Boligsociale helhedsplaner i Odense

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Boligsociale helhedsplaner i Odense"

Transkript

1 Boligsociale helhedsplaner i Odense Status december 2013 Skt. Klemensparken Stærmosegårdsparken/Rødegårdsparken Korsløkkeparken Dianavænget Risingplanen Vollsmose 2020

2 Indhold Fakta om boligsociale helhedsplaner 3 Status på helhedsplaner - del 1 kort 4 Skt. Klemensparken 4 Stærmosegårdsparken/Rødegårdsparken 5 Korsløkkeparken 6 Dianavænget 7 Risingplanen 8 Vollsmose Status på helhedsplaner del 2 lang 10 Skt. Klemensparken 10 Stærmosegårdsparken/Rødegårdsparken 10 Korsløkkeparken 14 Dianavænget 16 Risingplanen 17 Vollsmose

3 Fakta om boligsociale helhedsplaner Odense Kommune har gennem mange år haft et godt samarbejde med byens boligorganisationer. Et af de områder vi samarbejder omkring, er udarbejdelsen af boligsociale helhedsplaner. Almene boligafdelinger som har sociale problemer kan ansøge Landsbyggefonden om midler til en boligsocial helhedsplan. Helhedsplanen udarbejdes i samarbejde mellem boligorganisationen og kommunen. Ansøgningen om støtte indsendes til Landsbyggefonden af boligorganisationen gennem kommunalbestyrelsen. Landsbyggefonden finansierer 75% og de resterende 25% er lokal medfinansiering. I Odense er den lokale medfinansiering delt mellem kommune og boligorganisation. En helhedsplan er en fire årig indsats. I Odense Kommune behandles de boligsociale helhedsplaner i de relevante fagudvalg samt i Økonomiudvalg og Byråd. I 2011 ændrede Landsbyggefonden ansøgningsvilkårene og indholdet for de boligsociale helhedsplaner. Hvor der tidligere var en dato for ansøgningsfrist, kan der nu søges løbende. Fra man går i gang med en ansøgning til projektet kan begynde, går der ca. 1 år. Det er nu fastlagt, at indholdet i en boligsocial helhedsplan skal ligge inden for syv indsatsområder: 1. Børn, unge og familie 2. Uddannelse, beskæftigelse og erhverv 3. Beboernetværk, inddragelse og demokrati 4. Sundhed 5. Udsatte grupper 6. Kultur og fritid 7. Image og kommunikation Boligorganisationen og kommunen vurderer, i samarbejde med Landsbyggefonden, hvilke indsatsområder der skal søges inden for. Det er en vurdering, som sker ud fra nøgletal fra Odense Kommunes monitoreringssystem og fra det kendskab som medarbejdere i marken har til boligområdet. Vi har p.t. seks boligsociale helhedsplaner i Odense: Skt. Klemensparken Stærmosegårdsparken/Rødegårdsparken Korsløkkeparken Dianavænget Risingplanen Vollsmose For alle helhedsplaner gælder, at de er underlagt opstilling af mål og målbare succeskriterier. Helhedsplanerne skal hvert år i støtteperioden indsende en redegørelse for gennemførelsen af helhedsplanen til Landsbyggefonden herunder graden af målopfyldelse. I den forbindelse gøres opmærksom på, at ph.d.-afhandling af Gunvor Christensen ved Københavns Universitet i 2013 viser, at de sociale og boligsociale indsatser primært betyder noget for den enkelte borger og den enkelte familie. Det vil sige, at indsatser i udsatte boligområder generelt ikke har nogen signifikant effekt på eksempelvis boligområdets beboersammensætning. Områdebaserede indsatser påvirker beboerne positivt, men kan ikke i sig selv give et løft til et helt boligområde. Det skyldes mønstret i, hvilke beboere der flytter ind og ud af de udsatte boligområder. Med andre ord har den boligsociale indsats mere styrke på individ niveau end på strukturelt niveau. I det følgende beskrives de seks helhedsplaner. Først vil der være en kort status på hver af de seks helhedsplaner. Efterfølgende vil hver helhedsplan beskrives mere udførligt i forhold til indholdet i den enkelte plan. 3

4 Status på helhedsplaner del 1 kort Skt. Klemensparken Afdeling: Skt. Klemensparken, Arbejdernes Boligforening. 456 beboere, 238 lejemål. Periode: To medarbejdere. Økonomi: i alt kr. heraf kr. i medfinansiering fra Odense Kommune. Helhedsplanen udløber ved udgangen af Der er ved at blive udarbejdet en ny helhedsplan for området, som forventes at komme til politisk beslutning i Odense Kommune primo Den nuværende helhedsplan, , hviler på tre fundamenter: - Misbrugsbehandling - Værestedsfunktion - Beskæftigelsesindsats I helhedsplanen, som er blevet omdøbt til Projekt AtilB, har værestedet Lejligheden været omdrejningspunktet. Inden helhedsplanen begyndte var området præget af kriminalitet og utryghed blandt beboerne pga. en gruppe unges uhensigtsmæssige opførsel. Ungegruppen (ca. 30 personer) var præget af misbrugsproblemer, kriminalitet og manglende tilknytning til uddannelse og arbejdsmarkedet. I ungegruppen er 90 % af dem kommet positivt videre i form af job og uddannelse og fastholder dette. Den tætte relation mellem helhedsplanens medarbejdere og de unge har haft en afgørende betydning i forhold til, at de unge er kommet videre i deres liv. Projektet har været vejviser for de unge og hjulpet dem med at navigere mellem de forskellige offentlige instanser, så de kunne få den rette hjælp og vejledning. Samarbejdet med Odense Kommune og erhvervslivet har været vigtigt i forhold til at få de unge i uddannelse, praktik mv. Beboerne i området har oplevet en mærkbar forandring i forhold til, at der stort set ikke længere er hærværk, og kriminaliteten er faldet med 50% og trygheden i området er således blevet meget større. 4

5 Stærmosegårdsparken/Rødegårdsparken Afdelinger: Stærmosegårdsparken og Rødegårdsparken, Odense Social-Filantropiske Boligselskab. 868 beboere, 456 lejemål. Periode: To medarbejdere. Økonomi: i alt kr. heraf kr. i medfinansiering fra Odense Kommune. Omdrejningspunkter for helhedsplanens indsatser er at styrke beboernes sociale, personlige og faglige kompetencer, så de i stigende grad kan være aktive medborgere i forhold til familieliv, netværk, selvforsørgelse samt psykisk og fysisk sundhed. Der er opført et beboer/aktivitetshus, hvor der er faste aktiviteter som mange af beboerne kommer til. Det gælder også for nogle af de beboere som tidligere har levet meget isoleret. Generelt set tager beboerne i stigende grad ansvar for huset og aktiviteterne i området og er med til at understøtte det i kraft af deres frivillige engagement. Naboskabet og relationerne mellem beboerne er blevet styrket. Beboerhuset fungerer også som et opkvalificeringssted for beboerne, idet de som har brug for det, her har mulighed for at træne deres sociale kompetencer som kan bruges i forhold til uddannelse og beskæftigelse. I børn- og ungegruppen er flere unge hjulpet i gang med en uddannelse og flere har fået fritidsjob. I kraft af at alle aldersgruppe bruger beboerhuset, er der kommet en større respekt og accept af hinanden på tværs af aldersgrupper. 5

6 Korsløkkeparken Afdelinger: Korsløkkeparken 35/E, Korsløkkeparken 34/F, Korsløkkeparken 37/G og 40/K, Fyns Almennyttige Boligselskab beboere, 1236 lejemål. Periode: Fem medarbejdere (to fuld tid og tre halv/deltid). Økonomi: i alt kr. heraf kr. i medfinansiering fra Odense Kommune. Det overordnede formål med helhedsplanen i Korsløkken er en social- og forebyggende indsats som skal understøtte området i at arbejde med udviklingen af en attraktiv bydel. Målet er en bred indsats over fem områder: beskæftigelse/erhverv, sundheds/omsorg/ældre, børn og unge/skoler/institutioner, kriminalitet/ssp/tryghed samt regler/ anvisningsmodeller /samarbejdsformer. Der er bl.a. igangsat aktiviteter inden for børn og ungeområdet som lektie cafe og street dance. Flere børn og unge deltager også i fritidsaktiviteter uden for boligområdet. I forhold til beskæftigelse arbejdes der målrettet med SAF i forhold til at få gruppen af borgere uden beskæftigelse ind på arbejdsmarkedet. På ældreområdet er der IT-undervisning og fortællercafe for de ældre. Der udsendes beboerblad til alle husstande i området. Der er samarbejde med SAF og ÆHF i forhold til den indsats som er udarbejdet i regi af Byaftalen Når naboskabet bliver svært. 6

7 Dianavænget Afdeling: Dianavænget, Kristiansdal. 606 beboere, 248 lejemål. Periode: og To-tre medarbejdere. Økonomi: : i alt kr. (oprindeligt kr. + tillægsbevilling på kr.) heraf i medfinansiering fra Odense Kommune : i alt kr. heraf kr. i medfinansiering fra Odense Kommune Den nye helhedsplan for Dianavænget blev politisk godkendt i Odense Byråd den 30/ og Landsbyggefonden har givet tilsagn om tilskud den 22/ Helhedsplanen er dermed i sin opstartsfase. Den tidligere helhedsplan løb fra 2008 til den 30/ Det overordnede mål var at skabe øget tryghed og tilfredshed ved at være beboer i Dianavænget. Helhedsplanen indeholdt to delprojekter: Et børn- og unge værested samt et affaldshånd-teringsprojekt. Børn- og ungeværested: Succeskriterierne var at 40 % af områdets unge benyttede sig af tilbuddet og et fald i hærværk. Boligforeningens ansatte har oplevet et fald i hærværk i boligområdet, hvilket de kobler direkte til værestedet for unge. I de perioder, hvor værestedet har været lukket, har en del unge taget ophold i kældrene under bebyggelsen, og deraf følger spontant hærværk. Når værestedet er åbent, opleves der mindre hærværk. Succeskriteriet om at 40 % af områdets unge skal bruge værestedet er opfyldt. Værestedet er de unges naturlige samlingssted. Organisering af affaldshåndtering: Problemet var forkert håndtering af affald i afdelingen, hvilket medførte et generelt negativt indtryk af afdelingen. Målet var, at der skete en normalisering af affaldshåndteringen i afdelingen. Afdelingens omkostninger til affaldshåndtering som følge af ukorrekt behandling fra beboernes side, er over en 5-årig periode faldet med 20 %. Der er opnået en besparelse på 35 %. Reklame- og papiropsamleren har minimeret restaffald med 40 kubik meter. Afdelingen har gennem hele 2012 fremstået pæn og ren. Ambitionen med begge delprojekter var, at de skulle bygge på frivillighed. Det viste sig at være svært. Derfor blev Landbyggefonden ansøgt om en tillægsbevilling i Tillægsbevillingen skulle dække den manglende frivillige bemanding med lønnet personale. Trygheden i området er blevet styrket. Ved at støtte voksne beboere i området i at tage aktiv del i aktiviteter, er de blevet involveret på en anden måde end tidligere. Frivilligheden trives på Dianavænget. Pga. beboernes engagement kan de boligsociale medarbejdere få hjælp fra og bruge beboerne, når der opstår problematikker. På den måde er beboernes frivillighed kommet i spil på deres egne præmisser. Helhedsplanen har også været medvirkende til formidling af fritidsjob til unge og til at kriminaliteten har været faldende blandt børn og unge under 18 år. I 2010 fik Odense Kommune midler fra Styrelsen for Bibliotek og Midler til et medborgercenter i Dalum/Dianavænget. Centret fik til huse i det nyopførte beboerhus i Dianavænget. Indsatserne i medborgercentret har været medvirkende til, at flere beboere er blevet aktive og har fået netværk på tværs af alder og kulturer. 7

