Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt"

Transkript

1 Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse, jf. 6 og i Lov om socialtilsyn. En del af oplysningerne i tilsynsrapporten skal, jf. 22 i Lov om socialtilsyn, fremgå af Tilbudsportalen. Disse oplysninger er markeret med * Socialtilsynets bedømmelse af kvaliteten foretages med udgangspunkt i kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer ved hjælp af en 5- trins skala jf. 6 i Lov om socialtilsyn. Kvalitetsbedømmelsen indgår i en kvalitetsvurdering, hvor socialtilsynet, afhængig af tilbudstype og målgruppen, har mulighed for at inddrage andre relevante forhold, der ligger inden for de 7 temaer, men som ikke er indeholdt i indikatorer og kriterier. Socialtilsynet indhenter og vurderer endvidere øvrige oplysninger, der har betydning for godkendelsen, herunder økonomiske og organisatoriske forhold jf i Lov om socialtilsyn. Oplysningerne indgår i vurderingen af, om tilbuddet samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse. Tilsynsrapporten og konklusionerne heri indgår i socialtilsynets feedback og opfølgning i forhold til tilbuddet. For tilbud med flere afdelinger udarbejdes der én samlet kvalitetsvurdering. Side 1 af 21

2 1. Stamoplysninger *Tilbuddets navn: CEB Boafklaring *Adresse: *Kontaktoplysninger: *Tilbudstyper: Tlf.: Hjemmeside: Pladser i alt: Tilsynsrapporten er udarbejdet af: Dato for tilsynsrapport: Lonni Stadsbjerg Egtved (Socialtilsyn Midt) Samlet vurdering (jf. 6 og i Lov om socialtilsyn) *Samlet vurdering: Side 2 af 21

3 Socialtilsyn Midt har, på uanmeldt driftsorienteret tilsyn på CEB Boafklaring vurderet tilbuddets indsats over for målgruppen i forhold til Uddannelse og beskæftigelse, Selvstændighed og relationer samt tilbuddets Fysiske rammer og Økonomi. CEB Boafklaringen er et 107 tilbud med 7 pladser, og tilbuddets målgruppe er unge kontanthjælpsmodtagere mellem 18 og 30 år, sent udviklede, omsorgssvigtede/belastet opvækst, angst og depression og med misbrugsproblematikker (ikke aktivt misbrugende). Det er tilsynets vurdering, at CEB Boafklaring i meget høj grad støtter borgerne i at udnytte og udvikle deres kompetencer/potentialer i forhold til uddannelse og beskæftigelse. Tilbuddet støtter i meget høj grad op om sagsbehandlernes opstillede mål for uddannelse og beskæftigelse og laver sammen med borgerne skriftlige aftaler og kortsigtede mål for uddannelse og beskæftigelse. Borgerne er i meget høj grad i uddannelse og beskæftigelse. Tilbuddet har et godt samarbejde med relevante samarbejdspartnere ift. borgernes uddannelse og beskæftigelse. Det er tilsynets vurdering, at CEB Boafklaring i meget høj grad styrker borgernes sociale kompetencer og selvstændighed og har fokus på at understøtte borgernes sociale relationer. Tilbuddet støtter i meget høj grad op om sagsbehandlernes opstillede mål i 141 handleplanen for sociale kompetencer og selvstændighed, og laver sammen med borgerne skriftlige aftaler og kortsigtede mål for sociale kompetencer og selvstændighed. Borgerne indgår i meget høj grad i sociale relationer, fællesskaber og netværk i det omgivende samfund. Borgerne har i meget høj grad med udgangspunkt i deres ønsker og behov herfor kontakt til og samvær med deres familie og netværk i dagligdagen. Det er tilsynets vurdering, at CEB Boafklaring i meget høj grad har en bæredygtig og gennemskuelig økonomi. Det er tilsynets vurdering, at de fysiske rammer på CEB Boafklaring i meget høj grad understøtter borgernes udvikling og trivsel. Borgerne trives i meget høj grad med de fysiske rammer, og de fysiske rammer og faciliteter imødekommer i meget høj grad borgernes særlige behov. Endvidere afspejler de fysiske rammer i meget høj grad, at tilbuddet er borgernes hjem. Side 3 af 21

4 *Afgørelse: Godkendelse afventer Påbud: Opmærksomhedspunkter: Tilsynet gør opmærksom på, at der i tilbuddet på et synligt sted skal ophænges vejledning om kontakt til Socialtilsyn Midts whistleblower ordning. 3. Oplysninger om datakilder Dokumenter: Observation Interview Interviewkilder Tilsynet fik udleveret følgende dokumenter: Præsentationsmateriale Boafklaringen, brugerevalueringsmodel og udfyldt skema inkl. aftaler, statusrapport til sagbehandler, KANBO-status og målsætningsdel. Tilsynet gennemgik følgende dokumenter på tilsynet (ikke udleveret): Pædagogisk handleplan og strukturskema for rengøring i lejlighed. Tilsynet lavede løbende observationer under tilsynet. Tilsynet interviewede centerleder, en pædagog og en borger. Beboere Ledelse Medarbejdere Side 4 af 21

5 4. Oplysninger om tilsynsbesøg Dato Tilsynskonsulenter Lonni Stadsbjerg Egtved Afdelinger Besøgstype Særligt fokus på udvalgte temaer, kriterier eller indikatorer Uanmeldt Socialtilsyn Midt har på det uanmeldte tilsynsbesøg haft særligt fokus på tilbuddets indsats over for målgruppen i forhold til Uddannelse og beskæftigelse, Selvstændighed og relationer samt tilbuddets Fysiske rammer og Økonomi. Side 5 af 21

6 5. Bedømmelse og vurdering af kvalitet (jf. 6 i Lov om socialtilsyn) Nedennævnte figur illustrerer tre centrale elementer, der indgår i socialtilsynets vurdering af hvorvidt tilbuddet har fornøden kvalitet og samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse. Dette afsnit omhandler bedømmelse og vurdering af kvalitet. Samlet vurdering af om tilbuddet kan godkendes: For at kunne træffe en afgørelse indhenter og vurderer Socialtilsynet øvrige oplysninger, der har betydning for fortsat godkendelse, herunder oplysninger om økonomiske og organisatoriske forhold jf. Lov om socialtilsyn ( 12-18) samt relaterede lovgivninger fx Lov om social service, retssikkerhedsloven m.m. Kvalitetsvurdering: Socialtilsynet laver en samlet vurdering af kvaliteten ud fra kvalitetsmodellens syv temaer ( 6). I den samlede vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet, kan det være relevant at inddrage forhold, der falder inden for de 7 temaer, men som ikke er indeholdt i kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer. Kvalitetsbedømmelse: Socialtilsynet bedømmer tilbuddet ud fra kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer. Side 6 af 21

7 - 5.1 Kvalitetsmodellen I kvalitetsmodellen er både 'Gns. bedømmelse' på temaniveau og 'Bedømmelse' på indikatorniveau angivet på følgende skala: 5. i meget høj grad opfyldt. 4. i høj grad opfyldt. 3. i middel grad opfyldt. 2. i lav grad opfyldt. 1. i meget lav grad opfyldt. Vurderingen af temaerne bygger på kvalitetsbedømmelsen, og der kan, afhængigt af tilbudstype og målgruppe, inddrages andre relevante forhold, som ikke er indeholdt i kvalitetsmodellens indikatorer. Tema *Uddannelse og beskæftigelse Gns. bedømmelse * Vurdering af tema Udviklingspunkter 5 Tilsynet vurderer, at tilbuddet i meget høj grad støtter borgerne i at udnytte deres fulde potentiale i forhold til uddannelse og beskæftigelse. Tilbuddet støtter op om sagsbehandlernes opstillede mål for uddannelse og beskæftigelse, og laver sammen med borgerne skriftlige aftaler og kortsigtede mål for uddannelse og beskæftigelse. Borgerne er i uddannelse og beskæftigelse. Tilbuddet har et godt samarbejde med relevante samarbejdspartnere ift. borgernes uddannelse og beskæftigelse. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Uddannelse og beskæftigelse Kriterium 01: Tilbuddet støtter borgerne i at udnytte deres fulde potentiale i forhold til uddannelse og beskæftigelse Tilsynet vurderer, at tilbuddet i meget høj grad støtter borgerne i at udnytte deres fulde potentiale i forhold til uddannelse og beskæftigelse. Tilbuddet støtter i meget høj grad op om sagsbehandlernes opstillede mål for uddannelse og beskæftigelse, og Side 7 af 21

8 laver sammen med borgerne skriftlige aftaler og kortsigtede mål for uddannelse og beskæftigelse. Borgerne er i meget høj grad i uddannelse og beskæftigelse. Tilbuddet har et godt samarbejde med relevante samarbejdspartnere ift. borgernes uddannelse og beskæftigelse. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Uddannelse og beskæftigelse Indikator 01.a: Tilbuddet 5 (i meget opstiller i samarbejde med høj grad borgerne konkrete mål for opfyldt) borgernes skolegang, uddannelse eller beskæftigelse, og der følges op herpå Tilsynet vurderer, at tilbuddet i meget høj grad i samarbejde med borgerne opstiller konkrete mål for borgernes skolegang, uddannelse eller beskæftigelse, og der følges op herpå. Tilbuddet udarbejder både skriftlige aftaler og opstiller kortsigtede og konkrete mål for områder der understøttter borgernes skolegang, uddannelse og beskæftigelse. Som udgangspunkt foreligger der en plan for skolegang, uddannelse eller beskæftigelse fra sagsbehandler, hvilken tilbuddet understøtter med delmål. Tilbuddet følger løbende op på aftaler og delmål med borgerne og justerer indsatsen og aftalerne/målene efter behov. Den interviewede borger oplyste, at have udarbejdet skriftlige aftaler og kortsigtede mål for skolegang, uddannelse og beskæftigelse sammen med medarbjeder i tilbuddet. Der laves status til sagsbehandler hvert halve år ud fra modellen KANBO. I forbindelse med udarbejdelse af status laves evaluering, hvor både medarbejder og borger på en skala fra 1 til 10 vurderer, hvor langt borgerne er kommet i forhold til konkrete områder der understøtter borgerens tilknytning til beskæftigelse eller uddannelse, og hvad skal der til for at borgerne kan klare sig selv. Indikator 01.b: Borgerne er i undervisningstilbud, uddannelse, beskæftigelse, beskyttet 5 (i meget høj grad opfyldt) Det ses i de udleverede skriftlige materialer, at tilbuddet udarbeder den skriftlige dokumentation, som tilbuddet oplyste tilsynet om på tilsynsbesøget. Tilsynet vurderer, at borgerne i tilbuddet i meget høj grad er i undervisningstilbud, uddannelse, beskyttet beskæftigelsestilbud, eller dagtilbud i form af aktivitets- og samværstilbud. Alle fem indskrevne borgere var på tilsynstidspunktet tilknyttet ekstern Side 8 af 21

9 beskæftigelse, eller dagtilbud i form af aktivitets- og samværstilbud aktivitet/beskæftigelse/uddannelse. En borger går på Social- og sundhedsskolen, to borgere er tilknyttet CEB s Ungeindsats (LAB lov) og går til sport i DGI Huset to gange om ugen, en borger er i praktik ved i elektriker (gennem Jobcentret) og en borger er i praktik i en restaurant (CEB s Ungeindsats (LAB lov)). Tilbuddet har et godt samarbejde med Ungeindsatsen, så der er sammenhæng mellem bo- og arbejdsdelen. En borger der har haft ophold i tilbuddet i et par måneder, var kommet ind på en uddannelse, men eftersom borgeren bor i 107 tilbud, kan borgeren ikke modtage SU, og kommunen vil ikke bevilge uddannelsen. Borgeren skal derfor finde et arbejde eller en praktik i stedet for at påbegynde uddannelse. Tilbuddet støtter borgeren heri. Borgeren oplyste, at medarbejderne er behjælpsomme hermed, og at medarbejderne hjælper borgeren med at udfylde sin hverdag med aktiviteter i form af opgaver, borgeren laver i fælleslejligheden, indtil borgeren kan starte i praktik/arbejde. Borgeren er i mellemtiden også tilknyttet CEB s Ungeindsats og går til sport i DGI Huset to gange om ugen. Tema *Selvstændighed og relationer Gns. bedømmelse Tilbuddet oplyste, at en del af formålet med opholdet i tilbuddet er, at borgerne skal have indhold i hverdagen i form af beskæftigelse ud af huset. * Vurdering af tema Udviklingspunkter 5 Tilsynet vurderer, at tilbuddet i meget høj grad styrker borgernes sociale kompetencer og selvstændighed. Tilbuddet støtter i meget høj grad op om sagsbehandlernes opstillede mål i 141 handleplanen for sociale kompetencer og selvstændighed, og laver sammen med borgerne skriftlige aftaler og kortsigtede mål for sociale kompetencer og selvstændighed. Side 9 af 21

10 Borgerne indgår i meget høj grad i sociale relationer, fællesskaber og netværk i det omgivende samfund. Borgerne har i meget høj grad med udgangspunkt i deres ønsker og behov herfor kontakt til og samvær med deres familie og netværk i dagligdagen. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Selvstændighed og relationer Kriterium 02: Tilbuddet styrker borgernes sociale kompetencer og selvstændighed Tilsynet vurderer, at tilbuddet i meget høj grad styrker borgernes sociale kompetencer og selvstændighed. Tilbuddet støtter i meget høj grad op om sagsbehandlernes opstillede mål i 141 handleplanen for sociale kompetencer og selvstændighed, og laver sammen med borgerne skriftlige aftaler og kortsigtede mål for sociale kompetencer og selvstændighed. Borgerne indgår i meget høj grad i sociale relationer, fællesskaber og netværk i det omgivende samfund. Borgerne har i meget høj grad med udgangspunkt i deres ønsker og behov herfor kontakt til og samvær med deres familie og netværk i dagligdagen. Side 10 af 21

11 Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Selvstændighed og relationer Indikator 02.a: Tilbuddet opstiller i samarbejde med borgerne konkrete, individuelle mål for borgernes sociale kompetencer og selvstændighed, og der følges op herpå 5 (i meget høj grad opfyldt) Tilsynet vurderer, at tilbuddet i meget høj grad i samarbejde med borgerne opstiller konkrete, individuelle mål for borgernes sociale kompetencer og selvstændighed, og der følges op herpå. Tilbuddet oplyste, at tilbuddets overordnede mål er at gøre borgerne så selvstændige, så borgerne kan tage vare på sig selv i egen lejlighed, kan tage bad, håndtere egen økonomi, indgå i sociale relationer, og varetage et arbejde m.m. Al indsats omkring borgerne tilrettelægges med det overordnede mål for øje. Tilbuddet oplyste, at tilbuddet understøtter de mål sagsbehandler har opstillet i 141 handleplanen, ved at udarbejde både skriftlige aftaler og opstille kortsigtede og konkrete mål for borgernes sociale kompetencer og selvstændighed. Tilbuddet følger løbende op på aftaler og delmål med borgerne og justerer indsatsen og målene efter behov. Den interviewede borger oplyste, at have udarbejdet skriftlige aftaler og kortsigtede mål for sociale kompetencer og selvstændighed sammen med medarbejder i tilbuddet. Til at understøtte aftalerne, udarbejder tilbuddet sammen med borgerne f.eks. strukturskemaer eller sms-ordninger (via apotekets sms tjeneste). Tilbuddet oplyste, at tilbuddet udarbejder status til sagsbehandler ca. hvert halve år ud fra modellen KANBO. I forbindelse med udarbejdelse af status, laves evaluering hvor både medarbejder og borger på en skala fra 1 til 10 vurderer, hvor langt borgerne er kommet i sin udvikling af sociale kompetencer og selvstændighed, og hvad skal der til for at borgerne kan klare sig selv. Det ses i de udleverede skriftlige materialer, at tilbuddet udarbeder den skriftlige dokumentation, som tilbuddet oplyste tilsynet om på tilsynsbesøget. Side 11 af 21

12 Indikator 02.b: Borgerne indgår i sociale relationer, fællesskaber og netværk i det omgivende samfund 5 (i meget høj grad opfyldt) Tilsynet vurderer, at borgerne i meget høj grad indgår i sociale relationer, fællesskaber og netværk i det omgivende samfund. Tilbuddet oplyste, at borgerne indgår bl.a. via deres uddannelse eller beskæftigelse i sociale relationer, fællesskaber og netværk i det omgivende samfund. Derudover går to borgere til fritidsaktiviteter og den ene varetager formandsposten i bestyrelsen i foreningen. Tilbuddet oplyste, at flere borgere bruger det meste af deres energi på uddannelse og beskæftigelse og har brug for ro, når de kommer hjem. Derudover kan beboerne være økonomisk begrænsede i forhold til deltagelse i fritidsaktiviteter, da beboerne ikke har råd til at betale kontingent/medlemdsskab. Medarbejderne støtter borgerne i deres ønske om deltagelse i fritidsinteresser. Tilbuddet oplyste, at borgerne har sociale relationer/venskaber med andre unge nogle har et stort netværk og andre har et mindre stort netværk. Unge der er fraflyttet tilbuddet og er kommet ud i egen bolig bibeholder nogle gange kontakten til borgerne i tilbuddet, og inviterer såvel kendte som nye borgere i tilbuddet med til fester, hvorigennem borgerne har mulighed for at udvide deres netværk. Tilbuddet oplyste, at flere borgere bruger meget tid på deres pc og har et viruelt socialt netværk. Borgerne holder også LAN party med deres venner med samme interesse, og har derigennem et fællesskab om pc spillet. Borgerne er aktivt deltagende i lokalsamfundet til f.eks. byfesten. To borgere løbetræner og på sigt vil borgerne med i den lokale løbeklub. Indikator 02.c: Borgerne har med udgangspunkt i deres ønsker og behov herfor kontakt til og 5 (i meget høj grad opfyldt) Tilbuddet oplyste, at borgerne ikke har økonomi til at komme på ferie, og tilbuddet har ikke ressourcer/økonomi til at tage på ture/ferie mv. med borgerne. Tilsynet vurderer, at borgerne med udgangspunkt i deres ønsker og behov herfor i meget høj grad har kontakt til og samvær med deres familie og netværk i dagligdagen. Side 12 af 21

13 samvær med deres familie og netværk i dagligdagen Tilbuddet oplyste, at der er få regler i tilbuddet, og at det er medvirkende til at borgerne er tilfredse med at bo i tilbuddet. Tilbuddet og den interviewede borger oplyste, at borgernes familie og venner er velkomne i tilbuddet. Tilbuddet opfordrer og støtter borgerne i at invitere de rigtige venner hjem. Tilbuddet har to madrasser borgerne kan låne, når borgerne har besøg af pårørende og venner. Borgerne kan efter aftale med tilbuddet låne et aktivitetsrum i kælderen, når borgerne har venner på besøg. Tilbuddet har ikke et formelt forældresamarbejde, men aftaler med borgerne efter behov, hvis der skal være forældre kontakt. Tilbuddet udleverer ikke personfølsomme oplysninger. Tilbuddet støtter de borgere der har ressourcesvage familier på alternativ vis. F.eks. beskrev medarbejderen hvordan tilbuddet havde givet borgeren den bedste juleaften i borgerens liv, selvom borgeren holdt juleaften alene i sin lejlighed (borgeren kunne ikke holde jul med sin familie). Tema *Målgruppe, metoder og resultater Gns. bedømmelse Nogle borgere der har et stort netværk/familie som borgeren omgås, kan føle sig ensomme. Andre borgere som har et mindre netværk og ikke så ofte socialiserer sig, føler sig ikke ensomme. Oplevelsen af ensomhed hænger ikke nødvendigvis sammen med at borgeren har et lille netværk. Tilbuddet har fokus på borgerens sociale kontakter og sociale færdigheder. Sociale færdigheder trænes bl.a. borgerne i mellem i fælleshuset. * Vurdering af tema Udviklingspunkter Temaet blev ikke belyst. Temaet belyses i forbindelse med regodkendelse i Side 13 af 21

14 Tema *Organisation og ledelse Gns. bedømmelse * Vurdering af tema Udviklingspunkter Temaet blev ikke belyst. Temaet belyses i forbindelse med regodkendelse i Tema *Kompetencer Gns. bedømmelse * Vurdering af tema Udviklingspunkter Temaet blev ikke belyst. Temaet belyses i forbindelse med regodkendelse i Tema *Økonomi Gns. bedømmelse * Vurdering af tema Udviklingspunkter Tilsynet vurderer overordnet, at offentlige tilbud er økonomisk bæredygtige, samt at økonomien, der er fastlagt i retningslinjer i styringsaftaler, er gennemskuelig for socialtilsynet og de visiterende kommuner. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Økonomi Kriterium 11: Tilbuddet er økonomisk bæredygtigt Vurdering af kriteriet er ikke relevant for offentlige tilbud. Overordnet set vurderes offentlige tilbud som økonomisk bæredygtige. Side 14 af 21

15 Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Økonomi Indikator 11.a: Tilbuddets revisor har ikke anført forbehold eller væsentlige supplerende oplysninger i erklæringen til tilbuddets regnskab og årsrapport Indikator 11.b: Der er et rimeligt forhold mellem tilbuddets forventede omsætning på den ene side og planlagte investeringer og dækningsgrad på den anden side, jf. tilbuddets budget Indikatoren kan ikke bedømmes. Der foreligger ikke en revideret årsrapport for tilbuddet. Offentlige tilbud er ikke omfattet af kravet om at aflægge revideret regnskab jf. Lov om Socialtilsyn 17 og 18. Indikatoren kan ikke bedømmes. Indikatoren kan ikke bedømmes for offentlige tilbud, da der ikke sker henlæggelse mv. i tilbuddets budget, men i stedet i form af anlægsbevillinger og investeringer afskrives via taksten over en længere årrække. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Økonomi Kriterium 12: Tilbuddets økonomi giver mulighed for den fornødne kvalitet i tilbuddet i forhold til prisen og tilbuddets målgruppe Tilsynet vurderer, at tilbuddets økonomi i meget høj grad giver mulighed for den fornødne kvalitet i tilbuddet i forhold til prisen og tilbuddets målgruppe. Tilsynet har på tilsynet ikke belyst samtlige temaer i Kvalitetsmodellen, hvorfor vurderingen foretages på baggrund af de belyste temaer sammenholdt med tilbuddets budget. Side 15 af 21

16 Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Økonomi Indikator 12.a: Tilbuddets budget afspejler tilbuddets målgruppe, metoder samt tilbuddets planer for faglig udvikling og større ændringer Tilbuddet havde ikke indberettet budget nøgletal på Tilbudsportalen, hvorfor kriteriet ikke kunne belyses. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Økonomi Kriterium 13: Tilbuddets økonomi er gennemskuelig for socialtilsynet og for de visiterende kommuner Styringen af tilbuddenes økonomi er fastlagt i retningslinjer i styringsaftalerne i Region Midtjylland eller Syddanmark. Overordnet set anses økonomien derfor for gennemskuelig for socialtilsynet og de visiterende kommuner. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Økonomi Indikator 13.a: Tilbuddets økonomiske nøgletal, som fremgår af tilbuddets årsrapport, er i overensstemmelse med regnskabet Tema Gns. bedømmelse Indikatoren kan ikke bedømmes. De offentlige tilbud er først forpligtet til at indberette økonomiske nøgletal til Tilbudsportalen efter regodkendelse. Der foreligger ikke et revideret regnskab for tilbuddet. Offentlige tilbud er ikke omfattet af kravet om at aflægge revideret regnskab jf. Lov om Socialtilsyn 17 og 18. * Vurdering af tema Udviklingspunkter *Fysiske rammer 5 Tilsynet vurderer, at tilbuddets fysiske rammer i meget høj grad understøtter borgernes udvikling og trivsel. Borgerne trives i meget høj grad med de fysiske rammer, og de fysiske rammer og faciliteter imødekommer i Side 16 af 21

17 meget høj grad borgernes særlige behov. Endvidere afspejler de fysiske rammer i meget høj grad, at tilbuddet er borgernes hjem. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Fysiske rammer Kriterium 14: Tilbuddets fysiske rammer understøtter borgernes udvikling og trivsel Tilsynet vurderer, at tilbuddets fysiske rammer i meget høj grad understøtter borgernes udvikling og trivsel. Borgerne trives i meget høj grad med de fysiske rammer, og de fysiske rammer og faciliteter imødekommer i meget høj grad borgernes særlige behov. Endvidere afspejler de fysiske rammer i meget høj grad, at tilbuddet er borgernes hjem. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Fysiske rammer Indikator 14.a: Borgerne trives med de fysiske rammer 5 (i meget høj grad opfyldt) Tilsynet vurderer, at borgerne i meget høj grad trives i de fysiske rammer. Den interviewede borger udtrykte tilfredshed med de fysiske rammer. Borgeren var glad for sin etværelses lejlighed og oplyste, at på trods af de få kvadratmeter og det lille køkken, så fungerede det fint at bo i lejligheden. Borgeren fandt, at det eneste minus ved lejligheden var, at borgerens sovesofa fungerede både som seng og sofa. Borgeren oplyste, at borgeren primært laver mad i fælleshuset. Borgerne kan også tage gæster med over i fælleshuset, hvilket borgeren satte pris på. Indikator 14.b: De fysiske rammer og faciliteter imødekommer borgernes særlige behov 5 (i meget høj grad opfyldt) Tilbuddet oplyste, at de fleste borgere grundet borgernes økonomiske situation, også vil skulle flytte ud i små lejligheder, så det at bo i en et-værelseslejlighed er træning i den virkelighed borgerne står over for ved fraflytning. Tilsynet vurderer, at de fysiske rammer og faciliteter i meget høj grad imødekommer borgernes særlige behov. Tilbuddet udtrykte tilfredshed med de fysiske rammer og faciliteter set i forhold til tilbuddets Side 17 af 21

18 opgaveløsning. Tilbuddet har været borgerne behjælpelige med at opsætte røgalarmer i lejlighederne. Borgerne ryger ikke i fælleslejligheden. Tilsynet besigtigede tilbuddets fællesarealer, og en beboerlejlighed der ikke var beboet på tilsynstidspunktet. Lejligheden var møbleret med møbler og service, som tilbuddet tilbyder at låne til borgere der ikke selv kan medbringe dette ved indflytning. Tilbuddets fysiske rammer består af syv et-værelseslejligheder (studie-/ungdomslejligheder) der indeholder entre, og stue/soveværelse, badeværelse og thekøkken der enten er placeret i entreen eller stuen/soveværelset. Tilbuddet kan tilbyde borgerne en møbleret lejlighed med seng, stol, reol og køkkenservice, hvis borgerne ikke selv kan medbringe dette ved indflytning. Fælleshuset består af tre et-værelseslejligheder der er lagt sammen. I fælleshuset er der entre, et toilet, stort køkken/alrum/stue, personalekontor, personaletoilet og to depotrum (det ene med værktøj som borgerne kan låne). Eftersom borgernes køleskabe har et meget lille fryserum, har borgerne i fælleslejligheden en fryser, hvor borgerne har en skuffe hver. Fra fælleslejligheden er der udgang til stor terrasse med havemøbler og grill samt have/græsplæne med trampolin. I kælderen er der et aktivitetsrum med bl.a. bordtennis og sofa, et lille køkken og et badeværelse. Aktivitetsrummet anvendes også til opmagasinering. Tilbuddet er beliggende i et almen bolig kompleks, hvor der er i alt 24 lejligheder heraf 14 etværelseslejligheder. Tilbuddet råder over 11 lejligheder etværelseslejligheder. Der er fælles vaskerum for hele boligkomplekset i kælderen med 2 vaskemaskiner til 24 lejligheder. 14.c - De fysiske rammer afspejler, at tilbuddet er borgerens hjem: Tilsynet vurderer, at de fysiske rammer i meget høj grad afspejler, at tilbuddet er borgernes hjem. Side 18 af 21

19 Tilsynet besigtigede ikke en beboet lejlighed. Den interviewede borger oplyste, at borgeren frit indrettede sig i sin lejlighed. Dog måtte der ikke slås søm i væggen, men borgeren oplyste, at der var opsat en skinne med snore, så man sagtens kunne hænge billeder op uden at slå søm i væggen. Medarbejderen og den interviewede borger oplyste, at medarbejderne udviser stor respekt for borgernes hjem, og at medarbejderne ikke låser sig ind i borgernes lejlighed, uden at der foreligger skriftlig aftale herom. Fælleslejligheden var hyggeligt og hjemligt indrettet med sofagruppe, fjernsyn, billeder på væggene og reol med bøger, vaser osv., spisebord og madplan på køleskabet. Tilsynet observerede, at borgeren færdedes meget hjemmevant i fælleslejligheden. Side 19 af 21

20 6. Økonomiske og organisatoriske forhold (jf i Lov om socialtilsyn) Side 20 af 21

21 *Bemærkninger til bestyrelsesvedtægter Beskrivelse af tilbuddets bestyrelse *Budgetforudsætninger Årlig omsætning Soliditetsgrad Overskud Ejendomsudgifter Lønomkostninger Omkostninger, særlig ekspertise Omkostninger, leder Personaleomsætning Lønomkostninger, fast personale Omkostninger, kompetenceudvikling Omkostninger, bestyrelseshonorarer Sygefravær Revisionspåtegning Nej Dato for revisionspåtegning Takster Side 21 af 21

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbud: Mariested

Tilsynsrapport. Tilbud: Mariested Tilsynsrapport Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Socialtilsyn Syds tilsynsrapporter for 2016 for tilbud i Handicap & Psykiatri

Socialtilsyn Syds tilsynsrapporter for 2016 for tilbud i Handicap & Psykiatri Social & Sundhed Handicap og Psykiatri Dato: 18. maj 2017 Sagsnr.: 16/21304 Sagsbehandler: Ellen Ross Rasmussen Direkte tlf.: 73766002 E-mail: er.chk@aabenraa.dk Socialtilsyn Syds tilsynsrapporter for

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Godkendelsesrapport nye sociale tilbud

Godkendelsesrapport nye sociale tilbud Godkendelsesrapport nye sociale tilbud Praktiske oplysninger Godkendelsesrapporten er en opsummering af socialtilsynets vurdering af, om tilbuddet samlet set opfylder betingelserne for godkendelse, jf.

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Godkendelsesrapport nye plejefamilier

Godkendelsesrapport nye plejefamilier Godkendelsesrapport nye plejefamilier Praktiske oplysninger Godkendelsesrapporten er en opsummering af socialtilsynets vurdering af, om plejefamilien samlet set opfylder betingelserne for godkendelse,

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Godkendelsesrapport eksisterende sociale tilbud

Godkendelsesrapport eksisterende sociale tilbud Godkendelsesrapport eksisterende sociale tilbud Praktiske oplysninger Godkendelsesrapporten er en opsummering af socialtilsynets vurdering af, om tilbuddet samlet set opfylder betingelserne for godkendelse,

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Boenheden Line Marie. Målgruppe Senhjerneskadede. Fysiske rammer

Boenheden Line Marie. Målgruppe Senhjerneskadede. Fysiske rammer Boenheden Line Marie Regodkendelse af tilbuddet Line Marie Line Marie er et tilbud etableret i henhold til servicelovens 85 og almenboliglovens 105 og dermed omfattet af bestemmelserne i lov om socialtilsyn

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Kvalitetsmodel for socialtilsyn

Kvalitetsmodel for socialtilsyn Version iht. BEK nr. 1907 af 29/12/2015 Kvalitetsmodel for socialtilsyn Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal anvende

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere