HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. september 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. september 2014"

Transkript

1 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. september 2014 Sag 340/2012 (2. afdeling) JP Farver ApS (advokat Tommy Olesen) mod Ninnas Farvehandel ApS (tidligere J. Beckmanns Farve og Tapet ApS) (advokat Jørn Haandbæk Jensen) I tidligere instans er afsagt dom af Sø- og Handelsretten den 13. oktober I pådømmelsen har deltaget fem dommere: Lene Pagter Kristensen, Niels Grubbe, Poul Dahl Jensen, Michael Rekling og Jan Schans Christensen. Påstande Appellanten, JP Farver ApS, har nedlagt påstand om, at indstævnte, Ninnas Farvehandel ApS, skal betale kr. med procesrente af kr. fra 1. april 2009 til 2. februar 2011, af kr. fra 3. februar 2011 til 27. oktober 2012 og af kr. fra 28. oktober Ninnas Farvehandel ApS har påstået frifindelse (stadfæstelse). JP Farver har opgjort sit krav således: 1. Friholdelse for erstatningskrav, som JP Farver skal betale til Beckmann A/S ifølge Sø- og Handelsrettens dom kr. 2. Friholdelse for sagsomkostninger pålagt JP Farver ved Sø- og Handelsrettens dom kr.

2 JP Farvers selvstændige krav på erstatning eller regulering af købesum kr. I alt kr. Anbringender JP Farver ApS har anført bl.a., at det er uomtvistet, at Ninnas Farvehandel ApS (tidligere J. Beckmanns Farve og Tapet ApS) ved overdragelsesaftalen af 28. januar 2008 overdrog rettighederne til at anvende Beckmann som firmanavn for JP Farvers malerforretninger beliggende på Østerbro og i Brønshøj. Retten til at videreføre navnet var bestemmende for JP Farvers indgåelse af overdragelsesaftalen. Det er ved Sø- og Handelsrettens dom fastslået, at overdragelsen af rettighederne til navnet Beckmann var ugyldig. Der foreligger derfor en værdiforringende mangel, og Ninnas Farvehandel er forpligtet til at betale erstatning og/eller købesumsregulering. Kravet baseres på ansvar for vanhjemmel, jf. princippet i købelovens 59, garantisvigt samt ansvar for vildledende og urigtige sælgererklæringer. Det bestrides, at JP Farver skulle være afskåret fra at kræve erstatning og/eller købesumsregulering ud fra caveat emptor betragtninger om købers undersøgelsespligt, ligesom det bestrides, at JP Farver var i ond tro om retten for Ninnas Farvehandel til at overdrage navnet Beckmann. Der er ikke ført bevis for, at JP Farver, der ubestridt kan identificeres med sin indehaver og direktør, Jørgen Bro Petersen, har haft konkret viden om og indsigt i de faktiske forhold omkring bl.a. generationsskiftet mellem Jørgen og Martin Beckmann og den efterfølgende navnekonflikt. Prisen på kr. for goodwill i overdragelsesaftalen er tværtimod i sig selv et væsentligt bevis på, at JP Farver var i god tro. JP Farver skal friholdes for det erstatningskrav på kr. og kr. i sagsomkostninger, som JP Farver ved Sø- og Handelsrettens dom blev dømt til at betale til Beckmann A/S. Derudover skal Ninnas Farvehandel betale en skønsmæssigt fastsat erstatning/købesumsregulering til JP Farver på kr., subsidiært et mindre beløb. Beløbet er fastsat under hensyntagen til, at retten til at anvende firmanavnet Beckmann må anses for at have udgjort en væsentlig del af den samlede goodwill-betaling på kr. Ninnas Farvehandel ApS har anført bl.a., at muligheden for at videreføre firmanavnet Beckmann ikke blev særligt forhandlet og drøftet mellem parterne i forbindelse med indgåelsen af

3 - 3 - overdragelsesaftalen den 28. januar Der foreligger ikke en værdiforringende mangel. Det er ubestridt, at Ninnas Farvehandel ikke var berettiget til at overdrage retten til at anvende navnet Beckmann. I den foreliggende situation, hvor JP Farver må identificeres med sin indehaver og direktør Jørgen Bro Petersen, der var fuldt ud bekendt med de faktiske forhold i Beckmann A/S, herunder betydningen af det gennemførte generationsskifte mellem Jørgen og Martin Beckmann, følger det imidlertid af princippet i købelovens 59, 2. punktum, at JP Farver er afskåret fra at påberåbe sig retsmangler. Af samme grund kan JP Farver ikke påberåbe sig garantisvigt, eller at overdragelsesaftalens sælgererklæringer var urigtige. Hvis erhvervelsen af navnet Beckmann var af så stor betydning, som JP Farver påberåber sig, burde man tværtimod have undersøgt forholdene omkring retten til brug af navnet, jf. princippet i købelovens 47. Med hensyn til JP Farvers krav om at blive friholdt for Beckmann A/S erstatningskrav på kr. og omkostningsbeløbet på kr. bestrides det, at Ninnas Farvehandel er nærmere til at bære risikoen for krænkelsen af Beckmann A/S navne- og varemærkerettigheder. Der foreligger heller ikke det fornødne grundlag for at tilkende JP Farver erstatning/købesumsregulering. Beløbet på kr. er uspecificeret og udokumenteret. Der foreligger ingen goodwill-beregninger fra handelstidspunktet, og JP Farver er flere gange under ankesagens behandling blevet opfordret til at dokumentere goodwill-kravet ved afholdelse af syn og skøn. Det er ikke sket, hvilket må tillægges processuel skadevirkning. I øvrigt relaterer en meget betydelig del af det goodwill-beløb, som er nævnt i overdragelsesaftalen, sig til forretningens beliggenhed og det kundepotentiale, der var og er en følge heraf, mere end det var en følge af retten til at anvende navnet Beckmann. Supplerende sagsfremstilling Der foreligger referater fra bestyrelsesmøder afholdt i Beckmann A/S (dengang Beckmanns Farve og Tapet A/S) den 23. oktober 1998, den 17. juni 1999 og den 1. september Jørgen Bro Petersen deltog som bestyrelsesmedlem i de tre møder. I referatet af bestyrelsesmødet den 23. oktober 1998 hedder det bl.a.: Martin Beckmann bød velkommen i sin egenskab af direktør for selskabet og fortalte kort om sin stilling som ansvarlig i selskabet og om det generationsskifte, som har været igangsat i de sidste 2-3 år og nu er afsluttet, således at den oprindelige stifter, Martin Beckmanns far - Jørgen Beckmann nu er helt ude af selskabet. Han har købt forretnin-

4 - 4 - gen på Amagerbrogade, og driver nu denne, og er uden indflydelse i Beckmanns Farve & Tapet A/S. Der er nu 7 forretninger i selskabet. Martin Beckmann lagde ud med at fortælle om sine visioner med Beckmanns Farve & Tapet A/S. Umiddelbart kunne han fortælle, at der er åbnet ny butik den 9. oktober 1998 i Glostrup Butikstorv A/S. En yderligere forretning i Roskilde er også et ønske i 1999, og måske flere, men som nævnt af Martin Beckmann, er der store omkostninger forbundet med at åbne nye forretninger. Målet kunne godt være 2 nye forretninger om året oplyste Martin Beckmann. I referatet af bestyrelsesmødet den 17. juni 1999 hedder det bl.a.: 3) M.B. meddelte bestyrelsen at han ønskede en ny forretning etableret i Helsingør. M.B. har kigget på lokaler ved Belvedere Auto på Klostermosevej. Området er godt for en sådan forretning Silvan er placeret lige overfor. Lejemålet er på 300 m2 - en passende størrelse - til ca ,00 kr. p.a. Rolf Høegh meddelte, at det ville være en god idé for fremtiden, at når der var nye etableringsmuligheder i sigte, at bestyrelsen fremover fik en briefing så man kunne køre forbi og orientere sig. Jørgen Bro nævnte også nye muligheder i Næstved forretning 300 m2 og i Korsør forretning 109 m2. Det var et par butikker, som ville blive lukket i nærmeste fremtid. I referatet af bestyrelsesmødet den 1. september 1999 hedder det bl.a.: 5. Der blev drøftet fremtidsplaner, hvad vil (MB) med Beckmanns Farve & Tapet A/S. (MB) vil gerne som det næste have nye lyse lokaler på Østerbro. Det blev livligt drøftet, om det var det rigtige tidspunkt. (MB) oplyste, at han havde set på nogle lokaler på Østerbro, i den modsatte ende af Østerbro. Jørgen Bro var nu ikke helt sikker på, at det var det rigtige tidspunkt, og der var også lidt nostalgi ved denne første forretning. (MB) var nu ikke helt enig. Den nuværende forretning på Østerbro er gammel og udslidt, og det er (MB) s holdning, at denne forretning står for en udskiftning. Glostrup blev nævnt på ny, men det er drøftet, at denne lukkes så hurtigt som muligt. Nye forretninger, gerne i Helsingør er på ønskelisten. Roskilde er stadig også et mål. I overdragelsesaftalen af 28. januar 2008 vedrørende forretningen Slagelsegade 6 hedder det bl.a.:

