Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i "Forretningsorden for Ballerup Kommunalbestyrelse".

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i "Forretningsorden for Ballerup Kommunalbestyrelse"."

Transkript

1 Refer Kommunalbestyrelsen mandag den 31. august 2009, kl. 18:00 i Kommunalbestyrelsens mødesal Åbent møde Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i "Forretningsorden for Ballerup Kommunalbestyrelse". Tilstede Ove E. Dalsgaard (A) - borgmester Tom Nielsen (A) - 1. viceborgmester Grethe Larsen (A) - 2. viceborgmester Birte Kramhøft (F) Birte Passer (C) Brian Lund Madsen (A) Britt Francke Mikkelsen (V) Doris Børger (A) Helle Tiedemann (A) Henrik Bolberg (A) Inger Christensen (A) Jarne Rasmussen (O) Jesper Würtzen (A) Jørgen Juel Bragge (B) Jørn C. Larsen (A) Karsten Kriegel (C) Kåre Harder Olesen (V) Ley Plum (A) Lolan Ottesen (A) Michael Krautwald-Rasmussen (A) Tine Landin (A) Ulrik Falk-Sørensen (F) Afbud/Fraværende Dan Kjølsen (O) Lene W. Nielsen (A) Marianna Hesselholt (V)

2 Sekretær Anders Agger INDHOLDSFORTEGNELSE Åbent møde 1... Meddelelser 2... Budgetforslag for 2010 og overslagsårene (1. behandling) 3... Integrionsrådet - valg af medlemmer 4... Fritidslandskab i Harrestrup Ådal - idéforslag 5... Literbuen 4, Skovlunde - delvis fritagelse for dækningsafgift 6... AAB, afd. 42 og 45 Lilletoften, afd. 46 Baltorpvej og afd. 54 Hedeparken - forhøjelse af beboerindskud 7... AAB, afd. 45, Lilletoften - skema A for helhedsrenovering 8... Ballerup Boligselskab, afd. Egebjerggård - forbedring af køkken og bad 9... Kommunefunktionærernes Boligforening, afd. 1 Kornvænget og afd. 2 Lundebjerggårdsvej - forhøjelse af beboerindskud 10.Prøvevalg for de årige ved Kommunevalget Grantoftehallen, renovering, projekt nr anlægsregnskab 12.Måløv Skole, etablering af midlertidig kantine, projekt nr anlægsregnskab 13.Indførelse af madordning til alle børn i Ballerup Kommunes daginstitutioner (0-5 år), høringssvar, projektnr anlægsbevilling 14.Regnvandspumpebrønd ved Hindsgaulbebyggelsen, projekt nr anlægsbevilling 15.Landsplanredegørelse forslag Lukket møde 16. Meddelelser Til efterretning 17. Ballerup Stadion - alkoholbevilling m.m. 18. Charlie Burger alkoholbevilling 19. La Fiesta Pizza & Café alkoholbevilling 20. Måløv Grill alkoholbevilling 21. Måløv Pub - alkoholbevilling m.m. 22. Restaurant Ankara alkoholbevilling 23. Restaurionsvirksomheden "Den gamle" bestyrergodkendelse

3 24. Ristorante Avanti alkoholbevilling 1. Meddelelser Sagsnr.: Dok.nr.: Kommunalbestyrelsens beslutning den Punkt 1 Intet 2. Budgetforslag for 2010 og overslagsårene (1. behandling) Sagsnr.: Dok.nr.: Økonomiudvalget den 17. februar 2009 Punkt 3 Økonomiudvalget den 24. marts 2009 Punkt 3 Økonomiudvalget den 19. maj 2009 Punkt 5 Resumé Kommunalbestyrelsen blev på temamødet den 22. juni 2009 præsenteret for det økonomiske grundlag for budgetlægningen for 2010 og de følgende år. I orienteringen indgik også hovedlinjerne i aftalen mellem regeringen og Kommunernes Landsforening (KL) om kommunernes økonomi i Efterfølgende er effekten af aftalen blevet konkretiseret, og desuden foreligger nu de endelige oplysninger om stsgaranteret udskrivningsgrundlag samt generelle tilskud og kommunal udligning. Endvidere har KL udsendt nye reviderede skøn over den forventede løn- og prisudvikling samt væksten i udskrivningsgrundlag og bloktilskud mv. De nye og ændrede forudsætninger er indarbejdet i det budgetforslag, der nu forligger til 1. behandling. Redegørelse Budgetforslaget til 1. behandling indeholder et overskud på de løbende poster i 2010 på 284 mio. kr. og et overskud efter anlæg på 97 mio. kr. Budgetforslaget fører i 2010 til en likviditetsforbedring, og en kassebeholdning der ultimo året er på 182,5 mio. kr.

4 I budgetbilag nr. 6 fremgår endvidere hvorledes Kommunens økonomi på nuværende tidspunkt forventes udvikle sig i budgetoverslagsårene Af bilaget fremgår, overskuddet på de løbende poster reduceres i de kommende år, således overskuddet i 2013 er på 89 mio. kr. og kassebeholdningen forventes være på 136 mio. kr. ved udgangen af Af bilaget fremgår også, der i 2010 indgår en ekstraordinær selskabssk nettoindtægt på 161,9 mio. kr., som Kommunen kan risikere skulle tilbagebetale i løbet af budgetperioden. I budgetforslaget lægges der op til, Ballerup Kommune for 2010 vælger stsgaranti ved budgetlægning af personsk inkl. den heraf afledte betydning for tilskuds- og udligningssystemet. Herudover er foruds en uændret udskrivningsprocent på 25,5 og grundskyldspromillen ligeledes uændret på 28,89, jf. budgetbilag nr. 5. Udgiftssiden i budgettet beror på de forudsætninger der indgik i udgiftsredegørelsen korrigeret for pris- og lønudviklingen. I overensstemmelse med Økonomiudvalgets beslutning arbejder udvalgene med initiiver og budgettilpasningerne i størrelsesordenen 10 mio. kr. samt 5 mio. kr. til den politiske omprioriteringspulje. For Økonomiudvalgets vedkommende henvises til vedlagte bilag. Herudover er der i budgetforslaget reserveret 24 mio. kr. til nye merudgifter vedr. lov og cirkulæreprogrammet. Forsyningsområdet indgår i budgetforslaget til 1. behandling, men forventes behandlet og udskilt inden budgetvedtagelsen. I forhold til anlægsbudgettet er udgangspunktet forts maj-opfølgningen. Med disse bemærkninger er udgangspunktet for den afsluttende budgetlægning således et budgetoplæg, der balancerer, men ikke giver mulighed for større udgiftsbeslutninger. Bilag Budgetbilag nr. 5 af 12. august 2009: Generelle tilskud, kommunal udligning og skter Budgetbilag nr. 6 af 13. august 2009: Forslag til flerårsbudget Not af 17. august vedr. Tilpasnings- og omprioriteringsbidrag på Økonomiudvalgets område (ramme 60.62) Opgørelse af borgerhenvendelser på Borgertorvet og i Job & Familie Sagen afgøres af Kommunalbestyrelsen Beslutningsoplæg Økonomi & Planlægning foreslår, de foreslåede tilpasninger af Økonomiudvalgets del af driftsbudgettet (ramme 60.62) indarbejdes i budgetforslaget, de foreslåede finansieringsbidrag (ramme 60.62) til den politiske omprioriteringspulje indarbejdes i budgetforslaget, og det foreliggende forslag til flerårsbudget, jf. budgetbilag nr. 6 af 13.

5 august 2009, overgår til 2. behandling. Økonomiudvalgets beslutning den Punkt 2 Indstilles til godkendelse Kommunalbestyrelsens beslutning den Punkt 2 3. Integrionsrådet - valg af medlemmer Sagsnr.: Dok.nr.: Resumé Ballerup Kommune skal i løbet af 2009 gennemføre valg til Integrionsrådet. Det er rådets 10 etniske kandider, der er på valg. Redegørelse Integrionsrådet foreslår, der afholdes direkte valg til Integrionsrådet i perioden medio september - 1. november Herudover foreslås det, valget afholdes via brevstemmer. Dette med den hensigt forsøge højne stemmeprocenten, der ved sidste valg i 2006 var på 3,13 pct. Ved valget i 2006 blev der afholdt et fælles opstillingsog afstemningsmøde, der således krævede, folk skulle møde personligt op for kunne stemme. Integrionsrådet foreslår endvidere, kriterierne for stemmeberettigede udgør alle indvandrere og efterkommere, hvis oprindelsesland er et integrionsland. Ved efterkommere menes alle borgere, hvor mindst én af forældrene er født i et integrionsland. Integrionslande er landekoder, som ikke er: Norden, EU, EØS, Schweiz, Canada, USA, Japan, New Zealand eller Australien. Herudover skal man være fyldt 18 år på valgdoen og være bos i Ballerup Kommune for være stemmeberettiget. Rådet foreslår, der sker en reduktion af antallet af repræsentanter i rådet, for gøre rådet mere funktionsdygtigt og effektivt. Rådet har drøftet, det enten kan ske ved, der fra 2010 ikke længere indgår repræsentanter fra skolebestyrelser og lokale foreninger i rådet, eller der fra januar 2010 indgår én repræsentant fra Skolebestyrelserne og én repræsentant fra lokale foreninger.

6 Integrionsrådets holdning er, førstnævnte model vil have den største effekt, men gør opmærksom på, der i Integrionslovens 42, stk. 4 står, der, foruden medlemmer af lokale flygtninge- og indvandrerforeninger eller andre tilsvarende personer i kommunen, udpeges medlemmer blandt personer med tilknytning til skolebestyrelser og lokale foreninger i kommunen. Ifølge Integrionsministeriets vurdering af lovens krav skal der udpeges medlemmer blandt personer med tilknytning til skolebestyrelser og lokale foreninger i kommunen. På den baggrund indstilles sidstnævnte løsning, hvor der fra januar 2010 indgår én repræsentant fra Skolebestyrelserne og én repræsentant fra lokale foreninger i rådet. Ved de forrige valg til Integrionsrådet i kommunen er de etniske kandider blevet opstillet på etniske lister. Kandiderne er herefter blevet valgt ind på baggrund af fordelingen af etniske borgere i kommunen. Rådet foreslår, de etniske repræsentanter ikke opstilles på etniske lister, men udelukkende vælges ind på baggrund af antallet af stemmer. Et estimeret budget for afholdes af valg via brevstemmer lyder på kr. ekskl. moms. Bilag Valg til Integrionsrådet not Sagen afgøres af Kommunalbestyrelsen Beslutningsoplæg Job & Familie foreslår, valget til Integrionsrådet afholdes i perioden medio september til 1. november 2009, valget til Integrionsrådet i 2009 foregår pr. brevstemme, ovenfornævnte kriterier for stemmeberettigede anvendes, der fra januar 2010 indgår én repræsentant fra Skolebestyrelserne og én repræsentant fra lokale foreninger i Integrionsrådet, de etniske repræsentanter ikke opstilles på etniske lister, men udelukkende vælges ind på baggrund af antallet af stemmer, og det estimerede budget tages til efterretning. Økonomiudvalgets beslutning den Punkt 5

7 Indstilles til godkendelse Kommunalbestyrelsens beslutning den Punkt 3 4. Fritidslandskab i Harrestrup Ådal - idéforslag Sagsnr.: Dok.nr.: Resumé I arbejdet med undersøge muligheder og forudsætninger for etablering af et flersidigt fritidslandskab i Harrestrup Ådal, har der siden marts 2008 været foretaget dybdegående registreringer og kvalificeringer af nur-, miljø- og fritidsaspekter, herunder også vilkår for eventuel realisering af en 18-hullers golfbane. Redegørelse Forudsætningerne for realisering af en golfbane er blevet kvalificeret gennem 3 skitser, som blev præsenteret for Kommunalbestyrelsen den 27. februar Formålet med skitserne har været illustrere og dokumentere, hvor meget en 18-hullers golfbane ville fylde. Skitserne har i det videre arbejde tjent som grundlag for en vurdering af balancen mellem nur, miljø og fritidsinteresser sammenholdt med muligheden for realisere en golfbane. Nuraspekterne er kvalificeret gennem en registrering af de eksisterende beskyttede nurtyper og en detaljeret kortlægning af nurpotentialet og de særlig beskyttede dyreog plantearter i Harrestrup Ådal. Resulterne af undersøgelsen dokumenterer, Harrestrup Ådal byder på mange store nurværdier og området endvidere har et potentiale i forhold til nurgenopretning og nuretablering. Miljøaspektet omfter etablering af et forsinkelsesbassin, der vil kunne håndtere og rense de forventede øgede regnvandsmængder, som vil blive ledt til området fra oplandet. Der er blevet udarbejdet et idéforslag til placering og udformning af forsinkelsesbassinerne. Forsinkelsesbassinerne vil, foruden den miljømæssige funktion og gevinst, også tilføre området væsentlige nurmæssige og rekreive værdier. Fritidsaspekterne er blevet kvalificeret gennem en workshop den 11. juni 2009, hvor borgere og interesseorganisioner var inviteret.

8 Workshoppen gav deltagerne mulighed for præsentere ønsker og idéer til den fremtidige fritidsanvendelse af Harrestrup Ådal. Workshoppen var meget velbesøgt og var præget af et stort engagement. Der fremkom mange kvalificerede ønsker og idéer til nye fritidsaktiviteter i Harrestrup Ådal. Særligt nuren blev betragtet som en stor oplevelsesværdi i området noget man gerne ville have mere af. Herudover var der et generelt stort ønske om flere og bedre stiforbindelser i og omkring Harrestrup Ådal. Ballerup Kommunes generelle fokus på borgernes sundhed og idræt er løbende blevet inddraget og resulterne fra den foreløbige proces er generelt i overensstemmelse med Ballerup Kommunes politikker på området. Efter en bred interesseafvejning mellem både resulterne fra de forskellige undersøgelser og kvalificeringer, men også i forhold til Vision 2020, Grøn Plan og Sundhedspolitikken, vurderes en fremtidig indretning af området overordnet skulle bygge på nurgrundlaget, de mange inputs fra workshoppen og en mindre udvidelse af den eksisterende 9-hullers golfbane på Marbækvej, Marbækbanen. Herudover peges der på behovet for skabe et fælles samlingspunkt for området og områdets brugere. Der peges konkret på Larsbjerggård som en relevant mulighed - i stil med f.eks. Nurcenteret på Vestamager. Et samlingspunkt som eksempelvis Larsbjerggård kunne således være udgangspunktet for anvendelsen af området og give mulighed for ophold, informion, leg, undervisning, udlejning m.m. Larsbjerggård kunne således blive stedet, hvor alle brugere mødes og udvikler en oplevelse af fælles ejerskab, hvilket vil understøtte ønsket om den flersidige anvendelse af Harrestrup Ådal. På dette grundlag udarbejdes et forslag til en overordnet disponering af Harrestrup Ådal som Kommunalbestyrelsen præsenterer på det offentlige møde den 3. september Forslaget ledsages af en gennemgang af resulterne fra undersøgelserne og de deraf følgende kvalificeringer. I sagen ligger et dokument (dok.nr ) der indeholder en forudgående undersøgelse af området for særlig truede dyre- og plantearter. Denne undersøgelse er kort beskrevet i bilaget fra AmphiConsult om undersøgelse af området i forhold til nur. Bilag Opsamling fra workshop den 11. juni Idéoplæg fra Orbicon om etablering af forsinkelsesbassiner i området

9 AmphiConsult, undersøgelse af området i forhold til nur Arealer omftet af NBL 3 i Harrestrup Ådal Sagen afgøres af Kommunalbestyrelsen Beslutningsoplæg By- og Erhvervsudvikling foreslår, orienteringen tages til efterretning. Økonomiudvalgets beslutning den Punkt 6 Til efterretning Kommunalbestyrelsens beslutning den Punkt 4 Til efterretning 5. Literbuen 4, Skovlunde - delvis fritagelse for dækningsafgift Sagsnr.: Dok.nr.: Resumé Revisionsfirmaet PriceWerhouseCoopers har på vegne af City Self-Storage A/S og den nuværende ejer Nordisk Lagerejendom Danmark ApS ansøgt om delvis fritagelse for betaling af dækningsafgift fra 1. januar 2002 ud fra, ejendommen er udlejet til opbevaringsrum til prive og virksomheder. Ansøgningen gælder for den del af ejendommen, som er udlejet til prive og ikke specifikt falder ind under ejendomssktelovens 23 A. Miljø & Teknik vil forslå der gives 34 pct. fritagelse for betaling af dækningsafgift. Redegørelse Ejendommen har været ejet af City Self-Storage A/S indtil 30. december 2004, hvorefter den blev solgt til Nordisk Lagerejendom Danmark 2 APS, men er lejet af City Self-Storage A/S. Nordisk Lagerejendom har givet samtykkeerklæring til City Self-Storage A/S må få den uberettiget opkrævede dækningsafgift udbetalt for tidsperioden, hvor de har været lejer. Etagearealet udgør m 2, hvoraf udlejning af opbevaringsrum udgør m 2. De resterende m 2 er kælderareal, som anvendes til andre formål end opbevaring. Af de m 2 udlejes 70 pct. til prive. Ifølge Lov om ejendomssk, 23 A, stk. 1 kan kommunalbestyrelsen bestemme, ejendomme, der anvendes til kontor, forretning, hotel, fabrik, værksted og lignende

10 øjemed skal betale dækningsafgift af ejendommens forskelsværdi. Af ejendomme, der delvis anvendes som anført, betales dækningsafgift dog kun, når den del af forskelsværdien, der vedrører den til de nævnte formål anvendte del af ejendommen, udgør mere end halvdelen af forskelsværdien for hele ejendommen. Selvstændige garageanlæg, busstioner og Falck Zonestion anses ikke for dækningspligtig. PriceWerhouseCoopers har modtaget en vejledende udtalelse fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet den 7. august I denne udtalelse bliver det nævnt udlejning af opbevaringsrum/plads til virksomheder er et dækningsafgiftspligtig formål, hvorimod udlejning til prive ikke kan anses for et dækningsafgiftspligtigt formål. Det er Miljø & Tekniks vurdering, ejendommen falder ind under kegorien Ejendomme der anvendes til kontor, forretning, hotel, fabrik, værksted og lignende øjemed. Ejendommen udgør m 2 og heraf er m 2 udlejet til prive og virksomheder. Af de m 2 bliver 70 pct. udlejet til prive. Den delvise fritagelse vil således udgøre 34 pct. af hele ejendommen. Det betyder City Self-Storage A/S skal betale 66 pct. af forskelsværdien i dækningsafgiften. City Self-Storage A/S har søgt om tilbagebetaling af dækningsafgift fra 1. januar 2002 til 31. december 2009 og dette beløb udgør ,64 kr. samt rentegodtgørelse på ,02 kr., i alt ,66 kr. Følgende bilag ligger i sagen: Ansøgning om fritagelse for betaling af dækningsafgift fra 1. januar Skrivelse af 7. august 2007 fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Bilag Not om forældelsesfrister (til behandling i Kommunalbestyrelsen) Sagen afgøres af Kommunalbestyrelsen Beslutningsoplæg Miljø & Teknik foreslår, der gives delvis fritagelse for 34 pct. på ansøgning om fritagelse for betaling af dækningsafgift for Literbuen 4, Skovlunde. Økonomiudvalgets beslutning den Punkt 8 Indstilles til godkendelse Det bør undersøges, om det er muligt begrænse antal år, der skal tilbagebetales med tilbagevirkende kraft. Kommunalbestyrelsens beslutning den Punkt 5

11 6. AAB, afd. 42 og 45 Lilletoften, afd. 46 Baltorpvej og afd. 54 Hedeparken - forhøjelse af beboerindskud Sagsnr.: Dok.nr.: Resumé AAB har sendt ansøgning om forhøjelse af beboerindskuddet i afd. 42, 45, 46 og 54. Beboerindskuddet ønskes forhøjet til 200 kr. pr. m 2. Kommunalbestyrelsen godkendte i januar 2009 ansøgning om forhøjelse af beboerindskud i AAB s afd. 47 Lundebjerggårdsvej. Redegørelse AAB har den 16. marts og 26. maj 2009 sendt ansøgninger om forhøjelse af beboerindskuddet i følgende afdelinger: Afd. 42 Lilletoften 336 familieboliger opført i 1955 med 1-4 rums boliger, Afd. 45 Lilletoften 300 familieboliger opført i 1965 med 1-4 rums boliger, Afd. 46 Baltorpvej 527 familieboliger opført i 1964 med 1-4 rums boliger og Afd. 54 Hedeparken 944 familieboliger opført i 1967 med 2-4 rums boliger. Beboerindskud eller depositum betales af beboeren ved indflytning. Når beboeren fraflytter, modregnes udgifter til istandsættelse og eventuel misligholdelse. Beboerindskuddet ønskes forhøjet til 200 kr. pr. m 2. Baggrunden for ansøgningen er, beboerindskuddet ikke længere kan dække udgifterne til istandsættelse og eventuel misligholdelse, når en beboer flytter fra sin bolig. AAB har beregnet de nye indskud med baggrund i de seneste afregninger ved fraflytning. Afregningerne er meget forskellige, Der er fremsendt afregninger på op til kr. til beboerne. Enkelte afregninger medfører beskedne tilbagebetalinger til beboerne. De nye beboerindskud fastsættes til følgende beløb: Afd værelse fra m 2 fra kr. Afd værelser fra m 2 fra kr. Afd værelser fra m 2 fra kr. Afd værelser fra m 2 fra kr. Afd værelse på 53 m kr. Afd værelser på 70 m kr. Afd værelser på 82 m kr. Afd værelser på 88 m kr.

12 Afd værelse på 34 m kr. Afd værelser på m 2 fra kr. Afd værelser på m 2 fra kr. Afd værelser på 91 m kr. Afd værelser på 63 m kr. Afd værelser på m 2 fra kr. Afd værelser på 91 m kr. Der er stor forskel på størrelsen af beboerindskud i boligerne i Ballerup Kommune. Ved nybyggeri af almene familieboliger er beboerindskuddet fasts til 2 pct. af anskaffelsessummen. Det vil sige, i nye familieboliger kan beboerindskuddet blive op til 405 kr. pr. m 2, hvis det nuværende maksimumbeløb udnyttes fuldt ud. Beboerindskuddet i de ældre boligafdelinger er ikke beregnet på samme måde og er derfor lavere. Boligorganisionerne kan søge om forhøje beboerindskuddet ifølge 57 i Bekendtgørelse om drift af almene boliger. Det forhøjede beboerindskud kommer alene til gælde for nye beboere. Kommunalbestyrelsen skal godkende forhøjelse af beboerindskud. Ifølge ny lov om almene boliger kan boligorganisionerne efter den 1. januar 2010 forhøje beboerindskuddet op til 200 kr. pr. m 2 uden Kommunalbestyrelsens godkendelse. Sagen afgøres af Kommunalbestyrelsen Beslutningsoplæg By- og Erhvervsudvikling foreslår, ansøgning om forhøjelse af beboerindskud i AAB, afd. 42 og 45 Lilletoften, afd. 46 Baltorpvej og afd. 54 Hedeparken godkendes med de ansøgte beløb. Økonomiudvalgets beslutning den Punkt 11 Indstilles til godkendelse Kommunalbestyrelsens beslutning den Punkt 6 7. AAB, afd. 45, Lilletoften - skema A for helhedsrenovering

13 Sagsnr.: Dok.nr.: Resumé Boligforeningen AAB har den 30. april 2009 fremsendt skema A ansøgning i forbindelse med en helhedsrenovering i afdeling 45. Afdeling 45 der opført i 1965 består af 300 boliger, og er beliggende på Lilletoften i Skovlunde. Afdelingen blev facaderenoveret i perioden Projektet er meget omftende og indeholder blandt andet udskiftning af tag, vinduer og facadebeklædning, udvidelse af altaner, renovering af udearealer mv. En del af arbejderne er forbedringsarbejder, og ikke omftet af skema A. Hele renoverings- og forbedringsprojektet har en anskaffelsessum på ca. 229 mio. kr. Landsbyggefonden har afs et beløb, der er beregnet med baggrund i optagelse af støttede lån for 158 mio. kr. Landsbyggefonden yder støtte i form af en ydelsesstøtte til lånene. Kommunalbestyrelsen skal indstille skema A til godkendelse i Landsbyggefonden. Herudover skal Kommunen godkende lånoptagelse, give garanti for lånene samt godkende huslejeforhøjelsen. Beboerne har godkendt helhedsplanen på et ekstraordinært afdelingsmøde den 12. maj Redegørelse Boligforeningen AAB har den 30. april 2009 fremsendt skema A ansøgning i forbindelse med en helhedsrenovering i afdeling 45. Projektet er meget omftende, og består af den eksisterende tagbeklædning af eternit udskiftes med tagpap med listedækning. Facaden beklædes med nurskiffer, vinduer udskiftes, og vinduer ud mod Ballerup Boulevard og Malmparken bliver med lyddæmpende glas. Altanerne udvides og inddækkes med skydevinduer. De store lejligheder får en karnap i køkkenet, så der bliver mulighed for spiseplads. Udearealerne indrettes så de er mere anvendelige til ophold, og nogle af stuelejlighederne får niveaufri adgang til haven. Arbejderne er opdelt på flere områder, der finansieres forskelligt. Byggeskader og miljøarbejder facader finansieres med støttet lån hvorimod forbedrings- og vedligeholdelsesarbejder finansieres ved ustøttet lån. Nedenstående vises de samlede udgifter og den samlede finansiering: Byggeskader (støttet lån) Miljøarbejder (støttet lån) Forbedringsarbejder (ustøttet arbejde) Facader (ustøttet arbejde) kr kr kr kr.

14 Forbedringer i 4 rums boliger (ustøttet arbejde) Vedligeholdelse (ustøttet arbejde) I alt Lånefinansiering Henlæggelser CO 2 kvoteværdi Trækningsret I alt kr kr kr kr kr kr kr kr. Der er forskellige ydelser på lånefinansieringer, idet Landsbyggefonden giver differentieret ydelsesstøtte til renoveringsarbejderne, og der er en højere rente på de ikke støttede løn. Herudover berører nogle af forbedringsarbejderne kun de store boliger, og udgiften hertil berører kun disse boliger. Boligtype Nuværende leje Forhøjelse Fremtidig husleje 1 rum/52,7 m kr. 692 kr kr. 2 rum/69,7 m kr. 887 kr kr. 3 rum/82,6 m kr kr kr. 3-4 rum/88,6 m kr kr kr. Den årlige leje pr. m 2 er herefter mellem 752 og 792 kr. De store boliger forøges med 3,1 m 2 til 91,7 m 2, idet der laves en karnap i køkkenet. Projektet forventes påbegyndt i januar 2010, og forventes færdigt den 30. december 2011 De støttede arbejder er fordelt på byggeskader og miljøarbejder (i kr.): Byggeskader Miljøarbejder Håndværkerudgifter kr kr. Omkostninger kr kr. Gebyrer 393 kr. 114 kr. I alt kr kr. Helhedsplanen herunder merialevalget og det arkitektoniske udtryk er godkendt på Teknik- og Miljøudvalgets møde den 18. august Projektmerialet ligger i sagen. Sagen afgøres af Kommunalbestyrelsen Beslutningsoplæg By- og Erhvervsudvikling foreslår, Kommunalbestyrelsen indstiller skema A for byggeskader med en anskaffelsessum på 82,554 mio. kr. til Landsbyggefonden,

15 Kommunalbestyrelsen indstiller skema A for miljøarbejder med en anskaffelsessum på 24,047 mio. kr. til Landsbyggefonden, optagelse af støttede lån på i alt 106,600 mio. kr. godkendes, der gives kommunal garanti for den del af de støttede lån, der har sikkerhed ud over 60 pct. af ejendommens værdi, optagelse af lån på i alt 87,851 mio. kr. til forbedringsarbejder mv. godkendes, og lejen forhøjelsen op til 792 kr. pr. m 2 pr. år godkendes. Økonomiudvalgets beslutning den Punkt 12 Indstilles til godkendelse Kommunalbestyrelsens beslutning den Punkt 7 8. Ballerup Boligselskab, afd. Egebjerggård - forbedring af køkken og bad Sagsnr.: Dok.nr.: Resumé Domea har på vegne af Ballerup Boligselskab i brev af 23. marts 2009, ansøgt om godkendelse til iværksætte køkken- og badforbedringer i afdeling Egebjerggård (10-26) efter reglerne om kollektiv råderet. Der ansøges samtidig om godkendelse til optagelse af lån og godkendelse af lejestigninger i forbindelse med projektet. Afdelingen er oprindelig opført som flere små afdelinger, men er lagt sammen til en afdeling med 167 boliger, der er beliggende på Egebjergtoften, Egebjerg Bygade, Agernskrænten og Agernhaven. Afdelingen er derfor opført i flere etaper i perioden , og består af ungdomsboliger og familieboliger i flere forskellige størrelser. Projektet er vedtaget på et ekstraordinært afdelingsmøde den 11. marts Idet en del af afdelingen er reliv ny, har beboerne på afdelingsmødet den 4. juni 2009 besluttet, det kun er boliger over 15 år der kan benytte sig af ordningen. Redegørelse Køkken- og/eller badforbedringerne gennemføres ikke samtidigt i lejemålene, men igangsættes efterhånden, som den enkelte beboer tilmelder sig ordningen.

16 Afdelingsmødet har besluttet, der kan foretages forbedringer for maksimalt kr. pr. bolig. Man forventer i gennemsnit 8-10 udskiftninger pr. år. Anskaffelsessummen finansieres ved 15-årige banklån, som ydes til afdelingen. Lånet afdrages ved en huslejeforhøjelse, der betales af den beboer, som har benyttet sig af ordningen. Lejeforhøjelsen bortfalder efter 15 år, når lånet er afdraget. Kommunalbestyrelsen skal kun godkende lånoptagelse, når det er med pant i ejendommen. Køkkenerne og baderummenes levetid skal afspejle lånets løbetid. Domeas leverandør har oplyst, levetiden normalt er længere end 15 år. I forbindelse med fraflytning foretages besigtigelse af forbedringerne, og fejl og mangler som følge af slitage vil blive dækket af afdelingen, hvorimod misligholdelse selvfølgelig påhviler den fraflyttende lejer. Skulle der ske fraflytning, før lånet er fuldt ud afdraget, vil den indflyttende lejer overtage forbedringen og den forhøjede huslejebetaling. Det skønnes, huslejestigningen ved en forbedring på kr. er 700 kr. pr. måned. Kommunalbestyrelsen skal godkende lejestigninger over 1 pct., jf. Almenlejelovens 10. Huslejeeksempler pr. måned: Boligtype nuværende leje maks. leje ved forbedring 2-rums bolig på 74 m kr kr. 3-rums bolig på 88 m kr kr. 4-rums bolig på 99 m kr kr. Ansøgning af 23. marts 2009 ligger i sagen. Sagen afgøres af Kommunalbestyrelsen Beslutningsoplæg By- og Erhvervsudvikling foreslår, den løbende anskaffelsessum på maks kr. pr. bolig godkendes, godkendelsen gives for en periode på 4 år, den skønnede huslejeforhøjelse på maks. 700 kr. pr. måned pr. bolig godkendes, og godkendelsen af den endelige anskaffelsessum og huslejeforhøjelser

17 først endelig meddeles, når der årligt er indsendt revisorpåtegnet byggeregnskab. Økonomiudvalgets beslutning den Punkt 13 Indstilles til godkendelse Kommunalbestyrelsens beslutning den Punkt 8 9. Kommunefunktionærernes Boligforening, afd. 1 Kornvænget og afd. 2 Lundebjerggårdsvej - forhøjelse af beboerindskud Sagsnr.: Dok.nr.: Resumé AAB har sendt ansøgning om forhøjelse af beboerindskuddet i Kommunefunktionærernes Boligforening afd. 1 og 2. Beboerindskuddet ønskes forhøjet til 200 kr. pr. m 2. Kommunalbestyrelsen godkendte i januar 2009 ansøgning om forhøjelse af beboerindskud i AAB s afd. 47 Lundebjerggårdsvej. Redegørelse AAB har som administror for Kommunefunktionærernes Boligforening, den 16. marts og 26. maj 2009, sendt ansøgninger om forhøjelse af beboerindskuddet i følgende afdelinger: Afd. 1 Kornvænget 304 familieboliger opført i 1951 med 2-4 rums boliger, Afd. 2 Lundebjerggårdsvej 84 familieboliger opført i 1964 med 2-4 rums boliger, Beboerindskud eller depositum betales af beboeren ved indflytning. Når beboeren fraflytter, modregnes udgifter til istandsættelse og eventuel misligholdelse. Beboerindskuddet ønskes forhøjet til 200 kr. pr. m 2. Baggrunden for ansøgningen er, beboerindskuddet ikke længere kan dække udgifterne til istandsættelse og eventuel misligholdelse, når en beboer flytter fra sin bolig. AAB har beregnet de nye indskud med baggrund i de seneste afregninger ved fraflytning. Afregningerne er meget forskellige. Der er fremsendt afregninger på op til kr. til beboerne. De nye beboerindskud fastsættes til følgende beløb:

18 Afd. 1 2 værelser fra m 2 fra kr. Afd. 1 3 værelser fra m 2 fra kr. Afd. 1 4 værelser fra m 2 fra kr. Afd. 2 2 værelser på 70 m kr. Afd. 2 3 værelser på 81 m kr. Afd. 2 4 værelser på 101 m kr. Der er stor forskel på størrelsen af beboerindskud i boligerne i Ballerup Kommune. Ved nybyggeri af almene familieboliger er beboerindskuddet fasts til 2 pct. af anskaffelsessummen. Det vil sige, i nye familieboliger kan beboerindskuddet blive op til 405 kr. pr. m 2, hvis det nuværende maksimumbeløb udnyttes fuldt ud. Beboerindskuddet i de ældre boligafdelinger er ikke beregnet på samme måde og er derfor lavere. Boligorganisionerne kan søge om forhøje beboerindskuddet ifølge 57 i Bekendtgørelse om drift af almene boliger. Det forhøjede beboerindskud kommer alene til gælde for nye beboere. Kommunalbestyrelsen skal godkende forhøjelse af beboerindskud. Ifølge ny lov om almene boliger kan boligorganisionerne efter den 1. januar 2010 forhøje beboerindskuddet op til 200 kr. pr. m2 uden Kommunalbestyrelsens godkendelse. Sagen afgøres af Kommunalbestyrelsen Beslutningsoplæg By- og Erhvervsudvikling foreslår, ansøgning om forhøjelse af beboerindskud i Kommunefunktionærernes Boligforening, afd. 1 Kornvænget og afd. 2 Lundebjerggårdsvej godkendes med de ansøgte beløb. Økonomiudvalgets beslutning den Punkt 14 Indstilles til godkendelse Kommunalbestyrelsens beslutning den Punkt Prøvevalg for de årige ved Kommunevalget 2009 Sagsnr.:

19 Dok.nr.: Resumé I starten af 2009 opfordrede Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF) kommunerne til lave prøvevalg i forbindelse med det kommende kommunevalg. På baggrund heraf skrev Ballerup Ungdomsråd til Kommunalbestyrelsen og foreslog, et sådant også iværksættes i Ballerup Kommune. I alt 26 kommuner her på nuværende tidspunkt tilkendegivet gennemføre prøvevalg. Redegørelse Baggrunden for afholdelse af prøvevalget er understøtte nærdemokriet og kommunens ungdomspolitik unge bør have rettigheder, der mcher deres pligter unge træffer beslutninger, baseret på viden og handler ansvarligt unge efter folkeskolen har opnået den grundlæggende uddannelse, som er fælles for alle vælgere Ifølge befolkningsprognosen pr. 1. januar 2010 er der unge mellem år i Ballerup Kommune. Valget gennemføres som et elektronisk valg, enten via sms eller pc, i perioden november 2009 og forestås af Assembly Voting. Offentliggørelsen af resultet foreslås ske på valgaftenen den 17. november 2009, kl i Kommunalbestyrelsessalen. Aktiviteter inden prøvevalget Kommunens folkeskoler og ungdomsuddannelser kontaktes mhp. afholdelse af paneldebter/temauge mv. forud for stemmeafprøvningen. Derudover foreslås: partierne herunder de ungdomspolitiske organisioner, Ungdomsrådet samt relevante foreninger kontaktes mhp. afvikling af arrangementer, der understøtter prøvevalget Ballerup Bibliotek, ungdomsklubberne og Ungdomsskolen opfordres til også sætte fokus på demokriske rettigheder i perioden op til prøvevalget. Ungdomsprojekt For yderligere motivere de unge til deltage i prøvevalget foreslås afs 50 kr. pr. ung, som afgiver deres stemme. Puljen, som maksimalt vil kunne være på kr., anvendes i samarbejde med Ungdomsrådet og til aktiviteter rettet mod de unge, der normalt ikke deltager så aktivt i samfundslivet. Udgiften til gennemførelsen af valget vil være på kr. Udgiften finansieres af bevillinger til afholdelse af kommunalvalget. Bilag

20 Projektbeskrivelse Sagen afgøres af Kommunalbestyrelsen Beslutningsoplæg Kultur & Fritid foreslår, der gennemføres prøvevalg for de årige i forbindelse med kommunalvalget, udgifterne på kr. til prøvevalget afholdes over den centrale kommunalvalgskonto, og der fra Økonomiudvalgets rådighedspulje, projektnr. 1901, overføres midler svarende til 50 kr. pr. afgivet stemme til projekter, der kan øge unges interesse i deltagelse i samfundslivet. Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning den Punkt 5 Indstilles til godkendelse C kunne ikke medvirke til 3. -punkt Økonomiudvalgets beslutning den Punkt 15 Anbefales C kunne ikke medvirke til 3. -punkt. V kunne ikke støtte indstillingen. Det skal belyses, om valget kan gennemføres for de årige, alternivt årige. Kommunalbestyrelsens beslutning den Punkt 10 med følgende bemærkning: årige ændres til årige. C kan ikke medvirke til 3. -punkt. V kan ikke medvirke til beslutningen. 11. Grantoftehallen, renovering, projekt nr anlægsregnskab Sagsnr.: Dok.nr.: Kommunalbestyrelsen den 18. december 2006 Punkt 18 Redegørelse

Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i "Forretningsorden for Ballerup Kommunalbestyrelse".

Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i Forretningsorden for Ballerup Kommunalbestyrelse. Refer mandag den 22. juni 2009, kl. 18:00 i s mødesal Åbent møde Eventuelle skriftlige spørgsmål til, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i "Forretningsorden for Ballerup Kommunalbestyrelse". Tilstede Ove E.

Læs mere

Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i "Forretningsorden for Ballerup Kommunalbestyrelse".

Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i Forretningsorden for Ballerup Kommunalbestyrelse. Møde i Kommunalbestyrelsen mandag den 21. marts 2005, Kl. 18.00 i Kommunalbestyrelsens mødesal REFERAT Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i "Forretningsorden

Læs mere

Møde i Kommunalbestyrelsen. mandag den 26. januar 2004, Kl. 18.00. i Kommunalbestyrelsensmødesal REFERAT. 1. Meddelelser.

Møde i Kommunalbestyrelsen. mandag den 26. januar 2004, Kl. 18.00. i Kommunalbestyrelsensmødesal REFERAT. 1. Meddelelser. Møde i mandag den 26. januar 2004, Kl. 18.00 i smødesal REFERAT 1. Meddelelser 2003001699 s møde 26. januar 2004 Punkt 1: Der var ingen meddelelser. 2. Autorision af pantefoged 2002000168s møde 26. januar

Læs mere

Referat. Socialudvalget tirsdag den 12. maj 2009, kl. 08:00 i Udvalgsværelse 1. Åbent møde

Referat. Socialudvalget tirsdag den 12. maj 2009, kl. 08:00 i Udvalgsværelse 1. Åbent møde Refer Socialudvalget tirsdag den 12. maj 2009, kl. 08:00 i Udvalgsværelse 1 Åbent møde Tilstede Ulrik Falk-Sørensen (F) - formand Lene W. Nielsen (A) - næstformand Birte Passer (C) Doris Børger (A) Jesper

Læs mere

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 27-08-2009

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 27-08-2009 REFERAT Byrådet Mødedato: Torsdag den 27-08-2009 Mødested: Byrådssalen Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:30 Afbud: Bent Steenberg Olsen og Rita Juhl Fraværende: Bemærkninger: Byrådet, 27-08-2009

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 22. juni 2012, kl. 09:00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde den 22. juni 2012, kl. 09:00 Billedsalen #JobInfo Criteria=side1# Referat Organisationsbestyrelsesmøde den 22. juni 2012, kl. 09:00 Billedsalen Til stede John B. Sørensen, Bjarne Krohn, Ole Lagoni, Flemming Balle, Alice Brødbæk, Mogens Hansen,

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. juni 2011. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. juni 2011. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. juni 2011 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4 4. ØU - Fagudvalgenes

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat

Kommunalbestyrelsen. Referat Kommunalbestyrelsen Referat Dato 18. september 2014 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 20:40 Sted Medlemmer Fraværende Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen, Kim Petersen,

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Refer Do 20. maj 2015 Mødetidspunkt 15:30 Sluttidspunkt 17:35 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Else-Marie

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. juni 2011. Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. juni 2011. Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen Referat tirsdag den 21. juni 2011 Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Fagudvalgenes budgetoplæg 2012-2015...4

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 22. april 2014. Mødetidspunkt: 16:30

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 22. april 2014. Mødetidspunkt: 16:30 Økonomiudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den 22. april 2014 Mødetidspunkt: 16:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand Henrik

Læs mere

Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen

Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen Økonomi- og Erhvervsudvalg Referat Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 12.00 Pkt. Tekst Side 204 Møde med Handelsstandsforeningens bestyrelse 248 205

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg Ballerup Boligselskabet Referat af organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 8. marts 2012 kl.17.00 i Egebjerg beliggende Søpavillonen, Egebjergtoften 46, 2750 Ballerup. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 22. november 2011. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 22. november 2011. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat tirsdag den 22. november 2011 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Årligt møde mellem Hovedudvalget og...4 4. ØU

Læs mere

Åbent Referat. til. Byrådet

Åbent Referat. til. Byrådet Åbent Referat til Byrådet Mødedato: Tirsdag den 7. maj 2013 Mødetidspunkt: 18:00-20:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Kantinen, BCV (stor del) Gylling Haahr, Alf Vinter, Arne Haahr Hansen,

Læs mere

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Mødedato: 26. februar 2015. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende:

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Mødedato: 26. februar 2015. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende: Mødedo: 26. februar 2015 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: 26. februar 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Sundhedspolitik

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Skoleleder Lene Endahl fra Firkløverskolen deltager i punkt 10. Dialogmøde med skolebestyrelserne kl. 19:30-21:00

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. maj 2013. Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. maj 2013. Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat tirsdag den 7. maj 2013 Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Styrelsesvedtægter for områdebestyrelser dagtilbud...2 3. BU - Frigivelse

Læs mere

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Grenaa Varmeværk, Energivej 4, 8500 Grenaa Dato: Torsdag den 26. juni 2014 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 17:10 Medlemmer: Jens Meilvang (I) Tom Bytoft (A)

Læs mere

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget Åbent Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 25. februar 2015 Mødetidspunkt: 12:30-16:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: FiberVisions Erik Buhl Nielsen, Peder Foldager Hansen, Niels

Læs mere

Referat af møde i Økonomiudvalget

Referat af møde i Økonomiudvalget Gentofte Kommune Referat af møde i Økonomiudvalget Referat åben Mødedato 10. juni 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 17.50 Tilstede: Fraværende:

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus. Møde slut: 19:00 Fraværende: REFERAT Gert Jensen. Solveig Værum Nørgaard deltog ikke i behandlingen af pkt. 1. Henrik Christensen deltog

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. oktober 2014

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. oktober 2014 Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. oktober 2014 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Afbud: Carsten Rasmussen (A) Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU- Udarbejdelse af åbne postlister...4

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Carsten Rasmussen (A) Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3.

Læs mere

Møde 31. august 2010 kl. 19:00 i Byrådssalen

Møde 31. august 2010 kl. 19:00 i Byrådssalen Struer Byråd Referat Møde 31. august 2010 kl. 19:00 i Byrådssalen Afbud/fraværende:Alle mødt Mødet hævet kl.: 22.35 Pkt. Tekst Side 132 Bygningsforbedringsudvalget 1 133 Indstilling af medlemmer til Det

Læs mere

Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010. Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010. Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010 Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...3 2. ØU - Orientering...4 3. ØU - Temadrøftelse

Læs mere

Region Midtjylland. Budgetvejledning 2009 for Region Midtjylland. Bilag. til Regionsrådets møde den 16. april 2008 Punkt nr. 8

Region Midtjylland. Budgetvejledning 2009 for Region Midtjylland. Bilag. til Regionsrådets møde den 16. april 2008 Punkt nr. 8 Region Midtjylland Budgetvejledning 2009 for Region Midtjylland Bilag til Regionsrådets møde den 16. april 2008 Punkt nr. 8 Regionshuset Viborg Regionsøkonomi Budget og Analyse Skottenborg 26 Postboks

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 20. maj 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 20. maj 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 20. maj 2014 Mødested: Gl. Rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Peder Chr. Kirkegaard, Anna-Lise Vestergaard, Bolette Dahl Pedersen, Preben

Læs mere

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 25. april 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Hattens, Eike Albrechtsen

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 25. april 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Hattens, Eike Albrechtsen Refer Refer Mødedo: 25. april 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: Birthe Frikk, Christina Htens, Eike Albrechtsen 25. april 2013 Refer Indholdsfortegnelse

Læs mere