VENSTRES VEDTÆGTER 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VENSTRES VEDTÆGTER 2012"

Transkript

1 VENSTRES VEDTÆGTER 2012

2 VEDTÆGTER FOR VENSTRE DANMARKS LIBERALE PARTI Formål, opgaver og medlemskab 1. Formål 2. Opgaver 3. Foreninger og bestyrelser 4. Medlemskab Vælgerforening 5. Vælgerforening(er) 6. Opgaver og ansvar 7. Generalforsamling og dagsorden 8. Opstillingsmøde 9. Bestyrelse, udvalg og arbejdsgrupper 10. Økonomi Kommuneforening 11. Én eller flere vælgerforeninger 12. Opgaver og ansvar 13. Generalforsamling og dagsorden 14. Opstillingsmøde 15. Bestyrelse, politiske udvalg og arbejdsgrupper 16. Økonomi 17. Opstilling til kommunalvalg Opstillingskredse og kredsbestyrelse 18. Kredsbestyrelse 19. Opgaver og ansvar 20. Bestyrelse 21. Økonomi 22. Opstilling af folketingskandidat Regioner og regionsbestyrelse 23. Regionsbestyrelse 24. Opgaver og ansvar 25. Bestyrelse 26. Økonomi 27. Opstilling til regionsrådsvalg 28. Anmeldelse ved folketingsvalg Landsorganisation 29. Landsorganisation 30. Landsmøde 31. Dagsorden 32. Forslag til behandling på landsmøder 33. Delegerede og andre deltagere i landsmøder 34. Hovedbestyrelse 35. Opgaver, ansvar og sammensætning 36. Forretningsudvalg 37. Opgaver, ansvar og sammensætning 38. Udvalg og landspolitiske netværk 39. Økonomi 40. Valg til EuropaParlamentet 41. Møde for folketingskandidater og formænd for kredsbestyrelser Fællesbestemmelser 42. Ekstraordinær generalforsamling 43. Betingelser for opstilling til valg 44. Valg til bestyrelser 45. Afstemningsregler 46. VU og LOF 47. Regnskabsår 48. Tegningsret 49. Eksklusion som medlem 50. Dispensation Lokal vedtægt 51. Lokal vedtægt Ikrafttræden 52. Ikrafttræden 2 Venstres vedtægter november 2012

3 Formål, opgaver og medlemskab 1. Formål Venstres mål er et liberalt samfund, der bygger på frihed, frisind og fællesskab: Retten til at leve et liv i frihed med respekt for andre menneskers ret til samme frihed Retten til at tage ansvar for sit eget liv og medansvar for andre mennesker og fællesskabet Respekt for det enkelte menneskes egenart og integritet Retten til privat ejendom 2. Opgaver Venstres opgaver: At samle Venstres vælgere At udforme en politik, der opfylder Venstres målsætninger At få størst mulig indflydelse på samfunds udviklingen At oplyse om politiske og samfundsmæssige forhold At opstille kandidater til valg At gennemføre kampagner forud for valg og folkeafstemninger 3. Foreninger og bestyrelser Venstre består af følgende led: Medlemmer Vælgerforeninger Kommuneforeninger Kredsbestyrelser Regionsbestyrelser Landsorganisation Venstres landsorganisation er det fælles samlende led. Medlemmer, vælgerforeninger, kommuneforeninger, kreds- og regionsbestyrelser og hovedbestyrelse er forpligtet til at følge de beslutninger om organisatoriske forhold, der træffes på Venstres landsmøder. 4. Medlemskab Som medlem kan optages enhver, der vil støtte Venstres formål og politik. Medlemskabet er knyttet til en vælgerforening. Vælgerforeningens bestyrelse kan afvise anmodning om medlemskab. Ingen kan være medlem af mere end én vælgerforening. Et medlemskab gælder efter vælgerforeningens bestemmelser enten for et kalenderår eller for 12 måneder, regnet fra tidspunktet for kontingentbetaling. Medlemsrettigheder - herunder stemmeret og valgbarhed på generalforsamling og opstillingsmøde - forudsætter betaling af medlemskontingent for et regnskabsår eller for en påbegyndt 12 måneders periode, og de kan ikke udøves før 7 dage efter kontingentbetaling. Medlemskontingent, der opkræves under ét, består af kontingent til vælgerforening, kommuneforening, kredsbestyrelse, regionsbestyrelse og landsorganisation. Et medlem, der flytter, kan optages i en anden vælgerforening uden på ny at skulle betale kontingent. Medlemmer af VU, der ikke er fyldt 30 år, kan opnå stemmeret og valgbarhed i vælgerforening og kommuneforening med deres VU-medlemskab ugedagen efter, at de har tilmeldt sig en vælgerforening eller ved en tilmelding fra VU s sekretariat til Venstres sekretariat. Vælgerforening 5. Vælgerforening(er) Der skal være én eller flere vælgerforeninger inden for en kommune. I kommuner med én vælgerforening varetager denne også opgaverne som kommuneforening, jf Opgaver og ansvar Vælgerforeningens opgaver og ansvar: Medlemshvervning Medlemspleje og gentegning Medlemsaktiviteter og tilbud til vælgere Deltagelse i nærdemokratiet Sikre V-aktivitet i nærområderne Kommunalvalg - med evt. opstilling af kandidater, jf. 17 Kontakt til folkevalgte i vælgerforeningen Foreningsadministration omfattende kontingentopkrævning og medlemsregistrering, se dog 12, stk. 2 Indberetning af medlemstal til kommuneforeningen Deltagelse i øvrige valg og folkeafstemninger Venstres vedtægter november

4 7. Generalforsamling og dagsorden Der holdes hvert år inden 1. marts en generalforsamling, hvor mindst følgende punkter skal behandles: 1. Valg af stemmetællere 2. Valg af dirigent 3. Formandsberetning og drøftelse af foreningens forhold 4. Behandling af regnskab 5. Behandling af indkomne forslag 6. Fremlæggelse af budget, herunder beslutning om medlemskontingent for det kommende år 7. Valg af formand 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 9. Valg af delegerede til landsmødet 10. Valg af to revisorer og suppleant(er) 11. Eventuelt Ad. pkt. 9, se 33, stk. 1 og stk. 3. Generalforsamlingen skal indkaldes med mindst 14 dages varsel. Stemmeret og valgbarhed ved generalforsamlinger har alle medlemmer, der har betalt kontingent senest 7 dage før generalforsamlingen. Forslag til behandling på generalforsamlingen kan indsendes af medlemmer til foreningens formand inden 1. januar. Forslag skal opføres som selvstændigt dagsordenspunkt. Bestyrelsen fastlægger retningslinjer for behandling af forslag. Forslag og retningslinjer for behandling af forslag skal være tilgængelige for medlemmerne. Der gennemføres normalt en politisk debat i tilknytning til generalforsamlingen. 8. Opstillingsmøde Stemmeret og valgbarhed ved opstillingsmøder i vælgerforeningen har alle medlemmer, der Har betalt kontingent til vælgerforeningen senest 7 dage før opstillingsmødet Har bopæl i kommunen Opstillingsmøder skal indkaldes med mindst 14 dages varsel. 9. Bestyrelse, udvalg og arbejdsgrupper Foreningen ledes af en bestyrelse, der består af en formand og mindst fire medlemmer. Foreningens generalforsamling træffer beslutning om bestyrelsens størrelse, se dog stk. 1. Bestyrelsen vælger af sin midte en næstformand. Bestyrelsen vælger kasserer og sekretær, der kan vælges i eller uden for dens midte. Bestyrelsen supplerer sig om muligt med to repræsentanter for Venstres Ungdom. Bestyrelsen konstituerer sig senest tre uger efter generalforsamlingen. Bestyrelsen fastsætter de nærmere retningslinjer for sit arbejde i en forretningsorden. Stk. 7 Bestyrelsen tager initiativ til nedsættelse af udvalg og arbejdsgrupper Stk. 8 Bestyrelsen kan træffe beslutning om æresmedlemskab. 10. Økonomi Midler til dækning af vælgerforeningens virksomhed er primært kontingentindtægter. Inden 1. februar skal bestyrelsen indberette medlemstal i det forudgående kalenderår til kommuneforeningens formand. Indberetningen lægges til grund for kommuneforeningens opkrævning af kontingent hos vælgerforeningen. Inden 15. februar skal bestyrelsen indbetale kontingent til kommuneforeningen for kommuneforening, kredsbestyrelse, regionsbestyrelse og landsorganisation. Bestemmelserne i stk. 2 og 3 bortfalder, hvis kommuneforeningen varetager de administrative opgaver, der knytter sig til medlemskontingent og medlemsregistrering. 4 Venstres vedtægter november 2012

5 Kommuneforening 11. Én eller flere vælgerforeninger I kommuner med flere vælgerforeninger dannes der en kommuneforening. I kommuner med én vælgerforening gælder bestemmelserne i 5-9, 12, stk. 1, 13, stk. 1, pkt , 13, stk. 5-7, 14, 15, stk. 2, 4 og 7, 16 og Opgaver og ansvar Kommuneforeningens opgaver og ansvar: Kommunalpolitisk handlingsprogram Beslutning om opstilling af kandidater til kommunalvalg Kampagner forud for kommunalvalg Kontakt til Venstres gruppe i kommunalbestyrelse/ byråd Koordinator for politiske netværksgrupper Administration af kontingent og medlemsregistrering for vælgerforeninger, jf. stk. 2 Administration af evt. offentlige tilskud (partistøtte) Kontingentfastsættelse til egen virksomhed, kredsbestyrelse(r) og regionsbestyrelse Indberetning af vælgerforeningernes medlemstal til landsorganisationen Indbetaling af kontingent til landsorganisationen Valg til kredsbestyrelse(r) Valg til regionsbestyrelsen Deltagelse i øvrige valg og folkeafstemninger Kommuneforeningen er forpligtet til at efterkomme anmodning fra vælgerforening(er) om, at kommuneforeningen varetager de administrative opgaver, der knytter sig til medlemskontingent og medlemsregistrering. 13. Generalforsamling og dagsorden Der holdes hvert år i marts måned en generalforsamling, hvor mindst følgende punkter skal behandles: 1. Valg af stemmetællere 2. Valg af dirigent 3. Formandsberetning og drøftelse af foreningens forhold 4. Behandling af regnskab 5. Behandling af indkomne forslag 6. Fremlæggelse af budget, herunder beslutning om vælgerforeningers kontingent til kommuneforeningen, kredsbestyrelse og regions bestyrelsen, jf. stk. 5 og 6 7. Valg af formand 8. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen 9. Valg af to revisorer og suppleant(er) 10. Valg af formand for kredsbestyrelse(r) 11. Valg til kredsbestyrelsen (kredsbestyrelser) 12. Valg af medlem til regionsbestyrelsen 13. Valg af 1 delegeret til landsmødet 14. Eventuelt Ad. pkt. 10 og 11, se 20. Ad. pkt.10-12, se 44, stk. 3 og 4. Generalforsamlingen skal indkaldes med mindst 14 dages varsel. Stemmeret og valgbarhed ved generalforsamlinger har alle medlemmer, der har betalt kontingent i en vælgerforening i kommunen senest 7 dage før generalforsamlingen. Forslag til behandling på generalforsamlingen kan indsendes af medlemmer og vælgerforeninger til foreningens formand inden 1. februar. Forslag skal opføres som selvstændigt dagsordenspunkt. Bestyrelsen fastlægger retningslinjer for behandling af forslag. Forslag og retningslinjer for behandling af forslag skal være tilgængelige for medlemmerne. Kontingentet til kredsbestyrelse(r) skal som minimum fastsættes til 3/4 af det kontingent, der skal indbetales til landsorganisationen. Kontingentet fordeles forholdsmæssigt mellem kredsbestyrelser jf. 21, stk. 2. Kontingentet til regionsbestyrelsen skal som minimum fastsættes til 1/8 af det kontingent, der skal indbetales til landsorganisationen. Stk. 7 Medlemmer, der vælges til en regionsbestyrelse, skal have bopæl i kommunen. Stk. 8 Der gennemføres normalt en politisk debat i tilknytning til generalforsamlingen. Venstres vedtægter november

