Nykøbing 1938 fra Holbæk Amts Venstreblad

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nykøbing 1938 fra Holbæk Amts Venstreblad"

Transkript

1 Omtale 4/10 (fuldt gengivet) Hvad Frederik den VII gemte. En Snustobaksdaase med 6 Skilling fundet i Soklen. I disse Dage er man i Færd med at flytte Frederik VII.s Buste paa Holtets Plads i Nykøbing. Flytningen, der foretages af Entreprenør Jens Nielsen, drejer sig kun om et Par Meter, men er desuagtet besværlig nok, da Busten med sin Kampestenssokkel er solidt forbunden med et stærkt Cementfundament. Man har i flere Dage arbejdet med Mejsel og Nedstryger for at faa frigjort Kolossen. Under Arbejdet har man fundet en kuriøs Genstand, der var indmuret i Sokkelen, nemlig en forniklet Snusdaase, der dog ikke indeholdt Tobak, men derimod seks Enskillinger. Mindesmærkets Fædre har formentlig ikke kunnet bringe over deres Hjerte, at Frederik Folkekær skulde staa her i sin Ensomhed uden at have en Nødskilling i Behold. Omtale 4/10 (fuldt gengivet) Da Valget stod mellem Nykøbing og Hillerød. Justitsministeren afgjorde, hvor Sindssygehospitalet skulde ligge. I sine smukke Erindringer Min Livsmelodi fortæller Forpagter Chr. Sonne følgende Tildragelse fra sin Virksomhed som Landstingsmand. Forslaget om Oprettelse af et nyt Statssindssygehospital behandledes i Juni 1012 og April 1913: Jeg var, skriver Forpagter Sonne, Mindretalsordfører i 1912 ved Sagens 2. og 3. Behandling. Der indtraf det særlige Tilfælde, at ved Afstemningen i Salen ved 2. Behandling skete der en Afgang i det Stemmetal, som regnedes tilknyttet Udvalgsbetænkningens Flertal mod den af Betænkningens Mindretals hævdede Opfattelse. Striden stod om, hvorvidt det planlagte Hospital skulde ligge ved Nykøbing S. eller Hillerød. Folketingsmand Lars Dinesen, valgt i Hillerød, agiterede stærkt for Valget af Hillerød, og det hævdedes, at hans Genvalg vilde være betinget af, at hans her nævnte Ønske blev virkeliggjort, hvilket ikke skete, lige saa lidt som at Lars Dinesen blev genvalgt. Efter en lang og hed Debat, væsentlig ført mellem Flertalsordføreren, Landstingsmand Ejsing og mig, samt med daværende Justitsminister F. Bülow, som sluttede sig til Ejsing naaedes til Afstemning, som stod paa, hvorvidt Sejren skulde tilfalde Betænkningsflertallet, som holdt paa Nykøbing, eller Mindretallet, der med mig som Ordfører foretrak Hillerød. Ved at adskillige socialdemokratiske Stemmer fulgte min Anbefaling for Hillerød, blev der Flertal for Valget af denne By. Landstinget kunde altsaa da hindre Anstaltens Opførelse i Nykøbing, men mere magtede det ikke, eftersom det ikke mod Folketinget kunde gennemtvinge dens Opførelse i Hillerød. Enden paa Sagen blev saa, at alle Parter Aaret efter enedes om at akceptere den Ordning, at det overdroges Justitsministeren at træffe Valget mellem Hillerød og Nykøbing som Hjemsted for Anstalten. I saa Henseende faldt Valget paa Nykøbing, efter at Justitsminister Bülow under en Biltur med Rigsdagens paagældende Udvalgsmedlemmer paa Aastedet havde redegjort for Sagens planlagte Løsning. Omtale 5/10 (fuldt gengivet) Den nye Vejformand i Nykøbing udnævnt. Til Stillingen som Vejformnd i Nykøbing havde der meldt sig 49 Ansøgere. I et lukket Byraadsmøde i Aftes blev Pladsen besat. Gade- og Vejudvalget havde som Nr. 1 indstillet Assistent paa Søllerød Kommunes Ingeniørkontor, Ejner Barfoed. Den ny Vejformand er kun 31 Aar gl., men har dog en alsidig Uddannelse baade i Teori og Praksis. Han startede som Arbejdsmand, blev derefter Arbejdsformand hos Entreprenørfirmaet Person og Kleins Eftfl. og er for Tiden vikarierende Assistent paa Ingeniørkontoret i Søllerød.

2 Omtale 8/10 (fuldt gengivet) Den nye Bankdirektør Direktør Trige Laursen tiltræder allerede paa Tirsdag Stillingen som Bankdirektør i Nykøbing. Han er som tidligere meddelt kun 31 Aar, men han møder med fine Papirer, og saa maa man jo haabe, at det vil lykkes ham at afbøde det Slag, som Bedragerierne har tilføjet Banken. Skaden er jo ikke saa stor, at der er Brug for egentlig Rekonstruktion. Hvad det gælder om, er at faa genskabt den Tillid, som Afsløringerne uomtvistelig i nogen Maade har nedbrudt. Lad os haabe, at den unge Mand maa faa Held til at løse den betydelige Opgave, der venter ham. Omtale 23/10 (fuldt gengivet) 70 Aar. Paa Fredag, den 14. Oktober, fylder en kendt Nykøbingborger, pens. Skolepedel N. L. Nielsen 70 Aar. Nielsen var oprindelig Skomager og overtog Stillingen som Skolepedel som en Biindtægt. Man vil deraf forstaa, at det var forinden Skolevæsnet i Nykøbing havde faaet det Omfang, som nu kendetegner det. Dengang kunde man nøjes med den gamle Skole i Svanestræde, hvor Folkebiblioteket og Skovkassen nu har til Huse. Med 1917, da den nye Skole blev opført, oprandt en ny Tid for Skolen, men saavist ogsaa for Skolepedellen. Nu kunde der ikke mere blive Tid til at røgte hverken Syl eller Pløk. Rengøringen af det store Skolekompleks og hvad dertil hører gav ikke alene alt, hvad N. L. Nielsen og hans Hustru kunde overkomme, men der maatte en hel Del Udenomshjælp til, saa Nielsen blev nu i ikke ringe Grad Arbejdsleder. Men han tog den store Opgave op, trofast og stilfærdigt, som hans Natur er. Med Børnene levede han altid i bedste Forstaaelse. Han elskede Børn, og Kærligheden var gensidig. Selv de værste Spilopmagere nænnede ikke at lave Udskejelser paa Nielsens Enemærker. For tre Aar siden søgte han sin Afsked og købte sin lille Villa i Præstevænget, hvor han og Hustruen pusler i Hus og Have, saa den lille Ejendom er en Pryd og en Fryd ikke alene for det gamle Pedelpar, men for enhver, der passerer Vejen. Og forhaabentlig vil de endnu have mange Aar tilbage til Hvilestund efter deres travle Gerning. Omtale 13/10 (fuldt gengivet) Den nye Borgmester Medens der ved tidligere Lejligheder har været nogen Spænding over Borgmestervalgene i Nykøbing som der almindeligvis vil være, naar Byraadet bestaar af lutter Mindretal saa var Spændingen denne Gang udløst forinden Valget i Aftes fandt Sted. Fra vistnok alle Sider var man indforstaaet med, at naar Radikale og Socialdemokrater i 1937 gik sammen om at flytte Kommunens Ledelse fra Konservatismen til Demokratiet, saa vilde denne Linie blive holdt ogsaa denne Gang, og da ingen af de radikale Byraadsmedlemmer havde en saadan Anciennitet i Byens Styrelse bag sig, at de vilde aspirere til Borgmesterværdigheden, var det nogenlunde givet, at Tømrer Johs. Olsen vilde blive Manden. Det var derfor naturligt, at da Johs. Olsen lod rette Forespørgsel til den radikale Gruppe, om denne vilde støtte hans Valg, blev der svaret Ja. Dermed var Spørgsmaalet afgjort. Den ny Borgmester er født i Skelby i Sydsjælland den 21. Februar 1887 og er saaledes 51 Aar gammel. Han lærte Tømrerhaandværket og kom her til Nykøbing, da Sindssygehospitalet var under Opførelse. Og da dette var færdigt, knyttedes han dertil som Leder af Hospitalets Tømrerværksted, hvor han siden har virket. Ret hurtigt indfangedes han af det kommunale Arbejde,

