Investeringsforeningen STOCKRATE INVEST. Årsrapport 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Investeringsforeningen STOCKRATE INVEST. Årsrapport 2013"

Transkript

1 Investeringsforeningen STOCKRATE INVEST Årsrapport 2013

2 INHOLDSFORTEGNELSE GENERELLE OPLYSNINGER OM STOCKRATE INVEST side 3 PÅTEGNINGER Ledelsespåtegning side 4 Den uafhængige revisorers erklæringer side 5 LEDELSESBERETNING Regnskabsberetning side 6 Ikke-finansielle begivenheder side 7 Markedskommentarer side 8 Afkast- og risikoprofil side 9 Risikofaktorer side 11 Fund governance side 13 Bestyrelse og administrationsselskab side 14 RESULTATOPGØRELSE OG BALANCE Afdelingen Globale aktier side 15 NOTER Noter side 16 Porteføljesammensætning side 18 Hoved- og nøgletal (5 års oversigt) side 20 Kursudvikling efter omkostninger side 21 De fem største positioner side 21 Finansielle instrumenter side 21 Branche- og landefordeling side 21 Anvendt regnskabspraksis side 22 Indgåede aftaler side 24 Sådan læser du årsrapporten Investeringsforeningen StockRate Invest består alene af én afdeling: StockRate Invest Globale aktier. Regnskabet for afdelingen StockRate Globale aktier er derfor identisk med regnskabet for investeringsforeningen og der udarbejdes derfor kun ét regnskab (resultatopgørelse, balance og noter). Hvis foreningen på et tidspunkt besluttes udvidet med en eller flere afdelinger, vil der - foruden regnskab for foreningen - blive udarbejdet særskilte regnskaber for hver af afdelingerne. Regnskabet viser den økonomiske udvikling i foreningen / afdelingen i året og giver en status ultimo året. I ledelsesberetningen kommenteres resultater i året, ligesom der redegøres for forventninger til fremtiden. Regnskabet indeholder tillige en beskrivelse af den overordnede markedsudvikling, generelle risikofakturer, fund governance (adfærd ift. medlemmer, myndigheder, mv. ) og samfundsansvar. FINANSKALENDER 19. marts 2014 Ordinær generalforsamling 28. august 2014 Halvårsrapport

3 GENERELLE OPLYSNINGER OM STOCKRATE INVEST Medlemmernes egen forening StockRate Invest er medlemmernes egen investeringsforening, der ledes af en bestyrelse. Medlemmerne vælger bestyrelsen på den årlige generalforsamling. Handelsinvest Investeringsforvaltning A/S varetager den daglige administration af Investeringsforeningen. Hvordan bliver du medlem? Du kan blive medlem af Investeringsforeningen Stock- Rate Invest ved at købe andele. Du kan søge oplysninger om Investeringsforeningen StockRate Invest på Afdelinger Foreningen består alene af en afdeling: StockRate Invest Globale aktier. Afdelingen er børsnoteret på NASDAQ OMX og kan købes gennem alle pengeinstitutter. Vil du vide mere, er du velkommen til at kontakte foreningens distributør: Fondsmæglerselskabet Stock- Rate Asset Management, Sdr. Jernbanevej 18D, 3400 Hillerød. Telefon , Generalforsamling Ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen StockRate Invest afholdes onsdag den 19. marts 2014 kl i Handelsinvests lokaler, Østergade 2, 7400 Herning. Administrationsselskab Handelsinvest Investeringsforvaltning A/S Administrerende direktør Jens Balle Depotselskab J. P. Morgan EUROPE (UK), Copenhagen Branch, filial af J. P. Morgan Europe Limited, Storbritannien J.P. Morgan Copenhagen Branch Kalvebod Brygge DK-1560 Copenhagen V. Rådgiver Investeringsforeningen StockRate Invest har indgået aftale om rådgivning med Fondsmæglerselskabet StockRate Asset Management A/S, Sdr. Jernbanevej 18D, 3400 Hillerød. Revision KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Osvald Helmuths Vej 4, 2000 Frederiksberg. Tilsyn Finanstilsynet Århusgade København Ø. Investeringsforeningen StockRate Invest c/o Handelsinvest Investeringsforvaltning A/S Østergade 2, 7400 Herning Telefon CVR-registreringsnummer i Erhvervsstyrelsen Årsrapport

4 PÅTEGNINGER Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags dato aflagt årsrapport for 2013 for Investeringsforeningen StockRate Invest. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lov om investeringsforeninger m.v. Årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet. Ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i foreningens aktiviteter og økonomiske forhold og en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som foreningen kan påvirkes af. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. København, den 24. februar 2014 Administrationsselskab, Handelsinvest Investeringsforvaltning A/S Jens Balle Administrerende direktør Bestyrelsen for Investeringsforeningen StockRate Invest Jørgen Almberg Bestyrelsesformand Flemming Nielsen Næstformand Troels Gjerrild Randi Bach Poulsen Årsrapport

5 Den uafhængige revisors erklæringer Til medlemmerne i Investeringsforeningen StockRate Invest Påtegning på årsregnskabet Vi har revideret årsregnskabet for Investeringsforeningen StockRate Invest for regnskabsåret 1. januar december 2013, omfattende resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet aflægges efter lov om investeringsforeninger m.v. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om investeringsforeninger m.v. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset at denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for foreningens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af foreningens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2013 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december 2013 i overensstemmelse med lov om investeringsforeninger m.v. Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til lov om investeringsforeninger m.v. gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. København, den 24. februar 2014 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Ole Karstensen statsaut. revisor Lisbet Kragelund statsaut. revisor Årsrapport

