kan kun komme på Alsønderup tirsdag og onsdag. Men det vil indgå i planlægningen. Et medlem var meget imod motion på møderne.. 9

10 Stor interesse for pårørende møder. Et medlem ønskede møder kun for patienter, hvilket udløste flere protester, blandt andet med kørselsproblemer. Herefter blev formandens beretning godkendt med akklamation. 3. Regnskab ved kassereren Kassereren John Løwe gennemgik resultatopgørelse og balance for 2012 samt budget for Regnskabet for 2012 er godkendt af landsforeningens revisor. Resultatopgørelse 2012: Indtægter Kontingentandel Gaver Deltagerbetaling Andre indtægter Indtægter i alt Udgifter Telefon Kontorartikler Porto Gebyrer 167 Repræsentation 687 Møder 532 Medlemsaktiviteter Kredsbladet Annoncer Udgifter i alt Årets resultat

11 Balance 31. december 2012: Aktiver Kasse Bankbeholdning Aktiver i alt Passiver Egenkapital primo Årets resultat Egenkapital Skyldige omkostninger Passiver i alt Budget 2013: Indtægter Kontingentandel Gaver Deltagerbetaling Andre indtægter Indtægter i alt Udgifter Kørsel og rejser Telefon Kontorartikler Porto Gebyrer 200 Kontingenter Møder Medlemsaktiviteter Kredsblad Andre udgifter Udgifter i alt

12 Spørgsmål og kommentarer: Regnskabet ønskes udsendt sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen. Mette Holst forklarede, at regnskabet skal indgå i landsforeningens regnskab og godkendes af landsforeningens revisor, hvilket ikke kan nås inden indkaldelsen. Derefter var ønsket, at regnskabet fremover blev udsendt pr. mail eller omdelt på generalforsamlingen og, at det fremlagte regnskab blev offentliggjort i bladet. Man savnede sammenligningstal med året før. Der blev spurgt om, hvorfor medlemsaktiviteter kun budgetteres med kr., når de i 2012 beløb sig til kr. Der blev endvidere spurgt, om der var taget hensyn til 18, den fælles kommunale pulje. Svaret var ja. Herefter blev regnskabet og budgettet godkendt. 4. Valg ifølge lovene Valg af formand: Ole Maymann blev genvalgt med akklamation. Marie Johannesen, John Løwe og Jens M. Larsen blev genvalgt. Bestyrelsen konstituerer sig selv efter generalforsamlingen. Formanden er født medlem af hovedbestyrelsen. Marie Johannesen blev genvalgt som kredsens andet medlem af HB. Jens Larsen blev genvalgt som suppleant til HB. 5. Valg af suppleanter Gurli Andersen, Tom Mielke, Ib Borg, Bent Vindelin og Susanne Bøggild blev genvalgt.. 12

13 6. Indkomne forslag Der var ikke indkommet forslag. 7. Eventuelt Kommentarer til regnskabet er medtaget under punkt 3. Derudover var der intet under eventuelt. Afslutningsvis takkede formanden dirigenten Mette Holst for en god ledelse af generalforsamlingen og Marie overrakte blomster. Generalforsamlingen var hermed slut. Efter generalforsamlingen holdt Mette Holst et indlæg om Landsforeningens mål, arbejde og det nye hus, og opfordrede os til et fælles besøg i huset for kredsmedlemmerne.. Endelig havde vi et godt fagligt indslag, hvor Clinical Nurse Specialist Narissah Bryndom fra Bispebjerg Hospital fortalte om medicintyper og disses bivirkninger med hovedvægten på den sene fase. Hun sluttede med, hvad vi selv kan gøre. Der var stor tilfredshed med et sådant fagligt indlæg på generalforsamlingen. Ib Andersen Referent Mette Holst Dirigent. 13

14 Møde for nydiagnostiserede 10. september med Neurolog Dominick Rizzi Tirsdag den 10. september kl Kulsviergården Pibe Møllevej 7, Alsønderup, 3400 Hillerød. Foredraget vil primært henvende sig til nydiagnosticerede og omhandle de første år med Parkinsons sygdom. D.v.s. de almindeligste symptomer, udviklingen og den medicinske behandling. Der vil blive en gennemgang af de forskellige typer af medicin til behandling m.h.t. fordele og ulemper, effekter og bivirkninger. Skal man begynde tidligst muligt, eller skal man vente? Kan medicinen påvirke udviklingen af sygdommen? Skal man scannes ved Parkinsons sygdom? Og i så fald hvilken form for scanning? Kort kan nævnes sjældnere former for Parkinsonisme, men vi vil fokusere på den klassiske form for Parkinsons sygdom, som de fleste har. Pris: kr 50,- for traktementet. Tilmelding til Gurli eller Ole mindst 5 dage før eller eller

