TEMA BARNETS ALSIDIGE PERSONALIGE UDVIKLING (PERSONLIGE KOMPETENCER)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TEMA BARNETS ALSIDIGE PERSONALIGE UDVIKLING (PERSONLIGE KOMPETENCER)"

Transkript

1 TEMA BARNETS ALSIDIGE PERSONALIGE UDVIKLING (PERSONLIGE KOMPETENCER) At barnet tror på egne evner og værdi. Hvilket læringsmål evalueres? Barnet skal i samværet og fællesskabet opleve at blive anerkendt og have oplevelsen af at være værdifuld. De konkrete initiativer er vores daglige samvær med børnene. Gennem aktiviteter og udfordringer i dagligdagen styrker vi barnets lyst til at lære og klare (komplicerede) opgaver. Hvilke konkrete initiativer evalueres i forhold til læringsmålet? Foto Tekst og billeder i barnets mappe Fortællinger om barnet Udviklings- og handleplaner (f.eks. Smtte-model) Hvilke dokumentationsform er er anvendt? Hvordan kan vi definere tegn på læring: (fandt dette skriv på en hjemmeside på nettet) Tegn på læring? - at kunne noget jeg ikke kunne før (f.eks. involvere sig) - at forstå noget jeg ikke forstod før - at vide noget jeg ikke vidste før - at indse noget jeg ikke forstod før - at ændre holdning/adfærd, forholde sig anderledes og på en anden måde end jeg kunne før. - at blive opmærksom/interesseret - at se, høre eller mærke noget jeg ikke har set, hørt eller mærket før (fugle der synger, dufte, rar fornemmelse i maven o.l.) I vores optik er alt dette betinget af, at barnet er tilpas trygt og møder udfordringer i hverdagen i børnehaven. Det ene udelukker ikke det andet. I vores daglige pædagogiske praksis forsøger vi at være meget opmærksomme på stjernestunder tegn der fortæller, at den indsats og tilgang, vi som voksne har understøttet og udfordret, viser sig! Vi kan så løbende justere os ift. hvad vi skal gøre mere af og mindre af. I børnehaven oplever vi en del børn med særlige behov. Behov for tryghed, overskuelighed og det at høre til et sted være en del af et fællesskab. Opfyldte de konkrete initiativer læringsmålet? Nærværende voksne der forstår, hvor vigtigt det er, at barnet bliver 1

2 anerkendt og forsøgt forstået og positivt redefineret (ICDP). Derfor er vi bl.a. opmærksomme på at skabe tryghed gennem vores daglige rutiner. At der er en sammenhæng i hverdagen som barnet kan være tryg i/ved. Fagligt opererer vi med de daglige rutiner som læringsrum ift. at udvikle kompetencer. Når vi tænker, at det er så vigtigt, at barnet får gode vaner med f.eks. at vaske hænder eller øve sig i at tage tøj på/af, må vi støtte op med en struktur en organisering der gør, at barnet har tid og ro til at gøre det ordentligt. F.eks. har medarbejdere på en af stuerne i en periode oplevet uro omkring overgangene mellem aktiviteter, hvilket har smittet af på børnenes adfærd og tryghed. Der have været langt flere konflikter og oplevelse af, at de voksne skælder ud. En god lejlighed til at aftale, planlægge og at tale om og betydningen af gode rutiner og tryghed i hverdagen for at der hos det enkelte barn kan finde udvikling og læring sted og at barnet forsøger. Når vi bevidst vælger at gøre barnet aktiv i de daglige rutiner som f.eks. tømme opvaskemaskine, lægge tøj sammen o.l., er det et godt rum for at komme på indersiden af barnet eller barnet sammen med andre børn kan opnå et fællesskab med fælles fokus i noget som er nyttigt. En af stuerne arbejder meget bevidst og struktureret med at inddrage barnet i de daglige rutiner, er det noget, vi alle vil gøre mere bevidst fremadrettet og gøre mere af? Hvor ligger vores prioriteringer og hvorfor? Barnet bør roses for sin deltagelse og for at være der, som det menneske det er - ikke kun for præstationen. Hvad tager vi med os fremover? Vi er i børnehaven i gang med at etablere fysiske læringsrum, hvor vi arbejder med at udvikle inkluderende legemiljøer i forsøget på at beskytte og give optimale muligheder for leg i vores børnehaven ude som inde. 2

3 TEMA SOCIALE KOMPETENCER At barnet bliver i stand til at etablere relationer og knytte venskaber. Hvilket læringsmål evalueres? Tale om hvordan man kan være en god ven. Arbejde med den gode omgangstone måden vi taler til og om hinanden. Hvilke konkrete initiativer evalueres i forhold til læringsmålet? I førskolegruppen har vi udarbejdet en børnekontrakt, som længe har hængt til offentlig skue. Børnene har udarbejdet punkterne og skrevet under på kontrakten. Vi har flere gange haft kontrakten oppe til en snak for at følge hinanden op på aftalerne. Hvilke dokumentationsfo rmer er anvendt? Måden børnene skaber relationer på at vi kan se, når den gode leg er i gang. Video og fotos i forbindelse med ture ud af huset. Vi har bla. sammen børn og voksne - set billeder og video fra vores ture ud af huset med det formål at genskabe oplevelser, og hvor børnene kan komme med egne fortolkninger, sætte ord og følelser på oplevelser. Fokus er på, at fælles oplevelser skaber fællesskab og referenceramme. Noget som er meget oppe i grupperne, er måden vi er sammen med hinanden på. Noget af det der især fylder er, at man ikke griner, når nogen slår sig. Hvilket vi ser børnene agere på i det daglige. Tegn på læring? Vigtigheden af at lytte til andre der er faktisk værdi i det, som andre fortæller og jeg kan lære noget af det. Børnene fra især i skolegruppen har lært om empati. Hvor vigtigt det er at hente hjælp, når man ikke kan klare sig ud af en konflikt, eller hvis nogen observerer andre er kede at det og har brug for en voksen. Afspejler sig især, når vi er mange på legepladsen eller i episoder på stuen i ikke planlagte aktiviteter. Børnene hjælper i større grad hinanden og prøver selv at løse at vanskeligheder. 3

4 Der dannes relationer på tværs af alder. Fordi jeg synes, du er sød, og jeg har lyst til at lege med dig eller fordi den leg, du leger, er spændende. Børnene udviser i høj grad nysgerrighed og interesse for hinanden. Se udsagn fra børnene i den nedenstående smtte-model: Børnenes evaluering af børnekontrakten. Udsagnene er tegn på nogle af børnenes refleksioner og læring. Ja, børnekontrakten har givet mulighed for medindflydelse for børnene og refleksion over at være en del af et fællesskab. Hvordan vil jeg selv gerne være sammen med andre, hvad kan jeg selv bidrage med, og hvad forventer jeg af de andre børn. Opfyldte de konkrete initiativer læringsmålet? Vi har børn i børnehaven og i førskolegruppen, hvor det at indgå i en social kontekst som vores er nyt og anderledes. Det kræver øvelse, tryghed og at de voksne gennem anerkendelse og positiv respons på barnets initiativer guider barnet til positive handlemuligheder. Vi har mange udfordringer ift. udvikling af inkluderende fællesskaber og en anerkendende kommunikation i børnehaven, og vi tænker, at denne børnekontrakt er en del af meget andet, der er med til at styrke vores sociale fællesskab. Det er nogle konstruktive tiltag, som gør en forskel på børnegruppen og giver anledning til refleksion og videreudvikling. Gentagelse og repetition af emnet social kompetence blandt børnene at vi efter noget tid ved, hvad vi kan forvente af hinanden. Hvad tager vi med os fremover? At aldersintegrerede grupper gør en forskel for børnegruppen og den måde vi er sammen på både i grupperne, men også i hverdagen, da man kan spore børnene ind på konkrete emner ift. deres alder og forståelse. Der skabe nye relationer grupperne imellem, når der arbejdes på tværs af stuerne. At vi som voksne skaber gode betingelser for leg fysiskelæringsrum eller værksteder, som indbyder til forskellige aktiviteter indenfor børnenes interesseområder samt hvad der optager os lige nu! At vi voksne er tydelige rollemodeller, som børnene kan regne med og spejle sig i! 4

5 5

6 TEMA SPROG At udvikle barnets ordforråd og begrebsudvikling. Hvilket læringsmål evalueres? Dialogisk oplæsning. Trods vores ihærdige indsats, ift. børns sproglige kompetencer i det daglige pædagogiske arbejde og gennem tilbud til nogle af børnene om deltagelse i sproggrupper, har vi haft et stort ønske om i langt højere grad at styrke nogle af de tosprogede børns sproglige kompetencer yderligere. Vi vurderer og erfarer, at ikke alle børnene bliver udfordret tilstrækkeligt gennem hverdagssproget. Hvilke konkrete initiativer evalueres i forhold til læringsmålet? Talepædagogerne har anbefalet Dialogisk oplæsning efter Jette Løntofts principper som metode. Børnene bliver involveret i læsning af børnelitteratur, og til hver bog har vi erhvervet bogfoldere, som er udarbejdet af læsevejleder Jette Løntoft. En metode som vi forsøgsvis er startet med i efteråret pædagoger har arbejdet systematisk og organiseret med 3 grupper af 4-5 børn 3 gange om ugen i ca. syv måneder. Vi har efter hver uge hængt opslag op omkring den læste bog - kopi af forsiden. Således, at børn og forældre visuelt kan se, hvilken bog der er tale om, og herefter kan finde den på biblioteket. Hvilke dokumentationsformer er anvendt? Dokumentation i form af børnenes værker, herunder tegninger, plancher, malerier, fotos af den kreative del af metoden og videooptagelser. Metoden indeholder kreative aktiviteter med kulturelle udtryksformer. Der er f.eks. udarbejdet vendespil og landeplancher til bogen En prut i Junglen. Herudover har vi også arbejdet med andre materialer, som er rettet til den enkelte bog. Børnene har hver en mappe, som de får med hjem (se eksempel på et barns mappe i bilag 1) Vi har arbejdet med at videreudvikle hinandens kompetencer i bøgernes emner. Hvor vigtigt det er med visuelle redskaber, så børnene forstår og mærker. F.eks. man skal have fornemmelsen af varm/kold, surt/sødt før man kan italesætte det. Erfaringer og brug af alle sanser. Vi har dokumenteret vores arbejde gennem artikel i Nordjyske se bilag 2. Vi har deltaget i to-sprogs temadag for talepædagoger, hvor vi har fortalt om vores erfaringer og resultater med metoden. (se billeder under dette skema) Vi har fået tilladelse til af forældrene og i samarbejde med 6

7 talepædagog at teste børnene med Viborg materialet. Forsøg på at registrere effekten og resultatet af brug af metoden. Der foreligger resultater fra test af børn i oktober måned 2011 og retest i juni Tegn på læring ift. dialogisk oplæsning havde vi ikke ventet så eksplosiv en udvikling. Vi ser på nuværende tidspunkt nogle børn, som tør stå frem og tale dansk ikke nødvendigvis grammatisk korrekt, men de tør! Det at kunne og være kompetent giver selvværd og mod og dermed mulighed for anerkendelse og at anerkende andre. Tegn på læring? Vi registrerer: Børnenes evne til at danne sætninger er udviklet i takt med at de har fået et meget større ordforråd ordbilka! Børnenes sprogforståelse er forandret, de har fået større redskaber til forståelse gennem fjollebøger, hvor der lovligt at anvende frække ord, og få sat i perspektiv, hvornår man bruger hvilke ord. At børnene har fået forståelse for at nogle danske ord har flere betydninger f.eks. der findes mange forskellige stole. Turtagning har ligeledes fået en vigtig rolle, da børnene i forløbet, har lært at tilsidesætte egne behov og lade andre komme frem lytte og handle. Tegneudvikling en bunden opgave, hvor børnene skal udvikle et produkt ud fra et bestemt emne det at have hørt/forstået opgaven, og udviklet evnen til at skabe detaljer. Lysten til at udtrykke sig gennem tegninger er vokset og de beder selv om muligheden for at udtrykke sig den vej. Børnene har interesse i børnelitteratur er nysgerrige og videbegærlige. Viborg materialet tests - viser at denne metode har en stor effekt. At børnene har mere at byde ind med i de aktiviteter, som de bliver udfordret i, i førskolegruppen i børnehaven. I den fremtidige pædagogiske praksis ser vi det meget givende og resultatskabende at arbejde med at styrke flere børns sproglige kompetencer ved at forsætte med dialogisk oplæsning. Derfor har vi valgt efter sommerferien at etablere 6 nye grupper. De nye grupper sammensættes med en stor bevidsthed om tænkningen om inkluderende fællesskaber, derfor er det også af betydning af grupperne består at såvel ét som tosprogede børn. Hvad tager vi med os fremover? Tage det materiale med, som vi på første hold har udviklet og videreudvikle det med nye ideer. I større grad følge børnenes spor ift. udvikling af materialet herunder kreative/fysiske aktiviteter. 7

8 Vi har systematisk arbejdet med det trykte materiale/bogfoldere udarbejdet af Jette Løntoft, men med den erfaring vi nu har, vil det være muligt i næste periode at udvikle på materialet og praksis. På den måde kan emnerne til bøgernes udvides og blive anderledes indholdsrige. Vi ser værdien i at gøre vores arbejde målbart, ved at teste børnene før og efter forløbet i samarbejde med talepædagog. Det bliver nødvendigt at indkøb nye bøger og bogfoldere, og i den forbindelse vil vi forsøge gennem fonde at søge om midler. Det er et stort ønske at kunne tilbyde at børnene på skift kunne låne de læste bøger med hjem for en stund. Hvor børnene kan læse for forældre eller søskende og på den måde inddrage forældre på en anden måde. Vi vil meget gerne opfordre til og skabe mulighed for at børn også lytter til oplæsning hjemmefra - får mulighed og kan/evner at deltage i en samtale om indhold. Vi vil være opsøgende ift. muligheder for dette fremadrettet. 8

9 TEMA KROP & BEVÆGELSE At barnet oplever glæde ved at bevæge sig og bruge kroppen. Hvilket læringsmål evalueres? Vi udfordrer børnenes motorik og sanser i andet terræn end børnehavens f.eks. gåture på veje, stier og bakker, strand, skov og det at klatre i træer. Vi vil udfordre børnenes udholdenhed, bevægelighed og styrke hjemme i børnehaven, ude og inde samt på ture ud af huset. Hvilke konkrete initiativer evalueres i forhold til læringsmålet? Foto og plancher små fortællinger om oplevelserne som info på tavlen til forældrene og i barnets mappe. Hvilke dokumentationsfor mer er anvendt? Vi oplever, at de fleste børn ser muligheder i at kunne gå for at komme steder hen. Vil gerne på gå ture ud af huset. Tegn på læring? Barnet går eller løber over en længere distance uden at give op. Fælles oplevelser giver fællesskab venskaber og det at se hinanden i en ny kontekst/sammenhæng børnene opdager nyt om hinanden f.eks. Daniel er modig på svævebanen o.l. Barnet løber, hopper og kravler og får de andre børn med på legen/aktiviteten ved at udfordre, have det sjovt og inkludere andre. Inden for laver vi løbende lege, der udfordrer motorikken f.eks. ballon leg med fluesmækkere, gymnastikbane til spring og koldbøtter lege som børnene efterfølgende selv tager initiativ til at lege og hvor kroppen er i fokus. Tegn på læring er efterfølgende, når vi ser børnene selv tager initiativer til noget lignende, spejler og leger den voksne øver sig i at tage ansvar og initiativer og inkludere andre i legen. Børnene accepterer rammerne og aftalerne for legene, og bruger disse kompetencer i andre sammenhænge. Omsorgen for hinanden når nogle slår sig og hvor barnet giver den anden mod og lyst til at fortsætte. Vi får øje på at gennem motoriske aktiviteter, at børnene øger deres tro på at kunne (selvtillid og selvværd), at de generelt har en bedre fysik og øget koncentration i mere stillesiddende aktiviteter. 9

10 Når vi hører børnene opfordre deres forældre til at bruge muligheder i naturen. Vi har i den daglige pædagogiske praksis af mange årsager valgt at tage på ture ud af huset. I denne reflekterende stund har vi taget på langt flere turen end planlagt. Dette skyldes ved nærmere eftertanke muligheden for at give børnene et større råderum. Så er der også muligheden for udover vores fokus på styrkelse af børnenes fysiske tilstand og udholdenhed også et ønske om, at vise børnene de muligheder der er i vores lokalområde, natur og kultur. Et kendskab og ejerskab til vores natur, og bla. de gode gratis muligheder, der er for at have det sjovt og bruge kroppen tæt på os. Opfyldte de konkrete initiativer læringsmålet? Det skal være plads til glæde og begejstring og uderummet er godt til de store armbevægelser. Stor bevidsthed om i højere grad at tænke og arbejde med krop og bevægelse i dagligdagen. Vi kan i børnehaven arbejde med at give børn glæde ved bruge kroppen og lege, men kan og vil vi motivere mere til idræt? Vi har været i Judo-klubben, hvor børn er blevet introduceret for en anden type idræt. Kan vi i langt højere grad introducere til børn og forældre og udbrede kendskab til lokale idrætsforeninger f.eks. fodbold, håndbold o.l. Vi tænker her, at det kan være kimen til på den lange bane et aktivt fritidsliv i andre fællesskaber. Et projekt som vi vil gå i gang med i efteråret. Hvad tager vi med os fremover? Vores erfaringer med ture ud af huset, og det at stuerne har valgt, at gøre mere af det, hvilke betydning har det for vores kommende planlægning, didaktiske/faglige valg? Vi må give mere tid til evaluering og fremadrettet mål. 10

11 TEMA NATUR & NATURFÆNOMENER At barnet oplever glæde ved at færdes i naturen. At barnet færdes i naturen på en respektfuld måde. Hvilket læringsmål evalueres? Vi tager på ture ud af huset Affaldsindsamling Hvilke konkrete initiativer evalueres i forhold til læringsmålet? Foto og tekst på opslagstavle til information for forældre og til at genskabe oplevelsen for barnet igen. Hvilke dokumentationsfor mer er anvendt? Vi anvender materiale fra naturen, som vi har med hjem til udstilling og kreative aktiviteter med børnene. Smtte-model som evalueringsmodel (ture i skoven), vidensdeling og faglig sparring med kolleger. Vi oplever: Tegn på læring? at børn stopper op og fortæller at de kan se forskellige blomster, hører fuglene synge og registrerer at der er kommet blade på træerne. Tegn og udsagn fra ture i skoven med de ældste børn: Jeg synes skoven er smuk, Jeg savner solen, Vi har fundet en snegl uden tag, se en blåmejse, Øv; vi skal hjem. Tegn på læring gennem samtaler og aktivitet om skoven og skovens dyr. at børn kan genfortælle om oplevelser og noget de undrer sig over eller som de kommet til at tænke på efterfølgende. at børnene i perioder bemærker affald og hundelorte at de forholder sig til, om det de finder, er godt for naturen og miljøet. at børnene udviser glæde og værdi ved at hjælpe og passe på miljøet og dermed os selv ved at samle affald. at børnene i perioder er interesseret i typer af affald. at børnene forsøger at udvise ansvarlighed. 11

12 Ja, vi oplever at langt de flest børn nyder turene ud af huset både de små ture i nærmiljøet og turene lidt længere væk. Pædagogerne har i deres fortællinger meget fokus på det fællesskab turene giver for børnene i gruppen, og at der kan arbejdes med at børn har mulighed for at vise nye sider af dem selv. De fortæller at børnene opnår en viden om dyr, natur, årstider og det at eksperimentere og undersøge sammen med børnene har stor værdi. Vi har indkøbt en IPad til bl.a. at tage med på ture, således at vi kan undersøge her og nu, når vi bl.a. finder en sort mariehøne med gule pletter: Findes flere slags mariehøns og hvordan ser de ud? Hvor lever de bedst? Hvad spiser de? Opfyldte de konkrete initiativer læringsmålet? Vi vil meget gerne være med til at understøtte en kultur, hvor hvert enkelt barn og voksen tænker på og er bevidst om ikke at smide affald i naturen. Vi voksne må igen og igen være rollemodeller, bevidstgøre barnet om handlemuligheder og ansvar på en positiv måde. Vi erfarer, at børnene er meget opmærksomme i de perioder, hvor vi er det, og hvor vi har vores fokus rettet på emnet. Undersøgelser som vi har læst viser, at en del unge i Danmark synes, at det er ok at smide affald fra sig - hvilket skader miljøet, og kan nemt blive et samfundsproblem. Derfor tænker vi, at vi må gøre mere for at integrere tænkningen, viden og handlingerne vedr. håndtering af affald i hverdagen. Hvad tager vi med os fremover? Vi vil fortsætte med mange ture ud af huset, da det også er en måde, for vores mange flygtningebørn at få viden, ejerskab og glæde ved naturen og de muligheder, der er i naturen. Motoriske, sociale og personlige udfordringer, lærings- og udviklingspotentialer, der er i at gå ud i verden! 12

13 TEMA KULTURELLE UDTRYKSFORMER OG VÆRDIER At barnet i praksis får mulighed for at udtrykke sig kunstnerisk. Barnets muligheder for tilbud om kreative aktiviteter med tilgængelige materialer i hverdagen. Hvilket læringsmål evalueres? Hvilke konkrete initiativer evalueres i forhold til læringsmålet? Foto billeddokumentation Plancher Barnets mappe Udsmykning i børnehaven Ting til gaver med hjem til forældre og til jul o.l. Hvilke dokumentationsfor mer er anvendt? Børnene er interesserede og ivrige i kreative aktiviteter eller muligheder i børnehaven. Det at producere noget fra egen hånd opleves som en glæde for langt de fleste børn. Troen på at kunne noget stoltheden over at have lavet noget. Vi har børn hvor det at tegne er en følelsesmæssig og/eller kommunikativ proces i et nyt liv og en ny del af verden ift. at udtrykke og fortælle sin historie. Fortællingen med få ord - har sit udgangspunkt i tegningen. Tegn på læring? Børn der udvikler, afprøver og udvikler kreative ideer med de enkle materialer, der er til rådighed i dagligdagen. Børn der taler om æstetik om skønhed og ønsket om at gøre sit bedste, udtrykker holdninger og tænkning om hvad er smukt og hvad er ikke. Vi oplever kreative børn, der ofte selv går i gang med kreative aktiviteter, og er meget interesseret særligt når en nærværende og inspirerende voksen laver værksted eller bare er med på sidelinjen. Opfyldte de konkrete initiativer læringsmålet? I forbindelse med etablering af fysiske læringsrum efter sommerperioden, vil vi overveje, hvordan vi kan optimere børnenes adgang og overblik over materialer til kreative aktiviteter i dagligdagen. På nuværende tidspunkt står vores materialer ikke optimalt, og det er noget, som vi skal have kigge på. 13

14 At børnene have adgang til kreative aktiviteter planlagt som spontant alene eller sammen med andre i dagligdagen. Hvad tager vi med os fremover? Vi har talt om at indkøbe/etablere en overskuelig materiale vogn/bord. Ligeledes skal vi reflektere over, hvordan og hvor børnene produkter skal udsmykke og udstilles, således at det får den fulde værdi. Vil vi arbejde mere med værkstedsformen? Hvor styrende skal/vil vi voksne være? 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 Bilag 2: 19

20 20

Evaluering af årshjul for Børnehuset Mariehønen 2014 2015.

Evaluering af årshjul for Børnehuset Mariehønen 2014 2015. Årshjul 2014 2015: Årshjulet 2014 2015 er beskrevet i form af en skriftlig redegørelse, en planche, ugeplanerne, dokumentationsmapperne samt Barnet bog, der alt sammen er placeret i vores fællesrum, hvori

Læs mere

BARNETS SPROGLIGE UDVIKLING

BARNETS SPROGLIGE UDVIKLING L.P. Tema 3 6 år BARNETS SPROGLIGE UDVIKLING SAMMENHÆNG MÅL TILTAG TEGN Glentereden er en institution med få tosprogede børn. Vi ser en børnegruppe der er sproglig velfungerende. Ordforråd, udtale kendskab

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Børnehuset Bøgely

Pædagogisk læreplan for Børnehuset Bøgely Pædagogisk læreplan for Børnehuset Bøgely Børnehuset Bøgely Åbningstid: Bøgelunden 1.3 & 5 Man-Fredag 2635 Ishøj 06.30-17.00 Tlf: 4373 5243 Velkommen til Børnehuset Bøgelys pædagogiske læreplan 2010-2011

Læs mere

PIPPI- HUSET. Pædagogiske læreplaner

PIPPI- HUSET. Pædagogiske læreplaner 1 PIPPI- HUSET 2014-2016 Indhold Forord 2 Pippihusets værdigrundlag og overordnet mål 2 Børnesyn 3 Voksenrollen 3 Læringssyn og læringsmiljø 3 Børnemiljøet 4 Det fysiske børnemiljø Det psykiske børnemiljø

Læs mere

Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige.

Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige. BARNETS ALSIDIGE PERSONLIGHEDSUDVIKLING Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige. - udvikle sig til et selvstændigt menneske

Læs mere

7100 Vejle 7100 Vejle 75828955 75828955

7100 Vejle 7100 Vejle 75828955 75828955 Børnegården Uhrhøj Børnegården Uhrhøj Jellingvej 165 Gemmavej 1 a 7100 Vejle 7100 Vejle 75828955 75828955 Værdigrundlag: Børnegården Uhrhøj er en institution hvor det er godt for alle at være. At den enkelte

Læs mere

LÆREPLANER I Snedsted Børnehave.

LÆREPLANER I Snedsted Børnehave. LÆREPLANER I Snedsted Børnehave. 2009/2010 Læreplaner. Værdier: Udgangspunktet for vores pædagogik er, at vi er forskellige. Vi har forskellige forudsætninger og evner, som danner udgangspunkt for vores

Læs mere

Klatretræets værdier som SMTTE

Klatretræets værdier som SMTTE Klatretræets værdier som SMTTE Sammenhæng for alle huse og værdier Ved fusionen mellem Bulderby og Trætoppen i marts 2012, ændrede vi navnet til Natur- og idrætsinstitution Klatretræet. Vi valgte flg.

Læs mere

dagplejen pædagogisk læreplan Natur og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Alsidig personlig udvikling Sproglige Krop og bevægelse

dagplejen pædagogisk læreplan Natur og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Alsidig personlig udvikling Sproglige Krop og bevægelse dagplejen pædagogisk læreplan elle udtryksformer og værdier og naturfænomener Alsidig personlig udvikling lige kompetencer e kompetencer oktober 2009 den pædagogiske læreplan Menneskesyn I dagplejen mener

Læs mere

Forord. Indholdsfortegnelse

Forord. Indholdsfortegnelse Forord Folketinget vedtog i 2004 at alle dagtilbud fra 1. august 2004 skal udarbejde en pædagogisk læreplan. Den pædagogiske læreplan skal beskrive hvordan dagtilbuddet giver barnet rum for leg, læring

Læs mere

Læreplaner for den integrerede institution Kernehuset

Læreplaner for den integrerede institution Kernehuset Læreplaner for den integrerede institution Kernehuset Indhold: Bekendtgørelse om læreplaner Forord Kort beskrivelse af de 6 temaer Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sproglige kompetencer

Læs mere

Pædagogisk Læreplan 2013-2014

Pædagogisk Læreplan 2013-2014 Indholdsfortegnelse Natur og naturfænomener... 3 Krop og bevægelse... 5 Sociale kompetencer... 7 Kulturelle udtryksformer... 9 Personlige kompetencer... 11 Sprog... 13 Natur og naturfænomener Sammenhæng

Læs mere

Fatkaoplysninger. Institutionens navn: Tovværkets Børnegård. Adresse: Grådybet 75, 6700 Esbjerg. Telefonnummer: 76 16 22 40

Fatkaoplysninger. Institutionens navn: Tovværkets Børnegård. Adresse: Grådybet 75, 6700 Esbjerg. Telefonnummer: 76 16 22 40 1 Indholdsfortegnelse Fatkaoplysninger... 3 Grundlæggende værdier... 4 Læringssyn pædagogisk tilgang... 5 Barnets alsidige personlige udvikling... 6 Barnets alsidige personlige udvikling... 7 Sociale kompetencer...

Læs mere

PÆDAGOGISK LÆREPLAN FOR FIRKLØVEREN 2008

PÆDAGOGISK LÆREPLAN FOR FIRKLØVEREN 2008 PÆDAGOGISK LÆREPLAN FOR FIRKLØVEREN 2008 Firkløveren er et børnehus som består af fire institutioner med en fælles distriktsleder. Firkløverens institutioner ligger alle i Greve Midt. Bebyggelsen i Greve

Læs mere

De 3 årige børn 2 voksne. Naturen og naturfænomener. Skoven. Sproglig udvikling

De 3 årige børn 2 voksne. Naturen og naturfænomener. Skoven. Sproglig udvikling Detailplan skema Trin 2 Eventuelt overordnet ramme for hele året: Aldersgruppe og antal børn: Deltagende voksne: Tidsramme: Tema: Temaemne: Fokus: Alsidig personlig udvikling, Sociale kompetencer eller

Læs mere

ÅRSPLAN FOR 4 ÅRIGE BØRNEHUS SYD 2015-2016

ÅRSPLAN FOR 4 ÅRIGE BØRNEHUS SYD 2015-2016 ÅRSPLAN FOR 4 ÅRIGE BØRNEHUS SYD 2015-2016 Årsplan for mellemgruppen i Børnebo og Paraplyen april 2015 april 2016 Med udgangspunkt i vores værdi og arbejdsgrundlag har vi beskrevet, hvad vi vil lægge vægt

Læs mere

Børnegården. Nye mål. Bilag pkt.8 Alsidige personlige udvikling.

Børnegården. Nye mål. Bilag pkt.8 Alsidige personlige udvikling. Alsidige personlige udvikling. Målsætning 0 3 år Barnet udvikler en begyndende kompetence til: At handle selvstændigt. At have indlevelse i andre. At være psykisk robust. Vi har en anerkendende tilgang

Læs mere

Læreplaner i Børnehaven Kornvænget.

Læreplaner i Børnehaven Kornvænget. Læreplaner 2013 Læreplaner i Børnehaven Kornvænget. Baggrund: I år 2004 blev der fra ministeriets side, udstukket en bekendtgørelse om pædagogiske læreplaner i alle dagtilbud. Det var seks temaer, der

Læs mere

Pædagogisk læreplan. Alsidig personlig udvikling

Pædagogisk læreplan. Alsidig personlig udvikling Pædagogisk læreplan. Alsidig personlig udvikling Barnet skal udvikle en sund identitet. Barnet har brug for voksne, der er bevidste om deres fremtoning og handlinger Barnet skal møde voksne, der er tydelige

Læs mere

Vores læreplaner er målrettet og tilpasset alle de børn der går i børnehaven.

Vores læreplaner er målrettet og tilpasset alle de børn der går i børnehaven. Som udgangspunkt for vores arbejde med læreplaner ligger vores værdigrundlag og dermed troen på, at udvikling bedst sker, når barnet trives, og er tryg ved at være i institutionen. Værdigrundlaget er derfor

Læs mere

Vi vil gennem positive oplevelser give børnene lyst til at søge nye udfordringer

Vi vil gennem positive oplevelser give børnene lyst til at søge nye udfordringer Læreplan for Vuggestuen Barnets alsidige personlighedsudvikling Barnets personlighed udvikles over tid i de sociale fællesskab, som barnet indgår i. Barnet skal mødes af en omverden, hvor det trygt kan

Læs mere

Læreplaner for Nørreå Børnehus -børnehave og vuggestue

Læreplaner for Nørreå Børnehus -børnehave og vuggestue Læreplaner for Nørreå Børnehus -børnehave og vuggestue Indledning Nørreå Børnehus er en privat integreret institution med børnehave og vuggestue. Den er oprettet i august 2010 og er normeret til 40 børn.

Læs mere

Læreplaner - Højer Danske Børnehave LÆREPLANSTEMA- Kulturelle udtryksformer og værdier

Læreplaner - Højer Danske Børnehave LÆREPLANSTEMA- Kulturelle udtryksformer og værdier Læringsmål (mål og tegn) Læreplaner - Højer Danske Børnehave LÆREPLANSTEMA- Kulturelle udtryksformer og værdier Praksissituation (baggrund) At børnene lærer om traditioner, både danske og kulturelle At

Læs mere

Læreplaner i Børnehaven Brolæggervej

Læreplaner i Børnehaven Brolæggervej Læreplaner i Børnehaven Brolæggervej Bekendtgørelsen om pædagogiske læreplaner i daginstitutioner blev indført i august 2004. Det betyder, at vi i institutionen skal: Have mål for læring. Beskrive valg

Læs mere

Forord: I vuggestuen har vi delt børnene op i to primærgrupper. De yngste og de ældste. Daglige rutiner i vuggestuen.

Forord: I vuggestuen har vi delt børnene op i to primærgrupper. De yngste og de ældste. Daglige rutiner i vuggestuen. Vuggestue 2012/2013 Forord: Vuggestuepædagogik er både omsorg, trivsel og læring. Det lille barn er tidligt i stand til at imitere, og det viser, at det lille barn er et lærende barn. Vi arbejder meget

Læs mere

Pædagogiske læreplaner.

Pædagogiske læreplaner. Pædagogiske læreplaner. Pædagogiske læreplaner er planer, der skal være med til at understøtte børns læring. Personalet skal støtte, lede og udfordre børns læring. Læring sker både gennem oplevelser og

Læs mere

Læreplaner for Boiskov Natur og Udebørnehave.

Læreplaner for Boiskov Natur og Udebørnehave. Læreplaner for Boiskov Natur og Udebørnehave. 1. Barnets alsidige personlige udvikling. Børns personlige udvikling trives bedst i en omverden, der er lydhør og medlevende. Voksne, der engagerer sig i og

Læs mere

BØRNEHUSET VED SKELLET DE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER Udarbejdet 2011

BØRNEHUSET VED SKELLET DE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER Udarbejdet 2011 BØRNEHUSET VED SKELLET DE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER Udarbejdet 2011 I børnehuset Ved skellet arbejder vi med den inkluderende tankegang, hvor hvert enkelt barn oplever at være en del af fællesskabet. Vi har

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner I Skovparkens Børnehus arbejder vi ud fra de 6 læreplanstemaer i vores pædagogiske praksis. Da vi også er en del af Grønne spirer projekt, som sætter fokus på miljø, udeliv og et

Læs mere

Pædagogisk planlægningsskema. Projektarbejde i børnehøjde SKEMA 1. Deltager af personalet: Udarbejdelse af skema dato: Antal børn og alder:

Pædagogisk planlægningsskema. Projektarbejde i børnehøjde SKEMA 1. Deltager af personalet: Udarbejdelse af skema dato: Antal børn og alder: Pædagogisk planlægningsskema. Projektarbejde i børnehøjde SKEMA 1 Deltager af personalet: Antal børn og alder: Udarbejdelse af skema dato: Karina, Özlem, Karin, Sadjida og Mette 11 børn i alderen 2-3 år

Læs mere

Læreplaner. Vores mål :

Læreplaner. Vores mål : Læreplaner Trivsel, læring og udvikling er tre centrale begreber for os i Børnehuset Trinbrættet. I den forbindelse ser vi læreplaner som et vigtigt redskab.vores grundsyn er, at hvis børn skal lære noget

Læs mere

Alsidige personlige kompetencer

Alsidige personlige kompetencer Alsidige personlige kompetencer Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medleven omverden, som på én gang vil barnet noget og samtidig anerkender og involverer sig i barnets engagementer

Læs mere

Det pædagogiske arbejde i Vuggestuen Børnehuset Tumlehøjen

Det pædagogiske arbejde i Vuggestuen Børnehuset Tumlehøjen Det pædagogiske arbejde i Vuggestuen Børnehuset Tumlehøjen Læreplanens lovmæssige baggrund Dagtilbudslovens 8 8. Der skal i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen

Læs mere

Humlehaven TRIN 2 TRIN 1

Humlehaven TRIN 2 TRIN 1 Formålet med trin 2 er, at give pædagoger, som har opnået nogen erfaring med trin 1, en mulighed for at blive klogere på målstyringsmetoder, som respekterer både en bevidst planlægning som det, at være

Læs mere

Pædagogiske læreplaner på Abildgårdskolen.

Pædagogiske læreplaner på Abildgårdskolen. Pædagogiske læreplaner på Abildgårdskolen. Om skolen: Abildgårdskolen er beliggende i Vollsmose i Odense. Skolen har pt. 655 elever hvoraf ca. 95 % er tosprogede. Pr. 1. august 2006 blev der indført Heldagsskole

Læs mere

BØRNEHUSET VANDPYTTEN`S LÆREPLANER

BØRNEHUSET VANDPYTTEN`S LÆREPLANER BØRNEHUSET VANDPYTTEN`S LÆREPLANER 2013 Lærings tema (Beskriv hvilket) Hvert enkelt læringstema beskrives ud fra følgende skabelon: BARNETS ALSIDIGE PERSONLIGE UDVIKLING Definition (Hvordan forstår vi

Læs mere

Havbrisens pædagogiske læreplaner

Havbrisens pædagogiske læreplaner Havbrisens pædagogiske læreplaner (Under områdets pædagogiske læreplaner ses værdigrundlag og beskrivelser som er lavet i samarbejde og dermed er fælles for alle 6 filialer) Havbrisen eget tillæg: Fokuspunkt

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling

Barnets alsidige personlige udvikling Barnets alsidige personlige udvikling Tryghed er basis for barnets udvikling og læring. I vuggestuen skal der være trygge og omsorgsfulde rammer således, at børnene får gode muligheder for at udvikle sig

Læs mere

RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE NO BØRNEHUS PÆDAGOGISK LÆREPLAN 3-6 ÅR FRA 01-01-2015 TIL 01-09-2016. Hjernen&Hjertet

RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE NO BØRNEHUS PÆDAGOGISK LÆREPLAN 3-6 ÅR FRA 01-01-2015 TIL 01-09-2016. Hjernen&Hjertet RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE NO BØRNEHUS PÆDAGOGISK LÆREPLAN 3-6 ÅR FRA 01-01-2015 TIL 01-09-2016 Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 1.1 Indledning 3 1.2 Dagtilbuddets værdier 3 1.3 Dagtilbuddets

Læs mere

Læreplaner for den aldersintegrerede institution Kaskelotten Nøreng 6 6760 Ribe Tlf. 76 16 77 99 Mail: takas@esbjergkommune.dk

Læreplaner for den aldersintegrerede institution Kaskelotten Nøreng 6 6760 Ribe Tlf. 76 16 77 99 Mail: takas@esbjergkommune.dk Læreplaner for den aldersintegrerede institution Kaskelotten Nøreng 6 6760 Ribe Tlf. 76 16 77 99 Mail: takas@esbjergkommune.dk Naturen og Naturfænomener (18-36md) Få kendskab til plante proces.(fra frø

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Den personlige udvikling Barnet skal have mulighed for at: Det vil vi gøre ved at: Målene er nået når barnet: få del i betydningsfulde sociale og kulturelle erfaringer udfolde sig som en stærk og alsidig

Læs mere

Beskrivelse af det fysiske børnemiljø i Motorik Børnecenter Æblehuset

Beskrivelse af det fysiske børnemiljø i Motorik Børnecenter Æblehuset Ændringer fra Æblehuset: Beskrivelse af det fysiske børnemiljø i Motorik Børnecenter Æblehuset Motorik Børnecenter Æblehuset, er beliggende i en lille landsby nær Skærbæk. Beliggende ved skov, idrætshal

Læs mere

Natur og naturfænomener eget indsatsområde 2015

Natur og naturfænomener eget indsatsområde 2015 Natur og naturfænomener eget indsatsområde 2015 Læreplansområder Sociale, Natur (Science) Grobund og Vokseværk tema projekt i perioden April, maj, juni. 2015 Dagtilbuddets opgave er, at fremme børnenes

Læs mere

Læringsmål og indikatorer

Læringsmål og indikatorer Personalets arbejdshæfte - Børn på vej mod børnehave Århus Kommune Børn og Unge Læringsmål og indikatorer Status- og udviklingssamtale. Barnet på 2 3 år 1. Sociale kompetencer Barnet øver sig i sociale

Læs mere

I Svenstrup Børnehus arbejdes der med pædagogiske lære planer.

I Svenstrup Børnehus arbejdes der med pædagogiske lære planer. I Svenstrup Børnehus arbejdes der med pædagogiske lære planer. De pædagogiske læreplaner indholder følgende temaer: Personlige kompetencer Sociale kompetencer Sproglige kompetencer Krop og bevægelse Naturen

Læs mere

Afrapportering af de pædagogiske læreplaner 2013-14

Afrapportering af de pædagogiske læreplaner 2013-14 Afrapportering af de pædagogiske læreplaner 2013-14 1: Status på det overordnede arbejde med læreplaner Vi gik ind i det nye Dagtilbud Sydøst i 2013 med de allerede indgåede aftaler fra det tidligere dagtilbud:

Læs mere

Metoder og aktiviteter til inklusion af børn med særlige behov

Metoder og aktiviteter til inklusion af børn med særlige behov OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER Overordnede læringsmål Inklusion i det omfang det enkelte barn kan magter det! I Storebjørn og Skovhulen arbejder vi funktionsopdelt mandag -

Læs mere

Dortes dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Dorte Guldberg Nielsen Byagervej 30 6650 Brørup Tlf. 61 36 16 96

Dortes dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Dorte Guldberg Nielsen Byagervej 30 6650 Brørup Tlf. 61 36 16 96 Dorte s dagpleje Dortes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Dorte Guldberg Nielsen Byagervej 30 6650 Brørup Tlf. 61 36 16 96 Dorte Guldberg Nielsen Redigeret af Maria Moesgaard Kære forældre. Velkommen

Læs mere

Den pædagogiske læreplan for. Villa Berthe i Gentofte Kommune

Den pædagogiske læreplan for. Villa Berthe i Gentofte Kommune Den pædagogiske læreplan for Villa Berthe i Gentofte Kommune 2012/2013 Den overordnede ramme for dagtilbuddets pædagogiske arbejde Dagtilbudsloven: Lov 2007-06-06 nr. 501 om dag-, fritidsog klubtilbud

Læs mere

Børnehavens lærerplaner 2016

Børnehavens lærerplaner 2016 Børnehavens lærerplaner 2016 I børnehaven er fri for mobberi i en stor del af hverdagen og derfor et det også en del af lærerplanerne. To gange om ugen arbejder vi med fri for mobberi til bamse samling.

Læs mere

Skema til evaluering af specifik indsats i et tema i henhold til lov om læreplaner

Skema til evaluering af specifik indsats i et tema i henhold til lov om læreplaner Skema til evaluering af specifik indsats i et tema i henhold til lov om læreplaner Der udfyldes et evalueringsskema pr. tema pr. aldersgruppe. Institutionens navn: Maglehøj Målgruppe: 3-5 år Antal børn:

Læs mere

De pædagogiske læreplaner konkrete handleplaner

De pædagogiske læreplaner konkrete handleplaner De pædagogiske læreplaner konkrete handleplaner Indholdsfortegnelse De pædagogiske læreplaner - konkrete handleplaner... 0 Mål for barnets personlige udvikling... 2 Mål for barnets sociale kompetencer...

Læs mere

Inklusion i Hadsten Børnehave

Inklusion i Hadsten Børnehave Inklusion i Hadsten Børnehave Et fælles ansvar Lindevej 4, 8370 Hadsten. 1. Indledning: Inklusion i Hadsten Børnehave Inklusion er det nye perspektiv, som alle i dagtilbud i Danmark skal arbejde med. Selve

Læs mere

Børnehaven Rådyrvej. Læreplaner. Giv børnene ret til at lege og lære at drømme og forme leve og være

Børnehaven Rådyrvej. Læreplaner. Giv børnene ret til at lege og lære at drømme og forme leve og være Børnehaven Rådyrvej Læreplaner Børnehaven Rådyrvej Rådyrvej 1A 6400 Sønderborg Tlf. 74 42 84 64 Giv børnene ret til at lege og lære at drømme og forme leve og være Kun der hvor børn kan føle sig trygge

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Hyrdebakken

Pædagogiske læreplaner Hyrdebakken Pædagogiske læreplaner Hyrdebakken At arbejde med pædagogiske læreplaner er en proces, der konstant er i bevægelse og forandring. Hyrdebakken har det sidste års tid har været gennem store forandringer

Læs mere

Præsentation af Daginstitutionen Regnbuen:... 2. Pædagogisk læreplan:... 3. Tema 1, barnets alsidige personlige udvikling:... 3

Præsentation af Daginstitutionen Regnbuen:... 2. Pædagogisk læreplan:... 3. Tema 1, barnets alsidige personlige udvikling:... 3 Regnbuens Læreplan Indholdsfortegnelse Præsentation af Daginstitutionen Regnbuen:... 2 Pædagogisk læreplan:... 3 Tema 1, barnets alsidige personlige udvikling:... 3 Tema 2, barnets sociale kompetencer...

Læs mere

Naturprofil. Natursyn. Pædagogens rolle

Naturprofil. Natursyn. Pædagogens rolle Naturprofil I Skæring dagtilbud arbejder vi på at skabe en naturprofil. Dette sker på baggrund af, - at alle vores institutioner er beliggende med let adgang til både skov, strand, parker og natur - at

Læs mere

Idræt og sundhed. Tovværkets Børnegård er idræt og sundhedsinstitution

Idræt og sundhed. Tovværkets Børnegård er idræt og sundhedsinstitution Idræt og sundhed Tovværkets Børnegård er idræt og sundhedsinstitution I 2009 fik Tovværkets Børnegård bevis på at være Idræts- og sundhedsinstitution. Tovværkets Børnegård har gennem et kursusforløb skabt

Læs mere

PLR9 Stevnstrup Børnehave 2014

PLR9 Stevnstrup Børnehave 2014 PLR9 Stevnstrup Børnehave 2014 Punkt 1 status på det overordnede arbejde med læreplaner. I Dagtilbud Sydvest er det at arbejde med læreplaner en helt naturlig del af det pædagogiske arbejde. Didaktikken

Læs mere

Hornsherred Syd/ Nordstjernen

Hornsherred Syd/ Nordstjernen Generel pædagogisk læreplan Hornsherred Syd/ Nordstjernen Barnets alsidige personlige udvikling Tiden i vuggestue og børnehave skal gøre børnene parate til livet i bred forstand. Børnene skal opnå et stadig

Læs mere

AFRAPPORTERING AF ARBEJDET MED PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 2014 BØRNEHAVEN HIMMELBLÅ JANUAR

AFRAPPORTERING AF ARBEJDET MED PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 2014 BØRNEHAVEN HIMMELBLÅ JANUAR AFRAPPORTERING AF ARBEJDET MED PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 2014 BØRNEHAVEN HIMMELBLÅ JANUAR 2015 De 6 temaer indenfor de pædagogiske læreplaner er en del af den daglige pædagogiske praksis. Vi arbejder i dybden

Læs mere

Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige.

Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige. BARNETS ALSIDIGE PERSONLIGHEDSUDVIKLING. Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige. Vi arbejder med følgende mål: Børnene

Læs mere

GENTOFTE KOMMUNE VÆRDIER, HANDLEPLAN OG EVALUERING BØRNEHUSET REGNBUEN HANDLEPLAN FRA 01-08-2013-31-12-2014 EVALUERING FRA 01-10-2014.

GENTOFTE KOMMUNE VÆRDIER, HANDLEPLAN OG EVALUERING BØRNEHUSET REGNBUEN HANDLEPLAN FRA 01-08-2013-31-12-2014 EVALUERING FRA 01-10-2014. GENTOFTE KOMMUNE BØRNEHUSET REGNBUEN VÆRDIER, HANDLEPLAN OG EVALUERING HANDLEPLAN FRA 01-08-2013-31-12-2014 EVALUERING FRA 01-10-2014 Hjernen&Hjertet GENTOFTE GENTOFTE KOMMUNES KOMMUNES FÆLLES FÆLLES PÆDAGOGISKE

Læs mere

Skema til beskrivelse af specifik indsats i et tema i henhold til lov om læreplaner: Der udfyldes et skema pr. tema pr. aldersgruppe.

Skema til beskrivelse af specifik indsats i et tema i henhold til lov om læreplaner: Der udfyldes et skema pr. tema pr. aldersgruppe. læreplaner: Tema: 2009 Målgruppe: ½ 2 år: xxxxx 3 6 år: Barnet skal blive mere selvhjulpent og udvikle dets selvværd. Målet skal være medvirkende til, at udvikle barnet til et helt harmonisk individ. Barnet

Læs mere

Alsidig personlig udvikling

Alsidig personlig udvikling Alsidig personlig udvikling Sammenhæng: For at barnet kan udvikle en stærk og sund identitet, har det brug for en positiv selvfølelse og trygge rammer, som det tør udfolde og udfordre sig selv i. En alsidig

Læs mere

GREVE KOMMUNE PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-04-2013 TIL 01-04-2015. Hjernen&Hjertet

GREVE KOMMUNE PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-04-2013 TIL 01-04-2015. Hjernen&Hjertet GREVE KOMMUNE PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-04-2013 TIL 01-04-2015 Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 VÆRDIER, PRINCIPPER OG LÆRINGSFORSTÅELSE 4 1.1 Dagtilbuddets værdier 5 1.2 Dagtilbuddets pædagogiske

Læs mere

Musik og digital læring Indsatsområde 2013-2015

Musik og digital læring Indsatsområde 2013-2015 Musik og digital læring Indsatsområde 2013-2015 Dagtilbuddet skal gennem brugen af digitale redskaber fremme børnenes udvikling og læring. Gennem brug af digitale redskaber i det pædagogiske arbejde er

Læs mere

Børnehuset Eventyrhuset læreplaner

Børnehuset Eventyrhuset læreplaner 2014-2015 Børnehuset Eventyrhuset læreplaner Egedal Kommune Arbejdet med de pædagogiske læreplaner er lovmæssigt fastlagt i dagtilbudsloven. Vi skal beskrive mål for børnenes læring indenfor følgende 6

Læs mere

Pædagogiske læreplaner og børnemiljøvurdering

Pædagogiske læreplaner og børnemiljøvurdering Pædagogiske læreplaner og børnemiljøvurdering I Børnehaven Landsbyhaven er de pædagogiske læreplaner en ganske naturlig del af vores dagligdag. Vi arbejder meget målrettet med at synliggøre de overordnede

Læs mere

Pædagogiske Lærerplaner. Kong Chr. d. IX. og Dronning Louises Jubilæumsasyl

Pædagogiske Lærerplaner. Kong Chr. d. IX. og Dronning Louises Jubilæumsasyl . Børnehaven Bredstrupsgade Bredstrupsgade 1 8900 Randers Tlf. 89 15 94 00 Pædagogiske Lærerplaner. Kong Chr. d. IX. og Dronning Louises Jubilæumsasyl Indhold. 1. Status på det overordnede arbejde med

Læs mere

Personlige kompetencer Ønskede tilstande: Børnene skal have mulighed for at opleve: Tegn på, at børnene er på vej:

Personlige kompetencer Ønskede tilstande: Børnene skal have mulighed for at opleve: Tegn på, at børnene er på vej: Efter at børnehaven Kollegieparken blev privatiseret 1. juli 2011, har vi valgt fortsat at benytte de ønskede tilstande som Hjørring kommune har sat som mål for de forskellige områder i læreplanen. Personlige

Læs mere

1 Bevægelsespolitik 2012 for Børnehuset Ved Søerne

1 Bevægelsespolitik 2012 for Børnehuset Ved Søerne 1 Bevægelsespolitik 2012 for Børnehuset Ved Søerne Denne bevægelsespolitik er udarbejdet på tværs af afdelingerne i institutionen. Alle medarbejdere har deltaget i udarbejdelsen på et fælles personalemøde.

Læs mere

Maglegårdens arbejde med børns overgang fra børnehave til SFO/børnehaveklasse.

Maglegårdens arbejde med børns overgang fra børnehave til SFO/børnehaveklasse. Maglegårdens arbejde med børns overgang fra børnehave til SFO/børnehaveklasse. Vores mål med at have disse arbejdspapirer er, at vi kan blive mere præcise i vores udførelse af opgaven. Vi ønsker at blive

Læs mere

Børnehaven Brumbassen

Børnehaven Brumbassen Børnehaven Brumbassen Det er lovkrav at alle dagtilbud udarbejder pædagogiske læreplaner. Kommunalbestyrelse og forældrebestyrelse skal godkende planen, og forældrebestyrelsen skal hvert år vurdere om

Læs mere

Skema til evaluering af specifik indsats i et tema i henhold til lov om læreplaner

Skema til evaluering af specifik indsats i et tema i henhold til lov om læreplaner Skema til evaluering af specifik indsats i et tema i henhold til lov om læreplaner Der udfyldes et evalueringsskema pr. tema pr. aldersgruppe. Institutionens navn: Skolevejens Børnehave Målgruppe: 4-6

Læs mere

NATURBØRNEHAVE GL. TØLLØSE - PÆDAGOGISK LÆREPLAN

NATURBØRNEHAVE GL. TØLLØSE - PÆDAGOGISK LÆREPLAN INDLEDNING Naturbørnehaven Gl. Tølløse A/S er en aldersintegreret institution for børn i alderen 9 måneder til 6 år (skolestart). Vi er blevet godkendt af Holbæk kommune til 60 børneenheder, deraf 15 vuggestuepladser.

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere

BARNETS SPROGLIGE UDVIKLING

BARNETS SPROGLIGE UDVIKLING BARNETS SPROGLIGE UDVIKLING Glentereden er en institution med få to sprogede børn Give børnene mulighed for at udvikle deres sprog. Gentager hvad børnene siger højtlæsning. Går ture og snakke om, hvad

Læs mere

Læreplan for Abildgård børnehave

Læreplan for Abildgård børnehave Læreplan for Abildgård børnehave Ud fra et grundlæggende menneskesyn, at alle mennesker er unikke og værdifulde og set i forhold til det demokratiske samfund vi er en del af; må vores intention med opdragelse

Læs mere

Præsentation af D.I.I Hasselhuset. D.I.I Hasselhuset. Hasselhusets Værdier. Kærgårdsvej 4A 8355 Solbjerg Tlf: 87 13 83 04. Respekt.

Præsentation af D.I.I Hasselhuset. D.I.I Hasselhuset. Hasselhusets Værdier. Kærgårdsvej 4A 8355 Solbjerg Tlf: 87 13 83 04. Respekt. Præsentation af D.I.I Hasselhuset. D.I.I Hasselhuset Kærgårdsvej 4A 8355 Solbjerg Tlf: 87 13 83 04 Hasselhuset er en del af Solbjergs dagtilbud 8411. Vi er en integreret institution, som åbnede i foråret

Læs mere

Læreplan. For. Lerbjerg børnehaveafdeling

Læreplan. For. Lerbjerg børnehaveafdeling Læreplan For Lerbjerg børnehaveafdeling Indledning Børnehavens læreplaner udmøntes via børnehavens daglige aktiviteter, børnegruppens aktuelle behov og årets projekter og mål. Vi har valgt at dele læreplanen

Læs mere

FAVRSKOV KOMMUNE. Skovvang-området PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-01-2014 TIL 31-12-2014. Hjernen&Hjertet

FAVRSKOV KOMMUNE. Skovvang-området PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-01-2014 TIL 31-12-2014. Hjernen&Hjertet FAVRSKOV KOMMUNE Skovvang-området PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-01-2014 TIL 31-12-2014 Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING 4 1.1 Dagtilbuddets værdier 4 1.2 Dagtilbuddets pædagogiske principper

Læs mere

Daginstitution Højvang. Pædagogisk fundament. Metoder og hensigter

Daginstitution Højvang. Pædagogisk fundament. Metoder og hensigter Daginstitution Højvang Pædagogisk fundament Metoder og hensigter Velkommen Velkommen til Daginstitution Højvang. Vi er en 0-6 års institution beliggende i den sydøstlige ende af Horsens by. Institutionen

Læs mere

Beskrevet med input fra pædagog Ann Just Thodberg og pædagogisk leder Marietta Rosenvinge, Børnehaven Stjernen, Aalborg Kommune BAGGRUND

Beskrevet med input fra pædagog Ann Just Thodberg og pædagogisk leder Marietta Rosenvinge, Børnehaven Stjernen, Aalborg Kommune BAGGRUND 18 Børnecoaching Beskrevet med input fra pædagog Ann Just Thodberg og pædagogisk leder Marietta Rosenvinge, Børnehaven Stjernen, Aalborg Kommune Forståelse af sig selv og andre BAGGRUND Kort om metoden

Læs mere

Kristrup Vuggestue AFTALE 2013 2014 1. JANUAR 2013

Kristrup Vuggestue AFTALE 2013 2014 1. JANUAR 2013 Kristrup Vuggestue AFTALE 2013 2014 1. JANUAR 2013 1 1. Formål med aftalen Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede

Læs mere

Værdi- mål- og handlingsgrundlag for det pædagogiske arbejde i Tappernøje Børnehus

Værdi- mål- og handlingsgrundlag for det pædagogiske arbejde i Tappernøje Børnehus Værdi- mål- og handlingsgrundlag for det pædagogiske arbejde i Tappernøje Børnehus Et godt sted at være Tappernøje Børnehus skal være et godt sted at være. Gennem leg og målrettede aktiviteter skal vi

Læs mere

Lindas dagpleje. Kontakt oplysninger: Linda Krogh Anlægsvej 8, Andst 6600 Vejen Tlf.: 21751073. Linda Krogh Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen

Lindas dagpleje. Kontakt oplysninger: Linda Krogh Anlægsvej 8, Andst 6600 Vejen Tlf.: 21751073. Linda Krogh Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen Linda s dagpleje Lindas dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Linda Krogh Anlægsvej 8, Andst 6600 Vejen Tlf.: 21751073 Linda Krogh Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen KÆRE FORÆLDRE. Velkommen indenfor i min

Læs mere

Pædagogiske læreplaner børnehaverne 2012-2014

Pædagogiske læreplaner børnehaverne 2012-2014 Pædagogiske læreplaner børnehaverne 2012-2014 DAGINSTITUTION VESTBYEN Læreplaner for børnestuerne 2012-2014 Tema: Barnets alsidige personlige udvikling Pædagogisk læreplan Overordnede mål: De overordnede

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 2014

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 2014 PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 2014 Glæde Udfordre Fællesskab Anerkendelse Udfordre Indledning Børne- og uddannelsessynet i Sønderborg Kommune er båret af en overordnet vision om, at alle børn har ret til et godt

Læs mere

Vi fortæller, hvornår noget begynder, og hvornår det er slut. Dette gør det nemmere for barnet at planlægge og udholde.

Vi fortæller, hvornår noget begynder, og hvornår det er slut. Dette gør det nemmere for barnet at planlægge og udholde. Læreplan Solsikken Solsikken er Langeland Kommunes specialtilbud til børn i børnehavealderen og deres forældre. Solsikken er normeret til 10 børn, og der er ansat 5 voksne. Hvert barn er tilknyttet en

Læs mere

Personlige kompetencer

Personlige kompetencer Personlige kompetencer At styrke og udvikle børnenes IT-kendskab. At lære at dele og vente på tur. METODER OG AKTIVITETER: Vi er opmærksomme på ikke kun at bruge IPad en som babysitter Vi sidder sammen

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Korsholm/Søften.

Pædagogisk læreplan for Korsholm/Søften. Pædagogisk læreplan for Korsholm/Søften. Børnehuset Mælkevejen, Bakkegårdsvej 3, Søften, 8382 Hinnerup Børnehaven Engen, Kvottrupvej 1, Søften, 8382 Hinnerup Korsholm Børnehave, Damsbrovej 67, Foldby,

Læs mere

Læreplan for de 3 til 6 årige børn.

Læreplan for de 3 til 6 årige børn. Læreplan for de 3 til 6 årige børn. Sociale Kompetencer s. 1 Barnets alsidige personlige kompetencer. s. 2 Sprog s. 4 Natur og naturfænomener s. 5 Krop og bevægelse s. 6 Kulturelle udtryksformer og værdier

Læs mere

Læreplan 2012. Børnehuset Diamanten. det bedste sted at være. - og lege og lære. Side 1

Læreplan 2012. Børnehuset Diamanten. det bedste sted at være. - og lege og lære. Side 1 Læreplan 2012 Børnehuset Diamanten det bedste sted at være - og lege og lære Side 1 At føle, at høre, at se At tale, at græde, at le At danse, at cykle, at gå At opdage, lære, forstå At spørge hvorfor

Læs mere

Fatkaoplysninger. Institutionens navn Integreret institution Tangebo. Adresse Seminarievej 23 b-c & bwillemoesvej 1, 6760 Ribe. Telefonnummer 76165330

Fatkaoplysninger. Institutionens navn Integreret institution Tangebo. Adresse Seminarievej 23 b-c & bwillemoesvej 1, 6760 Ribe. Telefonnummer 76165330 1 2 Indholdsfortegnelse Fatkaoplysninger... 4 Indsatsområder 2013... 5 Sprog Dagtilbuddets opgave er, at fremme børnenes læring i forhold til de overordnede læringsmål, inden for sprog.... 6 Science -

Læs mere

Værdigrundlaget i Regnbuen Udarbejdet i fællesskab med bestyrelsen for Børn, Forældre og Personale

Værdigrundlaget i Regnbuen Udarbejdet i fællesskab med bestyrelsen for Børn, Forældre og Personale Værdigrundlaget i Regnbuen Udarbejdet i fællesskab med bestyrelsen for Børn, Forældre og Personale 1 BØRN FORÆLDRE PERSONALE TRIVSEL Tryghed: At kende de voksne og børnene imellem. Ligeværdighed børnene

Læs mere

Villa Maj. Gentofte Kommune. Værdier, handleplaner og evaluering

Villa Maj. Gentofte Kommune. Værdier, handleplaner og evaluering Villa Maj Gentofte Kommune Værdier, handleplaner og evaluering Den 1. juni 2014 1 Gentofte Kommunes fælles pædagogiske læreplan Som en del af arbejdet med at realisere visionen for 0 6 års området i Gentofte

Læs mere

Læreplan for Selmers Børnehus

Læreplan for Selmers Børnehus Læreplan for Selmers Børnehus Barnets alsidige personlige udvikling At barnet skal have sociale og kulturelle erfaringer. Leg. Konfliktløsnig. Tid til leg, skabe fysiske rum inde og ude, plads til ro og

Læs mere

PLR9 2014 Børnehuset Overvænget

PLR9 2014 Børnehuset Overvænget PLR9 2014 Børnehuset Overvænget Punkt 1 Status på det overordnede arbejde med læreplaner. I Dagtilbud Sydvest er det at arbejde med læreplaner en helt naturlig del af det pædagogiske arbejde. Didaktikken

Læs mere

Fanø Børnehave Æ Hjøwervej 4, Nordby 6720 Fanø Tlf. 75 16 24 23 Mail: bgfbrg@fanoe.dk

Fanø Børnehave Æ Hjøwervej 4, Nordby 6720 Fanø Tlf. 75 16 24 23 Mail: bgfbrg@fanoe.dk Pædagogisk læreplan for Fanø Børnehave 2015. Den overordnede og institutionens egen målsætning : Vi arbejder ud fra egen- og overordnet målsætning. Se Fanø Kommunes politik på børne- og ungeområdet. Udover

Læs mere