8 Risingplanen Afdelinger: Påskeløkken, Solbakken, Riisingsparken, Smedeløkken - OAB, Fyns Almennyttige Boligselskab, Odense Social-Filantropiske Boligselskab beboere, 644 lejemål. Periode: Fire medarbejdere. Økonomi: i alt kr. heraf kr. i medfinansiering fra Odense Kommune. Risingplanen begyndte maj Der arbejdes med de tre indsatsområder børn, unge og familie, uddannelse, beskæftigelse og erhverv samt beboernetværk, inddragelse og demokrati. Der er etableret et børn- og unge værested, hvor forældrene er inddraget i forhold til at planlægge aktiviteter for børnene. I samarbejde med SAF arbejdes på at få gruppen af unge i fritidsjob og der samarbejdes med Risingskolen i forhold til de børn, der ikke møder i skole. Der er etableret netværk på tværs af de fire afdelingsbestyrelser som mødes hver anden måned og som er blevet enige om, at skabe et sports- og fritidsområde til unge på tværs af afdelingerne. Der er ved at blive lavet et overblik over alle aktiviteter i afdelingerne. Tre gange om ugen er der aftenvandringer i forhold til at skabe tryghed i området. Røde Kors driver forskellige ældreaktiviteter i området. 8

9 Vollsmose 2020 Afdelinger: Granparken, Lærkeparken, Fyrreparken, Egeparken, Bøgeparken, Birkeparken, Hybenhaven, Slåenhaven, Tjørnehaven - OAB, Højstrup, Fyns Almennyttige Boligselskab beboere, 3598 lejemål. Periode: medarbejdere i regi af helhedsplan og initiativaftale medarbejdere ansat på øvrige vilkår som løntilskud, praktik, flexjob, seniorjob, arbejdsprøvning og lignende Økonomi: i alt kr. hvor de kr. kommer fra Initiativaftalen. Den boligsociale helhedsplan kr. heraf kr. i medfinansiering fra Odense Kommune. Den boligsociale Helhedsplan i Vollsmose blev vedtaget 12. december 2012 i forbindelse med udredningsarbejdet omkring Fremtidens Vollsmose. Således er implementeringen af de boligsociale indsatser i realiteten påbegyndt 1. marts 2013 i forbindelse med rekrutteringen af boligsociale frontmedarbejdere. De boligsociale indsatser ved Vollsmose 2020 Sekretariatet er forankret ved et partnerskab mellem Odense Kommune, boligorganisationerne og beboerrepræsentanter fra Samarbejdsrådet i Vollsmose. De boligsociale indsatser indgår som et ekstraordinært supplement til normalsystemet i henholdsvis kommunen og boligorganisationerne. Overordnet er den boligsociale helhedsplan i Vollsmose sammensat ved følgende: Den boligsociale helhedsplan Vollsmose 2020 er et partnerskab mellem Odense Kommune, boligorganisationerne og beboerne i Vollsmose. Den boligsociale helhedsplan er et ekstraordinært supplement til normalsystemet. Den boligsociale helhedsplan er primært finansieret gennem Landsbyggefonden. Den boligsociale helhedsplan gennemfører indsatser på baggrund af henvisninger fra det kommunale normalsystem. Den boligsociale helhedsplan har større styrke på individ niveau end på strukturelt niveau. Den boligsociale helhedsplan arbejder strategisk med sammenhæng mellem infrastruktur og fysisk byplanlægning og sociale indsatser. Den boligsociale helhedsplan er med afsæt i handlings- og løsningsorienteret værdigrundlag. Den boligsociale helhedsplan varetager opgaver udover de definerede effektmål med henblik på at understøtte beboere og civilsamfundet og samarbejdspartnere. Et afgørende element i indsatserne ved Vollsmose Sekretariatet er koordineringen og samspillet med normalsystemet. Det betyder helt konkret, at indsatserne ved Vollsmose Sekretariatet primært er på baggrund af henvisninger fra det kommunale normalsystem. Dermed er produktiviteten i Vollsmose Sekretariatet for en række indsatser i den boligsociale helhedsplan afhængig af antallet og karakteren af henvisninger fra det kommunale normalsystem. Dette blandt andet med henblik på at undgå parallelle indsatser. I forlængelse heraf er der konkret indgået partnerskabsaftaler med blandt andre de lokale børnehaver, dagplejen, lokale folkeskoler, SSP, UUO, Socialcenteret, Menighedsrådet, Den Frie Rådgivning med flere. 9

10 Status på helhedsplaner del 2 lang Skt. Klemensparken Den nuværende helhedsplan for Skt. Klemensparken udløber ved udgangen af Arbejdernes Boligforening og Odense Kommune er i gang med at udarbejde en ny helhedsplan, som forventes at komme til politisk beslutning i Odense Kommune primo Den kommende helhedsplan, , vil have fokus på indsatsområderne børn, unge og familie samt uddannelse, beskæftigelse og erhverv. Planen vil have et bredt fokus på familierne med det formål, at flest mulige familier bliver i stand til at håndtere og forbedre familiens liv herunder i forhold til børn og unges opvækst, skole og fritidsvilkår. I forhold til gruppen af beboere uden for uddannelse og job er formålet, at gruppen i højere grad bliver parat til job- og uddannelse. Herudover er målet også at styrke sammenhængskraften, forstået som fællesskabs-, ejerskabs- og ansvarsfølelsen i området, ved at bygge bro mellem de forskellige grupper i området og facilitere en højere grad af deltagelse i det lokale liv i nærområdet. Stærmosegårdsparken/Rødegårdsparken Indsatser Det sociale liv i boligområdet Det nybyggede beboerhus er indrettet i samarbejde med beboerne Der er oprettet et beboerblad som udkommer kvartalvis, en hjemmeside og en ugentlig nyhedsmail Det nybyggede beboerhus er indrettet i samarbejde med beboerne Der er udarbejdet en velkomstpjece til nye beboere Der er afholdt en temaaften samt udarbejdet en hustandsomdelt pjece omkring Hvad man kan jeg gøre, hvis naboskabet bliver svært? Der er etaleret en hundelund for beboere i lokalområdet (med støtte fra Forstadspuljen) Der er etableret et øl skur og et urinal ved områdets købmand (med støtte fra Forstadspuljen) Der er etableret 2 genbrugsprojekter, hvor beboerne gratis kan aflevere og hente møbler, tøj og bøger m.m. Der afholdes ugentlig fællesspisning og faste årstidsfester Der er etableret petanquebaner og krolfbane samt oprettet en lokal petanqueklub Der afholdes en række faste ugentlige aktiviteter i aktivitetshuset som eksempelvis: Zumba, strikkeklub, kvindeklub, gågruppe, kreativt kursus, åbent sy- og metalværksted, børn- og unge aktiviteter, computercafe Der afholdes lejlighedsvis arrangementer som eksempelvis: foredrag, koncerter, hjertemassagekursus, banko og samarbejde med Stemmer på Kanten i forbindelse med seneste kommunalvalg Sociale arrangementer for de frivillige, hvor de blandt andet takkes for deres indsats, skaber netværk og årets frivillig kåres Opkvalificering af de frivillige ved temadage om eksempelvis: frivillighed, kommunikation, kon- 10

11 flikthåndtering og hjertemassagekursus Der er etableret lokalt samarbejde med politi, SAF og ÆHF Der er etableret samarbejde med SAF omkring virksomhedspraktikker i aktivitetshuset, hvor beboerne kan arbejde målrettet med en udredning/opkvalificering i forhold til: fremtidigt forsørgelsesgrundlag, beskæftigelse, uddannelse Der afholdes fast månedlige fællesmøder med varmemester og ejendomsfunktionærerne fra de 3 afdelinger, hvor der sker gensidig orientering og aktuelle udfordringer og løsningsforslag drøftes Der arbejdes på at inddrage flere frivillige organisationer til at understøtte områdets frivillige med igangsætning af aktiviteter og tilbyde forskellige former for rådgivning Der arbejdes på at styrke og formaliserer samarbejdet med relevante aktører i Odense Kommune eksempelvis: Jobcentret, ÆHF i forhold til den ældre gruppe af beboere og børn- og ungeinstitutioner i lokalområdet I forbindelse med husets faste aktiviteter kommer i gennemsnit personer i huset pr. uge. Desuden har huset dagligt besøg af i gennemsnit 1-5 beboere, som ønsker at bruge huset til lån af computer m.m. eller for at tale med helhedsplanens medarbejdere. Huset er desuden næsten hver weekend lejet ud til beboernes private arrangementer. Blandt beboerne er der skabt nye netværk og fordomme er blevet nedbrudt. De nye tiltag har øget beboernes ejerskabsfølelse og stolthed over deres boligområde. Flere af de faste aktiviteter har en mangfoldig deltagerkreds med repræsentanter fra mange nationer og forskellige livsvilkår som misbrugsproblemer og psykisk skrøbelighed. Beboerne har øget deres personlige, sociale og faglige kompetencer ved at komme i huset som bruger eller som frivillig og helhedsplanens medarbejdere bliver dagligt brugt til at drøfte problemstillinger og ønsker fra beboernes eget liv samt bygge bro til det omkringliggende samfund. Image Der har været arbejdet med beboernes egen oplevelse af deres boligområde og omverdenens syn på området ved blandt andet følgende tiltag: Flere af boligområdets aktiviteter er åbne for borgere uden for boligområdet Nyhedsblad, hjemmeside og nyhedsmail formidles til en række eksterne aktører Der er etableret samarbejde med de nærmeste naboer (skole, grundejerforening og lokal forening) omkring fælles aktiviteter eks. hundelund, øl skur og årtidsfester Boligområdet bliver besøgt af borgere uden for området i forbindelse med områdets aktiviteter og deres tilbagemeldinger er positive og de er ofte overraskede over de gode aktiviteter og tilbud der er i boligområdet. Medarbejderne er aktuelt i færd med at analysere en spørgeskemaundersøgelse foretaget blandt beboerne og eksterne aktører omkring områdets interne og eksterne formidling. Den foreløbige gennemgang giver indtryk af, at der er tilfredshed med formidlingen og at undersøgelsen vil give nogle gode input til justering af form og indhold i nyhedsbladet og hjemmesiden. 11

