VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII"

Transkript

1 VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII 1. Foreningens navn og formål: 1.1 Foreningens navn er beboerforeningen Mølledammen Område VII, med hjemsted i Slangerup Kommune og med værneting ved Retten i Hillerød. Beboerforeningen er oprettet i henhold til i Lokalplan nr. 47 for Hauge Møllegård-området Foreningens formål er at repræsentere og varetage medlemmernes interesser i alle fællesanliggender til gavn for helheden samt yde hjælp og rådgivning til foreningens medlemmer. Foreningen tager skøde på områdets vej-, sti- og fællesarealer og sørger for, ved hjælp af foreningens midler, at vedligeholde arealerne. 2. Medlemmer: 2.1. Foreningen omfatter alle ulige parcelnumre på Mølledammen (Mølledammen 1-113) og Møllevangen 2 (børneinstitution) i Slangerup. Enhver nuværende og fremtidig ejer af et matr.nr. under foreningsområdet har ret og pligt til at være medlem af foreningen Medlemmerne er pligtige til at udrede bidrag, som foreningen pålægger dem i henhold til nærværende vedtægters beslutninger. I øvrigt henvises til de på arealet tinglyste deklarationer og servitutter.

2 Ejerskifte skal anmeldes til foreningen af såvel sælger som køber, senest 14 dage efter ejerskifte. Den nye ejer indtræder fra overtagelsesdagen i den tidligere ejers rettigheder og forpligtigelser overfor foreningen. Den tidligere ejer vedbliver dog tillige at hæfte for eventuelle restancer over for foreningen indtil den nye ejer har berigtiget sådanne. Når et medlem overdrager eller på anden måde ophører med at være ejer af sin ejendom, ophører denne tillige fra overtagelsesdagen med at være medlem af foreningen og kan intet krav rejse mod foreningens formue. 3. Kontingent: 3.1. Foreningens medlemmer betaler et halvårligt administrationskontingent, som fastsættes på den ordinære generalforsamling ved simpelt stemmeflertal blandt de fremmødte medlemmer Økonomiske forpligtigelser, som går udover foreningens almindelige drift, skal forelægges generalforsamlingen og derefter udsendes til urafstemning blandt medlemmerne, hvor simpelt flertal blandt de af medlemmerne afgivne stemmer er gældende for beslutningen. Denne bestemmelse kan ikke tilsidesættes af 5 pkt Al opkrævning sker over giro eller den efter bestyrelsens overbevisning bedst anvendelige måde Er kontingent samt andre ydelser til foreningen ikke indbetalt i henhold til angivne forfaldsdato, kan sagen overgives til foreningens advokat for retslig inkasso. De dermed forbundne udgifter udredes af restanten Til sikkerhed for enhver forpligtelse de til enhver tid værende ejere af ejendomme i foreningens område, måtte have i forhold til beboerforeningen, har beboerforeningen tinglyst pant i de ejendomme, der henhører under beboerforeningens område, jf. deklaration, tinglyst første gang på matr.nr. 10 a m. fl. den 21. september Generalforsamlingen samt forslag til ændringer i vedtægterne: 4.1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed i henhold til vedtægterne og som sådan beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.

3 Ethvert medlem, der har betalt kontingent for seneste halvår, er berettiget til at afgive én stemme pr. matrikelnummer. Grunde, der ejes af flere personer i fællesskab, har kun én stemme pr. matrikelnummer Er et medlem forhindret i at deltage i generalforsamlingen, kan medlemmet ved skriftlig fuldmagt delegere sin stemme til en anden person, som imod fremlæggelse af den fornødne dokumentation, kan stemme for den pågældende Til gennemførelse af forslag om vedtægtsændringer kræves, at 2/3 af de fremmødte stemmer for. Alle forslag skal være bilagt en kort skriftlig motivering Ændring af foreningens vedtægter skal godkendes af Slangerup Kommune. 5. Generalforsamlingens afholdelse: 5.1. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i marts måned, og indkaldeles af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel pr. brev, indeholdende det reviderede årsregnskab (kalenderåret) med påtrykt dagsorden samt angivelse af valgfunktioner Dagsorden: Valg af dirigent Valg af stemmeudvalg på 2 personer Forhandlingsprotokol og formandens beretning, herunder fremtidig virksomhed Regnskab og budget Indkomne forslag Fastsættelse af kontingent Fastsættelse af honorarer Valg af bestyrelse og revisor Valg af 2 bestyrelsessuppleanter og 1 revisorsuppleant Evt.

4 Når generalforsamlingens indvarsling og dagsorden er godkendt, er simpel stemmeflertal blandt de fremmødte medlemmer gældende til alle valg og ved almindelige foreliggende sager. Dog kræver vedtægtsændringer at 2/3 af de fremmødte stemmer for. Står stemmerne lige, gør formandens stemme udslaget. Afstemning sker ved håndsoprækning. Dog skal afstemningen ske skriftligt, når et medlem eller bestyrelsen kræver dette Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 15 medlemmer til bestyrelsen (formanden) indgiver skriftlig anmodning herom, med klar angivelse af det eller de forslag, der ønskes behandlet. ¾ af de underskrivende medlemmer skal være personligt tilstede på generalforsamlingen, hvilket konstateres ved navneopråb En ekstraordinær generalforsamling skal afholdes hurtigst muligt og senest 1 måned efter, at begæringen er kommet bestyrelsen (formanden) i hænde med det fornødne antal underskrifter Når forholdene gør det nødvendigt, kan bestyrelsen indkalde til ekstraordinær generalforsamling med 6 dages varsel. 6. Generalforsamlingens ledelse: 6.1. Generalforsamlingen ledes af en dirigent, som skal konstatere generalforsamlingens lovlige indkaldelse og dermed beslutningsdygtighed. Dirigenten er generalforsamlingens højeste myndighed Over de på generalforsamlinger og bestyrelsesmøder, såvel som de med enkeltpersoner og autoriteter førte forhandlinger, føres en forhandlings- og beslutningsprotokol, som underskrives af formanden og et bestyrelsesmedlem. Dirigenten underskriver referatet af de på generalforsamlingen førte forhandlinger. 7. Foreningens valgte ledelse: 7.1. Foreningens ledelse varetages af en bestyrelse på 3-5 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen, dog er 2 af de medlemmer, der er valgt på den stiftende generalforsamling, på valg i år 2004, således at der herefter i lige år er 2 bestyrelsesmedlemmer på valg, mens den reste-

5 5. rende bestyrelse er på valg i ulige år. Bestyrelsen konstituerer sig selv med en formand, næstformand og en kasserer. Disse poster kan ikke samtidigt varetaget af den samme person. Indtil alle ejendomme i foreningsområdet er solgt ved 1. gangs salg, kan bestyrelsen bestå af et mindre antal Til at revidere foreningens regnskaber vælges 1 revisor for 1 år ad gangen. Revisor suppleanten vælges tillige for 1 år ad gangen Genvalg kan finde sted Ingen kan vælges til mere end én funktion på generalforsamlingen. 8. Ledelse af foreningen: 8.1. Bestyrelsen har den daglige ledelse i alle foreningens anliggender og er den højeste myndighed imellem generalforsamlingerne Formanden er den daglige leder og korresponderende i foreningen - ved formandens forfald, næstformanden Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når flertallet af denne er fremmødt. Bestyrelsen fastsætter selv sin mødeorden. Bestyrelsen tegnes af formanden samt 1 bestyrelsesmedlem i forening Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med foreningens vedtægter og formålsparagraf og står herfor til ansvar overfor generalforsamlingen Bestyrelsen træder sammen mindst 4 gange årligt og i øvrigt så ofte formanden finder det nødvendigt, ligesom 2 bestyrelsesmedlemmer kan forlange ekstraordinært bestyrelsesmøde afholdt. De valgte bestyrelsessuppleanter har ret til at deltage i bestyrelsesmøderne, men har ikke stemmeret på disse.

6 Ved formandens eventuelle afgang, fungerer næstformanden indtil den ordinære generalforsamling, eller hvis bestyrelsen træffer beslutning herom - indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling. 9. Foreningens regnskab og økonomi: 9.1. Regnskaber følger kalenderåret - og skal forinden forelæggelse på den ordinære generalforsamling være revideret af den valgte revisor, som med sin underskrift bekræfter regnskabets rigtighed, samt kontrollerer, at de i regnskabet opførte aktiver er tilstede Kassereren aflægger på hvert bestyrelsesmøde en kort beretning over foreningens økonomi og aktiver Den kontante kassebeholdning må ikke overstige kr ,00 og indgåede midler skal hurtigst muligt indsættes på foreningens konti Bestyrelsen skal ved hvert bestyrelsesmøde kontrollere regnskabsbilag og kvittere disse, ligesom det reviderede årsregnskab forelægges bestyrelsen forinden det udsendes, jf. 5, pkt Foreningens midler anbringes på bankkonto i foreningens navn, og der kan kun hæves på foreningens konti af kassereren eller ved dennes forfald formanden. Beløb over kr kan kun hæves af kassereren og formanden i forening, eller ved forfald, af en af dem ved næstformandens underskrift Eventuelt honorar for udførelse af foreningens arbejde fastsættes af den ordinære generalforsamling. 10. Foreningens ophævelse: 10.1 Foreningen kan i henhold til lokalplan nr. 47 for Hauge Møllegård-området ikke opløses.

7 7. Godkendt af Slangerup Kommune den: Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den

LØNBERG & LETH CHRISTENSEN

LØNBERG & LETH CHRISTENSEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN KÆRUP PARK 1. Foreningens navn og formål: 1.1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærup Park (herefter benævnt foreningen ) med hjemsted i Ringsted Kommune og med

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby.

Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. J. nr. 48838-0 Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby Navn, hjemsted og formål Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens

Læs mere

Love for GRUNDEJERFORENINGEN EGENÆSVÆNGE

Love for GRUNDEJERFORENINGEN EGENÆSVÆNGE 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Egenæsvænge. Foreningens hjemsted er Odsherred Kommune, under Nykøbing Sj. ret, der er foreningens værneting. Alle nuværende og fremtidige ejere af parceller udstykket

Læs mere

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011).

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). Vedtægter Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby 2 Foreningens hjemsted er Slagelse

Læs mere

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægter for Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægt for Grundejerforeningen Vrold Bakker Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Vrold Bakker. 2 Foreningens hjemsted er Skanderborg

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Skovbrynet.

Vedtægter for Grundejerforeningen Skovbrynet. 1 - Navn: Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovbrynet. 2 - Hjemsted: Foreningens hjemsted er Hørning i Skanderborg Kommune. Formål: 3.1. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes nuværende

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN 2. Foreningens hjemsted er Vallensbæk Kommune under Brøndbyernes Ret, der er foreningens værneting. 3. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Gartnervænget

Vedtægter for Grundejerforeningen Gartnervænget Vedtægter for Grundejerforeningen Gartnervænget 1 Grundejerforeningen, der er hjemmehørende i Skanderborg kommune, er stiftet i henhold til lokalplan nr. 93 og tinglyst på parceller udstykket fra matr.

Læs mere

VEDTÆGTER. for grundejerforeningen "FYRRELUNDEN" Liseleje Strand Nuværende tekst Ændringsforslag. Navn, hjemsted og formål

VEDTÆGTER. for grundejerforeningen FYRRELUNDEN Liseleje Strand Nuværende tekst Ændringsforslag. Navn, hjemsted og formål VEDTÆGTER for grundejerforeningen "FYRRELUNDEN" Liseleje Strand Nuværende tekst Ændringsforslag Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er grundejerforeningen Fyrrelunden. 2 Foreningens hjemsted er

Læs mere

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A Vedtægter for grundejerforeningen Marienlyst Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN 1 Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen [ ] Retskredsen er Holbæk 2 Grundejerforeningen forestår drift og vedligeholdelse af fællesanlæg og fællesarealer i

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Foto: Nyrup Bugt, Michael Schmidt Nielsen Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Indhold 1-2 Foreningens navn 3-4 Formål 5-8 Ejernes forpligtelser 9 Generalforsamlingen 10 Stemmeafgivelse 11 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for. "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape"

Vedtægter for. Grundejerforeningen Lindholt 1. etape 1 Forslag til Vedtægter for "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape" 2 Kapitel 1. Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape" 2. Foreningens hjemsted er

Læs mere

Vedtægter. for. Bolværkets grundejerforening

Vedtægter. for. Bolværkets grundejerforening Hillerød den 23. marts 2010 BOLVÆRKETS GRUNDEJERFORENING 3400 HILLERØD Vedtægter for Bolværkets grundejerforening Indholdsfortegnelse: 1. Foreningens område. 2. Medlemsret og - pligt. 3. Formål. 4. Hæftelser.

Læs mere

Vedtægter for Husejerforeningen Arbejdernes Byggeforening, Amager kvarter

Vedtægter for Husejerforeningen Arbejdernes Byggeforening, Amager kvarter 1. NAVN Foreningens navn er Husejerforeningen Arbejdernes Byggeforening, Amager Kvarter, i det følgende kaldet A.B.A. 2. FORENINGENS FORMÅL Foreningens formål er at varetage medlemmernes nuværende og fremtidige

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Gormsvænget. 2. Foreningens hjemsted er Lejre Kommune under Retten i Roskilde, der er foreningens værneting.

Vedtægter for Grundejerforeningen Gormsvænget. 2. Foreningens hjemsted er Lejre Kommune under Retten i Roskilde, der er foreningens værneting. Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted. Vedtægter for Grundejerforeningen Gormsvænget 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Gormsvænget". 2. Foreningens hjemsted er Lejre Kommune under Retten i Roskilde,

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Engbakken Lading

Vedtægter for grundejerforeningen Engbakken Lading Vedtægter for grundejerforeningen Engbakken Lading Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Grundejerforeningens navn er: Grundejerforeningen Engbakken Lading 2. Grundejerforeningen har hjemme i Favrskov

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården.

Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården. Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården. Vedtaget på generalforsamlingerne den 4/9 1967, 9/4 1969, 16/4 1969, 16/5 1971, 2/5 1973, 28/2 1979, 16/6 1980 (brevafstemning), 29/5 1990 og 29/5 2000. Grundejerforeningens

Læs mere

1. Navn og formål. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes fælles interesser,

1. Navn og formål. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes fælles interesser, 1. Navn og formål 1 Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen Jonstruphøj, dens område er matr. 5b, 5d, 5e, 5f, 5g, 5h, 5i, 5k, 5l, 5m, 5n, 5o, 5p, 5q, 5r, 5s, 5t, 5u, 5v, 5x, 5y, 5z, 5æ, 5ø, 5aa,

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris

Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris 1. Navn og hjemsted 1.1. Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris. 1.2. Grundejerforeningens

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Fløngvænget Bavneåsen

Vedtægter for Grundejerforeningen Fløngvænget Bavneåsen Vedtægter for Grundejerforeningen Fløngvænget Bavneåsen 1 Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Fløngvænget Bavneåsen. 2. Foreningens hjemsted er Høje Tåstrup Kommune under

Læs mere

LOVE OG VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN BIRKELY 4593 Eskebjerg

LOVE OG VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN BIRKELY 4593 Eskebjerg ADVOKATFIRMAET SV. O. HANSEN MØDERET FOR HØJESTERET STEEN RØGILDS * NINNA SONNE BALLING * PER NYKJÆR ADVOKAT (H) ADVOKAT ADVOKAT AUT.BOBESTYRER CERT. BOLIGADVOKAT KORDILGADE 38 4400 KALUNDBORG TLF. 59

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang"

Vedtægter for Grundejerforeningen Fuglevang Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang" 1. Grundejerforeningens navn er "Grundejerforeningen Fuglevang". Dens hjemsted er Kirke Såby. Dens værneting er Roskilde Herredsret. 2. Grundejerforeningen

Læs mere

1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Hammeren/Arendalsvej".

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Hammeren/Arendalsvej. 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Hammeren/Arendalsvej". 2 Foreningens hjemsted er Odense Kommune. 3 Foreningens medlemmer består af nuværende og kommende ejere af nedennævnte ejendomme, nemlig

Læs mere

Bilag til dagsordenens pkt. 4.a Bestyrelsens forslag til nye vedtægter

Bilag til dagsordenens pkt. 4.a Bestyrelsens forslag til nye vedtægter Bilag til dagsordenens pkt. 4.a Bestyrelsens forslag til nye vedtægter Vedtægter for grundejerforeningen Hedelyhaven/Søagerparken 7-201 Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN STENAGERVEJ, RISSKOV

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN STENAGERVEJ, RISSKOV VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN STENAGERVEJ, RISSKOV Revideret november 2014 1 1. Foreningens navn: 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov. 2. Foreningens hjemsted: 2.1. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej Note: Disse vedtægter er udarbejdet for et vejlav, men kan også anvendes for en grundejerforening eller enhver anden forening hvis der ændres i 1, 2, 6 og 11. Der er markeret med rødt i teksten, hvor vejnavn

Læs mere

Vedtægter. for. Ejerforeningen Slagelse Byboliger I

Vedtægter. for. Ejerforeningen Slagelse Byboliger I Bilag 7.1 Ejerlav: Slagelse Markjorder Anmelder: Matr.nr.: [nr.], ejl. nr. [nr.] Advokat Hans-Peter Jørgensen Beliggende: [nr.], 4200 Slagelse H.C. Andersens Boulevard 12 1553 København V Tlf. 33 41 41

Læs mere