Region Hovedstaden. Styringsmanual. Nyt Hospital Nordsjælland Februar Region Hovedstaden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Region Hovedstaden. Styringsmanual. Nyt Hospital Nordsjælland Februar 2013. Region Hovedstaden"

Transkript

1 Styringsmanual Februar 2013 Region Hovedstaden 1

2 Indledning Projektbeskrivelse Projektbeskrivelse Vision og målsætning Organisation og ansvar Statens og Regionen tilsynsforpligtelse Den politiske inddragelse i forbindelse med byggeriet Regionsrådet Politiske følgegrupper Ansvar og beslutningskompetence Beslutningsniveauer Hospitalsbyggestyregruppens ansvar og opgaver Hospitalsdirektøren og projektdirektørens ansvar og opgaver Projektets ledelse og projektorganisationen Koncern Byggestyring Afrapportering Krav til styringsmanual Rapportering og opfølgning Fra projektorganisation til hospitalsdirektør Fra hospitalsdirektør til hospitalsbyggestyregruppe Fra projekt til Koncern Byggestyring Rapportering til regionsrådet Rapportering til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Rapporteringsskabelon Styring af økonomi og tid Krav til styring af økonomi og tid Den overordnede økonomistyringsopgave Opgaver og ansvar Disponeringsbeføjelser Økonomisk ramme og tidsplan for det samlede projekt Økonomisk ramme Tidsplan for projektets faser Forelæggelse for regionsrådet ved faseskift Bevillinger Bevilling Opdeling af byggeprojektet i delprojekter Budget Reservepuljer og indekseringsrisiko Side 2 af 47

3 4.6 Change request liste Opfølgning Økonomisystem og systemunderstøttelse Investeringsregnskaber Risikostyring Politik og strategi Risikostyringsmanual Risikostyringssystem Forsikring Kvalitetsstyring Krav til kvalitetsstyring Krav til rådgiveres kvalitetsstyring Styring af ændringer Dokumentation og arkivering Krav til dokumentation og arkivering Digitale dokumenter Styring af øvrige dokumenter Udbud og kontrakt Samarbejds- og udbudsformer og kontraktgrundlag Bygherrerådgivning Entrepriser Kommunikation og samarbejde Arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed Krav til arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed Projektets forpligtelser Brugerinddragelse Forudsætninger for brugerinddragelse Strategi for brugerinddragelse Ressourcestyring Projektets ressourcestyring Strategi for ressourcestyring Side 3 af 47

4 Indledning I november 2010 fik Region Hovedstaden et foreløbigt tilsagn fra regeringen om medfinansiering fra kvalitetsfonden til etablering af et nyt hospital på bar mark ved Hillerød, med en totalramme på 3,8 mia. kr. (pl-09). Formålet med denne styringsmanual er at beskrive de retningslinjer, der skal danne grundlag for gennemførelse af det kommende kvalitetsfondsbyggeri. I styringsmanualen indgår, hvordan styring af byggeriet tilrettelægges, herunder politisk inddragelse, projektorganisering, styring af økonomi, tid og risici, rapportering og opfølgning. Styringsmanualen vil løbende blive opdateret, således at den afspejler de til enhver tid gældende overordnede styringsmæssige rammer. Mindre justeringer i manualen vil blive indarbejdet løbende og efter behov. Minimum en gang årligt, vil styringsmanualen blive gennemgået grundigt, med henblik på en opdatering af dokumentet i henhold til ændringer i paradigme for styringsmanual eller hvis der er forekommet øvrige væsentlige ændringer i forudsætningerne for indholdet. Denne årlige gennemgang vil næste gang blive foretaget senest i februar måned Bilagene til s styringsmanual vil blive revideret i takt med eventuelle nye fælles retningslinjer for regionens kvalitetsfondsprojekter indføres. Principielle ændringer vil blive forelagt til godkendelse i regionsrådet. Bilag kan godkendes administrativt. Den til enhver tid gældende udgave af styringsmanualen vil ligge på projektweb. Side 4 af 47

5 1. Projektbeskrivelse 1.1 Projektbeskrivelse Formålet med projektet er at skabe de fysiske rammer, der vil sikre implementeringen af Hospitals- og Psykiatriplan 2020 i planlægningsområde nord i Region Hovedstaden. etableres som et barmarkshospital og bliver med sin placering i Hillerød det centrale behandlingstilbud for de ca borgere, der bor i planlægningsområde Nord i Region Hovedstaden. Planområdet omfatter Allerød, Fredensborg, Frederikssund, Halsnæs, Gribskov, Helsingør, Hillerød samt Hørsholm. Nyt hospital Nordsjælland placeres ved Overdrevsvejen syd for Hillerød by. Denne placering giver mulighed for god offentlig transport med bus og tog, idet der etableres en ny station for S- tog og lokalbane ved Overdrevsvejen. omfatter en fælles akutmodtagelse, der følger Region Hovedstadens generelle dimensionseringsforudsætninger og ca. 662 senge i en-sengsstuer. vil varetage behandlingen indenfor 24 specialer1, herunder bl.a. kvinde-barn funktionerne og funktionerne kirurgi, ortopædkirurgi, intern medicin, neurologi, onkologi og palliativ behandling i forhold til både akutte og elektive patienter. Ørenæse-hals-sygdomme inkl. audiologi varetages for planlægningsområde Midt og Nord. Hospitalet vil bl.a. have udefunktioner inden for urologi (fra Herlev Hospital) og øjensygdomme (fra Glostrup Hospital). Nyt Hospital Nordsjælland forventes ibrugtaget ultimo Vision og målsætning Under overskriften Nye Tider nye rammer er der udviklet fem bærende principper for. Disse beskriver, hvordan hospitalet i fremtiden vil tilbyde optimale forhold for personale, patienter og pårørende. Principperne er: Hospitalet, der tilbyder den bedste behandling Det effektive og professionelle hospital Det sikre hospital Det imødekommende hospital Hospitalet der arbejder på tværs 1 Hospitalsplanen revideres årligt, og der kan derfor komme ændringer til de funktioner, som hospitalet skal varetage, når det ibrugtages ultimo Side 5 af 47

6 2. Organisation og ansvar I det følgende beskrives organisation og ansvar for projektet. Som følge af den statslige medfinansiering af kvalitetsfondsprojekterne og projekternes størrelse vil projekternes fremdrift og styring blive fulgt tæt af regionsrådet, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, Rigsrevisionen m.fl. Baggrunden herfor er bl.a. de udfordringer, der er knyttet til styringen af investeringsprojekter af denne størrelse. 2.1 Statens og Regionen tilsynsforpligtelse Regionsrådet har i henhold til Lov om Regioner tilsynsforpligtelsen for gennemførelsen af investeringsprojekter i eget regi, ligesom Region Hovedstaden er underlagt tilsyn fra Statsforvaltningen Hovedstaden i henhold til Regionslovens 30. Regionens økonomiske tilsynsforpligtelse forvaltes i praksis via forretningsudvalget jf. Styrelsesvedtægt for region Hovedstaden. Styringsmanualen underbygger forretningsudvalgets tilsyn med forvaltningen af regionens økonomiske midler ved at sikre: At projektorganisationen til enhver tid har de rigtige kompetencer til at gennemføre byggeriet på betryggende måde At organisering og ansvarsfordeling sikrer en effektiv byggestyring At økonomistyringsprocessen er tilrettelagt med fokus på rettidig og troværdig rapportering, herunder fokus på relevante afstemninger, kontroller mv. At der foreligger procedurer for risikovurdering, risikostyring samt at der er udarbejdet og implementeret værktøj til opfølgning på risici At procedurer for byggestyring er udarbejdet, følges og om nødvendigt revurderes løbende Da der er tale om et kvalitetsfondsprojekt, hvor kvalitetsfondsstøtte ydes som et specifikt statsligt tilskud, er projektet omfattet af reglerne om tilskudsadministration på det statslige område, jf. Økonomistyrelsens Vejledning om effektiv tilskudsforvaltning, juni Regnskabsinstruks til behandling af tilskud fra Kvalitetsfonden til sygehusbyggeri (af den 2. juli 2012) indgår som et tillæg til regionens eget kasseog regnskabsregulativ samt tilhørende bilag. 2.2 Den politiske inddragelse i forbindelse med byggeriet Regionsrådet Regionsrådet skal løbende godkende projekternes fremdrift. Regionsrådet involveres i de overordnede strategiske beslutninger og har herunder til Side 6 af 47

7 opgave at sikre, at projektets vision, strategiske målsætninger og succeskriterier defineres. Regionsrådets medlemmer vil blive involveret i projekterne gennem drøftelse i de politiske følgegrupper, forretningsudvalget og regionsrådet. De politiske målsætninger er fastlagt af regionsrådet i Det politiske Grundlag for byggerier i Region Hovedstaden Politiske følgegrupper Regionsrådet har nedsat en politisk følgegruppe for. Følgegruppen har seks medlemmer fra regionsrådet, heraf en formand. Den politiske følgegruppe følger realiseringen af de nye byggerier og orienteres om projektets fremdrift, ligesom følgegruppen deltager i idéudvekslingen omkring projekterne, og drøfter projekternes faseskift mv., herunder forud for forelæggelser for forretningsudvalg og regionsrådet. Faser i projekterne der behandles i de politiske følgegrupper udgør sædvanligvis ideoplæg, projektkonkurrence, byggeprogram, ansøgning om endeligt tilsagn, dispositionsforslag og projektforslag. Herudover skal andre væsentlige spørgsmål forelægges den politiske følge gruppe forud for forelæggelse i forretningsudvalget og regionsrådet. Den politiske følgegruppe mødes som minimum to gange årligt i hele projektets løbetid. Følgegruppen overvåger, at beslutninger truffet i regionsrådet og retningslinjer for projektet følges. Ved afholdelse af projektkonkurrencer udpeger regionsrådet seks medlemmer af regionsrådet til at indgå som en del af bedømmelseskomitèen, hvoraf et medlem udpeges som formand (Kirsten Lee (B)). Bedømmelseskomitéen udgør efter projektkonkurrence den politiske følgegruppe. 2.3 Ansvar og beslutningskompetence Beslutningsniveauer I det følgende beskrives ansvars- og opgavefordeling for projektets administrative beslutningsniveauer og hermed for organisering af Region Hovedstadens bygherrerolle. Koncerndirektionen varetager projektejer-rollen for samtlige hospitalsprojekter på regionsrådets vegne og sikrer en hensigtsmæssig koordinering af arbejdet med kvalitetsfondsprojekter og øvrige byggeprojekter, mens hospitalsdirektøren for Nordsjællands Hospital er projektansvarlig for bygge- Side 7 af 47

8 projektet. Koncerndirektionen kan beslutte at fravige den nævnte opgavefordeling, hvis særlige grunde taler herfor. Der er nedsat en hospitalsbyggestyregruppe for. Hospitalsledelsen har endvidere udnævnt en projektdirektør og nedsat en projektstyregruppe. Der er følgende administrative beslutningsniveauer: Hospitalets byggestyregruppe (koncerndirektør er formand) Projektets styregruppe (hospitalsdirektør er formand) Projektledelsen (ledet af projektchef/-direktør) Niveauerne er illustreret i nedenstående diagram. Side 8 af 47

9 Regionsråd Forretningsudvalg Politisk følgegruppe Koncerndirektion Koncern Byggestyring Hospitalsbyggestyregruppen Hospitalsdirektør Projekt styregruppe Projektledelse Projektorganisation Side 9 af 47

10 2.3.2 Hospitalsbyggestyregruppens ansvar og opgaver s byggestyregruppe består af en koncerndirektør, hospitalsdirektøren, projektdirektøren og direktøren for Koncern Byggestyring. Koncerndirektøren er formand. Hospitalsbyggestyregruppen har ansvar for og til opgave: At tilse at projektet til enhver tid følger målsætningerne i regionens hospitals- og psykiatriplaner, samt øvrige af regionsrådet vedtagne politikker og strategier. At overvåge at den økonomiske ramme for projektet overholdes. At overvåge at de kvalitative mål for projektet overholdes. At overvåge at den tidsmæssige ramme for projektet overholdes. At tage initiativ til at igangsætte aktiviteter til at sikre, at konstaterede, væsentlige afvigelser i kvalitet, tid og økonomi håndteres, og følge op på udfaldet heraf. At godkende forslag til brug af 5 pct. reservepuljen på baggrund af indstilling fra projektet At godkende de af projekterne udarbejdede projektplaner som projektets administrative mandat i forbindelse med faseskift og projektændringer. At godkende forslag fra projektet om change requests og andre væsentlige projektændringer. At godkende forslag fra projektet om disponeringsregler for anvendelse af pulje til uforudseelige udgifter. At godkende disponeringsbeføjelser på baggrund af indstilling fra hospitalsdirektøren At overvåge at initiativer til offentligt-privat innovationssamarbejde gennemføres i henhold til plan udarbejdet af projektet. At godkende materiale fra projektet til forelæggelse for politisk følgegruppe, forretningsudvalg og regionsråd for den kommende fase af byggeprojektet At drøfte med henblik på formandens vurdering, forelæggelse af væsentlige spørgsmål for den politiske følgegruppe, forretningsudvalg og regionsråd. Hospitalsbyggestyregruppen holder møde minimum en gang i kvartalet, og sekretariatsbetjenes af Koncern Byggestyring Hospitalsdirektøren og projektdirektørens ansvar og opgaver Hospitalsdirektøren er projektansvarlig for hospitalsbyggeprojektet, og varetager bygherrerollen som grundlæggende beskrevet i Bygherrevejledning Hospitalsdirektøren bærer hermed ansvaret for projektets gennemførelse. Hospitalsdirektøren (Suzanne Aaholm) og projektdirektøren (Henrik Schødts) har ansvaret for og til opgave: Side 10 af 47

11 At den fysiske ramme for hospitalets organisatoriske og tekniske udvikling er i overensstemmelse med de af regionsrådet og administrationen fastsatte rammer og målsætninger. At projektet er organiseret, ressourcesat og bemandet forsvarligt igennem hele projektet. At der løbende sker en opfølgning på indhold, økonomi, tid, kvalitet og risiko At udarbejde forslag til hospitalsbyggestyregruppen om change requests og forelægge væsentlige ændringer. At udarbejde indstilling om brug af 5 pct. reservepuljen til hospitalsbyggestyregruppen. At der udarbejdes materiale til forelæggelse for den politiske følgegruppe, forretningsudvalg og regionsråd, herunder ansøgning om bevilling til budget for den kommende fase af byggeprojektet. At de rationaliseringsgevinster, der er forudsat i forbindelse med projektet, efterfølgende kan realiseres og er dokumenteret. At organiseringen af projektet muliggør en ibrugtagning således, at personalet er forberedt på og trænet i at arbejde i de nye eller renoverede rammer, der er et resultat af byggesagen. At projektstyregruppens sammensætning sikrer, at der i resten af organisationen er en generel tillid til de trufne beslutninger. At udarbejde plan for initiativer til offentligt - privat innovationssamarbejde (OPI). At udarbejde og vedligeholde forslag til regler for disponeringsbeføjelser i projektet. Til støtte for hospitalsdirektøren og projektdirektøren er nedsat en projektstyregruppe, hvis sammensætning og opgaver og mødekadence er defineret af hospitalsdirektøren og godkendes i hospitalsbyggestyregruppen. Hospitalsdirektøren er formand for projektstyregruppen. Endvidere deltager projektdirektøren (næstformand), 1 vicedirektør, og centrale faglige medarbejdere såvel fra klinikken som fra facility management (FM). Projektledelsen rapporterer skriftligt til hospitalsbyggestyregruppen minimum en gang i kvartalet, jf. kapitel 3 om rapportering. Projektledelsen godkender projektplan, som projektorganisationen udarbejder i forbindelse med faseskift og væsentlige projektændringer Projektets ledelse og projektorganisationen Projektdirektøren for har det daglige ansvar for driften af projektet, herunder styring og koordinering af alle projektets aktiviteter, fx leverandørstyring, kontraktstyring ansættelse og afskedigelse af medarbejdere/projektansatte. Projektorganisationens ledelse består af projektdirektør, projektchef, øko- Side 11 af 47

12 nomi- og proceschef, sekretariatschef samt administrations- og analysechef. Projektledelsen sikrer, at der gennem hele projektet vil ske involvering af ledere og medarbejdere på hospitalet. Projektets ledelse sikrer, at der udarbejdes og ajourføres en projekthåndbog for projektet. I projekthåndbogen er redegjort for projektorganisationens sammensætning og kompetencer, sammensætning af projektstyregruppe, brugergrupper, funktionsbeskrivelser mv. Projektorganisationens opgaver vil løbende ændre sig gennem hele forløbet, og der er slåedes behov for forskellige kompetencer i de forskellige faser af byggeriet. Projektorganisationen vil løbende blive tilpasset hertil. Projektorganisationen består i december 2012 af ti medarbejdere (heraf én projektansat) og to studenter. Projektorganisationen er organiseret i tre spor: Byggeri, økonomi og proces samt administration og analyse. Der pågår pt. en udvidelse af projektorganisationen med det formål at styrke kompetencerne inden for bl.a. byggestyring, økonomistyring, analyse og projektledelse. Projektorganisationen bistås af eksterne rådgivere: Cowi (bygherrerådgivning) og Lohfert & Lohfert (funktionsplanlægning). Det er bygherrerådgiverens opgave at bistå bygherren i forberedelsen og gennemførelsen af det samlede projekt Koncern Byggestyring Koncern Byggestyring er en stab på koncernniveau, under ledelse af en stabsdirektør. Stabsdirektøren refererer til et medlem af koncerndirektionen. Koncern Byggestyring er sekretariat for den politiske følgegruppe og hospitalsbyggestyregruppen. Koncern Byggestyring udarbejder rammerne for den overordnede styring og koordinering af regionens større hospitalsbyggeprojekter. Byggeprojekterne omfatter projekter med støtte fra Statens Kvalitetsfond, også kaldet kvalitetsfondsprojekter, samt et nyt neurorehabiliteringshus på Nyt Hospital Glostrup og to nye regionale sterilcentraler. Koncern Byggestyring vejleder og bistår Region Hovedstadens øverste administrative og politiske ledelse i forbindelse med byggeprojekterne. Koncern Byggestyring samarbejder med hospitalerne om at sikre fremdrift, styring og koordinering af projekterne. Koncern Byggestyring skal endvidere udarbejde rammerne for den økonomiske styring af projekterne, konso- Side 12 af 47

13 lidere risikostyring og varetage den løbende controllingfunktion i forbindelse med projekternes rapportering og i forbindelse med godkendelse af budget ved faseskift og bevillingsafgivelse. Koncern Byggestyring skal samarbejde med interne og eksterne organisationer om at udnytte projekternes potentiale til at fremme regional vækst, erhvervsudvikling og innovation. Koncern Byggestyring varetager desuden opgaverne med at sikre, at politisk relevante sager forberedes, dokumenteres og fremlægges for politiske følgegrupper, forretningsudvalg og regionsråd, samt følger op på de politiske beslutninger. Side 13 af 47

14 3. Afrapportering 3.0 Krav til styringsmanual Styringsmanualen indeholder en redegørelse for projektets afrapportering med beskrivelse af ansvarlig funktion for udarbejdelse, kontrol og godkendelse. Rapportering vedrørende projekterne skal sikre, at man på politisk og administrativt ledelsesniveau til stadighed har et retvisende billede af projektets status og fremdrift. 3.1 Rapportering og opfølgning Den løbende rapportering og styring har til formål at identificere og håndtere eventuelle risici for projektets mål for kvalitet, tidsplan og økonomiske ramme. Projektorganisationen sikrer, at tvister håndteres løbende og så hurtigt som muligt. Der redegøres for udestående tvister i den løbende rapportering, som godkendes af hospitalsdirektøren. Såfremt der forekommer afvigelser i forhold til de planlagte forudsætninger forelægges hyppigere rapportering på alle niveauer. I tilfælde af akut indtrådte hændelser og i det omfang hændelserne truer projektets overordnede økonomi og tidsplan, rapporteres straks herom til hospitalsdirektør og hospitalets byggestyregruppe. Der vil ligeledes skulle ske en umiddelbar inddragelse af Koncern Byggestyring, med henblik på at tilrettelægge den videre proces. Der er fastlagt følgende niveauer for rapportering, minimumskrav til indhold i rapporteringen og hyppighed for rapporteringen Fra projektorganisation til hospitalsdirektør Projektorganisationen udarbejder minimum en gang månedligt en skriftlig rapport (månedsrapporten), som godkendes af hospitalsdirektøren. Rapporteringshyppighed fastlægges særskilt ved faseskift og gennemførelse af særligt følsomme aktiviteter. Rapporteringen består af rapportering for delprojekter og det samlede projekt Fra hospitalsdirektør til hospitalsbyggestyregruppe Projektet udarbejder med udgangspunkt i månedsrapporten kvartalvis en overordnet, skriftlig rapport for projektets fremdrift, herunder med særlig Side 14 af 47

15 fokus på afvigelser, til hospitalets byggestyregruppe. Rapporten godkendes af hospitalsdirektøren Fra projekt til Koncern Byggestyring Hospitalsdirektøren godkender den månedlige rapport (månedsrapporten), som fremsendes til Koncern Byggestyring senest den 10. i hver måned Rapportering til regionsrådet Koncern Byggestyring udarbejder rapportering til regionsrådet på aggregeret niveau. Det vil sige opsamlet på tværs af projekterne på basis af den indkomne rapportering fra projekter. Forretningsudvalg, regionsråd samt politiske følgegrupper forelægges to gange årligt en samlet statusrapportering for projekterne. Senest i forbindelse med udbetaling af midler fra Statens Kvalitetsfond, skal der rapporteres hvert kvartal, hvilket erstatter de to årlige statusrapporteringer. Ved den kvartalsvise fremlæggelse for regionsrådet af status for kvalitetsfondsprojekterne skal rapporterne, efter udbetaling af midler fra Kvalitetsfonden, forsynes med en revisionserklæring fra regionens uafhængige revisor. Der udarbejdes en revisionserklæring pr. projekt. Erklæringen udarbejdes efter retningslinjer i revisionsinstruks og konkret aftale med Region Hovedstadens revision. Beskrives nærmere i controllingmanualen, som udarbejdes af Koncern Byggestyring Rapportering til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Projektet skal senest ved udbetaling af midler fra Kvalitetsfonden påbegynde rapportering kvartalsvis i henhold til retningslinjer beskrevet i Kvartalsrapportering til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse om kvalitetsfondsbyggerierne. Koncern Byggestyring vil forestå den samlede forelæggelse for regionsrådet og ministerium. Kvartalsrapporteringen skal give et samlet overblik over udvikling i økonomi, fremdrift, risici og resultater for det kvalitetsfondsstøttede byggeri. Den skal give Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse indsigt i de enkelte projekters forløb og betrygge, at projektet kan realisere de resultater, som ligger til grund for tilsagnet om støtte fra Kvalitetsfonden, særligt med vægt på, at der indenfor den økonomiske ramme kan etableres et tidssvarende og fuldt funktionsdygtigt hospital. Kvartalsrapporten vedlægges en ledelseserklæring, hvor regionsrådsformanden og regionsdirektøren erklærer, at kvartalsrapporteringen til staten efter bedste overbevisning giver et retvisende billede af status for projekterne. Der udarbejdes én samlet ledelseserklæring for alle projekter under et. Side 15 af 47

16 3.2 Rapporteringsskabelon Rapportering til hospitalernes byggestyregruppe, hospitalsdirektør og Koncern Byggestyring sker efter en fastlagt rapporteringsskabelon. Rapporteringsskabelon for den månedlige rapport er vedlagt i bilag 1 Månedsrapportering. Side 16 af 47

17 4. Styring af økonomi og tid 4.0 Krav til styring af økonomi og tid Styringsmanualen er en supplerende ramme til de eksisterende regler og retningslinjer for styring af økonomi og tid: Budget- og regnskabssystem for regioner. Kasse- og regnskabsregulativ for Region Hovedstaden. Bevillingsregler for Region Hovedstaden. Regnskabsprincipper for det omkostningsbaserede regnskab i Region Hovedstaden. 4.1 Den overordnede økonomistyringsopgave Opgaver og ansvar Formålet er at sikre en effektiv økonomistyring og retvisende økonomisk rapportering for den samlede organisation og det politiske niveau, i sammenhæng med den øvrige rapportering for de større investeringsprojekter (tid, risiko, kvalitet, kommunikation og samarbejde). Beslutnings- og forretningsgange fastlægges så sporbarhed og dokumentation for beslutninger sikres og skaber forudsætninger for: At sikre budgetoverholdelse. At projektet gennemføres inden for det investeringsbudget, som regionsrådet godkender som den samlede økonomiske ramme for det samlede projekt, herunder delprojekter. At sikre, at økonomistyringen understøtter, at der træffes økonomisk forsvarlige beslutninger. At sikre overblik over bevillinger. At overholde bestemmelser i styringsmanualen. At opfylde krav fra eksterne parter, herunder regionens revisor, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, Rigsrevisionen samt Regeringens Ekspertpanel At budgetmæssige afvigelser, indtrufne såvel som forventede, forelægges forretningsudvalget, når der forudses ikke uvæsentlig risiko herfor. At sikre et samlet overblik over og ensartet niveau for rapportering. At opfylde gældende regler for krav til regnskabsaflæggelse. At sikre information om projektfremdrift i forhold til økonomisk forbrug. Opgave- og ansvarsfordelingen følger princippet om, at dispositionsret og økonomisk ansvar følges ad, og at klar og entydig kompetencefordeling og forretningsgange for opgaverne, vil medvirke til at sikre opnåelse af styringens formål. Side 17 af 47

18 4.1.2 Disponeringsbeføjelser Projektet har udarbejdet et regelsæt vedrørende disponeringsbeføjelser (jf. Økonomistyringsmanual principper for økonomistyring ). Reglerne indeholder en fortegnelse over, hvem der er disponeringsberettigede, inden for hvilken beløbsmæssig ramme der kan disponeres, og i hvilket omfang disponeringsbeføjelsen kan overdrages. Regelsættet udarbejdes under hensyntagen til regionens kasse- og regnskabsregulativ mv. Der er pr. dec følgende godkendelses procedure indført i Nyt Hospital Nordsjællands projektorganisation. Projektorganisationen forventer, at beføjelsesstrukturen som min. revideres hvert år. Projektdirektør Beløb > kr. anvisning sker via Projektdirektør. Økonomi- og Proceschef Beløb < kr. anvisning sker via Økonomi og Proceschef Administrative omkostninger Uanset beløb sker attestation via projektsekretæren Administration og analyse Økonomi og Proces Byggeri og program Ledelsessekretariat Attestation og kvalitetssikring af Attestation og kvalitetssikring af Attestation og kvalitetssikring af Attestation og kvalitetssikring af faktura sker via projektleder, faktura sker via projektleder, faktura sker via projektleder, faktura sker via projektleder, som er ansvarlig for projektet som er ansvarlig for projektet som er ansvarlig for projektet som er ansvarlig for projektet Side 18 af 47

19 4.2 Økonomisk ramme og tidsplan for det samlede projekt Økonomisk ramme Byggeprojektet skal gennemføres inden for den givne totalramme på 3,8 mia. kr. (09-pl) som fremgår af det foreløbige tilsagn fra staten. Det samlede investeringsbudget opdeles i delprojekter Tidsplan for projektets faser Der er udarbejdet en hovedmilepæls- og tidsplan (senest revideret i november 2012) for planlægning og udførelse af byggeriet. Der udarbejdes endvidere tidsplan for delprojekter og efter behov for delaktiviteter. Den mere nuancerede opdeling i delprojekter og aktiviteter sker efter valg af vinderprojekt. Opdelingen vil i videst muligt omfang følge opdelingen i bevillinger og leve op til kravene stillet af Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Hovedtidsplanen omfatter byggesagens planlagte (totale) tidsforløb fra start til slut og omfatter følgende faser: Ideoplæg Projektkonkurrence (konkurrencegrundlag og resultat) Byggeprogram (projektkonkurrencen for afholdes før byggeprogrammet udarbejdes) Ansøgning om endeligt tilsagn søger om endeligt tilsagn parallelt med afholdelse af projektkonkurrencen. Dispositionsforslag Projektforslag Forprojekt og hovedprojekt Licitation Udførelse Ibrugtagning Aflæggelse af regnskab Tidsstyringen har til formål at sammensætte og gennemføre projektets aktiviteter efter en plan, der overholder projektets rammer mht. mål, kvalitet, tid og økonomi og tager hensyn til projektets usikkerhed samt muliggør nøjagtig opfølgning. Hovedtidsplanen indeholder alle relevante milepæle, herunder godkendelser i Region Hovedstadens forretningsudvalg og i regionsråd, myndighedsansøgninger, høringsperioder og myndighedsgodkendelser samt udbud og kontrahering af rådgiverydelser, entreprisearbejder og væsentlige tekniske leverancer. Ligeledes fremgår planlagte møder i den politiske følgegruppe og hospitalsbyggestyregruppen af tidsplanen. Side 19 af 47

20 Tidsplanen er udarbejdet således, at den kan illustreres både på et overordnet niveau, og et meget detaljeret niveau. Udvikling i tids- og aktivitetsplanen indgår i rapporteringen Forelæggelse for regionsrådet ved faseskift Som et kvalitetsfondsprojekt forelægges og godkendes projektet for Nyt Hospital Nordsjælland i regionsrådet ved følgende faseskift: Ideoplæg Projektkonkurrence (konkurrencegrundlag og resultat) Byggeprogram (projektkonkurrence kan afholdes før eller efter byggeprogram udarbejdes) Ansøgning om endeligt tilsagn Dispositionsforslag Projektforslag Ved de efterfølgende faseskift forelægges projektet alene for regionsrådet, hvis indholdet afviger væsentligt fra det, som tidligere er besluttet i regionsrådet, herunder ved overskridelse af den økonomiske ramme. Endvidere forelægges aflæggelse af investeringsregnskab for regionsrådet. Forelæggelserne behandles forinden i den politiske følgegruppe. Der udarbejdes en projektplan for hvert projekt og delprojekt. Projektplanen opdateres ved faseskift, så den til enhver tid beskriver styringen af den kommende fase. Paradigme for projektplan anvendes. I forbindelse med licitationer følges retningslinjer for, hvornår prismæssigt afvigende licitationsresultat skal forelægges for regionsrådet. Retningslinjer vil indgå i controllingmanualen. Licitationsresultatet forelægges for hospitalsbyggestyregruppen, der foretager den endelige vurdering om forelæggelse for regionsråd ud fra de givne retningslinjer. 4.3 Bevillinger Bevilling Regionsrådet er bevillingsmyndighed og godkendte bevillinger er grundlaget for enhver opgave, som udføres i forbindelse med byggeprojektet. Formelt set defineres en bevilling som Regionsrådets bemyndigelse til den ansvarlige ledelse til at afholde udgifter eller erhverve indtægter til en opgave i overensstemmelse med de beløbsmæssige og materielle forudsætninger for bevillingen. Side 20 af 47

21 Bevillingen indeholder dermed en økonomisk og en materiel/ indholdsmæssig del: Bevillingen angiver den styrende økonomiske ramme for udgifter og indtægter til en opgave og må ikke overskrides. Udgifter og indtægter må alene anvendes til det indhold, som regionsrådet godkender. Alene regionsrådet kan godkende eller ændre bevillinger. Investeringsbevillinger er bevillinger til en bygge- og anlægsopgave. Investeringsbevillingen dækker hele opgaven uanset perioden og kan derfor være et- eller flerårig. Til investeringsbevillingen er derfor tilknyttet rådighedsbeløb, der angiver de maksimale årlige udgifter til projektet. Summen af rådighedsbeløb svarer til bevillingen. Er der afvigelser mellem de regnskabsførte udgifter i et år og årets rådighedsbeløb, kan mer- eller mindreforbrug normalt overføres til det kommende år, jf. regionens bevillingsreglers bestemmelser om overførsler mellem år. Investeringsbevillinger afgives brutto. Det indebærer, at en ekstraindtægt, fx i form af donation fra en fond, skal godkendes i regionsrådet før en tilsvarende merudgift kan afholdes, jf. budget- og regnskabssystem for regioner, som kræver en politisk forelæggelse og afgivelse af særskilt bevilling for enkeltinvesteringer, der overstiger 10 mio. kr. Af bevillingsreglerne fremgår derudover, at investeringer, anskaffelser eller projekter, der i henhold til regler for definition af et aktiv, skal registreres i regionens anlægskartotek. Ved bevillingsgodkendelsen tager regionsrådet stilling til: Projektets eller delprojektets indhold og kvalitet. Det samlede investeringsbudget til projektet eller delprojektet. Rådighedsbeløb til projekt eller delprojekt (udgifter pr. år). Prisindeks for investeringsbudget og rådighedsbeløb. Milepæle og tidsplan. Finansiering af udgifterne. For at sikre kontinuerlig fremdrift ved faseskift, kan der søges om midler til videreførelse af projektarbejdet under den politiske behandling af projektet, typisk op til 6 måneder. Der er udarbejdet en bevillingsstrategi for projektet i forbindelse med ansøgning om endeligt tilsagn. Bevillingsstrategien følger projektets overordnede anlægsbudget i forhold til opdeling mellem forskellige omkostningsvariabel samt den forventede opdeling i bevillinger gennem projektets livscyklus. Projektorganisationen forventer, at projektets opdeling i delprojekter vil følge bevillingsstrategien således, at der er gennemsigtighed mellem delprojekter og bevillinger. Side 21 af 47

22 4.3.2 Opdeling af byggeprojektet i delprojekter Med henblik på at sikre overskuelighed og minimere risiko for budgetoverskridelser opdeles projektet i et antal klart afgrænsede delprojekter med tilhørende budgetter og milepæls- og tidsplaner. Opdelingen i delprojekter kan være hensigtsmæssig, hvor disse hver især er naturligt velafgrænsede med hensyn til tidsmæssig afvikling, størrelse, teknisk indhold og fysisk/geografisk placering. For egentlige byggearbejder er et delprojekt derfor typisk bygninger. For andre typer af arbejder afgrænses delprojekter til en specifik veldefineret opgave, som f. eks. byggemodning, tværgående byggeledelse eller IT/medicoteknik. Delprojekter kan ligeledes være et planlægningsprojekt i form af bygherrens projektorganisation og tværgående delprojekter som konkurrenceafholdelse og projektering frem til udbud og licitation. Derudover kan delprojekter omfatte byggeprojekter, som kan overskues og styres uden yderligere opdeling i underprojekter. Konkrete eksempler er bl.a. P-hus, patienthotel eller administrationsbygning. Opdeling af det samlede kvalitetsfondsbyggeprojekt i delprojekter sker i de indledende planlægningsfaser efter projektkonkurrencen og i sammenhæng med projektets bevillingsstrategi. 4.4 Budget Budgettet for det samlede byggeprojekt og for de enkelte delprojekter bearbejdes ved at øge detaljering i takt med, at projektet gennemløber faseskift. Den forventede udvikling af det økonomiske overslag for projekt og delprojekter fremgår af nedenstående skema. Det fremgår ligeledes af skemaet, hvilke dokumenter der forudsættes at dokumentere budgettet for hver af faserne. Side 22 af 47

23 Fase 0. Foreløbigt tilsagn fra statens kvalitetsfond Grundlag for budget (økonomisk overslag) Statslig udmeldt budgetramme 1. Ideoplæg Overslag på baggrund af planlagt areal (kr/m²), tilslutningsafgifter, kunst, reserve mv. Budgetdokument (dokumentation) Generalplaner, ideoplæg Bevilling i regionsråd til gennemførelse af næste fase 2. Projektkonkurrence Konkurrencegrundlag Bevilling i regionsråd til gennemførelse af næste fase 3. Byggeprogram Overslag på baggrund af planlagt areal, jf. ideoplæg (kr./m²) 4. Dispositionsforslag delprojekt Overslag på baggrund af konkurrenceforslag og m² priser. Forudsætninger for budgettet angives. Bevilling i regionsråd til gennemførelse af næste fase Projektansøgning til ekspertpanelet indeholder planlægningsbudget, overslag over effektiviseringsgevinster, risikoanalyse, byggeprogram Bevilling i regionsråd (projekteringsbevilling) 5. Projektforslag Budget i hovedposter Styrende budget fastlægges. Investeringsbevilling i regionsrådet 6. Hovedprojekt Overslag på baggrund af endeligt projekt (bygningsdele, konstruktioner, materialer mv.). Myndighedsprojekt udarbejdes. 7. Licitation Tilbudspriser fra entreprenører, tilslutningsafgifter, omkostninger, bygherreudgifter mv. Forelæggelse af licitationsresultat for regionsrådet efter retningslinjer for, hvornår divergerende økonomi skal forelægges 8. Udførelsesfase Løbende opgørelser af forventet regnskab for delprojekter og total 9. Ibrugtagning Foreløbigt regnskab 10. Aflæggelse af regnskab Endeligt revisionspåtegnet regnskab forelægges regionsrådet Side 23 af 47

24 Projektorganisationen for kvalificerer trinvis det økonomiske overslag for projektet og delprojekter. Der sker løbende frem til projektforslag forelæggelse for regionsrådet med henblik på godkendelse af projektets fremdrift og afgivelse af bevilling til projektets næste fase. Det forudsættes som følge heraf, at der løbende udarbejdes risikoanalyser til belysning af risikofaktorer og risikoomfang, jf. regionens risikostyringsmanual. Det forudsættes, at projekterne tilrettelægges og opdeles i delaktiviteter i videst muligt omfang, således at det i hele forløbet vil være muligt at reducere eller tilføje aktiviteter, og sikre tilpasning i henhold til budgetoverholdelse. Disse krav skal fremgå i udformningen af rådgiver- og entrepriseudbudsog kontraktmaterialet fx i form af optioner. Budgetgrundlaget i de enkelte faser af byggeprojektet skal dokumenteres af hensyn til projektets økonomistyring. Dette gør byggeorganisationen via økonomisystemet. Der vil i forbindelse med rapportering ske en opfølgning på det forventede regnskab for delprojekter og for det samlede projekt, jf. kapitel 3 om afrapportering. 4.5 Reservepuljer og indekseringsrisiko Den enkelte byggeorganisation skal gennem hele forløbet budgettere, styre og tilpasse økonomien inden for den ramme, der er tildelt projektet. I forbindelse med budgettering af projekterne afsættes puljer til reserver, dels en pulje til uforudseelige udgifter og en 5 pct. reservepulje. Puljen til uforudseelige udgifter udgør 10 pct. af entrepriseudgifterne, afhængigt af projektets kompleksitet og risikoprofil. Det er den enkelte byggeorganisation, der ud fra en vurdering af risici og forudsætninger udarbejder budget for de enkelte aktiviteter. Fastlæggelse af puljen godkendes i projektets byggestyregruppe Der er derudover fastsat en 5 pct. reservepulje for kvalitetsfondsprojektet. Denne reservepulje beregnes af investeringsrammen for det samlede projekt, dvs. 3,8 mia. kr. (09-pl). Endelig vurderes kvalitetsfondsbyggeprojekterne at stå overfor en risiko i forbindelse med indeksregulering af bevillinger og omkostninger, idet det sker ved henholdsvis den regionale anlægs-pl (indtægter) og byggeomkostningsindeks for boliger (udgifter). Det er vurderingen, at en sandsynlig udvikling i differencen mellem de to indeks vil være mindst 1 pct. årligt. Side 24 af 47

25 Dette medfører en budgetusikkerhed for projekterne, som skal håndteres i budgetlægningen såvel som i det videre projektforløb. Håndtering af indekseringsrisiko vil i lighed med øvrige risici skulle ses i sammenhæng med de afsatte reserver og udmøntning af disse i de enkelte projekter. Byggeorganisationen udarbejder og hospitalsdirektøren godkender forslag til projekttilpasninger (change requests), der efter godkendelse i regionsrådet kan gennemføres ved budgetproblemer, jf. afsnit nedenfor. Udmøntningen af 5 pct. reservepuljen vil afhænge af det enkelte projekts risikoprofil og opgørelse af indekseringsrisiko. Udgangspunktet er, at puljen ikke bringes i anvendelse med mindre, der er taget tilstrækkelig højde for budgetusikkerhed gennem projektets pulje til uforudseelige udgifter eller change request liste. Er der den fornødne betryggelse om budgetsikkerheden og indstilling om udmøntning er godkendt i hospitalsbyggestyregruppen, kan 5 pct. reservepuljen gradvist anvendes fra projektets tidlige faser. Udmøntning af puljen sker således efter en samlet vurdering af det enkelte byggeprojekt. Nærmere beskrivelse heraf indgår i controllingsmanualen. 4.6 Change request liste Projektets ledelse har udarbejdet et katalog med forslag til projektændringer, change request liste, som beskrevet i Regnskabsinstruks til behandling af tilskud fra Kvalitetsfonden til sygehusbyggeri, dateret 2. juli Disse forslag skal konkret kunne gennemføres, såfremt der enten opstår behov for at reducere projektets omfang/kvalitet på grund af budgetproblemer, eller der opstår budgetmæssig mulighed for at udvide/styrke projektet. Listen skal opdeles tidsmæssigt ud fra projektets faser, ligesom forslagene skal angive en beløbsmæssig størrelse. Change request listen godkendes af regionsrådet i forbindelse med behandling af den endelige ansøgning til Ekspertpanelet. Change request listen vil derefter blive detaljeret, prioriteret og kvalificeret i forhold til beløbs- og tidsangivelser. Change request listen godkendes endeligt senest i forbindelse med anmodning om udbetaling af midler fra Statens Kvalitetsfond. Listen over change requests vil løbende blive detaljeret og der udpeges områder og emner, der helt eller delvist kan udgå af projektet, for at sikre overholdelse af budgettet. Det vil blive aftalt med de projekterende rådgivere, at der skal udarbejdes konkrete change request lister før alle faser, og specielt ved udbud, licitation og udførelsesfasen. Således vil der ved fastlæggelse af budgettet for licitation være konkrete forslag til justering/reduktion af projektet i forhold til overholdelse af budgettet. Side 25 af 47

26 Præmissen for at lade områder eller emner helt eller delvist udgå af projektet vil være, at formålet med projektet stadig kan indfries. Afhængigt af projektfasen vil der i hvert enkelt tilfælde være behov for, at vurdere konsekvenserne i forhold til betydningen for fremtidige produktivitetsgevinst, fleksibilitet, kvalitet m.m. I forhold til prioriteringskataloget på nuværende tidspunkt skal det understreges, at allerede i foråret 2012 har foretaget en grundig budgetvalidering. I forbindelse med den heraf følgende arealog budgettilpasning, er der således allerede forudsat markante besparelser på byggeriet. Som eksempel herpå kan nævnes reduktion af kontorarealer og arealer til service og værksteder. Disse arealtilpasninger er valgt, idet de ikke vurderes at påvirke hospitalets kliniske funktioner. Det vurderes imidlertid vanskeligt at reducere projektet yderligere, uden at dette vil influere på hospitalets kapacitet og aktiviteter. De emner, der på nuværende tidspunkt kan på, er: Reduktion af fælles træningsarealer med henblik på gennemførelse af træning på sengestuer Yderligere optimering og reduktion af fællesarealer Reduktion af den afsatte pulje til kunst Genovervejelse af sengestuekonceptet for visse begrænsede patientgrupper En reduktion af de fælles træningsarealer med ca. 20 pct. Denne ændring vurderes at kunne frigive ca. 7,3 mio. kr. Reduktionen vil kunne realiseres frem til udbud af entreprise. Ved senere realisering vil besparelsen blive mindre. Muligheden for en yderligere optimering og reduktion af fællesarealer vil skulle vurderes på baggrund af de indkomne konkurrenceforslag og i bearbejdningen frem til dispositionsforslag. Reduktion af den afsatte pulje til kunst fra 1 pct. af totalrammen til ½ pct. kan reducere budgettet med ca. 18 mio. kr. Genovervejelse af sengestuekonceptet i form af flersengsstuer for visse patientgrupper kan realiseres frem til dispositionsforslaget. Potentialet for reduktion af anlægsbudgettet forbundet hermed vurderes imidlertid at være begrænset. Herefter tilbagestår en reduktion af antallet af senge. Der vurderes at kunne realiseres en besparelse i budgettet på ca. 27 mio. kr. pr. 32 senge. Denne reduktion vil kunne realiseres frem til entrepriseudbud. Ved senere realisering vil besparelsen blive mindre. Side 26 af 47

27 4.7 Opfølgning Opfølgning på byggeriernes økonomi, tid, kvalitet og fremdrift mv. foretages i som beskrevet i kapitel 3 og efter en fast skabelon, som indgår i byggestyringsløsningen i regionens økonomisystem. Rapportering omfatter opgørelse af projektets økonomiske stade og byggemæssige fremdrift. Oplysninger om projektets forbrug i relation til planlagte aktiviteter skal i tilfælde af afvigelser suppleres med planlagte handlinger for sikring af overholdelse af budget og eventuelle ændringer i aktiviteter samt projekttilpasninger. Kontoplanerne opbygges således, at de understøtter budgettering, styring af kontrakter og rapportering og er i overensstemmelse med krav til kontering fra ministerier mv., jf. bilaget Økonomistyring og tid. Opfølgning og rapportering vil derudover følge skabelon for kvartalsrapportering fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse 4.8 Økonomisystem og systemunderstøttelse Kvalitetsfondsbyggeprojekterne anvender byggestyringsløsningen i regionens økonomisystem (SAP). Byggestyringsløsningen er implementeret med henblik på at understøtte kvalitetsfondsbyggerierne og regionens andre større investeringsprojekter i forbindelse med økonomi- og kontraktstyring samt rapportering. 4.9 Investeringsregnskaber Projektets ledelse udarbejder løbende investeringsregnskab, når en bevilling afsluttes. Der aflægges et særskilt revisionspåtegnet investeringsregnskab. Retningslinjer for udfærdigelse af investeringsregnskaber fremgår af regionens regnskabsregler samt regnskabsinstruks for kvalitetsfondsstøttet byggeri, herunder krav til revisionspåtegnelse og aktivering. Investeringsregnskabet forelægges regionsrådet til godkendelse i den frekvens projektet i øvrigt afrapporterer til regionsrådet. Forud for fremlæggelse, skal investeringsregnskabet for de enkelte hospitalsprojekter revisionspåtegnes. Denne uafhængige revision foretages af Region Hovedstadens revisor. Side 27 af 47

28 5. Risikostyring 5.0 Politik og strategi Risikostyring er et særligt fokusområde i byggeprojekterne i Region Hovedstaden. Ansvar for risikostyring og håndtering af risiko og usikkerhed i relation til byggeprojekterne er forankret i byggeorganisationen. Risikostyring er en kontinuerlig proces, som gennem systematisk anvendelse af risikostyringspolitikker, rutiner og teknikker har til formål at fastlægge risikosammenhænge og at identificere, analysere, vurdere, behandle, kommunikere, styre og overvåge risici. Risiko defineres som erkendelige fremtidige uønskede begivenheder, som kan vurderes ud fra sandsynlighed og konsekvens. Usikkerhed defineres som fremtidige uønskede begivenheder, der ikke er mulighed for at forudsige. Den overordnede målsætning for risikostyring i Region Hovedstaden er: At identificere og reducere risiko forbundet med byggeprojekterne. At skabe transparens omkring sandsynligheden for at nå byggeprojekternes målsætninger. At sikre proaktivitet i beslutninger, der vedrører byggeprojekterne både på operationelt, taktisk og strategisk niveau. Risikostyring varetages af projektledelsen på og en integreret del af de formelle rapporteringskrav til region og stat. Projektorganisationen for har i 2012 igangsat et systematisk arbejde med risikostyring. I juni 2012 afholdtes en risikoworkshop, hvor projektorganisationen identificerede risici, der skal arbejdes med i konkurrenceprogramsfasen. Efterfølgende er disse risici blevet opsamlet i et risikoregister, projektets risikolog, hvor risici løbende identificeres og opdateres. Sideløbende er der blevet udviklet principper for risikostyring i projektorganisationen. Principperne bygger dels på Region Hovedstandens manual for risikostyring og dels egne initiativer i, der har fokus på at implementere risikostyring som en integreret del af projektledelsen i projektets aktiviteter. Side 28 af 47

29 Formålet med risikostyring er at opnå størst mulig sikkerhed for, at projektet kan gennemføres uden utilsigtede scenarier som for eksempel overskridelse af tidsterminer eller økonomiske rammebevillinger. Det er projektorganisationens ansvar, at der løbende identificeres risici og følges op på identificerede risikoforhold. I er der udpeget en overordnet risikoansvarlig, der har ansvaret for, at projektet overholder kravene til risikostyring og rapportering samt en risikokoordinator, som supporterer risikoarbejdet og har ansvar for at opdatere risikologgen. arbejder løbende med at forbedre den styringsmæssige ramme for risikostyringen. 5.1 Risikostyringsmanual Projektets risikostyring gennemføres i overensstemmelse med retningslinjerne i Koncern Byggestyrings Risikostyringsmanual. Manualen omhandler en beskrivelse af og retningslinjer for risikostyringsprocessen herunder gennemførelse af workshops og opfølgende handlinger, risikorapportering, anvendelse af risikostyringsværktøj samt ansvar og organisering af arbejdet med risikostyring. Af manualen fremgår også retningslinjer for risikoledelse på byggeprojekterne, herunder hvordan viden om risiko bruges i beslutningsprocesserne, der relaterer sig til byggeprojekterne. 5.2 Risikostyringssystem Koncern Byggestyring (KBS), Region Hovedstaden, er i færd med at tilvejebringe et IT-baseret risikostyringsværktøj, der er sendt i udbud og forventes implementeret primo Projektets registrering, bearbejdning og rapportering af risici vil blive foretaget i det risikostyringssystem som Koncern Byggestyring stiller til rådighed. arbejder med identifikation af risici på to måder: Ved risikoworkshops og løbende i forbindelse med opstart og gennemførelse af delprojekter. I de indledende faser af byggeriet afholdes risikoworkshops som minimum ved faseskifte. Antallet af workshops vil øges, når selve byggeriet påbegyndes. Ved disse workshops vil et eksternt rådgivningsfirma med ekspertise i risikostyring være tilknyttet. Derudover deltager en række eksterne samarbejdspartnere samt Koncern Byggestyring. Workshops skal sikre, at risikoidentifikation og risikobearbejdning som minimum indbefatter vurdering af risiko inden for følgende områder: Side 29 af 47

30 Overordnede risiko vedrørende budgettet Grænseflade- og ledelsesproblematik Risiko fra delprojekter Beslutningsrisiko Risiko for styrings- eller infrastrukturnedbrud Risiko for at forudsætninger afviger fra det forventede Risiko for svigt i dømmekraft Risikovurdering og -opfølgning sker løbende i projektafdelingen. Hver måned orienteres s ledelse om risici. Risikovurdering og styring er et fast dagsordenspunkt på disse møder. På mødet besluttes det, hvem der følger op på de enkelte risikoelementer. Ved særligt kritiske parametre nedsættes en tværgående arbejdsgruppe der sikrer, at der bliver fulgt op på den specifikke opgave. Risikoarbejde på delprojekter: For at styrke arbejdet med risiko i projektorganisationen er der udarbejdet en række principper, der har til formål at implementere risikotænkning i de enkelte delprojekter. På nuværende tidspunkt betragtes alle ikkedriftsrelaterede aktiviteter som delprojekter, udviklingen vil dog gå imod færre projekter med tilsvarende større volumen i takt med at selve byggeprojektet igangsættes. Risici vil løbende blive identificeret i forbindelse med forskellige delprojekter under hver enkelt projektfase. Risikovurdering er en integreret del af planlægning af alle delprojekter og skal derfor identificeres i forbindelse med delprojektets projektbeskrivelse. Efter delprojektets godkendelse ved projektorganisationens ledelse fremsender projektleder risikoanalysen med projektinformationer, risikoscore og action plan til risikokoordinator, som registrerer data i risikolog. Projektleder har forpligtelse til at sende opdatering af risici, herunder opfølgning på action plans, risikoscore m.m., til risikokoordinator (frekvens for opdatering afgøres af risikoscorens størrelse) samt informere risikokoordinator ved identifikation af nye risici og når risici lukkes. Under projektets udførelse sker lukning af risici i risikologgen kun efter godkendelse ved økonomi- og proceschef. Ved projektafslutning lukkes alle projektrelaterede risici i risikolog. Side 30 af 47

31 FIGUR 1: RISIKOWORKFLOW FOR RISIKOARBEJDE I DELPROJEKTER I forbindelse med projektorganisationens arbejde med at udvikle principper for risikostyring er der blevet udarbejdet en ansvarsmatrice, der har til formål at skabe klare roller og ansvarsområder i forbindelse med risikoarbejdet på delprojektet: FIGUR 2: ANSVARSMATRICE DELPROJEKTER Som tidligere beskrevet har projektleder ansvar for identifikation af risici ved opstart af delprojekter. I den forbindelse udarbejder projektleder i forbindelse med projektbeskrivelsen en risikoanalyse med forudbestemte elementer, herunder action plans, som efter godkendelse ved projektledelsen fremsendes til risikokoordinator. Projektleder har fortløbende under projektet forpligtelse til at følge op på action plans i en opdateringsfrekvens defineret ud fra risikoscoren. Risikokoordinator har ansvar for at kvalitetssikre den fremsendte risikoanalyse og opdatere risikologgen. Økonomi- og Side 31 af 47

Paradigme for Styringsmanual

Paradigme for Styringsmanual Paradigme for styringsmanual for Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Udgave 2, december 2012 Region Hovedstaden Paradigme for Styringsmanual Udgave 2 Region Hovedstaden Indholdsfortegnelse

Læs mere

Region Hovedstaden. Styringsmanual. (navn på projekt) (måned år) Region Hovedstaden

Region Hovedstaden. Styringsmanual. (navn på projekt) (måned år) Region Hovedstaden Styringsmanual (måned år) Region Hovedstaden Indholdsfortegnelse 1. Projektbeskrivelse... 4 1.1 Projektbeskrivelse... 4 1.2 Vision og målsætning... 4 2. Organisation og ansvar... 5 2.1 Statens og regionens

Læs mere

Emne: Kapacitet på de gymnasiale uddannelser for skoleåret 2013-2014

Emne: Kapacitet på de gymnasiale uddannelser for skoleåret 2013-2014 REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 29. januar 2013 Sag nr. 14 Emne: Kapacitet på de gymnasiale uddannelser for skoleåret 2013-2014 1 bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde

Læs mere

Byggestyringsregler. Region Hovedstaden. Punkt nr. 1 - Revision af regionens byggestyringsregler og paradigme for styringsmanual

Byggestyringsregler. Region Hovedstaden. Punkt nr. 1 - Revision af regionens byggestyringsregler og paradigme for styringsmanual Punkt nr. 1 - Revision af regionens byggestyringsregler og paradigme for styringsmanual Region Hovedstaden Bilag 1 - Side -1 af 8 Byggestyringsregler Regionsrådet Februar 2017 Region Hovedstaden Punkt

Læs mere

Nærværende vejledning beskriver kompetenceskemaets formål, indhold og anvendelse, samt procedure for behandling i hospitalsbyggestyregruppen.

Nærværende vejledning beskriver kompetenceskemaets formål, indhold og anvendelse, samt procedure for behandling i hospitalsbyggestyregruppen. Koncern Byggestyring Opgang Blok E Afsnit 1. sal Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon 51150795 EAN-nr: 5798000384095 Dato: 28. juni 2013 Kompetenceskema for projektorganisationerne Vejledning til anvendelse

Læs mere

Paradigme for. PROJEKTPLAN (nr) (virksomhed) (projekt/delprojekt navn) (fase) (måned år)

Paradigme for. PROJEKTPLAN (nr) (virksomhed) (projekt/delprojekt navn) (fase) (måned år) Paradigme for PROJEKTPLAN (nr) (projekt/delprojekt navn) (måned år) Udarbejdet Kontrolleret Godkendt Navn Navn Navn Dato Dato Dato Indholdsfortegnelse 0. INTRODUKTION... 3 1. PROJEKTPLAN... 4 2. PROJEKTBESKRIVELSE...

Læs mere

Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Paradigme for Styringsmanual

Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Paradigme for Styringsmanual Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok E Telefon 48 20 50 00 Direkte Fax 48 20 57 99 Region Hovedstadens CVR/SE-nr: 29190623 4. februar 2014 Bilag 2 Økonomistyring og tid 1 Grundlag Regnskabsinstruks

Læs mere

Paradigme for PROJEKTHÅNDBOG. (virksomhed) (projektnavn) (version) (dato) Udarbejdet Kontrolleret Godkendt Navn Navn Navn Dato Dato Dato

Paradigme for PROJEKTHÅNDBOG. (virksomhed) (projektnavn) (version) (dato) Udarbejdet Kontrolleret Godkendt Navn Navn Navn Dato Dato Dato Paradigme for PROJEKTHÅNDBOG Udarbejdet Kontrolleret Godkendt Navn Navn Navn Dato Dato Dato Indholdsfortegnelse 0 Introduktion 1 Projekthåndbog 2 Projektbeskrivelse 3 Organisation 4 Månedsrapportering

Læs mere

Udbetalingsanmodning Nyt Hospital Herlev

Udbetalingsanmodning Nyt Hospital Herlev Opgang Blok E Afsnit 1. sal Center for Økonomi Budget og Byggestyring Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød Telefon 38 66 50 00 Direkte +45 61850518 Mail oekonomi@regionh.dk Web www.regionh.dk CVR/SE-nr:

Læs mere

Rapporteringen er lavet efter seneste regnskabsinstruks til behandling af tilskud fra Kvalitetsfonden til sygehusbyggeri pr. 26. juni 2014.

Rapporteringen er lavet efter seneste regnskabsinstruks til behandling af tilskud fra Kvalitetsfonden til sygehusbyggeri pr. 26. juni 2014. Generelle principper Rapporteringen er lavet efter seneste regnskabsinstruks til behandling af tilskud fra Kvalitetsfonden til sygehusbyggeri pr. 26. juni 2014. Regnskabsmæssige principper Generelt er

Læs mere

Kvalitet og Udvikling/KU-Byg - Kurt Reitz

Kvalitet og Udvikling/KU-Byg - Kurt Reitz Oversigtskort Region Sjælland Præsentation 1. Organisationsstruktur i Region Sjælland 2. Generalplanlægning i Region Sjælland 3. Fasedeling og basisorganisation i Region Sjælland 4. Organisationsstruktur

Læs mere

Ministeren for sundhed og forebyggelse. Statsrevisorerne Prins Jørgens Gård 2 Christiansborg DK-1240 København K

Ministeren for sundhed og forebyggelse. Statsrevisorerne Prins Jørgens Gård 2 Christiansborg DK-1240 København K Holbergsgade 6 DK-1057 København K Ministeren for sundhed og forebyggelse Statsrevisorerne Prins Jørgens Gård 2 Christiansborg DK-1240 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk

Læs mere

Styring af anlægsprojekter. Tillæg til projekthåndbog.

Styring af anlægsprojekter. Tillæg til projekthåndbog. Styring af anlægsprojekter Tillæg til projekthåndbog. Styringsvejledning til anlægsinvesteringen Indholdsfortegnelse Indledning -----------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Paradigme for Styringsmanual

Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Paradigme for Styringsmanual Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok E Telefon 48 20 50 00 Direkte Fax 48 20 57 99 Region Hovedstadens CVR/SE-nr: 29190623 Dato: 4. februar 2014 Bilag 3 Kvalitetsstyring 1 Grundlag Det lovmæssige

Læs mere

Bilag 7: Risikovurdering for etablering af Nyt OUH

Bilag 7: Risikovurdering for etablering af Nyt OUH Område: Sundhedsområdet Afdeling: Projektorganisation for sygehusbyggeri Journal nr.: Dato: 22. juni 2010 Udarbejdet af: Lars Jørgen Andersen E-mail: Lars.Jorgen.Andersen@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631278

Læs mere

Bilag 1. Regionsrådets behandling af Projekt Universitetshospital Køge, fordelt på projektets faser

Bilag 1. Regionsrådets behandling af Projekt Universitetshospital Køge, fordelt på projektets faser Bilag 1. Regionsrådets behandling af Projekt Universitetshospital Køge, fordelt på projektets faser Regionsrådets behandling Samlet projekt A1 + A2 (Anlægsentrepriser) B5 (Kontorer) B1 (Behandling syd)

Læs mere

Byggeprogram og anlægsbevilling. (vejledning)

Byggeprogram og anlægsbevilling. (vejledning) Byggeprogram og anlægsbevilling (vejledning) Senest ajourført den 4. november 2008 BYGGEPROGRAM OG ANLÆGSBEVILLING 1. KOMPETENCE- OG OPGAVEFORDELING I HENHOLD TIL BYGGEREGULATIVET Byggeprogram Byggeregulativets

Læs mere

(virksomhed) (projektnavn) (måned år)

(virksomhed) (projektnavn) (måned år) Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Paradigme for Styringsmanual Bilag 1 Månedsrapport Månedsrapport nr. (måned år) Udarbejdet Kontrolleret Godkendt Navn Navn Navn Dato Dato Dato Bilag 1

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om Region Midtjyllands styring af risici og reserver i 2 sygehusbyggerier

Rigsrevisionens notat om beretning om Region Midtjyllands styring af risici og reserver i 2 sygehusbyggerier Rigsrevisionens notat om beretning om Region Midtjyllands styring af risici og reserver i 2 sygehusbyggerier Juni 2017 NOTAT TIL STATSREVISORERNE, JF. RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Rapporteringen er lavet efter seneste regnskabsinstruks til behandling af tilskud fra Kvalitetsfonden til sygehusbyggeri pr. 1. juni 2017.

Rapporteringen er lavet efter seneste regnskabsinstruks til behandling af tilskud fra Kvalitetsfonden til sygehusbyggeri pr. 1. juni 2017. Generelle principper Rapporteringen er lavet efter seneste regnskabsinstruks til behandling af tilskud fra Kvalitetsfonden til sygehusbyggeri pr. 1. juni 2017. Regnskabsmæssige principper Generelt er udgifterne

Læs mere

Procedure for gennemførelse af byggeopgaver i Silkeborg Kommune

Procedure for gennemførelse af byggeopgaver i Silkeborg Kommune Procedure for gennemførelse af byggeopgaver i Silkeborg Kommune Indholdsfortegnelse Forord...1 1. Første idefase...2 2. Ide - og Programudvalg...2 3. Ide og Programudvalgets opgave...2 4. Politisk godkendelse

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ I Svendborg Kommune 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ I Svendborg Kommune 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Kommunalbestyrelsen ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN BESLUTNINGER

REGION HOVEDSTADEN BESLUTNINGER BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN EKSTRAORDINÆRT MØDE Tirsdag den 23. oktober 2012 Kl. 16.00 17.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H2 Møde nr. 13 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Leila Lindén Thor

Læs mere

Administrationsgrundlag vedr. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses kvalitetsfondsmidler til sygehusinvesteringer

Administrationsgrundlag vedr. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses kvalitetsfondsmidler til sygehusinvesteringer Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2012-13 SUU Alm.del Bilag 415 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Sags nr.: 1207534 Dok. Nr.: 1164949 Administrationsgrundlag vedr. Ministeriet for Sundhed

Læs mere

Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden

Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden 20. marts 2015 1. INDLEDNING... 3 2. OVERORDNET ADMINISTRATIV ORGANISERING... 4 2.1 Koncerndirektion... 4 2.2 Koncerncentre... 5 2.3 Hospitaler... 6 2.3.1 Hospitalsdirektioner...

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusbyggerier II. Marts 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusbyggerier II. Marts 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusbyggerier II Marts 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 2/2013 om sygehusbyggerier II Ministeren for

Læs mere

Ny anlægsbudgettering. Af Peter Jonasson

Ny anlægsbudgettering. Af Peter Jonasson Ny anlægsbudgettering Af Peter Jonasson Baggrund Gentagende kritik at budgetteringen af større statslige anlægsprojekter. Både nyere dansk forskning og internationale erfaringer (f.eks. Norge og England)

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusbyggerier. Juni 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusbyggerier. Juni 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusbyggerier Juni 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 3/2011

Læs mere

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune 1 Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Kommunalbestyrelsen ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er et-årige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ for Brand & Redning Sønderjylland

Kasse- og regnskabsregulativ for Brand & Redning Sønderjylland Kasse- og regnskabsregulativ for Brand & Redning Sønderjylland Version af 1. februar 2016 Indhold Formål... 3 Det økonomiske ledelsestilsyn... 4 Budgetprocedurer... 4 Budgetkontrol... 4 Budgetansvar...

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusbyggerier. Marts 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusbyggerier. Marts 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusbyggerier Marts 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om sygehusbyggerier (beretning nr. 3/2011) 21. februar 2014 RN 403/14 1. Rigsrevisionen

Læs mere

Risikoprofil for Kvalitetsfondsprojektet Det Nye Rigshospital

Risikoprofil for Kvalitetsfondsprojektet Det Nye Rigshospital Koncern Byggestyring Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok E, 1. sal Mail byggestyring@regionh.dk CVR/SE-nr: 29190623 Dato: 1. november 2013 Risikoprofil for Kvalitetsfondsprojektet Det Nye Rigshospital

Læs mere

EU-udbud af bygherrerådgivning Ydelsesbeskrivelse

EU-udbud af bygherrerådgivning Ydelsesbeskrivelse Region Syddanmark EU-udbud af bygherrerådgivning Ydelsesbeskrivelse Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 2. Udarbejdelse af udbudsgrundlag for Projektkonkurrence... 4 3. Varetagelse af Projektkonkurrence...

Læs mere

Kvalitetssikring af myndighedsprojekter

Kvalitetssikring af myndighedsprojekter NOTAT Kvalitetssikring af myndighedsprojekter Dette notat beskriver kvalitetssikringen af myndighedsprojekter, der gennemføres i samarbejde mellem Energistyrelsen og SBi i regi af aftalen mellem Energistyrelsen

Læs mere

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Dok.nr: 727-2011-5834 2 Indledning. I årets løb anvendes de afsatte midler i overensstemmelse med det vedtagne budget og dets forudsætninger. Midlerne

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium 18. juni 2015 BILAG 1 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen

Læs mere

Rsikostyring - Vejledning til risikolog

Rsikostyring - Vejledning til risikolog Rsikostyring - Vejledning til risikolog Vedr.: Emne: Universitetssygehuset i Køge Vejledning til Riskologgen Åboulevarden 21 Postbox 510 DK-8100 Aarhus C T: [+5] 871 00 Fra: Per Christensen / pch@bascon.dk

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Bilag til Kasse og regnskabsregulativet - Retningslinier for intern kontrol. til Regionsrådets møde den 12.

Bilag. Region Midtjylland. Bilag til Kasse og regnskabsregulativet - Retningslinier for intern kontrol. til Regionsrådets møde den 12. Region Midtjylland Bilag til Kasse og regnskabsregulativet - Retningslinier for intern kontrol Bilag til Regionsrådets møde den 12. december 2007 Punkt nr. 48 Regionshuset Viborg Regionsøkonomi Regnskabskontoret

Læs mere

Bilag til dagsordenspunkt: DNU: Godkendelse af Omprioriterings- og spareplan for DNU-projektet samt status på økonomiske reserver

Bilag til dagsordenspunkt: DNU: Godkendelse af Omprioriterings- og spareplan for DNU-projektet samt status på økonomiske reserver Bilag til dagsordenspunkt: DNU: Godkendelse af Omprioriterings- og spareplan for DNU-projektet samt status på økonomiske reserver Nærværende notat uddyber de økonomiske udfordringer i DNU-projektet samt

Læs mere

Månedsrapport [Dato] [virksomhed] [projektnavn] [måned] [årstal] Månedsrapport. Udarb

Månedsrapport [Dato] [virksomhed] [projektnavn] [måned] [årstal] Månedsrapport. Udarb [Dato] [virksomhed] [projektnavn] [måned] [årstal] Månedsrapport Udarb Udarbejdet Navn Dato Godkendt Navn Dato Udarbejdet Godkendt 2 Indhold 1 Resumé af den samlede månedsrapport... 4 2 Tid og milepæle...

Læs mere

Administrative Tjeklister for organisationer med ramme- og puljeaftaler

Administrative Tjeklister for organisationer med ramme- og puljeaftaler Administrative Tjeklister for organisationer med ramme- og puljeaftaler INDLEDNING 2 1 TJEKLISTE VEDR. ANSVARS- OG OPGAVEFORDELINGEN SAMT DOKUMENTATION AF FORRETNINGSGANGE 2 2 TJEKLISTE VEDRØRENDE KONTOPLAN

Læs mere

SUNDHEDSAFTALE

SUNDHEDSAFTALE Kommissorium for permanent arbejdsgruppe vedr. Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom Godkendt: Den administrative styregruppe den 27. marts 2015. Bemærkning: Baggrund Region Hovedstaden og kommunerne

Læs mere

Ekstern kvalitetssikring af beslutningsgrundlag på niveau 1

Ekstern kvalitetssikring af beslutningsgrundlag på niveau 1 Ekstern kvalitetssikring af beslutningsgrundlag på niveau 1 1. Baggrund for den eksterne kvalitetssikring Som led i at sikre det bedst mulige beslutningsgrundlag for Folketingets vedtagelse af store anlægsprojekter

Læs mere

Risikostyringspolitik. for. Århus Kommune

Risikostyringspolitik. for. Århus Kommune Risikostyringspolitik (Bygnings- og tingsskade) for Århus Kommune Århus Kommune Juridisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Juridisk Kontor juni 2005 Indhold Indhold... 2 1. Formål... 2 1.1. Sikring frem

Læs mere

Notat. KULTUR OG BORGER- SERVICE Kulturforvaltningen Aarhus Kommune. Udvidelse af Filmby 3 Aarhus. Kulturudvalget Orientering Kopi til

Notat. KULTUR OG BORGER- SERVICE Kulturforvaltningen Aarhus Kommune. Udvidelse af Filmby 3 Aarhus. Kulturudvalget Orientering Kopi til Notat Side 1 af 6 Til Kulturudvalget Til Orientering Kopi til Udvidelse af Filmby 3 Aarhus KULTUR OG BORGER- SERVICE Kulturforvaltningen Aarhus Kommune 1. Resume I forbindelse med vedtagelsen af budget

Læs mere

O:\Folketinget\Folketing jobs\aktstykker\559276\dokumenter\akt162.fm 15-06-07 12:42:20 k02 pz

O:\Folketinget\Folketing jobs\aktstykker\559276\dokumenter\akt162.fm 15-06-07 12:42:20 k02 pz 1 Kulturministeriet. København, den 12. juni 2007. 162 a. Kulturministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at overføre 11 mio. kr. fra det overskydende licensprovenu fra 2006 til 21.11.01 Kulturministeriets

Læs mere

Principper for sammenlægning af anlægsselskabet Aarhus Letbane I/S og drifts- og infrastrukturselskabet Aarhus Letbane Drift I/S

Principper for sammenlægning af anlægsselskabet Aarhus Letbane I/S og drifts- og infrastrukturselskabet Aarhus Letbane Drift I/S Principper for sammenlægning af anlægsselskabet Aarhus Letbane I/S og drifts- og infrastrukturselskabet Aarhus Letbane Drift I/S Baggrund og forudsætninger Aarhus Letbane I/S blev stiftet i 2012 med baggrund

Læs mere

Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole. TOTALENTREPRISE Administrative bestemmelser

Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole. TOTALENTREPRISE Administrative bestemmelser Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole TOTALENTREPRISE Administrative bestemmelser Dato: 15.03.2013 Side: 2 af 7 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. AFHOLDELSE AF MØDER... 3 3.1 Bygherremøder

Læs mere

Notatet beskriver de tre modeller for organiseringen af Københavns Kommunes revisionsordning, herunder Revisionsudvalget og Intern Revision.

Notatet beskriver de tre modeller for organiseringen af Københavns Kommunes revisionsordning, herunder Revisionsudvalget og Intern Revision. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 11-11-2013 Sagsnr. 2013-46927 Bilag 1 - Beskrivelse af model 1, 2 og 3 Notatet beskriver de tre modeller for organiseringen af Københavns

Læs mere

Kulturministeriets vejledning til retningslinjer for køb af konsulenter September 2015 KØB AF KONSULENTOPGAVER I KULTURMINISTIET 1

Kulturministeriets vejledning til retningslinjer for køb af konsulenter September 2015 KØB AF KONSULENTOPGAVER I KULTURMINISTIET 1 Kulturministeriets vejledning til retningslinjer for køb af konsulenter September 2015 KØB AF KONSULENTOPGAVER I KULTURMINISTIET 1 INDLEDNING Det statslige indkøb af konsulentydelser har flere gange været

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Samarbejdsaftale om fælles udbud mellem regionerne. 7. marts 2017

Samarbejdsaftale om fælles udbud mellem regionerne. 7. marts 2017 Samarbejdsaftale om fælles udbud mellem regionerne 7. marts 2017 1. Navn og organisation 1.1 Regionernes fælles udbud organiseres under navnet Regionernes Fælles Indkøb (RFI) og består af de 5 regioner

Læs mere

Ministeren for sundhed og forebyggelse. Statsrevisorerne Prins Jørgens Gård 2 Christiansborg DK-1240 København K

Ministeren for sundhed og forebyggelse. Statsrevisorerne Prins Jørgens Gård 2 Christiansborg DK-1240 København K Holbergsgade 6 DK-1057 København K Ministeren for sundhed og forebyggelse Statsrevisorerne Prins Jørgens Gård 2 Christiansborg DK-1240 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk

Læs mere

Partnerskabsaftale om byggeprojekter mellem bestillere af byggeprojekter og Byggeri København

Partnerskabsaftale om byggeprojekter mellem bestillere af byggeprojekter og Byggeri København KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Byggeri København NOTAT Partnerskabsaftale om byggeprojekter mellem bestillere af byggeprojekter og Byggeri København Sekretariat Nyropsgade 1, 5. sal 1602 København

Læs mere

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK Mission Critical o Projekt Information management o Processer, metoder & værktøjer. Side 1 of 11 Projekt information Projekt information management inkluderer alle de processer, som er nødvendige for at

Læs mere

MINISTERREDEGØRELSE TIL BERETNING NR. 23/2014 OM REVISIONEN AF STATSREGN- SKABET FOR 2014

MINISTERREDEGØRELSE TIL BERETNING NR. 23/2014 OM REVISIONEN AF STATSREGN- SKABET FOR 2014 Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K 18 november 2015 MINISTERREDEGØRELSE TIL BERETNING NR. 23/2014 OM REVISIONEN AF STATSREGN- SKABET FOR 2014 Hermed fremsender jeg

Læs mere

Nyt universitetshospital i Odense

Nyt universitetshospital i Odense Område: Nyt OUH Udarbejdet af: Malene Bladt Rasmussen Afdeling: Nyt OUH E-mail: malene.bladt.rasmussen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 09/7062 Telefon: 76631114 Dato: 16. juli 2009 Notat Nyt universitetshospital

Læs mere

Uddrag: Aftale om regionernes økonomi for 2014

Uddrag: Aftale om regionernes økonomi for 2014 Regeringen Danske Regioner Uddrag: Aftale om regionernes økonomi for 2014 Nyt kapitel 4. juni 2014 God økonomistyring på sygehusene og opfølgning Som opfølgning på aftalen om regionernes økonomi for 2013

Læs mere

Bistand til statslige bygherrer efter lov om offentlig byggevirksomhed, varetages af Bygningsstyrelsen.

Bistand til statslige bygherrer efter lov om offentlig byggevirksomhed, varetages af Bygningsstyrelsen. NOTAT PROCEDURER VEDRØRENDE STATSBYGGESAGER 3.maj 2013 Juridisk Center LKR Almindelig orientering Statens byggevirksomhed er organiseret ved lov om offentlig byggevirksomhed nr. 1712 af 16. december 2010

Læs mere

Bilag 3: Administrationsmodel for vådområder og ådale, inkl. tidsplan

Bilag 3: Administrationsmodel for vådområder og ådale, inkl. tidsplan Bilag 3: Administrationsmodel for vådområder og ådale, inkl. tidsplan Bilaget gennemgår de overordnede principper for den nærmere organisering af indsatsen for virkemidlerne vådområder og P-ådale under

Læs mere

Administrative tjeklister

Administrative tjeklister Administrative tjeklister Revideret 19-04-2010 INDLEDNING 2 1 TJEKLISTE VEDR. ANSVARS- OG OPGAVEFORDELINGEN SAMT DOKUMENTATION AF FORRETNINGSGANGE 2 2 TJEKLISTE VEDRØRENDE KONTOPLAN 3 3 TJEKLISTE VEDRØRENDE

Læs mere

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske

Læs mere

Dispensation fra lov om kommunernes styrelse

Dispensation fra lov om kommunernes styrelse Københavns Kommune Borgerrepræsentationens Sekretariat Att.: Sekretariatschef Flemming Dubgaard Hansen FDH@okf.kk.dk Slotsholmsgade 10 1216 København K Telefon 72 28 24 00 oim@oim.dk Sagsnr. 2017-4111

Læs mere

Administrative tjeklister. Bilag 7

Administrative tjeklister. Bilag 7 Administrative tjeklister Bilag 7 Som anført i partnerskabsaftalen påhviler det partnerskabsorganisationen at have den fornødne administrative kapacitet til at sikre en forsvarlig og betryggende forvaltning

Læs mere

KOMMISSORIUM FOR REVISIONS- OG RISIKOUDVALG KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S CVR NR

KOMMISSORIUM FOR REVISIONS- OG RISIKOUDVALG KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S CVR NR KOMMISSORIUM FOR REVISIONS- OG RISIKOUDVALG KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S CVR NR. 14 70 22 04 1 Indholdsfortegnelse 1 Sammensætning... 3 2 Formand... 3 3 Valgperiode... 3 4 Beslutningsdygtighed og stemmeafgivelse...

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 2. februar 2012 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen for

Læs mere

SUNDHEDSAFTALE

SUNDHEDSAFTALE Kommissorium for permanent arbejdsgruppe vedr. forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser Godkendt: Den administrative styregruppe den 27. marts 2015 Bemærkning: Baggrund Region Hovedstaden og kommunerne

Læs mere

Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi til og med september 2010

Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi til og med september 2010 REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 9. november 2010 Sag nr. 1 Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi til og med september 2010 1 bilag Amager Amager Hospital - Total for hospitalet

Læs mere

Samarbejdsaftale om fælles udbud mellem regionerne. 30. april 2014

Samarbejdsaftale om fælles udbud mellem regionerne. 30. april 2014 Samarbejdsaftale om fælles udbud mellem regionerne 30. april 2014 1. Navn og organisation 1.1. Regionernes fælles udbud organiseres under navnet Regionernes Fælles Indkøb (RFI) og består af de 5 regioner;

Læs mere

06.1 Forslag til administrationsgrundlag for anlægspulje til trafikanlæg i Movias område

06.1 Forslag til administrationsgrundlag for anlægspulje til trafikanlæg i Movias område Bestyrelsesmøde 29. oktober 2015 / pkt. 6 / bilag 1 Sagsnummer Sagsbehandler JF Direkte +45 36 13 16 70 Fax - jf@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 06.1 Forslag til administrationsgrundlag

Læs mere

Opfølgning på ekspertpanelets forudsætninger

Opfølgning på ekspertpanelets forudsætninger Opfølgning på ekspertpanelets forudsætninger Innovationsudvalget har bedt om en opfølgning på ekspertpanelets forudsætninger for dimensionering, kapacitetsudnyttelse, arealstandarder og økonomi for kvalitetsfondsbyggerierne.

Læs mere

REGIONSRÅDET ENDELIGT REGNSKAB 2010 FOR REGION HOVEDSTADEN OG RE- VISIONSBERETNING 2010

REGIONSRÅDET ENDELIGT REGNSKAB 2010 FOR REGION HOVEDSTADEN OG RE- VISIONSBERETNING 2010 Den 20. september 2011 REGIONSRÅDET Forretningsudvalget den 13. september 2011, sag nr. 1 SAG NR. 1 ENDELIGT REGNSKAB 2010 FOR REGION HOVEDSTADEN OG RE- VISIONSBERETNING 2010 ADMINISTRATIONENS INDSTILLING

Læs mere

Skema A: Projektøkonomi og udgiftsprofil for hele projektet.

Skema A: Projektøkonomi og udgiftsprofil for hele projektet. Skema A: Projektøkonomi og udgiftsprofil for hele projektet. Årets priser 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 I alt ------------------------------------------- Mio. kr. --------------------------------------------

Læs mere

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel - Vejledning August 2013 Indhold 1. LÆSEVEJLEDNING... 1 2. FORMAND FOR PROGRAMBESTYRELSEN (PROGRAMEJER)... 2 3. PROGRAMLEDER... 3 4. FORANDRINGSEJER...

Læs mere

Køreplan for projekter Øvrige anlæg, IT og teknologiprojekter og. udviklingsprojekter m.v. Retningslinier og tjeklister.

Køreplan for projekter Øvrige anlæg, IT og teknologiprojekter og. udviklingsprojekter m.v. Retningslinier og tjeklister. Køreplan for projekter Øvrige anlæg, IT og teknologiprojekter og udviklingsprojekter m.v. Retningslinier og tjeklister Udarbejdet af: Torben Gregersen Dato: 25-08-2010 Sagsnummer.: 85.00.00-A00-1-10 Version

Læs mere

KONKRETISERING AF FÆLLES SUNDHEDSHUS I HELSINGØR

KONKRETISERING AF FÆLLES SUNDHEDSHUS I HELSINGØR Center for Sundhed Tværsektoriel Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød KONKRETISERING AF FÆLLES SUNDHEDSHUS I HELSINGØR Opgang B & D Telefon 3866 6000 Direkte 38666110 Mail csu@regionh.dk Baggrund Regionsrådet

Læs mere

Byggestyringsregler 2011

Byggestyringsregler 2011 Byggestyringsregler 2011 Byggestyringsregler - 2011 2 1. Indholdsfortegnelse 2. Baggrund... 2 3. Formål... 2 4. Anvendelsesområde... 3 5. Kompetence og opgavefordeling... 3 6. Administrative regler og

Læs mere

Rettet 9. september 2005

Rettet 9. september 2005 1. Indledning Dette supplement er udarbejdet som et bilag til PV6 Overgang til drift og har til formål at konkretisere og beskrive de forhold, som en institution skal være opmærksom på ved tilpasning af

Læs mere

1. Tidsplan og deadlines... 1

1. Tidsplan og deadlines... 1 November 2015 Vejledning Processen fra invitation til kontraktforhandling til kontraktindgåelse Projekter som i starten af november 2015 har fået invitation til kontraktforhandlinger om en investering

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ

Kasse- og regnskabsregulativ Kasse- og regnskabsregulativ Godkendt af Byrådet den xx maj 2014, pkt. xxx Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1. Formål... 2 1.2. Godkendelse og ansvar... 2 1.3. Delegation... 2 2. Økonomistyring...

Læs mere

Projekterende/rådgiverens pligter

Projekterende/rådgiverens pligter Projekterende/rådgiverens pligter Preben Boock, Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI marts april 2011 13. april 2011 1 Projekterende Bygherre Entreprenør Leverandør Aktører i byggefasen Rådgiver: Ingeniør,

Læs mere

Handleplan på baggrund af revisionens anbefalinger

Handleplan på baggrund af revisionens anbefalinger Delopgave 1: Vurdering af de enkelte afdelingers procedure for regnskabsføring, økonomiopfølgning, ledelse og tilsyn, målsætninger samt produktivitet og effektivitet 1 Det anbefales, at der løbende foretages

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

Region Hovedstaden. Risikostyringsmanual. For kvalitetsfondsprojekterne. Marts Økonomi Tid Kvalitet

Region Hovedstaden. Risikostyringsmanual. For kvalitetsfondsprojekterne. Marts Økonomi Tid Kvalitet For kvalitetsfondsprojekterne Marts 2013 Økonomi Tid Kvalitet Indholdsfortegnelse 1 Introduktion og læsevejledning... 4 2 Risikostyring på kvalitetsfondsprojekter og større anlægsprojekter i Region Hovedstaden...

Læs mere

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår Notat Sagsnr.: 2016/0002042 Dato: 1. november 2016 Titel: Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår 1. Indledning I bestræbelserne på at sikre god økonomistyring og en

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 30. august 2004 RN B106/04

RIGSREVISIONEN København, den 30. august 2004 RN B106/04 RIGSREVISIONEN København, den 30. august 2004 RN B106/04 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om den økonomiske styring på Aarhus Universitet og Københavns Universitet (beretning

Læs mere

Kortlægning af regionernes budgettering og styring af regionale anlægsinvesteringer

Kortlægning af regionernes budgettering og styring af regionale anlægsinvesteringer Kapitel 1 Kortlægningens indhold Økonomi- og Indenrigsministeriet Finansministeriet Ministeriet for Sundhed- og Forebyggelse Danske Regioner Kortlægning af regionernes budgettering og styring af regionale

Læs mere

Resultatkontrakt 2013

Resultatkontrakt 2013 Resultatkontrakt 2013 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 1 2. Mission... 1 3. Vision... 1 4. Revisionens fokus... 1 5. Præsentation af produkter og ydelser - opgavehierarkiet... 2 6. Mål og resultatkrav...

Læs mere

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel - Vejledning Januar 2014 Indhold 1. LÆSEVEJLEDNING... 1 2. FORMAND FOR PROGRAMBESTYRELSEN (PROGRAMEJER)... 2 3. PROGRAMLEDER... 3 4. FORANDRINGSEJER...

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

Retrokonverteringsbevilling

Retrokonverteringsbevilling Retrokonverteringsbevilling Vejledning Ansøgningstermin oktober 2015 Retrokonverterings-bevilling Vejledning Næste ansøgningsfrist 15. oktober 2015 Kulturstyrelsen Biblioteker H.C. Andersens Boulevard

Læs mere

Rapport. Projektmanual - udkast - Dato: 15. marts [ [Dobbeltklik for at indsætte et billede] Udarbejdet af: Niels Møller Jensen.

Rapport. Projektmanual - udkast - Dato: 15. marts [ [Dobbeltklik for at indsætte et billede] Udarbejdet af: Niels Møller Jensen. Dato: 15. marts 2012 [ [Dobbeltklik for at indsætte et billede] Udarbejdet af: Kontrol: Godkendt: Niels Møller Jensen BEN NMJ Herning Vand A/S Ålykkevej 5 7400 Herning Tlf.: 9999 2299 CVR 2581 0619 EAN.

Læs mere

Introduktion til større byggeprojekter (anlægsprojekter) i Hvidovre Kommune

Introduktion til større byggeprojekter (anlægsprojekter) i Hvidovre Kommune Pkt. nr. 8 Introduktion til større byggeprojekter (anlægsprojekter) i Hvidovre Kommune Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms og Arealudvalget: 1. at tage orientering om større byggeprojekter

Læs mere

Rapportering til regionsrådet om kvalitetsfondsprojekter

Rapportering til regionsrådet om kvalitetsfondsprojekter Rapportering til regionsrådet om kvalitetsfondsprojekter Rapportering Marts, 2011 1. Indledning om den generelle status for kvalitetsfondsprojekterne, ekspertpanelets arbejde mv. Alle 3 kvalitetsfondsprojekter

Læs mere

Samarbejdsaftale. om drift af landsdækkende akutlægehelikopterordning. imellem

Samarbejdsaftale. om drift af landsdækkende akutlægehelikopterordning. imellem 04-07-2013 Samarbejdsaftale om drift af landsdækkende akutlægehelikopterordning imellem Region Nordjylland Region Midtjylland Region Syddanmark Region Sjælland Region Hovedstaden 1. Baggrund og formål

Læs mere

Aftale-Håndbogen - Kap. 7. Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser, side 1 af 5 August 2012

Aftale-Håndbogen - Kap. 7. Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser, side 1 af 5 August 2012 Aftale-Håndbogen - Kap. 7. Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser, side 1 af 5 August Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser Notatet Afgrænsning af rådgiverydelser kan i en udfyldt stand

Læs mere

Rollebeskrivelser. Programroller ift. den fællesstatslige programmodel

Rollebeskrivelser. Programroller ift. den fællesstatslige programmodel Rollebeskrivelser Programroller ift. den fællesstatslige programmodel Indholdsfortegnelse Rollebeskrivelser... 1 1. Programprofiler... 3 1.1. Formand for programbestyrelse/programejer... 3 1.2. Programleder...

Læs mere

Overordnede økonomistyringsprincipper for Silkeborg Kommune

Overordnede økonomistyringsprincipper for Silkeborg Kommune Overordnede økonomistyringsprincipper for Silkeborg Kommune Økonomistaben August 2006 Revideret november 2009 Revideret november 2010 De overordnede økonomistyringsprincipper er udarbejdet i henhold til

Læs mere

Udviklingsgruppen vedr. data om økonomi og aktivitet

Udviklingsgruppen vedr. data om økonomi og aktivitet Udviklingsgruppen vedr. data om økonomi og aktivitet 8. september 2014 Kommunal kompensation for økonomiske effekter af Enstrenget Visiteret Akutsystem (EVA) I dette notat beskrives metode til kommunal

Læs mere