Jeg er Guds kære barn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Jeg er Guds kære barn"

Transkript

1 Jeg er Guds kære barn ß Í ß Í & Inderligt q = vers overstemme ad lib, vokal eller instrumental.. J Jeg er Guds kæ - re barn, vel - sig - nel - ser jeg får, [ C F (G) C F C &. j..?. Jeg er Guds kæ - re barn, og han har sendt mig her, har. Jeg er Guds kæ - re barn, med øn - sket stærkt og rent: At. Jeg er Guds kæ - re barn, vel - sig - nel - ser jeg får, hvis &.... j. hvis jeg hans vil - je gør, til ham en - gang jeg når. Oh, A7 Dm D7 G & #. j #.? gi - vet mig et jor - disk hjem, med far og mor så kær. jeg en dag for - står hans ord, og før det er for sent! jeg hans vil - je gør hver dag, til ham en - gang jeg når.. j #.

2 & led mig, før du mig, hjælp mig at fin - de vej. ß Í & Kor C G G7 C?. j. Led mig, før mig, gå du med mig, hjælp mig fin - de vej... ß Í &. J. j. Lær mig, hvad jeg gø - re må, for hjem til Gud at nå. C7 F (Dm) [ G7 C &. j.? Lær mig hvad jeg gø - re må, for hjem til Gud at nå. b.. Jeg er Guds kære barn, jeg løfter får af Gud: En himmelsk herlighed jeg når, hvis blot jeg holder ud. Tekst: Naomi Ward Randall, f IRI.. vers 978 IRI Musik: Mildred Tanner Pettit, IRI. Arr: Darwin Wolford, f. 96. Arr. 989 IRI Se også Salmer og Sange (99), nr. 9, et firstemmigt arrangement i et højere toneleje.. Sl 8:6; Mosiah : L&P :7

3 Børn over hele verden Andægtigt q. = 6 (Slå to slag i takten) [ D A7 & # # 6 8 j j.? # # 6 8. & # # j J Når da - gen er slut - tet, vi knæ - ler ned, al - le ver - dens børn i tak -.. D (Fsm) G D j... nem - lig - hed. På den - ne må - de hvert barn på vor jord si - ger? # j j #. j... A7 [ D A7 D & # #.. tak, tak med hver si - ne ord.? # # j klaver. j j j. j j. j & # # j A7.. j j j.... Gra - cias. Mã - lõ. Wir dan - ken dir. Fra he - le vor jord hør s et (gra - sjas) (mah - loh) (Vir dan - ken dir)? # #......

4 & # # D G A7 j.. j... bør - ne - kor. No n si r thanks, an - dre mer - ci, (thanks) (mer - si)? # #. j. j. D A7 D & # # j U j. j. Kan - sha si - ma - su, de stem - mer i. Vor him - mel - ske Fa - der (kahn - shah sji - mah - su)? #. # j... u A7 & ##. j j j. hør dem; for han for - står hvert sprog. Vor? # #..... (Fsm) G D & # # j. j J? # j j #... & # #? # # him l - ske Fa - der ken - der dem, han dem el - sker. A7 D (G) (D) D (G) (D) j. el - sker hver og én. j. J J. & D J.. J dolce et rit....?. Ikke-danske ord for tak: spansk: gracias tongansk: mãlõ tysk: wir danken dir engelsk: thanks fransk: merci japansk: kansha shimasu L&P 9:7 Tekst: Peggy Hill Ryskamp, f IRI Musik: Beth Groberg Stratton, f IRI j J

5 Barnets bøn ß Í ß Í ß Í Andægtigt q = 6 69 Syng stemmerne hver for sig dernæst sammen. & bb & bb L Ó. Him - mel - ske Bf Ef F & bb? bb.... & bb j. { Fa - der, er du virk - lig der? Hø - rer du og be - sva - rer hver en L& bb {.. Bed, han er der. Tal, han vil Bf Ef F & bb {? bb. { & bb.. j j... j bøn jeg be r? Og er din Him - mel mon langt her - fra? Nej, den sy - nes L& bb # lyt - te. Du er hans barn. Han Bf Ef D7 Gm & bb #? bb.

6 & bb ß Í ß Í ß Í j. gan - ske nær mig, når jeg be r. Nu, kæ - re Fa - der, jeg for - L& bb vil dig om - fav - ne, Han hør din C7 F7 Bf & bb n? bb.... & bb j j står de ord, som Je-sus sag - de til dis - cip - le her på jord: Lad blot de små kom - me hen til L& bb. # bøn. Gud el - sker børn, ja, Guds ri - ge er Ef F Bf Ef D7 & bb #? bb.... & bb { ( ) mig. Fa - der i bøn jeg kom - mer nu til dig.. Him - mel - ske dig. L& bb... de - res, i Him - mel, på jord. jord. Gm Efm Bf F7 Bf Bf & bb { ( )? b b Ó b. { { Tekst og musik: Janice Kapp Perry, f Janice Kapp Perry. Denne sang kan kopieres til lejlighedsvis, ikke-kommercielt brug i kirke og hjem. Matt 9: L&P :0

7 Jeg ved, min Fader lever ß & Blidt q = 7 9 & Ó Legato h.h. Í v.h.? C G G7 C F med pedal. j. simile. Jeg ved, min Fa - der le - ver, el - sker (. I) tro jeg her på jord skal føl - ge Guds { { { ß Í C A7 Dm B7 C &. #.. & j # mig, og Ån - den hvi - sker det til mig og si - ger, det er plan, og Ån - den hvi - sker det til mig og si - ger, at jeg? # # # ß & Í? E G7 C G7. C. C &.. j ( n ). {. J sandt og si - ger, det er sandt.. I kan og si - ger, at jeg kan. # rit. n h.h. { { J j h.h. Denne sang kan spilles firhændigt. En person spiller akkompagnementet, mens en anden spiller melodien en oktav højere end noteret. Tekst og musik: Reid N. Nibley, f Arr: Reid N. Nibley 989 IRI Se også Salmer og Sange (99), nr. 96 Moroni 0: Abr : 6

8 Jeg takker dig, Fader Jævnt h = 8 (Slå to slag i takten) G & # ##? # & # [ #.. Jeg tak - ker dig, Fa - der i him - me - lens hjem, du med. Hjælp mig væ - re ven - lig og kær - lig al - tid og w w w. C G A7 D #.. god - hed og kær - lig - hed le - der mig frem. Jeg ly - de min fa - der og mo - der med flid. Nu jeg? # w w G & # ## #. tak - ker for ven - ner, for - æl - dre og hjem, og be - der i Je - su vel - sig - ne - de navn be -? # w w w. w. C [ & #? # (Am) A7 D7 G Tekst: Anon. Musik: George Careless, 89 9 # # n for alt det go - de jeg ny - der hos dem. skyt og vel - sign mig og tag mig i favn. # #... Ef :0 Alma 7:6 7

9 Ærbødighed Andægtigt q = 8 00 [ D G A7 D & # #. j Fa - der jeg ær - bø - digt står, og i dit hus jeg stil - le går;? # # w B7 E7 A7 & # #. j # # n ( n )? # # ( ) fol - der hæn - der un - der bøn, og tæn - ker stil - le på din Søn; # # D G A7 D & # #. j lyt - ter til dit ord i - sær, for i dit hus jeg er dig nær.? # # w B7 Em (Dd) D A7 D & # #. j # n (# )? # # Må min tan - ke til dig gå, så jeg ær - bø - digt ta - le må. # b & # # D7 G D [ A7 D. j Fa - der jeg ær - bø - digt står og i dit hus jeg stil - le går.? # nw dolce et rit. # w b Tekst og musik: Mildred Tanner Pettit, IRI Mosebog 9:0, 6:

10 Kære Gud, hør på mig Andægtigt q = 8 96 C & dolce? [ Tekst og musik: Clara W. McMaster, IRI. Copyright fornyet 987. G7 Kæ - re Gud, hør på mig, kær - ligt tæn - ker vi på dig. &? Ro - ligt vi stem - mer i blidt vor lil - le me - lo - di. &? C7 C F b w Stil - le nu be - der vi med ær - bø - digt sind: rit. Fm C [ G7 C & b # w Lad din Hel - lig - ånd da gå i vort hjer - te ind.? dolce et rit. w w L&P 9:

11 Når jeg vil ære min himmelske Fader Ærbøbigt q = 6 G (Em) G C [ & #.. j Når jeg vil æ - re min him - mel - ske Fa - der, så bli - ver jeg? # G C G & #.... stil - le og blid. Jeg tæn - ker med glæ - de på det, han har? # Tekst og musik: Maggie Olauson, f , Maggie Olauson. Alle rettigheder forbeholdt. Denne sang kan kopieres til lejlighedsvis, ikke-kommercielt brug i kirke og hjem. Em A7 D7 & #. j. #..... gi - vet til mig i den sid - ste tid, men hvis? #..... G (Em) G C & #. jeg vil ham æ - re, da skul - le det ske, ja bå - de i? # D7 G C Csd & #. n. ger - ning og ord. Jeg fø - ler ham nær, når ær -? #.. #. #. G Em [ Am D7 G & #.. bø - dig jeg er, mens jeg le - ver mit liv her på jord.? #.... L&P 8: L&P 09:

12 Jeg vil lære ærbødighed Andægtigt q = 9 0 [ F C7 F & b w w w Jeg el - sker Gud i Him - len, og hå - ber jeg kan vær? b w w w w & b U bw. # # F7 Gm [ F C7 F mer ær - bø - dig for min Gud, så Her - ren er mig nær.? b w Tekst og musik: Wilma Boyle Bunker, f IRI rit. n u..

13 Kan et lille barn som jeg Andægtigt q = 0 69 [ Bf F7 Bf & bb.. Kan et lil - le barn som jeg ær - ligt si - ge tak til dig?. Frug - ter - ne og bær - re - ne, fug - le - sang i træ - er - ne,? bb F Dm C7 F & bb n? bb Ja, oh ja, vær sand og god, al - drig gør din Gud i - mod. so - lens skin og må - nens lys, al - ting tje - ner til Guds pris. Cm F7 Gm (Cd) F7 & bb.. Elsk kun Her - ren, gør din pligt, lær at si - ge in - der - ligt: Og et lil - le barn som jeg si - ger ær - ligt tak til dig: ( b ).? bb b.

14 Bf Ef C7 F7 & bb. n. b P Kor? bb & bb Fa - der i Him - len, Fa - der i Him - len, # Tekst: Mary M. Dodge, 8? 90 Musik: W. K. Bassford, [ Bf Ef F7 Bf jeg tak - ker dig, jeg tak - ker dig.? bb ( ) L&P 9:7 Tess :; Sl 00:

15 Tak til vor Fader Jævnt q = [ F C7 F Gm C7 & b j. Tak til vor Fa - der, si - ger vi,. Gi - ver os øj - ne, ø - rer, fod.. Og du som gi - ver far og mor,. Tak til vor Fa - der, si - ger vi,? b j. F C7 F [ Gm C7 F & b du som al - tid står os bi. Hæn - der, tøj og ma - den god. ja, end - og en lil - le - bror. du som al - tid står os bi.? b Tekst: Robert Louis Stevenson, Musik: Franz Joseph Haydn, Sl 9: Tess :8

16 Hvad enten jeg hører fuglenes sang Udtryksfuldt q. = 0 6 (Slå to slag i takten) [ Ef & bb b 6 8 j J..... Hvad en - ten jeg hø - rer fug - le - nes sang, el - ler. Jeg har få - et øj - ne, så jeg kan se på? bb b 6 8 j. j. Cm G Af & bbb j.. n. j b j. stir - rer mod him - lens blå, hvad en - ten jeg mær - ker far - ver - ne rundt om - kring, jeg har få - et ø - rer,? bb b j. Bf7 J Ef Af Ef & bb b... regn på min krop, el - ler vin - den, som blæ - ser der - så jeg kan hør de ly - de, som er om - kring? bb ( b. ). b J & bb b.? bb b Bf7 Ef Bf7 j J.. j.. på, hvad en - ten jeg ser en ro - se rød, el - ler mig. Jeg har få - et liv, og sjæl og sind, og jeg j j. j. J

17 Cm G7 [ Af & bbb j n. j.. føl - ger bør - ne - leg, så fry - des jeg o - ver den tak - ker dig Fa - der kær, for al - le de ting, som jeg? bb b j... J. U j Ef Af Ef Bf7 Ef & bb b J.? bb b dej - li - ge jord, som vor Fa - der har skabt her til mig. ny - der på jord, for din kær - lig - hed mod mig i - sær.... J. u Tekst og musik: Clara W. McMaster, IRI. Arr. 989 IRI Mos

18 For sundhed, kraft Kanon Andægtigt q = F C7 F C7 F C7 F & b.? b [ ➀ ➁ ➂ ➃ For sund - hed, kraft og dag - ligt brød, vi tak - ker dig oh, Gud. Del børnene op i grupper, for at synge denne sang som kanon. Ved hvert tal sættes en ny gruppe igang. En kanon kan synges med eller uden akkompagnement. Tekst og musik: Anon.. L&P 6:8

19 Vi bøjer vore hoveder Andægtigt q = 7 9 & bb? bb & bb [ Tekst: Anna Johnson, Musik: Alexander Schreiner, Bf Ef Bf F7 Bf. j j. Vi bø - jer vo - re ho - ve - der, mens vi i stil - hed be r, vi. Vi luk - ker vo - re øj - ne i, og be r at vi i - dag, be -. J. j Ef A7 [ Bf F7 Bf # j tak - ker dig, vor Fa - der god, for alt hvad du os gi r. skær - met bli r mod synd og alt, som ej har dit be - hag.? bb # n Ó Alma 7:

20 Han sendte sin Søn Udtryksfuldt q = F C7 F C7 F & b? b med pedal Gm C7 F Dm & b. j P F j Hvor - dan for - tal - te j Fa - de - ren om kær - lig - hed og om - sorg? Han send - te Søn - nen? b G7 F C7 F & b.. j. j. j n ned på jord med fred og hel - lig - hed. Hvor - dan be - ly - ste? b Gm C7 F7 Bf & b. j j. b..? b Fa - de - ren den vej, vi skul - le føl - ge? Han send - te Søn - nen F G7 C7 F Bf. & b. j. j. j Ó b? b ned, som for - an gik og vi - ste vej. Hvor - dan be - lær - te n ( )

21 F Dm Gm A7 Bf & b.. j. j j # n Fa - de - ren om of - fer og om død? Han send - te Søn - nen ned? b f A7 D7 Gm C7 & b.. j. j.. j # n for at dø og at - ter at op - stå.? b #? b g Bf F- - G7 C7 U F - & b. j. j. ( b) j n. Tekst: Mabel Jones Gabbott, f. 90 Musik: Michael Finlinson Moody, f Mabel Jones Gabbott og Michael Finlinson Moody. Arr. 989 IRI. Denne sang kan kopieres til lejlighedsvis, ikke-kommercielt brug i kirke og hjem.. F Gm C7 F7 & b g j. j. j b. Hvad be - der Fa - de - ren os om, og hvad mon skrif - ten læ - rer? Hav tro, hav håb, lev som hans Søn, hjælp an - dre på din vej.? b rit... u Bfm F & b j j U. j j U...? b Hvad be r han om? Lev som hans Søn! b b u P π. u. Moroni 7:8; Nephi 7: Joh :6; :

22 Da Josef drog til Betlehem Eftertænksomt q = 0 6 [ F C F C7 F & b? b. Da Jo - sef drog til Bet - le - hem, jeg tror, han ord - ned. Jeg tror, han på den trav - le kro, kun sag - de mil - de C7 F Em A7 & b. # alt: Gjord værk - sted rent og ryd - ded op, så ord, men skæl - ved ved det sto - re kald at? b Dm G7 C7 F A7 & b. n # alt var pænt og rent. Han sad - led æ - slet hjæl - pe barn til jord. Må - ske i aft - nens? b ( b. )..

23 Dm A7 F C7 & b. og fik sat Ma - ri - a på dets ryg. Og kø - lig - hed han glat - ted svø - bets bånd. Og? b # n ( ) F Em A7 Dm C7 F & b #.. pak - ked brød og ge - de - ost, så rej - sen ku vær tryg. Je - sus føl - te stil - le fred ved Jo - sefs bli - de hånd.? b Tekst: Bessie Saunders Spencer, IRI. Copyright fornyet. Musik: I. Reed Payne, f IRI.. F Bf F C7 F Dm Gm C7 & b.. Han stod ved kryb - bens sim - ple seng og dæm - ped lyg - tens skær og Dolce? b [ F Em A7 Dm C7 F & b #..? b holdt det lil - le Je - sus - barn, og Him - len var så nær & { { Luk : 7

24 Julenat Jævnt q = [ G D7 G D7 & #? #. Stjer - ner blin - ked, hyr - der drøm - te, vin - ter - nat var mørk og. Se den klar - hed og den nær - hed af den ju - le - stjer - ne Tekst: Nancy Byrd Turner, Musik: Polish carol; arr: Darwin Wolford, f. 96 p P F f Tekst 90, the Westminster Press; fornyet 98; fra HYMNS FOR PRIMARY WORSHIP. Tilpasset og anvendt med tilladelse fra Westminster/John Knox Press. Arr. 989 IRI. KOPIERING FORBUDT. G D7 G D7 & # kold. Eng - le - san - ge send - te klan - ge ned til hyr - der - ne på stor. Stjer - nen le - der vi - se mænd, som rej - ser hen, hvor Je - sus? # G C D Em & #? # jord. Hør, de syn - ger, hør det klin - ger, klok - ker rin - ger, ju - len bor. Hvil - ken skøn - hed, hvil - ken mild - hed, se den skin - ner, se den. J. J. J D7 G D7 Em [ Am D7 G & # brin - ger! Lyt nu, vi kan hø - re det! strå - ler! Ju - le - stjer - nen ju - le nat. U p? #. J u U Luk :8 Matt :

25 Til en stald så lav og ringe Mildt q = 80 9 [ G C G C G Em & #. j. Til en stald så lav og rin - ge, hvor kun får og. Gud os send - te den - ne ba - by fra sin Him - mel? #. j & # # A7 D7 G C G C n. j ok - ser lå, bar en kær - lig mor sin ba - by til os ned. Han kom her for os at læ - re? #. j & # G Em Fs7 Bm D7 G # til en kryb - be fyldt med strå. Hun det navn Ma - om sin sto - re kær - lig - hed; der - for eng - le? # # & #? # D7 G C G [ D7 G ri - a bar, Je - sus Krist den ba - by var. for os sang fuld af fryd den ju - le - sang. Tekst og musik: Patty Smith Hill, , og Mildred Hill rit. Luk :7,

26 Barn Jesus i krybben Duet Som en vuggesang q = 00 6 &. C G7 C j. j. Det lil - le barn Je - sus i kryb - ben sov sødt, for -. Skønt kvæ - get i stal - den for - styr - red hans søvn, ej. Jeg be r dig: O bliv Her - re, Je - sus hos mig. Vel -? G7 C G7 &. j? u - den en seng og i fat - tig - dom født. Men græd el - ler kla - ged vor Her - re, Guds søn. Jeg sign al - le små børn og elsk og - så mig. Be - [

27 &. C G7 C j Tekst: Tilskrives Martin Luther, 8 6 Musik: Charles H. Gabriel, j him - me - lens stjer - ner så ned, hvor han lå, det el - sker dig Je - sus, fra Him - len se ned, og var os som di - ne, den stund vi er her, og? F C G7 C &. j. j. j ( ) lil - le barn Je - sus på le - je af strå. værn om mit le - je og skænk mig din fred. tag os til Him - len at bo hos dig der.? *Kor G7 C G7 &.. Ó Ó Sov sødt sov sødt sov sødt barn sov sødt sov sødt? Ó C & Ó G7... b. Ó Je - sus i din stald! Sov sødt sov sov sødt?.. Ó C G7 C (F) C &.. Ó? sødt sov sødt min Gud på jord. sov sødt, sov sødt min Gud, min Gud på jord. Ó *Koret kan synges én- eller tostemmigt Luk : 7 Luk 8: 7

28 Marias vuggesang Udtryksfuldt q = 7 80 Ef & bb b? bb b Bf & bb b Fm n b. Sov nu sødt, sov nu sødt, mit kæ - re barn sov nu. Dit ho - ved vil en kro - ne bær for din Ef. j. sødt i fred og ro. Dit magt - ful - de liv er plads i him - me - rig. Di - ne hæn - der, som end -? bb b [ Fm Bf7 Ef & bb b n b. nu be - gyndt, og din mor er nær og tro. Mens nu er små, snart vel - sig - nel - ser vil gi. Fred på? bb b j

29 ß Í & bb b Ef & bb b. j? bbb Ledsagende stemme ad lib. j. J Mens Jo - sef vå - ger nu i Fred på jord lød eng - le - ko - rets Af. j Jo - sef vå - ger nu i nat, er på jord lød eng - le - ko - rets sang, som vi - -. J. J ß Í ß Í & bb b. j & bb b. nat, er på him - len stjer - nen sat. sang, som vi al - le stem - mer i. Tekst: Jan Underwood Pinborough, f IRI Musik: Tysk folkemelodi, arr: Darwin Wolford, f. 96. Arr. 989 IRI Fm Bf7 Ef j. j him - len her en stjer - ne sat. al - le stem - mer i en - gang.? bb b. j.. J Sov nu sødt, sov nu sødt, mit & bb b n b. kæ - re barn, sov nu sødt i fred og ro. Fm Bf7 Ef & bb b n b kæ - re barn, sov nu sødt i fred og ro.? bb b Sov nu sødt, sov nu sødt, mit rit.. j Es 9:6 Luk :7 9 Matt :

30 Nu lytter min lille Blidt q = 0 0 [ Ef & bb b. j. n j. Nu lyt - ter min lil - le, og hø - re du skal, at. Om det - te be - ret - ter en eng - le - nes hær, af. Og hyr - der - ne fin - der, som eng - len har sagt, at? bb b & bb b.. J? bb b Ef Bf7 # n j Her - ren i kryb - ben be - gynd - te sit kald. Han Him - me - lens skøn - hed om - strå - let den er. En bar - net de sø - ger, i kryb - ben er lagt. Hans Bf7 & bbb. j. n j fød - tes så rin - ge i fjer - ne - ste land, et tin - dren - de stjer - ne blandt an - dre er klar, den le - je er rin - ge, hans seng er af strå, men? bb b

31 & bb b. j.? bb b Kor barn var han, mon det du tæn - ke dig kan. vi - ser, hvor bar - net sin bo - lig nu har. han vil os vi - se den vej, vi skal gå. Bf7 Ef Bf7 & bb b. j? bb b.. Ef j. Sov sødt min lil - le, du er mig kær! Sov sødt min Ef & bb b.. J? bb b & bb b..? bb b # n j. Bf7. j lil - le, ej ondt når dig her! Sov sødt min lil - le, j.. Ef Af [ Bf7 Ef. j du er mig kær! Je - sus dig skær - mer, han bar - net er nær. Tekst og musik: Joseph Ballantyne, Luk :7 6 Matt : Ledsagende stemme til verset ad lib & bb b.. Sov sødt min lil - le, oh sov (etc.) & bb b. j. n j. Nu lyt - ter min lil - le, og hø - re du skal, at Her - ren i. Ledsagende stemme: Patricia Haglund Nielsen, f IRI

32 Snart kommer julen ß Í & #? # Inderligt q = { { Am Bm Am D G D7 C G & #. j. j.. Snart kom - mer ju - len, den dej - li - ge tid.. Det - te er stjer - nen, som skin - ner så klart,. Det - te er stal - den, det sim - ple - ste bo;? #....

33 C G A7 D7 & #. #. n Syng den - ne ju - le - sang, stem i med flid. op - ly - ser ver - den så lunt og så rart. kvæ - get og få - re - ne ven - ter med ro.? #.. G D7 B7 Em & #. j. j #.. Syng om det un - der i Bet - le - hem, Det - te er eng - len, der si - ger de ord Det - te er kryb - ben med hø som en seng,? #.. C G Am D7 G & #. da Je - sus kom fra sit him - mel - ske hjem. om Je - su fød - sel og fred på vor jord. re - de til Je - sus, den him - mel - ske dreng.? #.... Dette er hyrder med ydmyge sind,. Se nu hans moder, Maria så skøn; skynder sig hen og i stalden går ind. Josef, som fostred så ædelt Guds Søn. Dette er vismænd, som gaver har med; Følger vi barnet fra Betlehem, stjernen de fulgte, da de drog afsted. så skal vi bo i hans himmelske hjem. Billeder eller figurer, der passer til hvert vers, kan fremvises under forspillet til verset. Tekst: Patricia Kelsey Graham, f IRI. Efter Avon Allen Comptons digt The Nativity Story. Musik: Patricia Kelsey Graham, f IRI.. ( ).. Luk : 6 Matt : { {

34 Engang var Jesus et lille barn Blidt q. = 6 6 (Slå to slag i takten) [ C G & 6 8 j j j j j. En - gang var Je - sus et lil - le barn, et lil - le barn som. Og han var god som an - dre børn, tog del i mun - ter? 6 8 C &. j j. G j jeg. Og han var god og han lær - te mig at leg. Og når al - ting var ham i - mod, var han?. [ C Kor F & j.? gå på ret - te vej. blid og blev ej vred... Så lil - le C D7 G G7 &.. #.... ven, må du og jeg? &.. C F C G7 C..... prø - ve at van - dre på hans vej.?.. Tekst: James R. Murray, 8 90 Musik: Joseph Ballantyne, Luk :0

35 Jeg tænker, når jeg læser Muntert q. = 6 (Slå to slag i takten) G C G [ & # 6 8 j.. #. Jeg tæn - ker, når jeg læ - ser de gam - le ord om. Jeg øn - sker min pan - de hans hånd hav - de rørt, at hans? #6 8. J j #... C (A7) D7 & #.. #. # n J Je - sus, som stil - le gik om og ar - me var lagt om - kring mig, oh,? # J. j. J j G (G7) C G & #.. b J J kald - te de små børn til sig i sin hjord; oh, blot hav - de hans kær - li - ge røst jeg blot hørt: Lad kun? #.... [ C G D7 G & #. J og - så til mig her han kom. al - le små kom - me til mig.? # j Tekst: Jemima Luke, Musik: Leah Ashton Lloyd, j. Nephi 7: Luk 8:6

36 Læs en historie om Jesus Andægtigt q. = (Slå to slag i takten) Bf F7 Bf [ & bb j.. Læs en hi - sto - rie om Je - sus, én jeg har kær,. Læs om den - gang da de små børn, stod ved hans fod,. Læs om det stor - men - de hav, da bøl - ger - ne brød,? bb & bb.... G7 F C7 F. j. en som han vil - le for - tæl - le, hvis han var her, og han vel - sig - ned dem al - le, han var så god. den - gang dis - cip - le - nes bå - de de kom i nød,? bb.. n... n.... F7 Bf Bf7 G7 Cm & bb.. j.... b j..... en fra hans van - dring på li - vets vej. Kær - li - ge ord og ger - nin - ger giv, og hvor - dan Je - sus ven - ligt men fast? bb.. b... J n.. & bb. F7 Gm Gd [ Bf F7 Bf Tekst: W. H. Parker, f. 9 Musik: Frederic A. Challinor, j. U. # n... j. Læs lidt om Je - sus, det el - sker jeg. alt kan vi læ - re fra Je - su liv. dæm - pe - de vind og bøl - ger i hast.? bb ( n ) u. Matt : Mark 0: 6; Luk 8:

37 Jesus er en dyrebar ven Andægtigt q. = 6 (Slå to slag i takten) [ G C G D7 G & # 6 8 j. #. j. j j. #..? #6 8. Je - sus er en dy - re - bar ven, han er al - tid nær.. Kær - ligt og ær - bø - digt vi nu på bør - ne - vis... Tekst: Anna Johnson, Musik: Alexander Schreiner, C G D7 G [ & # j j. j j.. #.. #. Han os hø - rer, når vi be r, al - le har han kær. syn - ger, Je - sus, højt din pris, syn - ger højt din pris.? # Nephi 7:,

38 Et solskinsbarn & b 6 8 Muntert q. = 8 F? b 6 8. j.. C7. Jeg bør et sol - skins - barn væ - re, et sol - skins - barn hver. Kær - lig Gud vil jeg skal væ - re og god ved alt jeg F & b..? b & b j j j C7. j.. dag, i al min dag - li - ge fær - den, i ser, ven - lig og god og ham æ - re, hans j (Slå to slag i takten) j [ F.. hjem og ven - ne - lag. små børn så - dan er.? b. j Kor j. J Som sol - skin, som

39 C7 & b.... F j sol - skin, Gud vil jeg skal væ - re sol - skin, som? b Tekst: Nellie Talbot Musik: Edwin O. Excell, 8 9 C7 & b. J.... sol - skin, som sol - skin, som sol - skin jeg væ - re vil.? b F... Matt :6

40 Jesus siger: Elsk enhver Med sjæl q = 0 0 Ef Bf7 Cm F7 Bf & bb b? bb b & bb b [ n w Je - sus si - ger: Elsk en - hver, mod dem kær - lig vær! w w Ef C7 Fm [ Ef Bf7 Ef n w Al - le el - sker dig i - gen, når du kær - lig er.? bb b Tekst og musik: Moiselle Renstrom, Matt : 6; :7 9 Joh : w

41 Jeg prøver at bli som Jesus ß Í Bestemt e = 0 6 Bf Bf7 Ef Efm Bf Ef & bb j j..? bb 6 j 8 b.... b... J C7 F Bf F Ef Efm & bb. j. J {. J J? bb.. Jeg prø - ver at bli som Je - sus og (. Min) næ - ste jeg al - tid el - sker, jeg { j j j b j j Bf Ef F7 Bf Bf7 & bb j.. j j J. van - dre den vej, han gik. Hans kær - lig - hed er det tje - ner ham som min ven. Jeg læn - ges med fryd mod? bb.. j b. j...

42 Ef Cm Bf Ef D7 & bb. j j. j...? bb J møn - ster, jeg gen - nem hans ger - ning fik. Men da - gen, når Je - sus er her i - gen. Jeg j Tekst og musik: Janice Kapp Perry, f by Janice Kapp Perry. Denne sang kan kopieres til lejlighedsvis, ikke-kommercielt brug i kirke og hjem. j. #. Gm Dm Ef Dm Ef Dm & bb.. j J J så, når jeg fri - stes og væl - ger for - kert, må jeg hø - re ef - ter, når den prø - ver at hu - ske de lek - tier, han gav, mi - ne tan - ker fyl - des af den? bb J... J J Cm7 F7 Kor Bf Bf7 Ef Bf & bb..... stil - le røst hvi - sker: Hel - lig - ånds hvi - sken:? bb j. El - sker hver - an - dre, som Je - sus har sagt. j b.. Ef Bf C7 F7 Bf Bf7.. & bb. j... n. b...? bb.. Prøv at vær ven - lig i alt, hvad du gør, vær kær - lig i tan - ke, i.. j. j b.. Ef Efm Bf F7. Ef Bf. Ef Bf & bb j.. j.... {. J J J J hand - ling og ord, som Je - sus os lær - te på jord.. Min jord.? bb.. b... j J. {. Joh :,

43 Min Frelser elsker mig & b? b & b Udtryksfuldt q = 76 8 [ F C7 Dm Gm7 C7.. Min Frel - ser el - sker mig, det ved jeg, for jeg. Min Frel - ser el - sker mig, og han er ved min. Min Frel - ser el - sker mig, han al - tid mig vel -. F (C7) F C7 Dm Gm7. mær - ker den var - me kær - lig - hed, han si - de, det fø - les mer og mer, hver sig - ner. Min tak den sen - der jeg, til? b j..

44 C7 F7 Kor Bf & b b.. sen - der til mig ned. gang jeg til ham be r. Han ved, jeg vil ham som le - der mig.? b j. w F Am Gm C7 G7 C & b. j.. j U? b w føl - ge ham, le - ve mit liv med ham. Min n u F C7 Dm Gm7 C7 F [ & b. Frel - sers kær - lig - hed, Han gi r mig frit og ger - ne.? b.. Min Frelsers kærlighed, jeg dele vil med andre. Den, som med glæde gi r, igen velsignet bli r. j. Tekst: Ralph Rodgers, jun., ; K. Newell Dayley, f. 99; og Laurie Huffman, f. 98 Musik: K. Newell Dayley, f. 99 Joh :0 978, 979 K. Newell Dayley. Anvendt med tilladelse. Alle rettigheder forbeholdt. Denne sang kan kopieres til lejlighedsvis, ikke-kommercielt brug i kirke og hjem.

45 Jesus opstanden Livligt q = 0 F C7 F & b U.....? b. (Som klokker) Je - sus op - stan - den u Bf F Bf F G7 C7 & b.. n. b. Je - sus vor ven, glæ - den os fyl - der, han le - ver i - gen..? b. F Bf A Bf F & b. j. b ( n) ( ) Højt vi ham pri - ser, når på - ske det er. Je - sus op - stan - den,? b.. & b C7 F Bf # n... #. n Tekst og musik: Thelma Johnson Ryser, IRI. Copyright fornyet 987. Matt 8: 0 -F Bf U C7 F.. Frel - ser han er. Je - sus op - stan - den, Frel - ser han er.? b... u rit..

46 Mon Jesus virkelig opstod Eftertænksomt q = Ef Fm Bf G Cm Ef7 & bb b. j. b? bb b [. Mon Je - sus vir - ke - lig op - stod fra gra - ven til vor gavn? Ja,. Mon Je - sus vi - ste sig for folk? Ja - vist, de så ham glad. De w Tekst: Mabel Jones Gabbott, f IRI Musik: Royce Campbell Twitchell, f IRI. n Af Ef C7 [ Fm Bf7 Af Ef & bb b w n. tre - die dag han den for - lod; sa Ma - ri - as navn. rør - te ved hans hånd og fod; så ham spi - se mad.? bb b w Andægtigt b Fm Bf G Cm Ef7 & bbb. b. Og der var mær - ker i hans hånd og et ar, fra spyd - dets stød. Mon? bb b w. n Af Ef C7 Fm Bf7 Cm G7 Fm Bf7 Ef & bb b n, U U w. n. Je - sus vir - ke - lig op - stod, ef - ter han var død? Åh ja, og det skal jeg.? bb b w. b u u Luk :6 Nephi :0 { {

47 Når Jesus atter kommer her & b Ærbødigt q = [ F Gm C7? b & b.? b. j. j. j. Når Je - sus at - ter kom - mer her, vil eng - le syn - ge. Når Je - sus at - ter kom - mer her, vil jeg så væ - re F Gm C7. j. j. da? Vil jor - den væ - re hvid af sne, må - der? Vil han så kær - ligt se på mig, og & b F. ske det for - år er? Må - ske en stjer - ne vil vi sam - men be? Hver dag jeg ly - dig? b Bf j

48 F C7 F & b. j. j.? b & b vi - ser sig, så klart som in - gen før, vil er mod ham, et lys jeg væ - re vil, så Tekst og musik: Mirla Greenwood Thayne, Mirla Greenwood Thayne, Provo, Utah. Fornyet 980. Anvendt med tilladelse. Denne sang kan kopieres til lejlighedsvis, ikke-kommercielt brug i kirke og hjem. Bf F C G7. j U. j nat til dag for - vand - let bli? Vil fug - le - sang op - an - dre og - så sø - ge til, det lys som Je - sus? b & b U. C7 F Gm C7? b u n. j. j. hør? Jeg ved, han kald - er si - ne små at er. Den dag bli r en vel - sig - nel - se, han u F & b. sid - de på sit knæ, en - gang han sa : O kær - ligt si - ge vil: Du har tjent mig godt mit? b Bf Gm C7 F & b U [ #. lad de små kom - me frit, dem hind - re ej! kæ - re barn, kom til mig og vær kun tryg.? b u rit. # b j Matt 6:7; 9:

49 Jesu Kristi Kirke Beslutsomt q = 0 0 [ C F C G7 C &.. j Tekst og musik: Janice Kapp Perry, f IRI L&P :. Jeg til - hø - rer Je - su Kri - sti san - de Kir - ke på jord, jeg? D7 G (Em) Am D7 G & #.. j. j. j #. w el - sker hans navn og øn - sker kun at føl - ge i hans spor, for jeg? # G7 C F E7 Am &. j? # tror på vor Frel - ser, Je - sus Krist, som vi - ste os vej, min w.. w. &. j #.. j. kund - skab om Gud, hans kær - li - ge bud, jeg de - le vil med dig.? b F Fm C D7 [ C G7 F C.

50 Tro Beslutsomt q = 80 9 D A7 D G & # [ # j j. j. Tro er at vi - de, at sol står op og skin - ne vil hver. Tro er at vi - de, jeg var hos Gud, før jeg til jord blev? # #. Fsm Bm Em A7 D & # #. j j. j dag. Tro er at vi - de, at når jeg be r, det sendt. Og jeg vil kom - me til ham i - gen, når? # # Bm7 E7 A7 G & # #.? # #. er til Guds be - hag. Tro er som et lil - le li - vet her er endt. Tro er til - lid til vor rit. # n D Em Bm & # #. n w frø, du sår og det vil gro. Gud og Kri - stus som hans Søn.? # # #

51 D G Em & # - # j - - j - - U -? # # # Og i mit hjer - te jeg er så glad, god Tro - en den vok - ser, når jeg gør gavn, mer rit. ger - ning det er tro. tro det er min bøn. a tempo Tekst: Beatrice Goff Jackson, f IRI Musik: Michael Finlinson Moody, f IRI u [ D A7. D [. D & # #.? # # { { w Hebr : Alma :8,

52 Hjælp mig, oh Fader & bb Beslutsomt q = 96 0 Bf Ef Bf [.. Hjælp mig, oh Fa - der, at til - gi som dig,. Hjælp mig, oh Fa - der, at om - ven - de mig,? bb F7 & bb? bb Bf # n. al - le som er u - ven - lig mod mig. ret - te de fejl, jeg gør på min vej. & bb.? bb Dm Ef Bf. Hjælp mig hver dag, Fa - der jeg be r, [ Ef Bf F7 Bf & bb hjælp mig at tje - ne dig, Fa - der mer.? bb... Tekst og musik: Frances K. Taylor, Tilføjet tekst (. vers) 989 IRI Matt 6: Luk :; Ef :

53 Når jeg skal døbes & b Eftertænksomt q = 60 7 [? b Tekst: Nita Dale Milner, f. 9; tilpasset. 989 IRI Musik: Nita Dale Milner, f IRI F Am Bf j j j. En regn - bu - e på him - len i sol og regn - fuld. Jeg ved, at mi - ne fejl - trin i då - ben va - skes C7 F Am & b. j J sky er vid - nes - byrd om skøn - hed og en af, ja, til - gi - vet jeg bli - ver, og jeg? b.. Bf C7 Kor F & b. j J jord så ren på - ny. kan gå frem hver dag. Mit liv skal væ - re? b.. Am Bf C & b. j [ J rent i - gen som jor - den ef - ter regn. Jeg? b J F Bf Gm C7 F & b U... J u gør mit bed - ste, så en dag jeg bor hos Gud i - gen. J U? b. j u. J Mos 9:8 7 ApG :8

54 Dåb ß Í ß Í & bb b 8 & bb b 8 Jævnt q. = 66 (Slå to slag i takten).... J J. Ef Af Ef (Cm) & bb.. b.. & bb b.... Af Ef Bf7 Ef? Ef Bf7 Ef Bf7 & bb b {.... j. j... Je - sus kom til Jor - dan - flo - den. Hvor - for det? Jo - han - nes spurg - te.. Li - som Je - sus må vi al - le p? bb b {

55 Ef Bf7 Ef Bf7 & bbb for at bli - ve døbt en - gang. Lad os gø - re, hvad er ret, væ - re tro mod Her - rens ord.? bbb Cm Gm Af Ef & bb b.. J.. J. Han blev sæn - ket ned un - der van - det bød min Fa - der, sag - de Je - sus Krist. Bli - ve døbt og væ - re ly - di - ge, h.h. f? bb b Fm Ef Bf7 Ef & bb b af Jo - han - nes Dø - be - ren. Så vi hjem til Gud kan gå. mens vi er på den - ne jord.? bb b { w. v.h. Tekst: Mabel Jones Gabbott, f IRI Musik: Crawford Gates, f IRI. Arr. 98, 989 IRI. { Matt : 6 Fjerde trosartikel

56 Helligånden Enkelt q = 6 8 [ C (Csd) G7 C &... Da Je - sus gik om - kring, han sag - de dis - se ord: Den. Og Hel - lig - ån - dens røst, den si r, hvad jeg ska gør, så? b # Tekst: Jeanne P. Lawler, f. 9; alt. 977, 989 IRI Musik: Jeanne P. Lawler, f IRI F C G7 C &.? Hel - lig - ånd jeg sen - der, han skal le - de jer på jord. Og jeg kan bo hos Gud i - gen, som jeg har gjort det før. En b (E7) F B7 Em & # # #.? Hel - lig - ån - den er en e - vig føl - ge - svend, som dag jeg mø - der Je - sus, Fad - ren jeg skal se, må - # # b A7 Dm C G7 C & #. Je - sus kald - te Tals - man - den og vo - res go - de ven. ske jeg ser den Hel - lig - ånd og tak - ker al - le tre.? # Joh :6

57 Skønne forårsmorgen Livligt q = C F C Dm Em C7 &. j.? [. Skøn - ne for - års - mor - gen dybt i jor - dens gem, en. Skøn - ne for - års - mor - gen ef - ter Kri - sti død for -. Skøn - ne for - års - mor - gen i en hel - lig lund vor b w F G7 C Cm G D7 G7 &.? lil - le spi - re lå og sov, til so - len den kom frem. Vågn lod han gra - ven, hvor han lå, og dø - dens bånd han brød. Vågn Fa - der og hans Søn kom ned, mens Jo - seph bad en stund. Vågn b # ( n. ). C Cd Dm G7 C A7 &. j. j #. ( n ) b op, vågn op, du lil - le frø, kom frem til da - gens pragt. For op, vågn op, du he - le jord, se op til da - gens pragt. For op, vågn op, al - ver - dens folk, og mod - tag Him - lens pragt. For? #. w # Dm Dsd Em A7 Dm [ G7 C &. # j # b n ( n ) n w # ( )? ( ) ly - set kom, så brug din magt, kom frem til da - gens pragt. al - le men - sker vil op - stå, se op til da - gens pragt. sand - heds lys er her på - ny i her - lig - hed og pragt. # # w Tekst: Virginia Maughan Kammeyer, f IRI Musik: Crawford Gates, f IRI Alma :8; L&P 88:7 Matt 8: 6; Joseph Smiths historie :7

58 Følg Guds profeter & bb b Livligt q = 6 Cm Ó? bb b { { Ó n. Al - ler - først kom A - dam,. E - nok var pro - fet, som Fm G G7 & bb b n han var Guds pro - fet. Si - den E - dens Ha - ve har han fol - ket ledt. lær - te, hvad var godt. Fol - ket i hans by gjord ret i stort og småt.? bb b Cm Fm G7 n n & bb b n n? b b b A - dam tjen - te Her - ren, fulg - te i hans spor. Vi hans ef - ter - kom - mer Da al synd var væk ved ret - færd og ved tro, tog vor Gud dem al - le

59 Cm & bb b j j j j er på den - ne jord. op til Him - lens bo. Følg Guds pro - fe - ter, følg Guds pro - fe - ter,? bb b n Kor Fm G7 & bb b j j j j følg Guds pro - fe - ter, de le - der dig. Følg Guds pro - fe - ter,? bb b Fm Cm n n G7 & bb b j j j j n følg Guds pro - fe - ter, følg Guds pro - fe - ter, de vi - ser vej.? bb b U Cm u { {. Noa var profet, bad alle folk på jord at omvende sig; de hørte ej hans ord. De blev ved med synden, men da regnen kom, sukked de fortvivled : Vi sku ha vendt om!. Abraham bad Herren om at få en søn. Herren sendte Isak som et svar på bøn. Isak han fik Jakob, kendt som Israel. Jakob fik tolv sønner, siger Biblen selv.. Moses i Ægypten voksed op til mand. Han sku lede Israel til et helligt land. De var sene til at holde Herrens bud, derfor fyrre år de gik i ørknen ud. 6. Samuel blev udvalgt i sin drengetid, Hannah loved Gud han tjene ku med flid. Da Gud kaldte på ham, sa han, Her er jeg, jeg, din tjener, hører, Herre, tal til mig. Tekst og musik: Duane E. Hiatt, f IRI 7. Jonas var profet, som ville løbe væk, siden fik han lært at lyde uden skræk. Når vi gør vort bedste, hjælper Gud os op: Dette lærte Jonas dybt i hvalens krop. 8. Daniel tjente kongen, men var tro mod Gud. Blev i løvekulen sendt på kongens bud. Engle løver dæmped, kongen måtte flov sætte Daniel fri, fordi han lød Guds lov. 9. Vore dages verden fuld af virvar er. Krig og ufred hersker, som vi daglig ser. Men en sikker tryghed får vi, når vi blot følger Guds profeter gør, hvad der er godt. (Adam) Moses :, 8 9 (Enok) Moses 6:6 8; 7: (Noa) Mos 6 8 (Abraham) Mos 0 (Moses) Mos ; Mos (Samuel) Sam ; : 0 (Jonas) Jon (Daniel) Dan 6 (I dag) L&P : 7

60 Med præstedømmets kraft ß Í ß Í ß Í F? # Majestætisk q = 08 8 & # n w Med præ - ste - døm - mets kraft Guds [ G Bf G & # b n n n n n (#) & # w sand - hed kom til jord. Ja, A B & # # n #? # # # & #. Gud har talt til dem på - ny, som ær - ligt Am C D E C & # n. ( ) F? # #. n n P

61 ß Í & #. w w. på ham tror. Ad G & #. n. b? # rit. b b # n. Tekst: Joan D. Campbell, f IRI Musik: Hal K. Campbell, f IRI. Arr. 989 IRI Joseph Smiths historie :68 7

62 Guldpladerne Andægtigt q = 9 0 [ C Cd C & #.. Guld - pla - der - ne lå gem - te i bjerg - ets dy - be ro, ind -. Op - teg - nel - ser af Ne - phi, Guds mand, som kend - te alt, i? # F [ C (F) (E) Am G7 C &. til Gud fandt en ær - lig mand, som han kun - ne sto - le på. Mor - mons Bog hi - sto - ri - en til os er gen - for - talt.? #. Tekst: Rose Thomas Graham, Musik: J. Spencer Cornwall, Arr. 989 IRI Joseph Smiths historie :, 9

63 Mormons Bog fortæller Frejdigt q = 8 9 Em & # [. j? #. Mor - mons Bog for - tæl - ler, hvor - fra in - di - a - ner kom. De. An - dre kom til det - te land og søg - te fri - hed dér. Og Tekst og musik: Elizabeth Fetzer Bates, f IRI & #. j? # kal - des la - ma - ni - ter, og det dem, den hand - ler om. Thi al - le er de vel - kom - ne, hvis fri - e de vil vær. Og G & #? # de - res fæd - re kom en - gang i båd til det - te land, og det Mor - mons Bog for - tæl - ler, at vi brød - re væ - re må og at [ Am Em B7 Em & # land er der s, hvis de ret le - ve kan. hvis vi vil le - ve ret, land vil få.? # # Joseph Smiths historie : Ottende trosartikel

64 Valgfri vers, til Mormons Bog fortæller :. Alma han var oprørsk, og han kæmped imod Gud. Men så en dag en engel kom, et lys det stråled ud. Og slået foran vennerne han lærte ydmyghed. Og fra den dag han lærte ret, og blev ved.. Glem ej Abinadi, som kong Noas fange var. På trods af lænker, han sit vidnesbyrd frimodigt bar. Dog hvis han ville nægte troen, kunne han gå fri. Men han holdt blot ud, døde på retfærds sti.. Ammon på mission hos lamaniterne drog ud der vogted han Lamonis flokke, fulgte Herrens bud. Mens røverne de spredte flokken, Ammon jog dem bort, dermed ondskab faldt, retfærd vandt tappert gjort! Ekstra vers: Nancy K. Daines Carter, f , 989 IRI 6. Helamans to tusind sønner hjalp et folk i nød, da uforfærdet de marchered frem med Åndens glød. De tro de på, at Herren gav beskyttelse og mod. De med retfærds sværd vandt en sejr fast de stod! 7. Lamaniten Samuel på byens mur stod frem, der bad han folket leve ret, omvende sig igen. Og pile ramte ikke, for på Gud han stoled trygt, så med retfærds ord han fik talt uden frygt. (Langsomt og ærbødigt.) 8. Efter Jesus død på korset opstod han påny, han lærte sandheds ord til alle dér i templets by. Han hænder lagde på hvert barn, og han velsigned dem. Derfor blev nu tændt retfærds håb: At nå hjem.

65 Mormons Bogs bøger Kvikt q = F [ & b J. Før - ste og så an - den Ne - phi,. Al - ma, He - la - man, tred - je, fjer - de Ne - phi? b J J J J C7 Tekst: Daphne Matthews, f. 97; tilpasset. 978 IRI Musik: Ten Little Indians ; tilpasset. & b J Ja - kob, E - nos, Ja - rom, Om - ni, Mor - mons ord og Mor - mon, E - ther og Mo - ro - ni, vi har al - le? b J n J J j [ C7 F & b J så Mo - si - ah, vi kan li at syn - ge. sun - get om, hvad vi kan se i Mor - mons Bog.? b j j F Nephi : Ottende trosartikel

66 Nephis mod Energisk q = 96 0 & b j? b F Dm C7 F. Gud øn - sked La - bans pla - der, som er af mes - sing gjort.. Vor Gud be - fa - led Ne - phi: Et skib du byg - ge skal.. Vor Gud gi r os be - fa - lin - ger, vi - ser os en vej. Fm Df Bfm Fm & b b b b n Han bad Ne - phi hen - te dem bag - ved by - ens port. Ne - phis æl - dre brød - re, de tro - de han var gal. Det sker jeg bli r fri - stet at væl - ge an - den vej,? b b b b b & b b b b n La - man og Le - mu - el fryg - te - de det bud. Trods de - res spot og for - agt mod Her - rens bud op - gi og tviv - le: Mon bu - det er fra Gud?? b b b b. Bfm C7

67 F Dm C7 F & b n n Ne - phi hav - de mod, han vil - le hol - de ud. Ne - phi hav - de mod, han vil - le hol - de ud. Jeg vil Så be r jeg om mod, for jeg vil hol - de ud.? b n n n g u C7 & b. j. j gå, jeg vil gø - re det, som Her - ren si r, for? b Bf F C7 F Bf C7 & b [ Her - ren prø - ver blot min tro, han mig en ud - vej gi r. Jeg vil? b F C7 F C7 & b 986 Wilford N. Hansen, jun., og Lisa Tensmeyer Hansen. Alle rettigheder forbeholdt. Denne sang kan kopieres til lejlighedsvis, ikke-kommercielt brug i kirke og hjem. U g. j. j gå, jeg vil gø - re det, som Her - ren si r, for? b Bf F C7 F Bf C7 F & b.. Her - ren prø - ver blot min tro, han mig en ud - vej gi r.? b Tekst og musik: Bill N. Hansen, jun., f. 9, og Lisa T. Hansen, f. 98 U g... g u Kor Nephi : 7 Nephi 7:8 0 Nephi 8:

68 Søg, tænk og bed Med sjæl q = 9 0 [ C G F Fm C &.?. Jeg læ - ser glad i Her - rens skrif - ter hver dag på li - vets. Jeg be r, når jeg vil læ - se skrif - ten hver dag på den - ne b F G C G F Fm &.. j vej. Og Ån - den hvi - sker tit og si - ger, det er sandt; et jord. Jeg tror, jeg vil for - stå og hol - de Her - rens bud, ja? C Gm C7 Kor F G7 & b vid - nes - byrd er født for mig. ef - ter - le - ve Je - su ord.? Tekst: Jaclyn Thomas Milne, f IRI Musik: Carol Baker Black, f IRI b Søg, tænk og C Dm G7 C C7 &.. b bed, det er et af Her - rens bud. For?.. [ F G C Am F G7 C &. j. dybt i mit hjer - te Ån - den si r, at skrif - ten kom - mer fra Gud.? Nephi : Mosiah :6 7 Moroni 0:

69 Jeg søger til Herren Inderligt q = 6 6 Ef Bf7 Ef & bb b. j.? bb b & bb b [ Jeg sø - ger til Her - ren, mens barn jeg er, for -... Tekst og musik: Joanne Bushman Doxey, f IRI Fm Bf7 Ef Ef7 Af Bf7. di jeg sand - he - den hos ham ser. Jeg læ - ser skrif - ten og? b b b... Bfm C Fm Bf7 & bb b. n.? bb b b. knæ - ler ned, og be r til vor Fa - der i kær - lig - hed. Jeg... Ef G7 Cm Afm Ef Bf7 & bb b. j.? bb. b. n.... b lyt - ter til Her - ren og til hans ord, som kom - mer fra hans pro - Ef Ef7 Af Bf7 Bfm C & bb b b. n fet på jord. Hans bud vil jeg hol - de og byg - ge en bro op til? bb.. b b.. rit. Fm Afm [ Ef Bf7 Ef & bb b...? bb b. b Him - len, når dag - ligt jeg styr - ker min tro...., L&P 88:6 Es :6; Sl 6:

70 Hold Guds befalinger ß Í Ærbødigt q = 6 6 & b [ F C7 F Gm & b? b (Vokal eller instr. overstemme ad. lib.*) j j. Hold Guds be - fa - ling - er. Hold Guds be - fa - ling - er, thi. Vi er Guds kæ - re børn. Vi er Guds kæ - re børn, og & b n ß Í C F Dm G7 C7 & b J det gi - ver tryg - hed, thi det gi - ver fred. vi her må prø - ves og vi - se vor tro.? b n ( b )

71 ß Í ß Í & b b F C7 F Bf (Bfm) & b Han vil vel - sig - ne dig. Han vil vel - sig - ne dig. Tro hans for - jæt - tel - ser; tro hans for - jæt - tel - ser.? b & b n U J J (Bd) F (Bf) G7 F Bf Uj & b [ n J Her - rens pro - fet har sagt: Lyt til pro - fe - ter - ne:? b n ( ) b Hold Guds be - fa - ling - er, thi & b n b # n u J ß Í F (Dm) G7 C7 F (Bf) F & b n b? b det giv - er tryg - hed og fred. *Overstemmen kan også benyttes sammen med udgaven af denne sang i Salmer og Sange (99), nr. 97. Tekst og musik: Barbara A. McConochie, f IRI. Overstemme: Barbara A. McConochie 989 IRI. Arr: Darwin Wolford 986, 989 Deseret Book Company. Anvendt med tilladelse. Denne sang kan kopieres til lejlighedsvis, ikke-kommercielt brug i kirke og hjem. Mosiah : L & P 9:

72 Lær mig at leve i lyset Andægtigt q = vers overstemme ad lib for fløjte eller violin & # # v v v ß Í D G D A7 D A [ & # #.? # #. (Barn). (Forældre). (Alle) Lær mig at le - ve i ly - set af ham, ham som tog Kom lil - le ven, lad os læ - re, hvor - dan li - vet bør Fa - der i Him - len hav tak for i - dag, tak for din. & # # v v v v ß Í A7 D Bm D7 & # #.. på sig vor synd og vor skam. Lær mig at ken - de vor le - ves, så vi en - gang kan kom - me til - ba - ge til hjælp, når vi støt - ter din sag. Gla - de vi pri - ser dig,? # #.... b n

73 ß Í & # # v v v v v. G D [ G D A7 D & ##... j Tekst og musik: Clara W. McMaster, IRI. Copyright fornyet 986 Overstemme: Darwin Wolford, f IRI Se også Salmer og Sange (99), nr. 98. Her - re og Gud. Lær mig, lær mig at føl - ge hans bud. Her - ren vor Gud. Al - tid, al - tid vi føl - ger hans bud. Her - re og Gud. Sam - men, sam - men vi føl - ger hans bud.? # #.... Es : Ef :8

74 Når min moder kalder Livligt q = G D7 G D7 G & #.? # [. Når min mo - der kal - der, straks så lys - trer jeg,. Når min fa - der kal - der, straks så lys - trer jeg, for. Gud i Him - len el - sker og vel - sig - ner mig,. J C D7 G [ C D7 G & # jeg vil gø - re, hvad er ret, hvad der gav - ner mig.? # j Ledsagende stemme ad lib & # Straks så lys - trer jeg, straks så lys - trer jeg (etc.) # &. Tekst: Thelma J. Harrison, Musik: Russisk folkemelodi. Ledsagende stemme: Patricia Haglund Nielsen, f. 96 Tekst 969 IRI. Ledsagende stemme 986 Sonos Music Resource. Denne sang kan kopieres til lejlighedsvis, ikke-kommercielt brug i kirke og hjem. j Kol :0 Alma 7:

75 At leve evangeliet Udtryksfuldt q = 8 08 [ Tekst: Naomi Ward Randall, f IRI Musik: Roy M. Darley, f IRI D A7 D G & # # n. At le - ve e - van - ge - liet, at vi - de det virk - lig er. At le - ve e - van - ge - liet, at vi - de min bøn får et? # # w D A7 D & # #..? #. #. sandt, at føl - ge den plan som vor Frel - ser har svar, jeg ved, at det gi - ver mig lyk - ke, at # w Em A7 D Kor G & # # # n. gi - vet, det øn - ske jeg vandt. ly - de de bud som du har. Jeg vil prø - ve nu i? # #. # (Bm) G D A D & # #. j U [ ger - ning, ord at le - ve hver dag, som jeg tror, jeg vil? # # dolce ( n ) # # u G (Bm) G D (E7) A7 D & # #. j U prø - ve nu i ger - ning, ord at le - ve hver dag, som jeg tror.? # # # ( n ) # u rit. Nephi :0

76 Herren gav mig et tempel Blidt q = 96 6 [ Tekst: Donnell Hunter, f IRI Musik: Darwin Wolford, f IRI D A7 D A7 & # #. Her - ren gav mig et tem - pel, som bo - lig for min. Når jeg hol - der mit le - ge - me fra synd og le - ver? # # D A7 D & # #.? # # ånd, da han led - te mig fra Him - len med en sundt, så vil Her - ren mig vel - sig - ne og be - A7 D Em & # #..? # # kær - lig Fa - der - hånd. Mit le - ge - me er skyt - te mig fra ondt. Jeg le - ve vil i A D Em A & ##.? # # tem - plet, min Fa - der gav til mig. Jeg vil ly - set, når i op - stan - del - sen, mit. D Em Fs Bm [ D A7 D & # # #.? # # væ - re et ek - sem - pel og ly - se på min vej. le - ge - me for e - vigt jeg at - ter får i - gen. Kor :6 7 L&P 88:7 9

77 ß Í ß Í ß Í ß Í Andægtigt q. = 6 6 (Slå to slag i takten) Tekst: Luacine Clark Fox, f. 9 Musik: Luacine Clark Fox, f. 9; arr: Jo Marie Borgeson Bray, Elsker hverandre & b 6 8 j.. j j. - - Instr. overstemme ad lib F & b 6 8. j... j.. Som jeg har el - sket, el - sker hver - an - dre; Jævnt? b 68 & b. -. J. J J C7 & b... J. j.. lyd min be - fa - ling: El - sker hver - an - dre!? b & b. # J. b.. J J [ D7 Gm Bfm & b.. J.... Der - på skal ken - des, om I vil mig føl - ge:? b b # b & b.. n.. b v.. F G7 C7 F & b. j..... At I vil el - ske hver - an - dre!? b n b Copyright 96 Luacine C. Fox. Fornyet 989. Arr. og overstemme 978 IRI. Denne sang kan kopieres til lejlighedsvis, ikke-kommercielt brug i kirke og hjem. Se også Salmer og Sange (99), nr. 99. Gm F. bassa Joh : Joh :

78 Lad mig, oh Gud Andægtigt h = 66 (Slå to slag i takten) [ Tekst: M.E.P. Musik: C. Harold Lowden Ef Bf Ef & bb b... Lad mig, oh Gud, det hø - re af din mund,. Med kær - lig hånd du le - de vil min vej,? bb b. & bb b Af Ef F7 Bf7... hvor - dan jeg ly - de skal i den - ne stund. du er mig nær, du føl - ger al - tid mig.? bb b. n. Ef Af Bf7 & bb b. Lær mig, oh Gud, din vil - je her på jord. Hø - rer jeg rø - sten, ly - der jeg den trygt,? bb b. & bb b Ef Af [ Ef Bf7 Ef. Min pan - de salv, så jeg for - står dit ord. den styr - ker mig, bort - ja - ger al min frygt.? bb b b b... L&P 76:0 L&P :0

79 Hvor Gud er Værdigt q = 00 0 F C7 F Dm Gm & b U w w Hvor Gud er, der rå - der kær - lig - hed. & b? u ^ C7 Gm C7 F D7 & b.. w. w.? b Hvor Gud er, der vil jeg vær. Lær os simile Gm ^ # & b # Ó n? b hans sand - hed føl - ge, hjælp os at ly - de tro - fast ^ G7 n C7 F Dm Gm & b w.. { w w her. Hvor Gud er, der rå - der kær - lig - hed. Gud er, der rå - der kær - lig - hed,? b % { C7 Gm C7 Cm D7 Gm & b. w # #...? b Vi går med ær - bø- dig - hed. Lær os at be og og hos ham, der vil vi vær. Vis os den vej, der b ^ #..

80 Bfm F Gm C7 & b w. Tekst: Joanne Bushman Doxey, f. 9, og Norma B. Smith, f. 9 Musik: Joanne Bushman Doxey, f. 9, og Marjorie Castleton Kjar, f Joanne Bushman Doxey og Marjorie Castleton Kjar. Arr. 989 IRI. Denne sang kan kopieres til lejlighedsvis, ikke-kommercielt brug i kirke og hjem. ta - le med vor Gud. Og vi - de han vil kær - ligt le - de le - der frem til fred, så vi må bo hos ham i e - vig -? b b. F fine F F7 & b w.. b os. hed.? b.. Bf Gm C7 F En styr - ke af kær - lig læ - rers & b.. w..? b vis - dom, en sang som gør vi syn - ge vil. Den Dm Gm G7 F Gm & b n? b.. glæ - de, som vi fø - ler, når vi tje - ner er kær - lig - C7 F Gm C7 & b w Ó.. hed, vi får i - gen. Hvor? b w. w. { D.S. % al fine Alma :8 9 {

81 Jeg går med dig Enkelt q = 88 0 D & # # Ó Em Hvis du ik - ke går helt li - som jeg,? # # h.h. v.h. w w w G A7 D G A7 D & # #.. mon jeg så vil gå væk fra dig? Nej, stop nu! Stop nu! Hvis? # # w. Em G A7 D & # # du ik - ke ta - ler li - som mig, mon jeg vil gø - re nar af dig? Nej,? # # w w w. G A7 D Em D & # #.. w w? # # stop nu! Stop nu! Jeg går med dig, jeg ta - ler med dig. Jeg w w

82 Em A7 D Bm E7 & # # w.. v.h. vi - ser kær - lig - hed til dig. Je - sus gik ej? # # w h.h. A Am D7 G Em A7 D & # # n n. w væk fra no n, var kær - lig i - mod hver og en. Ja, husk det! Husk det!? # # # E7 A D7 G & # # w Je - sus hjalp en - hver på vej, hvor - ef - ter han sa, Kom følg mig. Jeg? # # # # w nw w A7 D G A7 D Em & # # w w.. w gør det! Gør det! Gør det! Gør det! Jeg går med dig, jeg? # # w w D Em A7 D & # # ( ) ( ) w w w w ta - ler med dig. Jeg vi - ser kær - lig - hed til dig.? # # w w w Tekst: Carol Lynn Pearson, f IRI Musik: Reid N. Nibley, f IRI w Joh :

83 Vælg altid ret Frejdigt q. = (Slå to slag i takten) D G D [ & # # # J. Vælg al - tid ret, vær al - tid tro, din plads kan du in - gen. Vælg al - tid ret, vær al - tid tro, om an - dre fej - ler gi r? # # & # #? # # A D G..... an - dre be - tro, ud - fyld den der - for så godt du for - mår, ik - ke dig ro, lyt al - tid til din sam - vit - tig - heds bud,... # j... D A7 D A7 D & # #. J J bud - ska - bet hur - tigt til Him - me - len når. og om nød - ven - digt til dø - den hold ud.? # # Kor & # #.? # #. J. A7 D G D J Vælg, vælg, vælg al - tid ret. Vær, vær,. J... A7 D [ G D A7 D & # #... J. # n. vær al - tid tro. Vær al - tid tro, J vær al - tid tro.? # #. J j. Tekst: George L. Taylor, f. 8 Musik: Arr: A. C. Smyth, Matt : Ef 6:

84 Sand og tro Vægtigt q = 6 [ D A7 D G & # #..... j? # # Pro - fe - tens ord fra Him - lens bo de ly - der så D A7 D & # #... j... dan: Vær sand og tro, i al - vor i leg, ved? # #... & ## j... A7 D [ G D A7 D nat og ved dag, vær sand og tro mod Her - rens sag.? # #. Tekst og musik: Joseph Ballantyne, Mos 6:8 Alma :0 rit..

85 Vælg det rette Muntert q = 60 C G7 C &. Hvis vi væl - ger det ret - te i li - vet, er vi. E - van - ge - liet om bøn - nen for - tæl - ler: Ha - ve? G7 &. lyk - lig hver e - ne - ste dag. Der - for tro, væ - re ly - dig ej svag. Og vi? F C & lyt til hvad Je - sus har gi - vet, han vil ved, hvis hans lær - dom vi væl - ger, da vil? C

86 F G7 C &.? vi - se os vej med be - hag. vi fin - de lyk - ke hver dag. C & ret - te og vær lyk - lig, vi vil? Tekst og musik: Clara W. McMaster, IRI Joh :7; Moses 6: Ordspr 9:8 G7 &? C.. al - tid væl - ge ret. [ Kor Vælg det

87 Venlighed begynder med mig & b 6 8 Enkelt q. = (Slå to slag i takten.) F Gm C7 F? b 6 8 [ j j J j j. J Jeg øn- sker at væ - re god og rar, det er den ret - te vej. Så jeg j.. J Tekst og musik: Clara W. McMaster, IRI Luk 6:; 0:0 7 Ef : J Gm [ C7 F & b j J.? b si r til mig selv, at ven - lig - hed be - gyn - der her med mig. j. j j rit... j. J.. j j

34831_110_Cover.qxd 01-12-2011 12:52 Page 1 B Ø R N E N E S S A N G B O G B ØRNENES S ANGB OG

34831_110_Cover.qxd 01-12-2011 12:52 Page 1 B Ø R N E N E S S A N G B O G B ØRNENES S ANGB OG BØRNENES S A N G B O G BØRNENES S A N G B O G JESU KRISTI KIRKE AF SIDSTE DAGES HELLIGE Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige, Danmark. Copyright 99, 998 Intellectual Reserve, Inc. Alle

Læs mere

Adventskransen. Barn Jesus i en krybbe lå

Adventskransen. Barn Jesus i en krybbe lå Adventskransen A 174 Inger Otzen & b 4 2 Vel - B kom- men grøn - ne 7 ad - vents-krans med m # di - ne lys så / hvi - de, de B har så mild en 7 & b m m 7. hø - tids - glans, nu er det ad - vents - ti -

Læs mere

Dedikeret til Gentofte og Jægersborg Kirkers Børne- og Pigekor. Phillip Faber. Halfdan-suite. For børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkompagnement

Dedikeret til Gentofte og Jægersborg Kirkers Børne- og Pigekor. Phillip Faber. Halfdan-suite. For børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkompagnement edikeret til entofte Jægersborg Kirkers Børne Pigekor Philli aber Halfdansuite or børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkoagnement til tekster af Halfdan Rasmussen Teksten er benyttet med tilladelse af

Læs mere

ú ø ø ú ú øl øj úø ø ø nø ø ø øl úl øj ú ú ú ø ø ø b ø ø ø { { ø ø ú ø ø ú ú ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ú øl ú øj Østens konger

ú ø ø ú ú øl øj úø ø ø nø ø ø øl úl øj ú ú ú ø ø ø b ø ø ø { { ø ø ú ø ø ú ú ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ú øl ú øj Østens konger Østens konger Engelsk Christmas Carol 4 Korar.: Uffe Most 1998 Dansk tekst: Johannes Johansen 4 4 4 L úl j ú L ú j 4 ú { L j L j 4 F1) Til en 4) Him-lens lil - le stald på fug - le, mar - kens mar - ken

Læs mere

Studiepartitur - A Tempo

Studiepartitur - A Tempo Himle ortæller om Guds herlighed ørge Grave Nielse 99 Sl 9 v - v -0 q = ca 9 ( gag) (ved DC) hæ - ders værk; c c c c S S A A ( gag) (ved DC) cresc (ved DC) Him - le or-tæl-ler om Guds Ó Kao: cresc (ved

Læs mere

Doks Sang. swing blues. q = 104. Krop-pen. Jeg. 2.En. Den kan. Men når. Jeg. Karen Grarup. Signe Wang Carlsen D(9) D(9) 13 G/A D(9) G/A D(9) D(9) G/A

Doks Sang. swing blues. q = 104. Krop-pen. Jeg. 2.En. Den kan. Men når. Jeg. Karen Grarup. Signe Wang Carlsen D(9) D(9) 13 G/A D(9) G/A D(9) D(9) G/A Signe Wang arlsen Doks Sang Karen rarup q = 104 swing blues 1.Jeg kan mær-ke på mit her-te, når eg hop-per eg dan - ser rundt Krop-pen 7 den blir' varm kin -der - ne de bræn- der, så det næs-ten gør ondt

Læs mere

Bibelen er en gammel bog... 149 Blomstre som en rosengård... 74 Bogen om Jesus... 148

Bibelen er en gammel bog... 149 Blomstre som en rosengård... 74 Bogen om Jesus... 148 Alfabetisk register A Adventskransen nu vi tænder................................ 65 All night, all day.......................................... 226 Alle, både høj og lav......................................

Læs mere

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ.

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ. Digt af Otto Gelsted Salme Musik: ens Berg S A C T B C end fra din sæls e - len - de mod da - gens lys dit blik Du var din e - gen 6 b b b b fen - de, du selv var or - mens stik Hvor sært: mens du i mør

Læs mere

Prædiken til juleaften, Luk 2,1-14. 2. tekstrække

Prædiken til juleaften, Luk 2,1-14. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 24. december 2015 kl. 16.30 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til juleaften, Luk 2,1-14. 2. tekstrække Salmer DDS 94: Det kimer nu til julefest DDS 104: Et barn er født i Betlehem

Læs mere

Den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort 5 Mos. 30, 19-20 Joh. 6, 37

Den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort 5 Mos. 30, 19-20 Joh. 6, 37 Så længe jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og nat ikke ophøre. 1 Mos. 8, 22 Joh. 6, 35 Jeg er livets brød. Den, som kommer til mig, skal ikke sulte, og den, der

Læs mere

1. Og Gud så alt, hvad han havde gjort, og se, det var såre godt. 1.Mos. 1,31. 2. Herre. Jeg slipper dig ikke, før Du velsigner mig. 1.Mos.

1. Og Gud så alt, hvad han havde gjort, og se, det var såre godt. 1.Mos. 1,31. 2. Herre. Jeg slipper dig ikke, før Du velsigner mig. 1.Mos. 1. Og Gud så alt, hvad han havde gjort, og se, det var såre godt. 1.Mos. 1,31 2. Herre. Jeg slipper dig ikke, før Du velsigner mig. 1.Mos. 32,27 3. Herren din Gud går selv med dig, han lader dig ikke i

Læs mere

Fader, du har skapt meg

Fader, du har skapt meg ader, du har skapt meg gm & bc 7 dm gm a - der du ha - r skapt meg Liv - et mitt e - g 7 & b gir deg dm Ta gm meg 7 bruk meg 2. Jesus, du har frelst meg...osv... 3. Hellig Ånd, kom og styrk meg... osv...

Læs mere

Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing. Generalforsamling

Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing. Generalforsamling .2 N yt fra Storhøj Odder Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing 25 Fe bru ar 1998 Storhøj Grundejerforening indkalder til ordinær Gen er al for sam ling og ori en te ring om klo

Læs mere

Stor er din magt, Je - ho - va, vor Far, E - vigt star fast din ret - færd, o Gud. Skøn - nest er dog din kær - lig - hed, Gud,

Stor er din magt, Je - ho - va, vor Far, E - vigt star fast din ret - færd, o Gud. Skøn - nest er dog din kær - lig - hed, Gud, 1 Jehovas egenskaber ( Abenbaringen 4:11) Stor er din magt, Je - ho - va, vor Far, E - vigt star fast din ret - færd, o Gud. Skøn - nest er dog din kær - lig - hed, Gud, væl - digt det værk som din hand

Læs mere

musik Phillip Faber tekst H.C. Andersen Konen med Æggene En gammel Historie sat i Riim for blandet kor a cappella

musik Phillip Faber tekst H.C. Andersen Konen med Æggene En gammel Historie sat i Riim for blandet kor a cappella musik Philli Faber tekst H.C. Andersen Konen med Æggene En gammel Historie sat i Riim for blan kor a caella 2 Konen med Æggene SOPRAN Stolt vandrende (q. = 116) Philli Faber H. C. Andersen ALT TENOR Node

Læs mere

Den Lille Havfrue. Alan Menken/Howard Ashman Arr: Flemming Berg D G G D G. j œ j œ œ. j œ. œ œ œ œ. œ œ œ œœ œ œj G D G G D G. œ œ.

Den Lille Havfrue. Alan Menken/Howard Ashman Arr: Flemming Berg D G G D G. j œ j œ œ. j œ. œ œ œ œ. œ œ œ œœ œ œj G D G G D G. œ œ. Kor og solist en Lille Havfrue lan Menken/Howard shman rr: lemming Berg q=182 mf 5 9 Sø - græs er al-tid grøn-nest I na- bo -ens fis-ke-dam du sir' du vil 14 op på or-den Men det er da synd og skam her-ne

Læs mere

Prædiken til nytårsdag, Luk 2,21. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Torsdag d. 1. januar 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer

Prædiken til nytårsdag, Luk 2,21. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Torsdag d. 1. januar 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer 1 Grindsted Kirke Torsdag d. 1. januar 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til nytårsdag, Luk 2,21. 1. tekstrække Salmer DDS 712: Vær velkommen, Herrens år DDS 726: Guds godhed vil vi prise - -

Læs mere

Hvordan underviser man børn i Salme 23

Hvordan underviser man børn i Salme 23 Hvordan underviser man børn i Salme 23 De fleste børn er rigtig gode til at lære udenad, og de kan sagtens lære hele Salme 23. Man kan f.eks. lære børnene Salme 23, mens man underviser om Davids liv. Det

Læs mere

Samvær med psy ko pa tisk for æl der er pro ble ma tisk

Samvær med psy ko pa tisk for æl der er pro ble ma tisk Din kommentar er blevet udgivet. Samvær med psy ko pa tisk for æl der er pro ble ma tisk GRET HE EL HOLM OG KIR STEN KUL L BERG 12. sep tem ber 2011 01:00 2 kom men ta rer De fle ste samvær s sa ger kan

Læs mere

Peters udfrielse af fængslet

Peters udfrielse af fængslet Drama Peters udfrielse af fængslet Kan bruges som totalteater før eller efter tekstgennemgangen. Tekst: ApG 12,1-17 1. Forslag Roller: Peter (farvet lagen), to soldater (sorte affaldssække, evt. sværd),

Læs mere

Langfredag 3. april 2015

Langfredag 3. april 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Gudsforladt Salmer: 193, 191; 192, 196 Læsninger: Sl. 22,2-12; Matt. 27,46 Og ved den niende time råbte Jesus med høj røst:»elí, Elí! lemá sabaktáni?«det betyder:»min Gud,

Læs mere

I Guds hånd -1. Fællessamling Dagens højdepunkt målrettet undervisning. 15-20 minutter

I Guds hånd -1. Fællessamling Dagens højdepunkt målrettet undervisning. 15-20 minutter I Guds hånd -1 I Guds hånd vokser jeg Mål: At give børn en forståelse for, at det er Gud, der lader os vokse. Når vi lægger vores liv i Guds hånd, kan han forme os helt efter sin plan, så vi kan blive

Læs mere

Eja, min sjæl ret inderlig sig fryder. En bondemand går ud at så. En dag skal Herrens skaberdrømme møde. Oluf Ring 1936. Seth Calvisius 1594

Eja, min sjæl ret inderlig sig fryder. En bondemand går ud at så. En dag skal Herrens skaberdrømme møde. Oluf Ring 1936. Seth Calvisius 1594 Eja, min sjæl ret inderlig sig fryder Oluf Ring 1936 En bondemand går ud at så Seth Calvisius 1594 En bon- de - mand går ud at så, / hans øj - ne er to gla - de stjer- ner, / og han strør ud på må og få

Læs mere

JESUS 2.0 GUDSTJENESTE SABBAT

JESUS 2.0 GUDSTJENESTE SABBAT JESUS 2.0 GUDSTJENESTE SABBAT V37 JERUSALEM, JERUSALEM! DU, SOM SLÅR PROFETERNE IHJEL OG STENER DEM, DER ER SENDT TIL DIG. HVOR OFTE VILLE JEG IKKE SAMLE DINE BØRN, SOM EN HØNE SAMLER SINE KYLLINGER UNDER

Læs mere

Prædiken til sidste søndag i kirkeåret, Matt 25,31-46. 1. tekstrække. Urup Kirke. Søndag d. 24. november 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til sidste søndag i kirkeåret, Matt 25,31-46. 1. tekstrække. Urup Kirke. Søndag d. 24. november 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Urup Kirke. Søndag d. 24. november 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til sidste søndag i kirkeåret, Matt 25,31-46. 1. tekstrække Salmer DDS 732: Dybt hælder året i sin gang DDS 569: Ja, engang

Læs mere

SAMPLE. Potpourri over sange af Carl Nielsen for blandet kor og klaver. œ œ œ j œ J œ. œ œ œ j œ. œ J œ. . j. J œ J œ. œ œ œ J. œ œ. œ œ. œ œ œ.

SAMPLE. Potpourri over sange af Carl Nielsen for blandet kor og klaver. œ œ œ j œ J œ. œ œ œ j œ. œ J œ. . j. J œ J œ. œ œ œ J. œ œ. œ œ. œ œ œ. otoui ove sange a Cal Nielsen o landet ko klave Klave Bedt mildt c c n a Lasse Tot Eiksen, 2015 S A T B A 1 Den 2 Så 1 Den 2 Så danske sang e en ung lond ige, hun gå nyn i Danmaks hus, syng da, Danmak,

Læs mere

Phillip Faber. kantate. til kirkeårets slutning. Partitur

Phillip Faber. kantate. til kirkeårets slutning. Partitur Philli Faber 01 kantate til kirkeårets slutning Partitur Node til gennemsyn Besætning Soli (SATB) Coro (SATB) Kororgel Crotale i G Gran Cassa Kirkeklokke i D Violino I Violino II Viola Violoncello Contrabasso

Læs mere

skab og måske endda vælger troen på Gud fra eller finder sig et andet fæl les skab med en anden teologisk profil.

skab og måske endda vælger troen på Gud fra eller finder sig et andet fæl les skab med en anden teologisk profil. Forord Mødet var netop slut. Et midaldrende ægtepar kom hen til mig. Hun havde tårer i øj ne ne. Det var ikke til at tage fejl af, at hun måtte sige noget til mig. I løbet af mødeaftenen var samtalen kommet

Læs mere

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Tekst: Es 45,5-12;1. kor 1,18-25; Mark 4,26-32 Og Jesus sagde:»med Guds rige er det ligesom

Læs mere

De Ny gam le mo bi li serer

De Ny gam le mo bi li serer De Ny gam le mo bi li serer Af Knud Ra mi an Hvis kært barn har man ge navne - må vi el ske al der dom - men. El ler og så hand ler det om præ cis det modsat te. Vi fryg ter og ha der al der dom men og

Læs mere

Prædiken til trinitatis søndag, Matt 28,16-20. 2. tekstrække

Prædiken til trinitatis søndag, Matt 28,16-20. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 15. juni 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til trinitatis søndag, Matt 28,16-20. 2. tekstrække Salmer DDS 356: Almagts Gud, velsignet vær DDS 289: Nu bede vi den Helligånd

Læs mere

Marta er med (Startsang)

Marta er med (Startsang) Marta (Startsang) Swing = 120 3 = A F6 Gm7 Nu vil vi be - gyn - de at F/a Gm7 syn - ge (klap klap) F6 Gm7 Nu vil vi be - gyn - de at B /c dan - se B /c Mar - ta Pi - g - Dren - ge - Dem (find selv på fle

Læs mere

Gudstjenestens forløb

Gudstjenestens forløb Gudstjenestens forløb Klokkeringning fra Funder, Balle, Alderslyst, Dybkjær kirker Præludium og fane-indmarch alle rejser sig Indgangsbøn siddende Salme: Det dufter lysegrønt af græs Præst: Hilsen kollekt

Læs mere

Dronning Dagmar, en mini-opera.

Dronning Dagmar, en mini-opera. Coyright www.dichmusik.dk Sorano 1 Piano, hands layed by singers Allegro molto q=10 11 1 19 Arne Dich. 00 Dronning Dagmar, en mini-oera. Sorano 1, Piano, hands layed by singers 7 Allegretto 1. I Ribe Dron

Læs mere

Advent. 3. søndag i advent Mel.: I blev skabt som mand og kvinde (DDS 706)

Advent. 3. søndag i advent Mel.: I blev skabt som mand og kvinde (DDS 706) Advent I advent tager flere af teksterne fra Det Gamle Testamente udgangspunkt i det golde ørkenlandskab og forjættelsen af ny frugtbarhed. Hos Esajas hører vi til 3. søndag i advent om dette tørre land

Læs mere

Tale til sommerafslutning 2010

Tale til sommerafslutning 2010 Tale til sommerafslutning 2010 Velkommen på denne skønne sommerdag. Velkommen først og fremmest til 9. årgang, der er æresgæster i dag. Men selvfølgelig også til alle andre elever, til forældre og pårørende

Læs mere

Ir ma Mag nus sen 8625 9804 Børge Helmer 8627 2900

Ir ma Mag nus sen 8625 9804 Børge Helmer 8627 2900 Skriv og skriv om gam les liv For fat ter ve jen Livs historie er at for tæl le til sig selv Tin ge ne for tæl ler livs histori er Fa mi li e fred med di ne voks ne børn Ind kal del se til Gen eral for

Læs mere

VEJLEDENDE RITUAL VED ORGANDONATION

VEJLEDENDE RITUAL VED ORGANDONATION VEJLEDENDE RITUAL VED ORGANDONATION Forud er der normalt gået 6 timer, fra pumperne med sovemedicin og smertestillende medicin er slukket, til lægerne kan lave den første hjernedødsundersøgelse. Herefter

Læs mere

Et bud på en soldatersalme

Et bud på en soldatersalme Et bud på en soldatersalme Af Holger Lissner Da Per Møller Henriksen skrev til mig og bad mig om at skrive en salme til soldaterne, både de udsendte og dem herhjemme, svarende til Soldatens bøn i salmebogen,

Læs mere

1 s e H 3 K. 11.jan.2014. Hinge Kirke kl.9. Vinderslev Kirke kl.10.30. Vium Kirke kl.19.00 (Afskedsgudstjenester).

1 s e H 3 K. 11.jan.2014. Hinge Kirke kl.9. Vinderslev Kirke kl.10.30. Vium Kirke kl.19.00 (Afskedsgudstjenester). 1 s e H 3 K. 11.jan.2014. Hinge Kirke kl.9. Vinderslev Kirke kl.10.30. Vium Kirke kl.19.00 (Afskedsgudstjenester). Salmer: Hinge kl.9: 411-327/ 139-334 Vinderslev kl.10.30: 411-29- 327/ 139-101- 334 Vium

Læs mere

Kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab

Kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab Kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Der kan indledes med kimning eller ringning efter stedets skik. INDGANG (PRÆLUDIUM) INDGANGSSALME HILSEN

Læs mere

Tale i Bedsted Missionshus d. 28/12 2011. Emne: jul; lyset, der kommer til verden. Tekst: Joh 1,1-18. Varighed: 30 minutter

Tale i Bedsted Missionshus d. 28/12 2011. Emne: jul; lyset, der kommer til verden. Tekst: Joh 1,1-18. Varighed: 30 minutter Tale i Bedsted Missionshus d. 28/12 2011 Emne: jul; lyset, der kommer til verden Tekst: Joh 1,1-18 Varighed: 30 minutter Indledning: For nyligt havde jeg en snak med min søn, Levi. Han kom ud til mig på

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

Dukketeater til juleprogram.

Dukketeater til juleprogram. Dukketeater til juleprogram. Dukketeater 1: (Der er brug for to dukker, en frisk og glad drengedukke (dukke 1), der er spændt på at det er jul og en lidt fornuftig pigedukke (dukke 2), der ikke kommet

Læs mere

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Mel.: Barn Jesus 1 Den første julenat på jord, da kongesønnen fødtes. En stjerne klar på himlen stor

Læs mere

Prædiken til fastelavns søndag, 2. tekstrække

Prædiken til fastelavns søndag, 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 2. marts 2014 kl. 9.30 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til fastelavns søndag, 2. tekstrække Salmer DDS 10: Alt hvad, som fuglevinger fik DDS 645: Stille er min sjæl til Gud FS3

Læs mere

Li vets blan de de bol scher

Li vets blan de de bol scher Knud Ra mia n s op læg på FU AM's marts mø de Li vets blan de de bol scher Tit len Li vets blan de de bol scher er et bi lle de af li vets kva li te ter. Dem har vi vist ledt ef ter lige si den Adam og

Læs mere

Godt nyt til gam le hjerner Mi nori te ter nes minoritet Træn sam men - med glæde

Godt nyt til gam le hjerner Mi nori te ter nes minoritet Træn sam men - med glæde Foreningen til Udvikling af Alderdommens Muligheder - en forening for de uprøvede ideer og projekter Godt nyt til gam le hjerner Mi nori te ter nes minoritet Træn sam men - med glæde Aktivering af ældre

Læs mere

Prædiken til Kristi himmelfarts dag, Luk 24,46-53. 2. tekstrække

Prædiken til Kristi himmelfarts dag, Luk 24,46-53. 2. tekstrække 1 Nollund Kirke Torsdag d. 5. maj 2016 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til Kristi himmelfarts dag, Luk 24,46-53. 2. tekstrække Salmer DDS 267: Vær priset, Jesus Krist, Guds lam DDS 251: Jesus, himmelfaren

Læs mere

Sct Stefans Dag. 26.dec.2014. Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30.

Sct Stefans Dag. 26.dec.2014. Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30. Sct Stefans Dag. 26.dec.2014. Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30. Salmer: 122 574- (123)/ 128- (101) 129 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus: Jesus sagde:»derfor, se, jeg sender

Læs mere

Et godt valg -4. Daniel vælger at søge Gud

Et godt valg -4. Daniel vælger at søge Gud Et godt valg -4 Daniel vælger at søge Gud Mål: Børnene opmuntres til at søge Gud. Når vi søger ham, vil Gud vise sige for os, og vi vil få lov til at kende ham. Når vi kender ham, vil vi også stå fast

Læs mere

Prædiken Bededag. Kl. 9.00 i Ans. Kl. 10.30 i Hinge. Kl. 19.00 i Vinderslev

Prædiken Bededag. Kl. 9.00 i Ans. Kl. 10.30 i Hinge. Kl. 19.00 i Vinderslev Prædiken Bededag. Kl. 9.00 i Ans. Kl. 10.30 i Hinge. Kl. 19.00 i Vinderslev Indgangssalme: DDS 4: Giv mig, Gud, en salmetunge Salme mellem læsninger: DDS 432 Herre Gud Fader i Himlen! (det lille litani)

Læs mere

Prædiken til konfirmation 2. søndag efter påske Joh 10, 22-30, 2. tekstrække

Prædiken til konfirmation 2. søndag efter påske Joh 10, 22-30, 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 10. april 2016 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til konfirmation 2. søndag efter påske Joh 10, 22-30, 2. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 331:

Læs mere

mennesker noget andet navn under himlen, som vi kan blive frelst ved. Ap.G. 4,7-12

mennesker noget andet navn under himlen, som vi kan blive frelst ved. Ap.G. 4,7-12 Fra det gamle testamente: Luk retfærdighedens porte op, jeg vil gå ind og takke Herren! Her er Herrens port, her går de retfærdige ind! Jeg takker dig, for du svarede mig og blev min frelse. Den sten,

Læs mere

Prædiken til helligtrekongers søndag, Joh 8,12-20. 2. tekstrække

Prædiken til helligtrekongers søndag, Joh 8,12-20. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 3. januar 2016 kl. 9.30 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til helligtrekongers søndag, Joh 8,12-20. 2. tekstrække Salmer DDS 749: I østen stiger solen op DDS 391: Dit ord, o Gud,

Læs mere

Side 1 af 6. Prædiken til sidste søndag efter H3K, 1. tekstrække. Grindsted kirke, søndag d. 20. januar 2013. Steen Frøjk Søvndal.

Side 1 af 6. Prædiken til sidste søndag efter H3K, 1. tekstrække. Grindsted kirke, søndag d. 20. januar 2013. Steen Frøjk Søvndal. Side 1 af 6 Prædiken til sidste søndag efter H3K, 1. tekstrække Grindsted kirke, søndag d. 20. januar 2013 Steen Frøjk Søvndal Salmer: DDS 403: Denne er dagen, som Herren har gjort DDS 448: Fyldt af glæde

Læs mere

15 s e Trin. 28.sept.2014. Hinge Kirke kl.9.00. Vinderslev kirke kl.10.30 Høstgudstjeneste.

15 s e Trin. 28.sept.2014. Hinge Kirke kl.9.00. Vinderslev kirke kl.10.30 Høstgudstjeneste. 15 s e Trin. 28.sept.2014. Hinge Kirke kl.9.00. Vinderslev kirke kl.10.30 Høstgudstjeneste. Salmer: Hinge kl.9: 736-48/ 165-52 Vinderslev kl.10.30: 729-51- 450/ 165-477- 730 Dette hellige evangelium skriver

Læs mere

Side 3.. ægypten. historien om de ti plager.

Side 3.. ægypten. historien om de ti plager. Side 3 ægypten historien om de ti plager 1 Slaver 4 2 Ild i en busk 6 3 Staven 8 4 Sæt dine slaver fri 10 5 En slange 12 6 Blod 14 7 Frøer 16 8 Myg og fluer 20 9 Sygdom 22 10 Hagl 24 11 Græshopper og mørke

Læs mere

Prædiken til Alle Helgen Søndag

Prædiken til Alle Helgen Søndag Prædiken til Alle Helgen Søndag Salmer: Indgangssalme: DDS 732: Dybt hælder året i sin gang Salme mellem læsninger: DDS 571: Den store hvide flok vi se (mel.: Nebelong) Salme før prædikenen: DDS 573: Helgen

Læs mere

Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der

Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der FUAM på Facebook FUAM fyl der 30 Er om sorg til for hand ling? Al der dom mens rej ser? Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der 2 29. år gang Au gust 2009 Bestyrelse Knud Ra mi an 8627

Læs mere

Prædiken til 1. søndag i advent, Luk 4,16-30. 2. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 1. december 2013 kl. 9.30 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 1. søndag i advent, Luk 4,16-30. 2. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 1. december 2013 kl. 9.30 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke Søndag d. 1. december 2013 kl. 9.30 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 1. søndag i advent, Luk 4,16-30. 2. tekstrække Salmer DDS 74: Vær velkommen, Herrens år Dåb: DDS 448: Fyldt af glæde

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål sakset fra Kristeligt Dagblad.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål sakset fra Kristeligt Dagblad. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål sakset fra Kristeligt Dagblad. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus

Læs mere

Tro og bekendelse Bibeltime af: Finn Wellejus

Tro og bekendelse Bibeltime af: Finn Wellejus Tro og bekendelse Bibeltime af: Finn Wellejus Rom.10.10: Thi med hjertet tror man til retfærdighed, og med munden bekender man til frelse. Rom.10.4: Thi Kristus er lovens ophør, så retfærdighed gives enhver,

Læs mere

LEKTIE. Den første julesang. Parat til at undervise. Jesus er Guds dyrebare gave til os.

LEKTIE. Den første julesang. Parat til at undervise. Jesus er Guds dyrebare gave til os. LEKTIE År B 1. kvartal Lektie 3 Den første julesang Ugens tekst og referencer: Luk 2,8-14. Den store Mester, kap. 4. Huskevers: Alle gode gaver kommer fra oven. (Jak 1,17) Hovedformålet er, at børnene

Læs mere

Hellig 3 Konger 5. januar 2014

Hellig 3 Konger 5. januar 2014 Hellig 3 Konger 5. januar 2014 Jeg hørte en forunderlig historie nytårsaften, en lille fortælling om hvordan vi hænger sammen med den store verden og jeg besluttede at I skulle have den i dag. Da jeg så

Læs mere

Lad Mig Høre Et Kæmpe Råb Written by: Torben S. Callesen

Lad Mig Høre Et Kæmpe Råb Written by: Torben S. Callesen Lad Mig Høre t Kæmpe Råb Written by: Torben S. allesen intro: /: F/ / dm / :/ F Lad mig høre et kæmpe råb! dm Syng en sang om tro og håb! F Klap nu alle drenge og piger, dm mærk den glæde Jesus gi'r! Vi

Læs mere

291 Du som går ud 725 Det dufter lysegrønt læsning: Ap. G. 2,1-11 Evanglium: Joh. 14,15-21

291 Du som går ud 725 Det dufter lysegrønt læsning: Ap. G. 2,1-11 Evanglium: Joh. 14,15-21 Prædiken til Pinsedag 15. maj 2016 Vestervang Kirke kl. 10.00 to dåb. V. Else Kruse Schleef Salmer: 290Ialsinglans 448v.1 3Fyldtafglæde 448v.4 6 331Uberørtafbyenstravlhed 291Dusomgårud 725Detdufterlysegrønt

Læs mere

Vi er i en skov. Her bor mange dyr. Og her bor Trampe Trold. 14. Hver dag går Trampe Trold en tur. Han går gennem skoven. 25

Vi er i en skov. Her bor mange dyr. Og her bor Trampe Trold. 14. Hver dag går Trampe Trold en tur. Han går gennem skoven. 25 7 Vi er i en skov Her bor mange dyr Og her bor Trampe Trold 14 Hver dag går Trampe Trold en tur Han går gennem skoven 25 Jorden ryster, når han går Så bliver dyrene bange Musen løber ned 37 i sit hul Ræven

Læs mere

Når solen rammer. b> œ œ. Œ. b J œ. Œ J œ j b œ. J œ. A œ œ. b> œ œ œ. œ œ J. œ> œ. œ J œ. œ- œ. Ó Œ Scene. f œ. j œ fl œ - j œ b. Ó Œ j œ.

Når solen rammer. b> œ œ. Œ. b J œ. Œ J œ j b œ. J œ. A œ œ. b> œ œ œ. œ œ J. œ> œ. œ J œ. œ- œ. Ó Œ Scene. f œ. j œ fl œ - j œ b. Ó Œ j œ. Korartitur orano lgto (q = 108) Når son rammer o Gunge 2012 øren Ulrik homsen 2002 lto enor ass aryton solo b b b 3 b b værste er når so n rammer en bar berkniv og b b 129 133 b b lasken klor hex i din

Læs mere

1. søndag efter trinitatis 7. juni 2015

1. søndag efter trinitatis 7. juni 2015 Kl. 9.00 Kl. 10.00 Ravsted Kirke Burkal Kirke (kirkekaffe) Tema: Barmhjertighed Salmer: 745, 696; 692, 372 722, 494, 685; 614, 671 Evangelium: Luk. 16,19-31 Gudsfrygt belønnes, og ugudelighed får sin straf.

Læs mere

PRÆDIKEN NYTÅRSDAG 2013 AASTRUP KL. 10.15 VESTER AABY KL. 16 Tekster: 1.Mos.12,1-3; Gal. 3,23-29; Luk.2,21 Salmer: 712,718,58,56,719

PRÆDIKEN NYTÅRSDAG 2013 AASTRUP KL. 10.15 VESTER AABY KL. 16 Tekster: 1.Mos.12,1-3; Gal. 3,23-29; Luk.2,21 Salmer: 712,718,58,56,719 PRÆDIKEN NYTÅRSDAG 2013 AASTRUP KL. 10.15 VESTER AABY KL. 16 Tekster: 1.Mos.12,1-3; Gal. 3,23-29; Luk.2,21 Salmer: 712,718,58,56,719 Se ned, vor Herre, og hør vort kald! Du lære os ret af nåde At tænke

Læs mere

Prædiken til seksagesima søndag, Mark 4,1-20. 1. tekstrække

Prædiken til seksagesima søndag, Mark 4,1-20. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 8. februar 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til seksagesima søndag, Mark 4,1-20. 1. tekstrække Salmer DDS 12: Min sjæl, du Herren love Dåb: DDS 448: Fyldt af glæde

Læs mere

Vielse (bryllup) Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992. Kirkelig vielse foretages af en præst i en kirke i nærværelse af mindst to vidner.

Vielse (bryllup) Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992. Kirkelig vielse foretages af en præst i en kirke i nærværelse af mindst to vidner. Vielse (bryllup) Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Kirkelig vielse foretages af en præst i en kirke i nærværelse af mindst to vidner. Forud for vielsen kan der kimes eller ringes efter stedets

Læs mere

Vi gør det sammen -4

Vi gør det sammen -4 Vi gør det sammen -4 Sammen med Gud bliver det umulige muligt Kun sammen med Gud. Mål: Livet byder på mange udfordringer. Vi må lære børnene, at Gud ikke giver os udfordringer, som vi ikke kan klare men

Læs mere

Af højheden oprunden er (a) Philipp Nicolai 1599

Af højheden oprunden er (a) Philipp Nicolai 1599 Af dybsens nød, o Gud, til dig Johann Walter 1524 2. Af dyb - sens nød, o Gud, til dig / mit ban - ge råb jeg ven - der, / bøj nå - dig ø - ret ned til mig, / hør bøn - nen, jeg op - sen - der! / Thi om

Læs mere

Når de rø de trå de ly ser

Når de rø de trå de ly ser Når de rø de trå de ly ser Knud Ra mi an Det er en helt sær lig op le vel se, at læ se 30 år gan ge af FU AM-bla det igen nem. Det kan ab so lut an be fa les i en le dig stund! Det er først, når men ne

Læs mere

Julens evangelium fortalt af ærkeenglen Gabriel og Kejser Augustus

Julens evangelium fortalt af ærkeenglen Gabriel og Kejser Augustus Julens evangelium fortalt af ærkeenglen Gabriel og Kejser Augustus ved skoleafslutninger i Skorup kirke skrevet af Brian Iversen Kejser Augustus (A) er i våbenhuset. Ærkeenglen Gabriel (G) står i koret

Læs mere

Dværgschnauzer. Dansk Kennel Klub Dværgschnauzer. Racehunde i Danmark. Se alle hundebøgerne på www.atelier.dk

Dværgschnauzer. Dansk Kennel Klub Dværgschnauzer. Racehunde i Danmark. Se alle hundebøgerne på www.atelier.dk ISBN ISBN 978-87-7857-699-6 87-7857-699-7 9 788778 576996 Dansk Kennel Klub Dværgschnauzer Dværgschnauzer Denne bog giver dig svar på utal li ge prak tis ke ting om fod ring, træ ning og pel s pleje. Med

Læs mere

Kristi Fødsels Dag. 25.dec.2015. Hinge kirke kl.9.00 Nadver. Vinderslev kirke kl.10.30.

Kristi Fødsels Dag. 25.dec.2015. Hinge kirke kl.9.00 Nadver. Vinderslev kirke kl.10.30. Kristi Fødsels Dag. 25.dec.2015. Hinge kirke kl.9.00 Nadver. Vinderslev kirke kl.10.30. Salmer: Hinge kl.9.00: 749-117/ 98-102- 118 Vinderslev kl.10.30: 749-117- 94/ 98-102- 118 Dette hellige evangelium

Læs mere

Denne hellige lektie skriver profeten Esajas: Gud Herren har givet mig disciples

Denne hellige lektie skriver profeten Esajas: Gud Herren har givet mig disciples 2. juledag 2013 Livet er også i mørket Bøn: Send flere engle i det nye år salmer: Denne hellige lektie skriver profeten Esajas: Gud Herren har givet mig disciples tunge, så jeg med mine ord kan hjælpe

Læs mere

1. søndag efter trinitatis 29. maj 2016

1. søndag efter trinitatis 29. maj 2016 Kl. 9.00 Ravsted Kirke 745, 616; 680, 672 Kl. 10.00 Burkal 745, 680, 616; 534, 672 Tema: Rigdom Evangelium: Luk. 12,13-21 Rembrandt: Lignelsen om den rige mand (1627) "Spis, drik og vær glad!" Det var

Læs mere

En glædelig jul! En bibelhistorie om Jesus fødselsdag.

En glædelig jul! En bibelhistorie om Jesus fødselsdag. En glædelig jul! En bibelhistorie om Jesus fødselsdag. En glædelig jul! En bibelhistorie om Jesus fødselsdag! Forside billede: Babara Meinel Jacops Illustrationer: Fleur Celeste/ Farvelægning: Naomi Skrevet

Læs mere

Bruden ankommer med sin far/sit vidne til kirken som den sidste på det fastsatte tidspunkt for vielsens begyndelse.

Bruden ankommer med sin far/sit vidne til kirken som den sidste på det fastsatte tidspunkt for vielsens begyndelse. Vielsesritualet Brudgommen ankommer med sit vidne (forlover) til kirken ca. 25 minutter før vielsen. De sætter sig ind i kirkens kor på stolene i højre side, brudgommen nærmest alteret. Bruden ankommer

Læs mere

Juleevangeliet og de hellige tre konger

Juleevangeliet og de hellige tre konger Juleevangeliet og de hellige tre konger Matthæusevangeliet 1,18-2,22 og Lukasevangeliet 1,27-2,40 The Brick Testament og den danske bibeloversættelse Det her er historien om hvordan Jesus Kristus blev

Læs mere

Tekster: Sl 118,19-29 og 1. kor 5,7-8 og Mark 16,1-8 Dette hellige evangelium til påskedag, står skrevet hos evangelisten Markus

Tekster: Sl 118,19-29 og 1. kor 5,7-8 og Mark 16,1-8 Dette hellige evangelium til påskedag, står skrevet hos evangelisten Markus Prædiken til 5. april 2014 ved Brian Christensen. Lemvig Bykirke 10.30 Tekster: Sl 118,19-29 og 1. kor 5,7-8 og Mark 16,1-8 Dette hellige evangelium til påskedag, står skrevet hos evangelisten Markus v1

Læs mere

I dag, 2. påskedag, vil jeg prøve at vende blikket og se på vores nederlag. Er der mon en sejr at hente også dér?

I dag, 2. påskedag, vil jeg prøve at vende blikket og se på vores nederlag. Er der mon en sejr at hente også dér? Prædiken til 2. påskedag 2014. Salme 16,5-11 - 1.Korinterbrev 15,12-20 - Johannesevangeliet 20,1-18 Er det mon sådan, at en sejr kan ligge gemt i nederlaget? Det har været temaet, som har klinget med i

Læs mere

Hvilken vej vælger jeg at gå? Guds vej? Eller min vej?! Seks bibeltimer over Matt. 7:13-14 og Luk. 13:23-24!!

Hvilken vej vælger jeg at gå? Guds vej? Eller min vej?! Seks bibeltimer over Matt. 7:13-14 og Luk. 13:23-24!! Hvilken vej vælger jeg at gå? Guds vej? Eller min vej? Seks bibeltimer over Matt. 7:13-14 og Luk. 13:23-24 Der er en vid port fulgt af en bred vej, og så er der en snæver port fulgt af en trang vej Den

Læs mere

LOT TE RI E NEC KER, PE TER STRAY JØR GEN SEN, MOR TEN GAN DIL. Skriv en ar ti kel. om vi den ska be li ge, fag li ge og for mid len de ar tik ler

LOT TE RI E NEC KER, PE TER STRAY JØR GEN SEN, MOR TEN GAN DIL. Skriv en ar ti kel. om vi den ska be li ge, fag li ge og for mid len de ar tik ler LOT TE RI E NEC KER, PE TER STRAY JØR GEN SEN, MOR TEN GAN DIL Skriv en ar ti kel om vi den ska be li ge, fag li ge og for mid len de ar tik ler For la get Sam funds lit tera tur Lot te Ri e nec ker, Pe

Læs mere

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress?

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? bog ud drag AF DORTE TOU DAL VIFTRUP, PH.D. OG AU TO RI SE RET PSY KO LOG 1. juni 2015 14:34 Men ne sker, som er sy ge meld te med stress og de pres

Læs mere

Onsdag, den 17 oktober 2012

Onsdag, den 17 oktober 2012 Ved bisættelse Onsdag, den 7 oktober 0 754 Se, nu stiger solen af havets skød Mel.: Lars Nielsen 89 Oluf Ring omkring 95 Se, nu stiger solen af havets skød, luft og bølge blusser i brand, i glød; hvilken

Læs mere

Morgensang i Vejen Kirke,

Morgensang i Vejen Kirke, Morgensang i Vejen Kirke, fredag d. 29. januar, kl. 9.00 Hermed links til salmetekster og inspirationsmateriale/idéer til arbejdet med salmerne. Materialet består af: 1) Salmeteksterne dels på papir dels

Læs mere

Prædiken til Mariæ bebudelse 22. marts. kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til Mariæ bebudelse 22. marts. kl. 10.00 i Engesvang Prædiken til Mariæ bebudelse 22. marts. kl. 10.00 i Engesvang 108 - Lovet være du Jesus Krist 448 - Fyldt af glæde 71 Nu kom der bud fra englekor 115 - lad det klinge sødt i sky Nadververs 101 v. 3 af

Læs mere

Tekster: Sl 116, 1 Kor 11,23-26, Joh 13,1-15

Tekster: Sl 116, 1 Kor 11,23-26, Joh 13,1-15 Tekster: Sl 116, 1 Kor 11,23-26, Joh 13,1-15 Salmer: 180 Hører til, I høje Himle 456 Vor Herre Jesus 179 Herren god (mel. Bøj, o Helligånd) 457 Du som gik foran os (Asger Pedersen) 438 Hellig 192.7 Du,

Læs mere

Prædiken til 1. søndag i advent 2015 Vor Frue Kirke, København

Prædiken til 1. søndag i advent 2015 Vor Frue Kirke, København Prædiken til 1. søndag i advent 2015 Vor Frue Kirke, København Stine Munch Men han banede sig vej imellem dem og gik. Jesus lod sig ikke påvirke af, hvad andre mente, af, at det han gjorde og sagde faktisk

Læs mere

Peter, tjener af Guds nåde

Peter, tjener af Guds nåde Peter, tjener af Guds nåde (Første Petersbrev: I) Gud bruger syndere Fra Peter... (Kap 1,1). Det er de første to ord i Første Petersbrev. I al deres enkelhed rummer de et befriende evangelium. Hvem er

Læs mere

Den 25. juli 2010 døde In ger Ny gård i en al der af 96 år

Den 25. juli 2010 døde In ger Ny gård i en al der af 96 år Den 25. juli 2010 døde In ger Ny gård i en al der af 96 år I lø bet af for året hav de In ger og jeg ar bej det på et inter vi ew, der skul le brin ges i det te num mer af bla det. Vi brin ger som plan

Læs mere

Tekster om døden i kristendommen

Tekster om døden i kristendommen Tekster om døden i Det Gamle Testamente De døde lovpriser ikke Herren, de som gik ned i stilheden (Salmernes bog 115,17) Nyd livet med den kvinde, du elsker, i det tomme liv, Gud har givet dig under solen,

Læs mere

Side 1. Ulvens børn. historien om romulus og remus.

Side 1. Ulvens børn. historien om romulus og remus. Side 1 Ulvens børn historien om romulus og remus Side 2 Personer: Numitor Amulius Rea Romulus Remus Side 3 Ulvens børn historien om romulus og remus 1 Tronen 4 2 Guden Mars 6 3 To sønner 8 4 Romulus og

Læs mere

4 s i Advent. 22.dec.2013. Vinderslev kl.9. Hinge kl.10.30

4 s i Advent. 22.dec.2013. Vinderslev kl.9. Hinge kl.10.30 4 s i Advent. 22.dec.2013. Vinderslev kl.9. Hinge kl.10.30 Salmer: Vinderslev kl.9: 76-339/ 82-117 Hinge kl.10.30: 76-339- 77/ 82-87- 117 Tekst: Joh 3,25-36 Nu kom Johannes' disciple i diskussion med en

Læs mere

September. DDS 696,2b Han, som lyset er og livet, har for os sig selv hengivet, bliver i og lever ved Guds, sin Faders, kærlighed.

September. DDS 696,2b Han, som lyset er og livet, har for os sig selv hengivet, bliver i og lever ved Guds, sin Faders, kærlighed. 1 Salme 102,28 Du forbliver altid den samme, og dit liv får aldrig ende. (Læs Sl 102,24-29) Joh 5,26 Som Faderen er livets udspring, på samme måde har han givet Sønnen at være livets kilde. September DDS

Læs mere