Love for Frederiksborg Amts Fodbolddommerklub

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Love for Frederiksborg Amts Fodbolddommerklub"

Transkript

1 Navn 1 Dommerklubbens navn er Frederiksborg Amts Fodbolddommerklub (FAF). FAF er stiftet den 7. august 1948 og er medlem af Sjællands Fodbolddommer-Union (SFU). Hjemsted 2 FAFs hjemsted er den by, hvori formanden bor. Formål 3 FAFs formål er - at varetage fodbolddommernes interesser overfor SFU og SBU og fodboldklubberne, - at udbrede kendskabet til og fortolkningen af fodboldlovene samt - at uddanne nye fodbolddommere. FAF er upolitisk og kan ikke tage beslutninger, der står i modstrid til de af boldspilunionen vedtagne bestemmelser og forordninger vedrørende spille- og turneringsreglementernes forståelse. Medlemmer 4 Som aktive medlemmer af FAF kan optages fodbolddommere, som har bestået DBUs teoretiske fodbolddommereksamen. 5 Som passive medlemmer af FAF kan optages fodbolddommere, der har bestået DBUs teoretiske fodbolddommereksamen, og som ikke udøver aktiv fodbolddommergerning. I ekstraordinære tilfælde kan en enig bestyrelse optage personer som passive medlemmer, selv om disse ikke har bestået DBUs teoretiske fodbolddommereksamen. 6 Udmeldelse kan ske med 1 måneds varsel til den 1. i et kvartal. Udmeldelse skal foretages skriftligt til kassereren. 7 Når et medlem er kommet i kontingentrestance eller har pådraget sig anden gæld til FAF, kan bestyrelsen, med mindst en måneds varsel og efter to skriftlige henvendelser, udelukke medlemmet. Har et medlem pådraget sig kontingentrestance for et år, skal FAFs bestyrelse udelukke medlemmet. Det på grund af gæld til FAF udelukkede medlem må, for påny at blive medlem, betale sin gæld til FAF. Ved genindmeldelse opkræves et gebyr, der fastsættes af bestyrelsen. En enig bestyrelsen kan fritage enkelte medlemmer for kontingent. Side 1

2 8 Bestyrelsen kan - når mindst 4/5 af den samlede bestyrelse stemmer herfor - udelukke et medlem, hvis medlemmet modarbejder dommerklubbens interesser eller ikke retter sig efter gældende regler og retningslinier. Forinden der sker udelukkelse, skal medlemmet dog have lejlighed til at fremføre sit forsvar. Eventuelt møde herom dokumenteres ved skriftligt møderesumé. Udelukkelsen kan ankes til førstkommende ordinære eller ekstraordinære generalforsamling, hvor afgørelsen træffes med almindeligt simpelt flertal. Udelukkelsen er gældende, indtil generalforsamlingen træffer anden afgørelse. Bestyrelsen kan dog - når mindst 4/5 af den samlede bestyrelse stemmer herfor - genoptage et udelukket medlem, medmindre udelukkelsen er godkendt på en generalforsamling. Endelig kan et medlem udelukkes direkte af en generalforsamling, når det besluttes med mindst 2/3 af de fremmødte stemmer. Forslag om udelukkelse skal optages som et særskilt punkt på dagsordenen, og skal senest 10 dage før generalforsamlingen meddeles det pågældende medlem. Et medlem, der er udelukket i henhold til en generalforsamlingsbeslutning, kan kun genoptages som medlem ved en ny generalforsamlingsbeslutning, hvor mindst 2/3 af de fremmødte skal stemme for genoptagelsen. Har en generalforsamling godkendt en af bestyrelsen foretagen udelukkelse, kræves almindeligt simpelt flertal for genoptagelsen. Et medlem, der er udelukket i henhold til en generalforsamlingsbeslutning - eller hvor udelukkelsen er godkendt på en generalforsamling, kan inden 4 uger fra sagens behandling på generalforsamlingen, anke sagen til SFUs ankeudvalg, men udelukkelsen er gældende indtil SFUs ankeudvalg og/eller DFUs ordensudvalg træffer anden beslutning. Sager, der er behandlet af DFUs ordensudvalg, er endelige. 9 Bestyrelsen skal snarest efter udelukkelse af et aktivt medlem give SBU meddelelse herom, idet et udelukket medlem ikke må tildeles kampe. 10 En enig bestyrelse kan udnævne personer, der har udført et stort arbejde for dommerklubben til æresmedlemmer. Bestyrelsen fører protokol (med billede) over personer, der er udnævnt til æresmedlemmer. Æresmedlemmer er kontingentfri. Side 2

3 Kontingent 11 Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen for det år, hvor generalforsamlingen afholdes. Kontingentet opkræves årligt til betaling senest 15. marts. Generalforsamling 12 Generalforsamlingen er FAFs højeste myndighed i alle anliggender, og kun den kan give og forandre lovene. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar måned. Indkaldelse til generalforsamling skal foretages mindst 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Indkaldelsen kan ske gennem bladet "FODBOLDDOMMEREN" eller ved skriftlig meddelelse til hvert enkelt medlem. Forslag, der ønskes behandlet, skal være formanden i hænde senest 5 dage før generalforsamlingen. Alle medlemmer har stemmeret. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antal fremmødte. Generalforsamlingens dirigent leder forhandlingerne og bestemmer afstemningsmåderne, medmindre dette strider imod disse love. Skriftlig afstemning skal finde sted, når mindst 5 medlemmer forlanger det. 13 Følgende dagsorden skal benyttes ved ordinære generalforsamlinger (dagsordenen kan eventuelt udvides): 1. Valg af dirigent. 2. Beretning om FAFs stilling. 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab. 4. Behandling af indkomne forslag. 5. Fastsættelse af kontingent samt budget for indeværende år 6. Valg. a) Formand og sekretær vælges lige år for en 2-årig periode. b) Næstformand, kasserer og 1 bestyrelsesmedlem vælges ulige år for en 2-årig periode. 7. Valg af 1 bestyrelsessuppleant (gælder for 1 år). 8. Valg af 1 revisor (gælder for 2 år). 9. Valg af 1 revisorsuppleant (gælder for 1 år). 10. Valg af delegerede og mindst 3 suppleanter til SFU. FAFs bestyrelse indgår blandt de delegerede (valgene gælder for 1år). 11. Eventuelt. 14 Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af formanden og skal indkaldes, når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer eller 25 medlemmer skriftligt forlanger det. I sidstnævnte 2 tilfælde Side 3

4 skal generalforsamlingen afholdes senest 1 måned efter, at opfordringen hertil, ledsaget af den til behandling ønskede dagsorden, er formanden i hænde. 15 Forandringer af disse love skal vedtages med mindst 2/3 af de afgivne gyldige stemmer (blanke stemmer tælles med, hvorimod ugyldige stemmer ikke medtages). Ved personvalg gælder reglerne om simpelt flertal (en stemme over halvdelen af samtlige afgivne gyldige stemmer). Bestyrelsen 16 FAFs daglige ledelse forestås af bestyrelsen, som består af formand, næstformand, kasserer, sekretær samt 1 bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer, herunder formanden eller næstformanden, er til stede. Udtræder et bestyrelsesmedlem i valgperioden, indtræder suppleanten, som er valgt for en et-årig periode. Bestyrelsen konstituerer sig selv, såfremt dette er nødvendigt. Ingen under 18 år kan vælges til bestyrelsen. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen skal føre protokol over generalforsamlinger, bestyrelsesmøder og andre vigtige begivenheder i FAF. Bestyrelsesmøder afholdes efter formandens bestemmelse, eller når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer fremsætter ønske herom. Bestyrelsen udpeger FAF's repræsentanter i evt. udvalg mv. under SFU og DFU. Aktivitetsudvalget 17 På første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen vælges et aktivitetsudvalg på mindst 3 medlemmer. Formål og opgaver fastsættes af bestyrelsen. Udvalget konstituerer sig selv. Andre udvalg 18 Bestyrelsen kan nedsætte andre udvalg efter behov. Regnskabet 19 FAFs regnskabsår er kalenderåret. Kassereren skal senest 5 dage før generalforsamlingen afgive driftsregnskab og balance pr. 31. december til revisorerne. Regnskabet forsynet med revisionspåtegning, forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse. Revision Side 4

5 20 Revisionen består af 2 på den ordinære generalforsamling valgte medlemmer, der vælges for en to-årig periode, men som afgår skiftevis. Såfremt en revisor får forfald, indtræder revisorsuppleanten, som er valgt for en et-årig periode. Medlemmer af bestyrelsen kan ikke være revisor. Ophævelse af FAF 21 Bestemmelse om FAFs opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Til denne beslutning kræves, at mindst halvdelen af dommerklubbens medlemmer er til stede, og til forslaget vedtagelse kræves, at mindst 3/4 af de fremmødte stemmer herfor. Opnås et sådant flertal på en ikke beslutningsdygtig generalforsamling, indkaldes til en ny ekstraordinær generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflertal, uden hensyn til antal fremmødte. På den ophævede generalforsamling tages der samtidig bestemmelse om afvikling af FAFs forpligtelser og anvendelse af formuen. Simpelt flertal hertil er afgørende. Diverse 22 Såfremt disse love ikke angiver nærmere retningslinier, træffes disse af bestyrelsen, medmindre dette strider mod SFUs eller DFUs love. 23 Disse love er vedtaget på den ordinære generalforsamling den 3. december 1973 i Hillerød, men ændret på generalforsamlingerne den 6. december 1976 i Allerød, den 4. december 1978 i Hillerød, den 1. december 1980 i Hillerød, den 24. januar 1982 i Esrum, den 21. januar 1985 i Blovstrød, den 25. januar 1988 i Blovstrød, den 20. januar 1992 i Blovstrød, den 26. januar 1998 i Blovstrød og den 28. januar 2008 i Bloustrød. Side 5

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

stiftet den 6. juli 1917

stiftet den 6. juli 1917 Love & vedtægter VEDTÆGTER for KOLDING TENNIS KLUB (KTK) 1 stiftet den 6. juli 1917 Foreningens navn er Kolding Tennis Klub. Dens formål er at udbrede kendskab og færdighed i tennis i Kolding-området.

Læs mere

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,...

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,... STANDARDVEDTÆGTER (De med understreget og kursiv skrevne bestemmelser kan normalt ikke fraviges. Det er ikke tilladt at indføre paragraffer, der annullerer disse) Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne.

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne. 1. NAVN Klubbens navn er Aalborg Rugbyklub, LYNET, dens hjemsted er Aalborg. Klubben er stiftet den. 7 november 1991, som en sammenslutning af Rugbyklubberne Goliath af 1972 og Lynet af 1964. Navnet ændret

Læs mere

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid.

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Munkebjerg Gymnastikforening. Dens hjemsted er Odense Kommune. FORMÅL 2. Foreningens formål er at samle gymnastik- og idrætsinteresserede under velkvalificeret ledelse

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Motionsklubben Amager

Vedtægter for Motionsklubben Amager Vedtægter for Motionsklubben Amager 1. Foreningens navn Foreningens navn er Motionsklubben Amager. Initialer: MA Stiftelse: 13. september 2001 2. Foreningens hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Tårnby

Læs mere

ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER

ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER 1.1 NAVN: Klubbens navn er ODENSE SKØJTEKLUB (OSK) 1.2 FORMÅL: Klubben dyrker skøjteløb (og de til enhver tid hørende aktiviteter under Dansk Skøjte Union) og arbejder for at

Læs mere

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D Vedtægter for foreningen Multisal i 1 Navn 1.1 Foreningens navn er Multisal i 1.2 Foreningen er stiftet den 19. august 2011 1.3 Foreningens hjemsted er, 1.4 Foreningen er ikke medlem af landsdækkende organisationer

Læs mere

Vedtægter for Morten Børup Koret

Vedtægter for Morten Børup Koret Vedtægter for Morten Børup Koret 2014 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er: MORTEN BØRUP KORET og foreningens hjemsted er SKANDERBORG KOMMUNE. 2: Formål Foreningens formål er at dyrke korsang og med

Læs mere

Aalborg Billardklub af 1931

Aalborg Billardklub af 1931 Aalborg Billardklub af 1931 VEDTÆGTER 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Aalborg Billard Klub af 1931, forkortet: ABK31. Klubben er stiftet den 6. oktober 1931, og er hjemmehørende i Aalborg Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER. For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911

VEDTÆGTER. For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911 VEDTÆGTER For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911 1 1. NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED, MEDLEMSKAB. 1.1 NAVN: Aalborg Tegnsprogsforening (skiftet navn fra Aalborg Døveforening d. 18.

Læs mere

Vedtægter for Møllebakkens Rideklub

Vedtægter for Møllebakkens Rideklub Vedtægter for Møllebakkens Rideklub 1 Klubbens navn er Møllebakkens Rideklub forkortet MBRK Klubbens hjemsted er Slagelse Kommune 2 Det er klubbens formål: - At iværksætte ridesportslige aktiviteter på

Læs mere

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 1.0 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Hadsund Jagtforening. 1.2 Foreningens hjemsted er Mariagerfjord kommune. 2.0 Forholdet til Danmarks Jægerforbund.

Læs mere

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN VEDTÆGTER for VARDE GARDEN Navn: Foreningens navn: Varde Garden Stiftet den: 17 AUG 1963 Hjemsted: Varde kommune 1 2 Formål: Stk. 1. Foreningens formål er, at skabe musikinteresse og et godt kammeratskab

Læs mere

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er VIRUM-SORGENFRI TENNISKLUB (VST). Dens hjemsted er Lyngby- Taarbæk Kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at fremme tennissporten

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR)

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) 1. Klubbens navn og hjemsted Klubbens navn er Lyngby-Taarbæk Rideklub (LTR). Klubbens hjemsted er Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Klubbens formål Klubbens formål

Læs mere

Love for Sejl- og Motorbådsklubben FREM

Love for Sejl- og Motorbådsklubben FREM 1 Klubbens navn og hjemsted. Klubbens navn er Sejl- og Motorbådsklubben FREM. Stiftet den 16. november 1953. Klubbens hjemsted er Gammelsø 49, 5000 Odense C 2 Klubbens formål. Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Vedtægter. Foreningens navn er experimenterende Danske Radioamatører Vestfyn Afdeling og dens hjemsted er Middelfart kommune.

Vedtægter. Foreningens navn er experimenterende Danske Radioamatører Vestfyn Afdeling og dens hjemsted er Middelfart kommune. Vedtægter Vedtægter for EDR Vestfyn afdelingen: 1. Navn og hjemsted: Foreningens navn er experimenterende Danske Radioamatører Vestfyn Afdeling og dens hjemsted er Middelfart kommune. 2. Formål: Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Aalborg SeniorSport

Vedtægter for Aalborg SeniorSport Vedtægter for Aalborg SeniorSport 1 Foreningens navn: Foreningens navn er Aalborg SeniorSport. Stiftet: 9. marts 2000. 2 Foreningens hjemsted: Foreningen er hjemmehørende i Aalborg Kommune. 3 Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune 1 Idrætssamvirkets navn og hjemsted Idrætssamvirkets navn er Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune. Idrætssamvirkets hjemsted er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania 1. Navn, stiftelse og hjemsted 1.1. Foreningens navn er: Københavns Døves Idrætsforening "Døvania". Døvanias farver er primært hvid/rød, dog kan der

Læs mere

Vedtægter. Formål 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt sociale og kollegiale interesser.

Vedtægter. Formål 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt sociale og kollegiale interesser. Vedtægter for Vedtægter Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er LandboForeningen Midtjylland og er stiftet med virkning fra 1. januar 2011 ved en fusion af Søhøjlandets Landboforening og Landbo Midt. Dens

Læs mere

Vedtægter for Sunds forenings fitness.

Vedtægter for Sunds forenings fitness. Vedtægter for Sunds forenings fitness. ~ 1 ~ 1. Navn 1.1 Foreningens navn er Sunds Forenings Fitness 1.2 Forenings hjemsted er Herning Kommune Sunds by. 2. Formål 2.1 At tilbyde de enkelte medlemmer i

Læs mere

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Indholdsfortegnelse Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening 1 Indholdsfortegnelse 2 Foreningens navn og hjemsted 1 3 Formål 2 3 Medlemskab af organisationer

Læs mere

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde Vedtægter for Kom og Dans Roskilde 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans Roskilde. Foreningen er hjemhørende i Roskilde Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED 1. NAVN. Foreningens navn er Aalborg Kaserners Idrætsforening (AKIF). Dens hjemsted er Aalborg Kaserner, 9400 Nørresundby. Foreningen

Læs mere

Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg.

Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg. Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg. Navn, Hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Aalborg HIK Volleyball. Klubben er stiftet den 10. maj 1977 og ved medlemskab af Dansk Volleyball Forbund

Læs mere