Vedtægter for Idrætsforeningen "Skjold" Skævinge Tilsluttet DGI som 32. Kreds, samt medlem af DIF

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægter for Idrætsforeningen "Skjold" Skævinge Tilsluttet DGI som 32. Kreds, samt medlem af DIF"

Transkript

1 Vedtægter for Idrætsforeningen "Skjold" Skævinge Tilsluttet DGI som 32. Kreds, samt medlem af DIF Foreningens Navn 1 stk. 1 Foreningens navn er: Idrætsforeningen "SKJOLD" Skævinge. Foreningens hjemsted er: Hillerød kommune. stk. 2 Foreningen er tilsluttet DGI Nordsjælland som 32. kreds. Foreningen er tilsluttet DIF. Foreningens Formål 2 stk. 1 Foreningens formål er ved idræt og andet kulturelt virke at fremme den enkelte og fællesskabets sundhed og trivsel. Afdelinger 3 stk. 1 Foreningen har for nærværende afdelinger for: badminton, fodbold, gymnastik, håndbold og skydning. Nye afdelinger kan etableres uden ændringer i disse vedtægter. Medlemmer 4 stk. 1 Foreningen optager såvel aktive som passive medlemmer. stk. 2 Enhver person kan optages som aktivt medlem af en eller flere afdelinger. Anmodning om optagelse rettes til de respektive afdelinger og er gyldig efter betaling af kontingent. stk. 3 Enhver person med interesse for foreningens virke kan optages som passivt medlem, uden stemmeret. Anmodning om optagelse rettes til hovedbestyrelsen. stk. 4 Hovedbestyrelsen kan udnævne æresmedlemmer. stk. 5 En person, som nægtes optagelse i en afdeling, kan anke til hovedbestyrelsen, som har den endelige afgørelse. stk. 6 Et medlem, som er i restance i en afdeling, kan nægtes deltagelse i såvel denne afdeling, som øvrige afdelinger. stk. 7 Udmeldelse sker ved henvendelse til de respektive afdelinger. Kontingent 5 stk. 1 De enkelte afdelinger og passive medlemmer betaler kontingent til foreningens hovedkasse. Kontingentets størrelse fastsættes på foreningens generalforsamling. stk. 2 De aktive medlemmer betaler kontingent til den eller de afdelinger, de er medlem af, forud og bindende for en hel sæson.

2 stk. 3 Æresmedlemmer er kontingentfri. Medlemsforpligtelser 6 stk. 1 Ethvert medlem er forpligtet til at overholde de for foreningen til enhver tid gældende vedtægter, samt de af hovedbestyrelsen fastsatte regler, og skal desuden under udøvelse af sine aktiviteter i foreningen udvise sømmelig og tilbørlig optræden. stk. 2 Såfremt der opstår uoverensstemmelse mellem medlemmer og afdelinger eller medlemmer indbyrdes, kan disse indbringes for hovedbestyrelsen, som har den endelige afgørelse. stk. 3 Såfremt et medlem overtræder sine forpligtelser iflg. 6 stk. 1, kan forholdet af et afdelingsudvalg indbringes for hovedbestyrelsen, som afgør sagen. stk. 4 Afgørelse om udelukkelse af et medlem, kan af dette indankes for DGI. Generalforsamling 7 stk. 1 Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. stk. 2 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år, inden udgangen af februar måned. stk. 3 Ekstra-ordinær generalforsamling skal afholdes når bestyrelsen finder det påkrævet, eller når mindst 25 medlemmer tilsender hovedbestyrelsens formand skriftlig begæring herom, vedlagt en dagsorden. stk. 4 Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Formandens beretning 4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 5. Indkomne forslag 6. Valg af formand (lige år) 7. Valg af Kasserer og Sekretær (ulige år) 8. Valg af en revisor og evt. suppleant. (suppleant i lige år) 9. Valg af fanebærer eller fanebærersuppleant (fanebærer i lige år) 10. Fastsættelse af kontingent 11. Eventuelt stk. 5 Alle valg gælder for 2 år stk. 6 Generalforsamlingen indkaldes med mindst 8 dages varsel ved annoncering i et af de lokale ugeblade. Forslag til generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 5 dage før generalforsamlingen. stk. 7 Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal. På generalforsamlingen afgøres sagerne ved almindeligt stemmeflertal, dog kræves til ændringer af vedtægterne 2/3 af de afgivne stemmer. Skriftlig afstemning skal finde sted, når ønske herom fremsættes. stk. 8 Alle aktive medlemmer over 16 år har stemmeret. Der kan stemmes ved fuldmagt, dog max. 2 pr. repræsentant. Medlemmer under 16 år kan lade sig repræsentere ved forældre eller værge, heraf er dog kun 1 stemmeberettiget. Gyldigt medlemskort (indbetalingskort) giver adgang til generalforsamlingen. Der føres protokol over vedtagne beslutninger. Denne underskrives af generalforsamlingens dirigent.

3 Ledelse 8 stk. 1 Foreningen ledes af en hoved-bestyrelse bestående af formændene for de i 3, stk. 1 nævnte afdelinger samt 3 medlemmer, som vælges på generalforsamlingen, nemlig formand, kasserer og sekretær/næstformand. Bestyrelsen repræsenterer foreningen i alle forhold. Ved forhandlinger med offentlige myndigheder repræsenteres foreningen af formand, kasserer og sekretær/næstformand eller af et ad hoc udvalg, nedsat af hovedbestyrelsen. stk. 2 Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Foreningens regnskaber revideres af de 2 generalforsamlingsvalgte revisorer. Samtlige bestyrelsesmedlemmer skal godkende og underskrive regnskabet. Hoved-bestyrelsen 9 stk. 1 Bestyrelsesmøder indkaldes når formanden eller 2 bestyrelsesmedlemmer ønsker det. stk. 2 Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne incl. formanden eller næstformanden er til stede. stk. 3 På bestyrelsesmøderne afgøres sagerne ved almindeligt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. stk. 4 Afdelingsformændene skal i tilfælde af forfald lade sig repræsentere af et medlem af afdelingens udvalg. stk. 5 Bestyrelsen er i alle tilfælde ansvarlig over for generalforsamlingen. stk. 6 Der føres protokol over bestyrelsesmøderne. Protokollen godkendes af bestyrelsen. stk. 7 Bestyrelsen udfærdiger forretningsorden for foreningen og afdelingerne. Afdelingsudvalg 10 stk. 1 For hver af de i 3 stk. 1 nævnte afdelinger vælges et udvalg på 3, 5, 7 eller 9 medlemmer, samt suppleanter. Udvalgene vælges på de enkelte afdelingers generalforsamling. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år, inden d. 15. Februar. Udvalgene vælges med et lige antal medlemmer i lige år og et ulige antal i ulige år og suppleanter når nogen afgår. Ekstra ordinær generalforsamling afholdes, når afdelingsudvalgene finder det påkrævet eller når 10 af afdelingens medlemmer skriftligt fremsætter begæring herom. stk. 2 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde: Valg af dirigent Valg af stemmetællere Formandens beretning Fremlæggelse af det reviderede regnskab Indkomne forslag Valg af formand Valg af udvalgsmedlemmer. Fastsættelse af kontingent Eventuelt stk. 3 Alle valg gælder for 2 år.

4 stk. 4 Generalforsamlingen indkaldes med mindst 8 dages varsel, ved annoncering i et af de lokale ugeblade. Forslag til generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 5 dage før generalforsamlingen. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal. På generalforsamlingen afgøres sagerne ved almindeligt stemmeflertal. stk. 5 Alle aktive medlemmer over 16 år har stemmeret. Der kan stemmes ved fuldmagt, dog max. 2 pr. repræsentant. Medlemmer under 16 år kan lade sig repræsentere ved forældre eller værge, heraf er dog kun stemmeberettiget. Gyldigt medlemskort (indbetalingskort) giver adgang til generalforsamlingen. stk. 6 Der føres protokol over afdelingens generalforsamling og møder. Afdelingerne fører regnskab, som revideres af foreningens valgte revisorer. Samtlige bestyrelsesmedlemmer skal godkende og underskrive regnskabet. Afdelingsudvalgene er ansvarlige over for hovedbestyrelsen, som til enhver tid kan kræve adgang til afdelingens protokol og regnskab. Afdelingsudvalgene må ikke foretage dispositioner, som kan medføre økonomisk risiko for foreningen eller afdelingernes eksistens. stk. 7 Da skytteafdelingen er berettiget til at give våbenpåtegning, er afdelingens bestyrelse forpligtiget til at give orientering til politiet eller om fornødent at tilbagekalde påtegning over for et medlem, der efter bestyrelsens skøn, af hvilken som helst årsag, ikke længere bør være indehaver af en meddelt tilladelse til våben. Kapital 11 stk. 1 Det påhviler bestyrelsen at fremskaffe den til foreningens drift nødvendige kapital, dels ved låntagning og dels ved henlæggelser og afskrivninger. stk. 2 Med 3 hovedbestyrelsesmedlemmers underskrifter, hvoraf den ene skal være formandens, købe, sælge eller pantsætte foreningens ejendom. På samme måde kan optages driftslån og kassekreditter i fornødent omfang. Opløsning 12 stk. 1 De i 3 stk. 1 nævnte afdelinger kan ikke udmeldes af Idrætsforeningen "Skjold" Skævinge. stk. 2 En afdelingsgeneralforsamling kan vedtage at indstille afdelingens aktiviteter for en periode af 2 år, med mindst 2/3 af afdelingens gyldige stemmer. I denne periode forvalter hovedbestyrelsen afdelingens aktiver uden bevægelser, og afdelingen kan i denne periode rekonstrueres. Efter 2 års periodens udløb kan hovedgeneralforsamlingen vedtage at forlænge indstillingsperioden eller nedlægge afdelingen og overføre dens aktiver til hovedkassen. 13 stk. 1 Opløsning af foreningen kan finde sted, når beslutning herom træffes med 2/3 af de afgivne gyldige stemmer på 2 generalforsamlinger, med mindst 3 ugers mellemrum. Er opløsningen vedtaget, udpeger generalforsamlingen et likvidationsudvalg, som i enhver henseende er berettiget til at tegne foreningen og som skal afhænd foreningens aktiver på bedst mulig måde. stk. 2 Foreningens aktiver tilfalder indenfor en periode af 10 år efter foreningens opløsning, en eventuelt nyoprettet idrætsforening med hjemsted i Skævinge By. I ovennævnte periode forvaltes foreningens aktiver af DGI Nordsjælland. Efter denne periodes udløb tilfalder foreningens aktiver Hillerød Kommune til fordeling til almennyttigt idrætsarbejde i Skævinge. stk. 3 Foreningen er opløst når generalforsamlingen har godkendt regnskabet over likvidationen.

5 Således vedtaget på generalforsamling i Idrætsforeningen "Skjold" Skævinge, den

Højby Skytte - & Gymnastikforening vedtægter

Højby Skytte - & Gymnastikforening vedtægter Højby Skytte - & Gymnastikforening vedtægter 1. Navn og Hjemsted: Foreningens navn er HØJBY SKYTTE- & GYMNASTIKFORENING (Højby S & G) og foreningen er hjemmehørende i Odense kommune. Foreningen er stiftet

Læs mere

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 1.0 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Hadsund Jagtforening. 1.2 Foreningens hjemsted er Mariagerfjord kommune. 2.0 Forholdet til Danmarks Jægerforbund.

Læs mere

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Indholdsfortegnelse Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening 1 Indholdsfortegnelse 2 Foreningens navn og hjemsted 1 3 Formål 2 3 Medlemskab af organisationer

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED 1. NAVN. Foreningens navn er Aalborg Kaserners Idrætsforening (AKIF). Dens hjemsted er Aalborg Kaserner, 9400 Nørresundby. Foreningen

Læs mere

stk. 1 stk. 2 stk. 3 stk. 4 stk. 1 Stk. 2 Stk. 3 stk. 1 stk. 2

stk. 1 stk. 2 stk. 3 stk. 4 stk. 1 Stk. 2 Stk. 3 stk. 1 stk. 2 1 1 Foreningens navn er Nr. Lyndelse/Søby Idrætsforening. Stiftet 4. oktober 1866 som Nr. Lyndelse Skytte og Idrætsforening. I 1966 sammensluttet med Nr. Søby Gymnastikforening til Nr. Lyndelse/Søby Idrætsforening.

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D Vedtægter for foreningen Multisal i 1 Navn 1.1 Foreningens navn er Multisal i 1.2 Foreningen er stiftet den 19. august 2011 1.3 Foreningens hjemsted er, 1.4 Foreningen er ikke medlem af landsdækkende organisationer

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HØJVANGENS IDRÆTSFORENING HI SKANDERBORG

VEDTÆGTER FOR HØJVANGENS IDRÆTSFORENING HI SKANDERBORG VEDTÆGTER FOR HØJVANGENS IDRÆTSFORENING HI SKANDERBORG Kapitel 1. Navn og formål. 1. Foreningens navn er Højvangens Idrætsforening -HI Skanderborg. Foreningen er stiftet den 22. maj 1975 med hjemsted i

Læs mere

Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg.

Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg. Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg. Navn, Hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Aalborg HIK Volleyball. Klubben er stiftet den 10. maj 1977 og ved medlemskab af Dansk Volleyball Forbund

Læs mere

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune 1 Idrætssamvirkets navn og hjemsted Idrætssamvirkets navn er Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune. Idrætssamvirkets hjemsted er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Sunds forenings fitness.

Vedtægter for Sunds forenings fitness. Vedtægter for Sunds forenings fitness. ~ 1 ~ 1. Navn 1.1 Foreningens navn er Sunds Forenings Fitness 1.2 Forenings hjemsted er Herning Kommune Sunds by. 2. Formål 2.1 At tilbyde de enkelte medlemmer i

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

Vedtægter Tong-Il Slagelse Taekwondo Klub

Vedtægter Tong-Il Slagelse Taekwondo Klub Vedtægter Tong-Il Slagelse Taekwondo Klub 1 - NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn er Tong-Il, Slagelse Taekwondo Klub Foreningen er hjemmehørende i Slagelse kommune. 2 - FORMÅL: Foreningens formål er at

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING

VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING 1 Navn Hjemsted Foreningens navn er "Virring-Vitved Ungdoms- og Idrætsforening", hvilket navn fuldt ud skal benyttes i juridiske forhold, mens forkortelsen

Læs mere

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid.

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Munkebjerg Gymnastikforening. Dens hjemsted er Odense Kommune. FORMÅL 2. Foreningens formål er at samle gymnastik- og idrætsinteresserede under velkvalificeret ledelse

Læs mere

Vedtægter for Morten Børup Koret

Vedtægter for Morten Børup Koret Vedtægter for Morten Børup Koret 2014 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er: MORTEN BØRUP KORET og foreningens hjemsted er SKANDERBORG KOMMUNE. 2: Formål Foreningens formål er at dyrke korsang og med

Læs mere

Vedtægter for Aalborg Studenternes Idrætsforening Vedtaget til generalforsamlingen 21. marts 2013.

Vedtægter for Aalborg Studenternes Idrætsforening Vedtaget til generalforsamlingen 21. marts 2013. Vedtægter for Aalborg Studenternes Idrætsforening Vedtaget til generalforsamlingen 21. marts 2013. 1. Navn, hjemsted og adresse. Klubbens navn er Aalborg Studenternes Idrætsforening fork. AASI (Student

Læs mere

Vedtægter for Motionsklubben Amager

Vedtægter for Motionsklubben Amager Vedtægter for Motionsklubben Amager 1. Foreningens navn Foreningens navn er Motionsklubben Amager. Initialer: MA Stiftelse: 13. september 2001 2. Foreningens hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Tårnby

Læs mere

stiftet den 6. juli 1917

stiftet den 6. juli 1917 Love & vedtægter VEDTÆGTER for KOLDING TENNIS KLUB (KTK) 1 stiftet den 6. juli 1917 Foreningens navn er Kolding Tennis Klub. Dens formål er at udbrede kendskab og færdighed i tennis i Kolding-området.

Læs mere

Foreningen Søby Forsamlingshus

Foreningen Søby Forsamlingshus Foreningen Søby Forsamlingshus Hønebjergvej 18, Søby, 8543 Hornslet Vedtægter 1 Indholdsfortegnelse. 01: Navn 02: Hjemsted 03: Formål 04: Optagelse som aktivt eller passivt medlem 05: Hæftelse, forpligtigelser.

Læs mere

Aalborg Billardklub af 1931

Aalborg Billardklub af 1931 Aalborg Billardklub af 1931 VEDTÆGTER 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Aalborg Billard Klub af 1931, forkortet: ABK31. Klubben er stiftet den 6. oktober 1931, og er hjemmehørende i Aalborg Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

Vedtægter for Landsforening Team Succes

Vedtægter for Landsforening Team Succes Vedtægter for Landsforening Team Succes 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Foreningen Team Succes. 1.2 Foreningen har hjemsted i Vejle Kommune. 1.3 Foreningen er en landsdækkende, almennyttig

Læs mere

Vedtægter for Nordjysk Kampsportscenter

Vedtægter for Nordjysk Kampsportscenter Vedtægter for Nordjysk Kampsportscenter Foreningens formål 1. Foreningens navn er Nordjysk Kampsportscenter og dens hjemsted er Aalborg Kommune. Foreningen er stiftet den 1. februar 1972. Nordjysk Kampsportscenter

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen V E D T Æ G T E R for Foreningen Liv i Landsbyen - et socialøkonomisk projekt ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Foreningen Liv i Landsbyen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR)

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) 1. Klubbens navn og hjemsted Klubbens navn er Lyngby-Taarbæk Rideklub (LTR). Klubbens hjemsted er Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Klubbens formål Klubbens formål

Læs mere

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a.

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. 2014-1 - Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Navn og selskabsform Hjemsted 1 Andelsselskabets navn er Ringkøbing Amts

Læs mere

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby 1. Foreningens navn, formål og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Støtteforeningen for Sæby Svømmebad. Stk. 2. Foreningens formål er at give folkelig

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Skanderborg BMX-Klub

VEDTÆGTER. for. Skanderborg BMX-Klub VEDTÆGTER for Skanderborg BMX-Klub Indholdsfortegnelse: Indhold 1. Navn og hjemsted.... 3 2. Formål.... 3 3. Tilhørsforhold.... 3 4. Medlemskab og eksklusion... 3 5. Drift.... 3 6. Ledelse.... 3 7. Ledergruppens

Læs mere