Vedtægter for Skydebaneforeningen Nordsjælland. Vedtægter for Skydebaneforeningen Nordsjælland

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægter for Skydebaneforeningen Nordsjælland. Vedtægter for Skydebaneforeningen Nordsjælland"

Transkript

1 Vedtægter for Skydebaneforeningen Nordsjælland (binavn Skydebaneforeningen) 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Skydebaneforeningen Nordsjælland, herefter betegnet Skydebaneforeningen. Stk. 2. Skydebaneforeningens hjemsted er Hillerød Kommune. Stk. 3. Skydebaneforeningen er en selvstændig juridisk enhed, organiseret som en forening med et almennyttigt formål. Stk. 4. Skydebaneforeningen Nordsjælland er som juridisk enhed identisk med den hidtidige enhed, DDS Nordsjælland, og fortsætter med det CVR-nummer DDS Nordsjælland har haft. Skydebaneforeningen Nordsjælland har derfor de aktiver og passiver, rettigheder og forpligtelser, som DDS Nordsjælland havde, medmindre andet følger af fusionsaftalen mellem DGI Nordsjælland og DDS Nordsjælland. 2 Formål Skydebaneforeningen har til formål at drive og udvikle Hanebjerg Skyttecenter og Saxegård Skydebane, herefter betegnet Skyttecentrene, til gavn for medlemsforeningerne, DGI Skydning Nordsjælland og skydning som idræt. Stk. 2. Skydebaneforeningen har ikke til formål at fremme medlemmernes økonomiske interesser, og varetager alene sine formål med et almennyttigt sigte. Skydebaneforeningen skal drive Skyttecentrene så der sikres en forretningsmæssig drift. Stk. 3. Skyttecentrene skal ved tilrettelæggelsen af sin drift primært tage hensyn til medlemmernes interesse og brug. Endvidere skal Skyttecentrene drives så det fremmer andre interesser inden for skydeidrætten og hermed beslægtede formål, ligesom Skyttecentrene kan have andre indtægtsgivende aktiviteter. Stk. 4. I forbindelse med driften af Skyttecentrene kan der også drives cafeteria, sælges varer og udlejes rekvisitter til brug ved skydeaktiviteter samt foretages udlejning af faciliteter. Stk. 5. Skydebaneforeningen kan ikke give våbenpåtegning. 16. maj 2015 Side 1 af 6

2 3 Medlemsforhold Skydebaneforeningen Nordsjælland er medlem af Skydebaneforeningen Danmark Medlemmer af DGI Skydning Nordsjælland pr. 1. januar 2014 er selvskrevne medlemmer af Skydebaneforeningen Nordsjælland. Stk. 2. Som medlem kan skytteforeninger og foreninger med skydning som formål og som er hjemmehørende inden for det geografiske område, som DGI Nordsjælland omfatter, optages efter godkendelse af Skydebaneforeningens bestyrelse. Stk. 3. Udmeldelse kan ske med en måneds varsel og skal ske skriftligt til bestyrelsen. Den udtrædende medlemsforening har ikke krav på andel af Skydebaneforeningens formue eller udbytte heraf. Stk. 4. Medlemsforeninger kan udelukkes midlertidigt (karantæne) eller ekskluderes, hvis vedkommende forening/foreningens skytter handler til skade for Skydebaneforeningen, ikke overholder regelsæt, instrukser og miljøgodkendelsen, eller hvis foreningen(/skytten) ikke opfylder sine medlemsforpligtelser. Stk. 5. Beslutningen om udelukkelse eller eksklusion træffes af bestyrelsen. Inden bestyrelsen træffer denne afgørelse, skal den pågældende forening høres i sagen. Stk. 6. Afgørelsen skal meddeles foreningen skriftligt og skal være begrundet. I eksklusionssager meddeles også om adgangen til forelæggelse på repræsentantskabsmødet, jf. stk. 7. Stk. 7. Beslutning om at ekskludere en medlemsforening kan af den pågældende forening kræves prøvet på det førstkommende repræsentantskabsmøde. Anmodning herom skal fremsættes senest fire uger efter eksklusionen er meddelt. Anmodning om behandling på repræsentantskabsmødet har ikke opsættende virkning, medmindre bestyrelsen beslutter andet. 4 Repræsentantskabsmødet Repræsentantskabsmødet er den højeste myndighed i foreningen. Der afholdes hvert år inden udgangen af april ordinært repræsentantskabsmøde. Der skal indkaldes til dette senest fem uger inden via til medlemsforeningerne og ved opslag på Skydebaneforeningens hjemmeside. Stk. 2. Enhver forening, der er medlem, kan deltage i repræsentantskabsmødet med 2 repræsentanter. 16. maj 2015 Side 2 af 6

