Investeringsforeningen STOCKRATE INVEST. Årsrapport 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Investeringsforeningen STOCKRATE INVEST. Årsrapport 2013"

Transkript

1 Investeringsforeningen STOCKRATE INVEST Årsrapport 2013

2 INHOLDSFORTEGNELSE GENERELLE OPLYSNINGER OM STOCKRATE INVEST side 3 PÅTEGNINGER Ledelsespåtegning side 4 Den uafhængige revisorers erklæringer side 5 LEDELSESBERETNING Regnskabsberetning side 6 Ikke-finansielle begivenheder side 7 Markedskommentarer side 8 Afkast- og risikoprofil side 9 Risikofaktorer side 11 Fund governance side 13 Bestyrelse og administrationsselskab side 14 RESULTATOPGØRELSE OG BALANCE Afdelingen Globale aktier side 15 NOTER Noter side 16 Porteføljesammensætning side 18 Hoved- og nøgletal (5 års oversigt) side 20 Kursudvikling efter omkostninger side 21 De fem største positioner side 21 Finansielle instrumenter side 21 Branche- og landefordeling side 21 Anvendt regnskabspraksis side 22 Indgåede aftaler side 24 Sådan læser du årsrapporten Investeringsforeningen StockRate Invest består alene af én afdeling: StockRate Invest Globale aktier. Regnskabet for afdelingen StockRate Globale aktier er derfor identisk med regnskabet for investeringsforeningen og der udarbejdes derfor kun ét regnskab (resultatopgørelse, balance og noter). Hvis foreningen på et tidspunkt besluttes udvidet med en eller flere afdelinger, vil der - foruden regnskab for foreningen - blive udarbejdet særskilte regnskaber for hver af afdelingerne. Regnskabet viser den økonomiske udvikling i foreningen / afdelingen i året og giver en status ultimo året. I ledelsesberetningen kommenteres resultater i året, ligesom der redegøres for forventninger til fremtiden. Regnskabet indeholder tillige en beskrivelse af den overordnede markedsudvikling, generelle risikofakturer, fund governance (adfærd ift. medlemmer, myndigheder, mv. ) og samfundsansvar. FINANSKALENDER 19. marts 2014 Ordinær generalforsamling 28. august 2014 Halvårsrapport

3 GENERELLE OPLYSNINGER OM STOCKRATE INVEST Medlemmernes egen forening StockRate Invest er medlemmernes egen investeringsforening, der ledes af en bestyrelse. Medlemmerne vælger bestyrelsen på den årlige generalforsamling. Handelsinvest Investeringsforvaltning A/S varetager den daglige administration af Investeringsforeningen. Hvordan bliver du medlem? Du kan blive medlem af Investeringsforeningen Stock- Rate Invest ved at købe andele. Du kan søge oplysninger om Investeringsforeningen StockRate Invest på Afdelinger Foreningen består alene af en afdeling: StockRate Invest Globale aktier. Afdelingen er børsnoteret på NASDAQ OMX og kan købes gennem alle pengeinstitutter. Vil du vide mere, er du velkommen til at kontakte foreningens distributør: Fondsmæglerselskabet Stock- Rate Asset Management, Sdr. Jernbanevej 18D, 3400 Hillerød. Telefon , Generalforsamling Ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen StockRate Invest afholdes onsdag den 19. marts 2014 kl i Handelsinvests lokaler, Østergade 2, 7400 Herning. Administrationsselskab Handelsinvest Investeringsforvaltning A/S Administrerende direktør Jens Balle Depotselskab J. P. Morgan EUROPE (UK), Copenhagen Branch, filial af J. P. Morgan Europe Limited, Storbritannien J.P. Morgan Copenhagen Branch Kalvebod Brygge DK-1560 Copenhagen V. Rådgiver Investeringsforeningen StockRate Invest har indgået aftale om rådgivning med Fondsmæglerselskabet StockRate Asset Management A/S, Sdr. Jernbanevej 18D, 3400 Hillerød. Revision KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Osvald Helmuths Vej 4, 2000 Frederiksberg. Tilsyn Finanstilsynet Århusgade København Ø. Investeringsforeningen StockRate Invest c/o Handelsinvest Investeringsforvaltning A/S Østergade 2, 7400 Herning Telefon CVR-registreringsnummer i Erhvervsstyrelsen Årsrapport

4 PÅTEGNINGER Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags dato aflagt årsrapport for 2013 for Investeringsforeningen StockRate Invest. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lov om investeringsforeninger m.v. Årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet. Ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i foreningens aktiviteter og økonomiske forhold og en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som foreningen kan påvirkes af. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. København, den 24. februar 2014 Administrationsselskab, Handelsinvest Investeringsforvaltning A/S Jens Balle Administrerende direktør Bestyrelsen for Investeringsforeningen StockRate Invest Jørgen Almberg Bestyrelsesformand Flemming Nielsen Næstformand Troels Gjerrild Randi Bach Poulsen Årsrapport

5 Den uafhængige revisors erklæringer Til medlemmerne i Investeringsforeningen StockRate Invest Påtegning på årsregnskabet Vi har revideret årsregnskabet for Investeringsforeningen StockRate Invest for regnskabsåret 1. januar december 2013, omfattende resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet aflægges efter lov om investeringsforeninger m.v. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om investeringsforeninger m.v. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset at denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for foreningens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af foreningens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2013 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december 2013 i overensstemmelse med lov om investeringsforeninger m.v. Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til lov om investeringsforeninger m.v. gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. København, den 24. februar 2014 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Ole Karstensen statsaut. revisor Lisbet Kragelund statsaut. revisor Årsrapport

6 LEDELSESBERETNING REGNSKABSBERETNING Årets afkast De finansielle markeder blev også præget af uro i Især centralbankernes ageren eller mangel på samme blev vurderet og fortolket af markedsdeltagerne. Generelt førte det til god performance på aktiemarkeder i udviklede økonomier og dårlig performance i de såkaldte emerging markets. Afkastet for 2013 blev på 13,57 %. Afkastet er bedre end forventningen på 5 12 %, der blev oplyst i halvårsrapporten. Til sammenligning udgjorde afkastet 17,82 % for det benchmark, som foreningen måler sig imod. At Stock- Rate ikke kunne følge med benchmark i 2013 skyldes, at StockRates portefølje (i modsætning til benchmark) ikke har indeholdt aktier i finansielle virksomheder og japanske virksomheder, der i løbet af 2013 har givet et meget højt afkast. Denne forskel forklarer op mod 3%- point af det mindre afkast ift. benchmark. Afkastet i StockRate Invest opgjort fra afdelingens etablering i september 2010 til 31. december 2013 udgør 46,27%, hvilket er 5,71%-point bedre end afdelingens benchmark. Det er ganske tilfredsstillende. Det skal bemærkes, at afkast i StockRate er efter alle omkostninger, mens benchmarkafkast er før omkostninger. Afkast i procent Stockrate 10,99 7,21 Benchmark 0,01 16,03 15,33 13,57 17,82-3, * *Afdelingen startede 14/ Investering er en langsigtet disciplin og såvel vores porteføljerådgiver som vores medlemmer anlægger en langsigtet strategi. Afkastet i StockRate Invest skal som for øvrige langsigtede investeringer bedømmes over en længere årrække. Det er først over en sådan længere periode, at forskellen på tilfældigheder og kvalitet kan vurderes. At StockRate Invest har leveret gode resultater i de godt 3 år foreningen har eksisteret er belønnet med aktuelt 4 ud af 5 mulige stjerner af Analysehuset MorningStar, hvilket placerer StockRate Invest Globale aktier som en af Danmarks absolut bedste investeringsforeninger. Udbytte Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at der udbetales udbytte på 1,70 kr. per andel. Det er i den forbindelse vigtigt at gøre opmærksom på, at afkast og udbytte ikke nødvendigvis hænger sammen. En investeringsforening er efter lovgivningen forpligtet til at udbetale bestemte afkast (f.eks. skal modtagne udbytter udloddes, mens urealiserede kursgevinster ikke udloddes). StockRate Invest søger som hovedregel at minimere udbyttebetalingerne. Udbyttet for 2013 er relativt højt, og investor skal selv geninvestere udbyttet i afdelingen, såfremt investor ønsker at pengene fortsat skal være investeret. Udbyttet for regnskabsåret 2013 udbetales efter generalforsamlingen den 19. marts Udbetaling af udbytte reducerer foreningens formue. Kursen på investeringsbeviserne falder derfor, når der udbetales udbytte dvs. umiddelbart efter generalforsamlingen Ex-kupon Bestyrelsen har besluttet, at der ikke udbydes exkupon-beviser. Dette er besluttet ud fra en omkostningsbetragtning vel vidende, at udbytte også beskattes hos de investorer, der i løbet af 2014 (frem til generalforsamlingen) har købt/køber beviser i foreningen. Formue og antal medlemmer Foreningens samlede formue steg i 2013 med 70,6 mio.kr. til 282,2 mio.kr. Stigningen er et resultat af det totale nettosalg af investeringsbeviser til nye og eksisterende medlemmer, kursgevinster og -fald samt fragået udbytte udbetalt til medlemmer i marts 2013, som ikke i fuldt omfang er blevet geninvesteret. Årsrapport

