P Parkinsonforeningen Nordsjællandskredsen. August Nr. 3. Medlemsinfo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "P Parkinsonforeningen Nordsjællandskredsen. August 2013. Nr. 3. Medlemsinfo"

Transkript

1 P Parkinsonforeningen Nordsjællandskredsen August Nr. 3. Medlemsinfo

2 Kredsbestyrelsen Indhold: side: Se side 23. Leder 3 Ansvarshavende: Generalforsamling 6 Ole Maymann Medlemsmøde 14 Orientering for nydiagnostiserede Medlemsmøde 15 Kognitive problemer Redaktion: Ole Maymann Marie Johannessen STAMCELLER 16 Forskere fra Lund Stof til bladet: Din mailadresse 18 Sendes til: og andet Ole Maymann Yngreområdet 19 Et liv med Parkinson 20 Forsiden: En rose i min have. Cafeerne 22 Udgivet af: Parkinsonforeningen Nordsjællandskredsen. Oplag 575 Bestyrelsens adresser 23 og telefonnumre. 2

3 Kære venner. Formandens leder: Har I savnet blad nr. 2? Så er det rigtigt, for det udkom jo ikke. Der var ikke så meget at berette, så vi valgte at spare pengene og have mere stof til dette nummer som vi kalder nummer 3 alligevel. Generalforsamlingen gik som ventet fredeligt. Narissah Bryndom fra Bispebjerg var et rigtig godt indslag har vi erfaret. Som I kan se har vi konstitueret os med Ib Andersen som næstformand og Marie som bestyrelsesmedlem. Ellers ingen ændringer. Vi har fundet emner til efterårets foredrag, hvoraf det ene traditionelt jo er orientering for nydiagnostiserede. Det plejer at være i oktober, men er rykket hen i september da det passede bedst for de to foredragsholdere. Det andet er om de kognitive problemer. Til foråret gentager vi succesen med et familieorienteret møde som vi har fået bevilget kr til fra 18 midlerne i de nordsjællandske kommuner. Så annonceres der også her i bladet for et fællesmøde med København/Frederiksberg og Københavns Omegn. Vi har formået at lokke nogle af verdens bedste Parkinson forskere fra universitetet i Lund til at orientere om status på stamcelleområdet og genmanipulation. Vi tror det bliver et tilløbsstykke - også for fagfolk, de private neurologer og lægerne på de Parkinson orienterede sygehuse.. 3

4 Vi er nogle der personligt har oplevet to foredrag med de pågældende forskere. Første gang var da vi indbød os selv til at høre om forskningen i Lund, og anden gang da der var offentligt foredrag på universitets sygehuset i Lund. Det var meget kompetente og jordnære foredrag. Sproget var ingen hindring, da det nærmest var en slags nordisk. Pas på med tilmelding, der er kun plads til 150 deltagere, og Ib Andersen og jeg er som nævnt i annoncen dem man kan tilmelde sig til. Vi stopper ved 150 tilmeldte. Det holdes selvfølgelig i vores nye domicil i Tåstrup som er et fantastisk hus. Der skulle næsten være grobund for at arrangere en omvisning. Er i interesseret? Samarbejdet mellem de tre kredse København/Frederiksberg, Københavns Omegn og Nordsjælland fortsætter. Foredraget med forskerne fra Lund, er nok ikke vores sidste fælles aktivitet. Jeg har personligt ikke været med til de sidste to hovedbestyrelsesmøder. Der har været familie arrangementer som jo også skal passes. Næstformanden og bestyrelsesmedlemmer har måttet afløse. Men jeg glæder mig til at gense de andre HB medlemmer til et temamøde i august hvor vi skal diskutere medlemmernes forventninger til arbejdet i hovedbestyrelsen og inddragelse af medlemmer uden for hovedbestyrelsen. Der har været diskuteret flittigt og ivrigt angående arbejdet for yngre medlemmer. Der vil også blive en diskussion angående de fire stratetiske indsatsområder som foreningen satser på i de kommende år.. 4

5 Der er nævnt træning og fysisk aktivitet, yngre Parkinsonramte og deres familie, synlighed og til sidst fremskreden Parkinsonisme. Her er mulighed for ideer og personlige relationer til de andre bestyrelsesmedlemmer De forskellige holdninger udveksles bedst over lidt at spise, og et glas øl om aftenen. Det er et weekend arrangement ved Nyborg. Fra lørdag kl til søndag kl Et ellers godt kørende Linedance hold for bevægelseshæmmede i Farum har måtte desværre stoppe. Vores instruktør har på grund af skadet hørelse fået forbud mod atr lytte til høj musik. Vi er dog stadig aktive i Helsingør. Medlemstallet på landsbasis per 24. maj 2013 udgør medlemmer, hvilket er lidt lavere end vi gik og troede, men det skyldes nok oprydning og mere orden i medlemssystemet. Vi er 656 medlemmer i Nordsjælland fordelt på 440 medlemsskaber. Jeg ved at enkelte er faldet ud og har måttet genindmeldes, men bær over med det. Systemet er ved at være på plads og bedre end før. Se opråbet fra Ib Andersen side 18. Kan I have en god sensommer til vi ses igen Ole Maymann. 5

6 Referat af generalforsamlingen Lørdag den 6. april 2013 på Kulsviergården i Alsønderup Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning ved formanden 3. Regnskab ved kassereren 4. Valg ifølge lovene 5. Valg af suppleanter 6. Indkomne forslag 7. Eventuelt Formanden åbnede generalforsamlingen og bød velkommen til de fremmødte medlemmer, som nåede op på 48 deltagere med de sidst ankomne, hvilket er 2 mere end sidste år. Formanden bød endvidere velkommen til de 2 deltagere fra landskontoret, direktør Mette Holst og direktionssekretær Marianne Munk. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog landsforeningens direktør Mette Holst, som blev valgt med akklamation. Dirigenten fastslog, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. Jan Olsen og Preben Matthiesen blev valgt som stemmetællere. 2. Beretning ved formanden Ole Maymann Der har siden sidste generalforsamling været afholdt 4 ordinære medlemsmøder, det femte kommer 30. april:. 6

7 Genterapi ved David Woldbye. Møde for nye medlemmer ved Vibeke Ulrich. Et meget velbesøgt møde, hvor også mange gamle medlemmer deltog. Julemøde med et lidt dårligt fremmøde. Pårørende møde med Ellen Poulsen. Ca. 45 deltagere heraf ca. 23 børn af Parkinsonramte. Det var et godt møde, hvorfor noget lignende planlægges for den kommende sæson. Bestyrelsen er meget glad for deltagelsen af så mange børn. Bestyrelsen har holdt 7 møder, hos bestyrelsesmedlemmerne privat. Endvidere har der været deltagelse i diverse møder i Landsforeningen, herunder i Hovedbestyrelsen. Vi har deltaget i et internationalt statusmøde vedrørende stamcelleforskning i Lund. Mødet og opfølgningen på status ledes af 3 internationalt anerkendte forskere. Mødet var så godt, at vi straks spurgte, om de var villige til at stille op i Danmark. Svaret var meget positivt, og der er startet et fælles arbejdsudvalg for region Hovedstaden for at planlægge og forberede mødet. Forslag om at holde mødet i Handicaporganisationernes Hus. Formanden har holdt et foredrag i Seniorhøjskolen i Helsingør. Der har været indvielse af Handicaporganisationernes Hus i Taastrup. Der er linedance for bevægelseshæmmede i Helsingør. Parkinson koordinatorerne: Arbejdet med at få indført disse startede på initiativ af Nordsjælland sammen med de 2 andre kredse, København / Frederiksberg og Københavns Omegn.. 7

