Boligsociale helhedsplaner i Odense

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Boligsociale helhedsplaner i Odense"

Transkript

1 Boligsociale helhedsplaner i Odense Status december 2013 Skt. Klemensparken Stærmosegårdsparken/Rødegårdsparken Korsløkkeparken Dianavænget Risingplanen Vollsmose 2020

2 Indhold Fakta om boligsociale helhedsplaner 3 Status på helhedsplaner - del 1 kort 4 Skt. Klemensparken 4 Stærmosegårdsparken/Rødegårdsparken 5 Korsløkkeparken 6 Dianavænget 7 Risingplanen 8 Vollsmose Status på helhedsplaner del 2 lang 10 Skt. Klemensparken 10 Stærmosegårdsparken/Rødegårdsparken 10 Korsløkkeparken 14 Dianavænget 16 Risingplanen 17 Vollsmose

3 Fakta om boligsociale helhedsplaner Odense Kommune har gennem mange år haft et godt samarbejde med byens boligorganisationer. Et af de områder vi samarbejder omkring, er udarbejdelsen af boligsociale helhedsplaner. Almene boligafdelinger som har sociale problemer kan ansøge Landsbyggefonden om midler til en boligsocial helhedsplan. Helhedsplanen udarbejdes i samarbejde mellem boligorganisationen og kommunen. Ansøgningen om støtte indsendes til Landsbyggefonden af boligorganisationen gennem kommunalbestyrelsen. Landsbyggefonden finansierer 75% og de resterende 25% er lokal medfinansiering. I Odense er den lokale medfinansiering delt mellem kommune og boligorganisation. En helhedsplan er en fire årig indsats. I Odense Kommune behandles de boligsociale helhedsplaner i de relevante fagudvalg samt i Økonomiudvalg og Byråd. I 2011 ændrede Landsbyggefonden ansøgningsvilkårene og indholdet for de boligsociale helhedsplaner. Hvor der tidligere var en dato for ansøgningsfrist, kan der nu søges løbende. Fra man går i gang med en ansøgning til projektet kan begynde, går der ca. 1 år. Det er nu fastlagt, at indholdet i en boligsocial helhedsplan skal ligge inden for syv indsatsområder: 1. Børn, unge og familie 2. Uddannelse, beskæftigelse og erhverv 3. Beboernetværk, inddragelse og demokrati 4. Sundhed 5. Udsatte grupper 6. Kultur og fritid 7. Image og kommunikation Boligorganisationen og kommunen vurderer, i samarbejde med Landsbyggefonden, hvilke indsatsområder der skal søges inden for. Det er en vurdering, som sker ud fra nøgletal fra Odense Kommunes monitoreringssystem og fra det kendskab som medarbejdere i marken har til boligområdet. Vi har p.t. seks boligsociale helhedsplaner i Odense: Skt. Klemensparken Stærmosegårdsparken/Rødegårdsparken Korsløkkeparken Dianavænget Risingplanen Vollsmose For alle helhedsplaner gælder, at de er underlagt opstilling af mål og målbare succeskriterier. Helhedsplanerne skal hvert år i støtteperioden indsende en redegørelse for gennemførelsen af helhedsplanen til Landsbyggefonden herunder graden af målopfyldelse. I den forbindelse gøres opmærksom på, at ph.d.-afhandling af Gunvor Christensen ved Københavns Universitet i 2013 viser, at de sociale og boligsociale indsatser primært betyder noget for den enkelte borger og den enkelte familie. Det vil sige, at indsatser i udsatte boligområder generelt ikke har nogen signifikant effekt på eksempelvis boligområdets beboersammensætning. Områdebaserede indsatser påvirker beboerne positivt, men kan ikke i sig selv give et løft til et helt boligområde. Det skyldes mønstret i, hvilke beboere der flytter ind og ud af de udsatte boligområder. Med andre ord har den boligsociale indsats mere styrke på individ niveau end på strukturelt niveau. I det følgende beskrives de seks helhedsplaner. Først vil der være en kort status på hver af de seks helhedsplaner. Efterfølgende vil hver helhedsplan beskrives mere udførligt i forhold til indholdet i den enkelte plan. 3

4 Status på helhedsplaner del 1 kort Skt. Klemensparken Afdeling: Skt. Klemensparken, Arbejdernes Boligforening. 456 beboere, 238 lejemål. Periode: To medarbejdere. Økonomi: i alt kr. heraf kr. i medfinansiering fra Odense Kommune. Helhedsplanen udløber ved udgangen af Der er ved at blive udarbejdet en ny helhedsplan for området, som forventes at komme til politisk beslutning i Odense Kommune primo Den nuværende helhedsplan, , hviler på tre fundamenter: - Misbrugsbehandling - Værestedsfunktion - Beskæftigelsesindsats I helhedsplanen, som er blevet omdøbt til Projekt AtilB, har værestedet Lejligheden været omdrejningspunktet. Inden helhedsplanen begyndte var området præget af kriminalitet og utryghed blandt beboerne pga. en gruppe unges uhensigtsmæssige opførsel. Ungegruppen (ca. 30 personer) var præget af misbrugsproblemer, kriminalitet og manglende tilknytning til uddannelse og arbejdsmarkedet. I ungegruppen er 90 % af dem kommet positivt videre i form af job og uddannelse og fastholder dette. Den tætte relation mellem helhedsplanens medarbejdere og de unge har haft en afgørende betydning i forhold til, at de unge er kommet videre i deres liv. Projektet har været vejviser for de unge og hjulpet dem med at navigere mellem de forskellige offentlige instanser, så de kunne få den rette hjælp og vejledning. Samarbejdet med Odense Kommune og erhvervslivet har været vigtigt i forhold til at få de unge i uddannelse, praktik mv. Beboerne i området har oplevet en mærkbar forandring i forhold til, at der stort set ikke længere er hærværk, og kriminaliteten er faldet med 50% og trygheden i området er således blevet meget større. 4

5 Stærmosegårdsparken/Rødegårdsparken Afdelinger: Stærmosegårdsparken og Rødegårdsparken, Odense Social-Filantropiske Boligselskab. 868 beboere, 456 lejemål. Periode: To medarbejdere. Økonomi: i alt kr. heraf kr. i medfinansiering fra Odense Kommune. Omdrejningspunkter for helhedsplanens indsatser er at styrke beboernes sociale, personlige og faglige kompetencer, så de i stigende grad kan være aktive medborgere i forhold til familieliv, netværk, selvforsørgelse samt psykisk og fysisk sundhed. Der er opført et beboer/aktivitetshus, hvor der er faste aktiviteter som mange af beboerne kommer til. Det gælder også for nogle af de beboere som tidligere har levet meget isoleret. Generelt set tager beboerne i stigende grad ansvar for huset og aktiviteterne i området og er med til at understøtte det i kraft af deres frivillige engagement. Naboskabet og relationerne mellem beboerne er blevet styrket. Beboerhuset fungerer også som et opkvalificeringssted for beboerne, idet de som har brug for det, her har mulighed for at træne deres sociale kompetencer som kan bruges i forhold til uddannelse og beskæftigelse. I børn- og ungegruppen er flere unge hjulpet i gang med en uddannelse og flere har fået fritidsjob. I kraft af at alle aldersgruppe bruger beboerhuset, er der kommet en større respekt og accept af hinanden på tværs af aldersgrupper. 5

6 Korsløkkeparken Afdelinger: Korsløkkeparken 35/E, Korsløkkeparken 34/F, Korsløkkeparken 37/G og 40/K, Fyns Almennyttige Boligselskab beboere, 1236 lejemål. Periode: Fem medarbejdere (to fuld tid og tre halv/deltid). Økonomi: i alt kr. heraf kr. i medfinansiering fra Odense Kommune. Det overordnede formål med helhedsplanen i Korsløkken er en social- og forebyggende indsats som skal understøtte området i at arbejde med udviklingen af en attraktiv bydel. Målet er en bred indsats over fem områder: beskæftigelse/erhverv, sundheds/omsorg/ældre, børn og unge/skoler/institutioner, kriminalitet/ssp/tryghed samt regler/ anvisningsmodeller /samarbejdsformer. Der er bl.a. igangsat aktiviteter inden for børn og ungeområdet som lektie cafe og street dance. Flere børn og unge deltager også i fritidsaktiviteter uden for boligområdet. I forhold til beskæftigelse arbejdes der målrettet med SAF i forhold til at få gruppen af borgere uden beskæftigelse ind på arbejdsmarkedet. På ældreområdet er der IT-undervisning og fortællercafe for de ældre. Der udsendes beboerblad til alle husstande i området. Der er samarbejde med SAF og ÆHF i forhold til den indsats som er udarbejdet i regi af Byaftalen Når naboskabet bliver svært. 6

7 Dianavænget Afdeling: Dianavænget, Kristiansdal. 606 beboere, 248 lejemål. Periode: og To-tre medarbejdere. Økonomi: : i alt kr. (oprindeligt kr. + tillægsbevilling på kr.) heraf i medfinansiering fra Odense Kommune : i alt kr. heraf kr. i medfinansiering fra Odense Kommune Den nye helhedsplan for Dianavænget blev politisk godkendt i Odense Byråd den 30/ og Landsbyggefonden har givet tilsagn om tilskud den 22/ Helhedsplanen er dermed i sin opstartsfase. Den tidligere helhedsplan løb fra 2008 til den 30/ Det overordnede mål var at skabe øget tryghed og tilfredshed ved at være beboer i Dianavænget. Helhedsplanen indeholdt to delprojekter: Et børn- og unge værested samt et affaldshånd-teringsprojekt. Børn- og ungeværested: Succeskriterierne var at 40 % af områdets unge benyttede sig af tilbuddet og et fald i hærværk. Boligforeningens ansatte har oplevet et fald i hærværk i boligområdet, hvilket de kobler direkte til værestedet for unge. I de perioder, hvor værestedet har været lukket, har en del unge taget ophold i kældrene under bebyggelsen, og deraf følger spontant hærværk. Når værestedet er åbent, opleves der mindre hærværk. Succeskriteriet om at 40 % af områdets unge skal bruge værestedet er opfyldt. Værestedet er de unges naturlige samlingssted. Organisering af affaldshåndtering: Problemet var forkert håndtering af affald i afdelingen, hvilket medførte et generelt negativt indtryk af afdelingen. Målet var, at der skete en normalisering af affaldshåndteringen i afdelingen. Afdelingens omkostninger til affaldshåndtering som følge af ukorrekt behandling fra beboernes side, er over en 5-årig periode faldet med 20 %. Der er opnået en besparelse på 35 %. Reklame- og papiropsamleren har minimeret restaffald med 40 kubik meter. Afdelingen har gennem hele 2012 fremstået pæn og ren. Ambitionen med begge delprojekter var, at de skulle bygge på frivillighed. Det viste sig at være svært. Derfor blev Landbyggefonden ansøgt om en tillægsbevilling i Tillægsbevillingen skulle dække den manglende frivillige bemanding med lønnet personale. Trygheden i området er blevet styrket. Ved at støtte voksne beboere i området i at tage aktiv del i aktiviteter, er de blevet involveret på en anden måde end tidligere. Frivilligheden trives på Dianavænget. Pga. beboernes engagement kan de boligsociale medarbejdere få hjælp fra og bruge beboerne, når der opstår problematikker. På den måde er beboernes frivillighed kommet i spil på deres egne præmisser. Helhedsplanen har også været medvirkende til formidling af fritidsjob til unge og til at kriminaliteten har været faldende blandt børn og unge under 18 år. I 2010 fik Odense Kommune midler fra Styrelsen for Bibliotek og Midler til et medborgercenter i Dalum/Dianavænget. Centret fik til huse i det nyopførte beboerhus i Dianavænget. Indsatserne i medborgercentret har været medvirkende til, at flere beboere er blevet aktive og har fået netværk på tværs af alder og kulturer. 7