6 LEDELSESBERETNING REGNSKABSBERETNING Årets afkast De finansielle markeder blev også præget af uro i Især centralbankernes ageren eller mangel på samme blev vurderet og fortolket af markedsdeltagerne. Generelt førte det til god performance på aktiemarkeder i udviklede økonomier og dårlig performance i de såkaldte emerging markets. Afkastet for 2013 blev på 13,57 %. Afkastet er bedre end forventningen på 5 12 %, der blev oplyst i halvårsrapporten. Til sammenligning udgjorde afkastet 17,82 % for det benchmark, som foreningen måler sig imod. At Stock- Rate ikke kunne følge med benchmark i 2013 skyldes, at StockRates portefølje (i modsætning til benchmark) ikke har indeholdt aktier i finansielle virksomheder og japanske virksomheder, der i løbet af 2013 har givet et meget højt afkast. Denne forskel forklarer op mod 3%- point af det mindre afkast ift. benchmark. Afkastet i StockRate Invest opgjort fra afdelingens etablering i september 2010 til 31. december 2013 udgør 46,27%, hvilket er 5,71%-point bedre end afdelingens benchmark. Det er ganske tilfredsstillende. Det skal bemærkes, at afkast i StockRate er efter alle omkostninger, mens benchmarkafkast er før omkostninger. Afkast i procent Stockrate 10,99 7,21 Benchmark 0,01 16,03 15,33 13,57 17,82-3, * *Afdelingen startede 14/ Investering er en langsigtet disciplin og såvel vores porteføljerådgiver som vores medlemmer anlægger en langsigtet strategi. Afkastet i StockRate Invest skal som for øvrige langsigtede investeringer bedømmes over en længere årrække. Det er først over en sådan længere periode, at forskellen på tilfældigheder og kvalitet kan vurderes. At StockRate Invest har leveret gode resultater i de godt 3 år foreningen har eksisteret er belønnet med aktuelt 4 ud af 5 mulige stjerner af Analysehuset MorningStar, hvilket placerer StockRate Invest Globale aktier som en af Danmarks absolut bedste investeringsforeninger. Udbytte Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at der udbetales udbytte på 1,70 kr. per andel. Det er i den forbindelse vigtigt at gøre opmærksom på, at afkast og udbytte ikke nødvendigvis hænger sammen. En investeringsforening er efter lovgivningen forpligtet til at udbetale bestemte afkast (f.eks. skal modtagne udbytter udloddes, mens urealiserede kursgevinster ikke udloddes). StockRate Invest søger som hovedregel at minimere udbyttebetalingerne. Udbyttet for 2013 er relativt højt, og investor skal selv geninvestere udbyttet i afdelingen, såfremt investor ønsker at pengene fortsat skal være investeret. Udbyttet for regnskabsåret 2013 udbetales efter generalforsamlingen den 19. marts Udbetaling af udbytte reducerer foreningens formue. Kursen på investeringsbeviserne falder derfor, når der udbetales udbytte dvs. umiddelbart efter generalforsamlingen Ex-kupon Bestyrelsen har besluttet, at der ikke udbydes exkupon-beviser. Dette er besluttet ud fra en omkostningsbetragtning vel vidende, at udbytte også beskattes hos de investorer, der i løbet af 2014 (frem til generalforsamlingen) har købt/køber beviser i foreningen. Formue og antal medlemmer Foreningens samlede formue steg i 2013 med 70,6 mio.kr. til 282,2 mio.kr. Stigningen er et resultat af det totale nettosalg af investeringsbeviser til nye og eksisterende medlemmer, kursgevinster og -fald samt fragået udbytte udbetalt til medlemmer i marts 2013, som ikke i fuldt omfang er blevet geninvesteret. Årsrapport

7 Udvikling i formuen i mio. kr Foreningen realiserede i 2013 et nettosalg af investeringsbeviser på 40,9 mio.kr. og antallet af cirkulerende beviser blev forøget med til i alt pr. 31. december Foreningen har nu godt 200 medlemmer og har allerede etableret et godt rodfæste i det danske marked. Administrationsomkostninger StockRate Invest har i 2013 betalt tkr. 490 til administrationen i Handelsinvest Investeringsforvaltning A/S, mod tkr. 350 i Forøgelsen skyldes vækst i den administrerede formue. Honoraret til rådgiver, Fondsmæglerselskabet Stock- Rate Asset Management A/S, udgør tkr i 2013 mod tkr i Stigningen i rådgiverhonorar afspejler forøgelsen i foreningens formue. Der betales ikke succes fee for 2013 til rådgiver, da afkastet i 2013 ikke oversteg benchmark. I alt var administrationsomkostningerne på tkr ,1 mod tkr ,8 i 2012, hvilket svarer til en omkostningsprocent på 1,43 % mod sidste års omkostningsprocent på 1,60 %. Udvikling i administrationsomkostninger i procent 2,00 1,75 1,50 1,25 1,00 0,75 0,50 0, ,5 145,6 211,6 282, ,98 1,73 1,60 1,43 0, * *Afdelingen startede 14/ ÅOP (årlige omkostninger i procent) er tilsvarende faldet fra 1,96 til 1,71 i løbet af 2013, hvilket til trods for foreningens relative lave formue er blandt de laveste ÅOP for investeringsforeninger/-afdelinger baseret på globale aktier. Det er bestyrelsens forventning, at omkostningsprocenten og ÅOP vil falde yderligere i Ved vurdering af de samlede investeringsomkostninger skal investor i øvrigt være opmærksom på, at StockRate Invest som den eneste investeringsforening i Danmark ikke gør brug af hverken formidlingsprovision eller tegningsprovision, som i sidste ende betales af investor oven i de omkostninger som betales ved investeringer i andre danske investeringsforeninger. Usikkerhed og usædvanlige forhold Det er ledelsens vurdering, at der ikke forefindes væsentlig usikkerhed ved indregning eller måling af balanceposter i foreningens afdeling. Der er ikke konstateret usædvanlige forhold, der kan have påvirket indregningen eller målingen heraf. Begivenheder indtrådt efter regnskabsårets udløb Der er fra balancedagen og til dato ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsrapporten. IKKE-FINANSIELLE BEGIVENHEDER Skift af depotbank Ultimo året skiftede foreningen depotbank fra Handelsbanken til JP Morgan. Skiftet blev aktualiseret af, at Handelsbanken opsagde depotaftalen. Foreningen er sat i udsigt, at overgangen til J. P. Morgan som depotbank vil medføre en omkostningsreduktion. Inspektion fra Finanstilsynet Finanstilsynet var på ordinært inspektionsbesøg i november måned Finanstilsynet afrapporterede konklusionerne fra denne inspektion i april I rapporten gav Finanstilsynet Investeringsforeningen StockRate Invest påbud om at rådgiveres deltagelse i bestyrelsesmøder skal vurderes. Påbuddet er efterfølgende efterkommet. Generalforsamlinger I 2013 er afholdt ordinær generalforsamling den 20. marts Årsrapport

8 På generalforsamlingen indvalgtes direktør Flemming Nielsen og managing partner Randi Bach Poulsen i bestyrelsen. Generalforsamlingen valgte også en ny revisor. Fremover er foreningens revisor KPMG. Desuden godkendte generalforsamlingen en række vedtægtsændringer. MARKEDSKOMMENTARER Udviklingen i var et rigtig godt aktieår med stigende kurser på langt de fleste markeder. Det var især de store markeder, som klarede sig særlig godt, mens de traditionelle vækstmarkeder som Asien og BRIK-landene fik udfordringer med aktiekurserne og valutakurserne. I 1. kvartal 2013 var aktiemarkederne generelt præget af stigende aktiekurser. Totalt set steg det globale aktieindeks MSCI All Countries Large Cap (inkl. udbytter og opgjort i DKK) med 7,5 %. Baggrunden herfor var til dels selskabernes kvartalsregnskaber for 4. kvartal 2012, som viste en forsat positiv udvikling og dels en fortsat stigende efterspørgsel fra investorer, som i stigende grad manglede gode solide investeringsalternativer, der blot kunne give et minimalt positivt afkast. I 2. kvartal 2013 var der begyndende tendenser til renteforhøjelser, hvilket bl.a. havde sin baggrund i, at den amerikanske centralbank meldte ud, at man overvejede at nedtrappe de hidtidige opkøb af amerikanske statsobligationer, der blev benyttet til at styrke likviditeten i de finansielle systemer. Det skabte uro i aktiemarkederne, hvilket samlet set resulterede i, at aktiekurserne faldt med 1,5 % for 2. kvartal. Kurserne rettede sig dog hurtigt igen og gjorde 3. og 4. kvartal til et rigtigt godt halvår for aktieinvesteringerne, med en samlet stigning på 9,5 %. Samlet set sluttede det globale aktieindeks i årets højeste og med en stigning i året på 17,8 % inkl. udbytter. Efter en meget lang periode på 20 år, hvor japanske aktier har været totalt uinteressante for internationale investorer, medførte omlægninger af de pengepolitiske forhold i Japan, at aktiekurserne er steget med mere end 23 % i 2013, målt i danske kroner. Det japanske aktiemarked udgør mere end 10 % af verdens aktiemarkeder. Der har været tilsvarende kursstigninger på finansielle aktier i løbet af året, specielt i USA. Der er fortsat mange forskellige vurderinger af de tiltag, som er igangsat i Japan med bl.a. udpumpning af likviditet og svækkelse af valutakursen. Det kan konstateres, at udviklingen i aktiekurserne i de japanske aktier ikke svarer til udviklingen i selskabernes evne til at generere indtjening til investorerne. Udsigterne til 2014 I 2013 blev Nobelprisen i økonomi uddelt til 3 amerikanske professorer, Eugene Fama, Lars Peter Hansen (med danske aner) og Robert J. Shiller. De har arbejdet med forudsigeligheder på aktiemarkederne og har bl.a. konkluderet, at de kortsigtede forudsigelser er så problemfyldte, at de nærmest antager karakter af gætterier. Derimod er det professorernes opfattelse, at det er muligt at isolere nogle langsigtede trends, som vil påvirke den langsigtede kursudvikling væsentligt. Med investeringsrådgivers tilgang til aktieinvestering, hvor der tages udgangspunkt i langsigtede investeringer og hvor man ikke mener, at man i væsentlig grad kan time markedets kortsigtede bevægelser, passer professorernes konklusion fint til investeringsforeningens investeringsfilosofi. Rådgiveren StockRate Asset Management har lagt vægt på udviklingen i de enkelte selskabers økonomiske formåen og betragter denne udvikling som trækdyret for den fremtidige aktiekursudvikling. Forventningerne til væksten i den globale økonomi, fra den Internationale Valutafond (IMF), OECD og Verdensbanken er særdeles positive. Disse forventninger er ligeledes understøttet af den amerikanske centralbanks forventninger til udviklingen i verdens største økonomi, USA. De positive forventninger har været en af hovedårsagerne til, at den amerikanske centralbank har besluttet at nedtrappe støttopkøbene på obligationsmarkederne. Denne positive udvikling forventes også at afspejle sig i aktiekurserne. StockRate Asset Management forventer, at afkastet for afdelingen i 2014 vil ligge på mellem 5-12%. Stock- Rate Asset Management s gæt om næste års afkast baseres ikke på en række ukendte faktorer, men på den historiske udvikling af kvalitetsaktier. Forventningerne baseres på en generel forventning til, at kvalitetsaktier på lang sigt giver mellem 8-10% i gennemsnitligt årligt afkast. Årsrapport

9 AFKAST- OG RISIKOPROFIL StockRate Invest Globale aktier Afdelingens profil StockRate Invest Globale aktier har en aktiv a strategi, med henblik på at investere i nogle af de økonomisk stærkeste selskaber i verden. Udvælgelsen sker pri- ratingg model, StockR8. Valget af investeringsegnede virksomheder sker ud fra et kvalitetskrav til virksomhedens økonomiske udvik-- ling. Der lægges vægt på at virksomheden har et højtt indtjeningsniveau, et stærkt kapitalapparat og viser mært ved hjælp af rådgiverens egenudviklede stabilitet i økonomien set over en længere årrække. Afdelingens midler investeres i omkringg 50 selskaber, som opfylder kvalitetskravene.der arbejdes i porteføl- jesammensætningen ud fra en ligedeling mellem sel-- som reba- lanceres årligt. Derved sikres investorerne en styret og reduceret risiko og afhængighed af udviklingen i de skaberne med omkring 2 % i hvert selskab, enkelte selskaber. Der gennemføres en daglig løbende opfølgning af udviklingen for de enkeltee selskaber viaa adgangen til informationer fra forskellige internationale informati- onsleverandører. Foreningen anbefaler, at investorerne har en investe- ringshorisont på minimumm 4 år. Afdelingsberetningen bør læses i sammenhæng medd årsrapportens generelle afsnit om investeringsmarke- der, risikobeskrivelse og risikofaktorer for f at give et fyldestgørende billede af udviklingen. Ledelsens L vur-- nedenfor. For yderligere oplysninger om risici ved at investere i dering af afdelingens særlige risici fremgår afdelingen henvises til det gældende prospekt, der kan hentes på Afdelingens profil Børsnoteret Udbyttebetalende Risikoklasse: 6 Benchmark: MSCI AC World LC (EUR, Gross) ISIN kode: DK Porteføljerådgiver: Fondsmæglerselskabet StockRatee Asset Management A/S Særlige risici herunder forretningsmæssige og fi- markeder, har afdelingen a enn forretningsmæssig risiko i nansielle risici Da afdelingen investerer i aktier på de internationale forhold til udviklingen på disse markeder. Risikoen består hovedsageligt af en generel markedsrisiko, landerisiko, selskabsspecifik risiko, branchespecifik risiko, valutarisiko og rådgiverrisiko. I årsrapportens afsnit om investeringsmarkeder, risikobeskrivelse og risikofaktorer kan k man læse nærmere om de forskelli- vurdering af disse risici. ge typer af risici samt om foreningens overordnede USA er p.t. afdelingens største investeringsområde, da der her findes et e stort antal økonomisk stærke selska- ber. Forudsat at der ikke ændres i investeringsstrate- i USA gien, vil den økonomiske og politiske udvikling have særlig stor betydning for investorernes fremtidi- global ge afkast. Der er dog tale om en globall portefølje med eksponering, hvorfor udviklingen i økonomien generelt har stor betydning for afdelingens resultater. Samfundsansvar StockRate Invest har en politik om samfundsansvar, der er en forlængelse af investeringsinstruksen og det er bestyrelsens opfattelse, att ønsket om langsigtede gode afkast gårr hånd i hånd med politikken om sam- er fundsansvar. Den primære interesse som investeringsforening langsigtet værdiskabelse for medlemmerne og sikring af, at denne værdiskabelse opnås som en balance mellem mindst mulig risiko og højest muligt afkast. Langsigtet værdiskabelse forudsætter en ordentlig optræden og derfor tillægger vi det stor vægt, v at de selskaber, vi investerer i, opfører sig ansvarligt. Vi er bevidste om det samfundsmæssige ansvar, som følger med, når der investeres i en række globale selskaber. Udgangspunktet i vores investeringsstrategi er sund fornuft kombineret med enn anerkendelsee af internade princip- tionalt anerkendte standarder, herunder per, der er fastsat af FN i UNN Global Compact, der for investeringer omtales som UNPRI. Da investeringsforeningens fokus alene err at investere i de økonomisk bedste børsnoterede selskaber i hele verden, er en strategi om samfundsansvar ikke vanske- lig at opfylde, da d man kan konstatere, at denne be- for stort vidsthed om ansvarlighed er r grundlæggende set alle bedste børsnoteredee selskabers vedkommen- Årsrapport

10 de. Der er en grundlæggende sammenhæng mellem det at være blandt de økonomisk bedste selskaber globalt og sikre varetagelsen af en fornuftig SRI-politik og i øvrigt opføre sig fornuftigt og etisk korrekt. De har råd til at gøre det og samtidig har de ikke råd til at lade være. Vi kan ikke garantere, at vi aldrig kommer til at investere i selskaber, der ikke udviser fornøden ansvarlighed, men vi og vores rådgivere gør, hvad vi kan, for at undgå det og vil sikre fornødne foranstaltninger, skulle det ske. Potentielle investeringsemner screenes før investering og efter investering følges nyhedsstrømmen for at identificere eventuelle problemer omkring samfundsansvar. Denne opfølgning kan føre til omlægninger i porteføljen, hvilket dog ikke har været relevant i Årsrapport

11 RISIKOFAKTORER Risici ved investering Al investering indebærer risici således også investering via investeringsforeninger. Risici kan være generelle for et marked eller de kan være specifikke for en afdeling eller et medlem. Aktivtyper StockRate Invest investerer i aktier på globalt plan. Aktier er generelt mere risikofyldte end typiske obligationer. Aktier afspejler de enkelte selskabers markedsværdi. Går et selskab konkurs og/eller markedets tillid til et selskab forsvinder, kan aktiekursen falde til nul. Generelle risici Der er en række forskellige risici, men populært taler man primært om de følgende risici i forbindelse med investering i aktier: Markedsrisiko Landerisiko Selskabsspecifik risiko Branchespecifik risiko Likviditetsrisiko Valutakursrisiko Modpartsrisiko Udstederrisiko Rådgiverrisiko Markedsrisiko dækker over risikoen for at et marked udvikler sig negativt. Denne risiko er i høj grad afhængig af det marked, der investeres i. Mange markeder har indbyrdes sammenhæng, men man kan søge at minimere markedsrisikoen ved at investere i flere aktivklasser. Der er stor forskel på markedsrisikoen for eksempelvis danske obligationer og kinesiske aktier. Det gør ikke det ene til en bedre investering, men er blot et eksempel på, at risikoen er forskellig. Landerisikoen dækker over udviklingen i de enkelte lande. StockRate Invest Globale aktier investerer globalt og investeringerne er spredt på flere lande. Selskabsspecifik risiko er de risici, der knyttes til det enkelte selskab. En virksomhed kan være i et stigende marked og i en god branche, men være dårligt ledet. I denne situation vil et sådant selskab typisk give et dårligere eller endog negativt afkast. Spredningskravene i en investeringsforening medvirker til at mindske de selskabsspecifikke risici. StockRate Invest Globale aktier investerer typisk i 50 selskaber med en ligelig fordeling af midlerne. Den selskabsspecifikke risiko er derfor meget minimeret. Branchespecifik risiko er risikoen tilknyttet en branche. Man kan eksempelvis have en generel positiv udvikling i økonomien, men for en specifik branche er der tilbagegang. Likviditetsrisikoen er risikoen for at de værdipapirer en investor ejer, ikke kan omsættes. Har investorer behov for pengene og er der ingen købere, kan den pris man ender med at få være meget forskellig fra markedsprisen. I Investeringsforeningen StockRate Invest søger vi at minimere denne risiko ved at sprede investeringerne på flere forskellige værdipapirer. Likviditetsrisikoen er forskellig fra marked til marked. Udvælgelsesmodellen vi anvender i StockRate Invest Globale aktier sikrer, at selskaberne som regel er let omsættelige. Dette medvirker til at minimere likviditetsrisikoen. Valutakursrisikoen er til stede, når der investeres i udenlandske værdipapirer. Alle værdier opgøres i danske kroner med den til enhver tid gældende valutakurs. Modpartsrisikoen er risikoen for at den man handler med, ikke kan opfylde sine forpligtelser. I en investeringsforening er der dog indbygget meget sikkerhed omkring denne parameter og alle handler med værdipapirer, sker med samtidig udveksling af værdipapirer og betaling. På den måde er modpartsrisikoen meget begrænset. Udstederrisikoen er risikoen for at værdipapirets udsteder ikke kan opfylde sine forpligtelser. Har man købt aktier i et selskab, kan dette selskab gå konkurs. Sker dette er pengene tabt. Investeringsforeninger er lovgivningsmæssigt underlagt en række restriktioner. I en aktieafdeling må vi eksempelvis maksimalt investere 10 % af formuen i et selskab. Dette medvirker til at begrænse udstederrisikoen. Ydermere er investeringsinstruksen sådan indrettet at eksponeringen mod enkelte selskaber som hovedregel ikke er over 2 % af foreningens formue. Rådgiverrisikoen er risikoen for at den rådgiver man har valgt til at udvælge værdipapirer, ikke er god nok. Årsrapport

12 Man kan opnå højere afkast på flere måder blandt andet ved at tage højere risiko. Derfor vurderer vi løbende om afkast og risiko er i overensstemmelse med strategien og den forventede risikoprofil. Risikospredning StockRate Invest Global Aktier har en nøje defineret investeringsinstruks. Denne angiver hvad der må investeres i og evt. mulighed for risikoafdækning. Instruksen definerer desuden sammen med gældende lovgivning at afdelingen som hovedregel skal være investeret med 98 % af formuen i markedet vi kan således ikke gå ud af markedet. Vi tilstræber generelt at minimere risikoen under hensyntagen til den valgte investeringsstrategi. Vi har generelt mulighed for at reducere risici via afledte finansielle instrumenter, men anvender dog ikke disse. Historien har også vist, at man ikke kan eliminere alle risici. Gør man det, risikerer man nemlig ikke at få nok i afkast og dermed har man pådraget sig en ny risiko. Langsigtet strategi StockRate Invest har indgået aftale med StockRate Asset Management om rådgivningen om investeringer. StockRate Asset Management anvender en række gennemtestede og prøvede værktøjer i udvælgelsen af de enkelte aktier. StockRate Invest arbejder med en langsigtet strategi og en diversificeret portefølje. Strategivalg Det er vigtigt, at risici indgår aktivt i dit valg af strategi. Vi anbefaler derfor en løbende dialog med din rådgiver omkring placeringen det kan også være nødvendigt at foretage justeringer hen ad vejen. Driftsrisiko Endelig er der risikoen ved den daglige drift af investeringsforeningen. Investeringsforeningen StockRate Invest har indgået en aftale med Handelsinvest Investeringsforvaltning A/S om daglig administration af foreningen. Handelsinvest Investeringsforvaltning A/S er ejet af Svenska Handelsbanken AB Sverige. Den finansielle sektor er generelt underlagt stram lovgivning og det gælder både for foreningen og Handelsinvest Investeringsforvaltning, at de begge er underlagt kontrol fra Finanstilsynet. Derudover revideres årsrapporten af vor generalforsamlingsvalgte revisor. Anvendelsen af IT er et uundværligt hjælpemiddel i den daglige administration. Vi søger løbende at automatisere manuelle arbejdsopgaver for at sikre os i mod manuelle fejl. Der stilles generelt høje krav til ITsikkerheden i den finansielle sektor og der er opstillet en IT-sikkerhedspolitik for Handelsinvest Investeringsforvaltningsselskab, der skal sikre driftsmæssig kontinuitet samt minimere økonomiske risici. Administrative medarbejdere fører dagligt kontrol med, at de forskellige lovregulerede placeringsgrænser rent faktisk er overholdt. Desuden overvåges administrationen af en selvstændig compliance funktion. Årsrapport

