Kettle. 1.8 liter. Hot water the fast and stylish way

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kettle. 1.8 liter. Hot water the fast and stylish way"

Transkript

1 Kettle 1.8 liter Retro DOme CremE Hot water the fast and stylish way

2 Bruksanvisning - svenska...sida 3-6 Brugsanvisning - dansk...side 7-11 Bruksanvisning - norsk...side Käyttöohjeet - suomi...sivu Instruction manual - english...page 22-26

3 Säkerhetsanvisningar 1. Läs igenom bruksanvisningen noga innan användning och spar den för framtida bruk. 2. Anslut endast apparaten till V växelström och använd endast apparaten till det den är avsedd för. 3. Dra alltid ur kontakten vid uppehåll i användandet, om problem uppstår, efter användning, när det sätts på eller tas av delar från apparaten samt innan rengöring och underhåll. 4. Sänk inte ner apparaten eller dess kontaktplatta i vatten eller andra vätskor. 5. Denna apparat kan användas av personer (inklusive barn från 8 år och uppåt) med begränsade fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller som har brist på kunskap/erfarenhet av apparaten, om användning sker under övervakning eller efter instruktion hur apparaten används på ett säkert sätt av en person som ansvarar för deras säkerhet och att de är medvetna om möjliga risker. 6. Barn bör vara under uppsyn för att försäkra att de inte leker med apparaten. Barn kan inte alltid uppfatta och förstå potentiella risker. Lär barn ansvarsfull användning av elapparater. 7. Rengöring och underhåll får inte utföras av barn om de inte är över 8 år och under övervakning. 8. Se till att sladden inte hänger fritt ned från bänkytan. 9. Placera aldrig vattenkokaren på eller i närheten av kokplattor, öppen eld eller liknande. 10. Apparaten får endast användas under övervakning. 11. VARNING! Risk för brännskador! Het ånga och kokande vatten från apparaten kan orsaka brännskador. Observera vattennivåmätarens 3

4 maxnivå. Öppna aldrig locket när apparaten används och var försiktig vid uthällning av vattnet. 12. Vattenkokaren får endast användas tillsammans med den tillhörande kontaktplattan. 13. Använd aldrig vattenkokaren utan vatten. 14. Lyft ALLTID av vattenkokaren från kontaktplattan innan den fylls med vatten. 15. VARNING! Om kannan överfylls med vatten, kan kokande vatten spruta ut. 16. Kontrollera alltid apparat, sladd och kontakt innan användning. Om sladden är skadad måste den bytas av tillverkaren, legitimerad serviceverkstad eller en behörig person för att undvika fara. 17. Extra skydd rekommenderas genom installation av jordfelsbrytare med en märkström av 30 ma. Kontakta en auktoriserad elektriker. 18. Apparaten är endast för privat bruk. 19. Om produkten används till annat än den är till för, eller inte används i enlighet med instruktionerna, bär användaren själv ansvaret för eventuella följder. Eventuella skador på produkten eller andra ting täcks därav inte av reklamationsrätten. Besök gärna vår hemsida för inspiration och ytterligare information om våra produkter. Användning Häll vatten i vattenkokaren se den utvändiga nivåmätaren under handtaget och stäng locket. Fyll inte på vatten när vattenkokaren står på kontaktplattan. Koka upp minst två omgångar vattnet som du sedan häller ur för att få bort orenheter från produktionen. VARNING! Om kannan fylls på med för mycket vatten (dvs. över MAX-markeringen) kan vattnet koka över och spruta ut. 4 Vattenkokaren består av två delar: själva kannan och en lös, strömförande kontaktplatta där kannan kan placeras från alla vinklar. Kannan kan endast användas med den medföljande kontaktplattan. Sätt i kontakten i vägguttaget

5 och ställ vattenkokaren fylld med vatten på kontaktplattan. Apparaten startas med knappen under handtaget och signallampan tänds. Vattenkokaren slår av automatiskt när vattnet kokar och signallampan slocknar. Dra alltid ur kontakten när du inte använder vattenkokaren. Om vattenkokaren kortvarigt lyfts från kontaktplattan för att t ex fylla på vatten, kom ihåg att starta apparaten igen. VIKTIGT: Locket ska alltid vara ordentligt stängt när vattenkokaren används, annars aktiveras inte den automatiska avstängningsfunktionen och det är dessutom risk att kokande vatten sprutar ut. Vattenkokarens automatiska avstängning är mycket finkänslig. Om avstängningen skulle bli oregelbunden (vattenkokaren slår av för tidigt eller för sent) bör vattenkokaren avkalkas då detta kan vara orsaken (se avsnitt om avkalkning längre fram). VAR FÖRSIKTIG! Höljet blir mycket varmt under användning Igenkalkning-/torrkokningsskydd Vattenkokaren är utrustad med dubbelt säkerhetssystem: Om vattenkokarens botten täcks av kalkavlagringar, startas utan vatten, eller kokar torrt aktiveras torrkokningsskyddet och vattenkokaren slår av automatiskt. Om detta sker, kontrollera om det är mycket kalkavlagringar i botten av vattenkokaren och avkalka om nödvändigt. Prova därefter att starta vattenkokaren igen med vatten. Om vattenkokaren fortfarande slår av innan vattnet kokat upp, lämna in apparaten på inköpsstället. Kalkfilter Vattenkokaren är försedd med ett kalkfilter. Filtret tas lätt bort för rengöring enligt följande: öppna kannans lock och tryck försiktigt ut filtret. Diska filtret med en diskborste eller lägg det i avkalkningsmedel några minuter. Sätt därefter tillbaks filtret på sin plats. Kontrollera att filtret sitter rätt på kannans insida, tryck lätt på filtrets övre kant och filtret klickar på plats. Det är mycket viktigt att filtret rengörs och inte kalkar igen eftersom vattnet annars inte kan passera genom filtret utan rinner ut längs sidorna, vilket medför risk för skållning. Avkalkning Vattenkokaren måste avkalkas regelbundet. Ett tecken på att detta behövs är längre uppkoknings tid eller om den stänger av för tidigt. Koka inte mer vatten än du behöver, detta spar ström pga kortare kokningstid och du är säker på att tömma kannan varje gång vilket minskar kalkbeläggningarna. Kontrollera om det har bildats kalkbeläggningar regelbundet och häll i hushållsättika så att det täcker botten och låt det stå i några timmar. Töm den och skölj med vatten noga innan användning. 5

6 Om det är mycket kalkbeläggningar bör du använda avkalkningsmedel, citronsyra eller liknande som finns i handeln. Det är viktigt att följa anvisningarna på förpackningen och kom ihåg att koka ur vattenkokaren några gånger efteråt och kasta vattnet. Alternativt kan kannan fyllas till hälften med vatten och tillsätta saften från en citron. Koka blandningen och låt stå i 15 minuter. Låt blandningen koka upp 3 gånger och låt den stå 15 minuter varje gång. Därefter töms kannan och sköljs grundligt. Upprepa avkalkningen om nödvändigt och sörj för mer frekventa avkalkningar om så behövs. Avkalkningsprocessen förenklas om du värmer upp vätskan till 50-60ºC. Viktigt! Använd inte vassa föremål för att ta bort kalkavlagringar då detta kan skada apparaten och göra vattenkokaren obrukbar. Skador som uppkommit på detta sätt omfattas inte heller av reklamationsfristen. Vattenkokarens hölje kan torkas av med en fuktig trasa. Använd inte repande eller frätande rengöringsmedel. Kassering av förbrukad apparatur Enligt lag ska elektriska och elektroniska apparater insamlas och delar av apparaterna återvinnas. Elektriska och elektroniska apparater märkt med symbolen för avfallshantering ska kasseras på en kommunal återvinningsstation. Reklamationsrätt Reklamationsrätt enligt gällande lag. Maskinstämplat kassakvitto skall bifogas vid eventuell reklamation. Vid reklamation skall apparaten lämnas in där den är inköpt. OBH Nordica AB Löfströms Allé Sundbyberg Tel: Teknisk data OBH Nordica watt V ~ Max kapacitet 1,8 liter Sladdlös med strömförande kontaktplatta Dubbelt säkerhetssystem Rätt till löpande ändringar och förbättringar förbehålles. 6

7 Sikkerhed og el-apparater 1. Læs brugsanvisningen grundigt igennem før brug, og gem den til senere brug. 2. Tilslut kun apparatet til volt vekselstrøm, og brug kun apparatet til det formål, det er beregnet til. 3. Tag altid stikket ud af stikkontakten ved forstyrrelser i brugen og efter brug, når der sættes dele på eller tages dele af apparatet samt før rengøring og vedligeholdelse. 4. Kanden og foden må ikke neddyppes i vand eller andre væsker. 5. Dette apparat kan anvendes af personer (heriblandt børn fra 8 år og opefter) med begrænsede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring med eller kendskab til apparatet, såfremt disse er bevidste om mulige risici, er under opsyn eller får instruktion i sikker brug af apparatet af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed. 6. Børn bør være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet. Børn er ikke altid i stand til at opfatte og vurdere mulige risici. Lær børn en ansvarsbevidst omgang med el-apparater. 7. Børn må kun rengøre og vedligeholde apparatet, hvis de er 8 år og opefter og er under opsyn. 8. Sørg for, at ledningen ikke hænger frit ned fra bordkanten. 9. Sæt aldrig apparatet på eller i nærheden af kogeplader, åben ild eller lignende. 10. Apparatet bør kun anvendes under opsyn. 7

8 11. ADVARSEL: Risiko for brandskader! Varm damp og kogende vand fra apparatet kan forårsage brandskader. Hold øje med vandstandsmålets maksimum niveau. Åbn aldrig låget, når apparatet er i brug og vær forsigtig, når vandet hældes ud. 12. Elkedlen må kun anvendes med den tilhørende fod. 13. Start ikke apparatet uden vand. 14. Før der hældes vand på, fjernes elkedlen altid fra foden. 15. ADVARSEL: Hvis kedlen er overfyldt, kan kogende vand sprøjte ud. 16. Efterse altid apparat, ledning og stik for beskadigelse før brug. Hvis tilledningen bliver beskadiget, skal den udskiftes af fabrikanten eller hans serviceværksted eller af en tilsvarende uddannet person, for at undgå, at der opstår fare. 17. For ekstrabeskyttelse anbefales installation af fejlstrømsafbryder (HFI/PFI/HPFI-relæbrydestrøm) på max. 30 ma. Kontakt en autoriseret el-installatør herom. 18. Apparatet er kun til husholdningsbrug. 19. Benyttes apparatet til andet formål end det egentlige, eller betjenes det ikke i henhold til brugsanvisningen, bærer brugeren selv det fulde ansvar for eventuelle følger. Eventuelle skader på produktet eller andet som følge heraf er derfor ikke dækket af reklamationsretten. Besøg gerne vor hjemmeside for at hente inspiration og få nærmere oplysninger om vore produkter. 8 Sådan bruges kogekanden Hæld vand i kogekanden se markeringen på det udvendige vandstandsmål under håndtaget, og luk låget. Der må ikke påfyldes vand, når kanden er anbragt på foden. Vandet fra de første par kogninger bør ikke anvendes, da der kan være mindre urenheder fra produktionen tilbage i kanden.

9 ADVARSEL: Hvis kanden er overfyldt, kan kogende vand sprøjte ud. Kogekandens maksimumsgrænse på 1,8 liter må derfor ikke overskrides. Kogekanden må aldrig tændes uden vand. Kogekanden består af to dele: Selve kanden og en løs, strømførende fod. Kanden må kun anvendes med den medfølgende fod. Sørg for at ledningen ikke ligger ud over bordkanten, så børn kan få fat i denne. Sæt stikket i en stikkontakt og sæt den fyldte kande på foden. Kanden tændes på kontakten under håndtaget ved at skubbe denne nedad, hvorefter indikatorlampen nederst på kanden vil lyse. Når vandet koger, afbrydes kanden automatisk efter nogle sekunder, kontakten vipper tilbage med et klik, og lampen slukker. Tag altid stikket ud af stikkontakten, når kogekanden ikke er i brug. Har kanden været kortvarigt fjernet fra foden for f.eks. at påfylde ekstra vand HUSK da at tænde for apparatet igen. VIGTIGT: Låget skal altid være helt lukket, når kanden anvendes, da der ellers vil være risiko for, at kogende vand sprøjter ud. Kogekandens automatiske afbryder er meget fintfølende for at kunne slå fra på det helt rigtige tidspunkt. Skulle der opstå uregelmæssigheder ved den automatiske afbryder (kogekanden slår enten fra for tidligt eller for sent), bør kogekanden afkalkes, idet tilkalkning kan være årsag til den opståede fejl (se venligst afsnittet om afkalkning). Vær forsigtig!: Ståloverfladen bliver meget varm under brug!!! Tilkalknings-/tørkogningssikring Kanden har indbygget dobbelt tørkogningssikring: Hvis varmelegemet tilkalkes i bunden, tilsluttes uden vand eller koges tør, aktiveres tørkogningssikringen og varmelegemet frakobler automatisk. Såfremt dette sker, kontrollér da kanden for kalkaflejringer i bunden og afkalk om nødvendigt. Afprøv derefter kanden ved at påfylde vand og tilslut apparatet. Kobler sikringen fortsat varmelegemet fra, før vandet koger, indlevér da kanden til undersøgelse hos den forhandler, hvor apparatet er købt. Kalkfilter Kanden er forsynet med et kalkfilter, der er placeret i tuden. Filteret tages let ud for rensning således. Åbn kandens låg og tryk forsigtigt filteret ud. Kalken på filteret kan herefter blot børstes af under rindende vand med en blød opvaskebørste eller lægges ned i afkalkningsvæsken et par minutter, når kanden alligevel afkalkes. Efter endt rengøring sættes kalkfilteret igen på plads. Sørg for at filteret er korrekt placeret på kandens inderside herefter lægges et let tryk på filterets øverste kant, og filteret klikker nu ind på plads. Det er meget vigtigt, at kalkfilteret renses, før det kalker helt til, da vandet ellers ikke kan passere igennem filteret, men i stedet vil løbe ud langs siderne ved låget, hvilket medfører risiko for skoldning. 9

10 Afkalkning og rengøring Kogekanden bør jævnligt renses for kedelsten, og man bør være opmærksom på følgende: Kog kun så meget vand, som der skal bruges. Herved spares strøm. Kanden skal tømmes hver gang efter endt brug. Dette mindsker tilkalkning, ligesom kaffe og te, brygget på frisk vand, smager bedre. Tilkalkningen bør kontrolleres ofte. Hæld f.eks. én gang om ugen almindelig, farvefri husholdningseddike i kanden, så bunden er dækket. Lad kanden stå med eddiken i et par timer, tøm den og skyl den godt inden brug Hvis der er hård kedelsten i kanden, bør det fjernes med et af de normale afkalkningsmidler citronsyre el.lign., som findes på markedet. Det er meget vigtigt, at brugsanvisningen for det pågældende middel følges nøje og at midlet hældes ud af kanden efter den angivne virkningstid, samt at vandet fra de første par kogninger efter afkalkningen ikke anvendes. Alternativt kan kanden fyldes halvt op med vand fra vandhanen og tilsættes saften fra en citron. Kog blandingen op og lad den stå i 15 minutter. Lad blandingen koge op i alt tre gange og lad den hver gang stå i 15 minutter. Herefter tømmes kogekanden og skylles grundigt. Skulle der efter afkalkning stadig sidde meget kalk tilbage på varmelegemet, bør kogekanden afkalkes igen og fremover bør man sørge for hyppigere afkalkning. Afkalkningsprocessen fremmes ved opvarmning af væsken til ca ºC. VIGTIGT: Anvend ikke skarpe genstande ved afkalkning/rengøring af varmelegemet i bunden af kanden. Hvis kedelsten ikke fjernes regelmæssigt, kan det medføre, at kanden ødelægges. En sådan ødelæggelse er ikke omfattet af reklamationsretten. Kogekandens yderside kan tørres af med en blød klud fugtet i sulfovand. Tør efter med en tør, blød klud eller et stykke køkkenrulle. Undlad at bruge skurepulver eller andre skrappe rengøringsmidler, der kan ridse kandens overflade. Hverken kogekande eller fod må rengøres i opvaskemaskine. Bortskaffelse af apparatet Lovgivningen kræver, at elektriske og elektroniske apparater indsamles, og dele af apparaterne genbruges. Elektriske og elektroniske apparater mærket med symbolet for affaldshåndtering skal afleveres på en kommunal genbrugsplads. Reklamation Reklamationsret i henhold til gældende lovgivning. Maskinafstemplet kassebon/købskvittering med købsdato skal vedlægges i tilfælde af reklamation. Ved reklamation skal apparatet indleveres, hvor det er købt. 10

11 OBH Nordica Denmark A/S Ole Lippmanns Vej Taastrup Tlf.: Tekniske data OBH Nordica 6448 Maks. indhold 1,8 liter Ledningsfri, dvs. med løs strømførende fod volt ~ watt Dobbelt tørkogningssikring Ret til løbende ændringer og forbedringer forbeholdes. 11

12 12 Sikkerhet og el- apparater 1. Les gjennom bruksanvisningen før bruk og spar den til senere bruk. 2. Tilkoble apparatet kun til volt vekselstrøm og bruk apparatet kun til det den er beregnet for. 3. Ta alltid støpslet ut av kontakten når apparatet ikke brukes. 4. Apparatet må ikke senkes i vann eller andre væsker. 5. Dette apparatet kan brukes av personer (inkl. barn fra 8 år og eldre) med begrensede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på kunskap/erfaring med apparatet. Hvis bruken skjer under tilsyn eller instruksjon om hvordan apparatet skal brukes på en sikker måte av en person som har ansvaret for deres sikkerhet og at de er klar over mulige farer ved bruken. 6. Barn bør være under tilsyn for å forsikre seg om at de ikke leker med apparatet. Barn er ikke alltid i stand til å forstå og vurdere spesielle farer rundt dette. Lær barn et ansvarsbevist forhold til elektriske apparater. 7. Rengjøring og vedlikehold må ikke utføres av barn under 8 år og som ikke er under tilsyn. 8. Pass på at ledningen ikke henger fritt ned fra bordet. 9. Sett aldri vannkokeren på eller i nærheten av kokeplater, åpen ild eller lignende. 10. Apparatet må kun brukes under tilsyn. 11. FORSIKTIG! Fare for brannskader! Varm damp og kokende vann fra apparatet kan forårsake brannskader. Husk vannivåmålerens maks nivå.

13 Lokket må aldri åpnes når apparatet er i bruk og vær forsiktig når du heller ut vann. 12. Vannkokeren må kun brukes med foten som følger med. 13. Start aldri apparatet uten vann. 14. Ta ALLTID vannkokeren av foten når den skal fylles med vann. 15. ADVARSEL! Hvis kannen er overfylt kan det sprute kokende vann ut. 16. Kontroller alltid apparatet, ledningen og støpslet før bruk. Hvis ledningen er skadet skal den byttes av produsenten, forhandleren eller autorisert serviceverksted for å unngå at det oppstår noen fare. 17. For ekstra beskyttelse bør man installere jordfeilbryter (RCD) som ikke overskrider 30 ma. Kontakt en autorisert elektriker. 18. Apparatet er kun beregnet til privat forbruk. 19. Hvis produktet brukes til annet enn den er beregnet for og ikke brukes i hendhold til bruksanvisningen bærer brukeren selv ansvaret for eventuelle følger. Eventuelle skader på produktet eller annet herunder dekkes ikke av reklamasjonsretten. Besøk gjerne vår hjemmeside for inspirasjon og ytterligere informasjon om våre produkter. Slik brukes vannkokeren Fyll vann i vannkokeren - se markeringen på den utvendige vannstandsmåleren og lukk lokket. Det må ikke fylles vann i vannkokeren når kannen står på foten. Vannet fra de første kokingene bør ikke brukes da det kan være mindre urenheter fra produksjonen igjen i kannen. ADVARSEL: Hvis man fyller på for mye vann i vannkokeren kan kokende vann sprute ut. Vannkokerens grense: 1.8 liter må derfor ikke overskrides. Vannkokeren må aldri slås på uten vann. 13

14 Vannkokeren består av to deler: Selve kannen og en løs strømførende kontaktplate. Vannkokeren må kun brukes med kontaktplaten som følger med. Tilpass ledningen og rull eventuelt opp overskytende under kontaktplaten. Pass på at ledningen er så kort som mulig. Sett støpslet i kontakten og sett den påfylte kannen på kontaktplaten. Kannen slås på ved at man trykker ned strømbryteren under håndtaket. Når vannet koker avbrytes kokingen automatisk etter noen sekunder, strømbryteren vipper tilbake og lampen slukker. Ta alltid støpslet ut av kontakten når vannkokeren ikke er i bruk. Hvis vannkokeren tilfeldigvis løftes av kontaktplaten for å f.eks fylle på mer vann, HUSK da å slå på vannkokeren igjen. VIKTIG: Lokket skal alltid være ordentlig lukket når vannkokeren brukes, ellers aktiveres ikke den automatiske avstengingsfunksjon og det er fare for at kokende vann spruter ut. Vannkokerens automatiske avstengingsfunksjon er meget fintfølende, dette for at den skal slå seg av på det riktige tidspunkt. Skulle det skje at vannkokeren slår SEG av enten for tidlig eller for sent, bør vannkokeren avkalkes fordi kalkningen veldig ofte kan være årsaken til at den ikke slår seg av og på som den skal. (Se avsnitt om avkalking) Vær forsiktig! Ståloverflaten blir veldig varm under bruk!!! Kalking -/ tørrkokingssikring Vannkokeren har en innebygd dobbel tørrkokingssikring: Hvis varmeelementet tilkalkes i bunnen, tilkobles uten vann eller koker tørr aktiveres tørrkokingssikringen og vannkokeren slår seg av automatisk. Hvis dette skjer, kontroller om det er mye kalk i bunnen av vannkokeren og avkalk om nødvendig. Prøv deretter å starte vannkokeren igjen med vann. Hvis vannkokeren fortsatt slår seg av før vannet koker opp, kontakt da butikken der vannkokeren er kjøpt. Kalkfilter Vannkokeren er utstyrt med et kalkfilter som sitter i tuten. Filteret tas lett ut for rensing på følgende måte: Åpne lokket og trykk filteret lett bak og løft den opp. Rengjør filteret med en oppvaskbørste eller legg det i avkalkingsmiddel noen minutter. Sett deretter filteret på plass og pass på at den sitter korrekt i tuten. Det er veldig viktig at kalkfilteret renses før det kalkes helt igjen, ettersom vannet ellers ikke kan renne gjennom filteret men i stedet renne ut langs sidene ved lokket og medføre brannskader. Avkalkning og rengjøring Vannkokeren må avkalkes regelmessig og man bør være oppmerksom på følgende: 14

15 Kok kun så mye vann som det skal brukes. Dette sparer strøm og du er sikker på å få kannen tømt hver gang den har været i bruk, dette minsker også kalking. Kontroller ofte om det er noe kalkbelegg. Fyll f.eks. én gang i uken alminnelig farge fri husholdningseddik i kannen slik at bunnen er dekket og la kannen stå med eddiken i et par timer og tøm dette ut. Skyll vannkokeren noen ganger før bruk. Hvis det er hard kalkstein i bunnen på vannkokeren, bør det fjernes med et av de vanlige avkalkningsmidler som finnes på marked. Det er veldig viktig at bruksanvisningen for det gjeldende middel følges nøye og at midlet helles ut av kannen etter angitt virketid, og at vannet fra de første kokinger etter avkalkningen ikke brukes. Skulle det etter avkalkningen ennå være mye kalk igjen, bør vannkokeren avkalkes igjen og fremover bør man sørge for å avkalke vannkokeren oftere. Avkalkingsprosessen forkortes hvis man varmer opp væsken til C VIKTIG: Bruk ikke skarpe gjenstander ved avkalkning/rengjøring i bunnen av vannkokeren. Hvis kalkbelegget ikke fjernes regelmessig kan det medføre at kontaktplaten og/eller kannen ødelegges. En slik skade blir ikke dekket av reklamasjonsretten. Utsiden av vannkokeren kan tørkes av med en fuktig klut, poler deretter med en tørr klut eller tørkepapir. Unngå å bruke skurepulver eller andre sterke rengjøringsmidler som kan ripe kannens overflate. Vannkokeren og foten må ikke rengjøres i oppvaskmaskin. Avlevering av apparatet Loven krever at elektirkse og elektroniske apparater innsamles og deler av det gjennbrukes. Elekriske og elektroniske apparater merket med symbolet for avfallshåndtering skal avleveres på en kommunal gjennvinningstasjon. Reklamasjonsrett Reklamasjonsrett i henhold til Forbrukerkjøpsloven. Ta alltid vare på kasse/ kjøpskvitteringen med kjøpsdato, og ta dette sammen med apparatet til butikken der det er kjøpt for eventuell reklamasjon. OBH Nordica Norway AS Postboks 5334, Majorstuen 0304 Oslo Tlf:

16 Tekniske data OBH Nordica 6448 Maks innhold: 1,8 liter Ledningsfri! dvs. med løs strømførende fot V ~ watt Dobbelt tørrkokingssikring Rett til løpende endringer og forbedringer forbeholdes. 16

17 Turvallisuusohjeet 1. Lue käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa ja säilytä se myöhempää tarvetta varten. 2. Liitä laite ainoastaan V:n verkkovirtaan ja käytä laitetta vain sen alkuperäiseen käyttötarkoitukseen. 3. Irrota pistotulppa pistorasiasta aina toimintahäiriön yhteydessä, laitteen käytön jälkeen, osia kiinnitettäessä tai irrotettaessa sekä ennen puhdistusta ja huoltoa. 4. Kannua tai pohjaosaa ei saa upottaa veteen tai muuhun nesteeseen. 5. Kahdeksanvuotiaat tai sitä vanhemmat lapset sekä henkilöt, jotka ovat fyysisesti, henkisesti tai aisteiltaan rajoitteisia tai joilla ei ole riittävästi tietoa tai kokemusta laitteen käytöstä, voivat käyttää tätä laitetta, mikäli käyttö tapahtuu heidän turvallisuudestaan vastaavan henkilön valvonnassa tai tämä henkilö on opettanut heitä käyttämään laitetta turvallisella tavalla ja tiedostamaan käyttöön mahdollisesti liittyvät riskit. 6. Valvo, etteivät lapset leiki laitteella. Lapset eivät välttämättä ymmärrä tai osaa arvioida mahdollisia vaaroja. Opeta lapsia käyttämään sähkölaitteita vastuullisesti. 7. Alle 8-vuotiaat lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa laitetta ilman aikuisen valvontaa. 8. Varmista, ettei liitosjohto riipu pöydän reunan yli. 9. Älä sijoita vedenkeitintä keittolevylle tai keittolevyn, avotulen tai muun lämmönlähteen läheisyyteen. 10. Laitteen käyttöä on aina valvottava. 17

18 11. VAROITUS! Palovamman vaara! Laitteesta tuleva kuuma höyry ja kiehuva vesi saattavat aiheuttaa palovammoja. Varmista, ettei vedenpinta ylitä enimmäistasoa. Älä koskaan avaa kantta keittimen ollessa käynnissä. Ole varovainen kaataessasi kuumaa vettä. 12. Kannua saa käyttää ainoastaan mukana toimitettavalla pohjaosalla. 13. Älä käytä keitintä ilman vettä. 14. Nosta kannu pois pohjaosan päältä aina ennen täyttöä. 15. VAROITUS! Jos kannu on liian täynnä, siitä voi roiskua käytön aikana kiehuvaa vettä. 16. Tarkista ennen jokaista käyttökertaa, että laite, liitosjohto ja pistotulppa eivät ole vaurioituneet. Jos liitosjohto on vaurioitunut, se on vaihdettava vaaratilanteiden välttämiseksi. Vaihdon saa suorittaa ainoastaan valmistaja, valtuutettu huoltoliike tai muu pätevä henkilö. 17. Pistorasiaan on suositeltavaa asentaa lisäsuojaksi vikavirtasuojakytkin, jonka laukaisuvirta on enintään 30 ma. Ota tarvittaessa yhteys valtuutettuun sähköasennusliikkeeseen. 18. Laite on tarkoitettu ainoastaan kotitalouskäyttöön. 19. Jos laitetta käytetään muuhun kuin sen alkuperäiseen käyttötarkoitukseen tai käyttöohjeen vastaisesti, laitteen käyttäjä kantaa täyden vastuun mahdollisista seurauksista. Tällöin takuu ei kata tuotteelle tai muulle kohteelle mahdollisesti aiheutuneita vaurioita. Vieraile kotisivuillamme joilta löydät tuotteistamme lisätietoa ja inspiraatiota. 18

19 Käyttö Kaada vettä vedenkeittimeen. Tarkista täyttömäärä kannun ulkosivulla olevasta mitta-asteikosta ja sulje keittimen kansi. Kannuun ei saa lisätä vettä, kun se on asetettu pohjaosan päälle. Kaada varmuuden vuoksi kaksi ensimmäistä keitettyä vettä pois, koska keittimeen on valmistusvaiheessa saattanut jäädä lieviä epäpuhtauksia. VAROITUS: Jos kannu on liian täynnä, siitä voi käytön aikana roiskua kiehuvaa vettä. Vedenkeittimen 1,8 litran enimmäistäyttömäärää ei saa ylittää. Vedenkeitintä ei saa koskaan käyttää tyhjänä. Vedenkeitin koostuu kahdesta osasta: kannusta sekä erillisestä pohjaosasta, jossa on sähköliitäntä. Kannua saa käyttää ainoastaan siihen kuuluvan pohjaosan kanssa. Varmista, ettei laitteen johto riipu pöydän reunalta niin, että lapset ulottuvat siihen. Liitä pistotulppa pistorasiaan ja aseta täytetty kannu pohjaosan päälle. Keitin käynnistetään kädensijan alapuolella olevasta käynnistyskytkimestä, jolloin merkkivalo syttyy. Kun vesi kiehuu, keittimen virta katkeaa automaattisesti muutaman sekunnin kuluttua, kytkin palaa naksahtaen alkuperäiseen asentoonsa ja merkkivalo sammuu. Irrota pistotulppa pistorasiasta aina, kun keitin ei ole käytössä. MUISTA käynnistää keitin uudelleen, jos olet poistanut sen hetkeksi pohjaosalta esimerkiksi lisätäksesi vettä. TÄRKEÄÄ: Kannen on oltava suljettuna keitintä käytettäessä. Muuten automaattinen virrankatkaisu ei toimi ja keittimestä saattaa roiskua kiehuvaa vettä. Vedenkeittimen automaattinen virrankatkaisu on suunniteltu niin, että virta katkeaa juuri oikeaan aikaan. Jos virta katkeaa liian aikaisin tai liian myöhään, vedenkeittimeen kertynyt kalkki on poistettava. Käyttöhäiriöt saattavat usein johtua nimenomaan kalkkiutumisesta (ks. Kalkinpoisto). VAROITUS! Laitteen ulkopinta kuumenee käytön aikana huomattavasti. Kalkkiutumis- ja tyhjiinkiehumissuojat Keittimessä on sisäänrakennettu kaksinkertainen tyhjiinkiehumissuoja: Jos keittimen pohja kalkkiutuu, keitin käynnistetään ilman vettä tai se kiehuu kuiviin, suoja katkaisee virran automaattisesti. Mikäli näin käy, tarkista, onko keittimen pohja kalkkiutunut ja poista tarvittaessa kalkki. Kokeile sen jälkeen keitintä kaatamalla siihen vettä ja käynnistämällä laite. Mikäli suoja edelleen katkaisee virran ennen veden kiehumista, toimita keitin liikkeeseen, josta se on ostettu. 19

20 20 Kalkinsuodatin Keitin on varustettu kalkinsuodattimella, joka sijaitsee keittimen kaatonokassa. Poista suodatin keittimestä puhdistusta varten seuraavasti: Avaa keittimen kansi ja paina suodatinta sisäänpäin. Kalkin voi sen jälkeen harjata suodattimesta juoksevan veden alla pehmeällä tiskiharjalla, tai sen voi laittaa kalkinpoistonesteeseen muutamaksi minuutiksi keittimen kalkinpoiston yhteydessä. Puhdistuksen jälkeen kalkinsuodatin pannaan takaisin paikalleen. Varmista, että suodatin on kunnolla paikallaan keittimen sisäpuolella. Paina sitten kevyesti suodattimen yläreunasta, jolloin suodatin napsahtaa paikalleen. On hyvin tärkeää puhdistaa kalkinsuodatin ennen kuin se kalkkiutuu tukkoon, sillä muuten vesi ei pääse kulkemaan suodattimen läpi vaan valuu ulos kannen reunoista, mikä saattaa aiheuttaa palovammoja. Kalkinpoisto ja puhdistus Vedenkeittimestä tulee säännöllisin väliajoin poistaa kalkki. Lisäksi tulee huomioida seuraavat asiat: Keitä vain niin paljon vettä kuin aiot käyttää. Näin säästät sähköä ja varmistat, että keitin tyhjenee jokaisen käyttökerran jälkeen, mikä vähentää kalkkiutumista. Raikkaasta vedestä valmistettu kahvi tai tee myös maistuu paremmalle. Kalkkiutuminen tulee tarkistaa usein. Kaada esimerkiksi kerran viikossa väkiviinaetikkaa keittimeen siten, että pohja peittyy. Anna etikan vaikuttaa pari tuntia, tyhjennä keitin ja huuhtele se hyvin ennen käyttöä. Mikäli keitin on merkittävästi kalkkiutunut, tulee kalkki poistaa päivittäistavarakaupoista saatavilla tavallisilla kalkinpoistoaineilla, sitruunahapolla tai vastaavalla. On hyvin tärkeää, että käytettävän aineen käyttöohjeita noudatetaan tarkasti, että aine kaadetaan keittimestä ohjeen mukaisen ajan kuluttua ja että paria ensimmäistä keittovettä kalkinpoiston jälkeen ei käytetä. Vaihtoehtoisesti voit täyttää keittimen puolilleen vettä hanasta ja lisätä yhden sitruunan mehun. Keitä seos ja anna sen vaikuttaa 15 minuuttia. Keitä seos yhteensä kolme kertaa ja anna sen vaikuttaa joka keittokerran jälkeen 15 minuuttia. Tämän jälkeen tyhjennä keitin ja huuhtele se huolellisesti. Mikäli kalkinpoiston jälkeen pohjalle on jäänyt paljon kalkkia, vedenkeittimen kalkinpoisto tulee suorittaa uudelleen. Lisäksi kalkinpoistosta tulee huolehtia jatkossa useammin. Kalkinpoistoa edistää nesteen lämmittäminen noin ºC:seen. TÄRKEÄÄ: Älä käytä teräviä välineitä keittimen pohjalla sijaitsevan lämpölevyn kalkinpoistoon tai muuhun puhdistukseen. Mikäli kalkinpoistoa ei suoriteta säännöllisesti, lämpölevy ja keitin saattavat vaurioitua. Tuotteen takuu ei kata tästä syystä aiheutuneita vaurioita. Vedenkeittimen ulkopinnan voi pyyhkiä pehmeällä liinalla, joka on kostutettu astianpesuainevedellä. Keittimen pinta kuivataan sen jälkeen kuivalla, pehmeällä liinalla tai talouspaperilla. Älä käytä keittimen pinnan puhdistukseen hankaavia tai naarmuttavia puhdistusaineita. Vedenkeitintä tai sen pohjalevyä ei saa pestä astianpesukoneessa.

21 Laitteen hävittäminen Lainsäädäntö edellyttää, että kaikki sähköiset ja elektroniset laitteet kerätään uusiokäyttöön ja kierrätykseen. Sähköiset ja elektroniset laitteet, jotka on varustettu kierrätystä osoittavalla merkillä, on kerättävä erikseen ja toimitettava paikallisesti järjestettyyn keräilypisteeseen. Takuu Laitteella on voimassa olevan lain mukainen raaka-aine- ja valmistusvirhetakuu. Liitä päivätty ostokuitti mahdollisen tuotevalituksen yhteyteen. Toimita laite tällöin liikkeeseen, josta se on ostettu. OBH Nordica Finland Oy Äyritie 12 C Vantaa Puh. (09) Tekniset tiedot OBH Nordica 6448 Enimmäistilavuus 1,8 litraa Johdoton irrallinen pohjaosa sähköliitäntää varten V ~ W Kaksinkertainen tyhjiinkiehumissuoja Oikeus muutoksiin pidätetään. 21

22 22 Safety instructions 1. Read the instruction manual carefully before use, and save it for future use. 2. Plug the appliance to a household outlet of V only, and use the appliance only for the intended use. 3. Always unplug the appliance from the mains supply when disorder is experienced, when not in use, when parts are applied or removed from the appliance and before cleaning and maintenance. 4. Neither the kettle nor the stand must be immersed into water or other liquids. 5. This appliance can be used by children aged 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, if they have been given supervision or instruction concerning the use of the appliance in a safe way by a person responsible for their safety and they understand the hazards involved. 6. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance. Children are not always able to understand potential risks. Teach children a responsible handling of electrical appliances. 7. Cleaning and user maintenance shall not be made by children, unless they are over the age of 8 and supervised. 8. Check that the cord is not hanging over the edge of the table. 9. Do not place the kettle on or near hotplates, open fire or the like. 10. The appliance should only be used under supervision.

23 11. WARNING! Risk of burn injuries! Hot steam and boiling water from the appliance may cause burns. Observe the maximum level of the water gauge. Never open the lid when the kettle is in use and be careful when pouring water. 12. The kettle must only be used with the accompanying stand. 13. Do not operate the kettle without water. 14. Before the kettle is filled with water, always remove the kettle from the stand. 15. WARNING! If the kettle is overfilled, boiling water may splash out. 16. Always examine appliance, cord and plug for damage before use. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, or his service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard. 17. For additional protection the installation of a residual current device (RCD) with a rated residual operating current not exceeding 30 ma is recommended. Ask your installer for advice. 18. The appliance is for domestic use only. 19. If the appliance is used for other purposes than intended, or is it not handled in accordance with the instruction manual, the full responsibility for any consequences will rest with the user. Any damages to the product or other things are not covered by the warranty. Please visit our website for inspiration and further information regarding our products. How to use the kettle Pour water into the kettle see the marking on the external water level gauge below the handle and close the lid. Do not add water when the kettle is positioned on the base. The water used for the first couple of boiling must not be used as the kettle may have small impurities from the production. 23

24 24 NOTE: The kettle is equipped with a hinged, lockable safety lid that reduces the risk of scald considerably as the lid will not fall off if the kettle should overturn. The lid opens by pressing the locking device. WARNING: If the kettle is filled with too much water, boiling water might spurt out of the appliance. The maximum boiling capacity of the kettle is 1.8 litres and this amount must never be exceeded. Never switch on the kettle without water. The kettle consists of two parts: The kettle itself and a separate, conductive base. The kettle shall be used only with the delivered base. Make sure that the cord is not hanging from the edge of the table in order to be out of children s reach. Put the plug in the wall socket and put the filled kettle on the base. Switch on the kettle by depressing the switch below the handle, and a red lamp at the bottom of the kettle will be on. When the water is boiling, the kettle will automatically turn off after a few seconds, the switch will go back you will hear a click - and the lamp will go off. Remember to unplug the kettle when not in use. If the kettle has been removed from the base for a short period of time e.g. in order to fill in extra water REMEMBER always to switch on the appliance again. IMPORTANT: Always keep the lid closed when the kettle is used. Otherwise there will be a risk that boiling water will spurt out of the kettle. The automatic switch off function is extremely sensitive in order to react at the right moment. In case the switch off function becomes irregular (the kettle turns off too early or too late), scaling could be the reason for the error (see instructions for descaling). Be careful: The surface gets very hot during use!!! Scaling and dry-boiling fuse The kettle comprises an incorporated, double dry-boiling fuse: If the heating unit is dressed with lime at the bottom, is connected without water or boils dry, the dry-boiling fuse will be activated and the heating unit cut off automatically. If this happens, check the kettle as to scale deposits in the bottom and descale if necessary. Test the kettle by filing in water and connect the appliance. If the fuse still cuts off the heating unit before the water is boiling, hand over the kettle for check with the dealer, where the kettle was bought. Scale filter The kettle comprises a lime filter in the spout. Remove the filter for cleaning in the following way: Open the lid of the kettle and carefully press out the filter. Now the lime on the filter can be brushed off under running water using a soft dish brush or you can immerse it into the descaling liquid for a few minutes, when you do your regular descaling of the kettle. After cleaning, insert the lime filter again. Make sure that the filter is placed correctly on the inner side of the

25 kettle and slightly press the upper rim of the filter to make it engage. It is very important tat the lime filter is cleaned before it is all dressed in lime, which will prevent the water from passing through the filter and seep along the sides at the lid, which may cause scalds. Descaling and cleaning Clean the kettle at regular intervals for scale and be aware of the following: Only boil the necessary amount of water to save current. Empty the kettle after each use. This will reduce the amount of scale, and coffee and tee, brewed on fresh water, have a better taste. Check the status of scale often. We suggest that you, once a week, put ordinary, colourless household vinegar in the kettle just to cover the bottom. Leave the vinegar in the kettle for a few hours, pour it out and rinse carefully before use. If there is scale at the edge of the kettle, use one of the ordinary descaling means such as e.g. citric acid. It is extremely important to carefully follow the instructions of the product and that the product is poured out after the duration of action and that the water used for the first couple of boiling after descaling is not used. Another possibility is to fill the kettle half way up with water from the tap and add the juice of one lemon. Bring the mixture to the boiling point and leave it for 15 minutes. Let the mixture boil thee times and leave it for 15 minutes each time. Now empty the kettle and rinse it thoroughly. If there is still a lot of scale left on the heating unit, descale the kettle again and make sure to descale regularly in the future. The descaling process is accelerated by heating the liquid to about C. IMPORTANT: Do not use sharp objects for descaling/cleaning of the heating unit at the bottom of the kettle. If you do not descale the kettle at regular intervals, the kettle will be damaged. Such damage will not be covered by the warranty. The exterior of the kettle can be wiped with a soft cloth dampened in a detergent. Wipe with a dry, soft cloth or paper towel. Do not use scouring powder or other aggressive detergents that may scratch the surface of the kettle. Do not put the kettle or the base in the dishwasher. Disposal of the appliance Legislation requires that all electrical and electronic equipment must be collected for reuse and recycling. Electrical and electronic equipment marked with the symbol indicating separate collection of such equipment must be returned to a municipal waste collection point. Warranty Warranty according to current law. Any claim shall be accompanied by the cash receipt with purchase date. When raising a claim the appliance must be returned to the store of purchase. 25

26 OBH Nordica AB Lófströms Allé 1 SE Sundbyberg Tel.: Technical data OBH Nordica 6448 Max content 1.8 litres Cordless, i.e. with a lose, conductive base volt ~ watt Double dry-boiling fuse These instructions are subject to alterations or improvements. 26

27

28 SE/KK/6448/111113

Kitchen. fashion steel/ chilli // kettle 1.2 litres // Type 6471, 6480 1.2 L // Stainless steel housing // indicator // Concealed heating element //

Kitchen. fashion steel/ chilli // kettle 1.2 litres // Type 6471, 6480 1.2 L // Stainless steel housing // indicator // Concealed heating element // Kitchen fashion steel/ chilli // kettle 1.2 litres // Concealed heating element // 1.2 L // Water level indicator // Stainless steel housing // 360 base // Type 6471, 6480 Brugsanvisning - dansk... side

Læs mere

Bruksanvisning - svenska... sida 3-7. Brugsanvisning - dansk... side 8-12. Bruksanvisning - norsk... side 13-17. Käyttöohjeet - suomi...

Bruksanvisning - svenska... sida 3-7. Brugsanvisning - dansk... side 8-12. Bruksanvisning - norsk... side 13-17. Käyttöohjeet - suomi... Bruksanvisning - svenska... sida 3-7 Brugsanvisning - dansk... side 8-12 Bruksanvisning - norsk... side 13-17 Käyttöohjeet - suomi... sivu 18-22 Instruction manual - english... page 23-26 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

6415_KK_UVN_0814.indd 1 2014-10-10 11:12:12

6415_KK_UVN_0814.indd 1 2014-10-10 11:12:12 6415_KK_UVN_0814.indd 1 2014-10-10 11:12:12 Bruksanvisning - svenska...sida 3-7 Brugsanvisning - dansk...side 8-12 Bruksanvisning - norsk...side 13-17 Käyttöohjeet - suomi...sivu 18-22 Instructions of

Læs mere

Kitchen. nemo // kettle 1.0 litre // Type 6451. 1.0 litre // Powerful heating element // 360 base // Safety lock lid //

Kitchen. nemo // kettle 1.0 litre // Type 6451. 1.0 litre // Powerful heating element // 360 base // Safety lock lid // Kitchen nemo // kettle 1.0 litre // 1.0 litre // 360 base // Safety lock lid // Powerful heating element // Type 6451 Brugsanvisning - dansk... side 3-6 Bruksanvisning - svenska... sida 7-10 Bruksanvisning

Læs mere

KITCHEN CHEF. Coffee Mill - Type 2393

KITCHEN CHEF. Coffee Mill - Type 2393 KITCHEN CHEF Coffee Mill - Type 2393 Brugsanvisning - dansk... side 3 Bruksanvisning - svenska... side 4 Bruksanvisning - norsk... side 5 Käyttöohjeet - suomi... side 6 2 OBH NORDICA Coffee Mill Før brug

Læs mere

HR7775, HR7774. 4203.000.5832.4.indd 1 15-09-09 15:28

HR7775, HR7774. 4203.000.5832.4.indd 1 15-09-09 15:28 HR7775, HR7774 4203.000.5832.4.indd 1 15-09-09 15:28 EN DA DE EL ES FI FR IT NL NO PT SV TR English Dansk Deutsch Ελληνικα Español Suomi Français Italiano Nederlands Norsk Português Svenska Türkçe AR FA

Læs mere

Kitchen. dome // kettle 1.8 litres // Type 6447. Concealed heating element // 1.8 L // Stainless steel housing // 360 base // Water level indicator //

Kitchen. dome // kettle 1.8 litres // Type 6447. Concealed heating element // 1.8 L // Stainless steel housing // 360 base // Water level indicator // Kitchen dome // kettle 1.8 litres // Concealed heating element // 1.8 L // Water level indicator // Stainless steel housing // 360 base // Type 6447 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning -

Læs mere

Spirit Kettle. Capacity 1.5 L. 2200 watt 1.5 L Concealed heating element. 360 base Water level indicator

Spirit Kettle. Capacity 1.5 L. 2200 watt 1.5 L Concealed heating element. 360 base Water level indicator Spirit Kettle Capacity 1.5 L 2200 watt 1.5 L Concealed heating element 360 base Water level indicator Bruksanvisning svenska...sida 3 7 Brugsanvisning dansk...side 8 12 Bruksanvisning norsk...side 13 16

Læs mere

instant inox // kettle 1.2 litres //

instant inox // kettle 1.2 litres // instant inox // kettle 1.2 litres // Concealed heating element // 1.2 L // 360 base // Water level indicator // Auto-stop // Type 6406 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida

Læs mere

Brugsanvisning - dansk... side. Bruksanvisning - svenska... sida. Bruksanvisning - norsk... side. Käyttöohjeet - suomi... sivu

Brugsanvisning - dansk... side. Bruksanvisning - svenska... sida. Bruksanvisning - norsk... side. Käyttöohjeet - suomi... sivu Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - svenska... sida Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi... sivu Instructions of use - english... page 3 4 5 6 7 OBH Nordica knivblok OBH Nordica

Læs mere

Manhattan Chilli Stainless steel kettle with chillired paint finish

Manhattan Chilli Stainless steel kettle with chillired paint finish Manhattan Chilli Stainless steel kettle with chillired paint finish Concealed heating element 6462_MB_0812.indd 1 1.2 L Water level indicator 360 placement on base Auto-stop 2012-08-13 14:10:32 Brugsanvisning

Læs mere

DIVAR VIGTIGT! / IMPORTANT! MÅL / DIMENSIONS. The DIVAR wall lamp comes standard. with 2.4 m braided cord and a plug in power supply (EU or UK).

DIVAR VIGTIGT! / IMPORTANT! MÅL / DIMENSIONS. The DIVAR wall lamp comes standard. with 2.4 m braided cord and a plug in power supply (EU or UK). DIVAR VIGTIGT! / IMPORTANT! VIGTIGT læs vores anvisninger før du bruger produktet. Har du problemer med den elektriske installation, skal du kontakte en elektriker. Sørg for at altid slukke for strømmen

Læs mere

Kitchen. solo kettle // kettle 0,5 litre // Type 6423, 6426, 6433. Concealed heating element // quick heat-up // 360 base // Capacity 0.

Kitchen. solo kettle // kettle 0,5 litre // Type 6423, 6426, 6433. Concealed heating element // quick heat-up // 360 base // Capacity 0. Kitchen solo kettle // kettle 0,5 litre // Concealed heating element // Capacity 0.5 l // quick heat-up // 360 base // Type 6423, 6426, 6433 Brugsanvisning - dansk...side 3-5 Bruksanvisning - svenska...sida

Læs mere

Kitchen. futura white // kettle 1.2 litres // Type 7901. 1.2 litres // Water level indicator // Concealed heating element // 360 base //

Kitchen. futura white // kettle 1.2 litres // Type 7901. 1.2 litres // Water level indicator // Concealed heating element // 360 base // Kitchen futura white // kettle 1.2 litres // 1.2 litres // 360 base // Water level indicator // Concealed heating element // Type 7901 Brugsanvisning - dansk...side 3-6 Bruksanvisning - svenska...sida

Læs mere

6408_CS_UVN_0514.indd 1 2015-09-03 13:09:54

6408_CS_UVN_0514.indd 1 2015-09-03 13:09:54 6408_CS_UVN_0514.indd 1 2015-09-03 13:09:54 Bruksanvisning - svenska...sida 3-7 Brugsanvisning - dansk...side 8-12 Bruksanvisning - norsk...side 13-17 Käyttöohjeet - suomi...sivu 18-23 Instructions of

Læs mere

DANSK INSTALLATIONSVEJLEDNING VLMT500 ADVARSEL!

DANSK INSTALLATIONSVEJLEDNING VLMT500 ADVARSEL! DANSK INSTALLATIONSVEJLEDNING VLMT500 Udpakningsinstruktioner Åben indpakningen forsigtigt og læg indholdet på et stykke pap eller en anden beskyttende overflade for at undgå beskadigelse. Kontroller at

Læs mere

Sikkerhedsvejledning

Sikkerhedsvejledning 11-01-2018 2 Sikkerhedsvejledning VIGTIGT! Venligst læs disse instruktioner inden sengen samles og tages i brug Tjek at alle dele og komponenter er til stede som angivet i vejledningen Fjern alle beslagsdele

Læs mere

Electronics. wake up // clock radio // Type Wake up on radio or buzzer // Sleep function // Clock radio //

Electronics. wake up // clock radio // Type Wake up on radio or buzzer // Sleep function // Clock radio // Electronics wake up // clock radio // Clock radio // Wake up on radio or buzzer // Sleep function // Type 4982 OBH Nordica Clock Radio Før brug Før clock radioen tages i brug, bør denne brugsanvisning

Læs mere

HARMONY STEEL. Cordless kettle, 1.2 litres - type 6485

HARMONY STEEL. Cordless kettle, 1.2 litres - type 6485 HARMONY STEEL Cordless kettle, 1.2 litres - type 6485 1 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida 6-8 Bruksanvisning - norsk... side 9-11 Käyttöohjeet - suomi... sivu 12-14 2

Læs mere

Brugsanvisning. Installation Manual

Brugsanvisning. Installation Manual Manual size: 148 x 210 mm 175g copper paper(铜版纸印刷) UNIVERSAL BIL TAGBAGAGEBÆRER Brugsanvisning UNIVERSAL CAR ROOF RACK Installation Manual Model no. 10889 Tak fordi du valgte dette produkt, som vi håber

Læs mere

Kitchen. design timer, black and steel sand and steel // kitchen timer // Type 4933, Count down of hours, minutes and seconds // easy use //

Kitchen. design timer, black and steel sand and steel // kitchen timer // Type 4933, Count down of hours, minutes and seconds // easy use // Kitchen design timer, black and steel sand and steel // kitchen timer // Dual timer // Jog dial for easy use // Count down of hours, minutes and seconds // Type 4933, 4934 Brugsanvisning - dansk...side

Læs mere

6620_6630_7757_7758_7759_IDV_UVN_0914.indd 1 2014-10-22 11:59:21

6620_6630_7757_7758_7759_IDV_UVN_0914.indd 1 2014-10-22 11:59:21 6620_6630_7757_7758_7759_IDV_UVN_0914.indd 1 2014-10-22 11:59:21 Bruksanvisning - svenska...sida 4-7 Brugsanvisning - dansk...side 8-11 Bruksanvisning - norsk...side 12-15 Käyttöohjeet - suomi...sivu 16-20

Læs mere

Kettle Mini 0.5L Dual voltage settings suitable for travel

Kettle Mini 0.5L Dual voltage settings suitable for travel Kettle Mini 0.5L Dual voltage settings suitable for travel 0.5 litre Dual voltage; 120V / 230V Automatic shut off Pilot lamp Bruksanvisning - svenska... sida 3-6 Brugsanvisning - dansk... side 7-10 Bruksanvisning

Læs mere

1 2 3 1 2 3 1 NO: Brukertips GymMats TRENING Ved bruk av Abilica GymMats til trening anbefales det, av hygeniske årsaker, å benytte et håndkle som underlag oppå matten. Mattene kan også brukes i vann

Læs mere

Bänkplåtsax 5" BRUKSANVISNING Läs denna anvisning noggrant före användning.

Bänkplåtsax 5 BRUKSANVISNING Läs denna anvisning noggrant före användning. SE Bänkplåtsax 5" BRUKSANVISNING Läs denna anvisning noggrant före användning. 1. Användning Denna bänkplåtsax är avsedd för klippning av stålplåt och rundstål. Den kan även användas för klippning av icke-järnmetall

Læs mere

Brugsanvisning - svenska... side 3-6. Bruksanvisning - dansk... sida 7-10. Bruksanvisning - norsk... side 11-14. Käyttöohjeet - suomi...

Brugsanvisning - svenska... side 3-6. Bruksanvisning - dansk... sida 7-10. Bruksanvisning - norsk... side 11-14. Käyttöohjeet - suomi... Brugsanvisning - svenska... side 3-6 Bruksanvisning - dansk... sida 7-10 Bruksanvisning - norsk... side 11-14 Käyttöohjeet - suomi... sivu 15-18 Instruction manual - english... page 19-22 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

2 speeds settings. Soft touch coating. perfect for travelling. sport & travel. hairdryer 1250W. www.obhnordica.com

2 speeds settings. Soft touch coating. perfect for travelling. sport & travel. hairdryer 1250W. www.obhnordica.com 2 speeds settings hairdryer 1250W Soft touch coating perfect for travelling sport & travel www.obhnordica.com 5132_ES_UVN_240413.indd 1 4/25/2013 10:28:31 AM Brugsanvisning - svenska... sida 3-5 Bruksanvisning

Læs mere

Cookware. Urban Steel. For functional and stylish cooking

Cookware. Urban Steel. For functional and stylish cooking Cookware Urban Steel For functional and stylish cooking Bruksanvisning svenska...sida 3 4 Brugsanvisning dansk...side 5 6 Bruksanvisning norsk...side 7 8 Käyttöohjeet suomi...sivu 9 10 Instruction manual

Læs mere

instant inox // kettle 1.2 litres //

instant inox // kettle 1.2 litres // instant inox // kettle 1.2 litres // Concealed heating element // 1.2 L // 360 base // Water level indicator // Auto-stop // Type 6406 6406_MB_1211.indd 1 2011-12-13 09:11:23 Brugsanvisning - dansk...

Læs mere

WAVE MAKER PROFESSIONAL

WAVE MAKER PROFESSIONAL WAVE MAKER PROFESSIONAL 5839_AE_0609.indd 1 2009-08-25 11:56:38 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida 6-7 Bruksanvisning - norsk... side 8-10 Käyttöohjeet - suomi... sivu

Læs mere

6403_KK_UVN_0515.indd :06:21

6403_KK_UVN_0515.indd :06:21 6403_KK_UVN_0515.indd 1 2015-05-20 13:06:21 Bruksanvisning - svenska... sida 3-7 Brugsanvisning - dansk... side 8-12 Bruksanvisning - norsk... side 13-17 Käyttöohjeet - suomi... sivu 18-22 Instruction

Læs mere

instant inox // kettle 1.2 litres //

instant inox // kettle 1.2 litres // instant inox // kettle 1.2 litres // Concealed heating element // 1.2 L // 360 base // Water level indicator // Auto-stop // Type 6406 6406_KL_UVN_011113.indd 1 11/4/2013 4:42:16 PM Bruksanvisning - svenska...

Læs mere

8191_8192_8193_8194_METRO_STEEL_KK_UVN_0414.indd 1 2015-02-18 11:04:30

8191_8192_8193_8194_METRO_STEEL_KK_UVN_0414.indd 1 2015-02-18 11:04:30 8191_8192_8193_8194_METRO_STEEL_KK_UVN_0414.indd 1 2015-02-18 11:04:30 Bruksanvisning svenska...sida 3 4 Brugsanvisning dansk...side 5 6 Bruksanvisning norsk...side 7 8 Käyttöohjeet suomi...sivu 9 10 Instruction

Læs mere

IP54. Halogenstrålkastare med stativ Halogenlyskaster med stativ Halogeenivalonheitin ja teline Halogenspot med stativ 500 W. 1,0 m. Art.

IP54. Halogenstrålkastare med stativ Halogenlyskaster med stativ Halogeenivalonheitin ja teline Halogenspot med stativ 500 W. 1,0 m. Art. Halogenstrålkastare med stativ Halogenlyskaster med stativ Halogeenivalonheitin ja teline Halogenspot med stativ 500 W 1,0 m 1 SE Halogenstrålkastare med stativ Max 500 W 230 V Viktig information före

Læs mere

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0852-12 VA 1.42/18586 PS 1380 1 2012-12-13 Biltema Nordic Services AB SE KÖKSBLANDARE ÖVERSIKTSBILD 2012-12-13 Biltema Nordic Services

Læs mere

645-055. DK Ledningsfri el-kedel...2 UK Cordless jug kettle...5

645-055. DK Ledningsfri el-kedel...2 UK Cordless jug kettle...5 645-055 DK Ledningsfri el-kedel...2 UK Cordless jug kettle...5 DK For at De kan få mest glæde af Deres elkedel, beder vi Dem venligst gennemlæse denne brugsanvisning, før De tager el-kedlen i brug. Vi

Læs mere

2.8m power cord. rectangular. ceramic coating. tong. beach curls 10x15 mm

2.8m power cord. rectangular. ceramic coating. tong. beach curls 10x15 mm ceramic coating 2.8m power cord rectangular tong beach curls 10x15 mm Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida 6-8 Bruksanvisning - norsk... side 9-11 Käyttöohjeet - suomi...

Læs mere

Brugervejledning. Kedel. Instruktioner inden ibrugtagning. Opbevar venligst denne brugervejledning til fremtidig reference.

Brugervejledning. Kedel. Instruktioner inden ibrugtagning. Opbevar venligst denne brugervejledning til fremtidig reference. Brugervejledning Kedel Instruktioner inden ibrugtagning. Opbevar venligst denne brugervejledning til fremtidig reference. 1. Vigtige instruktioner Læs disse instruktioner omhyggeligt, før du bruger apparatet

Læs mere

flat & curl 230 professional ionic

flat & curl 230 professional ionic Ionic generator Flexible ceramic plates Steel outer housing flat & curl 230 professional ionic 3064_ES_UVN_240413.indd 1 4/25/2013 3:25:30 AM Brugsanvisning - svenska... sida 3-6 Bruksanvisning - dansk...

Læs mere

Læs vejledningen godt igennem, før du begynder at samle vuggen. Please read the instruction carefully before you start.

Læs vejledningen godt igennem, før du begynder at samle vuggen. Please read the instruction carefully before you start. 00 Samlevejledning på Vugge ssembly instruction for the cradle Læs vejledningen godt igennem, før du begynder at samle vuggen. Please read the instruction carefully before you start. www.oliverfurniture.dk

Læs mere

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0854-09 VA 1.42/18585 PS 1380 1 2012-12-12 Biltema Nordic Services AB SE KÖKSBLANDARE ÖVERSIKTSBILD 2012-12-12 Biltema Nordic Services

Læs mere

CHSPK100 USER MANUAL. EN - English SE - Svenska DK - Danske NO - Norsk FI - Suomi. Read this Manual carefully before use

CHSPK100 USER MANUAL. EN - English SE - Svenska DK - Danske NO - Norsk FI - Suomi. Read this Manual carefully before use CHSPK100 USER MANUAL EN - English SE - Svenska DK - Danske NO - Norsk FI - Suomi Read this Manual carefully before use Battery Powered Salt/Pepper Mill EN User instructions 1. Twist and lift the top cover

Læs mere

Kitchen. fashion steel/ chilli // kettle 1.2 litres // Type 6471, L // Stainless steel housing // indicator // Concealed heating element //

Kitchen. fashion steel/ chilli // kettle 1.2 litres // Type 6471, L // Stainless steel housing // indicator // Concealed heating element // Kitchen fashion steel/ chilli // kettle 1.2 litres // Concealed heating element // 1.2 L // Water level indicator // Stainless steel housing // 360 base // Type 6471, 6480 Brugsanvisning - dansk... side

Læs mere

GOKART. Brugsanvisning Bruksanvisning. Importeret af Harald Nyborg A/S. Model: CT008 Best.nr. 8197

GOKART. Brugsanvisning Bruksanvisning. Importeret af Harald Nyborg A/S. Model: CT008 Best.nr. 8197 GOKART Importeret af Harald Nyborg A/S Brugsanvisning Bruksanvisning Model: CT008 Best.nr. 8197 Tillykke med deres nye gokart! De bedes læse denne brugsanvisning grundigt, før De samler gokarten eller

Læs mere

Go-Kart steam iron 2109_IDV_UVN_260313 UDKAST.indd 1 4/18/2013 4:35:28 PM

Go-Kart steam iron 2109_IDV_UVN_260313 UDKAST.indd 1 4/18/2013 4:35:28 PM Go-Kart steam iron 2109_IDV_UVN_260313 UDKAST.indd 1 4/18/2013 4:35:28 PM Brugsanvisning - svenska... sida 3-11 Bruksanvisning - dansk... side 12-21 Bruksanvisning - norsk... side 22-30 Käyttöohjeet -

Læs mere

5006_5007_5008_CS_UVN_0215.indd 1 2015-03-11 11:03:50

5006_5007_5008_CS_UVN_0215.indd 1 2015-03-11 11:03:50 5006_5007_5008_CS_UVN_0215.indd 1 2015-03-11 11:03:50 Bruksanvisning svenska... sida 3 6 Brugsanvisning dansk... side 7 10 Bruksanvisning norsk... side 11 13 Käyttöohjeet suomi...sivu 15 18 Instruction

Læs mere

LASERVATERPAS LASERVATERPAS. Brugsanvisning LASERVATERPASS. Bruksanvisning. Bruksanvisning LASERVATTENPASS LASERVESIVAAKA. Käyttöohje LASERVESIVAAKA

LASERVATERPAS LASERVATERPAS. Brugsanvisning LASERVATERPASS. Bruksanvisning. Bruksanvisning LASERVATTENPASS LASERVESIVAAKA. Käyttöohje LASERVESIVAAKA MODEL 53592 LASER ANGEL LEVEL INSTRUCTION MANUAL DK Brugsanvisning S N Bruksanvisning 2 3 Bruksanvisning Fremstillet i P.R.C. EU-Importør Produsert i P.R.C. EU-importør Tillverkad i P.R.C. EU-importör

Læs mere

Freshly brewed coffee is one of lifes simple pleasures!

Freshly brewed coffee is one of lifes simple pleasures! Freshly brewed coffee is one of lifes simple pleasures! Wilfa SVART Pour Over WSPO How to use: 1. Close the Flow Control* before you start. 2. Place the Wilfa SVART Pour Over on top of a coffe mug. 3.

Læs mere

Model Nr.: 1917 Betjeningsvejledning Produktet er kun til husholdningsbrug Læs hele vejledningen inden brug

Model Nr.: 1917 Betjeningsvejledning Produktet er kun til husholdningsbrug Læs hele vejledningen inden brug FRITUREKOGER Model Nr.: 1917 Betjeningsvejledning Produktet er kun til husholdningsbrug Læs hele vejledningen inden brug DO NOT DRAPE CORD! WARNING SERIOUS HOT-OIL BURNS MAY RESULT FROM THE DEEP FRYER

Læs mere

flat & curl 230 professional ionic

flat & curl 230 professional ionic Ionic generator Flexible ceramic plates Steel outer housing flat & curl 230 professional ionic 3064_MBJ_0412.indd 1 2012-05-02 12:49:17 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida

Læs mere

6961_CS_UVN_0415.indd 1 2015-04-16 16:09:39

6961_CS_UVN_0415.indd 1 2015-04-16 16:09:39 6961_CS_UVN_0415.indd 1 2015-04-16 16:09:39 Bruksanvisning - svenska... sida 3-6 Brugsanvisning - dansk... side 7-10 Bruksanvisning - norsk... side 11-14 Käyttöohjeet - suomi... sivu 15-18 Instructions

Læs mere

Kitchen. mini quick // Type 6720. mini chopper // Removable bowl // Easy and quick chopping // Knives in stainless steel //

Kitchen. mini quick // Type 6720. mini chopper // Removable bowl // Easy and quick chopping // Knives in stainless steel // Kitchen mini quick // mini chopper // Knives in stainless steel // Removable bowl // Easy and quick chopping // Type 6720 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida 6-8 Bruksanvisning

Læs mere

TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED

TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge

Læs mere

Frostfri bandkabel Varmekabel, frostvakt Sulanapitokaapeli Frostfrit båndkabel

Frostfri bandkabel Varmekabel, frostvakt Sulanapitokaapeli Frostfrit båndkabel Frostfri bandkabel Varmekabel, frostvakt Sulanapitokaapeli Frostfrit båndkabel 1 10 m 2009 Biltema Nordic Services AB Frostfri bandkabel Applikationer För montering på utsidan av vattenledningar. Avstängningskranar

Læs mere

6720_6721_CS_UVN_0415.indd 1 2015-04-29 11:46:52

6720_6721_CS_UVN_0415.indd 1 2015-04-29 11:46:52 6720_6721_CS_UVN_0415.indd 1 2015-04-29 11:46:52 Bruksanvisning - svenska...sida 3-6 Brugsanvisning - dansk...side 7-10 Bruksanvisning - norsk...side 11-14 Käyttöohjeet - suomi...sivu 15-18 Instructions

Læs mere

Skärmaskin, liten Skjæremaskin, liten Leikkuri, pieni Skæremaskine, lille

Skärmaskin, liten Skjæremaskin, liten Leikkuri, pieni Skæremaskine, lille 28-380 manual.indd 2012-05-4, 16.43.55 Art. 28-380 Skärmaskin, liten Skjæremaskin, liten Leikkuri, pieni Skæremaskine, lille Original manual 2012-05-04 Biltema Nordic Services AB Skärmaskin, liten 1. Förvaring

Læs mere

2a. Montering av väggfästet (betong eller tegel) Montera väggfästet på väggen med hjälp av medföljande tre skruvar och tre brickor (se fig. 2a).

2a. Montering av väggfästet (betong eller tegel) Montera väggfästet på väggen med hjälp av medföljande tre skruvar och tre brickor (se fig. 2a). IR-värmare, 1300 W MONTERINGSINSTRUKTIONER 1a. Montering av fästbygeln Med hjälp av två 5 mm bultar, två gummibrickor och två stålbrickor monteras fästbygeln på lamphuset (se fig.1a). Fig. 1a 2a. Montering

Læs mere

6063_CS_UVN_0914.indd 1 2016-01-15 11:23:12

6063_CS_UVN_0914.indd 1 2016-01-15 11:23:12 6063_CS_UVN_0914.indd 1 2016-01-15 11:23:12 1 Bruksanvisning - svenska...sida 3-6 Brugsanvisning - dansk...side 7-10 Bruksanvisning - norsk...side 11-14 Käyttöohjeet - suomi...sivu 15-18 Instructions of

Læs mere

Drawing No. Spare Part Art. No. EAN Package Name - GB Drawing No. Spare Part Art. No. EAN Package Name - GB S1 EG980905013 2999809050133 Tap S21 EX23685 4893973236851 Door Hinge Bracket S2 EG980905014

Læs mere

MAGIC STYLE BRUSH. 3101_ES_0912.indd 1 2012-10-11 14:39:35

MAGIC STYLE BRUSH. 3101_ES_0912.indd 1 2012-10-11 14:39:35 3101_ES_0912.indd 1 2012-10-11 14:39:35 MAGIC STYLE BRUSH with integrated heat and ionic system 1 3101_ES_0912.indd 2 2012-10-11 14:39:36 Bruksanvisning - svenska...sida 3-8 Brugsanvisning - dansk...side

Læs mere

OUTDOOR. DK Digital fiskevægt...2 UK Digital fishing scale...5 SE Digital fiskevåg...8 793-001

OUTDOOR. DK Digital fiskevægt...2 UK Digital fishing scale...5 SE Digital fiskevåg...8 793-001 OUTDOOR DK Digital fiskevægt...2 UK Digital fishing scale...5 SE Digital fiskevåg...8 793-001 Før De tager Deres nye fiskevægt i brug, beder vi Dem venligst gennemlæse denne brugsanvisning. Vi anbefaler

Læs mere

vägledning / vejledning / veiledning Rutmönstrad merinoull Merino-uld i tern/rutemønstret merinoull

vägledning / vejledning / veiledning Rutmönstrad merinoull Merino-uld i tern/rutemønstret merinoull vägledning / vejledning / veiledning 600313 Rutmönstrad merinoull Merino-uld i tern/rutemønstret merinoull Du behöver Konstsiden (fodertyg) Merinoull Gammal handduk Resårband Dänkflaska Torktumlare Börja

Læs mere

Household. racing 300i SS/RS/TS steam iron

Household. racing 300i SS/RS/TS steam iron Household racing 300i SS/RS/TS steam iron Brugsanvisning dansk... side 3 9 Bruksanvisning svenska... sida 10 16 Bruksanvisning norsk... side 17 23 Käyttöohjeet suomi...sivu 24 29 Instruction manual english...

Læs mere

Bruksanvisning - svenska... sida 3-6. Brugsanvisning - dansk... side 7-10. Bruksanvisning - norsk... side 11-14. Käyttöohjeet - suomi...

Bruksanvisning - svenska... sida 3-6. Brugsanvisning - dansk... side 7-10. Bruksanvisning - norsk... side 11-14. Käyttöohjeet - suomi... m i n i m a x P OW E R 16 0 0 5182_ES_UVN_010513.indd 1 5/2/2013 5:13:34 PM Bruksanvisning - svenska... sida 3-6 Brugsanvisning - dansk... side 7-10 Bruksanvisning - norsk... side 11-14 Käyttöohjeet -

Læs mere

DK Ledningsfri elkedel... 2 UK Cordless kettle... 5

DK Ledningsfri elkedel... 2 UK Cordless kettle... 5 1113-0012 DK Ledningsfri elkedel... 2 UK Cordless kettle... 5 www.adexi.eu INTRODUKTION For at du kan få mest mulig glæde af dit nye apparat, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning, før du tager

Læs mere

KETTLE WK 7280 NO SV PT NL HU CS SL EL BG RU

KETTLE WK 7280 NO SV PT NL HU CS SL EL BG RU KETTLE WK 7280 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU B C A D E F G L H K J I 3 DANSK 05-10 SUOMI 11-16 NORSK 17-22 SVENSKA 23-28 ITALIANO 29-34 PORTUGUÊS 35-40 NEDERLANDS 41-45 MAGYAR 46-50 ČESKY 51-55

Læs mere

3 heat & 2 speed settings. 2000 watt. Ionic. magic cord. hair dryer with cord rewind

3 heat & 2 speed settings. 2000 watt. Ionic. magic cord. hair dryer with cord rewind Ionic 2000 watt 3 heat & 2 speed settings magic cord hair dryer with cord rewind 1 Bruksanvisning - svenska...sida 3-7 Brugsanvisning - dansk...side 8-12 Bruksanvisning - norsk...side 13-17 Käyttöohjeet

Læs mere

ROTERENDE TABURET 360 GRADER MED HYL Brugsanvisning. ROTATING SHOWER STOOL WITH TRAY Installation Manual. Size: 148 x 210 mm 105g copper paper

ROTERENDE TABURET 360 GRADER MED HYL Brugsanvisning. ROTATING SHOWER STOOL WITH TRAY Installation Manual. Size: 148 x 210 mm 105g copper paper Size: 148 x 210 mm 105g copper paper ROTERENDE TABURET 360 GRADER MED HYL Brugsanvisning ROTATING SHOWER STOOL WITH TRAY Installation Manual Model. 10853 1. Fjern emballagen. 2. Taburettens ben samles

Læs mere

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Mivita Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar nedenstående serienummer på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Formula 500i TS steam iron

Formula 500i TS steam iron Formula 500i TS steam iron 2119_IDV_UVN_240413.indd 1 4/24/2013 9:35:03 PM Bruksanvisning svenska...sida 3 12 Brugsanvisning dansk...side 13 22 Bruksanvisning norsk...side 23 32 Käyttöohjeet suomi...sivu

Læs mere

Bruksanvisning - svenska...sida 3-7. Brugsanvisning - dansk...side 8-12. Bruksanvisning - norsk...side 13-17. Käyttöohjeet - suomi...

Bruksanvisning - svenska...sida 3-7. Brugsanvisning - dansk...side 8-12. Bruksanvisning - norsk...side 13-17. Käyttöohjeet - suomi... Bruksanvisning - svenska...sida 3-7 Brugsanvisning - dansk...side 8-12 Bruksanvisning - norsk...side 13-17 Käyttöohjeet - suomi...sivu 18-22 Instruction manual - english...page 23-27 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

TELT. Oversigt over dele. Følg opstillingsanvisningerne for at opnå det bedste resultat.

TELT. Oversigt over dele. Følg opstillingsanvisningerne for at opnå det bedste resultat. TELT Følg opstillingsanvisningerne for at opnå det bedste resultat. Opstillingstid: ca. 25 min. Krævet antal personer til opstilling: 2 Oversigt over dele Kabine Pløkker (18 stk.) Yderdug Bæretaske Ekstra

Læs mere

TM4 Central Station. User Manual / brugervejledning K2070-EU. Tel Fax

TM4 Central Station. User Manual / brugervejledning K2070-EU. Tel Fax TM4 Central Station User Manual / brugervejledning K2070-EU STT Condigi A/S Niels Bohrs Vej 42, Stilling 8660 Skanderborg Denmark Tel. +45 87 93 50 00 Fax. +45 87 93 50 10 info@sttcondigi.com www.sttcondigi.com

Læs mere

Montering & Vedligeholdelse/Installation & Maintenance Instructions

Montering & Vedligeholdelse/Installation & Maintenance Instructions Montering & Vedligeholdelse/Installation & Maintenance Instructions Se nyheder og meget mere på wallume.dk For news and more information, visit wallume.dk Tillykke med din Wallume One Med den har du fået

Læs mere

Fuego. Biopejs / Bio firelight / Bio Feuerstelle. Instruktion / Instructions / Instruktionen

Fuego. Biopejs / Bio firelight / Bio Feuerstelle. Instruktion / Instructions / Instruktionen Fuego Biopejs / Bio firelight / Bio Feuerstelle Instruktion / Instructions / Instruktionen Må kun fyldes hertil / Fill up to here only / Nur hier befüllen DK DK Læs hele instruktionen igennem inden brug

Læs mere

SAFTPRESSER. Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING

SAFTPRESSER. Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING SAFTPRESSER Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER LÆS SIKKERHEDSANVISNINGERNE OMHYGGELIGT, OG GEM DEM TIL FREMTIDIG BRUG 1 Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du bruger

Læs mere

XXL-Rehab 4-punkt Stok XXL-Rehab 4-point Cane

XXL-Rehab 4-punkt Stok XXL-Rehab 4-point Cane XXL-Rehab 4-punkt Stok XXL-Rehab 4-point Cane Anvendelse Use Max 270 kg Brugsanvisning User manual DK Kan med fordel anvendes til: - Bariatriske brugere. UK Ideal use for: - Bariatric users. Brugsanvisning

Læs mere

Model Brugsanvisning Instruction manual

Model Brugsanvisning Instruction manual Model 11560 Brugsanvisning Instruction manual DK GB CAMPINGTOILET Dele Toiletlåg Toiletsæde Vandpåfyldningsstuds Pumpestempel Låsebeslag 10 liters skylletank Tømmetud Skyderventil Niveauindikator 20 liters

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

SkyVision Comfort Installation manual _0517, Comfort, Item no Version 05/17

SkyVision Comfort Installation manual _0517, Comfort, Item no Version 05/17 SkyVision Comfort Installation manual 5.6.02_0517, Comfort, Item no. 2022 Version 05/17 Installation Manual VITRAL SkyVision Comfort Trækarme skal altid opbevares tørt/ Wooden upstands must always be kept

Læs mere

WATER BATH I Instruction Manual. Water Bath. Digital Control. Cat. No

WATER BATH I Instruction Manual. Water Bath. Digital Control. Cat. No Water Bath Digital Control Cat. No 340120 General Information 1. Unpack with care Please contact our sales office if any items are missing. 2. Read this instruction manual before start up. 3. For any question

Læs mere

DANSK 4 NORSK 6 SUOMI 8 SVENSKA 10

DANSK 4 NORSK 6 SUOMI 8 SVENSKA 10 SY DANSK 4 NORSK 6 SUOMI 8 SVENSKA 10 DANSK Sådan smøres symaskinen ADVARSEL! Sluk altid for symaskinen, og træk stikket ud af stikkontakten, før du smører den. 1 Brug altid smøreolie til symaskinen.

Læs mere

Muffinmaskine. Muffinssikone

Muffinmaskine. Muffinssikone Muffinsmaskin Muffinsmaskin Muffinssikone Muffinmaskine Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier.

Læs mere

BRUGSANVISNING. Version 1.0 FRITUREGRYDE

BRUGSANVISNING. Version 1.0 FRITUREGRYDE BRUGSANVISNING Version 1.0 FRITUREGRYDE Tak fordi du valgte at købe dette Nordic Cooking kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning

Læs mere

E-PAD Bluetooth hængelås E-PAD Bluetooth padlock E-PAD Bluetooth Vorhängeschloss

E-PAD Bluetooth hængelås E-PAD Bluetooth padlock E-PAD Bluetooth Vorhängeschloss E-PAD Bluetooth hængelås E-PAD Bluetooth padlock E-PAD Bluetooth Vorhängeschloss Brugervejledning (side 2-6) Userguide (page 7-11) Bedienungsanleitung 1 - Hvordan forbinder du din E-PAD hængelås med din

Læs mere

DANSK. INSTALLATIONSVEJLEDNING DS Pro Lærred med motor ADVARSEL!

DANSK. INSTALLATIONSVEJLEDNING DS Pro Lærred med motor ADVARSEL! DANSK INSTALLATIONSVEJLEDNING DS Pro Lærred med motor Udpakningsinstruktioner Åben indpakningen forsigtigt og læg indholdet på et stykke pap eller en anden beskyttende overflade for at undgå beskadigelse.

Læs mere

Malmbergs LED Downlights

Malmbergs LED Downlights Malmbergs LED Downlights DK Malmbergs Elektriska AB, PO Box 144, -692 23 Kumla, Sweden info@malmbergs.com www.malmbergs.com DK Dæmpbare LED-downlights Energibesparende Lav varmeudvikling i forhold til

Læs mere

Boligsøgning / Search for accommodation!

Boligsøgning / Search for accommodation! Boligsøgning / Search for accommodation! For at guide dig frem til den rigtige vejledning, skal du lige svare på et par spørgsmål: To make sure you are using the correct guide for applying you must answer

Læs mere

Bruksanvisning - svenska... sida 3-5. Brugsanvisning - dansk... side 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi...

Bruksanvisning - svenska... sida 3-5. Brugsanvisning - dansk... side 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi... Bruksanvisning - svenska... sida 3-5 Brugsanvisning - dansk... side 6-8 Bruksanvisning - norsk... side 9-11 Käyttöohjeet - suomi... sivu 12-14 Instruction manual - english... page 15-17 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

QUICK START Updated:

QUICK START Updated: QUICK START Updated: 24.08.2018 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get started

Læs mere

TRÄDGÅRDSBELYSNING HAGEBELYSNING PUUTARHAVALAISTUS HAVEBELYSNING

TRÄDGÅRDSBELYSNING HAGEBELYSNING PUUTARHAVALAISTUS HAVEBELYSNING TRÄDGÅRDSBELYSNING HAGEBELYSNING PUUTARHAVALAISTUS HAVEBELYSNING Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB TRÄDGÅRDSBELYSNING SPECIFIKATIONER Lampa: G4, max 10 W Kabellängd: 10 m Kapslingsklass transformator:

Læs mere

Indigo Mini Chopper. The compact kitchen helper. One-touch operation. Safety switch. Coffee 200 capacity ml. Filter size: 102

Indigo Mini Chopper. The compact kitchen helper. One-touch operation. Safety switch. Coffee 200 capacity ml. Filter size: 102 Indigo Mini Chopper The compact kitchen helper One-touch operation Coffee 200 capacity ml 0.75 mixing litre / bowl 6 cups Safety switch Filter size: 102 Bruksanvisning svenska...sida 3 8 Brugsanvisning

Læs mere

Stormkök. Stormkjøkken. Retkikeittiö. Stormkøkken

Stormkök. Stormkjøkken. Retkikeittiö. Stormkøkken Stormkök 9 delar Stormkjøkken 9 deler Retkikeittiö 9 osaa Stormkøkken 9 dele Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS,

Læs mere

HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE

HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE MODEL NR. 5000 GARDEN 1 SPRAYER INSTRUCTION MANUAL DK Havesprøjte 2 Brugsanvisning NO Hagesprøyte 4 Bruksanvisning Fremstillet i P.R.C. EU-Importør H.P. Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark. SE Trädgårdsspruta

Læs mere

Finess 18. Toaster oven. Baking tray, wire rack and handle. 60 min. timer with end signal. 18 L Variable thermostat

Finess 18. Toaster oven. Baking tray, wire rack and handle. 60 min. timer with end signal. 18 L Variable thermostat Finess 18 Toaster oven 8 7 230 18 L Variable thermostat 60 min. timer with end signal Baking tray, wire rack and handle 6557_UL_0513.indd 1 2013-05-20 15:39:11 Bruksanvisning svenska...sida 3 7 Brugsanvisning

Læs mere

CONTENTS QUICK START

CONTENTS QUICK START TABLE OF CONTENTS 3 8 13 18 23 2 QUICK START GUIDE 3 1 Buy a SIM card and disable its PIN using your mobile phone. PIN OFF 2 A Insert the SIM to AirPatrol. B Use the power adapter to connect your AirPatrol

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

Sage by Heston Blumenthal Customer Service Centre

Sage by Heston Blumenthal Customer Service Centre Sage by Heston Blumenthal Customer Service Centre Freephone (UK Landline): 0808 178 1650 Mobile Calls (National Rate): 0333 0142 970 Denmark: Kontakt den butik, hvor produktet er købt. www.sageappliances.com

Læs mere