5 Om aktiverne og passiverne 3.1. Overdragelsen omfatter samtlige de til butikken Slagelsesgade 6 hørende aktiver, herunder alle driftsmidler, driftsinventar, varelager, emballage, kundekartotek og andre registre, goodwill samt andre med driften forbundne rettigheder m.v. Virksomheden omfatter således, men er ikke begrænset til, følgende: (i) Det i butikken Slagelsesgade 6 værende varelager, emballage m.v. (ii) Det i butikken Slagelsesgade 6 værende driftsinventar (iii) Retten til at benytte det nuværende navn Beckmann s Lagersalg Farve & Tapet skal bortfalde, såfremt køber sælger Udstregningen af punkt 3.1. (iii) i overdragelsesaftalen er foretaget i hånden, og det er i marginen ud for det udstregede anført: Bortfalder. J. Beckmann, ok 28/ Af overdragelsesaftalen fremgår endvidere bl.a.: 4. Fast købesum og refusionsopgørelse 4.1. Købesummen for butikken Slagelsesgade 6, ekskl. det i afsnit 3.1 (ii) anførte varelager, er aftalt til kr ,00. Købesummen for det i afsnit 3.1 (ii) anførte varelager anslås foreløbigt til kr ,00. Købesummen kan på denne baggrund foreløbig opgøres som følger: For de i afsnit 3.1 (i) anførte driftsmidler kr ,00 For det i afsnit 3.1 (iii) anførte goodwill kr ,00 Indretning af lejede lokaler kr ,00 For det i afsnit 3.1 (ii) anførte varelager (anslået) kr ,00 I alt (anslået) kr ,00 5. Variabel købesum 5.1 Såfremt køber åbner flere butikker (udover de 2 nævnte i pkt. 12) skal køber betale til sælger kr ,00 pr. måned pr. butik i 5 år efter nærværende aftales overtagelsesdag. 9. Immaterielle rettigheder 9.1. I overdragelsen medfølger - uden særskilt vederlag - ejendomsretten for de til virksomheden knyttede immaterielle rettigheder. Retten til anvendelse af navnet gælder tillige for købers nuværende butik i Brønshøj. Såfremt køber afstår butikken til en anden juridisk person inden 5 år fra overtagelsesdagen, bortfalder retten til at benytte det i pkt. 3 (iii) anførte navn. 10. Sælgers yderligere indeståelser

6 Sælger indestår for, at såfremt andet ikke er udtrykkeligt angivet i denne aftale, da tilhører de i medfør af aftalen overdragne aktiver sælger i fri og ubehæftet stand, og tredjemand har ikke rettigheder derover. Sælger oplyser, at alt det overdragne er i funktionsdygtig stand, og at der ikke foreligger væsentlige fejl og mangler ved de overdragne aktiver, og at det overdragnes vedligeholdelsesstand ikke er ringere, end hvad der kan forventes henset til dets alder og art Sælger oplyser, at der ikke foreligger oplysninger om virksomheden, som sælger skulle have, men ikke har oplyst køber med henblik på at opfylde en sælgers loyale oplysningspligt over for en køber i henhold til dansk ret. Sælger oplyser herunder, at at at virksomheden og dens drift ikke og de dertil hørende aktiver i al væsentlighed er i overensstemmelse med gældende lovgivning, sælger ikke er blevet mødt med indsigelse om, at virksomheden strider imod gældende lovgivning, eller at en medkontrahent eller tredjemand på andet grundlag kan anfægte virksomheden, der ikke kræves offentlig eller privat godkendelse af eller tilladelse til overdragelsen, respektive udnyttelsen af driftsaktiviteten, som ikke foreligger, og hvis fravær vil kunne forhindre købers erhvervelse, respektive udnyttelse af virksomheden 11. Kunde og konkurrenceklausul Både sælger og køber tilpligter sig til ikke at ville åbne/eller købe tilsvarende butik i en afstand mindre end 5 km fra sælger og købers nuværende butikker på, Amagerbrogade nr. 11, 2300 København S (sælger) og?, 2700 Brønshøj (køber). OBS: PROBLEM MED SØNS BUTIK? 12. Øvrige aftaler Efter overtagelsesdagen driver køber følgende 2 butikker: - Slagelsesgade 6, 2100 København Ø -??, 2700 Brønshøj Bestemmelser om variabel købesum i pkt. 5 tager sigte på disse 2 butikker. De billeder af forretningsfacader, som er omtalt i Sø- og handelsrettens dom, viser bl.a., at forretningen Slagelsegade 6 blev videreført af JP Farver med et skilt på facaden over vinduerne med teksten J. BECKMANN LAGERSALG MALING & TAPET og et skilt over indgangsdøren med teksten J. BECKMANN S LAGERSALG. Forklaringer

7 - 7 - Jørgen Bro Petersen har supplerende forklaret bl.a., at der blev afholdt i alt 3 bestyrelsesmøder i perioden fra 1998 til 2000, hvor han sad i Beckmann A/S bestyrelse. Et af møderne blev afholdt som en turné rundt til Martin Beckmanns forretninger. Revisor Peer Appel deltog altid i bestyrelsesmøderne. Referaterne fra bestyrelsesmøderne er ikke dækkende, men er meget kortfattede, og det virker amatøragtigt. Der stod kun det mest nødvendige. Uanset Marianna Bækkels forklaring herom, drøftede de ikke Jørgen Beckmanns forretninger i bestyrelsen. Der var tale om to selvstændige selskaber. I nogle tilfælde blev han sat uden for døren til bestyrelsesmøderne. Han ved ikke, hvad der blev drøftet, når han ikke var til stede. Det fremgår ikke af referaterne. Han må dog være blevet sat uden for døren pga. inhabilitet, men enten er man et fuldgyldigt medlem af bestyrelsen eller ikke. Uanset Marianna Bækkels forklaring herom, har bestyrelsen ikke drøftet navneproblematikken. Han har ikke ageret mellemmand ved Martin Beckmann og Jørgen Beckmanns bytte af forretningerne i Næstved og på Østerbro i København. Kontrakten mellem Color A/S og Beckmann A/S udløb ved årsskiftet 2000/2001, og derefter har han kun besøgt Martin Beckmann en enkelt gang. I 2007 etablerede han JP Farver ApS sammen med Peder Hansen. De ejer hver 50 % af selskabet. I 2008 købte han og Peder Hansen forretningen i Slagelsegade på Østerbro i København. Jørgen Beckmann fortalte ikke baggrunden for salget, men hans helbred var fint på dette tidspunkt. Han havde fortsat en ambition om at starte flere butikker, så han var fit for fight. Allerede i 2005 tilbød Jørgen Beckmann ham at købe Østerbro-forretningen. Jørgen Beckmann var meget opsat på at sælge, da det var for meget med to butikker. Han ville dog gerne indgå i et samarbejde, så de sammen kunne udvide med endnu flere forretninger. Det var meningen, at Østerbro-forretningen skulle videreføres i samme navn, hvilket de drøftede på et møde, hvor revisor Peer Appel deltog. Jørgen Beckmann vidste godt, at navnet var det vigtigste. De drøftede ikke, hvorvidt det var retmæssigt at sælge navnet med. Handlen blev ikke til noget, da han på daværende tidspunkt havde et godt job i Flügger. Jørgen Beckmann har endvidere forsøgt at sælge sin forretning til Dyrup og til Peder Hansen.

