ELEV PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN FREDERICIA VEJLE - HORSENS

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ELEV PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN FREDERICIA VEJLE - HORSENS"

Transkript

1 ELEV PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN FREDERICIA VEJLE - HORSENS EN GUIDE TIL SKOLEN, ORDENSREGLER OG RETNINGSLINIER December

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 4 Generelt om skolen... 5 Skolens styrelse... 5 Kontaktoplysninger... 5 Mødetider... 6 Adgang til skolen... 6 Videoovervågning... 6 Ordensregler... 7 Indtagelse af mad og drikke... 7 Rygning... 7 Misbrug... 7 Oprydning... 8 Mobning... 8 Mobiltelefon... 8 Fotografering / videooptagelse... 8 Snyd i forbindelse med eksamen og opgaver... 8 Sanktioner... 9 Retningslinier for uddannelserne Mødepligt og tilstedeværelse Uddannelsesaktivitet Arbejdstid SU

3 Undervisning i tilfælde af snestorm, uvejr eller lignende Retningslinier hvis underviser er syg Elevers sygemelding / fravær Sådan melder du fravær i skoleperioder Overblik over fravær Tavshedspligt Forsikringsforhold / arbejdsskader Sejlads Beredskabsplan IT på Social- og Sundhedsskolen, Fredericia - Vejle - Horsens Generelt Login og koder Øvrige regler for brug af netværk og Internettet Sanktioner Fotokopiering og udskrift Bibliotekerne i Fredericia-Vejle-Horsens Udlån Biblioteksinformation

4 Forord Velkommen til Social- og Sundhedsskolen, Fredericia - Vejle - Horsens. Den folder du læser i nu, er din guide til Social- og Sundhedsskolen. Heri kan du læse om, hvordan du skal forholde dig i dagligdagen, praktiske ting, regler og meget andet. Folderen vil være at finde i elektronisk udgave på vores hjemmeside. Vi ønsker dig et godt uddannelsesforløb. Hanne Helleshøj Direktør 4

5 Generelt om skolen Social- og Sundhedsskolen har afdelinger i Fredericia, Vejle og Horsens. Undervisningen foregår på følgende adresser: Fredericia 6. julivej Fredericia Vejle Staldgårdsgade Vejle Horsens Ane Stauningsvej Horsens Skolens styrelse Skolen er en selvejende institution med en bestyrelse som styrende organ. For at se bestyrelsens opgaver og hvem der sidder i bestyrelsen henvises til skolens hjemmeside - Kontaktoplysninger På skolens hjemmeside finder du alle relevante kontaktoplysninger under hver afdeling. Har du brug for at kontakte skolen telefonisk er hovednummeret:

6 Mødetider På Social- og Sundhedsskolen er den teoretiske del af uddannelsen tilrettelagt således, at der primært er undervisning planlagt i tidsrummet fra kl kl Undervisningen starter som hovedregel kl Der kan være fælles morgensamling som del af kulturen på skolen - et fælles udgangspunkt for dagen. Indholdet kan eksempelvis være forskellige arrangementer, sang og aktuelle informationer. Der er mødepligt til alle timer. Hvordan man forholder sig ved fravær er beskrevet senere i dette hæfte. Adgang til skolen Skolen er åben på hverdage mellem kl og (om fredagen dog til kl ) I denne periode er eleverne velkomne til at opholde sig på skolen. Hvis en gruppe elever i forbindelse med opgaveskrivning eller forberedelse, ønsker at være på skolen efter kl er dette muligt efter nærmere aftale med en lærer. Skolen har et alarmsystem, som automatisk kobles til kl eller når den sidste medarbejder forlader huset. Videoovervågning Skolen foretager videoovervågning af skolen døgnet rundt. Vi gør opmærksom på dette via skiltning ved indkørsler til skolen samt døre ved indgangspartier. Optagelserne gemmes nogle dage hvorefter de bliver slettet. 6

7 Ordensregler Iflg Hovedbekendtgørelsen for Erhvervsuddannelser skal skolen fastsætte ordensregler. Disse regler kan du læse om i de følgende afsnit. Ordensreglerne skal sikre et godt arbejdsmiljø for alle der færdes på skolen både ansatte og elever, og vi opfordrer alle til at sætte sig ind i reglerne og respektere dem. For elever i praktik, er det praktikstedets regler der er gældende. Indtagelse af mad og drikke Foregår i pauser og ikke i timerne. Brugt service ryddes op. Rygning Som Social- og Sundhedsskole er det vores overordnede politik at fremme sundhed og vi ønsker at så få elever som muligt vælger at ryge i skoletiden. Rygning må dog kun foregå på de anviste steder. Brug venligst de opstillede askebægre til cigaretskodder, da smidte skodder betyder ekstra arbejde for pedellerne og giver et snavset og utiltalende udemiljø. Vi henstiller til at elever ikke ryger på arealer der befinder sig umiddelbart udenfor skolens område f.eks. ved indgange til skolen. Misbrug Brug af rusmidler som alkohol, hash og narkotika accepteres ikke under nogen omstændigheder og betragtes som en alvorlig overtrædelse af ordensreglerne med efterfølgende konsekvenser. Bliver du opmærksom på, at en elev virker påvirket af et rusmiddel, er det vigtigt at du kontakter en af tovholderne for din klasse, der vil gå videre med din information. Informationen gives i fortrolighed dvs dit navn vil ikke blive givet videre. Viser det sig, at eleven har et misbrug eller er på vej ind i et misbrug, vil man fra skolens side udover ovennævnte konsekvenser, vejlede eleven til at få professionel hjælp til at komme ud af misbruget. Der gøres opmærksom på, at der ved festlige lejligheder, f.eks. dimissioner kan serveres øl og vin på skolen. 7

8 Oprydning For at vi alle kan møde til en indbydende skole, er det vigtigt at alle tager ansvar for at rydde op der hvor man har opholdt sig. Dvs papir og andre materialer ryddes væk efter endt arbejde og emballage fra mad og drikke smides ud. Mad og drikke nydes som udgangspunkt i kantineområderne og ikke i klasser og på gange. Skulle det allligevel være nødvendigt, skal brugt service stilles tilbage i kantinen. Mobning Social- og Sundhedsskolen Fredericia Vejle Horsens accepterer ikke mobning af nogen art. Bekæmpelsen af mobning på skolen er en fælles opgave og du har et medansvar for at der er et godt arbejdsmiljø i klassen og på skolen. Vi forventer at du viser respekt over for andre både i adfærd og kommunikation. Mobiltelefon Din mobiltelefon skal være sat på lydløs i undervisningstiden. Mobiltelefonen må ikke anvendes til private formål i undervisningstiden, men læreren kan beslutte at telefonen anvendes i undervisningen, hvor det er fagligt relevant. Fotografering / videooptagelse På skolens område må du ikke fotografere og lave videooptagelser af andre uden deres accept. Snyd i forbindelse med eksamen og opgaver Det er en alvorlig forseelse som elev at snyde både til eksamen men også ved opgaveaflevering. Snyd defineres som handlinger, hvor eleven lader tekst, opgaver og eksamensbesvarelser fremgå som eget arbejde, men som i virkeligheden er lavet af andre. Her gælder bl.a at der ikke må kopieres tekst og opgavebesvarelser fra internettet og bruges i egne opgaver. Hvis der bruges brudstykker af tekst fra f.eks. internettet, skal der angives kilde. Når eksamens- og opgavesnyd konstateres, får det alvorlige konsekvenser for din uddannelse. Du kan bl.a. risikere at måtte ophøre på uddannelsen øjeblikkeligt. 8

