Nykøbing 1938 fra Holbæk Amts Venstreblad

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nykøbing 1938 fra Holbæk Amts Venstreblad"

Transkript

1 Omtale 4/10 (fuldt gengivet) Hvad Frederik den VII gemte. En Snustobaksdaase med 6 Skilling fundet i Soklen. I disse Dage er man i Færd med at flytte Frederik VII.s Buste paa Holtets Plads i Nykøbing. Flytningen, der foretages af Entreprenør Jens Nielsen, drejer sig kun om et Par Meter, men er desuagtet besværlig nok, da Busten med sin Kampestenssokkel er solidt forbunden med et stærkt Cementfundament. Man har i flere Dage arbejdet med Mejsel og Nedstryger for at faa frigjort Kolossen. Under Arbejdet har man fundet en kuriøs Genstand, der var indmuret i Sokkelen, nemlig en forniklet Snusdaase, der dog ikke indeholdt Tobak, men derimod seks Enskillinger. Mindesmærkets Fædre har formentlig ikke kunnet bringe over deres Hjerte, at Frederik Folkekær skulde staa her i sin Ensomhed uden at have en Nødskilling i Behold. Omtale 4/10 (fuldt gengivet) Da Valget stod mellem Nykøbing og Hillerød. Justitsministeren afgjorde, hvor Sindssygehospitalet skulde ligge. I sine smukke Erindringer Min Livsmelodi fortæller Forpagter Chr. Sonne følgende Tildragelse fra sin Virksomhed som Landstingsmand. Forslaget om Oprettelse af et nyt Statssindssygehospital behandledes i Juni 1012 og April 1913: Jeg var, skriver Forpagter Sonne, Mindretalsordfører i 1912 ved Sagens 2. og 3. Behandling. Der indtraf det særlige Tilfælde, at ved Afstemningen i Salen ved 2. Behandling skete der en Afgang i det Stemmetal, som regnedes tilknyttet Udvalgsbetænkningens Flertal mod den af Betænkningens Mindretals hævdede Opfattelse. Striden stod om, hvorvidt det planlagte Hospital skulde ligge ved Nykøbing S. eller Hillerød. Folketingsmand Lars Dinesen, valgt i Hillerød, agiterede stærkt for Valget af Hillerød, og det hævdedes, at hans Genvalg vilde være betinget af, at hans her nævnte Ønske blev virkeliggjort, hvilket ikke skete, lige saa lidt som at Lars Dinesen blev genvalgt. Efter en lang og hed Debat, væsentlig ført mellem Flertalsordføreren, Landstingsmand Ejsing og mig, samt med daværende Justitsminister F. Bülow, som sluttede sig til Ejsing naaedes til Afstemning, som stod paa, hvorvidt Sejren skulde tilfalde Betænkningsflertallet, som holdt paa Nykøbing, eller Mindretallet, der med mig som Ordfører foretrak Hillerød. Ved at adskillige socialdemokratiske Stemmer fulgte min Anbefaling for Hillerød, blev der Flertal for Valget af denne By. Landstinget kunde altsaa da hindre Anstaltens Opførelse i Nykøbing, men mere magtede det ikke, eftersom det ikke mod Folketinget kunde gennemtvinge dens Opførelse i Hillerød. Enden paa Sagen blev saa, at alle Parter Aaret efter enedes om at akceptere den Ordning, at det overdroges Justitsministeren at træffe Valget mellem Hillerød og Nykøbing som Hjemsted for Anstalten. I saa Henseende faldt Valget paa Nykøbing, efter at Justitsminister Bülow under en Biltur med Rigsdagens paagældende Udvalgsmedlemmer paa Aastedet havde redegjort for Sagens planlagte Løsning. Omtale 5/10 (fuldt gengivet) Den nye Vejformand i Nykøbing udnævnt. Til Stillingen som Vejformnd i Nykøbing havde der meldt sig 49 Ansøgere. I et lukket Byraadsmøde i Aftes blev Pladsen besat. Gade- og Vejudvalget havde som Nr. 1 indstillet Assistent paa Søllerød Kommunes Ingeniørkontor, Ejner Barfoed. Den ny Vejformand er kun 31 Aar gl., men har dog en alsidig Uddannelse baade i Teori og Praksis. Han startede som Arbejdsmand, blev derefter Arbejdsformand hos Entreprenørfirmaet Person og Kleins Eftfl. og er for Tiden vikarierende Assistent paa Ingeniørkontoret i Søllerød.

2 Omtale 8/10 (fuldt gengivet) Den nye Bankdirektør Direktør Trige Laursen tiltræder allerede paa Tirsdag Stillingen som Bankdirektør i Nykøbing. Han er som tidligere meddelt kun 31 Aar, men han møder med fine Papirer, og saa maa man jo haabe, at det vil lykkes ham at afbøde det Slag, som Bedragerierne har tilføjet Banken. Skaden er jo ikke saa stor, at der er Brug for egentlig Rekonstruktion. Hvad det gælder om, er at faa genskabt den Tillid, som Afsløringerne uomtvistelig i nogen Maade har nedbrudt. Lad os haabe, at den unge Mand maa faa Held til at løse den betydelige Opgave, der venter ham. Omtale 23/10 (fuldt gengivet) 70 Aar. Paa Fredag, den 14. Oktober, fylder en kendt Nykøbingborger, pens. Skolepedel N. L. Nielsen 70 Aar. Nielsen var oprindelig Skomager og overtog Stillingen som Skolepedel som en Biindtægt. Man vil deraf forstaa, at det var forinden Skolevæsnet i Nykøbing havde faaet det Omfang, som nu kendetegner det. Dengang kunde man nøjes med den gamle Skole i Svanestræde, hvor Folkebiblioteket og Skovkassen nu har til Huse. Med 1917, da den nye Skole blev opført, oprandt en ny Tid for Skolen, men saavist ogsaa for Skolepedellen. Nu kunde der ikke mere blive Tid til at røgte hverken Syl eller Pløk. Rengøringen af det store Skolekompleks og hvad dertil hører gav ikke alene alt, hvad N. L. Nielsen og hans Hustru kunde overkomme, men der maatte en hel Del Udenomshjælp til, saa Nielsen blev nu i ikke ringe Grad Arbejdsleder. Men han tog den store Opgave op, trofast og stilfærdigt, som hans Natur er. Med Børnene levede han altid i bedste Forstaaelse. Han elskede Børn, og Kærligheden var gensidig. Selv de værste Spilopmagere nænnede ikke at lave Udskejelser paa Nielsens Enemærker. For tre Aar siden søgte han sin Afsked og købte sin lille Villa i Præstevænget, hvor han og Hustruen pusler i Hus og Have, saa den lille Ejendom er en Pryd og en Fryd ikke alene for det gamle Pedelpar, men for enhver, der passerer Vejen. Og forhaabentlig vil de endnu have mange Aar tilbage til Hvilestund efter deres travle Gerning. Omtale 13/10 (fuldt gengivet) Den nye Borgmester Medens der ved tidligere Lejligheder har været nogen Spænding over Borgmestervalgene i Nykøbing som der almindeligvis vil være, naar Byraadet bestaar af lutter Mindretal saa var Spændingen denne Gang udløst forinden Valget i Aftes fandt Sted. Fra vistnok alle Sider var man indforstaaet med, at naar Radikale og Socialdemokrater i 1937 gik sammen om at flytte Kommunens Ledelse fra Konservatismen til Demokratiet, saa vilde denne Linie blive holdt ogsaa denne Gang, og da ingen af de radikale Byraadsmedlemmer havde en saadan Anciennitet i Byens Styrelse bag sig, at de vilde aspirere til Borgmesterværdigheden, var det nogenlunde givet, at Tømrer Johs. Olsen vilde blive Manden. Det var derfor naturligt, at da Johs. Olsen lod rette Forespørgsel til den radikale Gruppe, om denne vilde støtte hans Valg, blev der svaret Ja. Dermed var Spørgsmaalet afgjort. Den ny Borgmester er født i Skelby i Sydsjælland den 21. Februar 1887 og er saaledes 51 Aar gammel. Han lærte Tømrerhaandværket og kom her til Nykøbing, da Sindssygehospitalet var under Opførelse. Og da dette var færdigt, knyttedes han dertil som Leder af Hospitalets Tømrerværksted, hvor han siden har virket. Ret hurtigt indfangedes han af det kommunale Arbejde,

3 idet Socialdemokratiet i 1917 satte ham ind i Byraadet, hvor han siden har haft Sæde. Hans Speciale her har været de tekniske Værker, i hvis Udvalg han har siddet siden. Han har ogsaa haft adskillige andre Udvalg at arbejde med, men Gas og Vand var det, der havde hans største Interesse. I den specielle kommunale Administration var det Redaklør Karl Petersen, der var den førende blandt Socialdemokraterne, idet han sad som Medlem af Kasse- og Regnskabsudvalget, indtil han gik af i Johs. Olsen overtog da hans Plads, og han har nu i 5½ Aar i haft Lejlighed til al følge den interne Administration paa nærmeste Hold saaledes, at han ingenlunde staar fremmed overfor den Opgave, han nu gaar ind til. Og hvad enten man er enig eller uenig med de Synspunkter, Johs. Olsen forfægter, vil alle være enige om at anerkende hans levende Interesse for Byens Ve og Vel. Og del er ikke nogen ringe Ballast for en Borgmester. Omtale 13/10 (delvis gengivet) Nykøbing Byraad valgte Johs. Olsen til Borgmester. Syv Stemmer faldt paa Johs. Olsen og fire paa Jakob Jensen. En lang Række Udvalgsændringer i Borgmesterens Kølvand. Nykøbing Byraad havde i Aftes en af sine store Dage, idet Tilhørerpladserne var godt besatte. Tilhørerne var, tro mod Traditionen, kommet for at høre, hvorledes Borgmestervalget spændte af. Mødet indlededes med, at Byraadets hidtidige første Viceformand Johs. Olsen bød det nye Medlem Smedemester Svend Clausen velkommen. Første Punkt paa Dagsordenen var Valg af Borgmester. Fr. Petersen foreslog Johs. Olsen og H. C. Larsen foreslog Sagfører Jakob Jensen. Der blev ikke som forrige Gang holdt Anbefalingstaler. Man skred straks til Afstemning, og i første Omgang var Valget afgjort, idet Johs. Olsen fik 7 St. og Jakob Jensen 4. Johs. Olsen takkede for Valget og udtalte Haabet om godt Samarbejde mellem Grupperne om de Opgaver, der melder sig, saa disse kan blive løst paa bedste Maade for Byen og dens Borgere. Omtale 13/10 (fuldt gengivet) Den ny Badmintonhal i Nykøbing Arbejdet paa den nye Hal er nu i fuld Gang. Planeringsarbejdet er til Ende, og man er i Dag gaaet i Gang med at støbe Grunden, ligesom Tømrerne er i Sving med Tilretning af Tømmeret. Men da Haandværkerne er indgaaet paa, at Hallen skal staa fiks og færdig til den 3. December, kan det nok ogsaa behøves, at der bliver fuld Speed paa Foretagendet.

4 Omtale 15/10 (fuldt gengivet) Ny Formand for Socialudvalget Da baade Formanden, Johs. Olsen, og Næstformanden, Nybjerg, ved den stedfundne Omplacering er udtraadt af Socialudvalget i Nykøbing, har dette maattet konstituere sig paany. Til Formand er valgt Overplejer Lading-Petersen og til Næstformand Arbmd. Johs. Henriksen. Omtale 19/10 (fuldt gengivet) Badmintonklubben blev startet i Aftes. Hallen koster 22,000 Kr., og man mangler nu kun 1500 deraf. Nykøbing Sj. Badmintonklub holdt i Aftes stiftende Generalforsamling paa Vilh. Nielsens Hotel, hvor ca. 25 Interesserede havde givet Møde. Dommerfuldmægtig Fog bød velkommen og gav en Oversigt over det, som indtil nu er passeret. Han oplyste herunder, at den nye Hal nu er under Opførelse og ventes færdig i Begyndelsen af December. Hallen vil koste ca. 22,000 Kr., og disse Penge er skaffet ved, at der er indsamlet godt 5000 Kroner i frivillige Bidrag, laant 10,000 Kr. mod Pant i Hal og Grund og endeligt ved, at Kommunen har givet et Tilskud paa 5000 Kr. samt Grunden. Man mangler endnu ca Kr. i at have alle Pengene til Byggeriet, men man har Haab om, at der endnu vil komme en Del ind ved frivillige Bidrag. Fuldmægtig Fog oplæste derefter Forslag til Love for Foreningen, og disse blev derefter vedtaget. Foreningens Navn blev som ovenfor anført Nykøbing Sj. Badminton-Klub, samlet i Initialerne N. K. B. Til Bestyrelse valgtes Frøken Ruth Buurgaard, Fru Frost Hansen, Fru Rigmor Vedde, Dommerfuldmægtig Fog, Boghandlermedhjælper Børge Nielsen, Mekaniker Henrv Petersen og Toldassistent la Cour, Som Suppleanter valgtes Fru Fugl og Kriminalbetjent Halberg. Spilleudvalget kom til at bestaa af Frk. Anni Hansen og Fragtmand Peter Petersen, suppleret med et Medlem af Bestyrelsen. Revisorer blev Kriminalbetjent Jørgensen og Forretningsfører Staal-Petersen. Fuldmægtig Fog anmodede Generalforsamlingen om at medvirke til, at alle Spilleinteresserede snarest meldte sig til et af Bestyrelsens Medlemmer, saa at man derved kan faa et Overblik over Tilslutningen. Til Slut udbragtes et kraftigt besvaret Leve for den nye Foreningen. Omtale 1/11 (fuldt gengivet) 103 Ansøgere til Pladsen som Mejeribestyrer paa Billesborg. En Generalforsamling, der hvilede paa en Misforstaaelse og et Truselsbrev. Der blev fordømt. Ved den ekstraordinære Generalforsamling i Andelsmejeriet Billesborg bød Formanden Vognmand

5 Chr. Madsen Lergravene, velkommen og holdt derefter følgende smukke Mindetale over Iversen Dette er første Gang Andelshaverne er samlet efter Mejeribestyrer Iversens Død. Vi vil derfor mindes ham og hans Gerning iblandt os. Vi kendte og skattede alle Iversen som den store Personlighed, hvis hele Virke var præget af hans Energi og Viljestyrke. I over 30 Aar stod han som Lederen af vort Mejeri. Dette var lille, og han var selv meget un g, da han begyndte. Men Mejeriet og Iversen voksede på sammen, og der er ikke én iblandt os, der ikke vil erkende, at Iversen ledede Mejeriet godt. Det var derfor med Vemod, vi modtog Budskabet om hans Sygdom og med dyb Sorg, vi hørte om hans Død. I over 30 Aar ledede han det gamle Mejeri. Nu stod han overfor Virkeliggørelsen af sin store Drøm, nemlig at faa et nyt og moderne Mejeri at arbejde med. Han fik Slidet i det gamle Mejeri og de store Besværligheder ved Ombygningen, men Frugterne heraf blev ham ikke forundt. Vi skylder Iversen stor Tak for hans Gerning paa Billesborg og vil samle denne Tak i et Ære være hans Minde! Forsamlingen sluttede sig hertil ved at rejse sig. Den nye Mejeribestyrer. Formanden meddelte derefter, at Generalforsamling var indkaldt paa Begæring af 21 Andelshavere med Dagsorden: Drøftelse af Mejeribestyrer. Efter at Avlsbruger Vald. Andersen, Askehaven, var valgt til Dirigent gav Avlsbruger Niels Madsen, Vestre Lyng, en kort Motivering for Generalforsamlingens Indkaldelse. Det skyldes, at Bestyrelsen havde opslaaet Bestyrerpladsen ledig, og dette var der ingen Grund til, eftersom vi i Førstemejerist Aage Nevermann har et Bestyreremne, som Bestyrelsen ved, at det store Flertal af Andelshaverene ønsker at faa til Bestyrer. Jeg ved, sagde Madsen, at der er tre Bestyrelsesmedlemmer, der er enige med os heri, medens fire har villet opslaa Pladsen ledig for at komme uden om Nevermann. Derfor ønskede vi en Generalforsamling afholdt for at stemme Nevermann ind, thi Generalforsamlingen er vel Mejeriets øverste Myndighed? Avlsbruger Niels Mortensen, Skærby: Ikke i dette Tilfælde, thi ifølge Lovene er det Bestyrelsen, der antager Mejeribestyrer. Den har Ansvaret, men ogsaa Rette. Formanden: Jeg forstaar ikke dette Postyr. Vi har opslaaet Pladsen ledig, ikke fordi vi havde noget imod Nevermann. Vi anerkender ham som en dygtig Mejerist, men hvorledes han vil være som Leder har vi ingen Erfaring for. Bestyrelsen ansaa det for sin Pligt at opslaa Pladsen ledig. Der har meldt sig 103 Ansøgere, deriblandt mange med fine Kvalifikationer, uden at jeg dog vil sige, at disse fordunkler Nevermann, det Plus taget i Betragtning, at han er lokalkendt. Pladsen blev opslaaet ledig den 5. Oktober. Den 10. Oktober fik vi en af 63 Andelshavere underskrevet Adresse om, at de ønskede Nevermann ansat, og Ifølge hermed var en skrivelse, hvori der stod, at hvis ikke han var ansat inden den 20. Oktober, vilde man fordre en Generalforsamling afholdt med Dagsorden: Valg af ny Bestyrelse. Vel havde jeg Respekt for det Ønske, de 63 fremsatte, men Truslen der laa i Følgeskrivelsen, respekterer jeg ikke. Og den var for øvrigt ogsaa umulig at efterkomme, eftersom Ansøgningsfristen var sat til den 25. Oktober, følgelig kunde vi ikke besætte Pladsen inden den 20. For øvrigt vil jeg ikke mene, at det haster saa stærkt med Besættelsen. Nevermann er konstitueret som Mejeribestyrer. Det er muligt, at det vilde støtte hans Valg, at han i et Par Maaneder fik Lejlighed til at vise, hvad jan duer til som Mejerileder. Problemet var herefter Genstand for en lang og til Tider lidenskabelig Diskussion. Truselsbrevet til Bestyrelsen blev almindelig fordømt. Det var ikke forelagt nær alle Underskriverne, og hvor det var kommet fra, var det ikke muligt at faa oplyst. Under Forhandlingerne kom det frem, at Grunden til, at Generalforsamlingen var indkaldt, var den, at men mente, at de fire Bestyrelsesmedlemmer, der havde foranlediget, at Pladsen var opslaaet ledig, havde gjort detyte fordi de nærede Modvilje mod Nevermann som Mejeribestyrer. Dette protesterede disse energisk imod. Opslaget var fortaget, fordi dette var den regelrette Vej at gaa. Havde man ikke gjort det, kunde der med større Grund rejses Bebrejdelser mod Bestyrelsen. Afslutningen. Generalforsamlingen resulterede i, at man med Akklamation rettede en Henstilling til Bestyrelsen om at ansætte Nevermann, og saa vidt vi forstod havde Bestyrelsen ikke noget imod at efterkomme denne Henstilling, som Bestyrelsen for øvrigt forud havde gennem Adressen med de 63 Underskrifter. I alt er der ca. 90 Andelshavere tilsluttet Mejeriet.

6 Omtale 1/11 (fuldt gengivet) Bestyrerpladsen paa Billesborg. Blandt de 103 Ansøgere har Bestyrelsen udtaget følgende syv til nærmere Overvejelse: Gunnar Nielsen, Frisenborg, 127 2/3 Points; Knud Fink, Frørup, 127; Aage Busk, Mundesirup, 126 1/3; Johs. Christiansen, Frederiksværk, 125 2/3; P. Jensen Niemann, Regstrup, 125; P. F. Larsen, Ejby, 120 1/3 og Aage Nevermann, Nykøbing, 116 2/3. Omtale 2/11 (fuldt gengivet) Den nye Postmester indsat. Den nye Postmester H. K. Paludan Møller fik i Gaar overdraget Embedet i Overværelse af Postkontrollør Vilh. Jensen. SDom tidligere omtalt kommer den nye Postmester fra Vejen. Omtale 12/11 (fuldt gengivet) Ny Redaktør af Odsherreds Tidende. Som ny Redaktør ved Odsherreds Tidende har Bestyrelsen for Holbæk Amtstidende og Odsherreds Tidende antaget Redektør V. Neerup, Skelskør, der for Tiden er Lokalredaktør af Næstved Tidende s Filialblad i Skelskør. Omtale november (fuldt gengivet) Fredsvalg til Menighedsraadsvalget i Nykøbing. Siden 1922 har der ikke været Menighedsraadsvalg i Nykøbing, idet de forskellige Grupper siden da har enedes om Opstilling af Fællesliste. Saaledes ogsaa i Aar. Der afholdtes i Aftes et af Menighedsraadet sammenkaldt Prøvevalg paa Raadhuset. Pastor E w a l d s e n bød velkommen og gav en kort Oversigt over Menighedsraadets Arbejde i den forløbne Periode, hvor den største Opgave havde været Anlæget af den ny Kirkegaard, som Menighedsraadet efter sit eget Skøn havde skilt sig overordentlig godt fra. Sognepræsten meddelte dernæst, at der denne Gang skete den Ændring i Menighedsraadets Sammensætning, at der skal vælges ti Medlemmer, medens der hidtil kun har været ni, og han anbefalede at lade det nye Mandat overgaa til Indre Mission. Hertil sluttede Dommerfuldmægtig Fog sig paa kirkelig Centrums Vegne. Som Ordfører for den frisindede Gruppe anbefalede Overplejer Lading-Petersen ogsaa Fredsvalg, og efter en kort Raadslagning i de forskellige Grupper enedes man om Opstilling af følgende Fællesliste. Suppleanter i Parantes: 1. Redaktør C. V. Christensen (Lærer J. Sembach). 2. Fru Boghandler Rasmussen (Kredslæge N. R. Jensen). 3. Sygeplejerske, Frk. Mille Raben (Diakon Siemer). 4. Snedkermester Oskar Petersen (Lærer J. Meyer). 5. Entreprenør Jens Nielsen, (Fru Kjær Petersen). 6. Gartner J. Jørgensen (Fru Missionær N. Andersen). 7. Frk. Johanne Fenger (Fru Anna Christensen, Havnevej). 8. Lærerinde Frk. Margrethe Christensen (Dommerfuldmægtig Fog).

7 9. Skomager Johs. Gunnarsen (Frk. Anna Nielsen, Kildestræde). 10. Plejer Karl Jørgensen (Sygeplejerske, Frk. Østergaard). Af disse har Nr. 2, 6, 7 og 8 Sæde i det nuværende Menighedsraad, og Nr. 1 og 3 har tidligere været Medlem, men gik ud for 8 Aar siden. Omtale 16/11 (fuldt gengivet) Nykøbing Idrætsforening holdt i Aftes sin ordinære Generalforsamling. Paa Foreningens Vegne bød Formanden, Direktør Ingvar Hansen, Slagteriet, velkommen og aflagde Beretning, hvori han bl. a. omtalte, at Klubben stod som Nr. 3 i Turneringen. Klubben søger Kommunen om Fritagelse for at betale de 10 pct. af Entréindtægten, som det koster at benytte Banen. Beretningen godkendtes enstemmigt. Regnskabet blev oplæst af Kassereren, Disponent Kaj Frederiksen og udviste en Balance paa 1086 Kr. I Fortsættelse heraf vedtoges det at udpege en Mand til at opkræve Kontingentet, hvortil valgtes Pedel Børge Brinkløw. Da Direktør Hansen ikke ønskede at fortsætte som Foreningens Formand, valgtes Inkassator P. Frederiksen. Til Bestyrelsen genvalgtes Børge Brinkløw og nyvalgtes P. Petersen. Som Revisorer valgtes H. P. Christensen og Leo Larsen. Spilleudvalget kommer til at bestaa af: Børge Brinkløw, Marcus Larsen og Helge Nielsen. Den nye Formand forelagde Forslag til Lovændringer, der enstemmigt vedtoges. Helge Nielsen paatalte, at der i Fremtiden bør føres Protokol over Klubbens Kampe. Sluttelig takkede den afgaaede Formand Materialforvalteren Poul Christensen for hans udmærkede Forvaltning. Efter at den nye Formand havde taget tilbørligt Afsked med den afgaaede, der dog fortsat vil gøre en aktiv Indsats, sluttede Generalforsamlingen med et af P. Frederiksen motiveret Leve for Foreningen. Omtale 21/11 (fuldt gengivet) Svinding Christensens Forretning føres videre. Likvidationskomiteen i Isenkræmmer Svinding Christensens Bo har solgt Boets Varelager til Isenkræmmer Knud Bützon, København. Køberen overtager Lageret allerede i Morgen, hvorefter det er hans Hensigt at føre Forretningen videre. Omtale 22/11 (fuldt gengivet) Nykøbing Haandværkerforening gør Aaret op. Set fra et Haandværkersynspunkt har det været jævnt godt. Malermester P. M. Christoffersen udnævnt til Æresmedlem af Foreningen. Nykøbing Haandværkerforening holdt i Aftes sin aarlige Generalforsamling i Teknisk SkolesFestsal. Formanden. Slagtermester H. C, Larsen bød velkommen og mindede om, at det var Foreningens halvfjerdsindstyvende Aarsgeneralforsamling. Der er Grund til at mindes de fremsynede Haandværkere, der dengang paatog sig det Hverv at samle Haandværkerne i Nykøbing i en Forening. Foregangsmændene ved

8 Starten var Jernstøber Røssel, Drejer Holst. Glarmester Bøgh, Tømrermester A. Larsen og Snedkermester J. Larsen. De er alle døde, men vi mindes dem med Taknemlighed. Ligeledes vil vi mindes det i Aar afdøde Medlem, Borgmester Iversen. Han var udgaaet fra en gammel Haandværkerslægt og bevarede altid en levende Interesse for Haandværkerstandens Ve og Vel, saavel som han interesserede sig for alt, hvad der angik vor Bys og dens Borgeres Trivsel. Gennem sin omfattende Virksomhed har Borgmester Iversen sat sig et Minde, som vi længe vil bevare i taknemlig Erindring. Forsamlingen sluttede sig hertil ved at rejse sig. Formandens Beretning. Derefter aflagde Formanden Beretningen: Haandværkerforeningen tæller nu 197 Medlemmer. Arbejdet i Foreningen har gaaet rolig og støt, og Økonomien er i god Orden. Vor Formue er i Aarets Løb forhøjet med ca Kroner. Ved sidste Generalforsamling blev det besluttet at udnævne vor mangeaarige Formand, Tømrermester N. Frandsen, til Æresmedlem. Dette er sket, og Bestyrelsen besluttede sig til at supplere denne Udnævnelse med en lille Erindringsgave, som jeg haaber Generalforsamlingen vil give sin Billigelse. (Hør!) Vi har foretaget den sædvanlige Juleuddeling til fem Damer, som har bedt mig bringe Haandværkerforeningen deres Hilsen og Tak. Vi har ogsaa uddelt de sædvanlige Tilskud, nemlig 200 Kr. til Byens Juleudsmykning, 50 Kr. til Folkebiblioteket og 15 Kr. til Herbergsforeningen. Bestyrelsen arrangerede eni Sommerfest i Skoven. Den var meget vellykket, men burde haft større Tilslutning end Tilfældet var. Den tekniske Skole er Grundpillen i Foreningens Arbejde. Bestyrelsen er altid villig til at yde sin Støtte. Men ogsaa her kunde vi ønske at spore noget stærkere Interesse fra Medlemmernes Side. Ved Skolens Aarsafslutning er der alt for mange Haandværksmestre der glimrer ved deres Fravær og dette er forkert. Det er nemlig af stor Betydning for saavel Skoleudvalget som Lærerne og Eleverne at føle, at Virksomheden følges med Interesse hos Medlemmerne. I Stedet for den sædvanlige Afslutningsfest efter Skolen prøvede Bestyrelsen i Aar at arrangere en Københavnertur for Eleverne, hvor de bl. a. besøgte Teknologisk Institut og Orlogsværftet, en Tur, som Eleverne var meget glade for. De to Jubilæumslegater, stiftet af Tømrermester N. Frandsen og Savværksejer L. S. Poulsen, var oprindelig til fri Disposition for Foreningen. Med Samtykke af de to Legatstiftere har Bestyrelsen udvirket en Ændring af Fundatsen, hvorefter Renten af Legatkapitalen kun kan anvendes til Forbedring af Teknisk Skole eller til Anskaffelse af nyt Undervisningsmateriel. Skal man udtale sig om det svundne Aars driftsmæssige Værdi for Haandværkerne, man det betegnes som jævnt godt. Det gælder baade Bygningshaandværkere og de Fag, der har knyttet Handel til deres Erhverv. Bestyrelsen foreslaar at vi udnævner følgende Veteraner til kontingentfri Medlemmer af Foreningen: Skrædermester Kn. Svensson, Postpakmester L. Bendtsen, Rebslager Chr. H. Andersen, Murermester Hans Petersen og Cigarhandler Johs. Hansen. Generalforsamlingen sluttede sig enstemmigt hertil. Regnskaberne. Kassereren, Savværksejer S. L. PouIsen, oplæste Regnskaberne for saavel Teknisk Skole som for Haandværkerforeningen. Det første balancerede med 3876 Kr. Haandværkerforeningens Tilskud til Driften har været 1140 Kr. Foreningens Regnskab balancerede med 7797 Kr. og sluttede med en Kassebeholdning paa 928 Kr. Indtægten fra Varelotteriet har udgjort 1604 Kr. Status viste, at Foreningens Formue er 51,435 Kr. Murermester H. V. Andersen oplæste Regnskabet for Begravelses kassen. Det balancerede med 1301 Kr. I Begravelseshjælp er udbetalt 300 Kr. Samtlige Regnskaber godkendtes. Beretning om den tekniske Skole aflagdes af Skoleudvalgets Formand, Malermester P. M. Christoffersen: Der er i Aar 40 Elever, og dett er i Virkeligheden flere, end vi har Plads til. Bliver der ved at være saa stor Tilslutning, kommer Bestyrelsen til paa en eller anden Maade at fremskaffe mere Plads. Som Lærere i Tegneskolen virker Sygekassekassercr P. Johs. Rasmussen op Direktør Bjørn Poulsen og som Lærere i Regning og Dansk Postassistent Rasmussen og Lærer H. Jensen. Fra Nytaar vil der blive indført Materiallære i Skolen. Lærer Jensen har deltaget i et tre Dages Kursus over dette Emne og skal lede denne Undervisning. Vi har haft Besøg af Statstilsynet, og dette fandt, at alt ved Skolen var saare godt. Denne har ogsaa, navnlig i de to sidste Aar, gaaet godt og roligt. Vi har haft nogle flinke Elever. Takken herfor skylder vi dog nok i første Række vore udmærkede Lærerkræfter, der tilfulde forstaar at omgaas unge Mennesker og gøre dem interesseret i Arbejdet. Vi har saa at sige slet ikke haft Forsømmelser. Murermester L. R. Larsen udtrykte sin Glæde over, at Skolearbejdet former sig saa ideelt nu, for nogle Aar siden var der vist ikke saa lidt Brok i Foretagendet. At

9 det er blevet bedre, skylder vi sikkert de nuværende Lærerkræfter Takken for. Formanden: Ja, dette er rigtigt, men vi skylder ogsaa Skoleudvalget, specielt dets Formand og Pedel Simonsen Tak for den gode Orden, Aand og Tone, der hersker paa Skolen. Malermester P. M. Christoffersen udnævnes til Æresmedlem. Forinden Valgene tog Formanden Ordet og udtalte: Malermester P. M. Christoffersen har meddelt Bestyrelsen, at han ikke ønsker Genvalg til Skoleudvalget. Han har været Medlem af dette Udvalg siden 1911, Formand siden 1918 og Medlem af Foreningen siden Det Arbejde, han har nedlagt til Gavn for Haandværkerstanden og navnlig i de 20 Aar, han har været Formand for Skoleudvalget, kan ikke paaskønnes nok. Hans Virken har været præget af Akkuratesse, godt og forstaaende Samarbejde med sine Udvalgskolleger og med Skolens Lærerkræfter. Megen Tid har han ofret paa dette Alter, og Vederlag har han aldrig faaet, tvertimod har han ofte afholdt mindre Udgifter af sin egen Lomme. Han har den Tilfredsstillelse af kunne sige, at hans Arbejde er lykkedes, men ogsaa Bestyrelsen ønsker at give Udtryk for Tilfredshed med hans Virken; derfor beder vi ham som Erindringsgave at modtage dette Salonur, og vi beder Generalforsamlingen om Tilslutning til at udnævne ham til Æresmedlem af Foreningen. Dette vedtoges med Akklamation og efterfulgtes af et kraftigt Leve for Malermester Christoffersen. P. M. Christoffersen takkede for den udviste Opmærksomhed og takkede saavel sine Udvalgskolleger som Skolens Lærere for godt Samarbejde, ligesom han takkede Bestyrelsen for den Forstaaelse, han altid havde mødt der, naar han kom med sine Krav. Valgene. Til Medlem af Skoleudvalget valgtes Tømrermester Jacob Gottschalck med 28 Stemmer. Malermester Jermer fik 18 St. Til Revisor i Stedet for Borgmester Iversen valgtes enstemmigt Snedkermester Oskar Petersen. De øvrige Valg var Genvalg. Under Eventuelt meddelte Formanden, at Bestyrelsen overvejede Muligheden af at danne Studiekredse inden for Foreningen. Fællesrepræsentationen har Planer hertil under Udarbejdelse, og naar disse foreligger, vil vi prøve om vi kan samle i hvert Fald en Del af Medlemmernes Interesse herom. Han sluttede derefter Generalforsamlingen med et Leve for Haandværkerforeningen. Omtale 2/12 (delvis gengivet) 70 Aar Paa Søndag fejrer fhv. Skomagermester C. N. Andersen, Nykøbing, sin 70 Aars Fødselsdag. Andersen er født paa Kalundborgegnen, men levede det meste af sin Barndom paa Faarevejle Aas, hvorlil Forældrene flyttede. Efter sin Konfirmation kom han i Skomagerlære og aflagde Svendeprøve hos den anerkendte Mester Carl Mørch i Nykøbing. Efter udstaaet Læretid rejste Andersen til Roskilde og København for atter i 1902 at vende tilbage til Nykøbing og starte sin Forretning her. Hans Virksomhed har dog ikke indskrænket sig til Syl og Rasp. Han har saaledes hele Tiden været en virksom Medarbejder indenfor Afholdsbevægelsen, i hvilken han lod sig indrullere i 1890, medens han arbejdede i Roskilde. Han var paa dette Omraade en nær Forbundsfælle med den senere Landstingsmand Henrik Nielsen, og hans Interesse for Ædruelighedens Fremme er ingenlunde blevet kølnet med Aarene. C. A. Andersen er nemlig i høj Grad besjælet af Samfunds tanker, og alt, hvad der kan bidrage til Højnelse af det danske Samfund har i han en trofast Ven og Støtte. Et virksomt Middel hertil ser han i Afholdsbevægelsen. Men ogsaa paa anden Maade er Skomager Andersen kommen i Berøring med større Kredse. I 1913 paatog han sig Opgaven som Kasserer for Byens største Forening, Sygekassen, en Gerning. der efterhaanden voksede saa stærkt, at den tvang ham til helt al opgive sit Haandværk og udelukkende hellige sig Arbejdet med Sygekassens Anliggender, en Gerning, som han udførte med stor Pligt troskab lige til 1936.

10

11 Tak for det gamle og godt nytår blev ønsket af: Mejeriet Billesborg Herman Andersen Fragtmand Tlf. 197 Havnevej H. V. Andersen Murermester, Billesvej Knud Andersen Vulkanisør Algade 64 Chr. Andersen Rebslager Tlf. 73 Ole Olsem Vognmand Nyledsbakken P. M. Christoffersen Malermester Carl Christensen Aut. Chevroletforhandler S. E. Christensen Bagermester Tlf. 131 Vesterbro Wøldike Christensen Købmand Tlf. 281 Nørregade Importørens Udsalg Algade 18 Tlf. 118 Jakob Gottschalck Tømrermester Tlf. 142 Hans Hansen Købmand Tlf. 8 J. V. Clausen og Søn Smedemestre Karl Jensens Maskinværksted Tlf. 136 N. Frandsen Tømrermester Joh. Guldbrandsen Herre- og Dameskræderi L. Boje Petersen Vognmand Tlf. 331 A. Iversen Bagermester R. M. Johansen Købmand Ejnar O. Johansen Bogtrykker Th. Jørgensen Abrikona Holger Olsen Vognmand Tlf. 189 Rm. Rasmussen Cykelhandler Tlf. 114 Algade 13 Herman Hansen Cigarhandler Tlf. 275 Algade 17 Anton Hansen Bageri og Konditori Tlf. 119

12 Poul Helms Boghandel Aage Larsen Kiosken Tlf. 318 E. C. Larsen Aut. Elektrisk Installatør Torvet Paulus Nielsen Urmager & Guldsmed C. Møller Bagermester Svanestræde Knud Larsen Isenkramforretning Finn H. Hansen Den grønne Facade H. Madsen Landmandshoteller Laur. Olsen Restauratør Oskar Petersen Snedkermester Peter Petersen Fragtmand Nyledsbakken Kai Vejlsgaard Reginateatret Tlf. 340 Oscar Petersen Købmand Tlf. 177 Lindealle Carl Jørgensen Cykelhandler Svanestræde Volmer Jørgensen Vognmand Tlf. 385 P. A. Rasmussen Møller Grevinge og Nykøbing Viggo Rasmussen Konditor Algade 17 Frederik Rodian Engelsk Beklædnings-Magasin K. Svensson Skrædermester Slagteriudsalget Tlf. 200 C. F. Petersen Smedemester & Maskinforhandler Svinninge Mejeriudsalg Algade 50 Tlf. 373 H. Buss Rutebilejer Tlf. 326 Sigurd Frederiksen Sadelmagermester

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Skole- og Undervisningsvæsen Skoletandklinik Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 17. juni 1915 2) Byrådsmødet den 24. juni 1915 3) Byrådsmødet den 8. juli 1915

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 88-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 88-1918) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Boligforeninger Boligforhold Foreninger Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Private Beboelseshuse Salg og Afstaaelse af Grunde Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 98-1915) Originalt emne Den kommunale Fortsættelsesskole Skole- og Undervisningsvæsen Skole- og Undervisningsvæsen i Almindelighed Uddrag fra byrådsmødet den 27. maj

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918) Originalt emne Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Skovene Skovene i Almindelighed Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. september 1918 2) Byrådsmødet

Læs mere

Omtale 22/10 (fuldt gengivet)

Omtale 22/10 (fuldt gengivet) Omtale 1/10 (fuldt gengivet) Hvem skal være Stationsforstander? I Gaar fratraadte Statiosforstander O. Petersen, Nykøbing, sit Embede som Leder af i Stationen i Odsherreds Hovedstad, efter at han med Dygtighed

Læs mere

Nykøbing 1926 fra Holbæk Amts Venstreblad

Nykøbing 1926 fra Holbæk Amts Venstreblad mange Aar har anløbet Nykøbing Havn, vil Havnefoged Jensen staa som Indbegrebet af den korrekte og hensynsfulde Embedsmand og som det udprægede Ordensmenneske, der i saa høj Grad satte sit Præg Havnens

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 798-1919) Originalt emne Boligforhold Kommunale Beboelseshuse Uddrag fra byrådsmødet den 27. marts 1920 - side 2 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 798-1919)

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Originalt emne Ernæringskort Forskellige Næringsdrivende Næringsvæsen Socialvæsen Socialvæsen i Almindelighed, Socialloven Uddrag fra byrådsmødet den 22. oktober

Læs mere

Omtale 27/10 (fuldt gengivet)

Omtale 27/10 (fuldt gengivet) Omtale oktober (fuldt gengivet) 5 nye Svende i Nykøbing. Forleden Aften afholdtes de sædvanlige Festligheder paa Teknisk Skole i Anledning af at 5 Nykøbingensere rykkede op i Svenderækken. Haandværkerforenings

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 390-1910)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 390-1910) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Biografteater Teater Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 20. oktober 1910 2) Byrådsmødet den 8. december 1910 Uddrag fra byrådsmødet den 20. oktober 1910 -

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Originalt emne Belysningsvæsen Belysningsvæsen i Almindelighed Gasværket, Anlæg og Drift Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 14. juni 1923 2) Byrådsmødet

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 185-1926)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 185-1926) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Jorder Udleje af Jorder Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 3. juni 1926 2) Byrådsmødet den 9. september 1926 3) Byrådsmødet den 30. september 1926 Uddrag fra

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Kommunelæger Sct. Josephs Hospital Sundhedsvæsen Sygehuse Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 21. juni 1917 2) Byrådsmødet den 13. december 1917 Uddrag fra

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Politibetjentes Lønforhold Rets- og Politivæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. december 1901 2) Byrådsmødet den 10. april 1902 Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 205-1933)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 205-1933) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Kommunehjælp Socialudvalg Socialvæsen Socialvæsen i Almindelighed, Socialloven Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 1. juni 1933 2) Byrådsmødet den 15. juni

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 110-1922)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 110-1922) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 110-1922) Originalt emne Aarhus Sporveje Belysningsvæsen Elektricitetsafgift Kørsel Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 20. april 1922 2) Byrådsmødet den 15. maj 1922

Læs mere

VEDTÆGT FORENINGEN KØBMANDSBO

VEDTÆGT FORENINGEN KØBMANDSBO Købmandsbo VEDTÆGT FORENINGEN KØBMANDSBO NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Københavns Handelsstandsklubs Understøttelsesselskab Købmandsbo, og foreningen er anmeldt i Foreningsregistret sammen med navnet

Læs mere

År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse.

År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse. År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse. For generalforsamlingen forelå følgende dagsorden: 1.

Læs mere

Vedtægter. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Hundested Handelsstandsforening Foreningens hjemsted er Hundested og dens adresse er formandens.

Vedtægter. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Hundested Handelsstandsforening Foreningens hjemsted er Hundested og dens adresse er formandens. Vedtægter 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Hundested Handelsstandsforening Foreningens hjemsted er Hundested og dens adresse er formandens. 2. Formål. Foreningens formål er at virke til fremme

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Bygningsvæsen Bygningsvæsen i Almindelighed Stefanshjemmet Sundhedsvæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 24. januar 1929 2) Byrådsmødet den 7. februar 1929

Læs mere

Gratis Biltur til Skolen.

Gratis Biltur til Skolen. Omtale 3/1 (fuldt gengivet) Direktørskiftet ved Odsherred Slagteri. Fra og med den 31. December fratraadte Direktør P. Chr. Pedersen sin Stilling som Slagteridirektør i Nykøbing og har fra i Gaar overtaget

Læs mere

Lergravens Sejl og Fiskeriklub. Prinsholmvej 14, 4800 Nykøbing F. Formand: Flemming Kristensen tlf

Lergravens Sejl og Fiskeriklub. Prinsholmvej 14, 4800 Nykøbing F. Formand: Flemming Kristensen tlf Lergravens Sejl og Fiskeriklub Prinsholmvej 14, 4800 Nykøbing F. Formand: Flemming Kristensen tlf. 29 24 60 42 Klubbens love 1. Klubbens navn og hjemsted... 2 2. Klubbens formål... 2 3. Optagelse af medlemmer...

Læs mere

Vedtægter for Frederikssund Tennis Klub

Vedtægter for Frederikssund Tennis Klub Vedtægter for Frederikssund Tennis Klub 1 Navn og hjemsted 1.1 Klubbens navn er Frederikssund Tennis Klub. 1.2 Klubbens hjemsted er Frederikssund Kommune. 2 Formål 2.1 Klubbens formål er at virke til tennissportens

Læs mere

Vedtægter for Bønnerup Strand Sejlklub Bønnerup havn

Vedtægter for Bønnerup Strand Sejlklub Bønnerup havn Vedtægter for Bønnerup Strand Sejlklub Bønnerup havn 1 Klubbens navn er Bønnerup Strand Sejlklub. Hjemsted er Bønnerup Havn, Norddjurs kommune, adressen er formandens. 2 Klubbens formål er at fremme medlemmernes

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 259-1908) Originalt emne Embedsmænd i Almindelighed Embedsmænd, Kommunale Uddrag fra byrådsmødet den 4. marts 1909 - side 4 Klik her for at åbne den oprindelige kilde

Læs mere

Vedtægter. for. (bc37)

Vedtægter. for. (bc37) Vedtægter for Badmintonclubben af 19 (bc) 1 Navn, hjemsted og formål 11 Klubbens navn er (BC) Dens hjemsted er Københavns Kommune, og dens postadresse er, 2300 København S 12 Klubben er gennem Københavns

Læs mere

Vedtægter. For Foreningen Sorø Handel & Service

Vedtægter. For Foreningen Sorø Handel & Service Vedtægter For Foreningen Sorø Handel & Service Stiftet den 25.6.2015 Navn og formål 1 Foreningen Sorø Handel & Service Foreningens hjemsted er Sorø Kommune. Foreningens formål er: a) At fremme handel,

Læs mere

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Punkt 1: Valg af a) Dirigent b) Referent c) Bisidder d) 2 stemmetællere Inger Christensen, formand for Aalborg Tegnsprogsforening

Læs mere

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk.

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Adressen er den til enhver tid siddende formands adresse.

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter. Navn og formål

Vedtægter. Navn og formål Vedtægter Navn og formål 1 Andelsselskabets navn er Grindsted El- og Varmeværk A.M.B.A. og dets hjemsted er Grindsted. Selskabets hovedformål er på bedste og billigste måde, sammen med sine datterselskaber

Læs mere

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland.

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland. MØDEREFERAT Mødedato og tid 28. August 2013 Sted Rødekro-kro Mødedeltagere Fra Emne Ole O. Madsen Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Bestyrelsen afholdte et lille

Læs mere

Gjenpart. Almindelig Forberedelsesexamen.

Gjenpart. Almindelig Forberedelsesexamen. Gjenpart Almindelig Forberedelsesexamen. Peter Kristian Petersen Søn af Skolelærer H.K. Petersen, Vesterland født den 28de Juli 1872 har i dette Aars Juni og Juli Maaned indstillet sig som Elev i Hammel

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Katedralskolen Marselisborg Skole Regulativer, Reglementer m m Skole- og Undervisningsvæsen Skole- og Undervisningsvæsen i Almindelighed Vedtægter Indholdsfortegnelse

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 50-1912) Originalt emne Brandstation Brandvæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 6. juni 1912 2) Byrådsmødet den 11. juli 1912 Uddrag fra byrådsmødet den 6. juni

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag den 24. september 2015 kl i Cafe Niffen i klubhuset

Generalforsamling. Torsdag den 24. september 2015 kl i Cafe Niffen i klubhuset Generalforsamling Torsdag den 24. september 2015 kl. 19.00 i Cafe Niffen i klubhuset Referat Formanden Tina Høilund Pedersen bød velkommen til generalforsamlingen, nr. 76 i rækken og gik over til dagsordenen.

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Ejendomme og Inventar Erhvervelse og Afstaaelse af Ejendomme Foreninger Forsørgelsesvæsen Forsørgelsesvæsen i Almindelighed Sundhedsvæsen Sundhedsvæsen i Almindelighed

Læs mere

BILAG A. Regler for. generalforsamlingens. indkaldelse, afstemninger m.m. Indholdsfortegnelse:

BILAG A. Regler for. generalforsamlingens. indkaldelse, afstemninger m.m. Indholdsfortegnelse: BILAG A Regler for generalforsamlingens indkaldelse, afstemninger m.m. Indholdsfortegnelse: Indkaldelse... 1 Deltagere... 2 Åbning af generalforsamlingen... 3 Protokol... 4 Dirigent... 5 Beslutningsdygtighed,

Læs mere

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid.

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Munkebjerg Gymnastikforening. Dens hjemsted er Odense Kommune. FORMÅL 2. Foreningens formål er at samle gymnastik- og idrætsinteresserede under velkvalificeret ledelse

Læs mere

At give mulighed for at dyrke svømmeidræt på det plan hver enkelt ønsker.

At give mulighed for at dyrke svømmeidræt på det plan hver enkelt ønsker. VEDTÆGTER FOR SKIVE SVØMMEKLUB POSEIDON STIFTET D. 27. AUGUST 1953 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1. Klubbens navn er " Skive Svømmeklub Poseidon". Dens hjemsted er Skive. 2. Klubbens formål: At give mulighed

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende dagsorden:

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 170-1917)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 170-1917) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 170-1917) Originalt emne Observatoriet Ole Rømer Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 31. maj 1917 2) Byrådsmødet den 14. juni 1917 3) Byrådsmødet den 21. juni 1917

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 223-1933)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 223-1933) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Hunde Hunde i Almindelighed Politivedtægt Rets- og Politivæsen Vedtægter Vedtægter, Regulativer, Instrukser o. lign. Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 29.

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti.

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. 1. Navn.. Klubbens navn er Forsæti, udtales fårsaiti. Forsæti var balders søn og den som guderne gik til når de var uenige og skulle have tvister løst.. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for KILDEMOSENS BOLDKLUB. Februar 2013

Vedtægter for KILDEMOSENS BOLDKLUB. Februar 2013 Vedtægter for KILDEMOSENS BOLDKLUB. Februar 2013 1. Klubbens navn er Kildemosens Boldklub, som er en sammenslutning af Åløkke Boldklub og boldklubben Frem. Dens hjemsted er Odense kommune. 2. Klubbens

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Vedtægter for Aalborg Marineforening. Stiftet 1917

Vedtægter for Aalborg Marineforening. Stiftet 1917 Vedtægter for Aalborg Marineforening Stiftet 1917 Marinestuen Vestre Fjordvej 79, 9000 Aalborg Tlf: 98130461 Åben hver søndag fra kl. 1100 til 1500 Hjemmeside: www.aalborg-marineforening.dk E-mail: mf-aalborg@mail.tele.dk

Læs mere

Vedtægter For Tønder Handelsstandsforening

Vedtægter For Tønder Handelsstandsforening Vedtægter For Tønder Handelsstandsforening 1. Foreningens navn er "Tønder Handelsstandsforening" og den har sit hjemsted i Tønder Kommune. 2. Foreningens formål er: a. at virke til fremme af handel, service,

Læs mere

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune.

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune. VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune. 2. Foreningens formål er at varetage grundejernes nuværende

Læs mere

Vedtægter Gældende vedtægter for BTK Holme Olstrup

Vedtægter Gældende vedtægter for BTK Holme Olstrup Vedtægter Gældende vedtægter for BTK Holme Olstrup Februar, 2017 BTK Holme Olstrup Toksværd Bygade 43 4684 Holmegaard info@btkho.dk btkho.dk 1 Navn Foreningen BTK Holme Olstrup, der har hjemsted i Næstved

Læs mere

Landinspektørforeningen.

Landinspektørforeningen. LOVE for Landinspektørforeningen. & Jehny Lazarus, Ittfbenhay^ V. A. Foreningens Formaal. i- Foreningens Formaal er at varetage Landinspektørernes Interesser, at virke til Gavn for og Sammenhold i Standen,

Læs mere

Vedtægter for Ulfborg Borgerforening. 1 Navn og hjemsted. Foreningens navn er Ulfborg Borgerforening, og foreningen har hjemsted i Ulfborg.

Vedtægter for Ulfborg Borgerforening. 1 Navn og hjemsted. Foreningens navn er Ulfborg Borgerforening, og foreningen har hjemsted i Ulfborg. Nærværende vedtægter erstatter alle tidligere vedtægter og love for den af 13. oktober 1892 stiftede Ulfborg Borger & Håndværkerforening. 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Ulfborg Borgerforening,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 505-1928) Originalt emne Ejendomme og Inventar Forskellige Næringsdrivende Kommunens Malerforretning Næringsvæsen Uddrag fra byrådsmødet den 10. januar 1929 - side 2

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN FOR SKÆLSKØR MARINEGARDE

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN FOR SKÆLSKØR MARINEGARDE VEDTÆGTER FOR FORENINGEN FOR SKÆLSKØR MARINEGARDE Vedtægter for Foreningen for Skælskør Marinegarde Som vedtaget på stiftende generalforsamling den 7. oktober 1982, ændret den 22. februar 1983, den 3.

Læs mere

Vedtægter for PUFF Panums UngdomsForsker Forening

Vedtægter for PUFF Panums UngdomsForsker Forening Vedtægter for PUFF Panums UngdomsForsker Forening Foreningens Formål Er at motivere til og forbedre vilkårene for den sundhedsvidenskabelige studenterforskning og videreudvikle studenterforskerens faglige

Læs mere

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen.

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen. FORENINGSVEDTÆGTER 1. Foreningens navn Foreningens navn er Sædding-Guldager Idrætsforening Fodbold. Dens hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningen er medlem af JBU og derigennem DBU samt DIF. Desuden er

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang"

Vedtægter for Grundejerforeningen Fuglevang Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang" 1. Grundejerforeningens navn er "Grundejerforeningen Fuglevang". Dens hjemsted er Kirke Såby. Dens værneting er Roskilde Herredsret. 2. Grundejerforeningen

Læs mere

Norsminde Sejlklubs adresse er den til enhver tid siddende formands private adresse.

Norsminde Sejlklubs adresse er den til enhver tid siddende formands private adresse. VEDTÆGTER FOR: Norsminde Sejlklub 1 KLUBBENS NAVN OG HJEMSTED Klubbens navn er Norsminde Sejlklub. Dens hjemsted er Odder kommune. Norsminde Sejlklubs adresse er den til enhver tid siddende formands private

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 376-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 376-1918) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 376-1918) Originalt emne Boligforhold Boliglove (Huslejelove) Lejerforhold Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. september 1918 2) Byrådsmødet den 10. oktober 1918

Læs mere

Nørresundby Grundejerforening

Nørresundby Grundejerforening Nørresundby Grundejerforening Generalforsamling Torsdag den. 18.April 2013 i Nørresundby Bank, Torvet, 9400 Nørresundby Generalforsamlingen starter kl. 18.30 ( se dagsordenen på side 4 ) Når generalforsamlingen

Læs mere

stiftet den 9. oktober 1862

stiftet den 9. oktober 1862 V E D T Æ G T E R for KØGE HANDELSSTANDSFORENING stiftet den 9. oktober 1862 Navn og formål 1 Foreningens navn er: Køge Handelsstandsforening Foreningens hjemsted er Køge, og dens adresse er foreningens

Læs mere

Rødovre Tennisklub Vedtægter

Rødovre Tennisklub Vedtægter 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Rødovre Tennisklub. Klubben har hjemsted i Rødovre Kommune. 2 Medlemmer og formål Klubben består af aktive og passive medlemmer og optager enhver, der søger optagelse,

Læs mere

PEDERSBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING

PEDERSBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING Vedtægter for Pedersborg Gymnastik- og Idrætsforening 1: Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Pedersborg Gymnastik- og Idrætsforening. Dens hjemsted er Sorø Kommune, Region Sjælland. 2 Forenings

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN.

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Side 1 af 6 V E D T Æ G T E R for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. 2. Foreningens hjemsted er Lejre kommune under Roskilde

Læs mere

Vedtægter. for SKAGEN HAVKAJAKKLUB

Vedtægter. for SKAGEN HAVKAJAKKLUB Vedtægter for SKAGEN HAVKAJAKKLUB 1. Navn, hjemsted og formål. Klubbens navn er Skagen Havkajkklub. Hjemsted er Skagen by, Frederikshavn Kommune. Klubben er stiftet den 12. september 2009 og har til formål

Læs mere

Love for Sejl- og Motorbådsklubben FREM

Love for Sejl- og Motorbådsklubben FREM 1 Klubbens navn og hjemsted. Klubbens navn er Sejl- og Motorbådsklubben FREM. Stiftet den 16. november 1953. Klubbens hjemsted er Gammelsø 49, 5000 Odense C 2 Klubbens formål. Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Skovene Skovrider, Skovfogeder, Skovarbejdere Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 11. september 1919 2) Byrådsmødet den 23. oktober 1919 3) Byrådsmødet den

Læs mere

Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn

Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn 1 Selskabets navn er: De danske Forsvarsbrødre for Silkeborg og Omegn Selskabets hjemsted er Silkeborg Selskabet er upolitisk Selskabet

Læs mere

Grundejerforeningen Krybily Vest

Grundejerforeningen Krybily Vest NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Krybily Vest Foreningens hjemsted er Fredericia Kommune under Fredericia Ret, der er foreningens værneting. 2 Grundejerforeningens formål

Læs mere

Vedr. Forslag til vedtægtsændringer

Vedr. Forslag til vedtægtsændringer Vedr. Forslag til vedtægtsændringer På den nys overståede generalforsamling, var der ikke mødt de nødvendige 2/3 af medlemmerne frem, så forsamlingen var ikke beslutningsdygtig. Forslaget til vedtægter

Læs mere

Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter

Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter Grøn overstregning = tilføjelse/ændring. Gul overstregning = kommentar, som ikke skal med i selve vedtægterne. Rød overstregning = bortfalder. 1 NAVN OG HJEMSTED Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter

Læs mere

Navn og hjemsted. Foreningens navn er kosig grundejerforening og dets hjemsted er Bork Havn, Ringkøbing-Skjern kommune. Formål

Navn og hjemsted. Foreningens navn er kosig grundejerforening og dets hjemsted er Bork Havn, Ringkøbing-Skjern kommune. Formål Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er kosig grundejerforening og dets hjemsted er Bork Havn, Ringkøbing-Skjern kommune. Formål 2. Foreningens formål er at varetage medlemmernes nuværende og fremtidige

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Automobil Sport

Vedtægter for Aarhus Automobil Sport Som ønsket på generalforsamlingen i 2015, så har bestyrelsen gennemgået vedtægter for Aarhus Automobil Sport. Mange af ændringerne er foretaget med udgangspunkt i DIF s standardvedtægter. Tekster, som

Læs mere

Munkebjerg Gymnastikforening Vedtægter

Munkebjerg Gymnastikforening Vedtægter 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Munkebjerg Gymnastikforening. Dens hjemsted er Odense Kommune. FORMÅL 2. Foreningens formål er at samle gymnastik- og idrætsinteresserede under velkvalificeret ledelse

Læs mere

Vedtægter for. Skelde Legeplads Forening (CVR: ) Foreningens navn er "Skelde Legeplads Forening". Foreningens hjemsted er Sønderborg Kommune

Vedtægter for. Skelde Legeplads Forening (CVR: ) Foreningens navn er Skelde Legeplads Forening. Foreningens hjemsted er Sønderborg Kommune Vedtægter for Skelde Legeplads Forening (CVR: 36314400) Foreningens navn, hjemsted og formål. 1. 2. 3. Foreningens navn er "Skelde Legeplads Forening". Foreningens hjemsted er Sønderborg Kommune Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Sønderjysk pigekor

Vedtægter for Sønderjysk pigekor Vedtægter for Sønderjysk pigekor 1 Foreningen. 1.1 Foreningens navn er Sønderjysk Pigekor. Foreningens hjemsted er Sønderborg Kommune. Foreningens formål er at fremme korsang for piger i alderen 6-20 år..

Læs mere

Køge Taekwondo Klub, To San Tangmosevej Køge. Vedtægter for. To San. Køge Taekwondo Klub. To San vedtægter ver. 2.0 September 2010 Side 1 af 5

Køge Taekwondo Klub, To San Tangmosevej Køge. Vedtægter for. To San. Køge Taekwondo Klub. To San vedtægter ver. 2.0 September 2010 Side 1 af 5 Vedtægter for To San Køge Taekwondo Klub To San vedtægter ver. 2.0 September 2010 Side 1 af 5 1. Navn og hjemsted: Klubbens navn: To San Taekwondo Klub, Køge. Klubbens hjemsted er: Køge Kommune. 2. Formål:

Læs mere

VEDTÆGTER FOR. Ejby Elnet A.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR. Ejby Elnet A.m.b.a. VEDTÆGTER FOR Ejby Elnet A.m.b.a. Indholdsfortegnelse 1. Selskabsform, navn og hjemsted 2. Selskabets formål 3. Andelshavere 4. Medejerforhold 5. Andelshavernes økonomiske ansvar 6. Ejendomsret til anlæg

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ Stk.1: Foreningens navn er Grundejerforeningen FÆRGEBAKKERNE. Dens hjemsted er Orø, Holbæk Kommune. 1 Stk. 2: Grundejerforeningens formål er at varetage

Læs mere

VEDTÆGTER FOR IDRÆTSFORENINGEN STJERNEN stiftet den 18. april 1921

VEDTÆGTER FOR IDRÆTSFORENINGEN STJERNEN stiftet den 18. april 1921 1 Foreningens navn er Idrætsforeningen Stjernen. Dens hjemsted er Odense Kommune. 2 Foreningens formål er at samle og give interesserede børn, unge og voksne mulighed for at dyrke idræt samt varetage fælles

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 10. oktober 1907 2) Byrådsmødet den 24. oktober 1907 Uddrag fra byrådsmødet den

Læs mere

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune.

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune. Hornbæk Sportsforening Randers Stiftet den 15. juli 1945 VEDTÆGTER FOR HORNBÆK SPORTSFORENING Overvænget 25 8900 Randers 1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens

Læs mere

Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs

Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs 39 grunde repræsenteret inkl. Fuldmagter. Formand Bjarne Christensen bød velkommen til mødet.

Læs mere

Tiende Søndag efter Trinitatis

Tiende Søndag efter Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Roskilde Basketball Club

Roskilde Basketball Club Roskilde Basketball Club Vedtægter 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Roskilde Basketball Club. Dens hjemsted er Roskilde Kommune. Klubben er stiftet den 8. april 1968. 2 Formål Klubbens formål er at

Læs mere

Love for Ebeltoft judo klub

Love for Ebeltoft judo klub Love for Ebeltoft judo klub 1 Navn og hjemsted: Klubbens navn er Ebeltoft judo klub, stiftet 1. november 1969, forkortet EJK. Klubbens hjemsted er i Ebeltoft. 2 Formål: Klubben har til formål at udbrede

Læs mere

Vedtægter/Formål. Foreningens navn er Erhvervsklubben Aarhus Aadal, forkortet e-klubben.

Vedtægter/Formål. Foreningens navn er Erhvervsklubben Aarhus Aadal, forkortet e-klubben. Vedtægter/Formål 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Erhvervsklubben Aarhus Aadal, forkortet e-klubben. Foreningen har hjemsted i Århus Kommune. 2 Formål E-klubbens formål er: at skabe et netværk for

Læs mere

Vedtægter for Karise Efterskole

Vedtægter for Karise Efterskole Vedtægter for Karise Efterskole 1 Hjemsted, værdigrundlag og formål Hjemsted Stk. 1. Karise Efterskole (tidl. Brumbassen) er en uafhængig, selvejende undervisningsinstitution. Stk. 2. Institutionen er

Læs mere

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er VIRUM-SORGENFRI TENNISKLUB (VST). Dens hjemsted er Lyngby- Taarbæk Kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at fremme tennissporten

Læs mere

PEDERSBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING

PEDERSBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING Forslag til vedtægtsændringer Understregede og kursiverede afsnit i gældende vedtægter foreslås erstattet af de kursiverede tekststykker under de enkelte paragraffer. PEDERSBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING

Læs mere

LOVE LANDINSPEKTØRFORENINGEN. i912 FOR. Falkonerallé 11

LOVE LANDINSPEKTØRFORENINGEN. i912 FOR. Falkonerallé 11 LOVE FOR LANDINSPEKTØRFORENINGEN i912 F r e d e r i k s b e r g b o g t r y k k e r! Falkonerallé 11 A. F oreningens Form aal, 1. Foreningens Formaal er at varetage Landinspektørernes Interesser, at virke

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKÆLSKØR BADMINTON KLUB.

VEDTÆGTER FOR SKÆLSKØR BADMINTON KLUB. VEDTÆGTER FOR SKÆLSKØR BADMINTON KLUB. 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Skælskør Badminton Klub. Klubbens 1. hold spiller under navnet Team Skælskør - Slagelse Kommune (TS). Klubbens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN DANMARKSGADE. Foreningens navn er Grundejerforeningen Danmarksgade. Dens Hjemsted er Ringkøbing

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN DANMARKSGADE. Foreningens navn er Grundejerforeningen Danmarksgade. Dens Hjemsted er Ringkøbing VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN DANMARKSGADE Foreningens navn er Grundejerforeningen Danmarksgade. Dens Hjemsted er Ringkøbing Foreningens formål er at varetage medlemmernes fælles interesser, bl. a.

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti.

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. 1. Navn.. Klubbens navn er Forsæti, udtales fårsaiti. Forsæti var balders søn og den som guderne gik til når de var uenige og skulle have tvister løst.. Foreningen

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Forretningsorden for Haderslev Jægerforening. Denne forretningsorden supplerer Haderslev Jægerforenings vedtægter. 1 Konstituering 1.1 Umiddelbart efter generalforsamlingen, afholder bestyrelsen møde for

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE UNDERVISNINGSINSTITUTION SKALS EFTERSKOLE. KÆRVEJ 11 8832 SKALS

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE UNDERVISNINGSINSTITUTION SKALS EFTERSKOLE. KÆRVEJ 11 8832 SKALS VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE UNDERVISNINGSINSTITUTION SKALS EFTERSKOLE. KÆRVEJ 11 8832 SKALS 1. HJEMSTED, FORMÅL, VÆRDIGRUNDLAG OG MÅLSÆTNING Stk. 1 Hjemsted Skals Efterskole er en uafhængig selvejende

Læs mere