8 - 8 - Han har ikke overvejet, hvorvidt hans selskab retmæssigt kunne købe navnet Beckmann. Der var heller ikke andre, som overvejede det. Jørgen Beckmann startede processen med salget af Østerbro-forretningen, og advokat Valdal udarbejdede papirerne. Der var ingen røde lamper, der blinkede. Han ville aldrig have givet så mange penge for forretningen uden navnet. Jørgen Beckmann har udarbejdet det håndskrevne notat, som indeholder håndskrevne oplysninger om indtægter, omsætning, bruttoavance, udgifter, husleje, depositum m.v. Det var de eneste oplysninger, han modtog til brug for handlen. Han modtog ikke regnskaber eller andet, men brugte dette bilag som grundlag for handlen. Han bad heller ikke selv om regnskaber. Han vurderer, at prisen står meget godt i forhold til dette. Han lagde meget vægt på disse tal i forhold til den pris, han betalte for forretningen. Købekontrakten af 28. januar 2008 vedrørende Østerbro-forretningen omtaler goodwill, men man forholdt sig ikke til, hvad denne goodwill dækkede over. Han ved ikke, hvordan man er nået frem til dette beløb. Prisen på goodwill blev dog forhandlet ned med ca kr. Essensen i det hele for ham var, at han fik forretningen inklusiv navnet. Rettelserne i kontrakten er lavet efter aftale med Jørgen Beckmann. Han har ikke tænkt nærmere over passagerne skrevet med kursiv. Punkt 11 i kontrakten omkring problemer med Martins butikker handlede om, at han ikke måtte åbne en forretning inden for en radius af 5 km fra Martin Beckmanns forretninger. Det var et hensyn, som Jørgen Beckmann ønskede at tage til sin søn. Han har ikke undersøgt det nærmere, selv om der var et OBS i kontraktens punkt 11. Han havde stor tillid til Jørgen Beckmann, og han havde ikke forestillet sig, at det kunne blive et problem. Jørgen Beckmann nævnte, at han havde København, og Martin Beckmann havde alt det andet. Købekontrakten på Brønshøj-forretningen lyder på betaling af kr. for goodwill. Forskellen her var, at navnet på Østerbro-forretningen var velkendt. Brønshøj-forretningen er en strøgbutik, hvor Østerbro-forretningen er en sidegade butik. Han har kendt Jørgen Beckmann i mange år, men han kendte ikke til Jørgens forhold til Martin Beckmann. Han vidste, at Jørgen og Martin ikke kunne sammen, men han ved ikke, hvad uoverensstemmelserne gik ud på. Jørgen Beckmann har blot fortalt ham, at han ikke kunne sammen med Martin Beckmann. Han har ikke noget kendskab til, om Jørgen og Martin havde

9 - 9 - uoverensstemmelser i perioden fra 1998 til Han har aldrig oplevet dem skændes eller lignende. Han vidste, at Jørgen Beckmann havde overdraget nogle af sine forretninger til Martin Beckmann, og at Martin var ny i firmaet. Fra 2000, hvor han udtrådte af bestyrelsen, og frem til 2008 har han ingen viden om, at Jørgen og Martin var i strid om brugen af Beckmann navnet. Han har ikke talt med Jørgen Beckmann om en eventuel konflikt. Det var en selvfølge, at han måtte bruge navnet. I forbindelse med opstarten af Østerbro-forretningen i januar 2008 lavede de ingen annoncer selv. De hoppede direkte på Jørgen Beckmanns annoncer. Hvis annoncen gjaldt Østerbro-forretningen, var adressen fremhævet i bunden af annoncen, men ellers var det den samme annonce. De har således blot fået deres navn og beliggenhed med på Jørgen Beckmanns annoncer. Den fælles markedsføring stoppede ca. 1-1½ år efter. De fortsatte med den samme annoncering, blot med deres eget navn og adresse. I 2008 fik han lavet sin første hjemmeside, Det var en hjemmeside, men ikke en web-shop. Han var ikke repræsenteret af en rådgiver ved købet af forretningen, da han kunne trække på noget ekspertise fra folk i Flügger. Navneproblematikken blev ikke drøftet. Navnet var aktivet. Han var direktør i Color A/S, og han har forstand på at læse kontrakter, men han har ikke tænkt over, at det kunne være et problem, at han brugte Beckmann-navnet. Hans udtalelse om, at det ikke er navnene, det drejer sig om, ved butikkers indbyrdes konkurrence, skal alene forstås i relation til forvekslingen. Det er ikke kun prisen, der er afgørende for den indbyrdes konkurrence, men derimod spiller mange faktorer ind. Efter Sø- og Handelsrettens dom, har de rettet ind. Nu hedder forretningen JP Lagersalg. Det har påvirket omsætningen på Østerbro i nedadgående retning, og det er en direkte følge af navneskiftet. Nedgangen indtraf ca. 1-2 måneder efter navneskiftet. Peder Hansen har forklaret, at han er medejer af JP Farver ApS. Forud herfor var han salgskonsulent i Color A/S i perioden 1996 til 2007 med Jørgen Bro Petersen som chef. I den forbindelse kom han meget hos Jørgen Beckmann, også længe før Martin Beckmann kom ind i billedet. Han var leverandør og kom i forretningerne ca. hver 14. dag. Da Martin Beckmann startede som bestyrer i en af forretningerne, besøgte han både Jørgen og Martin som leverandør. Hans forhold til dem var rent forretningsmæssigt, og han havde ikke kendskab til dem

10 privat. Han har ikke kendskab til, hvordan firmaet var struktureret ejermæssigt. Jørgen Beckmann fortalte blot, at Martin Beckmann var kommet ind i selskabet. Han ved ikke, hvordan selskabskonstruktionen var skruet sammen. Da forretningerne blev splittet op, fortalte Jørgen Beckmann, at Martin Beckmann skulle have nogle forretninger, og at Jørgen alene beholdt butikken på Amager. Baggrunden for det var, at Jørgen Beckmann følte sig kørt ud på et sidespor af Martin Beckmann. Det var meningen, at Jørgen Beckmann ville åbne flere butikker, og mindre end et år senere åbnede han forretningen i Næstved. Martin Beckmann deltog i receptionen, og han gav ikke udtryk for, at han var utilfreds med den måde, hvorpå Jørgen Beckmann drev sin nye forretning. Han ved ikke, hvorledes selve generationsskiftet fandt sted. Han bevarede kontakten både med Jørgen og Martin Beckmann, indtil Martin Beckmann opsagde kontrakten med Color A/S. Han oplevede ikke uoverensstemmelser mellem Jørgen og Martin Beckmann, og de talte ikke om hinandens forretningskoncept. Han har ikke hjulpet Jørgen Beckmann med at finde lokaler til sine nye forretninger, men han blev inddraget i overvejelserne om, hvorvidt beliggenheden var god eller ej. Han har aldrig været mellemmand ved en byttehandel, ligesom Jørgen Bro Petersen heller ikke agerede mellemmand. Steen Tarkov, som var sælger for en anden virksomhed, agerede mellemmand i byttehandlen mellem Jørgen og Martin Beckmann. Leverandørskiftet i 2000/2001 kom som et lyn fra en klar himmel. Han blev forvist fra Martin Beckmanns butikker og havde derefter ingen kontakt med Martin Beckmann og hans forretninger. Frem til 2007 var han i løbende kontakt med Jørgen Beckmann, som han havde et tæt forhold til. I sensommeren 2006 blev han tilbudt at købe Jørgen Beckmanns forretning på Amager. Meningen var, at navn og koncept skulle være uændret, og hvis Jørgen Beckmann fik det bedre, skulle de køre det hele videre i fællesskab. Jørgen Beckmann havde haft nogle blodpropper, og han havde det ikke altid helt godt. Det var meningen, at han skulle videreføre det eksisterende navn. Han måtte ikke lave nogen ændringer overhovedet. Han gjorde sig ikke nogen overvejelser, om det var problematisk.

11 Han aftalte med revisor Peer Appel, at han skulle udlevere nogle nøgletal, men han modtog dem aldrig. I stedet fik han at vide, at Jørgen Beckmann havde stoppet handlen. Jørgen Beckmann fortalte, at Dyrup havde tilbudt at købe det hele. I 2008 købte han Jørgen Beckmanns forretning på Østerbro sammen med Jørgen Bro Petersen. Han var ikke så involveret i selve handlen. Jørgen Bro Petersen var mere involveret, da han havde set mange af den slags købekontrakter. Købekontrakten blev udarbejdet hos Jørgen Beckmanns advokat. Han så ikke kontrakten i første udkast, men han talte med Jørgen Bro Petersen om indholdet af den. Da Jørgen Bro Petersen kom hjem med kontrakten, var den allerede underskrevet af Jørgen Beckmann. Jørgen Bro Petersen skrev under efterfølgende. Han havde ikke selv noget ønske om at underskrive kontrakten. Han læste den igennem, og han spurgte Jørgen Bro Petersen om indholdet af punkt Jørgen Bro Petersen svarede, at det betød, at de ikke måtte åbne en forretning inden for en radius af 5 km fra Martin Beckmanns butikker. Det var deres opfattelse, at de 5 km også gjaldt Martins butikker. Han spurgte ikke nærmere ind til det. Han har ikke bedt om at se andre dokumenter før købet af butikken. Han gjorde sig ingen overvejelser, om de retmæssigt kunne købe navnet. Navnet var væsentligt - det var alfa og omega, men han overvejede ikke at få en erklæring om, at det var i orden at anvende navnet. Martin Beckmann har supplerende forklaret, at han kom under sin fars vinger i maj 1994, hvorefter han byggede forretningen på Amagerbrogade op. Han havde sin daglige gang i og var ansvarlig for denne butik. På daværende tidspunkt ejede hans far hele virksomheden, og de drøftede endnu ikke overdragelse. På 10 måneder åbnede han forretningerne på Amager, Frederiksberg og i Lyngby i Jørgen Beckmanns navn. Han fik ansvaret for Amager og Frederiksberg, mens de ansatte en bestyrer til forretningen i Lyngby. Jørgen Beckmann havde gået alene rundt i sin forretning på Østerbro i 30 år. Han var vant til at tale med sælgere og kunder, og alt dette kom han til at savne, fordi der kom for meget stordrift. Han kørte sur i det, fordi han ikke var særligt god til det. Hver gang der skete noget nyt, blev Martin Beckmann bedt om at tage sig af det. Han var efterfølgende med til at starte forretningerne op på Nørrebro og i Hillerød og Holbæk. Da de startede forretningen i Hillerød op, nævnte han generationsskifte for sin far. Ideen var, at når Jørgen Beckmann gik på pension, skulle forretningerne køre i et fornuftigt flow. De blev imidlertid uvenner, fordi de ville

12 gøre tingene på hver deres måde. Jørgen Beckmann ville dele butikkerne mellem dem, men det ville han ikke være med til. I stedet indgik de en aftale, hvor deres arbejdsfunktioner var beskrevet. Sådan fungerede det i ca. 6 måneder, men det gav en række konflikter. Jørgen Beckmann ønskede at beholde butikken på Amager. Han ville ikke tilbage til Østerbro. Han mente ikke, at det var et problem, at Jørgen Beckmann beholdt denne forretning, da den ikke ville komme i konflikt med hans butikker. De indgik en aftale herom. Der ville have været større adskillelse, hvis Jørgen Beckmann havde kaldt butikken på Amager for Jørgen Beckmann i stedet for J Beckmann. Det var dog meningen, at han på sigt skulle overtage butikken på Amager. Hans mor blev ikke taget med på råd. Hun deltog kun i udarbejdelse af regnskaber m.v. Hans mor ejer nu forretningen på Amager, men den drives af hans søster, og den bærer navnet Ninnas Farvehandel og ikke Beckmann. Det var Jørgen Beckmanns idé, at Jørgen Bro Petersen trådte ind i bestyrelsen. Han selv syntes, at der lå en interessekonflikt heri. I den periode, hvor Jørgen Bro Petersen var med i bestyrelsen, blev der afholdt 3-4 bestyrelsesmøder, hvoraf det ene møde blev afholdt ude i butikkerne. Han mindes ikke, at Jørgen Bro Petersen blev bedt om at forlade møderne. Det har ikke fundet sted. På et tidspunkt blev han og personalet inviteret ud til Color A/S til en præsentation af nye produkter. Produkterne skulle hedde Unik, og de skulle have andre kostpriser og udsalgspriser. Det var upassende, fordi personalet også var til stede. Han var ikke tilfreds med navnet Unik, hvorfor han gik i tænkeboks. Han tog kontakt til Sigma og gik i forhandlinger med dem. Han informerede Jørgen Bro Petersen om, at de ikke længere ville købe maling hos Color A/S, men at de gerne ville købe øvrige varer, svarende til 7 mio. kr. Det afslog Jørgen Bro Petersen, og de kunne ikke få lov til at købe inventaret fra Color A/S. Herefter blev forbindelsen til Color A/S afbrudt. Han mener, at der er tale om en personlig vendetta fra Jørgen Bro Petersens side, som efterfølgende fandt to kunder i markedsområdet meget tæt på hans forretninger i Lyngby og på Nørrebro. De lukkede inden for få år.

13 Personalet og samtlige leverandører blev informeret om, at han havde overtaget Beckmann, og at han skulle drive det videre. Han var nu indehaver af navnet Beckmann. Jørgen Bro Petersen fik udleveret alle de dokumenter, han bad om, herunder regnskaber. Han har ikke selv overværet, at Jørgen Bro Petersen fik udleveret dokumenter vedrørende generationsskiftet. Han ved det kun fra Marianna Bækkels forklaring. De drøftede i bestyrelsen, at det ikke gik, at Jørgen Beckmann åbnede en butik i Frederikssund. Butikken gik ikke godt, hvorfor Jørgen Beckmann solgte den til Flise-Bent. Herefter var problemet løst. Referaterne fra bestyrelsesmøderne blev faxet ud, men indholdet blev ikke drøftet. Referaterne er fyldestgørende, dog har man ikke ført drøftelserne om krænkelserne til referat, da det ikke var på dagsordenen. Han ved ikke, om der findes flere referater, end de som er fremlagt i sagen. Han har fået udleveret samtlige referater, men de må være blevet væk for ham. Han ytrede sin utilfredshed ved Jørgen Beckmanns etablering af butikkerne i Frederikssund og Næstved, men han lod det ligge. De drøftede det på bestyrelsesmødet, at hans far anvendte navnet til Næstved-butikken. Der ligger ikke noget på skrift omkring disse drøftelser, da der ikke blev ført referat. Det blev også drøftet, mens Jørgen Bro Petersen var til stede på møderne. Han var nemlig opmærksom på, at der kunne være et inhabilitetsproblem, fordi Jørgen Bro Petersen også var leverandør for hans far. Det var ikke aftalt, at Jørgen Beckmann anvendte navnet eller åbnede nye butikker. Da Østerbro-butikken blev solgt til Jørgen Bro Petersen, ville han ikke lade det ligge længere, da der dermed var sket overdragelse til andre. De har i bestyrelsen også talt om, at Jørgen Beckmanns priser var for billige, selvom de havde indgået en gentleman agreement. Peer Appel har forklaret bl.a., at han ikke længere har tilknytning til Beckmann A/S eller Ninnas Farvehandel. Dog hjælper han lidt til som bogholder for Ninna. Frem til 2013 var han revisor for både Beckmann A/S og J Beckmanns Farve og Tapet ApS. Det gav ikke anledning til problemer, da der ikke var samhandel mellem selskaberne. Der var fortrolighed over for begge parter. Han fortæller aldrig noget til andre.

14 Han var kun involveret i generationsskiftet i i forhold til det regnskabsmæssige, prisfastsættelse og goodwill-beregning. Han kender dokumenterne, men han har dog koncentreret sig om de beløb, der skulle ind i regnskaberne. Jørgen Beckmanns planer i forhold til sin nye virksomhed var, at han ville have de to forretninger for sig selv uden at skulle diskutere tingene med Martin Beckmann. Jørgen Beckmanns planer var meget flyvende. Den ene dag ville han sælge, og den næste dag ville han udvide. Han ved ikke, hvad der var aftalt omkring nye butikker. Jørgen Beckmann skulle drive butikken på Amager. Han ved ikke, om de aftalte nogle vilkår for Jørgen Beckmanns fremadrettede drift. I årene efter generationsskiftet åbnede Jørgen Beckmann butikkerne i Frederikssund og Næstved. Martin Beckmann var ikke specielt glad for det, hvilket både Jørgen og Martin Beckmann har fortalt ham. Der var store uoverensstemmelser mellem dem. Han har ikke drøftet spørgsmålet om rettigheden til navnet med nogen. Han husker ikke, om Martin Beckmann gav udtryk for, at faren ikke måtte åbne nye butikker. Han deltog i bestyrelsesmøderne i Beckmann A/S. Han vil tro, at der blev lavet referat fra alle møder. Det var Marianna Bækkel, som lavede dem. Han husker ikke, om dokumenterne fra generationsskiftet blev udleveret til Jørgen Bro Petersen. Han husker, at de drøftede problemerne med anvendelse af navnet i forbindelse med åbning af nye butikker, men han husker ikke, om det foregik på bestyrelsesmødet, eller om det var i en anden forbindelse. Han har enten hørt det på et bestyrelsesmøde eller fra Martin Beckmann. Han har ikke selv været ude for, at han blev sat uden for døren til bestyrelsesmøder, og han husker ikke, om Jørgen Bro Petersen blev sat uden for døren. Han tror det ikke. Han husker ikke, om Jørgen Bro Petersen var til stede på mødet, hvor de drøftede opsigelse af leverandøraftalen med Color A/S. Han vil tro, at der blev afholdt 2-3 bestyrelsesmøder om året. Han var involveret opgørelsesmæssigt i forbindelse med Jørgen og Martin Beckmanns forretningsbytte, men han husker det ikke nærmere. Han husker ikke, om de har drøftet navneproblemstillingen. Han var ikke involveret i afvikling og salg af Jørgen Beckmanns nye forretninger.