8 Med tilskud fra fonde, er arbejdet nu rigtig godt i gang. Ayo er ansat i landsforeningen med det formål, og der udkommer nu en rapport om arbejdet med de første 75 familier. Ayo har set behovet (det vidste vi godt) i både den indledende fase og senfasen. Der ansøges, om Ayo kan ansættes kommunalt i 3 kommuner. Derefter skal projektet gøres kendt ude omkring i landet. Foreningens fire indsatsområder er: Synlighed Fysisk aktivitet og træning Senfasen Yngreområdet. Der findes velfungerende cafeer i Frederikssund, (Holte), Humlebæk og Helsingør. Der er eksempler på velfungerende pårørende grupper. Bestyrelsen hjælper gerne med, hvis ildsjæle vil starte cafeer eller pårørende grupper. Bladet Medlemsinfo: Bestyrelsen anser bladet for vigtigt i forbindelse med medlemskontakten. Bladet udgør en væsentlig del af kredsens budget. Bladet mangler input fra medlemmerne. Formanden opfordrede alle til at komme med ideer og små indlæg. Økonomi: Landsforeningens økonomi er stabiliseret Kredsens økonomi er stabil. Stabil medlemsskare i Nordsjælland Har landsforeningen og dermed kredsen din rigtige mail adresse? Ring eller skriv til Ib Andersen med rettelser. Mail: 8

9 Men: Hvordan vil I have møderne? Bestyrelsen mangler tilbagemelding fra jer. Vi kører foreløbig videre med følgende priser på mødedeltagelse: Alm. medlemsmøde med kaffe, øl, vand, frugt. 50 kr. Med yderligere middag som i dag 150 kr. Bestyrelsen diskuterer hele tiden, hvor mange møder der skal være om året? hvor skal de holdes? og er Alsønderup stadig OK hver gang? Bestyrelsen ser meget gerne tilbagemeldinger fra medlemmerne herom. Hovedvægten skal ligge på faglige møder. Men skal der også være et socialt møde? På idélisten til næste års møder står bl. a.: Opfølgning på pårørende mødet Møde for nydiagnostiserede Fysioterapi, hjælpemidler og lign. Fremtiden: Landsforeningen og kredsen er i god form Bestyrelsen stabil Formanden tager 2 år til, men så: Skal I være mere aktive Og komme med historier og ideer til bladet. Formanden lagde for med at skrive om sig selv, og han opfordrede andre til at gøre det samme. ( Se senere i bladet.) Spørgsmål og kommentarer: Et ønske om vekslende mødedage, så det ikke altid er tirsdage. Vi kan kun komme på Alsønderup tirsdag og onsdag. Men det vil indgå i planlægningen. Et medlem var meget imod motion på møderne.. 9

10 Stor interesse for pårørende møder. Et medlem ønskede møder kun for patienter, hvilket udløste flere protester, blandt andet med kørselsproblemer. Herefter blev formandens beretning godkendt med akklamation. 3. Regnskab ved kassereren Kassereren John Løwe gennemgik resultatopgørelse og balance for 2012 samt budget for Regnskabet for 2012 er godkendt af landsforeningens revisor. Resultatopgørelse 2012: Indtægter Kontingentandel Gaver Deltagerbetaling Andre indtægter Indtægter i alt Udgifter Telefon Kontorartikler Porto Gebyrer 167 Repræsentation 687 Møder 532 Medlemsaktiviteter Kredsbladet Annoncer Udgifter i alt Årets resultat

11 Balance 31. december 2012: Aktiver Kasse Bankbeholdning Aktiver i alt Passiver Egenkapital primo Årets resultat Egenkapital Skyldige omkostninger Passiver i alt Budget 2013: Indtægter Kontingentandel Gaver Deltagerbetaling Andre indtægter Indtægter i alt Udgifter Kørsel og rejser Telefon Kontorartikler Porto Gebyrer 200 Kontingenter Møder Medlemsaktiviteter Kredsblad Andre udgifter Udgifter i alt

12 Spørgsmål og kommentarer: Regnskabet ønskes udsendt sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen. Mette Holst forklarede, at regnskabet skal indgå i landsforeningens regnskab og godkendes af landsforeningens revisor, hvilket ikke kan nås inden indkaldelsen. Derefter var ønsket, at regnskabet fremover blev udsendt pr. mail eller omdelt på generalforsamlingen og, at det fremlagte regnskab blev offentliggjort i bladet. Man savnede sammenligningstal med året før. Der blev spurgt om, hvorfor medlemsaktiviteter kun budgetteres med kr., når de i 2012 beløb sig til kr. Der blev endvidere spurgt, om der var taget hensyn til 18, den fælles kommunale pulje. Svaret var ja. Herefter blev regnskabet og budgettet godkendt. 4. Valg ifølge lovene Valg af formand: Ole Maymann blev genvalgt med akklamation. Marie Johannesen, John Løwe og Jens M. Larsen blev genvalgt. Bestyrelsen konstituerer sig selv efter generalforsamlingen. Formanden er født medlem af hovedbestyrelsen. Marie Johannesen blev genvalgt som kredsens andet medlem af HB. Jens Larsen blev genvalgt som suppleant til HB. 5. Valg af suppleanter Gurli Andersen, Tom Mielke, Ib Borg, Bent Vindelin og Susanne Bøggild blev genvalgt.. 12

13 6. Indkomne forslag Der var ikke indkommet forslag. 7. Eventuelt Kommentarer til regnskabet er medtaget under punkt 3. Derudover var der intet under eventuelt. Afslutningsvis takkede formanden dirigenten Mette Holst for en god ledelse af generalforsamlingen og Marie overrakte blomster. Generalforsamlingen var hermed slut. Efter generalforsamlingen holdt Mette Holst et indlæg om Landsforeningens mål, arbejde og det nye hus, og opfordrede os til et fælles besøg i huset for kredsmedlemmerne.. Endelig havde vi et godt fagligt indslag, hvor Clinical Nurse Specialist Narissah Bryndom fra Bispebjerg Hospital fortalte om medicintyper og disses bivirkninger med hovedvægten på den sene fase. Hun sluttede med, hvad vi selv kan gøre. Der var stor tilfredshed med et sådant fagligt indlæg på generalforsamlingen. Ib Andersen Referent Mette Holst Dirigent. 13

