Bestyrelsesmøde REFERAT. Mandag den 23. marts Carlsbergvej 14, 3400 Hillerød

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelsesmøde REFERAT. Mandag den 23. marts 2015 16.00-19.00 Carlsbergvej 14, 3400 Hillerød"

Transkript

1 REFERAT Bestyrelsesmøde Mandag den 23. marts Carlsbergvej 14, 3400 Hillerød Til stede: Afbud: Mødeleder: Referent: Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat fra møde den 10. december Økonomi. Forslag til årsrapport 2014 Carsten Koch, Klaus Nørskov, Agi Csonka, Michael Egelund, Niels Peter Møller, Else Sommer, Anne Dorthe Hermansen, Daniel Kollberg, Helene Østergaard Christensen, Gitte Funch, Kirsten Jensen, Bergur Løkke Rasmussen, Katja Zarp, Laust Joen Jakobsen, Anne H. Sørensen, Martin Dons Demsig UCC's revisor, Rigsrevisionen (pkt.1-3), Campus Nordsjælland oplægsholdere (pkt.4) Jesper Würtzen, Jonas Meldgaard Dreyøe Carsten Koch Ulla Baarts Dagsorden blev godkendt. et blev godkendt. UCC's revisor PricewaterhouseCoopers v. statsaut. revisor Carsten Nielsen deltog ved fremlæggelsen af årsrapport 2014 med bilag. Forslag til årsrapport 2014 inkl. afrapportering på udviklingskontrakt samt beretning til godkendelse Årsresultatet for 2014 viser et overskud på 104,7 mio. kr. Omsætningen udgjorde 901 mio. kr. Årsregnskabet er påvirket af en ændret konteringspraksis vedrørende forskningsmidler samt af en række tilpasninger i UCC's ejendomsportefølje. Resultatet af den ordinære virksomhed kan opgøres til 43,8 mio. kr. og afspejler blandt andet et overskud på videreuddannelsesaktiviteter, forsinket kapacitetsopbygning på pædagoguddannelsen, positive resultater på flere grunduddannelser samt periodeforskydning af en række konkrete projekter i fællesområderne. I henhold til Uddannelses- og forskningsministeriets udmelding omfatter årsrapporten også en afrapportering på UCC's udviklingskontrakt for De præsterede resultater i forhold til udviklingskontraktens mål for 2014 vurderes som tilfredsstillende. Inden for udviklingskontraktens seks hovedformål er fastlagt 17 centrale indikatorer, der gennem milepæle konkret udmønter de resultatkrav, som er aftalt mellem UCC og Uddannelses- og forskningsministeriet. Side 1 af 7

2 Bestyrelsen kommenterede og drøftede årsrapporten: Der vil blive foretaget en mindre redaktionel præcisering af resultatet vedrørende udviklingskontraktens milepæl 2.2: Brobygning til ungdomsuddannelserne via formaliserede samarbejder med uddannelsesinstitutionerne og Studievalg. Bestyrelsen godkendte og underskrev forslag til årsrapport 2014 Fremlæggelse af revisionsprotokollat vedrørende forberedende revision og revisionsprotokollat til årsrapport Carsten Nielsen fremlagde og kommenterede kort Revisionsprotokollat om forberedende revisionsarbejder Revisionen har gennemgået UCC' s regnskabssystemer og fulgt op på tidligere protokollater og har vurderet at UCC's systemer er pålidelige, og at der sker en positiv udvikling i forhold til UCC's regnskabsmæssige systemer. Konklusionen på protokollatet er derfor en såkaldt blank påtegning. Carsten Nielsen fremlagde og kommenterede kort Revisionsprotokollat til årsrapport Revisionen har ikke fundet grundlag for væsentlige bemærkninger. Konklusionen på protokollatet er en blank påtegning. For så vidt angår opfølgning på tidligere bemærkninger blev fremhævet vedrørende indtægtsdækket virksomhed, at man sidste år har implementeret et projektsystem, som har vist sig ikke at kunne løfte opgaven. Et nyt system er igangsat og skal gerne vise fremdrift i Det blev bemærket, at UCC har et meget tilfredsstillende it-sikkerhedsniveau. For så vidt angår effektivisering og sparsommelighed, finder revisionen at UCC's niveau er tilfredsstillende. Bestyrelsen tog de to protokollater til efterretning. Bestyrelsen underskrev protokollaterne. Fremlæggelse af ledelsens svar på revisionsprotokollater Fremlæggelse af forslag til bestyrelsens svar på revisionsprotokollater Der blev fremlagt UCC-ledelsens kommentarer til de to revisionsprotokollater og forslag til bestyrelsens svar på protokollater til bestyrelsens beslutning. Bestyrelsen tog de forelagte svar til efterretning og tilsluttede sig forslag til bestyrelsens svar på protokollater. Fremlæggelse af Rigsrevisionens afrapportering vedr. revision af indkøb Rigsrevisionen ved kontorchef Tina Mollerup Laigaard og souschef Henrik Side 2 af 7

3 Lange fremlagde sin afrapportering vedrørende revision af revisionen og revision af forretningsgange og interne kontroller på indkøbsområdet og uddybede kort baggrunden for rapportens konklusioner. UCC er udvalgt i forbindelse med en tværgående revision af indkøbsområdet på de videregående uddannelsesinstitutioner, hvor fokus er rettet mod om institutionerne foretager indkøb hensigtsmæssigt i henhold til gældende regler på området. Rigsrevisionens hovedkonklusion: Det er Rigsrevisionens samlede vurdering, at UCC har tilrettelagt et styringsgrundlag på indkøbsområdet, der kan sikre og dokumentere, at UCC foretager sine indkøb bedst og billigst i overensstemmelse med gældende regler ("sparsommelige indkøb"). Det er imidlertid en forudsætning, at UCC fastlægger en forretningsgang for, hvordan rammeaftaler indgås og anvendes. Det anbefales, at der udarbejdes en funktionsbeskrivelse for indkøbsfunktionen. I forhold til den afsluttende årsrevision har Rigsrevisionen gennemgået årsregnskabet og har ikke egentlige bemærkninger. Der blev dog fremhævet følgende udfordringer fra protokollatet, der har været drøftet med institutionsrevisor: - Institutionsrevisors anbefalinger til forretningsgange for væsentlige studieadministrative funktioner bør følges. - Det er væsentligt, at indberetninger vedrørende indtægtsgrundlaget skal have et særligt ledelsesfokus - Opmærksomhed på indtægtsdækket virksomhed skal understreges. Det blev bemærket, at Rigsrevisionen har udarbejdet en beretning til statsrevisorerne om indkøb på Uddannelses- og forskningsministeriets område. Rapporten fra UCC indgår i beretningen. Bestyrelsen tog Rigsrevisionens afrapportering til efterretning. Forslag til revideret budget for 2015 Forslag til revideret budget 2015 blev fremlagt. Årsregnskab 2014 viser et overskud på 104,7 mio. kr. Heraf er der allerede disponeret 78,7 mio. kr. Det foreslås, at overførsler på i alt 17,7 mio. kr. som allerede er indarbejdet i Budget 2015 fastholdes samt, at den disponible del af overskuddet anvendes til en række væsentlige nye strategiske investeringer (17,5 mio. kr.) samt til yderligere overførsler (8,5 mio. kr.) Der blev spurgt til UCC's prioriteringer vedrørende folkeskole- og dagtilbudsområdet. Den supplerende bevilling, der er afsat i det reviderede budget skal vurderes i sammenhæng med de ressourcer, som allerede er allokeret til området indenfor de ordinære budgetrammer. Såvel folkeskolereform og kvalitetsløft af dagtilbudsområdet er særligt prioriterede Side 3 af 7

