PSO0025 Afrapportering fra EBO Consult A/S. 18. januar 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PSO0025 Afrapportering fra EBO Consult A/S. 18. januar 2011"

Transkript

1 PSO0025 Afrapportering fra EBO Consult A/S. 18. januar Indledning. Med udgangspunkt i ansøgningen fra 2008 om midler til bioforgasningsprojektet skal der i dette notat redegøres for projektets forløb og afslutning. Redegørelsen er delt i 4 afsnit: 1 - baggrunden for projektet, - valg af organisationsmodel og erfaringerne med den, - finansieringsmodellen og erfaringerne med den samt - sammenfatning. 2. Baggrund for projektet. Fra ansøgningen citeres i kursiv følgende: Finansiering - en vigtig del af demonstrationsprojektet Finansiering af anlægsinvesteringen i forgasningsanlægget til kraftvarmeproduktion udgør en vigtig del af det samlede projekt. Muligheden for at tilbyde en hensigtsmæssig 3.parts-finansiering af anlægsinvesteringen udgør en vigtig parameter for udbredelse af anlægskonceptet. I nogle tilfælde ønsker fjernvarmeværket, elforsyningsvirksomheden eller industrivirksomheden ikke selv at finansiere bioforgasningsanlægget, eller også er der ikke mulighed for at gøre det. I stedet ønsker man at indgå en aftale om køb af varme og/eller el. I det konkrete tilfælde vil det være relevant at benytte sig af en sådan 3.parts finansieringsmodel da Helsinge Fjernvarme, som har tilkendegivet interesse for at medvirke i projektet, først og fremmest har interesse i at aftage anlæggets varmeproduktion og ikke ønsker at foretage en egentlig anlægsinvestering. Den juridiske og finansielle forberedelse af 3.parts involvering i demonstrationsprojektet er allerede sat i gang under PSO projekt EBO Consult A/S, der udfører denne opgave, har primo september 2007 opstillet følgende status på de hidtidige resultater fra projektarbejdet: Efter en juridisk gennemgang af fjernvarmeforsyningslovens principper, organisationsmodeller for fremtidig strukturering af bioforgasningsanlæggets implementering som en del af fjernvarmeforsyningen samt forhåndstilkendegivelser vedr. praksis for 3.partsinvolvering i fjernvarmeselskaber tyder det på, at den påtænkte organisering af 3.parts-

2 involvering vil kunne lade sig gøre. Det skal dog understreges, at der fortsat mangler afklaring af detaljerne for den juridiske struktur, ligesom der mangler interviewrunder med relevante parter. Set i lyset af investeringspotentialet og den interesse, der er i at investere i vedvarende energi, er projektet fortsat yderst relevant for så vidt angår 3.parts-involvering. Der er næppe tvivl om, at der er væsentlig interesse i at investere i dansk infrastruktur på forsyningssiden. Forudsætningen er en struktur, der er åben, gennemskuelig og kontrollérbar, og som samtidig er forståelig for 3.parter. Et pilotprojekt i Helsinge vil kunne bidrage med at få afprøvet såvel juridiske som finansieringsmæssige rammer for 3. parts-involvering. 2 Projektarbejdet i PSO projekt 7191 vil afklare grundlaget og gøre det muligt at udpege en eller flere modeller for den finansielle og organisatoriske involvering af en 3. parts investorkreds til at deltage i realiseringen af demonstrationsprojektet. Den overordnede opgave bliver således den praktiske gennemførelse af finansieringsdelen af demonstrationsprojektet. Finansieringsdelen af demonstrationsprojektet gennemføres med følgende aktiviteter (faser): 1. Endelig fastlæggelse af de juridiske modeller for de valgte finansieringsmodeller. 2. Udarbejdelse af informationsmateriale vedr. de forskellige finansieringsmodeller til anvendelse ved test af investorinteressen blandt de forskellige typer af investorer. 3. Test af investor-interessen for at investere i de forskellige typer af finansieringsmodeller med udgangspunkt i forskellige typer af konkrete anlægskoncepter, især mht. størrelse af anlæg og dermed investeringer. Blandt konkrete anlægskoncepter kan udover Helsinge Fjernvarme evt. også testes et EU Concerto støttet projekt vedrørende et grøn energibyudviklingsprojekt i Valby, hvor projektpartnerne arbejder med planer om etablering af et træpilleforgasningsanlæg. 4. På baggrund af feed back og erfaringer fra test af modellerne udformes den endelige 3.parts finansieringsmodel. 5. Udbud af finansieringsmodellen og endelig dannelse af investorkredsen til medfinansiering af demonstrationsprojektet hos Helsinge Fjernvarme. Det er på denne baggrund nærværende redegørelse skal ses. Det skal bemærkes, at projektets virkeliggørelse er sket i et samarbejde med Hillerød Varme A/S ved Hillerød Forsyning A/S, idet det i procesforløbet stod klart, at demonstrationsprojektet med Helsinge Fjernvarme ikke ville kunne realiseres på grund af dette selskabs interesse i en anden vedvarende energi solvarme.

