Sekretær Mogens Christiansen og best. medl. Preben Moldt er på ordinært valg i år.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sekretær Mogens Christiansen og best. medl. Preben Moldt er på ordinært valg i år."

Transkript

1 1 Beretning for året 2012/2013 generalforsamling den 24. september Indledning Traditionen tro vil jeg begynde beretningen med at oplyse, hvorledes bestyrelsen konstituerede sig efter sidste års generalforsamling. Formand Næstformand Kasserer Sekretær Bestyrelsesmedlemmer Bjarne Keller Petersen Axel Gejl Christensen Tove Fisker Mogens Christiansen Preben Moldt Poul Søndersø Asger Warncke Bestyrelsen har i det forløbne år afholdt 8 ordinære bestyrelsesmøder. Sekretær Mogens Christiansen og best. medl. Preben Moldt er på ordinært valg i år. Det forløbne år har ligesom sidste år været positiv for Løjt Kirkeby Fjernvarme. Der er kommet nye tilslutninger til. Der er lidt gang i flere udstykninger i byen og der er gang i nogle konverteringer fra elvarme og oliefyrsvarme. Vi er nu i skrivende stund oppe på (791) anpartshavere og 5 storforbrugere, en fremgang fra sidste år på (20) anparthavere. Brændsel: Vi har i år ikke haft problemer med at få halm nok. I forbindelse med, at vi skulle indgå nye halkontrakter, har vi har ændret halmkontrakterne, således at vi ikke er så sårbare som forrige år, hvor leverandørerne på råbte sig force majeure vedr. vejrlig. Høsten har i år været god hvad halmen angår, så der skulle efter leverandørernes melding ikke være problemer med at skaffe halm nok. Vi har i det forløbne år p.g.a. den hårde vinter solgt flere GJ end sidste år, hvilket også afspejler sig i regnskabet. Der blev solgt Gj mod sidste års Gj. Da vi havde budgetteret med GJ var der en indtægt diff. på de ca GJ, eller sagt på en anden måde har vi solgt 9,4 % mere end det budgetterede.

2 2 I år har vi budgetteret med et salg på ca GJ. Vi har i året brugt 4571 ton halm mod sidste års 4558 ton, altså næsten uændret. Flis/pille forbrug har været forøget til 839 ton mod sidste års 510 ton. Dette skyldes, at vi p.g.a. renoveringen af halmkedlen kom senere i gang med at fyre med halmen. Vi har i år ikke haft oliekedlen startet op, og derfor ikke brugt olie overhovedet. Årlig revision af kedlerne m.m.: Halmkedlen har fået den årlige revision og herunder har der været et større arbejde med udskiftningen af indføringsdelen af halmen til kedlen. Da den gamle indføring ikke var centreret, rettede vi op på dette. Det medførte at hele halmindføringen og snitte delen måtte flyttes et stykke. Flis kedlen har ligeledes fået foretaget noget udbedring, idet den indvendige stenbeklædning visse steder var beskadiget. Dette er nu udbedret, og der er foretaget nødvendige reparationer. Ledningsberegning. Den ledningsberegning vi har fået udført har vist os, at der i nærmeste fremtid skal foretages ændringer i vores ledningsnet. Vi kan med beregningen nu se, hvor vi skal have lagt nye forsyningsledninger eller forøge dimensionen på nuværende forsyningsledninger. Aabenraa kommune har p.t. ikke nogen fastlagt plan for udbygning af boligområderne i kommunen, hvorfor der også i vores del er nogen usikkerhed om hvor de fremtidige boligområder kommer til at ligge, og om de skal forsynes med fjernvarme eller skal opvarmes med alternativer. Planlægningen af ledningsnettets endelige dimensioner er derfor forbundet med nogen usikkerhed. Nyt kedelanlæg: I forlængelse af vores visionsarbejde i bestyrelsen har vi nu besluttet at iværksætte arbejdet med udvidelsen af værket med en ny halmkedel på mellem 5 til 6 MW. Vores nuværende halmkedel er på 3,8 MW, men har vist sig ved spidsbelastning, at kunne yde over 4 MW.

3 3 Flis kedlen er på 1, 7 MW Ved spidsbelastningen af værket i vinters var vi oppe på at skulle sende over 7 MW ud i ledningsnettet for at alle forbrugere kunne få varme. Det vil sige, at både halm- og flis kedel kørte samtidig, og at ved morgenbelastningen, hvor forbruget er størst, var det ligeledes nødvendigt med træk på akkumuleringstanken for at vi kunne følge med. Akkumuleringstanken blev så i løbet af dagen igen kørt op til maks., for at være klar til næste morgen. D.v.s, at vi kun havde oliekedlen som reserve. Dette er selvfølgelig uholdbart og det er derfor tvingende nødvendigt, at vi foretager os noget. Det er meningen at bibeholde den gamle kedel, der så arbejder med ved spidsbelastningerne. Firmaet COWI er i gang med at udfærdige en ny lokalplan for udvidelsen og et projektforslag for selve udbygningen. Den foreløbige plan er, at der laves en ny halmkedel i den nuværende bygnings sydlige ende, hvor der nu er flis/pillelager. Der skal opføres en ny skorsten og røgbehandlingsanlæg, samt en ny større akkumuleringstank. Da det nye kedelanlæg vil tage en del af pladsen i den nuværende bygning til opbevaring af halm, bliver det nødvendigt at udvide halmbygningen mod vest. Dette kræver, at vi skal købe det stykke jord vest for bygningen, som vi nu lejer ved kommunen. Regeringen har indført en ny afgift forsyningssikkerhedsafgift lagt på varme produceret på biomasse. Afgiften indføres i 2014 med 11,3 kr. pr. produceret GJ stigende gradvis til år 2020 på 27,4 kr. pr. GJ, hvilket vil medføre en prisstigning alene på afgifter for den enkelte forbruger i gennemsnittet fra 515,5 kr. i år 2014 til 2499 kr. i år Ved at etablere et solvarmeanlæg ville man delvis slippe for denne afgift, da afgiften kun gælder for varme produceret på biomasse. Bestyrelsen arbejder derfor på muligheden for at etablere et solvarmeanlæg i forbindelse med værket. Hjemmeside. Jeg vil også her henvise til vores nye hjemmeside Hjemmesiden er blevet kraftigt moderniseret og har fået nyt layout. Her kan andelshavere og nye kunder gå ind og se alt om værket.

4 4 Man kan via links på siden gå ind og se relevant stof om fjernvarme m.m., endvidere kan man via hjemmesiden tilmelde sig Betalingsservice hvis man da ikke allerede er det. Værket anbefaler, at man tilmelder sig denne betalingsform. Som noget nyt kan man gå ind på hjemmesiden og se om der skulle være driftsforstyrrelser. Øverst på siden finder man et drift status mærke. Hvis det er grønt kører værket som det skal, er det rødt, så er der driftsforstyrrelser. Alle forbrugere, der har mobiltelefoner er automatisk blevet tilmeldt vores SMS service, hvor der bliver udsendt en sms til de berørte beboere hvis der skulle være forstyrrelser, nedlukninger, reparationer m.m. Ønsker man at afmelde sig sms tjenesten kan man også gøre dette via hjemmesiden, eller man kan ringe til værker for at blive afmeldt. Senere vil det måske blive muligt for den enkelte forbruger at gå direkte ind på hjemmesiden og via sit forbrugernummer at kunne følge sit eget aktuelle forbrug og hente sine egne data. Er der nogen, der har ideer til nye ting eller oplysninger, vi skal have men på hjemmesiden, så kontakt varmemester Thomas Olsen. Energispare tiltag. Danmark er i forhold til EU, forpligtet til at reducere sin CO2 udledning. I den forbindelse har folketinget vedtaget en aftale om den danske energipolitik. Bruttoenergiforbruget i Danmark skal i 2020 være reduceret med 4 % i forhold til forbruget i Der er derfor indgået en aftale mellem Klima- og Energiministeriet og net- og distributionsselskaberne indenfor el, naturgas, fjernvarme og olie om en årlig besparelse i energiforbruget på 10,3 PJ. Fjernvarmeforsyningsvirksomhederne er blevet pålagt at finde besparelser på 1,9 PJ årligt. De enkelte selskaber er derfor, uanset størrelse, blevet pålagt et sparekrav, og udmeldingen til Løjt Kirkeby Fjernvarme er et sparekrav på i alt GJ. Derfor skulle vi pr. år i begyndelsen finde energispare point på 483 MW, Samlet set for branchen lykkedes det over alt forventning og der blev sparet mange point op i de første år til brug i de efterfølgende år. Også hos os havde vi sparet op, men værkets egen arbejde med, at skabe energispare point er nu udtømt, så vi må ud at købe energispare point.

5 5 Men regeringen har måske syntes, at det var for nemt, så nu har man skruet på kravene, så vi nu skal finde point til 611 MW pr. år. Er der nogen, der har større energibesparende arbejder, der skal udføres såsom efterisolering af loft, ny energibesparende vinduer eller andet arbejde der sparer energi, er værket meget interesseret i at købe de energispare point dette kan frembringe. Det er blot en forudsætning, at man har indgået aftalen om salg af disse energipoint inden arbejdet påbegyndes. Skal nogen have udført sådanne arbejder, så forhør jer hos håndværkeren, om han har indregnet disse energispare point i prisen. Man kan også sælge disse energispare point, selvom man selv udfører arbejdet, det kræver blot dokumentation for indkøb det energibesparende materiale. Så har du sådanne forestående arbejder, så kontakt værket og hør hvor meget det kan indbringe ved salg af pointene. Afkøling: Der hvor der virkelig kan hentes en besparelse, er ved at få øget vores afkøling. Vi taber over 1/3 varme i ledningsnettet i forhold til hvad der bliver forbrugt af varme ude hos kunderne. I sommermånederne med lavt forbrug, er vores ledningstab større end forbruget. Det før omtalte vejrkompenseringsanlæg kører nu og skulle derved forbedre vores afkøling. Motivationstarif: Afkølingen ude hos den enkelte forbruger skulle også gerne forbedres og derfor indførte vi for 2 år siden en ny motivationstarif, der gerne skulle få den enkelte forbruger til at optimere sin afkøling. Motivationstarifen tager højde for den enkeltes fremløbstemperatur, der jo falder jo længere man bor fra værket. En bedre afkøling ude hos den enkelte forbruger vil ikke bare formindske vores ledningstab, men vil også reducere trykket på vores pumper, idet øget nedkøling vil reducere den mængde vand vi skal pumpe rundt i systemet. Motivationsafgiften udløste i år et beløb på kr. til værket og de forbrugere, der har bedre afkøling en forventet, har fået refunderet i alt kr. Vi mener denne model er retfærdig, idet den individuelt tager højde for det enkelte anlægs afkøling i forhold til fremløbstemperaturen.

6 6 Anlæg med 1 strengsanlæg og anlæg med varmevekslere kan have problemer med at få nedbragt afkølingen. Der findes dog tekniske løsninger på disse problemer og vores medarbejdere vil gerne være behjælpelig med henvisninger på evt. løsninger på disse problemer. Status ved årsopgørelsen. Regnskabet viser i år et overskud på kr., der sammenholdt med underskuddene fra de foregående år på kr. viser et regnskabsmæssigt overskud på i alt kr., der skal indregnes i det kommende års regnskab. Dette må jo siges at være tilfredsstillende, at vi nu har fået vendt underskuddet fra de forrige 3 år til et overskud. Hvad skyldes så dette tilfredsstillende resultat. Vi havde budgetteret med et salg på GJ men pga. den hårde og lange vinter blev der solgt for Gj. Samtidig kommer omlægningen af vores lån, sidste år, os til gode, ved mindre renteudgifter og mindre afskrivning. Mere om tallene i regnskabet ved kassererens beretning. Vi har derfor kunnet bibeholde prisen pr. GJ på det nuværende leje, selvom der er sket en fordobling af miljøafgifter/ny forsyningssikkerhedsafgift/energispareaktiviteter fra 9 til 18 kr. pr. GJ Vi har derved med det budget vi har lagt kunnet sænke varmeprisen fra 121,- kr. til 112,- kr. pr GJ, men med forhøjelserne af miljøafgifter m.m. fra nuværende 9 kr. til 18 kr. pr. GJ bliver den samlede udgift for forbrugerne den samme som hidtil nemlig 130,- kr. excl. moms. Det vil sige at prisen for forbrugeren i næste regnskabsår er 112 kr. +18 kr. i miljøafgift I alt 130 kr % moms i alt 162,50 kr. pr. Gigajoule. Vi har ændret vores tariffer således, at den faste afgift er nedsat fra 2400 kr. til 1600 kr. og m2 prisen er ændret til 9 kr. fra første m2 for alle forbrugere. Målerleje holdes uændret 600kr./1.500kr. Vi har ligeledes ændret vores opkrævninger fra 10 gange årligt til kvartalsvis opkrævning, således at opkrævningerne forfalder - juli-oktober-januar- april. Årsopgørelsen bliver udfærdiget efter forbrugsaflæsningen ultimo maj måned og tilbagebetaling/efterbetaling reguleres i 1 rate i juli mdr.

7 7 Det fulde takstblad kan ses på hjemme side. Årsopgørelsen medførte at vi har tilbagebetalt kr., og havde et tilgodehavende hos forbrugerne på kr., en difference på kr. i værkets favør, på et varmesalg på kr. (10,9 %). Vi har budgetteret vores forventede salg til ca GJ. Styringstabellen. Der er med årsopgørelsen medsendt en styringstabel, og der er tilført tabellen 2 ekstra kolonner til at man også kan føre sit vand og elforbrug på samme skema. Bestyrelsen kan kun endnu engang kraftigt anbefale, at den enkelte forbruger fører tabellen, så man kan følge med i hvorledes det faktiske forbrug forholder sig til det af værket beregnede (skønnede) forbrug. Herved kan forbrugeren løbende orientere sig om, man er foran eller bagud, i forhold til a conto betalingen, eller ved et drastisk forøget forbrug, at der muligvis er sket et brud i systemet inde i huset. Der kan her tilføjes, at vandet på værket tilsættes en grøn farve, så hvis man opdager grønfarvning af brugsvandet indikerer det, at der er et brud i varmtvandsbeholderen/varmeveksleren. Man skal da straks tilkalde assistance fra VVS installatør. Det kommende år: Første etape af Seniorboligerne på Barsøvænget er godt i gang, og snart påbegyndes opførelsen af prøveboliger på Bodumvej etape 2. Der bygges fortsat på Magrethegårdsvej. Næste år kan værket den 1. maj fejre 25 års jubilæum, idet værket blev indviet den 1. maj Bestyrelsen melder senere ud med, i hvilken form vi skal fejre de 25 år med fjernvarme i Løjt Kirkeby. Afslutning: Jeg vil hermed sige bestyrelsen tak for et positivt og konstruktivt samarbejde i det forløbne år. På bestyrelsens vegne vil jeg takke det samlede personale for det gode samarbejde og det arbejde de har lagt på værket.

8 8 Jeg vil afslutte beretningen med ønsket om en god udvikling for Løjt Kirkeby Fjernvarmeværk i de kommende år og sige tak for fremmødet til generalforsamlingen. Jeg vil herefter overlade beretningen til forsamlingens forhåbentlige velvillige behandling. På bestyrelsens vegne Bjarne Keller Petersen Formand.

Bestyrelsen har i det forløbne år afholdt 8 ordinære bestyrelsesmøder + nogle ekstraordinere møder i forbindelse med igangsætning af anlægsarbejder.

Bestyrelsen har i det forløbne år afholdt 8 ordinære bestyrelsesmøder + nogle ekstraordinere møder i forbindelse med igangsætning af anlægsarbejder. 1 Beretning for året 2013/2014 generalforsamling den 23. september 2014. Indledning Traditionen tro vil jeg begynde beretningen med at oplyse, hvorledes bestyrelsen konstituerede sig efter sidste års generalforsamling.

Læs mere

MØdereferat for generalforsamling Rønde Fjernvarme den 20. september 2012

MØdereferat for generalforsamling Rønde Fjernvarme den 20. september 2012 MØdereferat for generalforsamling Rønde Fjernvarme den 20. september 2012 TIRSDAG DEN 20. SEPTEMBER 2012 KL 19.00! PVRAMIDEN,SKREJRUPVEJ, RØNDE Emne: Generalforsamling Rønde Fjernvarme Sted: Mødetid: Pyramiden

Læs mere

50 års jubilæum. Hjallerup Fjernvarme. De 25 år fra 1988 til 2013. Hjallerup Fjernvarme 50 år De 25 år fra 1988 til 2013

50 års jubilæum. Hjallerup Fjernvarme. De 25 år fra 1988 til 2013. Hjallerup Fjernvarme 50 år De 25 år fra 1988 til 2013 Hjallerup Fjernvarme 50 år De 25 år fra 1988 til 2013 Hjallerup Fjernvarme Forord: Kaj Tranholm Olesen Tekst og billeder: Christian Justesen Ældre fotos: Lokal Historisk Arkiv Sats og layout: Midtvendsyssel

Læs mere

Ordinær generalforsamling afholdt. tirsdag den 13. maj 2009 kl. 19.30. på Bogense Hotel

Ordinær generalforsamling afholdt. tirsdag den 13. maj 2009 kl. 19.30. på Bogense Hotel Ordinær generalforsamling afholdt tirsdag den 13. maj 2009 kl. 19.30 på Bogense Hotel Med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport

Læs mere

Indledning. Produktionen. Varmeprisen. Formandsberetning 2012/13

Indledning. Produktionen. Varmeprisen. Formandsberetning 2012/13 1 Formandsberetning 2012/13 Indledning Rigtig hjertelig velkommen til Varmeværkets generalforsamling. Dejligt at se jer, der er mødt op. Vi er i aften i konkurrence med andre vigtige aktiviteter i byen

Læs mere

MARIBO VARMEVÆRK amba C. E. Christiansens Vej 40, 4930 Maribo tlf. 54781226 CVR. nr. 11135617. Ordinær generalforsamling tirsdag den 24. januar 2012.

MARIBO VARMEVÆRK amba C. E. Christiansens Vej 40, 4930 Maribo tlf. 54781226 CVR. nr. 11135617. Ordinær generalforsamling tirsdag den 24. januar 2012. MARIBO VARMEVÆRK amba C. E. Christiansens Vej 40, 4930 Maribo tlf. 54781226 CVR. nr. 11135617 Ordinær generalforsamling tirsdag den 24. januar 2012. Mundtlig beretning: Bestyrelsens skriftlige beretning

Læs mere

Velkommen til generalforsamling i Stoholm fjernvarmeværk.

Velkommen til generalforsamling i Stoholm fjernvarmeværk. Velkommen til generalforsamling i Stoholm fjernvarmeværk. Det første vi i den nye bestyrelsen skulle tage fat på var at få færdig gjort den låne omlægning som den gamle bestyrelse havde påbegyndt. Fordi

Læs mere

Indledning. Præsentation. Varmeprisen. Formandsberetning 2010/11

Indledning. Præsentation. Varmeprisen. Formandsberetning 2010/11 1 Formandsberetning 2010/11 Indledning Rigtig hjertelig velkommen til Varmeværkets generalforsamling. Dejligt at se jer, der er mødt op. Hvis man tager fjernvarme generalforsamlingsbriller på, så er der

Læs mere

Rask Mølle Varmeværk

Rask Mølle Varmeværk Rask Mølle Varmeværk Ordinær generalforsamling Torsdag 26/6-2014 Formandens beretning om året der gik. Indledning: Regnskabsåret 2013/2014 har været et økonomisk rigtig godt år for Rask Mølle Varmeværk.

Læs mere

AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61

AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61 AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61 BESTYRELSENS BERETNING 2014 15 Tirsdag den 10. marts 2015 Kl. 18.30, i Boligforeningens - 1 - mødelokale, Holger Drachmanns Gade 1 Kære beboer

Læs mere

Politisk og teknisk situation for BV undersøgelse ved Knud V Christensen

Politisk og teknisk situation for BV undersøgelse ved Knud V Christensen Revision af 1. april 2011 Politisk og teknisk situation for BV undersøgelse ved Denne samling af aspekter ud fra kontakt til de, som jeg har fundet kunne være nyttig har ikke en helt logisk opstilling.

Læs mere

Spørgsmål og svar om "Pris på afkølingen i Varmeforsyningen" - og meget andet

Spørgsmål og svar om Pris på afkølingen i Varmeforsyningen - og meget andet Spørgsmål og svar om "Pris på afkølingen i Varmeforsyningen" - og meget andet senest opdateret den 23. november 2011. Hvorfor indførtes der pris på afkølingen fra 1. januar 2010?... 2 Hvad er afkøling?...

Læs mere

En vej til flere og billigere energibesparelser

En vej til flere og billigere energibesparelser En vej til flere og billigere energibesparelser En evaluering af samtlige danske energispareaktiviteter Teknisk bilag V4: Empiriske undersøgelser af energiselskaberne December 2008 Udarbejdet af konsortiet

Læs mere

Helsinge Fjernvarme 51. ordinære generalforsamling 3. april 2013 kl. 19.00 Bymose Hegn, Hotel og kursuscenter, Helsinge

Helsinge Fjernvarme 51. ordinære generalforsamling 3. april 2013 kl. 19.00 Bymose Hegn, Hotel og kursuscenter, Helsinge Helsinge Fjernvarme 51. ordinære generalforsamling 3. april 2013 kl. 19.00 Bymose Hegn, Hotel og kursuscenter, Helsinge 34 fremmødte, heraf 27 Stemmeberettigede. 761/13 Velkomst ved Formand fra Bestyrelsen

Læs mere

Et tilbageblik. 1960 erne.

Et tilbageblik. 1960 erne. Et tilbageblik. 1960 erne. Helsinge Borgerforening tog i 1961 initiativ til at afholde et orienterende møde om et eventuelt fjernvarmeanlæg i Helsinge. På et offentlig møde 9. maj på Helsinge Hotel mødte

Læs mere

Selskabsoplysninger... 3. Ledelsespåtegning... 4. Den uafhængige revisors påtegning... 5. Ledelsesberetning... 6. Hoved- og nøgletal...

Selskabsoplysninger... 3. Ledelsespåtegning... 4. Den uafhængige revisors påtegning... 5. Ledelsesberetning... 6. Hoved- og nøgletal... INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige revisors påtegning... 5 Ledelsesberetning... 6 Hoved- og nøgletal.... 10 Regnskabspraksis... 11 Resultatopgørelse

Læs mere

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten.

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten. Vallensbæk SejlKlub Referat af generalforsamlingen torsdag den 29. november 2007 Formanden Arne Larsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent Helge Petersen blev valgt og indledte sin gerning med at konstatere,

Læs mere

Tønder Fjernvarmeselskab. årsberetning 2013/14

Tønder Fjernvarmeselskab. årsberetning 2013/14 Tønder Fjernvarmeselskab årsberetning 2013/14 Det afsluttede 51. regnskabsår, der går fra 1. juni 2013 til 31. maj 2014 viser en vækst i antallet af forbrugere. Regnskabsåret viser ligeledes, at fjernvarmen

Læs mere

Landsby Nærvarme. Rapport

Landsby Nærvarme. Rapport Landsby Nærvarme Rapport Kogebog for kollektive varmeløsninger i landsbyer NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Århus

Læs mere

Årsrapport 2010 2012

Årsrapport 2010 2012 Årsrapport 2012 2010 Indhold side 2-6 side 7 side 7 side 8 side 9 side 10-12 side 13 side 14 side 15 Fotos: side 2-3 side 4 side 5 side 6 Selskabsoplysninger: Ledelsesberetning Ledelsespåtegning og revisionspåtegning

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Samsø. Vedvarende Energi-Ø. 10 års Udvikling og Evaluering. side

Samsø. Vedvarende Energi-Ø. 10 års Udvikling og Evaluering. side Samsø Vedvarende Energi-Ø 10 års Udvikling og Evaluering side side Samsø - Vedvarende Energi-Ø 10 års Udvikling og Evaluering Beskrivelse og evaluering af de sidste 10 års arbejde med omlægning af Samsø

Læs mere

Selskabsoplysninger... 3. Ledelsespåtegning... 4. Den uafhængige revisors påtegning... 5. Ledelsesberetning... 6. Bestyrelsens beretning...

Selskabsoplysninger... 3. Ledelsespåtegning... 4. Den uafhængige revisors påtegning... 5. Ledelsesberetning... 6. Bestyrelsens beretning... INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige revisors påtegning... 5 Ledelsesberetning... 6 Bestyrelsens beretning... 7 Hoved- og nøgletal....

Læs mere

Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens

Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens 16-67 Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning 3. Endelig godkendelse af årsregnskab samt forelæggelse

Læs mere

Beretning fra de enkelte organisationer vil ikke blive nævnt her, da der i forbindelse med fusionen er blevet afholdt et utal af møder.

Beretning fra de enkelte organisationer vil ikke blive nævnt her, da der i forbindelse med fusionen er blevet afholdt et utal af møder. Beretning for Ringkøbing-Skjern Boligforening 2010/2011 Ringkøbing-Skjern Boligforening blev stiftet den 26. oktober 2010 på Hotel Smedegården i Lem. I fusionsmødet deltog Ringkjøbing Boligforening, Tarm

Læs mere

Lokalhistorisk Arkiv Aalestrup Johan Fruergaard 48 Ejner Noe. Himmerlands Tryk A/S 98 64 12 55

Lokalhistorisk Arkiv Aalestrup Johan Fruergaard 48 Ejner Noe. Himmerlands Tryk A/S 98 64 12 55 AALESTRUP VARMEVÆRK gennem 50 år 1958-2008 Lokalhistorisk Arkiv Aalestrup Johan Fruergaard 48 Ejner Noe 1 Himmerlands Tryk A/S 98 64 12 55 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Et varmeværk bliver til side

Læs mere

Selskabsoplysninger... 3. Ledelsespåtegning... 4. Den uafhængige revisors påtegning... 5. Ledelsesberetning... 7. Bestyrelsens beretning...

Selskabsoplysninger... 3. Ledelsespåtegning... 4. Den uafhængige revisors påtegning... 5. Ledelsesberetning... 7. Bestyrelsens beretning... INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige revisors påtegning... 5 Ledelsesberetning... 7 Bestyrelsens beretning... 8 Resultatopgørelse for 2009/10...

Læs mere

Ordinær generalforsamling, torsdag den 26. september 2013 på Idrætscenter Vendsyssel. Dagsorden:

Ordinær generalforsamling, torsdag den 26. september 2013 på Idrætscenter Vendsyssel. Dagsorden: Ordinær generalforsamling, torsdag den 26. september 2013 på Idrætscenter Vendsyssel Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af beretning. 3. Aflæggelse af regnskab og fremlæggelse af budget. 4.

Læs mere

Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus

Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus Den 6. november 2007 kl. 19,00 afholdtes ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus på hotel Griffen i Rønne. Formand Henry Bech bød velkommen. Revisor

Læs mere