4 strategiske indsatsområder for UCC i de kommende år. Forslag til revideret budget blev godkendt som indstillet. Forslag om forlængelse af revisionsaftale med PwC Til mødet var fremsendt et notat vedrørende forlængelse af revisionsaftale. UCC's aftale om revisionsopgaven med PwC udløber med færdiggørelsen af regnskab Der skal derfor træffes beslutning om en evt. forlængelse af den nuværende aftale eller om revisionsopgaven skal i udbud. UCC har været meget tilfreds med den nuværende revision PricewaterhouseCoopers. Samtidig er det modtagne tilbud om forlængelse prismæssigt meget konkurrencedygtigt. Michael Egelund rejste spørgsmål om, hvorvidt UCC kan vælge en revisor, der har været omtalt i pressen vedrørende skattely (Luxemborg). Bestyrelsen besluttede at være opmærksomme på sagen, men fandt ikke at der er grund til at fravælge revisor på den foreslåede baggrund. Med henblik på at bevare kontinuitet og indsigt i det økonomiske grundlag for etableringen af campus Carlsberg blev det anbefalet at fortsætte en aftale med PwC. Bestyrelsen besluttede, at aftalen med Revisionsfirmaet PwC forlænges med 2 år, så den gælder til og med årsregnskab 2016, når UCC har taget Campus Carlsberg i brug og det dermed indgår i UCC's regnskab. 4. Præsentation af UCC's sundhedsuddannelser Campus Nordsjælland Punktet blev indledt med en rundvisning ved campuschef Boris Eriksen Eidemak. Campus er etableret med fokus på de særlige krav sundhedsuddannelserne stiller til lokaler m.v. Dekan Lisbeth Harsvik orienterede om de overordnede udviklingsinitiativer der præger sundhedsuddannelserne. UCC's sundhedsuddannelser skal bl.a. sikre, at de færdiguddannede fremover kan medvirke til i højere grad at udvikle professionen og det tværprofessionelle. Uddannelsesleder Merete Brædder og lektor Linda Carstensen orienterede om samarbejdet med praktiksteder og aftagere. Lektor Bente Andersen orienterede om udviklingen af et fælles studiecenter i Campus Nordsjælland. Bestyrelsen kommenterede kort oplæggene herunder konkret de særlige rammevilkår for Uddannelsen til psykomotorisk terapeut, der netop er på vej til at blive akkrediteret. Uddannnelsen har ikke samme vilkår for så vidt angår taxametertilskud og autorisationsforhold for de færdiguddannede som Side 4 af 7

5 UCC's øvrige sundhedsuddannelser. Orienteringen blev taget til efterretning. 5. Fremlæggelse af UCCledelsens tværgående handleplan for kvalitetssikring Med henblik på bestyrelsens orientering var fremlagt UCC's tværgående kvalitetsnotat 2015 samt udkast til ledelsens tværgående handleplan for kvalitetssikring af uddannelserne Begge notater indgår som centrale dokumenter i UCC's arbejde med kvalitetssikring af UCC's uddannelser. Lektor Carsten Bendixen (CB) rammesatte dokumenterne i forhold til UCC's kvalitetsarbejde og orienterede om den forestående institutionsakkreditering. CB viste i denne sammenhæng en kort film om arbejdet med kvalitet og kvalitetssikring i UCC. Der blev redegjort for baggrunden for det tværgående kvalitetsnotat. Kvalitetsnotatet indeholder anbefalinger til, hvor UCC skal i særlig grad skal fokusere sin indsats i forhold til at styrke uddannelsernes kvalitet. Kvalitetsnotatet har således sin opmærksomhed rettet mod de områder hvor uddannelserne har særlige udfordringer. Bestyrelsen drøftede det fremsendte materiale. Bestyrelsen ønskede en tydeliggørelse af bestyrelsens særlige rolle og ansvar i forbindelse med kvalitetsarbejdet og institutionsakkreditering. Bestyrelsen udtrykte ønske om mere specifikt at blive involveret i strategiske beslutninger og prioriteringer. I forbindelse med forberedelse af den kommende institutionsakkreditering i 2016 arbejder UCC med tydeliggøre mål og standarder for kvalitetsarbejdet og de prioriterede indsatsområder samt hvorledes disse ledelsesmæssigt følges og behandles og evalueres. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Bestyrelsens rolle tænkes ind i det løbende kvalitetsarbejde og i institutionsakkrediteringsprocessen. En progressionsrapport udarbejdes løbende til bestyrelsens orientering. 6. Status vedrørende salg af ejendomme Til mødet var fremsendt et notat med status vedrørende salg af ejendomme. Efter notatets fremsendelse har køber til Strandvejen meddelt, at man ikke ønsker at gennemføre handlen. Ejendommen vil derfor komme på markedet igen. Der blev orienteret om interessetilkendegivelser for så vidt angår de øvrige ejendomme, UCC har til salg. Side 5 af 7

6 Bestyrelsen tog status til efterretning 7. Meddelelser Formandsskifte i Danske Professionshøjskoler Carsten Koch er valgt som ny formand for Danske Professionshøjskolers bestyrelsesformænd. Harald Mikkelsen (VIA) er valgt som ny formand for rektorerne. Bestyrelsesformandens henvendelse til ministeren om FFL15 Orientering om svar på bestyrelsens henvendelse af 30. oktober modtaget 12. december vedr. beregningsgrundlag for fordeling af institutionsbevilling og 2. vedr. sammenlægning af undervisnings- og fællesudgiftstaksten. Svaret giver ikke anledning til en ændring i ministeriets fordeling af midler. (Kopi af korrespondancen blev fremlagt) Rektor har efterfølgende et debatindlæg på Altinget om taxameter.: "Vi skal investere mere i lærere og pædagoger Rektors resultatlønskontrakt Formandskabet har indgået resultatlønskontrakt for 2015 med rektor (i henhold til bemyndigelse ved møde den 10. december 2014) Minister på besøg hos Frøbel Undervisningsminister Christine Antorini besøgte Pædagoguddannelsen Frøbel og blev samtidig vist rundt i campusbyggeriet den 23. januar Besøget skulle give ministeren et konkret indblik i den nye pædagoguddannelse og drøfte pædagogernes fremtidige rolle i folkeskolen. Foreløbig plan for UCC-bestyrelsens seminar den 3. juni 2015 ca (21.00): I bestyrelsens mødeplan er den 3. juni 2015 fastsat til et heldagsarrangement indeholdende bestyrelsesmøde og strategiseminar. Mødet holdes hos Pædagoguddannelsen Frøbel, Pasteursvej, København V, (Carlsberggrunden). I dagen vil indgå rundvisning i campusbyggeriet. Dagen afsluttes med middag. Dagsorden og program med bilag udsendes senest 8 dage før seminardagen. 8. Eventuelt Bestyrelsen præciserede, at man ønsker flere strategiske diskussioner ved møderne og færre rene orienteringspunkter. Side 6 af 7

7 et af bestyrelsesmøde den 23. marts 2015 er godkendt den Carsten Koch, bestyrelsesformand Klaus Nørskov, næstformand Agi Csonka Anne Dorthe Hermansen Michael Egelund Kirsten Jensen Niels Peter Møller Else Sommer Bergur Løkke Rasmussen Daniel Kollberg Jesper Würtzen Helene Østergaard Christensen Jonas Meldgaard Dreyøe Katja Zarp Gitte Funch Side 7 af 7

Dagsorden blev herefter godkendt.

Dagsorden blev herefter godkendt. REFERAT Bestyrelsesmøde Ledelsessekretariatet 26. marts 2014 Torsdag den 27. marts 2014 kl. 8.00-10.00 Buddinge Hovedgade 80, Søborg, Auditoriet Til stede: Afbud: Mødeleder: Referent: Dagsorden 1. Godkendelse

Læs mere

Bestyrelsen Ledelsessekretariatet. Efter aftale med formanden indkaldes hermed til møde i CBS bestyrelsen.

Bestyrelsen Ledelsessekretariatet. Efter aftale med formanden indkaldes hermed til møde i CBS bestyrelsen. Bestyrelsen Ledelsessekretariatet Solbjerg Plads 3 DK-2000 Frederiksberg Tel: +45 3815 3815 Fax: +45 3815 2015 www.cbs.dk Møde i CBS bestyrelsen d. 23. april 2010 Efter aftale med formanden indkaldes hermed

Læs mere

REFERAT J.nr.: U0002-7-03-6-12 Ref: EM

REFERAT J.nr.: U0002-7-03-6-12 Ref: EM REFERAT J.nr.: U0002-7-03-6-12 Ref: EM Mødeforum: Bestyrelsen for VIA University College Dato: Mandag den 29. oktober 2012 Tid: Kl. 15.30-18.30 Sted: Mødeleder: Deltagere: Campus Horsens, VBI-park, Chr.

Læs mere

Mødereferat af bestyrelsesmøde

Mødereferat af bestyrelsesmøde Mødereferat af bestyrelsesmøde Mødedato: Fredag den 28. februar 2014 Mødested: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Journalnummer: Til stede: Fra bestyrelsen: Hans Stige (formand), Knud

Læs mere

Bestyrelsesmøde - referat

Bestyrelsesmøde - referat Pkt. Dagsorden Bestyrelsesmøde - referat 21. marts 2013 kl. 16.00 Ryesgade 3F, 4. sal 0. Tilstedeværende til bestyrelsesmødet 1. Godkendelse af referat fra mødet d. 13. december 2012 Tilstede fra Bestyrelsen:

Læs mere

Referat fra EASJ bestyrelsesmøde nr. 33. (18/3 2015)

Referat fra EASJ bestyrelsesmøde nr. 33. (18/3 2015) Side 1 af Referat fra EASJ bestyrelsesmøde nr. 33. (18/3 201) Møde: EASJ bestyrelsesmøde nr. 33 Indkaldt af: Formand Susanne Lundvald Tid og Sted: Erhvervsakademi Sjælland, onsdag den 18. marts kl. 16.00

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden... 2. 2. Godkendelse af referat... 2. 3. Meddelelser fra rektor og formand... 2. 4. Økonomi 2010 og 2011...

1. Godkendelse af dagsorden... 2. 2. Godkendelse af referat... 2. 3. Meddelelser fra rektor og formand... 2. 4. Økonomi 2010 og 2011... Mødereferat Mødedato: Mandag den 20. september 2010 Mødested: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Journalnummer: 7-03-001-0007 Til stede: Fraværende: Hans Stige, Ulla Koch, Knud Henning

Læs mere

UDDANNELSES - OG FORSKNINGSUDVALGET. Onsdag den 24. november 2010. Klokken: 17:00 19:00. Sted: Regionsgården. Mødelokale: H5. Møde nr.

UDDANNELSES - OG FORSKNINGSUDVALGET. Onsdag den 24. november 2010. Klokken: 17:00 19:00. Sted: Regionsgården. Mødelokale: H5. Møde nr. K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN UDDANNELSES - OG FORSKNINGSUDVALGET Onsdag den 24. november 2010 Klokken: 17:00 19:00 Sted: Regionsgården Mødelokale: H5 Møde nr. 8 Mødet slut kl. 19.10 Medlemmer:

Læs mere

Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2

Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2 Dagsorden Mødedato: Tirsdag den 24. september 2013 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Havestuen Journalnummer:

Læs mere

Anders G. Christensen Kommunernes Kontaktråd Anders Graae Rasmussen Erhvervsakademi Dania. LOUADVOKATFIRMA (Danske Erhverv) Erhvervsakademi Dania

Anders G. Christensen Kommunernes Kontaktråd Anders Graae Rasmussen Erhvervsakademi Dania. LOUADVOKATFIRMA (Danske Erhverv) Erhvervsakademi Dania Mødereferat 17.9.2014 Mødeforum: Erhvervsakademi Danias bestyrelse Dato: 9.9.2014 Tid: 15-17 Sted: Deltagere: Dania Randers, Minervavej 63 Anders G. Christensen Kommunernes Kontaktråd Anders Graae Rasmussen

Læs mere

Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde. Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2

Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde. Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2 Dagsorden Mødedato: Fredag den 22. marts 2013 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: Campus Roskilde Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde A2.01, 2. sal (udhænget) Journalnummer:

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn fredag den 20. marts 2015

Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn fredag den 20. marts 2015 Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn fredag den 20. marts 2015 26. marts 2015 cava Mødested: Mødelokalet Social- Sundhedsskolen Fyn, Odense City Til stede: Bestyrelsesmedlemmerne

Læs mere

UNDERVISNINGSMINISTERIET 20. februar 2004 Redegørelse til statsrevisorerne i sagen om Undervisningsministeriets tilsyn med Luftfartsskolen

UNDERVISNINGSMINISTERIET 20. februar 2004 Redegørelse til statsrevisorerne i sagen om Undervisningsministeriets tilsyn med Luftfartsskolen UNDERVISNINGSMINISTERIET 20. februar 2004 Redegørelse til statsrevisorerne i sagen om Undervisningsministeriets tilsyn med Luftfartsskolen Statsrevisorerne har i brev af 21. oktober 2003 fremsendt rigsrevisors

Læs mere

Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Dagsorden med beslutningsreferat

Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Dagsorden med beslutningsreferat 1 Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Dagsorden med beslutningsreferat Torsdag den 25. marts 2010 kl. 10.00 12.00 i lokale 424 Deltagelse Fraværende med afbud Fraværende uden afbud Jens Otto Nystrup

Læs mere

Resume Bestyrelsen konstituerer sig på sit første møde og foretager valg af formand og næstformand.

Resume Bestyrelsen konstituerer sig på sit første møde og foretager valg af formand og næstformand. Bispegade 5. 4800 Nykøbing F. Bestyrelsesmødet den 27. maj 2014 E-mail nhe@vucstor.dk Tlf. 5488 1700 Tlf. direkte 5488 1712 Mobil 3035 9491 Fax 5413 1700 Dato 9. maj 2014 Sagsfremstilling til dagsordenens

Læs mere

udvalget om et udredningsarbejde

udvalget om et udredningsarbejde Rapport fra udvalget om et udredningsarbejde på 4-området 2. udgave Marts 2000 Rigsrevisionen Denne rapport afgives af et udvalg bestående af repræsentanter for Rigsrevisionen, Foreningen af Statsautoriserede

Læs mere

Referat. Møde i MED-Hovedudvalget Mandag den 22. juni 2015 kl. 12:15 Mødelokale 8 og 9. Deltagere:

Referat. Møde i MED-Hovedudvalget Mandag den 22. juni 2015 kl. 12:15 Mødelokale 8 og 9. Deltagere: Referat Møde i MED-Hovedudvalget Mandag den 22. juni 2015 kl. 12:15 Mødelokale 8 og 9 Deltagere: Ledelsesrepræsentanter: Formand Jens Andersen Lars Onsberg Henriksen Per Bennetsen- afbud Henrik Dalsgaard

Læs mere

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 Dagsorden Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 (Mødested: Regionshuset Viborg, konference 1) (Formøde for ledelsessiden kl. 11.00-12.00, lokale C3) (Formøde

Læs mere

Program for bestyrelsens strategiseminar d. 30. okt. 2014

Program for bestyrelsens strategiseminar d. 30. okt. 2014 Philip de Langes Allé 10 Tlf. 4170 1500 1435 København K Fax 4170 1515 Danmark info@kadk.dk Journalnr.: 7349 Ledelsessekretariatet UH 25. oktober 2014 Program for bestyrelsens strategiseminar d. 30. okt.

Læs mere

Tilstede med stemmeret: Ole Mynster Herold, Tilde Bork, Henriette Slebsager, Sebastian Markdanner, Bjarne Pedersen

Tilstede med stemmeret: Ole Mynster Herold, Tilde Bork, Henriette Slebsager, Sebastian Markdanner, Bjarne Pedersen Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag den 17. marts 2015 Tilstede med stemmeret: Ole Mynster Herold, Tilde Bork, Henriette Slebsager, Sebastian Markdanner, Bjarne Pedersen Tilstede uden stemmeret: Anny Overgaard

Læs mere

Ingen bemærkninger til punktet.

Ingen bemærkninger til punktet. Tilstede fra bestyrelsen: Henrik Salée, Ole Bundgaard, Eva Hofman Bang, Bo Møller Sørensen, Karsten Skyum Pedersen, Mogens Nielsen, Flemming Krogh, Alexander Keogh Rasmussen, Sia Møller, Anette Havkær,

Læs mere

Dagsorden for møde den 17. december 2014

Dagsorden for møde den 17. december 2014 Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering Philip de Langes Allé 10 Tlf. 4170 1500 1435 København K Fax 4170 1515 Danmark info@kadk.dk Journalnr.: 7807 Ledelsessekretariatet

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - CRI UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 13. august 2014 kl. 10.00 P-35-12 Jens Hintze (Advokat Lars Søndergaard) mod Amagerbanken A/S under konkurs (Advokat Boris K. Frederiksen) Indledning

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om SKATs systemmodernisering. Januar 2015

Beretning til Statsrevisorerne om SKATs systemmodernisering. Januar 2015 Beretning til Statsrevisorerne om SKATs systemmodernisering Januar 2015 BERETNING OM SKATS SYSTEMMODERNISERING Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion... 1 1.1. Formål og konklusion... 1 1.2.

Læs mere

mandag den 8. april 2013 kl. 16.00-18.00

mandag den 8. april 2013 kl. 16.00-18.00 27/03/13 JMP/ask Arne Sigtenbjerggaard Dan Caspersen Finn Dyhre Hansen Jens Mejer Pedersen Lars Linder Månsson Lone Engberg Thomsen Martin Rasmussen Peter John Andersen Peter Zinck Pia Nørregaard Pia Tørving

Læs mere

Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 12 Beretning om universiteternes stigende egenkapital Offentligt 12/2012

Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 12 Beretning om universiteternes stigende egenkapital Offentligt 12/2012 Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 12 Beretning om universiteternes stigende egenkapital Offentligt 12/2012 Beretning om universiteternes stigende egenkapital 12/2012 Beretning om universiteternes

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 9. december 2008 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6. Møde nr. 15

FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 9. december 2008 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6. Møde nr. 15 BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 9. december 2008 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6 Møde nr. 15 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Lars Engberg Peter Kay

Læs mere

20. mødedag, fredag den 14.november 2008.

20. mødedag, fredag den 14.november 2008. 20. mødedag, fredag den 14.november 2008. Dagsordenens punkt 11 Forslag til landstingsbeslutning om, at landstinget godkender landskassens regnskab for 2007. (Landstingets revisionsudvalg) (2. behandling)

Læs mere

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky og Michael Sandberg. Fra administrationen: controller Dorthe Kristensen deltog i Per Lunds fravær.

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky og Michael Sandberg. Fra administrationen: controller Dorthe Kristensen deltog i Per Lunds fravær. Referat Deltagelse Til stede: Hans Halvorsen (formand), Carsten Riis (næstformand) deltog til og med pkt. 10.2, Merete Ipsen, Niels Jørgen Andreasen, Marie Røn Ansbjerg, Mogens Birkebæk, Dorte Stockfisch

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 11-08-2015 10:00 REGIONSRÅDSSALEN. Forretningsudvalg - mødesager

FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 11-08-2015 10:00 REGIONSRÅDSSALEN. Forretningsudvalg - mødesager BESLUTNINGER Forretningsudvalg - mødesager FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT 11-08-2015 10:00 MØDESTED REGIONSRÅDSSALEN MEDLEMMER Sophie Hæstorp Andersen Leila Lindén Lars Gaardhøj Charlotte Fischer Karin

Læs mere