3 3. Organisationsmodellen. For så vidt angår måden, hvorpå projektet skal organiseres, er det tidligere konstateret, at der ikke er egentlige bindinger på den del i relation til varmeforsyningsloven. Da der er tale om et demonstrationsprojekt, er det primære mål at sikre, at investorerne gennem selskabsdannelsen har mindst mulig hæftelse i forhold til selskabets kreditorer. Når den mindst mulige hæftelse er valgt som udgangspunkt, hænger det sammen med en forventet øget investeringsinteresse, når risiciene for tab minimeres mest muligt. Sammen med den mindst mulige hæftelse skal der dog også være den størst mulige økonomiske gevinst ved investeringen, særligt i relation til skattelovgivningen. Her er der tale om et modsatrettet forhold, fordi større økonomiske risici normalt vil indebære krav om større økonomisk afkast. Spørgsmålet er herefter, om de begrænsede økonomiske risici har været afgørende for investeringslysten, om økonomien har været afgørende eller om andre forhold har spillet ind på investeringslysten? 3 I denne sammenhæng er det i projektforløbet blevet vurderet, om eventuelle ændringer i skattelovgivningen vedrørende skattemæssige lempelser ved at investere i vedvarende energi kan være en særlig attraktiv tilskyndelse til at investere i bioforgasningsanlægget. Der tænkes her på en skattemæssig ordning svarende til den skematiske regel for vindmølleinvestering, hvilken ordning blev ændret med virkning fra 31. december , så den også er gældende for bioforgasningsanlæg. Ved ændringen blev investering i vedvarende energi, herunder biomasseanlæg, underlagt samme mulighed for skattefrihed for afkastet af investeringen, som i en årrække har været gældende for vindmøller. Den skattefri bundgrænse for afkastet af investeringen er kr. årligt med en yderligere lempelig skattemæssig ordning for den del af afkastet, der overstiger kr.. Anvendelsen af den skematiske regel forudsætter imidlertid, at der er personlig og solidarisk hæftelse blandt investorerne, og dermed vil ordningen ikke harmonere med ønsket om, at investorerne kun skal have en begrænset hæftelse for projektet, dvs. en hæftelse, der begrænser sig til investeringsbeløbet. Den personlige og solidariske hæftelse kendes bl.a. fra solcelle- og vindmøllelaug. Derfor er der i projektforløbet fokuseret på selskaber med begrænset hæftelse, hvor der samtidig er mulighed for at have økonomisk råderum, særligt i skattemæssig sammenhæng. Kommanditselskabsmodellen er den første organisationsform, der er overvejet. Under forhandlingerne i efteråret 2009 og foråret 2010 med Hillerød Kommune og ved undersøgelser i investorkredse stod det klart, at denne selskabsform har fået en negativ aura, hvorfor det sandsynligvis vil blive vanskeligt at få projektet anerkendt af en af nogle af hovedaktørerne i projektet, herunder navnlig Hillerød Forsyning. Derfor er den nye selskabslov og dens 1 Lov nr af 21. december 2010 om ændring af ligningsloven og personskatteloven.

4 selskabsformer gransket med henblik på at organisere projektet under hensyntagen til de førnævnte 2 hensyn vedrørende begrænset hæftelse og bedst mulig økonomi. På denne baggrund er partnerselskabsformen (P/S) valgt. Denne selskabsform er en sammenblanding af aktieselskabet og kommanditselskabet, hvor der etableres en komplementar i form af et selskab (her ApS) og et P/S i form af et kommanditaktieselskab. Modellen er nærmere beskrevet i tegningsprospektet, der er optaget som bilag A til denne redegørelse. Fordelen ved denne model er, at investorerne hæfter begrænset med deres indskud, og at de som kommanditistaktionærer beskattes direkte (personligt) uden selskabsbeskatning før udbetaling af udbytte. Udbytte bliver dermed betragtet som direkte indkomst for den enkelte. 4 Ved P/S-modellen sikres åbenhed, gennemskuelighed og kontrol (gennem aktionærstatus), samtidig med at modellen er forståelig for den enkelte investor. Ved samtaler med investorkredse samt revisoren for projektet blev modellens økonomiske del analyseret. Da det er første gang, at et investeringsprojekt, der er udbudt til offentligheden, har P/Smodellen som grundlag, har det været væsentligt at få afprøvet modellen overfor investorkredse og revisor. Igennem samtaler med uvildig advokat blev vedtægtsudkastet for den organisatoriske model verificeret og sendt til udvalgte personer, der er vant til at investere. Sammen med beskrivelsen af den organisatoriske model har der været en forklaring på modellens økonomiske forudsætninger. Tilbagemeldingerne har været entydigt til fordel for den beskrevne P/S-projektetmodel. Konklusionen på de mange overvejelser om en organisatorisk model for projektet er derfor afledt af retlige og økonomiske overvejelser, hvor P/S-modellen er den model, der efter de foreliggende udsagn er optimal at anvende i tilfælde, hvor der er tale om et demonstrationsprojekt. Om andre modeller, herunder laugsmodellen, kan finde anvendelse på et senere tidspunkt må bero på bioforgasningsanlæggets udbredelse og driftsmæssige succes. Vindmølle- og solcelleprojekter har vist, at gennemprøvede og almindeligt anerkendte teknologier kan placeres i mere risikobetonede organisationsmodeller, hvor der hæftes personligt og solidarisk. Formodningen er, at bioforgasningsprojekter vil få samme status som solcelle- og vindmølleprojekter, når først teknologien er kendt og anerkendt, og at især den skematiske regel vil kunne finde udbredelse på bioforgasningsprojekter, således at der kan dannes et større investeringsgrundlag med flere interesserenter på grund af den skattemæssige begunstigelse. 4. Finansieringsmodellen. Efter fastlæggelsen af organisationsmodellen har det været opgaven at få finansieringen på plads.

5 Som det vil fremgå af prospektet, jf. bilag A, er der indgået aftale med Hillerød Varme A/S om levering af varme til det lokale ledningsnet, og produktionen af el vil blive afregnet af Energinet.dk efter lov om fremme af vedvarende energi 2. Da der er tale om et demonstrationsprojekt, er udgiftsgrundlaget præget af en del usikkerhed. Udgiftsgrundlaget for driften er bygget på estimater baseret på udgiftsniveauet for Biosynergis demonstrationsprojekt i Græsted. Hertil kommer usikkerheden vedrørende anlægsprojektet. Fsva. anlægsudgifterne er der imidlertid indgået aftale med Biosynergi om prismaksimum. 5 På driftsudgiftssiden er usikkerheden forsøgt elimineret ved en forsigtig budgetlægning for driftstiden (dvs. anlæggets produktionstid), herunder omkostninger til løbende drift og vedligeholdelse. Umiddelbart forekommer driftsudgifterne høje i budgetlægningen, men det har været vigtigt at give så meget økonomisk spillerum for usikkerheden som muligt. Når disse faktorer nævnes her, skyldes det, at investeringslysten væsentligst har været hæmmet af usikkerheden vedrørende udgiftssiden og teknologien, jf. nedenfor. Også indtægtssiden har været et væsentligt element for investeringslysten, fordi der ikke er referenceprojekter, der kan dokumentere bioforgasningens energieffektivitet. Det bør nævnes her, at der ikke i projektet er medtaget udgifter til et projektforslag ved planlægningen af etableringen af bioforgasningsanlægget i Hillerød, da der er opnået dispensation fra projektbekendtgørelsen 3. Det skal der tages højde for i fremtidige projekter, da det ikke kan forventes, at der i fremtiden vil kunne opnås samme dispensationsmulighed. Udgiften til udarbejdelse af projektforslag med forskellige økonomiske analyser vil normalt høre til anlægsprojektet og kan erfaringsmæssigt beløbe sig til flere hundrede tusinde kroner, samtidig med at der kan være længere sagsbehandlingstid, afhængigt af indsigelser, klager og lignende overfor projektforslaget. Det er usikkerhedsmomenter, der skal tages stilling til i fremtidige investeringsprojekter for bioforgasning. Usikkerheden kan elimineres mere eller mindre ved et godt samarbejde med det lokale fjernvarmeforsyningsselskab samt varmeplanlægningsmyndigheden. Finansieringen af Hillerød-projektet er kommet på plads gennem en bevilling fra EUDPprogrammet og ved et offentligt udbud af aktier. I denne redegørelse fokuseres på udbuddet af aktier, der forløb i perioden 22. september 2010 til 1. december Udbuddet er tilrettelagt således, at prospektreglerne er overholdt 4. 2 Lov nr af 27. december 2008 med senere ændringer, Bkg. nr af 13. december 2005, Bkg. nr. 222 af 10. marts 2010 om prospekter ved offentlige udbud mellem euro og euro af visse værdipapirer samt bkg. nr. 223 af 10. marts 2010 om prospekter på mere end euro.

6 Da projektet først og fremmest er søgt forankret lokalt ved at skabe lokal ejerskabsfølelse, har udbuddet af aktier i starten været møntet på lokale investorer. Der har lokalt været anvendt følgende midler: - kontakt til lokale medier (annoncer og artikler, jf. bilag B, C og D), - breve til lokale virksomheder såvel produktions- som servicevirksomheder, - direct mails til navngivne personer i virksomheder m.fl., og 6 - kontakt med lokal erhvervsinteresseorganisation i Hillerød(C4). Det fremgår af annoncematerialet, at der er anvendt mange midler for at forklare teknologien. Det viste sig hurtigt efter starten af annonceringen, at der er stor interesse for investering i vedvarende energi men mindre teknisk forståelse for bioforgasningsteknologien. Typespørgsmålene har været, om der er referenceprojekter hvilket der ikke er og om teknologien er lige så sikker som vindmøller (som ikke er 100 % sikker men dog almindeligt anerkendt som en god investering)? Mange spørgsmål har drejet sig om fremskaffelsen af flis (lokalt/regionalt/på landsbasis og på skandinavisk plan) samt prissætningen af flis med en forudsat 2 % stigning af flisprisen over årene. Førstnævnte er imødegået ved skovbrugets egen melding om mulighederne for udvidelse af produktionen, og sidstnævnte ved fremsendelse af en historisk graf over flisprisens udvikling. Det har vist sig betydeligt vanskeligere at få investorer til bioforgasningen end i en anerkendt vedvarende energitype. Som illustration kan det nævnes, at Hvidovre Vindmøllelaug i efteråret og vinteren 2009/2010 solgte én vindmølle til 53,4 mio.kr. på ca. 4½ måned 5. I bioforgasningsprojektet i Hillerød skulle der hentes 7,8 mio.kr. i løbet af ca. 2½ måned, og det viste sig hurtigt vanskeligt at få tilstrækkeligt tilløb af investorer trods stor interesse. Det skal i parentes bemærkes, at projekterne har identiske afkastberegninger i de første 7 år, mens vindmølleprojektet har dårligere afkast efter det 7 år. Til gengæld strækker vindmølleprojektet sig over 25 år, mens bioforgasningsprojektet strækker sig over 15 år. Derudover har begge projekter tekniske usikkerheder, fordi vindmøllen er den første af sin art med et meget stort og uafprøvet vingespænd, og fordi bioforgasningen er en ny energiteknologi på markedet. Ikke desto mindre er finansieringsbehovet hurtigst opfyldt i vindmølleprojektet. Årsagen til denne forskellighed skal som nævnt søges i investorernes manglende viden om og erfaringer med bioforgasningen. En af de store lokale virksomheder i Hillerød roste således bioforgasningsprojektet og det lokale islæt, men meddelte samtidigt at projektet ikke passer ind i selskabets investeringsprofil på trods af, at det pågældende selskab står overfor at skulle etablere nye bygninger med forøget anvendelse af el og varme, der gennem bioforgasningsprojektet kunne have været produceret lokalt med et grønt 5 Rapportøren bag denne redegørelse er næstformand i Hvidovre Vindmøllelaug og har på nærmeste hold kunnet følge investeringslysten i de 2 projekter.

7 image. Eksemplet viser, at der har været en udbredt tilbageholdenhed med investeringerne pga. ukendskab til teknologien. Det skal understreges, at ca. 90 % af alle virksomheder, hvortil der er rettet henvendelse, har meldt tilbage med en entydig holdning til projektets almene relevans for den fremtidige energiforsyning men med tilbageholdenhed overfor en konkret investering. Da der ikke hurtigt nok er hentet lokal fuld finansiering af bioforgasningsanlægget, er der annonceret i landsdækkende aviser. Samtidig har der været positive indslag om projektet i P1, P3 og P4 (lokale nyheder), herunder salget af aktier. I denne forbindelse udtalte direktøren for den grønne tænketank Concito, Thomas Færgeman, sin støtte til og anbefaling af projektet. Det betød, at der efterfølgende er kommet et overvældende antal af henvendelser fra almindelige borgere fra hele landet om projektet, og at finansieringen er blevet fuldendt med store og mindre investeringer fra hele landet. 7 Det skal i denne sammenhæng oplyses, at samtlige pensionskasser, samt de særlige grønne selskaber (venturefonde), der har tilknytning til pensionskasserne, er kontaktet via mails og telefon. Alle pensionskasser/venturefonde har svaret, at projektet er meget interessant og falder indenfor den generelle ramme for grøn teknologi, der er støtteværdig men lige netop denne grønne teknologi falder udenfor de enkelte selskabers investeringsstrategi (læs: ikke nævnt i strategien, hvorfor den falder udenfor). Mange besvarelser fra pensionskasserne og venturefondene har også berørt investeringens størrelse, idet det er meddelt, at investeringen er for lille. Investeringerne fra disse selskaber skal helst op på mere end 100 mio.kr.. Derfor vil pensionskasserne og venturefondene gerne have fornyede henvendelser, når teknologien er udviklet (kendt af pensionskasserne og venturefondene) og investeringerne er over 100 mio.kr.. Det er oplagt et paradoks, at pensionskasserne og venturefondene ikke vil støtte en ny teknologi, der kan udvikle sig til en væsentlig energiforsyningskilde i Danmark i forbindelse med udfasningen af naturgas samtidig med muligheden for oparbejdelse af en betydelig eksport af teknologien. Der er behov for en klarere risikovillighed blandt de mere professionelle investeringsselskaber samtidig med en større omstillingsparathed, når nye ideer kommer på banen. I forbindelse med aktiesalget har det været uvurderligt at kunne nævne samarbejdet med Hillerød Forsyning (Hillerød Kommune) samt bevillingen fra EUDP-programmet, hvilket for nogle har været en betryggende kendsgerning ved vurderingen af projektets økonomiske validitet. Hertil kommer de bevillinger, der er givet fra diverse puljer i forbindelse med projektets tilblivelse, hvilket har gjort det muligt at dokumentere den almene og faglige/professionelle interesse for teknologien. Finansieringen er på trods af de nævnte negative faktorer kommet på plads primo december 2010 med hovedparten af investorerne bosat i Hillerød. Dette forhold skyldes formentlig en lokal interesse for at være med til noget nyt, og den direkte forbindelse mellem investeringen og den miljørigtige anvendelse af biomasse i lokalområdet frem for fossile brændstoffer. Flere investorerne

8 har allerede påpeget muligheden ved at hente lokal biomasse fra Gribskov, der ligger op til Hillerød. Miljøbevidstheden har dermed også været afgørende for nogle af investorerne. Der har kun været stillet få spørgsmål til selve organiseringen i partnerselskabet ud fra økonomiske overvejelser. Organisationsmodellen har således også i økonomisk sammenhæng vist sig brugbar og forståelig i det konkrete projekt. De få, der har spurgt, har ønsket klarhed om hæftelsen og den direkte beskatning overfor den enkelte, hvilket i øvrigt er beskrevet udførligt i prospektet. Konklusionen på finansieringsmodellen er, at den væsentligste barriere for finansieringen har bestået i implementeringen af den nye teknologi. Der er stor interesse for at investere i grøn teknologi, men interessen afgrænses i betydeligt omfang af usikkerheden ved teknologien. Jo større finansiel usikkerhed, jo større tilbageholdenhed. Ikke engang en udførlig beskrivelse af teknologien i annoncer m.m. har kunnet øge interessen Sammenfatning. Det må konkluderes, at organisationsmodellen gennem partnerselskabet har været optimal i demonstrationsprojektet, at andre organisationsmodeller, herunder modeller med større hæftelsesgrad, først bør/kan anvendes, når bioforgasningsteknologien er mere kendt, at bioforgasningsteknologien har krævet en særlig stærk og direkte markedsføringsmæssig indsats, før det finansielle behov er blevet inddækket, at en væsentlig barriere for investeringerne har været ukendskab til og usikkerhed overfor teknologien, at en del investorer har lagt vægt på det lokale forhold, økonomien og miljørigtigheden i investeringen, og at der sandsynligvis kan skabes grundlag for større investeringer, når teknologien har vist sin berettigelse i Hillerødprojektet. Her vil pensionskasser og venturefonde være oplagte mål. Det skal understreges, at projektet også i organisations- og finansieringsmæssig sammenhæng er et demonstrationsprojekt, hvorfor fremtidige projekter vil kunne anvende erfaringerne fra Hillerød men ikke nødvendigvis gøre brug af de samme redskaber. Erik Christiansen EBO Consult A/S

9 PROSPEKT for Bioforgasning Hillerød Hillerød 22. september

10 Indhold Introduktion til investeringsprojektet Side 3 Baggrund Side 4 Bioforgasningsanlægget i Hillerød Side 5 Castor-anlægget Side 6-7 Sådan fungerer anlægget Side 8-9 Anlægsøkonomi Side 10 Driftsøkonomi Side 11 Skatteforhold Side 12 Økonomi forudsætninger Side 13 Økonomi forventninger Side 14 Partnerselskabet - P/S Side 15 Erklæringer Side Bioforgasningsprojektet gennemføres i et samarbejde mellem Hillerød Varme A/S/ Hillerød Forsyning A/S, Biosynergi ApS og EBO Consult A/S. Projektet er støttet via ForskEL-programmet ved Energinet.dk samt Energistyrelsens EUDP-bevilling. Bindende tilsagn om investering Side 18 Procedure og kontakt Side 19 2

11 Introduktion til investeringsprojektet Introduktion Formålet med dette prospekt er at præsentere investeringsprojektet Bioforgasning Hillerød som grundlag for investering i en nyteknologisk bæredygtig energiforsyning. I Hillerøds nordlige del, helt nøjagtigt Kirsebærallé 15, vil der blive etableret et bioforgasningsanlæg, ejet af et selskab, hvis kapital skal tilvejebringes via investorer. Anlægget vil kunne forsyne Hillerød og navnlig den nye bæredygtige bydel Ullerød med CO 2 - neutral energi. Parterne bag investeringsprojektet er de danske virksomheder EBO Consult A/S og Bio- Synergi Proces ApS, og projektet er støttet af Energinet.dk gennem ForskEL samt Energistyrelsen via Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP). Hillerød Forsyning A/S (Hillerød Varme A/S) er projektets væsentlige samarbejdspart. Bioforgasningsanlægget vil blive placeret ved Ullerød Varmecentral ved spildevandsanlægget. Området hvor bioforgasningsanlægget vil blive placeret. EBO Consult A/S og BioSynergi Proces ApS samarbejder med henblik på at udvikle en bioforgasningsteknologi, der kan være en selvstændig varmeforsyningsenhed i forhold til f.eks. en bebyggelse og en virksomhed, eller som kan integreres i et eksisterende varmesystem, f.eks. fjernvarme. Derudover vil teknologien kunne anvendes på de mange barmarksværker, der pt. er naturgasafhængige. Disse værker vil ofte finde det vanskeligt at finansiere et nyt anlæg, og derfor kan dette projekt vise nye modeller for finansiering. I projektet etableres der som nævnt et selvstændigt selskab, der skal eje og drive bioforgasningsanlægget. Det er begrundet i ønsket om at varetage investorernes interesser bedst muligt mht. gennemsigtighed i økonomi, administration, drift og vedligeholdelse. RevisionsPartnerselskabet Theill Andersen ved statsautoriseret revisor Carsten Mønster med ekspertise inden for investeringsprospekter i bl.a. ejendomme, er revisor for projektet. Projektets økonomi baseres på dansk varmeforsynings-, selskabs- og skattelovgivning. Hillerød bioforgasningsselskab, Hillerød Bioforgasning P/S, etableres i løbet af efteråret 2010, når alle indskud er betalt af investorerne, og anlægsstart foregår i starten af 2011, idet de nødvendige tilladelser er givet eller er under udarbejdelse. Med dette prospekt inviteres såvel lokale som nationale investorer til at deltage i projektet i Hillerød efter et først-til-mølle-princip. 3

12 Baggrund 4 Generelt om bioforgasning Bioforgasningsteknikken er en gammel kending. Nogle vil måske huske teknikken fra 2. verdenskrigs biler med generatorer påmonteret. Teknikken er i de senere år kommet til ære og værdighed igen, dog i en mere høj - teknologisk udgave. Det er udviklingen af teknikken i Danmark, der gør det muligt at kunne etablere et demonstrationsprojekt for bioforgasningssystemet. Et bioforgasningsanlæg er et CO 2 -neutralt anlæg, der anvender biomasse (flis og/eller træpiller) som energikilde. Kernen i det påtænkte biokraftvarmesystem i Hillerød er en gasgenerator, der omdanner brændselsflis til brændbar gas. Gassen benyttes som brændstof i en forbrændingsmotor til kraftvarmeproduktion. Den enkle metode til at få en motor til at køre på biobrændsel, som i dette tilfælde er træflis, er at omdanne træflisen til gas. Omdannelsen sker i en forgasser - også kaldet en gasgenerator, hvor flisen gennem opvarmning og forskellige kemiske reaktioner omdannes til en brændbar gas. Det anvendte bioforgasningsprincip til brændselsflis er en meget attraktiv proces, fordi gassen er et godt brændstof til gasmotorer, som allerede kendes fra mange kraftvarmeværker. Teknikken er umiddelbart anvendelig på eksisterende og nye kraftvarmeenheder, der tænkes renoveret, omdannet fra anden energikilde eller til nye lokalområder, der skal forsynes med fælles varme. Anlæggene kan skaleres efter behov, hvilket er en af de væsentligste fordele ved teknikken. Markedspotentialet for teknikken er stort. Alene barmarksværkernes antal viser, at der er et stort markedspotentiale for teknikken. Derudover er projektets nyskabende finansieringsdel via investorer et væsentligt salgsargument. Midlerne til lokal kraftvarmeproduktion skaffes gennem investorerne, som kan være lokale. Dermed er der lagt op til teknisk og investeringsmæssig innovation på fjernvarmeområdet.

13 Bioforgasningsanlægget i Hillerød Området, hvor anlægget skal placeres (foto fra Ullerød Varmecentral) Bioforgasningsanlægget Projektet udnytter, samler og viderefører erfaringerne fra det komplette 325 kwth (75 kw el/165 kj/s varme) trinopdelte forgasningsanlæg - Castor anlægget - som BioSynergi Proces ApS har opført i 2003/04 og benyttet til at demonstrere kraftvarmeproduktion med bioforgasningsteknik. Dette anlæg er opført som pilotanlæg og leverer varme til fjernvarmecentralen i Græsted og el til elforsyningsnettet. Brændslet er almindelig skovflis med op til ca. 52 % vandindhold. Castoranlægget har nu præsteret flere end timers motordrift med kraftvarmeproduktion på bioforgasningsgas. Dette er en solid understregning af, at ikke kun forgasningsprocessen, men hele kraftvarmesystemet nu må siges at have opfyldt proof of operation capability. Selve gasgeneratorens timetæller, der også inkluderer timerne med indkøring og udførte udviklingsarbejder uden motordrift, er tæt på timer. Fuldskalaanlægget i Hillerød indeholder derfor de samme procestrin og hovedkomponenter, der har vist sig at fungere efter hensigten på Castor anlægget. Brændselstypen vil ligeledes fortsat være almindelig skovflis. Opskaleringen fra det nuværende pilotanlæg til fuldskala anlæg bliver med en skalafaktor på ca Der vil være tale om et kwth (300 kw el) bioforgasningsanlæg. Selve forgasnings-kraftvarmeanlægget etableres hos Hillerød Forsyning, Hillerød Varme A/S, der samtidig ønsker at købe dets varmeproduktion. Anlægget placeres ved Ullerød Varmecentral. Efter indkøring af anlægget vil varmeindtægten og indtægten fra elsalg til det offentlige net tilsammen skabe et tilstrækkeligt indtægtsgrundlag til at kunne dække de estimerede driftsomkostninger samt den del af de finansielle omkostninger, der svarer til den fremtidige anlægsomkostning for et fuldt udviklet forgasnings-kraftvarmeanlæg. Der er opnået en bevilling gennem EUDP-programmet på 9,94 mio.kr. til opskaleringen af anlægget, der skal etableres i Hillerød. Bevillingen er givet med begrundelse i anlæggets udviklingspotentiale samt det investeringsmæssige set-up. 5

14 Castor-anlægget Den centrale proces i kraftvarmesystemet omsætter brændselsflis til en brændbar gas. Det foregår ved en forgasningsproces i en såkaldt trinopdelt Open Core medstrøms gasgenerator. Princippet og udformningen af gasgeneratoren er patenteret af BioSynergi Proces ApS. Gassen benyttes som brændstof i et almindeligt gasmotoranlæg, der producerer el og varme. Det samlede anlæg er udviklet til ubemandet, automatisk drift med henblik på at gøre anlægget så økonomisk rentabelt som muligt. Hovedperspektivet med demonstrationsanlægget i Hillerød er at bane vej for kommende større kraftvarmesystemer, der opføres efter de samme afprøvede principper. De kommende anlæg bliver i intervallet kw el ( kw varme), der tillige får højere el- og varmevirkningsgrader. Hillerød-projektet er en del af denne udviklingsproces, hvor anlæg og drift optimeres i forhold til de indvundne erfaringer fra Græsted-projektet. I skemaet til højre ses nøgletallene for anlæggets energiomsætning, og der er arbejdet og arbejdes på at optimere anlægget så langt mod 100 % energiomsætning som muligt. Jo større energiomsætning, jo bedre økonomi er devisen bag dette arbejde. Castor-anlægget i Græsted Samtidig har pilotprojektet vist, at der fortsat kan arbejdes med videreudvikling af anlæggets tekniske dele, således at både anlæg og drift gennemføres på en teknisk set effektiv måde. BioSynergi Proces ApS råder over et PC-baseret simuleringsprogram, der er udviklet i et samarbejdsprojekt med Danmarks Tekniske Universitet, Lyngby. Ved hjælp af simuleringsprogrammet beregnes procesværdier og energibalancer for hver af de komponenter, som tilsammen danner det samlede kraftvarmesystem. Nøgletal for anlæggets samlede energiomsætning 6

Bæredygtige Byer & Bygninger

Bæredygtige Byer & Bygninger Bæredygtige Byer & Bygninger TEMA Sol og biomasse for lavenergibyggeri Green Solar Cities Medlemsblad for foreningen Bæredygtige Byer og Bygninger juni 2011 nr. 1 årgang 14 Forord Medlemsblad for foreningen

Læs mere

60 SELSKAB MADPRODUKTION

60 SELSKAB MADPRODUKTION Til Halsnæs Kommune Dokumenttype Beslutningsoplæg Dato August 2011 60 SELSKAB MADPRODUKTION 60 SELSKAB MADPRODUKTION Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Aarhus N T +45 8944 7800 F +45 8944 7833 www.ramboll-management.dk

Læs mere

Obton Global Selskabsinvestor P/S FÅ DEL I AFKASTET FRA EN GLOBAL INVESTERING I ATTRAKTIVE SOLCELLEPARKER

Obton Global Selskabsinvestor P/S FÅ DEL I AFKASTET FRA EN GLOBAL INVESTERING I ATTRAKTIVE SOLCELLEPARKER Obton Global Selskabsinvestor P/S FÅ DEL I AFKASTET FRA EN GLOBAL INVESTERING I ATTRAKTIVE SOLCELLEPARKER 04 OBTON GLOBAL SELSKABSINVESTOR P/S Investering i attraktive solcelleparker Udover tilbagebetalingen

Læs mere

Personligt ejede virksomheder og pension

Personligt ejede virksomheder og pension Personligt ejede virksomheder og pension 23.10.2006 Udarbejdet af: Vejledere: Kim Søfeldt Tonny Vest Rene Jensen Gert Pedersen Side 1 af 119 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning 4 2.0 Statistik og demografi

Læs mere

Grundlæggende. sol, vind og ejendomme

Grundlæggende. sol, vind og ejendomme Grundlæggende Investeringsguide sol, vind og ejendomme 1 2 Sol, vind og ejendomme kan styrke din formue Har du en ambition om at optimere din formues positive udvikling, kan denne investeringsguide hjælpe

Læs mere

Forretningskoncept for udfasning af oliefyr med særlig fokus på fjernvarmeværker som leverandører af varme i Område IV

Forretningskoncept for udfasning af oliefyr med særlig fokus på fjernvarmeværker som leverandører af varme i Område IV Rapport om Forretningskoncept for udfasning af oliefyr med særlig fokus på fjernvarmeværker som leverandører af varme i Område IV Udarbejdet af EXERGI Partners Brædstrup Fjernvarme Insero Energi for Energistyrelsen

Læs mere

FJERNVARME PRISEN RIGTIG FØRSTE GANG. En håndbog til budget og priseftervisning for varmeprisregnskaber

FJERNVARME PRISEN RIGTIG FØRSTE GANG. En håndbog til budget og priseftervisning for varmeprisregnskaber FJERNVARME PRISEN RIGTIG FØRSTE GANG En håndbog til budget og priseftervisning for varmeprisregnskaber FJERNVARMEPRISEN RIGTIG FØRSTE GANG Henvendelse om udgivelsen kan ske til Energitilsynet. Publikationen

Læs mere

Revisor skriver om at være selvstændig erhvervsdrivende.

Revisor skriver om at være selvstændig erhvervsdrivende. 2010 Revisor skriver om Revisor skriver om at være selvstændig erhvervsdrivende. Man skal se sin virksomhed og dens virke, som én del i det samlede billede, hvor det ene og alene handler om at skabe værdi

Læs mere

Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS

Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS Udarbejdet af: Søren Nielsen 311085-xxxx (SN) Camilla Sørensen 010887-xxxx (CAS) Vejleder: Henrik Nielsen Indholdsfortegnelse Indledning (Fælles)...

Læs mere

Skattemæssige konsekvenser ved investering i solceller

Skattemæssige konsekvenser ved investering i solceller Cand.merc.aud. Aalborg Universitet Kandidatafhandling Skattemæssige konsekvenser ved investering i solceller Udfordringer og muligheder ændringen af LL 8P i 2010 har givet, vedrørende beskatning af fysiske

Læs mere

Reform af andelsboligmarkedet - 5 udfordringer med løsningsforslag

Reform af andelsboligmarkedet - 5 udfordringer med løsningsforslag Reform af andelsboligmarkedet - 5 udfordringer med løsningsforslag Hvidbog fra Dansk Ejendomsmæglerforening Marts 2012 Dansk Ejendomsmæglerforening har med stigende bekymring set på andelsboligmarkedet

Læs mere

CROWDFUNDING I DANMARK

CROWDFUNDING I DANMARK CROWDFUNDING I DANMARK MAJ 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Sammenfatning... 4 2. Indledning... 8 3. Begrebsafklaring... 9 4. Udbredelse af crowdfunding... 12 5. Reguleringsmæssige rammer for crowdfunding

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

Forslag til effektivisering i fjernvarmesektoren

Forslag til effektivisering i fjernvarmesektoren Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K Tlf 33 92 67 00 Fax 33 11 47 43 CVR-nr: 59 77 87 14 ens@ens.dk www.ens.dk Rubrik Verdana Bold 18 punkt Underrubrik Verdana 18 punkt Brødtekst Verdana 11 punkt

Læs mere

HÅNDBOG. Forretningsudvikling Kapitalstruktur Finansiering

HÅNDBOG. Forretningsudvikling Kapitalstruktur Finansiering HÅNDBOG Forretningsudvikling Kapitalstruktur Finansiering En håndbog udgivet af AutoBranchen Danmark VIDEN TIL FORSKEL 2 Forretningsudvikling Kapitalstruktur Finansiering Forord Inspiration i en svær tid

Læs mere

Afdækning af muligheder for at fremme investeringer i biogas Status muligheder og betingelser i forbindelse med finansiering af biogasanlæg

Afdækning af muligheder for at fremme investeringer i biogas Status muligheder og betingelser i forbindelse med finansiering af biogasanlæg Afdækning af muligheder for at fremme investeringer i biogas Status muligheder og betingelser i forbindelse med finansiering af biogasanlæg 24. maj, 2013 Denne rapport er udarbejdet af Deloitte og Blue

Læs mere

Den private investors afvejning af direkte aktieinvestering overfor investering via investeringsforening

Den private investors afvejning af direkte aktieinvestering overfor investering via investeringsforening Institut for Finansiering Kandidatafhandling Forfatter Aslak Jakobi Kristensen Vejleder Morten Balling Den private investors afvejning af direkte aktieinvestering overfor investering via investeringsforening

Læs mere

Virksomhedsomdannelse

Virksomhedsomdannelse HD 2. Del HD(R) Afgangsprojekt 13. maj 2013 Virksomhedsomdannelse Vejleder: Anders Lützhøft Studerende: Christina Beier Andersen (xxxxxx-xxxx) Camilla Maria Skibsted Pedersen (xxxxxx-xxxx) Indhold Kapitel

Læs mere

Staten som aktionær. Finansministeriet Trafikministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet

Staten som aktionær. Finansministeriet Trafikministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Staten som aktionær Finansministeriet Trafikministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Januar 2004 Staten som aktionær, januar 2004 Publikationen kan bestilles hos: Schultz Information Herstedvang 12

Læs mere

Kundernes retsstilling ved mangelfuld og fejlagtig rådgivning i pengeinstitutterne ved finansiering af andelsboliger

Kundernes retsstilling ved mangelfuld og fejlagtig rådgivning i pengeinstitutterne ved finansiering af andelsboliger Kundernes retsstilling ved mangelfuld og fejlagtig rådgivning i pengeinstitutterne ved finansiering af andelsboliger Afgangsprojekt. HD-Finansiel rådgivning Udarbejdet af Jette Sønderby Forår 2012. Copenhagen

Læs mere

Rapport fra Arbejdsgruppen vedrørende OPP. Side 1/26

Rapport fra Arbejdsgruppen vedrørende OPP. Side 1/26 Rapport fra Arbejdsgruppen vedrørende OPP Side 1/26 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Sammenfatning og konklusion... 4 2.1. Flere investeringer ved OPP?... 4 2.2. Udbudsformer... 4 2.3. Samtænke

Læs mere

CBS. Selvstændigt erhvervsdrivendes beskatningsmuligheder af virksomhedens resultat

CBS. Selvstændigt erhvervsdrivendes beskatningsmuligheder af virksomhedens resultat CBS Selvstændigt erhvervsdrivendes beskatningsmuligheder af virksomhedens resultat Philip Dalsgaard Jefting Afgangsprojekt HD(R) 12. maj 2014 Indhold Indhold... 2 1 Indledning... 6 1.1 Problemformulering...

Læs mere

Danske Revisorer 4 37. årgang December 2011

Danske Revisorer 4 37. årgang December 2011 Danske Revisorer 4 37. årgang December 2011 På 3 regionale kurser i januar 2012 sættes der fokus på nye love, regler, praksis samt ændringer på skatteområdet Skattenyt 2011/12 Mandag den 16. januar 2012

Læs mere

Skattefri virksomhedsomdannelse

Skattefri virksomhedsomdannelse Skattefri virksomhedsomdannelse Analyse af en færdig omdannet virksomhed Copenhagen Business School, HD(R) Vejleder: Henrik Kofod Dich Udarbejdet af: Limin K. Lauridsen Table of Contents 1. Indledning...

Læs mere

HD Finansiering Hovedopgave nr. 51, foråret 2010. Hovedopgave. Finansiering af internationale solenergi projekter. Copenhagen Business School

HD Finansiering Hovedopgave nr. 51, foråret 2010. Hovedopgave. Finansiering af internationale solenergi projekter. Copenhagen Business School HD Finansiering Hovedopgave nr. 51, foråret 2010 Opgaveløser: Vejleder: Joachim Lahav Leif Hasager Hovedopgave Finansiering af internationale solenergi projekter Copenhagen Business School Joachim Lahav

Læs mere

Responsum vedrørende etablering af juridisk person i forbindelse med udvikling/projektering og etablering af hawindmøllepark ved Samsø.

Responsum vedrørende etablering af juridisk person i forbindelse med udvikling/projektering og etablering af hawindmøllepark ved Samsø. Responsum vedrørende etablering af juridisk person i forbindelse med udvikling/projektering og etablering af hawindmøllepark ved Samsø. Formål: Formålet med nærværende responsum er at fremkomme med en

Læs mere

Kommunal deltagelse i VE-projekter

Kommunal deltagelse i VE-projekter Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Århus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 07-11548 Redegørelse Vedrørende Kommunal deltagelse i VE-projekter

Læs mere

Vejledning i udbud af ESCO Februar 2011

Vejledning i udbud af ESCO Februar 2011 Vejledning i udbud af ESCO Februar 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 2 1.1 OPBYGNING... 2 1.2 BAGGRUNDEN FOR ESCO-PROJEKTER...

Læs mere

God budgetpraksis i DLBR

God budgetpraksis i DLBR God budgetpraksis i DLBR God budgetpraksis i DLBR Forfattere Tekstbidrag og fagredaktion Forlagsredaktør Forsidefoto Omslag Layout og opsætning Tryk Papir Per Kristensen, Kolding Herreds Landbrugsforening

Læs mere

Landbrug og generationsskifte

Landbrug og generationsskifte Landbrug og generationsskifte Pernille H. Bloch Kandidatspeciale, cand.merc.aud, Aalborg Universitet A f l e v e r e t d e n 5. s e p t e m b e r 2 0 1 4 V e j l e d e r : E r i k W e r l a u f f Forord

Læs mere