Nykøbing 1938 fra Holbæk Amts Venstreblad

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nykøbing 1938 fra Holbæk Amts Venstreblad"

Transkript

1 Omtale 4/10 (fuldt gengivet) Hvad Frederik den VII gemte. En Snustobaksdaase med 6 Skilling fundet i Soklen. I disse Dage er man i Færd med at flytte Frederik VII.s Buste paa Holtets Plads i Nykøbing. Flytningen, der foretages af Entreprenør Jens Nielsen, drejer sig kun om et Par Meter, men er desuagtet besværlig nok, da Busten med sin Kampestenssokkel er solidt forbunden med et stærkt Cementfundament. Man har i flere Dage arbejdet med Mejsel og Nedstryger for at faa frigjort Kolossen. Under Arbejdet har man fundet en kuriøs Genstand, der var indmuret i Sokkelen, nemlig en forniklet Snusdaase, der dog ikke indeholdt Tobak, men derimod seks Enskillinger. Mindesmærkets Fædre har formentlig ikke kunnet bringe over deres Hjerte, at Frederik Folkekær skulde staa her i sin Ensomhed uden at have en Nødskilling i Behold. Omtale 4/10 (fuldt gengivet) Da Valget stod mellem Nykøbing og Hillerød. Justitsministeren afgjorde, hvor Sindssygehospitalet skulde ligge. I sine smukke Erindringer Min Livsmelodi fortæller Forpagter Chr. Sonne følgende Tildragelse fra sin Virksomhed som Landstingsmand. Forslaget om Oprettelse af et nyt Statssindssygehospital behandledes i Juni 1012 og April 1913: Jeg var, skriver Forpagter Sonne, Mindretalsordfører i 1912 ved Sagens 2. og 3. Behandling. Der indtraf det særlige Tilfælde, at ved Afstemningen i Salen ved 2. Behandling skete der en Afgang i det Stemmetal, som regnedes tilknyttet Udvalgsbetænkningens Flertal mod den af Betænkningens Mindretals hævdede Opfattelse. Striden stod om, hvorvidt det planlagte Hospital skulde ligge ved Nykøbing S. eller Hillerød. Folketingsmand Lars Dinesen, valgt i Hillerød, agiterede stærkt for Valget af Hillerød, og det hævdedes, at hans Genvalg vilde være betinget af, at hans her nævnte Ønske blev virkeliggjort, hvilket ikke skete, lige saa lidt som at Lars Dinesen blev genvalgt. Efter en lang og hed Debat, væsentlig ført mellem Flertalsordføreren, Landstingsmand Ejsing og mig, samt med daværende Justitsminister F. Bülow, som sluttede sig til Ejsing naaedes til Afstemning, som stod paa, hvorvidt Sejren skulde tilfalde Betænkningsflertallet, som holdt paa Nykøbing, eller Mindretallet, der med mig som Ordfører foretrak Hillerød. Ved at adskillige socialdemokratiske Stemmer fulgte min Anbefaling for Hillerød, blev der Flertal for Valget af denne By. Landstinget kunde altsaa da hindre Anstaltens Opførelse i Nykøbing, men mere magtede det ikke, eftersom det ikke mod Folketinget kunde gennemtvinge dens Opførelse i Hillerød. Enden paa Sagen blev saa, at alle Parter Aaret efter enedes om at akceptere den Ordning, at det overdroges Justitsministeren at træffe Valget mellem Hillerød og Nykøbing som Hjemsted for Anstalten. I saa Henseende faldt Valget paa Nykøbing, efter at Justitsminister Bülow under en Biltur med Rigsdagens paagældende Udvalgsmedlemmer paa Aastedet havde redegjort for Sagens planlagte Løsning. Omtale 5/10 (fuldt gengivet) Den nye Vejformand i Nykøbing udnævnt. Til Stillingen som Vejformnd i Nykøbing havde der meldt sig 49 Ansøgere. I et lukket Byraadsmøde i Aftes blev Pladsen besat. Gade- og Vejudvalget havde som Nr. 1 indstillet Assistent paa Søllerød Kommunes Ingeniørkontor, Ejner Barfoed. Den ny Vejformand er kun 31 Aar gl., men har dog en alsidig Uddannelse baade i Teori og Praksis. Han startede som Arbejdsmand, blev derefter Arbejdsformand hos Entreprenørfirmaet Person og Kleins Eftfl. og er for Tiden vikarierende Assistent paa Ingeniørkontoret i Søllerød.

2 Omtale 8/10 (fuldt gengivet) Den nye Bankdirektør Direktør Trige Laursen tiltræder allerede paa Tirsdag Stillingen som Bankdirektør i Nykøbing. Han er som tidligere meddelt kun 31 Aar, men han møder med fine Papirer, og saa maa man jo haabe, at det vil lykkes ham at afbøde det Slag, som Bedragerierne har tilføjet Banken. Skaden er jo ikke saa stor, at der er Brug for egentlig Rekonstruktion. Hvad det gælder om, er at faa genskabt den Tillid, som Afsløringerne uomtvistelig i nogen Maade har nedbrudt. Lad os haabe, at den unge Mand maa faa Held til at løse den betydelige Opgave, der venter ham. Omtale 23/10 (fuldt gengivet) 70 Aar. Paa Fredag, den 14. Oktober, fylder en kendt Nykøbingborger, pens. Skolepedel N. L. Nielsen 70 Aar. Nielsen var oprindelig Skomager og overtog Stillingen som Skolepedel som en Biindtægt. Man vil deraf forstaa, at det var forinden Skolevæsnet i Nykøbing havde faaet det Omfang, som nu kendetegner det. Dengang kunde man nøjes med den gamle Skole i Svanestræde, hvor Folkebiblioteket og Skovkassen nu har til Huse. Med 1917, da den nye Skole blev opført, oprandt en ny Tid for Skolen, men saavist ogsaa for Skolepedellen. Nu kunde der ikke mere blive Tid til at røgte hverken Syl eller Pløk. Rengøringen af det store Skolekompleks og hvad dertil hører gav ikke alene alt, hvad N. L. Nielsen og hans Hustru kunde overkomme, men der maatte en hel Del Udenomshjælp til, saa Nielsen blev nu i ikke ringe Grad Arbejdsleder. Men han tog den store Opgave op, trofast og stilfærdigt, som hans Natur er. Med Børnene levede han altid i bedste Forstaaelse. Han elskede Børn, og Kærligheden var gensidig. Selv de værste Spilopmagere nænnede ikke at lave Udskejelser paa Nielsens Enemærker. For tre Aar siden søgte han sin Afsked og købte sin lille Villa i Præstevænget, hvor han og Hustruen pusler i Hus og Have, saa den lille Ejendom er en Pryd og en Fryd ikke alene for det gamle Pedelpar, men for enhver, der passerer Vejen. Og forhaabentlig vil de endnu have mange Aar tilbage til Hvilestund efter deres travle Gerning. Omtale 13/10 (fuldt gengivet) Den nye Borgmester Medens der ved tidligere Lejligheder har været nogen Spænding over Borgmestervalgene i Nykøbing som der almindeligvis vil være, naar Byraadet bestaar af lutter Mindretal saa var Spændingen denne Gang udløst forinden Valget i Aftes fandt Sted. Fra vistnok alle Sider var man indforstaaet med, at naar Radikale og Socialdemokrater i 1937 gik sammen om at flytte Kommunens Ledelse fra Konservatismen til Demokratiet, saa vilde denne Linie blive holdt ogsaa denne Gang, og da ingen af de radikale Byraadsmedlemmer havde en saadan Anciennitet i Byens Styrelse bag sig, at de vilde aspirere til Borgmesterværdigheden, var det nogenlunde givet, at Tømrer Johs. Olsen vilde blive Manden. Det var derfor naturligt, at da Johs. Olsen lod rette Forespørgsel til den radikale Gruppe, om denne vilde støtte hans Valg, blev der svaret Ja. Dermed var Spørgsmaalet afgjort. Den ny Borgmester er født i Skelby i Sydsjælland den 21. Februar 1887 og er saaledes 51 Aar gammel. Han lærte Tømrerhaandværket og kom her til Nykøbing, da Sindssygehospitalet var under Opførelse. Og da dette var færdigt, knyttedes han dertil som Leder af Hospitalets Tømrerværksted, hvor han siden har virket. Ret hurtigt indfangedes han af det kommunale Arbejde,

