Vedtægter for Frederiksborg Biavlerforening Hillerød

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægter for Frederiksborg Biavlerforening Hillerød"

Transkript

1 Vedtægter for Frederiksborg Biavlerforening Hillerød Vedtaget på generalforsamlingen den 1.oktober 2009 Revideret på generalforsamling 3.oktober

2 1 Navn og adresse 1.1 Foreningens navn er Frederiksborg Biavlerforening Hillerød, stiftet den 19.januar 1941 i Hillerød og hjemmehørende i Hillerød Kommune. 1.2 Foreningens postadresse er den til enhver tid siddende formands adresse. 2 Formål 2.1 Foreningens formål er at fremme biavlen og udbrede alment kendskab til bier, biernes sygdomme og sygdommenes bekæmpelse. Foreningen afholder udstillinger, møder, foredrag, kurser, osv. i det omfang økonomien tillader det. 2.2 Foreningen driver en skolebigård, beliggende ved Bjerggården i Tjæreby. 3 Organisation 3.1 Foreningen er tilsluttet Danmarks Biavlerforening (DBF), og er repr æ- senteret i DBF i henhold til DBF s til enhver tid gældende vedtægter. 4 Medlemmer 4.1 Som medlem kan optages enkeltpersoner, familier, institutioner og foreninger. 4.2 Medlemskabet gælder for et år ad gangen, fra den 1.januar til den 31.december. 4.3 Æresmedlem Personer der har udført et særligt påskønnet, langvarigt foreningsarbejde eller anden særlig indsats til gavn for foreningen, kan udnævnes til Æresmedlem Æresmedlemmer er fritaget for kontingent til lokalforeningen. 5 Medlemskab 5.1 Fuldt medlemskab Ved fuldt medlemskab forstås medlemskab, hvor medlemmerne er me d- lem af både Frederiksborg Biavlerforening Hillerød og DBF Medlemmerne er underkastet Frederiksborg Biavlerforening Hillerød og Danmarks Biavlerforenings vedtagne love og retningslinjer Alle medlemmer er dækket af de til enhver tid gældende kollektive forsikringer gennem DBF. 2

3 5.1.3 Et medlem, der udtræder af foreningen eller ekskluderes af bestyrelsen, mister ved udtrædelsen de rettigheder, som er opnået gennem medle m- skabet af DBF. Endvidere ophører rettighederne til brug af DBF s navn logo og etiketter. 5.2 Begrænset medlemskab Ved begrænset medlemskab (i daglig tale lokalmedlemskab) forstås medlemskab, hvor medlemmerne kun er medlem af Frederiksborg Biavlerforening Hillerød Det begrænsede medlemskab tilbydes medlemmer der: Ikke holder bier, men har interesse herfor. Holder bier, men på grund af specielle forhold, f.eks. økonomi, ikke ø n- sker medlemskab af DBF Lokalmedlemmer er underkastet Frederiksborg Biavlerforening Hillerøds og DBF s vedtagne love og retningslinjer Medlemmerne er ikke omfattet af DBF s kollektive forsikringsordninger og er forpligtede til at forsikre (minimumansvarsforsikring) et eventuelt bihold gennem et anerkendt forsikringsselskab. 6 Kontingent 6.1 Fuldt medlemskab Kontingentet udgøres af kontingent til DBF plus kontingent til Frederik s- borg Biavlerforening Hillerød. 6.2 Begrænset medlemskab Kontingentet er identisk med kontingent for medlemskab til Frederiksborg Biavlerforening Hillerød. 6.3 Kontingentet fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling og skal være betalt senest den 30.november. 6.4 Medlemskabet ophører uden forudgående varsel pr. 31.december, s å- fremt kontingentet ikke er indbetalt pr. 30.november. 6.5 Ved genindmeldelse kan kassereren opkræve et gebyr. 7 Bestyrelse 7.1 Foreningens daglige ledelse varetages af en bestyrelse bestående af mindst 6 medlemmer, som vælges for 2 år ad gangen. En suppleant vælges for 1 år ad gangen. Halvdelen af bestyrelsen er på valg ad gangen, formand og kasserer dog ikke samme år. De afgående bestyrelse s- medlemmer kan genvælges. Bestyrelsen kan uden lovændring udvides ved særlige behov. 3

4 7.2 Foreningen vælger formanden og kassereren på generalforsamlingen. Den øvrige bestyrelse konstituerer sig selv umiddelbart efter generalforsamlingen. Bestyrelsen skal bestå af: formand, næstformand, kasserer, sekretær og mindst 2 bestyrelsesmedlemmer. 7.3 Bestyrelsesmedlemmer er ulønnede. 7.4 Bestyrelsen godkender optagelse af nye medlemmer, såfremt di sse tidligere har været ekskluderet fra en biavlerforening. 7.5 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medle m- mer, deriblandt formanden eller næstformanden, er til stede. 7.6 Alle afgørelser træffes ved almindeligt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. 7.7 Der tages referat fra hvert bestyrelsesmøde. Referatet skal fremlægges på det efterfølgende bestyrelsesmøde til godkendelse. 7.8 Formanden indkalder til bestyrelsesmøder og leder disse. Møderne a f- holdes efter behov, eller såfremt blot et bestyrelsesmedlem ønsker de t- te. Der bør afholdes mindst et bestyrelsesmøde pr. kvartal. 7.9 Næstformanden træder i formandens sted ved dennes sygdom eller a n- det forfald Fratræder kassereren i utide, varetager et andet bestyrelsesmedlem foreningens regnskab, og ny kasserer vælges på førstkommende generalforsamling Fratræder et bestyrelsesmedlem i utide, indtræder suppleant i bestyre l- sen. 8 Regnskab 8.1 Kassereren fører foreningens regnskab og har pligt til at forevise et ajourført regnskab for bestyrelsen, når dette forlanges. 8.2 Kassereren fører foreningens medlemskartotek. 8.3 Foreningens midler anbringes i en bank, sparekasse eller på girokonto. 8.4 Regnskabsåret er fra 1.september til 31.august. Årsregnskabet afleveres til revisorerne i september måned. 8.5 Årsregnskabet forsynes, efter påtegning af revisorerne, med kassererens underskrift. 8.6 Kassereren er ansvarlig for de ham betroede midler og kan alene hæve de til foreningens drift nødvendige midler. 9 Revision 9.1 Foreningens regnskab revideres af 2 revisorer, valgt på den ordinære generalforsamling. Revisorerne vælges for 2 år ad gangen og afgår skiftevis. Genvalg kan finde sted. 4

5 9.2 Der vælges en revisorsuppleant for 1 år ad gangen. 10 Skolebigård 10.1 Foreningens Skolebigård er startet den 25.maj 1983, og er placeret ved Bjerggården i Tjæreby Driften af skolebigården bør hvile i sig selv og der føres selvstændigt regnskab ved kassererens foranstaltning. 11 Generalforsamling 11.1 Frederiksborg Biavlerforening Hillerøds højeste myndighed er generalforsamlingen Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i oktober måned i Hillerød. Indkaldelse til generalforsamling offentliggøres i Tidsskrift for Biavl for september med angivelse af tidspunkt og sted. Dagsordenen offentliggøres på hjemmesiden senest 3 dage før generalforsamlingen Alle fremmødte, registrerede medlemmer har tale- og stemmeret på generalforsamlingen. Alle myndige medlemmer er valgbare. Hvert medlem har 1 stemme (1 kontingentindbetaling = 1 stemme) på generalforsamlingen Sager, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt forelægges formanden senest 8 dage før generalforsamlingen. Forslagsstilleren skal personligt redegøre for forslaget på generalforsamlingen Alle sager afgøres ved almindeligt stemmeflertal. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal medlemmer. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt Afstemning skal ske skriftlig, såfremt ét stemmeberettiget medlem ønsker dette Ved skriftlig afstemning vælges 2 stemmetællere, der ikke er forslagsstiller For at stemme på generalforsamlingen er det en betingelse, at pågældende har været medlem i mindst 60 dage før generalforsamlingen Dagsorden for generalforsamlingen skal mindst indeholde følgende punkter: Valg af dirigent. Formandens beretning. Kassereren fremlægger regnskab, herunder kontingent og budget. Valg af formand (lige år) og kasserer (ulige år). Valg til bestyrelsen (hvem er på valg). Valg af suppleant til bestyrelsen (hvem er på valg). Valg af revisor (hvem er på valg). Valg af revisorsuppleant (hvem er på valg). Indkomne forslag. Eventuelt. 5