7 Udvikling i formuen i mio. kr Foreningen realiserede i 2013 et nettosalg af investeringsbeviser på 40,9 mio.kr. og antallet af cirkulerende beviser blev forøget med til i alt pr. 31. december Foreningen har nu godt 200 medlemmer og har allerede etableret et godt rodfæste i det danske marked. Administrationsomkostninger StockRate Invest har i 2013 betalt tkr. 490 til administrationen i Handelsinvest Investeringsforvaltning A/S, mod tkr. 350 i Forøgelsen skyldes vækst i den administrerede formue. Honoraret til rådgiver, Fondsmæglerselskabet Stock- Rate Asset Management A/S, udgør tkr i 2013 mod tkr i Stigningen i rådgiverhonorar afspejler forøgelsen i foreningens formue. Der betales ikke succes fee for 2013 til rådgiver, da afkastet i 2013 ikke oversteg benchmark. I alt var administrationsomkostningerne på tkr ,1 mod tkr ,8 i 2012, hvilket svarer til en omkostningsprocent på 1,43 % mod sidste års omkostningsprocent på 1,60 %. Udvikling i administrationsomkostninger i procent 2,00 1,75 1,50 1,25 1,00 0,75 0,50 0, ,5 145,6 211,6 282, ,98 1,73 1,60 1,43 0, * *Afdelingen startede 14/ ÅOP (årlige omkostninger i procent) er tilsvarende faldet fra 1,96 til 1,71 i løbet af 2013, hvilket til trods for foreningens relative lave formue er blandt de laveste ÅOP for investeringsforeninger/-afdelinger baseret på globale aktier. Det er bestyrelsens forventning, at omkostningsprocenten og ÅOP vil falde yderligere i Ved vurdering af de samlede investeringsomkostninger skal investor i øvrigt være opmærksom på, at StockRate Invest som den eneste investeringsforening i Danmark ikke gør brug af hverken formidlingsprovision eller tegningsprovision, som i sidste ende betales af investor oven i de omkostninger som betales ved investeringer i andre danske investeringsforeninger. Usikkerhed og usædvanlige forhold Det er ledelsens vurdering, at der ikke forefindes væsentlig usikkerhed ved indregning eller måling af balanceposter i foreningens afdeling. Der er ikke konstateret usædvanlige forhold, der kan have påvirket indregningen eller målingen heraf. Begivenheder indtrådt efter regnskabsårets udløb Der er fra balancedagen og til dato ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsrapporten. IKKE-FINANSIELLE BEGIVENHEDER Skift af depotbank Ultimo året skiftede foreningen depotbank fra Handelsbanken til JP Morgan. Skiftet blev aktualiseret af, at Handelsbanken opsagde depotaftalen. Foreningen er sat i udsigt, at overgangen til J. P. Morgan som depotbank vil medføre en omkostningsreduktion. Inspektion fra Finanstilsynet Finanstilsynet var på ordinært inspektionsbesøg i november måned Finanstilsynet afrapporterede konklusionerne fra denne inspektion i april I rapporten gav Finanstilsynet Investeringsforeningen StockRate Invest påbud om at rådgiveres deltagelse i bestyrelsesmøder skal vurderes. Påbuddet er efterfølgende efterkommet. Generalforsamlinger I 2013 er afholdt ordinær generalforsamling den 20. marts Årsrapport

8 På generalforsamlingen indvalgtes direktør Flemming Nielsen og managing partner Randi Bach Poulsen i bestyrelsen. Generalforsamlingen valgte også en ny revisor. Fremover er foreningens revisor KPMG. Desuden godkendte generalforsamlingen en række vedtægtsændringer. MARKEDSKOMMENTARER Udviklingen i var et rigtig godt aktieår med stigende kurser på langt de fleste markeder. Det var især de store markeder, som klarede sig særlig godt, mens de traditionelle vækstmarkeder som Asien og BRIK-landene fik udfordringer med aktiekurserne og valutakurserne. I 1. kvartal 2013 var aktiemarkederne generelt præget af stigende aktiekurser. Totalt set steg det globale aktieindeks MSCI All Countries Large Cap (inkl. udbytter og opgjort i DKK) med 7,5 %. Baggrunden herfor var til dels selskabernes kvartalsregnskaber for 4. kvartal 2012, som viste en forsat positiv udvikling og dels en fortsat stigende efterspørgsel fra investorer, som i stigende grad manglede gode solide investeringsalternativer, der blot kunne give et minimalt positivt afkast. I 2. kvartal 2013 var der begyndende tendenser til renteforhøjelser, hvilket bl.a. havde sin baggrund i, at den amerikanske centralbank meldte ud, at man overvejede at nedtrappe de hidtidige opkøb af amerikanske statsobligationer, der blev benyttet til at styrke likviditeten i de finansielle systemer. Det skabte uro i aktiemarkederne, hvilket samlet set resulterede i, at aktiekurserne faldt med 1,5 % for 2. kvartal. Kurserne rettede sig dog hurtigt igen og gjorde 3. og 4. kvartal til et rigtigt godt halvår for aktieinvesteringerne, med en samlet stigning på 9,5 %. Samlet set sluttede det globale aktieindeks i årets højeste og med en stigning i året på 17,8 % inkl. udbytter. Efter en meget lang periode på 20 år, hvor japanske aktier har været totalt uinteressante for internationale investorer, medførte omlægninger af de pengepolitiske forhold i Japan, at aktiekurserne er steget med mere end 23 % i 2013, målt i danske kroner. Det japanske aktiemarked udgør mere end 10 % af verdens aktiemarkeder. Der har været tilsvarende kursstigninger på finansielle aktier i løbet af året, specielt i USA. Der er fortsat mange forskellige vurderinger af de tiltag, som er igangsat i Japan med bl.a. udpumpning af likviditet og svækkelse af valutakursen. Det kan konstateres, at udviklingen i aktiekurserne i de japanske aktier ikke svarer til udviklingen i selskabernes evne til at generere indtjening til investorerne. Udsigterne til 2014 I 2013 blev Nobelprisen i økonomi uddelt til 3 amerikanske professorer, Eugene Fama, Lars Peter Hansen (med danske aner) og Robert J. Shiller. De har arbejdet med forudsigeligheder på aktiemarkederne og har bl.a. konkluderet, at de kortsigtede forudsigelser er så problemfyldte, at de nærmest antager karakter af gætterier. Derimod er det professorernes opfattelse, at det er muligt at isolere nogle langsigtede trends, som vil påvirke den langsigtede kursudvikling væsentligt. Med investeringsrådgivers tilgang til aktieinvestering, hvor der tages udgangspunkt i langsigtede investeringer og hvor man ikke mener, at man i væsentlig grad kan time markedets kortsigtede bevægelser, passer professorernes konklusion fint til investeringsforeningens investeringsfilosofi. Rådgiveren StockRate Asset Management har lagt vægt på udviklingen i de enkelte selskabers økonomiske formåen og betragter denne udvikling som trækdyret for den fremtidige aktiekursudvikling. Forventningerne til væksten i den globale økonomi, fra den Internationale Valutafond (IMF), OECD og Verdensbanken er særdeles positive. Disse forventninger er ligeledes understøttet af den amerikanske centralbanks forventninger til udviklingen i verdens største økonomi, USA. De positive forventninger har været en af hovedårsagerne til, at den amerikanske centralbank har besluttet at nedtrappe støttopkøbene på obligationsmarkederne. Denne positive udvikling forventes også at afspejle sig i aktiekurserne. StockRate Asset Management forventer, at afkastet for afdelingen i 2014 vil ligge på mellem 5-12%. Stock- Rate Asset Management s gæt om næste års afkast baseres ikke på en række ukendte faktorer, men på den historiske udvikling af kvalitetsaktier. Forventningerne baseres på en generel forventning til, at kvalitetsaktier på lang sigt giver mellem 8-10% i gennemsnitligt årligt afkast. Årsrapport

9 AFKAST- OG RISIKOPROFIL StockRate Invest Globale aktier Afdelingens profil StockRate Invest Globale aktier har en aktiv a strategi, med henblik på at investere i nogle af de økonomisk stærkeste selskaber i verden. Udvælgelsen sker pri- ratingg model, StockR8. Valget af investeringsegnede virksomheder sker ud fra et kvalitetskrav til virksomhedens økonomiske udvik-- ling. Der lægges vægt på at virksomheden har et højtt indtjeningsniveau, et stærkt kapitalapparat og viser mært ved hjælp af rådgiverens egenudviklede stabilitet i økonomien set over en længere årrække. Afdelingens midler investeres i omkringg 50 selskaber, som opfylder kvalitetskravene.der arbejdes i porteføl- jesammensætningen ud fra en ligedeling mellem sel-- som reba- lanceres årligt. Derved sikres investorerne en styret og reduceret risiko og afhængighed af udviklingen i de skaberne med omkring 2 % i hvert selskab, enkelte selskaber. Der gennemføres en daglig løbende opfølgning af udviklingen for de enkeltee selskaber viaa adgangen til informationer fra forskellige internationale informati- onsleverandører. Foreningen anbefaler, at investorerne har en investe- ringshorisont på minimumm 4 år. Afdelingsberetningen bør læses i sammenhæng medd årsrapportens generelle afsnit om investeringsmarke- der, risikobeskrivelse og risikofaktorer for f at give et fyldestgørende billede af udviklingen. Ledelsens L vur-- nedenfor. For yderligere oplysninger om risici ved at investere i dering af afdelingens særlige risici fremgår afdelingen henvises til det gældende prospekt, der kan hentes på Afdelingens profil Børsnoteret Udbyttebetalende Risikoklasse: 6 Benchmark: MSCI AC World LC (EUR, Gross) ISIN kode: DK Porteføljerådgiver: Fondsmæglerselskabet StockRatee Asset Management A/S Særlige risici herunder forretningsmæssige og fi- markeder, har afdelingen a enn forretningsmæssig risiko i nansielle risici Da afdelingen investerer i aktier på de internationale forhold til udviklingen på disse markeder. Risikoen består hovedsageligt af en generel markedsrisiko, landerisiko, selskabsspecifik risiko, branchespecifik risiko, valutarisiko og rådgiverrisiko. I årsrapportens afsnit om investeringsmarkeder, risikobeskrivelse og risikofaktorer kan k man læse nærmere om de forskelli- vurdering af disse risici. ge typer af risici samt om foreningens overordnede USA er p.t. afdelingens største investeringsområde, da der her findes et e stort antal økonomisk stærke selska- ber. Forudsat at der ikke ændres i investeringsstrate- i USA gien, vil den økonomiske og politiske udvikling have særlig stor betydning for investorernes fremtidi- global ge afkast. Der er dog tale om en globall portefølje med eksponering, hvorfor udviklingen i økonomien generelt har stor betydning for afdelingens resultater. Samfundsansvar StockRate Invest har en politik om samfundsansvar, der er en forlængelse af investeringsinstruksen og det er bestyrelsens opfattelse, att ønsket om langsigtede gode afkast gårr hånd i hånd med politikken om sam- er fundsansvar. Den primære interesse som investeringsforening langsigtet værdiskabelse for medlemmerne og sikring af, at denne værdiskabelse opnås som en balance mellem mindst mulig risiko og højest muligt afkast. Langsigtet værdiskabelse forudsætter en ordentlig optræden og derfor tillægger vi det stor vægt, v at de selskaber, vi investerer i, opfører sig ansvarligt. Vi er bevidste om det samfundsmæssige ansvar, som følger med, når der investeres i en række globale selskaber. Udgangspunktet i vores investeringsstrategi er sund fornuft kombineret med enn anerkendelsee af internade princip- tionalt anerkendte standarder, herunder per, der er fastsat af FN i UNN Global Compact, der for investeringer omtales som UNPRI. Da investeringsforeningens fokus alene err at investere i de økonomisk bedste børsnoterede selskaber i hele verden, er en strategi om samfundsansvar ikke vanske- lig at opfylde, da d man kan konstatere, at denne be- for stort vidsthed om ansvarlighed er r grundlæggende set alle bedste børsnoteredee selskabers vedkommen- Årsrapport

10 de. Der er en grundlæggende sammenhæng mellem det at være blandt de økonomisk bedste selskaber globalt og sikre varetagelsen af en fornuftig SRI-politik og i øvrigt opføre sig fornuftigt og etisk korrekt. De har råd til at gøre det og samtidig har de ikke råd til at lade være. Vi kan ikke garantere, at vi aldrig kommer til at investere i selskaber, der ikke udviser fornøden ansvarlighed, men vi og vores rådgivere gør, hvad vi kan, for at undgå det og vil sikre fornødne foranstaltninger, skulle det ske. Potentielle investeringsemner screenes før investering og efter investering følges nyhedsstrømmen for at identificere eventuelle problemer omkring samfundsansvar. Denne opfølgning kan føre til omlægninger i porteføljen, hvilket dog ikke har været relevant i Årsrapport

11 RISIKOFAKTORER Risici ved investering Al investering indebærer risici således også investering via investeringsforeninger. Risici kan være generelle for et marked eller de kan være specifikke for en afdeling eller et medlem. Aktivtyper StockRate Invest investerer i aktier på globalt plan. Aktier er generelt mere risikofyldte end typiske obligationer. Aktier afspejler de enkelte selskabers markedsværdi. Går et selskab konkurs og/eller markedets tillid til et selskab forsvinder, kan aktiekursen falde til nul. Generelle risici Der er en række forskellige risici, men populært taler man primært om de følgende risici i forbindelse med investering i aktier: Markedsrisiko Landerisiko Selskabsspecifik risiko Branchespecifik risiko Likviditetsrisiko Valutakursrisiko Modpartsrisiko Udstederrisiko Rådgiverrisiko Markedsrisiko dækker over risikoen for at et marked udvikler sig negativt. Denne risiko er i høj grad afhængig af det marked, der investeres i. Mange markeder har indbyrdes sammenhæng, men man kan søge at minimere markedsrisikoen ved at investere i flere aktivklasser. Der er stor forskel på markedsrisikoen for eksempelvis danske obligationer og kinesiske aktier. Det gør ikke det ene til en bedre investering, men er blot et eksempel på, at risikoen er forskellig. Landerisikoen dækker over udviklingen i de enkelte lande. StockRate Invest Globale aktier investerer globalt og investeringerne er spredt på flere lande. Selskabsspecifik risiko er de risici, der knyttes til det enkelte selskab. En virksomhed kan være i et stigende marked og i en god branche, men være dårligt ledet. I denne situation vil et sådant selskab typisk give et dårligere eller endog negativt afkast. Spredningskravene i en investeringsforening medvirker til at mindske de selskabsspecifikke risici. StockRate Invest Globale aktier investerer typisk i 50 selskaber med en ligelig fordeling af midlerne. Den selskabsspecifikke risiko er derfor meget minimeret. Branchespecifik risiko er risikoen tilknyttet en branche. Man kan eksempelvis have en generel positiv udvikling i økonomien, men for en specifik branche er der tilbagegang. Likviditetsrisikoen er risikoen for at de værdipapirer en investor ejer, ikke kan omsættes. Har investorer behov for pengene og er der ingen købere, kan den pris man ender med at få være meget forskellig fra markedsprisen. I Investeringsforeningen StockRate Invest søger vi at minimere denne risiko ved at sprede investeringerne på flere forskellige værdipapirer. Likviditetsrisikoen er forskellig fra marked til marked. Udvælgelsesmodellen vi anvender i StockRate Invest Globale aktier sikrer, at selskaberne som regel er let omsættelige. Dette medvirker til at minimere likviditetsrisikoen. Valutakursrisikoen er til stede, når der investeres i udenlandske værdipapirer. Alle værdier opgøres i danske kroner med den til enhver tid gældende valutakurs. Modpartsrisikoen er risikoen for at den man handler med, ikke kan opfylde sine forpligtelser. I en investeringsforening er der dog indbygget meget sikkerhed omkring denne parameter og alle handler med værdipapirer, sker med samtidig udveksling af værdipapirer og betaling. På den måde er modpartsrisikoen meget begrænset. Udstederrisikoen er risikoen for at værdipapirets udsteder ikke kan opfylde sine forpligtelser. Har man købt aktier i et selskab, kan dette selskab gå konkurs. Sker dette er pengene tabt. Investeringsforeninger er lovgivningsmæssigt underlagt en række restriktioner. I en aktieafdeling må vi eksempelvis maksimalt investere 10 % af formuen i et selskab. Dette medvirker til at begrænse udstederrisikoen. Ydermere er investeringsinstruksen sådan indrettet at eksponeringen mod enkelte selskaber som hovedregel ikke er over 2 % af foreningens formue. Rådgiverrisikoen er risikoen for at den rådgiver man har valgt til at udvælge værdipapirer, ikke er god nok. Årsrapport

12 Man kan opnå højere afkast på flere måder blandt andet ved at tage højere risiko. Derfor vurderer vi løbende om afkast og risiko er i overensstemmelse med strategien og den forventede risikoprofil. Risikospredning StockRate Invest Global Aktier har en nøje defineret investeringsinstruks. Denne angiver hvad der må investeres i og evt. mulighed for risikoafdækning. Instruksen definerer desuden sammen med gældende lovgivning at afdelingen som hovedregel skal være investeret med 98 % af formuen i markedet vi kan således ikke gå ud af markedet. Vi tilstræber generelt at minimere risikoen under hensyntagen til den valgte investeringsstrategi. Vi har generelt mulighed for at reducere risici via afledte finansielle instrumenter, men anvender dog ikke disse. Historien har også vist, at man ikke kan eliminere alle risici. Gør man det, risikerer man nemlig ikke at få nok i afkast og dermed har man pådraget sig en ny risiko. Langsigtet strategi StockRate Invest har indgået aftale med StockRate Asset Management om rådgivningen om investeringer. StockRate Asset Management anvender en række gennemtestede og prøvede værktøjer i udvælgelsen af de enkelte aktier. StockRate Invest arbejder med en langsigtet strategi og en diversificeret portefølje. Strategivalg Det er vigtigt, at risici indgår aktivt i dit valg af strategi. Vi anbefaler derfor en løbende dialog med din rådgiver omkring placeringen det kan også være nødvendigt at foretage justeringer hen ad vejen. Driftsrisiko Endelig er der risikoen ved den daglige drift af investeringsforeningen. Investeringsforeningen StockRate Invest har indgået en aftale med Handelsinvest Investeringsforvaltning A/S om daglig administration af foreningen. Handelsinvest Investeringsforvaltning A/S er ejet af Svenska Handelsbanken AB Sverige. Den finansielle sektor er generelt underlagt stram lovgivning og det gælder både for foreningen og Handelsinvest Investeringsforvaltning, at de begge er underlagt kontrol fra Finanstilsynet. Derudover revideres årsrapporten af vor generalforsamlingsvalgte revisor. Anvendelsen af IT er et uundværligt hjælpemiddel i den daglige administration. Vi søger løbende at automatisere manuelle arbejdsopgaver for at sikre os i mod manuelle fejl. Der stilles generelt høje krav til ITsikkerheden i den finansielle sektor og der er opstillet en IT-sikkerhedspolitik for Handelsinvest Investeringsforvaltningsselskab, der skal sikre driftsmæssig kontinuitet samt minimere økonomiske risici. Administrative medarbejdere fører dagligt kontrol med, at de forskellige lovregulerede placeringsgrænser rent faktisk er overholdt. Desuden overvåges administrationen af en selvstændig compliance funktion. Årsrapport

13 FUND GOVERNANCE Baggrund og formål Bestyrelsen for investeringsforeningen StockRate har med udgangspunkt i InvesteringsForeningsrådet s fund governance anbefalinger vedtaget nedenstående fund governance politik. 1. Generalforsamling og investors forhold Bestyrelsen ønsker at fremme et aktivt ejerskab hos foreningens investorer, herunder deltagelse i generalforsamlingen der afholdes hvert år inden udgangen af april måned. Der indkaldes i god tid til generalforsamling via web-siden. Den officielle indkaldelse redegør for de enkelte dagsordenspunkter. Såfremt et medlem ønsker at fremsætte et forslag på generalforsamlingen, skal forslaget være indleveret skriftligt til bestyrelsen senest den 1. februar i året for generalforsamlingens afholdelse. Det tilstræbes, at hele bestyrelsen er til stede på generalforsamlingen. 2. Bestyrelse Generalforsamlingen vælger en bestyrelse på den ordinære generalforsamling. Bestyrelsen består for tiden af 4 personer. I 2013 blev der holdt 6 bestyrelsesmøder. Bestyrelsesformanden og direktionen/administrator afholder møder efter behov. Forud for forslag til valg af bestyrelsesmedlemmer vurderes dels den enkeltes erfaring, kompetence, køn og alder, dels om alle relevante kompetencefelter dækkes af den samlede bestyrelse. Bestyrelsesmedlemmerne er fuldt fortrolige med bestyrelsesarbejdets art og omfang. I foreningens vedtægter er fastsat en aldersgrænse på 70 år for valg til bestyrelsen. Da bestyrelsesarbejdet kræver en særlig ekspertise, er der ikke fundet grund til at lægge begrænsninger på antal valgperioder, hverken for formanden eller øvrige medlemmer. Samarbejdet mellem bestyrelsen og direktionen/administrator evalueres løbende. Blandt andet ved jævnlige drøftelser mellem bestyrelsesformanden og den administrerende direktør for Handelsinvest Investeringsforvaltning A/S. Intet medlem af bestyrelsen: er eller har været ansat i foreningens administration har i øvrigt en væsentlig økonomisk interesse i foreningen eller dens administration som andet end medlem (investor). Bestyrelsens honorar for arbejdet i foreningen i 2013 udgjorde kr. ( kr. i 2012). Bestyrelsen er ikke omfattet af optionsordninger eller lignende. Honoraret for et menigt bestyrelsesmedlem og næstformand udgjorde kr. ( i 2012). Formanden blev honoreret med kr. ( kr. i 2012) 3. Udøvelse af stemmerettigheder Investeringsforeningen StockRate Invest har som følge af sine aktieinvesteringer mulighed for at udøve aktionærrettigheder. Disse rettigheder har bestyrelsen overdraget til direktionen/administrator, der i hver enkelt situation overvejer, hvorvidt eller hvorledes, der skal afgives stemme. Investeringsforeningen har indtil videre besluttet ikke at være aktiv på aktieselskabernes generalforsamling. Dette er nærmere beskrevet i foreningens politik og strategi for udøvelse af stemmerettigheder. Foreningens bestyrelse har vedtaget en politik for interessekonflikter for at sikre korrekt behandling af sager med potentielle interessekonflikter. 4. Kommunikation Det tilstræbes til stadighed, at alle offentliggjorte oplysninger giver et retvisende billede af foreningen og afdelingerne. Det er bestyrelsen og direktionens/administrators holdning, at alle oplysninger, der ikke skader foreningens konkurrencesituation, skal være tilgængelige for medlemmerne. Omdrejningspunktet for information er foreningens hjemmeside, der indeholder en bred vifte af oplysninger. Lige fra dagligt opdaterede priser til hel- og halvårsrapporter, foreningens prospekt og vedtægter. 5. Revision Foreningens revisor er på valg hvert år. Det er bestyrelsen, der foretager indstillingen til generalforsamlingen, efter en forudgående vurdering af revisorernes kompetencer. Indholdet i og honorering af revisionsydelsen aftales mellem ledelse og revisor. Ledelsen tager stilling til omfanget af ikke-revisionsydelser varetaget af de generalforsamlingsvalgte revisorer for at sikre revisors uafhængighed. I forbindelse med årsrapporten drøfter ledelse og revisor regnskabsmæssige skøn, ligesom den valgte regnskabspraksis gennemgås. Revisionsprotokollater gennemgås på bestyrelsesmøder. Årsrapport

14 BESTYRELSE OG ADMINISTRATIONSSELSKAB Medlemmerne vælger bestyrelsen på den årlige generalforsamling. Bestyrelsen skal bestå af mindst tre og højst fem medlemmer, der selv konstituerer sig med formand. Jørgen Boel Almberg, 58 år Formand Indtrådt i bestyrelsen den 15. december Øvrige ledelseshverv: Direktør Dental Management Direktør BRD Invest A/S Medlem af bestyrelsen for: Herfølge Kleinsmedie A/S (formand) BRD Invest A/S PenSam Bank A/S. Randi Bach Poulsen, 56 år Indtrådt i bestyrelsen den 20. marts Øvrige ledelseshverv: Managing Partner Bech-Bruun Medlem af bestyrelsen for: Bech-Bruun International A/S (formand) DIS Congress Service Copenhagen A/S (formand) P. Rasmussen + Sønner A/S (formand) PRS Holding A/S (formand) Flemming Nielsen, 49 år Næstformand Indtrådt i bestyrelsen den 20. marts ADMINISTRATIONSSELSKAB Handelsinvest Investeringsforvaltning A/S Østergade 2, 7400 Herning v/administrerende direktør Jens Balle Øvrige ledelseshverv: Direktør FNI Holding ApS Troels Kåre Gjerrild, 56 år Indtrådt i bestyrelsen den 15. december Øvrige ledelseshverv: Administrerende direktør Odgers Berndtson A/S Medlem af bestyrelsen for: Pointer A/S Odgers Berndtson A/S Danmark Årsrapport

15 RESULTATOPGØRELSE OG BALANCE RESULTATOPGØRELSE FOR PERIODEN 1. JANUAR DECEMBER Note Hele tkr. Hele tkr. Renter og udbytter: 1 Renteindtægter Udbytter I alt renter og udbytter Kursgevinster og -tab: Kapitalandele Valutakonti -4 0 Øvrige aktiver/passiver Handelsomkostninger I alt kursgevinster og -tab I alt nettoindtægter Administrationsomkostninger Resultat før skat Skat Årets nettoresultat Til rådighed for udlodning BALANCE PR. 31. DECEMBER Aktiver Hele tkr. Hele tkr. 8 Likvide midler: Indestående i depotselskab I alt likvide midler Kapitalandele: Noterede aktier fra danske selskaber Noterede aktier fra udenlandske selskaber I alt kapitalandele Andre aktiver: Tilgodehavende renter, udbytte m.m Aktuelle skatteaktiver I alt andre aktiver Aktiver i alt Passiver 7 Medlemmernes formue Anden gæld: Skyldige omkostninger I alt anden gæld Passiver i alt Oplysninger om porteføljesammensætning. Specifikation af afdelingens porteføljesammensætning fremgår af noterne Årsrapport

16 NOTER Hele tkr. Hele tkr. Note 1 Renteindtægter: Indestående i depotselskab 0 5 I alt renteindtægter Udbytter: Noterede aktier fra danske selskaber Noterede aktier fra udenlandske selskaber I alt udbytter Kursgevinster og -tab: Kapitalandele: Noterede aktier fra danske selskaber Noterede aktier fra udenlandske selskaber I alt kursgevinster og -tab, kapitalandele Valutakonti -4 0 Øvrige aktiver/passiver Handelsomkostninger: Bruttohandelsomkostninger Dækket af emissions- og indløsningsindtægter Handelsomkostninger ved løbende drift I alt kursgevinster og -tab Afd Andel af Afd Andel af direkte omk. fællesomk. direkte omk. fællesomk. Hele tkr. Hele tkr. Hele tkr. Hele tkr. 4 Administrationsomkostninger: Honorar til bestyrelse Revisionshonorar til revisorer Markedsføringsomkostninger Gebyrer til depotselskab Andre omkostninger i forbindelse med formueplejen Øvrige omkostninger Fast administrationshonorar I alt opdelte administrationsomkostninger I alt administrationsomkostninger Skat Hele tkr. Hele tkr. Rente- eller udbytteskat som ikke kan refunderes Årsrapport

17 NOTER Hele tkr. Hele tkr. 6 Til rådighed for udlodning: Renter og udbytter Ikke refunderbar udbytteskatter Kursgevinst til udlodning Fremførte tab på aktier ult Administrationsomkostninger til modregning i udlodning Udlodningsregulering ved emission/indløsning Udlodning overført fra sidste år I alt til rådighed for udlodning, brutto Heraf foreslået udlodning Heraf foreslået overført til udlodning næste år NOTER Medlemmernes formue: Cirk. beviser nom. tkr. Formueværdi Hele tkr. Cirk. beviser nom. tkr. Formueværdi Hele tkr. Medlemmernes formue (primo) Udlodning fra sidste år vedrørende cirkulerende beviser Ændring i udbetalt udlodning på grund af emission/indløsning Emissioner i året Indløsninger i året Emissionstillæg Indløsningsfradrag 2 6 Regulering af udlodning ved emissioner og indløsninger i året Overført til udlodning fra sidste år Overført til udlodning næste år Foreslået udlodning Overført fra resultatopgørelsen I alt medlemmernes formue Årsrapport

18 PORTEFØLJESAMMENSÆTNING StockRate Globale Aktier Værdipapirnote 8 Pr Pr Antal stk. Kurs Kursværdi Kursværdi Antal stk. Kurs Hele tkr. Hele tkr. Likvide midler (2,60 %) Likvide midler (1,01 %) Noterede aktier fra danske udstedere: Noterede aktier fra danske udstedere: Novo Nordisk B , Novo Nordisk B , Novozymes B , Novozymes B 0 0 Noterede aktier fra danske Noterede aktier fra danske udstedere i alt (3,86 %) udstedere i alt (2,03 %) Noterede aktier fra udenlandske udstedere: Noterede aktier fra udenlandske udstedere: Brasilien (1,42 %) (valutakurs Brasilien (2,57 %) (valutakurs BRL 229,4839) BRL 276,3907) Grendene , Grendene , England (7,10 %) (valutakurs England (8,88 %) (valutakurs GBP 896,7156) GBP 919,8797) Antofagasta , Antofagasta , Rotork , Rotork , Spirax-Sarco Engineering 0 0 Spirax-Sarco Engineering , Spirax-Sarco Engineering , Spirax-Sarco Engineering 0 0 Victrex , Victrex , Frankrig (1,82 %) (valutakurs Frankrig (2,05 %) (valutakurs EUR 746,0315) EUR 746,0910) BIC , BIC , Hong Kong (2,11 %) (valutakurs Hong Kong (2,54 %) (valutakurs HKD 69,8256) HKD 73,0126) Sa Sa International Holdings , Sa Sa International Holdings , Indien (1,79 %) (valutakurs USD Indien (1,63 %) (valutakurs USD ,4100) 565,9100) Infosys Technologies ADR , Infosys Technologies ADR , Indonesien (1,09 %) (valutakurs Indonesien (3,77 %) (valutakurs IDR 0,0445) IDR 0,0587) PT Semen Indonesia (Persero) , PT Semen Indonesia (Persero) , Tambang Batubara Bukit 0 0 Tambang Batubara Bukit , Israel (1,99 %) (valutakurs USD Israel (1,65 %) (valutakurs USD ,4100) 565,9100) Check Point Software , Check Point Software , Italien (1,90 %) (valutakurs EUR Italien (2,45 %) (valutakurs EUR ,0315) 746,0910) Diasorin , Diasorin , Kina (6,00 %) (valutakurs HKD Kina (7,80 %) (valutakurs HKD ,8256) 73,0126) Anta Sports Products 0 0 Anta Sports Products , Chaoda Modern Agriculture , Chaoda Modern Agriculture , China Mobile , China Mobile , CNOOC , CNOOC , Tencent Holdings , Tencent Holdings , Norge (1,65 %) (valutakurs NOK Norge (2,22 %) (valutakurs NOK ,2407) 101,6864) TGS Nopec , TGS Nopec , Schweiz (6,20 %) (valutakurs Schweiz (6,83 %) (valutakurs CHF 608,7705) CHF 618,2444) Cie Financiere Richemont , Cie Financiere Richemont 0 0 Geberit , Geberit , Richemont 0 0 Richemont , Swatch Group , Swatch Group , Spanien (2,03 %) (valutakurs Spanien (2,56 %) (valutakurs EUR 746,0315) EUR 746,0910) Inditex , Inditex , Sverige (2,05 %) (valutakurs SEK Sverige (2,14 %) (valutakurs SEK ,2976) 86,9901) Hennes & Mauritz B , Hennes & Mauritz B , Sydafrika (0,98 %) (valutakurs Sydafrika (2,05 %) (valutakurs ZAR 51,6921) ZAR 66,7001) Truworths International , Truworths International , Thailand (1,11 %) (valutakurs Thailand (2,59 %) (valutakurs THB 16,4763) THB 18,4998) BEC World Public , BEC World Public , Tyskland (5,35 %) (valutakurs Tyskland (6,40 %) (valutakurs EUR 746,0315) EUR 746,0910) Fielmann , Fielmann , Gerry Weber , Gerry Weber , Rational , Rational , USA (48,94 %) (valutakurs USD USA (38,81 %) (valutakurs USD ,4100) 565,9100) Apple Computer , Apple Computer , Bed, Bath & Beyond , Bed, Bath & Beyond , Brown-Forman B , Brown-Forman B 0 0 Buckle , Buckle , C. H. Robinson Worldwide , C. H. Robinson Worldwide 0 0 Chipotle Mexican Grill , Chipotle Mexican Grill , Coach , Coach , Cognizant Tech Solutions , Cognizant Tech Solutions , Dolby Laboratories 0 0 Dolby Laboratories , Factset Research Systems , Factset Research Systems , Fastenal , Fastenal , Google , Google , Årsrapport

19 Pr Pr Antal stk. Kurs Kursværdi Kursværdi Antal stk. Kurs Hele tkr. Hele tkr. Grainger WW , Grainger WW 0 0 Healthcare Services Group , Healthcare Services Group , Hittite Microwave , Hittite Microwave , Intuitive Surgical , Intuitive Surgical , Johnson & Johnson , Johnson & Johnson 0 0 Jos a Bank Clothiers 0 0 Jos a Bank Clothiers , Mastercard A , Mastercard A 0 0 Microsoft , Microsoft , Monster Beverage , Monster Beverage , Nike , Nike , Steven Madden , Steven Madden , Syntel , Syntel , T. Rowe Price Group , T. Rowe Price Group 0 0 Techne 0 0 Techne , Varian Medical Systems , Varian Medical Systems 0 0 VISA A , VISA A 0 0 3M Company , M Company , Noterede aktier fra udenlandske udstedere i alt (93,54 %) Noterede aktier fra udenlandske udstedere i alt (96,96 %) I alt (100,00 %) Ialt (100,00 %) Årsrapport