3 Stk. 3. Alle fremmødte efter stk. 2 og bestyrelsen har stemmeret og taleret. Der kan ikke stemmes i henhold til fuldmagt. Repræsentantskabsmødet er beslutningsdygtig uanset antal fremmødte. Stk. 4. Alle beslutninger træffes med almindeligt stemmeflertal, medmindre vedtægterne bestemmer noget andet. Dog kræves 2/3 flertal af afgivne gyldige stemmer for ændring af disse vedtægter. Blanke stemmer regnes ikke som gyldige stemmer. Stk. 5. Skriftlig afstemning afholdes efter dirigentens beslutning, eller hvis mindst en repræsentant fremsætter ønske herom. Stk. 6. Forslag til behandling på repræsentantskabsmødet skal være indsendt til formanden senest tre uger før mødets afholdelse. Stk. 7. Dagsorden og hertil hørende materiale udsendes via til de tilmeldte medlemsforeninger senest to uger før mødet og offentliggøres på Skydebaneforeningens hjemmeside. Stk. 8. Dagsorden for mødet skal mindst omfatte: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Bestyrelsens aflæggelse af beretning 4. Godkendelse af årsrapport (regnskab) 5. Fremlæggelse af budget 6. Behandling af indkomne forslag 7. Præsentation af bestyrelsesmedlem udpeget af DGI Nordsjællands skydeudvalg (hvert andet år, 1 i lige år) 8. Valg af: a. Formand (hvert andet år; lige år) b. Bestyrelsesmedlemmer (hvert andet år; 1 i lige år, 2 i ulige år) c. Kritisk revisor (ulige år) d. Kritisk revisor for 1 år (hvert år) e. Suppleant til bestyrelsen (hvert år) 9. Eventuelt Stk. 9. Dirigenten sørger for udarbejdelse af referat, der som minimum indeholder trufne beslutninger og foretagne valg. Referatet offentliggøres på Skydebaneforeningens hjemmeside, samt udsendes som mail til alle medlemsforeninger. Referatet underskrives tillige af dirigenten. 16. maj 2015 Side 3 af 6

4 5 Ekstraordinært repræsentantskabsmøde Ekstraordinært repræsentantskabsmøde kan indkaldes, når et flertal i bestyrelsen finder anledning til det. Ekstraordinært repræsentantskabsmøde skal indkaldes, hvis mindst 1/3 af medlemsforeningerne skriftligt stiller krav herom til bestyrelsen med angivelse af emne. Stk. 2. Bestyrelsen indkalder med angivelse af dagsorden til ekstraordinært repræsentantskabsmøde senest to uger efter der er fremsat krav herom. Afholdelse skal ske senest én måned efter der er fremsat krav herom. Stk. 3. Reglerne for ordinært repræsentantskabsmøde, som angivet i 4, anvendes med de fornødne afvigelser. 6 Bestyrelsen Skydebaneforeningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer. Stk. 2. Bestyrelsen konstituerer sig selv med fornøden opgavefordeling og fastsætter selv forretningsorden. I denne beskrives regler for bestyrelsens virke, idet bestyrelsesarbejdet bygger på, at alle større og væsentlige beslutninger er behandlet af bestyrelsen. Stk. 3. Bestyrelsen varetager Skydebaneforeningens daglige ledelse, drift og vedligehold. Bestyrelsen fastsætter Skydebaneforeningens budget, økonomiske retningslinjer, prispolitik og regelsæt for brug af Skyttecentrene. Bestyrelsen kan ansætte personale eller indgå aftaler om ekstern bistand. Bestyrelsen kan meddele prokura og fuldmagt. Stk. 4. Aftaleindgåelse over kr skal behandles på bestyrelsesmøde og skal vedtages ved min. 4 stemmer i bestyrelsen. Stk. 5. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver, herunder selvstændige forretningsudvalg for Hanebjerg Skyttecenter og Saxegaard Skydebaneanlæg. Stk. 6. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er til stede. Beslutninger træffes ved simpelt flertal. Bortset fra aftaleindgåelse efter stk. 4. Stk. 7. Valgperioden for formanden, de øvrige 4 bestyrelsesmedlemmer samt den ene kritiske revisor er to år: I lige år vælges formand og 1 bestyrelsesmedlem. I lige år udpeger DGI Nordsjællands skydeudvalg ligeledes et bestyrelsesmedlem, der præsenteres på repræsentantskabsmødet inden det ordinære valg. I ulige år vælges to bestyrelsesmedlemmer samt en kritisk revisor. Den anden kritiske revisor og suppleant til bestyrelsen er på valg hvert år. 16. maj 2015 Side 4 af 6

5 Stk. 8. Valgbar til bestyrelsen er medlemsforeningers medlemmer over 18 år. Formanden for bestyrelsen kan ikke samtidig være formand for skydeudvalget under DGI Nordsjælland. 7 Hæftelse Skydebaneforeningen hæfter med sin formue for sine forpligtelser. Bestyrelsens enkelte medlemmer, medlemsforeningerne og medlemmerne heraf hæfter ikke. Stk. 2. Skydebaneforeningens medlemsforeninger har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art. 8 Tegningsret Skydebaneforeningen tegnes af bestyrelsens formand og et bestyrelsesmedlem. Stk. 2. Ved erhvervelse, afhændelse og pantsætning, samt ved optagelse af lån tegnes foreningen af den samlede bestyrelse. 9 Regnskab og revision Skydebaneforeningens regnskabsår er kalenderåret. Stk. 2. Bestyrelsen udarbejder årsrapport (regnskab), som revideres af de af repræsentantskabsmødets valgte kritiske revisorer, der forsyner årsrapporten med påtegning. (Repræsentantskabet godkender regnskabet). 10 Vedtægtsændringer Vedtægtsændringer foretages på repræsentantskabsmødet. Der kræves et flertal på 2/3 af de afgivne gyldige stemmer. Blanke stemmer er ugyldige. 11 Opløsning Skydebaneforeningen kan opløses ved beslutning på to på hinanden følgende repræsentantskabsmøder. Der skal være mindst seks uger mellem de to repræsentantskabsmøder. Der kræves et flertal på 2/3 af de afgivne gyldige stemmer på første møde og simpelt flertal på andet møde for at opløsningen kan vedtages. Stk. 2. Det afsluttende repræsentantskabsmøde bestemmer hvilket almennyttigt formål Skydebaneforeningens formue skal anvendes til. Dette skal ligge så tæt som muligt på 16. maj 2015 Side 5 af 6

6 Skydebaneforeningens formål og geografiske område. Medlemsforeningerne har ikke krav på andel i Skydebaneforeningens formue ved opløsning. Stk. 3. Det afsluttende repræsentantskabsmøde udpeger en til tre likvidatorer, som forestår opløsningen af Skydebaneforeningen. Vedtagelser og ændringer Vedtaget på repræsentantskabsmødet den 23. april maj 2015 Side 6 af 6

- De Danske Skytteforeninger Storkøbenhavn, - Københavns Skytteforbund og - Dansk Sportsskytte Forbund Distrikt København,

- De Danske Skytteforeninger Storkøbenhavn, - Københavns Skytteforbund og - Dansk Sportsskytte Forbund Distrikt København, Vedtægter for Skydeba neforen i n gen Køben havns Skyttecenter (binavn Københavns Skyttecenter) Stiftet d. 74. december 2011 $ 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er "skydebaneforeningen Københavns Skyttecenter".

Læs mere

Vedtægter for foreningen KlubLiv Danmark

Vedtægter for foreningen KlubLiv Danmark Vedtægter for foreningen KlubLiv Danmark 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er KlubLiv Danmark. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Stk. 3. Foreningen er stiftet af DGI i 2014. 2 Formål,

Læs mere

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune 1 Idrætssamvirkets navn og hjemsted Idrætssamvirkets navn er Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune. Idrætssamvirkets hjemsted er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen V E D T Æ G T E R for Foreningen Liv i Landsbyen - et socialøkonomisk projekt ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Foreningen Liv i Landsbyen

Læs mere

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 1.0 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Hadsund Jagtforening. 1.2 Foreningens hjemsted er Mariagerfjord kommune. 2.0 Forholdet til Danmarks Jægerforbund.

Læs mere

Vedtægter for Motionsklubben Amager

Vedtægter for Motionsklubben Amager Vedtægter for Motionsklubben Amager 1. Foreningens navn Foreningens navn er Motionsklubben Amager. Initialer: MA Stiftelse: 13. september 2001 2. Foreningens hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Tårnby

Læs mere

Vedtægter. Formål 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt sociale og kollegiale interesser.

Vedtægter. Formål 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt sociale og kollegiale interesser. Vedtægter for Vedtægter Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er LandboForeningen Midtjylland og er stiftet med virkning fra 1. januar 2011 ved en fusion af Søhøjlandets Landboforening og Landbo Midt. Dens

Læs mere

Vedtægter for Sunds forenings fitness.

Vedtægter for Sunds forenings fitness. Vedtægter for Sunds forenings fitness. ~ 1 ~ 1. Navn 1.1 Foreningens navn er Sunds Forenings Fitness 1.2 Forenings hjemsted er Herning Kommune Sunds by. 2. Formål 2.1 At tilbyde de enkelte medlemmer i

Læs mere

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a.

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. 2014-1 - Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Navn og selskabsform Hjemsted 1 Andelsselskabets navn er Ringkøbing Amts

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2. FORMÅL

Læs mere

Vedtægter for Ry Cycle Club

Vedtægter for Ry Cycle Club Vedtægter for Ry Cycle Club 1 Navn og hjemsted Foreningen Ry Cycle Club. (RyCC), der har hjemsted i Skanderborg kommune, er stiftet den 14. oktober 2010. Foreningen er tilsluttet Danmarks Cykelunion (DCU-

Læs mere

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D Vedtægter for foreningen Multisal i 1 Navn 1.1 Foreningens navn er Multisal i 1.2 Foreningen er stiftet den 19. august 2011 1.3 Foreningens hjemsted er, 1.4 Foreningen er ikke medlem af landsdækkende organisationer

Læs mere

Vedtægter for Aalborg SeniorSport

Vedtægter for Aalborg SeniorSport Vedtægter for Aalborg SeniorSport 1 Foreningens navn: Foreningens navn er Aalborg SeniorSport. Stiftet: 9. marts 2000. 2 Foreningens hjemsted: Foreningen er hjemmehørende i Aalborg Kommune. 3 Foreningens

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N V E D T Æ G T E R for F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N Formål: 1. (1) Foreningens formål er at tilrettelægge og gennemføre Kulturnatten i København. Hensigten med Kulturnatten

Læs mere

Vedtægter for Morten Børup Koret

Vedtægter for Morten Børup Koret Vedtægter for Morten Børup Koret 2014 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er: MORTEN BØRUP KORET og foreningens hjemsted er SKANDERBORG KOMMUNE. 2: Formål Foreningens formål er at dyrke korsang og med

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde Vedtægter for Kom og Dans Roskilde 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans Roskilde. Foreningen er hjemhørende i Roskilde Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

VEDTÆGTER Landsforeningen Autisme Oktober 2013

VEDTÆGTER Landsforeningen Autisme Oktober 2013 VEDTÆGTER Landsforeningen Autisme Oktober 2013 Vedtægter Navn og hjemsted 1 Navn og hjemsted Landsforeningens navn er»landsforeningen Autisme«. 2 Landsforeningens hjemsted er Høje Taastrup. Formål 3 Landsforeningens

Læs mere

ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER

ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER 1.1 NAVN: Klubbens navn er ODENSE SKØJTEKLUB (OSK) 1.2 FORMÅL: Klubben dyrker skøjteløb (og de til enhver tid hørende aktiviteter under Dansk Skøjte Union) og arbejder for at

Læs mere

1.1 Klubbens navn er Amager Boldklub Tårnby i daglig tale AB Tårnby. 1.2 Klubbens binavne er: Amager Boldklub af 1970 og Tårnby Boldklub.

1.1 Klubbens navn er Amager Boldklub Tårnby i daglig tale AB Tårnby. 1.2 Klubbens binavne er: Amager Boldklub af 1970 og Tårnby Boldklub. Udkast version 1.3, 10-08-08 Amaliegade 31 DK-1256 København K Tel +45 33 32 20 12 Fax +45 33 32 24 74 Mail lrlaw@lrlaw.dk www.lassenricard.dk Advokataktieselskab Cvr 16725641 V E D T Æ G T E R F O R [

Læs mere

Vedtægter for Landsforening Team Succes

Vedtægter for Landsforening Team Succes Vedtægter for Landsforening Team Succes 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Foreningen Team Succes. 1.2 Foreningen har hjemsted i Vejle Kommune. 1.3 Foreningen er en landsdækkende, almennyttig

Læs mere

Dalum Landbrugsskoles Jagtforening

Dalum Landbrugsskoles Jagtforening Dalum Landbrugsskoles Jagtforening Dalum Landbrugsskoles Jagtforening Landbrugsvej 65 5260 Odense S fasanen@dalumls.dk www.dalumls.dk-elevnet-jagtforening Vedtægter 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Indholdsfortegnelse Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening 1 Indholdsfortegnelse 2 Foreningens navn og hjemsted 1 3 Formål 2 3 Medlemskab af organisationer

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION RY BIOGRAF

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION RY BIOGRAF 1 - Identifikation: Ry Biograf er en selvejende institution med hjemsted på Kyhnsvej 4, 8680 Ry. 2 - Formål: Institutionens formål er at drive biograf med forevisning af et bredt udsnit af såvel danske

Læs mere

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at:

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at: Dansk Svømmebadsteknisk Forening Vedtægter 1. Navn Foreningens navn er Dansk Svømmebadsteknisk Forening. Over for udlandet benævnes foreningen Danish Association for the Technology of Swimming Pools og

Læs mere

Vedtægter IK Aarhus. 3.2 Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse indenfor ishockeysporten.

Vedtægter IK Aarhus. 3.2 Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse indenfor ishockeysporten. Vedtægter for IK Aarhus 1 Klubbens navn og hjemsted 1.1. Klubbens navn er Ishockey Klubben Aarhus, derefter kaldet IK Aarhus. Klubben har hjemsted i Aarhus Kommune og er stiftet den 22. juli 2008. 2 Klubbens

Læs mere

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans, Jyderup. Foreningen er hjemhørende i Holbæk Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere