Digitaliseringsstrategi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Digitaliseringsstrategi 2015 2017"

Transkript

1 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for HR DIGITALISERINGS- STRATEGI Digitaliseringsstrategi Bedre sundhed og sammenhæng for Københavns borgere Digitalisering er et af de vigtigste håndtag, når vi skal effektivisere velfærdsområderne i de kommende år. Sundheds- og ældreområdet står overfor en række væsentlige udfordringer inden for demografi, økonomi og øget krav til kvalitet og service. Vi ved, at antallet af kronisk syge vil stige markant og at flere ældre vil øge behovet for flere plejeboliger. Samtidig påvirkes vi af andre sektorer og samfundstrend. Særligt den fortsatte udvikling i hurtigere udskrivninger og et stigende pres fra borgere, der ønsker adgang til egne sundhedsdata for at følge deres egen sygdoms- eller sundhedsudvikling på digitale enheder Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Mette Enel Ugelvig/ Kjeld Bo Christiansen Sundheds- og Omsorgsforvaltningens digitaliseringsstrategi skal, sammen med de nationale, regionale og fælleskommunale initiativer, styrke digitaliseringsarbejdet på sundheds- og ældreområdet i København. Strategien opstiller samtidig nogle vigtige principper for, hvilke krav vi skal stille til vores fremtidige it-investeringer bl.a. omkring genbrug af data og brugervenlighed. Principper der er forudsætninger for, at vi undgår dobbeltindtastninger, dobbelte arbejdsgange, skaber bedre og større fleksibilitet i vores muligheder for at have dialog med borgerne samt støtter borgeren i at indgå mere aktivt i sin egen sundhedssituation. Digitalisering af sundheds- og ældreområdet bevæger sig i disse år i stadig hurtigere tempo blandt andet drevet af udviklingen på sygehusene. Området er det mest digitale af velfærdsområderne, og vi oplever netop nu, at de helt store internationale leverandører forsøger at komme ind på det kommunale sundhedsområde. Det giver nye muligheder og nye udfordringer. Sundheds- og Omsorgsforvaltningens digitaliseringsstrategi skal levere de nødvendige værktøjer, således at vi kan prioritere indsatsen, sikre at de valg - og fravalg - der træffes, er med til at bringe os tættere på de politiske ambitioner og målsætninger der er på sundheds- og ældreområdet i København. Samtidig skal forvaltningen være en konstruktiv samarbejdspartner i det digitale fællesskab på tværs af Københavns Kommune og med det øvrige sundhedsvæsen. Strategien er designet til, at vi løbende kan følge op på, om vi får realiseret de digitale effektiviseringer, som vi investerer i driften. Nationale og lokale rammer for digitaliseringsstrategien Målsætningerne for digitaliseringsstrategien er de mange strategier og politikker Sundheds- og Omsorgsforvaltningen allerede har vedtaget Afdeling for Forandring og Digitalisering Sjællandsgade 40, Bygning I, 3.sal 2200 København N EAN nummer

2 særligt den ny ældrepolitik og sundhedspolitik - og hvad de medfører af digitale krav og ønsker. Derudover indgår de fællesoffentlige digitaliseringsstrategier, Sundhedsaftale III og økonomiaftalerne med nye krav og forventninger. Også de mange fælles initiativer, der er igangsat på tværs af forvaltningerne i Københavns Kommune er en del af forvaltningens højt prioriterede opgaver. Den digitale udvikling stiller krav til medarbejdernes kompetencer, hvor digitale værktøjer er forudsætninger for mødet med borgeren og med andre faggrupper. Det forudsætter, at medarbejderne har de nødvendige digitale kompetencer. Det betyder derfor, at der skal ske et løft på nye kompetenceområder hos medarbejdere i forvaltningen. Samlet baserer Sundheds- og Omsorgsforvaltningens digitaliseringsstrategi sig på analyser af en bred vifte af strategier og aftaler. Analyserne er mundet ud i syv spor med hver deres vinkel på digitalisering. Nedenfor er en oversigt over, hvordan de 7 strategiske spor relaterer sig til Sundheds- og Omsorgsforvaltningens øvrige politiske og strategiske ramme: Spor Spor 1: Lettere at være borger Krav Borgerne skal informeres rettidigt om ændringer i tilbud og tidspunkter (Ældrepolitikken) Borgerne skal have adgang til hverdagsinformation på digitale platforme (ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi) Side 2 af 12

3 Spor 2: Lettere at være medarbejder Spor 3: Lettere at optimere kvaliteten Spor 4: Større effektivitet i opgaveløsningen Spor 5: IT-driften skal være stabil Spor 6: Smidigt samarbejde på tværs af sektorer Spor 7: Bedre mobil understøttelse af medarbejdere Udbud af EOJ (SOU beslutning) Styrkede digitale medarbejderkompetencer i driften (kompetencestrategien) Implementering af Fælles Sprog III (Økonomiaftale 2014 og fællesoffentlige digitaliseringsstrategi) Udvikling og implementering af Fælles MedicinKort. (Økonomiaftalen 2010) Deling af data og øget standardisering (national strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet og Sundhedsaftalen) Nye lokale registreringssystemer skal kunne aflevere data til nationale registre (national strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet) Øget datasikkerhed (BR-beslutning og ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi) Fælles infrastruktur skal indarbejdes i alle relevante IT-projekter i sundhedsvæsenet (national strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet og Økonomiaftale 2015) National implementering af telemedicinsk sårvurdering (Økonomiaftale 2013) National infrastruktur Open Tele (RSI-beslutning) National udbredelse af telemedicinsk hjemmemonitorering for borgere med KOL (Sundhedsaftalen) Fuld digital understøttelse af relevante tværgående arbejdsgange (Sundhedsaftalen) Den gode genoptræningsplan (GOP) (Lovgivning og Sundhedsaftalen) Ingen nationale, tværkommunale eller interne krav på området. Kræver dog særskilt fokus ifht. brugeroplevet kvalitet i driften og hos borgeren. Informationer skal være tilgængelige, der hvor medarbejderen og borgeren mødes og arbejder. I oversigten indgår kun strategier og aftaler, som foreligger på skrift. Økonomiaftalen for 2016 er endnu ikke udkommet og evt. yderligere krav kendes ikke. Der er ligeledes en fællesoffentlige digitaliseringsstrategi under udarbejdelse. Den forventes at indeholde fire fokusområder: Brugervenlig kommunikation, Effektive arbejdsgange, ITsikkerhed og data samt digitale forudsætninger. De konkrete krav fra denne strategi er endnu uklare og er derfor ikke indarbejdet i nærværende strategi. Det er afgørende for ambitionerne på digitaliseringsområdet at der kan skaffes råderum og forenkles for, at der kan effektiviseres og fremtidssikres. Sagt på en anden måde, skal Sundheds- og Omsorgsforvaltningens samlede it-portefølje gøres både væsentlig mindre og mere håndterbar. Det er væsentligt at understrege, at det er nødvendigt med et stringent fokus og en klar prioritering i systemudviklingen. Det betyder også, at større yderligere initiativer uden for de nuværende Side 3 af 12

