17. Bilag Egedal Kommunes økonomiske politik Serviceudgifter og anlægsudgifter Pris- og lønskøn Takstforslag 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "17. Bilag. 17.1 Egedal Kommunes økonomiske politik. 17.2 Serviceudgifter og anlægsudgifter 2014. 17.3 Pris- og lønskøn. 17.4 Takstforslag 2014"

Transkript

1 Egedal Kommunes økonomiske politik 17.2 Serviceudgifter og anlægsudgifter Pris- og lønskøn 17.4 Takstforslag Tekniske korrektioner 17.6 Budgetteringsprincipper og budgettets opbygning i rammer

2 17.1 Egedal Kommunes økonomiske politik Kommunens reviderede økonomiske politik blev godkendt af Kommunalbestyrelsen den 27. februar Kommunalbestyrelsens økonomiske politik skal sikre kommunens kortsigtede og langsigtede planlægning af den ønskede udvikling i Kommunen. Udvikling af service til borgerne tager udgangspunkt i, at kommunens budgetter ikke længere vokser. Det betyder, at økonomisk råderum og bedre service til borgerne skal ske gennem effektiviseringer, fornyelse og innovation eller i sidste ende politisk vedtagne foranstaltninger. Den økonomiske politik hænger tæt sammen med Plan- og agenda-strategiernes visioner, den demografiske udvikling og udviklingen i konjunkturerne. Den økonomiske politik er desuden udformet med hensyntagen til den kendte demografiske udvikling på de store serviceområder ældreområdet, sundhedsområdet, skoleområdet og dagpasningsområdet. For at nå sine mål lægger Kommunalbestyrelsen derfor afgørende vægt på, at der er solide overskud på den løbende drift. Dette er forudsætningen for, at, der bl.a. kan skabes råderum til udvikling og investeres i renoveringer og nybyggeri for at udvikle kommunens service overfor borgerne. Kommunalbestyrelsen lægger vægt følgende grundlæggende principper i den økonomiske styring: Overskud på den løbende drift Solide overskud på kommunens løbende drift er centralt for kommunens udvikling på kort og lang sigt. Det betyder, at Kommunalbestyrelsen i sin budgetlægning lægger vægt på at forholdet mellem driftsudgifter og skatteindtægter skal give i markant overskud, der giver råderum til investeringer i udvikling, afholdelse af skattefinansierede anlægsudgifter, afdrage på gæld, afholde indskud i SOLT-projektet og opbygge en robust kassebeholdning til uforudsete udgifter, så der er mulighed for at iværksætte gennemarbejdede initiativer, der kan fastholde de langsigtede økonomiske sigtepunkter. Den overordnede målsætning er, at der hvert år skal budgetteres med et overskud på 175 mio. kr. på den løbende drift. Status: Overskuddet på den løbende drift er i budgetforslaget på 129,2 mio. kr. i 2014, 117,5 mio. kr. i 2015, 147,2 mio. kr. i 2016 og 156,7 mio. kr. i Robust kassebeholdning Den solide daglige likviditet (kassebeholdning) og gennemsnitlige kassebeholdning skal være solvent (jf. kassekreditreglen). Dette dobbelte fokus giver rum til at imødegå uforudsete udgiftsfluktuationer (jf. ovenfor). Kassebeholdningen består af flere elementer: Mellemværende med renovationsområdet institutionernes opsparing/overførsler opsparing til investeringer i anlæg disponibel kassebeholdning. Af hensyn til budgetsikkerheden og for at imødegå udsving i likviditetsbehovet er det nødvendigt at sikre en disponibel kassebeholdning på mio. kr. ultimo året. 1

3 Hertil kommer, at kassebeholdningen skal afspejle eventuel opsparing til større anlægsprojekter og frigivelse af indefrosne og opsparede midler. For at sikre den økonomiske langsigtede holdbarhed skal den gennemsnitlige kassebeholdning målt over de seneste 365 dage, udgøre minimum 180 mio. kr. Status: Kassebeholdningen pr. 31. december er i budgetforslaget 149,1 mio. kr. i 2014, 135,4 mio. kr. i 2015, 197,6 mio. kr. i 2016 og 274,3 mio. kr. i Dog har Kommunen en gæld til renovationsområdet på ca. 30 mio. kr. Det er ikke muligt at budgetlægge med den gennemsnitlige kassebeholdning over de seneste 365 dage, men pr. 31. juli 2013 kunne den opgøres til 278,9 mio. kr. Realistisk budgettering Kommunalbestyrelsen lægger vægt på at budgettet er lagt på grundlag af realistiske forudsætninger og der ikke budgetteres med forventede salgsindtægter fra jord eller fast ejendom. Hovedprincippet er aktivitetsbudgettering i størst muligt omfang. Der gennemføres en systematisk budgetopfølgning 3 gange årligt. Hvis den løbende økonomiske opfølgning viser, at budgetforudsætningerne ikke holder, skal der tages initiativ til at sikre opfyldelse af målsætningen. Status: Der er ikke budgetlagt med salg af jord og faste ejendomme i budgetforsalget for Tillægsbevillinger Der gives principielt ikke tillægsbevillinger finansieret af kassebeholdningen. Det kan dog af lovgivningsmæssige eller konjunkturbetingede årsager være nødvendigt at overveje tillægsbevillinger. Eventuelle tillægsbevillingsansøgninger til Kommunalbestyrelsen kan først fremsendes, når kompenserende besparelser og aktivitetsændringer har været vurderet. Ansøgninger skal ledsages af forslag til omprioriteringer/kompenserende besparelser. Status: I de seneste år er niveauet for tillægsbevillinger blevet markant reduceret og sigter mod at komme i overensstemmelse med den økonomiske politik. Forberedt til fremtiden Den demografiske udvikling i de kommende år betyder en nedgang i antallet af borgere i de erhvervsaktive aldersgrupper samtidig med, at vi vil opleve en markant stigning i antallet af ældre borgere. Dette vil sætte økonomien under et voldsomt pres. Forskydninger i alderssammensætninger betyder at der er behov for omprioriteringer. Sundhed og forebyggelse er vigtige temaer fremover. For at imødekomme de økonomiske udfordringer skal der løbende foretages investeringer i effektiviseringer og nye opgaveløsninger, der gennem tværgående processer undersøger mulighederne for udvikling, afvikling og effektivisering af kommunens opgaveløsning. Kommunens opgavevaretagelse skal således vurderes i forhold til økonomisk hensigtsmæssighed og serviceniveau. Formålet hermed er, at sikre et råderum til politiske prioriteringer både på kort og lang sigt. Status: Der er i budgetforslaget for indregnet budgetmidler, der tager højde for udviklingen i aktivitet og den demografiske udvikling. Fastholdelse af kommunens værdier i ejendomme og anlæg Kommunalbestyrelsen har fokus på, at Kommunen har store værdier i ejendomme, veje og anlæg. Investeringerne i disse værdier skal sikres. Det er målsætningen, at der afsættes de nødvendige midler således at værdien af de kommunale ejendomme og anlæg kan fastholdes. 2

4 I forbindelse med enhver form for byggeri og anlæg skal fremtidige alternative anvendelsesbehov og muligheder indgå i overvejelserne omkring placering og udformning, fx placering af daginstitutioner nær skoler, således at institutionen eventuelt senere kan overtages af skolen og anvendes til undervisningsformål eller omvendt. Det forudsættes desuden, at mulighederne for at anvende og/eller afvikle eksisterende bygningsmasse er undersøgt, inden nybyggeri planlægges og budgetteres. Det skal tilstræbes, at det skattefinansierede anlægsbudget udgør mio. kr. således, at der er mulighed for investering i anlæg og renoveringer af bygninger, infrastruktur og øvrige anlæg. Status: Det skattefinansierede anlægsbudget i budgetforslaget for 2014 er 169,2 mio. kr. brutto. Fraregnes anlægsudgifterne til nyt rådhus og sundhedscenter, er der budgetlagt med anlægsudgifter brutto for 41,7 mio. kr. i 2015 er der budgetlagt med skattefinansierede anlægs udgifter for 62,9 mio. kr., i 2016 er der budgetlagt med 24,8 mio. kr. og i 2017 med 19,7 mio. kr. Gæld Der skal være sammenhæng mellem lånoptagelse og afdrag på lån. Undtaget herfor er låneoptagelse i forbindelse med energibesparende foranstaltninger, der tilbagebetales af tilsvarende driftsbesparelser, samt lån til almene boliger/ældreboliger, som afdrages over huslejen. Status: I årene sker der hvert år et nettoafdrag på gælden, og samlet set sker der et nettoafdrag på 7,4 mio. kr. i perioden Sælg og lej tilbage (SOLT-projekterne) En række af kommunens skoler samt et rådhus er solgt, renoveret og herefter lejet tilbage. Salgssummen er forvaltet af en række kapitalforvaltere da bygningerne skal tilbagekøbs. For at sikre en fortsat opbygning af den deponerede formue indbetales der årligt til depotet. Dels indbetales i overensstemmelse med den oprindelige betalingsplan dels indbetales til det lån depotet har ydet til rådhus og sundhedscenter. Ydelserne fra lånet til Rådhus og sundhedscenter tilbagebetales via tilsvarende driftsbesparelser. Afkastet fra kapitalforvalternes formuepleje forbliver i depotet, således at der skabes det finansielle grundlag for at indfri leasingkontrakterne i etaper og senest i Status: I budgetforsalget for er der i henhold til den politik afsat det fastlagte beløb til indbetaling i SOLT-projektet. Der er derudover indregnet en forhøjelse af indskuddet i SOLT på 12,8 mio. kr. Derudover er der i 2014 budgetlagt med et indskud på 34 mio. kr., svarende til de manglende ordinære indskud i 2008 og Kommunaløkonomiske aftaler Kommunalbestyrelsen vil bidrage til at sikre overholdelse af de årlige aftaler mellem KL og Regeringen om kommunernes økonomi. Status: Egedal Kommune bidrager i budgetforslaget for til at aftalen overholdes. Efter at kommunernes budgetter er vedtaget kan det opgøres om kommunerne under et har overholdt økonomiaftalen for

5 17.2 Serviceudgifter og anlægsudgifter 2014 Servicevækstrammen for alle landets kommuner Det er i aftalen om kommunernes økonomi for 2014 fastsat, at rammen for kommunernes serviceudgifter i 2014 under ét højst må udgøre 230,1 mia. kr. I 2013 udgjorde den samlede ramme ca. 231,0 mia. kr. Faldet fra 2013 til 2014 skyldes primært: Kommunernes serviceudgifter er reduceret med 2 mia. kr. som en del af vækstplan DK Ændrede løn- og prisforudsætninger for både 2013 og 2014 Effekt af lov- og cirkulæreprogrammet Løft af servicerammen i 2014 med 200 mio. kr. og 300 mio. kr. til henholdsvis folkeskole og sundhed, ligesom den reduceres med 100 mio. kr. til forudsete effektiviseringer af befordringsområdet. Kommunernes serviceudgifter i 2014 opgøres som de samlede nettodriftsudgifter på hovedkonto, fratrukket nettodriftsudgifterne på de brugerfinansierede områder (hovedkonto 1), nettodriftsudgifterne til overførselsudgifter (f.eks. kontanthjælp og førtidspensioner) og udgifter til forsikrede ledige, nettodriftsudgifterne til aktivitetsbestemt medfinansiering på sundhedsområdet, nettodriftsudgifter til ældreboliger samt indtægterne fra den centrale refusionsordning for særligt dyre enkeltsager. Sanktioner på service I 2014 er 3 mia. kr. af bloktilskuddet betinget af, at kommunernes budget overholder den aftalte serviceramme for kommunerne under et. Det svarer til 22,4 mio. kr. for Egedal Kommune. Budgetsanktionen er som udgangspunkt kollektiv i Budgetloven giver imidlertid økonomi- og indenrigsministeren bemyndigelse til at gøre sanktionen delvis individuel, såfremt det vurderes at enkeltkommuner ikke har udvist en passende budgetadfærd. Regnskabssanktionen vil ske med 60 % individuelt og 40 % kollektivt. Det endelige regnskab holdes op mod det aftalte niveau. Serviceudgifterne for Egedal Kommune i 2014 Den vejledende tekniske ramme som er udmeldt af KL for serviceudgifterne for Egedal Kommune er opgjort til mio. kr. Det er således de maksimale serviceudgifter, som Kommunen isoleret set må have for at overholde økonomiaftalen. I budgetforslag 2014 er serviceudgifterne opgjort til mio. kr. Egedal Kommune s budgetforslag ligger således 3 mio. kr. over servicerammen. Anlægsramme og Egedal Kommune s anlægsudgifter I økonomiaftalen er niveauet for anlægsudgifterne i 2014 fastsat til 18,1 mia. kr. for alle landets kommuner. Regeringen og KL er med økonomiaftalen for 2014 enige om at videreføre et løft på kvalitetsfondsområderne på 2 mia. kr. som indgår i det samlede anlægsniveau på 18,1 mia. kr. Anlægsniveauet i 2014 udtrykker, at der ønskes en høj anlægsaktivitet i lyset af den lave økonomiske aktivitet i samfundet. Det forventes dog ikke, at det høje niveau vil blive videreført i årene efter I 2014 er der ikke et egentligt loft over de kommunale anlægsinvesteringer, og hermed ingen sanktion på anlæg. Regeringen og KL har imidlertid aftalt, at kommunerne i fællesskab skal sikre at anlægsbudgettet holdes indenfor det aftalte niveau på 18,1 mia. kr. Anlægsudgifterne opgøres som de samlede bruttoanlægsudgifter fratrukket brugerfinansierede områder (hovedkonto 1) og ældreboliger på I budgetforslag 2014 er Egedal Kommune s bruttoanlægsudgifter opgjort til 169 mio. kr. 1

6 2

7 17.3 Pris- og lønskøn Økonomiudvalget vedtog ved fastlæggelse af budgetproceduren for budgetlægningen , at pris- og lønfremskrivningen til 2014 prisniveau sker ud fra KL s pris- og lønskøn. Den samlede økonomi er beregnet på baggrund af KL s pris- og lønskøn pr. ultimo juni 2013, som kan ses nedenfor. Budgetnotaterne for de enkelte centre og investeringsoversigten er udarbejdet medio juni og dermed på baggrund af KL s skøn for februar De vil efterfølgende blive opdateret med konsekvenserne af skønnet for juni Tabel 1 Oversigt over pris- og lønstigningsprocenter Pris- og lønstigningsprocenter, fordelt på arter Lønninger *) 1,19 1,80 1,80 1, Fødevarer 0,80 1,06 1,06 1, Brændsel og drivmidler 2,20 1,06 1,06 1, Køb af jord og bygninger 1,50 1,06 1,06 1, Anskaffelser 1,50 1,06 1,06 1, Øvrige varekøb 0,60 1,06 1,06 1, Tjenesteydelser uden moms 1,80 1,80 1,80 1, Tjenesteydelser uden moms u/prisreg. 0,00 0,00 0,00 0, Entrprenør- & håndværkerydelser 1,60 1,60 1,60 1, Entrprenør- & håndværkerydelser u/prisreg. 0,00 0,00 0,00 0, Betalinger til staten 1,32 1,74 1,74 1, Betalinger til kommuner 1,32 1,74 1,74 1, Betalinger til regioner 1,15 1,21 1,21 1, Øvrige tjenesteydelser 1,80 1,80 1,80 1, Øvrige tjenesteydelser u/prisreg. 0,00 0,00 0,00 0, Tj. mandspensioner m.v. *) 1,19 1,80 1,80 1, Overførsler til personer 1,80 1,80 1,80 1, Øvrige tilskud og overførsler 2,10 2,10 2,10 2,10 6. Finansudgifter 0,00 0,00 0,00 0, Egne huslejeindtægter 1,32 1,74 1,74 1, Salg af produkter og ydelser 1,32 1,74 1,74 1, Betalinger fra staten 1,32 1,74 1,74 1, Betalinger fra kommuner 1,32 1,74 1,74 1, Betalinger fra regioner 1,32 1,74 1,74 1, Øvrige indtægter 1,32 1,74 1,74 1, Øvrige indtægter u/prisreg. 0,00 0,00 0,00 0, Finansudgifter 1,80 1,80 1,80 1,80 Kilde: KL s budgetvejledning 2014, afsnit G1-3 Generelle forudsætninger for budgetlægningen *) Lønninger og Tjenestemandspensioner er i budgetforslaget blevet nedreguleret med den ændret stigning fra 2012 til De nye skøn er ændret fra 1,50 % til 0,52 %. Den samlede løn- og prisudvikling i budgettet I tabel 2, 3 og 4 er vist den løn- og prisudvikling, som ligger til grund for budgetforslaget Tabel 2 De anvendte lønskøn Procent Anvendt lønstigning i budgettet ,19 1,80 1,80 1,80 Kilde: KL s budgetvejledning 2014, afsnit G1-3 Generelle forudsætninger for budgetlægningen Det skal bemærkes, at lønfremskrivningsprocenten anvendes på alle overenskomstgrupper i form af en gennemsnitlig fremskrivning.

8 Tabel 3 Den anvendte prisudvikling Procent Anvendt prisstigning i budgettet ,62 1,62 1,62 1,62 Kilde: KL s budgetvejledning 2014, afsnit G1-3 Generelle forudsætninger for budgetlægningen Tabel 4 Den samlede pris- og lønudvikling Procent Anvendt pris-/lønstigning i budgettet ,30 1,70 1,70 1,70 Kilde: KL s budgetvejledning 2014, afsnit G1-3 Generelle forudsætninger for budgetlægningen Genforsikringsprocent for tjenestemandsforsikringer I budget 2013 er indregnet en afregningsprocent på 40,75 %, og udløbsalderen er sat til 65 år. I budgetforslaget er afregningsprocenten efter anbefaling fra Sampension nedsat til 39,42 %, selvom det faldende renteniveau sætter kommunens genforsikring hos Sampension under et vis pres, vurderes det at være et forsvarligt skøn, der tager højde for den almindelige usikkerhed på området. Der er valgt uændret udløbsalder på 65 år.

9 17.4 Takstoversigt Brugerbetaling i kroner Egedal 2013 Egedal 2014 Børnepasning Dagpleje 0-2 år 1) Daginstitution 0-2 år 1) Daginstitution 3-5 år 1) SFO Fritidsklub og SFO Aftentilbud i klubber Frokostordning i daginstitutioner pr. måned pr. barn 2) 550 Musikskole (1. januar-30. juni)+(1. september-31. december) Holdundervisning (8-12 elever) 45 min. pr. mdr Holdundervisning (8-12 elever) 60 min. pr. mdr Karrusel (4 elever) 45 min. pr. mdr Soloundervisning 20 min. pr. mdr min. pr. mdr min. pr. mdr Sammenspil/kor Sammenspil/kor pr. sæson Gratis Gratis Kun tilmeldt sammenspil for en ugentlig lektion pr. mdr Børnemusical Pr. sæson Billedkunst Pr. måned Materialegebyr Udlejning Instrument pr. mdr Forstærker pr. mdr Indmeldelsesgebyr pr. sæson Søskenderabat Deltager flere søskende i instrumentalundervisning, betales der fuld pris for den der går til det dyreste fag. De andre søskende får 25 % rabat på ét fag. Svømmebad, Ølstykke Halvårskort Voksne fra 16 til 64 år Børn indtil 16 år Pensionister fra 65 år Morgensvømning Kvartalskort Voksne fra 16 til 64 år Halvårs- og kvartalskort refunderes ikke ved bortkomst, ferie og sygdom Billetter Voksne, 1 bad Voksne, 10 bade Voksne, 20 bade Børn indtil 16 år, 1 bad Børn indtil 16 år, 10 bade Børn indtil 16 år, 20 bade Pensionister fra 65 år, 1 bad Pensionister fra 65 år, 10 bade Pensionister fra 65 år, 20 bade Kondirum Kondirum og svømmehal Kondirum og svømmehal, 10 ture Institutionskort 50 ture (1 voksen gælder for 2 børn) Leje af svømmehal minimum 2 timer Med livredder, pr. time Uden livredder, pr. time Leje af bane, pr. time Livredder, pr. time Fødselsdagsarrangement Pr. arrangement Pr. voksen Pr. barn Fødselsdagsbarnet Gratis Gratis Is og drikkevarer må ikke medbringes, kan købes i svømmehallen 1

10 Brugerbetaling i kroner Egedal 2013 Egedal 2014 Ganløse friluftsbad Sæsonkort Voksne Pensionister fra 65 år Børn indtil 16 år Institutionskort I skolesommerferien Billetter Voksne Børn indtil 16 år Pensionister fra 65 år Ledøje-Smørum Idrætscenter Udlejning pr. time Egedal Kommunes Idrætscentre Kunstgræsbane (inkl. omklædning) i Ølstykke minimum 2 timer, leje pr. time Andre kunstgræsbaner minimum 2 timer, leje pr. time Indhegnet græsbane, fodbold (inkl. omklædning), min. 2 timer, leje pr. time Alm. græsbane, fodbold (inkl. omklædning), min. 2 timer, leje pr. time Badmintonhal i Ølstykke, Stenløse eller Ganløse, leje pr. time Opvisningshal i Ølstykke, Ganløse eller Stenløse, leje pr. time Hallen i Stenløse, Sandbjerg, Veksø eller Smørum, leje pr. time Træningshal i Smørum, leje pr. time Enkelt badmintonbane/tennisbane, leje pr. time Omklædningsrum, leje pr. time Stabelstole internt, ekskl. transport, leje pr. stk. 2,5 2,5 Stabelstole eksterne institutioner, leje pr. stk. 5 5 Bandeborde, internt, leje pr. stk. 5 5 Bandeborde eksterne institutioner, leje pr. stk Kørsel af materiel, tilbud indhentes hos Matrielgården Spejderhytten på Tørveslettevej, Smørum Dagsarrangement 1 dag uden overnatning Udlån pr. time, min. 3 timer Ledøje-Smørum Kulturhus Leje af kulturhussal samt mødelokaler Kommunens egne institutioner Gratis Gratis Halvkommercielle institutioner (fremmede med offentlig støtte) -udlejning mindst 3 timer udlejning pr. time, efter 3. time udlejning maksimum pr. dag Kommercielle institutioner (private) -udlejning mandag - torsdag, mindst 5 timer udlejning mandag - torsdag, pr. time efter 5. time udlejning mandag - torsdag, maksimum pr. dag udlejning fredag - søndag, mindst 5 timer udlejning fredag - søndag, pr. time efter 5. time udlejning fredag - søndag, maksimum pr. dag Leje af mødelokale 1 og 2 -udlejning pr. påbegyndt time udlejning maksimum pr. dag Biblioteker 3 dage inden afleveringsfristen påmindelses SMS, børn og voksne Gratis Gratis dag Voksne fra 18 år Børn dag Voksne fra 18 år Børn dag Voksne fra 18 år Børn dag Voksne fra 18 år Børn Fotokopiering Sort/hvid A4 1 1 Sort/hvid A3 1 1 Farve A4 3 3 Farve A

11 Brugerbetaling i kroner Egedal 2013 Egedal 2014 Fax Indland, 1. side 5 5 Indland efterfølgende side 1 1 Udland, 1. side Udland efterfølgende side 2 2 Print fra internettet pr. side 1 1 Madservice m.v. ældrecentret Kostpriser pr. måltid eller pr. levering 3) Morgenmad inkl. Formiddag Frokost inkl. Eftermiddag Aften inkl. sen aften Alle måltider i alt pr. døgn Måltidernes samlede pris pr. døgn stiger som følge af at loftet over beboernes egenbetaling pr. måned stiger fra kr. til kr. Madservice m.v. ældrecentret 3) Maksimalt loft for hjemmeboende borger Vask og rengøringspriser pr. mdr. ekskl. moms 4) Leje og vask af sengelinned 376 Vask af eget sengelinned 163 Vask af personligt tøj 163 Rengøringsmidler 90 Toiletartikler 25 Vinduespudsning 10 Indkøb 133 Takster for ophold på døgn og dagtilbud Bakkehuset Døgntilbud Bakkehuset Døgntilbud Dambo Døgntilbud Dambo Døgntilbud Skovbo Døgntilbud Skovbo Døgntilbud Egehuset Døgntilbud 5) Egehuset pr. måned 5) Støttekorpset 85 pr. time 5) TEAM Socialpsykiatri Pakke A (1-4 ugentlige timer) pr. måned 5) Pakke B (4-6 ugentlige timer) pr. måned 5) Pakke C (6-8 ugentlige timer) pr. måned 5) Pakke D (8-10 ugentlige timer) pr. måned 5) Pakke E (10-15 ugentlige timer) pr. måned 5) Team Støtteperson Pakke A (1-4 ugentlige timer) pr. måned 5) Pakke B (4-6 ugentlige timer) pr. måned 5) Pakke C (6-8 ugentlige timer) pr. måned 5) Pakke D (8-10 ugentlige timer) pr. måned 5) Pakke E (10-15 ugentlige timer) pr. måned 5) Team Handicap Pakke A (1-4 ugentlige timer) pr. måned 5) Pakke B (4-6 ugentlige timer) pr. måned 5) Pakke C (6-8 ugentlige timer) pr. måned 5) Pakke D (8-10 ugentlige timer) pr. måned 5) Pakke E (10-15 ugentlige timer) pr. måned 5) Misbrugsteamet Kortlægning (En gang) 5) Ambulant behandling pr. måned 5) Opfølgende behandling pr. måned 5) Antabus/nada - som aleneydelse pr. måned 5) 773 Skelhøj Takst Døgntilbud Skelhøj Takst Døgntilbud Skelhøj Takst Døgntilbud Skelhøj Lillestræde Døgntilbud Skelhøj Udkørende 85 pr. time 5) Skelhøj - Rugvænget, SEL Døgntilbud Skelhøj - Rugvænget, SEL Døgntilbud

12 Brugerbetaling Egedal Egedal Søvænge Døgntilbud Søvænge Projektplads Takst Døgntilbud Søvænge Projektplads Takst Døgntilbud Søvænge - Lillestræde 3L Bakkebo, Nyt tilbud pr. 1. juni og Døgntilbud Bakkebo, Nyt tilbud pr. 1. juni og Døgntilbud Vejbo Døgntilbud Rørsangervej Døgntilbud Café ZigZag Selvhjulpne Døgntilbud Café ZigZag Hjælp på få områder Døgntilbud Café ZigZag Hjælp på alle områder Døgntilbud Søvænge Udkørende 85 pr. time 5) Broen Døgntilbud Støttepersonsteam 85 pr. time 5) Byggesagsbehandling Kategori 1 Simple konstruktioner (som garager, udhuse o.l. < 50 m²), samt om- og tilbygninger til disse med samlet areal under 50 m 2, pr. sag Simple konstruktioner (som garager, udhuse o.l. > 50 m²) samt til- og ombygninger når samlet areal bliver større end 50 m 2, pr. m² Mindstegebyr Kategori 2 Enfamiliehuse og sommerhuse (fritliggende og sammenbyggede) inkl. indbyggede carporte, udhuse og lignende, pr. boligenhed Tilbygninger, herunder udestuer, pr. m² Mindstegebyr Kategori 3 Ved grave/støbetilladelser i forbindelse med byggeri, uanset kategori, opkræves gebyr som kategori 3. Industri- og lagerbebyggelse samt jordbrugserhvervets avls- og driftsbygninger af begrænset kompleksitet, samt grave/støbetilladelser pr. m² op til 500 m 2 Ovenstående byggeri større end 500 m 2 opkræves for alle m 2 over 500 (+ kr , jfr. Ovenfor) Mindstegebyr Kategori 4 Andre faste konstruktioner som antennemaster, vindmøller, F-gastanke, legepladser og lignende Mobilantenner, sirener, skilte og lignende der opsættes på eksisterende master eller konstruktioner og enkelt legeredskab på eksisterende legeplads Mobilantennemaster og vindmøller over 25 m Kategori 5 Øvrigt erhvervs- og etagebyggeri, pr. m² Enkeltstående ombygninger i enheder under 150 m 2, pr. enhed Mindstegebyr Generelt Nedrivninger jf. kategori 2-5 og anvendelsesændringer uden fysisk ombygning Gebyr ifølge planloven Høringer for byggeri med boliger over 250 m 2 eller højde på over 8,5 m, hvor der Gebyrer i forbindelse med dispensation fra byggeloven Dispensationer der ikke samtidig kræver byggetilladelse eller anmeldelse Plot af kort data A A A A A Digitale kortdata der skal leveres i en anden projektion og/eller et andet format end kommunens standard: Leveringsomkostninger 750 4

13 Brugerbetaling Egedal Egedal Kort Fra 2014 er diverse grundkort, som før var ejet og blev solgt af stat og kommune, nu gratis for alle og kan hentes via kortforsyningen, en webportal hostet hos Geodata Styrelsen. En del af Egedal Kommunes andre kortdata kan downloades gratis fra PlansystemDK og fra DanmarksArealInfo. Øvrige kortdata fra Egedal Kommune kan downloades fra kommunens hjemmeside eller rekvireres hos kommunen. Data er gratis, men der opkræves et gebyr for henholdsvis materialer og levering Digital kortdata Byområder pr. ha. 10 Landområder pr. ha. 1 Leveringsomkostninger Særlige ønsker til levering 750 Fortrykte kort Fortrykt foldekort over Egedal i målforhold 1: Fortrykt vægkort over Egedal i målforhold 1: Alle borgere kan se og udskrive Kommunens kortmateriale fra Kommunens Gratis Kommuneplan 100 Lokalplan 50 Abonnementer Der kan indgås individuelle aftaler om abonnement på opdateringer til FOTgrundkortet dækkende Egedal Kommune Jf. aftale Jf. aftale Redningsberedskabet Administrationsgebyr på miljøuheld Gebyr til udrykning for blindealarmer (opkrævning undlades på plejehjem) 6) Affaldshåndtering 7) Dagrenovation (inkl. moms) Renovation pr. tømningsenhed pr. år - Beholdersæt (190 l. rest l. bio) Renovation pr. tømningsenhed pr. år - Sække (160 l. rest + 75 l. bio) Renovation Nedgravet container/ug pr. år pr. husstand Ekstratømning Nedgravet container/ug 5 m³ rest Helårstømning (hver 14. dag) /Ekstra restbeholder 190 l Helårstømning (hver 14. dag) /Ekstra restsæk 160 l Helårstømning (hver 14. dag) /Dagpleje ekstra restbeholder 190 l Helårstømning (hver 14. dag) /Dagpleje ekstra restsæk 160 l Miljø-ø (hhv. 660 l bio-container og 660 l restcontainer) Køb af ekstrasæk Tillægsafgift spande afstandsmærke 5 25 m Tillægsafgift spande afstandsmærke m Tillægsafgift (fejlsortering) liter container 52 tømninger pr. år liter container restaffald - 26 tømninger pr. år liter container bioaffald - 26 tømninger pr. år liter container usorteret - 52 tømninger pr. år liter container usorteret - 52 tømninger pr. år liter container restaffald - 26 tømninger pr. år liter container bioaffald - 26 tømninger pr. år liter container restaffald - 26 tømninger pr. år liter container bioaffald - 26 tømninger pr. år liter container usorteret - 52 tømninger pr. år liter container 52 tømninger pr. år Genbrugspladser m.m. (inkl. moms) Affaldsbidrag pr. bolig inkl. Genbrugsplads, Farligt affald, Ordning for glas, papir og pap, Storskrald og haveaffald, som specificeret nedenfor - Affaldsbidrag pr. husholdning. Genbrugsplads Administrationsbidrag husholdning. Fra 2014 indgår taksten i affaldsbidraget, pr. husholdning Farligt affald Storskrald / haveaffald og juletræer Kubeordning. Køb, opsætning og tømning af papir- og glaskuber

14 Brugerbetaling Virksomheders adgang til Genbrugsstationer 8) Betaling pr. besøg: Personbil med og uden trailer (inkl. 0-5 kg farligt affald) 187,5 Betaling pr. besøg: Kassevogn med og uden trailer (inkl. 0-5 kg farligt affald) 187,5 Betaling pr. besøg: Ladvogn med og uden trailer (inkl. 0-5 kg farligt affald) 250 Betaling pr. besøg: for hver 10 kg. affald over 5 kg. farligt affald 45 Årsabonnement (inkl. 0-5 kg farligt affald pr. besøg) Personbil med og uden trailer Kassevogn med og uden trailer Ladvogn med og uden trailer Administrationsbidrag virksomheder Øvrige takster Ejendomsoplysninger Vurderingsattester BBR-oplysninger Ejendomsskatteattester Adresseforespørgsel 9) Bopælsattest 9) Bortkommet/nyt sundhedskort 9) Rykkergebyr vedr. restancepåmindelse (lovbestemt øvre grænse) Billede legitimationskort Egedal Kommunes årsregnskab Egedal Kommunes budget Afgifter vandforsyning og spildevand Egedal Forsyning A/S 10) Afgifter (inkl. moms og statslige afgifter) Vandforsyning (Ølstykke Vandværk) Abonnementsafgift pr. år 420 Vandtakst kr. pr. m³ 8,90 Statsafgift (grøn afgift) pr. m³ 6,83 Drikkevandsbidrag pr. m 3 (NY afgift fra 2012) 0,84 Tilslutningsafgift vand, alm. Boligparcel (pr. boligenhed) ,00 Spildevand Vandafledningsafgift pr. m³ 49,15 Tilslutningsbidrag kloak pr. boligenhed ,25 Tilslutningsbidrag for ejendomme, der ikke tilsluttes for afledning af regnvand ,75 Bundfældningstanke Fast årligt bidrag 658,75 Ordinær tømning 600,00 Ekstraordinær tømning 600,00 Forgæves tømning pga. manglende tilgængelighed 426,25 Akuttømning (tillæg til tømningspris pr. tank) 2.656,25 Samletanke: Fast årligt bidrag 658,75 Tømning af lille samletank med volumen op til liter 400,00 Tømning af stor samletank med volumen mellem og liter 11) 705,00 Akuttømning. (tillæg til tømningspris pr. tank) 2.656,25 Forgæves tømning pga. manglende tilgængelighed 426,25 1) Taksterne for 2013 og 2014 er beregnet uden madordning og med en forældrebetalingsandel på 25 %af de budgetterede bruttodriftsudgifter. Dagplejens takster er ikke beregnet, da der foreligger notat til politisk beslutning, om dagplejens størrelse og eventuel kommunalt tilskud. Beslutningen vil ligeledes have indflydelse på taksterne for både institutionstakster for de 0-2 årige og de 3-5 årige. 2) Endelig takstberegning forventes klar september/oktober 3) Taksterne er ikke endeligt beregnet, da den lovfastsatte reguleringsprocent ikke er udmeldt fra centralt hold. Taksterne vil blive 4) Taksterne er tidligere år blevet p/l-fremskrevet, der er igangsat genberegningsarbejde af takster forventes klar september/oktober. 5) Taksterne er ikke beregnet, der er igangsat genberegningsarbejde som forventes klar september/oktober. 6) Taksten er ikke udmeldt, forventes udmeldt i september. 7) Taksterne for affaldshåndtering er godkendt på KB møde den ) Taksterne for virksomheders adgang til genbrugsstationer afventer endelig behandling i Vestforbrændingens bestyrelse. 9) Lovbestemte takster. 10) Taksterne afventer beslutning i bestyrelsen for Egedal Forsyning A/S. 11) Tømning af samletank over liter afregnes pr. påbegyndt eller liter tank. Egedal 2013 Egedal

15 17.5 Tekniske korrektioner Samlet oversigt over 1+2 rundes tekniske korrektioner i budget Nedenstående oversigter viser summen af alle de tekniske korrektioner, der er indarbejdet i budgetforslaget. Ændringerne i 1 runde er indeholdt i centrernes budgetnotater. I 2 runde er ændringerne vedrørende lån, renter og balanceforskydninger samt ændringerne vedrørende skatter, tilskud og udligning indeholdt i notaterne vedrørende lån, renter og balanceforskydninger samt notatet vedrørende skatter, tilskud og udligning. Tabel 1. Tekniske korrektioner vedr. drift kr Beslutninger Lovændringer Aktivitets- og demografireguleringer Berigtigelser Omplaceringer I alt Tabel 2. Tekniske korrektioner vedr. anlæg kr Beslutninger Lovændringer Aktivitets- og demografireguleringer Berigtigelser I alt Tabel 3. Tekniske korrektioner konto 7 & kr Beslutninger Lovændringer Aktivitets- og demografireguleringer Berigtigelser I alt Tabel 4. Pris- og lønskøn kr Pris- og lønskøn I alt Tabel 5. Drift, anlæg, 7 & 8, og pris- og lønskøn kr I alt

16 Tekniske korrektioner 1. runde Samlet oversigt over tekniske korrektioner i budget Tekniske korrektioner til budget 2014 er defineret som: Tillægsbevillinger godkendt af Kommunalbestyrelsen efter vedtagelsen af budget til og med KB Konsekvenser af lovændringer Ændrede aktivitetsforudsætninger for så vidt angår mængder og priser Demografireguleringer som følge af befolkningsprognose 2013 samt tildelingsmodellerne indenfor det pågældende område Ændrede forudsætninger, der kan dokumenteres via regnskabsresultatet for 2012 samt den løbende budgetopfølgning for Ændrede forudsætninger kan være ændringer i ikke-styrbare mængdeændringer og/eller udefra kommende ændringer i priser. Berigtigelser som følge af konstaterede budgetfejl. Nedenstående ændringer er indeholdt i centrenes budgetnotater. Tabel 1. Tekniske korrektioner vedr. drift kr Beslutninger Lovændringer Aktivitets- og demografireguleringer Berigtigelser Omplaceringer I alt Tabel 2. Tekniske korrektioner vedr. anlæg kr Beslutninger Lovændringer Aktivitets- og demografireguleringer Berigtigelser I alt Tabel 3. Tekniske korrektioner konto 7 & kr Beslutninger Lovændringer Aktivitets- og demografireguleringer Berigtigelser I alt

17 Tabel 4. Pris- og lønskøn kr Pris- og lønskøn I alt Marts skøn + PL af tekniske korrektioner vedr. 1 runde Tabel 5. Drift, anlæg, 7 & 8, og pris- og lønskøn kr I alt

18 Tekniske korrektioner 1. runde kr. i 2014 priser Udvalg Kontonummer Art BESLUTNINGER DRIFT S O L F R A Æ Center for Borgerservice KB SSU Finansiering af udgifter til Udbetaling Danmark. I forbindelse med overdragelse af en række opgaver skal Egedal Kmmune betale et administrationsbidrag 4.6 til Udbetaling Danmark S SSU Tværfaglig myndighed - opnormering af personale 1.1 indenfor visitation til sundheds og omsorgsområdet S I alt Jobcenter Center for Social service KB SSU Finansiering af "Udsatte boliger - opførelse af den 4. udsatte bolig ved Dam Enge til kr." fra 4.7 driften vedr. Herberg og forsorgshjem i S KB d. 29.maj 2013 Status for 27 reduktionsforslag fra budget 2011 og 2012 i Center for Social Service - tillægsbevilling. Reduktionsforslag SUC-106 rammebesparelse på det specialiserede specialområde på 3,5 mio. kr. Nulstilling af budgetreduktion "budgetmæssig SSU 4.0 reduktion" (budget mio. kr. i 2014-pris) S Nulstilling af budgetreduktion; " Rammebesparelse" SSU 4.0 ( mio.kr. i 2014-pris) S Budgetbevilling til ikke opnåelig besparelse på SSU 4.0 midlertidige botilbud på voksen handicap området S FU Løn til forebyggende arbejde i rådgivningsteamet S FU Besparelse på driftsudgift på forebyggende arbejde S FU Besparelse på driftsudgift på forebyggende arbejde S FU Besparelse på driftsudgift på forebyggende arbejde S I alt Center for Sundhed og Omsorg 4

19 Center for skole og Dagtilbud KB Løsning af pladskapacitet i Smørum 0-6 års Fu institutioner S Den 29. maj vedtog Kommunalbestyrelsen at de ikke anvendte løn midler fra konflikten skal bruges til dels erstatningstimer i 2013 og 2014, heraf 2,0 mio. kr. i 2014 samt afsat til særlige udgifter i forbindelse med skolereform, skolestruktur og ny overenskomst på i alt 4,0 mio. kr. og 5,6 mio. kr. (2014 pl) SU Bækkegårdsskolen S SU Balsmoseskolen S SU Boesagerskolen S SU Ganløse skole S SU Hampelandskolen S SU Lærkeskolen S SU Maglehøjskolen S SU Slagslunde Skole S SU Søagerskolen S SU Stengårdsskolen S SU Toftehøjskolen S SU Ung Egedal S SU Veksø Skole S SU klasse S SU Pujle til særlige udgifter i skoleår 2014/ S I alt Center for Plan, Kultur og erhverv Center for Teknik og Miljø Center for Ejendomme og Intern Service Center for Personale og Økonomiservice Direktion og sekretariater I alt for alle centrene

20 Tekniske korrektioner 1. runde kr. i 2014 priser Udvalg Kontonummer Art LOVÆNDRINGER DRIFT S O L F R A Æ Center for Borgerservice Jobcenter EBU Folketinget vedtog 12/ Lov om reform af førtidspension og fleksjob med ikrafttræden 1/ Formålet med loven er at bremse op for udgifter til førtidspension og fleksjob. Loven åbner op for en ny ydelse - ressourceforløbsydelsen - der ydes i forbindelse med afklaring og indsats for at styrke borgerens selvforsørgelse i så høj grad som muligt. Ressourceforløbet bliver bevilget af et rehabiliteringsteam. Det forventes at aktiveringsgraden er 25%, da der er tale om meget vanskelige sagsforløb. Der forventes ca. 100 personer i forløbet, hvor der er taget udgangspunkt i tilkendte førtidspensioner og tildelte fleksjob i Der er dog kun beregnet en tilgang i forhold til fleksjob med 50%, da afklaringen fortsat kan ske under sygedagpengeforløbet, såvel som i ressourceforløbet. Der er indregnet kompensation under konto 7 EBU Ressourceforløbsydelse, passiv O EBU Ressourceforløbsydelse under aktivering O EBU Statsrefusion 30% O EBU statsrefusion 50% O I alt Center for Social service Center for Sundhed og Omsorg Center for skole og Dagtilbud Center for Plan, Kultur og erhverv PU I 2014 skal vi bruge byggesagstyringssytemet fra Byg og Miljø (MDB). Der skal sikres stabile integrationer fra Byg og Miljø (MDB) til ESDHsystemet Acadre. Der afsættes kr. til 2.9 integrationen 100 S PU Der afsættes kr. til anskaffelse af et system til lån til betaling af ejendomskatter, som er en del 2.9 af statens digitaliseringsstrategi. 75 S KFU Der afsættes kr. til anskaffelse af et system 2.9 til lokalebooking. 75 S I alt

Kommunalbestyrelsen Egedal Kommune 2010-2013

Kommunalbestyrelsen Egedal Kommune 2010-2013 Indholdsfortegnelse Forord 1. Generelle bemærkninger...5 2. Miljøcenteret...30 3. Bygge- og Plancenteret...39 4. Center for Borgerservice...48 5. Ældrecenteret...55 6. Sundhedscenteret...65 7. Jobcenteret...78

Læs mere

Budget 2014 - samt overslagsårene 2015-2017. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1

Budget 2014 - samt overslagsårene 2015-2017. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1 Budget 2014 - samt overslagsårene 2015-2017 Generelle bemærkninger samt taloversigter Bind 1 Vi møder fremtidens udfordringer med lyst til nytænkning Budgettet for 2014 og overslag for årene til og med

Læs mere

Budget 2013 - samt overslagsårene 2014-2016. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1

Budget 2013 - samt overslagsårene 2014-2016. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1 Budget - samt overslagsårene 2014-2016 Generelle bemærkninger samt taloversigter Bind 1 Vi må være på forkant med fremtidens udfordringer I byrådet glæder vi os over, at vi med -budgettet står med en

Læs mere

Budget 2015 - samt overslagsårene 2016-2018. Generelle bemærkninger og taloversigter. Bind 1

Budget 2015 - samt overslagsårene 2016-2018. Generelle bemærkninger og taloversigter. Bind 1 Budget 2015 - samt overslagsårene 2016-2018 Generelle bemærkninger og taloversigter Bind 1 Vi har styr på omkostningerne men har store udfordringer forude Ikast-Brande Kommunes Budget 2015-2018, hviler

Læs mere

Budget 2015. Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter

Budget 2015. Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter Budget 2015 Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter Økonomi og Personale - December 2014 INDHOLD GENERELLE BEMÆRKNINGER 1. Indledning... 3 1.1 Kommunalbestyrelsens vision... 3 2. Budgetresultatet...

Læs mere

Budget 2011. Samt overslagsår 2012-2014

Budget 2011. Samt overslagsår 2012-2014 Budget 2011 Samt overslagsår 2012-2014 Indholdsfortegnelse 1. Budget 2011-2014 i hovedtal...side 3 2. Budgetaftalen...Side 4 3. Generelle bemærkninger...side 18 4. Budgetbemærkninger Pleje og omsorg...side

Læs mere

Budget 2013 2016 Budget 2013 Budgetoverslag 2014 2016

Budget 2013 2016 Budget 2013 Budgetoverslag 2014 2016 Budget 2013 2016 Budget 2013 Budgetoverslag 2014 2016 2 Indholdsfortegnelse: Indledning... 4 Generelle bemærkninger til budget... 6 Det skattefinansierede og brugerfinansierede område... 18 Hovedoversigt

Læs mere

Budget 2014-17. Bemærkninger og oversigter

Budget 2014-17. Bemærkninger og oversigter 2014-17 Bemærkninger og oversigter 2014-17 Indholdsfortegnelse side Forord 3 Generelle bemærkninger 4 Udvalgsbemærkninger 11 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 11 Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1

Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1 Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Generelle bemærkninger til budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017... 5 Det skattefinansierede og brugerfinansierede

Læs mere

Budget 2015-18. Bemærkninger og oversigter

Budget 2015-18. Bemærkninger og oversigter Budget 2015-18 Bemærkninger og oversigter Budget 2015-18 Indholdsfortegnelse Side Forord 3 Generelle bemærkninger 4 Udvalgsbemærkninger 12 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 13 Erhvervsudvalg

Læs mere

BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015

BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015 BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015 Indledning Læsevejledning Den efterfølgende budgetredegørelse er opbygget i forhold til den politiske og organisatoriske opdeling. Formålet med budgettet er

Læs mere

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016 213-216 1 Indholdsfortegnelse til 213 216 Læsevejledning... 3 Præsentation af budget... 5 Resultatopgørelse... 29 Mål og Midler: Økonomiudvalget... 32 Politisk organisation... 33 Administrativ organisation...

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budgetforslag 2015. Budgetoverslag 2016-18

Esbjerg Kommune. Budgetforslag 2015. Budgetoverslag 2016-18 Esbjerg Kommune Budgetforslag 2015 Budgetoverslag 2016-18 Byrådets 1. behandling af Budgetforslag 2015, den 1. september 2014 Forord Økonomiudvalget har udarbejdet forslag til Budget 2015 og overslagsårene

Læs mere

BUDGETFORSLAG 2015 BUDGETOVERSLAG 2016-18. August 2014

BUDGETFORSLAG 2015 BUDGETOVERSLAG 2016-18. August 2014 BUDGETFORSLAG 2015 OG BUDGETOVERSLAG 2016-18 August 2014 INDHOLD Resumé af budgettet... 1 Resultatopgørelse 2015-18... 7 Budgetforudsætninger... 9 1. Skatter.... 10 2. Tilskud og udligning... 13 3. Driftsvirksomhed...

Læs mere

Forord. Budget 2014 Samsø Kommune

Forord. Budget 2014 Samsø Kommune CVR nr.: 23795515 Budget Samsø Kommune i Forord Budgetlægningen for har været præget af besparelser, men på trods af dette befinder Samsø Kommune sig midt i en spændende, vigtig men også udfordrende forandringsproces

Læs mere

Forord... 1. Resumé af budgettet... 3. Resultatopgørelse 2013-16... 7

Forord... 1. Resumé af budgettet... 3. Resultatopgørelse 2013-16... 7 Budget 2013-2016 INDHOLD Forord... 1 Resumé af budgettet... 3 Resultatopgørelse 2013-16... 7 Budgetforudsætninger... 9 1. Skatter.... 10 2. Tilskud og udligning... 12 3. Driftsvirksomhed... 12 4. Anlægsvirksomhed...

Læs mere

Budgettet indeholder også en håndsrækning til erhvervslivet i form af en afskaffelse af gebyrerne på erhvervsbyggesager.

Budgettet indeholder også en håndsrækning til erhvervslivet i form af en afskaffelse af gebyrerne på erhvervsbyggesager. Forord Med budgettet for 2015 har Byrådet lagt en plan for kommunens service i de kommende år. Planen bygger på de beslutninger, som byrådet tidligere har truffet, og planen angiver nye prioriteringer

Læs mere

Budget. Fredensborg Kommune. Læring, udvikling og trivsel i fokus. Flere plejeboliger. Fodboldbaner og atletikanlæg. Nye læringsmuligheder

Budget. Fredensborg Kommune. Læring, udvikling og trivsel i fokus. Flere plejeboliger. Fodboldbaner og atletikanlæg. Nye læringsmuligheder Læring, udvikling og trivsel i fokus Flere plejeboliger Fodboldbaner og atletikanlæg Fredensborg Kommune Budget 2014 2017 Nye læringsmuligheder Nyt idrætscenter i Humlebæk Indholdsfortegnelse Præsentation

Læs mere

Budget 2010. Indholdsfortegnelse

Budget 2010. Indholdsfortegnelse Budget 2010 Budget 2011 Budget 2012 Budget 2013 DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE Indtægter Skatter -1.042,4-1.082,2-1.106,3-1.133,0 Generelle tilskud -471,9-493,9-521,4-540,3 Tilskud som vanskeligt stillet

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE. Mål og Økonomi. for 2015-2018

SOLRØD KOMMUNE. Mål og Økonomi. for 2015-2018 SOLRØD KOMMUNE Mål og Økonomi for 2015-2018 Solrød Kommune Solrød Center 1 2680 Solrød Strand 56 18 20 00 www.solrod.dk Økonomiafdelingens postkasse: Oekonomi@solrod.dk Indholdsfortegnelse Borgmesterens

Læs mere

Budget 2014. Samt overslagsår 2015-2017

Budget 2014. Samt overslagsår 2015-2017 Budget 2014 Samt overslagsår 2015-2017 Indholdsfortegnelse 1. Budget 2014-2017 i hovedtal... Side 3 2. Budgetaftalen... Side 4 3. Generelle bemærkninger... Side 16 4. Budgetbemærkninger Fællesudgifter

Læs mere

Økonomisk overblik 2015

Økonomisk overblik 2015 Økonomisk overblik 2015 Økonomiafdelingen, 1. september 2014 2 INDHOLD 1. Hovedresultater... 4 2. Skatter og generelle tilskud... 7 3. Befolkningsudviklingen og demografisk udgiftspres... 13 4. Serviceudgifterne...

Læs mere

e Ko Budget 2014-2017

e Ko Budget 2014-2017 Lejre Kommune Budget 2014-2017 Indhold Indledning... 3 Budgettet kort fortalt... 4 Økonomiudvalget...10 Udvalget for Kultur og Fritid...19 Udvalget for Børn og Ungdom...23 Udvalget for Teknik og Miljø...33

Læs mere

Budget 2012 2015. Bog 1 Generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger. Økonomicentret

Budget 2012 2015. Bog 1 Generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger. Økonomicentret Økonomicentret Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Budget 2012 2015 www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Bog 1 Generelle bemærkninger og beskrivelser

Læs mere

1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13

1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13 1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13 Overordnede betragtninger om budgetsituationen Budget 2014 2017 1 Indledning Formålet med Mål- og Budgetfokus maj 13 er at give et samlet overblik over budgetsituationen

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Indledning Nærværende materiale indeholder budgetoplæg med supplerende bemærkninger mv. Materialet er udarbejdet til brug for Kommunalbestyrelsens budgetseminar den 24. og 25. august 2009 Budgetoplægget

Læs mere

Notat. 1. budgetopfølgning pr. 29.02.2012. - Hele kommunen. Dato: 28. november 2011 Sagsnr.: 201107113-7

Notat. 1. budgetopfølgning pr. 29.02.2012. - Hele kommunen. Dato: 28. november 2011 Sagsnr.: 201107113-7 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 Fax +45 8888 5501 Dato: 28. november 2011 Sagsnr.: 201107113-7

Læs mere

BUDGET 2014-17 BUDGETNOTAT AUGUST 2013

BUDGET 2014-17 BUDGETNOTAT AUGUST 2013 BUDGET 2014-17 BUDGETNOTAT AUGUST 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 1.1 Økonomisk politik/strategi... 4 2. Resultatoversigt 2014-17... 4 3. Indtægtsbudgettet... 6 3.1 Skatter, udligning og tilskud...

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE. Årsberetning 2014. Bilagshæfte

SOLRØD KOMMUNE. Årsberetning 2014. Bilagshæfte SOLRØD KOMMUNE Årsberetning 2014 Bilagshæfte Solrød Kommune Solrød Center 1 2680 Solrød Strand 56 18 20 00 www.solrod.dk Økonomiafdelingens postkasse: Oekonomi@solrod.dk Indholdsfortegnelse 1. Generelle

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE - 1 - ÅRSREGNSKAB

BALLERUP KOMMUNE - 1 - ÅRSREGNSKAB Indholdsfortegnelse A. Indledning... 3 Ledelsespåtegning... 4 Revisionspåtegning... 5 B. Årsberetning og sammenfatning af årsregnskab... 7 Kommunens årsberetning... 8 Anvendt regnskabspraksis... 16 Regnskabsopgørelse...

Læs mere