15 Neuropsykolog Susanne Ehrenfels Tirsdag den 8. oktober kl Kulsviergården Pibe Møllevej 7, Alsønderup, 3400 Hillerød. Kognitive problemer De fleste Parkinson patienter opdager med tiden at Parkinson desværre ikke kun består af lidt rysten med den ene hånd. Efterhånden støder der ofte neuropsykiatriske problemer til, givende sig udslag i vanskeligheder med at planlægge og overskue tingene. Senere kan der støde hukommelsesbesvær og rumretningsforstyrrelser til. Der findes medicin der kan forsinke udviklingen af disse problemer (Exelon). Man finder også andre psykiske problemer, som måske skyldes en begyndende depression. Her kan nævnes nedsat koncentration, manglende interesse i hverdagen, dårlig søvnkvalitet og generel pessimisme. Disse problemer kan også forsøges behandlet medicinsk. Susanne kan også komme ind på angst og på psykoser, som også kan forekomme i senfasen. (taget fra Parkinsonforeningens lille hæfte: Parkinsons sygdom: Det sene stadie, som er udgivet til fagpersoner, og derfor forkortet og skrevet om). Ovenstående virker ret pessimistisk, men jeg vil gerne understrege, at man sagtens kan leve godt i mange år med nogle af disse symptomer, og det er de færreste, der får dem alle. Desuden er lægerne ret gode til at behandle i dag, og det er de ubehandlede symptomer, der er beskrevet. Pris: kr 50,- for traktementet. Tilmelding til Gurli eller Ole mindst 5 dage før eller eller

16 FORSKNING - STAMCELLER - GENTERAPI Vi venter alle på, at forskerne finder en behandling af Parkinson syge, som ikke bare tager symptomerne, men som gør os raske. I årene blev der foretaget en række nervecelletransplantationer, der imidlertid viste sig kun at have god effekt for % af patienterne. Mange fik overbevægelser, men efter nogle år viste der sig alligevel en god effekt for flere af patienterne. TRANS-EURO. 4 lande deltager i et nyt forskningsprojekt kaldet Trans-Euro, hvor man søger at opnå en vedvarende effekt uden overbevægelser. Man vil forsøge at udvikle en metode, der kan bruges ved fremtidige stamcelle transplantationer. Trans-euro studiet er et omfattende studie, som har til formål at påvise effekter af nervecelletransplantation ved Parkinsons sygdom. Det er også et studie, som skal vise, om det er muligt ved celleterapi at genskabe funktioner i en sygdomsramt hjerne. Vi har inviteret 2 forskere fra universitetet i Lund til at fortælle os om den aktuelle situation i Trans-Euro projektet og specielt, hvad universitetet i Lund satser på: Malin Parmar PhD, associate professor, Wallenberg neuroscience Center, Division of neurobiology and Lund strategic, Center for Stem Cell Biology and Cell Therapy, Lund Universitet. Håkon Widner, Verksamhetschef, professor, neurologiske klinikken, universitetshospitalet, Lund. Vi skal høre om stamceller, og da vi ved at væv fra aborterede fostre ikke er fremtiden, er spørgsmålet: Hvor langt er man nået?. 16

17 Hvornår har man udviklet en brugbar stamcelle? Hvornår er det færdigt og hvad sker så? Hvornår kan vi regne med, at metoden gives fri? Vi skal høre om genterapi: Hvilken behandling satser Lund på i forhold til genterapi? Hvornår vil man kunne afprøve på mennesker? Tør I sige noget om fremtiden for genterapi i sammenligning med stamceller? Til slut vil de sige lidt om fremtiden for forskningen i Lund og for Parkinson generelt. TORSDAG DEN 24. OKTOBER KL I HANDICAPORGANISATIONERNES HUS, BLEKINGE BOULEVARD 2 i HØJE-TÅSTRUP INVITERES DU TIL ET SPÆNDENDE FOREDRAG OM STAMCELLER OG GENTERAPI. 2 FORSKERE FRA UNIVERSITETSHOSPITALET I LUND VIL INDVIE OS I DERES FORSKNINGSRESULTATER. TILMELDING SENEST DEN 20. OKTOBER TIL: Ole Maymann: Telefon: Ib Andersen: Telefon: HVIS DER ER PLADS, INDBETALER DU 100 KR PÅ REG.NR KONTONR MÆRKET: STAMCELLE Max 150 PERSONER. 17