4 strategier fra eksempelvis KK eller KL må prioriteres ned eller gennemføres senere. Førend der er etableret en robust platform på moderne teknologi vil de fleste nye initiativer eller tilføjelser forårsage manglende fremdrift og færre gevinster. De syv strategiske spor i Sundheds- og Omsorgsforvaltningens digitaliseringsstrategi vil danne rammen for det kommede udbud af nyt omsorgssystem samt en række fokusområder. Disse konkretiseres løbende ud fra en it-arkitektur strategi, der fokusere på arkitektur principper og afhængigheder mellem systemerne. Hvor er Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i dag og hvordan kommer vi hen til målet? Igennem de seneste år har Sundheds- og Omsorgsforvaltningen igangsat en lang række tiltag på digitaliseringsområdet. Der er fortaget en vurdering af den nyværende portefølje og effekten af de mange tiltag i forhold til de strategiske måsætninger. Dette illustreres i nedenstående figur: Spor 1: Lettere at være borger 100% Spor 7: Bedre mobil understøttelse af medarbejderne 80% 60% 40% 20% Spor 2: Lettere for medarbejderen at løse sine opgaver Spor 6: Smidigt samarbejde på tværs af sektorer 0% Spor 3: Lettere at optimere kvaliteten Status Spor 5: IT-driften skal være stabil Spor 4: Større effektivitet i opgaveløsningen Nuværende portefølje Strategisk ramme Den yderste mørke streg viser den politiske eller lovgivningsmæssige målsætning for hver af de 7 strategiske spor. Den røde streg, viser den forventede effekt ved fuld implementering af den nuværende portefølje. Den inderste lyseblå streg viser Sundheds- og Omsorgsforvaltningens egen vurdering af den nuværende digitaliseringsgrad på de ud- Side 4 af 12

5 valgte områder. Figuren viser, at der er behov for en målrettet og strategisk prioritering på området. Den nuværende portefølje er karakteriseret ved mange mindre projekter og ressourcerne fordeles dermed ud på mange initiativer. For at forvaltningen for alvor kan hente de ønskede gevinster forudsætter det større men færre målrettede satsninger. Beslutningen om at anskaffe et nyt omsorgssytem er i høj grad implementeringsplanen for at nå de ønskede ambitioner og indfri den strategiske målsætning frem mod I det følgende præsenteres hvert af de syv spor med afsæt i, hvad der allerede er igangsat og de allerede kendte krav til digitaliseringen i de kommende år. Under hvert spor præsenteres en nye række indsatser, som forventes at vil kunne give væsentlige gevinster og indfri ambitionerne i digitaliseringsstrategien. Side 5 af 12

6 SPOR 1: Lettere at være borger Selvbestemmelse og bedre overblik er nogle af de vigtigste forudsætninger for de ældre københavneres livskvalitet. Som ældre i København skal man derfor have mulighed for at kunne mestre sin egen hverdag mest muligt og fortsætte det liv, man altid har levet. Digitalisering kan her være en vej til at hjælpe borgerne i de situationer, hvor det giver mening for dem. Digitalisering kan bidrage til at skabe et nødvendigt overblik ved at give borgerne eller den pårørende adgang til information, så de har bedre forudsætninger for at indgå i dialogen med medarbejderne om behov og ønsker. Mødet mellem borger og medarbejder i hverdagen er afgørende for at sikre både større sundhedsmæssig effekt og borgeroplevet kvalitet. I det omfang digitale løsninger kan bidrage til at nå borgernes egne mål skal de anvendes. Det handler i denne sammenhæng ikke blot om mestring af daglige gøremål, men også om at gøre brug af borgerens motivation til at nå de mål, som er vigtige for borgeren. Samtidig skal kommunens fleksibilitet øges, så borgerne i højere grad har mulighed for at vælge til og fra og benytte kommunens tilbud, når de har tid og lyst. Borgerne skal opleve brugervenlige og tilgængelige løsninger, hvor borgerne har mulighed for at spille en mere aktiv rolle. Det kræver digitale løsninger, som fungerer på tværs af sektorog forvaltningsovergange. Borgerne har i stigende grad adgang til mobile enheder som smartphones og tablets. Borgernes forventninger skal afspejle sig i digitale tilbud, som giver mulighed for kontakt uden for de gængse rammer i hjemmepleje, sundhedscentre etc. Digitalisering har ændret hverdagslivet for mange ældre borgere. Det gælder ikke kun velfærdsteknologi, men også digitale betalinger og kommunikation. Det fysiske møde erstattes af hjemmesider, SMS er og app s. Alternativer kan være få, besværlige eller omkostningsfulde. For at flest mulige borgere kan få glæde af den digitale udvikling kræver det, at de har tilstrækkelige færdigheder til at kunne håndtere ny teknologi. Borgerne skal opleve, at Sundheds- og Omsorgsforvaltningen sikrer en god overgang til en mere digital hverdag, og at der er hjælp at hente. - Borgerportal med dialogværktøj og kalenderfunktion - Borgernes digitale kompetencer Side 6 af 12

7 SPOR 2: Lettere for medarbejderen af løse sine opgaver Medarbejderne skal opleve, at de digitale værktøjer er med til at understøtte deres arbejdsgange. I samarbejde med medarbejderne vil Sundheds- og Omsorgsforvaltningen derfor udbygge og forbedre de digitale muligheder. Medarbejderne skal opleve, at forvaltningen som arbejdsgiver stiller brugervenlig, sammenhængende og relevante digitale værktøjer til rådighed. Værktøjet skal tage udgangspunkt i medarbejdernes behov, arbejdsgange og arbejdsvilkår. Det gode møde med borgerne kræver, at medarbejderne ikke bliver optaget og frustreret af komplicerede arbejdsgange og ustabile ITsystemer. Genbrug af data skal styrkes og derigennem skal bl.a. arbejdet med dokumentation effektiviseres. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen ønsker at arbejde med digital ledelse som afsæt til et fagligt løft og til organisationsudvikling. Digital ledelse er et af de områder, der skal kvalificeres, hvis såvel medarbejdere, som ledere skal opleve gevinster ved øget digitalisering. Digital ledelse er en integreret del af personaleledelse, projektledelse og den faglige ledelse. Digitalisering forudsætter medarbejder, der har de rette kompetencer og som kan formidle og anvende ny teknologi også i mødet med borgerne. Digitalisering skal indgå som en naturlig del af udviklingen af medarbejdernes kompetencer og skal understøttes gennem fleksible digitale undervisningsforløb. - Nyt omsorgssystem - brugervenlighed - Digital ledelse og organisationsforandringer - Digitale medarbejderkompetencer - Implementering, gevinstrealisering og forandringsledelse SPOR 3: Lettere at optimere kvaliteten Kvalitet i opgavevaretagelsen forudsætter faglige redskaber og procesunderstøttelse. Digitale initiativer skal fungere som beslutningsstøtte ved at genbruge data fra dokumentation og guide medarbejderne til at træffe de bedste beslutninger ud fra solid faglig viden. Via deling af viden om medicinordinationer skaber digitalisering større sikkerhed i medicinhåndteringen på tværs af sektorer. Systemunderstøttelse af kvalitet skal således bruges i dialogen med det øvrige sundhedsvæsen. Ved systematisk digital registrering kan kvaliteten af omsorgen for borgerne på bl.a. plejehjem øges. Registreringerne kan over tid vise indikatorer på mistrivsel og begyndende sygdom - og en effektiv forebyggelse kan igangsættes tidligere. Side 7 af 12

8 Når der udarbejdes digitale løsninger til understøttelse af den faglige kvalitet, vil initiativerne bl.a. skulle koordineres med Sundheds- og Omsorgsforvaltningens nyoprettede Kvalitetsråd. - Fællessprog III - Nyt omsorgssystem struktureret data og kvalitetsarbejde SPOR 4: Større effektivitet i opgaveløsningen Der skal et langt større fokus på at prioritere investeringer i digitalisering, således at de reele effektiviseringer realiseres. Det stiller krav til organisationsforandring, ledelse, kompetenceløft og intuitive, brugervenlige it-systemer. Et af redskaberne til en mere effektiv opgaveløsning er optimering af arbejdsgange via fuld digitalisering af manuelle processer. Borgerne skal tilbydes adgang til selvbetjeningsløsninger, så borgerne har mulighed for at betjene sig selv uafhængigt af tid og sted. Selvbetjeningsløsninger kan samtidig være med til at optimere ansøgningsprocesserne for f.eks. hjælpemidler og boliger. Tilsvarende skal forvaltningen afdække manuelle arbejdsgange og dobbeltregistreringer, hvor digitalisering af arbejdsgangen kan være med til reducere sagsbehandlingstiden og udnytte kapaciteten bedre. - Fælles datamodeller effektiv dataanvendelse - Digital borgerbetjening - Nyt omsorgssystem effektive arbejdsgange ved dataanvendelse SPOR 5: IT-driften skal være stabil Grundlaget for en effektiv drift er stabile og pålidelige digitale systemer og løsninger. Således er effektiv IT i dag en integreret del af opgaveløsningen på sundhedsområdet og i ældreplejen. En afgørende forudsætning er, at IT-infrastrukturen (det vil sige datacentre, servere, netværk, pc er med mere) understøtter en større og mere fleksibel brug af IT, herunder digital kommunikation med borgerne. En sikker og stabil IT-infrastruktur bliver stadig mere forretningskritisk for bl.a. hjemmeplejens og plejehjemmenes produktivitet. Hvis medarbejdernes IT-understøttelse ikke fungerer, er der mange af de vante arbejdsgange, der ikke længere kan gennemføres på den mest hensigtsmæssige og effektive måde. Sikker og stabil IT-infrastruktur Side 8 af 12

9 er derfor også en grundlæggende forudsætning for, at det kan lykkes med strategiens øvrige målsætninger. God IT-sikkerhed er en forudsætning for, at borgerne har tillid til kommunens opbevaring af data. Med øget digitalisering øges også sårbarheden for hacker- og virusangreb, hvilket kræver en oprustning af IT-sikkerheden. God IT-sikkerhed bunder samtidig i gode vaner internt blandt medarbejderne, så sikkerhedsbrist undgås. Kommunernes IT-infrastruktur moderniseres i disse år bl.a. som følge af monopolbruddet, der konkret betyder, at en hel generation af ældre IT-systemer udfases og nye kommer til. Med store fælles systemer og mange samarbejdsflader på tværs af forvaltningerne kan en stabil infrastruktur ikke løftes alene, men skal ske i tæt samspil med de øvrige forvaltninger. Monopolbruddet skaber en mulighed for at tænke nyt og fælles på tværs af kommunen og benytte mulighederne for at rydde op, anvende fælles støttesystemer og standardisere yderligere. Sidst men ikke mindst er det væsentligt, at en del af forvaltningens ITinfrastruktur er afhængig af den nationale IT-infrastruktur, som staten har ansvaret for. Det gælder fx Den Nationale Serviceplatform (NSP), som skal bruges i kommunikationen på tværs af sektorer. Hvis den nationale IT-infrastruktur ikke fungerer, vil Sundheds- og Omsorgsforvaltningen ikke kunne nå de digitale målsætninger på det tværsektorielle område. - Analyse af driftskapacitet af eksisterende infrastruktur - Opgraderingsplan for systemporteføljen - IT-sikkerhed - Konsolidering af supportfunktion og driftsovervågning SPOR 6: Smidigt samarbejde på tværs af sektorer Sundhedsvæsenet er i rivende udvikling i disse år. Behovene for behandling stiger, da flere borgere får kroniske lidelser og flere sygdomme kan behandles mere specialiseret. Samtidig har regionerne igangsat et stort arbejde med bygningen af nye supersygehuse, som vil reducere kapaciteten på hospitalerne i kraft af færre sengepladser. For borgerne betyder denne udvikling flere korte besøg på hospitalerne og hurtigere udskrivelser til kommunernes rehabiliteringstilbud. Set i dette lys bliver digital understøttelse af sektorovergangene central, så viden om borgerens behandlingsforløb er tilgængelig for medarbejderne i f.eks. rehabiliteringscentre, plejehjem og hjemmepleje. Den digitale understøttelse af koordineringen på tværs af regionen, praktiserende læger og kommunerne styrkes i disse år, bl.a. ved deling af data på tværs af sektorer. Koordinationen betyder desuden nye digi- Side 9 af 12

10 tale muligheder bl.a. videokommunikation ved udskrivelser, digitalt understøttede forløb og telemedicinske forløb på tværs af sektorer. Når borgeren inddrages aktivt i samarbejdet mellem hospital, praktiserende læge og kommune, skabes digitale muligheder for, at borgeren i højere grad kan yde egenomsorg. Samtidig får lettere adgang til sine sundhedsoplysninger. Disse arbejdsmetoder skaber behov for en klarere IT-infrastruktur og kræver digital understøttelse gennem udveksling af data. Det forsætter øget fokus på standardisering og begrebsafklaring og en sammenhængende arkitektur på tværs af sektorer og forvaltninger. Bedre brug af standardløsninger og rammearkitektur vil ligeledes betyde et bedre flow af data på tværs af parter, der er involveret i plejen og omsorgen for den enkelte borger. Det kan give bedre adgang til at udstille data og derigennem større muligheder for at anvende målrettet data for flere faggrupper. En større sammenhæng på tværs af sektorer kan ikke opnås alene, men sker i tæt samspil med de øvrige parter på sundhedsområdet. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen skal derfor deltage i udviklingsprojekter, som har til formål at skabe fælles løsninger på tværs af forvaltninger, regionalt og nationalt - og være med at udvikle robuste modeller for digitalt understøttet tværsektorielt samarbejde. - Konsolidering af telesundhed og national infrastruktur - Overblik over borgerflow og bedre logistik - Tværsektoriel kommunikationsplatform SPOR 7: Bedre mobil understøttelse af medarbejderne Den kommunale ældre- og sygepleje er karakteriseret ved stor mobilitet. Støtte og pleje leveres i borgerens nærmiljø. For at kunne få faglig opdateret viden på farten, har medarbejderne behov for online adgang til relevant faglig viden uafhængig af fysisk placering. Medarbejderne skal have mulighed for ubesværet at dele viden og dokumentere sundhedsfaglige oplysninger. Samtidig kan systematisk målrettet visning af data være med til at skabe et bedre flow og styrke koordinationen på tværs af faggrænser bl.a. for borgerforløb, hvor flere forskellige faggrupper deler oplysninger. De mobile enheder skal ikke kun give overblik over data. De skal også kunne understøtte processer og guide medarbejderne til at tage de rigtige beslutninger fx ved at give nem adgang til den rette viden om, hvad der vil være den bedste handling i den aktuelle situation, samt hvor man kan opsøge specialistviden. Side 10 af 12

11 Den mobile understøttelse af især udekørende medarbejdere giver mulighed for at bruge platformen til flere formål, som kan aflaste ressourcekrævende arbejdsgange og højne sikkerheden. Det forudsætter såvel brugervenligt udstyr, netværksdækning, som de rette faglige applikationer er tilgængelige også på farten. - Konsolidering af anvendelsen af mobile enheder - Demonstrationsafprøvning af brugervenlig præsentation af data på mobile enheder - Mobility strategi - Nyt omsorgssystem brugervenlig mobil adgang Side 11 af 12

12 Overblik over nye indsatser i handleplanerne Dette er et samlet overblik over de 22 nye indsatser, som igangsættes på baggrund af digitaliseringsstrategien Bedre sundhed og sammenhæng for Københavns borgere. SPOR 1: Lettere at være borger 1. Borgernes digitale kompetencer 2. Borgerportal med dialogværktøj og kalenderfunktion SPOR 2: Lettere at være medarbejder 3. Nyt omsorgssystem - brugervenlighed 4. Digital ledelse og organisationsforandringer 5. Digitale medarbejderkompetencer 6. Implementering, gevinstrealisering og forandringsledelse SPOR 3: Lettere at optimere kvaliteten 7. Fællessprog III 8. Nyt omsorgssystem struktureret data og kvalitetsarbejde SPOR 4: Større effektivitet i opgaveløsningen 9. Fælles datamodeller effektiv dataanvendelse 10. Digital borgerbetjening 11. Nyt omsorgssystem effektive arbejdsgange ved dataanvendelse SPOR 5: It-driften skal være stabil 12. Analyse af driftskapacitet af eksisterende infrastruktur 13. Opgraderingsplan for systemporteføljen 14. IT-sikkerhed 15. Konsolidering af supportfunktion og driftsovervågning SPOR 6: Smidigt samarbejde på tværs af sektorer 16. Konsolidering af telesundhed og national infrastruktur 17. Overblik over borgerflow og bedre logistik 18. Tværsektoriel kommunikationsplatform SPOR 7: Bedre mobil understøttelse af medarbejderne 19. Konsolidering af anvendelsen af mobile enheder 20. Demonstrationsafprøvning af brugervenlig præsentation af data på mobile enheder 21. Mobility strategi 22. Nyt omsorgssystem brugervenlig mobil adgang Side 12 af 12

Sundheds it og digitalisering anno 2015 - i kommunerne

Sundheds it og digitalisering anno 2015 - i kommunerne Sundheds it og digitalisering anno 2015 - i kommunerne Norsk Studiebesøg til København 27. maj 2015 Digitaliseringschef Mette Harbo www.kk.dk Agenda Strategiarbejde for Sundheds-it og digitalisering Telesundhed

Læs mere

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015 Januar 2011 Indhold 1 INDLEDNING 2 STRATEGIGRUNDLAGET 2.1 DET STRATEGISKE GRUNDLAG FOR KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN 3 VISION - 2015 4 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN

Læs mere

Lokal og digital et sammenhængende Danmark. Søren Frederik Bregenov, konsulent, KL Maj konference 21. maj 2015

Lokal og digital et sammenhængende Danmark. Søren Frederik Bregenov, konsulent, KL Maj konference 21. maj 2015 Lokal og digital et sammenhængende Danmark Søren Frederik Bregenov, konsulent, KL Maj konference 21. maj 2015 1 Disposition 1. Det nuværende strategilandskab -Fælleskommunale, fællesoffentlige, fagspecifikke

Læs mere

Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive ramt af sygdom, kan have brug for en sammenhængende indsats fra både

Læs mere

Ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-2020 v. Pia Færch, kontorchef, KL

Ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-2020 v. Pia Færch, kontorchef, KL Ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-2020 v. Pia Færch, kontorchef, KL Vision En decentralt funderet offentlige sektor, der på en gang yder og faciliterer nær og tilgængelig, sammenhængende og

Læs mere

Praktisk information. Er kommunen enig i strategiens vision om "nær og tilgængelig, sammenhængende og effektiv service"?

Praktisk information. Er kommunen enig i strategiens vision om nær og tilgængelig, sammenhængende og effektiv service? Velkommen Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-2020 "Lokal og digital - et sammenhængende Danmark". Med henblik på det videre arbejde med strategien

Læs mere

Geodatastyrelsens strategi 2013 2016

Geodatastyrelsens strategi 2013 2016 Geodatastyrelsens strategi 2013 2016 Geodatastyrelsen er en del af Miljøministeriet og har som myndighed ansvaret for infrastruktur for geografisk information, opmåling, land- og søkortlægning samt matrikel-

Læs mere

Kanalstrategi 2012-2015

Kanalstrategi 2012-2015 Kanalstrategi 2012-2015 Den Fælleskommunale Digitaliseringsstrategi 2011-2015 giver retningen for arbejdet med digitalisering i de kommende år. Målene i strategien er høje, og der ligger store udfordringer

Læs mere

Strategi for Hjemmesygeplejen

Strategi for Hjemmesygeplejen Velfærd og Sundhed Sundhed og Omsorg Sagsnr.29.18.00-P05-1-14 Sagsbehandlere: TC/ MSJ Dato: 3. maj 2016 Strategi for Hjemmesygeplejen Sundhed og Omsorg 2016-2020 1 Indledning Sygeplejeområdet i Horsens

Læs mere

Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015

Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015 Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015 Indledning Dette er strategien for Albertslund Kommunes digitale udvikling frem mod 2015. I Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi gør regeringen

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Dragør Kommune, november 2015 Justeret november 2016 Digitaliseringsstrategi UDKAST TIL OPDATERING Dragør Kommune 2016 2020 1 Indholdsfortegnelse 0. Forord...3 1. Indledning...3 2. Fællesoffentligt samarbejde

Læs mere

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T FINANSLOVSAFTALEN 2014 I Finanslovsaftalen for 2014 er der afsat 1 mia. kr. til et varigt løft til ældreområdet. Tønder Kommunes andel af det samlede

Læs mere

Kommunernes fælles rolle udviklingen af nære sundhedsvæsen

Kommunernes fælles rolle udviklingen af nære sundhedsvæsen Kommunernes fælles rolle udviklingen af nære sundhedsvæsen Kommunerne har i en årrække haft en væsentlig rolle på sundhedsområdet, en rolle som ikke bliver mindre i fremtiden. I den fortsatte udvikling

Læs mere

Ikast-Brande Kommune Vision for digitalisering og velfærdsteknologi

Ikast-Brande Kommune Vision for digitalisering og velfærdsteknologi Ikast-Brande Kommune Vision for digitalisering og velfærdsteknologi 2016-2020 Godkendt af byrådet den 13.03.2017 Indhold Indledning... 3 Vision... 3 Strategiske fokuspunkter Digital kultur, kompetence

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Service- og kanalstrategi for Brøndby Kommune

Indholdsfortegnelse. Service- og kanalstrategi for Brøndby Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Definition og afgrænsning 3 3. Borgere og virksomheders brug af kommunikationskanaler 4 4. Hvad er strategien, og hvad betyder det for borgere og virksomheder? 5

Læs mere

24-03-2014. Til direktionen KFF. Sagsnr. 2014-0059806. Kommissorium for Borgerkontakt og Digital Innovation. Dokumentnr.

24-03-2014. Til direktionen KFF. Sagsnr. 2014-0059806. Kommissorium for Borgerkontakt og Digital Innovation. Dokumentnr. KØBENHAVNS KOMMUNE Københavns Borgerservice Frontoffice NOTAT Til direktionen KFF Kommissorium for Borgerkontakt og Digital Innovation Borgerne, brugerne, tilflytterne og turisterne Hver dag har vores

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap og ældre

Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap og ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap og ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens voksne borgere uanset alder og eventuelle

Læs mere

ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018

ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018 ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018 ATP s digitaliseringsstrategi samler hele ATP Koncernen om en række initiativer og pejlemærker for digitalisering i ATP. Den støtter op om ATP Koncernens målsætning

Læs mere

UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025

UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025 UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025 Nyd livet, københavner Et godt helbred er et godt udgangspunkt for, at vi kan trives fysisk, psykisk og socialt. Der findes mange bud på, hvad det

Læs mere

DIREKTIONENS STRATEGIPLAN

DIREKTIONENS STRATEGIPLAN DIREKTIONENS STRATEGIPLAN INDLEDNING Direktionens strategiplan angiver den overordnede retning for Direktionens arbejde i 2015 og 2016. Direktionen har arbejdet med emnet hen over efteråret for at afklare

Læs mere

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

06-03-2014. Sagsnr. 2014-0037757. Dokumentnr. 2014-0037757-3. Sagsbehandler Ian Røpke

06-03-2014. Sagsnr. 2014-0037757. Dokumentnr. 2014-0037757-3. Sagsbehandler Ian Røpke KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Sundhed NOTAT 06-03-2014 Status og kort beskrivelse af de enkelte teknologier Sundheds- og Omsorgsudvalget har på udvalgsmødet den 27. februar

Læs mere

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen 2016-2020 VISION PERSPEKTIVER OVERORDNEDE MÅL ORGANISERING ROLLER OG ANSVAR INDSATSER BAGGRUND I Hjørring Kommune vil vi

Læs mere

Samarbejde om modernisering af den offentlige sektor Samarbejde om nytænkning og effektivisering Viden er grundlaget Flere fælles løsninger

Samarbejde om modernisering af den offentlige sektor Samarbejde om nytænkning og effektivisering Viden er grundlaget Flere fælles løsninger Principper for kommunal-statsligt samarbejde Principper for kommunal-statsligt samarbejde I aftalen om kommunernes økonomi for 2008 indgik en række principper for god decentral styring, der tager afsæt

Læs mere

Arkitekturprincipper for Sundhedsområdet

Arkitekturprincipper for Sundhedsområdet Arkitekturprincipper for Sundhedsområdet - Ved anskaffelse af nye systemer Version 0.91 DIGITAL SUNDHED SAMMENHÆNGENDE DIGITAL SUNDHED I DANMARK Nationale principper ved anskaffelse af it-systemer At indføre

Læs mere

Strategien Digitalisering med effekt 2013-2017

Strategien Digitalisering med effekt 2013-2017 National sundheds-it (NSI) & Strategien Digitalisering med effekt 2013-2017 Præsentation for Norsk Helsenett 04-03-2014 V/ Enhedsleder Martin Bagger Brandt (NSI) NSI (NATIONAL SUNDHEDS-IT) - ny organisation

Læs mere

National implementering af telemedicinsk sårvurdering 2012-2015

National implementering af telemedicinsk sårvurdering 2012-2015 Dorthe Skou Lassen, dsl@medcom.dk National implementering af telemedicinsk sårvurdering 2012-2015 Dorthe Skou Lassen MedCom Veje til udbredelse af telemedicin - 5 initiativer 1. Klinisk Integreret Hjemmemonitorering

Læs mere

04-05-2015. Til Økonomiforvaltningen. Sagsnr. 2015-0002378. Dokumentnr. 2015-0002378-1

04-05-2015. Til Økonomiforvaltningen. Sagsnr. 2015-0002378. Dokumentnr. 2015-0002378-1 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for administration NOTAT Til Økonomiforvaltningen Status på fokuspunkterne for forvaltningens arbejde for bedre sagsbehandling mv. Baggrund Sundheds-

Læs mere

Værdighedspolitik - Fanø Kommune.

Værdighedspolitik - Fanø Kommune. Værdighedspolitik - Fanø Kommune. I Fanø Kommune skal vi sikre værdighed for alle borgere uanset hvor i livet de befinder sig. I Fanø Kommune understøtter vi den enkelte borger i det liv vedkommende ønsker

Læs mere

Forebyggende tiltag Sundhed

Forebyggende tiltag Sundhed DANSKE ÆLDRERÅDs holdning til aktuelle ældrepolitiske områder Bestyrelsen i DANSKE ÆLDRERÅD har drøftet en række ældrepolitiske områder og er enige om følgende holdninger og opfordringer. Områderne er

Læs mere

Det overordnede formål med indsatsområdet sundheds-it og digitale arbejdsgange er:

Det overordnede formål med indsatsområdet sundheds-it og digitale arbejdsgange er: Version 1: er kommenteret på gruppen. Version 2 er drøftet i gruppen samt sendt til orientering i DAS. Version 3 er i høring sommeren 2014 og drøftes på augustmødet i gruppen. (Dette er version 3) Indsatsområde:

Læs mere

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015 P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015 I Finanslovsaftalen for 2014 er der afsat 1 mia. kr. årligt til et varigt løft til ældreområdet. Tønder Kommunes andel af det samlede beløb udgør

Læs mere

Sagsnr.: 2014/0006967 Dato: 4. september 2014. Ældrepuljen uddybning af ansøgninger omkring velfærdsteknologi

Sagsnr.: 2014/0006967 Dato: 4. september 2014. Ældrepuljen uddybning af ansøgninger omkring velfærdsteknologi Notat Sagsnr.: 2014/0006967 Dato: 4. september 2014 Titel: Ældrepuljen uddybning af ansøgninger omkring velfærdsteknologi Sagsbehandler: Sune Buch-Sloth Udviklingskonsulent Udvalget for Ældre og Handicap

Læs mere

BORGERNE SKAL VIDEST MULIGT MESTRE EGET LIV

BORGERNE SKAL VIDEST MULIGT MESTRE EGET LIV SESSION FÆLLESKOMMUNALE INITIATIVER BORGERNE SKAL VIDEST MULIGT MESTRE EGET LIV Den 7. december 2015 SESSION FÆLLESKOMMUNALE INITIATIVER Agenda 1. Kort om mål og indsatser på social og sundhedsområdet

Læs mere

HR-strategi 2012. En fælles indsats for effektiv arbejdstilrettelæggelse, god ledelse, godt arbejdsmiljø og strategisk kompetenceudvikling

HR-strategi 2012. En fælles indsats for effektiv arbejdstilrettelæggelse, god ledelse, godt arbejdsmiljø og strategisk kompetenceudvikling HR-strategi 2012 En fælles indsats for effektiv arbejdstilrettelæggelse, god ledelse, godt arbejdsmiljø og strategisk kompetenceudvikling HR-strategi 2012 1 Indholdsfortegnelse HR-strategi 2012 s.3 Systematisk

Læs mere

Social - og Omsorgspolitik

Social - og Omsorgspolitik Social - og Omsorgspolitik Hvorfor en Social og Omsorgspolitik? Kommunalreformen har ændret Danmarkskortet hvilket har betydet at Slagelse Kommune, har ca. 80.000 borgere, hvor ca. 17.500 borgere er over

Læs mere

d. Ældre... 41 e. Mennesker med kronisk sygdom...43 f. Styrket indsats på kræftområdet...43 Videndeling og kommunikation...45

d. Ældre... 41 e. Mennesker med kronisk sygdom...43 f. Styrket indsats på kræftområdet...43 Videndeling og kommunikation...45 Indholdsfortegnelse Samspil og sammenhæng... 5 Sundhed en fælles opgave... 6 Læsevejledning... 11 Det generelle... 12 Målgruppe... 12 Synliggørelse... 12 Borger-/patientrettet information og rådgivning...

Læs mere

Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune

Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune 1 Udfordringer Esbjerg Kommunes servicetilbud vil i stigende grad blive udfordret i de kommende år. Vi vil blive mødt med

Læs mere

07-01-2016. Til Sundheds- og Omsorgsudvalget. Sagsnr. 2015-0289116 Dokumentnr. 2015-0289116-1

07-01-2016. Til Sundheds- og Omsorgsudvalget. Sagsnr. 2015-0289116 Dokumentnr. 2015-0289116-1 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Kvalitet og Sammenhæng NOTAT Til Sundheds- og Omsorgsudvalget Sundheds og Omsorgsforvaltningens kommentarer til medlemsforslag om Akkreditering

Læs mere

FORSKNINGSSTRATEGI FOR SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN I KØBENHAVNS KOMMUNES 2013-2016

FORSKNINGSSTRATEGI FOR SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN I KØBENHAVNS KOMMUNES 2013-2016 FORSKNINGSSTRATEGI FOR SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN I KØBENHAVNS KOMMUNES 2013-2016 1 INDLEDNING En afgørende forudsætning for et stærkt sundhedsvæsen er forskning og skabelse af ny viden. Sundhedsforskning

Læs mere

Koncept for forløbsplaner

Koncept for forløbsplaner Dato 13-03-2015 Sagsnr. 1-1010-185/1 kiha kiha@sst.dk Koncept for forløbsplaner 1. Introduktion Der indføres fra 2015 forløbsplaner for patienter med kroniske sygdomme jf. regeringens sundhedsstrategi

Læs mere

It-sikkerheden skal være i orden, så personfølsomme oplysninger og information om andre private forhold ikke tilgås af uvedkommende.

It-sikkerheden skal være i orden, så personfølsomme oplysninger og information om andre private forhold ikke tilgås af uvedkommende. Status på strategi for digital velfærd Regeringen, KL og Danske Regioner har offentliggjort Strategi for digital velfærd. Strategien lægger en forpligtende kurs for digitaliseringsarbejdet på velfærdsområderne.

Læs mere

Lokal og digital et sammenhængende Danmark

Lokal og digital et sammenhængende Danmark 1 of 15 Lokal og digital et sammenhængende Danmark Oplæg til høringssvar på Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2016-2020 2 of 15 Proces Forslag til den fælleskommunale digitaliseringsstrategi

Læs mere

Ældrepolitik Et værdigt ældreliv

Ældrepolitik Et værdigt ældreliv Ældrepolitik Et værdigt ældreliv l Godkendt af Byrådet den 25. april 2016 Forord Fremtiden byder på nye udfordringer inden for ældreområdet og de mest markante er, at der bliver flere ældre og flere demente,

Læs mere

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK V. PIA FÆRCH (PAH@KL.DK) KONTORCHEF, KL 1 FÆLLESKOMMUNAL DIGITALISERINGSSTRATEGI 2016-2020 UDGANGSPUNKT FOR DEN NYE STRATEGI Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Fælles beslutnings- og

Læs mere

Sorø Kommune fremsender hermed ansøgning bilagt projektbeskrivelse til puljen vedr. forløbsprogrammer.

Sorø Kommune fremsender hermed ansøgning bilagt projektbeskrivelse til puljen vedr. forløbsprogrammer. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Kontoret for Regional Sundhed Att. Lone Vicki Petersen Sorø Kommune Fagcenter Sundhed Rådhusvej 8 4180 Sorø T 5787 6000 F 5787 7100 soroekom@soroe.dk www.soroe.dk

Læs mere

KØBENHAVNS SUNDHEDSPOLITIK 2015-2025

KØBENHAVNS SUNDHEDSPOLITIK 2015-2025 KØBENHAVNS SUNDHEDSPOLITIK 2015-2025 INDHOLD AT NYDE LIVET ER SUNDT s 5 1. EN LANGSIGTET VISION s 7 2. KØBENHAVNERNES SUNDHED 2015 s 9 Vi lever længere, men s 9 Vi har ikke lige muligheder s 10 Flere

Læs mere

Aktuel skat 2015. Danmarks Skatteadvokater Den 30. november 2015

Aktuel skat 2015. Danmarks Skatteadvokater Den 30. november 2015 Aktuel skat 2015 Danmarks Skatteadvokater Den 30. november 2015 Oversigt Digitalisering i det offentlige Digitalisering i SKAT DIAS Mål og vision Løsningen Implementering Erfaringer & Fejl Fremtidig løsning

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

Udmøntningsinitiativer om Værdighed (Høring)

Udmøntningsinitiativer om Værdighed (Høring) Indledning I dette bilag findes de initiativer, som Social- og Sundhedsudvalget har peget på skal igangsættes via Værdighedspuljen for 2016. Forslagene styrker/understøtter dels igangværende indsatser,

Læs mere

Målrettet og integreret sundhed på tværs

Målrettet og integreret sundhed på tværs Vision Målrettet og integreret sundhed på tværs Med Sundhedsaftalen tager vi endnu et stort og ambitiøst skridt mod et mere sammenhængende og smidigt sundhedsvæsen. skabe et velkoordineret samarbejde om

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Norddjurs Kommune

Digitaliseringsstrategi for Norddjurs Kommune Digitaliseringsstrategi for Norddjurs Kommune 2016-2020 1 1. Indledning Danmark fik sin første digitaliseringsstrategi for den offentlige sektor i 2001. Staten, regionerne og kommunerne har siden i fællesskab

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi. Koncernledelsen 1. Juni 2015

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi. Koncernledelsen 1. Juni 2015 Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Koncernledelsen 1. Juni 2015 Partnerskaber med borgere og virksomheder for at sikre den bedste udnyttelse af teknologien Samarbejde er afgørende succes, tillid og

Læs mere

Godkendt i sundheds- og forebyggelsesudvalget den 7. maj 2009

Godkendt i sundheds- og forebyggelsesudvalget den 7. maj 2009 Strategi for kronisk syge i Godkendt i sundheds- og forebyggelsesudvalget den 7. maj 2009 1 Indholdsfortegnelse 1 BAGGRUND 3 STRUKTURER, OPGAVER OG SAMARBEJDE 3 SVENDBORG KOMMUNES VÆRDIER 4 2 FORMÅLET

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

TeleCare Nord Resultater og erfaringer

TeleCare Nord Resultater og erfaringer TeleCare Nord Resultater og erfaringer Hvorfor Global udfordring med øget antal kronikere Pilot og forskningsprojekter viste potentiale Kronisk sygdom udgør en stor og stigende del af sundhedsbudgettet

Læs mere

Roadmap for Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet. Version 1.0

Roadmap for Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet. Version 1.0 Roadmap for Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet Version 1.0 Begrebssammenhæng Fra vision til roadmap Roadmap et er opbygget på baggrund af en nedbrydning af visionen i et

Læs mere

Besøgspakker i hjemmeplejen. Evaluering af pilotprojekt om besøgspakker i Frederiksberg Kommune

Besøgspakker i hjemmeplejen. Evaluering af pilotprojekt om besøgspakker i Frederiksberg Kommune Besøgspakker i hjemmeplejen Evaluering af pilotprojekt om besøgspakker i Frederiksberg Kommune April 2015 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Formål... 3 3. Involverede borgere og medarbejdere... 4 4. Pilotprojektets

Læs mere

Ældre- og Handicapudvalget

Ældre- og Handicapudvalget Ældre- og Handicapudvalget Plejeboligerne er oprettet til ældre og handicappede med et stort behov for pleje, omsorg og tilsyn døgnet rundt. Personer med demens eller afvigende adfærd kan visiteres til

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Høringsudgave Pårørendepolitik for borgere, der har et handicap

Høringsudgave Pårørendepolitik for borgere, der har et handicap Socialforvaltningen NOTAT Høringsudgave Pårørendepolitik for borgere, der har et handicap 1. INDLEDNING... 2 1.1. INDFLYDELSE... 3 1.2. POLITIKKENS RAMMER... 4 2. DE STYRENDE PERSPEKTIVER OG VÆRDIER...

Læs mere

Erhvervsudvalget 2009-10 ERU alm. del Bilag 47 Offentligt. Bilag. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009.

Erhvervsudvalget 2009-10 ERU alm. del Bilag 47 Offentligt. Bilag. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009. Erhvervsudvalget 2009-10 ERU alm. del Bilag 47 Offentligt Bilag Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Dato: 7. april 2016. Værdighedspolitik for Politik for værdig ældrepleje i Ballerup Kommune

Dato: 7. april 2016. Værdighedspolitik for Politik for værdig ældrepleje i Ballerup Kommune BALLERUP KOMMUNE Dato: 7. april 2016 Værdighedspolitik for Politik for værdig ældrepleje i Ballerup Kommune (kolofon:) Værdighedspolitik for ældrepleje i Ballerup Kommune er udgivet af Ballerup Kommune

Læs mere

IT UNDERSTØTTER LEG OG LÆRING I GLOSTRUP

IT UNDERSTØTTER LEG OG LÆRING I GLOSTRUP IT UNDERSTØTTER LEG OG LÆRING I GLOSTRUP It-strategi 0-18 år Glostrup Kommune 2014 Indhold Indledning... 2... 3... 4... 5 Side 1 af 5 Indledning It i almindelighed er i dag en fuldstændig integreret del

Læs mere

Sundheds-it i 3 generations sundhedsaftale. Merete, Annette og Conni - hovedstadsregionen

Sundheds-it i 3 generations sundhedsaftale. Merete, Annette og Conni - hovedstadsregionen Sundheds-it i 3 generations sundhedsaftale Merete, Annette og Conni - hovedstadsregionen Politisk mål og vision med sundhedsaftale 2015-2018 IT og digitalisering Der skal fortsat arbejdes med mulighederne

Læs mere

Bilag 1. Principper for kommunaltstatsligt

Bilag 1. Principper for kommunaltstatsligt Regeringen KL Bilag 1. Principper for kommunaltstatsligt samarbejde Nyt kapitel 25.09.2015 Regeringen og KL er enige om, at udviklingen af velfærdsområderne er et fælles ansvar for stat og kommuner, og

Læs mere

Centerchef Sundheds- og omsorgsforvaltningen, Københavns Kommune

Centerchef Sundheds- og omsorgsforvaltningen, Københavns Kommune Jobprofil Centerchef Sundheds- og omsorgsforvaltningen, Københavns Kommune 1. Indledning Sundheds- og Omsorgsforvaltningen (SUF) ønsker at ansætte en centerchef med reference til direktionen. Dette notat

Læs mere

Udbredelse af telemedicinsk sårvurdering - et nationalt foregangsprojekt

Udbredelse af telemedicinsk sårvurdering - et nationalt foregangsprojekt Udbredelse af telemedicinsk sårvurdering - et nationalt foregangsprojekt Nanna Skovgaard, kontorchef, Sundheds- og Ældreministeriet. - Konferencen Fælles om fremtidens telemedicin, 31. marts 2016 Disposition

Læs mere

Frederiksberg Kommunes HR-strategi

Frederiksberg Kommunes HR-strategi Frederiksberg Kommunes HR-strategi FREDERIKSBERG KOMMUNES HR-STRATEGI 1 Forord I Frederiksberg Kommune har vi høje ambitioner. Borgerne skal have service af høj kvalitet, og samtidig skal vi være i front

Læs mere

Klinisk logistik på Hospitalsenheden Horsens Implementering og understøttelse af Sikket Patientflow (Real Time Demand Capacity)

Klinisk logistik på Hospitalsenheden Horsens Implementering og understøttelse af Sikket Patientflow (Real Time Demand Capacity) Klinisk logistik på Hospitalsenheden Horsens Implementering og understøttelse af Sikket Patientflow (Real Time Demand Capacity) Christina Antonsen, projektleder Sikkert Patientflow Anette Mundbjerg, projektleder

Læs mere

De bærende principper for psykiatriomra det i Viborg Kommune

De bærende principper for psykiatriomra det i Viborg Kommune De bærende principper for psykiatriomra det i Viborg Kommune Notat til drøftelse og kvalificering i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, Handicaprådet og FagMED HPU, marts/april 2014. Formål med kapacitetsanalysen

Læs mere

FÆLLES UDBUD AF TELEMEDICIN EN PIXIBOG OM FUT

FÆLLES UDBUD AF TELEMEDICIN EN PIXIBOG OM FUT FÆLLES UDBUD AF TELEMEDICIN EN PIXIBOG OM FUT INDHOLD Forord s. 1-2 Hvad er FUT? s. 3-4 Borger- og medarbejderløsninger s. 5-6 Gevinster ved en fælles infrastruktur s. 7-8 Gevinster ved brugervenlige løsninger

Læs mere

Baggrund. Ansøger: Lyngby Taarbæk Kommune. Kontaktperson: Træningsenheden Marianne Thomasen Bauneporten 20 2800 Lyngby mth@ltk.dk tlf.

Baggrund. Ansøger: Lyngby Taarbæk Kommune. Kontaktperson: Træningsenheden Marianne Thomasen Bauneporten 20 2800 Lyngby mth@ltk.dk tlf. Ansøgning om økonomisk tilskud fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets pulje til styrket genoptræning/ rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011-2014 Ansøger: Lyngby Taarbæk Kommune

Læs mere

I Fanø Kommune vil vi sikre disse værdier, så borgeren oplever:

I Fanø Kommune vil vi sikre disse værdier, så borgeren oplever: Redegørelse Fokusområderne for s værdighedspolitik er: Livskvalitet, Selvbestemmelse, Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen, Mad og ernæring samt en Værdig død. I vil vi sikre disse værdier, så

Læs mere

Ældrepolitik 04.05.14. Center for Ældre

Ældrepolitik 04.05.14. Center for Ældre Ældrepolitik 04.05.14 Center for Ældre Forord I de kommende år bliver vi flere ældre i kommunen. De ældre er i dag mere sunde og raske end nogensinde. Vi lever længere end tidligere, hvor levevilkårene

Læs mere

Nyt kapitel Digitalisering og velfærdsteknologi

Nyt kapitel Digitalisering og velfærdsteknologi Nyt kapitel Digitalisering og velfærdsteknologi Som led i realiseringen af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi er der enighed om det videre arbejde med en række konkrete digitaliseringsinitiativer.

Læs mere

2.4 Initiativbeskrivelse

2.4 Initiativbeskrivelse KL Danske Regioner Økonomi- og Indenrigsministeriet Social- og Integrationsministeriet Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Finansministeriet 2.4 Initiativbeskrivelse Fuldt digitaliseret kommunikation

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Ældre- og værdighedspolitik. Center for Ældre

Ældre- og værdighedspolitik. Center for Ældre Ældre- og værdighedspolitik 2016 Center for Ældre Forord I de kommende år bliver vi flere ældre. Vi er i dag mere sunde og raske og lever længere end tidligere. Det betyder, at mange af os er på arbejdsmarkedet

Læs mere

Styrket samarbejde på tværs af sektorer og faggrupper

Styrket samarbejde på tværs af sektorer og faggrupper Styrket samarbejde på tværs af sektorer og faggrupper Gå sammen med en du ikke kender Drøft spørgsmålet og kom med ideer til indsatser, som kan styrke ernæringsindsatsen i det tværsektorielle samarbejde.

Læs mere

Det Digitale Sundhedscenter i Region Syddanmark

Det Digitale Sundhedscenter i Region Syddanmark Vision: Det Digitale Sundhedscenter i Region Syddanmark et partnerskab for projekter om digitalisering af kommunernes tilbud i sundhedscentre Den 23. maj 2013 version 1 Indhold Baggrund for visionen...

Læs mere

DIGITALISERINGS- OG IT-STRATEGI

DIGITALISERINGS- OG IT-STRATEGI DIGITALISERINGS- OG IT-STRATEGI SKANDERBORG KOMMUNE 2017-2020 Strategiens formål og baggrund Med Digitaliserings- og IT-strategien skal borgere, virksomheder og medarbejdere i Skanderborg Kommune opleve

Læs mere

It- og digitaliseringsstrategi. Sønderborg Kommune

It- og digitaliseringsstrategi. Sønderborg Kommune It- og digitaliseringsstrategi Sønderborg Kommune 2017-2020 Indhold Baggrund 3 Rammerne 3 Mål og Tema 3 Hvordan arbejder vi med målsætningen? 4 Illustration af elementerne i it- og digitaliseringsstrategien

Læs mere

Handleplan vedrørende digitaliseringsprojekter på børne- og undervisningsområdet i Ishøj Kommune jf. den fælleskommunale digitaliseringsstrategi

Handleplan vedrørende digitaliseringsprojekter på børne- og undervisningsområdet i Ishøj Kommune jf. den fælleskommunale digitaliseringsstrategi Center for Børn og Undervisning September 2012 Handleplan vedrørende digitaliseringsprojekter på børne- og undervisningsområdet i Ishøj Kommune jf. den fælleskommunale digitaliseringsstrategi Ishøj Kommunes

Læs mere

Næstved / ældre-og værdighedspolitik 04.05.14/08.03.16

Næstved / ældre-og værdighedspolitik 04.05.14/08.03.16 Næstved / ældre-og værdighedspolitik 04.05.14/08.03.16 Forord I de kommende år bliver vi flere ældre. Vi er i dag mere sunde og raske og lever længere end tidligere. Det betyder, at mange af os er på arbejdsmarkedet

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 1 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 2 Resume: Digitaliseringsstrategien for Odder Kommune 2011-2015 er en revidering af Odder Kommunes

Læs mere

STRATEGIENS SAMMENHÆNG

STRATEGIENS SAMMENHÆNG Godkendt af kommunalbestyrelsen den. 18.april 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING 3 Modernisering og effektivisering af den kommunale service 3 2. STRATEGIENS SAMMENHÆNG 4 3. STRATEGISKE INDSATSER

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

Sundhedsaftalen Med forbehold for yderligere ændringer, opdatering af handleplan og politisk godkendelse HANDLEPLAN.

Sundhedsaftalen Med forbehold for yderligere ændringer, opdatering af handleplan og politisk godkendelse HANDLEPLAN. Med forbehold for yderligere ændringer, opdatering af handleplan og politisk godkendelse HANDLEPLAN for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange beskriver

Læs mere

Samarbejdsaftale vedr. udbredelse af Telesår projektet

Samarbejdsaftale vedr. udbredelse af Telesår projektet Odense d. 29 januar 2010 Samarbejdsaftale vedr. udbredelse af Telesår projektet Aftaleparter: Der er dags dato indgået samarbejdsaftale om deltagelse i: Mellem: MedCom det danske sundhedsdatanet Rugårdsvej

Læs mere

Beskrivelse af opgave, Budget 2016-2019

Beskrivelse af opgave, Budget 2016-2019 Beskrivelse af opgave, Budget 2016 2019 2 Det ønskelige 8 Økonomiudvalget Administration og planlægning for Borgerservice, IT og Digitalisering Hjemmeside medarbejder BID61 OBS OBS. Direktionen har allerede

Læs mere

Allerød Byråd vedtog den første digitaliseringsstrategi i juni 2011 og afsatte midler til området med budgettet for

Allerød Byråd vedtog den første digitaliseringsstrategi i juni 2011 og afsatte midler til området med budgettet for NOTAT Allerød Kommune Økonomi Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Digitaliseringsstrategi 2: 2012-15 Dato: 6. juni 2012 Allerød Byråd vedtog den

Læs mere

Organisering af sundhedssamarbejdet i Region Midtjylland og Vestklyngen 2012

Organisering af sundhedssamarbejdet i Region Midtjylland og Vestklyngen 2012 Samarbejdsgrupper i Regionalt Regi Sundhedskoordinationsudvalget: Sundhedskoordinationsudvalget har til formål at understøtte sammenhængende behandlingsforløb på tværs af det regionale og det kommunale

Læs mere

7. Sygeplejerske. 7.1. Sygeplejerskens arbejdsområder

7. Sygeplejerske. 7.1. Sygeplejerskens arbejdsområder 7. Sygeplejerske 7.1. Sygeplejerskens arbejdsområder En sygeplejerske i ældreservicesektoren er en person, der varetager kliniske opgaver f.eks. i relation til medicinering, sårpleje, dræn og sonder. En

Læs mere

Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange

Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange beskriver en lang række initiativer, som forventes gennemført eller påbegyndt i aftaleperioden for

Læs mere

Løft af det danske sundhedsvæsen: 1,9 mia. i 2016 og 15 mia. frem mod 2020

Løft af det danske sundhedsvæsen: 1,9 mia. i 2016 og 15 mia. frem mod 2020 Løft af det danske sundhedsvæsen: 1,9 mia. i 2016 og 15 mia. frem mod 2020 Endnu flere skal overleve kræft Ældre patienter og borgere med kroniske sygdomme skal have bedre behandling og pleje Nye lægemidler

Læs mere

Digitaliseringsstrategi Odder Kommune

Digitaliseringsstrategi Odder Kommune Digitaliseringsstrategi Odder Kommune Dokumentnr.: 727-2016-159853 side 1 Opbygning af digitaliseringsstrategien: Digitaliseringsstrategien for Odder Kommune tager udgangspunkt i både Odder Kommunes generelle

Læs mere

10-09-2015. Sagsnr. 2015-0201510. Dokumentnr. 2015-021510-3

10-09-2015. Sagsnr. 2015-0201510. Dokumentnr. 2015-021510-3 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Sundhed NOTAT 10-09-2015 Status og kort beskrivelse af de enkelte teknologier Sundheds- og Omsorgsudvalget og Borgerrepræsentationen godkendte

Læs mere

It redegørelse foråret 2014

It redegørelse foråret 2014 #BREVFLET# Click here to enter text. It redegørelse foråret 2014 Til Indtast til Kopi til Indtast Kopi til Fra Erik Balk Mouritsen Sagsnr./Dok.nr. 2014-16002/2014-113514 IT-afsnittet SK Skoleforvaltningen

Læs mere