14 Møde for nydiagnostiserede 10. september med Neurolog Dominick Rizzi Tirsdag den 10. september kl Kulsviergården Pibe Møllevej 7, Alsønderup, 3400 Hillerød. Foredraget vil primært henvende sig til nydiagnosticerede og omhandle de første år med Parkinsons sygdom. D.v.s. de almindeligste symptomer, udviklingen og den medicinske behandling. Der vil blive en gennemgang af de forskellige typer af medicin til behandling m.h.t. fordele og ulemper, effekter og bivirkninger. Skal man begynde tidligst muligt, eller skal man vente? Kan medicinen påvirke udviklingen af sygdommen? Skal man scannes ved Parkinsons sygdom? Og i så fald hvilken form for scanning? Kort kan nævnes sjældnere former for Parkinsonisme, men vi vil fokusere på den klassiske form for Parkinsons sygdom, som de fleste har. Pris: kr 50,- for traktementet. Tilmelding til Gurli eller Ole mindst 5 dage før eller eller

15 Neuropsykolog Susanne Ehrenfels Tirsdag den 8. oktober kl Kulsviergården Pibe Møllevej 7, Alsønderup, 3400 Hillerød. Kognitive problemer De fleste Parkinson patienter opdager med tiden at Parkinson desværre ikke kun består af lidt rysten med den ene hånd. Efterhånden støder der ofte neuropsykiatriske problemer til, givende sig udslag i vanskeligheder med at planlægge og overskue tingene. Senere kan der støde hukommelsesbesvær og rumretningsforstyrrelser til. Der findes medicin der kan forsinke udviklingen af disse problemer (Exelon). Man finder også andre psykiske problemer, som måske skyldes en begyndende depression. Her kan nævnes nedsat koncentration, manglende interesse i hverdagen, dårlig søvnkvalitet og generel pessimisme. Disse problemer kan også forsøges behandlet medicinsk. Susanne kan også komme ind på angst og på psykoser, som også kan forekomme i senfasen. (taget fra Parkinsonforeningens lille hæfte: Parkinsons sygdom: Det sene stadie, som er udgivet til fagpersoner, og derfor forkortet og skrevet om). Ovenstående virker ret pessimistisk, men jeg vil gerne understrege, at man sagtens kan leve godt i mange år med nogle af disse symptomer, og det er de færreste, der får dem alle. Desuden er lægerne ret gode til at behandle i dag, og det er de ubehandlede symptomer, der er beskrevet. Pris: kr 50,- for traktementet. Tilmelding til Gurli eller Ole mindst 5 dage før eller eller

16 FORSKNING - STAMCELLER - GENTERAPI Vi venter alle på, at forskerne finder en behandling af Parkinson syge, som ikke bare tager symptomerne, men som gør os raske. I årene blev der foretaget en række nervecelletransplantationer, der imidlertid viste sig kun at have god effekt for % af patienterne. Mange fik overbevægelser, men efter nogle år viste der sig alligevel en god effekt for flere af patienterne. TRANS-EURO. 4 lande deltager i et nyt forskningsprojekt kaldet Trans-Euro, hvor man søger at opnå en vedvarende effekt uden overbevægelser. Man vil forsøge at udvikle en metode, der kan bruges ved fremtidige stamcelle transplantationer. Trans-euro studiet er et omfattende studie, som har til formål at påvise effekter af nervecelletransplantation ved Parkinsons sygdom. Det er også et studie, som skal vise, om det er muligt ved celleterapi at genskabe funktioner i en sygdomsramt hjerne. Vi har inviteret 2 forskere fra universitetet i Lund til at fortælle os om den aktuelle situation i Trans-Euro projektet og specielt, hvad universitetet i Lund satser på: Malin Parmar PhD, associate professor, Wallenberg neuroscience Center, Division of neurobiology and Lund strategic, Center for Stem Cell Biology and Cell Therapy, Lund Universitet. Håkon Widner, Verksamhetschef, professor, neurologiske klinikken, universitetshospitalet, Lund. Vi skal høre om stamceller, og da vi ved at væv fra aborterede fostre ikke er fremtiden, er spørgsmålet: Hvor langt er man nået?. 16

17 Hvornår har man udviklet en brugbar stamcelle? Hvornår er det færdigt og hvad sker så? Hvornår kan vi regne med, at metoden gives fri? Vi skal høre om genterapi: Hvilken behandling satser Lund på i forhold til genterapi? Hvornår vil man kunne afprøve på mennesker? Tør I sige noget om fremtiden for genterapi i sammenligning med stamceller? Til slut vil de sige lidt om fremtiden for forskningen i Lund og for Parkinson generelt. TORSDAG DEN 24. OKTOBER KL I HANDICAPORGANISATIONERNES HUS, BLEKINGE BOULEVARD 2 i HØJE-TÅSTRUP INVITERES DU TIL ET SPÆNDENDE FOREDRAG OM STAMCELLER OG GENTERAPI. 2 FORSKERE FRA UNIVERSITETSHOSPITALET I LUND VIL INDVIE OS I DERES FORSKNINGSRESULTATER. TILMELDING SENEST DEN 20. OKTOBER TIL: Ole Maymann: Telefon: Ib Andersen: Telefon: HVIS DER ER PLADS, INDBETALER DU 100 KR PÅ REG.NR KONTONR MÆRKET: STAMCELLE Max 150 PERSONER. 17

18 Medlemskartotek og mailadresser Vedligeholdelsen af medlemskartoteket er lagt ud til kredsene, og i Nordsjælland varetages dette arbejde af Ib. Alle ændringer kan derfor - helst pr. mail - meddeles Ib, som så sørger for det videre fornødne. Apropos mails, så ville vi gerne kunne kommunikere med flere medlemmer pr. mail. Sommetider kommer der et nyt arrangement, som vi ikke kan nå at få i bladet, eller et arrangement ændres sådanne forhold vil vi meget gerne kunne informere om pr. mail. Vi mangler imidlertid mailadresse på over halvdelen af jer. Endvidere er 10 % af de adresser, vi har, forkerte enten er de tastet forkert ind eller også er de allerede forældede, idet nogle henviser til ikke længere eksisterende teleselskaber. Hvis du ikke har fået en mail fra Ole eller Landsforeningen for nylig, så send en mail til Bare skriv navn og adresse i tekstfeltet. Mailadressen står jo så som afsender. Yngreområdet Yngreområdet er et af landsforeningens indsatsområder i disse år, og på landsplan er der oprettet en facebook gruppe for yngre. Yngreområdet har arrangeret Pakinson Unity Walk, og der planlægges et landsdækkende yngremøde. I Nordsjællandskredsen har vi hidtil tænkt i patienter og pårørende, hvilket også afspejles i bestyrelsessammensætningen med ca. lige mange parkinsonramte og pårørende. Vi ville også gerne gøre noget for yngreområdet, men på grund af bestyrelsens aldersmæssige sammensætning mangler vi ideer.. 18

19 Bestyrelsen vil derfor gerne i kontakt med en yngre parkinsonramt eller pårørende med henblik på valg til bestyrelsen på næste generalforsamling. Bestyrelsen ville på den måde få en bredere sammensætning. Så hvis det skulle have din interesse at gøre noget for yngreområdet i kredsen så kontakt Ole eller Ib på et af møderne eller telefonisk. Vi vil gerne give dig lejlighed til at snuse til arbejdet inden generalforsamlingen. Parkinson Holdtræning Skodsborg Fysioterapi tilbyder fra september 2013 holdtræning til borgere med Parkinsons sygdom via den vederlagsfri ordning. Inden start skal du møde op til en individuel konsultation, hvor dit fysiske funktionsniveau vil blive vurderet ud fra de internationale retningslinjer for fysioterapi til borgere med Parkinson her indgår relevante fysiske test. Det er et krav, at alle deltagere er fuldt selvhjulpne. Træningen vil foregå på hold med max. 8 deltagere i tidsrummet kl / 2 gange om ugen. Træningen vil fokusere på: Kondition Led bevægelighed Styrke - udholdenhed Balance Mål for holdtræning Generel forebyggelse af inaktivitet Faldforebyggelse Vedligeholdense/forbedring af kondition, led bevægelighed og muskelstyrke:. 19

20 Mogens Hansen responderede på min opfordring og beskriver her sit eget forløb med Mr. Parkinson. Ole Mit liv med Parkinson Jeg fylder 73 i maj og efter et meget spændende livsforløb, med baggrund i en teknikeruddannelse afsluttet i 1961, har jeg som ansat Salg- og services teknikker i en eksportvirksomhed, rejst i det meste af verden, og har, sammen med familien, kone og to børn, boet i USA, England og Spanien. I 1975 startede jeg egen virksomhed under navnet Textronic ApS, med fremstilling af elektroniske styresystemer specielt til automatisering af tekstilfarvemaskiner med eksport til mange lande. I 1992, som 52 årig valgte jeg, at overlade virksomheden til vor søn Michael som dengang var 22 år. I dag driver han en succesfuld servicevirksomhed. Min sygdom: I 2002 fik jeg problemer med mine skuldrer og lægen mente det var kolde skuldrer og jeg prøvede mange behandlinger, hos fysioterapeut, kiropraktor m.m. I 2005, efter at have tjekket mine symptomer på nettet, gik jeg til lægen med egen mistanke om at jeg havde Parkinson, først og fremmest fordi jeg rystede meget i venstre ben. Jeg fik en henvisning til en neurolog. En skanning på rigshospitalet bekræftede diagnosen.. 20

21 Jeg fik at vide at der var forskellig medicin som ville kunne hjælpe med at dæmpe Parkinson symptomerne, men, at jeg skulle regne med, at efter ca. 5 års pilleforbrug ville medicinen ikke virke mere og neurologens anbefaling var at vente med at tage medicin. Så længe som mulig. I 2008 havde jeg det så dårligt at hverdagen blev svær at komme igennem. Jeg rystede meget, jeg kunne næsten ikke tale, 10 lektioner hos en talepædagog var uden virkning. Jeg kunne ikke vende mig i sengen, mit ansigt var udtryksløs, min underlæbe dirrede, jeg slæbte fødderne hen ad gulvet. Jeg begyndte at isolere mig mere og mere, selv i lille selskab med få personer kunne jeg ikke deltage i samtaler, da ingen kunne forstå mig. I 2009 fik jeg overtalt neurologen til at udskrive en recept på Madopar og efter bare 14 dage kunne jeg mærke forbedringer. Fik også overtalt ham til at henvise mig til Bispebjerg Hospital, hvor jeg nu går til kontrol hver 6. måned. I 2011 skiftede jeg til de nye Stalevo 200/50/200 jeg tager 1 pille hver 3. time. Kl. 10:00, kl. 13:00, kl. 15:00, kl. 19:00 og kl. 22:00, og et par depotpiller til natten. Herefter er mit liv total forandret, jeg er lige ved at påstå at nu er jeg rask, men jeg ved godt at så let snyder man ikke Mr. Parkinson. Jeg lever i dag et godt og aktivt liv, stadig gift med min dejlige kone Eva, holdt Guldbryllup i Jeg bruger meget tid ved min computer, prøver at følge med i al den nye teknik, hjælper andre ældre med computerproblemer, er formand i vores lokale grundejerforening, nu på 20 nd. år. Mogens Hansen. 21

22 Cafeerne i området. Helsingør: Vi mødes den 1. mandag i måneden i Fiolgade 17 C. Indgang overfor FØTEX s P hus. Der er åbent fra kl Kontakt Ulla Andreasen eller Ole Maymann Fredensborg: 2. mandag i ulige måneder. Fælleshuset, Baunebjergvej 11 i Humlebæk Kontakt Birgit Frederikssund: 1. tirsdag i måneden. Lundevej 48. Kontakt Kirsten og Preben Bech Holte: Holte cafeen er åben 2 gange om måneden. Skovgærdet 4 i Holte Kontakt Lise Wulf tlf: Pårørende klub Hørsholm: Jessie Olesen

23 Parkinsonforeningen Nordsjællandskredsen. Formand Ole Maymann Esrumvej 333 B, 3000 Helsingør Tlf , Næstformand Ib Andersen Stokholmsvej 87, 3060 Espergærde Tlf , Kasserer John Løwe Mikkelborg Park th, 2970 Hørsholm Tlf , Bestyrelsesmedlem Marie Johannessen Lindebakken 31, 3460 Birkerød Tlf , Bestyrelsesmedlem Jens M. Larsen Egevang 16, 3250 Gilleleje Tlf , Bestyrelsesmedlem Jette Damm Lützhøft Skibsegen 56, 3070 Snekkersten Tlf , Bestyrelsesmedlem Preben Matthiesen Erik Gudmands Vej 2B, 3140 Ålsgårde Tlf , Resourceperson Gurli Andersen Breelteparken 404, 2970 Hørsholm. Tlf , Suppleant Bent Vindelin Storevang 8 B, 3460 Birkerød Tlf , Suppleant Susanne Bøggild Stengade 25, 2. mf., 3000 Helsingør Tlf , Suppleant Tom Mielke Rønnebær Allé 91, 3000 Helsingør Tlf , Suppleant Ib Borg Dr. Dagmarsvej 158, 3650 Ølstykke Tlf , 23

24 Afsender: Parkinsonforeningen. Nordsjællandskredsen Esrumvej 333 B, 3000 Helsingør. Tirsdag den 10. september kl Orientering for nydiagnostiserede med Neurolog Dominick Rizzi Tirsdag 8. oktober kl Kognitive problemer med Neuropsykolog Susanne Ehrenfels Torsdag 24. oktober kl STAMCELLER i vores hus i Tåstrup med forskere fra Lunds Universitet. ( se inde i bladet )

P Parkinsonforeningen Nordsjællandskredsen. Februar 2013. Nr. 1. Medlemsinfo

P Parkinsonforeningen Nordsjællandskredsen. Februar 2013. Nr. 1. Medlemsinfo P Parkinsonforeningen Nordsjællandskredsen Februar 2013. Nr. 1. Medlemsinfo Kredsbestyrelsen Indhold: side: Se side 18. Leder 3 Ansvarshavende: Generalforsamling 6 Ole Maymann Næste medlemsmøde 9 30. april.

Læs mere

P Parkinsonforeningen Nordsjællandskredsen. Februar 2014. Nr. 1. Medlemsinfo

P Parkinsonforeningen Nordsjællandskredsen. Februar 2014. Nr. 1. Medlemsinfo P Parkinsonforeningen Nordsjællandskredsen Februar 2014. Nr. 1. Medlemsinfo Kredsbestyrelsen Indhold: side: Se side 19. Leder 3 Ansvarshavende: Det aflyste 6 Ole Maymann familiemøde Udgivet i 550 stk.

Læs mere

Parkinsonforeningen Nordsjællandskredsen. Februar 2016. Nr. 1. Medlemsinfo

Parkinsonforeningen Nordsjællandskredsen. Februar 2016. Nr. 1. Medlemsinfo Parkinsonforeningen Nordsjællandskredsen Februar 2016. Nr. 1. Medlemsinfo Kredsbestyrelse: Adresser og telefonnumre findes på side 19. Ansvarshavende Redaktør: Ole Maymann. Stof til bladet: Sendes til

Læs mere

P Parkinsonforeningen Nordsjællandskredsen. December 2013. Nr. 4. Medlemsinfo

P Parkinsonforeningen Nordsjællandskredsen. December 2013. Nr. 4. Medlemsinfo P Parkinsonforeningen Nordsjællandskredsen December 2013. Nr. 4. Medlemsinfo Kredsbestyrelsen Indhold: side: Se side 23. Leder 3 Ansvarshavende: Medlemsmøde 6 Ole Maymann Familien i focus. 2 Medlemsmøde

Læs mere

P Parkinsonforeningen Nordsjællandskredsen. August 2012. Nr. 3. Medlemsinfo

P Parkinsonforeningen Nordsjællandskredsen. August 2012. Nr. 3. Medlemsinfo P Parkinsonforeningen Nordsjællandskredsen August 2012. Nr. 3. Medlemsinfo Kredsbestyrelsen Indhold: side: Adresser, mail og telefon på side 22. Leder 3 Ansvarshavende: Foredrag 5 Ole Maymann Genterapi

Læs mere

Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød

Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød a. Valg af dirigent, stemmetællere og referent.... 2 b. Kredsbestyrelsens

Læs mere

Medlemsinfo. Parkinsonforeningen Nordsjællandskredsen. Maj 2016. Nr. 2. Medlemsinfo

Medlemsinfo. Parkinsonforeningen Nordsjællandskredsen. Maj 2016. Nr. 2. Medlemsinfo Parkinsonforeningen Nordsjællandskredsen Maj 2016. Nr. 2. Medlemsinfo Kredsbestyrelse: Adresser og telefonnumre findes på side 23. Ansvarshavende Redaktør: Ole Maymann Indholdsfortegnelse Leder 3 Møde-Nydiagnosticerede.

Læs mere

P Parkinsonforeningen Nordsjællandskredsen. Februar 2012. Nr. 1. Medlemsinfo

P Parkinsonforeningen Nordsjællandskredsen. Februar 2012. Nr. 1. Medlemsinfo P Parkinsonforeningen Nordsjællandskredsen Februar 2012. Nr. 1. Medlemsinfo Kredsbestyrelsen Indhold: Adresser, mail og telefon på side 19. Leder 3 Ansvarshavende: Generalforsamling 5 Ole Maymann Transport

Læs mere

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup,

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, 25. oktober, 2014 Referat Repræsentantskabsmøde 2014 Tid: Lørdag d. 25. oktober 2014 kl. 13.00 17.30 Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, Dagsorden ifølge vedtægterne:

Læs mere

Parkinsonforeningen Nordsjællandskredsen. August 2011. Nr. 3. Medlemsinfo

Parkinsonforeningen Nordsjællandskredsen. August 2011. Nr. 3. Medlemsinfo Parkinsonforeningen Nordsjællandskredsen August 2011. Nr. 3. Medlemsinfo Kredsbestyrelsen Indhold: Adresser, mail og telefon på side 19. Leder: 3 Ansvarshavende: Ole Maymann Psykologisk møde 6 Redaktion:

Læs mere

Parkinsonforeningen Nordsjællandskredsen. Maj 2011. Nr. 2. Medlemsinfo

Parkinsonforeningen Nordsjællandskredsen. Maj 2011. Nr. 2. Medlemsinfo Parkinsonforeningen Nordsjællandskredsen Maj 2011. Nr. 2. Medlemsinfo Kredsbestyrelsen Indhold: Adresser, mail og telefon på side 23. Leder: 3 Ansvarshavende: Udskudt møde 5 Ole Maymann Afholdte møder

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Parkinsonforeningen Nordsjællandskredsen May 2015. Nr. 2

Parkinsonforeningen Nordsjællandskredsen May 2015. Nr. 2 Parkinsonforeningen Nordsjællandskredsen May 2015. Nr. 2 Medlemsinfo Kredsbestyrelse: Adresser og telefonnumre findes på side 23. Ansvarshavende Redaktør: Ole Maymann. Stof til bladet: Sendes til Ole Maymann.

Læs mere

P Parkinsonforeningen Nordsjællandskredsen. November 2012. Nr. 4. Medlemsinfo

P Parkinsonforeningen Nordsjællandskredsen. November 2012. Nr. 4. Medlemsinfo P Parkinsonforeningen Nordsjællandskredsen November 2012. Nr. 4. Medlemsinfo Kredsbestyrelsen Indhold: side: Adresser, mail og telefon på side 22. Leder 3 Ansvarshavende: Arrangement for 5 Ole Maymann

Læs mere

PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM April kvartal 2012

PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM April kvartal 2012 PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM April kvartal 2012 PARKINSON-EXPRESSEN April kvartal 2012 Oplag: 150 REDAKTION: Bent Folkmann Fabrksvej 4 3700 Rønne 56 97 44 79 jbfolkmann@mail.dk Husk

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød

Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød ABF s kreds Nordsjælland, den 9. september 2014 Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød Antal fremmødte foreninger: 11, som

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM April kvartal 2013

PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM April kvartal 2013 PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM April kvartal 2013 PARKINSON-EXPRESSEN April kvartal 2013 Oplag: 165 REDAKTION: Bent Folkmann Fabrksvej 4 3700 Rønne 56 97 44 79 jbfolkmann@mail.dk Husk

Læs mere

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning til godkendelse 3. Forelæggelse af regnskab a. regnskabet

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling Onsdag den 26. marts Formand Per Sørensen bød velkommen kl. 19. - Vi var 25 fremmødte. Ad. 1: Valg af dirigent, referent og stemmetællere Klaus Roos blev valgt til dirigent

Læs mere

Parkinsonforeningen Nordsjællandskredsen. November 2015. Nr. 4. Medlemsinfo

Parkinsonforeningen Nordsjællandskredsen. November 2015. Nr. 4. Medlemsinfo Parkinsonforeningen Nordsjællandskredsen November 2015. Nr. 4 Medlemsinfo Kredsbestyrelse: Adresser og telefonnumre findes på side 19. Ansvarshavende Redaktør: Ole Maymann. Stof til bladet: Sendes til

Læs mere

Ved årsmødet, var emnet angst ved Karin Dyhr, gode ideer til at behandle patienter med omsorgssvigtede patienter.

Ved årsmødet, var emnet angst ved Karin Dyhr, gode ideer til at behandle patienter med omsorgssvigtede patienter. Referat Generalforsamling i DSO lørdag d. 8. oktober 2016 Dagsorden: 1. Dirigent Rikka Poulsen. Referent Dorte Kocemba. 2. Formandsberetning oktober 2016 ved Tom Lykke Gregersen. Ved årsmødet, var emnet

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Danmarks civile Hundeførerforening Kreds 6

Danmarks civile Hundeførerforening Kreds 6 Danmarks civile Hundeførerforening Kreds 6 REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING Karin Nielsen Sekretær Klippingevej 19 4671 Strøby Tlf. 21 51 51 01 DATO 18. februar 2015 STED Osted kro TID 19.00 DELTAGERE

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

Referat fra den ordinære Generalforsamling

Referat fra den ordinære Generalforsamling Referat fra den ordinære Generalforsamling SAS Fotoklub DANMARK Torsdag den 10 Februar 2011. kl: 1900 Dagsorden. iht. vedtægterne 1. Valg af dirigent 2. Formanden aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds 2, d. 23.02.2015 Mødet startede med en præsentationsrunde, da mange af lokalforeningerne

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Parkinsonforeningen, kreds Sydøstjylland Fredag den 17. marts 2017 på Hotel Bredehus i Bredsten

Referat fra Generalforsamling i Parkinsonforeningen, kreds Sydøstjylland Fredag den 17. marts 2017 på Hotel Bredehus i Bredsten Referat fra Generalforsamling i Parkinsonforeningen, kreds Sydøstjylland Fredag den 17. marts 2017 på Hotel Bredehus i Bredsten Brian bød forsamlingen velkommen, hvorefter vi startede med dagsordenen ifølge

Læs mere

Iktyosisforeningens 10 års jubilæum

Iktyosisforeningens 10 års jubilæum IKTYOSISFORENINGEN Iktyosis en gruppe af arvelige hudsygdomme Iktyosisforeningens 10 års jubilæum sommerarrangement 1.-2. juni 2013 på Hvidbjerg Strand Iktyosisforeningen har i år eksisteret i 10 år. Det

Læs mere

PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM Januar kvartal 2013

PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM Januar kvartal 2013 PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM Januar kvartal 2013 PARKINSON-EXPRESSEN Januarr kvartal 2013 Oplag: 165 REDAKTION: Bent Folkmann Fabrksvej 4 3700 Rønne 56 97 44 79 jbfolkmann@mail.dk Husk

Læs mere

Parkinsonforeningen Nordsjællandskredsen Februar 2011. Nr. 1.

Parkinsonforeningen Nordsjællandskredsen Februar 2011. Nr. 1. Parkinsonforeningen Nordsjællandskredsen Februar 2011. Nr. 1. Medlemsinfo Kredsbestyrelsen Indhold: Adresser, mail og telefon på side 23. Leder: 3 Ansvarshavende: Udskudt møde 5 Ole Maymann Kommende møder

Læs mere

REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2016 DCH, KREDS 6

REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2016 DCH, KREDS 6 DATO 24. februar 2016 STED Osted kro TID 19.00 DELTAGERE Kredsbestyrelsen og udvalgsformænd: Bjarne Haulund, René Pedersen, Erik Danielsen, Ole Pedersen, Jan Jensen, Anette Knudsen, Bent Blom, Mai-Britt

Læs mere

Hjerneskadeforeningens Lokalafdeling Egedal. Referat fra ORDINER GENERALFORSAMLING

Hjerneskadeforeningens Lokalafdeling Egedal. Referat fra ORDINER GENERALFORSAMLING Hjerneskadeforeningens Lokalafdeling Egedal Referat fra ORDINER GENERALFORSAMLING Torsdag d. 22 januar 2015 kl.19.00 På Græstedgård, Hovedhuset, lokale 10 Udlejervej 13B, 3650 Ølstykke Sanny byder alle

Læs mere

Tisvildelejeforeningen

Tisvildelejeforeningen Dagsorden Generalforsamling Tisvildelejeforeningen 22 juni kl. 10.00 Tisvildeleje 1. Valg af dirigent og referent. Tisvildelejeforeningen 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Punkt 1: Valg af a) Dirigent b) Referent c) Bisidder d) 2 stemmetællere Inger Christensen, formand for Aalborg Tegnsprogsforening

Læs mere

Referat fra stiftende generalforsamling

Referat fra stiftende generalforsamling Referat fra stiftende generalforsamling Referat af stiftende generalforsamling i Andelsforeningen Askø Købmandshandel den 12. juni 2010 på Askø Skole. Lisa Mulvad (LM) bød på arbejdsgruppens vegne de mange

Læs mere

Medlemsinfo. Parkinsonforeningen Nordsjællandskredsen. August Nr. 3. Medlemsinfo

Medlemsinfo. Parkinsonforeningen Nordsjællandskredsen. August Nr. 3. Medlemsinfo Parkinsonforeningen Nordsjællandskredsen August 2016. Nr. 3 Medlemsinfo Kredsbestyrelse: Adresser og telefonnumre findes på side 19. Ansvarshavende Redaktør: Thomas Jensen Stof til bladet: Sendes til Thomas

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Mødet blev afholdt kl. 19.00 i Samlingssalen, H. C. Andersens vej 24, Næstved. Formand Jesper Poulsen bød velkommen til

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 89 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere

Læs mere

Referat fra HK Trafik og Jernbane. Jernbanekredsens ordinære generalforsamling. Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl

Referat fra HK Trafik og Jernbane. Jernbanekredsens ordinære generalforsamling. Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl Referat fra HK Trafik og Jernbane Jernbanekredsens ordinære generalforsamling Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl. 16.00 Sted: Mødecenter Odense Buchwalds gade 48 5000 Odense C Dagsorden: 1. Åbning

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland kan med glæde og stolthed fortælle, at vi har modtaget Handicapprisen 2014 uddelt af Handicaprådet i Sorø Nyhedsbrev Januar 2015 Aktivitetskalender

Læs mere

Ole Kaae, Iniz Tvillinggaard og Grethe Gottlieb blev valgt til stemmetællere.

Ole Kaae, Iniz Tvillinggaard og Grethe Gottlieb blev valgt til stemmetællere. 1 Dagsorden og referat fra generalforsamling lørdag den 21. maj 2015 Adresse: Overgade 48, 5000 Odense C, 1. sal Møntergårdens nye udstillingsbygning. Velkomst ved rådmand Jane Jegin, By - og Kulturforvaltningen

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 23 juni 2016 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 17 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

REFERAT. Regionsgeneralforsamling i Region Hovedstaden MØDEDATO: 16. marts 2006 MØDELEDER: Punkt 1. Valg af dirigent Side

REFERAT. Regionsgeneralforsamling i Region Hovedstaden MØDEDATO: 16. marts 2006 MØDELEDER: Punkt 1. Valg af dirigent Side REFERAT Generalforsamling i Region Hovedstaden MØDETYPE: Regionsgeneralforsamling i Region Hovedstaden MØDEDATO: 16. marts 2006 MØDELEDER: Charlotte Bech MØDEREFERENT: Bernhard REFERATET UDSENDT: 10-04-2006

Læs mere

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet.

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Eurasier Klub Danmark

Eurasier Klub Danmark Eurasier Klub Danmark Stiftet den 09. september 2007 Samarbejdende specialklub med Dansk Kennel Klub Referat af: Generalforsamling i Eurasier Klub Danmark Tid: 31. maj 2014, kl. 17.00 Sted: Kennel Tværskov,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling Tirsdag den 23. april 2013 på Terslev Skole

Referat af ordinær generalforsamling Tirsdag den 23. april 2013 på Terslev Skole Referat af ordinær generalforsamling Tirsdag den 23. april 2013 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger repræsenteret: Nr.

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Herfølge Fitness den 7. marts 2016

Referat fra den ordinære generalforsamling i Herfølge Fitness den 7. marts 2016 Referat fra den ordinære generalforsamling i Herfølge Fitness den 7. marts 2016 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Aflæggelse af beretning 4. Forelæggelse af det reviderede regnskab

Læs mere

Formand Pia Arendt bød velkommen til alle. Hun var taknemmelig for den store opbakning til generalforsamlingen.

Formand Pia Arendt bød velkommen til alle. Hun var taknemmelig for den store opbakning til generalforsamlingen. Referat af generalforsamling - AIF 27-02-2015 Formand Pia Arendt bød velkommen til alle. Hun var taknemmelig for den store opbakning til generalforsamlingen. Generalforsamlingen.: Valg af dirigent. Jim

Læs mere

Standardvedtægt for Epilepsiforeningens kredse

Standardvedtægt for Epilepsiforeningens kredse Standardvedtægt for Epilepsiforeningens kredse 1 Navn Kredsens navn er: Epilepsiforeningen Kredsen er stiftet den under navnet: Kredsens geografiske område er kommuner Kredse under Epilepsiforeningen er

Læs mere

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016 Referat. Generalforsamlingen 2016 1. Valg af dirigent Jens Jepsen udeblev og Asger S. Schmidt foreslog selv at tage hvervet som dirigent. Der blev ikke foreslået andre emner. Dirigenten Bekræftede, at

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland. Der sker altid spændende ting her i Vestsjælland Her er vi på tur til Det Vilde Vesten til Texas Ranch

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland. Der sker altid spændende ting her i Vestsjælland Her er vi på tur til Det Vilde Vesten til Texas Ranch Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Der sker altid spændende ting her i Vestsjælland Her er vi på tur til Det Vilde Vesten til Texas Ranch Nyhedsbrev Januar 2017 Aktivitetskalender 1. kvartal 2017 Torsdagscafé

Læs mere

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen.

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen. Herreklubben Referat Ordinær Generalforsamling Lørdag den 31. oktober 2015 kl. 19.00. på Æ Knapp. Deltager: 41 medlemmer af Herreklubben. Velkomst ved Herreklubbens formand: Asger S. Schmidt Dagsorden:

Læs mere

ROSKILDE HAVESELSKAB KOLONIHAVEFORBUNDETS ROSKILDE KREDS Referat består af 5 sider

ROSKILDE HAVESELSKAB KOLONIHAVEFORBUNDETS ROSKILDE KREDS Referat består af 5 sider ROSKILDE HAVESELSKAB KOLONIHAVEFORBUNDETS ROSKILDE KREDS Referat består af 5 sider Referat af Ordinært Kredsrepræsentantskabsmøde afholdt på Håndværkeren den 10. marts 2016 kl. 18.00 Grønne Kolonihaver

Læs mere

Referat af det ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 07. maj 2011 kl. 15:00 i Valby Kulturhus

Referat af det ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 07. maj 2011 kl. 15:00 i Valby Kulturhus Dato: 07-06-2011 Referat af det ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 07. maj 2011 kl. 15:00 i Valby Kulturhus Formanden, Bent R. Nielsen, bød velkommen til de 7 fremmødte fra i alt 3 foreninger. 1.

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Ordblinde/Dysleksiforeningen i Nordjylland ORDSTIKKEN. Januar 2014. side 1

Ordblinde/Dysleksiforeningen i Nordjylland ORDSTIKKEN. Januar 2014. side 1 Ordblinde/Dysleksiforeningen i Nordjylland ORDSTIKKEN Januar 2014 side 1 Amtsforeningens bestyrelse: Formand Flemming Gaaei Hans Dyres vej 51 9300 Sæby Telefon: 60 64 90 95 flemming@supersej.dk Næstformand

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014.

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Peter Dahl nr. 80. der blev valgt uden modkandidater. Peter kunne

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM Juli kvartal 2012

PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM Juli kvartal 2012 PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM Juli kvartal 2012 PARKINSON-EXPRESSEN juli kvartal 2012 Oplag: 150 REDAKTION: Bent Folkmann Fabrksvej 4 3700 Rønne 56 97 44 79 jbfolkmann@mail.dk Husk at

Læs mere

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent.

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent. Referat af generalforsamling for Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afholdt torsdag d. 26. marts 2009 kl. 1700 hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen, Sankt Knudsvej 2, 3., 1903 Frederiksberg

Læs mere

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtaget på kredsgeneralforsamlingen Den. 16. februar 2015 1 Kredsrådet Kredsrådets medlemmer er de enkelte lokalforeninger i kredsen. Kredsrådets opgave er at - samle

Læs mere

REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2016 DCH, KREDS 6

REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2016 DCH, KREDS 6 DATO 22. februar 2017 STED Chr. VI Overdrevskro TID 19.00 DELTAGERE Kredsbestyrelsen og udvalgsformænd: Bjarne Haulund, René Pedersen, Erik Danielsen, Jan Jensen, Anette Knudsen, Bent Blom, Mai-Britt Lindevang,

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i GF 163 Luftfart

Referat fra Generalforsamling i GF 163 Luftfart Referat fra Generalforsamling i GF 163 Luftfart onsdag d. 2. april 2014 kl. 16:30 i SAS klubhus, diget 25, 2770 Kastrup Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af klubbens

Læs mere

02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING. i Holluf Pile Tornbjerg IF. Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00. Dagsorden: 1. Valg af dirigent.

02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING. i Holluf Pile Tornbjerg IF. Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING i Holluf Pile Tornbjerg IF Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Carlo Vajhøj bød velkommen. Da ingen ønskede at være dirigent, indvilgede

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Vedtægter for Parkinsonforeningen i Danmark

Vedtægter for Parkinsonforeningen i Danmark Vedtægter Vedtægter for Parkinsonforeningen i Danmark 1 Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Parkinsonforeningen i Danmark. Foreningens binavn er Dansk Parkinsonforening. Stk. 2. Parkinsonforeningen

Læs mere

Onsdag den 30. marts 2016 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

Onsdag den 30. marts 2016 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Onsdag den 30. marts 2016 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve Dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til

Læs mere

Lokalafdeling Nordsjælland

Lokalafdeling Nordsjælland Lokalafdeling Nordsjælland Nyhedsbrev 9. Årgang nummer 2 - juli 2015 Ligesom os har blomster sommetider en svær tilværelse, hvis de ikke finder støtte og hjælp. Lad os hjælpe hinanden. Onsdags-Cafe: Første

Læs mere

De Blå Baretter København Generalforsamlingen

De Blå Baretter København Generalforsamlingen Kastellet den 26. februar 2015. De Blå Baretter København Generalforsamlingen Tid: Torsdag d. 26. februar 2015 kl. 19:30. Sted: Deltagere: Bilag: Foreningslokaler i Bunkeren på Kastellet. Der var 18 deltagere,

Læs mere

Formanden bød velkommen til de fremmødte. Formanden bød kl velkommen til de fremmødte medlemmer og foreslog Leif Nielsen som dirigent.

Formanden bød velkommen til de fremmødte. Formanden bød kl velkommen til de fremmødte medlemmer og foreslog Leif Nielsen som dirigent. Referat fra generalforsamlingen i BRT Golf Klub Søndag den 29. november 2015 kl. 13.00 i Golf-Indoor, Trippendalscentret Trippendalsvej, Herstedøster, 2600 Glostrup. Dagsorden for den ordinære generalforsamling:

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart

Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart Formanden Lise Petersen bød velkommen til årets generalforsamling. Valg af dirigent: Lise foreslog på bestyrelsens

Læs mere

Referat af generalforsamling på Borups Højskole, København, den 7. november 1998.

Referat af generalforsamling på Borups Højskole, København, den 7. november 1998. Referat af generalforsamling på Borups Højskole, København, den 7. november 1998. 1) Valg af dirigent og stemmetællere Dirigent: Elisabeth Wichmann. Stemmetællere: Bagge, Vita Lund og Søster Roll. 2) Valg

Læs mere

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 Referat fra hovedgeneralforsamling Tirsdag den 24. marts 2009 kl. 19.00 i klubhuset Dagsorden:

Læs mere

Referat af møde: mellem bestyrelsen i Kerteminde Helse-og Sportsforening og medlemmerne i Kerteminde Helse-og Sportsforening.

Referat af møde: mellem bestyrelsen i Kerteminde Helse-og Sportsforening og medlemmerne i Kerteminde Helse-og Sportsforening. Kerteminde den 15.08.2016 Referat af møde: mellem bestyrelsen i Kerteminde Helse-og Sportsforening og medlemmerne i Kerteminde Helse-og Sportsforening. Der var ikke nogen dagsorden, men aftenen forløb

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Fynskredsen, på Fangel Kro den kl

Referat af bestyrelsesmøde i Fynskredsen, på Fangel Kro den kl Referat af bestyrelsesmøde i Fynskredsen, på Fangel Kro den 13.12.2017 kl. 14.30 Afbud: Pkt. 1. Godkendelse af dagsorden Godkendt Pkt. 2. Godkendelse af referat Godkendt Pkt. 3. Velkomst til Jette Suppleant

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD

GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 1. MARTS 2005 I SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Sted: Klubhuset, Snekkersten Havn Dagsorden jf udsendt indkaldelse. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Håndbold Foreningen MORS

Håndbold Foreningen MORS Håndbold Foreningen MORS CVR. NR. 15171294 www.hfmors.dk hf@mors.dk Referat fra generalforsamlingen i HF Mors mandag den 28. marts 2011 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Grundejerforeningen. Digevang

Grundejerforeningen. Digevang Grundejerforeningen Digevang Referat af grundejerforeningen Digevangs årlige generalforsamling, der tirsdag den 26. februar 2013 kl. 19.00 blev afholdt i mødelokaltet på 1. sal i Nøragersmindecenteret.

Læs mere

Vedtægter for DKK Esbjerg

Vedtægter for DKK Esbjerg Vedtægter for DKK Esbjerg 1 Lokalafdelingen 1) Lokalafdelingens navn er DKK Esbjerg og er hjemmehørende i Esbjerg Kommune. 2) Lokalafdelingen er en del af landsforeningen Dansk Kennel Klub (DKK). 3) Dansk

Læs mere

Grundejerforeningen Skærbo

Grundejerforeningen Skærbo Grundejerforeningen Skærbo Referat fra Generalforsamlingen onsdag d. 27. februar 2013 Den årlige generalforsamling blev afholdt i Skæring Kirke. Følgende husstande var mødt frem: 21, 25, 27, 29, 33, 37,

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir. GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.dk Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen

Læs mere

Information til Melby Områdets Grundejerforenings medlemmer

Information til Melby Områdets Grundejerforenings medlemmer Information til Melby Områdets Grundejerforenings medlemmer Juni 2015 Velkommen Bestyrelsen vil med denne skrivelse, efter en vinter, ønske alle velkommen til et nyt år. På generalforsamlingen blev det

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Bibliotekscafeen, Medborgerhuset Torsdag 27. marts 2014

Ordinær generalforsamling. Bibliotekscafeen, Medborgerhuset Torsdag 27. marts 2014 Ordinær generalforsamling Bibliotekscafeen, Medborgerhuset Torsdag 27. marts 2014 Kalenderåret 2013 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat af

Læs mere

Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Elgårdsminde Syd.

Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Elgårdsminde Syd. Søften den 20.12.2011 Til: Grundejerne i Efterfølgende til: Favrskov Kommune Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen. Bilag: 1. Referat fra ordinær generalforsamling. 2. Formandens

Læs mere

Ejerlauget RENDSAGERPARKEN

Ejerlauget RENDSAGERPARKEN 12. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling Mandag den 12. marts 2012 kl. 19:30. Sted: Korsagergård, salen. Der var repræsenteret 42 grundejere. Formand, Erik Ødemark bød velkommen. 1. Valg af

Læs mere

Protokol fra den ordinære generalforsamling for Fællesrepræsentationen af Grundejerforeninger i Rødovre

Protokol fra den ordinære generalforsamling for Fællesrepræsentationen af Grundejerforeninger i Rødovre Protokol fra den ordinære generalforsamling for Fællesrepræsentationen af Grundejerforeninger i Rødovre Tidspunkt: 28.2.2012. Kl. 19:00 Sted: Rødovregård Referent: Ellen Jensen Dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere