Foreningen Esrum Vandværk a.m.b.a. Resultatopgørelse for perioden 1/ /

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Foreningen Esrum Vandværk a.m.b.a. Resultatopgørelse for perioden 1/1 2005-31/12 2005"

Transkript

1 Foreningen Esrum Vandværk a.m.b.a. Resultatopgørelse for perioden 1/ / Balance pr. 31/

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Anvendt regnskabspraksis Side 3 Påtegning bestyrelsen 4 Revisionspåtegning 5 Resultatopgørelse 6 Balance pr. 31/ Noter til årsregnskab 10 Bemærkninger til regnskab 9 2

3 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Vandværkets regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. Vandværkets materielle anlægsaktiver optages i balancen til den kontante anskaffelsessum. Der foretages lineære afskrivninger af anskaffelsessummen således: Bygninger og anlæg 2% Inventar 10% Ledningsnet 4% SRO-anlæg 7% Det forventede resultat af årsaflæsningen af målerne indregnes i regnskabet. Resultatopgørelsens og balancens poster specificeres i fornødent omfang i noter til regnskabet. Der anføres sammenligningstal for budget og forrige års regnskab ved alle poster og noter. Der anføres kortfattede bemærkninger til hovedposterne i det omfang, der er væsentlige afvigelser i forhold til budgettet. Større engangsudgifter og anskaffelser medtages ligeledes i bemærkningerne Der foretages periodisering af alle væsentlige udgifter og indtægter på regnskabsafslutnings- tidspunktet. Det samlede overskud/underskud af årets driftsaktivitet henføres efter fradrag af hensættelser til kapitalkontoen. 3

4 Efterfølgende resultatopgørelse for perioden 1/ / samt balance pr. 31/ aflægges herved. Bestyrelsen for Esrum Vandværk a.m.b.a. Gilleleje, den 28. februar 2006 Søren Schmidt Svend-Erik Lorentzen Per Møller Formand Næstformand Sekretær Søren K. Nielsen Lars F. Madsen Uden for bestyrelsen: Det fælles vandværkskontor Gilleleje, den 14. februar 2006 Otto Olsen 4

5 REVISIONSPÅTEGNING TIL REGNSKAB 2005 Ekstern revisor: Nærværende regnskab har jeg revideret og fundet i orden. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Hillerød, den 1. marts 2006 Vejledal Revision Kurt Fog Pedersen registreret revisor Intern revisor: Nærværende regnskab har jeg revideret og fundet i orden. Esrum, den 17. marts 2006 Christian Vang Christensen Generalforsamlingsvalgt revisor 5

6 RESULTATOPGØRELSE Regnskab Budget Regnskab for året 1/1-31/ Note DRIFTSINDTÆGTER: Vandafgift fast afgift Vandafgift målerforbrug Rykkergebyrer m.v Driftsindtægter i alt DRIFTSOMKOSTNINGER: Lønninger og honorarer Andel fælleskontor Gilleleje Køb af vand fra Gilleleje Vandværk Vedligeholdelse af ledningsnet Vandværket, drift og vedligeholdelse Målere Elforbrug Administrationsomkostninger Generalfors., møder og repræsentation Vandanalyser Ejendomsskat og forsikringer Kontingenter Kursusudgifter Grundvandsgebyr amtet Egenandel vandskat Driftsomkostninger i alt Resultat før afskrivninger m.v

7 Afskrivninger og henlæggelser: Afskrivninger anlæg Henlæggelser Resultat før renter Renteindtægter m.v DRIFTSRESULTAT

8 BALANCE PR. 31/ Note Regnskab Regnskab AKTIVER: Anlægsaktiver: Værk og boringer Inventar/edb-udstyr Ledningsnet SRO-anlæg Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver: Likvide aktiver Restancer vandafgift Efterbetaling af vandafgift Tilgodehavende moms Tilgodehavender i øvrigt Omsætningsaktiver i alt AKTIVER I ALT PASSIVER: Gæld: Forudbetalt vandafgift Skyldig moms Skyldig vandskat A-skat m.v Indbetalt depositum vandledninger 0 0 Kreditorer Gæld i alt Egenkapital og hensættelser: Kapitalkonto Fond vedr. grundvandsbeskyttelse 0 0 Anlægs- og fornyelsesfond 0 0 Egenkapital og hensættelser i alt PASSIVER I ALT

9 NOTER til årsregnskabet Regnskab 2005 Budget 2005 Regnskab Vandafgift af forbrug Vandforbrug indeværende år: Flytteopgjort i året Rateopkrævet i året Beregnet efterregulering vedr. forbrug Vandforbrug indeværende år i alt Regulering af vandforbrug tidligere år: Opgjort d.å. vedr. s.å Rateopkrævet i året Eftergivet T&S vedr. vandspild Regulering vedr. tidligere år -336 Indregnet efterregulering vedr. forbrug Regulering tidligere år i alt Vandafgift af forbrug i alt Lønninger og honorarer Honorar bestyrelsen Godtgørelser bestyrelsen Befordringsgodtgørelse Teknisk/juridisk bistand Lønninger og honorarer i alt Drift og vedligeholdelse af vandværk Vedligeholdelse bygninger Rengøringsmidler 0 0 Tekniske installationer Teknisk udstyr, anskaffelser 0 0 Teknisk udstyr, vedligeholdelse Inventar og småanskaffelser 0 0 Vandværk i alt

10 NOTER til årsregnskabet Regnskab 2005 Budget 2005 Regnskab Administrationsomkostninger Porto og gebyrer Gebyr PBS Gebyrer med moms 0 0 Gebyrafregning med Gilleleje Vandværk Kontorartikler og tryksager 0 0 Håndbøger og tidsskrifter Telefon og apl-linier Revision Annoncer Edb anskaffelser 0 0 Edb drift Administrationsomkostninger i alt Renteindtægter m.v. Renter af likvide beholdninger Morarenter vedr. vandafgifter Kasserabatter o.lign Renteindtægter m.v. i alt Moms: Udgående moms Indgående moms Elafgifter Afgiftstilsvar Afregnet moms Skyldig/tilgodehavende moms Vandskat: Opkrævet vandskat Efterregulering vedr. tidligere år 0 0 Egenandel af vandskat 0 0 Afregnet vandskat Skyldig vandskat

11 NOTER til årsregnskabet Regnskab 2005 Budget 2005 Regnskab Kreditorer: Diverse kreditorer Skyldigt køb af vand 34 Gæld Gilleleje Vandværk Skyldig revision Skyldigt el-forbrug Periodeafgrænsningsposter 0 0 Kreditorer i alt Anlægsaktiver: Værk og boringer Inventar Ledningsnet SRO-anlæg Anskaffelsessum primo Tilgang i året Afgang i året Anskaffelsessum ultimo Samlede afskrivninger primo Årets afskrivninger Regulering tidl.år Samlede afskrivninger ultimo Bogført værdi ultimo Afskrivningsprocenter 2% 10% 4% 7% 10. Egenkapital: Saldo primo Tilgang og afgang Saldo ultimo Kapitalkonto, saldo primo Driftsresultat 383 Tilslutningsafgifter 0 Udgifter stikledninger 0 Kapitalkonto ultimo Egenkapital i alt

12 BEMÆRKNINGER TIL REGNSKAB 2005 Generelle bemærkninger De anførte budgettal er årets reviderede budget, der blev godkendt på sidste års generalforsamling. Der er generelt god overensstemmelse mellem budget og regnskabstal for Vandafgifter Oversigt over udpumpning, solgte kbm. samt vandtab: Regnskab Regnskab Ændring fra til 2005 Indvinding af grundvand Køb af vand Forbrug af skyllevand Udpumpning i kbm Solgte kbm Vandtab i kbm Vandtab i pct. 6.95% 7.57% 14.80% På tidspunktet for regnskabsafslutningen er der registreret en enkelt forbruger med et stort vandforbrug på ca. 400 kbm, der skyldes utæt jordledning, og som opfylder kriterierne for eftergivelse af såvel vandafgift som vandskat. De faste vandafgifter beregnes på grundlag af 280 enheder. Lønninger og honorarer Udgiften omfatter vederlag til bestyrelsen. Ledningsnet Udgiften vedrører almindelig vedligeholdelse af ledningsnettet. Der har kun været en enkelt reparation i året. Vedligeholdelse af værk Der har været en ekstraordinær udgift til renovering af vandværkets ene boring. Elforbrug Elforbruget har udgjort kwh imod kwh sidste år. Administrationsomkostninger Udgifterne er specificeret i note 4. Vandanalyser Den større udgift skyldes, at der i år er udført boringskontrol. 12

13 BEMÆRKNINGER TIL REGNSKAB 2005 Ejendomsskat og forsikringer Vandværkets forsikringer er tegnet via Vandværksforeningen. Kontingenter Omfatter kontingent til vandværksforeningen. Kursusudgifter Vedrører bestyrelsens kursusdeltagelse.der er ingen udgift i år. Grundvandsgebyr amtet Der betales en afgift til amtet i forhold til vandværkets indvindingstilladelse. Afskrivninger anlæg De materielle anlægsaktiver afskrives som anført under regnskabspraksis på side 1. Afskrivningerne er specificeret i note 9. Renteindtægter Trods det lavere renteniveau er indtægten uændret. Anlægsudgifter Der er i år ikke afholdt nogen anlægsudgifter. Egenkapital og hensættelser Årets driftsoverskud på 383 kr.er henlagt til kapitalkontoen. 13

Årsrapport for 2014 Andelsselskabet Holeby og Omegns Vandværk

Årsrapport for 2014 Andelsselskabet Holeby og Omegns Vandværk Årsrapport for 2014 Andelsselskabet Holeby og Omegns Vandværk 4960 Holeby CVR-nr. 12565879 Indholdsfortegnelse Side Virksomhedsoplysninger... 3 Erklæringer: Ledelseserklæring... 4 Revisorerklæring... 5

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle. 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2014 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle. 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2014 til 31. www.primarevision.dk GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2014 til 31. december 2014 Resultatbudget 2015 og 2016 Godkendt på

Læs mere

Andelsselskabet Eskebjerg - Enghave Vandværk (CVR nr. 32 63 33 58) Arnakkevej 30 A 4593 Eskebjerg. Årsrapport 1. januar 2013 til 31.

Andelsselskabet Eskebjerg - Enghave Vandværk (CVR nr. 32 63 33 58) Arnakkevej 30 A 4593 Eskebjerg. Årsrapport 1. januar 2013 til 31. Andelsselskabet Eskebjerg - Enghave Vandværk (CVR nr. 32 63 33 58) Arnakkevej 30 A 4593 Eskebjerg Årsrapport 1. januar 2013 til 31. december 2013 Resultatbudget 2014 og 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Årsberetning...

Læs mere

Birkerød Vandforsyning a.m.b.a.

Birkerød Vandforsyning a.m.b.a. Birkerød Vandforsyning a.m.b.a. Biskop Svanes Vej 16, 3460 Birkerød Årsregnskab 2012 Birkerød Vandforsyning a.m.b.a., Biskop Svanes Vej 16, 3460 Birkerød 2 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14 Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014 CVR-nr. 51 09 50 14 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis

Læs mere

I/S Vester Sottrup Vandværk

I/S Vester Sottrup Vandværk I/S Vester Sottrup Vandværk Årsrapport 1. januar - 31. december 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsespåtegning... 1 Revisors erklæring... 2 Anvendt regnskabspraksis... 3 Resultatopgørelse... 4 Balance,

Læs mere

Tjebberup Vandværk a.m.b.a.

Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Årsregnskab 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæring 4 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 7 Balance

Læs mere

Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev. ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007. Cvr.nr. 41160128

Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev. ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007. Cvr.nr. 41160128 Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007 Cvr.nr. 41160128 Ordinær generalforsamling afholdes på Roslev Kro torsdag den 27. september 2007 kl.

Læs mere

Nordfyns Vandværk. Agernæsvej 48, 5450 Otterup. CVR nr. 5870 1718. Administrations adresse: Thygesensvej 2, 5450 Otterup

Nordfyns Vandværk. Agernæsvej 48, 5450 Otterup. CVR nr. 5870 1718. Administrations adresse: Thygesensvej 2, 5450 Otterup Nordfyns Vandværk Agernæsvej 48, 5450 Otterup CVR nr. 5870 1718 Administrations adresse: Thygesensvej 2, 5450 Otterup Årsrapport for perioden 1. januar - 31. december 2012 Godkendt på Vandværkets ordinære

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK I/S (CVR nr. 80 87 41 11) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2010 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK I/S (CVR nr. 80 87 41 11) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2010 til 31. GUNDSØMAGLE VANDVÆRK I/S (CVR nr. 80 87 41 11) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2010 til 31. december 2010 Resultatbudget 2011 og 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Årsberetning...

Læs mere

Revi-Partner. Hvalsø Vandværk A.M.B.A. Åsvejen 4 4330 Hvalsø CVR-nr. 32 42 92 62. Årsrapport for perioden 1. januar - 31.

Revi-Partner. Hvalsø Vandværk A.M.B.A. Åsvejen 4 4330 Hvalsø CVR-nr. 32 42 92 62. Årsrapport for perioden 1. januar - 31. Revi-Partner Hvalsø Vandværk A.M.B.A. Åsvejen 4 4330 Hvalsø CVR-nr. 32 42 92 62 Årsrapport for perioden 1. januar - 31. december 2010 ReviPartner - registreret revisionsanpartsselskab - CYR-nr. 25112822

Læs mere

Jyderup Østre Vandværk A.m.b.a. Bryggervænget 2 H 4450 Jyderup

Jyderup Østre Vandværk A.m.b.a. Bryggervænget 2 H 4450 Jyderup Jyderup Østre Vandværk A.m.b.a. Bryggervænget 2 H 4450 Jyderup Stiftet 2. oktober 1934 CVR nr. 32436668 5. regnskabsår som A.m.b.a Resultatopgørelse 2014 Balance pr. 31. december 2014 Resultatopgørelse

Læs mere

Nordfyns Vandværk Amba

Nordfyns Vandværk Amba Nordfyns Vandværk Amba Agernæsvej 48, 545 Otterup CVR nr. 587 1718 Administrations adresse: Thygesensvej 2, 545 Otterup Årsrapport for perioden 1. januar - 31. december 21 Årsrapporten er godkendt på generalforsamlingen,

Læs mere

JÆGERSPRIS KRAFTVARME A.M.B.A. ------------------------------ HÅNDVÆRKERVEJ 9 --------------- 3630 JÆGERSPRIS --------------- CVR-NR.

JÆGERSPRIS KRAFTVARME A.M.B.A. ------------------------------ HÅNDVÆRKERVEJ 9 --------------- 3630 JÆGERSPRIS --------------- CVR-NR. JÆGERSPRIS KRAFTVARME A.M.B.A. ------------------------------ HÅNDVÆRKERVEJ 9 --------------- 3630 JÆGERSPRIS --------------- CVR-NR. 18155141 Årsrapport for perioden 1. juli 2007 til 30. juni 2008 Godkendt

Læs mere

VESTERVIG FJERNVARMESELSKAB A.m.b.A CVR-nr. 63 19 51 11. Årsrapport. 2012/2013 (48. regnskabsår)

VESTERVIG FJERNVARMESELSKAB A.m.b.A CVR-nr. 63 19 51 11. Årsrapport. 2012/2013 (48. regnskabsår) 0 0 VESTERVIG FJERNVARMESELSKAB A.m.b.A CVR-nr. 63 19 51 11 Årsrapport 2012/2013 (48. regnskabsår) Resultatbudget 2013/2014 Indhold Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors

Læs mere

Nordfyns Vandværk. Agernæsvej 48, 5450 Otterup. CVR nr. 5870 1718. Administrations adresse: Thygesensvej 2, 5450 Otterup

Nordfyns Vandværk. Agernæsvej 48, 5450 Otterup. CVR nr. 5870 1718. Administrations adresse: Thygesensvej 2, 5450 Otterup Nordfyns Vandværk Agernæsvej 48, 5450 Otterup CVR nr. 5870 1718 Administrations adresse: Thygesensvej 2, 5450 Otterup Årsrapport for perioden 1. januar - 31. december 2013 Godkendt på Vandværkets ordinære

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Keldbymagle Vindmøllelaug I/S. SE nr. 21 69 82 36

Keldbymagle Vindmøllelaug I/S. SE nr. 21 69 82 36 SE nr. 21 69 82 36 Årsregnskab 2008 Indholdsfortegnelse: Side: Revisionspåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse 5 Balance - aktiver 6 Balance - passiver 6 Noter 7 og 8 Opgørelse over skattemæssige

Læs mere

FJERRITSLEV FJERNVARME A.m.b.a. CVR-nr. 45 60 25 16

FJERRITSLEV FJERNVARME A.m.b.a. CVR-nr. 45 60 25 16 0 0 FJERRITSLEV FJERNVARME A.m.b.a. CVR-nr. 45 60 25 16 Årsrapport 2011/2012 Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / dirigent Indhold Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den

Læs mere

Hovedgård Fjernvarmeværk A.m.b.A. Årsrapport 2011/12

Hovedgård Fjernvarmeværk A.m.b.A. Årsrapport 2011/12 Hovedgård Fjernvarmeværk A.m.b.A. CVR nr. 22 72 41 18 Årsrapport 2011/12 R, s Jens Baggesens Vej 90 N, 8200 Århus N Tlf.: (+45) 8612 7888, Fax: (+45) 8612 7885 e-mail: aarhus@rsmplus.dk, www.rsmplus.dk

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Tisvilde Vandværk A.m.b.a Frederiksværkvej 59 3200 Helsinge CVR- nr. 68 39 09 15

Tisvilde Vandværk A.m.b.a Frederiksværkvej 59 3200 Helsinge CVR- nr. 68 39 09 15 INTERNT Tisvilde Vandværk A.m.b.a Frederiksværkvej 59 3200 Helsinge CVR- nr. 68 39 09 15 Årsrapport for 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Havdrup Vandværk A.m.b.a.

Havdrup Vandværk A.m.b.a. Dansk Revision Roskilde Godkendt revisionsaktieselskab Køgevej 46A DK-4000 Roskilde roskilde@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 44 53 77 44 Telefax: +45 44 53 77 04 CVR: DK 14 67 80 93

Læs mere

TERNDRUP VANDVÆRK. Årsrapport for 2014

TERNDRUP VANDVÆRK. Årsrapport for 2014 c/o Formand Jan Lisberg Bogfinkevej 4 9575 Terndrup CVR-nr. 11882110 Årsrapport for 2014 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab 4 Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Guderup-Stevning Vandværk A.M.B.A. CVR-nr. 35 43 14 54

Guderup-Stevning Vandværk A.M.B.A. CVR-nr. 35 43 14 54 Guderup-Stevning Vandværk A.M.B.A. CVR-nr. 35 43 14 54 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 Foreningsvalgte revisorers påtegning 4 Oplysninger om virksomheden

Læs mere

ANDELSSELSKABET BELLINGE VEST VANDVÆRK 5250 ODENSE SV ÅRSREGNSKAB 2009

ANDELSSELSKABET BELLINGE VEST VANDVÆRK 5250 ODENSE SV ÅRSREGNSKAB 2009 II. ~ VH Revision Registrerede Revisorer ApS FRR ANDELSSELSKABET BELLINGE VEST VANDVÆRK 5250 ODENSE SV ÅRSREGNSKAB 2009 Børstenbindervej 12B Tlf. 66 15 4960 Medlem af 5230 Odense M Fax 66 15 49 32 DanRevi

Læs mere

NØRRE AABY ANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT FOR 2014

NØRRE AABY ANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT FOR 2014 NØRRE AABY ANTENNEFORENING CVR-nr. 72 97 46 11 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 18. marts 2015 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Side Oplysninger om foreningen...

Læs mere

Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2010. Dirigent. Andelsselskabet Tistrup Varmeværk A.m.b.a. Kastanievej 1 6862 Tistrup

Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2010. Dirigent. Andelsselskabet Tistrup Varmeværk A.m.b.a. Kastanievej 1 6862 Tistrup Andelsselskabet Tistrup Varmeværk A.m.b.a. Kastanievej 1 6862 Tistrup CVR-nr. 10 87 78 14 INTERN ÅRSRAPPORT 1. oktober 2009 til 30. september 2010 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2010 Dirigent

Læs mere

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05 Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg CVR nr. 32 51 91 05 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Godkendt på vandværkets ordinære Generalforsamling den 30/3 2015 Dirigent www.dossing.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Bredebro Varmeværk A.m.b.a CVR nr. 22 92 72 13 Årsrapport 2012/13 Storegade 45A, 6780 Skærbæk Tlf.: (+45) 7475 1800, Fax: (+45) 7475 1348 e-mail: skaerbaek@rsmplus.dk, www.rsmplus.dk

Læs mere