8 Risingplanen Afdelinger: Påskeløkken, Solbakken, Riisingsparken, Smedeløkken - OAB, Fyns Almennyttige Boligselskab, Odense Social-Filantropiske Boligselskab beboere, 644 lejemål. Periode: Fire medarbejdere. Økonomi: i alt kr. heraf kr. i medfinansiering fra Odense Kommune. Risingplanen begyndte maj Der arbejdes med de tre indsatsområder børn, unge og familie, uddannelse, beskæftigelse og erhverv samt beboernetværk, inddragelse og demokrati. Der er etableret et børn- og unge værested, hvor forældrene er inddraget i forhold til at planlægge aktiviteter for børnene. I samarbejde med SAF arbejdes på at få gruppen af unge i fritidsjob og der samarbejdes med Risingskolen i forhold til de børn, der ikke møder i skole. Der er etableret netværk på tværs af de fire afdelingsbestyrelser som mødes hver anden måned og som er blevet enige om, at skabe et sports- og fritidsområde til unge på tværs af afdelingerne. Der er ved at blive lavet et overblik over alle aktiviteter i afdelingerne. Tre gange om ugen er der aftenvandringer i forhold til at skabe tryghed i området. Røde Kors driver forskellige ældreaktiviteter i området. 8

9 Vollsmose 2020 Afdelinger: Granparken, Lærkeparken, Fyrreparken, Egeparken, Bøgeparken, Birkeparken, Hybenhaven, Slåenhaven, Tjørnehaven - OAB, Højstrup, Fyns Almennyttige Boligselskab beboere, 3598 lejemål. Periode: medarbejdere i regi af helhedsplan og initiativaftale medarbejdere ansat på øvrige vilkår som løntilskud, praktik, flexjob, seniorjob, arbejdsprøvning og lignende Økonomi: i alt kr. hvor de kr. kommer fra Initiativaftalen. Den boligsociale helhedsplan kr. heraf kr. i medfinansiering fra Odense Kommune. Den boligsociale Helhedsplan i Vollsmose blev vedtaget 12. december 2012 i forbindelse med udredningsarbejdet omkring Fremtidens Vollsmose. Således er implementeringen af de boligsociale indsatser i realiteten påbegyndt 1. marts 2013 i forbindelse med rekrutteringen af boligsociale frontmedarbejdere. De boligsociale indsatser ved Vollsmose 2020 Sekretariatet er forankret ved et partnerskab mellem Odense Kommune, boligorganisationerne og beboerrepræsentanter fra Samarbejdsrådet i Vollsmose. De boligsociale indsatser indgår som et ekstraordinært supplement til normalsystemet i henholdsvis kommunen og boligorganisationerne. Overordnet er den boligsociale helhedsplan i Vollsmose sammensat ved følgende: Den boligsociale helhedsplan Vollsmose 2020 er et partnerskab mellem Odense Kommune, boligorganisationerne og beboerne i Vollsmose. Den boligsociale helhedsplan er et ekstraordinært supplement til normalsystemet. Den boligsociale helhedsplan er primært finansieret gennem Landsbyggefonden. Den boligsociale helhedsplan gennemfører indsatser på baggrund af henvisninger fra det kommunale normalsystem. Den boligsociale helhedsplan har større styrke på individ niveau end på strukturelt niveau. Den boligsociale helhedsplan arbejder strategisk med sammenhæng mellem infrastruktur og fysisk byplanlægning og sociale indsatser. Den boligsociale helhedsplan er med afsæt i handlings- og løsningsorienteret værdigrundlag. Den boligsociale helhedsplan varetager opgaver udover de definerede effektmål med henblik på at understøtte beboere og civilsamfundet og samarbejdspartnere. Et afgørende element i indsatserne ved Vollsmose Sekretariatet er koordineringen og samspillet med normalsystemet. Det betyder helt konkret, at indsatserne ved Vollsmose Sekretariatet primært er på baggrund af henvisninger fra det kommunale normalsystem. Dermed er produktiviteten i Vollsmose Sekretariatet for en række indsatser i den boligsociale helhedsplan afhængig af antallet og karakteren af henvisninger fra det kommunale normalsystem. Dette blandt andet med henblik på at undgå parallelle indsatser. I forlængelse heraf er der konkret indgået partnerskabsaftaler med blandt andre de lokale børnehaver, dagplejen, lokale folkeskoler, SSP, UUO, Socialcenteret, Menighedsrådet, Den Frie Rådgivning med flere. 9

10 Status på helhedsplaner del 2 lang Skt. Klemensparken Den nuværende helhedsplan for Skt. Klemensparken udløber ved udgangen af Arbejdernes Boligforening og Odense Kommune er i gang med at udarbejde en ny helhedsplan, som forventes at komme til politisk beslutning i Odense Kommune primo Den kommende helhedsplan, , vil have fokus på indsatsområderne børn, unge og familie samt uddannelse, beskæftigelse og erhverv. Planen vil have et bredt fokus på familierne med det formål, at flest mulige familier bliver i stand til at håndtere og forbedre familiens liv herunder i forhold til børn og unges opvækst, skole og fritidsvilkår. I forhold til gruppen af beboere uden for uddannelse og job er formålet, at gruppen i højere grad bliver parat til job- og uddannelse. Herudover er målet også at styrke sammenhængskraften, forstået som fællesskabs-, ejerskabs- og ansvarsfølelsen i området, ved at bygge bro mellem de forskellige grupper i området og facilitere en højere grad af deltagelse i det lokale liv i nærområdet. Stærmosegårdsparken/Rødegårdsparken Indsatser Det sociale liv i boligområdet Det nybyggede beboerhus er indrettet i samarbejde med beboerne Der er oprettet et beboerblad som udkommer kvartalvis, en hjemmeside og en ugentlig nyhedsmail Det nybyggede beboerhus er indrettet i samarbejde med beboerne Der er udarbejdet en velkomstpjece til nye beboere Der er afholdt en temaaften samt udarbejdet en hustandsomdelt pjece omkring Hvad man kan jeg gøre, hvis naboskabet bliver svært? Der er etaleret en hundelund for beboere i lokalområdet (med støtte fra Forstadspuljen) Der er etableret et øl skur og et urinal ved områdets købmand (med støtte fra Forstadspuljen) Der er etableret 2 genbrugsprojekter, hvor beboerne gratis kan aflevere og hente møbler, tøj og bøger m.m. Der afholdes ugentlig fællesspisning og faste årstidsfester Der er etableret petanquebaner og krolfbane samt oprettet en lokal petanqueklub Der afholdes en række faste ugentlige aktiviteter i aktivitetshuset som eksempelvis: Zumba, strikkeklub, kvindeklub, gågruppe, kreativt kursus, åbent sy- og metalværksted, børn- og unge aktiviteter, computercafe Der afholdes lejlighedsvis arrangementer som eksempelvis: foredrag, koncerter, hjertemassagekursus, banko og samarbejde med Stemmer på Kanten i forbindelse med seneste kommunalvalg Sociale arrangementer for de frivillige, hvor de blandt andet takkes for deres indsats, skaber netværk og årets frivillig kåres Opkvalificering af de frivillige ved temadage om eksempelvis: frivillighed, kommunikation, kon- 10

11 flikthåndtering og hjertemassagekursus Der er etableret lokalt samarbejde med politi, SAF og ÆHF Der er etableret samarbejde med SAF omkring virksomhedspraktikker i aktivitetshuset, hvor beboerne kan arbejde målrettet med en udredning/opkvalificering i forhold til: fremtidigt forsørgelsesgrundlag, beskæftigelse, uddannelse Der afholdes fast månedlige fællesmøder med varmemester og ejendomsfunktionærerne fra de 3 afdelinger, hvor der sker gensidig orientering og aktuelle udfordringer og løsningsforslag drøftes Der arbejdes på at inddrage flere frivillige organisationer til at understøtte områdets frivillige med igangsætning af aktiviteter og tilbyde forskellige former for rådgivning Der arbejdes på at styrke og formaliserer samarbejdet med relevante aktører i Odense Kommune eksempelvis: Jobcentret, ÆHF i forhold til den ældre gruppe af beboere og børn- og ungeinstitutioner i lokalområdet I forbindelse med husets faste aktiviteter kommer i gennemsnit personer i huset pr. uge. Desuden har huset dagligt besøg af i gennemsnit 1-5 beboere, som ønsker at bruge huset til lån af computer m.m. eller for at tale med helhedsplanens medarbejdere. Huset er desuden næsten hver weekend lejet ud til beboernes private arrangementer. Blandt beboerne er der skabt nye netværk og fordomme er blevet nedbrudt. De nye tiltag har øget beboernes ejerskabsfølelse og stolthed over deres boligområde. Flere af de faste aktiviteter har en mangfoldig deltagerkreds med repræsentanter fra mange nationer og forskellige livsvilkår som misbrugsproblemer og psykisk skrøbelighed. Beboerne har øget deres personlige, sociale og faglige kompetencer ved at komme i huset som bruger eller som frivillig og helhedsplanens medarbejdere bliver dagligt brugt til at drøfte problemstillinger og ønsker fra beboernes eget liv samt bygge bro til det omkringliggende samfund. Image Der har været arbejdet med beboernes egen oplevelse af deres boligområde og omverdenens syn på området ved blandt andet følgende tiltag: Flere af boligområdets aktiviteter er åbne for borgere uden for boligområdet Nyhedsblad, hjemmeside og nyhedsmail formidles til en række eksterne aktører Der er etableret samarbejde med de nærmeste naboer (skole, grundejerforening og lokal forening) omkring fælles aktiviteter eks. hundelund, øl skur og årtidsfester Boligområdet bliver besøgt af borgere uden for området i forbindelse med områdets aktiviteter og deres tilbagemeldinger er positive og de er ofte overraskede over de gode aktiviteter og tilbud der er i boligområdet. Medarbejderne er aktuelt i færd med at analysere en spørgeskemaundersøgelse foretaget blandt beboerne og eksterne aktører omkring områdets interne og eksterne formidling. Den foreløbige gennemgang giver indtryk af, at der er tilfredshed med formidlingen og at undersøgelsen vil give nogle gode input til justering af form og indhold i nyhedsbladet og hjemmesiden. 11

