ELEV PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN FREDERICIA VEJLE - HORSENS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ELEV PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN FREDERICIA VEJLE - HORSENS"

Transkript

1 ELEV PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN FREDERICIA VEJLE - HORSENS EN GUIDE TIL SKOLEN, ORDENSREGLER OG RETNINGSLINIER December

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 4 Generelt om skolen... 5 Skolens styrelse... 5 Kontaktoplysninger... 5 Mødetider... 6 Adgang til skolen... 6 Videoovervågning... 6 Ordensregler... 7 Indtagelse af mad og drikke... 7 Rygning... 7 Misbrug... 7 Oprydning... 8 Mobning... 8 Mobiltelefon... 8 Fotografering / videooptagelse... 8 Snyd i forbindelse med eksamen og opgaver... 8 Sanktioner... 9 Retningslinier for uddannelserne Mødepligt og tilstedeværelse Uddannelsesaktivitet Arbejdstid SU

3 Undervisning i tilfælde af snestorm, uvejr eller lignende Retningslinier hvis underviser er syg Elevers sygemelding / fravær Sådan melder du fravær i skoleperioder Overblik over fravær Tavshedspligt Forsikringsforhold / arbejdsskader Sejlads Beredskabsplan IT på Social- og Sundhedsskolen, Fredericia - Vejle - Horsens Generelt Login og koder Øvrige regler for brug af netværk og Internettet Sanktioner Fotokopiering og udskrift Bibliotekerne i Fredericia-Vejle-Horsens Udlån Biblioteksinformation

4 Forord Velkommen til Social- og Sundhedsskolen, Fredericia - Vejle - Horsens. Den folder du læser i nu, er din guide til Social- og Sundhedsskolen. Heri kan du læse om, hvordan du skal forholde dig i dagligdagen, praktiske ting, regler og meget andet. Folderen vil være at finde i elektronisk udgave på vores hjemmeside. Vi ønsker dig et godt uddannelsesforløb. Hanne Helleshøj Direktør 4

5 Generelt om skolen Social- og Sundhedsskolen har afdelinger i Fredericia, Vejle og Horsens. Undervisningen foregår på følgende adresser: Fredericia 6. julivej Fredericia Vejle Staldgårdsgade Vejle Horsens Ane Stauningsvej Horsens Skolens styrelse Skolen er en selvejende institution med en bestyrelse som styrende organ. For at se bestyrelsens opgaver og hvem der sidder i bestyrelsen henvises til skolens hjemmeside - Kontaktoplysninger På skolens hjemmeside finder du alle relevante kontaktoplysninger under hver afdeling. Har du brug for at kontakte skolen telefonisk er hovednummeret:

6 Mødetider På Social- og Sundhedsskolen er den teoretiske del af uddannelsen tilrettelagt således, at der primært er undervisning planlagt i tidsrummet fra kl kl Undervisningen starter som hovedregel kl Der kan være fælles morgensamling som del af kulturen på skolen - et fælles udgangspunkt for dagen. Indholdet kan eksempelvis være forskellige arrangementer, sang og aktuelle informationer. Der er mødepligt til alle timer. Hvordan man forholder sig ved fravær er beskrevet senere i dette hæfte. Adgang til skolen Skolen er åben på hverdage mellem kl og (om fredagen dog til kl ) I denne periode er eleverne velkomne til at opholde sig på skolen. Hvis en gruppe elever i forbindelse med opgaveskrivning eller forberedelse, ønsker at være på skolen efter kl er dette muligt efter nærmere aftale med en lærer. Skolen har et alarmsystem, som automatisk kobles til kl eller når den sidste medarbejder forlader huset. Videoovervågning Skolen foretager videoovervågning af skolen døgnet rundt. Vi gør opmærksom på dette via skiltning ved indkørsler til skolen samt døre ved indgangspartier. Optagelserne gemmes nogle dage hvorefter de bliver slettet. 6

7 Ordensregler Iflg Hovedbekendtgørelsen for Erhvervsuddannelser skal skolen fastsætte ordensregler. Disse regler kan du læse om i de følgende afsnit. Ordensreglerne skal sikre et godt arbejdsmiljø for alle der færdes på skolen både ansatte og elever, og vi opfordrer alle til at sætte sig ind i reglerne og respektere dem. For elever i praktik, er det praktikstedets regler der er gældende. Indtagelse af mad og drikke Foregår i pauser og ikke i timerne. Brugt service ryddes op. Rygning Som Social- og Sundhedsskole er det vores overordnede politik at fremme sundhed og vi ønsker at så få elever som muligt vælger at ryge i skoletiden. Rygning må dog kun foregå på de anviste steder. Brug venligst de opstillede askebægre til cigaretskodder, da smidte skodder betyder ekstra arbejde for pedellerne og giver et snavset og utiltalende udemiljø. Vi henstiller til at elever ikke ryger på arealer der befinder sig umiddelbart udenfor skolens område f.eks. ved indgange til skolen. Misbrug Brug af rusmidler som alkohol, hash og narkotika accepteres ikke under nogen omstændigheder og betragtes som en alvorlig overtrædelse af ordensreglerne med efterfølgende konsekvenser. Bliver du opmærksom på, at en elev virker påvirket af et rusmiddel, er det vigtigt at du kontakter en af tovholderne for din klasse, der vil gå videre med din information. Informationen gives i fortrolighed dvs dit navn vil ikke blive givet videre. Viser det sig, at eleven har et misbrug eller er på vej ind i et misbrug, vil man fra skolens side udover ovennævnte konsekvenser, vejlede eleven til at få professionel hjælp til at komme ud af misbruget. Der gøres opmærksom på, at der ved festlige lejligheder, f.eks. dimissioner kan serveres øl og vin på skolen. 7

8 Oprydning For at vi alle kan møde til en indbydende skole, er det vigtigt at alle tager ansvar for at rydde op der hvor man har opholdt sig. Dvs papir og andre materialer ryddes væk efter endt arbejde og emballage fra mad og drikke smides ud. Mad og drikke nydes som udgangspunkt i kantineområderne og ikke i klasser og på gange. Skulle det allligevel være nødvendigt, skal brugt service stilles tilbage i kantinen. Mobning Social- og Sundhedsskolen Fredericia Vejle Horsens accepterer ikke mobning af nogen art. Bekæmpelsen af mobning på skolen er en fælles opgave og du har et medansvar for at der er et godt arbejdsmiljø i klassen og på skolen. Vi forventer at du viser respekt over for andre både i adfærd og kommunikation. Mobiltelefon Din mobiltelefon skal være sat på lydløs i undervisningstiden. Mobiltelefonen må ikke anvendes til private formål i undervisningstiden, men læreren kan beslutte at telefonen anvendes i undervisningen, hvor det er fagligt relevant. Fotografering / videooptagelse På skolens område må du ikke fotografere og lave videooptagelser af andre uden deres accept. Snyd i forbindelse med eksamen og opgaver Det er en alvorlig forseelse som elev at snyde både til eksamen men også ved opgaveaflevering. Snyd defineres som handlinger, hvor eleven lader tekst, opgaver og eksamensbesvarelser fremgå som eget arbejde, men som i virkeligheden er lavet af andre. Her gælder bl.a at der ikke må kopieres tekst og opgavebesvarelser fra internettet og bruges i egne opgaver. Hvis der bruges brudstykker af tekst fra f.eks. internettet, skal der angives kilde. Når eksamens- og opgavesnyd konstateres, får det alvorlige konsekvenser for din uddannelse. Du kan bl.a. risikere at måtte ophøre på uddannelsen øjeblikkeligt. 8

9 Sanktioner Ved overtrædelse af ovenstående ordensregler kan det have følgende konsekvenser afhængigt af overtrædelsens alvorlighed. - Mundtlig påtale - Skriftlig advarsel - Midlertidig hjemsendelse - Overflytning til anden skole Samt kombinationer af ovenstående. Der vil ligeledes blive foretaget notat i elevens sagsmappe. Ved særligt grove forseelser kan eleven uden forudgående varsel hjemsendes med øjeblikkelig virkning. Skolens ledelse skal efterfølgende træffe afgørelse om evt. udelukkelse fra fortsat undervisning og give eleven skriftlig meddelelse om dette med angivelse af klageadgang. For elever med uddannelsesaftale skal ansættende myndighed kontaktes ved øjeblikkelig udelukkelse fra undervisning. Ansættende myndighed skal inddrages inden beslutning om udelukkelse for fortsat undervisning træffes. Ved tildeling af advarsel skal ansættende myndighed kontaktes. Skolen har pligt til at underrette forældremyndighedens indehaver for personer under 18 år. Dette gælder både for øjeblikkelig udelukkelse fra undervisning samt udelukkelse fra fortsat undervisning. Ovenstående er fastsat i henhold til Hovedbekendtgørelse 834 af ( ). 9

10 Retningslinier for uddannelserne Mødepligt og tilstedeværelse Et godt undervisnings- og uddannelsesmiljø er vigtigt for et godt uddannelsesforløb. Dette er du, som elev på Social- og Sundhedsskolen Fredericia Vejle - Horsens med til at skabe med din tilstedeværelse på skolen. For at skolen kan give dig den bedst mulige uddannelse, har du mødepligt til den skemalagte undervisningstid. Det vil sige, at du skal møde til tiden både om morgenen og efter pauser. Skolen er klar over, at der kan opstå situationer, hvor din tilstedeværelse ikke er mulig. Alle former for fravær medregnes dog som fravær. Det gælder uanset årsagen til fraværet, og om fraværet er velbegrundet. Det vil sige, at også fravær som følge af bus forsinkelser, sygdom, læge- og tandlægebesøg, køretimer m.v. samt ferie og fridage uden for skolens ferieplan medregnes som fravær. Har du fravær, på grund af sygdom, fødsel eller andre særlige forhold, der medfører, at du ikke er uddannelsesaktiv, og hvor skolen kan være bekymret for, om du kan nå uddannelsesmålene, indkaldes du til en omsorgssamtale med din kontaktlærer og uddannelsesvejleder, hvor der lægges en handlingsplan for, hvad der skal til, for at du kan nå uddannelsesmålene. Er du under 25 år og elev på Grundforløbet, kontaktes Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) ved fravær der betyder at du vil få vanskeligt ved at nå målene for uddannelsen. I henhold til Hovedbekendtgørelse 834 af kan ansættelsesforholdet for elever på Hovedforløb opsiges på grund af fravær, efter at skolen forinden har inddraget ansættende myndighed. Uddannelsesaktivitet At være uddannelsesaktiv indebærer ikke blot, at du skal møde til undervisningen, men også at du afleverer de stillede hjemmeopgaver til tiden og i det omfang, skolen har fastsat, og med den kvalitet i besvarelsen, der forudsættes som minimum. At være uddannelsesaktiv indebærer også, at du er aktiv i timerne og aktiv i projektarbejde. Elevrådsarbejde, herunder deltagelse i møder, råd og bestyrelser der vedrører skolen, betragtes ikke som fravær. Som elev på hovedforløbet er du omfattet af de almindelige regler for medarbejdere på ansættelsesstedet. 10

11 Arbejdstid Som elev på Grundforløb eller som ansat elev på Hovedforløb har du en ugentlig arbejdstid på 37 timer gennemsnitligt 30 undervisningslektioner pr. uge samt resten til forberedelsestid. SU Er du over 18 år, og modtager Statens Uddannelsesstøtte, er det en betingelse for at modtage SU, at du er uddannelsesaktiv, dvs. deltager i obligatorisk undervisning og prøver og afleverer opgaver m.v. efter de regler, der gælder for uddannelsen. Er du under 25 år, kontaktes kommunens Ungdomsvejledning, hvis manglende tilstedeværelse betyder, at du vil få vanskeligt ved at nå målene for uddannelsen. Undervisning i tilfælde af snestorm, uvejr eller lignende Skolen lukker ikke på grund af uvejr, og som hovedregel aflyses undervisningen ikke på grund af dårligt vejr. Hvis vejrudsigten varsler risiko for lukkede veje eller aflyst offentlig transport, tager skolens ledelse stilling til, om undervisningen undtagelsesvist skal aflyses. Hvis undervisningen aflyses, orienteres der herom på skolens hjemmeside og Elevplan samt så vidt muligt lokalradioen (P4 Trekanten og VLR) inden kl Retningslinier hvis underviser er syg Første dag en underviser er sygemeldt dækkes som udgangspunkt ikke med vikar og holdet møder ind som planlagt. Information om sygemeldingen gives til holdet 8.15 og eleverne fraværsregistreres. I de pågældende lektioner kan der evt arbejdes selvstændigt med opgave som underviseren videregiver. Hvis der ikke er en opgave, finder hver elev selv frem til, hvad der er relevant at arbejde med i lektionerne. Det betyder at du selv er ansvarlig for at være forberedt på og medbringe, hvad du kan arbejde med ved en eventuel sygemelding. 11

12 Elevers sygemelding / fravær Det er dit ansvar at holde skolen og din arbejdsgiver underrettet hvis du er forhindret i at møde. I skoleperioder skal du melde fravær til skolen samt til din ansættende myndighed (kommune eller region). I praktikperioder skal du melde fravær til praktikstedet og din ansættende myndighed. Sådan melder du fravær i skoleperioder Fristen for at melde fravær er samme dag kl Skolen skal have besked hver dag du er fraværende, på én af følgende måder: 1. Der skrives fraværsbesked på 2. Send SMS til I beskeden skrives: sosufh samt din fraværsbesked. F.eks: sosufh jeg er syg. 3. I nødstilfælde kan du melde fravær ved ringe til skolen på og oplyse dit navn og hold. Bemærk! - at SMS funktionen kun kan anvendes hvis du har det korrekte mobilnummer registreret i Elevplan og du sender SMS fra dette nummer. Du er ansvarlig for at opdatere dit mobilnummer i Elevplan. Der orienteres om fremgangsmåde ved sygemelding m.v. til IT introduktion, der gives til alle hold i starten af første skoleperiode. - at det koster alm SMS takst at sende besked om sygemelding. Udover ovenstående besked til skolen, skal du i skoleperioder også melde fravær til din ansættende myndighed dog typisk ikke hver dag, men som sygemelding første dag og efterfølgende raskmelding. Din ansættende myndighed oplyser dig om dette ved ansættelse. Hvis du har brug for at være væk fra undervisningen i nogle dage i træk, skal du, udover at give besked i Elevplan, også orientere din kontaktlærer. Hvis du er i et ansættelsesforhold, skal fraværet være godkendt af din ansættende myndighed. 12

13 Overblik over fravær På kan du se oversigt over fravær der er registreret for dig. Du er ansvarlig for løbende at holde øje med, at registreringen er korrekt. Hvis du opdager fejl i registreringen skal du reagere senest 3 hverdage efter den pågældende lektion er afholdt. Du skal rette henvendelsen til der hvor du mener fejlen er opstået dvs. læreren i den pågældende lektion eller administrationen, hvis fejlen er sket i forbindelse med telefonisk henvendelse. Hvis der går mere end 3 hverdage, gælder det som skolen har registreret. Tavshedspligt Ved ansættelse som elev på Hovedforløb skrives under på tavshedspligt. Forvaltningsloven 27: Den der virker inden for den offentlige forvaltning, har tavshedspligt jf Borgerlig straffelov 152 og 152 c-f, når en oplysning ved lov eller anden gyldig bestemmelse er betegnet som fortrolig, eller når det i øvrigt er nødvendigt at hemmeligholde den for at varetage væsentlige hensyn til offentlige eller private interesser Straffelovens 152, stk. 1: Den der virker eller har virket i offentlig tjeneste eller hverv og som uberettiget videregiver eller udnytter fortrolige oplysninger, hvortil den pågældende i den forbindelse har fået kendskab, straffes med bøde, hæfte eller med fængsel indtil 6 måneder. Man er omfattet af reglerne om tavshedspligt, så længe man er ansat, men også efter at ansættelsen er ophørt, f.eks. har skiftet job, er på efterløn eller pension. Tavshedspligten gælder når en ansat får kendskab til oplysninger, som må betegnes som fortrolige eller af privat karakter. Der er tale om overtrædelse, hvis disse oplysninger videregives uberettiget. Det gælder især, hvis videregivelsen sker til udenforstående, herunder familie eller bekendte. Derimod vil borgerens forhold naturligvis kunne drøftes internt i forvaltningen som led i overvejelser over, hvilke foranstaltninger der skal iværksættes. 13

14 Forsikringsforhold / arbejdsskader Elever med ansættelseskontrakt er dækket af de forsikringer arbejdsgiveren har tegnet. For Social- og sundhedshjælperelever er det ansættelseskommunen. For Social- og sundhedsassistentelever er det Social- og sundhedsskolen i skoleperioder og det respektive praktiksteds forsikringer i praktikperioder. Elever på Grundforløb er ikke i et ansættelsesforhold og er ikke dækket af nogen forsikringer tegnet af skolen. Eleverne bør undersøge, hvorvidt de selv eller forældrene har forsikret dem i forhold til den dækning de ønsker. Forældre til grundforløbselever under 18 år, bliver ved elevens optagelse på skolen bedt om at give skriftligt samtykke til følgende aktiviteter for Grundforløbselever: - Kørsel med anden elev som chauffør f.eks. i forbindelse med ekskursioner - Tilladelse til brug af foto af elev på officiel hjemmeside, avis, facebook o.lign. - Tilladelse til deltagelse i studieture, introture o. lign. - Tilladelse til deltagelse i sportsaktiviteter, hvoraf nogle kan være udfordrende. Der er ingen forsikringer der dækker tyveri på skolen. Alle arbejdsskader skal anmeldes det vil typisk være der hvor du er ansat anmeldelsen skal foretages. Er du i tvivl, kan du henvende dig på skolens sekretariat. Sejlads Sejlads med elever kan og må ikke indgå som en del af skolens aktiviteter. Beredskabsplan En plan for, hvad der skal gøres ved brand og katastrofer m.m. forefindes i hvert undervisningslokale, og du bør som elev holde dig informeret ved at læse opslagene i klasserne. Instrukserne ændres løbende i forhold til de faktiske forhold. Instrukserne for de forskellige afdelinger Fredericia, Vejle og Horsens kan være forskellige. En kopi af de gældende instrukser ligger på skolens hjemmeside 14

15 IT på Social- og Sundhedsskolen, Fredericia - Vejle - Horsens Generelt Skolens computere skal først og fremmest anvendes til uddannelsesformål. Computerne og tilbehøret skal anvendes med omtanke, hvilket bla. betyder: ingen mad og drikkevarer ved computerne! Det er strengt forbudt at ændre på maskinernes opsætning eller installere egne programmer. Når du er færdig ved computeren skal du enten logge af eller lukke computeren. Login og koder Når du starter på din uddannelse, får du til IT introduktion udleveret personlige loginoplysninger til skolens computere og Elevplan. Brugernavn og adgangskode må ikke videregives. Du er ansvarlig for at nedskrive og opbevare dine koder, så du altid kan logge på systemerne. Der anvendes UNI-login brugernavn og en personlig kode som samlet adgang til både computere og Elevplan. Samme kode giver adgang til at bruge det trådløse net. Dit UNI-login giver endvidere adgang til en række andre faciliteter på EMU- portalen Når du er logget ind med din personlige adgangskode har du på skolens netværk et personligt drev, hvorpå der kan gemmes dokumenter. Øvrige regler for brug af netværk og Internettet Anskaffelse eller bibeholdelse af loginoplysninger under falske forudsætninger er en overtrædelse, der vil medføre disciplinære foranstaltninger. Udlån eller deling af loginoplysninger med andre er ikke tilladt. Sker det, er indehaveren personlig ansvarlig for alle handlinger, der udføres af låneren. Skolens computere må ikke bruges til kommercielle formål. Sletning, gennemsyn, kopiering eller modifikation af andres filer og/eller data uden deres på forhånd givne tilladelse er ikke tilladt. 15

16 Ansvar for backup af data, som brugeren selv har lagt ind, ligger alene hos brugeren. Såfremt systemmæssige forhold nødvendiggør, at administrator sletter data og/eller , kan brugeren ikke kræve, at disse retableres gennem eventuelt backup, uden den brugeren selv har taget. Almindelige danske og internationale love og regler om ophavsret m.m. skal overholdes. Skolens udstyr må ikke bruges til spredning af budskaber i modstrid med dansk lovgivning eller til spredning af racistisk eller nazistisk propaganda. Skolens udstyr må ikke benyttes til søgning og databehandling af børneporno og andet pornografisk materiale. Enhver brug af computere og nettet, som efter skolens vurdering enten er ulovlig eller skadelig for skolens omdømme eller virksomhed er forbudt. Alle skal overholde god IT etik på Internettet. Man må f.eks. ikke sende anonyme s eller på anden måde genere andre brugere af nettet. Underskriv altid s. Sørg for, at du altid kan stå inde for dine breve. Undgå bandeord og skældsord, også når du deltager i chatgrupper, konferencer etc. I konferencer og nyhedsgrupper holder man sig til emnet. Private meddelelser sendes som . Enhver har selv ansvaret for det, man foretager sig. Skolen er på ingen måde ansvarlig for de handlinger, brugerne foretager. Sanktioner Ved overtrædelse af reglerne kan man idømmes karantæne (adgangskode inddrages i en periode). Grovere tilfælde kan medføre bortvisning fra skolen og i visse tilfælde kontaktes myndighederne. Fotokopiering og udskrift Der er mulighed for udskrift og kopiering af uddannelsesrelevant materiale på skolens kopimaskiner. Begræns spild af papir! overvej om det er nødvendigt at printe. 16

17 Bibliotekerne i Fredericia-Vejle-Horsens Bibliotekerne på skolerne står til rådighed for dig og skolens ansatte. Åbningstiderne fremgår af skolens hjemmeside: eller på opslag ved bibliotekerne. På bibliotekerne findes bøger, tidsskrifter, pjecer, lydbøger og dvd er - især om emner, der undervises i på skolen. Endvidere er det muligt, at låne en bærbar pc til brug på skolen, for en enkelt dag. Bibliotekets bøger er registreret i en database, hvor man både kan søge efter bestemte bøger, forfattere og efter emner. Databasen er tilgængelig på alle tre biblioteker fra en opstillet PC mærket Søgemaskine. Der er også adgang til databasen via skolens hjemmeside. Udlån Du skal bruge dit CPR-nummer for at kunne låne på biblioteket. Udlånstiderne er følgende: Bøger: 30 dage Videoer: 1 dag Tidsskrifter og håndbøger: Kun til brug på biblioteket Biblioteksinformation Når et nyt hold starter på skolen, vil bibliotekaren give orientering om biblioteket. Bibliotekaren hjælper gerne med at finde ønsket materiale på såvel biblioteket som på internettet. Uden for bibliotekets åbningstid er der mulighed for selvudlån. Du er her selv ansvarlig for at registrere, hvilke bøger/materialer du låner med hjem. Følg vejledningen på biblioteket. Husk at aflevere bøgerne i rette tid, så andre kan få gavn af bøgerne! Er du i tvivl om noget, så spørg endelig. Bibliotekarerne er der for at hjælpe! 17

ELEV PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN FREDERICIA VEJLE - HORSENS ORDENSREGLER OG RETNINGSLINIER

ELEV PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN FREDERICIA VEJLE - HORSENS ORDENSREGLER OG RETNINGSLINIER ELEV PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN FREDERICIA VEJLE - HORSENS ORDENSREGLER OG RETNINGSLINIER Marts 2017 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 4 Generelt om skolen... 5 Skolens styrelse... 5 Kontaktoplysninger...

Læs mere

Ordensregler, Pædagogisk Assistentuddannelse, VIA

Ordensregler, Pædagogisk Assistentuddannelse, VIA VIA University College Dato: 27. august 2015 Ordensregler, Pædagogisk Assistentuddannelse, VIA 1/ Regelgrundlag: Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser 1010 af 22/09/2014 47. Skolen skal fastsætte ordensregler

Læs mere

Ordensregler Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg, 2015

Ordensregler Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg, 2015 Ordensregler Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg, 2015 Indhold Regelgrundlag:... 2 Kultur og omgangsformer... 3 Mødepligt... 3 Studieaktivitet... 3 Fravær... 3 Rygning... 4 Misbrug... 4 Anvendelse af

Læs mere

Forventninger til dig som elev eller kursist på skolen

Forventninger til dig som elev eller kursist på skolen 27. juli 2015 Ordensregler for SOSU Aarhus Forventninger til dig som elev eller kursist på skolen På SOSU Aarhus tager den enkelte ansvar for sine handlinger og indgår i et fællesskab, der er præget af

Læs mere

På Hvidovre Gymnasium & HF har vi nogle meget enkle studieregler, som er til for alles bedste.

På Hvidovre Gymnasium & HF har vi nogle meget enkle studieregler, som er til for alles bedste. Den. 30. oktober 2012 Studie- og ordensregler på Studieregler På har vi nogle meget enkle studieregler, som er til for alles bedste. Du møder til tiden til alle dine timer Du har altid de nødvendige bøger

Læs mere

Studie- og ordensregler UCH

Studie- og ordensregler UCH Studie- og ordensregler UCH UCH s studie- og ordensregler er gældende for alle elever på UCH. De enkelte afdelinger har suppleret dette regelsæt med nogle afdelingsspecifikke regler, og du må derfor også

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler Erhvervsuddannelserne UCH Studie- og ordensregler UCH - et godt sted at være Vores skole skal være et godt sted at være og et godt sted at lære derudover skal det være et sted,

Læs mere

Regler for læring og samvær

Regler for læring og samvær Regler for læring og samvær Indholdsfortegnelse: 1 RESPEKT... 3 2 SKOLENS FORVENTNINGER... 3 2.1 LÅN AF SKOLENS BÆRBARE COMPUTERE... 5 2.2 BRUG AF VIDEO, BILLEDER OG LYD... 5 2.3 RYGNING OG RUSMIDLER...

Læs mere

Studie- og ordensregler på handelsgymnasiet

Studie- og ordensregler på handelsgymnasiet Studie- og ordensregler på handelsgymnasiet Studie og ordensregler på handelsgymnasiet... 3 Studieregler... 3 Mødepligt... 3 Ordensregler... 4 Mistanke om misbrug... 5 Misbrug... 5 Forebyggelse... 5 Konsekvenser

Læs mere

Ordensregler. Hjørring Gymnasium og Hf. M i c r o s o f t. S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g. T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3

Ordensregler. Hjørring Gymnasium og Hf. M i c r o s o f t. S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g. T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3 Ordensregler Hjørring Gymnasium og Hf M i c r o s o f t S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3 F a x : ( + 4 5 ) 9 8 9 0 9 1 9 0 01-10- 2 0 1 2 I. SKOLENS

Læs mere

Uddannelsesbog for Grundforløbet. Velkommen

Uddannelsesbog for Grundforløbet. Velkommen Uddannelsesbog for Grundforløbet 2011 Velkommen Uddannelsesbog Grundforløbet ver. Juni 2011 Social- og Sundhedsskolen Fredericia - Horsens tlf. 79 211 200 Velkommen Velkommen til Social- og Sundhedsskolen.

Læs mere

STUDIE- OG ORDENSREGLER EUD & EUX HADERSLEV HANDELSSKOLE

STUDIE- OG ORDENSREGLER EUD & EUX HADERSLEV HANDELSSKOLE STUDIE- OG ORDENSREGLER EUD & EUX 2017-2018 HADERSLEV HANDELSSKOLE Indhold Studie- og ordensregler for EUD/EUX uddannelsen 3 Almindelig orden og samvær 3 1. Ordensregler 3 2. It-regler 3 3. Sanktioner

Læs mere

A. Fraværsprocedure ORDENSREGLEMENT PAU BORNHOLM

A. Fraværsprocedure ORDENSREGLEMENT PAU BORNHOLM ORDENSREGLEMENT PAU BORNHOLM A. Fraværsprocedure Pædagogisk Assistent Uddannelsen Bornholm 20. august 2015 Skolen er forpligtet til at udarbejde regler om fravær i henhold til Bekendtgørelse nr. 834 af

Læs mere

Håndbog for elever på Egå Produktionshøjskole

Håndbog for elever på Egå Produktionshøjskole Håndbog for elever på Egå Produktionshøjskole Arbejds- og åbningstider Skolens daglige åbningstid er 7.30 15.30, fredag dog kun til 14.00. De daglige mødetider for eleverne ER: Mandag Torsdag 8.05-14.35

Læs mere

EUD & EUX Studie- og ordensregler

EUD & EUX Studie- og ordensregler EUD & EUX 2016-2017 Studie- og ordensregler Indhold Studie- og ordensregler for EUD/EUX uddannelsen 3 Almindelig orden og samvær 3 1. Ordensregler 3 2. It-regler 3 3. Sanktioner 4 Fravær og aktiv deltagelse

Læs mere

Generelle ordensregler på Københavns Tekniske Skole

Generelle ordensregler på Københavns Tekniske Skole Generelle ordensregler på Københavns Tekniske Skole På KTS har vi vedtaget nogle generelle ordensregler for at skabe et godt arbejds- og studiemiljø, hvor alle kan trives, og samvær og arbejde foregår

Læs mere

Kom godt i gang på Thy-Mors HF & VUC

Kom godt i gang på Thy-Mors HF & VUC Kom godt i gang på Thy-Mors HF & VUC I denne folder får du info om: Forventninger Muligheder for støtte og vejledning It på skolen Studie- og ordensregler VUC fra A-Å . Forventninger Jens Otto Madsen,

Læs mere

HG/EUD/EUX-uddannelserne 2015-2016. Studie- og ordensregler

HG/EUD/EUX-uddannelserne 2015-2016. Studie- og ordensregler HG/EUD/EUX-uddannelserne 2015-2016 Studie- og ordensregler Indhold Studie- og ordensregler for hg-uddannelsen 3 Almindelig orden og samvær 3 1. Ordensregler 3 2. It-regler 3 3. Sanktioner 4 Fravær og aktiv

Læs mere

Uddannelsesbog. Grundforløbet. Social- og Sundhedsskolen Fredericia - Horsens tlf. 79 211 200. ver. Jan2010

Uddannelsesbog. Grundforløbet. Social- og Sundhedsskolen Fredericia - Horsens tlf. 79 211 200. ver. Jan2010 Uddannelsesbog Grundforløbet ver. Jan2010 Social- og Sundhedsskolen Fredericia - Horsens tlf. 79 211 200 Velkommen Velkommen til Social- og Sundhedsskolen. Med denne uddannelsesbog ønsker vi dig velkommen

Læs mere

Elevpolitik for Grunduddannelsen på Skive Handelsskole

Elevpolitik for Grunduddannelsen på Skive Handelsskole Elevpolitik for Grunduddannelsen på Skive Handelsskole Her er nogle leveregler, som er med til at sikre, at du får mest muligt ud af at gå på Grunduddannelsen på Skive Handelsskole. Generelt: Du opfører

Læs mere

b. REGLER OM FRAVÆR OG OM REGISTRERING AF FRAVÆR, HERUNDER OM FRAVÆRET HAR HAFT LOVLIG GRUND

b. REGLER OM FRAVÆR OG OM REGISTRERING AF FRAVÆR, HERUNDER OM FRAVÆRET HAR HAFT LOVLIG GRUND Skolens ordensregler Skolen er forpligtet på at fastsætte ordensregler for elever på den pædagogiske assistentuddannelse, jf. bek. 1010 af 22/9/2014, 47. Eleverne informeres om ordensreglerne ved uddannelsens

Læs mere

Elevpolitik for EUX / EUD BusinessEUX / EUD Business på Skive Handelsskole

Elevpolitik for EUX / EUD BusinessEUX / EUD Business på Skive Handelsskole [IH1] Elevpolitik for EUX / EUD BusinessEUX / EUD Business på Skive Handelsskole Her er nogle leveregler, som er med til at sikre, at du får mest muligt ud af at tage din uddannelse EUX / EUD Business

Læs mere

Regler for læring og samvær

Regler for læring og samvær Regler for læring og samvær Indholdsfortegnelse: 1 RESPEKT... 3 2 SKOLENS FORVENTNINGER... 3 2.1 LÅN AF SKOLENS BÆRBARE COMPUTERE... 4 2.2 RYGNING OG RUSMIDLER... 4 2.3 RESPEKT FOR SKOLENS INVENTAR OG

Læs mere

Regler for læring og samvær

Regler for læring og samvær Regler for læring og samvær Indholdsfortegnelse: 1 RESPEKT... 3 2 SKOLENS FORVENTNINGER... 3 2.1 LÅN AF SKOLENS BÆRBARE COMPUTERE... 4 2.2 BRUG AF VIDEO, BILLEDER OG LYD... 4 2.3 RYGNING OG RUSMIDLER...

Læs mere

Studie- og ordensregler på Hvidovre Gymnasium & HF

Studie- og ordensregler på Hvidovre Gymnasium & HF Den 21. august 2015 Studie- og ordensregler på Hvidovre Gymnasium & HF Studieregler På Hvidovre Gymnasium & HF har vi nogle meget enkle studieregler, som er til for alles bedste. - Du møder til tiden til

Læs mere

Uddannelsesbog. Pædagogisk. Assistentuddannelse

Uddannelsesbog. Pædagogisk. Assistentuddannelse Uddannelsesbog Pædagogisk Assistentuddannelse Social- og Sundhedsskolen Fredericia/Horsens 6. julivej 67, 7000 Fredericia Tlf. 79211200. Rettet august 2011 1 Indholdsfortegnelse: side Velkommen til din

Læs mere

& pra. Januar 2011 1. Bjerggade 4M 6200 Aabenraa Tlf.: 73 33 43 000. sosu@sosu-syd.dk www.sosu-syd.dk

& pra. Januar 2011 1. Bjerggade 4M 6200 Aabenraa Tlf.: 73 33 43 000. sosu@sosu-syd.dk www.sosu-syd.dk Ordensregler & pra ktiske oplysninger Bjerggade 4M 6200 Aabenraa Tlf.: 73 33 43 000 sosu@sosu-syd.dk www.sosu-syd.dk Januar 2011 1 Velkommen til Social- og Sundhedsskolen Syd Vi er en skole med et spændende

Læs mere

Hurup Skoles retningslinjer for brug af IT

Hurup Skoles retningslinjer for brug af IT Hurup Skoles retningslinjer for brug af IT Dato 12-03-2014 Hurup Skoles retningslinjer for brug af IT Brug af skolens IT Skolens computere er beregnet til undervisningsformål. Computere udleveres og afleveres

Læs mere

IBC Handelsgymnasiet. Studie- og ordensregler. HHX Fredericia Middelfart

IBC Handelsgymnasiet. Studie- og ordensregler. HHX Fredericia Middelfart IBC Handelsgymnasiet Fredericia Middelfart Studie- og ordensregler Fredericia Middelfart Et godt undervisnings- og studiemiljø er vigtigt for et godt uddannelsesmiljø. ne bidrager til at opfylde -uddannelsens

Læs mere

Ordensregler & Praktiske oplysninger

Ordensregler & Praktiske oplysninger Ordensregler & Praktiske oplysninger Juni 2014 Velkommen til Social- og Sundhedsskolen Syd Vi er en skole med et spændende miljø. Her sker en masse, og vores hverdag er fuld af aktiviteter. Overalt på

Læs mere

Velkommen. FREMTIDEN begynder her

Velkommen. FREMTIDEN begynder her Velkommen FREMTIDEN begynder her Kære elev Velkommen til Learnmark Tech Tillykke med dit valg af uddannelse. En erhvervsuddannelse åbner døren til et væld af muligheder og forener det kreative med det

Læs mere

Regler for læring og samvær

Regler for læring og samvær Regler for læring og samvær Indholdsfortegnelse: 1 RESPEKT... 3 2 SKOLENS FORVENTNINGER... 3 2.1 ANVENDELSE AF EGEN COMPUTER I UNDERVISNING.... 3 2.2 BRUG AF VIDEO, BILLEDER OG LYD... 4 2.3 RYGNING OG

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler for HHX og HTX på Erhvervsgymnasiet Grindsted Udarbejdet august 2014 på baggrund af BEK nr. 1222 af 4.12.2006 Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser

Læs mere

IBC Handelsgymnasiet Kolding

IBC Handelsgymnasiet Kolding IBC Handelsgymnasiet Kolding Studie- og ordensregler på handelsgymnasiet... 3 Studieregler... 3 Mødepligt... 3 Ordensregler... 5 Mistanke om problematisk forbrug af rusmidler... 5 Konsekvenser af overtrædelse

Læs mere

Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse

Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse Campus Bornholms studie- og ordensregler... 1 Formålet med regelsættet... 2 Almindelige ordensregler... 2 Bygninger,

Læs mere

STUDIE- OG ORDENSREGLER Ingrid Jespersens Gymnasieskole

STUDIE- OG ORDENSREGLER Ingrid Jespersens Gymnasieskole STUDIE- OG ORDENSREGLER Ingrid Jespersens Gymnasieskole Fælles ansvar for en god skole Eleverne på Ingrid Jespersens Gymnasieskole skal udvise en adfærd, der er præget af gensidig hensyntagen, hjælpsomhed

Læs mere

Studie- og ordensregler for Nærum Gymnasium. August 2011

Studie- og ordensregler for Nærum Gymnasium. August 2011 Studie- og ordensregler for Nærum Gymnasium. August 2011 Studie- og ordensreglerne er fastsat af skolens ledelse efter høring i skolens bestyrelse, SU, elevråd og på et medarbejdermøde. Reglerne er offentliggjort

Læs mere

Studie- og ordensregler for HG - Tradium Mariagerfjord

Studie- og ordensregler for HG - Tradium Mariagerfjord Studie- og ordensregler for HG - Tradium Mariagerfjord Du har valgt at tage en erhvervsuddannelse på Tradium Mariagerfjord. Det betyder, at du både har nogle pligter og nogle rettigheder. Overordnet set

Læs mere

Her er nogle leveregler, som er med til at sikre, at du får mest muligt ud af at tage din uddannelse EUX / EUD Business hos os.

Her er nogle leveregler, som er med til at sikre, at du får mest muligt ud af at tage din uddannelse EUX / EUD Business hos os. Elevpolitik for EUX / EUD Business på Skive Handelsskole Her er nogle leveregler, som er med til at sikre, at du får mest muligt ud af at tage din uddannelse EUX / EUD Business hos os. Generelt Du opfører

Læs mere

IBC Handelsgymnasiet Kolding

IBC Handelsgymnasiet Kolding IBC Handelsgymnasiet Kolding Studie- og ordensregler på IBC Handelsgymnasiet Kolding... 3 Studieregler... 3 Mødepligt... 3 Ordensregler... 5 Mistanke om problematisk forbrug af rusmidler... 6 Konsekvenser

Læs mere

Studieregler. Vi forudsætter derfor, at du arbejder med lyst og viser god vilje til at følge undervisningen.

Studieregler. Vi forudsætter derfor, at du arbejder med lyst og viser god vilje til at følge undervisningen. Da du er elev på et relativt stort HandelsGymnasium med ca. 450 elever, er det naturligt for os, at give dig nogle praktiske oplysninger i forbindelse med din uddannelse. Studieregler Du har - som alle

Læs mere

Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse

Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse... 1 Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister... 1 Formålet med regelsættet... 2 Almindelige

Læs mere

Falstersvej 3-5, Lindevangs Allé 8-12 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf.nu

Falstersvej 3-5, Lindevangs Allé 8-12 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf.nu Falstersvej 3-5, Lindevangs Allé 8-12 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf.nu www.vuf.nu www.vufintern.dk På VUF forventer vi, at kursisterne værner om det gode undervisningsmiljø ved at overholde nogle enkle regler

Læs mere

Studie- og ordensregler på Rungsted Gymnasium. Studie- og ordensregler på Rungsted Gymnasium. At man bidrager til et fælles godt miljø blandt eleverne

Studie- og ordensregler på Rungsted Gymnasium. Studie- og ordensregler på Rungsted Gymnasium. At man bidrager til et fælles godt miljø blandt eleverne Disse regler gælder fra 1. januar 2007. Skolens værdigrundlag Rungsted har tre overordnede værdier: Demokrati og ligeværd Høj faglig standard og forberedelse til videre uddannelse Social, faglig og personlig

Læs mere

Studie- og ordensregler. for Aalborg Handelsgymnasium

Studie- og ordensregler. for Aalborg Handelsgymnasium Studie- og ordensregler for Aalborg Handelsgymnasium Studie- og ordensregler for Handelsgymnasiet Studie- og ordensreglerne er fastlagt i henhold til gældende lov og bekendtgørelse om hhx. De konkrete

Læs mere

STUDIE- OG ORDENSREGLER 2014-15

STUDIE- OG ORDENSREGLER 2014-15 STUDIE- OG ORDENSREGLER 2014-15 INDHOLD Indledning... 2 Studieaktivitet... 3 Ordensregler... 4 Deltagelse i ekskursioner... 5 IT regler... 5 Klageprocedure... 6 Vald. Poulsens Vej 8 7500 Holstebro T 9627

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler Vi er glade for, at du har valgt HTX-uddannelsen på Teknisk Gymnasium i Silkeborg. Du kan se frem til 3 år, hvor vi har fokus på din faglige og personlige udvikling, mens du samtidig

Læs mere

Studie- og ordensreglement for Næstved Tekniske Gymnasium på EUC Sjælland.

Studie- og ordensreglement for Næstved Tekniske Gymnasium på EUC Sjælland. Studie- og ordensreglement for Næstved Tekniske Gymnasium på EUC Sjælland. Udgangspunkt: Studie- og ordensreglementet tager udgangspunkt i/understøtter skolens værdier om: et godt sted at være et godt

Læs mere

Elevhåndbog for SoSu-elever

Elevhåndbog for SoSu-elever Velkommen som nyansat i Køge Kommune Elevhåndbog for SoSu-elever Fælles og Kulturforvaltningen Personaleafdelingen 12 1 Introduktion Kontaktpersoner Velkommen til din nye arbejdsplads i Køge Kommune. Vi

Læs mere

Studie- og ordensregler på Falkonergårdens Gymnasium og HF-kursus

Studie- og ordensregler på Falkonergårdens Gymnasium og HF-kursus Studie- og ordensregler på Falkonergårdens Gymnasium og HF-kursus Vedtaget på bestyrelsesmøde d. 12.9.2012 Skolens studie- og ordensregler er efter høring af bestyrelse, elevråd og pædagogisk råd fastsat

Læs mere

Uddannelsesbog. Social- og Sundhedsassistent. Social- og Sundhedsskolen Fredericia - Horsens tlf. 79 211 200. Version august 2011

Uddannelsesbog. Social- og Sundhedsassistent. Social- og Sundhedsskolen Fredericia - Horsens tlf. 79 211 200. Version august 2011 Uddannelsesbog Social- og Sundhedsassistent Version august 2011 Social- og Sundhedsskolen Fredericia - Horsens tlf. 79 211 200 UDDANNELSESBOGEN INDHOLDSFORTEGNELSE: side Velkommen til Social- og sundhedsskolen...

Læs mere

Studie- og ordensregler for HG - Tradium Mariagerfjord

Studie- og ordensregler for HG - Tradium Mariagerfjord Studie- og ordensregler for HG - Tradium Mariagerfjord Du har valgt at tage en erhvervsuddannelse på Tradium Mariagerfjord. Det betyder, at du både har nogle pligter og nogle rettigheder. Overordnet set

Læs mere

Studie- og ordensreglement for Næstved Tekniske Gymnasium på EUC Sjælland. Udgangspunkt:

Studie- og ordensreglement for Næstved Tekniske Gymnasium på EUC Sjælland. Udgangspunkt: Studie- og ordensreglement for Næstved Tekniske Gymnasium på EUC Sjælland. Udgangspunkt: Studie- og ordensreglementet tager udgangspunkt i/understøtter skolens værdier om: et godt sted at være et godt

Læs mere

Vejledning til elevplan for elever

Vejledning til elevplan for elever Det her er en introduktion til, hvordan du som elev bruger Elevplan. Det er vigtigt at du øver dig dagligt i at logge på Elevplan, så du bliver fortrolig med at bruge den. I denne vejledning kan du få

Læs mere

Studie- og ordensregler EUD, EUX og HTX

Studie- og ordensregler EUD, EUX og HTX Studie- og ordensregler EUD, EUX og HTX Indhold Studie- og ordensregler på HANSENBERG Studie- og ordensregler på HANSENBERG...3 Særlige regler for erhvervsuddannelserne EUD og EUX...4 Uddannelsesplan...

Læs mere

Studie- og ordensregler for HHX og HTX, ZBC Ringsted

Studie- og ordensregler for HHX og HTX, ZBC Ringsted De fysiske rammer Skolen skaber de fysiske rammer. Klasselokaler, fællesarealer, udstyr vedligeholdes og moderniseres løbende, og vi behandler tingene med respekt og omtanke. Når lokaler forlades slukker

Læs mere

Studie- og ordensregler EUD, EUX og HTX

Studie- og ordensregler EUD, EUX og HTX Studie- og ordensregler EUD, EUX og HTX Indhold Studie- og ordensregler Særlige regler for erhvervsuddannelserne EUD og EUX Uddannelsesplan... 4 Fremmøde/fravær... 4 Aflevering af opgaver og overholdelse

Læs mere

Velkommen på EUC Syd Skolehjem Tønder

Velkommen på EUC Syd Skolehjem Tønder Velkommen på EUC Syd Skolehjem Tønder GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2017 Vi byder dig velkommen til dit ophold, og vil med denne folder gerne give dig mulighed for at få et overblik over stedet, vores regler

Læs mere

Studie- og ordensregler HTX

Studie- og ordensregler HTX Studie- og ordensregler HTX Indhold Studie- og ordensregler på HANSENBERG Studie- og ordensregler på HANSENBERG...3 Særlige regler for HANSENBERG GYMNASIUM... 4 Fremmøde/fravær... 4 Skriftlige opgaveafleveringer...

Læs mere

Ordensregler for EUD-elever på Skovskolen

Ordensregler for EUD-elever på Skovskolen Ordensregler for EUD-elever på Skovskolen Som EUD-elev på Skovskolen er der nogen generelle ordensregler du skal følge i hverdagen. Reglerne er vedtaget for at skabe det bedst mulige studiemiljø. Vi forventer,

Læs mere

Studie- og ordensregler for Gammel Hellerup Gymnasium 2018

Studie- og ordensregler for Gammel Hellerup Gymnasium 2018 Studie- og ordensregler for Gammel Hellerup Gymnasium 2018 Grundlaget for Gammel Hellerup Gymnasiums studie- og ordensregler er skolens værdier om faglighed, fællesskab og mangfoldighed. Dette værdigrundlag

Læs mere

Uddannelsesbog. Pædagogisk. Assistentuddannelse

Uddannelsesbog. Pædagogisk. Assistentuddannelse Uddannelsesbog Pædagogisk Assistentuddannelse Social- og Sundhedsskolen Fredericia/Horsens 6. julivej 67, 7000 Fredericia Tlf. 79211200. Micro- rettet 2011-04-01 1 Indholdsfortegnelse: side Velkommen til

Læs mere

Studie- og ordensregler EUD, EUX og HTX

Studie- og ordensregler EUD, EUX og HTX Studie- og ordensregler EUD, EUX og HTX Indhold Studie- og ordensregler på HANSENBERG Studie- og ordensregler på HANSENBERG...3 Særlige regler for erhvervsuddannelserne EUD og EUX...4 Uddannelsesplan...

Læs mere

Studie- og ordensregler UCH EUD merkantil EUX Business

Studie- og ordensregler UCH EUD merkantil EUX Business Studie- og ordensregler UCH EUD merkantil EUX Business Studie- og ordensregler UCH s studie- og ordensregler er gældende for alle elever på UCH. De enkelte afdelinger har suppleret dette regelsæt med nogle

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler Med henvisning til bekendtgørelse nr. 1222 af 4.12.2006 og senere. INDLEDNING 2 OM STUDIE- OG ORDENSREGLERNE 2 1. AKTIV DELTAGELSE I UNDERVISNINGEN 3 2. PROCEDURE VED SNYD I FORBINDELSE

Læs mere

Vejledning til elevplan for elever / side 1

Vejledning til elevplan for elever / side 1 Vejledning til elevplan for elever / side 1 Det her er en introduktion til, hvordan du som elev bruger Elevplan. Det er vigtigt, at du øver dig dagligt i at logge på Elevplan, så du bliver fortrolig med

Læs mere

Studie- og ordensregler HG

Studie- og ordensregler HG 1 Studie- og ordensregler HG 1.0 Almindelige regler for orden og samvær... 4 1.1. Normer for adfærd/skolens værdier... 4 1. Ansvarlighed... 4 2. Samarbejde... 4 3. Tillid... 4 4. Ordentlighed... 4 5. Nærvær...

Læs mere

Industritekniker og Klejnsmed. Information PRAKTIK. Velkommen som skolepraktikant

Industritekniker og Klejnsmed. Information PRAKTIK. Velkommen som skolepraktikant Industritekniker og Klejnsmed Information PRAKTIK Velkommen som skolepraktikant Syddansk Erhvervsskole Tillykke med din optagelse som skolepraktikant på Syddansk Erhvervsskole Som skolepraktikelev på Syddansk

Læs mere

Studie- og ordensregler Faaborg Gymnasium

Studie- og ordensregler Faaborg Gymnasium Studie- og ordensregler Faaborg Gymnasium 24.06.2008 Studie- og ordensreglerne er fastsat af skolens ledelse efter høring i skolens bestyrelse, elevråd og pædagogiske råd. Reglerne er offentliggjort på

Læs mere

Studie- og ordensregler for Tørring Gymnasium

Studie- og ordensregler for Tørring Gymnasium Studie- og ordensregler for Tørring Gymnasium Udgangspunktet for skolens studie- og ordensregler er undervisningsministeriets Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser (BEK

Læs mere

Studie-og ordensregler

Studie-og ordensregler Studie-og ordensregler På VUC Roskilde tager vi i studie- og ordensregler udgangspunkt i gældende lovgivning samt de 4 værdier, som er udgangspunkt for VUC Roskildes værdigrundlag. Mangfoldighed: Fordi

Læs mere

Studie- og ordensregler for brugere af Peqqissaanermik Ilinniarfik

Studie- og ordensregler for brugere af Peqqissaanermik Ilinniarfik Studie- og ordensregler for brugere af Peqqissaanermik Ilinniarfik Brugere af Peqqissaanermik Ilinniarfik Med brugere af huset menes elever, sygeplejestuderende, kursister, eksterne undervisere og medarbejdere

Læs mere

Studie- og ordensregler. Handelsgymnasiet, Frederikshavn Handelsskole

Studie- og ordensregler. Handelsgymnasiet, Frederikshavn Handelsskole Studie- og ordensregler Handelsgymnasiet, Frederikshavn Handelsskole Opdateret oktober 2015 Opdateret oktober 2015 Studie- og ordensregler Handelsgymnasiet, Frederikshavn Handelsskole Studie- og ordensreglerne

Læs mere

STUDIE- OG ORDENSREGLER Ingrid Jespersens Gymnasieskole

STUDIE- OG ORDENSREGLER Ingrid Jespersens Gymnasieskole STUDIE- OG ORDENSREGLER Ingrid Jespersens Gymnasieskole Fælles ansvar for en god skole Eleverne på Ingrid Jespersens Gymnasieskole skal udvise en adfærd, der er præget af gensidig hensyntagen, hjælpsomhed

Læs mere

Samværsregler på Amager Fælled skole

Samværsregler på Amager Fælled skole Samværsregler på Amager Fælled skole Skolens samværsregler er udarbejdet af elever og personaler og fremlagt for Skolebestyrelsen. De vil årligt bliver gennemgået og revideret, hvis det viser sig nødvendigt.

Læs mere

hhx-uddannelsen 2014-2015 Studie- og ordensregler

hhx-uddannelsen 2014-2015 Studie- og ordensregler hhx-uddannelsen 2014-2015 Studie- og ordensregler Indholdsfortegnelse Studie- og ordensregler for hhx-uddannelsen... 3 Almindelig orden og samvær... 3 1. Ordensregler... 3 2. IT-regler... 3 3. Sanktioner...

Læs mere

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Kære PAU-elev Velkommen som elev i Roskilde Kommune. Dette hæfte indeholder en del praktiske oplysninger til

Læs mere

Studie- og ordensregler på Falkonergårdens Gymnasium og HF-kursus

Studie- og ordensregler på Falkonergårdens Gymnasium og HF-kursus Studie- og ordensregler på Falkonergårdens Gymnasium og HF-kursus Vedtaget på bestyrelsesmøde d. 15.12.2015 Skolens studie- og ordensregler er efter høring af bestyrelse, elevråd og pædagogisk råd fastsat

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler for HHX og HTX på Erhvervsgymnasiet Grindsted Revideret juni 2017. Udarbejdet august 2014 på baggrund af BEK nr. 1222 af 4.12.2006 Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de

Læs mere

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Kære PAU-elev Velkommen som elev i Roskilde Kommune. Dette hæfte indeholder en del praktiske oplysninger til

Læs mere

Regler gældende ved Eksamen og terminsprøver for AVU

Regler gældende ved Eksamen og terminsprøver for AVU Regler gældende ved Eksamen og terminsprøver for AVU 2016/2017 Indhold 0. Før eksamen... 2 It-anvendelse... 2 Internetblokering... 2 Brug af computer... 3 1. Skriftlig eksamen... 3 Mødetid... 3 Hvornår

Læs mere

Handelsgymnasiet ZBC, Næstved STUDIE- OG ORDENSREGLER

Handelsgymnasiet ZBC, Næstved STUDIE- OG ORDENSREGLER Handelsgymnasiet ZBC, Næstved STUDIE- OG ORDENSREGLER Disse regler er udarbejdet i samarbejde mellem elevråd, pædagogisk råd og rektor og er gældende for hhx-elever på Handelsgymnasiet ZBC, Næstved 29-07-2012

Læs mere

Campus Bornholms studie- og ordensregler

Campus Bornholms studie- og ordensregler Campus Bornholms studie- og ordensregler Indhold Formålet med regelsættet... 1 Almindelige ordensregler... 1 Regler for deltagelse i undervisningen... 2 Fravær og forsømmelser... 2 Skriftligt arbejde...

Læs mere

Studie- og ordensreglement for Campus Vejle

Studie- og ordensreglement for Campus Vejle Studie- og ordensreglement for Campus Vejle Nærværende reglement tager udgangspunkt i BEK nr 1222 af 04/12/2006 om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser. Vi er mange mennesker, som hver dag

Læs mere

Svarnøgle til spørgsmål: www.elevplan.dk?

Svarnøgle til spørgsmål: www.elevplan.dk? Svarnøgle til spørgsmål: www.elevplan.dk? Elevnavn: Kontaktlærer: Dette skema skal hjælpe dig med at få overblik over, om du kan alt det i elevplan, som er nødvendigt for, at elevplan kan være et godt

Læs mere

Ordensregler for Marie Kruses Skoles GYMNASIUM

Ordensregler for Marie Kruses Skoles GYMNASIUM Ordensregler for Marie Kruses Skoles GYMNASIUM Ordensreglerne gælder med virkning fra 1. maj 2005. De har deres baggrund i gældende love og bekendtgørelser for gymnasiet, herunder 3 i Bekendtgørelse om

Læs mere

Studie- og ordensregler ved. Århus Akademi

Studie- og ordensregler ved. Århus Akademi ved Indhold: 1. Formål 2. Orientering om reglerne 3. Ordensregler 4. Skolehverdagen, møde- og aktivitetspligt 5. Elevtilstedeværelse 6. Skolens IT-udstyr og IT-støttet læring 7. Undervisningsmidler 8.

Læs mere

Uddannelsesbog. Trin 1. Social- og Sundhedshjælper. Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Horsens. Ver. Sep.2011

Uddannelsesbog. Trin 1. Social- og Sundhedshjælper. Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Horsens. Ver. Sep.2011 Uddannelsesbog Trin 1 Social- og Sundhedshjælper Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Horsens Ver. Sep.2011 UDDANNELSESBOGEN INDHOLDSFORTEGNELSE: side Velkommen til Social- og sundhedsskolen... 2 Sådan

Læs mere

Tilsynet i henhold til grundlovens 71 (2. samling) 71-tilsynet alm. del - Bilag 121 Offentligt. Psykiatrisk Afdeling. Psykiatrisk Afdeling

Tilsynet i henhold til grundlovens 71 (2. samling) 71-tilsynet alm. del - Bilag 121 Offentligt. Psykiatrisk Afdeling. Psykiatrisk Afdeling Tilsynet i henhold til grundlovens 71 (2. samling) 71-tilsynet alm. del - Bilag 121 Offentligt 1 Indhold 3 Velkommen 5 En plan for behandlingen 6 Værd at vide -om husorden 8 Hvilke rettigheder har jeg

Læs mere

Studie- og ordensregler HHX

Studie- og ordensregler HHX Studie- og ordensregler HHX Indholdsfortegnelse 1.0 Almindelige regler for orden og samvær... 3 1.1. Normer for adfærd/skolens værdier... 3 1. Ansvarlighed... 3 2. Samarbejde... 3 3. Tillid... 3 4. Ordentlighed...

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR BRUG AF IT PÅ RANUM EFTERSKOLE

RETNINGSLINJER FOR BRUG AF IT PÅ RANUM EFTERSKOLE RETNINGSLINJER FOR BRUG AF IT PÅ RANUM EFTERSKOLE Som elev erklærer jeg herved, at jeg til enhver tid vil optræde som ansvarsbevidst bruger af it -udstyr på Ranum Efterskole (herefter benævnt Skolen ).

Læs mere

Misbrugspolitik. Af sikkerhedsmæssige grunde skal det understreges, at hverken alkohol el. euforiserende stoffer kan accepteres på skolen.

Misbrugspolitik. Af sikkerhedsmæssige grunde skal det understreges, at hverken alkohol el. euforiserende stoffer kan accepteres på skolen. EUC Sjællands misbrugspolitik August 2013 Udarbejdet af EUC Sjællands studievejledergruppe Misbrugspolitik Formål: Det er skolens formål med misbrugspolitikken at have en klar holdning til alkoholeller

Læs mere

Eksamen maj - juni g. Eksamensvejledning maj 2017

Eksamen maj - juni g. Eksamensvejledning maj 2017 Eksamen maj - juni 2017 3g Eksamensvejledning maj 2017 Generelle regler Mødetid: Senest 15 min. før prøvens start For sent: Ring til skolen Over til rektor Sygdom: Ring til skolen - lægeerklæring Sygeeksamen

Læs mere

Vejledning for politianmeldelse af medarbejdere, der formodes at have begået et strafbart forhold.

Vejledning for politianmeldelse af medarbejdere, der formodes at have begået et strafbart forhold. Vejledning for politianmeldelse af medarbejdere, der formodes at have begået et strafbart forhold. Denne vejledning er et redskab til ledelsens vurdering af, om der foreligger en handling fra en medarbejder,

Læs mere

Teknisk Gymnasium Silkeborg. Studiehåndbog. Generel information

Teknisk Gymnasium Silkeborg. Studiehåndbog. Generel information Teknisk Gymnasium Silkeborg Studiehåndbog HTX fra A Å side 2 Generel information side 6 HTX fra A - Å Adgang til skolen Normal åbningstid er 7.00 til 16.00. Uden for disse tider må I gerne benytte HTXs

Læs mere

Til opslagstavlen. Forside TIL SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEVER VELKOMMEN

Til opslagstavlen. Forside TIL SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEVER VELKOMMEN Forside Til opslagstavlen TIL SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEVER VELKOMMEN TIL ÆLDREOMRÅDET, HJEMMEPLEJEN I VORDINGBORG KOMMUNE VI SER FREM TIL AT SAMARBEJDE MED DIG Med

Læs mere

Skriftlig eksamen/prøve

Skriftlig eksamen/prøve Skriftlig eksamen/prøve Mødetid: Du skal møde senest 30 minutter før eksamen/prøven, så du uden stress og jag kan installere dig og din pc på din plads i lokalet. Du skal sidde på din plads i eksamenslokalet

Læs mere

SVENDBORG GYMNASIUM & HF

SVENDBORG GYMNASIUM & HF Studie og ordensregler Svendborg Gymnasium & HF A.P. Møllersvej 35 DK-5700 Svendborg Tel. +45 6321 3141 post@svendborggym.dk svendborg-gym.dk Ordensregler Holdningen, der ligger til grund for regelsættet

Læs mere

Målsætning for Filstedvejens Skoles 10. center

Målsætning for Filstedvejens Skoles 10. center Studiehåndbog 2010-2011 1 Målsætning for Filstedvejens Skoles 10. center På Filstedvejens Skoles 10. center skal eleverne lære: - at værdsætte livet - at interessere sig for livets mange aspekter - at

Læs mere

Nibe Skole. Praktik. Informationer om din kommende praktik på Nibe Skole

Nibe Skole. Praktik. Informationer om din kommende praktik på Nibe Skole Nibe Skole Praktik Informationer om din kommende praktik på Nibe Skole Nibe Skole som praktikskole Her kan du finde en række relevante informationer før dit praktikforløb på Nibe Skole. Nibe Skole er en

Læs mere