3 idet Socialdemokratiet i 1917 satte ham ind i Byraadet, hvor han siden har haft Sæde. Hans Speciale her har været de tekniske Værker, i hvis Udvalg han har siddet siden. Han har ogsaa haft adskillige andre Udvalg at arbejde med, men Gas og Vand var det, der havde hans største Interesse. I den specielle kommunale Administration var det Redaklør Karl Petersen, der var den førende blandt Socialdemokraterne, idet han sad som Medlem af Kasse- og Regnskabsudvalget, indtil han gik af i Johs. Olsen overtog da hans Plads, og han har nu i 5½ Aar i haft Lejlighed til al følge den interne Administration paa nærmeste Hold saaledes, at han ingenlunde staar fremmed overfor den Opgave, han nu gaar ind til. Og hvad enten man er enig eller uenig med de Synspunkter, Johs. Olsen forfægter, vil alle være enige om at anerkende hans levende Interesse for Byens Ve og Vel. Og del er ikke nogen ringe Ballast for en Borgmester. Omtale 13/10 (delvis gengivet) Nykøbing Byraad valgte Johs. Olsen til Borgmester. Syv Stemmer faldt paa Johs. Olsen og fire paa Jakob Jensen. En lang Række Udvalgsændringer i Borgmesterens Kølvand. Nykøbing Byraad havde i Aftes en af sine store Dage, idet Tilhørerpladserne var godt besatte. Tilhørerne var, tro mod Traditionen, kommet for at høre, hvorledes Borgmestervalget spændte af. Mødet indlededes med, at Byraadets hidtidige første Viceformand Johs. Olsen bød det nye Medlem Smedemester Svend Clausen velkommen. Første Punkt paa Dagsordenen var Valg af Borgmester. Fr. Petersen foreslog Johs. Olsen og H. C. Larsen foreslog Sagfører Jakob Jensen. Der blev ikke som forrige Gang holdt Anbefalingstaler. Man skred straks til Afstemning, og i første Omgang var Valget afgjort, idet Johs. Olsen fik 7 St. og Jakob Jensen 4. Johs. Olsen takkede for Valget og udtalte Haabet om godt Samarbejde mellem Grupperne om de Opgaver, der melder sig, saa disse kan blive løst paa bedste Maade for Byen og dens Borgere. Omtale 13/10 (fuldt gengivet) Den ny Badmintonhal i Nykøbing Arbejdet paa den nye Hal er nu i fuld Gang. Planeringsarbejdet er til Ende, og man er i Dag gaaet i Gang med at støbe Grunden, ligesom Tømrerne er i Sving med Tilretning af Tømmeret. Men da Haandværkerne er indgaaet paa, at Hallen skal staa fiks og færdig til den 3. December, kan det nok ogsaa behøves, at der bliver fuld Speed paa Foretagendet.

4 Omtale 15/10 (fuldt gengivet) Ny Formand for Socialudvalget Da baade Formanden, Johs. Olsen, og Næstformanden, Nybjerg, ved den stedfundne Omplacering er udtraadt af Socialudvalget i Nykøbing, har dette maattet konstituere sig paany. Til Formand er valgt Overplejer Lading-Petersen og til Næstformand Arbmd. Johs. Henriksen. Omtale 19/10 (fuldt gengivet) Badmintonklubben blev startet i Aftes. Hallen koster 22,000 Kr., og man mangler nu kun 1500 deraf. Nykøbing Sj. Badmintonklub holdt i Aftes stiftende Generalforsamling paa Vilh. Nielsens Hotel, hvor ca. 25 Interesserede havde givet Møde. Dommerfuldmægtig Fog bød velkommen og gav en Oversigt over det, som indtil nu er passeret. Han oplyste herunder, at den nye Hal nu er under Opførelse og ventes færdig i Begyndelsen af December. Hallen vil koste ca. 22,000 Kr., og disse Penge er skaffet ved, at der er indsamlet godt 5000 Kroner i frivillige Bidrag, laant 10,000 Kr. mod Pant i Hal og Grund og endeligt ved, at Kommunen har givet et Tilskud paa 5000 Kr. samt Grunden. Man mangler endnu ca Kr. i at have alle Pengene til Byggeriet, men man har Haab om, at der endnu vil komme en Del ind ved frivillige Bidrag. Fuldmægtig Fog oplæste derefter Forslag til Love for Foreningen, og disse blev derefter vedtaget. Foreningens Navn blev som ovenfor anført Nykøbing Sj. Badminton-Klub, samlet i Initialerne N. K. B. Til Bestyrelse valgtes Frøken Ruth Buurgaard, Fru Frost Hansen, Fru Rigmor Vedde, Dommerfuldmægtig Fog, Boghandlermedhjælper Børge Nielsen, Mekaniker Henrv Petersen og Toldassistent la Cour, Som Suppleanter valgtes Fru Fugl og Kriminalbetjent Halberg. Spilleudvalget kom til at bestaa af Frk. Anni Hansen og Fragtmand Peter Petersen, suppleret med et Medlem af Bestyrelsen. Revisorer blev Kriminalbetjent Jørgensen og Forretningsfører Staal-Petersen. Fuldmægtig Fog anmodede Generalforsamlingen om at medvirke til, at alle Spilleinteresserede snarest meldte sig til et af Bestyrelsens Medlemmer, saa at man derved kan faa et Overblik over Tilslutningen. Til Slut udbragtes et kraftigt besvaret Leve for den nye Foreningen. Omtale 1/11 (fuldt gengivet) 103 Ansøgere til Pladsen som Mejeribestyrer paa Billesborg. En Generalforsamling, der hvilede paa en Misforstaaelse og et Truselsbrev. Der blev fordømt. Ved den ekstraordinære Generalforsamling i Andelsmejeriet Billesborg bød Formanden Vognmand

5 Chr. Madsen Lergravene, velkommen og holdt derefter følgende smukke Mindetale over Iversen Dette er første Gang Andelshaverne er samlet efter Mejeribestyrer Iversens Død. Vi vil derfor mindes ham og hans Gerning iblandt os. Vi kendte og skattede alle Iversen som den store Personlighed, hvis hele Virke var præget af hans Energi og Viljestyrke. I over 30 Aar stod han som Lederen af vort Mejeri. Dette var lille, og han var selv meget un g, da han begyndte. Men Mejeriet og Iversen voksede på sammen, og der er ikke én iblandt os, der ikke vil erkende, at Iversen ledede Mejeriet godt. Det var derfor med Vemod, vi modtog Budskabet om hans Sygdom og med dyb Sorg, vi hørte om hans Død. I over 30 Aar ledede han det gamle Mejeri. Nu stod han overfor Virkeliggørelsen af sin store Drøm, nemlig at faa et nyt og moderne Mejeri at arbejde med. Han fik Slidet i det gamle Mejeri og de store Besværligheder ved Ombygningen, men Frugterne heraf blev ham ikke forundt. Vi skylder Iversen stor Tak for hans Gerning paa Billesborg og vil samle denne Tak i et Ære være hans Minde! Forsamlingen sluttede sig hertil ved at rejse sig. Den nye Mejeribestyrer. Formanden meddelte derefter, at Generalforsamling var indkaldt paa Begæring af 21 Andelshavere med Dagsorden: Drøftelse af Mejeribestyrer. Efter at Avlsbruger Vald. Andersen, Askehaven, var valgt til Dirigent gav Avlsbruger Niels Madsen, Vestre Lyng, en kort Motivering for Generalforsamlingens Indkaldelse. Det skyldes, at Bestyrelsen havde opslaaet Bestyrerpladsen ledig, og dette var der ingen Grund til, eftersom vi i Førstemejerist Aage Nevermann har et Bestyreremne, som Bestyrelsen ved, at det store Flertal af Andelshaverene ønsker at faa til Bestyrer. Jeg ved, sagde Madsen, at der er tre Bestyrelsesmedlemmer, der er enige med os heri, medens fire har villet opslaa Pladsen ledig for at komme uden om Nevermann. Derfor ønskede vi en Generalforsamling afholdt for at stemme Nevermann ind, thi Generalforsamlingen er vel Mejeriets øverste Myndighed? Avlsbruger Niels Mortensen, Skærby: Ikke i dette Tilfælde, thi ifølge Lovene er det Bestyrelsen, der antager Mejeribestyrer. Den har Ansvaret, men ogsaa Rette. Formanden: Jeg forstaar ikke dette Postyr. Vi har opslaaet Pladsen ledig, ikke fordi vi havde noget imod Nevermann. Vi anerkender ham som en dygtig Mejerist, men hvorledes han vil være som Leder har vi ingen Erfaring for. Bestyrelsen ansaa det for sin Pligt at opslaa Pladsen ledig. Der har meldt sig 103 Ansøgere, deriblandt mange med fine Kvalifikationer, uden at jeg dog vil sige, at disse fordunkler Nevermann, det Plus taget i Betragtning, at han er lokalkendt. Pladsen blev opslaaet ledig den 5. Oktober. Den 10. Oktober fik vi en af 63 Andelshavere underskrevet Adresse om, at de ønskede Nevermann ansat, og Ifølge hermed var en skrivelse, hvori der stod, at hvis ikke han var ansat inden den 20. Oktober, vilde man fordre en Generalforsamling afholdt med Dagsorden: Valg af ny Bestyrelse. Vel havde jeg Respekt for det Ønske, de 63 fremsatte, men Truslen der laa i Følgeskrivelsen, respekterer jeg ikke. Og den var for øvrigt ogsaa umulig at efterkomme, eftersom Ansøgningsfristen var sat til den 25. Oktober, følgelig kunde vi ikke besætte Pladsen inden den 20. For øvrigt vil jeg ikke mene, at det haster saa stærkt med Besættelsen. Nevermann er konstitueret som Mejeribestyrer. Det er muligt, at det vilde støtte hans Valg, at han i et Par Maaneder fik Lejlighed til at vise, hvad jan duer til som Mejerileder. Problemet var herefter Genstand for en lang og til Tider lidenskabelig Diskussion. Truselsbrevet til Bestyrelsen blev almindelig fordømt. Det var ikke forelagt nær alle Underskriverne, og hvor det var kommet fra, var det ikke muligt at faa oplyst. Under Forhandlingerne kom det frem, at Grunden til, at Generalforsamlingen var indkaldt, var den, at men mente, at de fire Bestyrelsesmedlemmer, der havde foranlediget, at Pladsen var opslaaet ledig, havde gjort detyte fordi de nærede Modvilje mod Nevermann som Mejeribestyrer. Dette protesterede disse energisk imod. Opslaget var fortaget, fordi dette var den regelrette Vej at gaa. Havde man ikke gjort det, kunde der med større Grund rejses Bebrejdelser mod Bestyrelsen. Afslutningen. Generalforsamlingen resulterede i, at man med Akklamation rettede en Henstilling til Bestyrelsen om at ansætte Nevermann, og saa vidt vi forstod havde Bestyrelsen ikke noget imod at efterkomme denne Henstilling, som Bestyrelsen for øvrigt forud havde gennem Adressen med de 63 Underskrifter. I alt er der ca. 90 Andelshavere tilsluttet Mejeriet.

6 Omtale 1/11 (fuldt gengivet) Bestyrerpladsen paa Billesborg. Blandt de 103 Ansøgere har Bestyrelsen udtaget følgende syv til nærmere Overvejelse: Gunnar Nielsen, Frisenborg, 127 2/3 Points; Knud Fink, Frørup, 127; Aage Busk, Mundesirup, 126 1/3; Johs. Christiansen, Frederiksværk, 125 2/3; P. Jensen Niemann, Regstrup, 125; P. F. Larsen, Ejby, 120 1/3 og Aage Nevermann, Nykøbing, 116 2/3. Omtale 2/11 (fuldt gengivet) Den nye Postmester indsat. Den nye Postmester H. K. Paludan Møller fik i Gaar overdraget Embedet i Overværelse af Postkontrollør Vilh. Jensen. SDom tidligere omtalt kommer den nye Postmester fra Vejen. Omtale 12/11 (fuldt gengivet) Ny Redaktør af Odsherreds Tidende. Som ny Redaktør ved Odsherreds Tidende har Bestyrelsen for Holbæk Amtstidende og Odsherreds Tidende antaget Redektør V. Neerup, Skelskør, der for Tiden er Lokalredaktør af Næstved Tidende s Filialblad i Skelskør. Omtale november (fuldt gengivet) Fredsvalg til Menighedsraadsvalget i Nykøbing. Siden 1922 har der ikke været Menighedsraadsvalg i Nykøbing, idet de forskellige Grupper siden da har enedes om Opstilling af Fællesliste. Saaledes ogsaa i Aar. Der afholdtes i Aftes et af Menighedsraadet sammenkaldt Prøvevalg paa Raadhuset. Pastor E w a l d s e n bød velkommen og gav en kort Oversigt over Menighedsraadets Arbejde i den forløbne Periode, hvor den største Opgave havde været Anlæget af den ny Kirkegaard, som Menighedsraadet efter sit eget Skøn havde skilt sig overordentlig godt fra. Sognepræsten meddelte dernæst, at der denne Gang skete den Ændring i Menighedsraadets Sammensætning, at der skal vælges ti Medlemmer, medens der hidtil kun har været ni, og han anbefalede at lade det nye Mandat overgaa til Indre Mission. Hertil sluttede Dommerfuldmægtig Fog sig paa kirkelig Centrums Vegne. Som Ordfører for den frisindede Gruppe anbefalede Overplejer Lading-Petersen ogsaa Fredsvalg, og efter en kort Raadslagning i de forskellige Grupper enedes man om Opstilling af følgende Fællesliste. Suppleanter i Parantes: 1. Redaktør C. V. Christensen (Lærer J. Sembach). 2. Fru Boghandler Rasmussen (Kredslæge N. R. Jensen). 3. Sygeplejerske, Frk. Mille Raben (Diakon Siemer). 4. Snedkermester Oskar Petersen (Lærer J. Meyer). 5. Entreprenør Jens Nielsen, (Fru Kjær Petersen). 6. Gartner J. Jørgensen (Fru Missionær N. Andersen). 7. Frk. Johanne Fenger (Fru Anna Christensen, Havnevej). 8. Lærerinde Frk. Margrethe Christensen (Dommerfuldmægtig Fog).

7 9. Skomager Johs. Gunnarsen (Frk. Anna Nielsen, Kildestræde). 10. Plejer Karl Jørgensen (Sygeplejerske, Frk. Østergaard). Af disse har Nr. 2, 6, 7 og 8 Sæde i det nuværende Menighedsraad, og Nr. 1 og 3 har tidligere været Medlem, men gik ud for 8 Aar siden. Omtale 16/11 (fuldt gengivet) Nykøbing Idrætsforening holdt i Aftes sin ordinære Generalforsamling. Paa Foreningens Vegne bød Formanden, Direktør Ingvar Hansen, Slagteriet, velkommen og aflagde Beretning, hvori han bl. a. omtalte, at Klubben stod som Nr. 3 i Turneringen. Klubben søger Kommunen om Fritagelse for at betale de 10 pct. af Entréindtægten, som det koster at benytte Banen. Beretningen godkendtes enstemmigt. Regnskabet blev oplæst af Kassereren, Disponent Kaj Frederiksen og udviste en Balance paa 1086 Kr. I Fortsættelse heraf vedtoges det at udpege en Mand til at opkræve Kontingentet, hvortil valgtes Pedel Børge Brinkløw. Da Direktør Hansen ikke ønskede at fortsætte som Foreningens Formand, valgtes Inkassator P. Frederiksen. Til Bestyrelsen genvalgtes Børge Brinkløw og nyvalgtes P. Petersen. Som Revisorer valgtes H. P. Christensen og Leo Larsen. Spilleudvalget kommer til at bestaa af: Børge Brinkløw, Marcus Larsen og Helge Nielsen. Den nye Formand forelagde Forslag til Lovændringer, der enstemmigt vedtoges. Helge Nielsen paatalte, at der i Fremtiden bør føres Protokol over Klubbens Kampe. Sluttelig takkede den afgaaede Formand Materialforvalteren Poul Christensen for hans udmærkede Forvaltning. Efter at den nye Formand havde taget tilbørligt Afsked med den afgaaede, der dog fortsat vil gøre en aktiv Indsats, sluttede Generalforsamlingen med et af P. Frederiksen motiveret Leve for Foreningen. Omtale 21/11 (fuldt gengivet) Svinding Christensens Forretning føres videre. Likvidationskomiteen i Isenkræmmer Svinding Christensens Bo har solgt Boets Varelager til Isenkræmmer Knud Bützon, København. Køberen overtager Lageret allerede i Morgen, hvorefter det er hans Hensigt at føre Forretningen videre. Omtale 22/11 (fuldt gengivet) Nykøbing Haandværkerforening gør Aaret op. Set fra et Haandværkersynspunkt har det været jævnt godt. Malermester P. M. Christoffersen udnævnt til Æresmedlem af Foreningen. Nykøbing Haandværkerforening holdt i Aftes sin aarlige Generalforsamling i Teknisk SkolesFestsal. Formanden. Slagtermester H. C, Larsen bød velkommen og mindede om, at det var Foreningens halvfjerdsindstyvende Aarsgeneralforsamling. Der er Grund til at mindes de fremsynede Haandværkere, der dengang paatog sig det Hverv at samle Haandværkerne i Nykøbing i en Forening. Foregangsmændene ved

8 Starten var Jernstøber Røssel, Drejer Holst. Glarmester Bøgh, Tømrermester A. Larsen og Snedkermester J. Larsen. De er alle døde, men vi mindes dem med Taknemlighed. Ligeledes vil vi mindes det i Aar afdøde Medlem, Borgmester Iversen. Han var udgaaet fra en gammel Haandværkerslægt og bevarede altid en levende Interesse for Haandværkerstandens Ve og Vel, saavel som han interesserede sig for alt, hvad der angik vor Bys og dens Borgeres Trivsel. Gennem sin omfattende Virksomhed har Borgmester Iversen sat sig et Minde, som vi længe vil bevare i taknemlig Erindring. Forsamlingen sluttede sig hertil ved at rejse sig. Formandens Beretning. Derefter aflagde Formanden Beretningen: Haandværkerforeningen tæller nu 197 Medlemmer. Arbejdet i Foreningen har gaaet rolig og støt, og Økonomien er i god Orden. Vor Formue er i Aarets Løb forhøjet med ca Kroner. Ved sidste Generalforsamling blev det besluttet at udnævne vor mangeaarige Formand, Tømrermester N. Frandsen, til Æresmedlem. Dette er sket, og Bestyrelsen besluttede sig til at supplere denne Udnævnelse med en lille Erindringsgave, som jeg haaber Generalforsamlingen vil give sin Billigelse. (Hør!) Vi har foretaget den sædvanlige Juleuddeling til fem Damer, som har bedt mig bringe Haandværkerforeningen deres Hilsen og Tak. Vi har ogsaa uddelt de sædvanlige Tilskud, nemlig 200 Kr. til Byens Juleudsmykning, 50 Kr. til Folkebiblioteket og 15 Kr. til Herbergsforeningen. Bestyrelsen arrangerede eni Sommerfest i Skoven. Den var meget vellykket, men burde haft større Tilslutning end Tilfældet var. Den tekniske Skole er Grundpillen i Foreningens Arbejde. Bestyrelsen er altid villig til at yde sin Støtte. Men ogsaa her kunde vi ønske at spore noget stærkere Interesse fra Medlemmernes Side. Ved Skolens Aarsafslutning er der alt for mange Haandværksmestre der glimrer ved deres Fravær og dette er forkert. Det er nemlig af stor Betydning for saavel Skoleudvalget som Lærerne og Eleverne at føle, at Virksomheden følges med Interesse hos Medlemmerne. I Stedet for den sædvanlige Afslutningsfest efter Skolen prøvede Bestyrelsen i Aar at arrangere en Københavnertur for Eleverne, hvor de bl. a. besøgte Teknologisk Institut og Orlogsværftet, en Tur, som Eleverne var meget glade for. De to Jubilæumslegater, stiftet af Tømrermester N. Frandsen og Savværksejer L. S. Poulsen, var oprindelig til fri Disposition for Foreningen. Med Samtykke af de to Legatstiftere har Bestyrelsen udvirket en Ændring af Fundatsen, hvorefter Renten af Legatkapitalen kun kan anvendes til Forbedring af Teknisk Skole eller til Anskaffelse af nyt Undervisningsmateriel. Skal man udtale sig om det svundne Aars driftsmæssige Værdi for Haandværkerne, man det betegnes som jævnt godt. Det gælder baade Bygningshaandværkere og de Fag, der har knyttet Handel til deres Erhverv. Bestyrelsen foreslaar at vi udnævner følgende Veteraner til kontingentfri Medlemmer af Foreningen: Skrædermester Kn. Svensson, Postpakmester L. Bendtsen, Rebslager Chr. H. Andersen, Murermester Hans Petersen og Cigarhandler Johs. Hansen. Generalforsamlingen sluttede sig enstemmigt hertil. Regnskaberne. Kassereren, Savværksejer S. L. PouIsen, oplæste Regnskaberne for saavel Teknisk Skole som for Haandværkerforeningen. Det første balancerede med 3876 Kr. Haandværkerforeningens Tilskud til Driften har været 1140 Kr. Foreningens Regnskab balancerede med 7797 Kr. og sluttede med en Kassebeholdning paa 928 Kr. Indtægten fra Varelotteriet har udgjort 1604 Kr. Status viste, at Foreningens Formue er 51,435 Kr. Murermester H. V. Andersen oplæste Regnskabet for Begravelses kassen. Det balancerede med 1301 Kr. I Begravelseshjælp er udbetalt 300 Kr. Samtlige Regnskaber godkendtes. Beretning om den tekniske Skole aflagdes af Skoleudvalgets Formand, Malermester P. M. Christoffersen: Der er i Aar 40 Elever, og dett er i Virkeligheden flere, end vi har Plads til. Bliver der ved at være saa stor Tilslutning, kommer Bestyrelsen til paa en eller anden Maade at fremskaffe mere Plads. Som Lærere i Tegneskolen virker Sygekassekassercr P. Johs. Rasmussen op Direktør Bjørn Poulsen og som Lærere i Regning og Dansk Postassistent Rasmussen og Lærer H. Jensen. Fra Nytaar vil der blive indført Materiallære i Skolen. Lærer Jensen har deltaget i et tre Dages Kursus over dette Emne og skal lede denne Undervisning. Vi har haft Besøg af Statstilsynet, og dette fandt, at alt ved Skolen var saare godt. Denne har ogsaa, navnlig i de to sidste Aar, gaaet godt og roligt. Vi har haft nogle flinke Elever. Takken herfor skylder vi dog nok i første Række vore udmærkede Lærerkræfter, der tilfulde forstaar at omgaas unge Mennesker og gøre dem interesseret i Arbejdet. Vi har saa at sige slet ikke haft Forsømmelser. Murermester L. R. Larsen udtrykte sin Glæde over, at Skolearbejdet former sig saa ideelt nu, for nogle Aar siden var der vist ikke saa lidt Brok i Foretagendet. At

9 det er blevet bedre, skylder vi sikkert de nuværende Lærerkræfter Takken for. Formanden: Ja, dette er rigtigt, men vi skylder ogsaa Skoleudvalget, specielt dets Formand og Pedel Simonsen Tak for den gode Orden, Aand og Tone, der hersker paa Skolen. Malermester P. M. Christoffersen udnævnes til Æresmedlem. Forinden Valgene tog Formanden Ordet og udtalte: Malermester P. M. Christoffersen har meddelt Bestyrelsen, at han ikke ønsker Genvalg til Skoleudvalget. Han har været Medlem af dette Udvalg siden 1911, Formand siden 1918 og Medlem af Foreningen siden Det Arbejde, han har nedlagt til Gavn for Haandværkerstanden og navnlig i de 20 Aar, han har været Formand for Skoleudvalget, kan ikke paaskønnes nok. Hans Virken har været præget af Akkuratesse, godt og forstaaende Samarbejde med sine Udvalgskolleger og med Skolens Lærerkræfter. Megen Tid har han ofret paa dette Alter, og Vederlag har han aldrig faaet, tvertimod har han ofte afholdt mindre Udgifter af sin egen Lomme. Han har den Tilfredsstillelse af kunne sige, at hans Arbejde er lykkedes, men ogsaa Bestyrelsen ønsker at give Udtryk for Tilfredshed med hans Virken; derfor beder vi ham som Erindringsgave at modtage dette Salonur, og vi beder Generalforsamlingen om Tilslutning til at udnævne ham til Æresmedlem af Foreningen. Dette vedtoges med Akklamation og efterfulgtes af et kraftigt Leve for Malermester Christoffersen. P. M. Christoffersen takkede for den udviste Opmærksomhed og takkede saavel sine Udvalgskolleger som Skolens Lærere for godt Samarbejde, ligesom han takkede Bestyrelsen for den Forstaaelse, han altid havde mødt der, naar han kom med sine Krav. Valgene. Til Medlem af Skoleudvalget valgtes Tømrermester Jacob Gottschalck med 28 Stemmer. Malermester Jermer fik 18 St. Til Revisor i Stedet for Borgmester Iversen valgtes enstemmigt Snedkermester Oskar Petersen. De øvrige Valg var Genvalg. Under Eventuelt meddelte Formanden, at Bestyrelsen overvejede Muligheden af at danne Studiekredse inden for Foreningen. Fællesrepræsentationen har Planer hertil under Udarbejdelse, og naar disse foreligger, vil vi prøve om vi kan samle i hvert Fald en Del af Medlemmernes Interesse herom. Han sluttede derefter Generalforsamlingen med et Leve for Haandværkerforeningen. Omtale 2/12 (delvis gengivet) 70 Aar Paa Søndag fejrer fhv. Skomagermester C. N. Andersen, Nykøbing, sin 70 Aars Fødselsdag. Andersen er født paa Kalundborgegnen, men levede det meste af sin Barndom paa Faarevejle Aas, hvorlil Forældrene flyttede. Efter sin Konfirmation kom han i Skomagerlære og aflagde Svendeprøve hos den anerkendte Mester Carl Mørch i Nykøbing. Efter udstaaet Læretid rejste Andersen til Roskilde og København for atter i 1902 at vende tilbage til Nykøbing og starte sin Forretning her. Hans Virksomhed har dog ikke indskrænket sig til Syl og Rasp. Han har saaledes hele Tiden været en virksom Medarbejder indenfor Afholdsbevægelsen, i hvilken han lod sig indrullere i 1890, medens han arbejdede i Roskilde. Han var paa dette Omraade en nær Forbundsfælle med den senere Landstingsmand Henrik Nielsen, og hans Interesse for Ædruelighedens Fremme er ingenlunde blevet kølnet med Aarene. C. A. Andersen er nemlig i høj Grad besjælet af Samfunds tanker, og alt, hvad der kan bidrage til Højnelse af det danske Samfund har i han en trofast Ven og Støtte. Et virksomt Middel hertil ser han i Afholdsbevægelsen. Men ogsaa paa anden Maade er Skomager Andersen kommen i Berøring med større Kredse. I 1913 paatog han sig Opgaven som Kasserer for Byens største Forening, Sygekassen, en Gerning. der efterhaanden voksede saa stærkt, at den tvang ham til helt al opgive sit Haandværk og udelukkende hellige sig Arbejdet med Sygekassens Anliggender, en Gerning, som han udførte med stor Pligt troskab lige til 1936.

10

11 Tak for det gamle og godt nytår blev ønsket af: Mejeriet Billesborg Herman Andersen Fragtmand Tlf. 197 Havnevej H. V. Andersen Murermester, Billesvej Knud Andersen Vulkanisør Algade 64 Chr. Andersen Rebslager Tlf. 73 Ole Olsem Vognmand Nyledsbakken P. M. Christoffersen Malermester Carl Christensen Aut. Chevroletforhandler S. E. Christensen Bagermester Tlf. 131 Vesterbro Wøldike Christensen Købmand Tlf. 281 Nørregade Importørens Udsalg Algade 18 Tlf. 118 Jakob Gottschalck Tømrermester Tlf. 142 Hans Hansen Købmand Tlf. 8 J. V. Clausen og Søn Smedemestre Karl Jensens Maskinværksted Tlf. 136 N. Frandsen Tømrermester Joh. Guldbrandsen Herre- og Dameskræderi L. Boje Petersen Vognmand Tlf. 331 A. Iversen Bagermester R. M. Johansen Købmand Ejnar O. Johansen Bogtrykker Th. Jørgensen Abrikona Holger Olsen Vognmand Tlf. 189 Rm. Rasmussen Cykelhandler Tlf. 114 Algade 13 Herman Hansen Cigarhandler Tlf. 275 Algade 17 Anton Hansen Bageri og Konditori Tlf. 119

12 Poul Helms Boghandel Aage Larsen Kiosken Tlf. 318 E. C. Larsen Aut. Elektrisk Installatør Torvet Paulus Nielsen Urmager & Guldsmed C. Møller Bagermester Svanestræde Knud Larsen Isenkramforretning Finn H. Hansen Den grønne Facade H. Madsen Landmandshoteller Laur. Olsen Restauratør Oskar Petersen Snedkermester Peter Petersen Fragtmand Nyledsbakken Kai Vejlsgaard Reginateatret Tlf. 340 Oscar Petersen Købmand Tlf. 177 Lindealle Carl Jørgensen Cykelhandler Svanestræde Volmer Jørgensen Vognmand Tlf. 385 P. A. Rasmussen Møller Grevinge og Nykøbing Viggo Rasmussen Konditor Algade 17 Frederik Rodian Engelsk Beklædnings-Magasin K. Svensson Skrædermester Slagteriudsalget Tlf. 200 C. F. Petersen Smedemester & Maskinforhandler Svinninge Mejeriudsalg Algade 50 Tlf. 373 H. Buss Rutebilejer Tlf. 326 Sigurd Frederiksen Sadelmagermester

Gratis Biltur til Skolen.

Gratis Biltur til Skolen. Omtale 3/1 (fuldt gengivet) Direktørskiftet ved Odsherred Slagteri. Fra og med den 31. December fratraadte Direktør P. Chr. Pedersen sin Stilling som Slagteridirektør i Nykøbing og har fra i Gaar overtaget

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

VEDTÆGT FORENINGEN KØBMANDSBO

VEDTÆGT FORENINGEN KØBMANDSBO Købmandsbo VEDTÆGT FORENINGEN KØBMANDSBO NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Københavns Handelsstandsklubs Understøttelsesselskab Købmandsbo, og foreningen er anmeldt i Foreningsregistret sammen med navnet

Læs mere

Love for Sejl- og Motorbådsklubben FREM

Love for Sejl- og Motorbådsklubben FREM 1 Klubbens navn og hjemsted. Klubbens navn er Sejl- og Motorbådsklubben FREM. Stiftet den 16. november 1953. Klubbens hjemsted er Gammelsø 49, 5000 Odense C 2 Klubbens formål. Klubbens formål er at fremme

Læs mere

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune.

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune. Hornbæk Sportsforening Randers Stiftet den 15. juli 1945 VEDTÆGTER FOR HORNBÆK SPORTSFORENING Overvænget 25 8900 Randers 1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens

Læs mere

Nykøbing 1924 fra Holbæk Amts Venstreblad. www.nykobingslokalhistoriske.dk

Nykøbing 1924 fra Holbæk Amts Venstreblad. www.nykobingslokalhistoriske.dk 1924 fra Holbæk Amts Venstreblad 1924 fra Holbæk Amts Venstreblad Omtale 14/10 (fuldt gengivet) En Kritik af Biografen. Hvor stor er Biograftilsynets Kompetence. I Byraads Møde i Aftes forelaa en Indberetning

Læs mere

Vedtægter for Aalborg Marineforening. Stiftet 1917

Vedtægter for Aalborg Marineforening. Stiftet 1917 Vedtægter for Aalborg Marineforening Stiftet 1917 Marinestuen Vestre Fjordvej 79, 9000 Aalborg Tlf: 98130461 Åben hver søndag fra kl. 1100 til 1500 Hjemmeside: www.aalborg-marineforening.dk E-mail: mf-aalborg@mail.tele.dk

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti.

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. 1. Navn.. Klubbens navn er Forsæti, udtales fårsaiti. Forsæti var balders søn og den som guderne gik til når de var uenige og skulle have tvister løst.. Foreningens

Læs mere

At give mulighed for at dyrke svømmeidræt på det plan hver enkelt ønsker.

At give mulighed for at dyrke svømmeidræt på det plan hver enkelt ønsker. VEDTÆGTER FOR SKIVE SVØMMEKLUB POSEIDON STIFTET D. 27. AUGUST 1953 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1. Klubbens navn er " Skive Svømmeklub Poseidon". Dens hjemsted er Skive. 2. Klubbens formål: At give mulighed

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang"

Vedtægter for Grundejerforeningen Fuglevang Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang" 1. Grundejerforeningens navn er "Grundejerforeningen Fuglevang". Dens hjemsted er Kirke Såby. Dens værneting er Roskilde Herredsret. 2. Grundejerforeningen

Læs mere

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid.

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Munkebjerg Gymnastikforening. Dens hjemsted er Odense Kommune. FORMÅL 2. Foreningens formål er at samle gymnastik- og idrætsinteresserede under velkvalificeret ledelse

Læs mere

Grundejerforeningen Krybily Vest

Grundejerforeningen Krybily Vest NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Krybily Vest Foreningens hjemsted er Fredericia Kommune under Fredericia Ret, der er foreningens værneting. 2 Grundejerforeningens formål

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Vedtægter. for SKAGEN HAVKAJAKKLUB

Vedtægter. for SKAGEN HAVKAJAKKLUB Vedtægter for SKAGEN HAVKAJAKKLUB 1. Navn, hjemsted og formål. Klubbens navn er Skagen Havkajkklub. Hjemsted er Skagen by, Frederikshavn Kommune. Klubben er stiftet den 12. september 2009 og har til formål

Læs mere

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtægter for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling Den 24. marts 2003 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er VIRUM-SORGENFRI TENNISKLUB (VST). Dens hjemsted er Lyngby- Taarbæk Kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at fremme tennissporten

Læs mere

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune.

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune. VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune. 2. Foreningens formål er at varetage grundejernes nuværende

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Hjarbæk Fjord Golf Klub. Klubben er stiftet den 3. juni 1991, og golfanlægget er åbnet den 8. august 1992. Golfklubben har hjemsted

Læs mere

Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn

Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn 1 Selskabets navn er: De danske Forsvarsbrødre for Silkeborg og Omegn Selskabets hjemsted er Silkeborg Selskabet er upolitisk Selskabet

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti.

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. 1. Navn.. Klubbens navn er Forsæti, udtales fårsaiti. Forsæti var balders søn og den som guderne gik til når de var uenige og skulle have tvister løst.. Foreningen

Læs mere

Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark

Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark Vedtægter 2012 2 Således vedtaget på ordinær generalforsamling i Brædstrup den 11. oktober1989. Således tekstmæssig (sprogmæssig) revideret og vedtaget på ordinær

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Vedtægter Hansted Golfklub

Vedtægter Hansted Golfklub 1 Klubbens navn er Hansted Golfklub og dens hjemsted er i Horsens Kommune. Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for at medlemmerne kan dyrke golf, og med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN.

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Side 1 af 6 V E D T Æ G T E R for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. 2. Foreningens hjemsted er Lejre kommune under Roskilde

Læs mere

Endelig vedtoges det at fastsætte næste Byraadsmøde til Tirsdag den 29. ds. i Stedet for den 22., der jo er Valgdagen. Omtale 17/10 (fuldt gengivet)

Endelig vedtoges det at fastsætte næste Byraadsmøde til Tirsdag den 29. ds. i Stedet for den 22., der jo er Valgdagen. Omtale 17/10 (fuldt gengivet) Omtale 9/10 (fuldt gengivet) Nykøbing Byraad. Fra Mødet i Aftes. Nykøbing Byraad holdt i Aftes Møde. En lang Række Sager blev taget til Efterretning. Der forelaa Indberetning fra Biograftilsynet for Aaret

Læs mere

stiftet den 9. oktober 1862

stiftet den 9. oktober 1862 V E D T Æ G T E R for KØGE HANDELSSTANDSFORENING stiftet den 9. oktober 1862 Navn og formål 1 Foreningens navn er: Køge Handelsstandsforening Foreningens hjemsted er Køge, og dens adresse er foreningens

Læs mere

Vedtægt for BMGB Tuse Næs CVR 30674677

Vedtægt for BMGB Tuse Næs CVR 30674677 Vedtægt for BMGB Tuse Næs CVR 30674677 Indhold: 1 Foreningens navn og formål 2 Optagelse, udmeldelse, sletning og eksklusion af medlemmer. 3 Kontingent. 4 Ordinær generalforsamling. 5 Ekstraordinær generalforsamling.

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende dagsorden:

Læs mere

LOVE for Pyttur Ordrupdal Rideklub

LOVE for Pyttur Ordrupdal Rideklub LOVE for Pyttur Ordrupdal Rideklub Som vedtaget på generalforsamlingen den 24. februar 1983 Revideret i april 1985, februar 1995, februar 2000, juni 2001 og april 2003. 1 Klubbens navn er Pyttur, som binavn

Læs mere

VEDTÆGTER. Klubben har derudover til formål på forsvarlig vis, at drive de af klubben lejede/forpagtede lokaler og omgivelser, der udgør Ordrupdal.

VEDTÆGTER. Klubben har derudover til formål på forsvarlig vis, at drive de af klubben lejede/forpagtede lokaler og omgivelser, der udgør Ordrupdal. VEDTÆGTER Som vedtaget på generalforsamlingen den 24. februar 1983! Revideret i april 1985, februar 1995, februar 2000, juni 2001, april 2003 og marts 2014. Vedtægterne blev tidligere benævnt love. I marts

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen Norddal omfattende Mellemager, Hallingager, Grøftager og Dalager i Faaborg Midtfyn Kommune

Vedtægter for. Grundejerforeningen Norddal omfattende Mellemager, Hallingager, Grøftager og Dalager i Faaborg Midtfyn Kommune Vedtægter for Grundejerforeningen Norddal omfattende Mellemager, Hallingager, Grøftager og Dalager i Faaborg Midtfyn Kommune Vedtægter for Gr undejerforeningen Norddal omfattende Mellemager, Hallingager,

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål.

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er "Visionscenter for Fred". Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. Foreningens formål er at

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TANDSBUSK

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TANDSBUSK Nyrevideret udgave februar 2014 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TANDSBUSK Teksten i 2 Foreningen sørger for drift og vedligeholdelse af fællesantenneanlægget er fjernet. 1 Foreningens navn er «Grundejerforeningen

Læs mere

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Navn, hjemsted og formål. 1 Forenings navn er Grundejerforeningen Elsted Øst. 2 Foreningens hjemsted er Århus kommune under Århus ret, der er foreningens værneting.

Læs mere

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a.

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. 2014-1 - Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Navn og selskabsform Hjemsted 1 Andelsselskabets navn er Ringkøbing Amts

Læs mere

Parkbebyggelsen SØNDERSØHAVEN. Vedtægter

Parkbebyggelsen SØNDERSØHAVEN. Vedtægter Parkbebyggelsen SØNDERSØHAVEN Vedtægter 13.06.1984 VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Søndersøhaven Dalsø Park, 3500 Værløse. INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Foreningens navn... 1 2. Foreningens hjemsted...

Læs mere

REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING

REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING J.nr. 955-0489 UT/JM REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Lyngby Boldklubs Oldboys Afdeling lørdag d. 31. marts 2012. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning om det forgangne

Læs mere

Fra Gasværksudvalget forelaa Indstilling om nu at begynde med næste Etape af Gasværkets Nyrestaurering.

Fra Gasværksudvalget forelaa Indstilling om nu at begynde med næste Etape af Gasværkets Nyrestaurering. Omtale 19/10 (fuldt gengivet) S. N. S. faar Automat-Telefoner. Telefonselskabet installere for Tiden et moderne fuldautomatisk Anlæg paa Sindssygehospitalet i Nykøbing. Der opstilles spredt over samtlige

Læs mere

Vedtægter "Grundejerforeningen Skovsgården"

Vedtægter Grundejerforeningen Skovsgården Vedtægter "Grundejerforeningen Skovsgården" 3.1 Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes nuværende og fremtidige fælles interesser af enhver art - som grundejere - i forbindelse med de under

Læs mere

VEDTÆGTER. Formand og kasserer er underskriftsberettiget.

VEDTÆGTER. Formand og kasserer er underskriftsberettiget. VEDTÆGTER 1 Foreningens navn og formål 1 stk.1 Foreningens navn: Cypern Veteranerne i Danmark af 24-10 2012. 1 stk. 1.1 Foreningens hjemsted: Formandens adresse 1 stk. 1.2 Foreningens Formål er: 1 stk.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LØNSTRUP VANDVÆRK ApS

VEDTÆGTER FOR LØNSTRUP VANDVÆRK ApS A D V O K A T F I R M A E T L E D E T & W I L L A D S E N B R I N C K S E I D E L I N S G A D E 9 9800 H J Ø R R I N G J. nr. 13-16-10714 03.09.2012A VEDTÆGTER FOR LØNSTRUP VANDVÆRK ApS Selskabets navn,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ Stk.1: Foreningens navn er Grundejerforeningen FÆRGEBAKKERNE. Dens hjemsted er Orø, Holbæk Kommune. 1 Stk. 2: Grundejerforeningens formål er at varetage

Læs mere

Vedtægter for. Dyrlægeskovens Lodsejerlag

Vedtægter for. Dyrlægeskovens Lodsejerlag Vedtægter for Dyrlægeskovens 1. Navn, stiftelse og hjemsted Lagets navn er Dyrlægeskovens. Laget er stiftet af ejerne af matr. nr. 97a, 98c og 99i Nykøbing Sj. købstads vestre lyng, matr. nr. 79, Nykøbing

Læs mere

VEDTÆGTER. for Brenderup Netselskab A.m.b.a. Side 1

VEDTÆGTER. for Brenderup Netselskab A.m.b.a. Side 1 VEDTÆGTER for Brenderup Netselskab A.m.b.a. Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Selskabsform, navn og hjemsted 2. Selskabets formål 3. Andelshavere 4. Medejerforhold 5. Andelshavernes økonomiske ansvar 6. Ejendomsret

Læs mere

Vedtægter. Fredericia Billard Klub. Stiftet. 17. maj 1994

Vedtægter. Fredericia Billard Klub. Stiftet. 17. maj 1994 Vedtægter Fredericia Billard Klub Stiftet 17. maj 1994 1 KLUBNAVN Klubbens navn er Fredericia Billard Klub. 2 KLUBBENS FORMÅL Klubbens formål er at fremme billardsporten. 3 MEDLEM AF ORGANISATIONER Fredericia

Læs mere

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægter for Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægt for Grundejerforeningen Vrold Bakker Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Vrold Bakker. 2 Foreningens hjemsted er Skanderborg

Læs mere

Vedtægter for Tommerup Taekwondo Klub (TTK)

Vedtægter for Tommerup Taekwondo Klub (TTK) Vedtægter for Tommerup Taekwondo Klub (TTK) Navn 1 Klubbens navn er Tommerup Taekwondo Klub. Klubbens hjemsted er Ny Assens Kommune. Formål 2 Klubbens formål er at træne Taekwondo i henhold til Dansk Taekwondo

Læs mere

Nykøbing 1922 fra Holbæk Amts Venstreblad. Gengivelse af to referater fra byrådsmøder om en ekstraskat.

Nykøbing 1922 fra Holbæk Amts Venstreblad. Gengivelse af to referater fra byrådsmøder om en ekstraskat. Gengivelse af to referater fra byrådsmøder om en ekstraskat. Omtale 1/3 (fuldt gengivet) Nykøbing finansielle Stilling. Borgmesteren oprullede et mørkt Billede af Kommunens Økonomi og foreslår sluttelig

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. 1.2 Foreningens hjemsted er Næstved Kommune 2 2.1 Foreningens formål er i nøje overensstemmelse med lokalplan

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting.

Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting. Navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Grundejerforeningen Kirkeager. Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting. Stk. 2 - Foreningens stedlige område

Læs mere

Roskilde Basketball Club

Roskilde Basketball Club Roskilde Basketball Club Vedtægter 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Roskilde Basketball Club. Dens hjemsted er Roskilde Kommune. Klubben er stiftet den 8. april 1968. 2 Formål Klubbens formål er at

Læs mere

Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) 1 Navn og hjemsted. Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK).

Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) 1 Navn og hjemsted. Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK). Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) Formatted: Font: Verdana 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK). Klubben, der har hjemsted i Birkerød Rudersdal Kommune og er stiftet

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VESTJYSK MOTORCROSS CLUB

VEDTÆGTER FOR VESTJYSK MOTORCROSS CLUB VEDTÆGTER FOR VESTJYSK MOTORCROSS CLUB 1. Klubbens navn og hjemsted Klubbens navn er Vestjysk Motocross Club Forkortet V.M.C.C. Klubben er tilsluttet Danmarks Motor Union, D.M.U., og er til en hver tid

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg,

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Uden Betaling. uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Gøre vitterligt: 3Sfter indgiven allerunderdanigst

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE. Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting

Vedtægter for. Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE. Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting Vedtægter for Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE 2 Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting

Læs mere

FORSLAG TIL. VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015

FORSLAG TIL. VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015 FORSLAG TIL VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Klubbens navn og formål 2 Medlemmer 3 Kontingent 4 Generalforsamling

Læs mere

Hillerød Lystfiskerforening

Hillerød Lystfiskerforening Hillerød Lystfiskerforening Vedtægter www.hlf.dk Revideret på den ordinære generalforsamling den 14. april 2010 1 Navn, stiftelse, hjemsted og adresse Foreningens navn er Hillerød Lystfiskerforening. Foreningen

Læs mere

Foreningens formål er at samle fysisk handicappede til udøvelse af idræt og at udbrede interessen for handicapidræt

Foreningens formål er at samle fysisk handicappede til udøvelse af idræt og at udbrede interessen for handicapidræt VEDTÆGTER FOR HANDICAP IDRÆTSFORENINGEN LAVIA VIBORG Senest rettet 13. 3. 2008 Medlem af D.H.I.F, DGI og Viborg Sport 1 Foreningens Navn er LAVIA (Lad alle være i Aktivitet) VIBORG Foreningens hjemsted

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub - 2015 Tidspunkt: Tirsdag den 24. februar 2015 Sted: Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Danish Muslim Aid

VEDTÆGTER. for. Danish Muslim Aid VEDTÆGTER for Danish Muslim Aid Med hjemmel i Kongeriget Danmarks Grundlov, 67 1, og med respekt for det land vi lever i og dets love, skal de nedenfor gældende regler gælde indenfor vor forening: 1. Navn,

Læs mere

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,...

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,... STANDARDVEDTÆGTER (De med understreget og kursiv skrevne bestemmelser kan normalt ikke fraviges. Det er ikke tilladt at indføre paragraffer, der annullerer disse) Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013

Læs mere

Referat af arbejdsgruppemøde den 11.06.03

Referat af arbejdsgruppemøde den 11.06.03 Referat af arbejdsgruppemøde den 11.06.03 Tilstede: Fraværende: Jens Peter Garne JPGARNE@dadlnet.dk Esbern Friis rh03084@rh.dk Christen Axelsson chax@herlevhosp.kbhamt.dk Hanne Galatius haga@fa.dk Anne

Læs mere

DAGSORDEN. 2. Bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i det forløbne år.

DAGSORDEN. 2. Bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i det forløbne år. Nasdaq OMX Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Nakskov, den 25. marts 2015. Ref: Direktionen / la Selskabsmeddelelse nr. 4/2015 Bankens ordinære generalforsamling. Onsdag den 25. marts 2015 kl.

Læs mere

Vedtægter for Karise Efterskole

Vedtægter for Karise Efterskole Vedtægter for Karise Efterskole 1 Hjemsted, værdigrundlag og formål Hjemsted Stk. 1. Karise Efterskole (tidl. Brumbassen) er en uafhængig, selvejende undervisningsinstitution. Stk. 2. Institutionen er

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII 1. Foreningens navn og formål: 1.1 Foreningens navn er beboerforeningen Mølledammen Område VII, med hjemsted i Slangerup Kommune og med værneting ved

Læs mere

Tirsdag den 29. april, 2014 afholdtes ordinær generalforsamling i Asperup-Roerslev Lokaludvalg.

Tirsdag den 29. april, 2014 afholdtes ordinær generalforsamling i Asperup-Roerslev Lokaludvalg. Tirsdag den 29. april, 2014 afholdtes ordinær generalforsamling i Asperup-Roerslev Lokaludvalg. Generalforsamlingen foregik i biblioteket i Roerslev-Blankes Forsamlingshus, kl. 19.30 Dagsordenen var følgende:

Læs mere

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation 1: Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen for Intern Kommunikation. Dens hjemsted er formandens adresse. 2: Formål : Foreningen, som er upolitisk,

Læs mere

Vedtægter For Grundejerforeningen KOKKEDAL

Vedtægter For Grundejerforeningen KOKKEDAL Vedtægter For Grundejerforeningen KOKKEDAL 25. april 1966 1 Foreningens navn er»grundejerforeningen Kokkedal«. 2 Foreningens hjemsted er Lynge by under retten for Hillerød købstad m.v., der er foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER. for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN

VEDTÆGTER. for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN VEDTÆGTER for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN 1.1. Selskabets navn er Aalborg Boldspilklub A/S med bifirmanavne AaB A/S (Aalborg Boldspilklub A/S); Aalborg BK A/S (Aalborg Boldspilklub A/S); AaB Håndbold

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2. FORMÅL

Læs mere

Stk. 1: Foreningens formål er gennem fællesskab, samvær og aktiviteter at støtte KIF- Fodbold.

Stk. 1: Foreningens formål er gennem fællesskab, samvær og aktiviteter at støtte KIF- Fodbold. 1. Navn og hjemsted. Stk. 1: Foreningens navn: KIF-Support Stk. 2: Foreningen har hjemsted i Kolding Kommune. Stk. 3: Foreningen er stiftet d. 20. september 2014. Stk. 4: Foreningen er ikke organisatorisk

Læs mere

Love for Frederiksborg Amts Fodbolddommerklub

Love for Frederiksborg Amts Fodbolddommerklub Navn 1 Dommerklubbens navn er Frederiksborg Amts Fodbolddommerklub (FAF). FAF er stiftet den 7. august 1948 og er medlem af Sjællands Fodbolddommer-Union (SFU). Hjemsted 2 FAFs hjemsted er den by, hvori

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Silkevænget

Vedtægter for grundejerforeningen Silkevænget Vedtægter for grundejerforeningen Silkevænget Navn, medlemmer og formål 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Silkevænget og dens område omfatter de arealer og parceller som er angivet på vedlagte

Læs mere

Vedtægter for Slagelse Svømmeklub vedtaget på SSK ekstraordinær generalforsamling 15.april 2013.

Vedtægter for Slagelse Svømmeklub vedtaget på SSK ekstraordinær generalforsamling 15.april 2013. Vedtægter for Slagelse Svømmeklub vedtaget på SSK ekstraordinær generalforsamling 15.april 2013. 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Klubbens medlemskaber 4-7 Medlemskab 8-11 Generalforsamlingen 12-13 Bestyrelsen

Læs mere

Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg.

Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg. Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg. Navn, Hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Aalborg HIK Volleyball. Klubben er stiftet den 10. maj 1977 og ved medlemskab af Dansk Volleyball Forbund

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TRELLE AGER

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TRELLE AGER VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TRELLE AGER NAVN/HJEMSTED/FORMÅL 1: Foreningens navn er Grundejerforeningen Trelle Ager 2: Foreningens hjemsted er Vamdrup 3: Grundejerforeningens formål er at varetage

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Kapitel I. Foreningens navn og formål: Kapitel II. Medlemskredsen: Kapitel III. Særlige medlemmer og anerkendelser:

Indholdsfortegnelse. Kapitel I. Foreningens navn og formål: Kapitel II. Medlemskredsen: Kapitel III. Særlige medlemmer og anerkendelser: 13. juni 2009 Side 2 Indholdsfortegnelse Kapitel I. Foreningens navn og formål: 1 Foreningens navn og hjemsted Side 3 2 Foreningens formål Side 3 3 Uafhængig af partipolitik Side 3 Kapitel II. Medlemskredsen:

Læs mere

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011).

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). Vedtægter Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby 2 Foreningens hjemsted er Slagelse

Læs mere

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening 1 Foreningen Gadstrup Gymnastik Forening (GIFG) er en afdeling af Gadstrup Idrætsforening (GIF), der har hjemsted i Roskilde Kommune. Gadstrup IF er tilsluttet

Læs mere

Vedtægter. Foreningens hjemsted er Kalundborg Kommune, Retten i Holbæk

Vedtægter. Foreningens hjemsted er Kalundborg Kommune, Retten i Holbæk Vedtægter 1 Foreningens navn er: Grundejerforeningen Havnsø Park Dens område omfatter parceller fra matr.nr. 2 a Havnsø By, 3 b, 3 e, 3 f, 3 n, 4 b, 4 c, 4 d, 4 e, og 4 g Egemarke Hovedgård Føllenslev

Læs mere

Vedtægter. for Håndværkerforeningen for Hørsholm og omegn Stiftet den. 6. april 1899

Vedtægter. for Håndværkerforeningen for Hørsholm og omegn Stiftet den. 6. april 1899 Vedtægter for Håndværkerforeningen for Hørsholm og omegn Stiftet den. 6. april 1899 Foreningens navn og formål 1 Foreningens navn er Håndværkerforeningen for Hørsholm og omegn. Dens formål er at virke

Læs mere

5.1 I Bornholms Regionskommune vælges ved direkte valg 24 delegerede.

5.1 I Bornholms Regionskommune vælges ved direkte valg 24 delegerede. 1.0 NAVN 1.1 Selskabets navn er Bornholms Brand A.m.b.a. 2.0 HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er Bornholms Regionskommune. 3.0 FORMÅL 3.1 Selskabets primære formål er at eje aktier i Bornholms Brandforsikring

Læs mere

Love for. Gershøj Grundejerforening. Stiftet 2. oktober 1962

Love for. Gershøj Grundejerforening. Stiftet 2. oktober 1962 Love for Gershøj Grundejerforening Stiftet 2. oktober 1962 1. Navn og hjemsted: Foreningens navn er Gershøj Grundejerforening. Dens hjemsted er: Bramsnæs Kommune. Dens værneting er: Roskilde. 2. Formål:

Læs mere

Vedtægter for Idrætsforeningen "Skjold" Skævinge Tilsluttet DGI som 32. Kreds, samt medlem af DIF

Vedtægter for Idrætsforeningen Skjold Skævinge Tilsluttet DGI som 32. Kreds, samt medlem af DIF Vedtægter for Idrætsforeningen "Skjold" Skævinge Tilsluttet DGI som 32. Kreds, samt medlem af DIF Foreningens Navn 1 stk. 1 Foreningens navn er: Idrætsforeningen "SKJOLD" Skævinge. Foreningens hjemsted

Læs mere

Forslag tilvedtægter for Viborg Mandskor

Forslag tilvedtægter for Viborg Mandskor Forslag tilvedtægter for Viborg Mandskor Viborg Borger- og Håndværkerforenings Sangforening af 1865 1 Formål Foreningens formål er at øve og synge flerstemmig mandskorsang, afholde koncerter samt hyggelig

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK BYGGERI. STILLADSSEKTIONEN (revideret april 2013)

VEDTÆGTER FOR DANSK BYGGERI. STILLADSSEKTIONEN (revideret april 2013) VEDTÆGTER FOR DANSK BYGGERI STILLADSSEKTIONEN (revideret april 2013) 1 Navn og hjemsted Sektionens navn er Dansk Byggeri Stilladssektionen, med hjemsted hos Dansk Byggeri i København. 2 Formål Sektionen

Læs mere

HERMELINLØKKENS GRUNDEJERBLAD 28. ÅRGANG UDGIVES AF GRUNDEJERFORENINGEN " HERMELINLØKKEN ". JUNI 2015 NR. 3..

HERMELINLØKKENS GRUNDEJERBLAD 28. ÅRGANG UDGIVES AF GRUNDEJERFORENINGEN  HERMELINLØKKEN . JUNI 2015 NR. 3.. HERMELINLØKKENS GRUNDEJERBLAD 28. ÅRGANG UDGIVES AF GRUNDEJERFORENINGEN " HERMELINLØKKEN ". JUNI 2015 NR. 3.. Ekstraordinær GENERALFORSAMLING 22. juni 2015 Grundejerforeningen Hermelinløkken EKSRAORDINÆR

Læs mere

Forbundets navn er Dansk Kammermusik Forbund (DKF). Hjemstedet er den til enhver tid fungerende formands bopælskommune. Forbundets formål er:

Forbundets navn er Dansk Kammermusik Forbund (DKF). Hjemstedet er den til enhver tid fungerende formands bopælskommune. Forbundets formål er: 1 NAVN OG HJEMSTED Forbundets navn er Dansk Kammermusik Forbund (DKF). Hjemstedet er den til enhver tid fungerende formands bopælskommune. 2 FORMÅL Forbundets formål er: a) at fremme interessen for aktiv

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter

Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Aalborg Karate Skole. Dens hjemsted er Aalborg Kommune. 2. Foreningens formål Foreningens formål er at udøve

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 2 3 1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 3.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. Dens hjemsted er Næstved Kommune. Foreningens formål er i nøje overensstemmelse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKJOLDHØJPARKENS GRUNDEJERFORENING

VEDTÆGTER FOR SKJOLDHØJPARKENS GRUNDEJERFORENING VEDTÆGTER FOR SKJOLDHØJPARKENS GRUNDEJERFORENING Sidst ændret den 21. december 1989 1 1. Navn og hjemsted. Ejerlavet SKJOLDHØJPARKENS GRUNDEJERFORENING, der er hjemmehørende i ÅRHUS KOMMUNE, er stiftet

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen TRANEGÅRDEN"

Vedtægter for. Grundejerforeningen TRANEGÅRDEN Vedtægter for Grundejerforeningen TRANEGÅRDEN" Navn/hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Tranegården 2 Foreningens hjemsted er Hjørring kommune under Hjørring ret, der er foreningens

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Foto: Nyrup Bugt, Michael Schmidt Nielsen Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Indhold 1-2 Foreningens navn 3-4 Formål 5-8 Ejernes forpligtelser 9 Generalforsamlingen 10 Stemmeafgivelse 11 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for KFUMs Boldklub, Fredericia Nedenstående vedtaget på den ordinære generalforsamling for KFUMs Boldklub 22. marts 2011.

Vedtægter for KFUMs Boldklub, Fredericia Nedenstående vedtaget på den ordinære generalforsamling for KFUMs Boldklub 22. marts 2011. Visning af lov Vedtægter for KFUMs Boldklub, Fredericia Nedenstående vedtaget på den ordinære generalforsamling for KFUMs Boldklub 22. marts 2011. Til bunden 1. Navn, hjemsted og medlemsskab Foreningens

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ 1. Foreningens navn og hjemsted. 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rødtjørnvej

Læs mere