6 14. Opstillingsmøde Stemmeret og valgbarhed ved opstillingsmøder har alle medlemmer, der Har betalt kontingent senest 7 dage før opstillingsmødet Er medlem af den eller én af de vælgerforening(er), der medvirker i opstillingen Har bopæl i kommunen Opstillingsmøder skal indkaldes med mindst 14 dages varsel. 15. Bestyrelse, politiske udvalg og arbejdsgrupper Foreningen ledes af en bestyrelse, der består af en formand, et medlem fra hver af vælgerforeningsbestyrelserne i kommunen og mindst fire andre medlemmer. Foreningens generalforsamling træffer beslutning om bestyrelsens størrelse, se dog stk. 1, herunder kan der træffes beslutning om, at kredsbestyrelsesformænd og/ eller kommunens medlem af regionsbestyrelsen skal have sæde i bestyrelsen. Bestyrelsen vælger af sin midte en næstformand. Bestyrelsen kan vælge kasserer og sekretær i eller uden for sin midte. Bestyrelsen skal supplere sig med to repræsentanter for Venstres Ungdom og en repræsentant for LOF, hvis der er en VU-forening/LOF-afdeling i kommunen. Bestyrelsen konstituerer sig senest tre uger efter generalforsamlingen. Bestyrelsen fastsætter de nærmere retningslinjer for sit arbejde i en forretningsorden. Stk. 7 Bestyrelsen kan tage initiativ til politiske udvalg og arbejdsgrupper og skal sikre V-aktivitet i nærområderne, hvis der kun er én vælgerforening i kommunen. 16. Økonomi Midler til dækning af kommuneforeningens virksomhed fremskaffes ved kontingentindtægter og bidrag. Bestyrelsen kan aftale indbetaling af bidrag fra folkevalgte. Bestyrelsen administrerer evt. offentlige tilskud (partistøtte). Inden 1. marts skal bestyrelsen indberette medlemstal i det forudgående kalenderår til landsorganisationen. Indberetningen lægges til grund for landsorganisationens opkrævning af kontingent hos kommuneforeningen. Inden 15. marts skal bestyrelsen indbetale kontingentandel til kredsbestyrelse(r), regionsbestyrelse og landsorganisation. Hvis kontingentet til landsorganisationen ikke er indbetalt inden 1. juli, fortabes stemmeretten på det kommende landsmøde for formanden for kommuneforeningen og kommuneforeningens delegerede, jf. 33, stk. 1 og Opstilling til kommunalvalg I kommuner med én vælgerforening er vælgerforeningen ansvarlig for forberedelserne til kommunalvalget. I kommuner med flere end én vælgerforening er kommuneforeningen ansvarlig for forberedelserne til kommunalvalget, der gennemføres i samarbejde med vælgerforeningerne. Bestyrelsen udarbejder forslag, der behandles på generalforsamlingen senest i året før valgåret, og hvor der træffes mindst følgende beslutninger, som vedrører: Procedure for udarbejdelse af handlingsprogram Procedure for opstilling og valg af kandidater Opstillingsform og tidspunkt(er) for opstilling(er) Opstilling på én eller flere kandidatlister Bemyndigelse til at indgå valgforbund Opstilling af kandidatliste finder sted på særskilt indkaldt(e) opstillingsmøde(r). Opstilles der i kommunen flere kandidatlister med bogstav V, skal de indgå i et listeforbund. Ingen vælgerforening kan opstille egen V-liste, hvis det på kommuneforeningens generalforsamling er besluttet, at der opstilles på én V-liste. Medlemmer af VU kan ikke deltage i opstilling af både en V-liste og en særlig VU-liste, medmindre de er kontingentbetalende medlemmer i en vælgerforening. 6 Venstres vedtægter november 2012

7 Opstillingskredse og kredsbestyrelse 18. Kredsbestyrelse Der skal være en kredsbestyrelse for hver opstillingskreds. Bestyrelsen fungerer selvstændigt med ansvar for økonomi og med selvstændigt regnskab. Kredsbestyrelsens formand repræsenterer Venstre i spørgsmål vedrørende folketingsvalg og kandidatopstilling. 19. Opgaver og ansvar Kredsbestyrelsens opgaver og ansvar: Opstilling af folketingskandidat Kampagner forud for folketingsvalg Bistand til folketingskandidaten mellem valg Deltagelse i øvrige valg og folkeafstemninger 20. Bestyrelse Bestyrelsen består af mindst fem medlemmer. Bestyrelsens størrelse fastsættes således, se dog stk. 1: a) Hvor en kommune samtidig er en opstillingskreds, bestemmes bestyrelsens størrelse på kommuneforeningens generalforsamling. b) Hvor to eller flere kommuner er en opstillingskreds, bestemmes kredsbestyrelsens størrelse på kommuneforeningernes generalforsamlinger efter en fælles indstilling fra kommuneforeningernes bestyrelser. c) Hvor der er to eller flere opstillingskredse i en kommune, besluttes kredsbestyrelsernes størrelse på kommuneforeningens generalforsamling. d) Hvor der er to eller flere opstillingskredse i en kommune, og opstillingskredsene samtidig er en vælgerforening, besluttes kredsbestyrelsens størrelse på vælgerforeningens generalforsamling. e) Hvor en opstillingskreds er en kommune + en del af en anden kommune (Fanø og Esbjerg kommuner), aftales kredsbestyrelsens størrelse mellem formanden for kommuneforeningen og formanden for den/de vælgerforening(er), som derudover udgør opstillingskredsen. Valg til bestyrelsen, se dog 44: a) Hvor en kommune samtidig er en opstillingskreds, vælges medlemmer til kredsbestyrelsen på kommuneforeningens generalforsamling. b) Hvor to eller flere kommuner er en opstillingskreds, vælges medlemmer til kredsbestyrelsen på hver kommuneforenings generalforsamling. c) Hvor der er to eller flere opstillingskredse i en kommune, vælges medlemmer til kredsbestyrelserne på kommuneforeningens generalforsamling. d) Hvor der er to eller flere opstillingskredse i en kommune, og opstillingskredsene samtidig er en vælgerforening, vælges kredsbestyrelsen på vælgerforeningens generalforsamling. e) Hvor en opstillingskreds er en kommune + en del af en anden kommune (Fanø og Esbjerg kommuner), vælges medlemmer til kreds bestyrelsen på kommuneforeningens generalforsamling, og på generalforsamlingen i den/de vælgerforening(er), som derudover udgør opstillingskredsen. Valg af formand foretages således, se dog 44: a) Hvor en kommune samtidig er en opstillingskreds, vælges formanden for kredsbestyrelsen på kommuneforeningens generalforsamling. b) Hvor to eller flere kommuner er en opstillingskreds, vælges formanden for kredsbestyrelsen af kommuneforeningernes bestyrelser, der dog kan beslutte at indkalde medlemmer i vælgerforeningerne i opstillingskredsen til at foretage valg af formand. c) Hvor der er to eller flere opstillingskredse i en kommune, vælges formændene for kredsbestyrelserne på kommuneforeningens generalforsamling. d) Hvor der er to eller flere opstillingskredse i en kommune, og opstillingskredsene samtidig er en vælgerforening, vælges formanden for kredsbestyrelsen på vælgerforeningens generalforsamling. e) Hvor en opstillingskreds er en kommune + en del af en anden kommune (Fanø og Esbjerg kommuner), vælges formanden for kredsbestyrelsen af kommuneforeningens bestyrelse og bestyrelsen i den/ de vælgerforening(er) som udgør opstillingskredsen. Bestyrelserne kan dog beslutte at indkalde medlemmer i vælgerforeninger i opstillingskredsen til at foretage valg af formand. Venstres vedtægter november