18 Medlemskartotek og mailadresser Vedligeholdelsen af medlemskartoteket er lagt ud til kredsene, og i Nordsjælland varetages dette arbejde af Ib. Alle ændringer kan derfor - helst pr. mail - meddeles Ib, som så sørger for det videre fornødne. Apropos mails, så ville vi gerne kunne kommunikere med flere medlemmer pr. mail. Sommetider kommer der et nyt arrangement, som vi ikke kan nå at få i bladet, eller et arrangement ændres sådanne forhold vil vi meget gerne kunne informere om pr. mail. Vi mangler imidlertid mailadresse på over halvdelen af jer. Endvidere er 10 % af de adresser, vi har, forkerte enten er de tastet forkert ind eller også er de allerede forældede, idet nogle henviser til ikke længere eksisterende teleselskaber. Hvis du ikke har fået en mail fra Ole eller Landsforeningen for nylig, så send en mail til Bare skriv navn og adresse i tekstfeltet. Mailadressen står jo så som afsender. Yngreområdet Yngreområdet er et af landsforeningens indsatsområder i disse år, og på landsplan er der oprettet en facebook gruppe for yngre. Yngreområdet har arrangeret Pakinson Unity Walk, og der planlægges et landsdækkende yngremøde. I Nordsjællandskredsen har vi hidtil tænkt i patienter og pårørende, hvilket også afspejles i bestyrelsessammensætningen med ca. lige mange parkinsonramte og pårørende. Vi ville også gerne gøre noget for yngreområdet, men på grund af bestyrelsens aldersmæssige sammensætning mangler vi ideer.. 18

19 Bestyrelsen vil derfor gerne i kontakt med en yngre parkinsonramt eller pårørende med henblik på valg til bestyrelsen på næste generalforsamling. Bestyrelsen ville på den måde få en bredere sammensætning. Så hvis det skulle have din interesse at gøre noget for yngreområdet i kredsen så kontakt Ole eller Ib på et af møderne eller telefonisk. Vi vil gerne give dig lejlighed til at snuse til arbejdet inden generalforsamlingen. Parkinson Holdtræning Skodsborg Fysioterapi tilbyder fra september 2013 holdtræning til borgere med Parkinsons sygdom via den vederlagsfri ordning. Inden start skal du møde op til en individuel konsultation, hvor dit fysiske funktionsniveau vil blive vurderet ud fra de internationale retningslinjer for fysioterapi til borgere med Parkinson her indgår relevante fysiske test. Det er et krav, at alle deltagere er fuldt selvhjulpne. Træningen vil foregå på hold med max. 8 deltagere i tidsrummet kl / 2 gange om ugen. Træningen vil fokusere på: Kondition Led bevægelighed Styrke - udholdenhed Balance Mål for holdtræning Generel forebyggelse af inaktivitet Faldforebyggelse Vedligeholdense/forbedring af kondition, led bevægelighed og muskelstyrke:. 19

20 Mogens Hansen responderede på min opfordring og beskriver her sit eget forløb med Mr. Parkinson. Ole Mit liv med Parkinson Jeg fylder 73 i maj og efter et meget spændende livsforløb, med baggrund i en teknikeruddannelse afsluttet i 1961, har jeg som ansat Salg- og services teknikker i en eksportvirksomhed, rejst i det meste af verden, og har, sammen med familien, kone og to børn, boet i USA, England og Spanien. I 1975 startede jeg egen virksomhed under navnet Textronic ApS, med fremstilling af elektroniske styresystemer specielt til automatisering af tekstilfarvemaskiner med eksport til mange lande. I 1992, som 52 årig valgte jeg, at overlade virksomheden til vor søn Michael som dengang var 22 år. I dag driver han en succesfuld servicevirksomhed. Min sygdom: I 2002 fik jeg problemer med mine skuldrer og lægen mente det var kolde skuldrer og jeg prøvede mange behandlinger, hos fysioterapeut, kiropraktor m.m. I 2005, efter at have tjekket mine symptomer på nettet, gik jeg til lægen med egen mistanke om at jeg havde Parkinson, først og fremmest fordi jeg rystede meget i venstre ben. Jeg fik en henvisning til en neurolog. En skanning på rigshospitalet bekræftede diagnosen.. 20

21 Jeg fik at vide at der var forskellig medicin som ville kunne hjælpe med at dæmpe Parkinson symptomerne, men, at jeg skulle regne med, at efter ca. 5 års pilleforbrug ville medicinen ikke virke mere og neurologens anbefaling var at vente med at tage medicin. Så længe som mulig. I 2008 havde jeg det så dårligt at hverdagen blev svær at komme igennem. Jeg rystede meget, jeg kunne næsten ikke tale, 10 lektioner hos en talepædagog var uden virkning. Jeg kunne ikke vende mig i sengen, mit ansigt var udtryksløs, min underlæbe dirrede, jeg slæbte fødderne hen ad gulvet. Jeg begyndte at isolere mig mere og mere, selv i lille selskab med få personer kunne jeg ikke deltage i samtaler, da ingen kunne forstå mig. I 2009 fik jeg overtalt neurologen til at udskrive en recept på Madopar og efter bare 14 dage kunne jeg mærke forbedringer. Fik også overtalt ham til at henvise mig til Bispebjerg Hospital, hvor jeg nu går til kontrol hver 6. måned. I 2011 skiftede jeg til de nye Stalevo 200/50/200 jeg tager 1 pille hver 3. time. Kl. 10:00, kl. 13:00, kl. 15:00, kl. 19:00 og kl. 22:00, og et par depotpiller til natten. Herefter er mit liv total forandret, jeg er lige ved at påstå at nu er jeg rask, men jeg ved godt at så let snyder man ikke Mr. Parkinson. Jeg lever i dag et godt og aktivt liv, stadig gift med min dejlige kone Eva, holdt Guldbryllup i Jeg bruger meget tid ved min computer, prøver at følge med i al den nye teknik, hjælper andre ældre med computerproblemer, er formand i vores lokale grundejerforening, nu på 20 nd. år. Mogens Hansen. 21

22 Cafeerne i området. Helsingør: Vi mødes den 1. mandag i måneden i Fiolgade 17 C. Indgang overfor FØTEX s P hus. Der er åbent fra kl Kontakt Ulla Andreasen eller Ole Maymann Fredensborg: 2. mandag i ulige måneder. Fælleshuset, Baunebjergvej 11 i Humlebæk Kontakt Birgit Frederikssund: 1. tirsdag i måneden. Lundevej 48. Kontakt Kirsten og Preben Bech Holte: Holte cafeen er åben 2 gange om måneden. Skovgærdet 4 i Holte Kontakt Lise Wulf tlf: Pårørende klub Hørsholm: Jessie Olesen

23 Parkinsonforeningen Nordsjællandskredsen. Formand Ole Maymann Esrumvej 333 B, 3000 Helsingør Tlf , Næstformand Ib Andersen Stokholmsvej 87, 3060 Espergærde Tlf , Kasserer John Løwe Mikkelborg Park th, 2970 Hørsholm Tlf , Bestyrelsesmedlem Marie Johannessen Lindebakken 31, 3460 Birkerød Tlf , Bestyrelsesmedlem Jens M. Larsen Egevang 16, 3250 Gilleleje Tlf , Bestyrelsesmedlem Jette Damm Lützhøft Skibsegen 56, 3070 Snekkersten Tlf , Bestyrelsesmedlem Preben Matthiesen Erik Gudmands Vej 2B, 3140 Ålsgårde Tlf , Resourceperson Gurli Andersen Breelteparken 404, 2970 Hørsholm. Tlf , Suppleant Bent Vindelin Storevang 8 B, 3460 Birkerød Tlf , Suppleant Susanne Bøggild Stengade 25, 2. mf., 3000 Helsingør Tlf , Suppleant Tom Mielke Rønnebær Allé 91, 3000 Helsingør Tlf , Suppleant Ib Borg Dr. Dagmarsvej 158, 3650 Ølstykke Tlf , 23

24 Afsender: Parkinsonforeningen. Nordsjællandskredsen Esrumvej 333 B, 3000 Helsingør. Tirsdag den 10. september kl Orientering for nydiagnostiserede med Neurolog Dominick Rizzi Tirsdag 8. oktober kl Kognitive problemer med Neuropsykolog Susanne Ehrenfels Torsdag 24. oktober kl STAMCELLER i vores hus i Tåstrup med forskere fra Lunds Universitet. ( se inde i bladet )

P Parkinsonforeningen Nordsjællandskredsen. December 2013. Nr. 4. Medlemsinfo

P Parkinsonforeningen Nordsjællandskredsen. December 2013. Nr. 4. Medlemsinfo P Parkinsonforeningen Nordsjællandskredsen December 2013. Nr. 4. Medlemsinfo Kredsbestyrelsen Indhold: side: Se side 23. Leder 3 Ansvarshavende: Medlemsmøde 6 Ole Maymann Familien i focus. 2 Medlemsmøde

Læs mere

Parkinsonforeningen Nordsjællandskredsen. August 2011. Nr. 3. Medlemsinfo

Parkinsonforeningen Nordsjællandskredsen. August 2011. Nr. 3. Medlemsinfo Parkinsonforeningen Nordsjællandskredsen August 2011. Nr. 3. Medlemsinfo Kredsbestyrelsen Indhold: Adresser, mail og telefon på side 19. Leder: 3 Ansvarshavende: Ole Maymann Psykologisk møde 6 Redaktion:

Læs mere

Parkinsonforeningen Nordsjællandskredsen. Maj 2011. Nr. 2. Medlemsinfo

Parkinsonforeningen Nordsjællandskredsen. Maj 2011. Nr. 2. Medlemsinfo Parkinsonforeningen Nordsjællandskredsen Maj 2011. Nr. 2. Medlemsinfo Kredsbestyrelsen Indhold: Adresser, mail og telefon på side 23. Leder: 3 Ansvarshavende: Udskudt møde 5 Ole Maymann Afholdte møder

Læs mere

Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød

Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød a. Valg af dirigent, stemmetællere og referent.... 2 b. Kredsbestyrelsens

Læs mere

Parkinsonforeningen Nordsjællandskredsen May 2015. Nr. 2

Parkinsonforeningen Nordsjællandskredsen May 2015. Nr. 2 Parkinsonforeningen Nordsjællandskredsen May 2015. Nr. 2 Medlemsinfo Kredsbestyrelse: Adresser og telefonnumre findes på side 23. Ansvarshavende Redaktør: Ole Maymann. Stof til bladet: Sendes til Ole Maymann.