3 idet Socialdemokratiet i 1917 satte ham ind i Byraadet, hvor han siden har haft Sæde. Hans Speciale her har været de tekniske Værker, i hvis Udvalg han har siddet siden. Han har ogsaa haft adskillige andre Udvalg at arbejde med, men Gas og Vand var det, der havde hans største Interesse. I den specielle kommunale Administration var det Redaklør Karl Petersen, der var den førende blandt Socialdemokraterne, idet han sad som Medlem af Kasse- og Regnskabsudvalget, indtil han gik af i Johs. Olsen overtog da hans Plads, og han har nu i 5½ Aar i haft Lejlighed til al følge den interne Administration paa nærmeste Hold saaledes, at han ingenlunde staar fremmed overfor den Opgave, han nu gaar ind til. Og hvad enten man er enig eller uenig med de Synspunkter, Johs. Olsen forfægter, vil alle være enige om at anerkende hans levende Interesse for Byens Ve og Vel. Og del er ikke nogen ringe Ballast for en Borgmester. Omtale 13/10 (delvis gengivet) Nykøbing Byraad valgte Johs. Olsen til Borgmester. Syv Stemmer faldt paa Johs. Olsen og fire paa Jakob Jensen. En lang Række Udvalgsændringer i Borgmesterens Kølvand. Nykøbing Byraad havde i Aftes en af sine store Dage, idet Tilhørerpladserne var godt besatte. Tilhørerne var, tro mod Traditionen, kommet for at høre, hvorledes Borgmestervalget spændte af. Mødet indlededes med, at Byraadets hidtidige første Viceformand Johs. Olsen bød det nye Medlem Smedemester Svend Clausen velkommen. Første Punkt paa Dagsordenen var Valg af Borgmester. Fr. Petersen foreslog Johs. Olsen og H. C. Larsen foreslog Sagfører Jakob Jensen. Der blev ikke som forrige Gang holdt Anbefalingstaler. Man skred straks til Afstemning, og i første Omgang var Valget afgjort, idet Johs. Olsen fik 7 St. og Jakob Jensen 4. Johs. Olsen takkede for Valget og udtalte Haabet om godt Samarbejde mellem Grupperne om de Opgaver, der melder sig, saa disse kan blive løst paa bedste Maade for Byen og dens Borgere. Omtale 13/10 (fuldt gengivet) Den ny Badmintonhal i Nykøbing Arbejdet paa den nye Hal er nu i fuld Gang. Planeringsarbejdet er til Ende, og man er i Dag gaaet i Gang med at støbe Grunden, ligesom Tømrerne er i Sving med Tilretning af Tømmeret. Men da Haandværkerne er indgaaet paa, at Hallen skal staa fiks og færdig til den 3. December, kan det nok ogsaa behøves, at der bliver fuld Speed paa Foretagendet.

4 Omtale 15/10 (fuldt gengivet) Ny Formand for Socialudvalget Da baade Formanden, Johs. Olsen, og Næstformanden, Nybjerg, ved den stedfundne Omplacering er udtraadt af Socialudvalget i Nykøbing, har dette maattet konstituere sig paany. Til Formand er valgt Overplejer Lading-Petersen og til Næstformand Arbmd. Johs. Henriksen. Omtale 19/10 (fuldt gengivet) Badmintonklubben blev startet i Aftes. Hallen koster 22,000 Kr., og man mangler nu kun 1500 deraf. Nykøbing Sj. Badmintonklub holdt i Aftes stiftende Generalforsamling paa Vilh. Nielsens Hotel, hvor ca. 25 Interesserede havde givet Møde. Dommerfuldmægtig Fog bød velkommen og gav en Oversigt over det, som indtil nu er passeret. Han oplyste herunder, at den nye Hal nu er under Opførelse og ventes færdig i Begyndelsen af December. Hallen vil koste ca. 22,000 Kr., og disse Penge er skaffet ved, at der er indsamlet godt 5000 Kroner i frivillige Bidrag, laant 10,000 Kr. mod Pant i Hal og Grund og endeligt ved, at Kommunen har givet et Tilskud paa 5000 Kr. samt Grunden. Man mangler endnu ca Kr. i at have alle Pengene til Byggeriet, men man har Haab om, at der endnu vil komme en Del ind ved frivillige Bidrag. Fuldmægtig Fog oplæste derefter Forslag til Love for Foreningen, og disse blev derefter vedtaget. Foreningens Navn blev som ovenfor anført Nykøbing Sj. Badminton-Klub, samlet i Initialerne N. K. B. Til Bestyrelse valgtes Frøken Ruth Buurgaard, Fru Frost Hansen, Fru Rigmor Vedde, Dommerfuldmægtig Fog, Boghandlermedhjælper Børge Nielsen, Mekaniker Henrv Petersen og Toldassistent la Cour, Som Suppleanter valgtes Fru Fugl og Kriminalbetjent Halberg. Spilleudvalget kom til at bestaa af Frk. Anni Hansen og Fragtmand Peter Petersen, suppleret med et Medlem af Bestyrelsen. Revisorer blev Kriminalbetjent Jørgensen og Forretningsfører Staal-Petersen. Fuldmægtig Fog anmodede Generalforsamlingen om at medvirke til, at alle Spilleinteresserede snarest meldte sig til et af Bestyrelsens Medlemmer, saa at man derved kan faa et Overblik over Tilslutningen. Til Slut udbragtes et kraftigt besvaret Leve for den nye Foreningen. Omtale 1/11 (fuldt gengivet) 103 Ansøgere til Pladsen som Mejeribestyrer paa Billesborg. En Generalforsamling, der hvilede paa en Misforstaaelse og et Truselsbrev. Der blev fordømt. Ved den ekstraordinære Generalforsamling i Andelsmejeriet Billesborg bød Formanden Vognmand

5 Chr. Madsen Lergravene, velkommen og holdt derefter følgende smukke Mindetale over Iversen Dette er første Gang Andelshaverne er samlet efter Mejeribestyrer Iversens Død. Vi vil derfor mindes ham og hans Gerning iblandt os. Vi kendte og skattede alle Iversen som den store Personlighed, hvis hele Virke var præget af hans Energi og Viljestyrke. I over 30 Aar stod han som Lederen af vort Mejeri. Dette var lille, og han var selv meget un g, da han begyndte. Men Mejeriet og Iversen voksede på sammen, og der er ikke én iblandt os, der ikke vil erkende, at Iversen ledede Mejeriet godt. Det var derfor med Vemod, vi modtog Budskabet om hans Sygdom og med dyb Sorg, vi hørte om hans Død. I over 30 Aar ledede han det gamle Mejeri. Nu stod han overfor Virkeliggørelsen af sin store Drøm, nemlig at faa et nyt og moderne Mejeri at arbejde med. Han fik Slidet i det gamle Mejeri og de store Besværligheder ved Ombygningen, men Frugterne heraf blev ham ikke forundt. Vi skylder Iversen stor Tak for hans Gerning paa Billesborg og vil samle denne Tak i et Ære være hans Minde! Forsamlingen sluttede sig hertil ved at rejse sig. Den nye Mejeribestyrer. Formanden meddelte derefter, at Generalforsamling var indkaldt paa Begæring af 21 Andelshavere med Dagsorden: Drøftelse af Mejeribestyrer. Efter at Avlsbruger Vald. Andersen, Askehaven, var valgt til Dirigent gav Avlsbruger Niels Madsen, Vestre Lyng, en kort Motivering for Generalforsamlingens Indkaldelse. Det skyldes, at Bestyrelsen havde opslaaet Bestyrerpladsen ledig, og dette var der ingen Grund til, eftersom vi i Førstemejerist Aage Nevermann har et Bestyreremne, som Bestyrelsen ved, at det store Flertal af Andelshaverene ønsker at faa til Bestyrer. Jeg ved, sagde Madsen, at der er tre Bestyrelsesmedlemmer, der er enige med os heri, medens fire har villet opslaa Pladsen ledig for at komme uden om Nevermann. Derfor ønskede vi en Generalforsamling afholdt for at stemme Nevermann ind, thi Generalforsamlingen er vel Mejeriets øverste Myndighed? Avlsbruger Niels Mortensen, Skærby: Ikke i dette Tilfælde, thi ifølge Lovene er det Bestyrelsen, der antager Mejeribestyrer. Den har Ansvaret, men ogsaa Rette. Formanden: Jeg forstaar ikke dette Postyr. Vi har opslaaet Pladsen ledig, ikke fordi vi havde noget imod Nevermann. Vi anerkender ham som en dygtig Mejerist, men hvorledes han vil være som Leder har vi ingen Erfaring for. Bestyrelsen ansaa det for sin Pligt at opslaa Pladsen ledig. Der har meldt sig 103 Ansøgere, deriblandt mange med fine Kvalifikationer, uden at jeg dog vil sige, at disse fordunkler Nevermann, det Plus taget i Betragtning, at han er lokalkendt. Pladsen blev opslaaet ledig den 5. Oktober. Den 10. Oktober fik vi en af 63 Andelshavere underskrevet Adresse om, at de ønskede Nevermann ansat, og Ifølge hermed var en skrivelse, hvori der stod, at hvis ikke han var ansat inden den 20. Oktober, vilde man fordre en Generalforsamling afholdt med Dagsorden: Valg af ny Bestyrelse. Vel havde jeg Respekt for det Ønske, de 63 fremsatte, men Truslen der laa i Følgeskrivelsen, respekterer jeg ikke. Og den var for øvrigt ogsaa umulig at efterkomme, eftersom Ansøgningsfristen var sat til den 25. Oktober, følgelig kunde vi ikke besætte Pladsen inden den 20. For øvrigt vil jeg ikke mene, at det haster saa stærkt med Besættelsen. Nevermann er konstitueret som Mejeribestyrer. Det er muligt, at det vilde støtte hans Valg, at han i et Par Maaneder fik Lejlighed til at vise, hvad jan duer til som Mejerileder. Problemet var herefter Genstand for en lang og til Tider lidenskabelig Diskussion. Truselsbrevet til Bestyrelsen blev almindelig fordømt. Det var ikke forelagt nær alle Underskriverne, og hvor det var kommet fra, var det ikke muligt at faa oplyst. Under Forhandlingerne kom det frem, at Grunden til, at Generalforsamlingen var indkaldt, var den, at men mente, at de fire Bestyrelsesmedlemmer, der havde foranlediget, at Pladsen var opslaaet ledig, havde gjort detyte fordi de nærede Modvilje mod Nevermann som Mejeribestyrer. Dette protesterede disse energisk imod. Opslaget var fortaget, fordi dette var den regelrette Vej at gaa. Havde man ikke gjort det, kunde der med større Grund rejses Bebrejdelser mod Bestyrelsen. Afslutningen. Generalforsamlingen resulterede i, at man med Akklamation rettede en Henstilling til Bestyrelsen om at ansætte Nevermann, og saa vidt vi forstod havde Bestyrelsen ikke noget imod at efterkomme denne Henstilling, som Bestyrelsen for øvrigt forud havde gennem Adressen med de 63 Underskrifter. I alt er der ca. 90 Andelshavere tilsluttet Mejeriet.

6 Omtale 1/11 (fuldt gengivet) Bestyrerpladsen paa Billesborg. Blandt de 103 Ansøgere har Bestyrelsen udtaget følgende syv til nærmere Overvejelse: Gunnar Nielsen, Frisenborg, 127 2/3 Points; Knud Fink, Frørup, 127; Aage Busk, Mundesirup, 126 1/3; Johs. Christiansen, Frederiksværk, 125 2/3; P. Jensen Niemann, Regstrup, 125; P. F. Larsen, Ejby, 120 1/3 og Aage Nevermann, Nykøbing, 116 2/3. Omtale 2/11 (fuldt gengivet) Den nye Postmester indsat. Den nye Postmester H. K. Paludan Møller fik i Gaar overdraget Embedet i Overværelse af Postkontrollør Vilh. Jensen. SDom tidligere omtalt kommer den nye Postmester fra Vejen. Omtale 12/11 (fuldt gengivet) Ny Redaktør af Odsherreds Tidende. Som ny Redaktør ved Odsherreds Tidende har Bestyrelsen for Holbæk Amtstidende og Odsherreds Tidende antaget Redektør V. Neerup, Skelskør, der for Tiden er Lokalredaktør af Næstved Tidende s Filialblad i Skelskør. Omtale november (fuldt gengivet) Fredsvalg til Menighedsraadsvalget i Nykøbing. Siden 1922 har der ikke været Menighedsraadsvalg i Nykøbing, idet de forskellige Grupper siden da har enedes om Opstilling af Fællesliste. Saaledes ogsaa i Aar. Der afholdtes i Aftes et af Menighedsraadet sammenkaldt Prøvevalg paa Raadhuset. Pastor E w a l d s e n bød velkommen og gav en kort Oversigt over Menighedsraadets Arbejde i den forløbne Periode, hvor den største Opgave havde været Anlæget af den ny Kirkegaard, som Menighedsraadet efter sit eget Skøn havde skilt sig overordentlig godt fra. Sognepræsten meddelte dernæst, at der denne Gang skete den Ændring i Menighedsraadets Sammensætning, at der skal vælges ti Medlemmer, medens der hidtil kun har været ni, og han anbefalede at lade det nye Mandat overgaa til Indre Mission. Hertil sluttede Dommerfuldmægtig Fog sig paa kirkelig Centrums Vegne. Som Ordfører for den frisindede Gruppe anbefalede Overplejer Lading-Petersen ogsaa Fredsvalg, og efter en kort Raadslagning i de forskellige Grupper enedes man om Opstilling af følgende Fællesliste. Suppleanter i Parantes: 1. Redaktør C. V. Christensen (Lærer J. Sembach). 2. Fru Boghandler Rasmussen (Kredslæge N. R. Jensen). 3. Sygeplejerske, Frk. Mille Raben (Diakon Siemer). 4. Snedkermester Oskar Petersen (Lærer J. Meyer). 5. Entreprenør Jens Nielsen, (Fru Kjær Petersen). 6. Gartner J. Jørgensen (Fru Missionær N. Andersen). 7. Frk. Johanne Fenger (Fru Anna Christensen, Havnevej). 8. Lærerinde Frk. Margrethe Christensen (Dommerfuldmægtig Fog).

7 9. Skomager Johs. Gunnarsen (Frk. Anna Nielsen, Kildestræde). 10. Plejer Karl Jørgensen (Sygeplejerske, Frk. Østergaard). Af disse har Nr. 2, 6, 7 og 8 Sæde i det nuværende Menighedsraad, og Nr. 1 og 3 har tidligere været Medlem, men gik ud for 8 Aar siden. Omtale 16/11 (fuldt gengivet) Nykøbing Idrætsforening holdt i Aftes sin ordinære Generalforsamling. Paa Foreningens Vegne bød Formanden, Direktør Ingvar Hansen, Slagteriet, velkommen og aflagde Beretning, hvori han bl. a. omtalte, at Klubben stod som Nr. 3 i Turneringen. Klubben søger Kommunen om Fritagelse for at betale de 10 pct. af Entréindtægten, som det koster at benytte Banen. Beretningen godkendtes enstemmigt. Regnskabet blev oplæst af Kassereren, Disponent Kaj Frederiksen og udviste en Balance paa 1086 Kr. I Fortsættelse heraf vedtoges det at udpege en Mand til at opkræve Kontingentet, hvortil valgtes Pedel Børge Brinkløw. Da Direktør Hansen ikke ønskede at fortsætte som Foreningens Formand, valgtes Inkassator P. Frederiksen. Til Bestyrelsen genvalgtes Børge Brinkløw og nyvalgtes P. Petersen. Som Revisorer valgtes H. P. Christensen og Leo Larsen. Spilleudvalget kommer til at bestaa af: Børge Brinkløw, Marcus Larsen og Helge Nielsen. Den nye Formand forelagde Forslag til Lovændringer, der enstemmigt vedtoges. Helge Nielsen paatalte, at der i Fremtiden bør føres Protokol over Klubbens Kampe. Sluttelig takkede den afgaaede Formand Materialforvalteren Poul Christensen for hans udmærkede Forvaltning. Efter at den nye Formand havde taget tilbørligt Afsked med den afgaaede, der dog fortsat vil gøre en aktiv Indsats, sluttede Generalforsamlingen med et af P. Frederiksen motiveret Leve for Foreningen. Omtale 21/11 (fuldt gengivet) Svinding Christensens Forretning føres videre. Likvidationskomiteen i Isenkræmmer Svinding Christensens Bo har solgt Boets Varelager til Isenkræmmer Knud Bützon, København. Køberen overtager Lageret allerede i Morgen, hvorefter det er hans Hensigt at føre Forretningen videre. Omtale 22/11 (fuldt gengivet) Nykøbing Haandværkerforening gør Aaret op. Set fra et Haandværkersynspunkt har det været jævnt godt. Malermester P. M. Christoffersen udnævnt til Æresmedlem af Foreningen. Nykøbing Haandværkerforening holdt i Aftes sin aarlige Generalforsamling i Teknisk SkolesFestsal. Formanden. Slagtermester H. C, Larsen bød velkommen og mindede om, at det var Foreningens halvfjerdsindstyvende Aarsgeneralforsamling. Der er Grund til at mindes de fremsynede Haandværkere, der dengang paatog sig det Hverv at samle Haandværkerne i Nykøbing i en Forening. Foregangsmændene ved