8 Bestyrelsens medlemmer vælges af medlemmer i opstillingskredsen. Ingen kan være medlem af flere end én kredsbestyrelse. Bestyrelsen kan vælge en næstformand af sin midte, og kan vælge kasserer og sekretær i eller uden for sin midte. Stk. 7 Bestyrelsen skal supplere sig med to repræsentanter for Venstres Ungdom, hvis der er en VU-forening i opstillingskredsen. Stk. 8 Bestyrelsen kan inddrage særligt sagkyndige og kan tage initiativ til projektgrupper og udvalg. Stk. 9 Bestyrelsen konstituerer sig senest hvert år i april. Stk. 10 Bestyrelsen fastsætter de nærmere retningslinjer for sit arbejde i en forretningsorden. 21. Økonomi Kredsbestyrelsens arbejde finansieres ved et årligt beløb fra kommuneforening(erne), der mindst svarer til ¾ af kontingentet til landsorganisationen. Vælgerforeninger, der dækker mere end én opstillingskreds, indberetter fordelingen af medlemmer på opstillingskredsene til kommuneforeningen. Herefter fordeler kommuneforeningen kontingentmidlerne til kredsbestyrelserne forholdsmæssigt. Bestyrelsen kan modtage frivillige bidrag, men kan ikke selvstændigt opkræve kontingent. Bestyrelsen skal udarbejde et årligt regnskab, der skal være tilgængeligt på generalforsamlingen i de kommuneforeninger, hvor kommunen samtidig er opstillingskreds. I kommuner med flere opstillingskredse skal regnskabet dog være tilgængeligt på de vælgerforeningers generalforsamlinger, som hver enkelt opstillingskreds omfatter. Omfatter opstillingskredsen alene én vælgerforening, skal regnskabet være tilgængeligt på vælgerforeningens generalforsamling. Revision af regnskab: a) Hvor en kommune samtidig er en opstillingskreds, revideres regnskabet af de revisorer, der er valgt på kommuneforeningens generalforsamling. b) Hvor to eller flere kommuner er en opstillingskreds, revideres regnskabet af de revisorer, der er valgt på den kommuneforenings generalforsamling, som opstillingskredsen har navn efter. c) Hvor der er to eller flere opstillingskredse i en kommune, revideres regnskabet af de revisorer, der er valgt på kommuneforeningens generalforsamling. d) Hvor der er to eller flere opstillingskredse i en kommune, og opstillingskredsene samtidig er en vælgerforening, revideres regnskabet af de revisorer, der er valgt på vælgerforeningens generalforsamling. e) Hvor en opstillingskreds er en kommune + en del af en anden kommune (Fanø og Esbjerg kommuner), revideres regnskabet af de revisorer, der er valgt på den kommuneforenings generalforsamling, som opstillingskredsen har navn efter. 22. Opstilling af folketingskandidat Opstilling skal ske senest 12 måneder efter et folketingsvalg. Opstillingen er sideordnet opstilling med nominering med kandidaterne anført først på stemmesedlen i den opstillingskreds, hvori de nomineres. De øvrige kandidater i storkredsen anføres derefter i alfabetisk rækkefølge. Der skal opstilles mindst én kandidat i hver opstillingskreds i storkredsen. Ingen kandidat kan blive nomineret i mere end én opstillingskreds. Storkredsens kandidater er berettiget til at arbejde og føre valgkampagne i hele storkredsen. Hvis der ikke inden 7 dage før fristen for anmeldelse af kandidater til valgmyndigheden er opstillet kandidater efter stk. 3, og nyt opstillingsmøde ikke kan gennemføres, overtager den formand eller næstformand i regionsbestyrelsen, der er ansvarlig for anmeldelse af kandidater til valgmyndigheden, ansvaret for opstilling i opstillingskredse uden kandidat. Bestyrelsen er ansvarlig for indkaldelse til opstillingsmøde. For opstillingsmøder gælder normalt samme varsel (14 dage) som for generalforsamlinger. Stemmeret ved opstillingsmøder har alle medlemmer, der har bopæl i opstillingskredsen. 8 Venstres vedtægter november 2012

9 Stk. 7 Regionsbestyrelsen er ansvarlig for anmeldelse af kandidater til valgmyndigheden ved udskrivelse af folketingsvalg, jf. 28. Regioner og regionsbestyrelse 23. Regionsbestyrelse Der skal være en regionsbestyrelse for hver region. Bestyrelsen fungerer selvstændigt med ansvar for økonomi og eget regnskab. Regionsbestyrelsens formand repræsenterer Venstre i spørgsmål vedrørende regionen og regionsrådsvalg. 24. Opgaver og ansvar Regionsbestyrelsens opgaver og ansvar: Godkendelse af nye vælgerforeninger Administration af evt. offentlige tilskud (partistøtte) Behandling af ankesager om eksklusion som medlem Anmeldelse af kandidater til folketingsvalg Regionalpolitisk handlingsprogram Opstilling af kandidater til regionsrådsvalg Kampagner forud for regionsrådsvalg Kontakt til Venstres gruppe i regionsrådet Deltagelse i øvrige valg og folkeafstemninger 25. Bestyrelse Bestyrelsen består af et medlem fra hver kommune i regionen. Bestyrelsen vælger en formand i eller uden for sin midte, se dog 27, stk. 3 og evt. 44, stk. 5. En formand, der vælges uden for bestyrelsens midte, har stemmeret i bestyrelsen. Bestyrelsen vælger lige så mange næstformænd i eller uden for sin midte, som der er storkredse i regionen. Næstformændene skal have bopæl i den storkreds, som de er ansvarlig for, jf. 28. Næstformænd, der vælges uden for bestyrelsens midte, har stemmeret i bestyrelsen. Bestyrelsen kan vælge kasserer og sekretær i eller uden for sin midte. Bestyrelsen skal supplere sig med to repræsentanter for Venstres Ungdom, hvis der er en VU-forening i regionen. Bestyrelsens medlemmer skal have bopæl i regionen. Stk. 7 Bestyrelsen kan inddrage særligt sagkyndige, og kan tage initiativ til politiske netværk, projektgrupper og udvalg. Stk. 8 Bestyrelsen konstituerer sig senest hvert år i april. Stk. 9 Bestyrelsen fastsætter de nærmere retningslinjer for sit arbejde i en forretningsorden. 26. Økonomi Regionsbestyrelsen modtager til brug for regionsrådsvalg et årligt kontingent fra kommuneforeningerne. Kontingentet svarer som minimum til 1/8 af kontingentet til landsorganisationen. Bestyrelsen administrerer evt. offentlige tilskud (partistøtte). I ikke valgår for regionsrådsvalg skal mindst ½ af det offentlige tilskud (partistøtte) dog fordeles til kommuneforeninger i regionen efter stemmetal ved det seneste regionsrådsvalg. Dette gælder ikke i år med valg til Europa-Parlamentet. I år med valg til Europa-Parlamentet fordeles mindst ½ af det offentlige tilskud (partistøtte) ligeligt til kampagner for alle Venstres lokale kandidater til Europa-Parlamentet. Bestyrelsen kan modtage frivillige bidrag, men kan ikke selvstændigt opkræve kontingent. Bestyrelsen skal udarbejde et årligt regnskab, der skal være tilgængeligt på generalforsamlinger i kommuneforeninger i regionen. Regnskabet revideres af de revisorer, der er valgt på kommuneforeningens generalforsamling i henholdsvis Hillerød, Sorø, Vejle, Viborg og Aalborg. 27. Opstilling til regionsrådsvalg Bestyrelsen er ansvarlig for forberedelserne af valg til regionsråd. Senest 1. juni i året før valgåret sikrer bestyrelsen mindst følgende beslutninger, der vedrører: Procedure for udarbejdelse af handlingsprogram Procedure for opstilling og valg af kandidater Opstillingsform og tidspunkt(er) for opstilling(er) Opstilling på én eller flere kandidatlister Bestyrelsen træffer beslutning om indgåelse af valgforbund. Venstres vedtægter november

10 Bestyrelsen kan beslutte at indkalde medlemmerne i regionens vælgerforeninger til besluttende møder, der bl.a. kan træffe beslutningerne i stk. 2, og kan gennemføre formandsvalg, jf. 25, stk. 2. samt opstilling af kandidater. Bestyrelsen fastlægger selv de nærmere retningslinjer for de besluttende møder med medlemmerne. Bestyrelsen kan beslutte at indkalde delegerede fra regionens vælgerforeninger til besluttende møder, der bl.a. kan træffe beslutningerne i stk. 2 og kan gennemføre formandsvalg, jf. 25, stk. 2, samt opstilling af kandidater. Bestyrelsen fastlægger selv de nærmere retningslinjer for de besluttende delegeretmøder. Hvis ikke et flertal af kommuneforeninger i regionen på deres ordinære generalforsamling eller et besluttende medlemsmøde, jf. stk. 3, senest i året før valgåret træffer beslutning om andet, opstilles kandidaterne på én liste. Beslutningen meddeles formanden for regionsbestyrelsen inden 1. maj i året før valgåret. Ingen vælgerforening eller kommuneforening kan opstille egen V-liste, hvis det besluttes, at der opstilles på én liste, jf. stk. 2 eller 4. Stk. 7 Opstilles der i regionen flere kandidatlister med bogstav V, skal de indgå i et listeforbund. Stk. 8 Valg af spidskandidat kan gennemføres som urafstemning, hvor alle medlemmer i regionen har stemmeret. Stk. 9 Medlemmer af VU kan ikke deltage i opstilling af både en V-liste og en særlig VU-liste, medmindre de er kontingentbetalende medlemmer i en vælgerforening. 28. Anmeldelse ved folketingsvalg Regionsbestyrelsen er ansvarlig for anmeldelse af kandidater til valgmyndigheden, jf. stk. 2 og 3. I en region, der samtidig udgør en storkreds, er formanden for regionsbestyrelsen ansvarlig for anmeldelse af kandidater til valgmyndigheden. I en region med flere storkredse er næstformændene ansvarlige for anmeldelse af kandidater til valgmyndigheden i hver sin storkreds. Den ansvarlige for anmeldelse af kandidater til valgmyndigheden kan varetage koordinerende opgaver i forhold til opstillingskredsene i storkredsen. Landsorganisation 29. Landsorganisation Venstres landsorganisation er det fælles samlende led for Venstres foreninger og bestyrelser, jf. 3, samt for Venstreforeninger i udlandet, jf. 34, stk. 3, med landsmødet som øverste myndighed, suppleret med hovedbestyrelsen som øverste myndighed mellem landsmøderne 30. Landsmøde Landsmødet er Venstres øverste myndighed. Hovedbestyrelsen er Venstres landsorganisations højeste myndighed mellem landsmøder. Ordinært landsmøde holdes hvert år og skal indkaldes med mindst 14 dages varsel. Hovedbestyrelsen beslutter tidspunkt og sted for landsmødet. Hovedbestyrelsen fastlægger retningslinjer for forslag til behandling på landsmøder og for mødets afvikling. Landsmødet kan delegere beslutninger til andre forsamlinger. 31. Dagsorden Landsmødets dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter: 1. Valg af dirigenter og stemmetællere 2. Åbningstale af Venstres formand 3. Partisekretærens beretning for landorganisationens virksomhed 4. Kassereren redegør for landsorganisationens økonomi på grundlag af det reviderede regnskab 5. Behandling af indkomne forslag 6. Fastsættelse af kontingent til lands organisationen, jf. 39, stk Valg af: a) Venstres formand b) Venstres næstformand c) To revisorer, hvoraf den ene skal være statsautoriseret 10 Venstres vedtægter november 2012