15 Han drøftede salget af Østerbro-butikken med Jørgen Beckmann, men ikke om det var retmæssigt at overdrage navnet. Han husker ikke, om Jørgen Beckmann forsøgte at sælge butikken på Amager til Peder Hansen i Jørgen Beckmann gik med et ønske om at sælge sine butikker, men han ville ikke gøre det, fordi Ninna var ansat derude. Han har set overdragelsesaftalen af 28. januar Han ville gerne se tallene, da det kunne have en betydning efterfølgende. Han husker tilfælde, hvor Jørgen Beckmann gjorde noget, uden at spørge ham til råds først. Jørgen var lidt flyvsk. De har ikke drøftet navnerettighederne. Højesterets begrundelse og resultat Sagen for Højesteret angår, om JP Farver ApS har krav på, at Ninnas Farvehandel ApS (tidligere J. Beckmanns Farve og Tapet ApS) friholder JP Farver for det vederlags- og erstatningskrav samt de sagsomkostninger, som JP Farver ved den indankede dom blev pålagt at betale til Beckmann A/S, og at Ninnas Farvehandel betaler erstatning eller regulerer den købesum, som JP Farver betalte for forretningen Slagelsegade 6, Østerbro, København. Fire dommere Lene Pagter Kristensen, Niels Grubbe, Michael Rekling og Jan Schans Christensen udtaler: Det må efter bevisførelsen for Sø- og Handelsretten, som finder støtte i de yderligere oplysninger, der foreligger for Højesteret, lægges til grund, at Jørgen Bro Petersen bl.a. gennem sit langvarige forretningsmæssige samarbejde med Jørgen Beckmann og sin tidligere bestyrelsespost i Beckmann A/S ved købet af forretningen Slagelsegade 6 var bekendt med overvejelserne om udviklingen af Beckmann A/S virksomhed, med det gennemførte generationsskifte og konflikterne mellem Jørgen og Martin Beckmann samt med Beckmann A/S rettigheder til navnet Beckmann og grundlaget for Jørgen Beckmanns og J. Beckmanns Farve og Tapet ApS anvendelse af navnet for forretningen Slagelsegade 6. Vi lægger herved vægt bl.a. på bestyrelsesreferaternes omtale af drøftelserne om generationsskiftet og planerne for Beckmann A/S, herunder at Jørgen Beckmann var helt ude af selskabet, men videreførte forretningen på Amagerbrogade, på advokat Marianna Bækkels forklaring om udlevering af anpartshaveroverenskomsten og konsulentaftalerne samt på hendes og revisor Peer Appels forklarin-

16 ger om drøftelserne i forbindelse med Jørgen Beckmanns åbning af nye forretninger. Vi lægger endvidere vægt på indholdet af overdragelsesaftalen om forretningen Slagelsegade 6, herunder punkt 3 og punkt 9 om retten til at benytte det nuværende navn og om bortfald heraf ved videresalg af forretningen, punkt 5 og punkt 9 om benyttelse af navnet for andre forretninger samt punkt 11 om problem med søns butik?. Endelig har vi lagt vægt på oplysningen om, at Jørgen Bro Petersen allerede før købet af forretningen Slagelsegade 6 havde registreret domænenavnene beckmannlagersalg og beckmannslagersalg. Efter vores opfattelse havde Jørgen Bro Petersen og dermed JP Farver, som han var direktør for og medejer af, et sådant kendskab til Beckmann A/S rettigheder til Beckmann-navnet og grundlaget for J. Beckmanns Farve og Tapet ApS anvendelse af navnet J. Beckmann, at det ikke er en værdiforringende mangel, at JP Farver ikke som forudsat ved overdragelsen af forretningen Slagelsegade 6 erhvervede ret til at bruge navnet. Den indeståelse, der findes i overdragelsesaftalen om forretningen Slagelsegade 6, punkt 10.2 (under overskriften Sælgers yderligere indeståelser ), indeholder ikke en specifik omtale af immaterielle rettigheder og står efter punkt 9 om Immaterielle rettigheder. På denne baggrund finder vi, at der ikke er det fornødne grundlag for at antage, at det uanset JP Farvers nævnte kendskab til forholdene omkring navnerettighederne med punkt 10.2 har været parternes hensigt at give JP Farver en indeståelse vedrørende retten til at anvende Beckmannnavnet. På den anførte baggrund tiltræder vi Sø- og Handelsrettens bedømmelse, hvorefter JP Farver ved skiltning, annoncering og anvendelse af domænenavne er selvstændigt ansvarlig for krænkelsen af Beckmann A/S varemærkeret og den grove tilsidesættelse af god markedsføringsskik, samt at JP Farver ikke har krav på at blive friholdt af Ninnas Farvehandel for de beløb, som JP Farver blev pålagt at betale Beckmann A/S. Allerede fordi der ikke foreligger en værdiforringende mangel ej heller på grundlag af en indeståelse har JP Farver endvidere ikke krav på erstatning eller købesumsregulering. Vi stemmer herefter for at stadfæste dommen. Dommer Poul Dahl Jensen udtaler:

17 Ved overdragelsesaftalen af 28. januar 2008 solgte Jørgen Beckmann på vegne af sit selskab J. Beckmanns Farve og Tapet ApS forretningen Slagelsegade 6 til JP Farver ApS. Parterne er enige om, at JP Farver ved punkt 9 i overdragelsesaftalen fik overdraget retten til at anvende Beckmann som firmanavn for forretningen i Slagelsegade og tillige for JP Farvers forretning i Brønshøj. Efter overtagelsen af forretningen i Slagelsegade videreførte JP Farver den skiltning, som der havde været forud for overtagelsen, hvor der var et skilt på facaden over vinduerne med teksten J. BECKMANN LAGERSALG MALING & TAPET og et skilt over indgangsdøren med teksten J. BECKMANN S LAGERSALG. I JP Farvers forretning i Brønshøj blev opsat skilte i vinduerne med teksten J. BECKMANN LAGERSALG. Ved den upåankede del af Sø- og Handelsrettens dom af 13. oktober 2012 er det fastslået, at J. Beckmanns Farve og Tapet ApS som følge af Beckmann A/S rettigheder var uberettiget til ved overdragelsesaftalen at overdrage retten til at anvende navnet Beckmann, herunder i ordsammensætninger som Beckmann s Lagersalg Maling & Tapet eller J. Beckmann s Lagersalg Maling & Tapet, til JP Farver. Efter overdragelsesaftalens punkt 10.2 indestår sælger for, at de i medfør af aftalen overdragne aktiver tilhører sælger i fri og ubehæftet stand, og at tredjemand ikke har rettigheder over de overdragne aktiver. Efter min opfattelse må sælgers indeståelse forstås således, at den også omfatter de immaterielle rettigheder, herunder navnerettigheder, der er nævnt i aftalens punkt 9, og at indeståelsen dækker en situation som den foreliggende, hvor tredjemands rettigheder er til hinder for, at JP Farver kan gøre brug af det navn, som selskabet efter aftalen har fået overdraget retten til. Jeg finder det ikke godtgjort, at Jørgen Bro Petersen og dermed JP Farver har været i en sådan ond tro med hensyn til J. Beckmanns Farve og Tapet ApS manglende ret til at råde over navnet, at JP Farver skulle være afskåret fra at påberåbe sig indeståelsen. Det bemærkes herved, at de forhold, som flertallet har fremhævet, herunder det kendskab, Jørgen Bro Petersen som medlem af bestyrelsen i Beckmann A/S (dengang Beckmanns Farve og Tapet A/S) fra 1998 til 2000 fik til generationsskiftet fra Jørgen Beckmann til sønnen Martin Beckmann og til konflikterne mellem de to, efter min opfattelse ikke giver grundlag for at fastslå, at Jørgen Bro Petersen var vidende om, at J. Beckmanns Farve og Tapet ApS ikke kunne disponere over navnet i Selve overdragelsesaftalen af 28. januar 2008 indeholder heller ikke bestem-

18 melser, der indicerer, at Jørgen Bro Petersen har haft en sådan viden. Da JP Farver købte forretningen i 2008, havde Jørgen Beckmann drevet den i 5 år, og JP Farver kunne ikke vide, hvilke aftaler der måtte være mellem Jørgen og Martin Beckmann om brugen af navnet Beckmann. Under de foreliggende omstændigheder havde JP Farver efter min opfattelse heller ikke anledning til at foranstalte en nærmere undersøgelse af forholdet. På den baggrund finder jeg, at JP Farver kan påberåbe sig indeståelsen som grundlag for et krav mod J. Beckmanns Farve og Tapet ApS (nu Ninnas Farvehandel ApS). Under hensyn til det resultat, som flertallet er kommet til, finder jeg ikke anledning til at tage stilling til størrelsen af det økonomiske krav, der efter min opfattelse tilkommer JP Farver som følge af, at J. Beckmanns Farve og Tapet ApS ikke var berettiget til at overdrage retten til navnet som sket. Afgørelsen træffes efter stemmeflertallet. Højesteret stadfæster herefter Sø- og Handelsrettens dom. Thi kendes for ret: Sø- og Handelsrettens dom stadfæstes. I sagsomkostninger for Højesteret skal JP Farver ApS betale kr. til Ninnas Farvehandel ApS. Det idømte sagsomkostningsbeløb skal betales inden 14 dage efter denne højesteretsdoms afsigelse og forrentes efter rentelovens 8 a.

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 Sag 223/2010 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Dansk Erhverv som mandatar for B (advokat Peter Vibe) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 Sag 30/2011 (2. afdeling) Forenede Danske Motorejere som mandatar for Hans Henrik Eickstedt (advokat Lennart Fogh) mod Autohuset Skjoldgaard A/S (advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. november 2014 Sag 131/2013 (2. afdeling) A (advokat Preben Dickow, beskikket) mod B (advokat Finn Sandgaard) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Glostrup

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. marts 2012 Sag 230/2009 (1. afdeling) Jumbo Stillads A/S (advokat Lars Karnøe) mod Materielhuset A/S (advokat Thomas Vang Christensen) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010 Sag 151/2007 (1. afdeling) Nordjysk Lift A/S (advokat Henrik Hougaard) mod VMC Pitzner A/S (advokat K.L. Németh) I tidligere instans er afsagt dom af Vestre

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 Sag 31/2011 (2. afdeling) Forenede Danske Motorejere som mandatar for Bente Haugaard-Christensen og Freddy Haugaard-Christensen (advokat Lennart Fogh)

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 13. oktober 2012 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael B. Elmer, og de sagkyndige medlemmer, direktør Torben Svanberg

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. januar 2010

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. januar 2010 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. januar 2010 Sag 489/2007 (1. afdeling) A og boet efter B ved de privatskiftende arvinger C og D (advokat Sys Rovsing for alle) mod E (advokat Ole Bernt Hasling) I

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012 Sag 177/2010 (1. afdeling) Synbra Danmark A/S (advokat Poul Bostrup) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 Sag 5/2014 (2. afdeling) Advokat Hans Boserup (selv) mod Kenneth Bøttcher og Maria Todsen (advokat Jesper Baungaard for begge) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 29. august 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 29. august 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 29. august 2012 Sag 375/2010 (1. afdeling) Montex Holding Ltd. (advokat Johan Løje) mod Diesel S.p.A. og Diesel Denmark ApS (advokat Torben Byskov Petersen for begge)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. december 2013 Sag 353/2011 (2. afdeling) Danske Filminstruktører som mandatar for Jesper Jargil Film ApS og Jesper Jargil (advokat Erik Nyborg) mod Dansk Supermarked

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. oktober 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. oktober 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. oktober 2012 Sag 149/2012 (1. afdeling) DiBa Bank A/S (advokat Georg Lett) mod A (advokat Henrik Emil Rasmussen, beskikket) Biintervenient til støtte for A: Forbrugerombudsmanden

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. december 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. december 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. december 2014 Sag 26/2013 (2. afdeling) Rambøll Grønland A/S (advokat Claus Berg) mod Avannaa Arkitekter og Planlæggere ApS under konkurs (advokat Niels Hansen Damm)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. november 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. november 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. november 2011 Sag 285/2008 (1. afdeling) Søren Theill Jensen og Anne Margrethe Heidner (advokat Preben Kønig, beskikket for begge) mod Miljøstyrelsen (kammeradvokaten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 23. juni 2017

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 23. juni 2017 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 23. juni 2017 Sag 98/2016 A (advokat Steffen Schleimann, beskikket) mod B (advokat Hans Vestergaard) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Esbjerg den 2. juni

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 19. september 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 19. september 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 19. september 2014 Sag 228/2013 (1. afdeling) Danske Familierestauranter A/S og Jensen s Bøfhus A/S (advokat Lasse A. Søndergaard Christensen for begge) mod Sæby Fiskehal

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. december 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. december 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. december 2012 Sag 294/2011 (1. afdeling) PK Trading AB (advokat Erik Due) mod ScanCom International A/S (advokat Jens Skytte) I tidligere instans er afsagt dom af

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. april 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. april 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. april 2013 Sag 70/2012 (1. afdeling) Michael Juhl (advokat Rasmus Juvik, beskikket) mod Tanja Nielsen (advokat Knud-Erik Kofoed) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 311/2012 (1. afdeling) FOA Fag og Arbejde som mandatar for A (advokat Jacob Sand) mod Y Kommune (advokat Yvonne Frederiksen) I tidligere instans er

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. maj 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. maj 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. maj 2011 Sag 263/2009 (1. afdeling) Skagerak Fiskeeksport A/S (advokat Poul Bostrup) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. maj 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. maj 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. maj 2014 Sag 249/2012 (1. afdeling) SR-Design A/S under konkurs (advokat Andreas Kærsgaard Mylin) mod A og B (advokat Helge S. Poulsen for begge) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011 Sag 303/2007 (2. afdeling) Prestige Tool-Plast ved Jens Fenger Eriksen (selv) mod Bent Reipur (advokat Bjørn von Ryberg, beskikket) I tidligere instans er

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. oktober 2010

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. oktober 2010 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. oktober 2010 Sag 48/2009 (1. afdeling) Region Sjælland (tidligere Storstrøms Amt og Vestsjællands Amt) (advokat Svend Paludan-Müller) mod Dronning Ingrids Hospital

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 30. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 30. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 30. august 2013 Sag 108/2011 (2. afdeling) Bettina Anderson Houlberg Lauritzen og Anders Houlberg Lauritzen (advokat Palle Møller Jørgensen for begge, beskikket) mod Annette

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. december 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. december 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. december 2012 Sag 39/2011 (2. afdeling) Atlantis Denmark A/S (advokat Morten Schwartz Nielsen) mod OASE GmbH (advokat Nicolai Mallet) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 27. november 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 27. november 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 27. november 2013 Sag 32/2012 (2. afdeling) Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) mod JBN Invest ApS og A (advokat Søren Aagaard for begge) I

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013 Sag 116/2011 (1. afdeling) Halmtorvet 29 A/S (advokat Carsten Lorentzen) mod Rebekka Nørgaard Bach (advokat Karsten Cronwald) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling.

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling. RETTEN I HOLSTEBRO Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 17. august 2015 i sag nr. BS 5-670/2014: Poul Würtz Parket ApS Att.: Preben Würtz Slippen 22, Chr. Hede 7441 Bording mod Jeanne Rasmussen Holstebro

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. april 2010

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. april 2010 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. april 2010 Sag 131/2007 (2. afdeling) Digital Marketing Support ApS og Anani Voulé (advokat Michael Elkiær Andersen for begge) mod Ministeriet for Videnskab, Teknologi

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 295/2013 (1. afdeling) A (advokat Ole Olsen, beskikket) mod Europark A/S (advokat Carsten Eriksen) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 Sag 89/2013 (2. afdeling) A (advokat Carsten Lyngs) mod Advokatnævnet (advokat Dorthe Horstmann) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holstebro

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. november 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. november 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. november 2011 Sag 349/2008 (2. afdeling) Shape Intercoiffure ved Lene Hansen (advokat Yvonne Frederiksen) mod Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund som mandatar for A

Læs mere

KENDELSE. Klager har tillige indgivet klage til Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

KENDELSE. Klager har tillige indgivet klage til Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere. 1 København, den 3. januar 2012 KENDELSE Klager ctr. Mette Lykken Bolig ApS v/ advokat Henrik Løbger Valkendorfsgade 16 1151 København K Nævnet har modtaget klagen den 9. juli 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

D O M. afsagt den 21. november 2012 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Olav D. Larsen, Michael Thuesen og Dorthe Laursen (kst.

D O M. afsagt den 21. november 2012 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Olav D. Larsen, Michael Thuesen og Dorthe Laursen (kst. D O M afsagt den 21. november 2012 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Olav D. Larsen, Michael Thuesen og Dorthe Laursen (kst.)) i ankesag V.L. B 2760 11 Sigrid Christensen (advokat Brian Jacobsen,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 25. april 2013

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 25. april 2013 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 25. april 2013 Sag 302/2012 (1. afdeling) A (advokat Bjarne Aarup) mod Plougmann & Vingtoft a/s (advokat Nina Wedsted) I tidligere instans er afsagt dom af Sø- og Handelsretten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 Sag 335/2009 (1. afdeling) A (advokat Henrik Qwist, beskikket) mod Tryg Forsikring A/S (advokat Lars Bøgh Mikkelsen) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en andelsbolig til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en andelsbolig til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klager ctr. Anne Crone A/S Hovedvejen 126 2600 Glostrup Nævnet har modtaget klagen den 12. oktober 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede skal betale

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - MC UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 10. februar 2010 V-51-09 Cembrit A/S (advokat Louise Unmack) mod Eternit-Specialisten v/ Kim Rønne Nielsen Indledning Denne sag vedrører spørgsmålet

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. juni 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. juni 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. juni 2015 Sag 108/2015 Danerka Group ApS (advokat Johan Løje) mod 2B Scandinavia ApS (advokat Henrik Løbger) I tidligere instans er truffet afgørelse af Sø-

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 Sag 73/2011 (1. afdeling) Rodmund Nielsen (advokat Bjørn á Heygum) mod TAKS (advokat Ingi Højgaard) og P/F Wenzel (advokat Christian Andreasen) og Sag

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 1. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 1. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 1. oktober 2014 Sag 322/2012 (1. afdeling) Ligebehandlingsnævnets sekretariat som mandatar for A B C D E F (kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) mod Scandinavian Airlines

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011 Sag 53/2010 (2. afdeling) Henrichsen & Co. Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (advokat Søren Narv Pedersen) mod A (advokat Søren Noringriis, beskikket)

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 25. april 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 25. april 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 25. april 2014 Sag 58/2014 Tivoli A/S (advokat Jens Jakob Bugge) mod Pressalit Group A/S (advokat Claus Barrett Christiansen) I tidligere instans er afsagt dom af

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. maj 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. maj 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. maj 2015 Sag 10/2014 (1. afdeling) Nordic Trustee ASA (tidligere Norsk Tillitsmann ASA) (advokat Torben Bondrop) mod FS Finans III A/S (advokat Jakob Rosing) Biintervenient

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 Sag 5/2011 (1. afdeling) Niels Christian Knudsen (advokat Uffe Baller) mod Boligselskabet I.H. ApS (advokat Charles Lindberg) I tidligere instanser er

Læs mere

D O M. Viggo Larsen (advokat Poul Bostrup, Hillerød) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokaterne Steffen Sværke og Clara Trolle, København)

D O M. Viggo Larsen (advokat Poul Bostrup, Hillerød) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokaterne Steffen Sværke og Clara Trolle, København) D O M afsagt den 15. maj 2014 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Olav D. Larsen, Nikolaj Aarø-Hansen og Tine Børsen Smedegaard (kst.)) i ankesag V.L. B 3101 13 Viggo Larsen (advokat Poul Bostrup,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 14. december 2011

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 14. december 2011 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 14. december 2011 Sag 212/2009 (1. afdeling) Jimmi Bisgaard Christensen (advokat Karsten Thygesen) mod Palle Bruus Jensen (advokat Steen Jørgensen) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 7. december 2012

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 7. december 2012 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 7. december 2012 Sag 241/2010 (1. afdeling) Guccio Gucci S.p.A. (advokat Jeppe Brogaard Clausen) mod Handelsselskabet Rudi & Harald Nielsen A/S (advokat Frank Bøggild)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. november 2014 Sag 99/2013 (1. afdeling) Advokatfirmaet A A/S (advokat Svend Harbo) mod HK/Danmark som mandatar for B (advokat Michael Møllegaard Jessen) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013 Sag 312/2012 (1. afdeling) A (advokat Michael Amstrup) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat David Auken) I tidligere

Læs mere

D O M. afsagt den 5. maj 2015 af Vestre Landsrets 9. afdeling (dommerne Fabrin, Henrik Estrup og Katrine Wittrup-Jensen (kst.

D O M. afsagt den 5. maj 2015 af Vestre Landsrets 9. afdeling (dommerne Fabrin, Henrik Estrup og Katrine Wittrup-Jensen (kst. D O M afsagt den 5. maj 2015 af Vestre Landsrets 9. afdeling (dommerne Fabrin, Henrik Estrup og Katrine Wittrup-Jensen (kst.)) i ankesag V.L. B 1213 13 Ligebehandlingsnævnet som mandatar for M (Kammeradvokaten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014 Sag 23/2014 (1. afdeling) A Registrerede Revisorer A/S (selv ved advokat Klaus Henrik Lindblad, jf. rpl. 260, stk. 3, nr. 4) mod HK/Danmark som mandatar

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 22. februar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 22. februar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 22. februar 2013 Sag 285/2011 (1. afdeling) Folke Greisen (advokat Lars Langkjær) mod Hellebo Park Helsingør ApS (advokat Anne Louise Husen) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 21. juni 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 21. juni 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 21. juni 2010 Sag 319/2007 (2. afdeling) Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat H. C. Vinten) mod Jet-Trade ApS (advokat Tom Deichmann) I tidligere instans er

Læs mere

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling.

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling. Udskrift af dombogen BOLIGRETTENS DOM Afsagt den 16. maj 2012 i sag nr. BS 40S-5836/2011: Egon Per Sørensen mod Skanska Øresund A/S Denne sag, der er anlagt den 24. oktober 2011, vedrører navnlig spørgsmålet

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 31. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 31. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 31. oktober 2014 Sag 85/2013 (2. afdeling) A, Glerup Teknik ApS, Glerup Polen ApS og GIPO Sp. z.o.o. (advokat Hanne Weywardt for alle) mod JW Industri A/S (advokat Arne

Læs mere

afsagt den 29. marts 2017

afsagt den 29. marts 2017 VESTRE LANDSRET DOM afsagt den 29. marts 2017 Sag BS-176/2016-VLR (3. afdeling) Peder Michael Bæk (advokat Trine Høgedal) mod Skive Kommune (advokat Jørgen Vinding) Retten i Viborg har den 10. februar

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 Sag 12/2011 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Retten i X-købing (kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) I tidligere

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-123.142/ (Erik Kjærgaard, Helle Bøjen Larsen, Jørgen Egholm) 2005-0002356 20. januar 2006

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-123.142/ (Erik Kjærgaard, Helle Bøjen Larsen, Jørgen Egholm) 2005-0002356 20. januar 2006 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-123.142/ (Erik Kjærgaard, Helle Bøjen Larsen, Jørgen Egholm) 2005-0002356 20. januar 2006 K E N D E L S E Bakkely A/S (tidligere K. Fl. Jacobsen A/S) (advokat Erik Larsson,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. september 2017

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. september 2017 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. september 2017 Sag 199/2016 (2. afdeling) MAN Diesel & Turbo, filial af MAN Diesel & Turbo SE, Tyskland (advokat Henriette Gernaa) mod J. Lauritzen A/S og J. Lauritzen

Læs mere

Sælger afleverer ejendommen i ryddeliggjort stand kr. 12.00 på overtagelsesdagen

Sælger afleverer ejendommen i ryddeliggjort stand kr. 12.00 på overtagelsesdagen 1 København, den 8. januar 2009 KENDELSE Klager ctr. Jørn Friis Hansen Rysensteensgade 16, 2 1564 København V Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har overtrådt forbuddet mod dobbeltrepræsentation i

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012 Sag 104/2010 (1. afdeling) A/S Roskilde og Omegns Fællesbageri (advokat Jens Ahrendt) mod Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. december 2013 Sag 197/2012 (1. afdeling) Homeenter AB (advokat Jane Frederikke Land) mod Noma af 2003 ApS (advokat Johan Løje) I tidligere instans er afsagt dom af

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. august 2015

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. august 2015 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. august 2015 Sag 106/2014 (2. afdeling) Altvika ved Charlotte Løve Lefland Højsted (selv) mod Eniro Danmark A/S (advokat Dennis Althoff-Andersen) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. maj 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. maj 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. maj 2011 Sag 157/2009 (1. afdeling) Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Lønmodtagernes Garantifond (advokat Ulf Andersen)

Læs mere

D O M. afsagt den 8. april 2016 af Vestre Landsrets 1. afdeling (dommerne Eva Staal, Hanne Harritz Pedersen og Peter Juul Agergaard (kst.

D O M. afsagt den 8. april 2016 af Vestre Landsrets 1. afdeling (dommerne Eva Staal, Hanne Harritz Pedersen og Peter Juul Agergaard (kst. D O M afsagt den 8. april 2016 af Vestre Landsrets 1. afdeling (dommerne Eva Staal, Hanne Harritz Pedersen og Peter Juul Agergaard (kst.)) i ankesag V.L. B 0626 15 Det Faglige Hus som mandatar for Monica

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 29. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 29. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 29. marts 2012 Sag 296/2009 (1. afdeling) A og B (advokat Poul Hvilsted for begge) mod Miljøstyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Kurt Bardeleben) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. oktober 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. oktober 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. oktober 2013 Sag 295/2012 (1. afdeling) IT Factory A/S under konkurs (advokat Tomas Ilsøe Andersen) mod Saxo Bank A/S (advokat J. Korsø Jensen) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. september 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. september 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. september 2013 Sag 139/2013 A og B (advokat Poul Erik Petersen for begge) mod R (advokat Morten Sung Leen) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011 Sag 224/2010 (1. afdeling) A (advokat Christian Riewe) mod Rederiforeningen af 2010 (tidligere Rederiforeningen for mindre Skibe) som mandatar for Esvagt

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 30. august 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 30. august 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 30. august 2016 Sag 192/2016 A kærer bortvisningen af ham fra et retsmøde i sagen: Anklagemyndigheden mod T Kæren angår bortvisningen af A fra et retsmøde i en straffesag

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B312500D - HJS UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 5. december 2011 af Østre Landsrets 2. afdeling (landsdommerne Anne Thalbitzer, Hedegaard Madsen og Anette Voigt Arnsted (kst.)). 2. afd.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. januar 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. januar 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. januar 2014 Sag 331/2011 (1. afdeling) Traugott Møllers Fond (advokat Bruno Månsson) mod Frede Ingolf Kühl, Povl Thue Kristensen, Hans Henrik Lorents Hjorth, Allan

Læs mere

VESTRE LANDSRET DOM. afsagt den 14. december Skatteministeriet (Kammeradvokaten v/ advokat Sune Riisgaard, København)

VESTRE LANDSRET DOM. afsagt den 14. december Skatteministeriet (Kammeradvokaten v/ advokat Sune Riisgaard, København) VESTRE LANDSRET DOM afsagt den 14. december 2017 Sag BS-58/2017-VLR (Afdeling 2) Skatteministeriet (Kammeradvokaten v/ advokat Sune Riisgaard, København) mod (advokat Christian Falk Hansen, Aarhus) Retten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. august 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. august 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. august 2014 Sag 288/2013 (1. afdeling) A og B (advokat Søren Kjær Jensen, beskikket) mod Ankestyrelsen (kammeradvokat K. Hagel-Sørensen) Biintervenient til støtte

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. september 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. september 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. september 2010 Sag 13/2008 (2. afdeling) G4S Security Services A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod Forsikringsselskabet Tryg A/S (advokat Pernille Sølling) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 7. oktober 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 7. oktober 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 7. oktober 2013 Sag 274/2011 (1. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod DIO II ved DI som mandatar for BMS A/S (advokat Morten Eisensee) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 5. september 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 5. september 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 5. september 2014 Sag 179/2012 (1. afdeling) As Fond (advokat Christian Harlang) mod Civilstyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Thorbjørn Sofsrud) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 16. juni 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 16. juni 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 16. juni 2014 Sag 101/2012 (2. afdeling) Tommy Lund, Anna Fuhlendorf og Palle Kløve Pedersen (advokat Jørgen Chr. Dan-Weibel for alle) mod Randers Kommune (advokat Per

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. august 2010

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. august 2010 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. august 2010 Sag 11/2010 Pantebrevsselskabet af 2. juni 2009 A/S (advokat Jakob Stilling) mod Scandinavian Securities ApS (advokat Sv. Falk-Rønne) I tidligere

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en andelslejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en andelslejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 15. maj 2012 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Maivi Herup Jagtvej 76 2200 København N Nævnet har modtaget klagen den 21. december 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. september 2017

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. september 2017 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. september 2017 Sag 270/2016 (1. afdeling) Jette Sebbelov og Lars Erik Sebbelov (advokat Kasper Meedom Westberg for begge) mod Andelsboligforeningen

Læs mere

Klager. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. Torben Mikeli Olsen ApS Gilleleje Hovedgade 17 3250 Gilleleje

Klager. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. Torben Mikeli Olsen ApS Gilleleje Hovedgade 17 3250 Gilleleje 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klager ctr. Torben Mikeli Olsen ApS Gilleleje Hovedgade 17 3250 Gilleleje Nævnet har modtaget klagen den 22. februar 2010. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 21. december 2009

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 21. december 2009 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 21. december 2009 Sag 212/2007 (2. afdeling) Jürgen Carsten Thews og Fiberline Composites A/S (advokat Ulrik Christrup for begge) mod Energiklagenævnet og Energistyrelsen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 8. januar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 8. januar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 8. januar 2013 Sag 95/2011 (2. afdeling) Arbejdernes Andels-Boligforening, Vejle og Boligselskabet Domea Vejle (advokat Eigil Lego Andersen for begge) mod Vejle Kommune

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. oktober 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. oktober 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. oktober 2010 Sag 240/2008 (1. afdeling) Finansforbundet som mandatar for Berit Kyed, Sanne Greiner og Anni Clausen (advokat Jacob Goldschmidt) mod Finanssektorens

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 1. juni 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 1. juni 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 1. juni 2016 Sag 347/2011 A ønsker tilladelse til at indtræde i og videreføre sagen: A under konkurs A Holding A/S under konkurs A Ejendomme A/S under konkurs A A/S

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 7. oktober 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 7. oktober 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 7. oktober 2015 Sag 46/2015 Advokat A kærer afgørelse i sagen: Advokat A (advokat Martin Lavesen) mod Boet efter B (advokat René Rasmussen) Biintervenient til støtte

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 21. september 2017

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 21. september 2017 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 21. september 2017 Sag 26/2017 (1. afdeling) Rokkevænget Middelfart ApS (advokat Bjarne Aarup) mod Elly Mortensen og Aage Mortensen (advokat Steen Jørgensen, beskikket

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 19. januar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 19. januar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 19. januar 2012 Sag 36/2009 (1. afdeling) DHL Global Forwarding (Denmark) A/S (advokat Philip Graff) mod If Skadeforsikring filial af If Skadesförsäkring AB (advokat

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2011-0033 UL/bib. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. Realmæglerne Hillerød ApS Frederiksværksgade 8 3400 Hillerød

Klagerne. J.nr. 2011-0033 UL/bib. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. Realmæglerne Hillerød ApS Frederiksværksgade 8 3400 Hillerød 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klagerne ctr. Realmæglerne Hillerød ApS Frederiksværksgade 8 3400 Hillerød Nævnet har modtaget klagen den 16. februar 2011. 2 Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. september 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. september 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. september 2010 Sag 30/2009 (1. afdeling) Helle Midtgaard, Jesper Levin Aamand og Luke Simmonds (advokat Jens Jordahn for alle) mod Nykredit Forsikring A/S og Lokal

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 10. marts 2010 blev der i sag 96-2009 KK mod ejendomsmægler MM og Ejendomsmæglervirksomheden DD under konkurs afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 27. juli 2009 har advokat BB på vegne af KK indbragt

Læs mere

D O M. afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst.

D O M. afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst. D O M afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst.)) i ankesag V.L. B 3107 12 Sydøstjyllands Politi (Kammeradvokaten

Læs mere

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at køber ikke

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 6. november 2015

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 6. november 2015 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 6. november 2015 Sag 144/2014 (2. afdeling) A A/S (advokat Thomas Bang) mod B (advokat K.L. Németh) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Roskilde den 13. januar

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 14. august 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 14. august 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 14. august 2014 Sag 79/2014 A og B (advokat Peter Vilsøe) kærer afgørelse om nægtelse af genoptagelse i sagen: C (advokat Lars Langkjær) mod D (selv) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 17. november 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 17. november 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 17. november 2016 Sag 72/2016 Advokat Dan Terkildsen (selv) mod Processelskabet af 28. august 2009 ApS (advokat Tage Siboni) I tidligere instanser er afsagt kendelse

Læs mere

D O M. afsagt den 27. september 2013 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Chr. Bache, Henrik Estrup og Michael Ellehauge) i ankesag

D O M. afsagt den 27. september 2013 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Chr. Bache, Henrik Estrup og Michael Ellehauge) i ankesag D O M afsagt den 27. september 2013 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Chr. Bache, Henrik Estrup og Michael Ellehauge) i ankesag V.L. B 1798 12 Kenneth Bøttcher og Maria Todsen (advokat Jesper

Læs mere