8 Starten var Jernstøber Røssel, Drejer Holst. Glarmester Bøgh, Tømrermester A. Larsen og Snedkermester J. Larsen. De er alle døde, men vi mindes dem med Taknemlighed. Ligeledes vil vi mindes det i Aar afdøde Medlem, Borgmester Iversen. Han var udgaaet fra en gammel Haandværkerslægt og bevarede altid en levende Interesse for Haandværkerstandens Ve og Vel, saavel som han interesserede sig for alt, hvad der angik vor Bys og dens Borgeres Trivsel. Gennem sin omfattende Virksomhed har Borgmester Iversen sat sig et Minde, som vi længe vil bevare i taknemlig Erindring. Forsamlingen sluttede sig hertil ved at rejse sig. Formandens Beretning. Derefter aflagde Formanden Beretningen: Haandværkerforeningen tæller nu 197 Medlemmer. Arbejdet i Foreningen har gaaet rolig og støt, og Økonomien er i god Orden. Vor Formue er i Aarets Løb forhøjet med ca Kroner. Ved sidste Generalforsamling blev det besluttet at udnævne vor mangeaarige Formand, Tømrermester N. Frandsen, til Æresmedlem. Dette er sket, og Bestyrelsen besluttede sig til at supplere denne Udnævnelse med en lille Erindringsgave, som jeg haaber Generalforsamlingen vil give sin Billigelse. (Hør!) Vi har foretaget den sædvanlige Juleuddeling til fem Damer, som har bedt mig bringe Haandværkerforeningen deres Hilsen og Tak. Vi har ogsaa uddelt de sædvanlige Tilskud, nemlig 200 Kr. til Byens Juleudsmykning, 50 Kr. til Folkebiblioteket og 15 Kr. til Herbergsforeningen. Bestyrelsen arrangerede eni Sommerfest i Skoven. Den var meget vellykket, men burde haft større Tilslutning end Tilfældet var. Den tekniske Skole er Grundpillen i Foreningens Arbejde. Bestyrelsen er altid villig til at yde sin Støtte. Men ogsaa her kunde vi ønske at spore noget stærkere Interesse fra Medlemmernes Side. Ved Skolens Aarsafslutning er der alt for mange Haandværksmestre der glimrer ved deres Fravær og dette er forkert. Det er nemlig af stor Betydning for saavel Skoleudvalget som Lærerne og Eleverne at føle, at Virksomheden følges med Interesse hos Medlemmerne. I Stedet for den sædvanlige Afslutningsfest efter Skolen prøvede Bestyrelsen i Aar at arrangere en Københavnertur for Eleverne, hvor de bl. a. besøgte Teknologisk Institut og Orlogsværftet, en Tur, som Eleverne var meget glade for. De to Jubilæumslegater, stiftet af Tømrermester N. Frandsen og Savværksejer L. S. Poulsen, var oprindelig til fri Disposition for Foreningen. Med Samtykke af de to Legatstiftere har Bestyrelsen udvirket en Ændring af Fundatsen, hvorefter Renten af Legatkapitalen kun kan anvendes til Forbedring af Teknisk Skole eller til Anskaffelse af nyt Undervisningsmateriel. Skal man udtale sig om det svundne Aars driftsmæssige Værdi for Haandværkerne, man det betegnes som jævnt godt. Det gælder baade Bygningshaandværkere og de Fag, der har knyttet Handel til deres Erhverv. Bestyrelsen foreslaar at vi udnævner følgende Veteraner til kontingentfri Medlemmer af Foreningen: Skrædermester Kn. Svensson, Postpakmester L. Bendtsen, Rebslager Chr. H. Andersen, Murermester Hans Petersen og Cigarhandler Johs. Hansen. Generalforsamlingen sluttede sig enstemmigt hertil. Regnskaberne. Kassereren, Savværksejer S. L. PouIsen, oplæste Regnskaberne for saavel Teknisk Skole som for Haandværkerforeningen. Det første balancerede med 3876 Kr. Haandværkerforeningens Tilskud til Driften har været 1140 Kr. Foreningens Regnskab balancerede med 7797 Kr. og sluttede med en Kassebeholdning paa 928 Kr. Indtægten fra Varelotteriet har udgjort 1604 Kr. Status viste, at Foreningens Formue er 51,435 Kr. Murermester H. V. Andersen oplæste Regnskabet for Begravelses kassen. Det balancerede med 1301 Kr. I Begravelseshjælp er udbetalt 300 Kr. Samtlige Regnskaber godkendtes. Beretning om den tekniske Skole aflagdes af Skoleudvalgets Formand, Malermester P. M. Christoffersen: Der er i Aar 40 Elever, og dett er i Virkeligheden flere, end vi har Plads til. Bliver der ved at være saa stor Tilslutning, kommer Bestyrelsen til paa en eller anden Maade at fremskaffe mere Plads. Som Lærere i Tegneskolen virker Sygekassekassercr P. Johs. Rasmussen op Direktør Bjørn Poulsen og som Lærere i Regning og Dansk Postassistent Rasmussen og Lærer H. Jensen. Fra Nytaar vil der blive indført Materiallære i Skolen. Lærer Jensen har deltaget i et tre Dages Kursus over dette Emne og skal lede denne Undervisning. Vi har haft Besøg af Statstilsynet, og dette fandt, at alt ved Skolen var saare godt. Denne har ogsaa, navnlig i de to sidste Aar, gaaet godt og roligt. Vi har haft nogle flinke Elever. Takken herfor skylder vi dog nok i første Række vore udmærkede Lærerkræfter, der tilfulde forstaar at omgaas unge Mennesker og gøre dem interesseret i Arbejdet. Vi har saa at sige slet ikke haft Forsømmelser. Murermester L. R. Larsen udtrykte sin Glæde over, at Skolearbejdet former sig saa ideelt nu, for nogle Aar siden var der vist ikke saa lidt Brok i Foretagendet. At