6 11.8 Beslutninger vedtaget under punktet eventuelt er kun af vejledende karakter. 12 Ekstraordinær generalforsamling 12.1 Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når enten et flertal af bestyrelsen, eller 15 medlemmer skriftligt fremsætter ønske herom og samtidigt skriftligt meddeler, hvilke sager der ønskes behandlet. Ekstraordinær generalforsamling skal indvarsles i Tidsskrift for Biavl og afholdes inden 2 måneder. Forslagsstillerne skal give møde på den ekstraordinære generalforsamling. 13 Vedtægtsændringer 13.1 Ændringer i foreningens vedtægter kan kun finde sted på en ordinær generalforsamling, når 2/3 af de tilstedeværende stemmer herfor. 14 Eksklusion 14.1 Bestyrelsen kan til enhver tid med øjeblikkelig virkning ekskludere medlemmer, hvis de ikke overholder foreningens gældende vedtægter, eller udviser ukollegial eller vanærende optræden inden for foreningens rammer. Bestyrelsens afgørelse kan indankes for en generalforsamling eller en ekstraordinær generalforsamling. 15 Opløsning af foreningen 15.1 Forslag til foreningens opløsning skal behandles på to på hinanden følgende ekstraordinære generalforsamlinger, der afholdes med mindst 14 dages mellemrum Opløsning af foreningen kan kun finde sted, når mindst ¾ af de tilstedeværende stemmeberettigede stemmer for forslaget på hver de i 15.1 omhandlede ekstraordinære generalforsamlinger Eventuelle overskydende midler tilfalder i givet fald DBF, som forpligtes til at anvende midlerne til udvikling indenfor biavl Ved sammenlægning med andre lokalforeninger under DBF bortfalder 15.1, 15.2 og 15.3, og beslutningen træffes på en ordinær generalforsamling. 6

Vedtægter for Motionsklubben Amager

Vedtægter for Motionsklubben Amager Vedtægter for Motionsklubben Amager 1. Foreningens navn Foreningens navn er Motionsklubben Amager. Initialer: MA Stiftelse: 13. september 2001 2. Foreningens hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Tårnby

Læs mere

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby 1. Foreningens navn, formål og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Støtteforeningen for Sæby Svømmebad. Stk. 2. Foreningens formål er at give folkelig

Læs mere

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Indholdsfortegnelse Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening 1 Indholdsfortegnelse 2 Foreningens navn og hjemsted 1 3 Formål 2 3 Medlemskab af organisationer

Læs mere

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at:

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at: Dansk Svømmebadsteknisk Forening Vedtægter 1. Navn Foreningens navn er Dansk Svømmebadsteknisk Forening. Over for udlandet benævnes foreningen Danish Association for the Technology of Swimming Pools og

Læs mere

Vedtægter for Aalborg SeniorSport

Vedtægter for Aalborg SeniorSport Vedtægter for Aalborg SeniorSport 1 Foreningens navn: Foreningens navn er Aalborg SeniorSport. Stiftet: 9. marts 2000. 2 Foreningens hjemsted: Foreningen er hjemmehørende i Aalborg Kommune. 3 Foreningens

Læs mere

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 1.0 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Hadsund Jagtforening. 1.2 Foreningens hjemsted er Mariagerfjord kommune. 2.0 Forholdet til Danmarks Jægerforbund.

Læs mere

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D Vedtægter for foreningen Multisal i 1 Navn 1.1 Foreningens navn er Multisal i 1.2 Foreningen er stiftet den 19. august 2011 1.3 Foreningens hjemsted er, 1.4 Foreningen er ikke medlem af landsdækkende organisationer

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

2 Foreningens formål

2 Foreningens formål Vedtægt for Rytmekoret Slagelse 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Rytmekoret Slagelse. Foreningens hjemsted er Slagelse Kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er, at udøve rytmisk kormusik

Læs mere

Vedtægter for Ry Cycle Club

Vedtægter for Ry Cycle Club Vedtægter for Ry Cycle Club 1 Navn og hjemsted Foreningen Ry Cycle Club. (RyCC), der har hjemsted i Skanderborg kommune, er stiftet den 14. oktober 2010. Foreningen er tilsluttet Danmarks Cykelunion (DCU-

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid.

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Munkebjerg Gymnastikforening. Dens hjemsted er Odense Kommune. FORMÅL 2. Foreningens formål er at samle gymnastik- og idrætsinteresserede under velkvalificeret ledelse

Læs mere

Aalborg Billardklub af 1931

Aalborg Billardklub af 1931 Aalborg Billardklub af 1931 VEDTÆGTER 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Aalborg Billard Klub af 1931, forkortet: ABK31. Klubben er stiftet den 6. oktober 1931, og er hjemmehørende i Aalborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Sunds forenings fitness.

Vedtægter for Sunds forenings fitness. Vedtægter for Sunds forenings fitness. ~ 1 ~ 1. Navn 1.1 Foreningens navn er Sunds Forenings Fitness 1.2 Forenings hjemsted er Herning Kommune Sunds by. 2. Formål 2.1 At tilbyde de enkelte medlemmer i

Læs mere

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde Vedtægter for Kom og Dans Roskilde 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans Roskilde. Foreningen er hjemhørende i Roskilde Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne på foreningen hjemmeside til gennemsyn. Vedtægter for

Læs mere

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd Vedtægter for: Slagelse Kulturråd 1. Foreningens navn er: Slagelse Kulturråd Foreningens Hjemsted er Slagelse kommune: Foreningens adresse er formandens. 2. Foreningens formål er: 1. At samle kulturelt

Læs mere

Dalum Landbrugsskoles Jagtforening

Dalum Landbrugsskoles Jagtforening Dalum Landbrugsskoles Jagtforening Dalum Landbrugsskoles Jagtforening Landbrugsvej 65 5260 Odense S fasanen@dalumls.dk www.dalumls.dk-elevnet-jagtforening Vedtægter 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for foreningen "Kom og Dans, Præstbro

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Præstbro Vedtægter for foreningen "Kom og Dans, Præstbro 1 Navn og hjemsted. Foreningens navn er "Kom og Dans, Præstbro". Foreningen er hjemhørende i Frederikshavn Kommune. 2 Tilknytning. Foreningen er en selvstændig

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania 1. Navn, stiftelse og hjemsted 1.1. Foreningens navn er: Københavns Døves Idrætsforening "Døvania". Døvanias farver er primært hvid/rød, dog kan der

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Gartnervænget

Vedtægter for Grundejerforeningen Gartnervænget Vedtægter for Grundejerforeningen Gartnervænget 1 Grundejerforeningen, der er hjemmehørende i Skanderborg kommune, er stiftet i henhold til lokalplan nr. 93 og tinglyst på parceller udstykket fra matr.

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED 1. NAVN. Foreningens navn er Aalborg Kaserners Idrætsforening (AKIF). Dens hjemsted er Aalborg Kaserner, 9400 Nørresundby. Foreningen

Læs mere

Vedtægter for Møllebakkens Rideklub

Vedtægter for Møllebakkens Rideklub Vedtægter for Møllebakkens Rideklub 1 Klubbens navn er Møllebakkens Rideklub forkortet MBRK Klubbens hjemsted er Slagelse Kommune 2 Det er klubbens formål: - At iværksætte ridesportslige aktiviteter på

Læs mere

Vedtægter for Morten Børup Koret

Vedtægter for Morten Børup Koret Vedtægter for Morten Børup Koret 2014 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er: MORTEN BØRUP KORET og foreningens hjemsted er SKANDERBORG KOMMUNE. 2: Formål Foreningens formål er at dyrke korsang og med

Læs mere

Vedtægter. Foreningens navn er experimenterende Danske Radioamatører Vestfyn Afdeling og dens hjemsted er Middelfart kommune.

Vedtægter. Foreningens navn er experimenterende Danske Radioamatører Vestfyn Afdeling og dens hjemsted er Middelfart kommune. Vedtægter Vedtægter for EDR Vestfyn afdelingen: 1. Navn og hjemsted: Foreningens navn er experimenterende Danske Radioamatører Vestfyn Afdeling og dens hjemsted er Middelfart kommune. 2. Formål: Foreningens

Læs mere

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug LOVE og STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug Dansk Vandrelaug, Kultorvet 7, 1., 1175 København K Tlf: 33 12 11 65 E-mail: dvl@dvl.dk Hjemmeside: www.dvl.dk Love for Dansk Vandrelaug Almindelige bestemmelser

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FREDERIKSHAVN-SÆBY AUTO SPORT 1. Klubbens navn er Frederikshavn-Sæby Auto Sport ( FSAS ). 2. Klubbens formål er at fremme motorsporten

VEDTÆGTER FOR FREDERIKSHAVN-SÆBY AUTO SPORT 1. Klubbens navn er Frederikshavn-Sæby Auto Sport ( FSAS ). 2. Klubbens formål er at fremme motorsporten VEDTÆGTER FOR FREDERIKSHAVN-SÆBY AUTO SPORT 1. Klubbens navn er Frederikshavn-Sæby Auto Sport ( FSAS ). 2. Klubbens formål er at fremme motorsporten og færdselssikkerheden, og skal til stadighed virke

Læs mere