11 d) Tre medlemmer til forretningsudvalget de pågældende skal vælges uden for Venstres Folketings gruppe, Europa-Parlamentsgruppe og dem, der er nævnt i 35, stk. 2. e) Syv medlemmer og to suppleanter til hovedbestyrelsen - de pågældende skal vælges uden for Venstres folketingsgruppe og Europa Parlamentsgruppe 8. Venstres formand indleder en politisk forhandling 9. Eventuelt Venstres formand og næstformand er samtidig formand og næstformand for Venstres hovedbestyrelse. 32. Forslag til behandling på landsmøder Forslag til behandling på landsmøder skal sendes til partisekretæren. Hovedbestyrelsen fastlægger retningslinjer for behandling af forslag. Forslag til behandling på landsmøder kan indsendes af delegerede, vælgerforeninger og kommuneforeninger senest 6 uger før landsmødet. Forslag til ændring af Venstres vedtægter kan indsendes af delegerede, vælgerforeninger og kommuneforeninger senest tre måneder før landsmødet. 33. Delegerede og andre deltagere i landsmøder I landsmødet deltager følgende delegerede med taleog stemmeret: En delegeret for hver 150 medlemmer i vælgerforeningen, jf. stk. 3, dog mindst én fra hver vælgerforening En delegeret fra hver kommuneforening. Formænd for kredsbestyrelser Hovedbestyrelsens medlemmer Venstres folketingsgruppe Venstres folketingskandidater Venstres medlemmer af Europa-Parlamentet Opstillede kandidater til et kommende EP-valg, jf. 40, stk. 4 Venstres ministre Venstres borgmestre, rådmænd og formænd for regionsråd Gruppeformænd i kommuner uden V-borgmester/ rådmænd og gruppeformænd i regionsråd uden V-formand Op til 25 medlemmer af VU s landsstyrelse LOF s forretningsudvalg Formandskabet i DLS (Danmarks Liberale Studerende) I landsmødet kan følgende deltage med taleret, men uden stemmeret: Tidligere Venstre-folketingsmedlemmer Tidligere Venstre-ministre Tidligere Venstre-medlemmer af Europa Parlamentet Medlemmer af hovedbestyrelsens udvalg, jf. 38 stk. 1 Medlemmer af Redaktørforeningen Antallet af delegerede beregnes ud fra det totale antal medlemmer i vælgerforeningen (betalende medlemmer, æresmedlemmer, og medlemmer af VU, der er tilmeldt vælgerforeningen). Landsmødet kan kun træffe beslutninger, hvis mindst halvdelen af de fremmødte stemmeberettigede deltager i afstemningen, hvor blanke stemmer betragtes som afgivne stemmer. Alle medlemmer af Venstre kan indbydes til at overvære landsmødet. 34. Hovedbestyrelse Hovedbestyrelsen drøfter politiske spørgsmål og kan optage forhandlinger med Venstres Folketingsgruppe og Europa-Parlamentsgruppe herom. Hovedbestyrelsen skal samles mindst fire gange om året og skal i øvrigt sammenkaldes, når formanden eller mindst 1/3 af hovedbestyrelsens medlemmer ønsker det. Hovedbestyrelsen træffer afgørelse om status i Venstres landsorganisation for Venstre-foreninger i udlandet. 35. Opgaver, ansvar og sammensætning Hovedbestyrelsens opgaver og ansvar: Varetagelse af opgaver mellem landsmøder Venstres vedtægter Udvalg og landspolitiske netværk Kampagner forud for valg og folkeafstemninger Programarbejder Landsmøder Venstres vedtægter november

12 Hovedbestyrelsens sammensætning: Formand, næstformand og kasserer Formænd for kommuneforeninger Formænd for regionsbestyrelser Formand, næstformand, sekretær og politisk ordfører for Venstres folketingsgruppe Formanden for Venstres EP-gruppe Formand og næstformand for VU Formand og næstformand for LOF Formand og næstformand for Redaktørforeningen Formænd for hovedbestyrelsens faste udvalg Venstres medlemmer af formandskabet i KL og Danske Regioner Venstres ministre Syv medlemmer valgt af landsmødet Tre medlemmer af forretningsudvalget valgt af landsmødet For formænd for kommuneforeninger og formænd for regionsbestyrelser er foreningens/bestyrelsens næstformand fast stedfortræder for formanden ved dennes forfald til møder i hovedbestyrelsen. Hovedbestyrelsen ansætter en partisekretær, der leder landsorganisationens sekretariat, er sekretær for hovedbestyrelsen og er ansvarlig for sekretærbistand til hovedbestyrelsens udvalg og landspolitiske netværk. Hovedbestyrelsen fastsætter de nærmere retningslinjer for sit arbejde i en forretningsorden. 36. Forretningsudvalg Hovedbestyrelsen nedsætter et forretningsudvalg på det første møde efter et ordinært landsmøde. 37. Opgaver, ansvar og sammensætning Forretningsudvalgets opgaver og ansvar Landsorganisationens og sekretariatets daglige drift Landsorganisationens økonomi Sekretariatets arbejdsområde Varetagelse af hovedbestyrelsens opgaver mellem dennes møder Forretningsudvalgets sammensætning: Formand, næstformand og kasserer Formanden for Venstres folketingsgruppe 2 medlemmer fra hver region, valgt af og blandt regionens kommuneforeningsformænd og regionsbestyrelsens formand Formanden for Venstres EP-gruppe Formanden for VU Venstres medlemmer af formandskabet i KL og Danske Regioner Formænd for hovedbestyrelsens faste udvalg To Venstre-ministre Tre medlemmer valgt af landsmødet 38. Udvalg og landspolitiske netværk Hovedbestyrelsen nedsætter på det første møde efter ordinært landsmøde ud over forretningsudvalget følgende faste udvalg: Økonomiudvalg Udviklingsudvalg Kommunalpolitisk kontaktudvalg Europa-udvalg Hovedbestyrelsen kan nedsætte andre udvalg. Hovedbestyrelsen nedsætter landspolitiske netværk. Formålet med de landspolitiske netværk er at fremme den politiske deltagelse blandt medlemmerne. Hovedbestyrelsen bestemmer antallet af landspolitiske netværk og fastlægger rammerne for deres arbejde samt bevilger de økonomiske ressourcer til arbejdet i netværkene Formænd for netværkene vælges blandt folketingsgruppens medlemmer Udviklingsudvalget følger arbejdet i de landspolitiske netværk Med kommuneforeningerne som koordinator nedsættes lokale netværk, hvor alle medlemmer har adgang til landsnetværkene Hovedbestyrelsen fastsætter de enkelte udvalgs sammensætning og arbejdsområde i sin forretningsorden. Hovedbestyrelsen vælger formænd for udvalg og landspolitiske netværk. Kursus- og uddannelsesvirksomhed er forankret i udviklingsudvalget i samarbejde med eventuelle regionale uddannelsesfora. 12 Venstres vedtægter november 2012

13 39. Økonomi Midler til dækning af Venstres landsorganisations virksomhed fremskaffes ved kontingentindtægter og bidrag. Hver kommuneforening betaler et årligt kontingent til Venstres landsorganisation, hvis størrelse fastsættes på det ordinære landsmøde. Landsorganisationens sekretariat kan yde bistand til det praktiske arrangement, hvis der er behov for kurser, møder og konferencer inden for landsdele og større områder. Landsorganisationen betaler arrangementsudgifterne i forbindelse med landsmøde og landsorganisationens møder for formænd og kandidater. Hovedbestyrelsen fastlægger regler for dækning af rejseog opholdsudgifter for møder i hovedbestyrelse, udvalg og landspolitiske netværk. Landsorganisationen kan - efter forretningsudvalgets godkendelse - optage enkeltpersoner, der er bosat i udlandet, som direkte medlemmer. De betaler et særligt kontingent efter forretningsudvalgets bestemmelse. Denne form for medlemskab medfører ingen almindelige medlemsrettigheder. De pågældende kan ikke blive valgt som delegerede til landsmøder m.v. Stk. 7 Landsorganisationen bekræfter midlertidigt et medlemskab ved henvendelse fra personer, der anmoder om at blive optaget som medlem af en vælgerforening. Medlemskab er dog først gyldigt ved betalt medlemskontingent i en vælgerforening, jf. 4. Meddelelse om optagelse skal straks tilgå den pågældende vælgerforening. 40. Valg til Europa-Parlamentet Til landsmødet to år før valgåret for valg til Europa Parlamentet indstiller hovedbestyrelsen til vedtagelse, hvilken procedure for opstilling der skal anvendes ved opstilling af kandidater til det kommende valg. Hvis landsmødet beslutter, at nominering/opstilling af kandidater til Europa-Parlamentet skal foregå helt eller delvist på decentralt plan, skal indstillinger om kandidater være meddelt landsorganisationen senest to måneder før landsmødet, der holdes i året før valg til Europa- Parlamentet. På det landsmøde behandles EU-program, og der opstilles kandidater. Opstillede kandidater ved valg til Europa-Parlamentet skal være indforstået med Venstres EU-program og med de regler for opstilling, der vedtages af landsmødet. Opstillede kandidater ved valg til Europa-Parlamentet er delegerede ved landsmødet forud for et valg til Europa- Parlamentet. Partisekretæren er ansvarlig for anmeldelse af kandidater til Europa-Parlamentet til valgmyndigheden. 41. Møde for folketingskandidater og formænd for kredsbestyrelser Folketingskandidater og formænd for kredsbestyrelser samles en eller to gange årligt til en drøftelse om politik og kampagner. Fællesbestemmelser 42. Ekstraordinær generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling i vælgerforeninger og kommuneforeninger holdes, når formanden, 1/3 af bestyrelsen eller 1/4 af antal stemmeberettigede ved den seneste medlemsopgørelse pr. 31. december udtrykker ønske derom. Anmodning skal sendes til foreningens formand, der skal indkalde til ekstraordinær generalforsamling senest 4 uger efter, at anmodningen er modtaget. Ekstraordinært landsmøde holdes, når partiets formand eller 1/3 af hovedbestyrelsens medlemmer udtrykker ønske derom. 43. Betingelser for opstilling til valg Ingen kan blive opstillet som kandidat for Venstre ved valg til kommunalbestyrelse / byråd, regionsråd, Folketinget eller Euro-paParlamentet uden at være medlem af en vælgerforening, jf Valg til bestyrelser Formands-, næstformands-, bestyrelses-, suppleant- og revisorvalg gælder for et år, se dog stk. 2, 3, 4 og 5. Venstres vedtægter november

14 Bestyrelsesvalg i vælgerforeninger og kommuneforeninger samt revisorvalg kan gælde for to år ad gangen, hvis det er besluttet på en generalforsamling. Valg til kredsbestyrelse kan gælde frem til foreningernes første generalforsamling efter et folketingsvalg, hvis det er besluttet på den generalforsamling/i de bestyrelser, der vælger formand og medlem(mer). Valg til regionsbestyrelse kan gælde frem til kommuneforeningernes første generalforsamling efter et regionsrådsvalg, hvis det er besluttet på generalforsamlingen. Valg af formand for regionsbestyrelsen kan gælde frem til det konstituerende møde efter et regionsrådsvalg, hvis det er besluttet af bestyrelsen eller det besluttende møde, der vælger formand. 45. Afstemningsregler Der kan ikke udøves stemmeret ved fuldmagt. Beslutninger træffes med absolut flertal (½ af de afgivne stemmer) - se dog 49. Beslutninger ved opstilling af kandidater til valg til Folketinget og Europa-Parlamentet og af spidskandidat til kommunale og regionale valg træffes ved absolut flertal (½ af de afgivne stemmer - blanke stemmer betragtes som afgivne stemmer). Ved øvrige personafstemninger kan andre afstemningsmetoder benyttes. Forslag til valg af formænd, næstformænd og kandidater skal foreligge skriftligt, inden valghandlingen påbegyndes. Afstemning skal ske skriftligt, hvis 1/5 af de fremmødte stemmeberettigede udtrykker ønske derom, eller hvis dirigenten beslutter det. Formands-, næstformands- og kandidatvalg skal dog foregå ved skriftlig afstemning, når mere end én person erklærer sig villig til at modtage valg. En generalforsamling, kredsbestyrelse og regionsbestyrelse kan beslutte at benytte urafstemning ved opstilling af spidskandidat/folketingskandidat efter 17, 22 og 27. Ved urafstemning gælder bestemmelserne i 14, stk. 1, 22, stk. 6 og 27, stk VU og LOF Repræsentanter for VU og LOF, der tiltræder Venstres bestyrelser, har stemmeret på samme måde som de øvrige bestyrelsesmedlemmer. VU s og LOF s repræsentanter i Venstres bestyrelser skal have bopæl i kommunen, henholdsvis i opstillingskredsen eller i regionen. Det er en forudsætning for VU s repræsentation, at den repræsenterede forening hvert år gennemgår sin medlemsliste og opfordrer alle medlemmer med valgret til at indmelde sig i en vælgerforening. Det er en forudsætning for LOF s repræsentation, at den valgte repræsentant er medlem af en vælgerforening i kommunen. 47. Regnskabsår Regnskabs- og foreningsåret er kalenderåret. 48. Tegningsret Landsorganisationen forpligtes ved retshandler af landsorganisationens formand og kasserer i forening eller i henhold til fuldmagt fra hovedbestyrelsen. En vælgerforening, kommuneforening, kredsbestyrelse og regionsbestyrelse forpligtes ved retshandler af bestyrelsens formand og kasserer eller et andet bestyrelsesmedlem i forening eller i henhold til fuldmagt fra pågældende bestyrelse. 49. Eksklusion som medlem Vælgerforeningens bestyrelse kan beslutte at ekskludere et medlem, der modarbejder Venstres interesser. Kommuneforeningens bestyrelse kan beslutte at ekskludere et medlem af en V-gruppe i kommunalbestyrelse/byråd eller regionsråd, der modarbejder Venstres interesser, og som er medlem i en vælgerforening i kommunen. Medlemmet - og evt. bisidder - har fremmøde- og taleret ved sagens behandling i bestyrelsen, jf. stk. 1 og 2. Ved beslutning om eksklusion kræves, at 2/3 af bestyrelsens medlemmer stemmer for en eksklusion. Eksklusionen har øjeblikkelig virkning. Den ekskluderede kan, uden opsættende virkning, inden 4 uger efter eksklusion efter stk. 1 og 2 skriftligt indanke bestyrelsens afgørelse for kommuneforeningens førstkommende generalforsamling. Den ekskluderede har fremmøde- og taleret ved sagens behandling. 14 Venstres vedtægter november 2012

15 For at stadfæste bestyrelsens afgørelse kræves, at 2/3 af de stemmeberettigede på generalforsamlingen stemmer for. Den ekskluderede kan, uden opsættende virkning, inden 4 uger efter behandling på kommuneforeningens generalforsamling, skriftligt indanke bestyrelsens afgørelse for regionsbestyrelsen, hvis afgørelse er endelig. Den ekskluderede - og evt. bisidder - har fremmøde- og taleret ved sagens behandling i regionsbestyrelsen. For at stadfæste bestyrelsens afgørelse kræves, at 2/3 af regionsbestyrelsens medlemmer stemmer for. Hovedbestyrelsen kan, efter anmodning fra et flertal af kommuneforeningens bestyrelsesmedlemmer, eller fra et flertal af regionsbestyrelsens medlemmer, ekskludere en vælgerforening og enkeltmedlemmer, der modarbejder Venstres interesser. Ved beslutning om eksklusion kræves, at 2/3 af hovedbestyrelsens medlemmer stemmer for en eksklusion. Eksklusionen har øjeblikkelig virkning, og afgørelsen er endelig. Stk. 7 Ved opstilling til valg til kommunalbestyrelse/byråd, regionsråd, Folketinget, Europa-Parlamentet på andre lister end V-lister bortfalder medlemskab i Venstre med øjeblikkelig virkning. Stk. 8 Ved ophør som medlem af en V-gruppe i kommunalbestyrelse/byråd, regionsråd, Folketinget, Europa-Parlamentet med samtidig bevarelse af medlemskab i kommunalbestyrelse/byråd, regionsråd, Folketinget, Europa-Parlamentet bortfalder medlemskab i Venstre med øjeblikkelig virkning. Stk. 9 En eksklusion/bortfald af medlemskab er en endelig udelukkelse fra medlemskab i Venstres vælgerforeninger med mindre den bestyrelse, der har truffet beslutningen om eksklusion omgør sin beslutning. 50. Dispensation Hovedbestyrelsens forretningsudvalg kan - efter motiveret ansøgning - bevilge vælgerforeninger og kommuneforeninger ret til at arbejde efter regler, der afviger fra denne vedtægt. Sådan bevilling kan tilbagekaldes med ét års varsel. Bornholms Venstreforening er ikke forpligtet af 1. sætning i 18, 1. sætning i 22, stk. 2, og 22, stk. 3. Lokal vedtægt 51. Lokal vedtægt Ingen lokal vedtægt i vælgerforening og kommuneforening må være i modstrid med bestemmelser i nærværende vedtægter. Ikrafttræden 52. Ikrafttræden Vedtægtsændringer er gældende fra beslutningstidspunktet, dog jf. stk. 2. Beslutning om ændring i 33 har virkning for det efterfølgende landsmøde. Denne vedtægt erstatter gældende vedtægt fra september 2002 med senere ændringer i november 2005 og november Vedtaget på Venstres Landsmøde november 2006 Venstres vedtægter november

16 Venstres Landsorganisation Søllerødvej 30, 2840 Holte Tlf venstre.dk

Vedtægter for Venstre, Danmarks Liberale Parti s Kommuneforening i Horsens kommune

Vedtægter for Venstre, Danmarks Liberale Parti s Kommuneforening i Horsens kommune Vedtægter for Venstre, Danmarks Liberale Parti s Kommuneforening i Horsens kommune 1. Formål Venstres mål er et liberalt samfund, der bygger på frihed, frisind og fællesskab: - Retten til at leve et liv

Læs mere

Venstres Vedtægter. - med vejledning December 2012. Særudgave 1 Standardvedtægt for en vælgerforening. Foreningens navn er Venstre Odense City

Venstres Vedtægter. - med vejledning December 2012. Særudgave 1 Standardvedtægt for en vælgerforening. Foreningens navn er Venstre Odense City Særudgave 1 Standardvedtægt for en vælgerforening Venstres Vedtægter - med vejledning December 2012 Foreningens navn er Venstre Odense City 1. Formål Venstres mål er et liberalt samfund, der bygger på

Læs mere

[1] Vedtægter. for. Venstre Aabenraa. Kommune. Marts Vedtægter for Venstre Aabenraa Kommune

[1] Vedtægter. for. Venstre Aabenraa. Kommune. Marts Vedtægter for Venstre Aabenraa Kommune [1] Vedtægter for Venstre Aabenraa Kommune Marts 2013 [2] 1. En eller flere vælgerforeninger I kommuner med flere vælgerforeninger dannes der en kommuneforening. Foreningens navn : Venstre Aabenraa Kommune

Læs mere

VENSTRES VEDTÆGTER 2012 MED VEJLEDNING

VENSTRES VEDTÆGTER 2012 MED VEJLEDNING VENSTRES VEDTÆGTER 2012 MED VEJLEDNING Dette hæfte indeholder Venstres vedtægter og vejledning til vedtægterne. Når der i vedtægterne optræder efterfulgt af et tal, er det en henvisning til en note i vejledningen.

Læs mere

VEDTÆGTER DANSK FOLKEPARTIS LANDSORGANISATION

VEDTÆGTER DANSK FOLKEPARTIS LANDSORGANISATION VEDTÆGTER DANSK FOLKEPARTIS LANDSORGANISATION CHRISTIANSBORG 1240 KØBENHAVN K 1 Nærværende vedtægter er vedtaget på landsorganisationens stiftende møde i Idrættens Hus i Vejle lørdag den 27. april 1996.

Læs mere

Vedtægter for Nye Borgerlige

Vedtægter for Nye Borgerlige Vedtægter for Nye Borgerlige Navn og hjemsted 1. Partiets navn er Nye Borgerlige. Partiet har hjemsted i Hørsholm Kommune. Formål 2. Nye Borgerliges formål er at organisere alle vælgere, som støtter partiets

Læs mere

Vedtægter for Nye Borgerlige

Vedtægter for Nye Borgerlige Vedtægter for Nye Borgerlige Navn 1. Partiets navn er Nye Borgerlige. Partiet har hjemsted i Hørsholm Kommune. Formål 2. Nye Borgerliges formål er at organisere alle vælgere, som støtter partiets politik.

Læs mere

Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart

Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Middelfart Kommune, i daglig tale Konservative i Middelfart. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Vedtægter for. Skiveegnens Radikale. Side 1 af 5

Vedtægter for. Skiveegnens Radikale. Side 1 af 5 Vedtægter for Skiveegnens Radikale Side 1 af 5 Vedtægter for kommuneforeningen Skiveegnens Radikale 1. Medlemmer af Det Radikale Venstre, der er bosiddende i Skivekommune, er medlem af kommuneforeningen.