9 Sanktioner Ved overtrædelse af ovenstående ordensregler kan det have følgende konsekvenser afhængigt af overtrædelsens alvorlighed. - Mundtlig påtale - Skriftlig advarsel - Midlertidig hjemsendelse - Overflytning til anden skole Samt kombinationer af ovenstående. Der vil ligeledes blive foretaget notat i elevens sagsmappe. Ved særligt grove forseelser kan eleven uden forudgående varsel hjemsendes med øjeblikkelig virkning. Skolens ledelse skal efterfølgende træffe afgørelse om evt. udelukkelse fra fortsat undervisning og give eleven skriftlig meddelelse om dette med angivelse af klageadgang. For elever med uddannelsesaftale skal ansættende myndighed kontaktes ved øjeblikkelig udelukkelse fra undervisning. Ansættende myndighed skal inddrages inden beslutning om udelukkelse for fortsat undervisning træffes. Ved tildeling af advarsel skal ansættende myndighed kontaktes. Skolen har pligt til at underrette forældremyndighedens indehaver for personer under 18 år. Dette gælder både for øjeblikkelig udelukkelse fra undervisning samt udelukkelse fra fortsat undervisning. Ovenstående er fastsat i henhold til Hovedbekendtgørelse 834 af ( ). 9

10 Retningslinier for uddannelserne Mødepligt og tilstedeværelse Et godt undervisnings- og uddannelsesmiljø er vigtigt for et godt uddannelsesforløb. Dette er du, som elev på Social- og Sundhedsskolen Fredericia Vejle - Horsens med til at skabe med din tilstedeværelse på skolen. For at skolen kan give dig den bedst mulige uddannelse, har du mødepligt til den skemalagte undervisningstid. Det vil sige, at du skal møde til tiden både om morgenen og efter pauser. Skolen er klar over, at der kan opstå situationer, hvor din tilstedeværelse ikke er mulig. Alle former for fravær medregnes dog som fravær. Det gælder uanset årsagen til fraværet, og om fraværet er velbegrundet. Det vil sige, at også fravær som følge af bus forsinkelser, sygdom, læge- og tandlægebesøg, køretimer m.v. samt ferie og fridage uden for skolens ferieplan medregnes som fravær. Har du fravær, på grund af sygdom, fødsel eller andre særlige forhold, der medfører, at du ikke er uddannelsesaktiv, og hvor skolen kan være bekymret for, om du kan nå uddannelsesmålene, indkaldes du til en omsorgssamtale med din kontaktlærer og uddannelsesvejleder, hvor der lægges en handlingsplan for, hvad der skal til, for at du kan nå uddannelsesmålene. Er du under 25 år og elev på Grundforløbet, kontaktes Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) ved fravær der betyder at du vil få vanskeligt ved at nå målene for uddannelsen. I henhold til Hovedbekendtgørelse 834 af kan ansættelsesforholdet for elever på Hovedforløb opsiges på grund af fravær, efter at skolen forinden har inddraget ansættende myndighed. Uddannelsesaktivitet At være uddannelsesaktiv indebærer ikke blot, at du skal møde til undervisningen, men også at du afleverer de stillede hjemmeopgaver til tiden og i det omfang, skolen har fastsat, og med den kvalitet i besvarelsen, der forudsættes som minimum. At være uddannelsesaktiv indebærer også, at du er aktiv i timerne og aktiv i projektarbejde. Elevrådsarbejde, herunder deltagelse i møder, råd og bestyrelser der vedrører skolen, betragtes ikke som fravær. Som elev på hovedforløbet er du omfattet af de almindelige regler for medarbejdere på ansættelsesstedet. 10

11 Arbejdstid Som elev på Grundforløb eller som ansat elev på Hovedforløb har du en ugentlig arbejdstid på 37 timer gennemsnitligt 30 undervisningslektioner pr. uge samt resten til forberedelsestid. SU Er du over 18 år, og modtager Statens Uddannelsesstøtte, er det en betingelse for at modtage SU, at du er uddannelsesaktiv, dvs. deltager i obligatorisk undervisning og prøver og afleverer opgaver m.v. efter de regler, der gælder for uddannelsen. Er du under 25 år, kontaktes kommunens Ungdomsvejledning, hvis manglende tilstedeværelse betyder, at du vil få vanskeligt ved at nå målene for uddannelsen. Undervisning i tilfælde af snestorm, uvejr eller lignende Skolen lukker ikke på grund af uvejr, og som hovedregel aflyses undervisningen ikke på grund af dårligt vejr. Hvis vejrudsigten varsler risiko for lukkede veje eller aflyst offentlig transport, tager skolens ledelse stilling til, om undervisningen undtagelsesvist skal aflyses. Hvis undervisningen aflyses, orienteres der herom på skolens hjemmeside og Elevplan samt så vidt muligt lokalradioen (P4 Trekanten og VLR) inden kl Retningslinier hvis underviser er syg Første dag en underviser er sygemeldt dækkes som udgangspunkt ikke med vikar og holdet møder ind som planlagt. Information om sygemeldingen gives til holdet 8.15 og eleverne fraværsregistreres. I de pågældende lektioner kan der evt arbejdes selvstændigt med opgave som underviseren videregiver. Hvis der ikke er en opgave, finder hver elev selv frem til, hvad der er relevant at arbejde med i lektionerne. Det betyder at du selv er ansvarlig for at være forberedt på og medbringe, hvad du kan arbejde med ved en eventuel sygemelding. 11

12 Elevers sygemelding / fravær Det er dit ansvar at holde skolen og din arbejdsgiver underrettet hvis du er forhindret i at møde. I skoleperioder skal du melde fravær til skolen samt til din ansættende myndighed (kommune eller region). I praktikperioder skal du melde fravær til praktikstedet og din ansættende myndighed. Sådan melder du fravær i skoleperioder Fristen for at melde fravær er samme dag kl Skolen skal have besked hver dag du er fraværende, på én af følgende måder: 1. Der skrives fraværsbesked på 2. Send SMS til I beskeden skrives: sosufh samt din fraværsbesked. F.eks: sosufh jeg er syg. 3. I nødstilfælde kan du melde fravær ved ringe til skolen på og oplyse dit navn og hold. Bemærk! - at SMS funktionen kun kan anvendes hvis du har det korrekte mobilnummer registreret i Elevplan og du sender SMS fra dette nummer. Du er ansvarlig for at opdatere dit mobilnummer i Elevplan. Der orienteres om fremgangsmåde ved sygemelding m.v. til IT introduktion, der gives til alle hold i starten af første skoleperiode. - at det koster alm SMS takst at sende besked om sygemelding. Udover ovenstående besked til skolen, skal du i skoleperioder også melde fravær til din ansættende myndighed dog typisk ikke hver dag, men som sygemelding første dag og efterfølgende raskmelding. Din ansættende myndighed oplyser dig om dette ved ansættelse. Hvis du har brug for at være væk fra undervisningen i nogle dage i træk, skal du, udover at give besked i Elevplan, også orientere din kontaktlærer. Hvis du er i et ansættelsesforhold, skal fraværet være godkendt af din ansættende myndighed. 12

13 Overblik over fravær På kan du se oversigt over fravær der er registreret for dig. Du er ansvarlig for løbende at holde øje med, at registreringen er korrekt. Hvis du opdager fejl i registreringen skal du reagere senest 3 hverdage efter den pågældende lektion er afholdt. Du skal rette henvendelsen til der hvor du mener fejlen er opstået dvs. læreren i den pågældende lektion eller administrationen, hvis fejlen er sket i forbindelse med telefonisk henvendelse. Hvis der går mere end 3 hverdage, gælder det som skolen har registreret. Tavshedspligt Ved ansættelse som elev på Hovedforløb skrives under på tavshedspligt. Forvaltningsloven 27: Den der virker inden for den offentlige forvaltning, har tavshedspligt jf Borgerlig straffelov 152 og 152 c-f, når en oplysning ved lov eller anden gyldig bestemmelse er betegnet som fortrolig, eller når det i øvrigt er nødvendigt at hemmeligholde den for at varetage væsentlige hensyn til offentlige eller private interesser Straffelovens 152, stk. 1: Den der virker eller har virket i offentlig tjeneste eller hverv og som uberettiget videregiver eller udnytter fortrolige oplysninger, hvortil den pågældende i den forbindelse har fået kendskab, straffes med bøde, hæfte eller med fængsel indtil 6 måneder. Man er omfattet af reglerne om tavshedspligt, så længe man er ansat, men også efter at ansættelsen er ophørt, f.eks. har skiftet job, er på efterløn eller pension. Tavshedspligten gælder når en ansat får kendskab til oplysninger, som må betegnes som fortrolige eller af privat karakter. Der er tale om overtrædelse, hvis disse oplysninger videregives uberettiget. Det gælder især, hvis videregivelsen sker til udenforstående, herunder familie eller bekendte. Derimod vil borgerens forhold naturligvis kunne drøftes internt i forvaltningen som led i overvejelser over, hvilke foranstaltninger der skal iværksættes. 13

14 Forsikringsforhold / arbejdsskader Elever med ansættelseskontrakt er dækket af de forsikringer arbejdsgiveren har tegnet. For Social- og sundhedshjælperelever er det ansættelseskommunen. For Social- og sundhedsassistentelever er det Social- og sundhedsskolen i skoleperioder og det respektive praktiksteds forsikringer i praktikperioder. Elever på Grundforløb er ikke i et ansættelsesforhold og er ikke dækket af nogen forsikringer tegnet af skolen. Eleverne bør undersøge, hvorvidt de selv eller forældrene har forsikret dem i forhold til den dækning de ønsker. Forældre til grundforløbselever under 18 år, bliver ved elevens optagelse på skolen bedt om at give skriftligt samtykke til følgende aktiviteter for Grundforløbselever: - Kørsel med anden elev som chauffør f.eks. i forbindelse med ekskursioner - Tilladelse til brug af foto af elev på officiel hjemmeside, avis, facebook o.lign. - Tilladelse til deltagelse i studieture, introture o. lign. - Tilladelse til deltagelse i sportsaktiviteter, hvoraf nogle kan være udfordrende. Der er ingen forsikringer der dækker tyveri på skolen. Alle arbejdsskader skal anmeldes det vil typisk være der hvor du er ansat anmeldelsen skal foretages. Er du i tvivl, kan du henvende dig på skolens sekretariat. Sejlads Sejlads med elever kan og må ikke indgå som en del af skolens aktiviteter. Beredskabsplan En plan for, hvad der skal gøres ved brand og katastrofer m.m. forefindes i hvert undervisningslokale, og du bør som elev holde dig informeret ved at læse opslagene i klasserne. Instrukserne ændres løbende i forhold til de faktiske forhold. Instrukserne for de forskellige afdelinger Fredericia, Vejle og Horsens kan være forskellige. En kopi af de gældende instrukser ligger på skolens hjemmeside 14

15 IT på Social- og Sundhedsskolen, Fredericia - Vejle - Horsens Generelt Skolens computere skal først og fremmest anvendes til uddannelsesformål. Computerne og tilbehøret skal anvendes med omtanke, hvilket bla. betyder: ingen mad og drikkevarer ved computerne! Det er strengt forbudt at ændre på maskinernes opsætning eller installere egne programmer. Når du er færdig ved computeren skal du enten logge af eller lukke computeren. Login og koder Når du starter på din uddannelse, får du til IT introduktion udleveret personlige loginoplysninger til skolens computere og Elevplan. Brugernavn og adgangskode må ikke videregives. Du er ansvarlig for at nedskrive og opbevare dine koder, så du altid kan logge på systemerne. Der anvendes UNI-login brugernavn og en personlig kode som samlet adgang til både computere og Elevplan. Samme kode giver adgang til at bruge det trådløse net. Dit UNI-login giver endvidere adgang til en række andre faciliteter på EMU- portalen Når du er logget ind med din personlige adgangskode har du på skolens netværk et personligt drev, hvorpå der kan gemmes dokumenter. Øvrige regler for brug af netværk og Internettet Anskaffelse eller bibeholdelse af loginoplysninger under falske forudsætninger er en overtrædelse, der vil medføre disciplinære foranstaltninger. Udlån eller deling af loginoplysninger med andre er ikke tilladt. Sker det, er indehaveren personlig ansvarlig for alle handlinger, der udføres af låneren. Skolens computere må ikke bruges til kommercielle formål. Sletning, gennemsyn, kopiering eller modifikation af andres filer og/eller data uden deres på forhånd givne tilladelse er ikke tilladt. 15

16 Ansvar for backup af data, som brugeren selv har lagt ind, ligger alene hos brugeren. Såfremt systemmæssige forhold nødvendiggør, at administrator sletter data og/eller , kan brugeren ikke kræve, at disse retableres gennem eventuelt backup, uden den brugeren selv har taget. Almindelige danske og internationale love og regler om ophavsret m.m. skal overholdes. Skolens udstyr må ikke bruges til spredning af budskaber i modstrid med dansk lovgivning eller til spredning af racistisk eller nazistisk propaganda. Skolens udstyr må ikke benyttes til søgning og databehandling af børneporno og andet pornografisk materiale. Enhver brug af computere og nettet, som efter skolens vurdering enten er ulovlig eller skadelig for skolens omdømme eller virksomhed er forbudt. Alle skal overholde god IT etik på Internettet. Man må f.eks. ikke sende anonyme s eller på anden måde genere andre brugere af nettet. Underskriv altid s. Sørg for, at du altid kan stå inde for dine breve. Undgå bandeord og skældsord, også når du deltager i chatgrupper, konferencer etc. I konferencer og nyhedsgrupper holder man sig til emnet. Private meddelelser sendes som . Enhver har selv ansvaret for det, man foretager sig. Skolen er på ingen måde ansvarlig for de handlinger, brugerne foretager. Sanktioner Ved overtrædelse af reglerne kan man idømmes karantæne (adgangskode inddrages i en periode). Grovere tilfælde kan medføre bortvisning fra skolen og i visse tilfælde kontaktes myndighederne. Fotokopiering og udskrift Der er mulighed for udskrift og kopiering af uddannelsesrelevant materiale på skolens kopimaskiner. Begræns spild af papir! overvej om det er nødvendigt at printe. 16

17 Bibliotekerne i Fredericia-Vejle-Horsens Bibliotekerne på skolerne står til rådighed for dig og skolens ansatte. Åbningstiderne fremgår af skolens hjemmeside: eller på opslag ved bibliotekerne. På bibliotekerne findes bøger, tidsskrifter, pjecer, lydbøger og dvd er - især om emner, der undervises i på skolen. Endvidere er det muligt, at låne en bærbar pc til brug på skolen, for en enkelt dag. Bibliotekets bøger er registreret i en database, hvor man både kan søge efter bestemte bøger, forfattere og efter emner. Databasen er tilgængelig på alle tre biblioteker fra en opstillet PC mærket Søgemaskine. Der er også adgang til databasen via skolens hjemmeside. Udlån Du skal bruge dit CPR-nummer for at kunne låne på biblioteket. Udlånstiderne er følgende: Bøger: 30 dage Videoer: 1 dag Tidsskrifter og håndbøger: Kun til brug på biblioteket Biblioteksinformation Når et nyt hold starter på skolen, vil bibliotekaren give orientering om biblioteket. Bibliotekaren hjælper gerne med at finde ønsket materiale på såvel biblioteket som på internettet. Uden for bibliotekets åbningstid er der mulighed for selvudlån. Du er her selv ansvarlig for at registrere, hvilke bøger/materialer du låner med hjem. Følg vejledningen på biblioteket. Husk at aflevere bøgerne i rette tid, så andre kan få gavn af bøgerne! Er du i tvivl om noget, så spørg endelig. Bibliotekarerne er der for at hjælpe! 17

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler Erhvervsuddannelserne UCH Studie- og ordensregler UCH - et godt sted at være Vores skole skal være et godt sted at være og et godt sted at lære derudover skal det være et sted,

Læs mere

Forventninger til dig som elev eller kursist på skolen

Forventninger til dig som elev eller kursist på skolen 27. juli 2015 Ordensregler for SOSU Aarhus Forventninger til dig som elev eller kursist på skolen På SOSU Aarhus tager den enkelte ansvar for sine handlinger og indgår i et fællesskab, der er præget af

Læs mere

Regler for læring og samvær

Regler for læring og samvær Regler for læring og samvær Indholdsfortegnelse: 1 RESPEKT... 3 2 SKOLENS FORVENTNINGER... 3 2.1 LÅN AF SKOLENS BÆRBARE COMPUTERE... 4 2.2 RYGNING OG RUSMIDLER... 4 2.3 RESPEKT FOR SKOLENS INVENTAR OG

Læs mere

Ordensregler. Hjørring Gymnasium og Hf. M i c r o s o f t. S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g. T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3

Ordensregler. Hjørring Gymnasium og Hf. M i c r o s o f t. S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g. T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3 Ordensregler Hjørring Gymnasium og Hf M i c r o s o f t S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3 F a x : ( + 4 5 ) 9 8 9 0 9 1 9 0 01-10- 2 0 1 2 I. SKOLENS

Læs mere

Regler for læring og samvær

Regler for læring og samvær Regler for læring og samvær Indholdsfortegnelse: 1 RESPEKT... 3 2 SKOLENS FORVENTNINGER... 3 2.1 LÅN AF SKOLENS BÆRBARE COMPUTERE... 4 2.2 BRUG AF VIDEO, BILLEDER OG LYD... 4 2.3 RYGNING OG RUSMIDLER...

Læs mere

Uddannelsesbog. Grundforløbet. Social- og Sundhedsskolen Fredericia - Horsens tlf. 79 211 200. ver. Jan2010

Uddannelsesbog. Grundforløbet. Social- og Sundhedsskolen Fredericia - Horsens tlf. 79 211 200. ver. Jan2010 Uddannelsesbog Grundforløbet ver. Jan2010 Social- og Sundhedsskolen Fredericia - Horsens tlf. 79 211 200 Velkommen Velkommen til Social- og Sundhedsskolen. Med denne uddannelsesbog ønsker vi dig velkommen

Læs mere

& pra. Januar 2011 1. Bjerggade 4M 6200 Aabenraa Tlf.: 73 33 43 000. sosu@sosu-syd.dk www.sosu-syd.dk

& pra. Januar 2011 1. Bjerggade 4M 6200 Aabenraa Tlf.: 73 33 43 000. sosu@sosu-syd.dk www.sosu-syd.dk Ordensregler & pra ktiske oplysninger Bjerggade 4M 6200 Aabenraa Tlf.: 73 33 43 000 sosu@sosu-syd.dk www.sosu-syd.dk Januar 2011 1 Velkommen til Social- og Sundhedsskolen Syd Vi er en skole med et spændende

Læs mere

Ordensregler & Praktiske oplysninger

Ordensregler & Praktiske oplysninger Ordensregler & Praktiske oplysninger Juni 2014 Velkommen til Social- og Sundhedsskolen Syd Vi er en skole med et spændende miljø. Her sker en masse, og vores hverdag er fuld af aktiviteter. Overalt på

Læs mere

IBC Handelsgymnasiet. Studie- og ordensregler. HHX Fredericia Middelfart

IBC Handelsgymnasiet. Studie- og ordensregler. HHX Fredericia Middelfart IBC Handelsgymnasiet Fredericia Middelfart Studie- og ordensregler Fredericia Middelfart Et godt undervisnings- og studiemiljø er vigtigt for et godt uddannelsesmiljø. ne bidrager til at opfylde -uddannelsens

Læs mere

Studieregler. Vi forudsætter derfor, at du arbejder med lyst og viser god vilje til at følge undervisningen.

Studieregler. Vi forudsætter derfor, at du arbejder med lyst og viser god vilje til at følge undervisningen. Da du er elev på et relativt stort HandelsGymnasium med ca. 450 elever, er det naturligt for os, at give dig nogle praktiske oplysninger i forbindelse med din uddannelse. Studieregler Du har - som alle

Læs mere

Studie- og ordensregler HTX

Studie- og ordensregler HTX Studie- og ordensregler HTX Indhold Studie- og ordensregler på HANSENBERG Studie- og ordensregler på HANSENBERG...3 Særlige regler for HANSENBERG GYMNASIUM... 4 Fremmøde/fravær... 4 Skriftlige opgaveafleveringer...

Læs mere

Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse

Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse Campus Bornholms studie- og ordensregler... 1 Formålet med regelsættet... 2 Almindelige ordensregler... 2 Bygninger,

Læs mere

Studie- og ordensregler på Falkonergårdens Gymnasium og HF-kursus

Studie- og ordensregler på Falkonergårdens Gymnasium og HF-kursus Studie- og ordensregler på Falkonergårdens Gymnasium og HF-kursus Vedtaget på bestyrelsesmøde d. 12.9.2012 Skolens studie- og ordensregler er efter høring af bestyrelse, elevråd og pædagogisk råd fastsat

Læs mere

Studie- og ordensregler. for Aalborg Handelsgymnasium

Studie- og ordensregler. for Aalborg Handelsgymnasium Studie- og ordensregler for Aalborg Handelsgymnasium Studie- og ordensregler for Handelsgymnasiet Studie- og ordensreglerne er fastlagt i henhold til gældende lov og bekendtgørelse om hhx. De konkrete

Læs mere

Hurup Skoles retningslinjer for brug af IT

Hurup Skoles retningslinjer for brug af IT Hurup Skoles retningslinjer for brug af IT Dato 12-03-2014 Hurup Skoles retningslinjer for brug af IT Brug af skolens IT Skolens computere er beregnet til undervisningsformål. Computere udleveres og afleveres

Læs mere

Uddannelsesbog. Social- og Sundhedsassistent. Social- og Sundhedsskolen Fredericia - Horsens tlf. 79 211 200. Version august 2011

Uddannelsesbog. Social- og Sundhedsassistent. Social- og Sundhedsskolen Fredericia - Horsens tlf. 79 211 200. Version august 2011 Uddannelsesbog Social- og Sundhedsassistent Version august 2011 Social- og Sundhedsskolen Fredericia - Horsens tlf. 79 211 200 UDDANNELSESBOGEN INDHOLDSFORTEGNELSE: side Velkommen til Social- og sundhedsskolen...

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler for HHX og HTX på Erhvervsgymnasiet Grindsted Udarbejdet august 2014 på baggrund af BEK nr. 1222 af 4.12.2006 Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser

Læs mere

Studie- og ordensregler EUD, EUX og HTX

Studie- og ordensregler EUD, EUX og HTX Studie- og ordensregler EUD, EUX og HTX Indhold Studie- og ordensregler på HANSENBERG Studie- og ordensregler på HANSENBERG...3 Særlige regler for erhvervsuddannelserne EUD og EUX...4 Uddannelsesplan...

Læs mere

Studie- og ordensregler for HHX og HTX, ZBC Ringsted

Studie- og ordensregler for HHX og HTX, ZBC Ringsted De fysiske rammer Skolen skaber de fysiske rammer. Klasselokaler, fællesarealer, udstyr vedligeholdes og moderniseres løbende, og vi behandler tingene med respekt og omtanke. Når lokaler forlades slukker

Læs mere

Studie- og ordensregler HG

Studie- og ordensregler HG 1 Studie- og ordensregler HG 1.0 Almindelige regler for orden og samvær... 4 1.1. Normer for adfærd/skolens værdier... 4 1. Ansvarlighed... 4 2. Samarbejde... 4 3. Tillid... 4 4. Ordentlighed... 4 5. Nærvær...

Læs mere

Studie- og ordensregler for Tørring Gymnasium

Studie- og ordensregler for Tørring Gymnasium Studie- og ordensregler for Tørring Gymnasium Udgangspunktet for skolens studie- og ordensregler er undervisningsministeriets Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser (BEK

Læs mere

Studie- og ordensregler for brugere af Peqqissaanermik Ilinniarfik

Studie- og ordensregler for brugere af Peqqissaanermik Ilinniarfik Studie- og ordensregler for brugere af Peqqissaanermik Ilinniarfik Brugere af Peqqissaanermik Ilinniarfik Med brugere af huset menes elever, sygeplejestuderende, kursister, eksterne undervisere og medarbejdere

Læs mere

Vejledning til elevplan for elever

Vejledning til elevplan for elever Det her er en introduktion til, hvordan du som elev bruger Elevplan. Det er vigtigt at du øver dig dagligt i at logge på Elevplan, så du bliver fortrolig med at bruge den. I denne vejledning kan du få

Læs mere

Studie- og ordensreglement for Campus Vejle

Studie- og ordensreglement for Campus Vejle Studie- og ordensreglement for Campus Vejle Nærværende reglement tager udgangspunkt i BEK nr 1222 af 04/12/2006 om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser. Vi er mange mennesker, som hver dag

Læs mere

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Kære PAU-elev Velkommen som elev i Roskilde Kommune. Dette hæfte indeholder en del praktiske oplysninger til

Læs mere

Falstersvej 3-5, Lindevangs Allé 8-12 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf.nu

Falstersvej 3-5, Lindevangs Allé 8-12 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf.nu Falstersvej 3-5, Lindevangs Allé 8-12 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf.nu www.vuf.nu www.vufintern.dk På VUF forventer vi, at kursisterne værner om det gode undervisningsmiljø ved at overholde nogle enkle regler

Læs mere

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Kære PAU-elev Velkommen som elev i Roskilde Kommune. Dette hæfte indeholder en del praktiske oplysninger til

Læs mere

Studie- og ordensregler HHX

Studie- og ordensregler HHX Studie- og ordensregler HHX Indholdsfortegnelse 1.0 Almindelige regler for orden og samvær... 3 1.1. Normer for adfærd/skolens værdier... 3 1. Ansvarlighed... 3 2. Samarbejde... 3 3. Tillid... 3 4. Ordentlighed...

Læs mere

Handelsgymnasiet ZBC, Næstved STUDIE- OG ORDENSREGLER

Handelsgymnasiet ZBC, Næstved STUDIE- OG ORDENSREGLER Handelsgymnasiet ZBC, Næstved STUDIE- OG ORDENSREGLER Disse regler er udarbejdet i samarbejde mellem elevråd, pædagogisk råd og rektor og er gældende for hhx-elever på Handelsgymnasiet ZBC, Næstved 29-07-2012

Læs mere

Generelle ordensregler

Generelle ordensregler Generelle ordensregler Som elev på Svendborg Erhvervsskole, skal du overholde nogle helt generelle ordensregler for hverdagen. Reglerne bygger på en grundtanke om, at du viser hensyn og tænker dig om,

Læs mere

Svarnøgle til spørgsmål: www.elevplan.dk?

Svarnøgle til spørgsmål: www.elevplan.dk? Svarnøgle til spørgsmål: www.elevplan.dk? Elevnavn: Kontaktlærer: Dette skema skal hjælpe dig med at få overblik over, om du kan alt det i elevplan, som er nødvendigt for, at elevplan kan være et godt

Læs mere

Industritekniker og Klejnsmed. Information PRAKTIK. Velkommen som skolepraktikant

Industritekniker og Klejnsmed. Information PRAKTIK. Velkommen som skolepraktikant Industritekniker og Klejnsmed Information PRAKTIK Velkommen som skolepraktikant Syddansk Erhvervsskole Tillykke med din optagelse som skolepraktikant på Syddansk Erhvervsskole Som skolepraktikelev på Syddansk

Læs mere

SVENDBORG GYMNASIUM & HF

SVENDBORG GYMNASIUM & HF Studie og ordensregler Svendborg Gymnasium & HF A.P. Møllersvej 35 DK-5700 Svendborg Tel. +45 6321 3141 post@svendborggym.dk svendborg-gym.dk Ordensregler Holdningen, der ligger til grund for regelsættet

Læs mere

Studie- og ordensregler (trykt i Elevhåndbogen 2008, side 19-24))

Studie- og ordensregler (trykt i Elevhåndbogen 2008, side 19-24)) Studie- og ordensregler (trykt i Elevhåndbogen 2008, side 19-24)) 1. Formål Studie- og ordensreglerne ved Kolding Gymnasium, HF-kursus og IB School har som formål at støtte positive og studiefremmende

Læs mere

Studie- og ordensregler ved Middelfart Gymnasium og HF-Kursus (august 2007)

Studie- og ordensregler ved Middelfart Gymnasium og HF-Kursus (august 2007) Studie- og ordensregler ved Middelfart Gymnasium og HF-Kursus (august 2007) Indledning Studie- og ordensreglerne er fastsat af skolens bestyrelse efter høring i elevråd og pædagogisk råd. Reglerne er offentliggjort

Læs mere

Guide til sikker it. Daglig brug Programmer E-mail Internet Databehandling

Guide til sikker it. Daglig brug Programmer E-mail Internet Databehandling Guide til sikker it Daglig brug Programmer E-mail Internet Databehandling Hvilke retningslinjer skal du følge som it-bruger i Hillerød Kommune? Indhold Daglig brug af din computer 4 Computere, programmer

Læs mere

Til opslagstavlen. Forside TIL SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEVER VELKOMMEN

Til opslagstavlen. Forside TIL SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEVER VELKOMMEN Forside Til opslagstavlen TIL SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEVER VELKOMMEN TIL ÆLDREOMRÅDET, HJEMMEPLEJEN I VORDINGBORG KOMMUNE VI SER FREM TIL AT SAMARBEJDE MED DIG Med

Læs mere

Rosborg Gymnasium og HF

Rosborg Gymnasium og HF Rosborg Gymnasium og HF 1. januar 2015 Indhold: 1. Formål 2. Orientering om reglerne 3. Adfærdsregler 4. Fremmøde og aflevering af opgaver 5. Tilstedeværelse 6. Skoledagen og det daglige arbejde 7. Undervisningsmidler

Læs mere

Personalehåndbog. Personalehåndbogens målsætning. 1. Vores historie. 2. Mission 3. Vision 4. Værdigrundlag 5. Organisationen.

Personalehåndbog. Personalehåndbogens målsætning. 1. Vores historie. 2. Mission 3. Vision 4. Værdigrundlag 5. Organisationen. Personalehåndbog Personalehåndbogens målsætning Strategi og mål m.m. 1. Vores historie. 2. Mission 3. Vision 4. Værdigrundlag 5. Organisationen Bestyrelse 1 Organisationsdiagram 6. Vores målsætning Politikker

Læs mere

Studie- og ordensregler på Roskilde Gymnasium. Ordensregler

Studie- og ordensregler på Roskilde Gymnasium. Ordensregler Studie- og ordensregler på Roskilde Gymnasium Studie- og ordensreglerne for Roskilde Gymnasium skal medvirke til at opfylde uddannelsens formål og bidrage til et godt undervisningsmiljø for eleverne. Eleverne

Læs mere

Praktiske forhold håndbog

Praktiske forhold håndbog Praktiske forhold håndbog Afdelingslærer/ Kontaktlærer: Hver afdeling har to kontaktlærere. Det er kontaktlæreren, der har den primære kontakt til både elev og forældre. Afdelingsture: Hver afdeling tager

Læs mere

Studie- og ordensregler. Århus Akademi Januar 2013

Studie- og ordensregler. Århus Akademi Januar 2013 Århus Akademi Januar 2013 Indhold: 1. Formål 2. Orientering om reglerne 3. Ordensregler 4. Skolehverdagen, møde- og aktivitetspligt 5. Elevtilstedeværelse 6. Skolens it-udstyr og it-støttet læring 7. Undervisningsmidler

Læs mere

Eksaminationsdag og -tidspunkt. Forord. På LudusWeb kan du se hvilke fag, du skal til eksamen i, hvilken dag og hvilket tidspunkt.

Eksaminationsdag og -tidspunkt. Forord. På LudusWeb kan du se hvilke fag, du skal til eksamen i, hvilken dag og hvilket tidspunkt. Forord I denne håndbog kan du læse nogle af de vigtige informationer, som du bør vide om eksamen. Hvis du har flere spørgsmål, kan du tale med din lærer, studievejlederen eller uddannelseschefen. Husk

Læs mere

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING. BRUG AF IT VED INTERNE PRØVER OG PRØVER TIL EKSAMEN Information til elever i Handelsgymnasiet. eucnord.

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING. BRUG AF IT VED INTERNE PRØVER OG PRØVER TIL EKSAMEN Information til elever i Handelsgymnasiet. eucnord. HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING BRUG AF IT VED INTERNE PRØVER OG PRØVER TIL EKSAMEN Information til elever i Handelsgymnasiet eucnord.dk GENERELLE VILKÅR FOR BRUG AF IT VED SKRIFTLIGE TERMINSPRØ- VER, ÅRSPRØVER

Læs mere

Munkegårdens elevhåndbog

Munkegårdens elevhåndbog 2015 Tilhører: Din dagligdag: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag weekend 8.00-8.45 Morgenmad og morgenrutiner i husene (ikke dagelever) 9.00-10.30 Bo-uv. I hvert sit hus dagelever på Vejrupvej 10.30-10.45

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR BRUG AF IT PÅ RANUM EFTERSKOLE

RETNINGSLINJER FOR BRUG AF IT PÅ RANUM EFTERSKOLE RETNINGSLINJER FOR BRUG AF IT PÅ RANUM EFTERSKOLE Som elev erklærer jeg herved, at jeg til enhver tid vil optræde som ansvarsbevidst bruger af it -udstyr på Ranum Efterskole (herefter benævnt Skolen ).

Læs mere

2 Fakta om personalehåndbogen

2 Fakta om personalehåndbogen 2 Fakta om personalehåndbogen FORORD Denne lille guide om personalehåndbogen er en af fem foldere der tilsammen dækker en større del af HRområdet. Folderne er tænkt, dels som et værktøj og dels til inspiration

Læs mere

Målsætning for Filstedvejens Skoles 10. center

Målsætning for Filstedvejens Skoles 10. center Studiehåndbog 2010-2011 1 Målsætning for Filstedvejens Skoles 10. center På Filstedvejens Skoles 10. center skal eleverne lære: - at værdsætte livet - at interessere sig for livets mange aspekter - at

Læs mere

Studie- og ordensregler på Viby Gymnasium

Studie- og ordensregler på Viby Gymnasium Studie- og ordensregler på Viby Gymnasium Studie- og ordensreglerne tager udgangspunkt i skolens værdigrundlag (se www.vibygym.dk) og i Bekendtgørelse nr. 1222 af 04/12/2006 om studie- og ordensregler

Læs mere

SKP HÅNDBOGEN. -for Auto

SKP HÅNDBOGEN. -for Auto SKP HÅNDBOGEN -for Auto 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse 3 Velkommen til SKP 4 Praktikmål 5 Opgavebeskrivelser 5 EMMA 6 Ordensregler 7 Fravær 7 Læge- og tandlægebesøg 7 Fravær der berettiger

Læs mere

Kriterier og indstilling til eksamen (nuværende 3.g elever)

Kriterier og indstilling til eksamen (nuværende 3.g elever) Eksamensreglement for Københavns Tekniske Gymnasium, HTX Sukkertoppen Eksamensreglementet er udarbejdet på baggrund af Undervisningsministeriets "Bekendtgørelse om prøver og eksamen i folkeskolen og i

Læs mere

Misbrugspolitik. Af sikkerhedsmæssige grunde skal det understreges, at hverken alkohol el. euforiserende stoffer kan accepteres på skolen.

Misbrugspolitik. Af sikkerhedsmæssige grunde skal det understreges, at hverken alkohol el. euforiserende stoffer kan accepteres på skolen. EUC Sjællands misbrugspolitik August 2013 Udarbejdet af EUC Sjællands studievejledergruppe Misbrugspolitik Formål: Det er skolens formål med misbrugspolitikken at have en klar holdning til alkoholeller

Læs mere

Studie- og ordensreglement HTX Køge gældende fra 1/1-2014

Studie- og ordensreglement HTX Køge gældende fra 1/1-2014 Studie- og ordensreglement HTX Køge gældende fra 1/1-2014 Til grund for udarbejdelsen af Studie- og ordensreglementet ligger følgende: Et godt sted at være et godt sted at lære. EUC Sjællands værdigrundlag:

Læs mere

Eksamens- og prøvereglement hhx Holstebro 2015-2016

Eksamens- og prøvereglement hhx Holstebro 2015-2016 Eksamens- og prøvereglement hhx Holstebro 2015-2016 Mødetidspunkter 1. Du skal overholde mødetidspunkter mv. for eksamen. 2. Din eksamensplan offentliggøres i Lectio. Planen indeholder oplysninger om fag,

Læs mere

Personalehåndbog WWW.TIETGEN.DK TIETGEN KOMPETENCECENTER. Tietgen PraktikCenter. Test TIETGEN KOMPETENCECENTER

Personalehåndbog WWW.TIETGEN.DK TIETGEN KOMPETENCECENTER. Tietgen PraktikCenter. Test TIETGEN KOMPETENCECENTER Tietgen PraktikCenter Personalehåndbog TIETGEN KOMPETENCECENTER Tietgen PraktikCenter Test WWW.TIETGEN.DK TIETGEN KOMPETENCECENTER Indhold Introduktion... 3 Ansøgninger... 3 Arbejdstid... 3 Brand og anden

Læs mere

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING. BRUG AF IT VED INTERNE PRØVER OG PRØVER TIL EKSAMEN Information til elever i Handelsgymnasiet. eucnord.

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING. BRUG AF IT VED INTERNE PRØVER OG PRØVER TIL EKSAMEN Information til elever i Handelsgymnasiet. eucnord. HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING BRUG AF IT VED INTERNE PRØVER OG PRØVER TIL EKSAMEN Information til elever i Handelsgymnasiet eucnord.dk Generelle vilkår for brug af IT ved skriftlige terminsprøver, årsprøver

Læs mere

Studie- og ordensregler for elever

Studie- og ordensregler for elever Studie- og ordensregler for elever Sankt Annæ Gymnasiums studie- og ordensregler er listet i menuen til venstre. Overordnet er reglerne søgt udformet i overensstemmelse med gymnasiets værdigrundlag og

Læs mere

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING. studie- og ordensregler 2013/2014. eucnord.dk

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING. studie- og ordensregler 2013/2014. eucnord.dk HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING studie- og ordensregler 2013/2014 eucnord.dk Indholdsfortegnelse Et godt miljø... 1 Omgangstone... 1 Oprydning... 1 Mødepligt... 1 Fri for undervisning... 2 Skriftlige opgaver...

Læs mere

HJØRRINGHTX HTXFREDERIKSHAVN TEKNISK GYMNASIUM. eucnord.dk. PRØVER OG EKSAMEN Information til elever på htx 2015

HJØRRINGHTX HTXFREDERIKSHAVN TEKNISK GYMNASIUM. eucnord.dk. PRØVER OG EKSAMEN Information til elever på htx 2015 HJØRRINGHTX TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN PRØVER OG EKSAMEN Information til elever på htx 2015 eucnord.dk FORORD Dette hæfte er lavet for, at afklare nogle af de spørgsmål, der naturligt melder sig

Læs mere

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler.

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler. Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler. (Vedtaget december 2008, redigeret september 2009) Gennem ordens- og studieregler vil vi gerne sikre at vi kan nå de mål og de værdier der er formuleret i skolens

Læs mere

Vel mødt til terminsprøve.

Vel mødt til terminsprøve. TERMINSPRØVE Uge 48 2014 I uge 48 skal alle afgangselever (9. og 10. kl.) til terminsprøve. Du skal inden prøven sætte dig ind i, hvilke regler der gælder, og hvordan man skal anvende sin computer. Det

Læs mere

IT-SIKKERHEDSVEJLEDNING IT-SIKKERHED ER OGSÅ DIT ANSVAR

IT-SIKKERHEDSVEJLEDNING IT-SIKKERHED ER OGSÅ DIT ANSVAR IT-SIKKERHEDSVEJLEDNING IT-SIKKERHED ER OGSÅ DIT ANSVAR 1 HUSK n Adgangskoder må ikke videregives til andre. n Andre må ikke anvende din personlige bruger-id. n Ved mistanke om, at andre har fået kendskab

Læs mere

Center for Beskæftigelse & Omsorg Center for Børn & Familie. Uddannelse til Pædagogisk Assistent (PA)

Center for Beskæftigelse & Omsorg Center for Børn & Familie. Uddannelse til Pædagogisk Assistent (PA) Center for Beskæftigelse & Omsorg Center for Børn & Familie Uddannelse til Pædagogisk Assistent (PA) Værd at vide som praktiksted Juli 2015 Indhold Uddannelsen 3 Prøvetid 3 Praktik og evaluering 3 Arbejdstidsplanlægning

Læs mere

På de næste sider kan du læse nærmere om, hvad det indebærer at være studieaktiv, og at der skal være plads til alle.

På de næste sider kan du læse nærmere om, hvad det indebærer at være studieaktiv, og at der skal være plads til alle. Studie- og ordensregler Tradium Handelsgymnasiet Mariagerfjord Du har valgt at tage en gymnasial uddannelse på Handelsgymnasiet. Det betyder, at du både har nogle pligter og nogle rettigheder. Overordnet

Læs mere

Personaleguide. Kære medarbejder.

Personaleguide. Kære medarbejder. Kære medarbejder. Denne håndbog er til dig som medarbejder i Frederikssund Ungdomsskole. Indholdet kan hjælpe dig til at handle korrekt i alle opgaver og udfordringer du måtte møde, både administrative,

Læs mere

Håndbog til elever Pædagogisk assistent udannelsen

Håndbog til elever Pædagogisk assistent udannelsen Håndbog til elever Pædagogisk assistent udannelsen Håndbog til elever Udgivet af Vordingborg Kommune Januar 2015 Udarbejdet af: Pædagogisk Konsulent Charlotte Skovgaard Fotos:Colourbox Vordingborg Kommune

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler Handelsgymnasiet, Frederikshavn Handelsskole Opdateret september 2012 Handelsgymnasiet Opdateret september 2012 Studie- og ordensregler Handelsgymnasiet, Frederikshavn Handelsskole

Læs mere

Eksamen. Orientering til eleverne

Eksamen. Orientering til eleverne Eksamen Orientering til eleverne Indhold Hvad hvis man kommer for sent? eller bliver syg?... 2 Må andre overvære eksamen?... 2 Anvendelse af hjælpemidler:... 2 Snyd (uretmæssig hjælp)... 3 Fejl og mangler

Læs mere

Udgivet af DANSK ERHVERV

Udgivet af DANSK ERHVERV GODE RÅD OM Internet og e-mail 2008 gode råd om INTERNET OG E-MAIL Udgivet af DANSK ERHVERV Læs i denne pjece om: Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Retningslinjer 3 3. Privat brug af Internet og e-mail

Læs mere

Program for temadagen

Program for temadagen Program for temadagen Præsentation af underviser, program og deltagere Jeres aktuelle udfordringer nedslag i virkeligheden Børneattester hvorfor og hvordan I er ikke alene - det gode samarbejde på tværs

Læs mere

STUDIE OG ORDENSREGLER PÅ FREDERICIA GYMNASIUM

STUDIE OG ORDENSREGLER PÅ FREDERICIA GYMNASIUM STUDIE OG ORDENSREGLER PÅ FREDERICIA GYMNASIUM Indhold: 1. Generelt 2. Ordens- og adfærdsregler 3. Undervisning 4. Ekskursioner 5. Undervisningsmidler 6. Fravær 7. Snyd 8. Oprykning 9. Varsling og sanktioner

Læs mere

Velkommen på Øse Efterskole. Regler og husorden

Velkommen på Øse Efterskole. Regler og husorden Velkommen på Øse Efterskole Regler og husorden Øse-Reglement Velkommen til dit værelse Dette er dit/jeres hjem de næste 10 måneder. Derfor er det naturligvis vigtigt at I får det indrettet så hyggeligt

Læs mere

UDDANNELSESCENTER KØBENHAVN WEST

UDDANNELSESCENTER KØBENHAVN WEST CPH WEST HG Ishøj ELEVHÅNDBOG 2014-2015 UDDANNELSESCENTER KØBENHAVN WEST 03 - Velkommen 04 - Kort om skolen 05 - Vores værdier 06 - Praktiske oplysninger fra A til Z 13 - Ordensregler 15 - Kalender Velkommen

Læs mere

Har du spørgsmål til vilkårene for brugen af Berlingske Business Premium så kontakt Michael Friislund på micfr@berlingske.dk eller 22533351.

Har du spørgsmål til vilkårene for brugen af Berlingske Business Premium så kontakt Michael Friislund på micfr@berlingske.dk eller 22533351. ABONNEMENTS- OG MEDLEMSKABSBETINGELSER for Berlingske Business Premium For IP-adgang til biblioteker, uddannelsesinstitutioner og højere læreanstalter, 21-08-2013 (Version 1.2) Biblioteker på uddannelsesinstitutioner

Læs mere

Velkommen til Billeshave Efterskole

Velkommen til Billeshave Efterskole Velkommen til Billeshave Efterskole Skoleåret 2013/ 2014 Årsplan for skoleåret 2013-2014: August: 11. Skolestart kl. 1300-1630 September: 03.- 06. Linjeture hjemrejse efter turen 21. Arbejdsweekend om

Læs mere

eksamensfolder 2015 Oversigt og regler vedr. Folkeskolens afsluttende skriftlige prøver 2014/15 på Randers Realskole

eksamensfolder 2015 Oversigt og regler vedr. Folkeskolens afsluttende skriftlige prøver 2014/15 på Randers Realskole eksamensfolder 2015 Oversigt og regler vedr. Folkeskolens afsluttende skriftlige prøver 2014/15 på Randers Realskole indhold Denne pjece er ment som en hjælp til alle elever på Randers Realskole, der skal

Læs mere

FAQ. for OTG. Skoleåret 2013/14

FAQ. for OTG. Skoleåret 2013/14 FAQ for OTG Skoleåret 2013/14 Skolestart: fredag d. 9. august kl. 9.00 FAQ Bibliotek Er der bibliotek på skolen? Skolen har et mindre bibliotek i lokale 4-5. Åbningstider: mandag og onsdag kl. 9.00-15.30.

Læs mere

It-sikkerhed i Dansk Supermarked

It-sikkerhed i Dansk Supermarked It-sikkerhed i Dansk en kort introduktion It-sikkerhed i Dansk 1 Velkommen som it-bruger i Dansk Kære medarbejder Brug af it er for mange i Dansk en naturlig del af arbejdsdagen. Hvis vi skal sikre vores

Læs mere

Studie- og ordensregler. Glamsbjerg 2014-2015

Studie- og ordensregler. Glamsbjerg 2014-2015 Studie- og ordensregler Glamsbjerg 2014-2015 Indhold Almindelig orden og samvær... 2 Rygning... 2 Alkohol og euforiserende stoffer... 2 Fester... 2 IT-regler... 3 Lokaler... 4 Sanktioner... 4 Fravær og

Læs mere

Instrukser for brug af it

Instrukser for brug af it it sikkerhed Instrukser for brug af it Må Skal ikke Kan Januar 2010 Version 1.0 Indhold Forord................................................... 3 Resumé.................................................

Læs mere

August 2010. Pædagogisk Assistent Uddannelse. Praktikhåndbog. For elever og praktikvejledere. Børn og Unge

August 2010. Pædagogisk Assistent Uddannelse. Praktikhåndbog. For elever og praktikvejledere. Børn og Unge August 2010 Pædagogisk Assistent Uddannelse Praktikhåndbog For elever og praktikvejledere Børn og Unge Indholdsfortegnelse Generel information Indledning...............................................................

Læs mere

Fastholdelses- og fraværsprocedure på Sct. Knuds Gymnasium

Fastholdelses- og fraværsprocedure på Sct. Knuds Gymnasium Elevversion Fastholdelses- og fraværsprocedure på Sct. Knuds Gymnasium Indholdsfortegnelse Samlet overblik over fraværshåndteringen... 2 Fraværsregistrering... 2 Fraværsopgørelse... 2 Skriftlig advarsel...

Læs mere

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler Gennem ordens- og studieregler vil vi gerne sikre at vi kan nå de mål og de værdier der er formuleret i skolens værdigrundlag: Globalt, socialt og udfordrende

Læs mere

Elevguide. Adresseforandring Hvis du skifter navn, adresse eller telefonnummer, skal du straks meddele dette til skolens kontor.

Elevguide. Adresseforandring Hvis du skifter navn, adresse eller telefonnummer, skal du straks meddele dette til skolens kontor. Elevguide Adresseforandring Hvis du skifter navn, adresse eller telefonnummer, skal du straks meddele dette til skolens kontor. Alkohol og rusmidler Indtagelse af alkohol og rusmidler er ikke tilladt i

Læs mere

2015-2016. Velkommen. Laborant- og miljøteknologuddannelsen

2015-2016. Velkommen. Laborant- og miljøteknologuddannelsen 2015-2016 Velkommen Laborant- og miljøteknologuddannelsen Velkommen Velkommen til Cphbusiness Laboratorie og Miljø Velkomstfolderen er en praktisk guide i alfabetisk orden, hvor du kan finde generelle

Læs mere

Vejledning om arbejdstid for mobile arbejdstagere

Vejledning om arbejdstid for mobile arbejdstagere Vejledning om arbejdstid for mobile arbejdstagere Forord 3F s transportgruppe har i løbet af 2005 gennemført en lang række medlemsmøder over hele landet med temaet De nye arbejdstidsregler. Langt over

Læs mere

ELEVHÅ NDBOG FOR TEKNISK SKOLE

ELEVHÅ NDBOG FOR TEKNISK SKOLE ELEVHÅ NDBOG FOR TEKNISK SKOLE Målrettet i dag Muligheder i morgen Denne elevhåndbog er udarbejdet af Erhvervsskolen Nordsjælland Indhold Velkommen... 2 PRAKTISK INFORMATION... 3 Mødetider... 3 Sygemelding...

Læs mere

EKSAMENS- OG PRØVE- REGLEMENT 2014-15

EKSAMENS- OG PRØVE- REGLEMENT 2014-15 EKSAMENS- OG PRØVE- REGLEMENT 2014-15 INDHOLD Tilmelding og framelding til eksamen... 1 Mødetidspunkter... 1 Prøvens start... 1 Konsekvenser af at komme for sent... 1 Anvendelse af hjælpemidler ved mundtlige

Læs mere

PRØVE 2014. UGE 19: TIRSDAG DEN 6. MAJ 2014 DANSK FS10 Klokken 13.30 17.30 ONSDAG DEN 7. MAJ 2014 MATEMATIK FS10 Klokken 14.00 18.

PRØVE 2014. UGE 19: TIRSDAG DEN 6. MAJ 2014 DANSK FS10 Klokken 13.30 17.30 ONSDAG DEN 7. MAJ 2014 MATEMATIK FS10 Klokken 14.00 18. 10. Aabenraa PRØVE 2014 UGE 19: TIRSDAG DEN 6. MAJ 2014 DANSK FS10 Klokken 13.30 17.30 ONSDAG DEN 7. MAJ 2014 MATEMATIK FS10 Klokken 14.00 18.00 PRØVE 2014 UGE 19: TORSDAG DEN 8.MAJ 2014 ENGELSK FS10 Klokken

Læs mere

IT-regler gældende for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole

IT-regler gældende for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole IT-regler gældende for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Retningslinjer for studerende og medarbejdere ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole vedrørende brugen af organisationens IT-ressourcer 1

Læs mere

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 Kvalitetsstandard BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 18. marts 2014 Acadre 13/7590 Indledning Denne kvalitetsstandard

Læs mere

Skolebestyrelsesmøde Give skole Torsdag den 14. september 2006 kl. 19.00 21.00 Søndermarkafdelingen

Skolebestyrelsesmøde Give skole Torsdag den 14. september 2006 kl. 19.00 21.00 Søndermarkafdelingen Skolebestyrelsesmøde Give skole Torsdag den 14. september 2006 kl. 19.00 21.00 Søndermarkafdelingen Fraværende: Vibeke Whitt, Annemarie, Leif Søndergård DAGSORDEN 54/1 Godkendelse af referat fra sidste

Læs mere

STUDIE- OG ORDENSREGLER

STUDIE- OG ORDENSREGLER STUDIE- OG ORDENSREGLER Forord... 3 Generelle ordensregler... 4 Forsikring... 5 Regler om mødepligt, fravær og sygdom... 5 Regler vedrørende udmeldelse... 6 Plagiat... 6 Pædagogisk reglement vedrørende

Læs mere

Vejledning til brug af IT for nye elever

Vejledning til brug af IT for nye elever Vejledning til brug af IT for nye elever Vers.1. Okt 2014 IT Center Syd byder dig velkommen til Sønderborg Statsskole Denne vejledning er lavet for at gøre det nemmere for dig som elev, at benytte de forskellige

Læs mere

Erhvervsuddannelser. Elevinformation 2011-2012. www.rhs.dk

Erhvervsuddannelser. Elevinformation 2011-2012. www.rhs.dk Erhvervsuddannelser Elevinformation 2011-2012 www.rhs.dk Indholdsfortegnelse Velkommen til Erhvervsuddannelser...4 Vores forventninger til dig...5 Studiemiljø...6 Studiemiljøaktiviteter...6 Studiemiljøudvalg

Læs mere

Eksamensreglement. Teknisk Gymnasium Silkeborg

Eksamensreglement. Teknisk Gymnasium Silkeborg Eksamensreglement Teknisk Gymnasium Silkeborg Maj 2015 Indhold: 1. Indledning... 3 2. Adgang til prøver... 3 3. Antal prøver... 3 4. Beståelseskriterier... 4 5. Projekteksamen... 4 6. Skriftlige prøver...

Læs mere

Hjemsendes omgående, hjemmet orienteres Der tages hurtigst muligt stilling til: - hvor længe vedkommende er bortvist - anmeldelse

Hjemsendes omgående, hjemmet orienteres Der tages hurtigst muligt stilling til: - hvor længe vedkommende er bortvist - anmeldelse 10. Retningslinie for skolens voldspolitik og konfliktløsning. En afgørende forudsætning for forebyggelse af aggressiv adfærd fra skolens brugere er, at der generelt er stor kvalitet i opgaveløsningen,

Læs mere

Tjek dagligt i eksamenstiden aasg.dk husk at logge ind og LUDUS med henblik på ændringer eller nye meddelelser.

Tjek dagligt i eksamenstiden aasg.dk husk at logge ind og LUDUS med henblik på ændringer eller nye meddelelser. Å rhus Statsgymnasium Eksamensfolder 2014 I folderen her finder du nogle væsentlige oplysninger om eksamen. Læs den grundigt. Er der noget, du er i tvivl om, spørg da dine faglærere, eller kom ind på kontoret.

Læs mere

Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom

Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom Denne Vejledning Et vigtigt element i indsatsen for at nedbringe sygefraværet på det danske arbejdsmarked

Læs mere

Rygeforbuddet omfatter ikke elektroniske cigaretter, der afgiver damp. Notatet indeholder anbefalinger fra HR.

Rygeforbuddet omfatter ikke elektroniske cigaretter, der afgiver damp. Notatet indeholder anbefalinger fra HR. Ændring af Lov om røgfrie miljøer Kondition Som et led i regeringens indsat for at bekæmpe rygning blandt unge og dermed beskytte børn og unge mod de sundhedsskadelige konsekvenser rygning og passiv rygning

Læs mere