Den reviderede tilstandsrapport er udarbejdet af bygningssagkyndig den 13. juli 2012.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den reviderede tilstandsrapport er udarbejdet af bygningssagkyndig den 13. juli 2012."

Transkript

1 Dato: 25. januar 2013 J. nr.: Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten Det er nævnets vurdering, at der i tilstandsrapporten er afvigelser fra retningslinjerne for huseftersyn i et sådant omfang, at den m betegnes som fejlbehæftet. Det er nævnets afgørelse, at beskikket bygningssagkyndig tildeles en ptale for fejl i en tilsta n dsra pport. Sagsfremstilling: Den reviderede tilstandsrapport er udarbejdet af bygningssagkyndig den 13. juli har afgivet kommentarer til den foreløbige kontrolrapport den 12. december Kontrolrapporten er udarbejdet af syns- og skønsmand og afsluttet den 12. december Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige har behandlet sagen p møde den 21. januar der var underrettet om muligheden for fremmøde, var ikke mødt. Begrundelse: Det er nævnets vurdering, at de enkelte fejlangivelser i kontrolrapporten bortset fra nedenstående er veldokumenterede, og at afvejningen er foretaget i overensstemmelse med den vejledende vægtskala for alvoren af fejl i tilstandsrapporter, samt hidtidig praksis i den tekniske revision. Nævnet har revurderet følgende fejlangivelser: Under punkt 1.11 frafaldes fejlangivelsen (Al), da skaden og risikoen anses for tilstrækkeligt beskrevet. Under punkt 1.15 frafaldes fejlangivelsen (A3), da det ikke findes godtgjort at lemmen er uisoleret. Tilstandsrapporten vurderes samlet set at være fejibehæftet, og den kan dermed være misvisende for brugere, der disponerer i tillid til, at de anførte oplysninger er fyldestgørende. Der foreligger ikke p nuværende tidspunkt andre oplysninger, som efter nævnets vurdering kan påvirke konklusionen.

2 [ I DISCIPLINÆR OG TEKNISKI RE VI S ON I AF T LSTANDSRAPPORTEN I FOR RESKIFEDE BYGNlNGSShGYNCIGE Forside Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til Skrivebordkontrol 25. januar 2013 Påtale 24. januar 2016 Mange skader 19. januar2012 Ukendt Mange skader 20. december 2010 Acceptabel Andet: 10. maj 2010 Retvisende Erstatningsrapport Opfølgning 13. august 2009 Advarsel 12. august 2012 april 2007 Påtale 17. april 2010 Kontaktoplysninger Bygningssagkynd ig (BS) Syns- og skønsmand Navn Firma Adresse Telefon Tilstede ved kontrol Nej Ja Sagsbehandler i Modtagekontrolle Nej Nævnssekretariat n et Ejendom men Ejer Ejendom mens beliggenhed Navn Adresse Telefon Tilstede ved kontrol Ja Billedtekst Litra A, indgangsside mod øst Oversigtsbilleder Genereret HE-nr Kontrolrapport status 5ide 2. marts :18 Sagen lukket

3 Litra A, vestfacade Litra B, carport udhus Sagsforløb Dato Tid Sagsbehandling Bemærkninger 06-jul-i 2 10:39 Udtrukket til kontrol ScanJour journalnr. 06-jul-12 10:39 Bygningssagkyndig er tildelt syn- og skønsmand til kontrol 13-sep-12 12:28 Syn-og skønsmand har erklæret sig habil 13-sep-12 12:28 Syn- og skønsmand har udvalgt en tilstandsrapport til kontrol 02-okt-12 10:00 Kontrolbesøg udført af Syn- og skønsmand 1 5-okt-i 2 23:11 Kontrolrapport udarbejdet 18-okt-12 10:32 Høring iværksat 23-okt-i 2 11:49 Bygningssagkyndig kommenteret høring 24-nov-12 00:09 Syn- og skønsmand kommenteret høringssvar 13-dec-12 13:59 Kontrolrapport godkendt af NS 18-dec-12 13:55 Indstilling til nævn 17-jan-13 08:41 Indkaldelse til nævnsm øde 25-jan-13 14:22 Sagen lukketafnævnssekretariatet Indledning Genereret HF-nr Kontrolrapport status Side 2. marts :18 Sagen lukket 2

4 Sokkel Tilstandsrapport for ejendommen Indrapporteret Ejendommen besigtiget Følgende materiale forelå BBR Tidligere tilstandsrapport nr. Energimærke Ej oplyst Fejlangivelse Da BS jvnf. HB af egen drift selv skal eftersøge hvorvidt der findes et gyldigt Al energimærke, kan det ikke accepteres blot at skrive ikke oplyst. Via hjemmesiden Boligejer.dk, som er tilgængelig for alle, fremgår det et der forefindes et gyldigt energimærke_fra_ Bygningssagkyndig Har ingen betydning for tilstandsrapporten og ejer. 0 TR fastholder sin vurdering. Andre bygningsoplysninger Ejendommen er et enderækkehus i forskudt etage med tagbelægning af betontagsten. Fejlangivelse Denne tekst er ikke baseret på dette felt. Det høre til under generelle bemærkninger. 0 Bygningssagkyndig Det er ikke gjort klart over for de byggesagkyndige, hvordan beskrivelse af bygning skulle 0 foretages. Rapporten er udført umiddelbart efter at de nye udformninger af tilstandsrapporter_trådte_i_kraft. Netop på dette punkt har tilstandsrapporten ikke ændret sig. 0 TR fastholder sin vurdering. Al Byg ningsbeskrivelse Boligtype Hustype Ejendommen Tagets restlevetid Note Rækkehus Dobbelthus og enderækkehus Ifølge huseftersynsordningens tabel for restlevetider, kan taget forventes at holde 10 år eller længere. Tabelopslag for tagets restlevetid er baseret på tagbelægn ingen Nr Bygn Anvendelse Ar Etager ud over Bebygget areal Bebygget areal Udnyttet tagetage Brutto etage areal Brutto etage areal kælder og m2 total m2 kælder n,2 m2 bolig m2 erhverv tagetage 1 A Beboelae B Carport/udhus Bemærkninger 1. Bygningsdele der er Nej gjort utilgængelige? 2. Bygningsdele, der Ja: A - ikke kunne besigtiges? mod syd på grund af beplantning. 3. Bemærkninger til Ja: A - Forbehold for eventuelle punkterede termoruder, idet fejl ikke altid er synlige på termoruder? besigtigelsestidspunktet. Grundet fugt- og temperaturforhold på besigtigelsestidspunktet tages der forbehold for tæthed 2. marts :18 Sagen lukket 3

5 4. Fravalg af sekundære Nej bygninger? 5. Afvigelser fra BBR? Nej 2. marts :18 Sagen lukket 4

6 Bygning A (Beboelse - 104m2) 2. marts :18 Sagen lukket 5

7 1. Tagkonstruktion/-belægning/skorsten i bygning A 1.3 K3: Ved kipsamlings-brædder ses defekt bly- og zinkinddækning med revneskader. Skotrender/inddækninge 2. marts :18 Sagen lukket 6

8 og Skønsmand 2. marts :18 Sagen lukket 7

9 2. marts :18 Sagen lukket 8

10 Beskrivelse af skadelmangel: Fra terræn i havesiden (vest) kan der med kikkert konstateres at være revner i inddækningen 3 steder under beklædnngsbrædder mellem de to tagfiadeniveauer. Note: Indefra tagrum hvor bagsiden af inddækningen visuelt kan betragtes på nært hold, kan det konstateres, at der er foretaget tætning med en elastiks fuge. fugematerialet bære ikke tegn på svigt og må antages at have en en restlevetid over 10 år. Karakter: Kl (da konstruktionen er tæt og der ikke er risiko for følgeskade indenfor oveskuelig tid) 2. marts :18 Sagen lukket 9

11 Begrundelse for fejl: Forholdet er fejivurderet. Bygningssagkyndig Fejlens vægt Det vurderes at være skærpende, at BS tilsyneladende ukritisk blot har koøieret anmærknino fra tidlioere raooort uden selvstændit at have vurdert forholdet. Det er uartigt af TR at sige at den byggesagkyndige ukritisk har gentaget skade fra 0 tidligere rapport. Det er sørgeligt at TR ikke kan se en fejl som 2 uafhængige byggesagkyndige før ham har iagttaget. TR fastholder sin argumentation og vurdering. 1.3 K3: Ved den nordlige rækkehus-nabos vindskede ses åben inddækning, hvor regn kan løbe bag alu Skotrender/inddækninge inddækningen ved taget. A5 2. marts :18 Sagen lukket 10

12 - Fejlangivelse A5 Beskrivelse af skadelmangel: lnddækninger naboskel mod nord er intakte både på østog vesttagflade og virker tætte. Der kan ikke ses skader, åbninger eller mangler, ligesom der heller ikke kan ses fugtindtræning indvendigt i tagrum. Karakter: Ingen, da der ikke er skader. Begrundelse for fejl: BS rapport er baseret på en kopi af tidligere udarbejdet tilstandsrapport og alle tekster herfra er ordret gengivet i nærværende rapport. BS har tilsyneladende ikke forholdt sig selvstændigt til hvorvidt en evt, tidligere fejl har været udbedret. - sælger som er bygningsingeniør har heller ikke været bekendt med nogle problemer med inddækningen. 2. marts :18 Sagen lukket 11

13 Bygningssagkyndig Fejlens vægt: Der vurderes at være skærpende, at BS tilsyneladende ukritisk blot har kopieret anmærkning fra tidligere rapport uden selvstændigt at have vurdert forholdet. Det er uartigt af TR at skrive at den byggesagkyndige ukritisk har gentaget fejl fra tidligere 0 rapport. Der er foretaget en gennemgribende besigtigelse. Det er sørgeligt at TR ikke kan se en fejl som 2 forudgående bygningssagkyndige har noteret/set. TR fastholder sin argumentation og vurdering. (det skal bemærkes, at sælger selv er bygningsingeniør og har ligeledes undret sig over BS registrering) 1.11 Ventilation K3: Utilstrækkelig tagrumsventilation da isolering ligger tæt til tagbelægning ved tagfod. Note: Ved manglende tagrumsventilation er der risiko for råd/svampedannelse i tagkonstruktion. Udluftningsareal skal være min. 1/500 del af tagfiaden jævnt fordelt. A5 2.marts2Ol3l6:18 Sagerilukket 12

14 Fejlangivelse - i 2. marts :18 H Sagen lukket 13

15 Beskrivelse at skadelmangel: Ventilationsforholdende tagrum vurderes at være utilstrækkelige, som følge af for tæt liggende isolering mod tagfiade langs udhæng, samt tilstopning af ventilations tudsten ved rygning. Note: PA træværk kan der ses fugtspor (hvidlig overfiadeskimmel) dels på spær men i særdeleshed på oversiden af taglægter. Endvidere kan der ses drypspor på oversiden af isoleringen. Disse omstændigheder indikerer at der periodevis i vinterhalvåret forekommer et meget stort fugtniveau, som følge af kondensophobning, der ikke bortventileres. På sigt kan træværket tage skade med nedbrydning til følge. På nuværende tidspunkt forekommer der dog ikke nedbrudt træ. Karakter: K3 Bygningssagkyndig Begrundelse for fejl: De byggetekniske forhold er utilstrækkelig beskrevet til at en køber kan vurdere forholdet korrekt. BS teks oofvlder dermed ikke HB kao Det er klart at de vejrmæssige forhold i perioden, med megen regn og fugtighed, mellem 0 besigtigelserne har fremprovokeret svampedannelser i tagkonstruktionen hvilket TR burde have taget hensyn til i sin bedømmelse. Der er jo i note advaret herimod. TR fastholder sin argumentation og vurdering Andet K2: Uisoleretloftlem. Note: Der er nærliggende risiko for kondens itagrum. Al 2.marts2Ol3l6:18 Sagenlukket 14

16 da Fejlangivelse A3 Beskrivelse af skade/mangel: Loftlem er udført som en sandwich konstruktion med en isoleringskerne af 20 mm polystryren materiale (producent oplysning). Herudover er der gummitætningslister i lukkefals af lemmen Note: Selvom loftlemmens isolering er relativ begrænset, vurders der ikke umiddelbart risiko for kondensdannelse på oversiden af loftlemmen, og optrænging af varm og fugtig indeluft, vurderes hindret af tætningslisten. Karakter: Igen - der ikke er tale om fejl/skade. Begrundelse for fejl: Forholdet er fejivurderet. Bygningssagkyndig Forholdet er ikke fejlvurderet da loftlem består af loftplade monteret på møbelplade med 0 min, anslag. Enhver anden TR ville have vurderet at forholdet er korrekt vurderet. TR fastholder sin argumentation og vurdering. A3 2. Ydervægge i bygning A 2.1 Facader/gavle K2: Sydgavlens bræddebeklædning er åben og utæt p.g.a. udtørring af brædderne. 2.2 Beklædninger Kl: Fra loft ses småhuller i sydgavls vindpap. 2. marts :18 Sagen lukket 15

17 2.7 Andet Kl: Enkelte løse og manglende fuger. 2. marts :18 Sagen lukket 16

18 Fejlangivelse r_j L LF T F tz1z Fuj zlzçz jzj T A2 Beskrivelse af skadelmangel: På sydgavl er der stedvist huller efter murbiangreb, specielt i området omkring elskab. Mørtelfuger som er udført med bakkemørtel er generelt letter porør og har stedvist forvitringer. Note: Der er risiko for udvikling at murbiskader, såfremt der ikke sættes ind med forbyggelse, samt rep. af huller og områder med forvitret fuger. Karakter: K2 Begrundelse for fejl: Skaden er for diffust og generelt beskrevet til at skabe klarhed over det reelle skadeforhold, samt omfanget og placeringen at denne. Dels mangler der en forklarende note som overfor lægmand kan beskrive skadens mulige konsekvens. Skadesbeskrivelsen opfylder derved ikke NB afsnit og kan derved giver usikkerhed omkring købers bedømmelse af ejendommen. 2 marts :18 Sagen lukket 17

19 Bygningssagkyndig TR revisor kan selvfølgelig have en anden vurdering af forholdet. 0 Jeg synes at TR bedømmelse er megen tynd baseret på få manglende fuger - han omtaler jo selv porøs mørtelfuger. TR fastholder sin argumentation og vurdering. 2.7 Andet Kl: Der ses fugtaftegninger på murværk, hvilket formentlig skyldes at terræn og terrassebelægning er tæt på murværk. A2 2. marts :18 Sagen lukket 18

20 2.7 Andet rkninaer Fejlangivelse A3 Beskrivelse af skadelmangel: Ved de to niveauspring i sokkel i sydgavi, er der opstået en mindre sætning med en revnevidde på Ca. i - 2 mm. sætningen har forløb op i murværk og kan ses at have være forsøgt udbedret /lukket med en klar silikone. Note: Sætningen vurderes opstået umiddelbart efter opførelsen og skønnes at have opnået en relativ stabil tilstand, som næppe giver anledning til skadeudvikling. Karakter: Kl Begrundelse for fejl: Forholdet er ikke beskrevet. 2. marts :18 Sagen lukket 19

21 Bygningssagkyndig TR ser her helt bort fra at den byggesagkyndige har taget forbehold for besigtigelse af 0 sokkel mod syd på grund af beplantning. Har TR undersøgt eller forespurgt om der er fjernet beplantning siden min besigtigelse. Andet sted i rapporten er anført revner sokkel mod syd. TR har noteret sig at BS har taget forbehold for besigtigelse af sokkel mod syd. Men det er skaderne i facaden der her gives fejl for. TR fastholder sin argumentation og vurdering. A3 2. marts :18 Sagen lukket 20

22 3. Vinduer og døre i bygning A 3.1 Døre K2: Døre på vest- og østfacader er delamineret og slidte, på vest dørkarm er der foretaget rep. og låseforbedring, som mangler lidt færdiggørelse. 2. marts :18 Sagen lukket 21

23 Fejlangivelse A2 2. marts :18 Sagen lukket 22

24 Beskrivelse af skadelmangel: Under en relativ frisk og intakt overfladebehandling kan der ses mindre åbninger i limsamlinger (delaminering) i bundrammer på døre henholdsvis mod øst og vest. Note: Abninger i limsamlinger kan medføre uhensigtsmæssig opfugtning inden i træet, som kan føre til trænedbrydning. Døre og vinduer fremstår generelt velholdte og har været malerbehandlet før BS besigtigelse af ejendommen. Alle vinduer fremtræder i god og intakt stand. Den af BS omtalte mangelfulde dørreparation kan ikke ses. Karakter: K2 (for delamineringerne) Begrundelse for fejl: Skaden er for diffust og generelt beskrevet til at skabe klarhed over det reelle skadeforhold, samt omfanget og placeringen af denne. Dels mangler der en forklarende note som overfor lægmand kan beskrive skadens mulige konsekvens. Skadesbeskrivelsen opfylder derved ikke HB afsnit og kan derved giver usikkerhed omkring købers bedømmelse af ejendommen. BS skadestekst er en kopi af en 2. marts :18 Sagen lukket 23

25 tidliger udarbejdet tilstandsrapport. Specielt virker beskrivelsen af dørene misvisende, da de forekommer velholdte. Bygningssagkyndig Har TR undersøgt eller forespurgt om der siden min besigtigelse er foretaget 0 overfladebehandling. Jeg_kan_ikke_genkende_TR_beskrivelse_af forholdet. Sælger har oplyst at overfladebehandlingen af vinduer og døre har været foretaget længe før BS besigtigelse. TR fastholder sin argumentation og vurdering. 3.2 Vinduer K2: På vinduer i østfacade er rammetapninger defekte. A2 Genereret lie-nr Kontrolrapport status Side 2. marts :18 Sagen lukket 24

26 Fejlangivelse A5 2. marts :18 Sagen lukket 25

27 2. marts :18 Sagen lukket 26

28 Beskrivelse af skadelmangel: Både på øst og vestfacaden er vinduer i god og velholdt stand. Note: Der forekommer ingen defkte rammesamlinger. Karakter: Ingen, da der ikke kan konstateres de af BS nævnte skader. Begrundelse for fejl: Forholdet er fejivurderet. Fejlens vægt: Det findes skærpende, at BS blot har kopieret fra en tidligere rapport, uden selv at konstatere hvorvidt skadeforholdet er aktuelt. 2. marts :18 Sagen lukket 27

29 Bygningssagkyndig Det er uartigt at antyde at jeg ikke har besigtiget forholdet. 0 TR burde have taget hensyn til de i perioden mellem min og TR besigtigelse,e meget fugtuge vejrforhold der får træ til at udvide sig. Som ovenfor nævnt har sælger oplyst at overfladebehandlingen har været udført længe før BS besigtigelse. TR fastholder sin argumentation og vurdering. 3.2 Vinduer K2: Råd i fugelister omkring dør- og vinduesparti, A5 2. marts :18 Sagen kikket 28