Læs mere

Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vedtægter

Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vedtægter Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune Vedtægter VEDTÆGTER for Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune,

Læs mere

STANDARDVEDTÆGTER for Det Konservative Folkepartis. Vælgerforeninger

STANDARDVEDTÆGTER for Det Konservative Folkepartis. Vælgerforeninger STANDARDVEDTÆGTER for Det Konservative Folkepartis Vælgerforeninger Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Ringkøbing-Skjern kommune, i daglig tale Konservative Ringkøbing Fjord. Herefter benævnt

Læs mere

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Helsingør Kommune, i daglig tale Konservative i Helsingør. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Vedtægter for Radikale Venstres kommuneforening i Ballerup kommune

Vedtægter for Radikale Venstres kommuneforening i Ballerup kommune Vedtægter for Radikale Venstres kommuneforening i Ballerup kommune 1. Medlemmer af Radikale Venstre, der er bosiddende i Ballerup kommune, er medlem af kommuneforeningen. Medlemmer bosat i udlandet kan

Læs mere

Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening

Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Odense kommune, i daglig tale Odense Konservative Vælgerforening (OKV). Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Vedtægter for Liberal Alliance Gladsaxe

Vedtægter for Liberal Alliance Gladsaxe Vedtægter for Liberal Alliance Gladsaxe UDGÅR 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Liberal Alliance Gladsaxe, forkortet LA Gladsaxe. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Gladsaxe Kommune. Stk. 3.

Læs mere

Vedtægt for LOF s landsorganisation

Vedtægt for LOF s landsorganisation Vedtægt for LOF s landsorganisation Navn Forbundets navn er: LOF s landsorganisation, Liberalt Oplysnings Forbund. I daglig tale: LOF. Formål LOF har til formål, ud fra en liberal grundholdning, at skabe

Læs mere

Vedtægter for Københavns Konservative Vælgerforening

Vedtægter for Københavns Konservative Vælgerforening Vedtægter for Københavns Konservative Vælgerforening 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Københavns kommune, i daglig tale Københavns Konservative Vælgerforening. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Vedtægter for Det Konservative Folkeparti, vedtaget på Landsråd 2006

Vedtægter for Det Konservative Folkeparti, vedtaget på Landsråd 2006 Vedtægter Vedtægter for Det Konservative Folkeparti, vedtaget på Landsråd 2006 1 Det Konservative Folkeparti har til formål at samle alle, der tilslutter sig partiets program, og at virke for udbredelsen

Læs mere

VEDTÆGTER for Fyens Stifts Menighedsrådsforening Fyens Stifts Menighedsrådsforening

VEDTÆGTER for Fyens Stifts Menighedsrådsforening Fyens Stifts Menighedsrådsforening VEDTÆGTER for Fyens Stifts Menighedsrådsforening Fyens Stifts Menighedsrådsforening Foreningens navn og formål 1. Fyens Stifts Menighedsrådsforening ( i det følgende kaldet foreningen ) virker i tilslutning

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

Vedtægter. Vedtaget på generalforsamlingen, den 6. marts 2012

Vedtægter. Vedtaget på generalforsamlingen, den 6. marts 2012 Vedtægter Vedtaget på generalforsamlingen, den 6. marts 2012 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Landboforeningen Odder - Skanderborg Foreningens hjemsted er Odder kommune. Foreningen er dannet ved

Læs mere

ATASSUT ÆNDRINGSFORSLAG TIL ATASSUT S VEDTÆGTER

ATASSUT ÆNDRINGSFORSLAG TIL ATASSUT S VEDTÆGTER ATASSUT ÆNDRINGSFORSLAG TIL ATASSUT S VEDTÆGTER LANDSMØDET 28. 30. AUGUST 2008 VEDTÆGTER 1 Navn, overordnet organisation og hjemsted 2 Landsorganisationens formål 3 Politiske kontakter 4 Medlemskab af

Læs mere

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtaget på kredsgeneralforsamlingen Den. 16. februar 2015 1 Kredsrådet Kredsrådets medlemmer er de enkelte lokalforeninger i kredsen. Kredsrådets opgave er at - samle

Læs mere

Vedtægter for Enhedslisten Middelfart

Vedtægter for Enhedslisten Middelfart 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Vedtægter for Enhedslisten Middelfart 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Enhedslisten Middelfart. Foreningen

Læs mere

Vedtægter for Borgerlisten i Jammerbugt Kommune

Vedtægter for Borgerlisten i Jammerbugt Kommune Vedtægter for Borgerlisten i Jammerbugt Kommune 1 Navn Foreningens navn er: Vælgerforening for Borgerlisten i Jammerbugt Kommune Foren ingens hjemsted: Jammerbugt kommune 2 Formål Foreningens formål er

Læs mere

Stk. 2. Medlemmer af landsforbundet organiseres lokalt i kommuneforeninger, hvis område følger kommunen.

Stk. 2. Medlemmer af landsforbundet organiseres lokalt i kommuneforeninger, hvis område følger kommunen. RADIKALE VENSTRES VEDTÆGTER 1 LANDSFORBUNDETS FORMÅL Medlemmerne af Radikale Venstre (Danmarks social-liberale parti) udgør landsforbundet, hvis formål er: at samle radikale vælgere i en landsdækkende

Læs mere

5. Enhver kan optages som medlem af partiet og eventuelt en lokalkreds, når vedkommende anerkender Retsforbundets idéprogram.

5. Enhver kan optages som medlem af partiet og eventuelt en lokalkreds, når vedkommende anerkender Retsforbundets idéprogram. RETSFORBUNDETS VEDTÆGTER Navn og formål 1. Partiets navn er Retsforbundet. 2. Eventuelle misbrug indberettes til landsledelsen. Landsledelsen træffer afgørelse om eventuel forfølgelse af sagen. 3. Partiets

Læs mere

Liberal Alliances Ungdom består af Landsforeningen og Lokalforeningerne.

Liberal Alliances Ungdom består af Landsforeningen og Lokalforeningerne. VEDTÆGTER NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Liberal Alliances Ungdom. 2 Det er Liberal Alliances Ungdoms formål at engagere og mobilisere unge, som tilslutter sig Liberal Alliances Ungdoms politiske

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Enhedslisten Varde. Foreningen er en lokalafdeling af foreningen Enhedslisten De Rød-Grønne. Foreningens hjemsted er Varde

Læs mere

Vedtægter for Liberal Alliance Fredensborg

Vedtægter for Liberal Alliance Fredensborg Fredensborg Vedtægter for Liberal Alliance Fredensborg CVR 33013078 Februar 2017 1. Navn, hjemsted og adresse...2 2. Formål...2 3. Medlemskreds...2 4. Generalforsamlingen...2 5. Ekstraordinær generalforsamling...3

Læs mere

Vedtægter for Østjysk Landboforening Gældende fra 10. marts 2011

Vedtægter for Østjysk Landboforening Gældende fra 10. marts 2011 Vedtægter for Østjysk Landboforening Gældende fra 10. marts 2011 Vedtægter for Østjysk Landboforening 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Østjysk Landboforening. Foreningens hjemsted er Horsens kommune.

Læs mere

Vedtægter for Foreningen NORDEN

Vedtægter for Foreningen NORDEN Vedtægter for Foreningen NORDEN 1 Formål Foreningen NORDEN, dansk forening for nordisk samarbejde, har til formål på alle områder at styrke og udvikle de nordiske folks samarbejde indadtil og udadtil.

Læs mere

Vedtægter for Socialdemokratiet i Viby

Vedtægter for Socialdemokratiet i Viby Vedtægter for Socialdemokratiet i Viby 1 Foreningens navn og tilhørsforhold Foreningens navn er: Socialdemokratiet i Viby Foreningen organiserer socialdemokraterne i: Socialdemokratiet i Aarhus kommune,

Læs mere

Vedtægter for Østjysk Landboforening med forslag til vedtægtsændringer gældende fra 11. marts 2015

Vedtægter for Østjysk Landboforening med forslag til vedtægtsændringer gældende fra 11. marts 2015 Vedtægter for Østjysk Landboforening med forslag til vedtægtsændringer gældende fra 11. marts 2015 Vedtægter for Østjysk Landboforening 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Østjysk Landboforening. Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DISTRIKTSFORENINGEN AF MENIGHEDSRÅD I KØBENHAVN

VEDTÆGTER FOR DISTRIKTSFORENINGEN AF MENIGHEDSRÅD I KØBENHAVN VEDTÆGTER FOR DISTRIKTSFORENINGEN AF MENIGHEDSRÅD I KØBENHAVN NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Foreningens navn er: Distriktsforeningen af menighedsråd i København 2 Distriktsforeningens hjemsted er provstierne:

Læs mere

Vedtægter for Socialdemokratiet i Rudersdalkredsen

Vedtægter for Socialdemokratiet i Rudersdalkredsen 1. Kredsorganisationens navn og tilhørsforhold... 2 2. Formålet... 2 3. Kredsorganisationens opgaver... 2 Stk. 1. Opstilling af folketingskandidat.... 2 Stk. 2. Kommunalbestyrelsesvalg.... 2 Stk. 3. Regionsrådsvalg....

Læs mere

Vedtægter. Det Konservative Folkepartis landsorganisation

Vedtægter. Det Konservative Folkepartis landsorganisation Vedtægter Det Konservative Folkepartis landsorganisation Vedtægter for Det Konservative Folkepartis landsorganisation Vedtaget 30. september 2012 på Det Konservative Folkepartis landsråd i Herning Layout:

Læs mere

Vedtægter for SF København

Vedtægter for SF København Vedtægter for SF København 1 Navn og formål 1.1. Organisationens navn er SF Socialistisk Folkeparti, København, i daglig tale SF København. 1.1 SF København er underlagt SF Socialistisk Folkepartis generelle

Læs mere

Vedtægter for Highland Cattle Danmark

Vedtægter for Highland Cattle Danmark Vedtægter for Highland Cattle Danmark 1. Navn og hjemsted 1. Highland Cattle Danmark Avlsforeningen for Skotsk Højlandskvæg 2. Avlsforeningens hjemsted er formandens postadresse. 2. Formål 1. Avlsforeningens

Læs mere

1. Organisationens navn er Interkulturelt Kvinderåd. 2. Organisationens hjemsted er, Niels Hemmingsens Gade 10, 3., 1153 København K.

1. Organisationens navn er Interkulturelt Kvinderåd. 2. Organisationens hjemsted er, Niels Hemmingsens Gade 10, 3., 1153 København K. Vedtægter for Interkulturelt Kvinderåd 1. Foreningens navn og adresse 1. Organisationens navn er Interkulturelt Kvinderåd. 2. Organisationens hjemsted er, Niels Hemmingsens Gade 10, 3., 1153 København

Læs mere

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug LOVE og STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug Dansk Vandrelaug, Kultorvet 7, 1., 1175 København K Tlf: 33 12 11 65 E-mail: dvl@dvl.dk Hjemmeside: www.dvl.dk Love for Dansk Vandrelaug Almindelige bestemmelser

Læs mere

Vedtægter for Blovstrød Løverne

Vedtægter for Blovstrød Løverne Vedtægter for Blovstrød Løverne Stiftet den 15. december 1980 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Blovstrød Løverne. Dens hjemsted er Allerød Kommune. 2 Foreningens formål Blovstrød Løvernes formål

Læs mere

Vedtægter for Aalborg Boldklub á 1337 AB 1337

Vedtægter for Aalborg Boldklub á 1337 AB 1337 Vedtægter for Aalborg Boldklub á 1337 AB 1337 Vedtaget på den stiftende generalforsamling 2016 1. Navn Foreningens navn er Aalborg Boldklub á 1337. Foreningen er hjemmehørende i Aalborg Kommune. 2. Formål

Læs mere

Vedtægter for. Indhold 1... 2. hjemsted, Navn og. Hovedbestyrelsen,

Vedtægter for. Indhold 1... 2. hjemsted, Navn og. Hovedbestyrelsen, Vedt ægt erf or Fr i efunk t i onær er Vedtægter for Frie Funktionærer Indhold Navn og hjemsted, 1... 2 Formål, 2... 2 Medlemmer, 3... 2 Medlemsrettigheder og pligter, 4-7... 3 Regionsvedtægt, 8-9... 3

Læs mere

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug LOVE og STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug Dansk Vandrelaug, Kultorvet 7, 1., 1175 København K Tlf: 33 12 11 65 E-mail: dvl@dvl.dk Hjemmeside: www.dvl.dk Love for Dansk Vandrelaug Almindelige bestemmelser

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG BILAG 1 VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG I venstre kolonne ses Frivilligcenter Nyborgs gældende vedtægter. I højre kolonne ses Frivilligcenter Nyborgs bestyrelses oplæg til vedtægtsændringer i henhold

Læs mere

Falsterske Fodregiments Soldaterforening V E D T Æ G T E R

Falsterske Fodregiments Soldaterforening V E D T Æ G T E R Falsterske Fodregiments Soldaterforening V E D T Æ G T E R 2009 Navn 1 Foreningens navn er Falsterske Fodregiments 5. Regiments Soldaterforening. Hjemsted 2 Foreningens hjemsted er på Repræsentantskabets

Læs mere

ADVOKATFIRMA RED BARNET UNGDOM VEDTÆGTER

ADVOKATFIRMA RED BARNET UNGDOM VEDTÆGTER ADVOKATFIRMA RED BARNET UNGDOM VEDTÆGTER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 NAVN OG FORMÅL... 3 2 MEDLEMMER... 3 3 MYNDIGHEDER... 4 4 LANDSMØDE... 4 5 EKSTRAORDINÆRT LANDSMØDE... 6 6 VALG AF BESTYRELSE... 7 7 BESTYRELSEN...

Læs mere

Vedtægter for. Søften Gymnastikforening 8382 Hinnerup

Vedtægter for. Søften Gymnastikforening 8382 Hinnerup Vedtægter for 8382 Hinnerup Side 1 af 6 sider Vedtægter for 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er, (SGF). Foreningen er stiftet i 1903 i Søften. Foreningen har hjemsted i Søften i Favrskov kommune. 2.

Læs mere

Standardvedtægt for Epilepsiforeningens kredse

Standardvedtægt for Epilepsiforeningens kredse Standardvedtægt for Epilepsiforeningens kredse 1 Navn Kredsens navn er: Epilepsiforeningen Kredsen er stiftet den under navnet: Kredsens geografiske område er kommuner Kredse under Epilepsiforeningen er

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Studenterhuset RUC

Vedtægter for Foreningen Studenterhuset RUC Vedtægter for Foreningen Studenterhuset RUC Godkendt af den ordinære generalforsamling torsdag d. 28. november 2013 Artikel 1: Navn og hjemsted 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen Studenterhuset

Læs mere

2 Formål 1. At virke for en styrkelse af medlemmernes faglige og kollegiale fællesskab.

2 Formål 1. At virke for en styrkelse af medlemmernes faglige og kollegiale fællesskab. Vedtægter Dato: 15/11-2012 Vedtægter for Børne- og Kulturchefforeningen 1 Navn Foreningens navn er: BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN Stk. 2: Foreningen er tilsluttet Paraplyorganisationen Kommunale Chefforeninger

Læs mere

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at:

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at: Dansk Svømmebadsteknisk Forening Vedtægter 1. Navn Foreningens navn er Dansk Svømmebadsteknisk Forening. Over for udlandet benævnes foreningen Danish Association for the Technology of Swimming Pools og

Læs mere

US-CENTRETS VEDTÆGTER

US-CENTRETS VEDTÆGTER US-CENTRETS VEDTÆGTER Vedtægter for Ungdomsskolernes udviklingscenter NAVN: 1: "Ungdomsskolernes udviklingscenter" - forkortet US-centret - er en landsdækkende medlemsorganisation for ungdomsskoler. FORMÅL:

Læs mere

Politihistorisk Forenings generalforsamling den 28. februar 2017

Politihistorisk Forenings generalforsamling den 28. februar 2017 Politihistorisk Forenings generalforsamling den 28. februar 2017 ad dagsordenens punkt 4, forslag til vedtægtsændringer (markeret med rødt/det med rødt overstregede udgår) nuværende forslag 1 Navn Foreningens

Læs mere

ADVOKATFIRMA RED BARNET UNGDOM VEDTÆGTER

ADVOKATFIRMA RED BARNET UNGDOM VEDTÆGTER ADVOKATFIRMA RED BARNET UNGDOM VEDTÆGTER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 NAVN OG FORMÅL... 3 2 MEDLEMMER... 3 3 MYNDIGHEDER... 4 4 LANDSMØDE... 4 5 EKSTRAORDINÆRT LANDSMØDE... 6 6 VALG AF BESTYRELSE... 7 7 BESTYRELSEN...

Læs mere

VEDTÆGTER. for foreningen Pårørende i Danmark

VEDTÆGTER. for foreningen Pårørende i Danmark VEDTÆGTER for foreningen Pårørende i Danmark Vedtaget på den stiftende generalforsamling 31. maj 2014 1 Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Pårørende i Danmark. Stk. 2. Foreningen arbejder for

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Frivilligcenter Nyborg. Foreningens hjemsted er Nyborg Kommune. 2 Formål Foreningen har som formål: At drive Frivilligcenter

Læs mere

SANDs vedtægter pr. 29. marts 2016

SANDs vedtægter pr. 29. marts 2016 SANDs vedtægter pr. 29. marts 2016 1. Navn og adresse: SAND De hjemløses landsorganisation Sundholmsvej 34, st. 2300 København S 2. Formål: SANDs formål er at modvirke årsagerne til og virkningerne af

Læs mere

Gigtforeningens vedtægter pr. 25.5.2011

Gigtforeningens vedtægter pr. 25.5.2011 Gigtforeningens vedtægter pr. 25.5.2011 Gigtforeningen er stiftet den 17. november 1936 under navnet Rigsforeningen til Bekæmpelse af de rheumatiske Sygdomme, senere kaldet bl.a. Rigsforeningen til Gigtens

Læs mere

VEDTÆGTER DANSKE KREDS

VEDTÆGTER DANSKE KREDS VEDTÆGTER DANSKE KREDS 1 Navn og hjemsted 1.1 Kredsens navn er Danske Kreds, Den faglige organisation i Danske Bankkoncernen. Dens hjemsted er København. 1.2 Danske Kreds er tilsluttet Finansforbundet

Læs mere

Vedtægter for Kreds Øst

Vedtægter for Kreds Øst Vedtægter for Kreds Øst 1 Kredsens navn Kredsens navn er Kreds Øst. Den udgør en kreds af Finansforbundet i henhold til denne organisations vedtægter. Kredsens hjemsted er Finansforbundets hjemstedskommune.

Læs mere

VEDTÆGTER for landsforeningen

VEDTÆGTER for landsforeningen VEDTÆGTER for landsforeningen 1. KALAALLIT RØDE KORSIAT OG RØDE KORS BEVÆGELSEN Foreningen Kalaallit Røde Korsiat er en selvstændig organisation under Dansk Røde Kors. Kalaallit Røde Korsiat skal i sin

Læs mere

Stk. 4. Regionskredsen kan jfr. 10 varetage specifikke opgaver på vegne af lokalafdelinger

Stk. 4. Regionskredsen kan jfr. 10 varetage specifikke opgaver på vegne af lokalafdelinger Forslag til vedtægter for SIND, Regionskreds Midtjylland NAVN OG HJEMSTED 1 Navn, hjemsted og organisationstilknytning Stk. 1. Regionskredsens navn er Landsforeningen SIND, Regionskreds Midtjylland. I

Læs mere

Vedtægter for Jægerspris Sejlklub gældende fra 24. oktober 2012

Vedtægter for Jægerspris Sejlklub gældende fra 24. oktober 2012 Navn og formål 1 Foreningens navn er Jægerspris Sejlklub, forkortet JSK. Foreningen er hjemmehørende i Frederikssund Kommune. 2 Jægerspris Sejlklub har som formål at være ramme om et fællesskab af sejl-

Læs mere

Vedtægter. Kapitel 1. Navn og formål. Netværket har til formål at give foreningens medlemmer mulighed for billig og effektiv internetadgang.

Vedtægter. Kapitel 1. Navn og formål. Netværket har til formål at give foreningens medlemmer mulighed for billig og effektiv internetadgang. Vedtægter Kapitel 1. Navn og formål 1 Stk. 1 Foreningens navn er»spinners«. Foreningens hjemsted er Københavns kommune. 2 Stk. 1 Foreningens formål er at etablere, drive og udvikle et elektronisk netværk.

Læs mere

Vedtægter for Viborg Firmaidræt

Vedtægter for Viborg Firmaidræt Vedtægter for Viborg Firmaidræt 1. Foreningens navn: Foreningens navn er Viborg Firmaidræt (VFI). Stiftet den 10. maj 1950. 2. Foreningens hjemsted: Foreningen er hjemmehørende i Viborg kommune. 3. Foreningens

Læs mere

Vejledende vedtægter for distriktsforeninger

Vejledende vedtægter for distriktsforeninger Vejledende vedtægter for distriktsforeninger En distriktsforening er en selvstændig forening, som selv fastsætter sine vedtægter. Vedtægterne må ikke være i strid med Landsforeningens til enhver tid gældende

Læs mere

Vedtægter for foreningen Danske Hospitalsklovne

Vedtægter for foreningen Danske Hospitalsklovne Vedtægter for foreningen Danske Hospitalsklovne 1. Foreningens navn Foreningens navn er Danske Hospitalsklovne. Foreningen anvender navnet Danish Hospital Clowns i internationale sammenhænge. 2. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Danske Populær Autorer

Vedtægter for Danske Populær Autorer Vedtægter for Danske Populær Autorer 1. FORENINGENS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1.1. Foreningens navn er Danske Populær Autorer (DPA). 1.2. DPA er en interesseorganisation for ophavsmænd m/k til værker inden

Læs mere

Foreningens navn er Copenhagen Business School Sport (CBS Sport). CBS Sports hjemsted er Frederiksberg Kommune.

Foreningens navn er Copenhagen Business School Sport (CBS Sport). CBS Sports hjemsted er Frederiksberg Kommune. Vedtægter for CBS Sport Frederiksberg, 27. oktober 2015 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Copenhagen Business School Sport (CBS Sport). CBS Sports hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Formål CBS Sport

Læs mere

Vedtægter. 2 Medlemsskab Menighedsråd inden for de i 1 omtalte provstier kan optages som medlemmer.

Vedtægter. 2 Medlemsskab Menighedsråd inden for de i 1 omtalte provstier kan optages som medlemmer. Distriktsforeningen af menighedsråd i Greve-Solrød, Køge, Lejre og Roskilde provstier Vedtægter 1 Distriktsforeningen af Menighedsråd i Greve-Solrød, Køge, Lejre og Roskilde provstier: er en forening af

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE 1 Foreningen navn er Støtteforeningen for Kellers Minde. Foreningens hjemsted er H.O.Wildenskovsvej 10,7080 Børkop. 2 Foreningens formål er.: 1. at udbrede

Læs mere

Vedtægter for Danske Naturister København

Vedtægter for Danske Naturister København Vedtægter for Danske Naturister København Revideret 5.03.2006 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Danske Naturister København, forkortet DN-KBH. Foreningens hjemsted er København Kommune. Foreningen

Læs mere

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk.

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Adressen er den til enhver tid siddende formands adresse.

Læs mere

Stk. 1. Kredsens øverste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes hvert tredje år inden udgangen af oktober måned.

Stk. 1. Kredsens øverste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes hvert tredje år inden udgangen af oktober måned. VEDTÆGTER VEDTÆGTER FOR KREDS VEST 1. KREDSENS NAVN Stk. 1. Kredsens navn er Kreds Vest. Den udgør en kreds af Finansforbundet i henhold til denne organisations vedtægter. Kredsens hjemsted er København

Læs mere

Ændringsforslag fra bestyrelsen 12. marts 2017

Ændringsforslag fra bestyrelsen 12. marts 2017 Ændringsforslag fra bestyrelsen 12. marts 2017 Vedtægter for foreningen Danske Solcelleejere 1: Navn og hjemsted Foreningens navn er Danske Solcelleejere herefter kaldet DSE Foreningens hjemsted er Viborg

Læs mere

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer -

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer - Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer - BILAG A Gældende vedtægt 1 Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. Hjemstedet er København, Danmark. 2 Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd

Læs mere

Vedtægter. for. Frederikshavn Træskibslaug.

Vedtægter. for. Frederikshavn Træskibslaug. Vedtægter for Frederikshavn Træskibslaug. 1 Navn og hjemsted. Laugets navn er Frederikshavn Træskibslaug. Laugets hjemsted er Frederikshavn Kommune. 2 Formål. Laugets formål er at opbygge og bevare træskibsmiljøet

Læs mere

Danske Sportsfaciliteters Brancheforening

Danske Sportsfaciliteters Brancheforening Danske Sportsfaciliteters Brancheforening Vedtægter 1. Navn Foreningens navn er Danske Sportsfaciliteters Brancheforening, i daglig tale Sportsfaciliteter.dk. Over for udlandet benævnes foreningen Danish

Læs mere

Vedtægter for Nykøbing FC, Guldborgsund

Vedtægter for Nykøbing FC, Guldborgsund 1 Vedtægter for Nykøbing FC, Guldborgsund 1. Navn Foreningens (Klubbens) navn er Nykøbing FC, Guldborgsund. 2. Hjemsted Foreningens hjemsted er Guldborgsund Kommune. Klubben er tilsluttet Lolland Falsters

Læs mere

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning.

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning. VEDTÆGTER Resumé: Foreningen er ukommerciel, ejet af medlemmerne og gængs demokratisk. Hensigten er ikke at knække singlestatistikken, men at synliggøre den. Og i en tidssvarende form. Ordinær årlig generalforsamling

Læs mere

Klejtrup Boldklub. Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969.

Klejtrup Boldklub. Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969. Klejtrup Boldklub Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969. 1. Klubbens navn og hjemsted. Klubbens navn er Klejtrup Boldklub. Dens hjemsted er Viborg Kommune. 2. Klubbens formål. Klubbens

Læs mere

Fløng-Hedehusene Idræts Vedtægter

Fløng-Hedehusene Idræts Vedtægter 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Fløng-Hedehusene Idræt, forkortet FHI. FHI er hjemmehørende i Høje-Taastrup Kommune. FHI s lokalområde er Hedehusene og Fløng. 2. Formål. FHI vil styrke medlemmers

Læs mere

Love. for DANSKE KLOAKMESTRE

Love. for DANSKE KLOAKMESTRE Love for DANSKE KLOAKMESTRE 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Danske Kloakmestre, med binavn Foreningen af Autoriserede Kloakmestre i Danmark. Foreningens hjemsted er København. 2 Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD)

Vedtægter for Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD) Foreningen af Vandværker i Danmark Vedtægter for Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD) Solrød Center 20C, 2680 Solrød Strand Tlf.: 56 14 42 42 fvd@fvd.dk - www.fvd.dk CVR: 9513 9655 1 NAVN Foreningen

Læs mere

Nugældende Forslag Bemærkninger

Nugældende Forslag Bemærkninger Forslag til ændring af sektionernes vedtægter pr. 01.01.2017 Nugældende Forslag Bemærkninger Vedtægter gældende for Den Danske Dyrlægeforenings faggrupper Faggruppe erstatter Sektion også i bestemmelserne

Læs mere

Etablering af Dansk EvalueringsSelskab. Vedtægter. Dato Navn og hjemsted

Etablering af Dansk EvalueringsSelskab. Vedtægter. Dato Navn og hjemsted Dato 03.09.2015 Etablering af Dansk EvalueringsSelskab Vedtægter 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Dansk EvalueringsSelskab Foreningens navn forkortes DES. Foreningens internationale navn er Danish

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG - 1 - 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Den Gule Bygning i Vildbjerg. Dens hjemsted er Herning Kommune. Foreningen er oprettet ved

Læs mere

LANDSFORENINGEN DANSKE BØRNE- OG UNGDOMSFILMKLUBBER

LANDSFORENINGEN DANSKE BØRNE- OG UNGDOMSFILMKLUBBER VEDTÆGTER FOR LANDSFORENINGEN DANSKE BØRNE- OG UNGDOMSFILMKLUBBER VEDTAGET VED URAFSTEMNING PR. 18/12-2006 Ændringer senest foretaget på Generalforsamling 25. april 2015 3 stk. 2-3 stk. 6-5 stk. 2-5 stk.

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Glostrup Kulturhus

Vedtægter for Foreningen Glostrup Kulturhus Vedtægter for Foreningen Glostrup Kulturhus Som vedtaget den 25/2 2016 1 Navn og hjemsted Stk. 1: Foreningens navn er Foreningen Glostrup Kulturhus. Stk. 2: Foreningen Glostrup Kulturhus har hjemsted i

Læs mere

Vedtægter for Epilepsiforeningen

Vedtægter for Epilepsiforeningen Vedtægter for Epilepsiforeningen 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Epilepsiforeningen. Foreningen er landsdækkende og har hjemsted på landskontorets adresse. Foreningen er stiftet den 27. september

Læs mere

Udkast til standardvedtægt for foreninger under Fonden Danske Veteranhjem af 2016

Udkast til standardvedtægt for foreninger under Fonden Danske Veteranhjem af 2016 1 til 12 er enslydende for alle veteranhjem under Fonden Danske Veteranhjem (FDV) og kan ikke ændres ved lokale generalforsamlinger, da de fastlægger de fælles retningslinjer som FDV har fastsat. De lokale

Læs mere

VEDTÆGTER for. Kolding Herreds Landbrugsforening

VEDTÆGTER for. Kolding Herreds Landbrugsforening VEDTÆGTER for Kolding Herreds Landbrugsforening LANDBRUGSFORENING Kolding Herreds Landbrugsforening Niels Bohrs Vej 2-6000 Kolding - Tlf. 76 34 17 00 - www.khl.dk 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er:

Læs mere

Vedtægter. for. Dansk Fodbolddommer-Union

Vedtægter. for. Dansk Fodbolddommer-Union Vedtægter for Dansk Fodbolddommer-Union Indholdsfortegnelse 1.: Almindelige bestemmelser 2.: DFU s organer 3.: Delegeretmøde 4.: Bestyrelsen 5.: Formandsmøder 6.: Udvalg 7.: Forholdet til andre organisationer

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KREDS VEST KREDS VEST

VEDTÆGTER FOR KREDS VEST KREDS VEST VEDTÆGTER FOR KREDS KREDS VEST VEST 1. KREDSENS NAVN Stk. 1. Kredsens navn er Kreds Vest. Den udgør en kreds af Finansforbundet i henhold til denne organisations vedtægter. Kredsens hjemsted er København

Læs mere

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Vedtægter

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Vedtægter Dansk Initiativ for Etisk Handel Vedtægter Vedtægter for Medlemsorganisationen Dansk Initiativ for Etisk Handel 1. Navn og hjemsted Medlemsorganisationens navn er Dansk Initiativ for Etisk Handel (DIEH).

Læs mere

Vedtægter fo foreningen *Gentofte vågetjeneste

Vedtægter fo foreningen *Gentofte vågetjeneste Vedtægter fo foreningen *Gentofte vågetjeneste Vedtægter for foreningen "Gentofte vågetjeneste" 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er "Gentofte vågetjeneste". Stk. 2. Foreningens hjemsted er

Læs mere

Kredsvedtægter for SCHÆFERHUNDEKLUBBEN FOR DANMARK

Kredsvedtægter for SCHÆFERHUNDEKLUBBEN FOR DANMARK Bilag til love for Schæferhundeklubben for Danmark Kredsvedtægter for SCHÆFERHUNDEKLUBBEN FOR DANMARK Kreds 30 Greve 1 Indholdsfortegnelse 1. Navn og hjemsted... 3 2. Kredsens formål... 3 3. Medlemskab...

Læs mere

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Landsforeningen Natur & Ungdom, forkortet N&U. Foreningen er hjemmehørende i den kommune hvor foreningens sekretariat

Læs mere