13 FUND GOVERNANCE Baggrund og formål Bestyrelsen for investeringsforeningen StockRate har med udgangspunkt i InvesteringsForeningsrådet s fund governance anbefalinger vedtaget nedenstående fund governance politik. 1. Generalforsamling og investors forhold Bestyrelsen ønsker at fremme et aktivt ejerskab hos foreningens investorer, herunder deltagelse i generalforsamlingen der afholdes hvert år inden udgangen af april måned. Der indkaldes i god tid til generalforsamling via web-siden. Den officielle indkaldelse redegør for de enkelte dagsordenspunkter. Såfremt et medlem ønsker at fremsætte et forslag på generalforsamlingen, skal forslaget være indleveret skriftligt til bestyrelsen senest den 1. februar i året for generalforsamlingens afholdelse. Det tilstræbes, at hele bestyrelsen er til stede på generalforsamlingen. 2. Bestyrelse Generalforsamlingen vælger en bestyrelse på den ordinære generalforsamling. Bestyrelsen består for tiden af 4 personer. I 2013 blev der holdt 6 bestyrelsesmøder. Bestyrelsesformanden og direktionen/administrator afholder møder efter behov. Forud for forslag til valg af bestyrelsesmedlemmer vurderes dels den enkeltes erfaring, kompetence, køn og alder, dels om alle relevante kompetencefelter dækkes af den samlede bestyrelse. Bestyrelsesmedlemmerne er fuldt fortrolige med bestyrelsesarbejdets art og omfang. I foreningens vedtægter er fastsat en aldersgrænse på 70 år for valg til bestyrelsen. Da bestyrelsesarbejdet kræver en særlig ekspertise, er der ikke fundet grund til at lægge begrænsninger på antal valgperioder, hverken for formanden eller øvrige medlemmer. Samarbejdet mellem bestyrelsen og direktionen/administrator evalueres løbende. Blandt andet ved jævnlige drøftelser mellem bestyrelsesformanden og den administrerende direktør for Handelsinvest Investeringsforvaltning A/S. Intet medlem af bestyrelsen: er eller har været ansat i foreningens administration har i øvrigt en væsentlig økonomisk interesse i foreningen eller dens administration som andet end medlem (investor). Bestyrelsens honorar for arbejdet i foreningen i 2013 udgjorde kr. ( kr. i 2012). Bestyrelsen er ikke omfattet af optionsordninger eller lignende. Honoraret for et menigt bestyrelsesmedlem og næstformand udgjorde kr. ( i 2012). Formanden blev honoreret med kr. ( kr. i 2012) 3. Udøvelse af stemmerettigheder Investeringsforeningen StockRate Invest har som følge af sine aktieinvesteringer mulighed for at udøve aktionærrettigheder. Disse rettigheder har bestyrelsen overdraget til direktionen/administrator, der i hver enkelt situation overvejer, hvorvidt eller hvorledes, der skal afgives stemme. Investeringsforeningen har indtil videre besluttet ikke at være aktiv på aktieselskabernes generalforsamling. Dette er nærmere beskrevet i foreningens politik og strategi for udøvelse af stemmerettigheder. Foreningens bestyrelse har vedtaget en politik for interessekonflikter for at sikre korrekt behandling af sager med potentielle interessekonflikter. 4. Kommunikation Det tilstræbes til stadighed, at alle offentliggjorte oplysninger giver et retvisende billede af foreningen og afdelingerne. Det er bestyrelsen og direktionens/administrators holdning, at alle oplysninger, der ikke skader foreningens konkurrencesituation, skal være tilgængelige for medlemmerne. Omdrejningspunktet for information er foreningens hjemmeside, der indeholder en bred vifte af oplysninger. Lige fra dagligt opdaterede priser til hel- og halvårsrapporter, foreningens prospekt og vedtægter. 5. Revision Foreningens revisor er på valg hvert år. Det er bestyrelsen, der foretager indstillingen til generalforsamlingen, efter en forudgående vurdering af revisorernes kompetencer. Indholdet i og honorering af revisionsydelsen aftales mellem ledelse og revisor. Ledelsen tager stilling til omfanget af ikke-revisionsydelser varetaget af de generalforsamlingsvalgte revisorer for at sikre revisors uafhængighed. I forbindelse med årsrapporten drøfter ledelse og revisor regnskabsmæssige skøn, ligesom den valgte regnskabspraksis gennemgås. Revisionsprotokollater gennemgås på bestyrelsesmøder. Årsrapport

14 BESTYRELSE OG ADMINISTRATIONSSELSKAB Medlemmerne vælger bestyrelsen på den årlige generalforsamling. Bestyrelsen skal bestå af mindst tre og højst fem medlemmer, der selv konstituerer sig med formand. Jørgen Boel Almberg, 58 år Formand Indtrådt i bestyrelsen den 15. december Øvrige ledelseshverv: Direktør Dental Management Direktør BRD Invest A/S Medlem af bestyrelsen for: Herfølge Kleinsmedie A/S (formand) BRD Invest A/S PenSam Bank A/S. Randi Bach Poulsen, 56 år Indtrådt i bestyrelsen den 20. marts Øvrige ledelseshverv: Managing Partner Bech-Bruun Medlem af bestyrelsen for: Bech-Bruun International A/S (formand) DIS Congress Service Copenhagen A/S (formand) P. Rasmussen + Sønner A/S (formand) PRS Holding A/S (formand) Flemming Nielsen, 49 år Næstformand Indtrådt i bestyrelsen den 20. marts ADMINISTRATIONSSELSKAB Handelsinvest Investeringsforvaltning A/S Østergade 2, 7400 Herning v/administrerende direktør Jens Balle Øvrige ledelseshverv: Direktør FNI Holding ApS Troels Kåre Gjerrild, 56 år Indtrådt i bestyrelsen den 15. december Øvrige ledelseshverv: Administrerende direktør Odgers Berndtson A/S Medlem af bestyrelsen for: Pointer A/S Odgers Berndtson A/S Danmark Årsrapport

15 RESULTATOPGØRELSE OG BALANCE RESULTATOPGØRELSE FOR PERIODEN 1. JANUAR DECEMBER Note Hele tkr. Hele tkr. Renter og udbytter: 1 Renteindtægter Udbytter I alt renter og udbytter Kursgevinster og -tab: Kapitalandele Valutakonti -4 0 Øvrige aktiver/passiver Handelsomkostninger I alt kursgevinster og -tab I alt nettoindtægter Administrationsomkostninger Resultat før skat Skat Årets nettoresultat Til rådighed for udlodning BALANCE PR. 31. DECEMBER Aktiver Hele tkr. Hele tkr. 8 Likvide midler: Indestående i depotselskab I alt likvide midler Kapitalandele: Noterede aktier fra danske selskaber Noterede aktier fra udenlandske selskaber I alt kapitalandele Andre aktiver: Tilgodehavende renter, udbytte m.m Aktuelle skatteaktiver I alt andre aktiver Aktiver i alt Passiver 7 Medlemmernes formue Anden gæld: Skyldige omkostninger I alt anden gæld Passiver i alt Oplysninger om porteføljesammensætning. Specifikation af afdelingens porteføljesammensætning fremgår af noterne Årsrapport

16 NOTER Hele tkr. Hele tkr. Note 1 Renteindtægter: Indestående i depotselskab 0 5 I alt renteindtægter Udbytter: Noterede aktier fra danske selskaber Noterede aktier fra udenlandske selskaber I alt udbytter Kursgevinster og -tab: Kapitalandele: Noterede aktier fra danske selskaber Noterede aktier fra udenlandske selskaber I alt kursgevinster og -tab, kapitalandele Valutakonti -4 0 Øvrige aktiver/passiver Handelsomkostninger: Bruttohandelsomkostninger Dækket af emissions- og indløsningsindtægter Handelsomkostninger ved løbende drift I alt kursgevinster og -tab Afd Andel af Afd Andel af direkte omk. fællesomk. direkte omk. fællesomk. Hele tkr. Hele tkr. Hele tkr. Hele tkr. 4 Administrationsomkostninger: Honorar til bestyrelse Revisionshonorar til revisorer Markedsføringsomkostninger Gebyrer til depotselskab Andre omkostninger i forbindelse med formueplejen Øvrige omkostninger Fast administrationshonorar I alt opdelte administrationsomkostninger I alt administrationsomkostninger Skat Hele tkr. Hele tkr. Rente- eller udbytteskat som ikke kan refunderes Årsrapport

17 NOTER Hele tkr. Hele tkr. 6 Til rådighed for udlodning: Renter og udbytter Ikke refunderbar udbytteskatter Kursgevinst til udlodning Fremførte tab på aktier ult Administrationsomkostninger til modregning i udlodning Udlodningsregulering ved emission/indløsning Udlodning overført fra sidste år I alt til rådighed for udlodning, brutto Heraf foreslået udlodning Heraf foreslået overført til udlodning næste år NOTER Medlemmernes formue: Cirk. beviser nom. tkr. Formueværdi Hele tkr. Cirk. beviser nom. tkr. Formueværdi Hele tkr. Medlemmernes formue (primo) Udlodning fra sidste år vedrørende cirkulerende beviser Ændring i udbetalt udlodning på grund af emission/indløsning Emissioner i året Indløsninger i året Emissionstillæg Indløsningsfradrag 2 6 Regulering af udlodning ved emissioner og indløsninger i året Overført til udlodning fra sidste år Overført til udlodning næste år Foreslået udlodning Overført fra resultatopgørelsen I alt medlemmernes formue Årsrapport

18 PORTEFØLJESAMMENSÆTNING StockRate Globale Aktier Værdipapirnote 8 Pr Pr Antal stk. Kurs Kursværdi Kursværdi Antal stk. Kurs Hele tkr. Hele tkr. Likvide midler (2,60 %) Likvide midler (1,01 %) Noterede aktier fra danske udstedere: Noterede aktier fra danske udstedere: Novo Nordisk B , Novo Nordisk B , Novozymes B , Novozymes B 0 0 Noterede aktier fra danske Noterede aktier fra danske udstedere i alt (3,86 %) udstedere i alt (2,03 %) Noterede aktier fra udenlandske udstedere: Noterede aktier fra udenlandske udstedere: Brasilien (1,42 %) (valutakurs Brasilien (2,57 %) (valutakurs BRL 229,4839) BRL 276,3907) Grendene , Grendene , England (7,10 %) (valutakurs England (8,88 %) (valutakurs GBP 896,7156) GBP 919,8797) Antofagasta , Antofagasta , Rotork , Rotork , Spirax-Sarco Engineering 0 0 Spirax-Sarco Engineering , Spirax-Sarco Engineering , Spirax-Sarco Engineering 0 0 Victrex , Victrex , Frankrig (1,82 %) (valutakurs Frankrig (2,05 %) (valutakurs EUR 746,0315) EUR 746,0910) BIC , BIC , Hong Kong (2,11 %) (valutakurs Hong Kong (2,54 %) (valutakurs HKD 69,8256) HKD 73,0126) Sa Sa International Holdings , Sa Sa International Holdings , Indien (1,79 %) (valutakurs USD Indien (1,63 %) (valutakurs USD ,4100) 565,9100) Infosys Technologies ADR , Infosys Technologies ADR , Indonesien (1,09 %) (valutakurs Indonesien (3,77 %) (valutakurs IDR 0,0445) IDR 0,0587) PT Semen Indonesia (Persero) , PT Semen Indonesia (Persero) , Tambang Batubara Bukit 0 0 Tambang Batubara Bukit , Israel (1,99 %) (valutakurs USD Israel (1,65 %) (valutakurs USD ,4100) 565,9100) Check Point Software , Check Point Software , Italien (1,90 %) (valutakurs EUR Italien (2,45 %) (valutakurs EUR ,0315) 746,0910) Diasorin , Diasorin , Kina (6,00 %) (valutakurs HKD Kina (7,80 %) (valutakurs HKD ,8256) 73,0126) Anta Sports Products 0 0 Anta Sports Products , Chaoda Modern Agriculture , Chaoda Modern Agriculture , China Mobile , China Mobile , CNOOC , CNOOC , Tencent Holdings , Tencent Holdings , Norge (1,65 %) (valutakurs NOK Norge (2,22 %) (valutakurs NOK ,2407) 101,6864) TGS Nopec , TGS Nopec , Schweiz (6,20 %) (valutakurs Schweiz (6,83 %) (valutakurs CHF 608,7705) CHF 618,2444) Cie Financiere Richemont , Cie Financiere Richemont 0 0 Geberit , Geberit , Richemont 0 0 Richemont , Swatch Group , Swatch Group , Spanien (2,03 %) (valutakurs Spanien (2,56 %) (valutakurs EUR 746,0315) EUR 746,0910) Inditex , Inditex , Sverige (2,05 %) (valutakurs SEK Sverige (2,14 %) (valutakurs SEK ,2976) 86,9901) Hennes & Mauritz B , Hennes & Mauritz B , Sydafrika (0,98 %) (valutakurs Sydafrika (2,05 %) (valutakurs ZAR 51,6921) ZAR 66,7001) Truworths International , Truworths International , Thailand (1,11 %) (valutakurs Thailand (2,59 %) (valutakurs THB 16,4763) THB 18,4998) BEC World Public , BEC World Public , Tyskland (5,35 %) (valutakurs Tyskland (6,40 %) (valutakurs EUR 746,0315) EUR 746,0910) Fielmann , Fielmann , Gerry Weber , Gerry Weber , Rational , Rational , USA (48,94 %) (valutakurs USD USA (38,81 %) (valutakurs USD ,4100) 565,9100) Apple Computer , Apple Computer , Bed, Bath & Beyond , Bed, Bath & Beyond , Brown-Forman B , Brown-Forman B 0 0 Buckle , Buckle , C. H. Robinson Worldwide , C. H. Robinson Worldwide 0 0 Chipotle Mexican Grill , Chipotle Mexican Grill , Coach , Coach , Cognizant Tech Solutions , Cognizant Tech Solutions , Dolby Laboratories 0 0 Dolby Laboratories , Factset Research Systems , Factset Research Systems , Fastenal , Fastenal , Google , Google , Årsrapport

19 Pr Pr Antal stk. Kurs Kursværdi Kursværdi Antal stk. Kurs Hele tkr. Hele tkr. Grainger WW , Grainger WW 0 0 Healthcare Services Group , Healthcare Services Group , Hittite Microwave , Hittite Microwave , Intuitive Surgical , Intuitive Surgical , Johnson & Johnson , Johnson & Johnson 0 0 Jos a Bank Clothiers 0 0 Jos a Bank Clothiers , Mastercard A , Mastercard A 0 0 Microsoft , Microsoft , Monster Beverage , Monster Beverage , Nike , Nike , Steven Madden , Steven Madden , Syntel , Syntel , T. Rowe Price Group , T. Rowe Price Group 0 0 Techne 0 0 Techne , Varian Medical Systems , Varian Medical Systems 0 0 VISA A , VISA A 0 0 3M Company , M Company , Noterede aktier fra udenlandske udstedere i alt (93,54 %) Noterede aktier fra udenlandske udstedere i alt (96,96 %) I alt (100,00 %) Ialt (100,00 %) Årsrapport

20 NOTER Hoved- og nøgletal (5 års oversigt) ( ) ** Årets nettoresultat (tkr.) Medlemmernes formue inklusive udlodning til medlemmerne for året (tkr.) Cirkulerende kapital (tkr.) Styk størrelse (kr.) Antal andele Indre værdi pr. andel (kr.) 142,15 125,17 111,00 110,99 Officiel kurs (kr.) 142,70 125,70 111,36 111,95 Udbytte pr. andel (kr.) 1,70 0,00 3,50 0,00 Årets afkast (pct.) 13,6 16,0 0,0 11,0 Benchmarkafkast (pct.) 17,8 15,3-3,5 7,2 Sharpe ratio *** 1, Sharpe ratio (benchmark) 1, Omkostningsprocent (pct.) 1,43 1,60 1,73 0,98 Årlig omkostning i procent (ÅOP) * 1,71 1,96 2,32 1,86 Kursværdi af køb af værdipapirer (tkr.) Kursværdi af salg af værdipapirer (tkr.) I alt kursværdi af køb og salg af værdipapirer (tkr.) Omsætningshastighed 0,12 0,16 0,31 0,00 * Afdelingen benytter performanceresultatafhængig aflønning, og ÅOP vil derfor forventeligt svinge mere fra år til år. ** Afdelingen havde første regnskabsperiode *** Sharpe ratio kræver tre års historik og er derfor først oplyst fra 2013 Årsrapport

Årsrapport 2013. Investeringsforeningen Fundamental Invest. Fundamental Invest

Årsrapport 2013. Investeringsforeningen Fundamental Invest. Fundamental Invest Årsrapport 2013 Investeringsforeningen Fundamental Invest Fundamental Invest Kort om strukturen i årsrapporten Fundamental Invests årsrapport er opbygget med generelle afsnit og afdelingsspecifikke afsnit.

Læs mere

Investeringsforeningen Investin

Investeringsforeningen Investin Investeringsforeningen Investin Årsrapport 2006 CVR nr.: 27 21 28 59 Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger 2 Ledelsens regnskabspåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning 4 Ledelsesberetning

Læs mere

Årsrapport 2012. Det passive supplement

Årsrapport 2012. Det passive supplement Årsrapport 2012 Det passive supplement Investeringsforeningen Sparindex (FT-NR. 16035) Adresser Bestyrelse Administration Depotselskab Sparinvest Huset Søndergade 3 8900 Randers C T: 36 34 74 00 F: 36

Læs mere

Årsrapport 2012. Fåmandsforeningen Pension Danmark EMD f.m.b.a. CVR-nr. 29 42 94 48. Årsrap

Årsrapport 2012. Fåmandsforeningen Pension Danmark EMD f.m.b.a. CVR-nr. 29 42 94 48. Årsrap Årsrap Årsrapport 2012 Fåmandsforeningen Pension Danmark EMD f.m.b.a. CVR-nr. 29 42 94 48 Fåmandsforeningen Pension Danmark EMD f.m.b.a. CVR-nr. 29 42 94 48 Adresse Sundkrogsgade 7 Postboks 2672 2100 København

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE. Årsrapport 2012. Kunsten at vælge fra Kunsten at vælge fra

INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE. Årsrapport 2012. Kunsten at vælge fra Kunsten at vælge fra INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE Årsrapport 2012 INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE Kunsten at vælge fra Kunsten at vælge fra Årsrapport 2012 Investeringsforeningen Carnegie WorldWide

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014 INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE. Dampfærgevej 26 DK-2100 København Ø Tlf: +45 35 46 35 46 Fax: +45 35 46 36 00 www.cww.

ÅRSRAPPORT 2014 INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE. Dampfærgevej 26 DK-2100 København Ø Tlf: +45 35 46 35 46 Fax: +45 35 46 36 00 www.cww. ÅRSRAPPORT 2014 INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE Dampfærgevej 26 DK-2100 København Ø Tlf: +45 35 46 35 46 Fax: +45 35 46 36 00 www.cww.dk Årsrapport 2014 Investeringsforeningen Carnegie WorldWide

Læs mere

Årsrapport 2013. Professionel Forening SEBinvest II. CVR nr. 28 67 45 70

Årsrapport 2013. Professionel Forening SEBinvest II. CVR nr. 28 67 45 70 Årsrapport 2013 Professionel Forening SEBinvest II CVR nr. 28 67 45 70 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 1 Ledelsesberetning 2 Bestyrelsens tillidshverv 8 Ledelsespåtegning 9 Ordinær generalforsamling

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST www.pfainvest.dk // Offentliggjort 13. marts 2015

ÅRSRAPPORT 2014. INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST www.pfainvest.dk // Offentliggjort 13. marts 2015 ÅRSRAPPORT 2014 INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST www.pfainvest.dk // Offentliggjort 13. marts 2015 Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæringer 5 Ledelsesberetning

Læs mere

Nielsen Global Value

Nielsen Global Value 1/20 Prospekt for Investeringsforeningen Nielsen Global Value Indbydelse til tegning af foreningsandele i Investeringsforeningen Nielsen Global Value, afdeling Nielsen Global Value. Ansvar for prospektet

Læs mere

Halvårsrapport 2014. Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest

Halvårsrapport 2014. Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest Halvårsrapport 20 Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest Indhold Foreningsoplysninger.... 3 Ledelsesberetning... 4 Udvikling og forventninger... 5 Risici og risikostyring... 9 Påtegninger...

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST ÅRSRAPPORT 2010

INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST ÅRSRAPPORT 2010 INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST ÅRSRAPPORT 2010 Offentliggjort 9. marts 2011 www.alfredberginvest.dk Investeringsforeningen Alfred Berg Invest Årsrapport 2010 Offentliggjort 9. marts 2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Prospekt. for. Investeringsforeningen Lån & Spar Invest

Prospekt. for. Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Prospekt for Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Juli 2015 Indholdsfortegnelse Side Ansvar for prospektet... 3 Foreningen... 4 1. Foreningens navn, adresse m.v.... 4 2. Formål... 4 3. Foreningens

Læs mere

Årsrapport 2007 INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE. Kunsten at vælge fra

Årsrapport 2007 INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE. Kunsten at vælge fra Årsrapport 2007 INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE Kunsten at vælge fra Årsrapport 2007 Investeringsforeningen Carnegie WorldWide Forord................................................................

Læs mere

Investeringsforeningen. Danmark

Investeringsforeningen. Danmark Investeringsforeningen Årsrapport for 2007 I n v e s t e r i n g s f o r e n i n g e n V a l u e i n v e s t D a n m a r k Om foreningen Investeringsforeningen ValueInvest c/o BI Management A/S Sundkrogsgade

Læs mere

Halvårsrapport 2014. Investeringsforeningen Lån & Spar Invest

Halvårsrapport 2014. Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Halvårsrapport 20 Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Indhold Foreningsoplysninger.... 3 Ledelsesberetning... 4 Udvikling og forventninger... 5 Risici og risikostyring... 9 Påtegninger... 12 Ledelsespåtegning...

Læs mere

TEGNINGSPROSPEKT. Investeringsforeningen BankInvest. Danmark Akkumulerende

TEGNINGSPROSPEKT. Investeringsforeningen BankInvest. Danmark Akkumulerende TEGNINGSPROSPEKT Investeringsforeningen BankInvest Danmark Akkumulerende 1 Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og ikke som følge af udeladelser

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN TEMA KAPITAL FULDSTÆNDIGT TEGNINGSPROSPEKT FOR AFDELING STOCKRATE

INVESTERINGSFORENINGEN TEMA KAPITAL FULDSTÆNDIGT TEGNINGSPROSPEKT FOR AFDELING STOCKRATE INVESTERINGSFORENINGEN TEMA KAPITAL FULDSTÆNDIGT TEGNINGSPROSPEKT FOR AFDELING STOCKRATE FEBRUAR 2008 Forenklet tegningsprospekt for Investeringsforeningen TEMA Kapital ANSVAR FOR PROSPEKTET Vi erklærer

Læs mere

Kapitalforeningen BI Private Equity

Kapitalforeningen BI Private Equity Prospekt for Kapitalforeningen BI Private Equity 25. marts 2015 FORENINGEN Foreningens navn og adresse Kapitalforeningen BI Private Equity CVR-nr. 30 49 56 83 c/o BI Management A/S Sundkrogsgade 7 Postboks

Læs mere

Eventuelle spørgsmål vedrørende denne meddelelse kan rettes til selskabets administrerende direktør Kim Mikkelsen på telefon +45 38 40 15 51.

Eventuelle spørgsmål vedrørende denne meddelelse kan rettes til selskabets administrerende direktør Kim Mikkelsen på telefon +45 38 40 15 51. Meddelelse nr. 08/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 7. marts 2014 Meddelelse nr. 08/2014: Årsrapport 2013 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d. behandlet selskabets årsrapport

Læs mere

Investeringsselskabet Artha Optimum A/S CVR-nr. 32937896. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling den 07.05.

Investeringsselskabet Artha Optimum A/S CVR-nr. 32937896. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling den 07.05. Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C u Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Investeringsselskabet Artha Optimum

Læs mere

Markedsforventninger til 2. halvår 2014... 23 Resultatopgørelse... 24 Balance... 24 Nøgletal... 25 Positioner... 25 Halvårsregnskab for afdeling CPH

Markedsforventninger til 2. halvår 2014... 23 Resultatopgørelse... 24 Balance... 24 Nøgletal... 25 Positioner... 25 Halvårsregnskab for afdeling CPH Indhold Foreningsoplysninger... 5 Påtegninger... 6 Ledelsespåtegning... 6 Ledelsesberetning for Investeringsforeningen... 7 Resultat og formue... 7 Ændringer og nyheder... 7 Væsentlige markedsbegivenheder

Læs mere

DK Trends Invest A/S Årsrapport 2010

DK Trends Invest A/S Årsrapport 2010 Årsrapport 2010 Børsmeddelelse nr. 01 / 2011 3. marts 2011 DK Trends Invest A/S (CVR-nr.: 30 20 71 49) C/o SmallCap Danmark A/S Toldbodgade 53, 2th. DK-1253 København K Indhold Side Indhold 1 Selskabsoplysninger

Læs mere

Prospekt for Investeringsforeningen Carnegie WorldWide/ Danske Aktier

Prospekt for Investeringsforeningen Carnegie WorldWide/ Danske Aktier Prospekt for Investeringsforeningen Carnegie WorldWide/ Danske Aktier Prospektet er offentliggjort den 26.august 2013. Investeringsforeningen Carnegie WorldWide/ Danske Aktier Ansvar Ansvar for prospektet

Læs mere

Årsrapport 2014 Investeringsforeningen Jyske Invest

Årsrapport 2014 Investeringsforeningen Jyske Invest Årsrapport 2014 Investeringsforeningen Jyske Invest Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 3 Ledelsesberetning for 2014... 4 Året i overblik... 4 Afkast og investering... 5 Foreningens aktiviteter...

Læs mere

PROSPEKT. Investeringsforeningen Danske Invest, Afdeling Latinamerika Akkumulerende KL

PROSPEKT. Investeringsforeningen Danske Invest, Afdeling Latinamerika Akkumulerende KL PROSPEKT Investeringsforeningen Danske Invest, Afdeling Latinamerika Akkumulerende KL Afdelingen er opdelt i følgende andelsklasse(r): Latinamerika Acc. 4. december 2012 Ansvar for det prospekt for 3 Uafhængig

Læs mere

TEGNINGSPROSPEKT. Investeringsforeningen BankInvest, Europa Small Cap Aktier og USA Small Cap Aktier

TEGNINGSPROSPEKT. Investeringsforeningen BankInvest, Europa Small Cap Aktier og USA Small Cap Aktier TEGNINGSPROSPEKT Investeringsforeningen BankInvest, Europa Small Cap Aktier og USA Small Cap Aktier 1 Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og ikke

Læs mere

Indhold. Navne og adresser. Påtegninger Ledelsespåtegning...3 Revisionspåtegning...3

Indhold. Navne og adresser. Påtegninger Ledelsespåtegning...3 Revisionspåtegning...3 Investeringsforeningen Alfred Berg Årsrapport 2009 Indhold Påtegninger Ledelsespåtegning...3 Revisionspåtegning...3 Beretninger Ledelsesberetning...4 Årsberetning, Årsberetning, Alfred Berg, afdeling Danmark...8

Læs mere

Investeringsforeningen Danske Invest Select Fællesprospekt for 5 aktieafdelinger til PM-kunder

Investeringsforeningen Danske Invest Select Fællesprospekt for 5 aktieafdelinger til PM-kunder PROSPEKT Investeringsforeningen Danske Invest Select Fællesprospekt for 5 aktieafdelinger til PM-kunder Afdelingerne markedsføres under binavnet Investeringsforeningen Danske Invest Engros 18. december

Læs mere

Prospekt for Investeringsforeningen Carnegie WorldWide/ Danske Aktier ekskl. udbytte for 2014

Prospekt for Investeringsforeningen Carnegie WorldWide/ Danske Aktier ekskl. udbytte for 2014 Prospekt for Investeringsforeningen Carnegie WorldWide/ Danske Aktier ekskl. udbytte for 2014 Prospektet er offentliggjort den 14. januar 2015. Investeringsforeningen Carnegie WorldWide/ Danske Aktier

Læs mere

Årsrapport 2010 104. regnskabsår

Årsrapport 2010 104. regnskabsår CVR-nr. 36684828 Årsrapport 2010 104. regnskabsår Indholdsfortegnelse...... Side... Oplysninger om Aktieselskabet Lollands Bank... 3-4 Ledelsespåtegning... 5 Revisionspåtegning... 6-7 Ledelsesberetning...

Læs mere