30 Fejlangivelse A5 2. marts :18 Sagen lukket 29

31 2. marts :18 Sagen lukket 30

32 Beskrivelse af skadelmangel: Intens stikken alle fugelister (dækliste ved kalfatringsfuger) omkring vinduer, har ikke påvist lister med trænedbrydning Note: Alle lister virker velholdte og indtakte. Bygningssagkyndig 3.2 Vinduer Ingen bemærkninger Karakter: Ingen, da der ikke kan registreres skader. Begrundelse for fejl: Forholdet er fejlvurderet. Fejlens vægt: Det findes skærpende, at BS blot har kopieret fra en tidligere rapport, uden selv at konstatere hvorvidt skadeforholdet er aktuelt. Igen en uartig bemærkning om besigtigelse. 0 Igen ser vi her at TR ikke kan se en mangel der af 2 forudgående byggesagkynde er beskrevet. TR fastholder sin argumentation og vurdering. A5 2. marts :18 Sagen lukket 31

33 Fejlangivelse - A2 Beskrivelse af skadelmangel: I vestfacaden mod terrassen, er der vedhæftningsslip af gummitætningslisterne mellem bundglaslister og termoruderne. Note: Den fremkomne utæthed giver anledning til at nedsivende regnvand kan medføre trænedbrydning i bundglaslister og nedbryde termorudens kantforsegling. Karakter: K2 Begrundelse for fejl: Forholdet er ikke beskrevet. Bygningssagkyndig Forholdet forekommer meget tyndt. 0 Kan være fremkommet efter min besigtigelse. TR fastholder sin argumentation og vurdering. A2 4. Fundamentlsokler i bygning A 4.2 Sokkel Kl: Revner i sokkel mod syd. 5. Kældre/krybekældre/terrændæk i bygning A 5.0 IB: Ingen bemærkninger Kældre/krybekældre/terr ændæk 6. Vådrum (badeværelse, toilet, bryggers) i bygning A 6.1 Gulvkonstruktion/- K3: Enkelte klinker på gulv i bad ved badekar har løsnet sig fra underlag. Note: Der er risiko for belægning udsivning af vand til omgivende trægulvskonstruktion ogevt. skjulte rør. Genereret HE-nr )Çontrolrapport status Side 2. marts :18 Sagen lukket 32

34 Stueparket 7. Gulvkonstruktion og gulve i bygning A 7.1 Gulvkonstruktioner KO: Note: Note - har lidt mørke områder ved stødsamlingerne. 7.2 Belægninger KO: Note: Note - Køkkenfliser ligger på træunderlag, som forårsager den hule lyd ved bankning. 8. Indervægge/skillevægge i bygning A 8.0 IB: Ingen bemærkninger Indervægge/skillevægge 9. Lofter/etageadskillelser i bygning A 9.0 IB: Ingen bemærkninger Lofter/etageadskillelser 10. Indvendige trapper i bygning A 10.0 Indvendige trapper IB: Ingen bemærkninger I I. VVS-installationer i bygning A 11.2 Varmeinstallationer Kl: Rørbøsninger ved gulv mangler i stue og værelser. 2. marts :18 Sagen lukket 33

35 Der Bygning B (Carportludhus - 22m2) 1. Tagkonstruktion/-belægning/skorsten i bygning B 1.1 K2: Der er hulskade i tagplade Tagbelægning/rygning - Fejlangivelse Al Beskrivelse af skadelmangel: Der er et større hul i tagplader op mod forkanten ved indkørslen til carporten. Note: Hullet giver ikke risiko for følgeskade på anden bygningsdel, da huller er mellem lægter og spær. Karakter: K2 Begrundelse for fejl: Der mangler en præcis angivelse af skadens placering, så der ikke kan opstå tvivl om evt, andre skader senere. Bygningssagkyndig Mindre formel feil Det er min vurdering at vand kan løbe på underside af tag og opfugte nærliggende lægte. 0 BS modsiger sig selv her, da BS korrekt selv har givet forholdet K2 (ingen følgeskaderisiko). - er her givet fejl for mangelfuld stedfæste af skaden. TR fastholder sin argumentation og vurdering. Al 2. Ydervægge i bygning B 2.2 Beklædninger K2: Træbeklædninger er tæt på terræn. Note: Der er risiko for råddannelse/svamp i trækonstruktion idet afstand til terræn bør være mindst 10 cm. Genereret lie-nr Kontrolrapport status Side 2. marts :18 Sagen lukket 34

36 4. Fundamentlsokler i bygning B 4.5 Andet K2: Stolper nedgravet i terræn. Note: Ved nedgravning af stolper i terræn er der risiko for råd. 2. marts :18 Sagen lukket 35

37 Fejlangivelse Al Beskrivelse af skadelmangel: Der er trænedbrydning i den miderste stolpe i den frie side mod indgangspartiet. Note: Der kan ikke konstateres trænedbrydning i øvrige nedgravede trykimprægnerede stolper. Karakter: K2 Begrundelse for fejl: Det bør ikke angives som en skade at en trykimprægneret stolpe er nedgravet. Idet en stolpe altid må antages at være imprægneret i klasse A og derved været beregnet for jordkontakt. (det bør være kendt for alle at selv en trykimprægneret stolpe har begrænset levetid). Afvigelse fra normtilstanden er derfor at der rent faktisk er 2. marts :18 Sagen lukket 36

38 - kælder - lofter én stolpe med trænedbrydning og den burde have været specifik nævnt af BS. Bygningssagkyndig Feilens væat: TR konstatering at skade modsiger hans øvrige betragtninger. TR fastholder sin argumentation og vurdering. Al Al Sammenfatning af huseftersyn - for beboelsesdelen Sygriingsdel / installation IB KO Kl K2 K3 UN NOTE Tagkonstruktion/-belægning/skorsten 2 3 x i 2. Ydervægge 2 X 3 3. Vinduer og døre 3 4 Fundament/sokler i i x 5. Kældre!krybekældre/terrændæk x 6 Vådrum (badeværelse, toilet, bryggers) i x 7 Gulvkonstruktion og gulve x 2 8. Indervægge/skillevægge x 9. Lotter/etageadskillelser x 10. Indvendige trapper x 11 W5-installationer i Generelle kommentarer til bygningernes tilstand Beskrivelse Bygning A (bolig) fremstår i god vedligeholdelsesmæssig stand, Bygning B (carport/udhus) fremstår bortset fra tagbelægning i god stand. Sælgers oplysninger Sælgers oplysninger om ejendommen 0. Oplysninger om bestilling af tilstandsrapporten 0.1 Hvem har bestilt tilstandsrapporten? Dig selv 0.2 Har du en ejendomsmægler til at bistå med salget af din ejendom? Ja 1. Generelle oplysninger 1.1 Hvor mange år har du ejet ejendommen? 4 år I hvilken periode har du boet på ejendommen? Hele perioden 1.2 Er der foretaget tilbygninger, ombygninger eller større renoveringer (feks. Nej udskiftet tag, fjernet bærende konstruktioner eller foretaget indgreb heri, indretning af bad / toilet i rum, der ikke tidligere har været anvendt hertil, m.v.)? Er det sket med bygningsmyndighedernes tilladelse? 1.3 Er bygninger eller dele at bygninger udført helt eller delvist som selvbyg? Nej 1.4 Har der været foretaget reparationer efter fugt-, råd-, svampe- eller insektskader i: 2. Tage / krybekælder / ventileret hulrum? Nej - yder- og ndervægge I skillevægge? Nej - vinduer / døre? Nej / etageadskillelser? Nej -gulve? -tage 2.1 Er eller har taget været utæt (herunder ved skotrender eller inddækninger)? Nej 2.2 Er der, eller har der været, skader / ved skorsten (f.eks. løbesod, revner, Nej utætheder eller afskallinger)? 2.3 Er der, eller har der været, utætte tagrender eller nedløb? Nej 2.4 Er adgangen til skunkrum blokeret? Nej, i.r. Nej Nej Nej 2. marts :18 Sagen lukket 37

39 Hvis nej, hvor er adgangslemmene placeret? 2.5 Er adgangen til tagrum blokeret? Nej 3. Yder- og indervæggelskillevægge 3.1 Er der revner eller andre skader, som er dækket af møbler eller andet inventar? Nej 3.2 Er der fugtpletter eller mug / skimmel, som er dækket at møbler eller andet Nej inventar? 4. Fundamenterlsokler 4.1 Er huset piloteret eller ekstrafunderet i forbindelse med opførelsen? Nej 4.2 Er huset efterfunderet (dvs. piloteret eller ekstrafunderet efter opførelsen)? Nej 4.3 Er der sætningsskader, som er udbedret? Nej Er der i den forbindelse udarbejdet geoteknisk rapport? Nej 5. Kælder I krybekælder I ventileret hulrum 5.1 Er der kælder! krybekælder / ventileret hulrum? Nej 5.2 Er adgangen til krybekælder blokeret? Nej i 5.3 Har der været trængt vand gennem kælderydervægge eller op gennem gulvet Nej (ikke gulvafløb)? 5.4 Har der været konstateret fugtproblemer kælderen I krybekælderen / Nej ventilerede hulrum? 5.5 Er der helt eller delvist dræn langs husets fundament? Nej 5.6 Er der en grundvandspumpe? Nej 6. Gulve 6.1 Er der skader (f.eks. revner eller fugtskader) ved de gulve, som er dækket af Nej tæpper, møbler eller andet inventar? 6.2 Er der møbler eller andet inventar, som er klodset op som følge af skæve Nej gulve? 7. Vinduer og døre 7.1 Er der punkterede termoruder (dugruder)? Nej 7.2 Er der vinduer og døre, der ikke fungerer (f.eks. vinduer og døre som ikke kan Nej åbne og lukke uden at binde, som har defekte greb og låsetøj eller som er utætte over for nedbør)? 8. Lofterletageadskillelser 8.1 Er der udført nedsænkede lofter (dvs, nyt loft opsat under det gamle)? [Nej 9. Vådrum (badeværelse, toilet, bryggers) 9.1 Er der, eller har der været, problemer med afløb (f.eks. stoppede afløbsrør eller Nej opstigende kloakvand)? 9.2 Er der løse / revnede fliser på gulv eller vægge? Ved ikke, Ikke mig bekendt. 10. VVS-installationer 10.1 Fyldes der vand på varmeanlægget mere end én gang årligt? Nej i i 10.2 Er dele at VVS-installationerne (dvs. vandinstallationer, varmeanlæg og afløb) Nej udført af personer uden autorisation? 10.3 Er der udført reparationer efter rørskader (vandskader)? Nej, Basen har lavet badeværelse Skete for udbedre en mangelfuld forbindelse ml. daværende badekar og afløb. Alt er nyt dag Er der, eller har der været, rørskade på kloak / skjulte rør? Nej 10.5 Er der varmeinstallationer og / eller termostatventiler, der ikke virker? Nej Sælgers øvrige bemærkninger vedrørende fejl og mangler [ærkninger Sælger var tilstede Sælger havde udarbejdet sælgeroplysningerne før huseftersynet 2. marts :18 Sagen lukket 38

40 Sælgers oplysninger har ikke kunne fremskaffes på grund af Bemærkninger Bygningskonstruktioner 1.0 Tagkonstruktion/-belægning/skorsten A A A A A B B B B 2.0 Ydervæ ge A A Sadeltag Ensidigt fald Gitterspær Taghældning grader Tagbelægning - Betonsten Ensidigt fald Bjælkespær Taghældning grader Tagbelægning - Plastplader Hulmur A Formur - A B Formur - Tegl/kalksandsten Andet; Type: brædder Bagmur - Letbeton Træ 3.0 Vinduer og døre A ITræ 4.0 Fundament/sokler A Beton B Andet; Type: stolper i jord 5.0 Kældre/krybekældre/terrændæk A Terrændæk 6.0 Vådrum (badeværelse, toilet og bryggers) A Kommentar Stiftmosaik på vægge i bruseniche. Klinker på gulv i bad 17.0 Gulvkonstruktion og gulve Kommentar Parket. Klinker i entre, køkken og bryggers A Gulv på strøer eller bjælker [lndervægge/skiilevægge 9.0 Lofter/etageadskillelser A Kommentar Profleret træ 10.0 Indvendige trapper A Kommentar Udført i træ 11.0 VVS-installationer A Fjernvarme A Gslvvarme; Type: el 2. marts :18 Sagen lukket 39

41 Særlige forhold vedrørende vurderingen af tilstandsrapporten Sammentælling med reduktion for ejendommens kompleksitet Aktør Point Beregnet reduktion Ændret reduktion Begrundelse Resultat Syns- og Skønsmand 36 9% ikke angivet ikke angivet 32 Bygningssagkyndig i 9% ikke angivet ikke angivet 0 Syns- og 36 9% ikke angivet ikke angivet 32 Skønsmand Syns- og 0 9% ikke angivet ikke angivet 0 Skønsmand Revisionens usikkerhed Aktør Usikkerhed Kommentar Lav Der vurderes ikke forhold, som giver anledning til usikkerhed i TRs bedømmelser. Bygningssagkyndig Ikke angivet Lav Der vurderes ikke forhold, som giver anledning til usikkerhed i TR s bedømmelser. Ikke angivet Andre forhold af betydning Aktør Bygningssagkyndig øvrige forhold TR burde tage hensyn til den mellemliggende periode mellem besigtigelse af TR og BS med hensyn til den vejrmæssige påvirkrning og ejr/sælgers mellemliggende evt. udbedring og vedligeholdelse. TR bør ikke fremføre en uberettet mistanke om at den byggesagkyndige ikke udfører en gennemgribende besigtigelse, men ukritisk overtager tidligere byggesagkyndigs bemærkninger. Det er jo naturligt at en ny kladde oprettes med baggrund i tidligere rapport. Ellers var muligheden vel ikke tilstede. Jeg vil fremtidig bestræbe mig på at være mere omhyggelig med beskrivelse af forhold og deres konsekvenser. 2. marts :18 Sagen lukket 40

42 Nævnets afgørelse 2.marts2Ol3l6:18 Sagenlukket 41

1SL RE S bqi A F T I I ST A DS RAPPORTER. Fors i de. Revisionsoversigt. Kontaktoplysninger. Ejendommen

1SL RE S bqi A F T I I ST A DS RAPPORTER. Fors i de. Revisionsoversigt. Kontaktoplysninger. Ejendommen 1SL RE S bqi A F T I I ST A DS RAPPORTER DISCIPLINÆR- 00 I UN I I\ VI I P1 1k I I I... MIN IN FOR RFSKIFROE BYRNNGSSAGKYNDIGE Fors i de Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse

Læs mere

gkyndig Beskikket l Dato: 25. januar 2013 J. nr.: Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten

gkyndig Beskikket l Dato: 25. januar 2013 J. nr.: Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten Beskikket l gkyndig Dato: 25. januar 213 J. nr.: Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten Det er nævnets vurdering, at der i tilstandsrapporten er afvigelser fra retningslinjerne for huseftersyn

Læs mere

OISCIPLINÆR OG TEKNISKI RE V S O I I FM AF T LSTA DSRAPPORTEN. Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol Ja

OISCIPLINÆR OG TEKNISKI RE V S O I I FM AF T LSTA DSRAPPORTEN. Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol Ja OISCIPLINÆR OG TEKNISKI RE V S O I I FM AF T LSTA DSRAPPORTEN I IM OR ESIIKKEDE BYGNINGSAGKYNDIGF Fors i de Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til Opfølgning

Læs mere

Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til H-15-02889-0154 Skrivebordkontrol 31. august 2015 Påtale 30.

Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til H-15-02889-0154 Skrivebordkontrol 31. august 2015 Påtale 30. TEKNISK REVISION F TILSTNDSRPPORTEN Forside Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium fslutningsdato fgørelse Gældende til Skrivebordkontrol 31. august 2015 Påtale 30. august 2018 Kontaktoplysninger

Læs mere

TEKNISK REVISION AF TILSTANDSRAPPORTEN. Forside. Revisionsoversigt. Kontaktoplysninger. Ejendommen

TEKNISK REVISION AF TILSTANDSRAPPORTEN. Forside. Revisionsoversigt. Kontaktoplysninger. Ejendommen I I TEKNISK REVISION AF TILSTANDSRAPPORTEN Forside Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium IAfslutningsdato Afgørelse Gældende til Kontaktoplysninger Bygningssagkynd ig (BS) Navn Firma Adresse Telefon

Læs mere

2. marts 2010 Godkendt

2. marts 2010 Godkendt ..... Stikprøve DISCIPLINÆR. OG TEKNISKI RE S ON V I I AF T LSTA DSRAPPORTE I P1 P1 FOR BRSKIKKFD& BYGNINGSSAGKYNDGF Fors i de Revision sove rsigt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende

Læs mere

Sælgers oplysninger om ejendommen. Generelle oplysninger. Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Internt sagsnummer: Postnummer:

Sælgers oplysninger om ejendommen. Generelle oplysninger. Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Internt sagsnummer: Postnummer: Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Adresse: Internt sagsnummer: Postnummer: By: Sælgers oplysninger om ejendommen Sælgers opmærksomhed henledes på, at forkerte oplysninger vil kunne

Læs mere

DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET

DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET DISCIPLINÆR- OG KLGENÆVNET FOR BESKIKKEDE BYGNINGSSGKYNDIGE Beskikket bygningssagkyndig 335 Victor Dyrnesli Nielsen Dato: J.nr.: H-ll-00335-0019 fgørelse - teknisk revision af tilstandsrapporten H-1 1-00335-0019:

Læs mere

Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol Ja. Delvist bygningssagkynd ig Syns- og

Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol Ja. Delvist bygningssagkynd ig Syns- og .. Stor.. -. Stikprøve TEKNISK REVISION F TILSTNDSRPPORTEN DISCIPLINÆR- OG KLGENÆVNET FOR Fors i de Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium fslutningsdato fgørelse Gældende til Skrivebordkontrol 16.

Læs mere

Adresse: Internt sagsnummer:

Adresse: Internt sagsnummer: Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Adresse: Internt sagsnummer: Postnummer: By: Sælgers oplysninger om ejendommen Til sælger: Dine svar i spørgeskemaet giver den bygningssagkyndige

Læs mere

DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE BYGNTNGSSAGKYNDIGE

DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE BYGNTNGSSAGKYNDIGE DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE Beskikket L rir dig Dato: J. nr.: Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten Det er nævnets vurdering, at der i tilstandsrapporten er

Læs mere

Orientering til sælger om tilstandsrapport

Orientering til sælger om tilstandsrapport Orientering til sælger om tilstandsrapport Der er indgået aftale med Arkitekthuset Vodskov A/S om udarbejdelse af tilstandsrapport. Formålet med at få udarbejdet en tilstandsrapport er at frigøre sælger

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Beder. Udløbsdato 28-02-2009. Lb. nr. H-08-01982-0186. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Beder. Udløbsdato 28-02-2009. Lb. nr. H-08-01982-0186. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Ole Jacobsen dresse Byagervej 123 Postnr. 8330 Dato 28-08-2008 By Beder Udløbsdato 28-02-2009 H-08-0-0186 Kommunenr./Ejendomsnr. 751-751141 Matrikel/Ejerlav: 8Ø Beder By, Beder Internt

Læs mere

Orientering til sælger Tilstandsrapport

Orientering til sælger Tilstandsrapport Orientering til sælger Tilstandsrapport Du har bedt factum2 om at udføre tilstandsrapport på din ejendom. Formålet med at lade en tilstandsrapport udføre er at frigøre dig fra ansvaret for skjulte skader

Læs mere

Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved. Bagergade 40 B 5700 Svendborg 62216979. 20222745 (Mobil) Ny Munkegade 10 8000 Århus C

Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved. Bagergade 40 B 5700 Svendborg 62216979. 20222745 (Mobil) Ny Munkegade 10 8000 Århus C TEKNISK REVISION F TILSTNDSRPPORTEN Forside Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium fslutningsdato fgørelse Gældende til Skrivebordkontrol 5. februar 2016 Påtale 4. februar 2019 H-13-00667-0147 Opfølgning

Læs mere

Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Sælgers oplysninger om ejendommen. Til sælger: Til køber:

Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Sælgers oplysninger om ejendommen. Til sælger: Til køber: MN)STERE FOR Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Adresse: Internt sagsnummer: Postnummer: By: Sælgers oplysninger om ejendommen Til sælger: Dine svar i spørgeskemaet giver den bygningssagkyndige

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Herlev. Udløbsdato 04-12-2011. Lb. nr. H-11-01005-0072. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Herlev. Udløbsdato 04-12-2011. Lb. nr. H-11-01005-0072. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Janick ndré Navne dresse Hjortespringvej 108 Postnr. 2730 Dato 04-06-2011 By Herlev Udløbsdato 04-12-2011 H-11-0-0072 Kommunenr./Ejendomsnr. 163-18209 Matrikel/Ejerlav: 12S Herlev

Læs mere

Revisionsoversigt. Kontaktoplysninger. Ejendom men

Revisionsoversigt. Kontaktoplysninger. Ejendom men TEKNISK REVISION AF TILSTANDSRAPPORTEN Fors i de Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til Skrivebordkontrol 27. maj 2013 Advarsel 26. maj 2016 Opfølgning på sanktion

Læs mere

DISCIPLINÆR- OG I r.ii I r VI I IN M I I I... I IkIN lk I IN FOR BSkIkKEOE BVGNINGSSAGYNOIG&

DISCIPLINÆR- OG I r.ii I r VI I IN M I I I... I IkIN lk I IN FOR BSkIkKEOE BVGNINGSSAGYNOIG& Beboelse- S RE S Q A F s A DSR A PPORE DISCIPLINÆR- OG I r.ii I r VI I IN M I I I... I IkIN lk I IN FOR BSkIkKEOE BVGNINGSSAGYNOIG& Fors i de Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato

Læs mere

OISCIPLINÆR OG. Ofl SIKE-D YG!NGSSÅGYN1IGE

OISCIPLINÆR OG. Ofl SIKE-D YG!NGSSÅGYN1IGE I I K LG ESG REF OISCIPLINÆR OG. Ofl SIKE-D YG!NGSSÅGYN1IGE Forside Rev is jon sove rs igt Kontroleftersyn Kriterium fslutningsdato fgørelse Gældende til. I... I,,..., I....... Kontaktoplysninger Navn

Læs mere

Kontaktoplysninger. Ejendommen

Kontaktoplysninger. Ejendommen . Skrivebordkontrol TEKNISK REVISION AF TILSTANDSRAPPORTEN Forside Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til Opfølgning på sanktion 24. juni 2013 Påtale 23. juni

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Holmegaard. Udløbsdato 25-08-2011. Lb. nr. H-11-02588-0028. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Holmegaard. Udløbsdato 25-08-2011. Lb. nr. H-11-02588-0028. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Heidi Starck Adresse Stenskovvej 40 Postnr. 4684 Dato 25-02-2011 By Holmegaard Udløbsdato 25-08-2011 Kommunenr./Ejendomsnr. 370-7863 Matrikel/Ejerlav: 7AI Fensmark By, Fensmark Internt

Læs mere

Påtale for fejl i en tilstandsrapport

Påtale for fejl i en tilstandsrapport Scan-jour ------------ --------------- Påtale for fejl i en tilstandsrapport Afgørelse Der tildeles herved beskikket bygningssagkyndig ---------------------- en påtale for fejl i tilstandsrapporten H 09-------0154

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Vamdrup. Udløbsdato 03-04-2011. Lb. nr. H-10-01302-0097. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Vamdrup. Udløbsdato 03-04-2011. Lb. nr. H-10-01302-0097. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Ole Starup dresse Lindegade 5F Postnr. 6580 Dato 03-10-2010 By Vamdrup Udløbsdato 03-04-2011 Kommunenr./Ejendomsnr. 621-254584 Matrikel/Ejerlav: 14DF V. Vamdrup By, Vamdrup Internt

Læs mere

Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol. Vestre Teglgade 10, 4. sal 2450 København SV

Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol. Vestre Teglgade 10, 4. sal 2450 København SV KLAGESAG REF: 13123 Forside Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til H-14-01005-0007 Opfølgning på sanktion 14. april 2014 Fejlbehæftet (uden sanktion) H-13-01005-0088

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Fanø. Udløbsdato 08-03-2011. Lb. nr. H-10-01591-0225. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Fanø. Udløbsdato 08-03-2011. Lb. nr. H-10-01591-0225. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Marianne Bech Larsen dresse Spelmanns Toft 53 Postnr. 6720 Dato 08-09-2010 By Fanø Udløbsdato 08-03-2011 H-10-0-0225 Kommunenr./Ejendomsnr. 563-59060 Matrikel/Ejerlav: 112DX Rindby

Læs mere

Byggeteknisk Rapport Sælger

Byggeteknisk Rapport Sælger Byggeteknisk Rapport Sælger Rapporten er udarbejdet 25-08-2014 af factum2 aarhus for: Nr Ønløvvej 15 6230 Rødekro Kommunenr./Ejendomsnr.: 580/9184 Matrikel/Ejerlav: 13 NR. ØNLEV, RISE Anvendelse af og

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Værløse. Udløbsdato 23-01-2009. Lb. nr. H-08-00371-0052. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Værløse. Udløbsdato 23-01-2009. Lb. nr. H-08-00371-0052. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Jette Kyvsgaard dresse Poppel lle 22 Postnr. 3500 Dato 23-07-2008 By Værløse Udløbsdato 23-01-2009 H-08-00-0052 Kommunenr./Ejendomsnr. 190-3618 Matrikel/Ejerlav: 316 Hareskov By,

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Næstved. Udløbsdato 03-05-2011. Lb. nr. H-10-02018-0289. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Næstved. Udløbsdato 03-05-2011. Lb. nr. H-10-02018-0289. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: nn Sofi Schou dresse Kildemarksvej 42 Postnr. 4700 Dato 03-11-2010 By Næstved Udløbsdato 03-05-2011 H-10-0-0289 Kommunenr./Ejendomsnr. 370-16311 Matrikel/Ejerlav: 88 Næstved Markjorder

Læs mere

Navn Firma Adresse Telefon Tilstede ved kontrol Ja

Navn Firma Adresse Telefon  Tilstede ved kontrol Ja TEKNISK REVISION F TILSTNDSRPPORTEN Forside Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium fslutningsdato fgørelse Gældende til Skrivebordkontrol 28. august 2012 Skrivebordkontrol 27. juli 2011 Opfølgning

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Lennart Christensen & boet ef. Susanne Brix-Jensen. By Hvidovre. Udløbsdato 31-07-2011

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Lennart Christensen & boet ef. Susanne Brix-Jensen. By Hvidovre. Udløbsdato 31-07-2011 for ejendommen Sælger: Lennart Christensen & boet ef. Susanne Brix-Jensen dresse Dryadevej 26B Postnr. 2650 Dato 31-01-2011 By Hvidovre Udløbsdato 31-07-2011 H-11-0-0018 Kommunenr./Ejendomsnr. 167-14364

Læs mere

Huseftersyn. Vigtige oplysninger om huseftersyn

Huseftersyn. Vigtige oplysninger om huseftersyn for ejendommen Sælger: Dorte Nymand dresse Skovvænget 9 Postnr. 4862 Dato 31-05-2011 y Guldborg Udløbsdato 30-11-2011 Kommunenr./Ejendomsnr. 376-21051 Matrikel/Ejerlav: 19R Soesmarke y, Majbølle Internt

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Flemming & Stine Nielsen. By Haderslev. Udløbsdato 15-02-2011. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Flemming & Stine Nielsen. By Haderslev. Udløbsdato 15-02-2011. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Flemming & Stine Nielsen dresse Fjelstrupvej 61 Postnr. 6100 Dato 15-08-2010 By Haderslev Udløbsdato 15-02-2011 H-10-0-0074 Kommunenr./Ejendomsnr. 510-4436 Matrikel/Ejerlav: 279

Læs mere

Huseftersyn. Til dig, der skal købe

Huseftersyn. Til dig, der skal købe for ejendommen Sælger: Ulla & Søren Hansen dresse Greve lle 7 Postnr. 2650 Dato 13-09-2010 By Hvidovre Udløbsdato 13-03-2011 Kommunenr./Ejendomsnr. 167-23231 Matrikel/Ejerlav: 14LD Hvidovre By, Risbjerg

Læs mere

Max Nielsen Opkærsvej 5 8381 Tilst. Byggeteknisk rapport, sagsnummer 148990

Max Nielsen Opkærsvej 5 8381 Tilst. Byggeteknisk rapport, sagsnummer 148990 Max Nielsen Opkærsvej 5 8381 Tilst Byggeteknisk rapport, sagsnummer 148990 Der er udarbejdet byggeteknisk rapport på ejendommen Opkærsvej 5, 8381 Tilst. Der er tale om et stuehus til en landbrugsejendom

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Peter Søndergaard Kristensen. By Kolding. Udløbsdato 30-04-2011. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Peter Søndergaard Kristensen. By Kolding. Udløbsdato 30-04-2011. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Peter Søndergaard Kristensen dresse Solsortevej 24 Postnr. 6000 Dato 31-10-2010 y Kolding Udløbsdato 30-04-2011 H-10-0-0107 Kommunenr./Ejendomsnr. 621-126571 Matrikel/Ejerlav: 101R

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Hjallerup. Udløbsdato 28-10-2010. Lb. nr. H-10-02591-0017. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Hjallerup. Udløbsdato 28-10-2010. Lb. nr. H-10-02591-0017. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Boet efter Niels R Bøgh dresse Snerlevej 6 Postnr. 9320 Dato 28-04-2010 By Hjallerup Udløbsdato 28-10-2010 H-10-0-0017 Kommunenr./Ejendomsnr. 810-11178 Matrikel/Ejerlav: 1EG Klokkerholm,

Læs mere

Revis jon sove rs igt. Kontaktoplysninger. Ejendommen

Revis jon sove rs igt. Kontaktoplysninger. Ejendommen TEKNISK REVISION AF TILSTANDSRAPPORTEN DISCIPLiNÆR OG KLAGENÆVNET FOR BOSKIRKEDE BYGNINGSSAGKYNRIGE Forside Revis jon sove rs igt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til Opfølgning

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Almind. Udløbsdato 11-10-2011. Lb. nr. H-11-00064-0079. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Almind. Udløbsdato 11-10-2011. Lb. nr. H-11-00064-0079. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: jarne Højrup Nielsen dresse Egevænget 15 Postnr. 6051 Dato 11-04-2011 y lmind Udløbsdato 11-10-2011 H-11-000-0079 Kommunenr./Ejendomsnr. 621-204041 Matrikel/Ejerlav: 9T lmind y,

Læs mere

Huseftersyn. Vigtige oplysninger om huseftersyn

Huseftersyn. Vigtige oplysninger om huseftersyn for ejendommen Sælger: Tim Brockway Johansen dresse Tilst Vestervej 39 Postnr. 8381 Dato 27-09-2010 By Tilst Udløbsdato 27-03-2011 H-10-0-0098 Kommunenr./Ejendomsnr. 751-499590 Matrikel/Ejerlav: 8H Tilst

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Vejby. Udløbsdato 12-12-2011. Lb. nr. H-11-02020-0046. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Vejby. Udløbsdato 12-12-2011. Lb. nr. H-11-02020-0046. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Peter Børge Kisbye Adresse Lille Sandbjerg 9 Postnr. 3210 Dato 12-06-2011 By Vejby Udløbsdato 12-12-2011 H-11-0-0046 Kommunenr./Ejendomsnr. 270-6345 Matrikel/Ejerlav: 2EZ Hesselbjerg

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Ølgod. Udløbsdato 20-11-2010. Lb. nr. H-10-01302-0026. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Ølgod. Udløbsdato 20-11-2010. Lb. nr. H-10-01302-0026. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Poul Bjarne Thorlund dresse Bjergegade 74 Postnr. 6870 Dato 20-05-2010 By Ølgod Udløbsdato 20-11-2010 Kommunenr./Ejendomsnr. 573-107727 Matrikel/Ejerlav: 3CD Ølgod By, Ølgod Internt

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Ib Willy Larsen & Ebbe Juul Larsen, v/ E. Larsen. By Roskilde. Udløbsdato 07-01-2012

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Ib Willy Larsen & Ebbe Juul Larsen, v/ E. Larsen. By Roskilde. Udløbsdato 07-01-2012 for ejendommen Sælger: Ib Willy Larsen & Ebbe Juul Larsen, v/ E. Larsen dresse Vor Frue Hovedgade 35 Postnr. 4000 Dato 07-07-2011 By Roskilde Udløbsdato 07-01-2012 Kommunenr./Ejendomsnr. 265-45693 Matrikel/Ejerlav:

Læs mere

Web-baseret system til udarbejdelse og indberetning af tilstandsrapporter. Tilstandsrapport (ikke udfyldt)

Web-baseret system til udarbejdelse og indberetning af tilstandsrapporter. Tilstandsrapport (ikke udfyldt) 4. Tilstandsrapport Side 1 af 1 Web-baseret system til udarbejdelse og indberetning af tilstandsrapporter Tilstandsrapport (ikke udfyldt) 4. Tilstandsrapport Side 1 af 1 4. HEweb system til at udarbejde

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Paula Schytt & Richard Kristensen. By Hvidovre. Udløbsdato 23-12-2010. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Paula Schytt & Richard Kristensen. By Hvidovre. Udløbsdato 23-12-2010. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Paula Schytt & Richard Kristensen dresse Rylevej 3 Postnr. 2650 Dato 23-06-2010 By Hvidovre Udløbsdato 23-12-2010 Kommunenr./Ejendomsnr. 167-108113 Matrikel/Ejerlav: 9 K vedøre By,

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Frank Scholkman 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Lillevangen 7 4600 Køge Dato: 3-11-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 259-96952 Matr. nr./ejerlav 13hc ØLSEMGLE BY, ØLSEMGLE EBS sagsnr. 47657

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Odense NV. Udløbsdato 09-11-2011. Lb. nr. H-11-01818-0067. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Odense NV. Udløbsdato 09-11-2011. Lb. nr. H-11-01818-0067. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: For Harry Christoffersen dresse Ellekratvej 1D Postnr. 5210 Dato 09-05-2011 y Odense NV Udløbsdato 09-11-2011 H-11-0-0067 Kommunenr./Ejendomsnr. 461-597238 Matrikel/Ejerlav: 25U

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Haderslev. Udløbsdato 13-07-2009. Lb. nr. H-09-02448-0005. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Haderslev. Udløbsdato 13-07-2009. Lb. nr. H-09-02448-0005. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Uwe Petersen dresse Kelstruphave 115 Postnr. 6100 Dato 13-01-2009 y Haderslev Udløbsdato 13-07-2009 Kommunenr./Ejendomsnr. 510-6739 Matrikel/Ejerlav: 31 Kelstrup, Vilstrup Internt

Læs mere

Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol. Industrivej 53 7620 Lemvig Granlunden 6, 1. 9310 Vodskov

Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol. Industrivej 53 7620 Lemvig Granlunden 6, 1. 9310 Vodskov TEKNISK REVISION AF TILSTANDSRAPPORTEN Forside Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til Andet: Stikprøve 31. august 2015 Påtale 30. august 2018 H-14-02378-0029

Læs mere

Påtale for fejl i en tilstandsrapport

Påtale for fejl i en tilstandsrapport Scan-jour ----------- --------------------- Påtale for fejl i en tilstandsrapport Afgørelse Der tildeles herved beskikket bygningssagkyndig ----------------------- en påtale for fejl i tilstandsrapporterne

Læs mere

Påtale for fejl i flere tilstandsrapporter

Påtale for fejl i flere tilstandsrapporter Påtale for fejl i flere tilstandsrapporter Scan-jour Afgørelse: Der tildeles herved beskikket bygningssagkyndig en påtale for fejl i tilstandsrapporterne H 05- -0179 og H 06- -0151. Påtalen tildeles i

Læs mere

DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE

DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE DISCIPLINÆR- OG KLAG ENÆVNET FOR BESKIKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE Beskikket I is - - ndig Dato: J. nr.: Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten Det er nævnets vurdering, at der i tilstandsrapporten

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Haderslev. Udløbsdato 19-03-2011. Lb. nr. H-10-01977-0127. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Haderslev. Udløbsdato 19-03-2011. Lb. nr. H-10-01977-0127. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Jens Paulsen dresse Ryes Møllevej 56 Postnr. 6100 Dato 19-09-2010 By Haderslev Udløbsdato 19-03-2011 H-10-0-0127 Kommunenr./Ejendomsnr. 510-8987 Matrikel/Ejerlav: 518 Sdr. Otting

Læs mere

Påtale for fejl i en tilstandsrapport

Påtale for fejl i en tilstandsrapport Scan-jour Påtale for fejl i en tilstandsrapport Afgørelse Der tildeles herved beskikket bygningssagkyndig en påtale for fejl i tilstandsrapporten H 08- -0049 af 31. marts 2008, jf. 10, stk. 2, i bekendtgørelse

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Lars Bo Schou Jørgensen. By Martofte. Udløbsdato. Lb. nr. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Lars Bo Schou Jørgensen. By Martofte. Udløbsdato. Lb. nr. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Lars o Schou Jørgensen dresse Fynshovedvej 604 Postnr. 5390 Dato y Martofte Udløbsdato Kommunenr./Ejendomsnr. 440-1154 Matrikel/Ejerlav: 18 Martofte y, Stubberup Internt sagsnummer

Læs mere

Huseftersyn. Til dig, der skal købe

Huseftersyn. Til dig, der skal købe for ejendommen Sælger: Lotte uhl Larsen og Henrik Larsen dresse Frydenlund Park 12 Postnr. 2950 Dato 20-06-2011 y Vedbæk Udløbsdato 20-12-2011 H-11-00-0213 Kommunenr./Ejendomsnr. 230-011474 Matrikel/Ejerlav:

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen Tilstandsrapport for ejendommen Adresse Postnr. By Dato - - HE nr. 143 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr. - - Matr. nr./ejerlav Besøg www.hesyn.dk Folder om huseftersyn Har du behov for yderligere information

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Vojens. Udløbsdato 23-07-2011. Lb. nr. H-11-02448-0006. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Vojens. Udløbsdato 23-07-2011. Lb. nr. H-11-02448-0006. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Lars Lei Stokholm dresse Lokesager 15 Postnr. 6500 Dato 23-01-2011 y Vojens Udløbsdato 23-07-2011 H-11-0-0006 Kommunenr./Ejendomsnr. 510-17125 Matrikel/Ejerlav: 1653 Vojens Ejerlav,

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Aarup. Udløbsdato 26-11-2011. Lb. nr. H-11-02709-0056. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Aarup. Udløbsdato 26-11-2011. Lb. nr. H-11-02709-0056. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Kurt Hugo Hansen dresse Skrænten 15 Postnr. 5560 Dato 26-05-2011 y arup Udløbsdato 26-11-2011 H-11-0-0056 Kommunenr./Ejendomsnr. 420-019137 Matrikel/Ejerlav: 3 R Skydebjerg y, arup

Læs mere

0.2 Er der eller har der været tvister, retssager eller syns- og skønssager!!! vedrørende fejl og mangler ved ejendommen? Hvis ja, hvilke og hvornår?

0.2 Er der eller har der været tvister, retssager eller syns- og skønssager!!! vedrørende fejl og mangler ved ejendommen? Hvis ja, hvilke og hvornår? 199 1 af 8 Sælgers oplysninger om ejendommen Sælgers opmærksomhed henledes på, at forkerte oplysninger vil kunne være ansvarspådragende. Sælger skal derfor afgive oplysningerne efter bedste overbevisning

Læs mere

DISCIPLINÆR. OG I VI I I FOR aeskik:ede BYGMNGSSAGKYNDGE. Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol Ja

DISCIPLINÆR. OG I VI I I FOR aeskik:ede BYGMNGSSAGKYNDGE. Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol Ja TEKNISK RE S ON AF T LSTANDSRAPPORTEN DISCIPLINÆR. OG I VI I I FOR aeskik:ede BYGMNGSSAGKYNDGE Forside Rev is ion sove rsig t Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til Stikprøve

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT runo Seneka 1 ES - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Munkeskovvej 3-4690 Dato: 30-9-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 320-1749 Matr. nr./ejerlav Årløse Y, Terslev matr. nr 9d, 9h, 9f ES sagsnr. 60350

Læs mere

Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Sælgers oplysninger om ejendommen

Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Sælgers oplysninger om ejendommen Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Adresse: Internt sagsnummer: Postnummer: By: Sælgers oplysninger om ejendommen Sælgers opmærksomhed henledes på, at forkerte oplysninger vil kunne

Læs mere

Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol Ja. Ja skønsmand Sagsbehandler i Modtagekontrolle Nej Nævnssekretariat n et

Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol Ja. Ja skønsmand Sagsbehandler i Modtagekontrolle Nej Nævnssekretariat n et TEKNISK REVISION AF TILSTANDSRAPPORTEN Fors i de Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til Skrivebordkontrol 14. august 214 Påtale 13. august 217 Skrivebordkontrol

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Tina Nyland & Peter Knudsen. By Haderslev. Udløbsdato 07-04-2010. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Tina Nyland & Peter Knudsen. By Haderslev. Udløbsdato 07-04-2010. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Tina Nyland & Peter Knudsen dresse Øsbygade 15 Postnr. 6100 Dato 07-10-2009 y Haderslev Udløbsdato 07-04-2010 Kommunenr./Ejendomsnr. 510-12445 Matrikel/Ejerlav: 43 Øsby Ejerlav,

Læs mere

Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten. Sagsfremstilling: Begrundelse: Dato: 20. december 2012. J. nr.:

Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten. Sagsfremstilling: Begrundelse: Dato: 20. december 2012. J. nr.: Dato: 20. december 2012 J. nr.: fgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten Det er nævnets vurdering, at der i tilstandsrapporten er afvigelser fra retningslinjerne for huseftersyn i et sådant omfang,

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Viborg. Udløbsdato 10-08-2011. Lb. nr. H-11-02495-0006. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Viborg. Udløbsdato 10-08-2011. Lb. nr. H-11-02495-0006. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Ninna Ingeborg Juul dresse Udsigtshøjen 1 Postnr. 8800 ato 10-02-2011 y Viborg Udløbsdato 10-08-2011 H-11-0-0006 Kommunenr./Ejendomsnr. 791-111625 Matrikel/Ejerlav: 15ep Overlund

Læs mere

Tilstandsvurdering For ejendomme som ikke er omfattet af huseftersynsordningen

Tilstandsvurdering For ejendomme som ikke er omfattet af huseftersynsordningen Tilstandsvurdering for ejendommen Sælger Jenny Marie Jensen Adresse Veddingevej 18 Post nr. By 4550 Asnæs Kommunenr./Ejendomsnr. 306 Matrikel/Ejerlav: 3b/ Vedding By, Fårevejle Dato for gennemgang 21.5.2015

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 110005 Besigtigelse d. 30. maj 2011 Kl. 11:00 Slagelse den 1. juni 2011 Oversigt over klagepunkter: 1. Der er for stor spærafstand, 106 113 cm. 2. Forankring af taget overholder ikke

Læs mere

Revis jon sove rsigt. Kontaktoplysninger. Ejen d om men TEKNISK RE S ON AF T LSTA DSRAPPORTEN. Fors i de

Revis jon sove rsigt. Kontaktoplysninger. Ejen d om men TEKNISK RE S ON AF T LSTA DSRAPPORTEN. Fors i de ... Huige.. -. Opfølgning. Opfølgning TEKNISK RE S ON AF T LSTA DSRAPPORTEN DISCIPLINÆR OG I V I I I P1 FOR RESkKEE BYGNINGSSAGYNDIGE Fors i de Revis jon sove rsigt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato

Læs mere

Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato lafgørelse Gældende til 16. september2013 Advarsel I 15. september2016

Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato lafgørelse Gældende til 16. september2013 Advarsel I 15. september2016 beliggenhed -- - - Stikprøve TEKN ISK REVIS ION AF TI LSTAN DSRAPPORTEN DISCIPIJNÆR- OG KLAGENÆVNET FOR Fors i de Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato lafgørelse Gældende til 16.

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Rikke Albrektse og Henrik Hansen. By Ølstykke. Udløbsdato 27-11-2009. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Rikke Albrektse og Henrik Hansen. By Ølstykke. Udløbsdato 27-11-2009. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Rikke lbrektse og Henrik Hansen dresse Egevej 10 Postnr. 3650 Dato 27-05-2009 By Ølstykke Udløbsdato 27-11-2009 H-09-0-0010 Kommunenr./Ejendomsnr. 240-9711 Matrikel/Ejerlav: 7TF

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Boet efter Stephan S. Neimers. By Helsinge. Udløbsdato 01-05-2016. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Boet efter Stephan S. Neimers. By Helsinge. Udløbsdato 01-05-2016. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Boet efter Stephan S. Neimers dresse Skovbrynet 6 Postnr. 3200 Dato 01-11-2015 By Helsinge Udløbsdato 01-05-2016 Kommunenr./Ejendomsnr. 270-24788 Matrikel/Ejerlav: 2S Kagerup By,

Læs mere

Der kan iflg. sælger forekomme mindre vandindtrægninig/utætheder. særlige vejrforhold (sne/fygesne) er påkrævet, så risiko for

Der kan iflg. sælger forekomme mindre vandindtrægninig/utætheder. særlige vejrforhold (sne/fygesne) er påkrævet, så risiko for dresse: Gavlbakken 21 Post nr.: 2730 Herlev Reference: HM Skønnede udbedringspriser for reparationer nævnt i tilstandsrapporten: 1. Tagkonstruktion/-belægning/skorsten 1.3 Skotrender/ inddækninger Der

Læs mere

Påtale for fejl i en tilstandsrapport

Påtale for fejl i en tilstandsrapport Scan-jour --------------- --------------- Påtale for fejl i en tilstandsrapport Afgørelse Der tildeles herved beskikket bygningssagkyndig ------------------------------- en påtale for fejl i tilstandsrapporten

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Hans Ole Hartmann Hede. By Haderslev. Udløbsdato 11-01-2012. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Hans Ole Hartmann Hede. By Haderslev. Udløbsdato 11-01-2012. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Hans Ole Hartmann Hede dresse Solvang 35 Postnr. 6100 Dato 11-07-2011 y Haderslev Udløbsdato 11-01-2012 Kommunenr./Ejendomsnr. 510-11457 Matrikel/Ejerlav: 4112 Haderslev Internt

Læs mere

Den reviderede tilstandsrapport er udarbejdet af bygningssagkyndig den 19. september 2012.

Den reviderede tilstandsrapport er udarbejdet af bygningssagkyndig den 19. september 2012. Dato: 12. februar 2013 3. nr.: Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten Det er nævnets vurdering, at der i tilstandsrapporten er afvigelser fra retningslinjerne for huseftersyn i et sdant omfang,

Læs mere

Huseftersyn. Vigtige oplysninger om huseftersyn

Huseftersyn. Vigtige oplysninger om huseftersyn for ejendommen Sælger: Ole Sahl Nielsen dresse Slagtergade 36 Postnr. 6100 Dato 08-11-2010 y Haderslev Udløbsdato 08-05-2011 H-10-0-0179 Kommunenr./Ejendomsnr. 510-9478 Matrikel/Ejerlav: 91 Haderslev Internt

Læs mere

Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol. Bygningssagkynd. Sagsbehandler Modtagekontrolle Nej Nævnssekretariat n et

Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol. Bygningssagkynd. Sagsbehandler Modtagekontrolle Nej Nævnssekretariat n et TEKNISK REVISION F TILSTNDSRPPORTEN DISCIPLINÆR- OG KLGENÆVNET PORRSKIKKEDEBVGNNGSSÅGKVNDIG Forside Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium fslutningsdato fgørelse Gældende til Kontaktoplysninger Bygningssagkynd

Læs mere

Revisonsoversigt. Kontaktoplysninger. Ejendommen

Revisonsoversigt. Kontaktoplysninger. Ejendommen entredøren indkørsel - - FOR TEKN i SK RE V S i i ON AF T LSTANSRAPPORTEN I - ISCIPIJNÆR OG RSKKKEO& Fors i de Revisonsoversigt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til Mange skader

Læs mere

Huseftersyn. Vigtige oplysninger om huseftersyn

Huseftersyn. Vigtige oplysninger om huseftersyn for ejendommen Sælger: Henrik og Tina Mielke Ravn dresse Zeises Have 2 Postnr. 6100 Dato 20-02-2011 y Haderslev Udløbsdato 20-08-2011 Kommunenr./Ejendomsnr. 510-11155 Matrikel/Ejerlav: 1585 Sdr. Otting

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Viborg. Udløbsdato 06-07-2016. Lb. nr. H-16-02698-0001. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Viborg. Udløbsdato 06-07-2016. Lb. nr. H-16-02698-0001. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Per Lundorff dresse Fyrrehøjen 4 Postnr. 8800 Dato 06-01-2016 By Viborg Udløbsdato 06-07-2016 H-16-0-0001 Kommunenr./Ejendomsnr. 791-27438 Matrikel/Ejerlav: 15bø OVERLUND BY, SMILD

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Ove Kirkeby 1 EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Adresse: Nøddevænget 22 4690 Dalby Dato: 1-9-2014 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 320-14181 Matr. nr./ejerlav 10 ao Dalby by, Sdr. Dalby EBAS sagsnr. 44431

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Næstved. Udløbsdato 27-07-2016. Lb. nr. H-16-02940-0017. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Næstved. Udløbsdato 27-07-2016. Lb. nr. H-16-02940-0017. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Brian Rasmussen dresse Kjærvej 6 Postnr. 4700 Dato 27-01-2016 By Næstved Udløbsdato 27-07-2016 Kommunenr./Ejendomsnr. 370-16535 Matrikel/Ejerlav: 12L Næstved Markjorder Internt sagsnummer

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 9071. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 9071. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 9071 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Tæring i radiator i værelse Skader i murværk under skydedør Revner i vægge

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Martofte. Udløbsdato 07-01-2015. Lb. nr. H-14-00882-0106. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Martofte. Udløbsdato 07-01-2015. Lb. nr. H-14-00882-0106. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Evald Jensen dresse Sømærkevej 65 Postnr. 5390 Dato 07-07-2014 By Martofte Udløbsdato 07-01-2015 Kommunenr./Ejendomsnr. 440-4397 Matrikel/Ejerlav: 3E Nordskov By, Stubberup Internt

Læs mere

Byggeteknisk rapport for: Grydagervej 4 6600 Vejen

Byggeteknisk rapport for: Grydagervej 4 6600 Vejen Byggeteknisk rapport for: Grydagervej 4 6600 Vejen JN ARKITEKTUR ApS, Rosengade 1, 6600 Vejen, Tlf. 22996703, Mail: lp@jnarkitektur.dk Indholdsfortegnelse OPLYSNINGER OM RAPPORTENS UDFORMNING... 3 KARAKTERSKALA...

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Boet efter Gert og Yvonne Mainz. By Værløse. Udløbsdato 09-10-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Boet efter Gert og Yvonne Mainz. By Værløse. Udløbsdato 09-10-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Boet efter Gert og Yvonne Mainz dresse Inavej 1 Postnr. 3500 Dato 09-04-2015 By Værløse Udløbsdato 09-10-2015 H-15-0-0014 Kommunenr./Ejendomsnr. 190-2421 Matrikel/Ejerlav: 14GE Ll.

Læs mere

DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE

DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE DISCIPLINÆR- OG KLGENÆVNET FOR ESKIKKEDE BYGNINGSSGKYNDIGE Dato: 7. december 212 i. nr.: fgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten Det er nævnets vurdering, at der i tilstandsrapporten er afvigelser

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Henrik og Annette Rasmussen. By Næstved. Udløbsdato 05-08-2016. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Henrik og Annette Rasmussen. By Næstved. Udløbsdato 05-08-2016. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Henrik og nnette Rasmussen dresse Heibergsvænge 1 Postnr. 4700 Dato 05-02-2016 By Næstved Udløbsdato 05-08-2016 H-16-0-0025 Kommunenr./Ejendomsnr. 370-14410 Matrikel/Ejerlav: 13Z

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Boet efter Lejff Buus & Lis Buus. By Karup J. Udløbsdato 09-05-2016. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Boet efter Lejff Buus & Lis Buus. By Karup J. Udløbsdato 09-05-2016. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Boet efter Lejff Buus & Lis Buus dresse Åhusevej 60 Postnr. 7470 Dato 09-11-2015 By Karup J Udløbsdato 09-05-2016 Kommunenr./Ejendomsnr. 791-210060 Matrikel/Ejerlav: 3G Torp Gde.,

Læs mere

Der gøres opmærksom på, at sælgeroplysningsskemaet er ændret pr xx.xx.xxxx.

Der gøres opmærksom på, at sælgeroplysningsskemaet er ændret pr xx.xx.xxxx. Der gøres opmærksom på, at sælgeroplysningsskemaet er ændret pr xx.xx.xxxx. Side 1 af 18 Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Adresse: Internt sagsnummer: Postnummer: By: Sælgers oplysninger

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Thavarajah Sabanathan. By Trige. Udløbsdato 24-01-2016. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Thavarajah Sabanathan. By Trige. Udløbsdato 24-01-2016. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Thavarajah Sabanathan dresse Vestermøllevej 34 Postnr. 8380 Dato 24-07-2015 By Trige Udløbsdato 24-01-2016 Kommunenr./Ejendomsnr. 751-925662 Matrikel/Ejerlav: 8GR Trige By, Trige

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Hjørring. Udløbsdato 24-03-2015. Lb. nr. H-14-00372-0055. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Hjørring. Udløbsdato 24-03-2015. Lb. nr. H-14-00372-0055. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Kaj Martensen dresse Heerfordtsvej 27 Postnr. 9800 Dato 24-09-2014 By Hjørring Udløbsdato 24-03-2015 H-14-00-0055 Kommunenr./Ejendomsnr. 860-13298 Matrikel/Ejerlav: 27dl Hjørring

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Boet efter Kurt Alex Lykkemeier. By Højby. Udløbsdato 03-12-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Boet efter Kurt Alex Lykkemeier. By Højby. Udløbsdato 03-12-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Boet efter Kurt Alex Lykkemeier Adresse Syrenager 12 Postnr. 4573 Dato 03-06-2015 By Højby Udløbsdato 03-12-2015 H-15-0-0161 Kommunenr./Ejendomsnr. 306-26060 Matrikel/Ejerlav: 8AV

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Rikke Maria og Jens Christian Falck Jensen. By Stenløse. Udløbsdato 22-10-2008

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Rikke Maria og Jens Christian Falck Jensen. By Stenløse. Udløbsdato 22-10-2008 for ejendommen Sælger: Rikke Maria og Jens Christian Falck Jensen dresse Søsumvej 10 Postnr. 3660 Dato 22-04-2008 By Stenløse Udløbsdato 22-10-2008 H-08-0-0029 Kommunenr./Ejendomsnr. 240-7106 Matrikel/Ejerlav:

Læs mere

Adresse: Internt sagsnummer:

Adresse: Internt sagsnummer: Sælgeroplysningsskema for ejendommen på: Adresse: Internt sagsnummer: Postnummer: By: Sælgers oplysninger om ejendommen Til sælger: Dine svar giver den bygningssagkyndige det bedst mulige grundlag for

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Tranbjerg J. Udløbsdato 21-10-2015. Lb. nr. H-15-02529-0090. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Tranbjerg J. Udløbsdato 21-10-2015. Lb. nr. H-15-02529-0090. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Lise-Lotte Høybye dresse Sletvej 7 Postnr. 8310 Dato 21-04-2015 By Tranbjerg J Udløbsdato 21-10-2015 H-15-0-0090 Kommunenr./Ejendomsnr. 751-443730 Matrikel/Ejerlav: 11C Slet By,

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Roskilde. Udløbsdato 29-12-2015. Lb. nr. H-15-02888-0156. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Roskilde. Udløbsdato 29-12-2015. Lb. nr. H-15-02888-0156. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Preben Ejner Hansen dresse Enghaven 59 Postnr. 4000 Dato 29-06-2015 By Roskilde Udløbsdato 29-12-2015 H-15-0-0156 Kommunenr./Ejendomsnr. 265-21018 Matrikel/Ejerlav: 18EH Svogerslev

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Anders Rosenberg og Ellinor Marianne Lyngbirk. By Brønshøj. Udløbsdato 01-05-2016

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Anders Rosenberg og Ellinor Marianne Lyngbirk. By Brønshøj. Udløbsdato 01-05-2016 for ejendommen Sælger: nders Rosenberg og Ellinor Marianne Lyngbirk dresse Kongemarksvej 11 Postnr. 2700 Dato 01-11-2015 By Brønshøj Udløbsdato 01-05-2016 Kommunenr./Ejendomsnr. 101-312240 Matrikel/Ejerlav:

Læs mere