12 Beboerdemokrati Beboerinddragelsen har været et vigtigt omdrejningspunkt i helhedsplanens arbejde. Medarbejdernes opgave har været at fungere som sparringspartnere for beboerne. Nedenstående er eksemplar på indsatsområder, hvor beboerinddragelse og beboerdemokratiet har været centrale: Beboerne var ansvarlige for indkøb og indretning af aktivitetshuset Aktiviteter i området er næste alle igangsat på baggrund af ønsker fra beboerne og ved hjælp af frivillige kræfter blandt beboerne Beboerne har arbejdet med udvikling af udenoms arealerne i udviklingsprojektet Udeliv på tværs (projektet var støttet af Realdania) Der er etableret en ny afdelingsbestyrelse for aktivitetshuset (i daglig tale kaldet husrådet) Husrådet har i samarbejde med boligselskabet og øvrige beboere arbejdet meget med at få defineret deres opgaver og kompetence i forhold til husets drift. Udarbejdelse af en alkoholpolitik for aktivitetshuset og praksis omkring leje af huset til private arrangementer, er nogle af de temaer som husrådet har arbejdet med De tre afdelingsbestyrelser holder hvert kvartal et fællesmøde, hvor der sker gensidig orientering, aftales kommende fælles aktiviteter og drøftes aktuelle udfordringer i boligområdet og hvordan man i fælleskab kan løse disse Der er sket opkvalificering af beboernes kompetencer i forhold til demokratiske beslutningsprocesser ved oplysning på temadage m.m. og ved i det daglige at arbejde målrettet med kommunikation, kvalificering af mødekultur og beslutningsprocesser Der er et godt samarbejde de tre afdelingsbestyrelser i mellem. Der er tilknyttet ca. 40 frivillige beboere til områdets aktiviteter. Beboerne er i stigende grad blevet opmærksomme på og i stand til at have en konstruktiv dialog omkring nogle af de udfordringer der er i boligområdet omkring eksempelvis beboernes indbyrdes kommunikationsform og konflikthåndtering samt forskellige holdninger til indtagelse af stimulerende stoffer. Husrådet er ved at være trygge i deres opgaveløsning og medarbejdernes rolle nedtrappes løbende. De frivillige efterspørger større ansvar, medindflydelse og opkvalificering. Børn og unge Børne og ungegruppen har været involverede i flere af de demokratiske processer, bl.a. Projekt udeliv på tværs, hvor gruppen blev inddraget i forhold til at høre deres ønsker og behov i en gennemgribende ombygning/renovering af udearealerne Der afholdes møder i aktivitetshuset, hvor børn- og ungegruppen kan komme med forslag til nye aktiviteter, forbedring af igangværende og feedback på gamle idéer I husrådet er der to børn- og unge repræsentanter som kommer til husrådsmøde én gang i kvartalet. Her kan de komme med nyt fra børn- og unge gruppen, som både kan være emner der er snakket om på børn- og ungemøderne, eller ting de bare taler om i deres fritid 12

13 Hærværk og kriminalitet Der er i samarbejde med ejendomsfunktionærerne, blevet udarbejdet registreringsskema over hærværk i området, som gennemgås månedligt Der følges op på de episoder, hvor der er en mistanke om, om det er en ung/et barn fra området, der har udført det pågældende hærværk Der er i boligområdet ikke meget kriminalitet, men der er i beboersammensætningen en forholdsvis stor andel sigtede i forhold til det kommunale gennemsnit Der er godt samarbejde mellem de unge og helhedsplanens børn- og ungemedarbejder i forhold til vejledning omkring uddannelse og det at komme ud af kriminaliteten. Positive fritidsaktiviteter Ca. halvdelen af børnene i alderen 0-18 år i området går til en eller flere aktiviteter i deres fritid. Ca. halvdelen af børnene i alderen 0-14 år i området går i fritidsordning, SFO eller klub. Der er og har været flere børn- og ungeaktiviteter i forbindelse med aktivitetshuset: Pigeklub hver anden onsdag, drevet af frivillige beboere Ungdomsklub, hver onsdag, drevet af B&U medarbejder Åbent hus for børn og unge mandag og torsdag, med B&U medarbejder som hovedansvarlig, men med hjælp fra frivillige Lektiehjælp drevet af Dansk flygtningehjælp Cykel/Knallert værksted, drevet af børn- og ungemedarbejder Madklub hver torsdag drevet af Ungdommens Røde Kors Derudover er der de løse aktiviteter, som sommerfest, sodavandsdiskotek, fodboldturnering, ferieaktiviteter, pigeovernatning, ud-af-huset aktiviteter. Der er et generelt jævnt antal børn der benytter sig af tilbuddene i huset. Gruppen af børn, er skiftende, både i alder og køn. Dette kan skyldes at de forskellige grupper/aldersgrupper ikke kan deles om huset på samme tid, pga. forskellige interesser osv. Der er flere børn der kommer i huset, som ikke normalt går til en fritidsaktivitet. Skole og ungdomsuddannelse Børn og ungemedarbejderen har samarbejde med UUO vejledere og klasselærere på den lokale skole i forbindelse med de elever der bor i boligområdet og deltager i: skole/hjemsamtaler dialogmøder med forældre og skole praktikaftaler ung og UUO kommune/ung/forældre samtaler med henblik på den unges fremtid institution/forældre/ung medarbejderen har hjulpet flere unge i forbindelse med ungdomsuddannelse 13

14 Korsløkkeparken Indsatser Målet med helhedsplanen er en bred indsats indenfor 5 områder: beskæftigelse og erhverv; sundhed/omsorg/ældre; børn og unge/skoler /institutioner; kriminalitet/ssp/tryghed og regler/anvisningsmodeller/samarbejdsformer Beskæftigelse og erhverv Der er etableret et særligt samarbejde med SAF, hvor der sættes særligt fokus på ledige i Korsløkken. I samarbejde med Byg til Vækst sekretariatet arbejdes på en bred indsats aldersmæssigt udvidet til 18 til 45 år, da gruppen af ledige i Korsløkken er størst i aldersgruppen 30 til 45 år med særligt fokus på at sikre, at de ledige tilbydes opgradering i ekstra færdigheder (ud over deres uddannelsesmæssige/ erfaringsmæssige forudsætninger) til at arbejde på det kommende renoveringsprojekt i Korsløkken Der er etableret samarbejde med UUO omkring områdets unge Der arbejdes på at hjælpe de unge til fritidsjob både i og uden for boligområdet Danskundervisning til beboere med dårligt dansk der undervises 1 gang ugentligt i regi af AOF Sundhed/omsorg/ældre m.v. Der er etableret et motionsrum i et kælderrum. Det har vist sig, at mange beboere henvender sig for at få adgang til at træne der. Der er grupper af muslimske kvinder, grupper af beboere, som hjælper hinanden med at træne sig op efter sygdomsforløb, der er unge drenge, som sammen med børn- og unge medarbejdere træner i lokalet Der er etableret en fortællecafé for ældre. De ældre mødes hver 3. uge og taler om gamle dage Der er etableret et godt samarbejde med udsatte enheden fra SAF og SKP psykiatrien IT-undervisning i samarbejde med Ældresagen Miljøministeriet har bevilget et tilskud til uddannelse af miljøambassadører i Korsløkken. Uddannelsen påbegyndes primo 2014 Kvindeklub hvor der bl.a. drøftes sundhed, kvindeliv m.m. Børn og unge/skoler /institutioner Der er fast samarbejde med Ejerslykkeskolen ved familierådgiver i projektet Der er etableret en legestue, hvor mødre i Korsløkken 1 gang ugentlig kan komme og drøfte store og små problemer. Ind i mellem tilbydes der faglige oplæg ved sundhedsplejerske, eller konsulenter ude fra Der er lektiecafe 1 gang ugentligt etableret i samarbejde med Dansk Flygtningehjælp, som rekrutterer de frivillige lektiehjælpere Der er Street Soccer 1 gang ugentligt i sommerhalvåret Der er Street dance 2 gange ugentlig for piger (foregår indendørs) Tilbud om motionsrum reserveret 2 gange om ugen for unge drenge i 2 timer med pædagogstøtte Der er fritidsklub etableret og drevet af frivillige i Korsløkken og støttet af børn- og unge medarbejder. Åbent 3 aftener om ugen I samarbejde med foreningen Broen søges unge sluset ud i almindelige sportsforeninger i området 14

15 Kriminalitet/SSP/Tryghed Der samarbejdes med SSP Der deltages i bystrategisk samarbejde Der arbejdes med tryghed både i form af ændringer i udendørs arealerne som renoveres i forbindelse med den fysiske helhedsplan, og i form af en række sociale aktiviteter, hvor beboerne får lejlighed til at møde hinanden og lære deres naboer at kende. Der udgives et beboerblad 4 gange årligt Beboerne informeres derudover på hjemmeside - og via informationsskrivelser som hænges i opgange og lægges i postkasser Regler/anvisningsmodeller/samarbejdsformer m.v. Der arbejdes her især med nye samarbejdsformer i form af inddragelse af eksterne foreninger og deres frivillige Der er etableret et udvidet samarbejde med områdets ejendomsfunktionærer, hvor helhedsplanens medarbejdere og ejendomsfunktionærerne mødes ca. 1 gang månedligt til en gennemgang af aktuelle problemer i området og drøftelse af mulige indsatser En ejendomsfunktionær er frikøbt 15 timer om ugen til at være mellemled mellem den boligsociale helhedsplan og ejendomsfunktionærerne samt deltage i børn- og unge arbejdet Der arbejdes på at etablere et uddannelsesforløb for hele gruppen af ejendomsfunktionærer 15

16 Dianavænget Den nye helhedsplan for Dianavænget blev politisk godkendt i Odense Byråd den 30/ og Landsbyggefonden har givet tilsagn om tilskud den 22/ Helhedsplanen er dermed i sin opstartsfase. Den kommende helhedsplan beskæftiger sig med hovedudfordringerne i Dianavænget som er beskæftigelse og uddannelse, sammenhængen mellem og forståelse af uddannelse og familieliv og styrkelse af beboernes ressourcer. Med den baggrund fokuserer helhedsplanen på tre indsatsområder: Børn, unge og familie Uddannelse, beskæftigelse og erhverv Beboernetværk, inddragelse og demokrati Indsatsområdet børn, unge og familie skal arbejde med følgende aktiviteter: Hjem/skole samarbejdet de unges fremtid Aktivt medborgerskab for unge Bydelsmødre Bydelsfædre synlige voksne Tryghedsfremmende tiltag Formålet med den samlede børn-, unge- og familieindsats er at skabe tryghed og trivsel for børn, unge og deres familier. Det skal ske med udgangspunkt i det aktive medborgerskab og kompetenceudvikling hos målgruppen. Indsatsområdet uddannelse, beskæftigelse og erhverv har fokus på aktiviteterne: Unge og arbejdsmarkedet Hjælp til selvhjælp muligheder, ansvar og job 30+ år Områdets beboere er i højere grad omfattet af de problemer, som følger med en vanskelig arbejdsmarkedssituation, end man ser i Odense som helhed. Indsatser i forhold til uddannelse og beskæftigelse skal skabe motivation og opbakning hos beboerne til i højere grad at indgå i uddannelse og beskæftigelse for at mestre eget liv. Indsatsområdet beboernetværk, inddragelse og demokrati arbejder med: Beboerinvolverede aktiviteter og arrangementer Sundhed Målet er at styrke beboernes muligheder for at indgå i og bidrage til lokalsamfundet samt at styrke og udvikle netværksdannelsen i området. De ressourcer, der er hos mange af beboerne, skal inddrages i arbejdet på at styrke beboerne i at blive aktive medborgere. Derudover er det målet at skabe større bevidsthed om sundhed, såvel fysisk som mental, og ændre beboernes vaner i forhold til kost og motion. 16

17 Risingplanen Indsatsområde: Børn, unge og familie Dialogskabende aktivitet: Håndholdt indsats En gruppe af unge skaber uro i boligområdet, de opholder sig på vaskeriet og ryger hash i opgangene. Fravær af nærværende voksne og positive rollemodeller kan være med til at skubbe den enkelte unge ud på et sidespor og en begyndende kriminel løbebane. Aktivitetens formål er, at dæmme op for uro og uhensigtsmæssig adfærd i boligområdet, at forebygge og nedbringe kriminalitet og medvirke til, at de unge får fokus på skolegang, uddannelse og beskæftigelse. Målgruppen er drenge i alderen år. Den primære gruppe er unge drenge som skaber uro i boligområdet (ca unge drenge ml. 12 og 16 år). En opsøgende medarbejder arbejder håndholdt med den enkelte unge og gruppen. Der arbejdes på at udvikle den enkelte unges personlige og sociale kompetencer, at støtte den enkelte omkring familieliv, skoleliv, fritidsliv, og arbejdsliv. Indsatsen er helhedsorienteret og der samarbejdes med kommunale instanser, foreningslivet omkring forebyggelse af skolepjæk, misbrug og småkriminalitet. Der er skabt kontakt til ca. 15 unge, der arbejdes sammen med SAF omkring fritidsjob, SSP omkring forebyggelse, Risingskolen omkring skolepjæk. Der er etableret studiehjælp, lektiehjælp, fælles møder hver mandag + værested med aktiviteter tirsdag og torsdag. Der er kontakt til enkelte familier. Lektiecafe Mange af boligområdets forældre er ikke i stand til, at hjælpe deres børn med lektier. Flere af familierne har anden etnisk oprindelse end dansk og er ikke opvokset med den danske folkeskoles krav og forventninger i forhold til, at støtte op om deres børns skolegang. Aktiviteten skal støtte og fastholde børn og unge i deres skolegang og motivere børn og unge til at lave lektier og i det hele taget tilbyde lektiehjælp og en ramme for almen dannelse. Den primære målgruppe er piger og drenge mellem 7 og 17 år, ingen vil dog blive udelukket fra støtte pga. alder. I samarbejde med Ungdommens Røde Kors etableres lektiecafé hver uge i boligområdets fælles faciliteter. Her tilbydes lektiehjælp til områdets børn og unge med fokus på børnenes faglige udbytte og motivation til at gå i skole. Der er etableret samarbejde med Ungdommens Røde Kors, der driver lektiecafé tirsdag og torsdag i områdets beboerhus. 3-4 frivillige lektiehjælpere møder ind hver gang og børn benytter tilbuddet. 17

18 Forældre og læring/inddragelse: Forældreindsats En del familier har ikke ressourcer og kompetencer til, at støtte og vejlede deres børn i forhold til skolegang, uddannelse og fritidsliv. Det kan have en afgørende betydning for børn og unges udvikling/adfærd/ læring. Formålet er, at flere forældre bliver i stand til at støtte og vejlede deres børn, samt at fastholde børn og unge i skolegang, i et aktivt fritidsliv og forebygge uhensigtsmæssig adfærd og fremme trivsel i familien. Der etableres kontakt til relevante samarbejdspartnere, for tilrettelæggelse og indhold i forældrekurser. Der tilrettelægges en række kurser og læringsforløb målrettet forældre. Indholdet vil være oplysning omkring opdragelse, betydning af fritidsaktiviteter, støtte til lektier, skolegang og uddannelseslivet. Der vil være fokus på at motivere forældrene til at indgå aktivt i frivilligt arbejde målrettet områdets børn og unge. Ansatte i helhedsplanen tager kontakt til familierne, danner netværk og opfordrer til at deltage i et kursusforløb Der er etableret samarbejde med Folkeskolen, Ungdomsskole og daginstitution omkring indhold i kursustilbud. Etableret samarbejde med Foreningen Broen, som støtter ca. 10 familier med betaling af kontingent i fritidstilbud. Der er skabt kontakt til 8 familier. Værested/klub med bemanding: Værested Risingområdet er foreningsfattigt og præget af mangel på aktivitet og en svækket sammenhængskraft. Mange familier betegnes ressourcesvage, heraf en øget risiko for at børn og unge ikke støttes i en positiv udvikling omkring fritid og skolegang. Med aktiviteten arbejdes der for, at forældrene bevidstgøres, engagerer sig og tager medansvar for børn og unges trivsel, skolegang og fritidsliv. Forældrene inddrages som frivillige og der tilbydes aktiviteter til områdets børn og unge uden for den lokale miniklubs åbningstider. Tilbud om aktivitet forebygger uro og hærværk i området og fremmer trivslen for børn, unge og voksne. Der etableres værested i områdets beboerhus. Værestedet inddrager børn, unge og forældre i planlægning af aktiviteter og fritidstilbud. Værestedet vil være et tilbud om aktivitet udenfor den kommunale klubs åbningstider. Frivillige forældre i boligområdet danner netværk og skaber et trygt værested, med fritidstilbud og positiv voksenkontakt. Der drives værested i områdets beboerhus tirsdag og hver anden torsdag, 21 børn deltager i aktiviteter, 4 forældre er med til at tilrettelægge aktiviteter. 18

19 Indsatsområde: Beboernetværk, inddragelse og demokrati Beboerhuse/væresteder/klubber: Aktivt ældreliv De ældre føler sig utrygge omkring fremtiden, som f.eks. at med nye tiltag som at al kontakt til offentlige myndigheder skal foregår via internettet. Det kan være angsten for isolation og ensomhed, idet mange oplever at deres dagtilbud/kommunale aktivitetstilbud er blevet lukket det medfører for nogen, at deres sociale liv er ikke eksisterende. Flere har et ønske om, at der etableres en telefonkæde, således man kan blive ringet op og stillet spørgsmålet, har du det godt? Aktiviteten skal hjælpe til at de ældre danner netværk, der kan være med til at forebygge ensomhed og isolation. Deltagerne danner et netværk og målet er at aktiviteten bliver selvbærende og drives af frivillige. Boligområdet stiller faciliteter til rådighed for ældreaktiviteter. Der tages afsæt i de ældres ønsker for aktiviteter der etableres samarbejde med eksisterende frivillig foreninger der har ældreaktiviteter som formål. I samarbejde tilrettelægges praktiske tiltag omkring telefonkæde, undervisning i pc/internet, motionstilbud, rådgivning og vejledning. Der er etableret samarbejde med Røde Kors, frivillige driver ældrecafé hver anden torsdag og stolegymnastik hver torsdag. 15 ældre benytter tilbuddet. Nabo-/beboerambassadør fokus på beboernes udvikling: Naboambassadører I samarbejde med afdelingsbestyrelserne og varmemester uddannes en gruppe af frivillige ambassadører for boligområdet som byder nye beboere velkommen. Uddannelsens indhold vil være skrevne og uskrevne regler, husorden, levevis i lejligheden og området. Naboambassadørerne uddannes som repræsentanter for god naboskik, herunder at de bidrager til positiv beboeradfærd og styrkelse af opgangsfællesskabet og et godt naboskab. I samarbejde med afdelingsbestyrelsen og ejendomsfunktionærer udarbejdes infomateriale omkring levevis og husorden. Repræsentanter/naboambassadører byder nye beboere i området velkommen - uddeler infomateriale og orienterer i øvrigt om aktiviteter mv. i boligområdet. Naboambassadørerne etablerer netværk, mødes jævnligt og udveksler erfaringer. Der er etableret samarbejde med varmemestrene i de 4 afdelinger om fælles velkomst til nye beboere, nye beboere anvises omkring levevis i lejlighed og boligområdet. Repræsentanter fra de 4 afdelingsbestyrelser byder nye beboere velkommen m/info om aktiviteter mm. Nabo-/beboerambassadør fokus på beboernes udvikling: Tryghedskorps En del beboere føler sig utrygge i området især i aftentimerne og efter mørkets frembrud. Årsagen er bl.a. at nogle grupper har en uhensigtsmæssig adfærd, laver kriminalitet og skaber uro. Mangel på kendskab til hinanden og til naboen er også faktorer som øger utrygheden. Der etableres et tryghedskorps i boligområdet med opgaver som organisering af gåture i området, etablering af sms-kæde, hvor man orienteres i forhold til uro og andet mistænksomt. Det kriminalpræventives råd nye lancering af nabohjælp inddrages i aktiviteten. Der er etableret en gruppe på 12 beboere, der har været oplæg fra politi og forebyggelsesafsnittet, der er iværksat fælles aften-gåture i boligområdet, mandag, tirsdag og torsdag aften, her deltager 6 beboere i gennemsnit. 19

20 Andet: Folkeoplysende og kompetenceudviklende kurser En boligsocial helhedsindsats har de sidste fire år arbejdet i en af afdelingerne der er etableret samarbejde med og netværk til frivillige foreninger, organisationer, oplysningsforbund, som tilbyder aktivitet i området. Aktiviteterne fastholdes og samarbejdet skal bredes ud til beboere i de øvrige tre boligafdelinger. Der udvikles aftenskoletilbud, motions- og sundhedstilbud og rådgivning/vejledning i samarbejde med frivillige foreninger. Der arbejdes systematisk med inddragelse af frivillige som danner netværk og indgår aktivt i planlægning og praktiske forhold omkring aktiviteterne. Der er lavet aftale med AOF, som tilbyder danskundervisning (8 deltagere) & Den Frie Rådgivning tilbyder støtte/vejledning (ca. 2 henvendelser pr. gang) i områdets beboerhus hver onsdag. Vægtløfterklubben Kono er åben for fitness/motion alle hverdage (15 voksne har meldt ind), DGI samarbejder med områdets kvinder om etablering af forening (ca. 20 aktive motionister, 5 aktive i etablering af bestyrelse). Samarbejde og koordinering mellem flere aktører: Styrket samarbejde om positiv udvikling af boligområdet De fire boligafdelinger har ikke tradition for at samarbejde og har brug for støtte til at udarbejde fælles samarbejdsgrundlag, samarbejdsaftaler og fælles mål for deres lokalområde. Der er ønske om at skabe fælles sammenhæng og samarbejde mellem det eksisterende beboerdemokrati, og at skabe fælles positiv udvikling i boligområdet, styrke områdets image og benytte andres faciliteter. De 4 afdelingsbestyrelser holder nu fælles møde hver anden måned, her er lavet fælles aftaler om at stille fælles faciliteter til rådighed for områdets unge, fælles opbakning til fysisk forbedring af udearealer i en afdeling og fælles arrangementer. Der er afholdt tre fælles møder med alle afdelinger repræsenteret. Frivillige beboere: Sociale arrangementer og frivillighed En boligsocial helhedsindsats i en af afdelingerne har de sidste 4 år etableret fællesspisning og cafétilbud, målet er at disse tilbud bliver omdrejningspunkt for kendskab og socialt samvær på tværs af afdelingerne, samt et naturligt mødested for planlægning af fælles aktiviteter. Der skal arbejdes systematisk med inddragelse af frivillige som danner netværk og indgår aktivt i planlægning og praktiske forhold omkring aktiviteterne i helhedsplanen. Der er en cafédag hver uge, en fællesspisning hver anden uge. Ca beboere deltager på tværs af nationalitet, køn og alder og frivillige beboere står for madlavning. Udvikling og styrkelse af beboerdemokrati: Information om beboerdemokrati Beboerdemokratiet kan for nogen virke tungt og uvedkommende, heraf mangel på motivation til aktiv deltagelse og indflydelse på udvikling af boligområdet. Ønske om at motivere flere og gerne unge til at indgå aktivt i beboerdemokratiet. De fire afdelingsbestyrelser, boligorganisationerne og projektmedarbejder udvikler og tilrettelægger en særlig møderække med undervisning/foredrag om beboerdemokratiet. Der har været afholdt beboermøder i alle fire afdelinger. Alle afdelinger har en afdelingsbestyrelse og flere unge er aktive i bestyrelsesarbejdet. I forbindelse med kommunalvalget har der været oplægsholdere, som fortæller om demokratiske processer mm. 20

Job og personprofil for relationsmedarbejder Dato

Job og personprofil for relationsmedarbejder Dato Den boligsociale helhedsplan 2014-2018 Job og personprofil for relationsmedarbejder Dato 1. Indledning Du ansættes i områdesekretariatet, som varetager det praktiske arbejde med at sikre den løbende fremdrift

Læs mere

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken.

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken. PROJEKTOPLYSNINGER 1 Indsatsens formål Esbjerg Kommune ønsker en bredere koordineret og målbar indsats på det boligsociale område med henblik på at gøre udsatte boligområder velfungerende og attraktive.

Læs mere

Handleplan for boligsocial indsats i Belllishusene 2012

Handleplan for boligsocial indsats i Belllishusene 2012 Nedenfor ses et eksempel på et udfyldt handleplansskema, som projektlederen har ført status på i juni måned 2012. Handleplan for boligsocial indsats i Belllishusene 2012 Indsats/tid 1. kvartal 2. kvartal

Læs mere

Den Boligsociale Helhedsplan. Charlottekvarteret - Mennekser i fokus 2012-2016

Den Boligsociale Helhedsplan. Charlottekvarteret - Mennekser i fokus 2012-2016 Den Boligsociale Helhedsplan Charlottekvarteret - Mennekser i fokus 2012-2016 2 INDHOLD Introduktion 2 Forord 2 Indledning 2 Spørgsmål & svar 4-6 Uddannelse, beskæftigelse & erhverv 8 Intro 8 Målet er

Læs mere

Boligsocial profil 2012 - Frydenlund/Møllevangen/Charlottehøj

Boligsocial profil 2012 - Frydenlund/Møllevangen/Charlottehøj 7.03.13 Prækvalifikation ny boligsocial helhedsplan i Frydenlund, Møllevangen og Charlottehøj (25 afdelinger i boligorganisationerne AAB, Boligkontoret, Almenbo Aarhus, Ringgaarden, Murersvendenes Stiftelse

Læs mere

Oplæg torsdag den 6. marts 2014 - Konference om samskabelse i by- og boligområder

Oplæg torsdag den 6. marts 2014 - Konference om samskabelse i by- og boligområder Oplæg torsdag den 6. marts 2014 - Konference om samskabelse i by- og boligområder Michael Gravesen Sekretariatschef i Vollsmose Sekretariatet Sekretariatsleder ved Center for inklusion i Børn og Ungeforvaltningen

Læs mere

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb?

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb? notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder fsb har i lighed med de øvrige almene boligorganisationer ansvar for at etablere og drive velfungerende boligområder, hvor beboerne

Læs mere

STRATEGISK SAMARBEJDE OM SKOVPARKEN/SKOVVEJEN. Initiativaftale mellem Kolding Kommune og Socialministeriet

STRATEGISK SAMARBEJDE OM SKOVPARKEN/SKOVVEJEN. Initiativaftale mellem Kolding Kommune og Socialministeriet STRATEGISK SAMARBEJDE OM SKOVPARKEN/SKOVVEJEN Initiativaftale mellem Kolding Kommune og Socialministeriet 2011 Det strategiske samarbejde Med strategien Ghettoen tilbage til samfundet et opgør med parallelsamfund

Læs mere

Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk. 3. 26. juli 2011

Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk. 3. 26. juli 2011 Svendborg Kommune Børn og Unge Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 20 62 72 Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk.

Læs mere

Debatoplæg. De unge skal have en uddannelse. - det betaler sig

Debatoplæg. De unge skal have en uddannelse. - det betaler sig 1 De unge skal have en uddannelse - det betaler sig 2 debatoplægget kan downloades på kl.dk/unge 3 De unge skal have en uddannelse det betaler sig Det koster penge, at mange unge i vores samfund ikke får

Læs mere

boligsocial Helhedsplan Nivå nu 2014-2017 - PIXI-udgave

boligsocial Helhedsplan Nivå nu 2014-2017 - PIXI-udgave boligsocial Helhedsplan Nivå nu 2014-2017 - PIXI-udgave Velkommen til Nivå Nu 2014-2017 Nivå er et dejligt sted at bo og i de næste fire år vil Nivå Nu arbejde på, at det bliver et endnu bedre sted at

Læs mere

STRATEGISK SAMARBEJDE OM VANGKVARTERET. Initiativaftale mellem Holbæk Kommune og Socialministeriet

STRATEGISK SAMARBEJDE OM VANGKVARTERET. Initiativaftale mellem Holbæk Kommune og Socialministeriet STRATEGISK SAMARBEJDE OM VANGKVARTERET Initiativaftale mellem Holbæk Kommune og Socialministeriet 2011 Det strategiske samarbejde Med strategien Ghettoen tilbage til samfundet et opgør med parallelsamfund

Læs mere

STRATEGISK SAMARBEJDE OM RINGPARKEN. Initiativaftale mellem Slagelse Kommune og Socialministeriet

STRATEGISK SAMARBEJDE OM RINGPARKEN. Initiativaftale mellem Slagelse Kommune og Socialministeriet STRATEGISK SAMARBEJDE OM RINGPARKEN Initiativaftale mellem Slagelse Kommune og Socialministeriet 2011 Det strategiske samarbejde Med strategien Ghettoen tilbage til samfundet et opgør med parallelsamfund

Læs mere

STRATEGI FOR DEN KRIMINALPRÆVENTIVE INDSATS Sådan forebygger vi kriminalitet i Albertslund. www.albertslund.dk

STRATEGI FOR DEN KRIMINALPRÆVENTIVE INDSATS Sådan forebygger vi kriminalitet i Albertslund. www.albertslund.dk STRATEGI FOR DEN KRIMINALPRÆVENTIVE INDSATS Sådan forebygger vi kriminalitet i Albertslund www.albertslund.dk 1 STRATEGI FOR DEN KRIMINALPRÆVENTIVE INDSATS INDHOLDSFORTEGNELSE Den kriminalpræventive indsats

Læs mere

Velkommen til workshoppen Tingbjerg Partnerskab en helhedsorienteret og effektiv tryghedsindsats

Velkommen til workshoppen Tingbjerg Partnerskab en helhedsorienteret og effektiv tryghedsindsats Velkommen til workshoppen Tingbjerg Partnerskab en helhedsorienteret og effektiv tryghedsindsats Fordél jer med max 6 ved hvert bord. Sæt dig gerne sammen med dem du kender fra dit lokalområde eller, Sæt

Læs mere

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Indledning I Horsens Kommune er der en lang tradition for at løfte i flok på social- og sundhedsområdet. Mange borgere i Horsens Kommune bruger en del

Læs mere

Medborgercentre. en genopfindelse af folkebiblioteket

Medborgercentre. en genopfindelse af folkebiblioteket Medborgercentre en genopfindelse af folkebiblioteket Formålet med medborgercentre er at sætte borgerne i stand til bedre at udnytte de muligheder, som det danske samfund tilbyder. Dette gøres blandt andet

Læs mere

PARTNERSKABSAFTALER UNGDOMSSKOLEN:

PARTNERSKABSAFTALER UNGDOMSSKOLEN: NOTAT Uddrag Analyse af ungdomsskolen 2.0 I forbindelse med fritidsaktiviteter, heldagsskole og diverse projekter har Ungdomsskolen en del samarbejdspartnere. Nedenstående tabel lister de foreninger, klubber

Læs mere

Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015

Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015 Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015 Indledning Antallet af flygtninge, der kommer til Danmark er stigende. Krig og uro i verdens brændpunkter gør, at Danmark modtager flere

Læs mere

BYDELSMØDRENE HØRER HJEMME I BIBLIOTEKET!

BYDELSMØDRENE HØRER HJEMME I BIBLIOTEKET! BYDELSMØDRENE HØRER HJEMME I BIBLIOTEKET! Bydelsmødrene Vollsmose Bibliotek - Bente Weisbjerg og Najat Bahij Medborgercentre og Bydelsmødre Status, inspiration og muligheder Temadag den 19. september 2013

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalgets reviderede handleplan for inklusionspolitikken 2011-2014

Kultur- og Fritidsudvalgets reviderede handleplan for inklusionspolitikken 2011-2014 Til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Kultur- og Fritidsudvalgets reviderede handleplan for inklusionspolitikken 2011-2014 Integrationsindsatsen på kultur- og fritidsområdet skal ses i lyset af det

Læs mere

Ansøgning om økonomiske midler til boligsocialt arbejde i Brændgård i perioden 1. juli 2015 30. juni 2017

Ansøgning om økonomiske midler til boligsocialt arbejde i Brændgård i perioden 1. juli 2015 30. juni 2017 Herning Kommune Att.: Kommunaldirektør Lone Lyrskov Herning, den 10. november 2014 Ansøgning om økonomiske midler til boligsocialt arbejde i Brændgård i perioden 1. juli 2015 30. juni 2017 Boligselskabet

Læs mere

Efterårsprogram 2015

Efterårsprogram 2015 Efterårsprogram 2015 Kære beboer Velkommen til Nivå Nu s efterårsprogram 2015. Her kan du læse om de forskellige aktiviteter, som vi laver i dit lokalområde i løbet af efteråret, og du kan finde kontaktoplysninger

Læs mere

Arena for Foreningsliv, Frivillighed og Folkeoplysning

Arena for Foreningsliv, Frivillighed og Folkeoplysning Arena for Foreningsliv, Frivillighed og Folkeoplysning Generelle oplysninger vedr. indsatsen 1. Problemidentifikation Vollsmose er klassificeret som ghettoområde. På fritids- og foreningsområdet arbejder

Læs mere

STRATEGISK SAMARBEJDE OM HOULKÆRVÆNGET. Initiativaftale mellem Viborg Kommune og Socialministeriet

STRATEGISK SAMARBEJDE OM HOULKÆRVÆNGET. Initiativaftale mellem Viborg Kommune og Socialministeriet STRATEGISK SAMARBEJDE OM HOULKÆRVÆNGET Initiativaftale mellem Viborg Kommune og Socialministeriet 2011 Det strategiske samarbejde Med strategien Ghettoen tilbage til samfundet et opgør med parallelsamfund

Læs mere

CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE. Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet

CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE. Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet 1 HJÆLP TIL ISOLEREDE INDVANDRERKVINDER 1 Hvem er de? Tusindvis af kvinder med indvandrerbaggrund i Danmark er hverken

Læs mere

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet 1 Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet. Som en del af den sammenhængende børnepolitik, har Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

Sekstanten søger 1-2 projektmedarbejdere til storytelling

Sekstanten søger 1-2 projektmedarbejdere til storytelling Sekstanten søger 1-2 projektmedarbejdere til storytelling Eventkommunikation og udarbejdelse af image-strategi I Fællessekretariatet Sekstanten står vi sammen med fem almene boligorganisationer og fire

Læs mere

Hotspot. -En tryghedsskabende områdebaseret indsats Integrationsministeriet Odense d. 8.4.2010. www.kk.dk/hotspot

Hotspot. -En tryghedsskabende områdebaseret indsats Integrationsministeriet Odense d. 8.4.2010. www.kk.dk/hotspot Hotspot -En tryghedsskabende områdebaseret indsats Integrationsministeriet Odense d. 8.4.2010 www.kk.dk/hotspot Hotspotprogrammet Det kortsigtede formål med Hotspot er At genskabe oplevelsen af tryghed

Læs mere

Konference: Overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse. 31. oktober 2012

Konference: Overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse. 31. oktober 2012 Konference: Overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse 31. oktober 2012 Præsentation af Projektmedarbejdere Projektleder og leder af Unge for Unge Eva Bak Mail: Eva.Bak@silkeborg.dk Mobil: 30 66 43

Læs mere

Forslag til. Kommissorium for SSP organisationen i Faxe Kommune. Gældende fra 1. januar 2016

Forslag til. Kommissorium for SSP organisationen i Faxe Kommune. Gældende fra 1. januar 2016 Forslag til Kommissorium for SSP organisationen i Faxe Kommune Gældende fra 1. januar 2016 Indhold Styregruppen for SSP-samarbejdet i Faxe Kommune...3 Koordinationsgruppen for SSP samarbejdet i Faxe Kommune...4

Læs mere

Oplæg fredag den 31. januar 2014 - inddragelse af frivilligsektoren som supplement til offentlig velfærd gennem partnerskabsaktiviteter på tværs af

Oplæg fredag den 31. januar 2014 - inddragelse af frivilligsektoren som supplement til offentlig velfærd gennem partnerskabsaktiviteter på tværs af Oplæg fredag den 31. januar 2014 - inddragelse af frivilligsektoren som supplement til offentlig velfærd gennem partnerskabsaktiviteter på tværs af traditionelle sektor og professionsgrænser Gennemgang

Læs mere

Regeringens forhandlingsudspil til Boligaftale 2014. - Ramme for investeringer i den almene sektor -

Regeringens forhandlingsudspil til Boligaftale 2014. - Ramme for investeringer i den almene sektor - Regeringens forhandlingsudspil til Boligaftale 2014 - Ramme for investeringer i den almene sektor - Oktober 2014 Regeringens udspil til Boligaftale 2014 Sammenfatning Regeringen har siden tiltrædelsen

Læs mere

Forankringsmetode - Hvordan skal vi forankre?

Forankringsmetode - Hvordan skal vi forankre? Har I behov for bedre styring, ledelse og fremdrift? Arbejder I systematisk med en forankringsstrategi? Har I nok fokus på lokal bæredygtighed? Har I værktøjerne til at mobilisere de frivillige? Gør I

Læs mere

Der er behov for sammenhængende forebyggelse

Der er behov for sammenhængende forebyggelse December 2010 HEN Fremtidens kriminalitetsforebyggende arbejde: Der er behov for sammenhængende forebyggelse Resume Der er behov for at udvikle det forebyggende arbejde i forhold til kriminalitet blandt

Læs mere

Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013

Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013 Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013 Indhold Opgaverne og målgruppen i socialpædagogisk vejledning... 3 Værdier og Målsætning... 3 Målsætning... 3 Personale og pædagogisk tilgang...

Læs mere

Samlet for Erhvervs- og Beskæftigelsessudvalget 266 551 551 551

Samlet for Erhvervs- og Beskæftigelsessudvalget 266 551 551 551 F = for (forslaget indgår i prioriteringsrummet) I = imod (forslaget indgår ikke i prioriteringsrummet) U = undlader at stemme Center 2014 2015 2016 2017 A C BL V Erhvervs- og Beskæftigelsessudvalgets

Læs mere

VI HJÆLPER UDSATTE BØRN OG UNGE

VI HJÆLPER UDSATTE BØRN OG UNGE VI HJÆLPER UDSATTE BØRN OG UNGE VORES DNA RØDE KORS Vi har en vigtig identitet og rolle i Røde Kors-bevægelsen. Røde Kors' historie og principper er ressourcer og pejlemærker i vores arbejde som en global

Læs mere

Forord. samarbejde og den fælles refleksion og dialog. Således sikrer vi fortsat udvikling og kvalificering af indsatserne i forhold til de unge.

Forord. samarbejde og den fælles refleksion og dialog. Således sikrer vi fortsat udvikling og kvalificering af indsatserne i forhold til de unge. Ungestrategi Forord I Herlev Kommune vil vi gerne skabe de bedste rammer for, at alle unge får et godt ungdomsliv. Derfor har vi gennem mange år haft fokus på at fremme den blomstrende ungdomskultur i

Læs mere

Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale

Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale Aftale om partnerskab for Tingbjerg-Husum Københavns Kommune, Københavns Politi, SSP København, fsb, SAB/KAB og AAB indgår med denne aftale et forpligtende

Læs mere

NOTAT Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk

NOTAT Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk SKOLER OG INSTITUTIONER NOTAT Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk Dato: 9. februar 2015 Tlf. dir.: 4477 3339 E-mail: jsw@balk.dk Kontakt: Janne Schwaner ÆNDRING I SØGEMØNSTERET

Læs mere

Samarbejde mellem kommune, politi og borgere i København

Samarbejde mellem kommune, politi og borgere i København Side 1 / SIKKER BY: Samarbejde mellem kommune, politi og borgere i København v/ kontorchef Lea Bryld Center for Sikker By Side 2 / Disposition Sikker By Programmet Måling af den lokale tryghed og kriminalitet

Læs mere

Velkommen til VORES NYE SYDBY

Velkommen til VORES NYE SYDBY Velkommen til VORES NYE SYDBY 2 Forord I år 2005 blev Fællesorganisationens Boligforening og Slagelse Boligselskab enige om, at den samlede bebyggelse på Ærøvej indeholdende 462 boliger og udearealer trængte

Læs mere

Tillæg til Børne- og Ungepolitik 2014-2017. Plan for indsatsen imod ungdomskriminalitet

Tillæg til Børne- og Ungepolitik 2014-2017. Plan for indsatsen imod ungdomskriminalitet Tillæg til Børne- og Ungepolitik 2014-2017 Plan for indsatsen imod ungdomskriminalitet Indledning Det er SSP Frederikshavns overordnede mål, at Frederikshavn Kommune skal være en kommune, hvor det er trygt

Læs mere

Behov for gensidigt medborgerskab

Behov for gensidigt medborgerskab Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner

Læs mere

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2 Indholdsbeskrivelse Indholdsbeskrivelse...1 1. Projektkoordinator/medarbejder...2 2. Baggrunden for pilotprojektet...2 3. Formål...2 4. Målgruppe...2 5. Metode og arbejdsbeskrivelse...3 5.1. Empowerment

Læs mere

Center for Socialt Ansvar - mere social værdi for færre midler

Center for Socialt Ansvar - mere social værdi for færre midler Center for Socialt Ansvar - mere social værdi for færre midler Samfundet har brug for nye effektive måder at løse sociale opgaver på, når vores velfærdssamfund skal bevares og udvikles. Her spiller Center

Læs mere

Disposition. De fysiske planer Planens tilblivelse Udfordringer Spørgsmål

Disposition. De fysiske planer Planens tilblivelse Udfordringer Spørgsmål Disposition De fysiske planer Planens tilblivelse Udfordringer Spørgsmål Fra udsat boligområde til attraktiv bydel hvordan? Historien lys og luft. Livet bag voldene 2400 almene boliger og 32 blokke Opført

Læs mere

Ansøgningsskema til pulje til Styrket koordinering i udsatte boligområder 14.51.56.10. Ansøgningsfrist fredag d. 15. maj 2014

Ansøgningsskema til pulje til Styrket koordinering i udsatte boligområder 14.51.56.10. Ansøgningsfrist fredag d. 15. maj 2014 Ansøgningsskema til pulje til Styrket koordinering i udsatte boligområder 14.51.56.10 Ansøgningsfrist fredag d. 15. maj 2014 Ansøgning sendes til: Skemaet skal udfyldes elektronisk og sendes som en vedhæftet

Læs mere

Brøndby Strand for Fremtiden

Brøndby Strand for Fremtiden Indhold 1. Forord... 3 2. Resume... 4 3. Boligområdet og perspektiverne i den boligsociale helhedsplan... 5 4. Vision... 9 5. Introduktion til indsatsen... 10 6. Indsatsområde 1: Børn, unge og familier...

Læs mere

Netværk om kvinder. Jobcentrenes samarbejde med frivillige. Idékatalog. Idékatalog. Maj 2011. Maj 2011. Kjeld Hansen Marianne Saxtoft

Netværk om kvinder. Jobcentrenes samarbejde med frivillige. Idékatalog. Idékatalog. Maj 2011. Maj 2011. Kjeld Hansen Marianne Saxtoft Idékatalog Maj 2011 Kjeld Hansen Marianne Saxtoft Jobcentrenes samarbejde med frivillige Netværk om kvinder Idékatalog Maj 2011 Kjeld Hansen Marianne Saxtoft Jobcentrenes samarbejde med frivillige I de

Læs mere

Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG

Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG INDHOLD 1. Formål 1 2. Målsætning 1 3. Målgruppe 1 4. Det udbudsretlige grundlag 1 5. Udvikling og forankring af partnerskabsaftalerne

Læs mere

Brande, 2012 november

Brande, 2012 november Brande, 2012 november TRIVELSESPOLITIK FOR PRÆSTELUNDSKOLEN Værdigrundlag Præstelundskolen vil kendetegnes som en anerkendende skole hvor alle børn og unge er en del af et fællesskab i et inkluderende

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 - Det lette valg bliver det gode og sunde valg - Mere lighed i sundhed - Et aktivt fritidsliv for alle - Arbejdspladsen, et godt sted at trives INDLEDNING Sundhed vedrører alle

Læs mere

TRYGHED OG TRIVSEL AT UDVIKLE ET BOLIGOMRÅDE den 28. november 2007

TRYGHED OG TRIVSEL AT UDVIKLE ET BOLIGOMRÅDE den 28. november 2007 TRYGHED OG TRIVSEL AT UDVIKLE ET BOLIGOMRÅDE den 28. november 2007 Søren Hvas chefkonsulent Kuben Byfornyelse Danmark shv@kuben.dk MIN BAGGRUND Arbejdet og boet i Avedøre Stationsby 1979 til 2007 (med

Læs mere

TRYGGE BOLIGOMRÅDER. Inspiration til at skabe tryghed og trivsel gennem kriminalpræventivt arbejde

TRYGGE BOLIGOMRÅDER. Inspiration til at skabe tryghed og trivsel gennem kriminalpræventivt arbejde TRYGGE BOLIGOMRÅDER Inspiration til at skabe tryghed og trivsel gennem kriminalpræventivt arbejde 1 Inspiration til at arbejde med tryghed og kriminalpræventive indsatser i boligområderne BolivVejle har

Læs mere

Handlekatalog til brug for realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik

Handlekatalog til brug for realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik SILKEBORG KOMMUNE Handlekatalog til brug for realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik 2 Handlekatalog til realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik Silkeborg Kommunes idræts-

Læs mere

Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune

Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune 2012 Formål Den sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet skal medvirke til at forebygge kriminalitet i Norddjurs Kommune.

Læs mere

JUSTITSMINISTERNS BANDEKONFERENCE I DGI-BYEN 29. JANUAR 2010. BRYD FØDEKÆDEN TIL BANDERNE Spor: Skole og fritid workshop 3

JUSTITSMINISTERNS BANDEKONFERENCE I DGI-BYEN 29. JANUAR 2010. BRYD FØDEKÆDEN TIL BANDERNE Spor: Skole og fritid workshop 3 JUSTITSMINISTERNS BANDEKONFERENCE I DGI-BYEN 29. JANUAR 2010 BRYD FØDEKÆDEN TIL BANDERNE Spor: Skole og fritid workshop 3 1 Indholdsfortegnelse DGI-BYEN 29. JANUAR 2010 BRYD FØDEKÆDEN TIL BANDERNE... 1

Læs mere

29-01-2014. Dokumentnr. 2014-0013853-85. Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse. Sagsnr. 2014-0013853

29-01-2014. Dokumentnr. 2014-0013853-85. Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse. Sagsnr. 2014-0013853 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed NOTAT 29-01-2014 Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse Kort oprids af den nye lovgivning Det fremgår af folkeskoleloven,

Læs mere

Handlekatalog til Idræts-, fritids- og folkeoplysningspolitik Silkeborg Kommune 2012.

Handlekatalog til Idræts-, fritids- og folkeoplysningspolitik Silkeborg Kommune 2012. Godkendt i Kultur- og Fritidsudvalget den 14. maj 2012. Handlekatalogets temaer (indsats = vi gør i politikken) Frivillige ledere Silkeborg Kommune letter de bureaukratiske krav til idræts- og fritidslivet

Læs mere

Medborgerskab i Næstved Kommune. Medborgerskabspolitik

Medborgerskab i Næstved Kommune. Medborgerskabspolitik Medborgerskab i Næstved Kommune Medborgerskabspolitik 1 MOD PÅ MEDBORGERSKAB Næstved Kommune har mod på medborgerskab, og det er jeg som Borgmester stolt af Vi har i Næstved Kommune brug for, at alle er

Læs mere

BLAND DIG I BYEN Medborgerskab + inklusion

BLAND DIG I BYEN Medborgerskab + inklusion Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets handleplan for BLAND DIG I BYEN Medborgerskab + inklusion Københavns Integrationspolitik 2011-2014 Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets handleplan understøtter

Læs mere

Forord... 4. Norddjurs Kommunes ungdomspolitik... 5. Inddragelse og demokrati... 6. Fritid og kultur... 9. Sundhed og trivsel...

Forord... 4. Norddjurs Kommunes ungdomspolitik... 5. Inddragelse og demokrati... 6. Fritid og kultur... 9. Sundhed og trivsel... Ungdomspolitik Indholdsfortegnelse Forord... 4 Norddjurs Kommunes ungdomspolitik... 5 Inddragelse og demokrati... 6 Fritid og kultur... 9 Sundhed og trivsel... 10 Skole, uddannelse og job... 13 Bolig

Læs mere

Indledning. Side 1 af 5. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18

Indledning. Side 1 af 5. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18 Indledning Motivation og hovedbudskab Alle kan bidrage på arbejdsmarkedet Vi vil have alle med i fællesskabet og vi skal sikre en ansvarlig kommunal økonomi Holbæk Kommune står overfor store økonomiske

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

2. Formål. 3. Brug for alle unges rollemodeller tilbyder

2. Formål. 3. Brug for alle unges rollemodeller tilbyder Samarbejdsaftale mellem Bibliotek og Medier og Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration om brug af Brug for alle unges rollemodeller på biblioteker. Bibliotek og Medier og Ministeriet for

Læs mere

PROJEKT FRIKOMMUNE UNGEINDSATS - UDDANNELSE TIL UDVIKLING

PROJEKT FRIKOMMUNE UNGEINDSATS - UDDANNELSE TIL UDVIKLING PROJEKT FRIKOMMUNE UNGEINDSATS - UDDANNELSE TIL UDVIKLING Vision Med frikommuneforsøget ønsker vi at sikre alle unge i Odsherred kommune uddannelse. En uddannelse er den eneste måde at øge sine beskæftigelsesmuligheder

Læs mere

Valg og muligheder er vejen ud af fattigdom. - Odense bryder den negative sociale arv. odense

Valg og muligheder er vejen ud af fattigdom. - Odense bryder den negative sociale arv. odense Valg og muligheder er vejen ud af fattigdom - Odense bryder den negative sociale arv odense Baggrund Danmark er et rigt samfund, og alligevel har vi fattige. Odense Kommune bestilte i 2006 en fattigdomsundersøgelse,

Læs mere

Strategisk handlingsplan 2015-2017

Strategisk handlingsplan 2015-2017 Strategisk handlingsplan 2015-2017 Foto: Lisbeth Holten Indholdsfortegnelse Succeskriterier for handlingsplanen 4 Det kriminalpræventive landskab 2014-2017 5 Hvem er DKR 6 Sådan arbejder DKR 6 Vejen DKR

Læs mere

Gadehavegårds boligsociale helhedsplan 2014-2017

Gadehavegårds boligsociale helhedsplan 2014-2017 Gadehavegårds boligsociale helhedsplan 2014-2017 1 Indhold: 1. Forord 3 2. Resumé 3 3. Boligområdet og perspektiverne i det boligsociale arbejde 4 4. Indsatserne 7 Vision og overordnede mål 8 5.1 Indsatsområde

Læs mere

Kommunernes rolle i det boligsociale arbejde

Kommunernes rolle i det boligsociale arbejde Kommunernes rolle i det boligsociale arbejde V/ Mia Jauernik, boligsocial koordinator i Sønderborg Kommune & Kathrine Bek Nyboe, boligsocial konsulent i KL Hvad undrer dig? Er du i dit boligsociale arbejde

Læs mere

Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Ejendomsselskab og Ballerup kommune tirsdag den 3. januar 2012.

Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Ejendomsselskab og Ballerup kommune tirsdag den 3. januar 2012. Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Ejendomsselskab og Ballerup kommune tirsdag den 3. januar 2012. Deltagere: Kurt Rytter, Ballerup Ejendomsselskab Lone Skriver, Ballerup

Læs mere

NOTAT. Output fra Workshop om Medborgerskab og Frivillighed den 18. november 2014

NOTAT. Output fra Workshop om Medborgerskab og Frivillighed den 18. november 2014 Output fra Workshop om Medborgerskab og Frivillighed den 18. november 2014 Nedenstående er de gode forslag og ideer mm., som udsprang af workshoppen den 18. november 2014. Der er forsøgt at danne et overblik

Læs mere

Kim efterlyste en underskrevet anvisningsaftale for Søtoften. Det blev aftalt at boligselskabet sender aftalen.

Kim efterlyste en underskrevet anvisningsaftale for Søtoften. Det blev aftalt at boligselskabet sender aftalen. Hagen Ahlgreen Jette Fesner Bettina Foltinger Liselotte Hvidt Ballerup almennyttige Boligselskab Kim Pasternak, Boligkontoret Lone Schock, Malene Aagaard Kristensen og Hanne Nygård Jensen Center for By,

Læs mere

Opfølgning på puljen til "Det gode arbejdsliv" 2010

Opfølgning på puljen til Det gode arbejdsliv 2010 Til Økonomiudvalget Hovedudvalget Postadresse: HR Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 Fax: 46 31 32 52 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskildekom.dk Opfølgning på puljen til "Det

Læs mere

Hvidovre Kommunes Ungepartnerskab

Hvidovre Kommunes Ungepartnerskab Hvidovre Kommunes Ungepartnerskab Udmøntningsplan Baggrund I Hvidovre gennemfører ca. 85 procent af alle unge en ungdomsuddannelse. Det er et udmærket tal, men der skal sættes målrettet ind for, at kommunen

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. www.aarhus.dk/skolereform

FOLKESKOLEREFORMEN. www.aarhus.dk/skolereform FOLKESKOLEREFORMEN www.aarhus.dk/skolereform DET OVERORDNEDE FORMÅL MED REFORMEN Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik Skolepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik 1 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den

Læs mere

JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate

JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate JUMP er et kommunalt beskæftigelsesprojekt, som sammen med UngeGuiden skal skabe det bedst kvalificerede tilbud til de unge uddannelsesparate, således at de

Læs mere

24-07-2014. Sagsnr. 2014-0021694. Dokumentnr. 2014-0021694-8. Sagsbehandler Mette Meisner

24-07-2014. Sagsnr. 2014-0021694. Dokumentnr. 2014-0021694-8. Sagsbehandler Mette Meisner KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for mål og rammer NOTAT Ambitioner for det sociale arbejde på ungeområdet Tæt på Familien - en omstilling af ungeområdet Børn og unge, der vokser op i en familie

Læs mere

Emne _Sundhed ved fødsel både før og efter ind tænkt ressourcesvage familier f.eks. 1 + 4 alm. Gruppes nr. 6_ Nr. 18

Emne _Sundhed ved fødsel både før og efter ind tænkt ressourcesvage familier f.eks. 1 + 4 alm. Gruppes nr. 6_ Nr. 18 Emne _Sundhed ved fødsel både før og efter ind tænkt ressourcesvage familier f.eks. 1 + 4 alm. Gruppes nr. 6_ Nr. 18 Sundhedsfremme i tidlig stadie Sundhedsplejen + frivillige Sundhedsplejen + frivillige

Læs mere

vejledning til Ansøgningsskema

vejledning til Ansøgningsskema Side 1 af 2 Projektudvikling Beboergrupper og boligafdelinger kan søge om støtte til at udvikle et projektforslag, så det senere kan føres ud i livet. vejledning til Ansøgningsskema Realdania-kampagnen

Læs mere

EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON

EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON [] EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON [BEARBEJDNING AF INDSTILLING I NY SKABELON - oprindeligt behandlet på ordinært møde torsdag den 23. marts 2006] 11. Samarbejdsaftale for 2006 om kultur- og fritidstilbud

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Herunder er de måltal vi sigter efter. Vi ønsker at flytte debutalderen for 23 % af de unge i de nuværende 7. klasser. Målsætning

Herunder er de måltal vi sigter efter. Vi ønsker at flytte debutalderen for 23 % af de unge i de nuværende 7. klasser. Målsætning TEMA/MÅLSÆTNING TIL OPFYLDELSE AF HANDLEPLAN I Søhus Stige Lumby har vi valgt at arbejde med to målsætninger indeholdende social inklusion omkring partnerskabsaftaler i forældregrupper, og rusmidler. Målsætning

Læs mere

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Indledning Varde Kommune ønsker med denne Rusmiddelstrategi at sætte fokus på brug og misbrug af både alkohol og illegale rusmidler. Brug og misbrug af alkohol og illegale

Læs mere

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Ishøjs frivilligpolitik DIALOG Kultur og fritid LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Miljøområdet DIALOG LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE ÅBENHED ÅBENHED OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE Det sociale område OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE

Læs mere

Nordisk Skolesamarbejde: Elevernes velbefindende i Danmark

Nordisk Skolesamarbejde: Elevernes velbefindende i Danmark Nordisk Skolesamarbejde: Elevernes velbefindende i Danmark Oplæg v/ Charlotte Wegener og Karin Villumsen Dansk Center for Undervisningsmiljø Finland den 27. og 28. september 2007 Undervisningsmiljø: Elevernes

Læs mere

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Forord Med denne Børne- og Ungepolitik 2013-2017 ønsker vi at beskrive rammerne for det gode børne- og ungeliv i Frederikssund Kommune de kommende

Læs mere

Årsplan 2015 Ungdomsskolen

Årsplan 2015 Ungdomsskolen SOLRØD KOMMUNE UNGDOMSSKOLEN Årsplan 2015 Ungdomsskolen Planen består af 6 områder: Ungebasen SSP-funktionen 10Solrød Almen fritidsundervisning Erhvervsklasserne Klubberne 1. Indledning Ungdomsskolen består

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD Vision, mål og værdier... 4 Sundhed - et fælles ansvar... 5 Lighed i sundhed... 7 Sundhed og trivsel blandt børn og unge... 9 Den mentale sundhed skal styrkes...11 Sunde arbejdspladser og en sund

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS 22. maj 2007 + bilag LOKALPOLITIET POLITIINSPEKTØREN Kornerups Vænge 12 4000 Roskilde Telefon: 4635 1448 Indvalg: 4632 1551 Lokal: 3006 Mobiltlf.: 2510 7625 E-mail: HGM001@politi.dk

Læs mere

Resultater spørgeskemaundersøgelse:

Resultater spørgeskemaundersøgelse: Resultater spørgeskemaundersøgelse: Status opgjort 4. dec. 2013: 43 besvarelser + 6 eksterne besvarelser (de eksterne besvarelser vil i det nedenstående være angivet med rødt og er ikke regnet med i evt.

Læs mere

BRUG FOR ALLE UNGE FREM MOD 2015

BRUG FOR ALLE UNGE FREM MOD 2015 BRUG FOR ALLE UNGE FREM MOD 2015 Sætter nydanske drenges ressourcer i spil Fortsætter sin støtte til alternative lektiecaféer og ung-til-ung metoder Intensiverer oplysning om uddannelse til nydanske forældre

Læs mere

STRATEGISK SAMARBEJDE OM ASKERØD. Initiativaftale mellem Greve Kommune og Socialministeriet

STRATEGISK SAMARBEJDE OM ASKERØD. Initiativaftale mellem Greve Kommune og Socialministeriet STRATEGISK SAMARBEJDE OM ASKERØD Initiativaftale mellem Greve Kommune og Socialministeriet 2011 Det strategiske samarbejde Med strategien Ghettoen tilbage til samfundet et opgør med parallelsamfund i Danmark

Læs mere

Frivillighåndbog FamilieSamvirket

Frivillighåndbog FamilieSamvirket Frivillighåndbog FamilieSamvirket Indhold FamilieSamvirket... 3 Målgruppen... 3 Formål... 4 Hverdagsskolen... 4 Forældreskolen... 5 Supplerende aktiviteter... 5 Målsætning og ansvarsområder... 5 Rekruttering,

Læs mere