20 NOTER Hoved- og nøgletal (5 års oversigt) ( ) ** Årets nettoresultat (tkr.) Medlemmernes formue inklusive udlodning til medlemmerne for året (tkr.) Cirkulerende kapital (tkr.) Styk størrelse (kr.) Antal andele Indre værdi pr. andel (kr.) 142,15 125,17 111,00 110,99 Officiel kurs (kr.) 142,70 125,70 111,36 111,95 Udbytte pr. andel (kr.) 1,70 0,00 3,50 0,00 Årets afkast (pct.) 13,6 16,0 0,0 11,0 Benchmarkafkast (pct.) 17,8 15,3-3,5 7,2 Sharpe ratio *** 1, Sharpe ratio (benchmark) 1, Omkostningsprocent (pct.) 1,43 1,60 1,73 0,98 Årlig omkostning i procent (ÅOP) * 1,71 1,96 2,32 1,86 Kursværdi af køb af værdipapirer (tkr.) Kursværdi af salg af værdipapirer (tkr.) I alt kursværdi af køb og salg af værdipapirer (tkr.) Omsætningshastighed 0,12 0,16 0,31 0,00 * Afdelingen benytter performanceresultatafhængig aflønning, og ÅOP vil derfor forventeligt svinge mere fra år til år. ** Afdelingen havde første regnskabsperiode *** Sharpe ratio kræver tre års historik og er derfor først oplyst fra 2013 Årsrapport

Investeringsforeningen STOCKRATE INVEST. Halvårsrapport 2013

Investeringsforeningen STOCKRATE INVEST. Halvårsrapport 2013 Investeringsforeningen STOCKRATE INVEST Halvårsrapport 2013 INHOLDSFORTEGNELSE GENERELLE OPLYSNINGER OM STOCKRATE INVEST side 3 PÅTEGNINGER Ledelsespåtegning side 4 LEDELSESBERETNING Halvårets resultat

Læs mere

Investeringsforeningen STOCKRATE INVEST. Årsrapport 2014

Investeringsforeningen STOCKRATE INVEST. Årsrapport 2014 Investeringsforeningen STOCKRATE INVEST Årsrapport 2014 1 INHOLDSFORTEGNELSE GENERELLE OPLYSNINGER OM STOCKRATE INVEST side 3 PÅTEGNINGER Ledelsespåtegning side 4 Den uafhængige revisorers erklæringer

Læs mere

Investeringsforeningen STOCKRATE INVEST. Halvårsrapport 2015

Investeringsforeningen STOCKRATE INVEST. Halvårsrapport 2015 Investeringsforeningen STOCKRATE INVEST Halvårsrapport 2015 1 INDHOLDSFORTEGNELSE GENERELLE OPLYSNINGER OM STOCKRATE INVEST side 3 PÅTEGNING Ledelsespåtegning side 4 LEDELSESBERETNING Regnskabsberetning

Læs mere

Investeringsforeningen StockRate Invest. Ca. 50 globale kvalitetsaktier samlet i én investeringsforening. Investeringsforeningen

Investeringsforeningen StockRate Invest. Ca. 50 globale kvalitetsaktier samlet i én investeringsforening. Investeringsforeningen Investeringsforeningen StockRate Invest Ca. 50 globale kvalitetsaktier samlet i én investeringsforening Investeringsforeningen Investeringsforeningen StockRate Invest ca. 50 globale kvalitetsaktier samlet

Læs mere

Investeringsforeningen StockRate Invest. 50 af verdens stærkeste aktier samlet i en investeringsforening. Investeringsforeningen

Investeringsforeningen StockRate Invest. 50 af verdens stærkeste aktier samlet i en investeringsforening. Investeringsforeningen Investeringsforeningen StockRate Invest 50 af verdens stærkeste aktier samlet i en investeringsforening Investeringsforeningen Investeringsforeningen StockRate Invest 50 af verdens stærkeste aktier samlet

Læs mere

Investeringsforeningen StockRate Invest. 50 af verdens stærkeste aktier samlet i en investeringsforening

Investeringsforeningen StockRate Invest. 50 af verdens stærkeste aktier samlet i en investeringsforening 50 af verdens stærkeste aktier samlet i en investeringsforening 50 af verdens stærkeste aktier samlet i ét bevis DET BEDSTE FRA HELE VERDEN der blev etableret i september 2010, er en aktiv forvaltet investeringsforening,

Læs mere

Specialforeningen TRP Invest

Specialforeningen TRP Invest Specialforeningen TRP Invest alvårsrapport 2012 CVR nr. 26 08 65 31 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 alvårsregnskab... 9... Global igh Yield

Læs mere

Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest. Halvårsrapport 2007

Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest. Halvårsrapport 2007 Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest Halvårsrapport 2007 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning - generel................................ 3 Anvendt regnskabspraksis..................................

Læs mere

Afviklingsregnskab for perioden 1. januar 2015-23. marts 2015 Investeringsforeningen UCAP Invest under afvikling. CVR nr.

Afviklingsregnskab for perioden 1. januar 2015-23. marts 2015 Investeringsforeningen UCAP Invest under afvikling. CVR nr. Afviklingsregnskab for perioden 1. januar 2015-23. marts 2015 Investeringsforeningen UCAP Invest under afvikling CVR nr.: 34 05 30 22 CVR nr. 21 00 49 79 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 1 Ledelsesberetning

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Korte Obligationer. Halvårsrapport 2007

Investeringsforeningen Fionia Invest Korte Obligationer. Halvårsrapport 2007 Investeringsforeningen Fionia Invest Korte Obligationer Halvårsrapport 2007 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning - generel................................ 3 Anvendt regnskabspraksis..................................

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2012. Hedgeforeningen HP

Halvårsrapport 1. halvår 2012. Hedgeforeningen HP Halvårsrapport 1. halvår 2012 Hedgeforeningen HP ndholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Halvårsregnskab... 10... Danske Obligationer 10... Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Ledelsesberetning for 1. halvår 2008

Ledelsesberetning for 1. halvår 2008 Ledelsesberetning for 1. halvår 2008 Bestyrelsen for Investeringsforeningen Nielsen Global Value har på et bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt regnskabet for 1. halvår 2008, hvilket herved fremlægges.

Læs mere

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Støt Soldater & Pårørende CVR-nr.

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Investeringsforeningen Tema Kapital

Investeringsforeningen Tema Kapital Investeringsforeningen Tema Kapital CVR-nr. 25 70 96 75 Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Tema Kapital - Halvårsrapport 2008 1 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsesberetning Foreningsforhold...

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse... 6 Balance... 6 Hoved- og nøgletal... 6 2 Investeringsforeningen

Læs mere

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73 UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB 2013 CVR-NR. 17 22 92 73 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige revisors

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 - - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 30. marts 2015 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Foreningen Støt Soldater & Pårørende

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1

Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1 Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1 Konklusioner: Foreningernes samlede formue er vokset med knap 208 mia. kr. i 2004, og udgjorde ultimo året i alt knap 571 mia.

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

FORSTKANDIDATFORENINGENS REJSEFOND SKOVRIDER MOGENS ANDERSEN OG HUSTRUS FOND ÅRSREGNSKAB

FORSTKANDIDATFORENINGENS REJSEFOND SKOVRIDER MOGENS ANDERSEN OG HUSTRUS FOND ÅRSREGNSKAB FORSTKANDIDATFORENINGENS REJSEFOND SKOVRIDER MOGENS ANDERSEN OG HUSTRUS FOND ÅRSREGNSKAB 2011 CVR-NR. 11 70 42 98 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Fondsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

DANSKE DYRLÆGERS FORSIKRINGSFORENING UNDER CODAN/SEB PENSION ÅRSRAPPORT FOR 2013

DANSKE DYRLÆGERS FORSIKRINGSFORENING UNDER CODAN/SEB PENSION ÅRSRAPPORT FOR 2013 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Storegade 1 8500 Grenaa Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk CVR-nr. 30 70 02 28 DANSKE DYRLÆGERS FORSIKRINGSFORENING UNDER CODAN/SEB PENSION

Læs mere

StockRate Asset Management. Din uafhængige formueforvalter

StockRate Asset Management. Din uafhængige formueforvalter StockRate Asset Management Din uafhængige formueforvalter StockRate Asset Management Din uafhængige formueforvalter StockRate Asset Management Din uafhængige formueforvalter kvalitet og sikkerhed StockRate

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Danmarks Lungeforenings Fond til bekæmpelse af Lungesygdomme. CVR-nr. 11 66 31 41

Danmarks Lungeforenings Fond til bekæmpelse af Lungesygdomme. CVR-nr. 11 66 31 41 Danmarks Lungeforenings Fond til bekæmpelse af Lungesygdomme CVR-nr. 11 66 31 41 Årsregnskab for Årsregnskabets godkendelse Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktør har dags dato aflagt årsregnskabet for

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer Private Banking Portefølje et nyt perspektiv på dine investeringer Det er ikke et spørgsmål om enten aktier eller obligationer. Den bedste portefølje er som regel en blanding. 2 2 Private Banking Portefølje

Læs mere

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport 2014 Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport for perioden 31. juli 2014 31. december 2014 CVR 36 05 53 83 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår)

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår) K/S Danskib 16 CVR-nr. 17 54 39 89 Årsrapport for 2013 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2015

Halvårsrapport 1. halvår 2015 Halvårsrapport 1. halvår 2015 Selskabsoplysninger Selskabet Access Small Cap c/o Skandinaviska Enskilda Banken Filial af Skandinaviska Enskilda Banken A/S (publ) Bernstorffsgade 50 1577 København V Telefon

Læs mere

Investeringsforeningen Tema Kapital

Investeringsforeningen Tema Kapital Investeringsforeningen Tema Kapital CVR-nr. 25 70 96 75 Halvårsregnskab 2010 Investeringsforeningen Tema Kapital - Halvårsrapport 2010 1 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 3 Ledelsesberetning

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder

ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder DI nr.: 771 CVR-nr.: 25 85 59 81 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om foreningen 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Den kritiske revisors

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest. CVR-nr. 25 97 82 77

Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest. CVR-nr. 25 97 82 77 Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest CVR-nr. 25 97 82 77 Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 1 Side Ledelsesberetning Foreningsforhold... 2 De økonomiske omgivelser

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08 ÅRSRAPPORT 2014 CVR.nr. 14 76 21 08 Årsrapportens godkendelse Således forelagt og vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 26. februar 2015. Dirigent: INDHOLD Side Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Ledelsesberetning for 1. halvår 2009

Ledelsesberetning for 1. halvår 2009 Ledelsesberetning for 1. halvår 2009 Bestyrelsen for Investeringsforeningen Nielsen Global Value har på et bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt regnskabet for 1. halvår 2009, hvilket herved fremlægges.

Læs mere

Specialforeningen TRP-Invest

Specialforeningen TRP-Invest Specialforeningen TRP-nvest Årsrapport 2010 VR nr. 26 08 65 31 ndholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Den... uafhængige revisors påtegning 4 Ledelsesberetning... 5... Risikoforhold

Læs mere

Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov. Årsregnskab 2013/14

Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov. Årsregnskab 2013/14 Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov Indhold Bestyrelsens erklæring 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 4 Resultatopgørelse 4 Balance 5 Noter 6 Ernst & Young P/S - Værkmestergade

Læs mere

Holger og Carla Tornøes Fond Årsregnskab 2012

Holger og Carla Tornøes Fond Årsregnskab 2012 Holger og Carla Tornøes Fond Årsregnskab 2012 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om fonden 3 Bestyrelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæring 5 Bestyrelsesberetning 7 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Kreds Nordea. Årsrapport for 2014. Godkendt på kredsens generalforsamling, den. Som dirigent: CVR.nr.: 10 51 38 98

Kreds Nordea. Årsrapport for 2014. Godkendt på kredsens generalforsamling, den. Som dirigent: CVR.nr.: 10 51 38 98 Kreds Nordea CVR.nr.: 10 51 38 98 Årsrapport for 2014 Godkendt på kredsens generalforsamling, den Som dirigent: Indholdsfortegnelse Oplysninger om kredsen 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors

Læs mere

Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest. CVR-nr. 25 97 82 77

Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest. CVR-nr. 25 97 82 77 Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest CVR-nr. 25 97 82 77 Halvårsrapport 2009 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 1 Side Ledelsesberetning Afdelingerne... 2 Risici... 2 Foreningsforhold...

Læs mere

Investeringsforeningen Tema Kapital

Investeringsforeningen Tema Kapital Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 28. april 2008 (dirigent) Investeringsforeningen Tema Kapital CVR-nr. 25 70 96 75 Årsrapport 2007 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Nationaløkonomisk Forenings Fond. Årsrapport 2013

Nationaløkonomisk Forenings Fond. Årsrapport 2013 Nationaløkonomisk Forenings Fond Årsrapport 2013 Indholdsfortegnelse 2 Side Påtegninger 3-5 Anvendt regnskabspraksis 6-7 Resultatopgørelse Balance pr. 31. december Noter 8 9 10-11 3 Hermed aflægges årsrapport

Læs mere

Generalforsamling 29. april 2013 kl. 16:00

Generalforsamling 29. april 2013 kl. 16:00 Generalforsamling 29. april 2013 kl. 16:00 Velkommen Bestyrelsen ved Direktør Poul Erik Tofte CFO Per Have Tidl. intern revisionschef Jørgen Madsen og direktionen Direktør Peter Ott, PFA Portefølje Administration

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Vestre Havnepromenade 1A Postboks 710 9100 Aalborg. Blokhus Golf Klub. Årsregnskab 2012/13

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Vestre Havnepromenade 1A Postboks 710 9100 Aalborg. Blokhus Golf Klub. Årsregnskab 2012/13 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Vestre Havnepromenade 1A Postboks 710 9100 Aalborg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Fremlagt på generalforsamlingen den 26. november 2013

Læs mere

ELIAS B. MUUS' LEGAT ALBANI TORV 4, 5100 ODENSE C ÅRSREGNSKAB

ELIAS B. MUUS' LEGAT ALBANI TORV 4, 5100 ODENSE C ÅRSREGNSKAB Tlf: 63 12 71 00 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 ELIAS B. MUUS' LEGAT ALBANI TORV 4, 5100 ODENSE C ÅRSREGNSKAB 2013

Læs mere

Nationaløkonomisk. Årsrapport 2013

Nationaløkonomisk. Årsrapport 2013 Nationaløkonomisk Forening Årsrapport 2013 Indholdsfortegnelse 2 Side Påtegninger Anvendt regnskabspraksis 3-5 6-7 Resultatopgørelse Balance pr. 31. december Noter 8 9 10-12 3 Hermed aflægges årsrapport

Læs mere

FYNSK ERHVERVS UDDANNELSESFOND ALBANI TORV 4, 5100 ODENSE C ÅRSREGNSKAB

FYNSK ERHVERVS UDDANNELSESFOND ALBANI TORV 4, 5100 ODENSE C ÅRSREGNSKAB BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab CVR-nr. 20 22 26 70 www.bdo.dk Fælledvej 1, Box 19 DK-5100 Odense C Tlf: 63 12 71 00, Fax: 63 12 71 01 E-mail: Odense@bdo.dk FYNSK ERHVERVS UDDANNELSESFOND ALBANI

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Investeringsforeningen BankInvest Almen Bolig Årsrapport 2006

Investeringsforeningen BankInvest Almen Bolig Årsrapport 2006 2 6 Investeringsforeningen BankInvest Almen Bolig Årsrapport 26 Indhold Investeringsforeningen BankInvest Almen Bolig CVR-nr. 21 74 32 75 Adresse Sundkrogsgade 7 Postboks 2672 21 København Ø Tlf. 77 3

Læs mere

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Maj 2010 xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Fire gode alternativer til placering af overskudslikviditet eller værdipapirinvesteringer Henvender sig til aktie- og anpartsselskaber samt erhvervsdrivende

Læs mere

Kreds Nordea. Årsregnskab 2012

Kreds Nordea. Årsregnskab 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Kreds Nordea CVR-nr. 10 51

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

Årsregnskab. 1. januar 2014-31. december 2014. Den sociale fond for børn og unge. Forvaltningsdepot nr. 3021904597. CVR-nr.

Årsregnskab. 1. januar 2014-31. december 2014. Den sociale fond for børn og unge. Forvaltningsdepot nr. 3021904597. CVR-nr. Årsregnskab 1. januar 2014-31. december 2014 Den sociale fond for børn og unge Forvaltningsdepot nr. 3021904597 CVR-nr. 33 64 14 27 Indholdsfortegnelse Oplysninger om fonden 3 Bestyrelsespåtegning 4 Revisionspåtegning

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest Der afholdes ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest med tilhørende afdelinger. Enhver investor i foreningen

Læs mere

DANMARKS BIBLIOTEKSFORENINGS FOND ÅRSREGNSKAB

DANMARKS BIBLIOTEKSFORENINGS FOND ÅRSREGNSKAB Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 DANMARKS BIBLIOTEKSFORENINGS FOND ÅRSREGNSKAB 2014 CVR-NR.

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2011-30. juni 2012 (4. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR Tlf.: 75 18 16 66 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab esbjerg@bdo.dk Bavnehøjvej 6 www.bdo.dk DK-6700 Esbjerg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI ÅRSRAPPORT

Læs mere

Investeringsforeningen Lån & Spar Rationel Invest. Forenklet fællesprospekt. for obligationsafdelingerne

Investeringsforeningen Lån & Spar Rationel Invest. Forenklet fællesprospekt. for obligationsafdelingerne Investeringsforeningen Lån & Spar Rationel Invest Forenklet fællesprospekt 2009 for obligationsafdelingerne KORTE OBLIGATIONER OBLIGATIONER LANGE OBLIGATIONER 1 Indholdsfortegnelse Side Ansvar for prospektet...

Læs mere

PLO Frederiksberg. CVR nr. 34 55 20 29. Årsrapport for 2011/12

PLO Frederiksberg. CVR nr. 34 55 20 29. Årsrapport for 2011/12 PLO Frederiksberg CVR nr. 34 55 20 29 Årsrapport for 2011/12 Indholdsfortegnelse Oplysninger om foreningen 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 Ledelsesberetning 5

Læs mere

Dansk Biotek Årsrapport for 2011

Dansk Biotek Årsrapport for 2011 Dansk Biotek Årsrapport for 2011 CVR-nr. 28 43 65 72 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Halvårsrapport 2015. Investeringsforeningen Fundamental Invest

Halvårsrapport 2015. Investeringsforeningen Fundamental Invest Halvårsrapport 2015 Investeringsforeningen Fundamental Invest Indhold Foreningsoplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Udvikling og forventninger 5 Risici og risikostyring 7 Påtegninger 10 Ledelsespåtegning

Læs mere

Nuværende mål for kapitalstrukturen er en egenkapitalandel på 30% excl. værdi af goodwill.

Nuværende mål for kapitalstrukturen er en egenkapitalandel på 30% excl. værdi af goodwill. Anbefalinger for god selskabsledelse Land & Leisure A/S følger i al væsentlighed Nasdaq OMX Copenhagen A/S s anbefalinger for god selskabsledelse. Land & Leisure A/S ledelse forholder sig således løbende

Læs mere

Mellembalance pr. 31. august 2012 for A/S Vinderup Bank

Mellembalance pr. 31. august 2012 for A/S Vinderup Bank Mellembalance pr. 31. august 212 for A/S Vinderup Bank Ledelsespåtegning I henhold til fusionsplanen af 24. oktober 212 fusioneres Salling Bank A/S og A/S Vinderup Bank, således at Salling Bank A/S bliver

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Investeringsforeningen SmallCap Danmark

V E D T Æ G T E R. for. Investeringsforeningen SmallCap Danmark V E D T Æ G T E R for Investeringsforeningen SmallCap Danmark 17. marts 2015 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen SmallCap Danmark. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns

Læs mere

Aage V. Jensens Fond CVR-nr. 10 66 46 08

Aage V. Jensens Fond CVR-nr. 10 66 46 08 CVR-nr. 10 66 46 08 Årsregnskab 2011 Adresse Kampmannsgade 1, 6. 1604 København V STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

HILLERØD BORGERSTIFTELSE CVR-NR. 12906471. 3400 Hillerød

HILLERØD BORGERSTIFTELSE CVR-NR. 12906471. 3400 Hillerød HILLERØD BORGERSTIFTELSE CVR-NR. 12906471 3400 Hillerød ÅRSREGNSKAB FOR ÅRET 2012 Indholdsfortegnelse Bestyrelsens påtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse

Læs mere

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44 CVR-nr. 32 44 30 44 Årsrapport for tiden 01.09.09-31.12.10 Nærværende årsrapport er godkendt på den ordinære generalforsamling, den / 2011 Dirigent: STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

Dansk Armeniermission Droshoved 5 7120 Vejle Ø

Dansk Armeniermission Droshoved 5 7120 Vejle Ø Årsregnskab for 2012 Dansk Armeniermission Droshoved 5 7120 Vejle Ø Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning... 1 Den uafhængige revisors påtegning... 2-3 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger...

Læs mere

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14 Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014 CVR-nr. 51 09 50 14 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Dansk Ornitologisk Forening DOF København Årsrapport 2012. CVR-nummer 54 75 24 15

Dansk Ornitologisk Forening DOF København Årsrapport 2012. CVR-nummer 54 75 24 15 Dansk Ornitologisk Forening DOF København CVR-nummer 54 75 24 15 Indhold Foreningsoplysninger... 3 Påtegninger... 4 Ledelsespåtegning... 5 Den uafhængige revisors erklæring... 6 Anvendte regnskabsprincipper...

Læs mere

Guide til investering

Guide til investering Guide til investering Som investor i Nordea Invest kan du vælge den sammensætning af aktier og obligationer, der passer til din profil Risikospredning, gode afkastmuligheder og professionel investeringskompetence

Læs mere

Brørup Revisionskontor

Brørup Revisionskontor Brørup Revisionskontor Registreret revisionsanpartsselskab BRYGGERSTRÆDE 20 6650 BRØRUP TLF. 75 38 16 77 FAX 75 38 38 40 revision@br-rev.dk CVR 13 26 09 82 BEPLANTNINGSSELSKABET STAUSHEDE AKTIESELSKAB

Læs mere

Network of Corporate Academies CVR-nr. 27 36 46 83. Årsregnskab 2011

Network of Corporate Academies CVR-nr. 27 36 46 83. Årsregnskab 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Network of Corporate Academies CVR-nr.

Læs mere

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006 Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 28 97 03 74 Årsregnskab for 2005-2006 1.7.2005-31.12.2006 (1. regnskabsår- 18 måneder) www.arosbolig.dk årsregnskab 2005-6 1 Beretning

Læs mere

FMV Foreningen Flyvemuseets Venner ARSREGNSKAB 2008

FMV Foreningen Flyvemuseets Venner ARSREGNSKAB 2008 FMV Foreningen Flyvemuseets Venner ARSREGNSKAB 2008 I bestyrelsen R~lL K F. ~deriksen O For. and ~) t~~4- e ~1JJ:A, /,- tt.!k Æ Henrik Knudtzon cav~e~sen V ~ c Anders Jakobsen ~~ Lars Gudman Petersen KPMG

Læs mere

Tilmeldingsfristen til generalforsamlingen er mandag, den 19. marts 2012, kl. 16.00.

Tilmeldingsfristen til generalforsamlingen er mandag, den 19. marts 2012, kl. 16.00. Frederiksberg, den 7. marts 2012 Kære Investor Investeringsforeningen Fundamental Invest indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes hos CorpNordic Denmark A/S, Harbour House, Sundkrogsgade

Læs mere

Registreret revisor Karl Sørensen

Registreret revisor Karl Sørensen Registreret revisor Karl Sørensen Solrød Strands Grundejerforening samt Strandfonden Årsrapport for tiden 1. januar - 31. december 2012 Vibesøvej 2 - Gundsømagle - 4000 Roskilde - Tlf. 5127 1065 (9:00-15:00)

Læs mere

Landsforeningen af Børnenes Kontorer CVR-nr. 30 25 64 33. Årsregnskab 2012

Landsforeningen af Børnenes Kontorer CVR-nr. 30 25 64 33. Årsregnskab 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Landsforeningen af Børnenes Kontorer

Læs mere

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB Tlf: 63 12 71 00 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB 2013 CVR NR. 35 14 81 16 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02.

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02. Deloitte. Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Blue Equity Management AIS CVR-nr.

Læs mere

Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen for København Årsrapport 2010. CVR-nummer 54 75 24 15

Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen for København Årsrapport 2010. CVR-nummer 54 75 24 15 Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen for København CVR-nummer 54 75 24 15 Indhold Påtegninger... 3 Ledelsens regnskabspåtegning... 4 Den uafhængige revisors påtegning... 5 Anvendte regnskabsprincipper...

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S

Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Ejerforeningen Sletterhagevej 23-25-27, Risskov ----------------------------------------

Ejerforeningen Sletterhagevej 23-25-27, Risskov ---------------------------------------- REVISIONSFIRMAET MICHAEL FRÆMOHS REGISTRERET REVISOR, HD HØEGH-GULDBERGS GADE 67, 8000 ÅRHUS C Ejerforeningen Sletterhagevej 23-25-27, Risskov CVR-nr. 32 10 70 44 ----------------------------------------

Læs mere

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51 CVR-nr. 33 33 23 51 Årsrapport for regnskabsåret 01.10.13-30.09.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49

Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne CVR-nr. 26 77 43 49 Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på det ordinære bestyrelsesmøde d. 5. maj 2015 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere