Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i "Forretningsorden for Ballerup Kommunalbestyrelse".

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i "Forretningsorden for Ballerup Kommunalbestyrelse"."

Transkript

1 Refer Kommunalbestyrelsen mandag den 31. august 2009, kl. 18:00 i Kommunalbestyrelsens mødesal Åbent møde Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i "Forretningsorden for Ballerup Kommunalbestyrelse". Tilstede Ove E. Dalsgaard (A) - borgmester Tom Nielsen (A) - 1. viceborgmester Grethe Larsen (A) - 2. viceborgmester Birte Kramhøft (F) Birte Passer (C) Brian Lund Madsen (A) Britt Francke Mikkelsen (V) Doris Børger (A) Helle Tiedemann (A) Henrik Bolberg (A) Inger Christensen (A) Jarne Rasmussen (O) Jesper Würtzen (A) Jørgen Juel Bragge (B) Jørn C. Larsen (A) Karsten Kriegel (C) Kåre Harder Olesen (V) Ley Plum (A) Lolan Ottesen (A) Michael Krautwald-Rasmussen (A) Tine Landin (A) Ulrik Falk-Sørensen (F) Afbud/Fraværende Dan Kjølsen (O) Lene W. Nielsen (A) Marianna Hesselholt (V)

2 Sekretær Anders Agger INDHOLDSFORTEGNELSE Åbent møde 1... Meddelelser 2... Budgetforslag for 2010 og overslagsårene (1. behandling) 3... Integrionsrådet - valg af medlemmer 4... Fritidslandskab i Harrestrup Ådal - idéforslag 5... Literbuen 4, Skovlunde - delvis fritagelse for dækningsafgift 6... AAB, afd. 42 og 45 Lilletoften, afd. 46 Baltorpvej og afd. 54 Hedeparken - forhøjelse af beboerindskud 7... AAB, afd. 45, Lilletoften - skema A for helhedsrenovering 8... Ballerup Boligselskab, afd. Egebjerggård - forbedring af køkken og bad 9... Kommunefunktionærernes Boligforening, afd. 1 Kornvænget og afd. 2 Lundebjerggårdsvej - forhøjelse af beboerindskud 10.Prøvevalg for de årige ved Kommunevalget Grantoftehallen, renovering, projekt nr anlægsregnskab 12.Måløv Skole, etablering af midlertidig kantine, projekt nr anlægsregnskab 13.Indførelse af madordning til alle børn i Ballerup Kommunes daginstitutioner (0-5 år), høringssvar, projektnr anlægsbevilling 14.Regnvandspumpebrønd ved Hindsgaulbebyggelsen, projekt nr anlægsbevilling 15.Landsplanredegørelse forslag Lukket møde 16. Meddelelser Til efterretning 17. Ballerup Stadion - alkoholbevilling m.m. 18. Charlie Burger alkoholbevilling 19. La Fiesta Pizza & Café alkoholbevilling 20. Måløv Grill alkoholbevilling 21. Måløv Pub - alkoholbevilling m.m. 22. Restaurant Ankara alkoholbevilling 23. Restaurionsvirksomheden "Den gamle" bestyrergodkendelse

3 24. Ristorante Avanti alkoholbevilling 1. Meddelelser Sagsnr.: Dok.nr.: Kommunalbestyrelsens beslutning den Punkt 1 Intet 2. Budgetforslag for 2010 og overslagsårene (1. behandling) Sagsnr.: Dok.nr.: Økonomiudvalget den 17. februar 2009 Punkt 3 Økonomiudvalget den 24. marts 2009 Punkt 3 Økonomiudvalget den 19. maj 2009 Punkt 5 Resumé Kommunalbestyrelsen blev på temamødet den 22. juni 2009 præsenteret for det økonomiske grundlag for budgetlægningen for 2010 og de følgende år. I orienteringen indgik også hovedlinjerne i aftalen mellem regeringen og Kommunernes Landsforening (KL) om kommunernes økonomi i Efterfølgende er effekten af aftalen blevet konkretiseret, og desuden foreligger nu de endelige oplysninger om stsgaranteret udskrivningsgrundlag samt generelle tilskud og kommunal udligning. Endvidere har KL udsendt nye reviderede skøn over den forventede løn- og prisudvikling samt væksten i udskrivningsgrundlag og bloktilskud mv. De nye og ændrede forudsætninger er indarbejdet i det budgetforslag, der nu forligger til 1. behandling. Redegørelse Budgetforslaget til 1. behandling indeholder et overskud på de løbende poster i 2010 på 284 mio. kr. og et overskud efter anlæg på 97 mio. kr. Budgetforslaget fører i 2010 til en likviditetsforbedring, og en kassebeholdning der ultimo året er på 182,5 mio. kr.

4 I budgetbilag nr. 6 fremgår endvidere hvorledes Kommunens økonomi på nuværende tidspunkt forventes udvikle sig i budgetoverslagsårene Af bilaget fremgår, overskuddet på de løbende poster reduceres i de kommende år, således overskuddet i 2013 er på 89 mio. kr. og kassebeholdningen forventes være på 136 mio. kr. ved udgangen af Af bilaget fremgår også, der i 2010 indgår en ekstraordinær selskabssk nettoindtægt på 161,9 mio. kr., som Kommunen kan risikere skulle tilbagebetale i løbet af budgetperioden. I budgetforslaget lægges der op til, Ballerup Kommune for 2010 vælger stsgaranti ved budgetlægning af personsk inkl. den heraf afledte betydning for tilskuds- og udligningssystemet. Herudover er foruds en uændret udskrivningsprocent på 25,5 og grundskyldspromillen ligeledes uændret på 28,89, jf. budgetbilag nr. 5. Udgiftssiden i budgettet beror på de forudsætninger der indgik i udgiftsredegørelsen korrigeret for pris- og lønudviklingen. I overensstemmelse med Økonomiudvalgets beslutning arbejder udvalgene med initiiver og budgettilpasningerne i størrelsesordenen 10 mio. kr. samt 5 mio. kr. til den politiske omprioriteringspulje. For Økonomiudvalgets vedkommende henvises til vedlagte bilag. Herudover er der i budgetforslaget reserveret 24 mio. kr. til nye merudgifter vedr. lov og cirkulæreprogrammet. Forsyningsområdet indgår i budgetforslaget til 1. behandling, men forventes behandlet og udskilt inden budgetvedtagelsen. I forhold til anlægsbudgettet er udgangspunktet forts maj-opfølgningen. Med disse bemærkninger er udgangspunktet for den afsluttende budgetlægning således et budgetoplæg, der balancerer, men ikke giver mulighed for større udgiftsbeslutninger. Bilag Budgetbilag nr. 5 af 12. august 2009: Generelle tilskud, kommunal udligning og skter Budgetbilag nr. 6 af 13. august 2009: Forslag til flerårsbudget Not af 17. august vedr. Tilpasnings- og omprioriteringsbidrag på Økonomiudvalgets område (ramme 60.62) Opgørelse af borgerhenvendelser på Borgertorvet og i Job & Familie Sagen afgøres af Kommunalbestyrelsen Beslutningsoplæg Økonomi & Planlægning foreslår, de foreslåede tilpasninger af Økonomiudvalgets del af driftsbudgettet (ramme 60.62) indarbejdes i budgetforslaget, de foreslåede finansieringsbidrag (ramme 60.62) til den politiske omprioriteringspulje indarbejdes i budgetforslaget, og det foreliggende forslag til flerårsbudget, jf. budgetbilag nr. 6 af 13.

5 august 2009, overgår til 2. behandling. Økonomiudvalgets beslutning den Punkt 2 Indstilles til godkendelse Kommunalbestyrelsens beslutning den Punkt 2 3. Integrionsrådet - valg af medlemmer Sagsnr.: Dok.nr.: Resumé Ballerup Kommune skal i løbet af 2009 gennemføre valg til Integrionsrådet. Det er rådets 10 etniske kandider, der er på valg. Redegørelse Integrionsrådet foreslår, der afholdes direkte valg til Integrionsrådet i perioden medio september - 1. november Herudover foreslås det, valget afholdes via brevstemmer. Dette med den hensigt forsøge højne stemmeprocenten, der ved sidste valg i 2006 var på 3,13 pct. Ved valget i 2006 blev der afholdt et fælles opstillingsog afstemningsmøde, der således krævede, folk skulle møde personligt op for kunne stemme. Integrionsrådet foreslår endvidere, kriterierne for stemmeberettigede udgør alle indvandrere og efterkommere, hvis oprindelsesland er et integrionsland. Ved efterkommere menes alle borgere, hvor mindst én af forældrene er født i et integrionsland. Integrionslande er landekoder, som ikke er: Norden, EU, EØS, Schweiz, Canada, USA, Japan, New Zealand eller Australien. Herudover skal man være fyldt 18 år på valgdoen og være bos i Ballerup Kommune for være stemmeberettiget. Rådet foreslår, der sker en reduktion af antallet af repræsentanter i rådet, for gøre rådet mere funktionsdygtigt og effektivt. Rådet har drøftet, det enten kan ske ved, der fra 2010 ikke længere indgår repræsentanter fra skolebestyrelser og lokale foreninger i rådet, eller der fra januar 2010 indgår én repræsentant fra Skolebestyrelserne og én repræsentant fra lokale foreninger.

6 Integrionsrådets holdning er, førstnævnte model vil have den største effekt, men gør opmærksom på, der i Integrionslovens 42, stk. 4 står, der, foruden medlemmer af lokale flygtninge- og indvandrerforeninger eller andre tilsvarende personer i kommunen, udpeges medlemmer blandt personer med tilknytning til skolebestyrelser og lokale foreninger i kommunen. Ifølge Integrionsministeriets vurdering af lovens krav skal der udpeges medlemmer blandt personer med tilknytning til skolebestyrelser og lokale foreninger i kommunen. På den baggrund indstilles sidstnævnte løsning, hvor der fra januar 2010 indgår én repræsentant fra Skolebestyrelserne og én repræsentant fra lokale foreninger i rådet. Ved de forrige valg til Integrionsrådet i kommunen er de etniske kandider blevet opstillet på etniske lister. Kandiderne er herefter blevet valgt ind på baggrund af fordelingen af etniske borgere i kommunen. Rådet foreslår, de etniske repræsentanter ikke opstilles på etniske lister, men udelukkende vælges ind på baggrund af antallet af stemmer. Et estimeret budget for afholdes af valg via brevstemmer lyder på kr. ekskl. moms. Bilag Valg til Integrionsrådet not Sagen afgøres af Kommunalbestyrelsen Beslutningsoplæg Job & Familie foreslår, valget til Integrionsrådet afholdes i perioden medio september til 1. november 2009, valget til Integrionsrådet i 2009 foregår pr. brevstemme, ovenfornævnte kriterier for stemmeberettigede anvendes, der fra januar 2010 indgår én repræsentant fra Skolebestyrelserne og én repræsentant fra lokale foreninger i Integrionsrådet, de etniske repræsentanter ikke opstilles på etniske lister, men udelukkende vælges ind på baggrund af antallet af stemmer, og det estimerede budget tages til efterretning. Økonomiudvalgets beslutning den Punkt 5

7 Indstilles til godkendelse Kommunalbestyrelsens beslutning den Punkt 3 4. Fritidslandskab i Harrestrup Ådal - idéforslag Sagsnr.: Dok.nr.: Resumé I arbejdet med undersøge muligheder og forudsætninger for etablering af et flersidigt fritidslandskab i Harrestrup Ådal, har der siden marts 2008 været foretaget dybdegående registreringer og kvalificeringer af nur-, miljø- og fritidsaspekter, herunder også vilkår for eventuel realisering af en 18-hullers golfbane. Redegørelse Forudsætningerne for realisering af en golfbane er blevet kvalificeret gennem 3 skitser, som blev præsenteret for Kommunalbestyrelsen den 27. februar Formålet med skitserne har været illustrere og dokumentere, hvor meget en 18-hullers golfbane ville fylde. Skitserne har i det videre arbejde tjent som grundlag for en vurdering af balancen mellem nur, miljø og fritidsinteresser sammenholdt med muligheden for realisere en golfbane. Nuraspekterne er kvalificeret gennem en registrering af de eksisterende beskyttede nurtyper og en detaljeret kortlægning af nurpotentialet og de særlig beskyttede dyreog plantearter i Harrestrup Ådal. Resulterne af undersøgelsen dokumenterer, Harrestrup Ådal byder på mange store nurværdier og området endvidere har et potentiale i forhold til nurgenopretning og nuretablering. Miljøaspektet omfter etablering af et forsinkelsesbassin, der vil kunne håndtere og rense de forventede øgede regnvandsmængder, som vil blive ledt til området fra oplandet. Der er blevet udarbejdet et idéforslag til placering og udformning af forsinkelsesbassinerne. Forsinkelsesbassinerne vil, foruden den miljømæssige funktion og gevinst, også tilføre området væsentlige nurmæssige og rekreive værdier. Fritidsaspekterne er blevet kvalificeret gennem en workshop den 11. juni 2009, hvor borgere og interesseorganisioner var inviteret.

8 Workshoppen gav deltagerne mulighed for præsentere ønsker og idéer til den fremtidige fritidsanvendelse af Harrestrup Ådal. Workshoppen var meget velbesøgt og var præget af et stort engagement. Der fremkom mange kvalificerede ønsker og idéer til nye fritidsaktiviteter i Harrestrup Ådal. Særligt nuren blev betragtet som en stor oplevelsesværdi i området noget man gerne ville have mere af. Herudover var der et generelt stort ønske om flere og bedre stiforbindelser i og omkring Harrestrup Ådal. Ballerup Kommunes generelle fokus på borgernes sundhed og idræt er løbende blevet inddraget og resulterne fra den foreløbige proces er generelt i overensstemmelse med Ballerup Kommunes politikker på området. Efter en bred interesseafvejning mellem både resulterne fra de forskellige undersøgelser og kvalificeringer, men også i forhold til Vision 2020, Grøn Plan og Sundhedspolitikken, vurderes en fremtidig indretning af området overordnet skulle bygge på nurgrundlaget, de mange inputs fra workshoppen og en mindre udvidelse af den eksisterende 9-hullers golfbane på Marbækvej, Marbækbanen. Herudover peges der på behovet for skabe et fælles samlingspunkt for området og områdets brugere. Der peges konkret på Larsbjerggård som en relevant mulighed - i stil med f.eks. Nurcenteret på Vestamager. Et samlingspunkt som eksempelvis Larsbjerggård kunne således være udgangspunktet for anvendelsen af området og give mulighed for ophold, informion, leg, undervisning, udlejning m.m. Larsbjerggård kunne således blive stedet, hvor alle brugere mødes og udvikler en oplevelse af fælles ejerskab, hvilket vil understøtte ønsket om den flersidige anvendelse af Harrestrup Ådal. På dette grundlag udarbejdes et forslag til en overordnet disponering af Harrestrup Ådal som Kommunalbestyrelsen præsenterer på det offentlige møde den 3. september Forslaget ledsages af en gennemgang af resulterne fra undersøgelserne og de deraf følgende kvalificeringer. I sagen ligger et dokument (dok.nr ) der indeholder en forudgående undersøgelse af området for særlig truede dyre- og plantearter. Denne undersøgelse er kort beskrevet i bilaget fra AmphiConsult om undersøgelse af området i forhold til nur. Bilag Opsamling fra workshop den 11. juni Idéoplæg fra Orbicon om etablering af forsinkelsesbassiner i området

9 AmphiConsult, undersøgelse af området i forhold til nur Arealer omftet af NBL 3 i Harrestrup Ådal Sagen afgøres af Kommunalbestyrelsen Beslutningsoplæg By- og Erhvervsudvikling foreslår, orienteringen tages til efterretning. Økonomiudvalgets beslutning den Punkt 6 Til efterretning Kommunalbestyrelsens beslutning den Punkt 4 Til efterretning 5. Literbuen 4, Skovlunde - delvis fritagelse for dækningsafgift Sagsnr.: Dok.nr.: Resumé Revisionsfirmaet PriceWerhouseCoopers har på vegne af City Self-Storage A/S og den nuværende ejer Nordisk Lagerejendom Danmark ApS ansøgt om delvis fritagelse for betaling af dækningsafgift fra 1. januar 2002 ud fra, ejendommen er udlejet til opbevaringsrum til prive og virksomheder. Ansøgningen gælder for den del af ejendommen, som er udlejet til prive og ikke specifikt falder ind under ejendomssktelovens 23 A. Miljø & Teknik vil forslå der gives 34 pct. fritagelse for betaling af dækningsafgift. Redegørelse Ejendommen har været ejet af City Self-Storage A/S indtil 30. december 2004, hvorefter den blev solgt til Nordisk Lagerejendom Danmark 2 APS, men er lejet af City Self-Storage A/S. Nordisk Lagerejendom har givet samtykkeerklæring til City Self-Storage A/S må få den uberettiget opkrævede dækningsafgift udbetalt for tidsperioden, hvor de har været lejer. Etagearealet udgør m 2, hvoraf udlejning af opbevaringsrum udgør m 2. De resterende m 2 er kælderareal, som anvendes til andre formål end opbevaring. Af de m 2 udlejes 70 pct. til prive. Ifølge Lov om ejendomssk, 23 A, stk. 1 kan kommunalbestyrelsen bestemme, ejendomme, der anvendes til kontor, forretning, hotel, fabrik, værksted og lignende

10 øjemed skal betale dækningsafgift af ejendommens forskelsværdi. Af ejendomme, der delvis anvendes som anført, betales dækningsafgift dog kun, når den del af forskelsværdien, der vedrører den til de nævnte formål anvendte del af ejendommen, udgør mere end halvdelen af forskelsværdien for hele ejendommen. Selvstændige garageanlæg, busstioner og Falck Zonestion anses ikke for dækningspligtig. PriceWerhouseCoopers har modtaget en vejledende udtalelse fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet den 7. august I denne udtalelse bliver det nævnt udlejning af opbevaringsrum/plads til virksomheder er et dækningsafgiftspligtig formål, hvorimod udlejning til prive ikke kan anses for et dækningsafgiftspligtigt formål. Det er Miljø & Tekniks vurdering, ejendommen falder ind under kegorien Ejendomme der anvendes til kontor, forretning, hotel, fabrik, værksted og lignende øjemed. Ejendommen udgør m 2 og heraf er m 2 udlejet til prive og virksomheder. Af de m 2 bliver 70 pct. udlejet til prive. Den delvise fritagelse vil således udgøre 34 pct. af hele ejendommen. Det betyder City Self-Storage A/S skal betale 66 pct. af forskelsværdien i dækningsafgiften. City Self-Storage A/S har søgt om tilbagebetaling af dækningsafgift fra 1. januar 2002 til 31. december 2009 og dette beløb udgør ,64 kr. samt rentegodtgørelse på ,02 kr., i alt ,66 kr. Følgende bilag ligger i sagen: Ansøgning om fritagelse for betaling af dækningsafgift fra 1. januar Skrivelse af 7. august 2007 fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Bilag Not om forældelsesfrister (til behandling i Kommunalbestyrelsen) Sagen afgøres af Kommunalbestyrelsen Beslutningsoplæg Miljø & Teknik foreslår, der gives delvis fritagelse for 34 pct. på ansøgning om fritagelse for betaling af dækningsafgift for Literbuen 4, Skovlunde. Økonomiudvalgets beslutning den Punkt 8 Indstilles til godkendelse Det bør undersøges, om det er muligt begrænse antal år, der skal tilbagebetales med tilbagevirkende kraft. Kommunalbestyrelsens beslutning den Punkt 5

11 6. AAB, afd. 42 og 45 Lilletoften, afd. 46 Baltorpvej og afd. 54 Hedeparken - forhøjelse af beboerindskud Sagsnr.: Dok.nr.: Resumé AAB har sendt ansøgning om forhøjelse af beboerindskuddet i afd. 42, 45, 46 og 54. Beboerindskuddet ønskes forhøjet til 200 kr. pr. m 2. Kommunalbestyrelsen godkendte i januar 2009 ansøgning om forhøjelse af beboerindskud i AAB s afd. 47 Lundebjerggårdsvej. Redegørelse AAB har den 16. marts og 26. maj 2009 sendt ansøgninger om forhøjelse af beboerindskuddet i følgende afdelinger: Afd. 42 Lilletoften 336 familieboliger opført i 1955 med 1-4 rums boliger, Afd. 45 Lilletoften 300 familieboliger opført i 1965 med 1-4 rums boliger, Afd. 46 Baltorpvej 527 familieboliger opført i 1964 med 1-4 rums boliger og Afd. 54 Hedeparken 944 familieboliger opført i 1967 med 2-4 rums boliger. Beboerindskud eller depositum betales af beboeren ved indflytning. Når beboeren fraflytter, modregnes udgifter til istandsættelse og eventuel misligholdelse. Beboerindskuddet ønskes forhøjet til 200 kr. pr. m 2. Baggrunden for ansøgningen er, beboerindskuddet ikke længere kan dække udgifterne til istandsættelse og eventuel misligholdelse, når en beboer flytter fra sin bolig. AAB har beregnet de nye indskud med baggrund i de seneste afregninger ved fraflytning. Afregningerne er meget forskellige, Der er fremsendt afregninger på op til kr. til beboerne. Enkelte afregninger medfører beskedne tilbagebetalinger til beboerne. De nye beboerindskud fastsættes til følgende beløb: Afd værelse fra m 2 fra kr. Afd værelser fra m 2 fra kr. Afd værelser fra m 2 fra kr. Afd værelser fra m 2 fra kr. Afd værelse på 53 m kr. Afd værelser på 70 m kr. Afd værelser på 82 m kr. Afd værelser på 88 m kr.

12 Afd værelse på 34 m kr. Afd værelser på m 2 fra kr. Afd værelser på m 2 fra kr. Afd værelser på 91 m kr. Afd værelser på 63 m kr. Afd værelser på m 2 fra kr. Afd værelser på 91 m kr. Der er stor forskel på størrelsen af beboerindskud i boligerne i Ballerup Kommune. Ved nybyggeri af almene familieboliger er beboerindskuddet fasts til 2 pct. af anskaffelsessummen. Det vil sige, i nye familieboliger kan beboerindskuddet blive op til 405 kr. pr. m 2, hvis det nuværende maksimumbeløb udnyttes fuldt ud. Beboerindskuddet i de ældre boligafdelinger er ikke beregnet på samme måde og er derfor lavere. Boligorganisionerne kan søge om forhøje beboerindskuddet ifølge 57 i Bekendtgørelse om drift af almene boliger. Det forhøjede beboerindskud kommer alene til gælde for nye beboere. Kommunalbestyrelsen skal godkende forhøjelse af beboerindskud. Ifølge ny lov om almene boliger kan boligorganisionerne efter den 1. januar 2010 forhøje beboerindskuddet op til 200 kr. pr. m 2 uden Kommunalbestyrelsens godkendelse. Sagen afgøres af Kommunalbestyrelsen Beslutningsoplæg By- og Erhvervsudvikling foreslår, ansøgning om forhøjelse af beboerindskud i AAB, afd. 42 og 45 Lilletoften, afd. 46 Baltorpvej og afd. 54 Hedeparken godkendes med de ansøgte beløb. Økonomiudvalgets beslutning den Punkt 11 Indstilles til godkendelse Kommunalbestyrelsens beslutning den Punkt 6 7. AAB, afd. 45, Lilletoften - skema A for helhedsrenovering

13 Sagsnr.: Dok.nr.: Resumé Boligforeningen AAB har den 30. april 2009 fremsendt skema A ansøgning i forbindelse med en helhedsrenovering i afdeling 45. Afdeling 45 der opført i 1965 består af 300 boliger, og er beliggende på Lilletoften i Skovlunde. Afdelingen blev facaderenoveret i perioden Projektet er meget omftende og indeholder blandt andet udskiftning af tag, vinduer og facadebeklædning, udvidelse af altaner, renovering af udearealer mv. En del af arbejderne er forbedringsarbejder, og ikke omftet af skema A. Hele renoverings- og forbedringsprojektet har en anskaffelsessum på ca. 229 mio. kr. Landsbyggefonden har afs et beløb, der er beregnet med baggrund i optagelse af støttede lån for 158 mio. kr. Landsbyggefonden yder støtte i form af en ydelsesstøtte til lånene. Kommunalbestyrelsen skal indstille skema A til godkendelse i Landsbyggefonden. Herudover skal Kommunen godkende lånoptagelse, give garanti for lånene samt godkende huslejeforhøjelsen. Beboerne har godkendt helhedsplanen på et ekstraordinært afdelingsmøde den 12. maj Redegørelse Boligforeningen AAB har den 30. april 2009 fremsendt skema A ansøgning i forbindelse med en helhedsrenovering i afdeling 45. Projektet er meget omftende, og består af den eksisterende tagbeklædning af eternit udskiftes med tagpap med listedækning. Facaden beklædes med nurskiffer, vinduer udskiftes, og vinduer ud mod Ballerup Boulevard og Malmparken bliver med lyddæmpende glas. Altanerne udvides og inddækkes med skydevinduer. De store lejligheder får en karnap i køkkenet, så der bliver mulighed for spiseplads. Udearealerne indrettes så de er mere anvendelige til ophold, og nogle af stuelejlighederne får niveaufri adgang til haven. Arbejderne er opdelt på flere områder, der finansieres forskelligt. Byggeskader og miljøarbejder facader finansieres med støttet lån hvorimod forbedrings- og vedligeholdelsesarbejder finansieres ved ustøttet lån. Nedenstående vises de samlede udgifter og den samlede finansiering: Byggeskader (støttet lån) Miljøarbejder (støttet lån) Forbedringsarbejder (ustøttet arbejde) Facader (ustøttet arbejde) kr kr kr kr.

14 Forbedringer i 4 rums boliger (ustøttet arbejde) Vedligeholdelse (ustøttet arbejde) I alt Lånefinansiering Henlæggelser CO 2 kvoteværdi Trækningsret I alt kr kr kr kr kr kr kr kr. Der er forskellige ydelser på lånefinansieringer, idet Landsbyggefonden giver differentieret ydelsesstøtte til renoveringsarbejderne, og der er en højere rente på de ikke støttede løn. Herudover berører nogle af forbedringsarbejderne kun de store boliger, og udgiften hertil berører kun disse boliger. Boligtype Nuværende leje Forhøjelse Fremtidig husleje 1 rum/52,7 m kr. 692 kr kr. 2 rum/69,7 m kr. 887 kr kr. 3 rum/82,6 m kr kr kr. 3-4 rum/88,6 m kr kr kr. Den årlige leje pr. m 2 er herefter mellem 752 og 792 kr. De store boliger forøges med 3,1 m 2 til 91,7 m 2, idet der laves en karnap i køkkenet. Projektet forventes påbegyndt i januar 2010, og forventes færdigt den 30. december 2011 De støttede arbejder er fordelt på byggeskader og miljøarbejder (i kr.): Byggeskader Miljøarbejder Håndværkerudgifter kr kr. Omkostninger kr kr. Gebyrer 393 kr. 114 kr. I alt kr kr. Helhedsplanen herunder merialevalget og det arkitektoniske udtryk er godkendt på Teknik- og Miljøudvalgets møde den 18. august Projektmerialet ligger i sagen. Sagen afgøres af Kommunalbestyrelsen Beslutningsoplæg By- og Erhvervsudvikling foreslår, Kommunalbestyrelsen indstiller skema A for byggeskader med en anskaffelsessum på 82,554 mio. kr. til Landsbyggefonden,

15 Kommunalbestyrelsen indstiller skema A for miljøarbejder med en anskaffelsessum på 24,047 mio. kr. til Landsbyggefonden, optagelse af støttede lån på i alt 106,600 mio. kr. godkendes, der gives kommunal garanti for den del af de støttede lån, der har sikkerhed ud over 60 pct. af ejendommens værdi, optagelse af lån på i alt 87,851 mio. kr. til forbedringsarbejder mv. godkendes, og lejen forhøjelsen op til 792 kr. pr. m 2 pr. år godkendes. Økonomiudvalgets beslutning den Punkt 12 Indstilles til godkendelse Kommunalbestyrelsens beslutning den Punkt 7 8. Ballerup Boligselskab, afd. Egebjerggård - forbedring af køkken og bad Sagsnr.: Dok.nr.: Resumé Domea har på vegne af Ballerup Boligselskab i brev af 23. marts 2009, ansøgt om godkendelse til iværksætte køkken- og badforbedringer i afdeling Egebjerggård (10-26) efter reglerne om kollektiv råderet. Der ansøges samtidig om godkendelse til optagelse af lån og godkendelse af lejestigninger i forbindelse med projektet. Afdelingen er oprindelig opført som flere små afdelinger, men er lagt sammen til en afdeling med 167 boliger, der er beliggende på Egebjergtoften, Egebjerg Bygade, Agernskrænten og Agernhaven. Afdelingen er derfor opført i flere etaper i perioden , og består af ungdomsboliger og familieboliger i flere forskellige størrelser. Projektet er vedtaget på et ekstraordinært afdelingsmøde den 11. marts Idet en del af afdelingen er reliv ny, har beboerne på afdelingsmødet den 4. juni 2009 besluttet, det kun er boliger over 15 år der kan benytte sig af ordningen. Redegørelse Køkken- og/eller badforbedringerne gennemføres ikke samtidigt i lejemålene, men igangsættes efterhånden, som den enkelte beboer tilmelder sig ordningen.

16 Afdelingsmødet har besluttet, der kan foretages forbedringer for maksimalt kr. pr. bolig. Man forventer i gennemsnit 8-10 udskiftninger pr. år. Anskaffelsessummen finansieres ved 15-årige banklån, som ydes til afdelingen. Lånet afdrages ved en huslejeforhøjelse, der betales af den beboer, som har benyttet sig af ordningen. Lejeforhøjelsen bortfalder efter 15 år, når lånet er afdraget. Kommunalbestyrelsen skal kun godkende lånoptagelse, når det er med pant i ejendommen. Køkkenerne og baderummenes levetid skal afspejle lånets løbetid. Domeas leverandør har oplyst, levetiden normalt er længere end 15 år. I forbindelse med fraflytning foretages besigtigelse af forbedringerne, og fejl og mangler som følge af slitage vil blive dækket af afdelingen, hvorimod misligholdelse selvfølgelig påhviler den fraflyttende lejer. Skulle der ske fraflytning, før lånet er fuldt ud afdraget, vil den indflyttende lejer overtage forbedringen og den forhøjede huslejebetaling. Det skønnes, huslejestigningen ved en forbedring på kr. er 700 kr. pr. måned. Kommunalbestyrelsen skal godkende lejestigninger over 1 pct., jf. Almenlejelovens 10. Huslejeeksempler pr. måned: Boligtype nuværende leje maks. leje ved forbedring 2-rums bolig på 74 m kr kr. 3-rums bolig på 88 m kr kr. 4-rums bolig på 99 m kr kr. Ansøgning af 23. marts 2009 ligger i sagen. Sagen afgøres af Kommunalbestyrelsen Beslutningsoplæg By- og Erhvervsudvikling foreslår, den løbende anskaffelsessum på maks kr. pr. bolig godkendes, godkendelsen gives for en periode på 4 år, den skønnede huslejeforhøjelse på maks. 700 kr. pr. måned pr. bolig godkendes, og godkendelsen af den endelige anskaffelsessum og huslejeforhøjelser

17 først endelig meddeles, når der årligt er indsendt revisorpåtegnet byggeregnskab. Økonomiudvalgets beslutning den Punkt 13 Indstilles til godkendelse Kommunalbestyrelsens beslutning den Punkt 8 9. Kommunefunktionærernes Boligforening, afd. 1 Kornvænget og afd. 2 Lundebjerggårdsvej - forhøjelse af beboerindskud Sagsnr.: Dok.nr.: Resumé AAB har sendt ansøgning om forhøjelse af beboerindskuddet i Kommunefunktionærernes Boligforening afd. 1 og 2. Beboerindskuddet ønskes forhøjet til 200 kr. pr. m 2. Kommunalbestyrelsen godkendte i januar 2009 ansøgning om forhøjelse af beboerindskud i AAB s afd. 47 Lundebjerggårdsvej. Redegørelse AAB har som administror for Kommunefunktionærernes Boligforening, den 16. marts og 26. maj 2009, sendt ansøgninger om forhøjelse af beboerindskuddet i følgende afdelinger: Afd. 1 Kornvænget 304 familieboliger opført i 1951 med 2-4 rums boliger, Afd. 2 Lundebjerggårdsvej 84 familieboliger opført i 1964 med 2-4 rums boliger, Beboerindskud eller depositum betales af beboeren ved indflytning. Når beboeren fraflytter, modregnes udgifter til istandsættelse og eventuel misligholdelse. Beboerindskuddet ønskes forhøjet til 200 kr. pr. m 2. Baggrunden for ansøgningen er, beboerindskuddet ikke længere kan dække udgifterne til istandsættelse og eventuel misligholdelse, når en beboer flytter fra sin bolig. AAB har beregnet de nye indskud med baggrund i de seneste afregninger ved fraflytning. Afregningerne er meget forskellige. Der er fremsendt afregninger på op til kr. til beboerne. De nye beboerindskud fastsættes til følgende beløb:

18 Afd. 1 2 værelser fra m 2 fra kr. Afd. 1 3 værelser fra m 2 fra kr. Afd. 1 4 værelser fra m 2 fra kr. Afd. 2 2 værelser på 70 m kr. Afd. 2 3 værelser på 81 m kr. Afd. 2 4 værelser på 101 m kr. Der er stor forskel på størrelsen af beboerindskud i boligerne i Ballerup Kommune. Ved nybyggeri af almene familieboliger er beboerindskuddet fasts til 2 pct. af anskaffelsessummen. Det vil sige, i nye familieboliger kan beboerindskuddet blive op til 405 kr. pr. m 2, hvis det nuværende maksimumbeløb udnyttes fuldt ud. Beboerindskuddet i de ældre boligafdelinger er ikke beregnet på samme måde og er derfor lavere. Boligorganisionerne kan søge om forhøje beboerindskuddet ifølge 57 i Bekendtgørelse om drift af almene boliger. Det forhøjede beboerindskud kommer alene til gælde for nye beboere. Kommunalbestyrelsen skal godkende forhøjelse af beboerindskud. Ifølge ny lov om almene boliger kan boligorganisionerne efter den 1. januar 2010 forhøje beboerindskuddet op til 200 kr. pr. m2 uden Kommunalbestyrelsens godkendelse. Sagen afgøres af Kommunalbestyrelsen Beslutningsoplæg By- og Erhvervsudvikling foreslår, ansøgning om forhøjelse af beboerindskud i Kommunefunktionærernes Boligforening, afd. 1 Kornvænget og afd. 2 Lundebjerggårdsvej godkendes med de ansøgte beløb. Økonomiudvalgets beslutning den Punkt 14 Indstilles til godkendelse Kommunalbestyrelsens beslutning den Punkt Prøvevalg for de årige ved Kommunevalget 2009 Sagsnr.:

19 Dok.nr.: Resumé I starten af 2009 opfordrede Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF) kommunerne til lave prøvevalg i forbindelse med det kommende kommunevalg. På baggrund heraf skrev Ballerup Ungdomsråd til Kommunalbestyrelsen og foreslog, et sådant også iværksættes i Ballerup Kommune. I alt 26 kommuner her på nuværende tidspunkt tilkendegivet gennemføre prøvevalg. Redegørelse Baggrunden for afholdelse af prøvevalget er understøtte nærdemokriet og kommunens ungdomspolitik unge bør have rettigheder, der mcher deres pligter unge træffer beslutninger, baseret på viden og handler ansvarligt unge efter folkeskolen har opnået den grundlæggende uddannelse, som er fælles for alle vælgere Ifølge befolkningsprognosen pr. 1. januar 2010 er der unge mellem år i Ballerup Kommune. Valget gennemføres som et elektronisk valg, enten via sms eller pc, i perioden november 2009 og forestås af Assembly Voting. Offentliggørelsen af resultet foreslås ske på valgaftenen den 17. november 2009, kl i Kommunalbestyrelsessalen. Aktiviteter inden prøvevalget Kommunens folkeskoler og ungdomsuddannelser kontaktes mhp. afholdelse af paneldebter/temauge mv. forud for stemmeafprøvningen. Derudover foreslås: partierne herunder de ungdomspolitiske organisioner, Ungdomsrådet samt relevante foreninger kontaktes mhp. afvikling af arrangementer, der understøtter prøvevalget Ballerup Bibliotek, ungdomsklubberne og Ungdomsskolen opfordres til også sætte fokus på demokriske rettigheder i perioden op til prøvevalget. Ungdomsprojekt For yderligere motivere de unge til deltage i prøvevalget foreslås afs 50 kr. pr. ung, som afgiver deres stemme. Puljen, som maksimalt vil kunne være på kr., anvendes i samarbejde med Ungdomsrådet og til aktiviteter rettet mod de unge, der normalt ikke deltager så aktivt i samfundslivet. Udgiften til gennemførelsen af valget vil være på kr. Udgiften finansieres af bevillinger til afholdelse af kommunalvalget. Bilag

20 Projektbeskrivelse Sagen afgøres af Kommunalbestyrelsen Beslutningsoplæg Kultur & Fritid foreslår, der gennemføres prøvevalg for de årige i forbindelse med kommunalvalget, udgifterne på kr. til prøvevalget afholdes over den centrale kommunalvalgskonto, og der fra Økonomiudvalgets rådighedspulje, projektnr. 1901, overføres midler svarende til 50 kr. pr. afgivet stemme til projekter, der kan øge unges interesse i deltagelse i samfundslivet. Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning den Punkt 5 Indstilles til godkendelse C kunne ikke medvirke til 3. -punkt Økonomiudvalgets beslutning den Punkt 15 Anbefales C kunne ikke medvirke til 3. -punkt. V kunne ikke støtte indstillingen. Det skal belyses, om valget kan gennemføres for de årige, alternivt årige. Kommunalbestyrelsens beslutning den Punkt 10 med følgende bemærkning: årige ændres til årige. C kan ikke medvirke til 3. -punkt. V kan ikke medvirke til beslutningen. 11. Grantoftehallen, renovering, projekt nr anlægsregnskab Sagsnr.: Dok.nr.: Kommunalbestyrelsen den 18. december 2006 Punkt 18 Redegørelse

1. Revurdering af model for genetablering af daginstitutionsafdelingen Stenhusstræde 1

1. Revurdering af model for genetablering af daginstitutionsafdelingen Stenhusstræde 1 Refer Socialudvalget tirsdag den 28. april 2009, kl. 18:00 i Udvalgsværelse 1 Ekstraordinært åbent møde Tilstede Ulrik Falk-Sørensen (F) - formand Lene W. Nielsen (A) - næstformand Jesper Würtzen (A) Jørn

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

baggrund af et konkret forslag fra en borger. Forslagsstilleren har samtidig tilbudt at medvirke til etablering og drift af en lokal ordning.

baggrund af et konkret forslag fra en borger. Forslagsstilleren har samtidig tilbudt at medvirke til etablering og drift af en lokal ordning. Møde i DAGSORDEN med beslutninger (omfter punkterne 1-8) Meddelelser a. Evt. gennemgang af tidligere udsendte mail-orienteringer Til efterretning b. Orientering om opskrivningsliste til plejehjem Oversigt

Læs mere

Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo.

Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo. Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo. 07-08- 2008 De har rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B101 Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Laurids

Læs mere

c) Kontrakt med Kerstin Bergendal om lån af legepladsskulptur udløber den 31. maj 2007 og kunstværket tilbageleveres

c) Kontrakt med Kerstin Bergendal om lån af legepladsskulptur udløber den 31. maj 2007 og kunstværket tilbageleveres Møde i den 29.05.2007, kl. 08:00 i Udvalgsværelse 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1... Meddelelser2 2... Konstituering af formand i ferien. 2 3... Institutionernes udviklingsplaner3 4... Musikfest 2007 - endelig

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Tirsdag den 9. september 2008, kl. 13:00 i Udvalgsværelse 1. Åbent møde

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Tirsdag den 9. september 2008, kl. 13:00 i Udvalgsværelse 1. Åbent møde Tirsdag den 9. september 2008, kl. 13:00 i Udvalgsværelse 1 Åbent møde Tilstede Lolan Ottesen (A) - formand Lene W. Nielsen (A) - næstformand Britt Francke Mikkelsen (V) Jørgen Juel Bragge (B) Jarne Rasmussen

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling)

Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling) Side 1 Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling) Indledende bemærkninger * Vi skal i dag endeligt vedtage budgettet for 2013. * I forhold til førstebehandlingen er der kun sket

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2014-2017...2 02-10-2013 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i "Forretningsorden for Ballerup Kommunalbestyrelse".

Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i Forretningsorden for Ballerup Kommunalbestyrelse. Møde i Kommunalbestyrelsen mandag den 27. februar 2006, Kl. 18.00 i Kommunalbestyrelsens mødesal REFERAT Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i "Forretningsorden

Læs mere

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden SIDE 3 l 12 Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Indberetning, registrering og administration

Læs mere

TillægsdagsordePlan- og Miljøudvalget

TillægsdagsordePlan- og Miljøudvalget TillægsdagsordePlan- og Miljøudvalget n Ordinært møde Dato 6. september 2011 Tid 14:30 Sted Himmerigsvej 10, Jerup NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer John Christensen (V) - Formand Pia Karlsen

Læs mere

På vegne af Boligselskabet Friheden ansøges hermed om Hvidovre Kommunes behandling og godkendelse af Skema A-ansøgningen.

På vegne af Boligselskabet Friheden ansøges hermed om Hvidovre Kommunes behandling og godkendelse af Skema A-ansøgningen. Hvidovre #JobInfo Kommune Criteria=KABside1# Att.: Lars Belt Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre 31. oktober 2012 Rev. 1. november 2012 KAB Vester Voldgade 17 1552 København V T 33 63 10 00 F 33 63 10 01 Boligselskabet

Læs mere

Mange af de 0-6-årige børn spiser 80 % af dagens måltider i daginstitutionen, det stiller krav til madens kvalitet.

Mange af de 0-6-årige børn spiser 80 % af dagens måltider i daginstitutionen, det stiller krav til madens kvalitet. NOTAT Fakta om køkkenombygninger og frokostordninger Siden Folketingets første beslutning i november 2008 om, at alle børn skulle have et sundt frokostmåltid, har udviklingen omkring børnemaden ikke stået

Læs mere

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst.

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 10. april 2015 Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Anlægsbevilling

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget. Tirsdag den 9. juni 2009, kl. 13:00 i Udvalgslokale 1. Åbent møde

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget. Tirsdag den 9. juni 2009, kl. 13:00 i Udvalgslokale 1. Åbent møde Tirsdag den 9. juni 2009, kl. 13:00 i Udvalgslokale 1 Åbent møde Tilstede Lolan Ottesen (A) - Formand Lene W. Nielsen (A) - Næstformand Doris Børger (A) Tine Landin (A) Jørgen Juel Bragge (B) Jarne Rasmussen

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kultur- og Socialudvalg, tirsdag den 2. november 2004 kl. 13:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kultur- og Socialudvalg, tirsdag den 2. november 2004 kl. 13:00. Referat for Side 1 af 10 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet i kælderen Kultur- og Socialudvalg Mødetidspunkt: 2. november 2004, kl. 13:00 Åben sag: 334. Efterretning Åben sag: 335. Budgetopfølgning

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. 2. november 2011 Referat af Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Afdeling Kirstinelunds bestyrelseslokaler,

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 039. Meddelelser til Ældrerådets møde den 27. august 2010 75 040. Budget 2011-2014

Læs mere

Resume Ballerup Kommune vedtog i 1995 en ungdomspolitik. Der foreligger nu en revideret udgave, som har været sendt til høring.

Resume Ballerup Kommune vedtog i 1995 en ungdomspolitik. Der foreligger nu en revideret udgave, som har været sendt til høring. Møde i DAGSORDEN med beslutninger (omfter punkterne 1 12) Meddelelser a) Præsention af Medborgerhuset v/susanne Barfod b) Forslag til ændring af Lov om støtte til Folkeoplysning c) Høringssvar vedrørende

Læs mere

Skoleparken helhedsplan Informationsmøde 27. april 2015. Informationsmøde den 27. april 2015 1

Skoleparken helhedsplan Informationsmøde 27. april 2015. Informationsmøde den 27. april 2015 1 Skoleparken helhedsplan Informationsmøde 27. april 2015 Informationsmøde den 27. april 2015 1 Dagsorden 1. Velkomst 2. Helhedsplan - baggrund - omfang - tidsplan - økonomi 3. Genhusningsplaner 4. Organisation

Læs mere

2... Ny "Styrelsesvedtægt for Ballerup Kommune" - 2. behandling/endelig vedtagelse 3

2... Ny Styrelsesvedtægt for Ballerup Kommune - 2. behandling/endelig vedtagelse 3 Møde i Kommunalbestyrelsen mandag den 28. november 2005, Kl. 18.00 i Kommunalbestyrelsens mødesal REFERAT Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i "Forretningsorden

Læs mere

Ændring af lov om almene boliger og lov om leje af almene boliger

Ændring af lov om almene boliger og lov om leje af almene boliger Til samtlige kommuner Til de almene boligorganisationer Dato: 22. marts 2013 Kontor: Lovsekretariatet Almene boliger Sagsnr.: 2012-2652 Sagsbeh.: Karin Laursen Dok id: 383113 Ændring af lov om almene boliger

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. 7. maj 2014 Deltagere: Lau Ostenfeldt, Kirsten Sørensen, Ulrik Steffensen, Anni Rasmussen, Frank Polauke, Olaf

Læs mere

24. Til efterretning - Kommunalreform

24. Til efterretning - Kommunalreform " ## ## $% &#$ *12$$ '()*$$')$+),-#).($/#$0(,$32$ 4+ 55555555555555555555 '( 55555555555555555555 $+ 55555555555555555555.($/#$0( #$/$$4 55555555555555555555 *$$' 55555555555555555555,-# 7#4$$11#$4$1 "7#4$$8#93$74$4$+#111#$4$1

Læs mere

2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet.

2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet. 2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet. Resumé: Udtalt, at et byrådsmedlem var berettiget til at fremsætte og få behandlet ændringsforslag ved 2. behandlingen af budgettet.

Læs mere

Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i "Forretningsorden for Ballerup Kommunalbestyrelse".

Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i Forretningsorden for Ballerup Kommunalbestyrelse. Møde i Kommunalbestyrelsen mandag den 21. marts 2005, Kl. 18.00 i Kommunalbestyrelsens mødesal REFERAT Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i "Forretningsorden

Læs mere

Udlejning af erhvervsejendom

Udlejning af erhvervsejendom Pkt. 49 Udlejning af erhvervsejendom Sagsnr. 79083 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til vilkår for en ny udlejningsperiode for ejendommen Baunehøjvej 5, der huser Restaurant Vigen, herunder

Læs mere

Sammenlægning af kommunalt ejede almene ældreboliger i Frederikssund Kommune

Sammenlægning af kommunalt ejede almene ældreboliger i Frederikssund Kommune Sammenlægning af kommunalt ejede almene ældreboliger i Frederikssund Kommune 1. Opgave I forbindelse med godkendelse af budget og husleje for kommunalt ejede almene ældreboliger (beslutning i Velfærdsudvalget

Læs mere

Referat. Kultur- og Fritidsudvalget tirsdag den 6. oktober 2009, kl. 08:00 i Udvalgsværelse 1. Åbent møde

Referat. Kultur- og Fritidsudvalget tirsdag den 6. oktober 2009, kl. 08:00 i Udvalgsværelse 1. Åbent møde Refer tirsdag den 6. oktober 2009, kl. 08:00 i Udvalgsværelse 1 Åbent møde Tilstede Tom Nielsen (A) - formand Grethe Larsen (A) - næstformand Brian Lund Madsen (A) Inger Christensen (A) Karsten Kriegel

Læs mere

Dagsorden Kommunalbestyrelsen 9. oktober 2014 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune

Dagsorden Kommunalbestyrelsen 9. oktober 2014 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune Dagsorden Kommunalbestyrelsen 9. oktober 2014 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune Åbne dagsordenspunkter 128 Andenbehandling af Budget 2015 3 129 Ansøgning om for fritagelse for

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. december 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:15 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

ddffftddftdffftfaaddatfdaaddddaadttddafffatatfataaftaftfafdtafffff

ddffftddftdffftfaaddatfdaaddddaadttddafffatatfataaftaftfafdtafffff Boligselskabet Nordkysten ddffftddftdffftfaaddatfdaaddddaadttddafffatatfataaftaftfafdtafffff Helsingør Kommune Center for Kultur, Plan og Erhverv Stengade 359 3000 Helsingør Att. Per Korup-Lauridsen Afd.

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

Landzonetilladelse til om- og tilbygning af bestående sommerhus på ejendommen Emmerlev Klev 18, Højer

Landzonetilladelse til om- og tilbygning af bestående sommerhus på ejendommen Emmerlev Klev 18, Højer Karen Bergmann Emmerlev Klev 6 6280 Højer Sendt på e-mail til karenbergmann@hotmail.com Team Plan, Byg og Trafik Direkte tlf.: 74929243 Mail: pnh@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-143-13 3. februar 2014

Læs mere

3. gebyrer og afgifter i forbindelse med

3. gebyrer og afgifter i forbindelse med REGULATIV om salg af almene familieboliger SIDE 3 l 8 Regulativ om SALG AF ALMENE FAMILIEBOLIGER I medfør af lov om almene boliger m.v., 96 j, har bestyrelsen for Landsbyggefonden med godkendelse fra

Læs mere

Workshop 3 Handler om økonomi

Workshop 3 Handler om økonomi Workshop 3 Handler om økonomi Hvad skal vi igennem Regelsæt og kompetencefordeling for den økonomiske styring af boligorganisationen og dens afdelinger Samspillet for at sikre økonomien til den daglige

Læs mere

HVALSØ BOLIGSELSKAB. Bestyrelsesmøde fredag den 12. december 2014 kl. 15.00 i beboerhuset, Vangkildegård.

HVALSØ BOLIGSELSKAB. Bestyrelsesmøde fredag den 12. december 2014 kl. 15.00 i beboerhuset, Vangkildegård. HVALSØ BOLIGSELSKAB 15. december 2014 Bestyrelsesmøde fredag den 12. december 2014 kl. 15.00 i beboerhuset, Vangkildegård. Deltagere: Gitte Geertsen, Troels Andersen, Maria Larsen, Charlotte Nielsen, Bettina

Læs mere

Skema A-ansøgning for renoveringsprojekt (helhedsplan) for Egelyparken

Skema A-ansøgning for renoveringsprojekt (helhedsplan) for Egelyparken Kuben Management A/S Carl Jacobsens Vej 31, 3. 2500 Valby Vordingborg Kommune Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Att.: Synne Felter Tel 8833 2500 CVR. nr. 28693036 info@kubenman.dk www.kubenman.dk JF Email:

Læs mere

Referat til offentliggørelse Fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Kommune og Ballerup Boligselskab Onsdag den 5. december 2012

Referat til offentliggørelse Fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Kommune og Ballerup Boligselskab Onsdag den 5. december 2012 Referat til offentliggørelse Fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Kommune og Ballerup Boligselskab Onsdag den 5. december 2012 Deltagere: Mona Bojko, Ballerup Boligselskab Lone Thomsen, Ballerup Boligselskab

Læs mere

Notat. Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag

Notat. Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag Notat Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag Nedenstående oversigtsskema er udarbejdet ud fra Sundhedsministeriets Orientering

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 12. juni 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

Referat til offentliggørelse fra dialogmøde mellem Boligforeningen AAB og Ballerup Kommune torsdag den 7. marts 2013

Referat til offentliggørelse fra dialogmøde mellem Boligforeningen AAB og Ballerup Kommune torsdag den 7. marts 2013 Referat til offentliggørelse fra dialogmøde mellem Boligforeningen AAB og Ballerup Kommune torsdag den 7. marts 2013 Deltagere: Christian Høgsbro, Boligforeningen AAB Pia Skov, Boligforeningen AAB Henrik

Læs mere

1. Meddelelse Nyt til samarbejdspartnere, fra Arbejdsmarkedsrådet for Storkøbenhavn, nr. 2 for marts 2003 *

1. Meddelelse Nyt til samarbejdspartnere, fra Arbejdsmarkedsrådet for Storkøbenhavn, nr. 2 for marts 2003 * Møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget tirsdag den 6. maj 2003, Kl. 13.00 i udvalgsværelse 1 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Meddelelse Nyt til samarbejdspartnere, fra Arbejdsmarkedsrådet for Storkøbenhavn,

Læs mere

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Indledning Bestyrelsens årsberetning vil omhandle de vigtigste forhold og beslutninger for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2014, samt enkelte sager

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød. 27. juni 2013 Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød. Deltagere: Ulrik Steffensen, Frank Polauke, Olaf Wacherhausen, Lau Ostenfeldt, Kirsten Sørensen. Poul Reynolds.

Læs mere

1. Godkendelse af dagsordenen...1. 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1

1. Godkendelse af dagsordenen...1. 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1 Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 15. september 2014 - kl. 13:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...1 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1

Læs mere

Afbud: Per Mogensen, Kirsten Poulsen, Jeannette Nauta-Ridderstrøm samt 1. suppleant Per Rømer.

Afbud: Per Mogensen, Kirsten Poulsen, Jeannette Nauta-Ridderstrøm samt 1. suppleant Per Rømer. Albertslund Boligselskab 19. september 2012 Referat fra ekstraordinært selskabsbestyrelsesmøde den 5. september 2012 kl. 17.00 Deltagere: Karl Neumann, Hans Holm, John Christiansen, Dorte Nejrup, Lars

Læs mere

Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune

Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune Loven om fleksible frokostordninger træder i kraft d. 1. januar 2011. Lover giver kommunerne pligt til at

Læs mere

Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Boligselskabet Baldersbo og Ballerup Kommune onsdag den 30. januar 2013

Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Boligselskabet Baldersbo og Ballerup Kommune onsdag den 30. januar 2013 Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Boligselskabet Baldersbo og Ballerup Kommune onsdag den 30. januar 2013 Deltagere: Søren Christiansen, Boligselskabet Baldersbo Michael Hesselberg,

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 29. august 2014 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 18:04 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Eva Sommer-Madsen (formand), Else-Marie Langballe

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat mandag den 26. marts 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Firkløverskolens fremtidige placering...2 3. ØU - Udlejning og bebyggelse

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Dagsorden Kommunalbestyrelsen torsdag den 8. oktober 2015. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Dagsorden Kommunalbestyrelsen torsdag den 8. oktober 2015. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Dagsorden torsdag den 8. oktober 2015 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Godkendelse af dagsorden...1 2. Lukket - ØU - Anlægsbevilling til gulvbelægning Hvalsø Rådhus...2 3. KB

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden til ekstraordinært møde

Økonomiudvalget. Dagsorden til ekstraordinært møde Økonomiudvalget Dagsorden til ekstraordinært møde Dato: Onsdag den 24. juni 2015 Mødetidspunkt: 16:15 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665

Læs mere

Rødovre Boligselskab, Brandholms Alle 11, Rødovre - bestyrelseslokalet. Vor ref.: BL Indkaldelse udsendt den: 13. maj 2015

Rødovre Boligselskab, Brandholms Alle 11, Rødovre - bestyrelseslokalet. Vor ref.: BL Indkaldelse udsendt den: 13. maj 2015 INDKALDELSE Brandholms Allé 11 2610 Rødovre Tlf. 36 70 31 31 Fax 36 70 76 79 www.rbbolig.dk rb@rbbolig.dk Til: Mødetype: Samtlige medlemmer af hovedbestyrelsen Hovedbestyrelsesmøde Mødetid: Onsdag den.

Læs mere

Møde i Folkeoplysningsudvalget tirsdag den 15. februar 2005, kl. 17.00 i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE. 1... Meddelelser...

Møde i Folkeoplysningsudvalget tirsdag den 15. februar 2005, kl. 17.00 i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE. 1... Meddelelser... Møde i tirsdag den 15. februar 2005, kl. 17.00 i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1... Meddelelser... 2 2... Foreningsberetninger 2004... 2 3... Godkendelse af internt kursus for FDF Ballerup...

Læs mere

Fagudvalgets bemærkninger:

Fagudvalgets bemærkninger: Nr. 57 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Kontorfaciliteter på Tingager Plejehjem Plejecenter Øst Andet --- Socialudvalg Funktion: 05.32.32 1 Fagudvalgs

Læs mere

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår punkterne 1-4, og byrådet for så vidt angår punkterne

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår punkterne 1-4, og byrådet for så vidt angår punkterne Pkt. 103 Salg af ejendomme Sagsnr. 91529 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal gives anlægsbevilling til salgsindtægter og udgifter i forbindelse med salg af ejendommen Sct. Ols Gade 15-17 og tages stilling

Læs mere

Referat til offentliggørelse Fra styringsdialogmøde mellem Boligforeningen AAB og Ballerup kommune onsdag den 1. februar 2012

Referat til offentliggørelse Fra styringsdialogmøde mellem Boligforeningen AAB og Ballerup kommune onsdag den 1. februar 2012 Referat til offentliggørelse Fra styringsdialogmøde mellem Boligforeningen AAB og Ballerup kommune onsdag den 1. februar 2012 Deltagere: Christian Høgsbro, Boligforeningen AAB Pia Skov, Boligforeningen

Læs mere

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 7. august 2013 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise

Læs mere

Indstilling om forventet regnskab for Aarhus Kommune. Bilag 9. De Bynære Havnearealer Samlet økonomi og bevillingsmæssige

Indstilling om forventet regnskab for Aarhus Kommune. Bilag 9. De Bynære Havnearealer Samlet økonomi og bevillingsmæssige Indstilling om forventet regnskab for Aarhus Kommune Bilag 9 De Bynære Havnearealer Samlet økonomi og bevillingsmæssige konsekvenser Bilag 9 De Bynære Havnearealer Samlet økonomi og bevillingsmæssige konsekvenser

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Afdeling 10 Asa-/Jættegården Helhedsplan - Nyhedsbrev

Afdeling 10 Asa-/Jættegården Helhedsplan - Nyhedsbrev ------------------------------------------------------------------------------------------- Det er planen, at i den periode, hvor Helhedsplanen gennemføres, vil der løbende blive udsendt Nyhedsbreve med

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Nedrivning/udlejning af ejendom

Nedrivning/udlejning af ejendom Pkt. 104 Nedrivning/udlejning af ejendom Sagsnr. 188517 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, hvordan der skal forholdes med ejendommen Vestergade 11, Viby, og om enkelte af bygningerne

Læs mere

Råderetten og andre muligheder for forbedring af boligen.

Råderetten og andre muligheder for forbedring af boligen. Råderetten og andre muligheder for forbedring af boligen. Princippet i råderetten er, at den enkelte lejer selv bestemmer, hvad der skal ændres, og selv sørger for, at arbejdet/installationer bliver udført

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR

BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR Indholdsfortegnelse 46 Præsentation af forvaltningen 47 Valg af formand og næstformand

Læs mere

AFTALE [indsæt udkastdato] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer )

AFTALE [indsæt udkastdato] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer ) AFTALE [indsæt udkastdato] Mellem [Navn] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer ) og [HOFOR Spildevand København A/S] Ørestads Boulevard 35 2300 København S [Cvr.nr. 26043182] ( HOFOR ) Om

Læs mere

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00 Tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Byrådssal Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Karin Thomsen, udpeget af Domea May Houmann Vinie Larsen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Karin Thomsen, udpeget af Domea May Houmann Vinie Larsen Ballerup Boligselskab Referat af ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 18. august 2011, kl. 18.00 i bestyrelseslokalet i Bispevangen 12, st.th. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Dagsorden til formøde til repræsentantskabsmøde. Torsdag den 19. marts 2015 kl. 17.00. Mødested: Restaurant Tronborg, Grenåvej 2, 8900 Randers

Dagsorden til formøde til repræsentantskabsmøde. Torsdag den 19. marts 2015 kl. 17.00. Mødested: Restaurant Tronborg, Grenåvej 2, 8900 Randers A/B Gudenå Dagsorden til formøde til repræsentantskabsmøde Torsdag den 19. marts 2015 kl. 17.00 Mødested: Restaurant Tronborg, Grenåvej 2, 8900 Randers Dagsorden til formøde til repræsentantskabsmøde i

Læs mere

Lisbeth oplyste, at der er mange flytninger, særligt mange beboere, der flytter til ejerboliger.

Lisbeth oplyste, at der er mange flytninger, særligt mange beboere, der flytter til ejerboliger. Lisbet Schaltz Claus S. Hansen Helle Juul Lene Terpe Almenbo Kim Pasternak, Boligkontoret Lone Schock Malene Aagaard Kristensen Hanne Nygård Jensen Center for By, Kultur og Erhverv Referat af dialogmøde

Læs mere

227. Godkendelse af dagsorden

227. Godkendelse af dagsorden Dagsorden til mødet i Byrådet den 6. oktober 2011 kl. 18:00 i Byrådssalen, Hadsund Rådhus Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 22 Godkendelse af dagsorden 228 Kirkens budget 2012 229 Budgetforslag for 2012

Læs mere

Socialudvalget. Beslutningsprotokol

Socialudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Socialudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. oktober 2007 Lokale: 2, Dronninglund Rådhus Tidspunkt: 08.30-10.30 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/83 Mødekalender for 2008...

Læs mere

RÅDERETSREGLER. Afdeling 412 - Bekkasinvej. Inkl. information om installationsret/parabol

RÅDERETSREGLER. Afdeling 412 - Bekkasinvej. Inkl. information om installationsret/parabol RÅDERETSREGLER Inkl. information om installationsret/parabol Afdeling 412 - Bekkasinvej Side 2 af 7 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Individuel råderet... 3 Skillevægge... 4 Godtgørelse ved fraflytning...

Læs mere

Kim efterlyste en underskrevet anvisningsaftale for Søtoften. Det blev aftalt at boligselskabet sender aftalen.

Kim efterlyste en underskrevet anvisningsaftale for Søtoften. Det blev aftalt at boligselskabet sender aftalen. Hagen Ahlgreen Jette Fesner Bettina Foltinger Liselotte Hvidt Ballerup almennyttige Boligselskab Kim Pasternak, Boligkontoret Lone Schock, Malene Aagaard Kristensen og Hanne Nygård Jensen Center for By,

Læs mere

Udnyt råderetten i din bolig

Udnyt råderetten i din bolig Udnyt råderetten i din bolig Reglerne om råderet handler om, hvordan du som beboer kan ændre på din bolig, så den passer bedre til dine behov og din pengepung. Der er to typer af råderet - den individuelle

Læs mere

Boligselskabet Danbo informerer

Boligselskabet Danbo informerer Boligselskabet Danbo informerer Herunder kan du læse en kort orientering om emner, der har været behandlet på bestyrelsesmøderne i perioden 01.03.2015 til 01.06.2015. 1 Lærkevej projektet Projektet på

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14-02-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Gunnar Nielsen ankom kl. 16.06 efter behandlingen af pkt. 26

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

Kapitaltilførsel til Østjysk Bolig og Beder- Malling Boligforening

Kapitaltilførsel til Østjysk Bolig og Beder- Malling Boligforening Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 30. juni 2014 Kapitaltilførsel til Østjysk Bolig og Beder- Malling Boligforening Bevilling af kommunal kapitaltilførsel til Østjysk

Læs mere

SILKEBORG KOMMUNE Etablering af botilbud efter serviceloven og efter almenboligloven

SILKEBORG KOMMUNE Etablering af botilbud efter serviceloven og efter almenboligloven SILKEBORG KOMMUNE Etablering af botilbud efter serviceloven og efter almenboligloven Nedenstående beskrivelse forudsætter en kommunal etablering og omfatter efter aftale med Silkeborg Kommune alene forholdene

Læs mere

NOTAT. Investeringspolitik Dato: 1. maj 2014

NOTAT. Investeringspolitik Dato: 1. maj 2014 NOTAT Investeringspolitik Dato: 1. maj 2014 Billund kommunes overordnede økonomiske politik, har i en årrække i hovedsagen været koncentreret om, at sikre et ordinært overskud på den skattefinansierede

Læs mere

indstilling. Århus Kommunes kvote for nybyggeri af almene ungdomsog familieboliger i 2007 samt overslag for 2008 til 2010

indstilling. Århus Kommunes kvote for nybyggeri af almene ungdomsog familieboliger i 2007 samt overslag for 2008 til 2010 Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Teknik og Miljø Den 21. februar 2007 Århus Kommunes kvote for nybyggeri af almene ungdomsog familieboliger i 2007 samt overslag for 2008 til 2010 Århus Kommune

Læs mere

Ejendoms- og Arealudvalget

Ejendoms- og Arealudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 10. april 2013 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Kystagerparken, By- og Teknikforvaltningen Anders Wolf Andresen, Steen Ørskov, Arne Bech, Ømer Kuscu Bemærkninger:

Læs mere

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018 Notat Haderslev Kommune Økonomi og Udbud Gåskærgade 26 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 13. maj 2014 Sagsident: 14/14080 Lb.nr. 97953 Sagsbehandler: Jytte

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde i Ryhaven onsdag den 1. juni kl. 19 i Fælleshuset

Afdelingsbestyrelsesmøde i Ryhaven onsdag den 1. juni kl. 19 i Fælleshuset ONM, den 24-5-11 Afdelingsbestyrelsesmøde i Ryhaven onsdag den 1. juni kl. 19 i Fælleshuset 1. Møde med beboere 2. Godkendelse af referat 3. Godkendelse af dagsorden 4. Informationer fra Varmemester/Inspektør

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE

FREDERIKSHAVN KOMMUNE FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 18-01-2000 Mødedato: 18-01-2000 Mødetidspunkt: kl. 15.00-17.30 Mødested: B101, Børne- og ungdomsforvaltningen Fraværende: # 56136/20-01-2000 18-01-2000

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Referat Sted Start. 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30

Bestyrelsesmøde. Referat Sted Start. 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30 Referat Sted Start 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30 Deltagere Niels Kruse, Karl Jørgensen, Lotte Pluzek, Lars Olsen, Kjeld Kjeldsen, Per Carstens og Palle Rasmussen. Endvidere deltog suppleant

Læs mere

Resumé Der er udarbejdet revideret forslag til takster for daginstitutioner og dagpleje i 2008.

Resumé Der er udarbejdet revideret forslag til takster for daginstitutioner og dagpleje i 2008. Møde i den 09.10.2007, kl. 08:00 i udvalgsværelse 1 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1... Forslag til takster daginstitutioner og dagpleje 2008. 2 2... Indss i forbindelse med overgange. 3 3... Meddelelse:

Læs mere

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger 4-årsbudget 2010-2013 Nr. 9 ØKONOMI & PLANLÆGNING Konsulent & Planlægning Dato: 18. september 2009 Tlf. dir.: 4477 2231 Fax. dir.: 4477 2743 E-mail: kst@balk.dk Kontakt: Kåre Stevns Sagsnr: 2009-4695 Dok.nr:

Læs mere

PWC DEN 21. JANUAR 2014. Særlige støtteordninger og regnskabsførelse

PWC DEN 21. JANUAR 2014. Særlige støtteordninger og regnskabsførelse PWC DEN 21. JANUAR 2014 Særlige støtteordninger og regnskabsførelse Muligheder for støtte Boligsociale aktiviteter/huslejestøtte (boligsocial indsats) Renoveringsstøtte Kapitaltilførsel, herunder fællespuljetilskud

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2014 BILAG 1

RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2014 BILAG 1 RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2014 BILAG 1 Indhold PLACERING OG PROJEKTINDHOLD S. 2 DOMEA: TINGVEJ (AFD. 3512) S. 3-4 AAB: VOGNMANDSMARKEN (AFD. 103) S. 5-6 LEJERBO: LÆRKEVEJ (AFD. 107-0) S. 7-8 1 RENOVERING

Læs mere