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød

Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød ABF s kreds Nordsjælland, den 9. september 2014 Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød Antal fremmødte foreninger: 11, som

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM April kvartal 2013

PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM April kvartal 2013 PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM April kvartal 2013 PARKINSON-EXPRESSEN April kvartal 2013 Oplag: 165 REDAKTION: Bent Folkmann Fabrksvej 4 3700 Rønne 56 97 44 79 jbfolkmann@mail.dk Husk

Læs mere

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning til godkendelse 3. Forelæggelse af regnskab a. regnskabet

Læs mere

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds 2, d. 23.02.2015 Mødet startede med en præsentationsrunde, da mange af lokalforeningerne

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Referat af det ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 07. maj 2011 kl. 15:00 i Valby Kulturhus

Referat af det ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 07. maj 2011 kl. 15:00 i Valby Kulturhus Dato: 07-06-2011 Referat af det ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 07. maj 2011 kl. 15:00 i Valby Kulturhus Formanden, Bent R. Nielsen, bød velkommen til de 7 fremmødte fra i alt 3 foreninger. 1.

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtaget på kredsgeneralforsamlingen Den. 16. februar 2015 1 Kredsrådet Kredsrådets medlemmer er de enkelte lokalforeninger i kredsen. Kredsrådets opgave er at - samle

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub - 2015 Tidspunkt: Tirsdag den 24. februar 2015 Sted: Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg

Læs mere

REFERAT. Regionsgeneralforsamling i Region Hovedstaden MØDEDATO: 16. marts 2006 MØDELEDER: Punkt 1. Valg af dirigent Side

REFERAT. Regionsgeneralforsamling i Region Hovedstaden MØDEDATO: 16. marts 2006 MØDELEDER: Punkt 1. Valg af dirigent Side REFERAT Generalforsamling i Region Hovedstaden MØDETYPE: Regionsgeneralforsamling i Region Hovedstaden MØDEDATO: 16. marts 2006 MØDELEDER: Charlotte Bech MØDEREFERENT: Bernhard REFERATET UDSENDT: 10-04-2006

Læs mere

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet.

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland kan med glæde og stolthed fortælle, at vi har modtaget Handicapprisen 2014 uddelt af Handicaprådet i Sorø Nyhedsbrev Januar 2015 Aktivitetskalender

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Generalforsamling 2010

Generalforsamling 2010 Generalforsamling 2010 Generalforsamlingen i MINI Torsdag d. 4. Marts 2010 FORMANDENS BERETNING : --------- præsentation af bestyrelsen m. Suppleanter. Bestyrelsen har siden sidste generalforsamling afholdt

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir. GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.dk Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

Storstrømmen. Nr. 1 MAJ 2011 NYHEDSBREV FOR PARKINSONFORENINGEN STORSTRØMMENS KREDS

Storstrømmen. Nr. 1 MAJ 2011 NYHEDSBREV FOR PARKINSONFORENINGEN STORSTRØMMENS KREDS Storstrømmen Nr. 1 MAJ 2011 NYHEDSBREV FOR PARKINSONFORENINGEN STORSTRØMMENS KREDS Et nyhedsbrev Hvorfor nu det? Som en af de eneste kredse i Parkinsonforeningen, har Storstrømmens Kreds ikke tidligere

Læs mere

Vedtægter for DKK Esbjerg

Vedtægter for DKK Esbjerg Vedtægter for DKK Esbjerg 1 Lokalafdelingen 1) Lokalafdelingens navn er DKK Esbjerg og er hjemmehørende i Esbjerg Kommune. 2) Lokalafdelingen er en del af landsforeningen Dansk Kennel Klub (DKK). 3) Dansk

Læs mere

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX PATIENTFORENING A Ectodermal Dysplasi Vedtægter Bestyrelsen 2010 V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX Indholdsfortegnelse Vedtægter:...3 1 Navn:...3 Hjemsted:...3 Foreningens

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Hovedmøde Pharmadanmark Hospital 10. april 2011

Hovedmøde Pharmadanmark Hospital 10. april 2011 Dagsorden 1 Valg af dirigent og referent 2 Bestyrelsens beretning, herunder beretning fra SHAU 3 Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab 4 Behandling af indkomne forslag (der var ved fristens

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Fredag den 24. april 2015 kl. 12.30-15.30

Fredag den 24. april 2015 kl. 12.30-15.30 Referat Repræsentantskabsmøde i Landsorganisationen OK-Klubberne i Danmark: Fredag den 24. april 2015 kl. 12.30-15.30 Dirigent: Paul Erik Weidemann Deltagere: Bestyrelsesmedlemmer: Erik Demant OK-Kolding

Læs mere

Referat fra Mogenstrup Grundejerforenings ordinære generalforsamling afholdt den 25. marts 2014.

Referat fra Mogenstrup Grundejerforenings ordinære generalforsamling afholdt den 25. marts 2014. Referat fra Mogenstrup Grundejerforenings ordinære generalforsamling afholdt den 25. marts 2014. Inden generalforsamlingen var der inviteret til stegt flæsk med persillesovs. Formanden bød alle hjerteligt

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

NY H E D S B R E V UniqueDanmark M A J 2008 N R . 1

NY H E D S B R E V UniqueDanmark M A J 2008  N R . 1 NYHEDSBREV DEN LANDSDÆKKENDE FORENING UniqueDanmark For forældre til børn med sjældne kromosomafvigelser MAJ 2008 Farvel. NR. 1 Så må vi desværre sige farvel til vores formand Jette Ziegler som efter 7

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 4. november kl. 13.00. Afholdt på Hindsgavl Slot, Hindsgavl Alle 7, 5500 Middelfart

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 4. november kl. 13.00. Afholdt på Hindsgavl Slot, Hindsgavl Alle 7, 5500 Middelfart Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 4. november kl. 13.00 Afholdt på Hindsgavl Slot, Hindsgavl Alle 7, 5500 Middelfart Undertegnede erklærer referatet godkendt. Dato Henning Moritzen

Læs mere

Dansk Musiker Forbund Viborg afd.

Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Ordinær Generalforsamling Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Torsdag d. 27. februar 2014 kl. 18.00 Hjarbæk Kro Bestyrelsen er vært ved en omgang biksemad og hvad der tilhører. Dagsorden: 1. 2. Velkomst

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

Generalforsamling 22.03.2013

Generalforsamling 22.03.2013 Generalforsamling 22.03.2013 Mødeart: Mødested: Generalforsamling - Single Rock Cafe Horsens. Vestergade 7B, 8700 Horsens. Mødedato: Fredag d. 22.03.2013 kl. 18.00. Referatdato: 22.03.2013. Deltagere:

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014.

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Peter Dahl nr. 80. der blev valgt uden modkandidater. Peter kunne

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Godkendelse

Læs mere

- Renoveringsarbejde Travlt kaffestuen mm.

- Renoveringsarbejde Travlt kaffestuen mm. Stabil fremgang i medlemstallet Støtteforeningen Hirtshals Fyr bag en lang række aktiviteter i 2013 398 medlemmer i Støtteforeningen Hirtshals Fyr ved årsskiftet, og det skulle være mærkeligt, hvis ikke

Læs mere

Torsdag d. 19. april 2012 på Ungdomsskolen i Utterslev.

Torsdag d. 19. april 2012 på Ungdomsskolen i Utterslev. LEV Københavns Kommunekreds ordinære generalforsamling 2012. Torsdag d. 19. april 2012 på Ungdomsskolen i Utterslev. Vi var 20 mennesker til spisning i UIUs dejlige kantine. Efter den lækre mad blev vi

Læs mere

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Billedet er fra "En anderledes handicapkonference" med Hjerneskadeforeningen og DFDS. Billedet er fra Oslo i maj 2013. Nyhedsbrev Januar 2014 Aktivitetskalender 1. kvartal

Læs mere

Nummer 3 17 Årgang Februar 2012

Nummer 3 17 Årgang Februar 2012 17 Årgang Nummer 3 Februar 2012 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08.

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. 1.Velkomst Susanne bød velkommen og der var et specielt velkommen til vores nye kasserer, Erik. 2. Valg af dirigent, referent samt næste møde. Dirigent:

Læs mere

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Fremmødte: 16 Referent: Bolette Toft Mødedato: 2. april 2014 Mødested: Stubhuset; kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Grundejerforeningen Melsted Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent bestyrelsen foreslår Jørgen Steen Jensen, Snorrebakken 15 2. Formandens

Læs mere

Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Mogens Broe Andersen, som blev valgt med akklamation.

Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Mogens Broe Andersen, som blev valgt med akklamation. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I HADERSLEV GOLFKLUB Den 26. november 2013 Klubbens formand, John Wilhardt, bød velkommen til den årlige generalforsamling, der i alt havde samlet 120 medlemmer. Formanden

Læs mere

Dansk Pæon Selskab. Generalforsamling. Den 23. februar 2013 kl. 15.30. Det Biovidenskabelige Fakultet. Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C

Dansk Pæon Selskab. Generalforsamling. Den 23. februar 2013 kl. 15.30. Det Biovidenskabelige Fakultet. Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C Dansk Pæon Selskab Generalforsamling Den 23. februar 2013 kl. 15.30 Det Biovidenskabelige Fakultet Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C Der var incl. bestyrelsen 24 personer til stede (15 året før).

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2015

Referat af ordinær generalforsamling 2015 ArbejdsmiljøNET Referat af ordinær generalforsamling 2015 26. april 2015 Sekretær Bente Nørgård Referat af Ordinær generalforsamling Onsdag den 15. april 2015, kl. 17.00-18.00 på Comwell Kolding, Skovbrynet

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i HF Rørvangsparken

Referat af ordinær generalforsamling i HF Rørvangsparken Referat af ordinær generalforsamling i HF Rørvangsparken Torsdag d. 5. marts 2015 kl. 19.00 Holbæk Slot, Slotsvolden 2 1. Valg af dirigent og referent. Kredsformand Conni Jensen blev valgt som dirigent.

Læs mere

Årsberetning for 2014

Årsberetning for 2014 Årsberetning for 2014 1 Dagsorden 1. Valg af dirigent/ordstyrer 2. Formandens beretning 3. De øvrige bestyrelsesmedlemmers korte input til bestyrelsens beretning 4. Fremlæggelse af årsrapport (regnskab)

Læs mere

Grundejerforeningen Lille Grundet

Grundejerforeningen Lille Grundet Grundejerforeningen Lille Grundet Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 26. april 2006 i Kobbelhusenes fælleshus Ringdams Kobbel. 1. Velkomst og valg af dirigent og referent Formand Finn Lindgaard

Læs mere

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv Mødereferat Emne: Aktiv Kunsts Årsmøde Dato: Tirsdag, den 20. januar 2015 - kl. 19:30 Sted: Deltagere: Fuglsanghus, Hørsholm 53 medlemmer af Aktiv Kunst Dagsorden: 1 Valg af dirigent 2 Bestyrelsens beretning

Læs mere

NYHEDSBREV. FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: Formanden har ordet: Generalforsamling den 23. januar 2015

NYHEDSBREV. FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: Formanden har ordet: Generalforsamling den 23. januar 2015 FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: NYHEDSBREV Generalforsamling den 23. januar 2015 Referat findes nederst i nyhedsbrevet og på hjemmesiden. Formanden har ordet: Kære Medlemmer Så er bestyrelsen blevet konstitueret.

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

Protokol fra den ordinære generalforsamling for Fællesrepræsentationen af Grundejerforeninger i Rødovre

Protokol fra den ordinære generalforsamling for Fællesrepræsentationen af Grundejerforeninger i Rødovre Protokol fra den ordinære generalforsamling for Fællesrepræsentationen af Grundejerforeninger i Rødovre Tidspunkt: 28.2.2012. Kl. 19:00 Sted: Rødovregård Referent: Ellen Jensen Dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år

Læs mere

Referat af KHFR`s landsmøde Lørdag d. 16. maj 2009.

Referat af KHFR`s landsmøde Lørdag d. 16. maj 2009. Ishøj d.19.05.2009. Referat af KHFR`s landsmøde Lørdag d. 16. maj 2009. Dagsorden. Pkt. nr. 1. Valg af dirigent. Pkt. nr. 2. Valg af stemmetællere. Pkt. nr. 3. Formandens beretning. Pkt. nr. 4. Regnskab.

Læs mere

1. Valg af dirigent Preben Bagger blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.

1. Valg af dirigent Preben Bagger blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. Mødereferat Dato: 2. marts 2006 Referent: Henning Parbo Generalforsamling i Birkemose Golf Club Tid: Onsdag, den 1. marts 2006, kl. 19:00-20:00 Sted: Restaurant Birkemose Dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Kalleruphuse Grundejerforening

Kalleruphuse Grundejerforening Kalleruphuse Grundejerforening Gelskovvænget. Tybrindvænget. Ølstedgårdvej. Odense M. CVR-nr 12 94 40 39 www.kalleruphuse.dk e-mail: post@kalleruphuse.dk MEDLEMSINFORMATION BESTYRELSEN: Bestyrelsen har

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Alssund Golfklub 2011

Referat af Generalforsamling i Alssund Golfklub 2011 Side 1 af 7 Referat af Generalforsamling i Alssund Golfklub 2011 Mandag, den 21. februar 2011 kl. 19,00 afholdtes ordinær generalforsamling i Alssund Golfklub på Sønderborg Bibliotek. Ca. 120 medlemmer

Læs mere

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Der var mødt 21 medlemmer til mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning fastsættelse

Læs mere

Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart

Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart Formanden Lise Petersen bød velkommen til årets generalforsamling. Valg af dirigent: Lise foreslog på bestyrelsens

Læs mere

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Sted: Klubhuset, Snekkersten Havn Dagsorden jf udsendt indkaldelse. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 1. Valg af dirigent. 2. Valg af 2 stemmetællere. Agenda: 3. Formandens beretning. 4. Revideret regnskab forelægges til godkendelse 5. Indkomne forslag

Læs mere

Referat fra Kredsgeneralforsamlingen den 18. marts 2015 i Arena Randers

Referat fra Kredsgeneralforsamlingen den 18. marts 2015 i Arena Randers Referat fra Kredsgeneralforsamlingen den 18. marts 2015 i Arena Randers 1) Konstatering af antal fremmødte foreninger, samt valg af 3 stemmetællere. 30 foreninger deltog ud af kredsens 70 foreninger. Poul

Læs mere

Dirigenten konstaterede, at der er indkaldt rettidigt til generalforsamlingen via annonce i Stevnsbladet.

Dirigenten konstaterede, at der er indkaldt rettidigt til generalforsamlingen via annonce i Stevnsbladet. Referat af ordinær generalforsamling i Udvikling Stevns 2015 Tirsdag d. 14. april kl 20.00, Tinghuset, Algade 8 i Store Heddinge Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af stemmetællere

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013.

Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013. Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013. Bestyrelsen: Formand Jesper Krogh, Kasserer Anni Olsen, Ib Christensen, Carsten Rishøj,

Læs mere

Referat af Nivå-Kokkedals Tennisklubs generalforsamling den 23. februar 2014

Referat af Nivå-Kokkedals Tennisklubs generalforsamling den 23. februar 2014 Referat af Nivå-Kokkedals Tennisklubs generalforsamling den 23. februar 2014 Til stede fra bestyrelsen var: Finn Hjarding, konstitueret formand, Lis Sorth, baneudvalgsformand, Pia Jensen, motionistformand,

Læs mere

Generalforsamlingen indledtes med at holde 1 minuts stilhed for at ære Arne Haargaard og Frede Edske, som vi mistede i det forgangne år.

Generalforsamlingen indledtes med at holde 1 minuts stilhed for at ære Arne Haargaard og Frede Edske, som vi mistede i det forgangne år. Referat af ordinær generalforsamling fredag den 25. april 2014. 23 boliger og 1 fuldmagt ud af 25 var repræsenteret. Generalforsamlingen indledtes med at holde 1 minuts stilhed for at ære Arne Haargaard

Læs mere

Grundejerforeningen. Digevang

Grundejerforeningen. Digevang Grundejerforeningen Digevang Referat af grundejerforeningen Digevangs årlige generalforsamling, der tirsdag den 26. februar 2013 kl. 19.00 blev afholdt i mødelokaltet på 1. sal i Nøragersmindecenteret.

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 9. maj 2009 kl. 10,00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015

Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015 05-08-2015 Søernes Grundejerforening, Tikøb Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015 Pkt. 1 Pkt. 2 Pkt. 3 Valg af dirigent Henning Kabel blev valgt som dirigent. Henning konstaterede, at alle formalia

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Single Rock Roskilde Afholdt 21. marts 2015 på Kildegården

Ordinær generalforsamling i Single Rock Roskilde Afholdt 21. marts 2015 på Kildegården Ordinær generalforsamling i Single Rock Roskilde Afholdt 21. marts 2015 på Kildegården Dagsorden: 1. Åbning af generalforsamlingen v/formanden 2. Valg af dirigent 3. Valg af referent og stemmetællere 4.

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 2. kvartal 2013.

NØDEBO NIMBUS NYT. 2. kvartal 2013. NØDEBO NIMBUS NYT 2. kvartal 2013. I dette nummer: Bestyrelsen Referat af generalforsamlingen Bestyrelsens årsberetning Invitation og tilmelding til Sommerturen sammen med svenskerne Kalenderen Bestyrelsen:

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det

Læs mere

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING AFHOLDT I STENLILLE HALLENS SELSKABSLOKALE ONSDAG DEN 20. FEBRUAR 2008 Klokken 19.00 bød formand Carl-Henrik Nielsen

Læs mere

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Dagsorden iflg. vedtægterne: 1. Valg af ordstyrer: Tage Kristensen 2. Valg af skriftsfører: Lars Barslund 3. Formandens beretning:

Læs mere

Pkt. 2: Valg af referent: Anita Askegaard Jensen og stemmetæller: Bitten Holm Hansen

Pkt. 2: Valg af referent: Anita Askegaard Jensen og stemmetæller: Bitten Holm Hansen Mødets art: Generalforsamling Frufølge FF Dato/tid Sted: Torsdag den 5. februar 2015, kl. 19.30 I gangen v/hallen på Holmebækskolen Fremmødte: Karina Pedersen, Conny Jung, Trine Søgård, Charlotte Egebak,

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling i GF NORDVEST 10/4 2013 kl. 19.00 på Café Utopia, Holstebro

Referat af Ordinær generalforsamling i GF NORDVEST 10/4 2013 kl. 19.00 på Café Utopia, Holstebro Referat af Ordinær generalforsamling i GF NORDVEST 10/4 2013 kl. 19.00 på Café Utopia, Holstebro Nr. 33 04-2013 Referent: Tina Nielsen Fremmødte: 36 personer med i alt 29 stemmer Dagsorden ifølge udsendt

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2008 i Grundejerforeningen Bodshøjgård

Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2008 i Grundejerforeningen Bodshøjgård Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2008 i Grundejerforeningen Bodshøjgård Tid og sted: Onsdag d.14/5 kl. 19.00 på Fjordens Perle Dirigent: Nina Storgaard, Kolibrivej 11 Referent: Michael Maigaard,

Læs mere