12 Beboerdemokrati Beboerinddragelsen har været et vigtigt omdrejningspunkt i helhedsplanens arbejde. Medarbejdernes opgave har været at fungere som sparringspartnere for beboerne. Nedenstående er eksemplar på indsatsområder, hvor beboerinddragelse og beboerdemokratiet har været centrale: Beboerne var ansvarlige for indkøb og indretning af aktivitetshuset Aktiviteter i området er næste alle igangsat på baggrund af ønsker fra beboerne og ved hjælp af frivillige kræfter blandt beboerne Beboerne har arbejdet med udvikling af udenoms arealerne i udviklingsprojektet Udeliv på tværs (projektet var støttet af Realdania) Der er etableret en ny afdelingsbestyrelse for aktivitetshuset (i daglig tale kaldet husrådet) Husrådet har i samarbejde med boligselskabet og øvrige beboere arbejdet meget med at få defineret deres opgaver og kompetence i forhold til husets drift. Udarbejdelse af en alkoholpolitik for aktivitetshuset og praksis omkring leje af huset til private arrangementer, er nogle af de temaer som husrådet har arbejdet med De tre afdelingsbestyrelser holder hvert kvartal et fællesmøde, hvor der sker gensidig orientering, aftales kommende fælles aktiviteter og drøftes aktuelle udfordringer i boligområdet og hvordan man i fælleskab kan løse disse Der er sket opkvalificering af beboernes kompetencer i forhold til demokratiske beslutningsprocesser ved oplysning på temadage m.m. og ved i det daglige at arbejde målrettet med kommunikation, kvalificering af mødekultur og beslutningsprocesser Der er et godt samarbejde de tre afdelingsbestyrelser i mellem. Der er tilknyttet ca. 40 frivillige beboere til områdets aktiviteter. Beboerne er i stigende grad blevet opmærksomme på og i stand til at have en konstruktiv dialog omkring nogle af de udfordringer der er i boligområdet omkring eksempelvis beboernes indbyrdes kommunikationsform og konflikthåndtering samt forskellige holdninger til indtagelse af stimulerende stoffer. Husrådet er ved at være trygge i deres opgaveløsning og medarbejdernes rolle nedtrappes løbende. De frivillige efterspørger større ansvar, medindflydelse og opkvalificering. Børn og unge Børne og ungegruppen har været involverede i flere af de demokratiske processer, bl.a. Projekt udeliv på tværs, hvor gruppen blev inddraget i forhold til at høre deres ønsker og behov i en gennemgribende ombygning/renovering af udearealerne Der afholdes møder i aktivitetshuset, hvor børn- og ungegruppen kan komme med forslag til nye aktiviteter, forbedring af igangværende og feedback på gamle idéer I husrådet er der to børn- og unge repræsentanter som kommer til husrådsmøde én gang i kvartalet. Her kan de komme med nyt fra børn- og unge gruppen, som både kan være emner der er snakket om på børn- og ungemøderne, eller ting de bare taler om i deres fritid 12

13 Hærværk og kriminalitet Der er i samarbejde med ejendomsfunktionærerne, blevet udarbejdet registreringsskema over hærværk i området, som gennemgås månedligt Der følges op på de episoder, hvor der er en mistanke om, om det er en ung/et barn fra området, der har udført det pågældende hærværk Der er i boligområdet ikke meget kriminalitet, men der er i beboersammensætningen en forholdsvis stor andel sigtede i forhold til det kommunale gennemsnit Der er godt samarbejde mellem de unge og helhedsplanens børn- og ungemedarbejder i forhold til vejledning omkring uddannelse og det at komme ud af kriminaliteten. Positive fritidsaktiviteter Ca. halvdelen af børnene i alderen 0-18 år i området går til en eller flere aktiviteter i deres fritid. Ca. halvdelen af børnene i alderen 0-14 år i området går i fritidsordning, SFO eller klub. Der er og har været flere børn- og ungeaktiviteter i forbindelse med aktivitetshuset: Pigeklub hver anden onsdag, drevet af frivillige beboere Ungdomsklub, hver onsdag, drevet af B&U medarbejder Åbent hus for børn og unge mandag og torsdag, med B&U medarbejder som hovedansvarlig, men med hjælp fra frivillige Lektiehjælp drevet af Dansk flygtningehjælp Cykel/Knallert værksted, drevet af børn- og ungemedarbejder Madklub hver torsdag drevet af Ungdommens Røde Kors Derudover er der de løse aktiviteter, som sommerfest, sodavandsdiskotek, fodboldturnering, ferieaktiviteter, pigeovernatning, ud-af-huset aktiviteter. Der er et generelt jævnt antal børn der benytter sig af tilbuddene i huset. Gruppen af børn, er skiftende, både i alder og køn. Dette kan skyldes at de forskellige grupper/aldersgrupper ikke kan deles om huset på samme tid, pga. forskellige interesser osv. Der er flere børn der kommer i huset, som ikke normalt går til en fritidsaktivitet. Skole og ungdomsuddannelse Børn og ungemedarbejderen har samarbejde med UUO vejledere og klasselærere på den lokale skole i forbindelse med de elever der bor i boligområdet og deltager i: skole/hjemsamtaler dialogmøder med forældre og skole praktikaftaler ung og UUO kommune/ung/forældre samtaler med henblik på den unges fremtid institution/forældre/ung medarbejderen har hjulpet flere unge i forbindelse med ungdomsuddannelse 13

14 Korsløkkeparken Indsatser Målet med helhedsplanen er en bred indsats indenfor 5 områder: beskæftigelse og erhverv; sundhed/omsorg/ældre; børn og unge/skoler /institutioner; kriminalitet/ssp/tryghed og regler/anvisningsmodeller/samarbejdsformer Beskæftigelse og erhverv Der er etableret et særligt samarbejde med SAF, hvor der sættes særligt fokus på ledige i Korsløkken. I samarbejde med Byg til Vækst sekretariatet arbejdes på en bred indsats aldersmæssigt udvidet til 18 til 45 år, da gruppen af ledige i Korsløkken er størst i aldersgruppen 30 til 45 år med særligt fokus på at sikre, at de ledige tilbydes opgradering i ekstra færdigheder (ud over deres uddannelsesmæssige/ erfaringsmæssige forudsætninger) til at arbejde på det kommende renoveringsprojekt i Korsløkken Der er etableret samarbejde med UUO omkring områdets unge Der arbejdes på at hjælpe de unge til fritidsjob både i og uden for boligområdet Danskundervisning til beboere med dårligt dansk der undervises 1 gang ugentligt i regi af AOF Sundhed/omsorg/ældre m.v. Der er etableret et motionsrum i et kælderrum. Det har vist sig, at mange beboere henvender sig for at få adgang til at træne der. Der er grupper af muslimske kvinder, grupper af beboere, som hjælper hinanden med at træne sig op efter sygdomsforløb, der er unge drenge, som sammen med børn- og unge medarbejdere træner i lokalet Der er etableret en fortællecafé for ældre. De ældre mødes hver 3. uge og taler om gamle dage Der er etableret et godt samarbejde med udsatte enheden fra SAF og SKP psykiatrien IT-undervisning i samarbejde med Ældresagen Miljøministeriet har bevilget et tilskud til uddannelse af miljøambassadører i Korsløkken. Uddannelsen påbegyndes primo 2014 Kvindeklub hvor der bl.a. drøftes sundhed, kvindeliv m.m. Børn og unge/skoler /institutioner Der er fast samarbejde med Ejerslykkeskolen ved familierådgiver i projektet Der er etableret en legestue, hvor mødre i Korsløkken 1 gang ugentlig kan komme og drøfte store og små problemer. Ind i mellem tilbydes der faglige oplæg ved sundhedsplejerske, eller konsulenter ude fra Der er lektiecafe 1 gang ugentligt etableret i samarbejde med Dansk Flygtningehjælp, som rekrutterer de frivillige lektiehjælpere Der er Street Soccer 1 gang ugentligt i sommerhalvåret Der er Street dance 2 gange ugentlig for piger (foregår indendørs) Tilbud om motionsrum reserveret 2 gange om ugen for unge drenge i 2 timer med pædagogstøtte Der er fritidsklub etableret og drevet af frivillige i Korsløkken og støttet af børn- og unge medarbejder. Åbent 3 aftener om ugen I samarbejde med foreningen Broen søges unge sluset ud i almindelige sportsforeninger i området 14

15 Kriminalitet/SSP/Tryghed Der samarbejdes med SSP Der deltages i bystrategisk samarbejde Der arbejdes med tryghed både i form af ændringer i udendørs arealerne som renoveres i forbindelse med den fysiske helhedsplan, og i form af en række sociale aktiviteter, hvor beboerne får lejlighed til at møde hinanden og lære deres naboer at kende. Der udgives et beboerblad 4 gange årligt Beboerne informeres derudover på hjemmeside - og via informationsskrivelser som hænges i opgange og lægges i postkasser Regler/anvisningsmodeller/samarbejdsformer m.v. Der arbejdes her især med nye samarbejdsformer i form af inddragelse af eksterne foreninger og deres frivillige Der er etableret et udvidet samarbejde med områdets ejendomsfunktionærer, hvor helhedsplanens medarbejdere og ejendomsfunktionærerne mødes ca. 1 gang månedligt til en gennemgang af aktuelle problemer i området og drøftelse af mulige indsatser En ejendomsfunktionær er frikøbt 15 timer om ugen til at være mellemled mellem den boligsociale helhedsplan og ejendomsfunktionærerne samt deltage i børn- og unge arbejdet Der arbejdes på at etablere et uddannelsesforløb for hele gruppen af ejendomsfunktionærer 15