9 det er blevet bedre, skylder vi sikkert de nuværende Lærerkræfter Takken for. Formanden: Ja, dette er rigtigt, men vi skylder ogsaa Skoleudvalget, specielt dets Formand og Pedel Simonsen Tak for den gode Orden, Aand og Tone, der hersker paa Skolen. Malermester P. M. Christoffersen udnævnes til Æresmedlem. Forinden Valgene tog Formanden Ordet og udtalte: Malermester P. M. Christoffersen har meddelt Bestyrelsen, at han ikke ønsker Genvalg til Skoleudvalget. Han har været Medlem af dette Udvalg siden 1911, Formand siden 1918 og Medlem af Foreningen siden Det Arbejde, han har nedlagt til Gavn for Haandværkerstanden og navnlig i de 20 Aar, han har været Formand for Skoleudvalget, kan ikke paaskønnes nok. Hans Virken har været præget af Akkuratesse, godt og forstaaende Samarbejde med sine Udvalgskolleger og med Skolens Lærerkræfter. Megen Tid har han ofret paa dette Alter, og Vederlag har han aldrig faaet, tvertimod har han ofte afholdt mindre Udgifter af sin egen Lomme. Han har den Tilfredsstillelse af kunne sige, at hans Arbejde er lykkedes, men ogsaa Bestyrelsen ønsker at give Udtryk for Tilfredshed med hans Virken; derfor beder vi ham som Erindringsgave at modtage dette Salonur, og vi beder Generalforsamlingen om Tilslutning til at udnævne ham til Æresmedlem af Foreningen. Dette vedtoges med Akklamation og efterfulgtes af et kraftigt Leve for Malermester Christoffersen. P. M. Christoffersen takkede for den udviste Opmærksomhed og takkede saavel sine Udvalgskolleger som Skolens Lærere for godt Samarbejde, ligesom han takkede Bestyrelsen for den Forstaaelse, han altid havde mødt der, naar han kom med sine Krav. Valgene. Til Medlem af Skoleudvalget valgtes Tømrermester Jacob Gottschalck med 28 Stemmer. Malermester Jermer fik 18 St. Til Revisor i Stedet for Borgmester Iversen valgtes enstemmigt Snedkermester Oskar Petersen. De øvrige Valg var Genvalg. Under Eventuelt meddelte Formanden, at Bestyrelsen overvejede Muligheden af at danne Studiekredse inden for Foreningen. Fællesrepræsentationen har Planer hertil under Udarbejdelse, og naar disse foreligger, vil vi prøve om vi kan samle i hvert Fald en Del af Medlemmernes Interesse herom. Han sluttede derefter Generalforsamlingen med et Leve for Haandværkerforeningen. Omtale 2/12 (delvis gengivet) 70 Aar Paa Søndag fejrer fhv. Skomagermester C. N. Andersen, Nykøbing, sin 70 Aars Fødselsdag. Andersen er født paa Kalundborgegnen, men levede det meste af sin Barndom paa Faarevejle Aas, hvorlil Forældrene flyttede. Efter sin Konfirmation kom han i Skomagerlære og aflagde Svendeprøve hos den anerkendte Mester Carl Mørch i Nykøbing. Efter udstaaet Læretid rejste Andersen til Roskilde og København for atter i 1902 at vende tilbage til Nykøbing og starte sin Forretning her. Hans Virksomhed har dog ikke indskrænket sig til Syl og Rasp. Han har saaledes hele Tiden været en virksom Medarbejder indenfor Afholdsbevægelsen, i hvilken han lod sig indrullere i 1890, medens han arbejdede i Roskilde. Han var paa dette Omraade en nær Forbundsfælle med den senere Landstingsmand Henrik Nielsen, og hans Interesse for Ædruelighedens Fremme er ingenlunde blevet kølnet med Aarene. C. A. Andersen er nemlig i høj Grad besjælet af Samfunds tanker, og alt, hvad der kan bidrage til Højnelse af det danske Samfund har i han en trofast Ven og Støtte. Et virksomt Middel hertil ser han i Afholdsbevægelsen. Men ogsaa paa anden Maade er Skomager Andersen kommen i Berøring med større Kredse. I 1913 paatog han sig Opgaven som Kasserer for Byens største Forening, Sygekassen, en Gerning. der efterhaanden voksede saa stærkt, at den tvang ham til helt al opgive sit Haandværk og udelukkende hellige sig Arbejdet med Sygekassens Anliggender, en Gerning, som han udførte med stor Pligt troskab lige til 1936.

10

11 Tak for det gamle og godt nytår blev ønsket af: Mejeriet Billesborg Herman Andersen Fragtmand Tlf. 197 Havnevej H. V. Andersen Murermester, Billesvej Knud Andersen Vulkanisør Algade 64 Chr. Andersen Rebslager Tlf. 73 Ole Olsem Vognmand Nyledsbakken P. M. Christoffersen Malermester Carl Christensen Aut. Chevroletforhandler S. E. Christensen Bagermester Tlf. 131 Vesterbro Wøldike Christensen Købmand Tlf. 281 Nørregade Importørens Udsalg Algade 18 Tlf. 118 Jakob Gottschalck Tømrermester Tlf. 142 Hans Hansen Købmand Tlf. 8 J. V. Clausen og Søn Smedemestre Karl Jensens Maskinværksted Tlf. 136 N. Frandsen Tømrermester Joh. Guldbrandsen Herre- og Dameskræderi L. Boje Petersen Vognmand Tlf. 331 A. Iversen Bagermester R. M. Johansen Købmand Ejnar O. Johansen Bogtrykker Th. Jørgensen Abrikona Holger Olsen Vognmand Tlf. 189 Rm. Rasmussen Cykelhandler Tlf. 114 Algade 13 Herman Hansen Cigarhandler Tlf. 275 Algade 17 Anton Hansen Bageri og Konditori Tlf. 119

12 Poul Helms Boghandel Aage Larsen Kiosken Tlf. 318 E. C. Larsen Aut. Elektrisk Installatør Torvet Paulus Nielsen Urmager & Guldsmed C. Møller Bagermester Svanestræde Knud Larsen Isenkramforretning Finn H. Hansen Den grønne Facade H. Madsen Landmandshoteller Laur. Olsen Restauratør Oskar Petersen Snedkermester Peter Petersen Fragtmand Nyledsbakken Kai Vejlsgaard Reginateatret Tlf. 340 Oscar Petersen Købmand Tlf. 177 Lindealle Carl Jørgensen Cykelhandler Svanestræde Volmer Jørgensen Vognmand Tlf. 385 P. A. Rasmussen Møller Grevinge og Nykøbing Viggo Rasmussen Konditor Algade 17 Frederik Rodian Engelsk Beklædnings-Magasin K. Svensson Skrædermester Slagteriudsalget Tlf. 200 C. F. Petersen Smedemester & Maskinforhandler Svinninge Mejeriudsalg Algade 50 Tlf. 373 H. Buss Rutebilejer Tlf. 326 Sigurd Frederiksen Sadelmagermester

Endelig vedtoges det at fastsætte næste Byraadsmøde til Tirsdag den 29. ds. i Stedet for den 22., der jo er Valgdagen. Omtale 17/10 (fuldt gengivet)

Endelig vedtoges det at fastsætte næste Byraadsmøde til Tirsdag den 29. ds. i Stedet for den 22., der jo er Valgdagen. Omtale 17/10 (fuldt gengivet) Omtale 9/10 (fuldt gengivet) Nykøbing Byraad. Fra Mødet i Aftes. Nykøbing Byraad holdt i Aftes Møde. En lang Række Sager blev taget til Efterretning. Der forelaa Indberetning fra Biograftilsynet for Aaret

Læs mere

Nykøbing 1921 fra Holbæk Amts Venstreblad

Nykøbing 1921 fra Holbæk Amts Venstreblad Omtale 2/4 (fuldt gengivet) Nævningegrundlisten for Nykøbing har faaet følgende Sammensætning: Købmd. Hans Hansen, Købmd. J. C. Larsen, Købmd. S. Buurgaard- Jensen, Rebslager P. A. Frederiksen, Tømrer

Læs mere

Omtale 18/4 (fuldt gengivet)

Omtale 18/4 (fuldt gengivet) Omtale 18/4 (fuldt gengivet) Nykøbing Samariterforening afholdt Lørdag Aften paa Vilh. Nielsens Hotel 2-Aars Stiftelses-fest. Ca. 50 Medlemmer deltog. Ved Kaffebordet uddelte Formanden Frk. Else Jensen,

Læs mere

Nykøbing 1922 fra Holbæk Amts Venstreblad

Nykøbing 1922 fra Holbæk Amts Venstreblad Omtale 1/4 (fuldt gengivet) Nævningegrundlisten i Nykøbing er i disse Dage fremlagt og indeholder følgende Navne: Købmd. Hans Hansen, Købmand J. C. Larsen, Købmd. S. Buurgaard Jensen, Tømrer P. Johs. Rasmussen,

Læs mere

URTEKRÆMMER FORENINGEN I KØBENHAVN

URTEKRÆMMER FORENINGEN I KØBENHAVN URTEKRÆMMER FORENINGEN I KØBENHAVN 1862 * 17. MARTS «1937 1753-1937 T henved 200 Aar har DANSKE OLIE- 1 MØLLER OG SÆBEFABRIKKER A / s fremstillet sine landskendte Produkter af fineste Kvalitet og stadigvæk

Læs mere

Fagforeningerne dannes

Fagforeningerne dannes Fagforeningerne dannes I slutningen af 1800-tallet begyndte industrialiseringen for alvor i Danmark. De mange nye arbejdspladser trak landbefolkningen til byerne, hvor der var arbejde at få. I takt med

Læs mere

En pioner i Arbejderbevægelsen. O.V.Høft. Udgivet af ASRA. Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing Amt

En pioner i Arbejderbevægelsen. O.V.Høft. Udgivet af ASRA. Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing Amt En pioner i Arbejderbevægelsen O.V.Høft Udgivet af ASRA Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing Amt En pioner i Arbejderbevægelsen O.V.Høft Lemvig Redaktion: Elky Madsen Leo Skaaning Bent Kruuse Jørn

Læs mere

BORNHOLMSKE SAMLINGER

BORNHOLMSKE SAMLINGER ."jf'" Bornholmske Samlinger, Ottende Bind, Rønne 1913 BORNHOLMSKE SAMLINGER OTTENDE BIND UDGIVET AF BORNHOLMSK SAMFUND RØNNE COLBERGS BOGHANDELS FORLAG (KNUD JØRGENSEN) COLBERGS EFTF. BOGTRYKKERI 1913

Læs mere

jubilæumsskrift 1935-2010

jubilæumsskrift 1935-2010 jubilæumsskrift 1935-2010 75 år randers politihundeforening JUBILÆUM 75 ÅR RANDERS POLITIHUNDEFORENING 1935-2010 Formænd i gennem tiderne 1935 1944 Peter Madsen 1944 1945 Formandsstolen tom på grund af

Læs mere

DANSK VEJTIDSSKRIFT. Nr 6 19. AARGANG. FORENEDE TIDSSKRIFTERS FORLAG Als KØBENHAVN K.

DANSK VEJTIDSSKRIFT. Nr 6 19. AARGANG. FORENEDE TIDSSKRIFTERS FORLAG Als KØBENHAVN K. 19. AARGANG FORENEDE TIDSSKRIFTERS FORLAG Als KØBENHAVN K. DANSK VEJTIDSSKRIFT Professor ved den polytekniske Læreanslall A. 11. Christensen (ansv.) REDAKTION: 4rntmand P. Chr. v. Stemann. i Kontorchef

Læs mere

THYLANDS POLITISKE HISTORIE AF KJELD JENSEN

THYLANDS POLITISKE HISTORIE AF KJELD JENSEN THYLANDS POLITISKE HISTORIE AF KJELD JENSEN Thy har altid været noget for sig i Politik, mere konservativt end nogen anden Landsdel. Mens Venstre i de store Kampaar mellem Højre og Venstre Landet over

Læs mere

En sognerådsformand fortæller. De fire kommuners alderdomshjem. Emil Tolstrup Christensen

En sognerådsformand fortæller. De fire kommuners alderdomshjem. Emil Tolstrup Christensen En sognerådsformand fortæller og De fire kommuners alderdomshjem Emil Tolstrup Christensen En sognerådsformand fortæller... 4 Ny i kommunalt arbejde... 4 Dramaet om konstitueringen... 5 Den lille lærer...

Læs mere

MARINEFORENINGEN FANØ AFDELING ~ 1 ~

MARINEFORENINGEN FANØ AFDELING ~ 1 ~ ~ 1 ~ ~ 2 ~ ~ 3 ~ ~ 4 ~ ~ 5 ~ ~ 6 ~ ~ 7 ~ ~ 8 ~ ~ 9 ~ ~ 10 ~ ~ 11 ~ ~ 12 ~ ~ 13 ~ ~ 14 ~ ~ 15 ~ ~ 16 ~ ~ 17 ~ ~ 18 ~ ~ 19 ~ ~ 20 ~ ~ 21 ~ ~ 22 ~ ~ 23 ~ ~ 24 ~ ~ 25 ~ ~ 26 ~ ~ 27 ~ ~ 28 ~ ~ 29 ~ ~ 30 ~

Læs mere

23. april 1974 Lindbjerggaard brænder... To ældre ægtepar mistede ALT ved eksplosionsagtig brand her ses de sørgelige rester af deres hjem.

23. april 1974 Lindbjerggaard brænder... To ældre ægtepar mistede ALT ved eksplosionsagtig brand her ses de sørgelige rester af deres hjem. ...fortsat fra Årsskrift 2012 23. april 1974 Lindbjerggaard brænder... En blæsende forårsdag opstår der brand ved fyret i bryggerset. Ilden får fat i det gamle tørre loft, brænder sig hurtigt igennem og

Læs mere

FOA Psykiatri 100 års jubilæum 1909-12. juni - 2009 Et historisk tilbageblik

FOA Psykiatri 100 års jubilæum 1909-12. juni - 2009 Et historisk tilbageblik FOA Psykiatri 100 års jubilæum 1909-12. juni - 2009 Et historisk tilbageblik 100 års jubilæum 2009 1 Indhold: Indholdsfortegnelse...2 Forord...3 Det skrev vi ved 75 års jubilæummet...4 Således skrev vi

Læs mere

POUL FELDVOSS SKOLEN FOR FOLKET. Tårnby Kommunes skolehistorie fra århundredskiftet til 2. verdenskrig

POUL FELDVOSS SKOLEN FOR FOLKET. Tårnby Kommunes skolehistorie fra århundredskiftet til 2. verdenskrig POUL FELDVOSS SKOLEN FOR FOLKET Tårnby Kommunes skolehistorie fra århundredskiftet til 2. verdenskrig SKOLEN FOR FOLKET Tårnby Kommunes skolehistorie fra århundredskiftet til 2. verdenskrig 2 Se tekst

Læs mere

Lektor og barbér. Doktor og slagter. Konge og bonde.

Lektor og barbér. Doktor og slagter. Konge og bonde. Lektor og barbér. Doktor og slagter. Konge og bonde. Rønne Skakforening i 100 år. 1901-2001 copyright forfatterne 2001 Rønne Skakforening v/esben Munch, Bent Schiøtt Hansen og Preben Børge Petersen ISBN:

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Carl Nielsen Brevudgaven bd. 5. Om dette bind

Carl Nielsen Brevudgaven bd. 5. Om dette bind Kildestoffet i dette bind bærer præg af at de fire år som det omhandler, ikke var nemme at få hold på for hovedpersonerne selv. Vi, der det meste af et århundrede senere som redaktør eller læsere forsøger

Læs mere

Jerslev gennem 100 år

Jerslev gennem 100 år Jerslev gennem 100 år Ved udarbejdelsen af artiklerne til denne bog har jeg benyttet mig af de oplysninger, jeg har kunnet finde frem til på Det lokalhistoriske arkiv i Jerslev. Jeg har dels søgt i protokoller,

Læs mere

Frode Aagaards tid 1923-34

Frode Aagaards tid 1923-34 Kapitel 14 Frode Aagaards tid 1923-34 Ansættelsen Efter at Andreas Hansen havde meddelt bestyrelsen sin afgang, så snart der var fundet en afløser, spillede bestyrelsen bolden tilbage til ham ved at opfordre

Læs mere

Aars Fjernvarme en varm forbindelse

Aars Fjernvarme en varm forbindelse En af pionererne fra Aars Fjernvarmecentrals første år var Anders Nielsen. Han fik driften af Fjernvarmecentralen i entreprise 1. december 1955. Fra 1. juli 1967 blev Anders Nielsen i stedet ansat som

Læs mere

Vidste du Uddrag af foreningens protokoller

Vidste du Uddrag af foreningens protokoller Vidste du Uddrag af foreningens protokoller Vidste du 1949-2007 Kolonihavernes historie Kolonihave, lille jordstykke, anlagt på kommunal eller statsejet jord for et begrænset åremål. Jordstykkerne blev

Læs mere

Ordinær generalforsamling R E F E R A T

Ordinær generalforsamling R E F E R A T 1/15 Ordinær generalforsamling Søndag den 2. marts 2014 kl. 14.00 Assens Skolens lokaler, Niels Kjærbyesvej 9, 5610 Assens R E F E R A T Bestyrelsen: Hans Mørkebjerg H57 (HM), Helge Jakobsen G57 (HJ),

Læs mere

Johanne og Arne Nørgaard

Johanne og Arne Nørgaard Desværre må I i år nøjes med en kort julehilsen fra mig, da jeg opholder mig på Centralsygehuset i Randers. Men i løbet af nogle få dage vil jeg atter være hjemme. Jeg ønsker derfor alle en god og fredfyldt

Læs mere

Fanefjord Sparekasses historie

Fanefjord Sparekasses historie Fanefjord Sparekasses historie Skrevet i 1951 Socialt tænkende mennesker oprettede sparekasserne Sparekasserne dukkede op i slutningen af 18. århundrede, men de har rødder, som går langt tilbage i tiden.

Læs mere

Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing amt. Æ Klep stow på Stampe og Jensens fabrik i Hammerum 1938 foto: ASRA arkiv

Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing amt. Æ Klep stow på Stampe og Jensens fabrik i Hammerum 1938 foto: ASRA arkiv ASRA NYT Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing amt 25. årgang nr.1. Februar 2008 Æ Klep stow på Stampe og Jensens fabrik i Hammerum 1938 foto: ASRA arkiv Jacob Christensen har skrevet i bogen Arbejdernes

Læs mere

Jubilæumsbog. Aarhus Fodbolddommerklub 75 års jubilæum 1936-2011. Vi fløjter i fællesskab

Jubilæumsbog. Aarhus Fodbolddommerklub 75 års jubilæum 1936-2011. Vi fløjter i fællesskab Jubilæumsbog Aarhus Fodbolddommerklub 75 års jubilæum 1936-2011 Vi fløjter i fællesskab 2 3 Denne jubilæumsbog er skrevet i anledning af Aarhus Fodbolddommerklubs 75 års jubilæum den 29. april 2011. Målet

Læs mere

Besættelsestidshistorisk selskab for Thy og Vester Hanherred

Besættelsestidshistorisk selskab for Thy og Vester Hanherred Besættelsestidshistorisk selskab for Thy og Vester Hanherred Nyhedsblad nr 73 Oktober 2013 Bestyrelsen Formand: Erik Ansø 97991054 Næstformand: Erik Andersen 97933536 Sekretær: Jens Sauer 97981248 Kasserer:

Læs mere

Min Afsked. falneniilieilsiiræsi paa lors. Rasmus Lund. Konrad Jørgensens Foilag. som. Kolding. 188H. belyst navnligt ved tjenstlige Breve.

Min Afsked. falneniilieilsiiræsi paa lors. Rasmus Lund. Konrad Jørgensens Foilag. som. Kolding. 188H. belyst navnligt ved tjenstlige Breve. n r*-0 Min Afsked som falneniilieilsiiræsi paa lors belyst navnligt ved tjenstlige Breve. at Rasmus Lund. i^gi ft,! ^gpll ff^ ^^^^^^r- Kolding. Konrad Jørgensens Foilag. Hovedkommission hos Å'arl Sc/tenberg,

Læs mere