16 Dianavænget Den nye helhedsplan for Dianavænget blev politisk godkendt i Odense Byråd den 30/ og Landsbyggefonden har givet tilsagn om tilskud den 22/ Helhedsplanen er dermed i sin opstartsfase. Den kommende helhedsplan beskæftiger sig med hovedudfordringerne i Dianavænget som er beskæftigelse og uddannelse, sammenhængen mellem og forståelse af uddannelse og familieliv og styrkelse af beboernes ressourcer. Med den baggrund fokuserer helhedsplanen på tre indsatsområder: Børn, unge og familie Uddannelse, beskæftigelse og erhverv Beboernetværk, inddragelse og demokrati Indsatsområdet børn, unge og familie skal arbejde med følgende aktiviteter: Hjem/skole samarbejdet de unges fremtid Aktivt medborgerskab for unge Bydelsmødre Bydelsfædre synlige voksne Tryghedsfremmende tiltag Formålet med den samlede børn-, unge- og familieindsats er at skabe tryghed og trivsel for børn, unge og deres familier. Det skal ske med udgangspunkt i det aktive medborgerskab og kompetenceudvikling hos målgruppen. Indsatsområdet uddannelse, beskæftigelse og erhverv har fokus på aktiviteterne: Unge og arbejdsmarkedet Hjælp til selvhjælp muligheder, ansvar og job 30+ år Områdets beboere er i højere grad omfattet af de problemer, som følger med en vanskelig arbejdsmarkedssituation, end man ser i Odense som helhed. Indsatser i forhold til uddannelse og beskæftigelse skal skabe motivation og opbakning hos beboerne til i højere grad at indgå i uddannelse og beskæftigelse for at mestre eget liv. Indsatsområdet beboernetværk, inddragelse og demokrati arbejder med: Beboerinvolverede aktiviteter og arrangementer Sundhed Målet er at styrke beboernes muligheder for at indgå i og bidrage til lokalsamfundet samt at styrke og udvikle netværksdannelsen i området. De ressourcer, der er hos mange af beboerne, skal inddrages i arbejdet på at styrke beboerne i at blive aktive medborgere. Derudover er det målet at skabe større bevidsthed om sundhed, såvel fysisk som mental, og ændre beboernes vaner i forhold til kost og motion. 16

17 Risingplanen Indsatsområde: Børn, unge og familie Dialogskabende aktivitet: Håndholdt indsats En gruppe af unge skaber uro i boligområdet, de opholder sig på vaskeriet og ryger hash i opgangene. Fravær af nærværende voksne og positive rollemodeller kan være med til at skubbe den enkelte unge ud på et sidespor og en begyndende kriminel løbebane. Aktivitetens formål er, at dæmme op for uro og uhensigtsmæssig adfærd i boligområdet, at forebygge og nedbringe kriminalitet og medvirke til, at de unge får fokus på skolegang, uddannelse og beskæftigelse. Målgruppen er drenge i alderen år. Den primære gruppe er unge drenge som skaber uro i boligområdet (ca unge drenge ml. 12 og 16 år). En opsøgende medarbejder arbejder håndholdt med den enkelte unge og gruppen. Der arbejdes på at udvikle den enkelte unges personlige og sociale kompetencer, at støtte den enkelte omkring familieliv, skoleliv, fritidsliv, og arbejdsliv. Indsatsen er helhedsorienteret og der samarbejdes med kommunale instanser, foreningslivet omkring forebyggelse af skolepjæk, misbrug og småkriminalitet. Der er skabt kontakt til ca. 15 unge, der arbejdes sammen med SAF omkring fritidsjob, SSP omkring forebyggelse, Risingskolen omkring skolepjæk. Der er etableret studiehjælp, lektiehjælp, fælles møder hver mandag + værested med aktiviteter tirsdag og torsdag. Der er kontakt til enkelte familier. Lektiecafe Mange af boligområdets forældre er ikke i stand til, at hjælpe deres børn med lektier. Flere af familierne har anden etnisk oprindelse end dansk og er ikke opvokset med den danske folkeskoles krav og forventninger i forhold til, at støtte op om deres børns skolegang. Aktiviteten skal støtte og fastholde børn og unge i deres skolegang og motivere børn og unge til at lave lektier og i det hele taget tilbyde lektiehjælp og en ramme for almen dannelse. Den primære målgruppe er piger og drenge mellem 7 og 17 år, ingen vil dog blive udelukket fra støtte pga. alder. I samarbejde med Ungdommens Røde Kors etableres lektiecafé hver uge i boligområdets fælles faciliteter. Her tilbydes lektiehjælp til områdets børn og unge med fokus på børnenes faglige udbytte og motivation til at gå i skole. Der er etableret samarbejde med Ungdommens Røde Kors, der driver lektiecafé tirsdag og torsdag i områdets beboerhus. 3-4 frivillige lektiehjælpere møder ind hver gang og børn benytter tilbuddet. 17

18 Forældre og læring/inddragelse: Forældreindsats En del familier har ikke ressourcer og kompetencer til, at støtte og vejlede deres børn i forhold til skolegang, uddannelse og fritidsliv. Det kan have en afgørende betydning for børn og unges udvikling/adfærd/ læring. Formålet er, at flere forældre bliver i stand til at støtte og vejlede deres børn, samt at fastholde børn og unge i skolegang, i et aktivt fritidsliv og forebygge uhensigtsmæssig adfærd og fremme trivsel i familien. Der etableres kontakt til relevante samarbejdspartnere, for tilrettelæggelse og indhold i forældrekurser. Der tilrettelægges en række kurser og læringsforløb målrettet forældre. Indholdet vil være oplysning omkring opdragelse, betydning af fritidsaktiviteter, støtte til lektier, skolegang og uddannelseslivet. Der vil være fokus på at motivere forældrene til at indgå aktivt i frivilligt arbejde målrettet områdets børn og unge. Ansatte i helhedsplanen tager kontakt til familierne, danner netværk og opfordrer til at deltage i et kursusforløb Der er etableret samarbejde med Folkeskolen, Ungdomsskole og daginstitution omkring indhold i kursustilbud. Etableret samarbejde med Foreningen Broen, som støtter ca. 10 familier med betaling af kontingent i fritidstilbud. Der er skabt kontakt til 8 familier. Værested/klub med bemanding: Værested Risingområdet er foreningsfattigt og præget af mangel på aktivitet og en svækket sammenhængskraft. Mange familier betegnes ressourcesvage, heraf en øget risiko for at børn og unge ikke støttes i en positiv udvikling omkring fritid og skolegang. Med aktiviteten arbejdes der for, at forældrene bevidstgøres, engagerer sig og tager medansvar for børn og unges trivsel, skolegang og fritidsliv. Forældrene inddrages som frivillige og der tilbydes aktiviteter til områdets børn og unge uden for den lokale miniklubs åbningstider. Tilbud om aktivitet forebygger uro og hærværk i området og fremmer trivslen for børn, unge og voksne. Der etableres værested i områdets beboerhus. Værestedet inddrager børn, unge og forældre i planlægning af aktiviteter og fritidstilbud. Værestedet vil være et tilbud om aktivitet udenfor den kommunale klubs åbningstider. Frivillige forældre i boligområdet danner netværk og skaber et trygt værested, med fritidstilbud og positiv voksenkontakt. Der drives værested i områdets beboerhus tirsdag og hver anden torsdag, 21 børn deltager i aktiviteter, 4 forældre er med til at tilrettelægge aktiviteter. 18

19 Indsatsområde: Beboernetværk, inddragelse og demokrati Beboerhuse/væresteder/klubber: Aktivt ældreliv De ældre føler sig utrygge omkring fremtiden, som f.eks. at med nye tiltag som at al kontakt til offentlige myndigheder skal foregår via internettet. Det kan være angsten for isolation og ensomhed, idet mange oplever at deres dagtilbud/kommunale aktivitetstilbud er blevet lukket det medfører for nogen, at deres sociale liv er ikke eksisterende. Flere har et ønske om, at der etableres en telefonkæde, således man kan blive ringet op og stillet spørgsmålet, har du det godt? Aktiviteten skal hjælpe til at de ældre danner netværk, der kan være med til at forebygge ensomhed og isolation. Deltagerne danner et netværk og målet er at aktiviteten bliver selvbærende og drives af frivillige. Boligområdet stiller faciliteter til rådighed for ældreaktiviteter. Der tages afsæt i de ældres ønsker for aktiviteter der etableres samarbejde med eksisterende frivillig foreninger der har ældreaktiviteter som formål. I samarbejde tilrettelægges praktiske tiltag omkring telefonkæde, undervisning i pc/internet, motionstilbud, rådgivning og vejledning. Der er etableret samarbejde med Røde Kors, frivillige driver ældrecafé hver anden torsdag og stolegymnastik hver torsdag. 15 ældre benytter tilbuddet. Nabo-/beboerambassadør fokus på beboernes udvikling: Naboambassadører I samarbejde med afdelingsbestyrelserne og varmemester uddannes en gruppe af frivillige ambassadører for boligområdet som byder nye beboere velkommen. Uddannelsens indhold vil være skrevne og uskrevne regler, husorden, levevis i lejligheden og området. Naboambassadørerne uddannes som repræsentanter for god naboskik, herunder at de bidrager til positiv beboeradfærd og styrkelse af opgangsfællesskabet og et godt naboskab. I samarbejde med afdelingsbestyrelsen og ejendomsfunktionærer udarbejdes infomateriale omkring levevis og husorden. Repræsentanter/naboambassadører byder nye beboere i området velkommen - uddeler infomateriale og orienterer i øvrigt om aktiviteter mv. i boligområdet. Naboambassadørerne etablerer netværk, mødes jævnligt og udveksler erfaringer. Der er etableret samarbejde med varmemestrene i de 4 afdelinger om fælles velkomst til nye beboere, nye beboere anvises omkring levevis i lejlighed og boligområdet. Repræsentanter fra de 4 afdelingsbestyrelser byder nye beboere velkommen m/info om aktiviteter mm. Nabo-/beboerambassadør fokus på beboernes udvikling: Tryghedskorps En del beboere føler sig utrygge i området især i aftentimerne og efter mørkets frembrud. Årsagen er bl.a. at nogle grupper har en uhensigtsmæssig adfærd, laver kriminalitet og skaber uro. Mangel på kendskab til hinanden og til naboen er også faktorer som øger utrygheden. Der etableres et tryghedskorps i boligområdet med opgaver som organisering af gåture i området, etablering af sms-kæde, hvor man orienteres i forhold til uro og andet mistænksomt. Det kriminalpræventives råd nye lancering af nabohjælp inddrages i aktiviteten. Der er etableret en gruppe på 12 beboere, der har været oplæg fra politi og forebyggelsesafsnittet, der er iværksat fælles aften-gåture i boligområdet, mandag, tirsdag og torsdag aften, her deltager 6 beboere i gennemsnit. 19

20 Andet: Folkeoplysende og kompetenceudviklende kurser En boligsocial helhedsindsats har de sidste fire år arbejdet i en af afdelingerne der er etableret samarbejde med og netværk til frivillige foreninger, organisationer, oplysningsforbund, som tilbyder aktivitet i området. Aktiviteterne fastholdes og samarbejdet skal bredes ud til beboere i de øvrige tre boligafdelinger. Der udvikles aftenskoletilbud, motions- og sundhedstilbud og rådgivning/vejledning i samarbejde med frivillige foreninger. Der arbejdes systematisk med inddragelse af frivillige som danner netværk og indgår aktivt i planlægning og praktiske forhold omkring aktiviteterne. Der er lavet aftale med AOF, som tilbyder danskundervisning (8 deltagere) & Den Frie Rådgivning tilbyder støtte/vejledning (ca. 2 henvendelser pr. gang) i områdets beboerhus hver onsdag. Vægtløfterklubben Kono er åben for fitness/motion alle hverdage (15 voksne har meldt ind), DGI samarbejder med områdets kvinder om etablering af forening (ca. 20 aktive motionister, 5 aktive i etablering af bestyrelse). Samarbejde og koordinering mellem flere aktører: Styrket samarbejde om positiv udvikling af boligområdet De fire boligafdelinger har ikke tradition for at samarbejde og har brug for støtte til at udarbejde fælles samarbejdsgrundlag, samarbejdsaftaler og fælles mål for deres lokalområde. Der er ønske om at skabe fælles sammenhæng og samarbejde mellem det eksisterende beboerdemokrati, og at skabe fælles positiv udvikling i boligområdet, styrke områdets image og benytte andres faciliteter. De 4 afdelingsbestyrelser holder nu fælles møde hver anden måned, her er lavet fælles aftaler om at stille fælles faciliteter til rådighed for områdets unge, fælles opbakning til fysisk forbedring af udearealer i en afdeling og fælles arrangementer. Der er afholdt tre fælles møder med alle afdelinger repræsenteret. Frivillige beboere: Sociale arrangementer og frivillighed En boligsocial helhedsindsats i en af afdelingerne har de sidste 4 år etableret fællesspisning og cafétilbud, målet er at disse tilbud bliver omdrejningspunkt for kendskab og socialt samvær på tværs af afdelingerne, samt et naturligt mødested for planlægning af fælles aktiviteter. Der skal arbejdes systematisk med inddragelse af frivillige som danner netværk og indgår aktivt i planlægning og praktiske forhold omkring aktiviteterne i helhedsplanen. Der er en cafédag hver uge, en fællesspisning hver anden uge. Ca beboere deltager på tværs af nationalitet, køn og alder og frivillige beboere står for madlavning. Udvikling og styrkelse af beboerdemokrati: Information om beboerdemokrati Beboerdemokratiet kan for nogen virke tungt og uvedkommende, heraf mangel på motivation til aktiv deltagelse og indflydelse på udvikling af boligområdet. Ønske om at motivere flere og gerne unge til at indgå aktivt i beboerdemokratiet. De fire afdelingsbestyrelser, boligorganisationerne og projektmedarbejder udvikler og tilrettelægger en særlig møderække med undervisning/foredrag om beboerdemokratiet. Der har været afholdt beboermøder i alle fire afdelinger. Alle afdelinger har en afdelingsbestyrelse og flere unge er aktive i bestyrelsesarbejdet. I forbindelse med kommunalvalget har der været oplægsholdere, som fortæller om demokratiske processer mm. 20

Bogtrykkergården afd. 108. Bagergården afd. 142. Rådmandsbo 3B. Allersgade/Dagmarsgade - afd. 147 Her er projektkontoret Runddelen afd.

Bogtrykkergården afd. 108. Bagergården afd. 142. Rådmandsbo 3B. Allersgade/Dagmarsgade - afd. 147 Her er projektkontoret Runddelen afd. Bogtrykkergården afd. 108 Bagergården afd. 142 Rådmandsbo 3B Allersgade/Dagmarsgade - afd. 147 Her er projektkontoret Runddelen afd. 127 HELHEDSPLAN FOR MIMERSGADEKVARTERET Med Helhedsplanen for Mimersgadekvarteret

Læs mere

Budget for boligsocial helhedsplan

Budget for boligsocial helhedsplan Budget for boligsocial helhedsplan Boligområde/projektnavn Boulevardbebyggelserne i Varde Journal nr.: Jnr: 171 Udgifter pr. år Samlede udgifter Finansiering LBF/CFBU 213 214 215 216 217 Landsbyggefonden

Læs mere

PIXI-UDGAVE: Stærmosegården Boligsocial helhedsplan 2015-2019

PIXI-UDGAVE: Stærmosegården Boligsocial helhedsplan 2015-2019 PIXI-UDGAVE: Stærmosegården Boligsocial helhedsplan 2015-2019 HVORDAN BLIVER EN HELHEDSPLAN TIL? Helt overordnet er det Landsbyggefonden, der bestemmer, hvad en boligsocial helhedsplan skal indeholde.

Læs mere

Boligsociale helhedsplaner i Odense Status 2014

Boligsociale helhedsplaner i Odense Status 2014 Boligsociale helhedsplaner i Odense Status 2014 INDHOLD Dianavænget 5 Risingplanen 9 Skt. Klemensparken 13 Vollsmose 16 Korsløkkeparken 20 Stæremosegårdsparken - Rødegårdsparken 26 Oktober 2015 BMF Bystrategisk

Læs mere

KORSLØKKEN Boligsocial Helhedsplan 2015-2018 Pixi - udgave

KORSLØKKEN Boligsocial Helhedsplan 2015-2018 Pixi - udgave KORSLØKKEN Boligsocial Helhedsplan 2015-2018 Pixi - udgave 1 HVORDAN BLIVER EN HELHEDSPLAN TIL? Helt overordnet er det Landsbyggefonden, der bestemmer, hvad en boligsocial helhedsplan skal indeholde. De

Læs mere

BOLIGSOCIAL HELHEDSPLAN I VOLLSMOSE 2016-2020 1/15

BOLIGSOCIAL HELHEDSPLAN I VOLLSMOSE 2016-2020 1/15 BOLIGSOCIAL HELHEDSPLAN I VOLLSMOSE 2016-2020 1/15 HELHEDSPLAN VOLLSMOSE 2016-2020 En kommende helhedsplan i Vollsmose skal gennem lokale indsatser understøtte de politiske udviklingsmål, som stat, kommune,

Læs mere

POLITIK FOR ALMENT SOCIALT ANSVAR I BOLIGFORENINGEN AAB

POLITIK FOR ALMENT SOCIALT ANSVAR I BOLIGFORENINGEN AAB POLITIK FOR ALMENT SOCIALT ANSVAR I BOLIGFORENINGEN AAB Indhold AAB s sociale ansvar - principielt... 1 Respekt for beboerdemokratiet... 2 Fremtidssikring... 2 Nybyggeri... 2 AAB s sociale ansvar - konkrete

Læs mere

EN DEL AF FREMTIDENS ODENSE vollsmose.dk/fremtidensvollsmose 1/9

EN DEL AF FREMTIDENS ODENSE vollsmose.dk/fremtidensvollsmose 1/9 FREMTIDENS VOLLSMOSE EN DEL AF FREMTIDENS ODENSE vollsmose.dk/fremtidensvollsmose 1/9 ORGANISERING ORGANISERING Odense Kommune 3 Direktører/chefer Civica 2 Direktører/chefer Fyns almennyttige Boligselskab

Læs mere

Landsbyggefonden prækvalifikation for Nørremarken

Landsbyggefonden prækvalifikation for Nørremarken Landsbyggefonden prækvalifikation for Nørremarken Ansøgning til en boligsocial indsats fra 2013 1. Problemkomplekset 1.1 Hvilke problemer ønskes løst/afhjulpet? På Nørremarken ligger der 3 almene boligafdelinger

Læs mere

Bestyrelse. Vollsmose Sekretariatet Sekretariatschef. Afdeling for Social udvikling, familier og unge. Afdeling for Byudvikling og erhverv

Bestyrelse. Vollsmose Sekretariatet Sekretariatschef. Afdeling for Social udvikling, familier og unge. Afdeling for Byudvikling og erhverv 1/6 ORGANISERING ORGANISERING Odense Kommune 3 Direktører/chefer Civica 2 Direktører/chefer Fyns almennyttige Boligselskab 1 Direktør Samarbejdsrådet/ Beboerdemokratiet 3 Beboerdemokrater Eksterne 1 Vollsmoses

Læs mere

NY BOLIGSOCIAL INDSATS UDVIKLING PÅ SJÆLØR OG I KGS. ENGHAVE. billede MATERIALE TIL AFDELINGSMØDET DEN 29. SEPTEMBER 2016.

NY BOLIGSOCIAL INDSATS UDVIKLING PÅ SJÆLØR OG I KGS. ENGHAVE. billede MATERIALE TIL AFDELINGSMØDET DEN 29. SEPTEMBER 2016. NY BOLIGSOCIAL INDSATS 2017-2020 billede UDVIKLING PÅ SJÆLØR OG I KGS. ENGHAVE MATERIALE TIL AFDELINGSMØDET DEN 29. SEPTEMBER 2016 Version 2 TIL DIG, DER BOR I AAB S AFDELING 50 billede Boligforeningen

Læs mere

Præsentation af Vollsmose Sekretariatet

Præsentation af Vollsmose Sekretariatet Præsentation af Vollsmose Sekretariatet Introduktion til Vollsmose Rammen om Vollsmose Sekretariatet Paradigmeskiftet Indsatserne Status pr. 1. december 2013 Vores metode Introduktion til Vollsmose Hele

Læs mere

2015 i Vollsmose Sekretariatet kort fortalt!

2015 i Vollsmose Sekretariatet kort fortalt! 2015 i Vollsmose Sekretariatet kort fortalt! VOLLSMOSE sekretariat for byudvikling VOLLSMOSE sekretariat for byudvikling Indledning De følgende sider er et sammenkog af den årsberetning, som Vollsmose

Læs mere

BO-VESTs Frivillighedspolitik

BO-VESTs Frivillighedspolitik BO-VESTs Frivillighedspolitik Indhold BO-VESTs frivillighedspolitik................................................................... 3 Formålet med det frivillige arbejde i BO-VEST.............................................

Læs mere

VELKOMMEN TIL VOLLSMOSE. "De vilde drenge og andre udfordringer" - Strategier i Odense

VELKOMMEN TIL VOLLSMOSE. De vilde drenge og andre udfordringer - Strategier i Odense VELKOMMEN TIL VOLLSMOSE Vores fælles vision I Odense Odense skal være landskendt for attraktive og tidssvarende almene boliger i velfungerende og trygge bydele. Vi skal fremtidssikre de almene boliger

Læs mere

Investeringer i udsatte boligområder. Velkommen til Odense Måske et eventyr?

Investeringer i udsatte boligområder. Velkommen til Odense Måske et eventyr? Investeringer i udsatte boligområder Velkommen til Odense Måske et eventyr? Erfaringer fra Odense Kommune Etablering af et fremadrettet samarbejde med boligorganisationerne om at sikre velfungerende boligområder.

Læs mere

Det Spirer i Gadehavegård den boligsociale helhedsplan 2014-2017

Det Spirer i Gadehavegård den boligsociale helhedsplan 2014-2017 Det Spirer i Gadehavegård den boligsociale helhedsplan 2014-2017 Indhold Indledning...2 En ny vision for Gadehavegård...2 Det vigtige samarbejde...3 Indsatsområderne...5 Børn, unge og familier...6 Uddannelse,

Læs mere

Job og personprofil for relationsmedarbejder Dato

Job og personprofil for relationsmedarbejder Dato Den boligsociale helhedsplan 2014-2018 Job og personprofil for relationsmedarbejder Dato 1. Indledning Du ansættes i områdesekretariatet, som varetager det praktiske arbejde med at sikre den løbende fremdrift

Læs mere

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb?

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb? notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder fsb har i lighed med de øvrige almene boligorganisationer ansvar for at etablere og drive velfungerende boligområder, hvor beboerne

Læs mere

Godkendelse af medfinansiering af helhedsplan i Sundby-Hvorup Boligselskab afd. 12, Løvvangen

Godkendelse af medfinansiering af helhedsplan i Sundby-Hvorup Boligselskab afd. 12, Løvvangen Punkt 8. Godkendelse af medfinansiering af helhedsplan i Sundby-Hvorup Boligselskab afd. 12, Løvvangen 2016-045554 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Familie- og Socialudvalget godkender:

Læs mere

Handleplan for boligsocial indsats i Belllishusene 2012

Handleplan for boligsocial indsats i Belllishusene 2012 Nedenfor ses et eksempel på et udfyldt handleplansskema, som projektlederen har ført status på i juni måned 2012. Handleplan for boligsocial indsats i Belllishusene 2012 Indsats/tid 1. kvartal 2. kvartal

Læs mere

Forslag til kommunale indsatser i Boligsocial Helhedsplan ,

Forslag til kommunale indsatser i Boligsocial Helhedsplan , Forslag til kommunale indsatser i Boligsocial Helhedsplan 2017-2021, Intensive sundhedsplejerskebesøg i et hyppigere omfang end sædvanligt Opsporing og forebyggelse af brugen af stoffer blandt unge Drop

Læs mere

Ansøgning om prækvalifikation. Boligområdets problemkompleks

Ansøgning om prækvalifikation. Boligområdets problemkompleks Ansøgning om prækvalifikation Højvangen, september 2015 Midtjysk Boligselskab, Skanderborg Andelsboligforening og Skanderborg Kommune fremsender hermed ansøgning om prækvalifikation til en helhedsplan

Læs mere

Pejlemærker og mål for Fritidscentre (25) år

Pejlemærker og mål for Fritidscentre (25) år Børne- og Ungdomsforvaltningen Pejlemærker og mål for Fritidscentre 14-17 (25) år I københavnske fritidsinstitutioner og fritidscentre tilbydes børn og unge både et udfordrende læringsmiljø og et indholdsrigt

Læs mere

Bilag 2: Forslag til initiativer udarbejdet af projektarbejdsgruppen. Boligsocial helhedsplan

Bilag 2: Forslag til initiativer udarbejdet af projektarbejdsgruppen. Boligsocial helhedsplan Bilag 2: Forslag til initiativer udarbejdet af projektarbejdsgruppen Endelig Boligsocial helhedsplan 2011-2115 SB SOCI ALT B OLIGBYGGERI I SKIVE, AFDELING 4, 18 OG 19 Udarbejdet af: SB Socialt Boligbyggeri

Læs mere

Frivillighedspolitik. Bo42

Frivillighedspolitik. Bo42 Frivillighedspolitik Bo42 Vedtaget på repræsentantskabsmøde afholdt den 4. juni 2013 Forord En af Bo42 s bestyrelses fornemste opgaver er at være med til at skabe og udvikle gode rammer og muligheder for

Læs mere

Hvorfor kan de ikke bare opføre sig ordentligt? - Om indsatsen over for utilpassede børn og unge i Fredensborg Kommune v/ direktør Ulla Agerskov

Hvorfor kan de ikke bare opføre sig ordentligt? - Om indsatsen over for utilpassede børn og unge i Fredensborg Kommune v/ direktør Ulla Agerskov Hvorfor kan de ikke bare opføre sig ordentligt? - Om indsatsen over for utilpassede børn og unge i Fredensborg Kommune v/ direktør Ulla Agerskov 1 Fakta om Fredensborg Kommune Der bor ca. 40.000 borgere

Læs mere

BILAG A: Klubbernes opsøgende arbejde fordelt på bydele

BILAG A: Klubbernes opsøgende arbejde fordelt på bydele BILAG A: Klubbernes opsøgende arbejde fordelt på bydele I Valby er der ansat en medarbejder, som foretager det opsøgende gadeplansarbejde i bydelen. Det opsøgende arbejde har stået på i et år og er et

Læs mere

Medborgercenter Dalum, Odense SV

Medborgercenter Dalum, Odense SV Medborgercenter Dalum, Odense SV Velkommen til dialog om Medborgercentres betydning for beboere Når det umulige lykkes og det mærkes på boligområdet Kulturhuset Vollsmose 26. sep. 2012 Medborgercenter

Læs mere

Socialministeriets konference. Liv i boligområderne. Vollsmose Kulturhus 22. november 2010 Oplæg ved borgmester Anker Boye

Socialministeriets konference. Liv i boligområderne. Vollsmose Kulturhus 22. november 2010 Oplæg ved borgmester Anker Boye Socialministeriets konference Liv i boligområderne Vollsmose Kulturhus 22. november 2010 Oplæg ved borgmester Anker Boye Odenses vision for almene boliger Visionen: Odense skal være landskendt for attraktive

Læs mere

Risingplanen. Boligsocial helhedsplan for Påskeløkken, Riisingsparken, Smedeløkken og Solbakken

Risingplanen. Boligsocial helhedsplan for Påskeløkken, Riisingsparken, Smedeløkken og Solbakken Risingplanen Boligsocial helhedsplan for Påskeløkken, Riisingsparken, Smedeløkken og Solbakken Indholdsfortegnelse Forord 3 Helhedsplanens indhold 3 Boligområdet og perspektiverne i den boligsociale helhedsplan

Læs mere

Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk. 3. 26. juli 2011

Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk. 3. 26. juli 2011 Svendborg Kommune Børn og Unge Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 20 62 72 Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk.

Læs mere

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken.

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken. PROJEKTOPLYSNINGER 1 Indsatsens formål Esbjerg Kommune ønsker en bredere koordineret og målbar indsats på det boligsociale område med henblik på at gøre udsatte boligområder velfungerende og attraktive.

Læs mere

Målgruppen for den fremadrettede indsats, er børn og unge fra 5. til 10. klasse samt deres forældre.

Målgruppen for den fremadrettede indsats, er børn og unge fra 5. til 10. klasse samt deres forældre. Social- og Sundhedsforvaltningen og Skole- og Kulturforvaltningen 2009 Indledning Formålet med at opdatere den eksisterende handleplan er at sikre, at indsatsten lever op til krav og forventninger, der

Læs mere

Skt. Klemens Læringværksted

Skt. Klemens Læringværksted Skt. Klemens Læringværksted Organiseres af Ungdommens Røde Kors og i samarbejde med Skt. Klementsparkens beboer, Boligsocialthus og Skt. Klemensskolen. Stedet hvor vi lærer børn at lære. En gang om ugen

Læs mere

Aarhus Kommune og boligorganisationerne skal efterfølgende sammen implementere og folde strategien ud gennem konkrete delmål og indsatser.

Aarhus Kommune og boligorganisationerne skal efterfølgende sammen implementere og folde strategien ud gennem konkrete delmål og indsatser. Indstilling Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 10. maj 2017 Fælles strategi for udsatte boligområder 1. Resume Med afsæt i Aarhus-fortællingens vision om en god by for alle har Aarhus Kommune

Læs mere

Ansøgning om prækvalifikation Boligsocial Helhedsplan Vangkvarteret Holbæk

Ansøgning om prækvalifikation Boligsocial Helhedsplan Vangkvarteret Holbæk Ansøgning om prækvalifikation Boligsocial Helhedsplan 2014-2018 Vangkvarteret Holbæk Juni 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Boligområdets problemkompleks 3. Indsatsområder 4. Organisering 5. Koordinering

Læs mere

Hothers Plads Helhedsplanen AAB afdeling 58, 2200 Kbh. N

Hothers Plads Helhedsplanen AAB afdeling 58, 2200 Kbh. N Hothers Plads Helhedsplanen AAB afdeling 58, 2200 Kbh. N Tillæg til Hothers Plads Helhedsplanen - AAB afdeling 58, 2. april 2014 I forbindelse med udløbet af den boligsociale helhedsplan Projekt Brobygning

Læs mere

Greve Nord Projektet. Kvartalsrapport. Nr. 3, 1. kvartal 2013

Greve Nord Projektet. Kvartalsrapport. Nr. 3, 1. kvartal 2013 Greve Nord Projektet Kvartalsrapport Nr. 3, 1. kvartal 2013 Status på projektet Tværgående samarbejder og initiativer Et af målene med Greve Nord Projektet er at sikre en bedre brobygning, koordinering

Læs mere

Organisering og samspil med helhedsplan

Organisering og samspil med helhedsplan Kontaktoplysninger Per Faurby Boligsocial koordinator T 38 38 18 86 F 38 38 18 02 Videreførelse af beboerrådgiverfunktion og aktivitetspulje i AKB, Lundtoftegade pfa@kab-bolig.dk Boligselskabet AKB, København

Læs mere

Ansøgning om videreførelse af Satellit 10A (Boligsocial indsats overfor børn og unge i alderen 7-23 år, deres familier og beboere i Husum)

Ansøgning om videreførelse af Satellit 10A (Boligsocial indsats overfor børn og unge i alderen 7-23 år, deres familier og beboere i Husum) 19. april 2010 Ansøgning om videreførelse af Satellit 10A (Boligsocial indsats overfor børn og unge i alderen 7-23 år, deres familier og beboere i Husum) Resumé af projektet Satellit 10A dækker fire almene

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Job og personprofil for aktivitetsmedarbejder Dato

Job og personprofil for aktivitetsmedarbejder Dato Den boligsociale helhedsplan 2014-2018 Job og personprofil for aktivitetsmedarbejder Dato 1. Indledning Du ansættes i områdesekretariatet, som varetager det praktiske arbejde med at sikre den løbende fremdrift

Læs mere

Odense Kommunes Integrationspolitik

Odense Kommunes Integrationspolitik I N T E G R A T I O N Odense Kommunes Integrationspolitik ODENSE KOMMUNES INTEGRATIONSPOLITIK Den 28. november 2001 vedtog Odense Byråd en integrationspolitik for Odense Kommune. Politikken er blevet til

Læs mere

BOLIGSOCIAL HELHEDSPLAN FOR HEDE- OG MAGLEPARKEN

BOLIGSOCIAL HELHEDSPLAN FOR HEDE- OG MAGLEPARKEN BOLIGSOCIAL HELHEDSPLAN FOR HEDE- OG MAGLEPARKEN 2013-2014 5 december 2012 Kuben Management A/S www.kubenman.dk BOLIGSELSSKABET BALDERSBO Indhold 1 Baggrund 3 1.1 Gode resultater men langt fra færdig 3

Læs mere

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Byrådet, forår syddjurs.dk

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Byrådet, forår syddjurs.dk Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år Byrådet, forår 2017 syddjurs.dk Sammen løfter vi læring og trivsel Forord I Syddjurs Kommune er vores mål, at alle børn og unge lærer

Læs mere

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune Byrådet, forår 2017 1 Forord I Syddjurs Kommune er vores mål, at alle børn og unge lærer

Læs mere

IDEKATALOG MED 30 HANDLINGER TIL AT STYRKE FORÆLDRESAMARBEJDET I HØJE-TAASTRUP KOMMUNE

IDEKATALOG MED 30 HANDLINGER TIL AT STYRKE FORÆLDRESAMARBEJDET I HØJE-TAASTRUP KOMMUNE IDEKATALOG MED 30 HANDLINGER TIL AT STYRKE FORÆLDRESAMARBEJDET I HØJE-TAASTRUP KOMMUNE 1 2 3 4 FORSLAG TIL HANDLINGER DER UNDERSTØTTER PRINCIPPERNE Udarbejd folder til forældre, der beskriver de gensidige

Læs mere

Livet er dit. - Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab

Livet er dit. - Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab Livet er dit - Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab Indhold Livet er dit -... 4 Værdigrundlag... 6 Socialpolitikkens 4 temaer... 7 Mestring og medansvar... 8 Beskæftigelse og uddannelse...

Læs mere

Forslag til. Kommissorium for SSP organisationen i Faxe Kommune. Gældende fra 1. januar 2016

Forslag til. Kommissorium for SSP organisationen i Faxe Kommune. Gældende fra 1. januar 2016 Forslag til Kommissorium for SSP organisationen i Faxe Kommune Gældende fra 1. januar 2016 Indhold Styregruppen for SSP-samarbejdet i Faxe Kommune...3 Koordinationsgruppen for SSP samarbejdet i Faxe Kommune...4

Læs mere

Den Boligsociale Helhedsplan. Charlottekvarteret - Mennekser i fokus 2012-2016

Den Boligsociale Helhedsplan. Charlottekvarteret - Mennekser i fokus 2012-2016 Den Boligsociale Helhedsplan Charlottekvarteret - Mennekser i fokus 2012-2016 2 INDHOLD Introduktion 2 Forord 2 Indledning 2 Spørgsmål & svar 4-6 Uddannelse, beskæftigelse & erhverv 8 Intro 8 Målet er

Læs mere

1 Baggrund Formål Organisering Indsatsområder Evaluering Budget... 8

1 Baggrund Formål Organisering Indsatsområder Evaluering Budget... 8 Indhold 1 Baggrund... 1 2 Formål... 2 3 Organisering... 3... 3 4 Indsatsområder... 4 5 Evaluering... 7 6 Budget... 8 1 Baggrund AABs afdeling 54 og Baldersbos afdeling 12 har siden 2008 samarbejdet med

Læs mere

Aarhus Kommune Per Jensen, projektchef, Borgmesterens afdeling Mikkel Schiørring, konsulent, Borgmesterens afdeling

Aarhus Kommune Per Jensen, projektchef, Borgmesterens afdeling Mikkel Schiørring, konsulent, Borgmesterens afdeling Mødereferat Den 15. oktober 2012 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Styringsdialogmøde i Trigeparken Mødedato: 28. september 2012 Mødetid: 9:30-12:00 Mødested: Oasen, Trige Centervej 26A, 8380 Trige

Læs mere

Boligsocial profil Vandtårnsområdet, juni 2012

Boligsocial profil Vandtårnsområdet, juni 2012 07.03.2013 Prækvalifikation af boligsocial helhedsplan i Vandtårnsområdet (Vorrevangen, Kalmargade og Reginehøj) 1.0 Problemkompleks Andel hærværk/indbrud Boligsocial profil Vandtårnsområdet, juni 2012

Læs mere

Holstebro Kommunes Integrationspolitik

Holstebro Kommunes Integrationspolitik Holstebro Kommunes Integrationspolitik Godkendt af Arbejdsmarkedsudvalget Holstebro Kommunes April 2013 Indhold Indledning 2 Holstebro Kommunes vision 2 Integrationspolitikkens tilblivelse 3 Tværgående

Læs mere

Udkast til Frederikssund Kommunes integrationsstrategi

Udkast til Frederikssund Kommunes integrationsstrategi 01.06.2016. Udkast til Frederikssund Kommunes integrationsstrategi Forord Siden 2012 har Frederikssund Kommune, i lighed med mange af landets øvrige kommuner, modtaget et stadigt stigende antal flygtninge.

Læs mere

Virksomhedsplan 2012-2013

Virksomhedsplan 2012-2013 Virksomhedsplan 2012-2013 Social inklusion af børn og unge i HotSpotcentret HotSpotcentret arbejder løbende på at øge inklusionen og finde nye veje til at fastholde og genintegrere børn og unge i skole,

Læs mere

Holstebro Kommunes integrationspolitik

Holstebro Kommunes integrationspolitik Page 1 of 9 Holstebro Kommunes integrationspolitik Vedtaget på byrådsmødet den 7. oktober 2008 Page 2 of 9 Indhold Indledning Holstebro Kommunes vision Integrationspolitikkens tilblivelse Vision, værdier

Læs mere

Delaftale for indsatsområdet Tryghed og trivsel

Delaftale for indsatsområdet Tryghed og trivsel Delaftale for indsatsområdet Tryghed og trivsel Bestyrelsen for den boligsociale indsats har ansvar for, at denne delaftale løbende ajourføres. Navn på den boligsociale indsats, som delaftalen vedrører:

Læs mere

Tingbjerg og Utterslevhuses fremtid

Tingbjerg og Utterslevhuses fremtid Kom og deltag i afdelingsmøde om Tingbjerg og Utterslevhuses fremtid Ekstraordinært afdelingsmøde søndag den 26. februar 2012, kl. 15.00 i hallen på Tingbjerg Heldagsskole Et trygt og attraktivt Tingbjerg

Læs mere

Børn og unge er fundamentet for fremtiden!

Børn og unge er fundamentet for fremtiden! SAMMEN om GODE KÅR Børne- Ungepolitik Nyborg Kommune 2015-2018 Børn og unge er fundamentet for fremtiden! Børn og unge skal vokse op under gode kår, der giver dem mulighed for at udvikle og udfolde sig

Læs mere

Kriminalitetsforbyggende Undervisningsforløb for 4.-10. klasse. Identitet og handlekompetence.

Kriminalitetsforbyggende Undervisningsforløb for 4.-10. klasse. Identitet og handlekompetence. 1 Greve Kommune Center for Børn & Familier Februar 2013 Greve Kommune, Den Kriminalitetsforebyggende Indsats 2013-2015. Bilag Projekt 1: KFI og tidlig forebyggelse Kriminalitetsforbyggende Undervisningsforløb

Læs mere

Indstilling. Gellerup-analyse (fase 1) og det videre arbejde. Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 5. november 2014

Indstilling. Gellerup-analyse (fase 1) og det videre arbejde. Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 5. november 2014 Indstilling Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 5. november 2014 Gellerup-analyse (fase 1) og det videre arbejde. 1. Resume Magistraten igangsatte med beslutning 11. August 2014 Gellerup-analyse

Læs mere

Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik

Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik 2017-2021 Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik 2017-2021 Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik 2017-2021 er vedtaget af Byrådet 21. juni 2017.

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE 2016-2020 Indhold Børne- og Ungepolitikken en værdifuld platform... 2 Et respektfuldt børne- og ungesyn... 3 Kompetente børn og unge... 4 Forpligtende fællesskaber...

Læs mere

Medborgercentre. en genopfindelse af folkebiblioteket

Medborgercentre. en genopfindelse af folkebiblioteket Medborgercentre en genopfindelse af folkebiblioteket Formålet med medborgercentre er at sætte borgerne i stand til bedre at udnytte de muligheder, som det danske samfund tilbyder. Dette gøres blandt andet

Læs mere

Boligsocial profil 2012 - Frydenlund/Møllevangen/Charlottehøj

Boligsocial profil 2012 - Frydenlund/Møllevangen/Charlottehøj 7.03.13 Prækvalifikation ny boligsocial helhedsplan i Frydenlund, Møllevangen og Charlottehøj (25 afdelinger i boligorganisationerne AAB, Boligkontoret, Almenbo Aarhus, Ringgaarden, Murersvendenes Stiftelse

Læs mere

Strategi for Folkeskole

Strategi for Folkeskole Strategi for Folkeskole 2014 Forfatter: Skole og dagtilbud Revideret den 5. februar 2015 Dokument nr. [xx] Sags nr. 480-2014-97805 I Indhold Forord... 1 Indledning... 2 Kerneopgaven:... 2 Visionen... 3

Læs mere

Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015

Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015 Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015 Indledning Antallet af flygtninge, der kommer til Danmark er stigende. Krig og uro i verdens brændpunkter gør, at Danmark modtager flere

Læs mere

Vision 2017 Esbjerg. For den boligsociale indsats i. Kvaglund Stengårdsvej Østerbyen Gjesing Nord Sønderris

Vision 2017 Esbjerg. For den boligsociale indsats i. Kvaglund Stengårdsvej Østerbyen Gjesing Nord Sønderris Vision 2017 Esbjerg For den boligsociale indsats i Kvaglund Stengårdsvej Østerbyen Gjesing Nord Sønderris Udgiver og redaktion Bydelsprojekt 3i1 Kvaglundparken 4 6705 Esbjerg Ø Tlf.: 61 20 33 89 www.bydelsprojekt3i1.com

Læs mere

BYDELSMØDRENE HØRER HJEMME I BIBLIOTEKET!

BYDELSMØDRENE HØRER HJEMME I BIBLIOTEKET! BYDELSMØDRENE HØRER HJEMME I BIBLIOTEKET! Bydelsmødrene Vollsmose Bibliotek - Bente Weisbjerg og Najat Bahij Medborgercentre og Bydelsmødre Status, inspiration og muligheder Temadag den 19. september 2013

Læs mere

Integrationspolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab

Integrationspolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Udkast 18. marts 2015 Dok.nr.: 2014/0026876-47 Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet Ledelsessekretariatet Integrationspolitik 2015-2018 Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Forord 2

Læs mere

STRATEGISK SAMARBEJDE OM KORSKÆRPARKEN. Initiativaftale mellem Fredericia Kommune og Socialministeriet

STRATEGISK SAMARBEJDE OM KORSKÆRPARKEN. Initiativaftale mellem Fredericia Kommune og Socialministeriet STRATEGISK SAMARBEJDE OM KORSKÆRPARKEN Initiativaftale mellem Fredericia Kommune og Socialministeriet 2011 Det strategiske samarbejde Med strategien Ghettoen tilbage til samfundet et opgør med parallelsamfund

Læs mere

MÅL FOR STÆRKT SAMARBEJDE. - mellem skoler, institutioner og klubber. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen

MÅL FOR STÆRKT SAMARBEJDE. - mellem skoler, institutioner og klubber. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen MÅL FOR STÆRKT SAMARBEJDE - mellem skoler, institutioner og klubber KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Indhold Mål for forpligtende samarbejde mellem skoler, institutioner og klubber 3 Børn

Læs mere

Notat Oversigt over de boligafdelinger, der har søgt om tilskud til boligsociale projekter.

Notat Oversigt over de boligafdelinger, der har søgt om tilskud til boligsociale projekter. Bilag til sag om tilskud til boligsociale projekter Økonomiudvalget den 14. juni 2016 BY, ERHVERV OG MILJØ Dato: 2. juni 2016 Tlf. dir.: 72 30 95 45 E-mail: byogerhverv@balk.dk Kontakt: Hanne Nygård Jensen

Læs mere

Efterårsprogram 2015

Efterårsprogram 2015 Efterårsprogram 2015 Kære beboer Velkommen til Nivå Nu s efterårsprogram 2015. Her kan du læse om de forskellige aktiviteter, som vi laver i dit lokalområde i løbet af efteråret, og du kan finde kontaktoplysninger

Læs mere

PARTNERSKABSAFTALER UNGDOMSSKOLEN:

PARTNERSKABSAFTALER UNGDOMSSKOLEN: NOTAT Uddrag Analyse af ungdomsskolen 2.0 I forbindelse med fritidsaktiviteter, heldagsskole og diverse projekter har Ungdomsskolen en del samarbejdspartnere. Nedenstående tabel lister de foreninger, klubber

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2010-11 UUI alm. del Bilag 182 Offentligt BRUG FOR ALLE UNGE

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2010-11 UUI alm. del Bilag 182 Offentligt BRUG FOR ALLE UNGE Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2010-11 UUI alm. del Bilag 182 Offentligt BRUG FOR ALLE UNGE HVEM ER BRUG FOR ALLE UNGE? Brug for alle unge består af et team af udgående konsulenter i

Læs mere

Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale

Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale Aftale om partnerskab for Tingbjerg-Husum Københavns Kommune, Københavns Politi, SSP København, fsb, SAB/KAB og AAB indgår med denne aftale et forpligtende

Læs mere

Budget for boligsocial helhedsplan

Budget for boligsocial helhedsplan Budget for boligsocial helhedsplan Boligområde/projektnavn Tibberupparken Journal nr.: Jnr: 100884 Udgifter pr. år Samlede udgifter Finansiering LBF/CFBU 2014 2015 2016 2017 Landsbyggefonden Medfinans.

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Rådet for Etniske Minoriteter og Styrelsen for Bibliotek og Medier

Samarbejdsaftale mellem Rådet for Etniske Minoriteter og Styrelsen for Bibliotek og Medier Samarbejdsaftale mellem Rådet for Etniske Minoriteter og Styrelsen for Bibliotek og Medier Juni 2008 Indledning Denne aftale er et katalog over samarbejdsmuligheder mellem Rådet for Etniske Minoriteter,

Læs mere

DE TRE STRATEGIER FOR VOLLSMOSE UDVIKLINGEN FRA BOLIGOMRÅDE TIL BYDEL I ODENSE I VOLLSMOSE VOLLSMOSE SEKRETARIATET 2016

DE TRE STRATEGIER FOR VOLLSMOSE UDVIKLINGEN FRA BOLIGOMRÅDE TIL BYDEL I ODENSE I VOLLSMOSE VOLLSMOSE SEKRETARIATET 2016 LOKALT ENGAGEMENT DE TRE ER FOR UDVIKLINGEN I SEKRETARIATET 2016 VÆKST I FYSISK SOCIAL Odense Byråds otte politiske mål for Vollsmoses fremtid fra byrådsbeslutning den 12.12.2012: Vollsmose skal gå fra

Læs mere

Arena for Foreningsliv, Frivillighed og Folkeoplysning

Arena for Foreningsliv, Frivillighed og Folkeoplysning Arena for Foreningsliv, Frivillighed og Folkeoplysning Generelle oplysninger vedr. indsatsen 1. Problemidentifikation Vollsmose er klassificeret som ghettoområde. På fritids- og foreningsområdet arbejder

Læs mere

Ishøj Kommunes børnepolitik Politisk besluttet del Ishøj Kommune

Ishøj Kommunes børnepolitik Politisk besluttet del Ishøj Kommune s børnepolitik Politisk besluttet del Ishøj Kommune Dette er et uddrag af den samlede Børnepolitik indeholdende de fem temaer, der er opstillet mål for: Tema: Sundhed... 3 Tema: Fysiske rammer... 4 Tema:

Læs mere

Samarbejdsaftale om de boligsociale helhedsplaner i Helsingør Kommune

Samarbejdsaftale om de boligsociale helhedsplaner i Helsingør Kommune Samarbejdsaftale om de boligsociale helhedsplaner i Helsingør Kommune Samarbejdsaftalens parter: Helsingør Kommune Boligselskabet Boliggården Boligselskabet Nordkysten Samarbejdsaftalen gælder i helhedsplanens

Læs mere

FRIVILLIGHEDSRÅDET I BALLERUP KOMMUNE ARBEJDSPLAN FOR 2016 og 2017 Indsatsområder, mål og handlinger

FRIVILLIGHEDSRÅDET I BALLERUP KOMMUNE ARBEJDSPLAN FOR 2016 og 2017 Indsatsområder, mål og handlinger FRIVILLIGHEDSRÅDET I BALLERUP KOMMUNE ARBEJDSPLAN FOR 2016 og 2017 Indsatsområder, mål og handlinger Kommissorium for Frivillighedsrådet Formål og opgaver Kommissorium: Kommissorium gældende for Frivillighedsrådet

Læs mere

Vejledning, skabelon og mål til udarbejdelse af klubbydelsplaner

Vejledning, skabelon og mål til udarbejdelse af klubbydelsplaner Vejledning, skabelon og mål til udarbejdelse af klubbydelsplaner Denne vejledning er ment som en hjælp til udarbejdelsen af klubbydelsplanen gældende fra januar 2014 til januar 2016. Målgruppen for arbejdet

Læs mere

Indstilling. Ny plan for fritids- og. ungdomsskoleområdet. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 13. januar 2016

Indstilling. Ny plan for fritids- og. ungdomsskoleområdet. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 13. januar 2016 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 13. januar 2016 Ny plan for fritids- og ungdomsskoleområdet Planen for fritids- og ungdomsskoleområdet giver retningen for en videreudvikling

Læs mere

Beskrivelse af indsatsens første fire måneder

Beskrivelse af indsatsens første fire måneder 1 Status på gadeplansmedarbejder-funktionen, Helsingør Kommune oktober 2014 Indhold Beskrivelse af indsatsens første fire måneder... 1 Målsætningen med gadeplansfunktionen... 2 Gadeplansmedarbejderens

Læs mere

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS Delrapport for beboerundersøgelse 2010 LØVENHOLMVEJ BOLIGORGANISATIONERNE MØLLEVÆNGET & STORGAARDEN LEJERBO RANDERS BOLIGFORENING AF 1940 FÆLLESKONTORET RANDERSEGNENS

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde Torsdag den 27. oktober 2016 kl. 17:30 19:00

Indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde Torsdag den 27. oktober 2016 kl. 17:30 19:00 Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.eu www.lundens.eu 11. oktober 2016 Til beboerne i Lunden: Daruplund/Resenlund Indkaldelse

Læs mere

Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune

Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune Målsætning for folkeoplysningspolitikken Favrskov Kommunes målsætning for folkeoplysningspolitikken er, at foreninger udbyder et varieret og mangfoldigt fritidstilbud

Læs mere

Ungehuset Flere af de unge der i dag kommer i Ungehuset, kommer fra socialt truede familier.

Ungehuset Flere af de unge der i dag kommer i Ungehuset, kommer fra socialt truede familier. Uddybende bilag til BSU november 2011. Ungehusets fremtid Baggrund. Den senere tids optrapning af konflikterne i Ungehuset har nødvendiggjort et oplæg, der sætter fokus på Ungehuset s reetablering og fremtid.

Læs mere

NY BOLIGSOCIAL INDSATS MULIGHEDER OG INDFLYDELSE I HØJE GLADSAXE

NY BOLIGSOCIAL INDSATS MULIGHEDER OG INDFLYDELSE I HØJE GLADSAXE NY BOLIGSOCIAL INDSATS 2017-2020 MULIGHEDER OG INDFLYDELSE I HØJE GLADSAXE Helhedsplanfolder_ HG.indd 1 24-08-2016 15:27:42 TIL DIG DER BOR I HØJE GLADSAXE AAB, ABG, FSB, Lejerbo og 3B har fået økonomisk

Læs mere

Velkommen til workshoppen Tingbjerg Partnerskab en helhedsorienteret og effektiv tryghedsindsats

Velkommen til workshoppen Tingbjerg Partnerskab en helhedsorienteret og effektiv tryghedsindsats Velkommen til workshoppen Tingbjerg Partnerskab en helhedsorienteret og effektiv tryghedsindsats Fordél jer med max 6 ved hvert bord. Sæt dig gerne sammen med dem du kender fra dit lokalområde eller, Sæt

Læs mere

Bilag til Helhedsplanen 2012-2016. Strategi og handlingskatalog

Bilag til Helhedsplanen 2012-2016. Strategi og handlingskatalog Bilag til Helhedsplanen 2012-2016 Strategi og handlingskatalog Indholdsfortegnelse Vollsmose 2020 - Vision, Mission og Strategi... 2 Vision... 2 Mission... 2 Strategi... 2 Uddybning af Strategien for Vollsmose

Læs mere

Udsattepolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab

Udsattepolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Udsattepolitik 2015-2018 Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Værdier for udsattepolitikken Udsattepolitikken tager udgangspunkt i værdierne om tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab.

Læs mere

Integrationspolitik. Furesø Kommune

Integrationspolitik. Furesø Kommune Integrationspolitik Furesø Kommune Udkast til behandling på udvalgsmøder september 2009 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Kommunens syn på integration 3 Vision for integrationsområdet 3 Sundhedstjenesten

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 2 Indholdsfortegnelse Beskæftigelsesplan 2016... 4 Den aktuelle situation på arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

Debatoplæg. De unge skal have en uddannelse. - det betaler sig

Debatoplæg. De unge skal have en uddannelse. - det betaler sig 1 De unge skal have en uddannelse - det betaler sig 2 debatoplægget kan downloades på kl.dk/unge 3 De unge skal have en uddannelse det betaler sig Det koster penge, at mange unge i vores samfund ikke får

Læs mere